Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 2013

MINGG U Tarikh Dilaksanakan (Nyatakan sebab jika tidak sempurna)

TEMA

TAJUK

HURAIAN PELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI Mengenalpasti potensi dan langkah langkah untuk mengembangkan potensi diri. Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari. Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

1-2

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1A Diariku

3 1B Cita-cita Saya

Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita- cita. Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1C Tokoh Yang Saya Sanjung 4 1D Keistimewaan Saya

Mencontohi cara tokoh- tokoh mengembangkan potensi diri. Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri. Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi. Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. Mengenalpasti kelebihan dan batasan diri. Bersyukur dengan anugerah Tuhan.

Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumatmaklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat. Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi. Menyenaraikan langkahlangkah untuk mencapai cita-cita. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum, lelaki dan perempuan. Menunjukkan gambar

5 1E Mencapai Cita-cita

Mengenalpasti cara mencapai cita-cita. Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai citacita. Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi. Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam

UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK

2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

kegiatan negatif. 6 2B Sikap Asertif Saya Mengenalpasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif. Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. Menyatakan cara menyelesaikan dilema yang dihadapi Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan masalah.

sedang berlakunya rusuhan. Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. ` Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar. (Rujuk muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat Lebai Malang. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. (Muka surat 21 Aktiviti 1 dan 2)

7 2C Dilemaku

8 2D Pilihan Bijak

Mengenalpasti teknik penyelesaian konflik Menggunakan teknik penyelesaian konflik secara bijak. Membuat pertimbangan secara rasional dalam penyelesaian konflik.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

2E Membantu Rakan Menyelesaika n Konflik

Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu konflik. Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.

2F Saya Bertindak Rasional

Menerangkan akibat kegiatan negatif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Mengambil tindakan wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif.

Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. ( Buku skrap). Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif.

Exam penilaian 1 (minggu 10) TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN 11 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu, Ayah Jantung Hatiku Menerangkan pentingnya kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga Meluahkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa atau penjaga Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

11 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia

Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga Menyayangi anggota keluarga Menjelaskan cara membantu anggota keluarga Memberi bantuan kepada anggota keluarga Menghargai bantuan anggota keluarga Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa dan anggota keluarga Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga Menulis surat anggota keluarga Lakonan kepada

12

3C Saling Membantu Sesama Keluarga

Melakonkan dialog Bercerita iii. Sumbangsaran

12

3D Hargai Keluarga Anda

Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan

13

3E Membina Keluarga Bahagia

Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia Bertingkahlaku mulia ke

Permainan kad situasi Simulasi iii. Memaparkan gambargambar berkaitan

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

arah pembentukan keluarga bahagia 3F Keluarga Saya Sihat 13 Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat Menyenaraikan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga iii. Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster Amalan akanan Seimbang

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah Meaksanakan hala tuju sebagai pelajar Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan

14

UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH

14 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi

Menerangkan kepentingan tentang peraturan sekolah Mematuhi peraturan sekolah Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

sekolah

kehadiran ke sekolah dan mematuhinya.

15 4C Budaya Sekolah

Mengenalpasti budaya sekolah sendiri Menyumbangkan kea rah penggayaan budaya sekolah Berbangga dan menghargai budaya sekolah

Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum

15 4D Kami Satu Pasukan 4F Sekolah Ku Kebanggaank u

Menjelaskan kebaikan semangat berpasukan Bekerja sebagai satu pasukan Menunjukkan semangat berpasukan Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah Menghasilkan dan mendeklamasikan puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah.

Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia

16

Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah

17-20 21

Exam pertengahan tahun

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH

5A - Murid Bersahsiah

Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki Mengamalkan sikap yang positif Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.

Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedahfaedah apabila murid-murid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan

21 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan

22 5C Hormati Warga Sekolah Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah Menulis rencana cara muridmurid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej kelas dan sekolah

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

22 5D Keceriaan Sekolah menghuraikan cara untuk meningkatkan keceriaan melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah menghargai keceriaan sekolah 23 5E Sekolahku Milikku Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah menghasilkan brosur tentang sekolah menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah Menerangkan kepentingan memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. menunjukkan cara memberi sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan, ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif

23 5F Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

meningkatkan sekolah. 24 5G Berbakti kepada sekolah

imej mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul, gergaji, pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah

mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah memberi sumbangan dalam projek membaiki perabor sekolah menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA 25 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran tentang Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Melakonkan watak-watak cerita rakyat. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut. Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan. Membaca dialog di antara perbualan tadi. Menilai persembahan setiap kumpulan.

26

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

10

pentingnya cerita rakyat. Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran entang pentingnya cerita rakyat. Menyenaraikan pengajaran dalam cerita Sang Kancil Menjadi Hakim Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Mendengar cerita melalui kaset Sang Kancil Menjadi Hakim Melakonkan setiap babak dalam cerita Sang Kancil Menjadi Hakim Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut. Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. Mereka kulit buku folio secara kreatif. Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio). Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut.

27 6C Sang Kancil Menjadi Hakim

27 6D Koleksi Cerita Rakyat Kita

Mengenal pasti pelbagai jenis cerita rakyat. Menghasilkan himpunan cerita rakyat secara kreatif. Menunjukkan perasaan bangga cerita rakyat. Mengenal pasti cerita rakyat Malaysia Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia iii)Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum

28 6E Mari Bercerita

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

11

TEMA 4 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 29 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi 30 7B Pemilihan Tokoh Murid Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi memilih tokoh murid secara demokrasi menerima keputusan pemilihan tokoh guru Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian. Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia

30

7C Demokrasi Di Negara Kita

31

7D Prinsip Demokrasi

Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia

Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi Mencipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

12

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN. 32 UNIT 8 : KESINAMBUNGA N KESEJAHTERAAN RAKYAT Mengenalpasti cabarancabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat Melibatkan diri dalam usaha untuk memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. Menunjukkan rasa cinta negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. Baca dan fahami teks ucapan yang diberikan Dan menjawab soalan yang disediakan. (Ruj.Teks m/s86 & 87)

32 8A Kempen kesedaran Sivik

menerangkan kepentingan kesedaran sivik. ii. menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik

mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata,poster,sajak, pantun,kuiz dan aktiviti keceriaan. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan

33 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera. Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. iii. Menghargai kehidupan yang sejahtera

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

13

kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. 34 8C Cabaran Remaja mengenalpasticara-cara menangani cabaran. mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran. ( Ruj.Teks m/s 91) menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. analisis situasi yang diberi. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil. membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak. (Ruj.Teks m/s92) Membuat mesyuarat membincangkan pelaksanaan pelancongan di pulau. simulasi untuk projek sebuah

35 8D Alam Yang Saya Sayangi

Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.

Menghargai dan menyayangi alam sekitar.

Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung,pihak kerajaan,pelabur dan NGO. Melukis poster

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

14

menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. Ruj.Teksm/s93 36 8E Hormatilah Mereka Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Bersimpati dan menghormati golongan kurang upaya. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.

Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada. Berdasarkan gambar yang dilihat, murid murid diminta menjelaskan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan ,NGO, dan

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

15

individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Lawatan sambil belajar / khidmat masyarakat

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

16

Anda mungkin juga menyukai