Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Tahun 1 KIA2M
JABATAN PELAJARAN PERAK

1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

UJIAN PENAPISAN KIA2M TAHUN 1
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

1. Menulis huruf kecil
1

Menulis huruf besar .Arahan: Tulis semula huruf kecil dalam bulatan b T1. b contoh m t j 2 T2. 2. T3.

T6.Arahan: Tukarkan huruf kecil menjadi huruf besar. Menulis huruf awal 3 . 3. H b g r contoh T5. h T4.

Arahan: Tulis huruf awal berpandukan gambar. __ w a n 4.8 __ k o r T9. Menulis suku kata awal 4 . Contoh T7 o r e n __ y a m T.

__ __ p a n __ __ T12. s u t T11. ke la bu ka Contoh k e t a m __ __ T10. l a n 5. Menulis suku kata akhir 5 .Arahan: Pilih dan tulis suku kata awal berpandukan gambar.

l e m __ __ T14.Arahan: Tulis suku kata akhir berpandukan gambar. Contoh l a m p u T13. p i n __ __ g T15. a r __ __ 6. Menulis perkataan 6 .

_____________ . ____________ T17. Menulis perkataan 7 T18.Arahan: Pilih dan tulis perkataan berpandukan gambar. kereta Contoh bunga lobak cawan kereta T16. _____________ 7.

8 .Arahan: Tulis perkataan berpandukan gambar. T21. T20. Contoh l o r i T19.

baca Ani 9 .8. Menyusun perkataan Arahan: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul. buku T22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful