Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Tahun 1 KIA2M
JABATAN PELAJARAN PERAK

1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

UJIAN PENAPISAN KIA2M TAHUN 1
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

1. Menulis huruf kecil
1

Menulis huruf besar . T3.Arahan: Tulis semula huruf kecil dalam bulatan b T1. 2. b contoh m t j 2 T2.

Menulis huruf awal 3 . h T4. 3.Arahan: Tukarkan huruf kecil menjadi huruf besar. H b g r contoh T5. T6.

Menulis suku kata awal 4 . Contoh T7 o r e n __ y a m T.Arahan: Tulis huruf awal berpandukan gambar. __ w a n 4.8 __ k o r T9.

Menulis suku kata akhir 5 . l a n 5. ke la bu ka Contoh k e t a m __ __ T10. s u t T11. __ __ p a n __ __ T12.Arahan: Pilih dan tulis suku kata awal berpandukan gambar.

Contoh l a m p u T13. l e m __ __ T14. p i n __ __ g T15.Arahan: Tulis suku kata akhir berpandukan gambar. a r __ __ 6. Menulis perkataan 6 .

____________ T17. _____________ .Arahan: Pilih dan tulis perkataan berpandukan gambar. kereta Contoh bunga lobak cawan kereta T16. _____________ 7. Menulis perkataan 7 T18.

Contoh l o r i T19.Arahan: Tulis perkataan berpandukan gambar. T20. T21. 8 .

Menyusun perkataan Arahan: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul.8. buku T22. baca Ani 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful