Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Tahun 1 KIA2M
JABATAN PELAJARAN PERAK

1 jam
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

UJIAN PENAPISAN KIA2M TAHUN 1
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

1. Menulis huruf kecil
1

2. T3. b contoh m t j 2 T2. Menulis huruf besar .Arahan: Tulis semula huruf kecil dalam bulatan b T1.

Arahan: Tukarkan huruf kecil menjadi huruf besar. 3. Menulis huruf awal 3 . T6. h T4. H b g r contoh T5.

8 __ k o r T9. Menulis suku kata awal 4 .Arahan: Tulis huruf awal berpandukan gambar. __ w a n 4. Contoh T7 o r e n __ y a m T.

ke la bu ka Contoh k e t a m __ __ T10.Arahan: Pilih dan tulis suku kata awal berpandukan gambar. s u t T11. __ __ p a n __ __ T12. l a n 5. Menulis suku kata akhir 5 .

Arahan: Tulis suku kata akhir berpandukan gambar. Contoh l a m p u T13. p i n __ __ g T15. Menulis perkataan 6 . l e m __ __ T14. a r __ __ 6.

____________ T17. _____________ . kereta Contoh bunga lobak cawan kereta T16. Menulis perkataan 7 T18. _____________ 7.Arahan: Pilih dan tulis perkataan berpandukan gambar.

T20. Contoh l o r i T19.Arahan: Tulis perkataan berpandukan gambar. 8 . T21.

8. baca Ani 9 . Menyusun perkataan Arahan: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul. buku T22.