Anda di halaman 1dari 28

Teknik Menjowab Soalan BM 2

SPM

20]2

BENGKEL BAHA'A MELAVU 2012

BAHASA MELAVTS
KERTA$ Z

$pM {rro3/a}
" Hidup memerlukan pengorbanan. pengorbanan memerlukan perjuangan. perjuangan memerlukan ketabahan. ketabahan memerlukan keyakinan. keyakinan pula menentukan kejayaan' kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan."

DISEDIAKAN OLEH: PN. SITI SALMAH SULAIMAN

Ssalmah

l2

TeLztik

Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

BAHASA MELAYU KERTAS 2 (1103t2) SOALAN 1 - RUMUSAN


PENGENALAN

1. 2.

Soalan berkaitan rumusan diajukan dalam Soalan 1, Kertas Bahasa Melayu 2. Soalan ini memperuntukkan 30 markah lsi = 20 markah Bahasa = 10 markah

PANDUAN PEMARKAHAN Kehendak iawaoan Pendahuluan lsi tersurat lsi tersirat


Penutup Markah lsi Catatan

lisi =2markah
1

2 markah
4-12 markah

2-6isi
2- 6 isi
1

4-12 markah
2 markah lsi Bahasa Keseluruhan

Markah untuk isi tersurat dan tersirat = 16 markah

Jumlah markah

20 markah 10 markah 30 markah

rsr TERSURAT (SU)

rsr TERSTRAT (Sl)

lsi-isi vang terdapat dalam petikan berdasarkan unsur pertama lkala kunci pertama dalam arahan soalan

lsi-isi tersirat yanq hendak dikemukakan mestilah tiada dalam petikan dan berdasarkan unsur kedua dalam soalan tetapijawapan calon mesti berkaitan dengan petikan.

Ssalmah

l2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM 20] 2

CONTOH SOALAN

Baca petikan dibawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
UTNGI(AH MENULIS RUMUSAN

A.

MENULIS PENDAHULUAN

MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN

1. 2.

Baca arahan dengan teliti dan fahami kehendak soalan Garisi unsur (arahan) pertama dan unsur (arahan) kedua dalam soalan. Kenal pasti kata kunci dalam arahan soalan.
Unsur pertama tJnsur kedua

,/ ./
4.

isi tersuraf ( ts, yang tedapat dalam petikan) isi tersirat (isi yang tidak terdapat dalam petikan)

3. Garisijumlah

perkataan yang perlu ditulis.

Selepas itu, calon digalakkan membaca petikan secara sepintas lalu selama lima minit untuk mengatahui kandungan petikan secara kasar sahaja.

PERKARA YANG PERLU DITULIS DALAM PENDAHULUAN


Baca petikan dibawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha melahirkan masvarakat berbudi bahasa. Paniang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Unsur pertama
(isi

- cara-cara melahirkan

masvarakat berbudi bahasa

tersurat)

Kata kunci cara-cara pelu ditukar dengan istilah ganti yang sinonim iaitu usaha-usahallangkah-langkah

Unsur kedua

kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. ( tidak boleh ditulis dalam pendahuluan)

Petikan membincangkan /menerangkan ..,.........(unsur pertama dalam

soalan yang kata kuncinya telah ditukar dengan perkataan yang sinonim (istilah ganti),...... (tema keseluruhan petikan).

Ssalmahl2

PENDAHULUAN YANG LENGKAP Petikan membincangkan /menerangkan usaha-usaha (istilah ganti)


melahirkan masyarakat berbudi bahasa dalam kalanqan rakvat Malavsia (tema

keseluruhan petikan).
Jika caton tidak menulis ... Petikan membincangkan...-, maka calon dianggap tidak menulis pendahuluan. Jadi calon akan mendapat 0 markah untuk pendahuluan.

ISTILAH GANTI RUMUSAN


Kata Kunci Punca-punca Kesan-kesan Langkah-langkah Kebaikan Keburukan
Peranan

Perkataan Sinonim sebab-sebab,


fa

ktor-faktor

akibat, impak, implikasi cara-cara, kaedah, usaha, strategi, peranan, sumbangan faedah, manfaat, keistimewaan. kepentingan. keuntungan, kelebihan, positif kelemahan, kekurangan, kepincangan, kerugian, masalah fungsi, tindakan, tanggungjawab hatangan, masalah, kesulitan, rintangan, cabaran
kriteria

Kekangan Ciri-ciri Fenomena

keadaan, situasi

B. MENULIS lsl TERSURAT

(4 markah

12 markah)

+ + + *

lsi tersurat terdapat dalam petikan Merujuk kepada unsur (arahan) pertama dalam soalan Baca petikan dan garisi seberapa banyak isiyang terdapat dalam
petikan.

Tulis sekurang-kurangnya 6 isi tetapi digalakkan menulis 7 isi.

Ssalmahl2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM 20I 2

+ + i . i i *

1 isi yang lengkap = 2 markah

Letakkan penanda wacana untuk menunjukkan kesinambungan isi, Cth: Selain itu, Oleh itu, Di samping itu, Seterusnya. Jangan mengubah struktur ayat. lsi-isi boleh digabungkan dalam satu ayat. Tulis dalam perenggan kedua. Mulakan menulis isitersurat dengan kata kunci soalan dalam unsur
pertama.

Contoh: Antara cara untuk melahirkan masyarakat berbudi

bahasa.........
C. MENULIS lsl TERSIRAT ( 4 markah

12 markah)

+
-7

lsi tersurat tidak terdapat dalam petikan tetapi masih berkaitan dengan tema dalam petikan. Merujuk kepada unsur (arahan) kedua dalam soalan Tulis sekurang-kurangnya 2 isi tetapi digalakkan menulis 3 isi'
1 isi yang lengkap = 2 markah

+ + ; + i i *

Letakkan penanda wacana untuk menunjukkan kesinambungan isi, Cth: Selain itu, Oleh itu, Di samping itu, Seterusnya. lsi-isi boleh digabungkan dalam satu ayat. Tulis dalam perenggan ketiga. Mulakan menulis isi tersurat dengan kata kunci soalan dalam unsur
kedua.

Contoh: Kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat

Ssalmahl2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM 241 2

D. MENULIS KESIMPULAN

v t + v + +

Merangkumi pendapaVcadanganlpandangan Perlu mengandungi dua unsur Unsur 1 - pendapat atau cadangan
Unsur 2

penyataan yang positif/ harapan

Menggunakan kata hubung agar/ supayal kerana untuk menggabungkan unsur 1 dan unsur 2 Tulis dalam perenggan keempat

CARA MENULIS Kesimpulannya agar/kerana (unsur 1 - cadangan/pendapat) supaya/ unsur 2 (penyataan positif/harapan)

PEMARKAHAN BAHASA
Peringkat
Baik

Markah lsi 18-20


15-17

Markah Bahasa
09-10 07-08

Huraian Bahasa -kesinambungan isi begitu baik -struktur ayat / tatabahasa baik -kosa kata luas -tanda baca leiaan betul -kesinambungan isi masih lagibaik -struktur ayaU tatabahasa masih baik -kosa kata masih memuaskan -tanda baca leiaan iuqa memuaskan -Pada keseluruhannya serba kekurangan/ tidak memuaskan

Sederhana

12-14
08-1
1

0&07
04-05

Lemah

01-07

01-04

* + * +
-i;

Markah bahasa biasanya separuh daripada markah isi. Menyalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, walaupun perkataannya kurang daripada 120 perkataan, berikan 0 markah. Jika bahasa agak baik, tambah 1 markah dan jika bahasa tidak baik, tolak 1 markah. Rumusan yang kurang 120 perkataan, markah tidak akan ditolak, Jika calon menulis melebihi 120 patah perkataan, rumusan akan diperiksa sehingga 120 patah perkataan sahaja. INGAT! kira jumlah perkataan'

Ssalmahl2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM 20] 2

PANDUAN MENGIRA PERKATAAN


Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan
Bilanoan
1

Perkara
Nama Khas Perkataan berulano Penggunaan kata depan di dan ke Tarikh Angka yang ditulis dengan nombor atau oerkataan Gelaran

Contoh
Sekolah Menengah Kebangsaan Cheras Perdana Sekolah-sekolah Ke sekolah

2 3

Disekolah
20 April 2OO7 120.04.2007

4 5 6

2007 atau dua kosong kosong tujuh Datuk SeriAbdullah Ahmad Badawi

ANAL]SIS SOALAN
TAHUN
1999 2000 2001

KATA KUNCI Kekanqan Penqhalanq Tanoounoiawab Lanokah Kepentinqan


Faedah

ISU

2002
2003

2004
2005

2006
2007 2008

Faedah Cara-cara Tindakan


Faedah

200s
201A 2011

Keoentinoan Kebaikan Peranan

Kekanqan Penerbitan Buku llmiah Penohalano kemaiuan Sektor Pertanian Tanoounoiawab Penulis LanqkalFlanqkah Meninqkatan lT Keoentinoan Pelabelan Makanan Faedah-faedah Badan Khas Membantu Pesakit Kronik Faedah-faedah Hidup Beriiran Cara-ear a Mela hirkan Masvarakat Berbudi Ba hasa Tindakan menqatasi masalah disiplin murid disekolah Penerokaan angkasa lepas Keoentinqan tidur dari seqi saintifik Faedah makan coklat Bahasa Melavu sebaqai bahasa kebanqsaan

Baca petikan dibawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang

cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Panjang rumusan hendaklah tidak
melebihi 120 patah perkataan. CONTOH PETIKAN

Sejak zaman-berzaman, generasi tua terasuh dengan budaya dan adat sopan yang menitikberatkan nilai-nilai budi dalam setiap perbuatan dan perbualan. Mereka sentiasa meletakkan budi bahasa sebagai pelengkap kehidupan berhemah. Budi bahasa lazimnya merujuk kepada tutur kata, kelakuan dan sopan santun yang meliputi akhlak mulia. Untuk.menyuburkan amalan yang mulia ini, kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni. Oleh itu, kesedaran sivik masyarakat umum mestilah ditingkatkan oleh semua pihak untuk melahirkan warganegara yang berhemah tinggi.

I
I

i.i

Ssalmahl2

Telcnik Menjawob Soalan BM 2

SPM 20] 2

Sementara itu, amalan berterima kasih hendaklah disuburkan semula. Alangkah eloknya tradisi masyarakat silam ini diamalkan secara menyeluruh di mana-mana sahaja pada setiap masa. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai kerjasama dan tolong-menolong tidak boleh diabaikan" Amalan ini akan menyemai perasaan hormat-menghormati di samping mengeratkan hubungan Sesama anggota masyarakat. Antara amalan harian yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan warisan silam itu termasuklah budaya berbahasa yang sopan dan berakhlak mulia.

2 isi

lbu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak supaya membesar dengan akhlak yang terpuji. cabarannya hebat kerana ibu bapa kini terhimpit oleh tuntutan kerjaya masing-masing. Pada peringkat sekolah pula,guru-guru perlu mendidik murid mereka supaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni kerana banyak masa murid dihabiskan di sekolah. Salah satu langkah drastik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, amalan berbudi bahasa wajib kita laksanakan baik di sekolah atau di rumah. Malahan amalan ini perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat. Dengan perkataan lain, setiap orang bertanggungjawab dalam mengekalkan nilaibudi bahasa itu.

5 isi

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka usaha untuk mencapai taraf
negara maju menjelang tahun 2O2A akan berhasil kerana nilai-nilai murni merupakan satu daripada ukuran kemajuan bangsa dan negara. Budi bahasa dan amalan murni tidak dapat bercambah tanpa usaha untuk memupuknya. Rakyat dan kerajaan mesti berusaha bersama'sama untuk mewujudkan masyarakat yang berhemah dan_berbudi bahasa, Untuk tujuan itu, kita perlu ingat-mengingatkan supaya amalan murni yang kian terhakis itu menjadi amalan pada setiap masa. Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan kemuncak tindakan kerajaan untuk menerapkan amalan mulia ini dalam fikiran, perilaku dan hati budi warganegara Malaysia dalam pelbagai lapisan masyarakat. Kempen ini diharapkan dapat meneguhkan keperibadian dan mempamerkan jati diti dan imej rakyat Malaysia yang positif kepada masyarakat antarabangsa.
Dipetik dan diubahsuaikan daripada "Fokus Pengarang",Dewan Slswa,

1 isi

April2007

Cara Menulis Rumusan


melahirka n masyarakat berbudi Petikan membincangkan (P=2m) Malaysia. rakyat bahasa dalam kalangan

Salah satu cara untuk melahirkan masyarakat berbudi bahasa ( SU 1) dan termasuklah

(su2),

Ssatmah

l2

Teknik Menjowab Soalan BM 2

SPM 20]2

Selain itu, amalan berterima kasih hendaklah disuburkan semula (SU3) dan (SUa). lbu
bapa juga perlu mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak (SU5) dan

su6).
Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia pula

(su7)

Kesan terhakisnya budaya berbudi bahasa dalam masyarakat ialah (T1=2m) dan lahirlah masyarakat yang bersikap individualistik.(T2= 2m)

Kesimpulannya, amalan berbudi bahasa perlu dijadikan amalan


agar
Jumlah perkataan

1m) (1m)

1.

SoALAN 2 (PEMAHAMAN)
Soalan 2 ialah soalan pemahaman yang terbahagi kepada
Soalan
2a
:

2b

2c

2d

Jenis Soalan Pemahaman Petikan Umum -t Soalan berdasarkan teks soalan rumusan : 3 soalan : Pemahaman KOMSAS 1 Petikan Prosa Moden Cerpenl Drama : 3 soalan Pemahaman KOMSAS Petikan Prosa Klasik 3 soalan Pemahaman KOMSAS 1 Petikan Puisi Moden (Puisi Moden / Puisi Tradisonal) 3 soalan

Markah
9 markah

9 markah

B markah

9 markah

r + + + + +

Markah keseluruhan adalah 35 markah Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri Mestilah menggunakan ayat yang sempurna/ lengkap Jika menyalin bulat-bulat daripada teks, walaupun jawapan itu tepat dan betul, markah akan ditolak 50%. Menjawab soalan hendaklah merujuk kepada markah yang tetapkan bagi setiap soalan. Jika banyak markah yang ditetapkan , banyaklah isiyang perlu diberikan. Pemarkahan tertakluk kepada deskripsi yang ditetapkan . Tidak semestinya anda akan memperoleh 4 markah jika menulis 4

isi. Penggunaan bahasa diambil

kira9

Ssalmahl2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

SOALAN PEMAHAMAN 2A : BERDASARKAN PETIKAN UMUM


Berdasarkan petikan rumusan, jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendin.

i)

Berikan maksud rangkai kala ukuran kemaiuan.

[2m]

ii) iii)

Mengapakah kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni?


[3m]

Pada pandangan anda, jelaskan faktor-faktor yang menentukan kejayaan kempen tersebut.
[4mJ

BENGKEL MENJAWAB SOALAN PETIKAN UMUM

1. 23.

Baca soalan dengan teliti. Kenal pastijenis soalan dan markah yang diperuntukkan. Jawapan hendaklah menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis. Jenis Soalan
kata
ii)

Soalan
i)

Catatan dengan perkataan yang sama maksud jawapan dalam petikan tetapi tidak boleh sama dengan isi tersurat dan isi tersirat berikan pendapat anda tetapi masih berkaitan dengan tema petikan

Markah

Memberi maksud rangkai tukar semua perkataan yang diuji


Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Soalan KBKK

2m
3m

3 isi 4m 4 isi

ii)

CONTOH JAWAPAN

i) ii)

Maksud rangkai kata ukuran kemajuan ialah

[2

markah J

Kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni kerana hendak meneraokan amalan mulia inidalam fikiran, perilaku dan hati budi warqaneqara Malavsia dalam pelbaqai lapisan masvarakat. (isi 1) Selain itu, (isi 2) dan . (isi 3)
( 3 markah)

iii) Pada pandangan saya faktor-faktor yang menentukan kejayaan kempen tersebut ialah angqota masvarakat mengamalkan budava tegyr-meneQur
dalam kalanqan mereka.(isi 1) Selain itu,

serta quru-guru pula

sekolah memastikan pelaiar menqamalkan amalan berbudi

(isi 2) dan pihak

bahasa .( isi 3) Akhir sekali,

(isia)
( 4 markah)
10

Ssalmahl2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

KESILAPAN JAWAPAN PELAJAR:

1. Bagaimana anda dapat membantu meningkatkan taraf hidup orang asli?

(3m)

Saya akan membina sekolah, membeikan bantuan mendirikan rumah dan menyediakan peluang pekerjaan. ( TIDAK TEPAT- 1 M)

2.

Mengapakah rakyat Malaysia suka makan

coklat?

( 3m)

Rakyat Malaysia suka makan coklat kerana anggapan bahawa coklat import lebih berkhasiat, sikap pembelidan mereka suka mengaung-agungkan coklat. ( jawapan TIDAK TEPAT - 1m)

SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN KOMSAS


Bagi soalan 2b, 2c dan 2d, teknik atau kaedah untuk menjawab soalan Terdapat 3 soalan yang perlu dijawab .

LANGKAH

1:

BACA PETIKAN

Soalan 2b

: CERPEN/ DRAMA

Contoh petikan soalan 2b

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti dan kemudian iawab soalansoalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

LANGKAH 2

a.

BACA SOALAN DENGAN TELITI


PERHATIKAN JUML,AH MARKAH

b.

Pungut mengeluarkan suara yang Mak Timah kenal betul. ltu tandanya Pungut
sedang lapar. Mak Timah merenung Pungut lama-lama. Semasa dia mengambil Pungut,

dia tidak menyangka yang Pungut tidak akan besar-besar seperti sekarang ini. Mak
Timah tidak menyangka yang Pungut akan bisu dan pekak. Mak Timah tidak tergambar

atau terfikir yang Pungut akan secacat ini. Pendeknya, Pungut cacat segala-galanyaHarapan Mak Timah, Pungut akan besar seperti manusia lain, seperti gadis-gadis lain. Sangkaan Mak Timah, Pungut akan membesar seperti gadi+gadis lain kerana Mak

Timah pernah melihat anak orang yang lahirnya kecil, tidak cukup bulan

dan

sebagainya, tetapi boleh membesar seperti manusia biasa. Harapan Mak Timah supaya
Ssalmahl2

i1

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

Pungut besar dan bekerja untuk. membantunya, menjaganya apabila dia telah
tua,hampa. Sebaliknya Mak Timah yang menjaga Pungut.

Pungut bangun, dia berjalan sambil mengeluarkan suara menandakan dia


sedang lapar. Kepalanya digeleng-gelengkan, ke kiri dan ke kanan dengan amat pantas

dan cepat. Mak Timah mengambil secawan teh susu, dicecahnya roti kemudian disuapkan ke mulut Pungut. Pungut menelan roti itu sekaligus dengan pantas. Mak
Timah terus menyaupak makanan kepada Pungut.

Mak Timah berdoa kepada Tuhan, "Ambillah nyawa Pungut sebelum kau
nyawaku, supaya dia tidak menderita hidup, setelah aku mati nanti., ya Allah."

ambil

( Dipetik danpada cerpen " Pungut Alias Zahara Yap Siew Hong" dalam Antologi

Dirgahayu Bahasaku, DBP)

Soalan
Soalan
i)

Jenis Soalan

Catatan tukar semua perkataan yang diuji dengan perkataan yang sama maksud

Markah

Memberikan
rangkaikata

maksud

2m 3m

ii)

Soalan pemahaman berdasarkan petikan

Jawapan dalam petikan

Contoh soalan 7:
atas?

Soalan yang berkaitan dengan maksud rangkai kata

Nyatakan maksud rangkai kala Kabulkanlah permintaan berdasarkan petikan di


( 2 markah)

Contoh jawapan. Maksud rangkai kata Kabulkanlah permintaan ialah

Contoh

2:

Soalan pemahaman berdasarkan petikan


( 2 markah)

Nyatakan harapan Mak Timah kepada Pungut.

Contoh Jawapan:
Harapan Mak Timah kepada Pungut ialah Pungut membesar seperti insan lain. (1 isi) Selain itu, ( 1 isi)

Ssalmahl2

12

Teknik lvlenjawab Soalan BM 2

SPM 241 2

Uji Minda:
Apakah tindakan Pungut jika dia lapar?
( 2 markah)

Tindakan Pungut jika dia lapar ialah


dan

( 1 isi)
1 isi)

Soalan 2:
Soalan
ii)

Jenis Soalan

Catatan

Markah
3m

Kemahiran Berfikir

* ;

Memberikan pendapat anda, penilaian atau cadangan mengikut pemikiran


togik.

Jawapan tidak terdapat dalam petikan

Contoh soalan:
Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat membantu orang kurang upaya
(3 markah)

Contoh Jawapan

Pada pendapat saya, cara untuk membantu orang kurang upaya adalah sentiasa menasihatinva supava tabah menqhadapi duoaan serta tidak berputus asa (isi 1) dan
( isi 2) Selain itu, {isi3)
Perhatian!

Berhati-hati dengan soalan sepefti ini, tulis tiga cara / tindakan yang berbeza. Jika anda menulis 3 cara/tindakan dalam kategoi yang sama, akan hanya dikira
/st

Uji Minda:
1. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai golongan kurang

upaya?

( 3 markah)

Pada pendapat saya, kita perlu menghargai golongan kurang upaya kerana mereka iuoa merupakan insan ciptaan Tuhan (isi1) dan ( isi2) Selain
itu

(isi 3)

2. Jika anda sahabat Mak Timah, bagaimanakah anda memberikan semangat kepada Mak Timah untuk terus menjaga Pungut? ( 3 markah)

Ssalmahl2

13

Teknik Menjowab Soalan BM 2

SPM 20] 2

Soalan 3:
Soalan
iii)

Jenis Soalan
Soalan yang berkaitan dengan genre sastera seperti nilai, watak dan peruvatakan , pengajaran, tema, persoala n, plot, latar dan lain-lain.

Catatan

Markah

Soalan lazimnya merujuk kepada berdasarkan petikan dan berdasarkan kepada keseluruhan cerita

3m atau

4m

Contoh soalan:
Nyatakan satu nilai yang terdapat dalam petikan dan satu nilai yang terdapat dalam
cerpen.
( 4 markah)

Contoh jawapan:

Nilai vanq terdapat dalam petikan ialah bertanqqunqiawab. Contohnya

Berdasarkan keseluruhan cerpen pula, terdapat nilai belas kasihan.


Contohnya

Perhatian!
1

pemtatakan + contoh/huraian = 2m

Tulis satu nilai dan contoh yang terdapat dalam petikan


Tulis satu nilai dan contah yang terdapat dalam cerpen

Ada nilai tetapi tiada contoh - 0 markah

antoh

matuah

Tiada nilai tetapi ada

Uji Minda:
Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan dan dua pengajaran lain ( 3 markah) daripada keseluruhan cerpen. Jawapan:

Penqaiaran vanq terdapat dalam petikan ialah kita mestilah bersifat penyayang
terhadap seseorang. Contohnya ( 1 isi). mementingkan diri sendiri" Contohnya seperti anak bongsu Mak Timah yang mendesak ibunya supaya menghantar Pungut ke rumah kanak-kanak cacat kerana tidak mahu Mak Timah bersusah payah menjaga Pungut.( 1 isi) Selain itu, kita janganlah mempercayai kepercayaan karut. 1 isi)

Penqaiaran vanq terdapat dalam keseluruhan cerpen ialah kita janganlah

Ssalmahl2

l4

Telnik Menjawab Soalon BM 2

SPM 20] 2

Soalan 2c: PROSA KLASIK


Soalan
a

Bentuk soalan
Soalan pemahaman berdasarkan petikan atau memberi maksud rangkai kata

Markah

Catatan

+
'l alau 2
markah " tidak tetap

Jawapan berdasarkan petikan


.

Jika memberimaksud rangkai kata, hendaklah

membei maisud ke semua


ranQkai kata yang diberikan.
B

Soalan pemahaman berdasarkan petikan


3 markah

+
t

Jawapan berdasarkan
petikan.

Jawapan berdasarkan pendapat logik anda, jangan

Soalan kemahiran berfikir

3 atau 4 markah

ambiljawapan dalam
petikan.

Bahagian soalan Prosa Klasik tiada soalan berkaitan dengan KOMSAS. Oleh itu anda hanya perlu memahami sinopsis cerita sahaia. Jawapan hendaklah menggunakan ayat anda sendiri dan tidak menyalin bulat-bulat.

Contoh petikan:
"Hai Dang Siti Mengerna, di manakah tiada jinak kerana beta beroleh tuan yang baik rupa parasnya ."

Contoh Soalan 2c (a)


Apakah maksud beroleh tuan yang baik rupa parasnya berdasarkan petikan di atas? (2m) Maksud beroleh tuan yang baik rupa parasnya dalam petikan di atas adalah beriumpa denqan orang vanq sangat cantik Jika makna perkataan bagi soalan prosa klasik. Jangan ubah perkataan demi perkataan
*

Ssalmahl2

l5

Tettnik Menjawab Soalan BM

SPM 2012

Soalan 2 d,
Soalan
i)

PUISI MODEN ATAU PUISI TRADISIONAL


Markah Catatan

Bentuk soalan Soalan pemahaman berdasarkan puisi atau memberi maksud rangkai kata

*
3 markah

Jawapan berdasarkan puisi. .Jika memberi maksud rangkai kata, hendaklah memberi maksud kesemua rangkai kata yang
diberikan.

* Jawapan berdasarkan pendapat logik


ii)

Soalan kemahiran berfikir


.

3 markah

anda, jangan ambiliawaPan dalam

petikan

iii)

Soalan berkaitan dengan genre


sastera.

3 markah

{.

Jawapan berdasarkan puisi yang diberikan. Jawapan mestilah mempunyai penyataan dan huraianlcontoh

Nota:

Bei perhatian kepada kandungan puisitersebut kerana soalan lebih

menjurus kepada kandungan Puisi

SOALAN

3:

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA


6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 3O markah

Soalan 3 (a) Soalan 3 (b) Soalan 3 (c) Soalan 3 (d) Soalan 3 (e) Jumlah

Soalan 3 (a) Membina Ayat


Terdapat 12 jenis soalan membina ayat iaitu:Bilanoan
1

Jenis Kata
Kata dasar dan kata terbitan Pasangan kata dasar dan kata qanda seluruh

-didik 4idikan

Contoh Perkataan - pendidik

- pendidikan Jarang - Jarangjarang -mata - mata-mata

Ssalmah

l2

l6

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM 2OI 2

3 4 5

Pasangan kata dasar dan kata maimuk Pasangan kata terbitan Kata ganda Pasangan kata ganda seluruh dan kata qanda terbitan Kata hampir sama makna Pasangan kata hampir sama bunvi sebutan Kata banyak makna Kata imbuhan pinjaman Kata homograf (sama ejaan tetapi lain bunvi/ sebutan) Kata hubung

-urus

6
7

I
9 10
11

12

- urus setia -oaniano- oanianq lebar {erhumban * dihumbankan -berharap -menqharapkan -suka-duka -hiruk-pikuk -lebih-lebih *berlebihan {akut-takut - menakut-nakutkan -anyam - sulam -tumbanq - roboh -seloroh - seluruh -telor-telur -ooiok - ouiuk -paras -ielas -negarawan -budavawan -rendang - rendang -semak - semak -manakala

{etapi
-sementara

PANDUAN MENJAWAB SOALAN 3A


Jawapan
1.

Tindakan/Pemarkahan
1 markah

Ayat yang betul dan tepat Terdapat kesalahan ejaan/ jalan bahasa / tanda baca dalam ayat

Tolak lzmarkahbagi keseluruhan soalan

3.

Perkataan yang digunakan sebagai peribahasa Perkataan digunakan sebagai nama khas Jika memberi makna dan tepat maknanya,

0 markah

4.

0 markah

1 markah

6.

Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

Tolak lrmarkah berikan pertimbangan sebagai satu ayat

7.

markah

Ssalmahl2

l7

Teknik Menjowab Soalan BM 2

SPM 2A] 2

9.
10,

Jawapan tidak tidak

jelas

% markah

Sengaja menambah atau mengubah imbuhan fiika berkenaan Setiap ayat yang lengkap hendaklah disudahi dengan noktah atau tanda baca vanq sesuai.

0 markah

11.

CONTOH SOALAN Tulis satu ayat daipada perkataan yang diberi di bawah supaya ielas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan kata nama khas.

i) ii) iii) iv) v) vi)

Kaji kajian pengkaji mengkaji dikaji pengajian

[6 markah]

Soalan 3 (b)
Antara perihal ayat yang diuii ialah:PERIHAL AYAT -Menukarkan Cakap ajuk ke dalam bentuk cakap pindah -Menukarkan cakap pindah ke dalam bentuk cakap ajuk -Menyambung ayat tunggal menjadi ayat majmuk -Memisahkan avat maimuk kepada ayat tunggal -Menukarkan ayat aktif ke dalam bentuk ayat pasif -Menukarkan ayat pasif ke dalam bentuk ayat aktif -Menukarkan ayat susunan biasa ke dalam bentuk susunan songsang -Menukarkan ayat susunan songsang ke dalam bentuk susunan biasa -Ayat Penyatai Ayat Tanya/ Ayat Perintah / Ayat Seruan/ Avat Silaan /Avat Larangan I Ayat Permintaan -Golongan kata atau contoh kata -Pola ayat atau jenis frasa dan contoh frasa -Jenis klausa dan contoh klausa -Jenis ayat dan contoh ayat -Struktur binaan sesuatu frasa, klausa dan ayat

Menukar Ayat

Bentuk ayal Ragam ayat

Jenis ayat Menganalisis Ayat

Ssalmahl2

I8

Ae#"P?(4-'#4#&e{a/{Ee{eeels&reElses Cerr{e<e/e&<rc
imbuhan
m v=>-=.\-sa:\\=s:\5?-q*ahanetaandansatukesaf ahanimbuhandafu
.-p=s}l Kenal s:?z/a/da-:1/5-?-s :l-qe kesalaban )aan dail \ !tra -Ke=a\_a\lan $hib*\ah *a\a.s

Tu,is kesa tahar. tersebut dan tulis ejaan aiau imbuhan yang telaft dibetU{kan. ,Langan rnenyalin sernuIa aya| keselwruhan.

TeLzik Menjtmab Soolan BM 2

SPM

20I2

Soalan 3 (c) imbuhan

- Membetulkan kesalahan

ejaan dan kesalahan

* i -i \rl

Kenal pasti satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan dalam setiap ayat. ATAU Kenal pastitiqa kesalahan ejaan dan tiqa kesalahan imbuhan dalam Satu petikan Tulis kesalahan tersebut dan tulis ejaan atau imbuhan yang telah dibetulkan. Jangan menyalin semula ayat keseluruhan.

4)

Eaca arahan soalan sebelum meniawab.

UJI MINDA

1. 2. 3.

Datuk sedang beristirehat di anjung rumah sambil dibaca novel miliknya. Banyak tauladan yang diperolehi daripada cerpen yang bertemakan kisah perjuangan para perajurit negara. Hubungan masyarakat yang semakin rengang berkait rapat dengan sikap masyarakat pada hari ini yang cenderung untuk hidup persendirian. ( 6 markah)
:

Contoh jawapan

1.

beristirehat - beristirahat dibaca - membaca

Soalan 3 (d) -Membetulkan kesalahan istilah dan kesalahan bahasa

i +

Kenal pasti satu kesalahan istilah dan satu kesalahan bahasa Betulkan kesalahan itu tanpa menvalin semula ayat tersebut.

UJI MINDA

1. 2. 3.

Gelas kaca itu terhempas di lantai lalu retak. Minyak masak itu sudah berbau hapak dan bukan sesuai digunakan lagi. Aktiviti kokurikulum bukan sahaja menyihatkan tubuh badan namun dapat membina daya pentadbiran dalam kalangan pelajar. (6 markah)

Ssalmahl2

l9

Teloik Menjawab Soalon BM 2

SPM 2OI2

Soalan 3 (e) - Peribahasa

1.

Peribahasa terbahagi kepada beberapa jenis iaitu:A


B

Simpulan Bahasa Pepatah - Bidalan Perumpamaan Kiasan - Tamsil Perbilangan lbarat Unqkapan semasa / Kata-kata hikmat / Mutiara kata

2.

(i) (ii) (iii) (iv)

Pelbagai bentuk soalan dikemukakan dalam soalan peribahasa seperti:membina ayat daripada peribahasa menentukan maksud peribahasa menyatakan peribahasa mengikut situasi berdasarkan soalan melengkapkan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai [6 markah]

NOVEL
Soalan 4
Markah keseluruhan
15 markah

Jumlah soalan

Pilihan novel

Bentuk Soalan Jawapan

2 soalan iaitu : 7 Markah Soalan 4a 8 Markah 4b Soalan .r 8 pilihan novel * MESTI baca Papa... (akhirnya kau tewas jua!) dan Novel Konserto Terakhir ; Berdasarkan satu novel * Berdasarkan dua novel -i Perbandinqan antara dua novel

* Jawapan bagi soalan 4a dan 4b mestilah berdasarkan


kepada satu novel sahaja kecuali soalan berbentuk perbandingan atau berdasarkan dua novel.

Soalan 4a

Jawapan

I Jawapan mestilah berdasarkan satu

novelyang dikaji

(kecuali soalan perbandingan atau berdasarkan dua novel)

Ssalmah

l2

20

Telcnik Menjowab Soalan BM 2

SPM 20] 2

Permulaan

Nyatakan novelyang dipilih . (Novel yang saya kaji.....

jawapan Jumlah lsi Anda perlu menulis sekurang-kurangnya 2 isi. (Digalakkan menulis lebih daripada 2 isi) Pemarkahan
lsi Bahasa

4 markah
3 markah 7 markah

Jumlah
Penyataan

dan huraian

Setiap isi mesti ada penyataan dan huraian Setiapisi =2markah

Soalan 4b:
Jawapan Jawapan mestilah berdasarkan novel yang dijawab dalam soalan 4a. (kecuali soalan perbandingan atau berdasarkan dua novel) Nyatakan novelyang dipilih . (Novelyang saya kaji..
)

Permulaan jawapan Jumlah lsi

Anda perlu menulis sekurang-kurangnya 3 isi. (Digahkkan menulis lebih daripada 3 isi)

Pemarkahan

lsi Bahasa

6 markah 2 markah
8 markah

Jumlah Penyataan dan


huraian

Setiap isi mestiada penyataan dan huraian Setiap isi= 2 markah ( tertakluk kepada arahan soalan)

CONTOH SOALAN

Ssalmahl2

2t

Teloik Menjrmab Soalan BM 2

SPM

20]2

Contoh soalan.
Berdasarkan dua buab novel yang telah anda kaji, jelaskan satu persoalan (8 markah) daipada setiap

novel.

Hanya perlu menulis 2 persoalan (2 isi sahaja)

Satu

Persoalan = 3markah Satu persoalan daripada Novel Papa ..(akhirnya kau tewas jual) Satu persoalan daripada Novel Konserto Terakhir

Jumlah isi Penyataan

lsi

Jumlah Contoh

lsi

markah

2markah
2 markah

3m
3m

lsi 2

1 markah

Jumlah markah 2 isi


Bahasa

6m 2m

Terdapat juga saalan yang telah ditentukan jumlah isi yang dikehendaki. Oleh itu, anda perlu menulis mengikut arahan soalan- Markah juga akan ditentukan berdasarkan jumlah isi .

TEKNIK MENJAWAB SOALAN NOVEL DENGAN BAIK

a.

Soalan bukan perbandingan

4a.

Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan nilai-nilai murniyang terdapat dalam novel

tersebut.

(7 markah)

Contoh jawapan yang baik:


Novel yang saya kaji iatah novel PAPA... ( akhirnya kau tewas jua!). Nilai yang terdapat dalam novel ini ialah
(

penyataan- 1 markah).

Contohnya, lntan Maliana sanggup mengandung buat kali kedua kerana ingin walaupun tindakan itu nyawanya .( Huraiannilai

I markah)

Selain itu terdapat

.( penyataan- lmarkah) Contohnya Papa dan

Mama saling menyayangi sehingga lntan Julia menganggap keakraban mereka seperti belangkas. Malah, Papa dan Mama juga amat sayang akan lntan Jutia. (

huraian
Ssalmah

lmarkah) Akhir sekali, terdapat nilai

Contohnya, lntan
22

l2

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20I2

Julia memilih untuk tinggaldi menyusahkan keJuarganya. ( penyataan

kerana tidak mahu

- I markah)

CONTOH JAWAPAN YANG KURANG BAIK. (A1) Pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah sabar- (A2) Pengajaran lain
adalah kita hendaklah sayang akan keluarga. Contohnya Papa sayang akan isteri dan

anaknya lntan

Julia. (A3) Mak Gik Noraini rajin melakukan kerja-kerja rumah

dan

menguruskan keluarga Jeffri.

Penilaian:

Ayat

Penyataan (1m)

Huraian (1m)

Markah

Ayat

Ayal2
Ayat 3 Jumlah Markah
Bahasa

Nota: Markah maksimum untuk penyataan ialah 2 markah dan markah

maksimum untuk huraian atau contoh ialah 2 markah.

Uji minda Latar tempat merupakan aspek penting dalam sesebuah novel. Huraikan latar tempat dan peistiwa yang berlaku berdasarkan novelyang anda pelaiari.
(8 markah)

Contoh jawapan

Dalam novel
penyataan

PAPA

(akhirnya kau tewas jua!) melibatkan banyak latar

tempat. Salah satu daripada latar tempat adalah


(1m) Di sinilah lntan Maliana dan Jefri mengajar sebelum Jefri Malah di sini jugalahlntan Julia bertemu bertugas sebagai buat pertama kali. (huraian = 1m). Latar tempat yang dengan
kedua adalah

. (penyataan= 1m), di sini lntan Maliana

melahirkan anak dan dirawat di hospital ini sebelum dibawa pulang ke rumah Jeffri.(huraian= 1m) Ada juga peristiwa yang berlaku di

Ssalmahl2

23

'feknik Menjowab Soalan BM 2

SPM 201 2

(penyataan= 1m). lntan Julia dan Raslylan di sini selepas memperoleh keputusan cemerlang
dalam peperiksaan SPM (huraian = 1m)

Uji Minda

c. d.

Huraikan latar masyarakat yang diketengahkan dalam novel yang telah


anda

petajai.

Watak sampingan banyak mempengaruhi perjalanan cerita sesebuah


novel. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan tiga perwatakan watak
sampingan.

b,

Soalan Perbandingan

Contoh soalan perbandingan:


Bandingkan latar masyarakat berdasarkan mana-mana dua novel yang
telah anda kaji.
( 8 markah)

Cadanqan iawapan:
Novel yang saya kaji ialah novel PAPA ... (akhirnya kau tewas jua!) dan

Novel Konserto Terakhir. Terdapat perbezaan latar masyarakat dalam kedua-dua novel. Bagi pengarang, dalam novel Konserto Terakhir
terdapat masyarakat yang miskin dan tidak berpendidikan. (penyataan

1m) Contohnya
sehingga

dari keluarga miskin dan hanya bersekolah

telah datang ke Kuala Lumpur

untuk

mencari pekerjaan. Akhirnya Hilmi telah bekerja

sebagai

di rumah Datuk Johari. (penyataan= 1 m)- Manakala

dalam novel PAPA...(akhirnya kau tewas jua!), latar masyarakat yang

digambarkan

oleh

pengarang
( penyataan

ialah

masyarakat

yang-.

1m) Contohnya lntan Julia dan

merupakan penuntut di Pusat Matrikulasi Universiti lslam

Antarabangsa. Begitu juga dengan Jefri yang merupakan seorang .( huraian- 1m) Walau bagaimanapun terdapat juga
Ssalmah

l2

24

Teknik Menjowab Soalan BM 2

SPM 20] 2

persamaan latar masyarakat dalam kedua-dua novel tersebut. Antaranya

latar

masyarakat

.(penyataan Im) Jefri sangat


-1 lil).
Dalam novel Konserto Terakhir

menyayangi isteri dan anaknya, manakala lntan Julia amat menyayangl

Papa dan Mamanya. (huraian

pula, Datin Salmah sangat menyayangi Hayati. Buktinya dia mahu Hayati berkahwin dengan Mohsin demi kesenangan anaknya. ( huraian

1m)

c.
a.

Soalan bukan perbandingan tetapi berdasarkan kepada dua novel Contoh soalan:
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan konflik watak

utama dalam setiap novel dan cara watak utama menyelesaikan konflik
yang

dihadapinya. -

( 7 markah )

Novel yang saya kaji ialah novel PAPA ... (akhirnya kau tewas jual) dan

novel lnterlok

Konflik antara Julia dengan

Konflik berlaku
tentang
telah

apabila Julia terdengar perbualan papa dengan


hasratnya untuk
sehingga menyebabkan dia

lagi. Hal ini menyebabkan Julia


oleh papa.

mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kemarahan kepada papanya

( konflik dengan

1m) Cara Julia menyelesaikan konflik ini adalah hasrat papanya.( penyelesaian-

1m)

Dalam novel Konserto Terakhir

berlaku konflik antara Hilmi dengan Datin Salmah. Datin Salmah amat membenci Hilmi kerana Hilmi berasal dari kampung dan Hayati pula telah

suka akan
dengan

Hilmi. konflik 1m)

Hilmi menyelesaikan konflik

ini

( penyelesaian-1m)

Uii Minda
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan persoalan
setiap noveltersebut. (7 markah)

Ssalmahl2

25

Teknik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

Novel yang saya kaji ialah novel

(akhirnya kau tewas iua!) dan novel lnterlok, Persoalan dalam novel PAPA ,.. (akhirnya kau tewas jua!)
adalah

PAPA

seorang isteri bagi memenuhi permintaan suami.

(penyataan -1m). Contohnya


dengan
dirinya. (huraian

sanggup berkorban
buat kali kedua demi memenuhi kehendak

suaminya. Walhal tindakannya

itu

mendatangkan risiko kepada


Terakhir pula

adalah bertanggungjawab terhadap pekerjaan.( penyataan 1m)' Contohnya, Hilmi bertanggungjawab terhadap pekerjaannya

- 1ml Persoalan dalam novel Konserto

Dia
bunga dan sayur-sayuran. ( huraian-1m)

menjaga

persekitaran rumah Datuk Johari dengan baik serta menanam pokok

Soalan vang berkaitan dengan soalan KBKK


Contoh soalan
Berdasarkan novel yang telah anda pelaiari, bincangkan dua kepincangan yang berlaku dalam
Contoh jawapan: Novelyang saya kaji ialah PAPA ... (akhirnya kau tewasiua!). Kepincangan

masyarakat-

( 7 markah)

masyarakat dalam novel

ini

ialah

perintah Tuhan dan

melakukan dosa( penyataan- 1m). Contohnya Muaz

al

Khalibi telah

menodai itu

sehingga mengandung, namun enggan

bertanggungjawab. Sebagai akibatnya, pengemas rumah warga lndonesia

meninggalkan Rasylan yang baru dilahirkan besar, ( huraian - 1M). Selain itu, pengarang
Contohnya, lain

menggambarkan sikap seseorang yang iri hati dan mempengaruhi orang

lain supaya membenci seseorang. (penyataan 1m).


menghasut agar

rakan sekelasnya yang (huraian - 1m).

TIPS MENGINGAT!!! ! !!!!!!


Ssahnahl 2

26

Telcnik Menjawab Soalan BM 2

SPM

20]2

NILAI

PERSOALAN / LATAR MASYARAKAT

PENGAJARAN

PAPA...(akhirnya kau tewa jua!)


NILAI
Penyayang

PERSOALAN
Kasih sayang terhadap keluaroa Pengrobanan

PENGAJARAN
Kita hendaklah sayang terhadap keluarqa Kita hendaklah sanggup berkorban demi orang yang tersavano Kita hendaklah tabah menghadapi duqaan Kita hendak gigih
berusaha jika ingin mencaoai imoian

LATAR MASYARAKAT
Masyarakat yang penyayang Masyarakat yang sanggup berkorban Masyarakat yang tabah menghadapi duoaan Masyarakat yang
gigih

CONTOH ( 2 contoh)

Sanggup berkorban

isteriterhdap
suami Ketabahan menghadapi duoaan Kegigihan untuk mencapai citacita Menghormati orang lebih tua

Tabah

gigih

Menghormati

Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua

Masyarakat yang menghormati orang yang lebih tua

KONSERTO TERAKHIR NILAI


Penvavanq Bertanggungjawab

PERSOALAN
Kasih sayang terhadao anak Tanggungjawab terhadap pekerjaan Ketabahan menghadapi duoaan Kegigihan untuk mencapai cita-cita Menghormati orang lebih tua

PENGAJARAN
Kita hendaklah savano akan anak Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap oekeriaan Kita hendaklah tabah menghadapi duoaan Kita hendak gigih berusaha jika ingin mencaoai impian Kita hendaklah menghormati orang yang lebih
tua

LATAR MASYARAKAT
Masyarakat yang
Denvavano

CONTOH

Masyarakat yang bertanggungjawab

Tabah

Masyarakat yang tabah menghadapi


duoaan

Masyarakat yang
gigih

Gigih

Menghormati

Masyarakat yang menghormati orang yang lebih


tua

Ssalmahl2

27