Anda di halaman 1dari 11

Kata Nama Am 1. Ibu Amizan adalah seorang .. A) nelayan B) tukang jahit C) tukang kayu 2.

Abang bekerja sebagai mekanik di . ak Ibrahim itu. A) bengkel B) restoren C) klinik !. . itu ada se"uluh tingkat. A) #umah "anjang B) #umah teres C) #umah "angsa $. %i "asar malam ada yang menjual "elbagai jenis makanan. A) "elakon B) "eniaga C) "etani &. Ayah menyim"an "erkakasan itu di dalam . A) gudang B) kereta C) setor

Kata Nama Khas 1. Abang membeli sebuah radio berjenama .. A) 'ony B) (onda C) #ole) 2. Adik sedang memba*a buku *erita yang berjudul .. A) 'ang Kan*il dan 'ang Buaya B) +enara Berkembar etronas C) Ba"a Kemerdekaan +alaysia !. ulau ,angka-i terletak di negeri . A) erak B) +elaka C) Kedah

$. (ari Kemerdekaan negara kita jatuh "ada bulan A) +a* B) A"ril C) .gos &. Ani menghadiahi sejambak bunga ke"ada gurunya "ada . A) (ari Kebangsaan B) (ari /uru C) (ari Krismas

Kata /anti Nama %iri 1. %i manakah tinggal0 A) a-ak B) kami C) aku 2. .. berkelah di 'ungai Congkak. A) %ia B) Beta C) Kami !. amat disenangi oleh rakyat. A) %ia B) Beliau C) +ereka $. 'udahkah membasuh kasut0 A) saya B) beliau C) kamu &. 1ahniah di atas kejayaan A) anda B) dia C) kami

Kata 'endi Nama 1. Adik menerima hadiah .. ibu A) ke B) dari C) dari"ada 2. Kami hendak "er"ustakaan. A) ke B) dari C) untuk !. 1arikh lahir ayah jatuh . 1$ +a* 1231. A) di B) "ada C) untuk $. Ahmad sekeluarga baru sahaja sam"ai . ulau inang. A) dari B) ke"ada C) ke &. #umah datuk saya terletak te"i sungai. A) ke"ada B) dari C) di

Kata (ubung 1. Azman .. Nursani yang akan di"ilih sebagai ketua kelas0 A) lalu B) dan C) atau 2. (amid sakit "erut .. termakan kuih basi. A) atau B) kerana C) teta"i !. 4auzah rajin . Adiknya malas. A) kerana B) sambil C) teta"i $. 'aya mengambil air .. menghulurkan ke"ada ibu. A) dan B) lalu C) atau &. 'aya memba*a buku . menunggu ayah di ba-ah "okok. A) dan B) kerana C) sambil

Kata Adjekti5 1. Bau bunga ros itu sangat . A) harum B) busuk C) hamis 2. Negara kita sentiasa dalam keadaan . dan damai. A) sunyi B) ka*au C) aman !. Bayi itu sungguh .. A) garang B) *omel C) mena-an $. Adik men*u*i "inggan6mangkuk yang .. itu. A) bersih B) kotor C) li*in &. Isi buah manggis ber-arna . A) hitam B) kelabu C) "utih

Kata 'eru 1. 77777777777777778 sakitnya ke"ala ini9 A. Amboi B. Aduh C. Cis 2. 77777777777777778 *antiknya baju a-ak9 A. Amboi B. :h C. Nah !. 777777777777778 lama kita tidak bertemu9 A. .h B. ;ah C. (ai $. 777777777777778 berani kau tuduh aku9 A. Nah B. Cis C. (ai &. 777777777777778 lihatlah sendiri hasilnya. A. :h B. (ai C. Nah

Kata 1anya 1. (arga buah rambutan ini 777777777770 A. bera"a B. sia"a C. menga"a 2. 77777777777 hendak menaikkan layang6layang0 A. Bilakah B. %i manakah C. Bagaimanakah !. 77777777777kah yang bersembunyi di belakang bangunan itu0 A. +enga"a B. 'ia"a C. A"a $. 'ejak 7777777777kah kamu berada di sini0 A. bila B. bera"a C. menga"a &. 77777777777kah mereka didenda0 A. %i mana B. +enga"a C. 'ia"a

enjodoh Bilangan 1. /uru kelas kami menghadiahkan kami se7777777 "en. a. laras b. bentuk *. batang 2. Kakak memotong se777777777 buah mangga. a. ulas b. biji *. gugus 3. Abang membeli se77777777 *in*in untuk isterinya. a. laras b. kuntum *. bentuk 4. Ibu memasukkan se777777 garam ke dalam masakan. a. *ubit b. ketul *. longgok 5. 1erda"at se77777777 bunga di meja Cikgu ,ati5ah. a. ikat b. longgok *. jambang

Kata ganda 1. /igi adik sakit kerana terlalu banyak makan 7777777. a. gula6gula b. rama6rama *. dauun6daun 2. 7777777 diminta beratur di dataran. a. jari6jari b. tamu6tamu *. murid6murid !. 777777 telinga +ariam luka kerana ter*u*uk benda tajam. a. dedaun b. bebola *. gegendang $. #umah yang sudah usang itu di"enuhi dengan sarang 77777. a. labah6labah b. rama6rama *. nyamuk6nyamuk &. Ibu menghidangkan se"iring agar6agar lai*i ke"ada 777777. a. bebuli b. tetamu *. kekabu