Anda di halaman 1dari 77

DAFTAR ISI

Halaman Depan ................................................................ 1 Daftar Isi ........................................................................ 2 Sekapur Sirih ..................................................................3 Sambutan Shahibul Hajat ...................................................5 Syair Renun an Suami Istri ................................................. D!a "eutuhan Rumah Tan a ............................................. Asma#ul Husna ................................................................ "alam Illahi $ Saritila%ah .................................................. Al A#Raf & ' 2() .................................................... An *ur 2) ' 32 ..................................................... Ar Ruum 3( ' 21 ................................................... Ha+iah +an D!a Ar%ah ...................................................... D!a untuk Rasul .................................................... Al Faatihah .......................................................... D!a Ar%ah .......................................................... Asy Syafaat ,1-(.1-2/ ............................................ 0a1aan 0ersama .............................................................. Ar Rahman 55 ...................................................... Senan+un D!a Ayah 0un+a ............................................... 2n kapan "asih Sayan 34567 ............................................ 2n kapan kasih Sayan 8ran Tua ....................................... Isti hfar ........................................................................ D!a Ibu ......................................................................... D!a untuk 4al!n 9empelai ................................................. Senan+un "abulkanlah D!a :;aa R!bbanaa< ......................... Shala%at 0a+riyah :Shalatullah Salamullah< .......................... Shala%at Shala%at Thala#al 0a+ru :Thala#al 0a+ru Alaynaa<.......

SEKAPUR SIRIH
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim dan mengharap Ridho Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat- ya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya kepada keluarga kami, yang bermaksud mengadakan Doa bersama dan Tasyakuran acara pernikahan putra-putri kami !

{Calon Pengantin Wanita}


dengan

{Calon Pengantin Pria}


"ang #nsya Allah akan kami selenggarakan akad nikahnya pada {hari, tanggal pernikahan} Semoga Doa bersama ini diterima Allah SWT dan dilimpahkan kepada kita semua, khususnya untuk kedua calon mempelai, semoga diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam me$ujudkan keluarga yang sakinah, ma$addah $arohmah% Amin "aa Rabbal Alamin

Atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, dan Doa restu #bu-#bu sekalian% Semoga acara ini memba$a berkah bagi kita semua dan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT% Amin "aa Robbalalamiin% Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

{tanggal pengajian}

*ama keluar a

SAMBUTAN SHAHIBUL HAJAT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puja dan puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT% Shala$at dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita &uhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya% #bu-#bu 'engajian serta seluruh hadirin yang kami hormati% 'erkenankanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan #bu-#bu sekalian meluangkan $aktu dan meringankan langkah memenuhi undangan kami untuk menghadiri 'engajian menjelang pernikahan putri kami 456 dengan laki-laki pilihannya 455 yang #nsya Allah akan dilaksanakan pada hari 3hari= tan al pernikahan7. abi

(ami mohon keikhlasan #bu-#bu untuk bersama-sama dengan kami membacakan ayat-ayat suci Al-)uran serta memohon ridho dan rahmat ke hadirat Allah SWT, sehingga pernikahan *'W dan *'' dapat terselenggara dengan baik dan keduanya dikaruniai petunjuk,

kekuatan dan kemudahan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, ma$addah $a rahmah serta kelak dikaruniai keturunan yang shalih dan shalihah% Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga mohon maa+ apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang berkenan% Semoga budi baik dan keikhlasan Bapak, #bu, Saudara sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga kita sekalian berada dalam lindungan naungan kasih sayang ya% Aamiin% Wabillahit taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh {Tanggal pengajian}

Nama keluarga

Assalamualaikum
Assalamualaikum "a Akhii "a ,kthii - ./ Salam salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam salam $ahai semua Semoga hidup jadi bahagia Bila hati terasa sedih Bila ji$a terasa hampa &ungkin kita sudahlah lupa Berd0ikir tenangkan ji$a Assalamualaikum "a Akhii "a ,kthii - ./ Bila langkah sempit dunia Re0eki dicari alangkah susah &ungkin kita sudahlah lupa Sedekah lapangkan harta Dalam hidup semua bekerja (adang salah bahkan berdosa 1angan-janganlah putus asa Ampunan Allah terbuka Assalamualaikum "a Akhii "a ,kthii Assalamualaikum - ./

Syair renungan untuk Suami Istri


Pernikahan atau perkawinan menyikap tabir rahasia #stri yang kunikahi, tidaklah semulia (hadijah Tidaklah setak$a Aisyah, pun tak setabah 2atimah 1ustru istriku hanyalah $anita akhir 0aman "ang punya cita-cita menjadi sholehah Suami yang kunikahi, tidaklah semulia &uhammad SAW, tidaklah setak$a #brahim, pun tak setabah Ayyub ataupun segagah &usa, apalagi setampan "usu+ 1ustru suamiku hanyalah keturunan akhir 0aman "ang punya cita-cita membangun keturunan yang sholeh 'ernikahan atau perka$inan &engajarkan kami ke$ajibab bersama 'ernikahan atau perka$inan yang menginsya+kan (ami perlunya iman dan ta3$a ,ntuk belajar meniti sabar Dan meraih ridho Allah SWT

(arena memiliki suami yang tak segagah &usa 1ustru kami akan tersentak dari alpa (ami bukanlah yang sempurna (ami cuma suami akhir 0aman "ang berusaha menjadi sholeh dan sholehah

D a keutu!an ruma! tangga


Ya Allah Jadikanlah rumah tangga kami, Rumah tangga yang langgeng, Rukun dan damai. Dan jadikanlah kebaikan kebaikan !agi "enghuninya yang sem"urna Dan yang #ngkau ridh$i. %esungguhnya #ngkau sebaik baik &emberi Ri'ki

Sesungguhnya dibalik setiap nama Dalam Asmaul 4usna terdapat misteri "ang sangat dalam dan luas "ang berada diluar jangkauan akal manusia Allah SWT akan mengabulkan keinginan seorang hamba yang berdoa sambil menyebut nama ya sesuai dengan misteri yang terkandung di dalam nama tersebut

Nastaghfirullahal adzim 3x Min ulli !zam"in #dzhim Wanatuu"uilaihi Artinya ! "a Allah yang &aha Agung, kami memohon ampun 5/ Dari segala dosa-dosa besar Dan kami bertaubat kepada- ya

10

ASMAUL HUSNA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KHALAM ILAHI
>S. A? A#RAF & ' 2()

Wa idzaa $uri al $ur%aanu fas tami%uu lahu Wa anistuu la%allakum tur hamuun
Dan apabila dibacakan Al )uran maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat

20

>S. A* *2R 2) ' 32

&a'ankihuu al'a(aamaa minkum &aalshshaalihiina min )i"aadikum &a'imaa'ikum in (akuunuu fu$araa'a (ughnihimu allaahu min fadhlihi &aallaahu &aasi)un )aliimun
Dan ka$inkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak 6berka$in7 dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan% 1ika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- ya% Dan Allah &aha luas 6pemberian- ya7 lagi &aha &engetahui%

21

>S. AR R229 3( ' 21

Wa min aa(aatihi an khala$a lakum min anfusikum az&aajan litaskunuu ila(haa &aja)ala "a(nakum ma&addatan &arahmatan inna fii dzaalika laaa(aatin li$a&min (atafakkaruuna
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- ya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- ya di antaramu rasa kasih dan sayang% Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber+ikir%

22

>S. A* *ISAA# 3( ' 21

*aa a((uhaa alnnaasu itta$uu ra""akumu alladzii khala$akum min nafsin &aahidatin &akhala$a minhaa za&jahaa &a"atstsa minhumaa rijaalan katsiiran &anisaa'an &aitta$uu allaaha alladzii tasaa'aluuna "ihi &aal'arhaama inna allaaha kaana )ala(kum ra$ii"an
4ai sekalian manusia, bertak$alah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya8 dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak% Dan bertak$alah kepada Allah yang dengan 6mempergunakan7 nama- ya kamu saling meminta satu sama lain, dan 6peliharalah7 hubungan silaturrahim% Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menga$asi kamu%

23

>S. I0RAHI9
Ayat )(.)1

+a""i ij)alnii mu$iima alshshalaati &amin dzurri((atii ra""anaa &ta$a""al du)aa,'i 69:7 "a Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do;aku%

+a""anaa ighfir lii &ali&aalida((a &alilmu,miniina (a&ma (a$uumu alhisaa"u 69<7 "a Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mu;min pada hari terjadinya hisab 6hari kiamat7

24

D"A UNTUK RASUL DAN AR#AH

Illa ha+ratin nabiyyil mushtafaa shallallaahu @alaihi %a sallam %a aalihii aA%aajihil 6a +Aurriyyaatih. Tsummaa ilaa ha+haraati ikh%aanihii minal ambiyaai %al mursaliin %ash.shahaabati %attaabi#iin. Al.FaatihahB. (epada nabi yang terpilih &uhammad SAW, keluarga, dan seluruh keturunannya% (emudian kepada kerabat para nabi dan rasul, para sahabat serta pengikutnyaAl-2aatihah -

25

A? FAATIHAH
6'embukaan7

-ismillaahir +ahmaanir +ahiim Dengan nama Allah "ang &aha pengasih lagi &aha 'enyayang

#lhamdulillahi +a""il .aalamiin Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam

#r +ahmaanir +ahiim &aha 'emurah lagi &aha 'enyayang

Maaliki (aumiddiin "ang menguasai hari pembalasan

/((aaka na%"udu &a i((aaka nasta%iin 4anya kepada =ngaulah kami mengabdi dan hanya kepada =ngkaulah kami mohon pertolongan

26

/hdinash shiraathal musta$im Tunjukkanlah kami jalan yang lurus

0hiraathal ladziina an%amta .alaihim ghairil maghdhuu"i .alaihim &a ladh dhaaliin 6"aitu7 jalan orang-orang yang telah =ngkau beri nikmat, bukan 6jalan7 orang yang dimurkai dan bukan, pula 6jalan7 mereka yang sesat

27

Tsumma ilaa jamii%/ ahlil $u"uur minal muslimiin &al Muslimaat &al .muminiin &al mu%minaat #a"aa'anaa &a 1mmahaatinaa &a ajdaadinaa &a jaddaatinaa hushuushan 22222222 "in 222222 22222222 "inti 222222 #l'3atihah 22222222 (emudian kepada semua ahli kubur kaum muslimin laki-laki dan perempuan, kaum mukminin laki-laki dan perempuan, bapak-bapak kami dan ibuk-ibuk kami, para nenek kami yang laki-laki dan yang perempuan, khususnya -------- bin ------------- binti -----Al-2atihah --------

28

#%uudzu "illaahi minas('s(aithaanir rajiim -ismillahir rahmaanir rahiim #lhamdulillahi ra""il .aalamiin 4amda( (u&aafii ni%amahu &a(ukaafii maziidah *aa +a""anaa lakal hamdu kamaa &am"aghii lijalaali Wajhika &a%azhiimi sulthaanik

29

Aku berlindung kepada =ngkau dari godaan setan yang terkutuk% Dengan nama Allah "ang &aha 'engasih lagi &aha 'enyayang% Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, sebagaimana orang-orang yang bersyukur dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji dengan pujian yang sesuai dengan nikmat- ya, dan memungkinkan ditambah nikmat- ya% Wahai Tuhan kami, hanya bagi =ngkau segala puji, Sebagaimana pujian yang patut atas kemuliaan, keagungan serta kekuasaan&u

30

#llahuma shalli &a sallim .alaa 0a((idinaa Muhammadin &a .alaa aali 0a((idinaa Muhammad "a Allah, limpahkanlah kesejahteraan serta keselamatan atas junjungan kami abi &uhammad SAW Beserta keluarganya

#llahummaghfir lahum &arhamdum Wa%aafihim &a%fu%anhum #llahumma anzilir rahmata &al maghfirah .#laa ahli $u"uur min ahli 56aa ilaaha illallaah Muhammadar rasuulullaah7

31

"a Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka dan maa+kanlah kesalahan mereka% "a Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan-&u kepada ahli kubur yang ahli mengucapkan >?aa ilaaha illallaah &uhammadar rasuulullah@ 6Tiada Tuhan melainkan allah, &uhammad utusan Allah7

+a""anaa arinal ha$$aa ha$$an &arzu$nat ti"aa%ah, &a arinal "aathila "aathilan &arzu$naj tinaa"ah "a Allah, tunjukkanlah kami bah$a yang benar itu benar dan karuniakanlah kekuatan agar kami dapat mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkan kami yang bathil itu bathil, dan karuniakanlah pula kami kekuatan agar kami sanggup menjauhinya

+a""anaa aatina fid dun(aa hasanata& &a fil aakhirtai hasaata& &a$inaa .adzaa"an naar "a Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta lindungilah kami dari a0ab api neraka%

32

>S ASH.SHAAFFAAT
Ayat <A:-<A.

0u"haana ra""ika ra""i al)izzati )ammaa (ashifuuna &aha Suci Tuhanmu "ang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan%

Wasalaamun )alaa almursaliina Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul%

Waalhamdu lillaahi ra""i al)aalamiina Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam%

33

0A4AA* 0CRSA9A A? >2R#A* S2RAT AR.RAH9AA*

Rasullullah SAW bersabda ! BBarang siapa membaca satu huru+ dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya% Aku tidak mengatakan Ali+ ?am &im itu satu huru+ 8 tetapi ali+ satu huru+, lam satu huru+, dan mim satu huru+%@ 64%R%&uslim7

34

>S AR.RAH9A* ,;an 9aha 5emurah/


Surah CC, DA Ayat

-ismillaahir +ahmaanir +ahiim Dengan nama Allah "ang &aha pengasih lagi &aha 'enyayang

#lrrahmaanu 6<7 6Tuhan7 "ang &aha 'emurah,

)#llama al$ur'aana 6.7 "ang telah mengajarkan al )uraan

hala$a al'insaana 657 Dia menciptakan manusia

)#llamahu al"a(aana

35

697 &engajarnya pandai berbicara%

#ls(s(amsu &aal$amaru "ihus"aanin 6C7 &atahari dan bulan 6beredar7 menurut perhitungan%

Waalnnajmu &aals(s(ajaru (asjudaani 6E7 Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada ya%

Waalssamaa'a rafa)ahaa &a&adha)a almiizaana 6D7 Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 6keadilan7%

#llaa tathgha& fii almiizaani 6A7 Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu%

Wa'a$iimuu al&azna "ial$isthi &alaa tukhsiruu almiizaana 6F7 Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu%

36

Waal'ardha &adha)ahaa lil'anaami 6<:7Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk6 ya7%

3iihaa faakihatun &aalnnakhlu dzaatu al'akmaami 6<<7 Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang

Waalhabbu d0uu al;ash+i $aalrrayhaani 6<.7 Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6<57 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

hala$a al'insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari 6<97 Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

37

Wakhala$a aljaanna min maarijin min naarin 6<C7 dan Dia menciptakan jin dari nyala api%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6<E7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

+a""u almas(ri$a(ni &ara""u almaghri"a(ni 6<D7 Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6<A7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Maraja al"ahra(ni (alta$i(aani 6<F7 Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu

38

-a(nahumaa "arzakhun laa (a"ghi(aani 6.:7 antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6.<7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

*akhruju minhumaa allu,luu &aalmarjaanu 6..7 Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6.57 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Walahu alja&aari almuns(aaatu fii al"ahri kaal'a)laami 6.97 Dan kepunyaan ya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung

39

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6.C7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

ullu man )ala(haa faanin 6.E7 Semua yang ada di bumi itu akan binasa%

Wa(a"$aa &ajhu ra""ika dzuu aljalaali &aal'ikraami 6.D7 Dan tetap kekal D0at Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6.A7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

*as'aluhu man fii alssamaa&aati &aal'ardhi kulla (a&min hu&a fii s(a,nin

40

6.F7 Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada ya% Setiap $aktu Dia dalam kesibukan

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 65:7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

0anafrughu lakum a((uhaa altstsa$alaani 65<7 (ami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 65.7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

*aa ma)s(ara aljinni &aal'insi ini istatha)tum an tanfudzuu min a$thaari alssamaa&aati &aal'ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna illaa "isulthaanin

41

6557 4ai jama;ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 6melintasi7 penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6597 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

*ursalu )ala(kumaa s(u&aatsun min naarin &anuhaasun falaa tantashiraani 65C7 (epada kamu, 6jin dan manusia7 dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri 6dari padanya7%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 65E7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3a'idzaa ins(a$$ati alssamaau fakaanat &ardatan kaalddihaani 65D7 &aka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah ma$ar seperti 6kilapan7 minyak%

42

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 65A7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3a(a&ma'idzin laa (us'alu )an dzan"ihi insun &alaa jaannun 65F7 'ada $aktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 69:7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

*u)rafu almujrimuuna "isiimaahum fa(u,khadzu "ialnna&aasii &aal'a$daami 69<7 Hrang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 69.7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

43

4aadzihi jahannamu allatii (ukadzdzi"u "ihaa almujrimuuna 6957 #nilah neraka 1ahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa%

*athuufuuna "a(nahaa &a"a(na hamiimin aanin 6997 &ereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 69C7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Waliman khaafa ma$aama ra""ihi jannataani 69E7 Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 69D7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

44

!za&aataa afnaanin 69A7 kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 69F7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3iihimaa )a(naani tajri(aani 6C:7 Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6C<7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3iihimaa min kulli faakihatin za&jaani 6C.7 Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan%

45

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6C57 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Muttaki'iina )alaa furus(in "athaa'inuhaa min ista"ra$in &ajanaa aljannata(ni daanin 6C97 &ereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera% Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat 6dipetik7 dari dekat%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6CC7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3iihinna $aasiraatu alththharfi lam (athmitshunna insun $a"lahum &alaa jaannun 6CE7 Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka 6penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka7, dan tidak pula oleh jin%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani

46

6CD7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

a'annahunna al(aa$uutu &aalmarjaanu 6CA7 Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6CF7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

4al jazaau al'ihsaani illaa al'ihsaanu 6E:7 Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan 6pula7%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6E<7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Wamin duunihimaa jannataani 6E.7 Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi

47

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6E57 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Mudhaammataani 6E97 (edua syurga itu 6kelihatan7 hijau tua $arnanya%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6EC7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3iihimaa )a(naani nadhdhaakhataani 6EE7 Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6ED7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

48

3iihimaa faakihatun &anakhlun &arummaanun 6EA7 Di dalam keduanya 6ada macam-macam7 buah-buahan dan kurma serta delima%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6EF7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

3iihinna kha(raatun hisaanun 6D:7 Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6D<7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

4uurun ma$shuuraatun fii alkhi(aami 6D.7 6Bidadari-bidadari7 yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah%

49

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6D57 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

6am (athmitshunna insun $a"lahum &alaa jaannun 6D97 &ereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka 6penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka7, dan tidak pula oleh jin%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6DC7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

Muttaki'iina )alaa rafrafin khudhrin &a)a"$ari((in hisaanin 6DE7 &ereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah%

3a"i'a((i aalaa'i ra""ikumaa tukadzdzi"aani 6DD7 &aka ni;mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakanG

50

Ta"aaraka ismu ra""ika dzii aljalaali &aal'ikraami 6DA7 &aha Agung nama Tuhanmu "ang &empunyai (ebesaran dan (arunia%

51

Senan$ung D a Aya! Bun$a

#llahummaghfirli &ali&alida((a &arhamhuma kama ra""a(ani shaghira8 "a Allah ampunilah dosa-dosaku Dan juga dosa-dosa kedua orang tuaku Sayangilah kedua Ayah Bundaku Bagai mereka mengasihiku sejak kecil

52

Ungkapan Kasih sayang {CPW} untuk {Panggilan Orang Tua} {diutarakan sendiri yaa}

53

54

Ungkapan Hati {panggilan orang tua} untuk Ananda {CPW} {diutarakan sendiri yaa}

55

56

ISTIGHFAR ROBBAL BAROYYA (Mengiringi Salam Tadzim Ananda pada Orang Tua)

#staghfirullah +a""al'"aroo(aa #staghfirullah minal khathaa(aa Aku mohon ampunan&u "a Allah =ngkaulah "ang &aha Agung lagi 'enguasa 1agad Raya Ampunilah kami "a Allah Dari dosa dan kekhila+an

+o""i zidnaa ilman naafi%aan #lahi Robbi, karuniakanlah kami #lmu yang berman+aat

57

58

DOA IBU

"a Allah, "a (arim Andaikan =ngkau berkenan, ?impahkan kepada kami cinta "ang =ngkau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan (hadijah Al )ubro, "ang =ngkau jadikan mata air kasih sayang #mam Ali dan 2atimah A0 Iahra, "a Allah, "a (arim Andai semua tak layak bagi kami, &aka kabulkanlah permohonan kami dengan ridho-&u, 1adikanlah orang yang telah =ngkau pilihkan, "ang akan menjadi suami anakku nanti Adalah orang yang shaleh, "ang akan mencintai, menjaga mera$at dan Salim menyempurnakan dalam ibadah "a Allah, "a (arim, 1agalah anak kami, intan berlian kami ini Dimanapun dia berada Agar selalu disayang =ngkau, #llahi Robbi

59

Anugerahkanlah kelak kepada anak kami (eturunan-keturunan yang sehat $ala+iat Shaleh, shalehah dan cerdas Sebagai penyejuk mata dan penyenang hati "ang selalu bersyukur kepada&u 1adikan mereka panutan Bagi orang-orang yang ta3$a "a Allah, "a (ariim, (abulkanlah doa kami Aamiin yaa robbal aalaamiin -

60

DOA KHUSUS CALON MEMPELAI

61

62

Diganti yaaaa :D pake photoshop atau ditutup text box di word

63

64

#udzu"illahi minass(s(aithaanir rajim -ismillahir +ahmannir +ahiim #lhamdulilahi +a""il .#alaamiin 4amda( (u&aa fii ni%amahu &a(ukaafi maziidah *aa +a""ana lakal hamdu amaa (an"aghii lijalaali &ajhikal ariimi &a%adziimi sulthanik #llahuma shalli .alaa sa((idinaa Muhammadin Wa%ala aalihii &a ashhaanihii ajma%iin #llahuma inna nas alikal .af&a &al .aafi(ah Walmu%aafatad daaimatan fii diininaa &a dun(aanaa Wa ahliinaa &a am&aalanaa &a &affi$naa lis(s(ukri .alaa ni%amik &a a%innaa .alaa thaa%atik Wa husni .i"aadatik Wa adaa%/ faraa .idlika &a tanfiidzi ahkaamik Wa na(li mardiaatika &atti$a .a sakhathik #llahuma allif "aina {Nama lengkap CPW} Wa {Nama lengkap CPP} amaa allafta "aina aniinaa #adama &a umminaa 4a&&aa%a Wa allif "ainahumma kamaa allafta "aina *uusufa &a 9ula(khaa

65

Wa allif "aina humaa kamaa allafta "aina Na"i((inaa Muhammadin 0hallalahu :alaihi Wa sallam hadijatal u"raa Wa #shlih jam%ahumaa fiddun(aa &al aakhirah Waha"lahumaa milladunka rahmah Wa $urrata a%(un &aj%alhumaa Min .i"adikhannadi%iin diinika Wa limashaalihil mu%miniin -irahmatika (aa #r +ahmaar +aahimiin "a Allah =ngkau &aha 'engasih lagi &aha 'enyayang Bukalah pintu hati {CPW} Dan {CPP} Agar ikhlas menerima segala ketentuan&u Berupa kebahagiaan ataupun ujian dari&u 1adikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama adalah hari yang diliputi penuh kebahagiaan, ketegaran #man dan Ta3$a "a Allah, =ngkau &aha 'engasih dari yang &engasihi Berkahilan mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa berbagi kasih saya (aruniakanlah "a Allah, kepada mereka berdua (ehidupan yang penuh kedamaian "a Allah Tuntunlah 34567 dan 34557 Agar menjadi sepasang insan yang rukun

66

Sebagaimana pasangan yang =ngkau tumbuhkan *inta dan kasih sayang pada dirinya serta kerukunan, "akni padangan Adam a%s% dan Siti 4a$a, 'asangan "usu+ dan Iulaikha serta junjungan kami abi &uhammad SAW dengan Siti (hadijah "a Allah, &aslahatkanlah pernikahan mereka Selagi hidup di dunia maupun di akherat nanti *urahkanlah Rahmat&u "a Allah Atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka Buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah Dan masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang berguna baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum mukmin Dengan segala cuharan rahmat, (asih sayan&u "aa Allah, =ngkau "ang &aha 'engasih lagi &aha 'enyayang

67

;A R800A*A

*aa +o""anaa aamiin aamiin #aamiin 2 #amiin 2 *aa +o""anaa #aamiin 2 #amiin 2 *aa +o""anaa #aamiin 2 *aa +o""al .#alamiin "aa Allah (abulkanlah doa yang kami panjatkan "aa Allah "aa Tuhan kami 4anya kepada-&u kami memohon 4anya =ngkau Tuhan Seru sekalian alam

68

SHA?A6AT 0ADRI;AH

69

SHA?A6AT 0ADRI;AH
0halaatullah, salaamullah .#laa thaahaa, +osullillah 0halatullah, salaamullah .#laa *aasin, 4a"ii"illah Ta&assalnaa "i "ismillaah Wa "il haadi +adulillah Wa kulli mujaahidin 6illaah -i ahlil "adri (aa #llaah Shala$at Allah salam Allah atas-&u Wahai Tooha Rasullullah Shala$at Allah salam Allah bagi-&u Wahai "aasin kekasih Allah Aku berta$assul dengan Asma Allah (epada 4aadi Rasullullah Demi para pejuang 'ara &ujahiddin badar yaa Allah

70

71

/laahii salliimil ummaah Minal aafaati &an ni$maah Wa min hammi& &a min ghummah -i ahlil "adri (aa #llah /llahii Najjinaa &aks(iif ;amii .adzi((ati& &ashriif Makaaidal .idaa &al'thuuf -i ahlil -adri *aa #llah #llahuma shallii &a 0allim Wa "aariik ala((h "aa Allah, selamatkanlah umat ini Dari duka dan bencana Dari belenggu yang mengungkungnya, Dari kebekuan yang mencekamnya Demi para &ujahidin Badaar ya Allah "aa Allah, tolaklah segala keburukan Dari para pembuat kerusakan dan maksiat ?indungi dari segalam $abah dan musibah Demi para &ujahiddin Badaar ya Allah "aa Allah, ampunilah kami, muliakanlah kami, (abulkanlah permohonan kami *egahlah tragedy atas kami Demi para &ujahiddin Badaar yaa Allah

72

SHA?A6AT THA?A#A? 0ADR2

73

SHA?A6AT THA?A#A? 0ADR2


#llahuma shalli &a sallim &a "aarik .ala((h 0hallallaah .alaa Muhammad, 0hallallah .ala(h &a sallam <x Thala%al "adru .ala(naa Min Tsani((aatil &adaa Wa ja"as s(ukru .ala(naa Maa da%aa illaahi daa #s(ra$al "adru .ala(naa 3akhfafat minhul "uduuru Mitslahusnika maa ra'a(naa =atthu (aa &ajhas suruuri Bulan 'urnama sempurna telah dating Dari Thaniyyatil $ada 'atutlah kita senantiasa bersyukur pada Allah ,tusan Allah telah berada di tengah kita &emba$a amanat Telah terbit bulan purnama menerangi negeri kami Telah datang kepada kami Rasullullah 'emba$a Risalah (eindahanmu tiada tertandingi Wahai $ajah yang senantiasa berseri

74

75

Anta syamsun anta badrun Anta nuurun +a$3a nuuri Anta iksiiru$ $a3haalii Anta mishbaahus shudurii "aa habiibii yaa &uhammad "aa Jaruusal K (ha+i3ani "aa mu-ayyad yaa mumajjad "aa #maamal K )iblatayini Allahu (hali3una Allahu Raa0i3una Shallallah Jalaa &uhammad Shallallah Jalayh $a sallam ./ =ngkau laksana &atahari, =ngkau bak bulan purnama sempurna =ngkaulah cahaya mengungguli semua cahaya =ngkau laksana logam mulia =ngkaulah pelita hati seluruh umat Wahai kekasih Allah Wahai &uhammad nabi yang terpuji =ngkau penghias langit dan bumi =ngkau sang penolong Wahai abi yang dimuliakan Wahai #mam Dua (iblat "aa Allah, salam dan selamat kepada abi

76

Dan keluarganya serta keberkahan padanya

77

Anda mungkin juga menyukai