Anda di halaman 1dari 86

DAFTAR ISI

Halaman Depan
Daftar Isi 2
Sekapur Sirih 3
Doa Keutuhan Rumah Tangga
Asmaul Husna
Kalam Illahi & Saritilawah
Al ARaf ! 2"#
An $ur 2# ! 32
Ar Ruum 3" ! 2%
Doa untuk Rasul
Al Faatihah
Doa Arwah
As& S&afaat '%(")%(2*
+a,aan +ersama
Ar Rahman --
Istighfar
Doa untuk .alon /empelai
1
Senan0ung Ka1ulkanlah Doa 23aa Ro11anaa4
Shalawat +a0ri&ah 2Shalatullah Salamullah4
Shalawat Shalawat Thalaal +a0ru 2Thalaal
+a0ru Ala&naa4
2
SEKAPUR SIRIH
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim
dan mengharap Ridho Allah SWT, marilah kita
panjatkan puji syukur kehadirat-ya atas segala
nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada
kita sekalian, khususnya kepada keluarga kami,
yang bermaksud mengadakan Doa bersama dan
Tasyakuran
acara pernikahan putra-putri kami !
Vinda Maharani Patricia
dengan
Rolandi Adhim Rizki
3
"ang #nsya Allah akan kami selenggarakan akad
nikahnya
pada Sabtu, 14 Juni 2014
Semoga Doa bersama ini diterima Allah SWT dan
dilimpahkan kepada kita semua, khususnya
untuk kedua calon mempelai, semoga diberi
keberkahan dan kebahagiaan dalam me$ujudkan
keluarga yang sakinah, ma$addah $arohmah%
Amin "aa Rabbal Alamin
4
Atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak
terima kasih
atas kehadiran, dan Doa restu #bu-#bu sekalian%
Semoga acara ini memba$a berkah bagi kita
semua dan menjadi amal ibadah serta mendapat
balasan dari Allah SWT%
Amin "aa Robbalalamiin%
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
13 Juni 2014
+am1ang Dwi 5ur0i&anto 0an Keluarga
5
Syair renungan
untuk Suami Istri
Pernikahan atau perkawinan
menyikap tabir rahasia
#stri yang kunikahi, tidaklah semulia &hadijah
Tidaklah setak$a Aisyah, pun tak setabah
'atimah
(ustru istriku hanyalah $anita akhir )aman
"ang punya cita-cita menjadi sholehah
Suami yang kunikahi, tidaklah semulia
*uhammad SAW,
tidaklah setak$a #brahim, pun tak setabah Ayyub
ataupun segagah *usa, apalagi setampan "usu+
6
(ustru suamiku hanyalah keturunan akhir )aman
"ang punya cita-cita membangun keturunan yang
sholeh
,ernikahan atau perka$inan
*engajarkan kami ke$ajibab bersama
,ernikahan atau perka$inan yang menginsya+kan
&ami perlunya iman dan ta-$a
.ntuk belajar meniti sabar
Dan meraih ridho Allah SWT
&arena memiliki suami yang tak segagah *usa
(ustru kami akan tersentak dari alpa
&ami bukanlah yang sempurna
&ami cuma suami akhir )aman
"ang berusaha menjadi sholeh dan sholehah
7
Doa keutuhan
rumah tangga
Ya Allah
Jadikanlah rumah tangga kami,
Rumah tangga yang langgeng,
Rukun dan damai.
Dan jadikanlah kebaikan-kebaikan
Bagi penghuninya yang sempurna
Dan yang Engkau ridhoi.
esungguhnya Engkau sebaik-baik !emberi Ri"ki
Sesungguhnya dibalik setiap nama
Dalam Asmaul /usna terdapat misteri
"ang sangat dalam dan luas
8
"ang berada diluar jangkauan akal manusia
Allah SWT akan mengabulkan
keinginan seorang hamba yang berdoa
sambil menyebut namaya
sesuai dengan misteri yang terkandung
di dalam nama tersebut
Nastah!irullahal adzim 3"
Min #ulli $zambin Adzhim
%anatuubuilaihi
Artinya !
9
"a Allah yang *aha Agung, kami memohon
ampun 01
Dari segala dosa-dosa besar
Dan kami bertaubat kepada-ya
ASMAUL HUSNA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KHALAM ILAHI
6S7 A8 ARAF ! 2"#
%a idzaa &uri al &ur'aanu !as tami'uu
lahu
%a anistuu la'allakum tur hamuun
Dan apabila dibacakan Al 2uran
maka dengarkanlah baik-baik,
dan perhatikanlah dengan tenang
agar kamu mendapat rahmat
19
6S7 A$ $9R 2# ! 32
(a)ankihuu al)a*aamaa minkum
(aalshshaalihiina min +ibaadikum (a)
imaa)ikum in *akuunuu !u&araa)a
*uhnihimu allaahu min !adhlihi
(aallaahu (aasi+un +aliimun
Dan ka$inkanlah orang-orang yang sedirian di
antara kamu, dan orang-orang yang layak
3berka$in4 dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
20
perempuan% (ika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-ya% Dan
Allah *aha luas 3pemberian-ya4 lagi *aha
*engetahui%
21
6S7 AR R99/ 3" ! 2%
%a min aa*aatihi an khala&a lakum min
an!usikum az(aa,an litaskunuu ila*haa
(a,a+ala ba*nakum ma(addatan
(arahmatan inna !ii dzaalika laaa*aatin
li&a(min *ata!akkaruuna
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-ya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
22
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-ya
di antaramu rasa kasih dan sayang%
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
ber+ikir%
23
6S7 A$ $ISAA 3" ! 2%
-aa a**uhaa alnnaasu itta&uu
rabbakumu alladzii khala&akum min
na!sin (aahidatin (akhala&a minhaa
za(,ahaa (abatstsa minhumaa ri,aalan
katsiiran (anisaa)an (aitta&uu allaaha
alladzii tasaa)aluuna bihi (aal)arhaama
inna allaaha kaana +ala*kum ra&iiban
24
/ai sekalian manusia, bertak$alah kepada
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari
seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya5 dan dari pada keduanya
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak% Dan bertak$alah
kepada Allah yang dengan 3mempergunakan4
nama-ya kamu saling meminta satu sama lain,
dan 3peliharalah4 hubungan silaturrahim%
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
menga$asi kamu%
25
6S7 I+RAHI/
A&at #")#%
Rabbi i,+alnii mu&iima alshshalaati (amin
dzurri**atii rabbanaa (ta&abbal du+aa.)i
3674 "a Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku
orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya
Tuhan kami, perkenankanlah do8aku%
Rabbanaa ih!ir lii (ali(aalida**a
(alilmu.miniina *a(ma *a&uumu alhisaabu
3694 "a Tuhan kami, beri ampunlah aku dan
kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang
mu8min pada hari terjadinya hisab 3hari kiamat4
26
DOA UNTUK RASUL
DAN ARAH
Illa ha0ratin na1i&&il mushtafaa
shallallaahu :alaihi wa sallam
27
wa aalihii a;waa<ihil =a 0;urri&&aatih7
Tsummaa ilaa ha0haraati ikhwaanihii minal
am1i&aai wal mursaliin wash)shahaa1ati
wattaa1iiin7
Al)Faatihah>7
&epada nabi yang terpilih *uhammad SAW,
keluarga, dan seluruh keturunannya% &emudian
kepada kerabat para nabi dan rasul, para
sahabat serta pengikutnya:
Al-'aatihah :
28
A8 FAATIHAH
3,embukaan4
/ismillaahir Rahmaanir Rahiim
Dengan nama Allah "ang *aha pengasih lagi *aha
,enyayang
Alhamdulillahi Rabbil 0aalamiin
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam
Ar Rahmaanir Rahiim
29
*aha ,emurah lagi *aha ,enyayang
Maaliki *aumiddiin
"ang menguasai hari pembalasan
1**aaka na'budu (a i**aaka nasta'iin
/anya kepada ;ngaulah kami mengabdi dan hanya
kepada ;ngkaulah kami mohon pertolongan
1hdinash shiraathal musta&im
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus
30
Shiraathal ladziina an'amta 0alaihim hairil
mahdhuubi 0alaihim (a ladh dhaaliin
3"aitu4 jalan orang-orang yang telah ;ngkau beri
nikmat, bukan 3jalan4 orang yang dimurkai dan
bukan, pula 3jalan4
mereka yang sesat
31
32
Rolandi Adhim Rizki bin Soemarto
Vinda Maharani binti Bamban !"i #$rdi%anto
2summa ilaa ,amii'1 ahlil &ubuur minal
muslimiin (al
Muslimaat (al 0muminiin (al mu'minaat
Aabaa)anaa (a
3mmahaatinaa (a a,daadinaa (a
,addaatinaa
#hushuushan
Rolandi Adhim Rizki bin So4marto
Vinda Maharani Patricia binti /amban $(i
Purdi*anto
Al)5atihah 66666666
&emudian kepada semua ahli kubur kaum
muslimin laki-laki dan perempuan, kaum
mukminin laki-laki dan perempuan, bapak-bapak
kami dan ibuk-ibuk kami, para nenek kami yang
laki-laki dan yang perempuan, khususnya
33
Rolandi Adhim Ri"ki bin oemarto
#inda $aharani !atri%ia binti Bambang D&i
!urdiyanto
Al-'atihah ::::::::
34
6S ASH)SHAAFFAAT
Ayat 9<7-9<=
Subhaana rabbika rabbi al+izzati +ammaa
*ashi!uuna
*aha Suci Tuhanmu "ang mempunyai
keperkasaan dari apa yang mereka katakan%
%asalaamun +alaa almursaliina
Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul%
%aalhamdu lillaahi rabbi al+aalamiina
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian
alam%
35
+A.AA$ +?RSA/A
A8 69RA$ S9RAT AR)RAH/AA$
Rasullullah SAW bersabda !
>Barang siapa membaca satu huru+ dari kitab
Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu
kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali
lipatnya% Aku tidak mengatakan Ali+ ?am *im itu
satu huru+ 5 tetapi ali+ satu huru+, lam satu
huru+, dan mim satu huru+%@
3/%R%*uslim4
36
6S AR)RAH/A$
'3ang /aha 5emurah*
Surah AA, B< Ayat
/ismillaahir Rahmaanir Rahiim
Dengan nama Allah "ang *aha pengasih lagi
*aha ,enyayang
Alrrahmaanu
394 3Tuhan4 "ang *aha ,emurah,
+Allama al&ur)aana
3=4 "ang telah mengajarkan al 2uraan
37
#hala&a al)insaana
304 Dia menciptakan manusia
+Allamahu alba*aana
364 *engajarnya pandai berbicara%
Als*s*amsu (aal&amaru bihusbaanin
3A4 *atahari dan bulan 3beredar4 menurut
perhitungan%
%aalnna,mu (aals*s*a,aru *as,udaani
3C4 Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan
kedua-duanya tunduk kepada ya%
38
%aalssamaa)a ra!a+ahaa (a(adha+a
almiizaana
3B4 Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia
meletakkan neraca 3keadilan4%
Allaa tathha( !ii almiizaani
3<4 Supaya kamu jangan melampaui batas
tentang neraca itu%
%a)a&iimuu al(azna bial&isthi (alaa
tukhsiruu almiizaana
3D4 Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil
dan janganlah kamu mengurangi neraca itu%
39
%aal)ardha (adha+ahaa lil)anaami
3974Dan Allah telah meratakan bumi untuk
makhluk3ya4%
5iihaa !aakihatun (aalnnakhlu dzaatu al)
akmaami
3994 Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon
kurma yang mempunyai kelopak mayang
Waalhabbu d)uu al8ash+i $aalrrayhaani
39=4 Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-
bunga yang harum baunya%
40
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3904 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakanE
#hala&a al)insaana min shalshaalin
kaal!akhkhaari
3964 Dia menciptakan manusia dari tanah kering
seperti tembikar,
%akhala&a al,aanna min maari,in min naarin
39A4 dan Dia menciptakan jin dari nyala api%
41
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
39C4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
Rabbu almas*ri&a*ni (arabbu almahriba*ni
39B4 Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit
matahari dan Tuhan yang memelihara kedua
tempat terbenamnya
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
39<4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
42
Mara,a albahra*ni *alta&i*aani
39D4 Dia membiarkan dua lautan mengalir yang
keduanya kemudian bertemu
/a*nahumaa barzakhun laa *abhi*aani
3=74 antara keduanya ada batas yang tidak
dilampaui masing-masing
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3=94 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
43
-akhru,u minhumaa allu.luu (aalmar,aanu
3==4 Dari keduanya keluar mutiara dan marjan
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3=04 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
%alahu al,a(aari almuns*aaatu !ii albahri
kaal)a+laami
3=64 Dan kepunyaanya lah bahtera-bahtera
yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-
gunung
44
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3=A4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
#ullu man +ala*haa !aanin
3=C4 Semua yang ada di bumi itu akan binasa%
%a*ab&aa (a,hu rabbika dzuu al,alaali (aal)
ikraami
3=B4 Dan tetap kekal D)at Tuhanmu yang
mempunyai kebesaran dan kemuliaan%
45
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3=<4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
-as)aluhu man !ii alssamaa(aati (aal)ardhi
kulla *a(min hu(a !ii s*a.nin
3=D4 Semua yang ada di langit dan bumi selalu
meminta kepadaya% Setiap $aktu Dia dalam
kesibukan
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3074 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
46
Sana!ruhu lakum a**uhaa altstsa&alaani
3094 &ami akan memperhatikan sepenuhnya
kepadamu hai manusia dan jin
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
30=4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
-aa ma+s*ara al,inni (aal)insi ini istatha+tum
an tan!udzuu min a&thaari alssamaa(aati
(aal)ardhi !aun!udzuu laa tan!udzuuna illaa
bisulthaanin
47
3004 /ai jama8ah jin dan manusia, jika kamu
sanggup menembus 3melintasi4 penjuru langit
dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat
menembusnya kecuali dengan kekuatan%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3064 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
-ursalu +ala*kumaa s*u(aatsun min naarin
(anuhaasun !alaa tantashiraani
30A4 &epada kamu, 3jin dan manusia4 dilepaskan
nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak
dapat menyelamatkan diri 3dari padanya4%
48
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
30C4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5a)idzaa ins*a&&ati alssamaau !akaanat
(ardatan kaalddihaani
30B4 *aka apabila langit telah terbelah dan
menjadi merah ma$ar seperti 3kilapan4 minyak%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
30<4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
49
5a*a(ma)idzin laa *us)alu +an dzanbihi insun
(alaa ,aannun
30D4 ,ada $aktu itu manusia dan jin tidak
ditanya tentang dosanya%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3674 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
-u+ra!u almu,rimuuna bisiimaahum
!a*u.khadzu bialnna(aasii (aal)a&daami
3694 Frang-orang yang berdosa dikenal dengan
tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan
kaki mereka
50
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
36=4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
7aadzihi ,ahannamu allatii *ukadzdzibu
bihaa almu,rimuuna
3604 #nilah neraka (ahannam yang didustakan
oleh orang-orang berdosa%
-athuu!uuna ba*nahaa (aba*na hamiimin
aanin
3664 *ereka berkeliling di antaranya dan di
antara air mendidih yang memuncak panasnya%
51
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
36A4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
%aliman khaa!a ma&aama rabbihi ,annataani
36C4 Dan bagi orang yang takut akan saat
menghadap Tuhannya ada dua syurga%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
36B4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
52
$za(aataa a!naanin
36<4 kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan
dan buah-buahan%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
36D4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5iihimaa +a*naani ta,ri*aani
3A74 Di dalam kedua syurga itu ada dua buah
mata air yang mengalir
53
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3A94 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5iihimaa min kulli !aakihatin za(,aani
3A=4 Di dalam kedua syurga itu terdapat segala
macam buah-buahan yang berpasangan%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3A04 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
54
Muttaki)iina +alaa !urus*in bathaa)inuhaa min
istabra&in (a,anaa al,annata*ni daanin
3A64 *ereka bertelekan di atas permadani yang
sebelah dalamnya dari sutera% Dan buah-buahan
di kedua syurga itu dapat 3dipetik4 dari dekat%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3AA4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5iihinna &aasiraatu alththhar!i lam
*athmitshunna insun &ablahum (alaa
,aannun
55
3AC4 Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari
yang sopan menundukkan pandangannya, tidak
pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka
3penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami
mereka4, dan tidak pula oleh jin%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3AB4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
#a)annahunna al*aa&uutu (aalmar,aanu
3A<4 Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan
marjan%
56
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3AD4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
7al ,azaau al)ihsaani illaa al)ihsaanu
3C74 Tidak ada balasan kebaikan kecuali
kebaikan 3pula4%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3C94 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
57
%amin duunihimaa ,annataani
3C=4 Dan selain dari dua syurga itu ada dua
syurga lagi
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3C04 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
Mudhaammataani
3C64 &edua syurga itu 3kelihatan4 hijau tua
$arnanya%
58
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3CA4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5iihimaa +a*naani nadhdhaakhataani
3CC4 Di dalam kedua syurga itu ada dua buah
mata air yang memancar%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3CB4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
59
5iihimaa !aakihatun (anakhlun
(arummaanun
3C<4 Di dalam keduanya 3ada macam-macam4
buah-buahan dan kurma serta delima%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3CD4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
5iihinna kha*raatun hisaanun
3B74 Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari
yang baik-baik lagi cantik-cantik%
60
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3B94 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
7uurun ma&shuuraatun !ii alkhi*aami
3B=4 3Bidadari-bidadari4 yang jelita, putih bersih,
dipingit dalam rumah%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3B04 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
61
8am *athmitshunna insun &ablahum (alaa
,aannun
3B64 *ereka tidak pernah disentuh oleh manusia
sebelum mereka 3penghuni-penghuni syurga yang
menjadi suami mereka4, dan tidak pula oleh jin%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3BA4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
Muttaki)iina +alaa ra!ra!in khudhrin
(a+ab&ari**in hisaanin
62
3BC4 *ereka bertelekan pada bantal-bantal yang
hijau dan permadani-permadani yang indah%
5abi)a**i aalaa)i rabbikumaa tukadzdzibaani
3BB4 *aka ni8mat Tuhan kamu yang manakah yang
kamu dustakanE
2abaaraka ismu rabbika dzii al,alaali (aal)
ikraami
3B<4 *aha Agung nama Tuhanmu "ang *empunyai
&ebesaran dan &arunia%
63
64

DOA KHUSUS
CALON MEMPELAI
65
66
Rolandi Adhim Rizki Vinda Maharani Patricia
Vinda Maharani #atri&ia
Rolandi Adhim Rizki
67
Audzubillahi minass*s*aithaanir ra,im
/ismillahir Rahmannir Rahiim
Alhamdulilahi Rabbil 0Aalaamiin
7amda* *u(aa !ii ni'amahu (a*ukaa!i
maziidah
-aa Rabbana lakal hamdu
#amaa *anbahii li,alaali (a,hikal
#ariimi (a'adziimi sulthanik
Allahuma shalli 0alaa sa**idinaa Muhammadin
%a'ala aalihii (a ashhaanihii a,ma'iin
Allahuma inna nas alikal 0a!(a (al 0aa!i*ah
%almu'aa!atad daaimatan !ii diininaa (a
dun*aanaa
%a ahliinaa (a am(aalanaa (a (a!!i&naa
lis*s*ukri
0alaa ni'amik (a a'innaa 0alaa thaa'atik
%a husni 0ibaadatik
68
%a adaa'1 !araa 0idlika (a tan!iidzi ahkaamik
%a na*li mardiaatika (atti&a 0a sakhathik
Allahuma alli! baina
Vinda Maharani Patricia
%a
Rolandi Adhim Rizki
#amaa alla!ta baina aniinaa
Aadama (a umminaa 7a((aa'a
%a alli! bainahumma kamaa alla!ta baina
-uusu!a (a 9ula*khaa
%a alli! baina humaa kamaa alla!ta baina
Nabi**inaa Muhammadin Shallalahu :alaihi
%a sallam #hadi,atal #ubraa
%a Ashlih ,am'ahumaa !iddun*aa (al aakhirah
%ahablahumaa milladunka rahmah
%a &urrata a'*un (a,'alhumaa
69
Min 0ibadikhannadi'iin diinika
%a limashaalihil mu'miniin
/irahmatika *aa Ar Rahmaar Raahimiin
"a Allah :
;ngkau *aha ,engasih lagi *aha ,enyayang
Bukalah pintu hati Vinda Maharani Patricia
Dan Rolandi Adhim Rizki
Agar ikhlas menerima segala ketentuan*u
Berupa kebahagiaan ataupun ujian dari*u
(adikanlah hari-hari yang akan mereka lalui
bersama
adalah hari yang diliputi penuh kebahagiaan,
ketegaran #man dan Ta-$a
"a Allah,
;ngkau *aha ,engasih dari yang *engasihi
Berkahilan mereka berdua agar menjadi pasangan
yang senantiasa berbagi kasih saya
70
&aruniakanlah "a Allah, kepada mereka berdua
&ehidupan yang penuh kedamaian
"a Allah
Tuntunlah @in0a /aharani 5atri,ia dan Rolan0i
A0him Ri;ki
Agar menjadi sepasang insan yang rukun
Sebagaimana pasangan yang ;ngkau tumbuhkan
Ginta dan kasih sayang pada dirinya serta
kerukunan,
"akni padangan Adam a%s% dan Siti /a$a,
,asangan "usu+ dan Hulaikha serta junjungan kami
abi *uhammad SAW dengan Siti &hadijah
"a Allah,
*aslahatkanlah pernikahan mereka
Selagi hidup di dunia maupun di akherat nanti
Gurahkanlah Rahmat*u "a Allah
71
Atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka
Buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah
Dan masukkanlah mereka
ke dalam golongan orang-orang yang berguna
baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum
mukmin
Dengan segala cuharan rahmat,
&asih sayan*u "aa Allah,
;ngkau "ang *aha ,engasih lagi
*aha ,enyayang
72
3A RA++A$A
-aa Robbanaa aamiin aamiin
Aaamiin 6 Aamiin 6 -aa Robbanaa
Aaamiin 6 Aamiin 6 -aa Robbanaa
Aaamiin 6 -aa Robbal 0Aalamiin
"aa Allah :
73
&abulkanlah doa yang kami panjatkan
"aa Allah "aa Tuhan kami
/anya kepada-*u kami memohon
/anya ;ngkau Tuhan Seru sekalian alam
74
SHA8A=AT +ADRI3AH
75
SHA8A=AT +ADRI3AH
Shalaatullah, salaamullah
0Alaa thaahaa, Rosullillah
Shalatullah, salaamullah
0Alaa -aasin, 7abiibillah
2a(assalnaa bi bismillaah
%a bil haadi Radulillah
%a kulli mu,aahidin 8illaah
/i ahlil badri *aa Allaah
Shala$at Allah salam Allah atas-*u
Wahai Tooha Rasullullah
Shala$at Allah salam Allah bagi-*u
Wahai "aasin kekasih Allah
Aku berta$assul dengan Asma Allah
76
&epada /aadi Rasullullah
Demi para pejuang
,ara *ujahiddin badar yaa Allah
77
78
1laahii salliimil ummaah
Minal aa!aati (an ni&maah
%a min hammi( (a min hummah
/i ahlil badri *aa Allah
1llahii Na,,inaa (aks*ii!
Jamii 0adzi**ati( (ashrii!
Makaaidal 0idaa (al)thuu!
/i ahlil /adri -aa Allah
Allahuma shallii (a Sallim
%a baariik ala**h
"aa Allah, selamatkanlah umat ini
Dari duka dan bencana
Dari belenggu yang mengungkungnya,
Dari kebekuan yang mencekamnya
Demi para *ujahidin Badaar ya Allah
79
"aa Allah, tolaklah segala keburukan
Dari para pembuat kerusakan dan maksiat
?indungi dari segalam $abah dan musibah
Demi para *ujahiddin Badaar ya Allah
"aa Allah, ampunilah kami, muliakanlah kami,
&abulkanlah permohonan kami
Gegahlah tragedy atas kami
Demi para *ujahiddin Badaar yaa Allah
80
SHA8A=AT THA8AA8 +ADR9
81
SHA8A=AT THA8AA8 +ADR9
Allahuma shalli (a sallim (a baarik 0ala**h
Shallallaah 0alaa Muhammad,
Shallallah 0ala*h (a sallam 2"
2hala'al badru 0ala*naa
Min 2sani**aatil (adaa
%a ,abas s*ukru 0ala*naa
Maa da'aa illaahi daa
As*ra&al badru 0ala*naa
5akh!a!at minhul buduuru
Mitslahusnika maa ra)a*naa
;atthu *aa (a,has suruuri
82
Bulan ,urnama sempurna telah dating
Dari Thaniyyatil $ada
,atutlah kita senantiasa bersyukur pada Allah
.tusan Allah telah berada di tengah kita
*emba$a amanat
Telah terbit bulan purnama menerangi negeri kami
Telah datang kepada kami
Rasullullah ,emba$a Risalah
&eindahanmu tiada tertandingi
Wahai $ajah yang senantiasa berseri
83
84
Anta syamsun anta badrun
Anta nuurun +a$-a nuuri
Anta iksiiru$ $a-haalii
Anta mishbaahus shudurii
"aa habiibii yaa *uhammad
"aa Iaruusal J &ha+i-ani
"aa mu-ayyad yaa mumajjad
"aa #maamal J 2iblatayini
Allahu &hali-una Allahu Raa)i-una
Shallallah Ialaa *uhammad
Shallallah Ialayh $a sallam =1
;ngkau laksana *atahari,
;ngkau bak bulan purnama sempurna
;ngkaulah cahaya mengungguli semua cahaya
;ngkau laksana logam mulia
;ngkaulah pelita hati seluruh umat
85
Wahai kekasih Allah
Wahai *uhammad nabi yang terpuji
;ngkau penghias langit dan bumi
;ngkau sang penolong
Wahai abi yang dimuliakan
Wahai #mam Dua &iblat
"aa Allah, salam dan selamat kepada abi
Dan keluarganya serta keberkahan padanya
86