Anda di halaman 1dari 5

A.

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR!

1. Dalam menentukan feed fakto !fakto "an# $a u% &'(e $at'kan "a'tu) kecuali ... A. Dalam (emakanan B. T'(e ('%au f a'% *. Ha #a ('%au f a'% D. Bentuk ('%au f a'% E. +ate 'al ,en&a ke -a .. Jen'% a#um "an# (a&a ala% a#um te &a(at %kala 'n&ek% %u&ut) &an %u&ut a$an# ,en&a ke -a &a(at &'%etel &alam a a$ $o '/ontal %e,e%a %u&ut te tentu a&ala$ ... A. a#um ,u%u B. Ra#um (elat *. Ra#um &ata D. Ra#um 'n&ek% E. Ra#um un'0e %al 1. Pa amete !(a amete (emoton#an "an# &'teta(kan &alam ( o%e% f a'% "a'tu mel'(ut' ,e,e a(a $al) kecuali ... A. 2e3e(atan (en#$a%'lan #e am B. Waktu (e me%'nan *. Dalam (emakanan D. 2e3e(atan (oton# E. Ha #a (en-ualan 4. Pen"etelan me-a (uta kel'l'n# &en#an mem(e #unakan mekan'k (em'n&a$ men##unakan meto&e .... A. Lan#%un# B. Tak lan#%un# *. 5'k%a%' D. Ek%ent 'k E. Ul' 6. 2om(onen "an# mem,antu untuk mema%an# f a'% ,e tan#ka' &an ,e ul' a&ala$ %e,a#a' ,e 'kut) kecuali ... A. A ,o B. Palu *. 2olet D. Sa un# (en#u an# E. +u (en#un3' 7. Yan# t'&ak te ma%uk lan#ka$!lan#ka$ &alam men#e3ek kete#aklu u%an %('n&el a&ala$... A. Tem(atkan &'al 'n&'kato (a&a ,atan# "an# memun#k'nkan (a&a %('n&el utama atau 3$u3k ,o B. Po%'%' &'al 'n&'kato &' %e,ela$ muka ata% me-a *. Atu la$ (o%'%' (enun-ukan (a&a &'al %e,e%a nol D. Be %'$kan me-a &an ,a#'an ,a8a$ a#um E. Puta %('n&el utama &en#an tan#an %e-a ak 19: ;. Pe alatan ,antu (a&a me%'n f a'% untuk mem,uat %e#' ,an"ak ,e atu an a&ala$ ..... A. Ra#um B. Collet

*. Hair line D. 2e(ala (em,a#' E. S<ua e l'ne 9. P'%au f a'% untuk (en"a"atan te,al &an (en#e -aan a8al a&ala$ ('%au ata =. A. $el'> k' ' B. $el'> kanan *. -umla$ #'#' %e&'k't D. -umla$ #'#' ,an"ak E. #'#' lu u% ?. Gam,a ('%au f a'% ,e 'kut untuk me atakan &an men"'kukan &ua ,'&an# (e mukaan %ekal'#u% a&ala$=.
A D

1:. *a a (em,a#'an (a&a ke(ala (em,a#' "an# men##unakan o&a #'#' (en##ant' a&ala$ =. A. (em,a#'an %u&ut B. (em,a#'an lan#%un# *. (em,a#'an 3am(u an D. (em,a#'an &'fe en%'al E. (em,a#'an %e&e $ana 11. Ba#'an A (a&a #am,a me%'n f a'% ,e #una untuk ...

A. &u&ukan a ,o B. &u&ukan (en&ukun#

*. &u&ukan ('%au f a'% D. &u&ukan len#an E. mema%an# ke(ala (em,a#' 1.. S('n&el me%'n f a'% A ,e (uta nA (m &en#an .. m@men't &an &'amete ('%au A 7 mm. S('n&el me%'n f a'% B ,e (uta nB (m &en#an 1: m@men't &an &'amete ('%au A 9 mm@ ,e a(a %el'%'$ (uta an ke&ua me%'n te %e,ut .... A. .:)66 (m B. .1)6. (m *. .6)1. (m D. .7)64 (m E. .9)6: (m 11. Alu %e(e t' #am,a &',uat &en#an me%'n f a'% men##unakan ('%au ....

A. B. *. D. E.

P'%au Alu P'%au +antel P'%au Bentuk P'%au Eko Bu un# P'%au +o&ul

14. Ro&a #'#' $el'k% &en#an / A 4: $a u% men##unakan ke(ala (em,a#' un'0e %al &en#an l'n#ka an (lat (em,a#' 1. lu,an#. Puta an en#kol (lat (em,a#' a&ala$ .... A.
1 (uta an . 1 (uta an .

B. 1 (uta an *. 1 D. . (uta an E. 1 (uta an 16. P'%au f a'% "an# &'#unakan untuk mem,uat o&a #'#' (a"un# a&ala$... A. P'%au #'#' lu u% B. P'%au #'#' ('n'on *. P'%au #'#' 3a3'n# D. P'%au #'#' lua E. P'%au #'#' &alam 17. Ba#'an nomo 1 (a&a #am,a me%'n %ek a( ,e 'kut &'#unakan untuk ....

A. meme#an# (a$at B. men#atu lan#ka$ (a$at *. men-e('t ,en&a ke -a D. men#atu (emakanan (a$at E. mena'kkan &an menu unkan me-a 1;. J'ka &'keta$u' ('%au f a'% -en'% HSS S$ell En&m'll 4: mm &en#an -umla$ #'#' 7 ,ua$) &'(e #unakan untuk men"a"at ,e%' St 17 (a&a ke3e(atan (oton# .6 m@men't) ke3e(atan (e #'#' :). mm. 2e3e(atan (en"a"atan me%'n "an# &'(e #unakan a&ala$ =. A. .:: mm@men't B. 16: mm@men't *. .4: mm@men't D. 1:: mm@men't E. 1.: mm@men't 19. Be,e a(a a%(ek (e %"a atan ke -a %eo an# %'%8a (a&a (eke -aan me%'n f a'% %e,a#a' ,e 'kut) kecuali ..... A. +en"etel o&a #'#' B. +emaka' #am,a ke -a *. +ema$am' u utan lan#ka$ (en#e -aan D. +enentukan (e alatan ke -a f a'% "an# %e%ua' E. +ema%an# men"etel (e alatan ke -a f a'% %e%ua' %tan&a o(e a%' 1?. Pe alatan (en#amanan me%'n f a'% kecuali ..... A. Penutu( kotak o&a #'#' B. Pen#aman ,elt moto (en##e ak *. 2a3amata (ena$an (e 3'kan tatal D. P'(a a' (en&'n#'n@coolant E. Penam(un# , am@tatal .:. P o%e% ke -a me%'n f a'% a&ala$ .... A. Alat (oton# &'am ,en&a ke -a ,e (uta B. Ben&a ke -a &'am alat (oton# ,e #e ak lu u% ,olak!,al'k *. Alat (oton# ,e (uta ) ,e&a ke -a &'#e akkan (e la$an D. Ben&a ke -a ,e (uta ) alat (oton# &'#e akkan (e la$an E. Alat (oton# &an ,en&a ke -a ,e (uta

B.

JAWABLAH PERTANYAAN BERI2UT DENGAN TEPAT! 1. A(a "an# &'mak%u& &en#an (o o% a ,o B .. Se,utkan ma3am!ma3am Cutter C('%au f a'%D! 1. Se,ut &an -ela%kan (e len#ka(an "an# &'#unakan untuk men&ukun# ,en&a ke -a "an# akan &' f a'%! 4. Ba#a'mana 3a a mema%an# f a'% (a&a a ,o B 6. Hal!$al a(a %a-a "an# (e lu &'(e $at'kan %aat mema%an# f a'% (a&a a ,o (en&ekB 7. Jela%kan tu-uan &a ' (e en3anaan ( o&uk%'! ;. Ba#a'mana lan#ka$!lan#ka$ untuk men#e3ek kete#aklu u%an a#umB 9. Tul'% umu% untuk menentukan -umla$ (uta an en#kol &en#an (em,a#'an lan#%un# mau(un %e3a a tak lan#%un#! ?. +en#a(a &alam ( o%e% (en#ef a'%an &'(e lukan alat uku B 1:. Ba#a'mana atu an ke%elamatan ke -a (a&a me%'n f a'%B

Anda mungkin juga menyukai