Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tahun : 2 Tarikh : 10 Jun 2011 Hari Masa Bil.

murid Subjek Tema Tajuk : Ahad : 8.45 pagi 9.45 pagi : 36 orang : Bahasa Melayu : Kekeluargaan : Keluarga Bahagia

Hasil pembelajaran : HPU : 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca , atau dialami 5 .0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan pembacaan yang sesuai. 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dalam wacana dalam penulisan Gaya

HPK :2.1

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk

HHP 2.1

Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

5.1

Aras 1 (ii) Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

8.1

Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik .

Objektif pelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Murid dapat bercerita mengenai keluarga masing-masing dengan menggunakan ayat yang betul. 2. 3. Murid dapat membaca ayat tunggal. Murid berupaya menulisayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Sistem bahasa

: Tatabahasa (morfologi) Sebutan dan intonasi

Pengisian kurikulum Ilmu

: :pendidikan moral dan pendidikan sivik

Nilai murni:Hormat-menghormati, sayang-menyayangi dan bantumembantu Kemahiran bernilai tambah : Kecerdasan Pelbagai (verbal-linguistik, interpersonal) : Kontekstual (menghubung kait pengajaran kehidupan) : Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan menjana idea)

Langkah danmasa Set Induksi (5 Minit)

Isi Kandungan 1. Poster (lampiran 1)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menayangkan poster keluarga. (Lampiran) 2. Guru bersoal jawab

Catatan Jenis BBM Gambar Kemahiran Berfikir: Menganalisis

Soalan : i. Apakah yang kamu lihat dari gambar tersebut?

dengan murid 3. Guru memberi penerangan ringkas tentang perkaitan dengan tajuk Keluarga Bahagia

ii. Siapa ada keluarga?

seterusnya perkenalkan tajuk yang akan dipelajari

iii. Berapakah ahli dalam keluarga kamu? Langkah 1 (15 minit) 1. Tayangan power point (LAMPIRAN 2)

oleh murid pada hari ini. 1. Guru menayangkan poster mengenai organisasi sebuah keluarga. 2. Guru meminta murid bercerita mengenai keluarga masingmasing dengan menggunakan ayat yang betul. 3. Murid dapat bercerita mengenai keluarga masingJenis BBM : Power Point Kontekstual : Menghubungkaitkan isi pengajaran dengan pengalaman sedia ada. TPK : Intrapersonal Strategi : Komunikatif TMK : Tayangan Power Point

masing dengan menggunakan ayat yang betul. Langkah 2 (20 minit) 1. Tayangan power point (LAMPIRAN 2) Contoh ayat tunggal i. Ini ayah saya ii. Saya ada seorang kakak 1. Guru meminta murid mengajuk bacaan ayat tunggal yang dibaca oleh guru. 2. Murid dapat membaca ayat tunggal 3. Guru memilih beberapa murid untuk membaca ayat tersebut secara bergilir-gilir 4. Guru meminta murid membaca secara berkumpulan mengikut kedudukan tempat murid Langkah 3 Kad-kad ayat Contoh ayat 1. Guru memberi kadkad ayat kepada murid mengikut kumpulan 2. Guru meminta wakil setiap kumpulan membacakan ayat yang terkandung dalam kad ayat dan murid yang lain mengajuknya BBM : Kad-kad ayat Kaedah : Ajuk Hafaz Strategi : Direktif Jenis BBM : Power Point TPK : Verbal-linguistik Kaedah : Ajuk Hafaz TMK : Tayangan Power Point

(15 minit) i. Kami sering meluangkan masa bersamasama ii. Kami saling hormatmenghormati iii. Kami sering makan

bersama-sama

3. Guru meminta murid menyalin semula ayat yang terkandung dalam kad kata tersebut 4. Muriddapat menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Penutup (5 Minit)

PenutupSosial Nyanyian lagu Keluarga Bahagia Pengajaran: i. Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua ii. Kita mestilah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

1. Guru meminta semua murid menyanyikan lagu Keluarga Bahagia yang ditayangkan 2. Guru menyatakan beberapa pengajaran tentang kepentingan mengamalkan nilainilai murni dalam kehidupan

Kontekstual : Menghubung kait matapelajaran dengan kehidupan. BBM : Video klip

Refleksi : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________