Anda di halaman 1dari 3

SISTEM POLITIK NEGARA ISLAM.

Negara Islam terlibat dalam penyelidikan tentang prinsip-prinsip sistem p litik negara Islam dan se!ara"nya tela" menerima ba"a#a nabi M$"ammad sa# tela" men$b$"kan negara Islam pertama selepas ber"i!ra" dari Meka" ke Madina". %ingga "ari ini negara terseb$t dianggap sebagai negara yang tert$a dalam rganisasi p litik se!ara" man$sia. Kesel$r$"an sistem yang membent$k negara terseb$t memba#a kepada pembang$nan& memberi kestabilan kepada $ndang-$ndang dan memb le"kan pengg$naan prinsipprinsip asasnya. Ked$d$kan p litik di semenan!$ng Arab sebel$m Islam pada prinsipnya ses$at$ masyarakat p litik dibe'akan melal$i ses$at$ kek$asaan yang ada dalam masyarakat berserta instit$si penga#asan yang "ar$s dipat$"i le" setiap indi(id$ se)ara s$karela ata$ tidak. Kek$asaan tidak #$!$d dalam k$mp$lan rang *ad#i ata$ $nit-$nit lain& sebaliknya kesem$a indi(id$ setara+ dari segi "ak dan tangg$ng!a#ab "ingga s"eik" ata$ sayid ses$at$ daera" "anya memp$nyai kek$asaan se)ara te ri yang bert$!$an $nt$k mengekalkan perpad$an di kalangan angg ta-angg ta ka$m. Melal$i prinsip-prinsip p litik Islam& dalam kitab s$)i al-,$ran mer$pakan s$mber pertama $ndang-$ndang Islam tela" memberikan seba"agian prinsip-prinsip $m$m yang asas dalam bidang p litik dan perlembagaan yang tidak b le" ditinggalkan le" manamana sistem kera!aan yang baik. Al-,$ran tidak menyeb$t dengan terperin)i dan tersera"la" kepada $mma" M$slimin $nt$k mer$m$skan mengik$t keperl$an masa dan tempat. Prinsip-prinsip berperlembagaan ata$ nilai-nilai p litik Islam memper le" kek$asaan per$ndangan ata$ mengik$t ayat-ayat al-,$ran dan s$na" kerana ked$ad$anya adala" s$mber asas kesem$a $ndang-$ndang Islam dalam sem$a aspek ke"id$pan. Perat$ran-perat$ran $m$m terseb$t dianggap nilai-nilai tertinggi dan memp$nyai kesan besar ke atas pembent$kan k nsep Islam ter"adap negara& +$ngsi-+$ngsi dan )iri-)iri sistem kera!aan terseb$t. Perkara terperin)i tentang sistem negara ini adala" didasarkan kepada nilai-nilai terseb$t. Ked$a-d$a pemimpin dan rakyat men!alankan t$gas dan mendapat "ak mereka di dalam negara Islam mengik$t garis pand$an dan ara"an-ara"an.

Nilai p litik yang terpenting yang tela" disa"kan dalam kitab s$)i al-,$ran dan s$na" iait$ al-s"$ra& keadilan& kebebasan& persamaan& kepat$"an dan sk p yang dibenarkan $nt$k meny al pemerinta" ata$ ket$a negara. Sistem p litik berk nsepkan Islam ses$ai dengan ke"endak "ari ini dan dapat diperg$nakan di negara Islam. -. Al-s"$ra *$kti-b$kti tentang kepentingan s"$ra terdapat di dalam al-,$ran dan s$na". Kitab s$)i al-,$ran mengamanatkan ras$l$lla" dan memberita"$ baginda dalam s$ra" .alimran&/0-123 di mana ayat ini dit$r$nkan selepas baginda terlibat dalam peperangan $"$d kerana mengik$ti nasi"at para sa"abat memperta"ankan dari dalam. Peristi#a-peristi#a dalam peperangan ini men$n!$kkan ba"a#a pandangan ras$l$lla" adala" lebi" tepat dan baik. S$na" ras$l$lla" s$at$ kaeda" $m$m dir$m$skan iait$ pemerinta" "ar$s ber$nding dengan $mma" ata$ memp$nyai "ak bers$ara di kalangan a"li-a"linya tentang "al-"al yang memerl$kan pert$karan pandangan dalam memb$at ses$at$ kep$t$san. Terdapat d$a syarat yang "ar$s dipat$"i& pertama s"$ra tidak b le" dig$nakan kepada pers alanpers alan yang terdapat perinta" dalam al-4$ran ata$ s$na" yang mana ked$a-d$anya mer$pakan per$ndangan yang ketat. Ked$a& apabila ses$at$ pers alan dir$!$k kepada s"$ra& para penasi"at tidak dibenarkan memb$at kep$t$san yang bertentangan dengan perinta" al-,$ran dan s$na". 5. Keadilan Islam tela" meletakkan keadilan pada ked$d$kan yang $tama dalam per$ndangan iait$ pada ta"ap yang bel$m perna" dib$at le" sebarang sistem $ndang-$ndang sebel$m ini. Ras$l$lla" sangat mementingkan keadilan seperti yang diri#ayatkan dalam banyak "adis yang mana baginda memerinta" s$paya keadilan ditegakkan dan men!a$"kan penindasan. *aginda menyeb$t gan!aran keadilan $nt$k para pemimpin dengan meletakkan 6pemimpin yang adil7 yang atas di kalangan t$!$" yang dilind$ngi le" Alla" dengan Pay$ng-Nya pada "ari apabila tiada pelind$ng ke)$ali daripada-Nya. /. Kebebasan

Kebebasan adala" 6pemimpin mesti tidak men'alimi rakyat7. Mengik$t Islam& Alla" tela" men)ipta man$sia dengan keadaan sem$la !adi yang melayakkan kebebasan memili" dalam membent$k pandangan dan bertindak mengik$tinya $nt$k menyer$ kepada kebaikan dan men)ega" kem$ngkaran. 8. Persamaan Indi(id$-indi(id$ dalam ses$at$ masyarakat adala" sama dari segi "ak& kebebasan tangg$ng!a#ab dan t$gas-t$gas a#am yang akan dinikmati dan b$kannya s$at$ kenyataan. Kesimp$lannya& se!ara" p litik islam terdapat lebi" dari sat$ )ara bagi melantik ket$a negara. Ini kerana tidak sat$ )ara yang b le" dianggap k"$s$s sebagai Islam se"inggakan )ara lain dikatakan tidak Islam. 9i sini ka$m M$slimin terikat le" prinsip bagi memili" pemimpin mengik$t kema"$an $mma". Selain it$& tidak ada )elaan ke atas man$sia kerana memili" )ara-)ara yang dis$kai mereka dalam pengg$naan prinsip ini. Paling baik $nt$k dilak$kan iala" dengan memberita"$ man$sia tentang sk p tangg$ng!a#ab bagi melaksanakan perat$ran-perat$ran Islam dalam pelbagai aspek ke"id$pan ka$m M$slimin tanpa mengenakan mereka sebarang )ara k"$s$s bagi pelaksanaan ini ata$ memperbanyakkan dengan perkara-perkara terperin)i yang dapat meng"ilangkan pen$mp$an dari penyele#engan. le" sem$a rang tidak mengira bangsa& asal& ba"asa ata$ keper)ayaan. Persamaan ini sa" di sisi $ndang-$ndang