Anda di halaman 1dari 22

No kod : SCE 3108 BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan 1.

Semasa melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran, seorang guru seharusnya dapat mengenalpasti kerangka alternati murid atau miskonsepsi pada asa ini !"# !%# !C# !(# $rientasi &en'etusan idea "plikasi idea )e leksi

*. "ntara yang berikut, yang manakah mungkin amalan guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyebabkan para murid tidak mahu memberi tumpuan, tidak bermoti+asi dan tidak berminat dalam pelajaran, !"# !%# !C# !(# -emahiran menyoal yang tidak berkesan -emahiran memudah'ara yang tidak berkesan .iada +ariasi rangsangan &enggunaan bahan bantu mengajar/belajar yang tidak berkesan

3. %erdasarkan strategi pengajaran indukti , guru tidak seharusnya memberi penerangan yang panjang tentang isi kandungan untuk membolehkan murid membuat kesimpulan.

0ang manakah antara yang berikut merupakan rational yang terbaik untuk menyokong pernyataan di atas,

!"# !%#

1urid memerlukan lebih banyak 'ontoh dan akti+iti sebelum mereka dapat membuat kesimpulan 1urid lebih berminat kepada pelajaran yang melibatkan akti+iti handson dan minds-on

No kod : SCE 3108 !C# !(# 1urid mudah memberi respons kepada pengajaran yang melibatkan banyak akti+iti pembelajaran 1urid lebih 'enderung untuk meniru dan mengha al sesuatu pelajaran

2. 3uru seharusnya mahir dalam mengurus dan mengguna papan putih penulisan. -emahiran ini penting kerana !"# !%# !C# !(# nota/nota sememangnya harus ditulis dalam garis lurus ia memudahkan murid untuk menyalin nota guru dapat menunjukkan langkah/langkah se'ara sistematik untuk menyelesaikan masalah ia dapat menarik perhatian murid kepada poin/poin utama dalam pelajaran

4. "ntara yang berikut, yang manakah pilihan yang terbaik untuk menangani tingkahlaku yang negati semasa akti+iti pengajaran/pembelajaran, !"# !%# !C# !(# 1emberi nasihat se'ara serta/merta Elak memberi sebarang pengukuhan negati Sentiasa memberi peneguhan positi kepada tingkahlaku yang tidak baik %eri ganjaran apabila tingkahlaku yang tidak baik tidak diulangi

5. "ntara pernyataan yang berikut, yang manakah bukan tujuan untuk menulis hasil pembelajaran, !"# !%# !C# !(# 1emastikan baha6a action verbs yang digunakan adalah sesuai 1emastikan baha6a strategi penilaian yang sesuai digunakan 1enjelaskan kepada murid apa yang mereka dapat peroleh daripada sesuatu pelajaran 1embantu guru menjelaskan kepada rakan seja6at apa yang dapat di'apai melalui sesuatu akti+iti yang diran'ang

No kod : SCE 3108

7. Seorang guru ingin mengajar konsep deria rasa kepada murid/murid .ahun Satu. 0ang mana antara akti+iti berikut yang paling sesuai digunakan, !"# !%# !C# !(# 1urid memba'a teks mengenai deria rasa 3uru memberi tahu murid tentang jenis/jenis deria rasa 3uru menunjukkan 'arta jenis/jenis makanan serta rasanya 1urid di beri peluang untuk merasa jenis/jenis makanan yang berbe8a dan melapor kepada kelas

8. -ualiti dan impak bahan/bahan +isual bergantung kepada peran'angan yang rapi serta pemahaman yang mendalam tentang medium yang digunakan. Semasa menyediakan bahan +isual, sama ada untuk overhead projector atau transparensi, perkara/perkara yang berikut perlu diambil kira kecuali

!"# !%# !C# !(#

gunakan huru abjad yang besar dan jelas pastikan gambarajah adalah ringkas dan kemas on ke'il digunakan untuk menjimatkan ruang garisan label tidak seharusnya menyilang satu sama lain

9.

0ang manakah antara berikut tidak sesuai bagi seorang guru pelatih untuk melakukan semasa sesi pengajaran mikro, !"# !%# !C# 1anipulasikan masa untuk mengajar :adkan isi kandungan topik &amirkan beberapa kemahiran pedagogi

No kod : SCE 3108 !(# (apatkan maklum balas tentang pengajarannya

10. Soal selidik untuk sesuatu penyelidikan tindakan seharusnya mempunyai kriteria/kriteria berikut: ;. ;;. ;;;. ;<. <. !"# !%# !C# !(# 1engandungi isu/isu penting sahaja .idak mengandungi isu/isu sensiti Semua item ialah jelas dan jitu Semua item disusun berdasarkan kategori tertentu 3unakan soalan jenis terbuka sahaja ;, ;; and ;< only ;;, ;;; and < only ;;, ;;;, ;<, < only ;, ;;,;;; and ;< only

11.

)an'angan pengajaran tahunan atau ran'angan pengajaran semester yang disediakan oleh guru semestinya mempunyai butiran/butiran berikut: ;. ;;. ;;;. ;<. <. !"# !%# !C# !(# hari tajuk minggu jumlah jam strategi pengajaran dan pembelajaran ;, ;; and ;;; only ;;, ;;; and < only ;, ;;; and ;< only ;;, ;< and < only

1*.

Seorang guru dapat mengetahui sama ada hasil pembelajaran sesuatu sesi pembelajaran telah ter'apai dengan 'ara

No kod : SCE 3108 !"# !%# !C# !(# mengemukakan soalan tentang isi kandungan tajuk memerhati 'ara murid/murid berinteraksi sesama sendiri melihat penglibatan dan respons murid kepada sesi pembelajaran mere leksi tentang kaedah guru dalam proses penyampaian pelajaran

13. $bjekti pembelajaran: =ntuk memahami bagaimana mengira luas. :asil pembelajaran: i. Nyatakan unit pia6ai untuk luas dalam sistem metrik ii. %andingbe8a diantara bentuk segiempat sama dengan segiempat tepat dan teka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar iii. -ira luas sesuatu bentuk yang diberi dalam unit pia6ai

)ajah 1 "ras hasil pembelajaran seperti dalam )ajah 1 di atas mungkin disusun dalam tertib yang salah. (i manakah antara yang berikut berada dalam tertib yang betul, "ras ; !"# !%# !C# i ii ii "ras ;; ii i iii "ras ;;; iii iii i

No kod : SCE 3108 !(# iii ii i

12. Seorang guru pelatih telah menulis hasil pembelajaran seperti berikut di dalam ran'angan pengajaran hariannya. &ada penghujung akti+iti pengajaran/pembelajaran, para murid akan memahami aplikasi magnet dalam kehidupan seharian mereka.

"pakah kelemahan/kelemahan dalam penulisan hasil pembelajaran di atas, ; ;; ;;; ;< < -ata kerja >memahami? ialah implisit "kti+iti tersebut tidak memusatkan kepada murid (arjah pen'apaian tidak dijelaskan nilai/nilai murni tidak dinyatakan situasi di mana hasil pembelajaran di'apai tidak dinyatakan

!"# !%#

;; and ;< only ;; and < only

!C# ;, ;;; and ;< only !(# ;, ;;; and < only

No kod : SCE 3108 14. En'ik ;mran ialah seorang guru sains untuk murid .ahun 2 di sebuah sekolah rendah. Semasa mengajar topik @-eperluan "sas .umbuhanA, ia menyuruh muridnya supaya membandingbe8akan tumbuhan keembung yang disimpan dalam keadaan berbe8a. 1engikut 1odel 4 Basa Needham, pada peringkat manakah akti+iti ini paling sesuai dilaksanakan,

!"# !%# !C# !(#

$rientasi &en'etusan idea "plikasi idea &enstrukturan semula idea

15. ;tem/item umum &enyediaan &engetahuan sedia ada -emahiran dan tajuk &erkembangan C %ahan bantu mengajar &enutup Nilai/nilai murni

)ajah * )ajah * menunjukkan komponen/komponen dalam persediaan mengajar. "spek mana yang merangkumi C,

No kod : SCE 3108

!"# !%# !C# !(#

%ilangan murid $bjekti pelajaran Nama kelas Senarai bahan mengajar

17. 3uru pelatih seharusnya menulis ran'angan pengajaran yang terperin'i semasa praktikum supaya ;. ;;. ;;;. ;<. <. &elajaran disusun se'ara kemas )e leksi ditulis se'ara mudah 3uru dapat memudah'ara murid se'ara e ekti "kti+iti pengajaran/pembelajaran diran'ang se'ara rapi 1asa yang diperuntukkan untuk setiap asa dalam pelajaran ialah sesuai !"# !%# !C# !(# ;, ;; and ;;; only ;, ;< and < only ;;, ;;; and ;< only ;;;, ;< and < only

18. 1engapa asa orientasi atau set induksi dalam pelajaran itu penting, !"# !%# !C# 1emastikan ka6alan kelas yang baik 1enjadikan sesi pengajaran/pembelajaran itu bermakna 1emberi pelajar satu gambaran menyeluruh tentang pelajaran

No kod : SCE 3108 !(# 1enyediakan panduan untuk guru tentang apa yang perlu dibuat seterusnya

19.

&uan )osmah tengah membin'angkan topik >%enda yang terapung dan tenggelam? dengan muridnya. %eliau mengemukakan soalan berikut: @Apakah sifat ben a !ang men!ebabkann!a terapung atau tenggelam"# "pakah seharusnya &uan )osmah buat supaya muridnya lebih sedia untuk menja6ab soalannya,

!"# !%# !C# !( #

1engulangi soalan dua kali 1enyuruh murid mengangkat tangan 1emanggil nama murid sebelum mengemukakan soalan .unggu seketika sebelum memanggil nama murid untuk menja6ab

*0. "pakah sepatutnya dilakukan oleh seorang guru pelatih yang mendapati baha6a ia mempunyai banyak kelemahan semasa melaksanakan pengajaran makro, !"# !%# !C# !(# 1engulangi seluruh asa pengajaran makro 1eran'ang pelajaran baru dengan strategi baru 1elaksanakan re leksi tentang proses pengajaran/pembelajarannya 1eran'ang dan pembaiki pengajaran seterusnyanya kelemahan/kelemahan dalam sesi

No kod : SCE 3108

BAHAGIAN B ($0 markah) Jawab semua soalan 1. En'ik Syl+ester adalah -etua =nit Sains di Dabatan beliau. "pabila hendak menyediakan satu )an'angan &engajaran :arian untuk murid tahun dua, beliau boleh merujuk kepada beberapa sumber rujukan. a. %eri dua sumber rujukan untuk beliau menyediakan ran'angan mengajar .ahunan EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah b. 1aklumat berikut mestilah dinyatakan dalam )an'angan &engajaran :arian beliau: .arikh, masa, kelas, matapelajaran , dan topik

No kod : SCE 3108 Nyatakan tiga maklumat lain yang perlu dalam )an'angan &engajaran :arian

i. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ii. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

iii. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3 markah '. Semasa menyediakan )an'angan &engajaran :arian, objekti

tingkahlaku berikut telah ditulis En'ik Syl+ester. >&ada akhir pelajaran, murid boleh

memahami.............................................?

i. Nyatakan satu kelemahan objekti di atas EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 markah ii. .ulis semula objekti itu supaya menjadi eksplisit EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

No kod : SCE 3108 d. (i dalam )an'angan &engajaran :arian, soalan/soalan dan ja6apan yang dijangkakan harus ditulis denga jelas. %erikan dua kebaikan menulis soalan dan jangkaan ja6apan dalam )an'angan pengajaran EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

*.

Sistem &endidikan .radisional adalah berdasarkan kepada keobjekti+isme. (alam tempoh tiga dekad yang lepas, konstrukti+isme telah mendapat penerimaan meluas dikalangan pendidik. a. Dadual diba6ah menunjukkan perbe8aan di antara $bjekti+isme dan -onstrukti+isme. Fengkapkan jadual ini dengan mengisi ruang yang kosong.

$bjekti+isme "spek -ebenaran boleh didapati &engetahuan oleh semua orang , realiti ialah objekti .

-onstrukti+isme

No kod : SCE 3108 Carilah ilmu yang telah &embelajaran

sedia diketahui dan telah diputuskan se'ara am.

3uru

menyampaikan &engajaran

pengetahuan! akta, konsep dan prinsip/rinsip# kepada murid 3 markah b. .uliskan 3 asa yang pertama dan menyatakan tujuan bagi setiap satu. i. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ii. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE iii. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3 markah '. Cadangkan dua akti+iti yang berpusatkan murid yang boleh dimasukkan dalam Basa ketiga &endekatan Needham?s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

No kod : SCE 3108 d. %erikan dua peranan utama yang boleh dimainkan guru di dalam &endekatan -onstukti+isme. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

3. a. Senaraikan ua perbe8aan diantara pengajaran mikro dan makro &engajaran 1akro &engajaran 1ikro

2 markah b. Sebagai seorang guru sains, anda dikehendaki mengajar topik?%entuk dan 'iri/'iri bulan? dalam sukatan pelajaran .ahun Empat. i. .uliskan satu hasil pembelajaran yang eksplisit untuk pelajaran ini. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

ii. %erdasarkan pendekatan kontrukti+ist, 'adangkan akti+iti guru/murid yang sesuai untuk asa/ asa berikut:

No kod : SCE 3108 &en'etusan ;dea: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah &enstrukturan semula idea: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah 2. (alam satu sesi pengajaran makro melibatkan >Struktur -onstukti+isme? seorang guru pelatih harus menggunakan pendekatan 4 GBasa Needham. %erikut adalah situasi yang dihadapi guru pelatih dan perlu dikenalpasti kelemahannya untuk dibuat penambahbaikan. a. 3uru pelatih menyediakan satu lagu menggunakan kaset semasa set induksi."pabila memulakan kelas tiba/tiba bekalan elektrik terputus dan guru itu tidak dapat menggunakan pemain kasetnya. %eliau meminta

maa dan terus mengajar asa yang kedua. -elemahan: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Cadangan:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

No kod : SCE 3108

b. (alam asa yang kedua, guru pelatih itu menerangkan maksud >kekuatan dan kestabilan? dengan memberi 'ontoh beberapa bangunan yang tinggi di -uala Fumpur. 1urid/murid diminta menulis 'ontoh yang telah ditunjukkan pada tranparensi. -elemahan Cadangan : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

'. (alam asa 3, guru pelatih mengimplementasi simulasi

>kekuatan dan

kestabilan? dengan menggunakan sebahagian daripada pelajarnya. -elemahan : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Cadangan : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE * markah

d. (alam asa 2, guru pelatih meminta murid memba'akan satu teks mengenai >struktur pembinaan? dan mereka boleh bertanya dan menyoal jika tidak aham isi kandungan teks itu.

No kod : SCE 3108 -elemahan :EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Cadangan :EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

2 markah

No kod : SCE 3108 BAHAGIAN % ($0 markah) Jawab ua soalan 1. Seorang guru sains menyediakan satu ran'angan pengajaran harian untuk mengajar topik >Basa/ asa bulan?. (ia mahu menerapkan beberapa kemahiran proses sains dalam pelajarannya. a. &ilih tiga kemahiran proses sains yang dapat diterapkan dalam pengajaran guru dan jelaskan maksud setiap kemahiran proses sains itu. (& markah) b. Sediakan satu ran'angan pengajaran harian menggunakan 1odel -onstrukti+isme 4/Basa Needham yang menunjukkan dengan jelas bagaimana pelbagai akti+iti yang dijalankan dapat menerapkan tiga kemahiran proses sains yang telah anda pilih. ('$ markah) *. 3ambarajah 1 menunjukkan satu ran'angan pengajaran berdasarkan 1odel -onstrukti+isme /4 Basa Needham.

"spek/aspek:

No kod : SCE 3108 .arikh 1asa -elas %il. 1urid Subjek .ema %idang pembelajaran $bjekti pembelajaran :asil pembelajaran &engetahuan sedia ada -emahiran ber ikir 8 $ktober *010 8.00 G 9.00 am .ahun 1 $rkid *4 Sains 1empelajari benda di sekeliling kita .hings that loat or sink

&ada akhir pembelajaran, murid boleh memeplajarai baha6a sebahagian benda timbul dan sebahagian lagi tenggelam 1urid a. 1emahami benda yang timbul dan tenggelam 1urid dapat menamakan benda seperti pembaris, pemadam, penutup botol,daun, dan tangkai aiskrim 1embanding be8akan benda yang timbul atau tenggelam. 1engkelaskan benda yang timbul atau tenggelam. 1embuat rumusan tentang benda yang timbul atau tenggelam. 1engaitkan benda yang timbul adalah kurang tumpat berbanding air dan benda yang tenggelam adalah lebih tumpat berbanding air. Sikap sainti ik Bokus kepada objekti dalam merekod data dan nilai -erjasama dalam kumpulan %ertanggungja6ab dalan melaksanakan tugasan yang diberi -emahiran &emerhatian benda yang tenggelam atau timbul. sainti ik -emahiran 1eramalkan apakah benda yang tenggelam atau timbul proses sains 1enyiasat Hmengeksperimen untuk men'ari benda yang tengge;am arau timbul 1engkelaskan benda yang tenggelam atau timbul %erkongsi data daripada menyiasat daripada murid lain. -emahiran 1enggunakan dan menguruskan bahan dan objek. manipulati Sumber Satu pembaris, satu pemadam, sebutir batu, sebiji penutup pengajaran botol, shelai daun, sebatang tangkai aiskrim, 2 besin ke'il, air dan pembelajaran

&rosedurHBasa: BasaHmasa $rientasi !4 minit# ;si -andungan %enda kita: "kti+iti &engajaran dan pembelajaran disekeliling 1. 3uru meminta murid meramalkan sama ada setiap benda yang ada akan timbul atau Catatan -emahiran &roses Sains:

-emahiran

No kod : SCE 3108 tenggelam di dalam air. 1urid menuliskan ramalan dalam lembaran kerja yang disediakan. *. 1urid menyiasat untuk men'ari yang mana benda yang timbul atau tenggelam. 1urid diberikan masa untuk menguji ramalan mereka dan membuat eksplorasi apa yang ditunjukkan penyiasatan mereka. 1urid menulis pemerhatian di dalam lembaran kerja yang disediakan. 1. 3uru mengemukakan soalan Hmasalah kepada murid: Satu botol plasti' timbul di atas air. %agaimana membuatnya tenggelam, 1urid berbin'ang berpasangan dan berkongsi idea mereka. 1. 1urid membandingkan ramalan dan *.1urid mengkomunikasik an hasil mereka dengan murid lain dan guru 3.1urid menerangkan mengapa sesetengah benda timbul atau manipulati : %ahan bantu mengajar dan belajarIpembaris , pemadam, batu,gabus,daun ,tangkai aiskrim, 2 besen dan air -emahiran ber ikir:

&en'etusan idea !*0 minit#

%enda tenggelam timbul

yang atau

-emahiran ber ikir:

&enstrukturan semula idea !14 minutes#

%enda yang timbul: pembaris,gabus,da un,tangkai aiskrim. %enda yang timbul kerana kurang tumpat berbanding air %enda yang tenggelam: pemadam, batu %enda yang tenggelam kerana

-emahiran proses sains: -emahiran ber ikir:

No kod : SCE 3108 lebih tumpat daripada air. tenggelam. Da6apan: %enda yang tenggelam kerana lebih tumpat daripada air %enda yang timbul kerana kurang tumpat daripada air . 2.3uru menerangkan mengapa sebahagian benda timbul atau tenggelam. %enda yang timbul 1. 3uru memberi atau tenggelam: tahu murid apa &enyelesaian yang hendak masalah dipelajari mengenai benda disekeliling mereka.1emaham i benda boleh dikelaskan kepada dua kumpulan:benda yang timbul dan benda yang tenggelam Sekarang kita kan mengetahui benda disekeliling, beri perhatian kepada kumpulan mana ia tergolong. *. 3uru membahagi murid kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan satu beg benda/benda mengandungi satu pembaris,pem adam,gabus, daun dan

"plikasi idea!10 minit#

%ahan bantu mengajar dan belajar:pembaris , pemadam, batu, gabus, daun, tangkai aiskrim

No kod : SCE 3108 kayu tangkai aiskrim. 1. 1urid membandingk an pendapat mereka mengenai benda yang timbul atau tenggelam pada a6al dan akhir pelajaran. *. 1urid bermain permainan teka teki:Siapa saya, e.g. Saya lembut. Saya menghilangka n tulisan anda.(alam air saya tenggelam.Sia pa saya, Da6apan:pem adamr

)e leksi !10 minit#

%enda yang timbul atau tenggelam. 1engapa benda timbul, 1engapa benda tenggelam,

-emahiran ber ikir: 1embanding be8a benda yang timbul atau tenggelam.

"nalisiskan satu kelemahan daripada satu aspek dan tiga kelemahan daripada prosedurH asa dan berikan 'adangan anda bagaimana memperbaiki setiap kelemahan itu. (20 markah)