Anda di halaman 1dari 10

UNIT MEDIA DAN GALAKGUNA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH LAPORAN BULAN FEBRUARI DAN MAC 2011

Pelaksanaan Bil Aktiviti Utama Aktiviti Kecil $es%uarat sambutan $auli urrasul &eringkat 'egeri Sabah $es%uarat Pen%elarasan Kajian K(relasi Antara Penca&aian Aka emik (UPS)/P$)) Tarikh !"/!*/*!"" Hasil/Status (Kualiti/Peringkat) Bilik $es%uarat K,SP Tin akan Susulan Pegawai Bertanggungjawab -n# Khairul Hai i

Catatan

!"

"#" Perkhi mata n

""/!*/*!""

Semua unit UP.$

"+/*/*!"" $es%uarat

-n# Salleh /inggam

AB$(Anggaran Belanja $engurus) *"/!*/*!"" $es%uarat kewangan 4/!*/*!""

PTPB K(ta Kinabalu

-n# Salleh /inggam

-n# Salleh /inggam

$es%uarat Pengurusan BTP' Sabah Taklimat Pr(gram 0S

"!/!*/*!""

Bilik 7rki BTP' $im&ian 3a i

Semua unit UP.

52 ""/!6/*!"" Bilik $es%uarat Utama BTP' *"/!*/*!"" Bilik $es%uarat Utama BTP'

-n# Salleh /inggam

$es%uarat Pengurusan BTP'/&en%elarasa n PTPB/PK1 Sabah

-n# Salleh /inggam -n# Khairul Hai i

$es%uarat *6/!6/*!"" alaman ketua2 ketua A3K Karnival 'ilam

Ai e% 8uli 8ewan Sm# Sains K(ta Kinabalu -n# Salleh /inggam

*6/!6/*!"" $es%uarat &(st2 m(rtem Karnival 'ilam $engambil gambar &engumuman ke&utusan SP$ *!"! i Sm# Sains K(ta Kinabalu $es%uarat 9(n (0S) *"/!6/*!"" Perarakan $uli urasul Peringkat 'egeri Sabah ""/!6/*!"" Pa ang $er eka ke ,isma $uis

-n# .smail Tahir

Bilik $es%uarat Utama BTP' Semua unit UP.$

-n# Khairul Hai i "0/!*/*!"" $akmal K(m&uter Sk# Sri 1a%a K(ta Kinabalu

-n# Salleh /inggam -n# .smail Tahir -n# Khairul Hai i -n# Ai e% 8uli

$akmal K(m&uter Sk# $utiara K(ta Kinabalu **/!6/*!"" $akmal K(m&uter SK3C Angl( Chinese

$engambil gambar vi e( i Sk# Sri 1a%a K(ta Kinabalu ($B$$B.)

-n# Salleh /inggam -n# .smail Tahir -n# Khairul Hai i -n# Ai e% 8uli

*+/!6/*!""

-n# Salleh /inggam -n# .smail Tahir -n# Khairul Hai i -n# Ai e% 8uli

$engambil gambar vi e( i Sk# $utiara K(ta Kinabalu ($B$$B.) $engambil gambar vi e( i S3KC# Angl( Chinse Bengkel &engukuhan an mentauliah s%stem T: $ini Stu i( ke BTP' Sabah#

Bahan .n(vasi an Pr(m(si

*"2 *0/!*/*!""

Stu i( BTP' Sabah

-n# Khairuh Hai i -n# Ai e% 8uli

Hasil li&utan ila&(rkan

$e ia 6#" /i&utan 6 /i&utan lawatan KP$ ke S$K 8at( Peter $(juntin (ambil gambar) !6/!6/*!""

Semua gambar telah iberikan ke&a a unit Pen%iaran

-n# .smail Tahir

alam Buletin /.Ta)

'egeri Sabah /i&utan Karnival './A$ 6#* $embuat rekaletak $en%e iakan Bahan Pameran an mengambil gambar sem&ena $ajlis Bertemu Pelanggan 8aerah Si&itang *02 *;/!*/*!"" 52 ""/!6/*!"" Semua gambar telah iberikan ke&a a Unit Pen%iaran

Semua unit UP.$

-n# Salleh /inggam -n# Khairuh Hai i -n# .smail Tahir Cik 3un iah $aji

8ise iakan 7leh

8isemak (leh

.smail Tahir

Salleh bin /inggam

UNIT MEDIA DAN GALAKGUNA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SABAH LAPORAN BULAN APRIL DAN MEI 2011 Bil Aktiviti Utama Aktiviti Kecil Tarikh Pelaksanaan Hasil/Status (Kualiti/Peringkat ) Kam&us .ntan Sabah Unit $e ia Bilik $es%uarat Utama BTP' Tin akan Susulan Pegawai Bertanggungjawab Catatan

!"

"#* Perkhi matan

Seminar PHP

"=2 *!/!+/*!"" "6/!+/*!"" *"/!+/*!""

-n# Khairul Hai i Ai e% 8uli Semua Unit UP.$ Ai e% 8uli

$es%uarat Unit $es%uarat :eri<ikasi

$es%uarat Pra2T(nt(n "4/!0/*!"" Akhir vi e( kli& T(k(h 1uru Peringkat 'egeri Sabah Pemantauan $B$$B. *;2 *4/!+/*!""

Bilik $el(r BTP'

-n# .smail Tahir

8aerah Keningau

-n# Salleh /inggam -n# Khairul Hi i -n# Ai e% 8uli -n# .smail Tahir -n# Salleh /inggam

$es%uarat kewangan

"0/!+/*!""

Bilik $es%uarat Utama BTP' Sabah Bilik $es%uarat Utama BTP' Sabah

$es%uarat Sebut Harga Ca<eteria BTP' Sabah

!4/!+/*!""

-n# Salleh /inggam

Bri get Bestari C%ber Cam& /awatan PK1 $antin

!6/!0/*!""

PTPB K(ta Kinabalu PTPB K(ta Kinabalu Bilik $es%uarat Utama BTP' Sabah

-n# Khairul Hai i

!0/!0/*!""

-n# Ai e% 8uli Pn# 3un iah $ajit -n# Salleh /inggam

$es%uarat Pengurusan BTP' Sabah

"+/!+/*!""

$es%uarat kewangan

"0/!+/*!""

Bilik $es%uarat Utama BTP' Sabah

-n# Salleh /inggam

$es%uarat Sewaan BTP' Sabah Pemantauan SS>S Taklimat Pe ag(gi

"4/!+/*!"" **2 *0/!0/*!"" "*/!0/*!"" 8aerah Keningau

-n# Salleh /inggam "" -n# .smail Tahir Semua Unit UP.$

Bengkel Peng(&timum Penggunaan 8an Pengeniterasiaan Sumber Pen i ikan Berasaskan T$K 8alam P$P ke Arah Pembestarian Sek(lah Untuk 3urulatih Utama (3U) *# $e ia 6#" /i&utan

*+2 *;/!0/*!""

-n# Ai e% 8uli Pn# 3un iah $ajit -n# Khairuh Hai i

6#

6#* $embuat $en%e iakan Bahan rekaletak Pameran an mengambil gambar sem&ena $ajlis Bertemu Pelanggan 8aerah 'abawa

*"/!0/*!""

8ewan Serbaguna 'abawan

-n# Salleh /inggam -n# Khairuh Hai i -n# .smail Tahir

Hasil li&utan ila&(rkan alam Buletin /.Ta)

8ise iakan 7leh

8isemak (leh

.smail Tahir

Salleh bin /inggam