Anda di halaman 1dari 24

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SISTEM USAHATANI KACANG HIJAU MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PERBAIKAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KACANG HIJAU

DI NTT
Medo Kote Yohanes Lek Se!an A"#st na Rah$an anna Rao CN Ra%ha&#t

Pendahuluan
Pengembangan kacang hijau di NTT mengandalkan varietas lokal yang adaptif PEMDA NTT melepas sebagai Varietas unggul dengan nama !ore "elu#$ Produktivitas % &'& ton(ha )olaborasi penelitian antara "PTP NTT' *NDANA' "alitkabi Malang dan A+,A Menghasilkan rekomendasi peningakatan produktivitas kacang hijau melalui penggunaan varietas unggul vima .& dan teknologi pengelolaan yang baik Dan dekembangkan pada skala luas dengan melibatkan lebih banyak petani

TUJUAN
/&0 Meningkatkan produktivitas system usahatani kacang hijau melalui penerapan teknologi perbaikan yang adaptif terhadap agroekosistem$ /10 Memperkenalkan kacang hijau varietas Vima.& kepada petani pada skala usaha ekonomi$

METODOLOGI PENELITIAN
Peneta&an Lokas dan 'akt# 2okasi Penelitian ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria yakni % /&0 )esesuaian lahan bagi sistem *sahatani kacang hijau' /10 )esediaan petani dalam mengusahakan sistem *sahatani kacang hijau' /30 "ersedia dika4al oleh peneliti dan penyuluh$

2okasi dan 5aktu Pelaksanaan )egiatan Penelitian )acang 6ijau di NTT


No. 1. 2. 3. !. Belu Desa Oebola - Kabupaten Kupang Desa Umanen Lawalu dan Umakata an Kabupaten Belu Desa "unku#us Kabupaten Kupang 2012 2011 2011 Nama Lokasi Desa Weseben dan Alkani - Kabupaten Tahun 2010

Metode Pendekatan
Menggunakan metode pendekatan on farm research client oriented# /7!+7A-0' yaitu suatu pendekatan penelitian yang berorientasi kepada pengguna )ajian pengembangan kacang hijau ini menggunakan model pendekatan partisipatif' sehingga petani bersama peneliti dan penyuluh berdiskusi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi berdasarkan permasalahan yang dihadapi$

Paket Teknologi 8istem *sahatani )acang 6ijau Varietas Vima 9 &


No. Komponen Teknologi 1. Komoditas Beni & Ka$ang i%au '(a#ietas) *umla 'kg+ a) 2. -engola an tana 3. /anam Ka$. i%au !. 0. 2. 4. 6. 8. 10 -e#lakuan Beni *a#ak /anam ka$. .i%au -emupukan -en5iangan -engendalian ama dan -en5akit -anen -emasa#an .asil Teknologi Perbaikan Ka$ang i%au ,ima-1 20 -embe#si an #e#umputan+ .e#bisida /ugal Beni dibe#ikan pe#lakuan dengan menggunakan insektisida !0 1 20 $m --3 '-upuk -elengkap 3ai#) -en5emp#otan dengan 7nsektisida 5ang sesuai Kondisi polong menge#ing Be#kelompok

Jen s Dan P!osed#! Pen"#$&#(an Data

Data yang dikumpulkan dapat meliputi data 9 data yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan kacang hijau varietas Vima. &$ *ntuk mendapatkan data komponen hasil dilakukan pengamatan terhadap sampel dalam ubinan$ *binan dilakukan pada lahan yang akan diamati$ 2uas ubinan pada setiap lahan dengan ukuran 1': meter ; 1': meter$ Pengamatan terhadap Tinggi tanaman' <umlah cabang produktif dan <umlah Polong$

3a#a pengamatan komponen asil tanaman ka$ang i%au ,a#ietas ,ima-1

Parameter yang diamati pada Setiap titik pengambilan sampel : 1) Tinggi tanaman 2) Jumlah cabang/tanaman 3) Jumlah polong tanaman

HASIL DAN PEMBAHASAN Sos a( sas Tekno(o" B#d da)a Ka%an" H *a# Va! etas V $a+, )egiatan penelitian kacang hijau yang dilaksanakan secara bersama antara A+,A-' "A2,T)A",' "PTP NTT dan *NDANA telah memperkenalkan kepada petani teknologi yang murah dan produktivitas tinggi$ <enis teknologi yang disosialisasikan kepada petani adalah jenis teknologi yang murah dan mudah diaplikasikan di tingkat lapangan

<enis Teknologi yang disosialisasikan


No&$ Ko$&onen Tekno(o" )omoditas "enih % )acang hijau /varietas0 <umlah /kg(ha0 Pengolahan tanah Tanam )ac$hijau <arak Tanam kac$ 6ijau <umlah tanaman(lubang Pemupukan Penyiangan Pengendalian hama dan Penyakit Panen Pemasaran 6asil Tekno(o" Pe!.a kan )acang hijau Vima.& 1= Pembersihan rerumputan( 6erbisida Tugal >= ; 1= cm 1 biji(lubang PP+ Pupuk cair' pupuk bubuk0$ Dilakukan dua kali pada a4al pertumbuhan dan pada a4al pembuangaan$ Dilakukan bila diperlukan pada a4al pertumbuhan 2alat bibit' penggerek daun dan polong' pengisap polong' penyakit karat daun' hama dan penyakit lainnya$ )ondisi polong mengering "erkelompok

1$ 3$ >$ :$ ?$ @$ A$ B$ &=$

Pen n"katan Ka&as tas Petan


)egiatan peningkatan kapasitas petani kacang hijau dilaksanakan sesuai urgensi kepentingan No. petani$ Jenis Kegiatan Peserta
1. 2. 3. !. 0. -elati an tematik teknologi budida5a ka$ang i%au -elati an tematik pengendalian ama Kun%ungan petani 9(aluasi asil ka$ang .i%au -elati an teknis pen5impanan -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au i%au i%au i%au

Pen n"katan akses &etan te!hada& &e!$oda(an Usahatan )egiatan pengembangan system usahatani kacang hijau varietas Vima.& ini' petani difasilitasi permodalan melalui )redit Mikro "ank NTT No. 1. 2. 3. !. 0. Jenis Kegiatan Akses Permodalan :embangun dengan Bank Peserta

Kemit#aan B-/- "//; U"DA"A; BA"K "//

<osialisasi -e#modalan -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au K#edit :ik#o -elun$u#an K#edit :ik#o -engembalian K#edit -enga%uan k#edit Ba#u -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au dan /amu Undangan Lainn5a -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au -etani pese#ta kegiatan pengembangan ka$ang i%au

Ke!a"aan Petan Koo&e!ato! Pada Ke" atan Pen"e$.an"an Ka%an" H *a# Va! etas V $a / ,
No. Waktu Penanaman Jumlah Jumlah Desa/Kabupaten Kelompok Tani Petani (Kelompok) (orang) 2 1 2 1 20 20 0 20 "#

1. 2. 3. !.

<eptembe# 2010 Weseben; Alkani+ 'di lua# musim) Belu :a#et 2011 Oebola+ Kupang <eptembe# 2011 Umanen Lawalu; 'di lua# musim) Umakata an+ Belu "unku#us+ *uni 2012 Kabupaten Kupang desa/ ! Jumlah Kabupaten

Ko$&onen Has ( ka%an" h *a# Va! etas V $a/,


=ata-=ata =ata-=ata 3abang /inggi /anaman -#odukti>+po on '$m) '$abang) -ola -etani 2010 Weseben Alkani 2011 2011 Oebola Umanen Lawalu Umakata an "unku#u 2012 s Belu Belu Kupang Belu Belu Kupang 22;2! 22;!6 !4;82 44;44 43;10 !2;6 02;3 6;3 11;6 !;62 22;3 -ola -e#baik an 2!;32 20;20 0!;2 3;66 !;80 20;!6 -ola -etani 3;!! 3;32 -ola -e#baik an !;26 !;26 0;12 =ata-=ata *umla -olong+po on 'polong) -ola -etani 6;20 4;02 6;66 18;12 -ola -e#baik an 10;82 12;12

/a u n

Desa

Kabupaten

P!od#kt 0 tas ka%an" h *a# Va! etas V $a/, =ata-=ata -#odukti(itas 'ton+
/a un 2010 2011 Desa Weseben Alkani Oebola Umanen Lawalu Umakata an 2012 "unku#us Kabupate n Belu Belu Kupang Belu Belu Kupang /ipe La an La an ke#ing La an ke#ing La an ke#ing La an sawa 5ang dibe#okan La an sawa 5ang dibe#okan La an sawa 5ang keku#angan ai# -ola -etani 0;!60 0;!2! 0;301 0;4 /eknologi 7nt#oduksi 0;824 0;821 1;023 1;404 1;!60 1;2

a)

Da$&ak Ke" atan Pene( t an Pen"e$.an"an Ka%an" H *a# V $a+,

Pasca penelitian pengembangan kacang hijau Vrietas Vima.& di desa 5eseben dan desa Alkani terdapat tiga hal yang bernilai positif$ /&0 Petani dapat menghasilkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya /10 Petani mengembangkan sebagai usahatani yang berpeluang mengasilkan uang tunai$ /30 Varietas Vima.& mulai menyebar ke petani lain dan desa lain$

Pengembangan )acang Varietas Vima.& Pasca Temu 2apang Nopember 1=&= di Desa 5eseben Petani sebanyak &1 orang mengembangkan kacang hijau vima 9 & pada lahan seluas &1'A ha Dilakukan setelah panen di lokasi demplot seluas 13'A@ ha

Pen)e.a!an Ka%an" H *a# Va! etas V $a / , tah#n 12,,

Tersebar di &@ desa dan ? kecamatan 2uas lahan kacang hijau % &=3': ha

Penggunaan varietas ungul kacang hijau Vima.& dalam pengembangan system usahatani dapat diandalkan sebagai salah satu solusi bagi petani dalam meningkatkan produktivitas kacang hijau di Nusa Tenggara Timur$

KESIMPULAN

)acang hijau varietas Vima 9 & telah menyebar dan berkembang ke desa. desa yang berpotensi bagi pengembangan kacang hijau$

Penggunaan kacang hijau Varietas Vima. & dapat berproduksi secara baik pada kondisi di luar musim tanam /akhir musim kemarau0$

TA6*N

1==A

1==B

1=&=

1=&&

1=&1

P-7D*)8,

A-EA2

P-7D*)8 ,

A-EA2

P-7D*)8 P-7D*)8 , A-EA2 P-7D*)8, A-EA2 , A-EA2

)upang

TT*

"elu

NTT

TE-,MA )A8,6