Anda di halaman 1dari 5

I.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS
(a) Adalah saya SHAMSOLNIZAM BIN ISHAK yang !!gang "a#a$an GURU
PENOLONG d% K!!n$!&%an' (a)a$an' S!*+lah SMK KUALA REPAS, -./00
BENTONG da&% $a&%*h 12 (ANUARI -003 h%ngga 1 (UN -01- )!&saa4saa
%n% !ny!&ah*an N+$a S!&ah T5gas s!6!&$%ana d%a&ah*an +l!h P!"a)a$ P!la"a&an Da!&ah
B!n$+ng !lal5% s5&a$ PPD.BTG.SPS.MEN.70047'7'2 (18) )!&$a&%*h 91 M!% -01-.
D%s!&$a*an "5ga )!&saa4saa %n% :a%l' Man5al P&+s!d5& K!&"a;
D%s!&ah*an Ol!h < D%s!a* Ol!h <
T. Tangan< ======== T. Tangan< ========
(Naa < ) ( Naa < )
(P!ga#a% yang a*an )!&$5*a&) (P!ng!$5a)
()) Adalah saya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>yang !nga)%l al%h $5gas'
"a#a$an >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>d% K!!n$!&%an' (a)a$an? S!*+lah;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>5la% $a&%*h >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
M!nga*5$!lah !n!&%a sa$5 (1) sal%nan N+$a S!&ah T5gas dan :a%l M!"a' Man5al
P&+s!d5& K!&"a.;
D%$!&%a Ol!h < D%sa*s%*an Ol!h <
T. Tangan< ======== T. Tangan< ========
(Naa < ) ( Naa < )
(P!ga#a% yang a*an !nga)%l al%h) (P!ga#a% Tad)%& K!#angan'
(a)a$an'S!*+lah)
II. SENARAI TUGAS (A@ATAN
1. P!ga#a% As!$
-. S!$%a5saha S5*an
9. K!$5a Pan%$%a P(K
III. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI
Tugas-Tugas Yang
Belum Selesai
Kedudukan Sekarang
Tindakan Susulan Yang
Dierlukan
Ru!ukan "ail#$ega%ai
&a'a(an Yang Berkai(an
)a(a(an
Pengajaran Fizik
Tingkatan 5AF
BAB 7
KEELEKTRIKAN
SUBTAJUK
HUKUM OHM
(Ek!eri"en#
P$P !er%& %e'i( 'er)*k&
+a%a" "en,e%eaikan
"aa%a( k*ne!t&a% +an
!engiraan
B&at k&iz e-ara in+i.i+&
ata& 'er!aangan/
Le"'aran kerja
'er+aarkan *a%an0
*a%an SPM
R&j&k Pn/ Maria( 't
A'+&% Ra("an
1&r& Fizik
Tingkatan 5
Pega2ai Aet
Fai% Aet +an Harta
M*+a% te%a(
+iera(kan ke!a+a
Pn/ N&r&% Ain/
Ke+&+&kan Aet +an
In.ent*ri &nt&k &k&
ta(&n !erta"a 3453
te%a( e%eai

Men-eriakan +an
"ena"'a( 'aik St*r Aet
+an In.ent*ri +engan
ke"&+a(an k*"!&ter /
Per%&kan "ein !en-etak
R&j&k Pn/ N&r&% Ain Pega2ai Aet
Setia&a(a S&kan Fai% +an k&n-i te%a(
+iera(kan ke!a+a
1PK KO0
Lak&kan t&ga !e"'inaan
garian trek 344 "eter
"engik&t &k&ran +an
1PK KOKURIKULUM
KURIKULUM tan+a +an te%a( +iteta!kan
Ket&a Panitia PJK Ka+ SE1Ak te%a(
ia! +i-etak +an
'era+a +a%a" Bi%ik
6etak !eja'at
Lak&an akti.iti SE1AK
+an %engka!kan "ak%&"at
kei(atan &nt&k '&%an
Jan0J&n +an J&%ai0
N*.e"'er 3453
R&j&k Penget&a
IA. SENARAI HARTA BENDA' PERALATAN PE(ABAT ADALAH SEPERTI YANG
TERBATIT DAN DIREKODKAN DALAM BUKU STOK SEPERTI BERIKUT <
4T%ada4
A. KEDUDUKAN KE@ANGAN' AKAUN DAN LAIN4LAIN.
(Hanya 6!&l5 d%%s% +l!h P!ga#a% C6!ga#a% yang )!&*a%$an saha"a)
4T%ada4