Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BUTIRAN AM
Tarikh : 3 Ogos 2009 (Isnin)
Masa : 8.10 pagi 9.10 pagi (60 minit)
Tahun : 3 Cemerlang
Umur : 9 Tahun
Bil. Murid : 26 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Era Sains dan Teknologi
Tajuk : Can Mali can
Hasil Pembelajaran
Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta
memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.
Fokus Sampingan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topik yang diberikan.
Objektif
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :
i) Membaca lancar petikan yang diberikan dengan gaya dan penyampaian yang menarik.
ii) Menjawab soalan teka-teki sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan dengan betul.
iii) Membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan kata adjektif yang diberikan.
Sistem Bahasa
Tatabahasa : Kata Adjektif
Kosa Kata : mega, bekalan, tersasar, mencelik, terpejam
Pengisian Kurikulum
i) Ilmu : Sains, Kajian Tempatan
ii) Nilai : bekerjasama, berdikari, rajin
iii) Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan Pelbagai muzik
Kemahiran Berfikir menjana idea,
-menyelesaikan masalah
Bahan Bantu Mengajar : laptop, paparan slaid, LCD, lirik lagu, lembaran kerja, lembaran grafik, kad
gambar, gam, cd Buku Teks Tahun 4.
Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah tahu tentang hasil teknologi yang dihasilkan manusia.

LANGKAH /
MASA
ISI PELAJARAN AKTIVITI
PENGAJARAN &
CATATAN
PEMBELAJARAN
Set Induksi Lirik lagu Can Mali Can Guru mengedarkan lirik lagu Can
Mali Can kepada murid.
Guru memperdengarkan lagu Can
Mali Can kepada murid.
Murid diminta menyanyikan lagu
tersebut bersama-sama dengan
iringan muzik.
Kemudian guru mengaitkan lagu
tersebut dengan pelajaran pada
hari ini.
KBT : Kecerdasan
pelbagai muzik
Nilai : Rajin
BBM : Lirik lagu Can
Mali Can, laptop, cd
Buku Teks Tahun 4
Langkah 1 Lirik lagu Can Mali Can
Paparan slaid
Maksud perkataan
1) Bestari cerdik, bijak
2) Mega - awan
3) Enak lazat, sedap
4) Rupa wajah, raut
muka
Guru meminta murid meneliti
petikan lirik lagu Can Mali Can
yang telah diberikan.
Guru memilih beberapa orang murid
secara rawak untuk membacakan
petikan lirik tersebut.
Guru bersoal jawab dengan murid
mengenai kefahaman mereka
KBT : Kemahiran
Berfikir menjana idea
Nilai : berdikari
BBM : Petikan lirik
lagu, paparan slaid
power point, LCD, buku
kerja
5) Melihat tengok
6) Bekalan persediaan
yang dibawa untuk
sesuatu aktiviti
7) Mencelik membuka
mata
8) Terpejam menutup
mata, tidur
9) Tersasar terkeluar
dari landasan
berkaitan petikan lirik tersebut.
Kemudian guru bersoal jawab
dengan murid dengan
menanyakan maksud perkataan
yang berhuruf tebal yang terdapat
dalam petikan lirik.
Guru menayangkan paparan slaid
power point maksud perkataan
tersebut dan murid dikehendaki
menyalin maksud perkataan
tersebut ke dalam buku kerja.
Langkah 2 Aktiviti teka-teki
Jawapan :
a) Kapal terbang
b) Radio
c) Pen
d) Kereta api
e) Lampu
f) Wang
Guru membahagikan murid kepada
4 kumpulan.
Murid diminta duduk dalam
kumpulan masing-masing.
Guru menerangkan aktiviti yang
akan dilakukan murid dalam
kumpulan kepada murid iaitu
permainan teka-teki.
KBT : Kemahiran
Berfikir :
Menyelesaikan
masalah
Nilai : bekerjasama
BBM : lembaran soalan
teka-teki, gambar, gam
Guru mengedarkan lembaran
grafik soalan teka-teki berserta
sampul yang terdapat gambar
yang merupakan jawapan kepada
setiap kumpulan murid.
Setiap kumpulan murid
dikehendaki menjawab soalan
teka-teki yang diberikan dengan
menampal gambar jawapan pada
tempat yang telah disediakan.
Setiap kumpulan dikehendaki
bekerjasama dalam mencari
jawapan teka-teki tersebut.
Kumpulan murid yang cepat
menjawab soalan teka-teki
tersebut dengan betul semua
dikira sebagai pemenang.
Langkah 3 Lembaran Kerja
Kata adjektif
Murid masih berada dalam
kumpulan masing-masing.
KBT : Kemahiran
Berfikir : menjana idea
a) Sama
b) Bijak
c) Tajam
d) Kecil
e) besar
Guru meminta murid meneliti
kembali petikan lirik lagu Can
Mali Can.
Guru menerangkan kepada murid
mengenai kata adjektif.
Kemudian guru bersama-sama
murid mengenal pasti kata
adjektif yang terdapat dalam
petikan lirik lagu tersebut.
Murid dikehendaki menggariskan
perkataan-perkataan tersebut.
Kemudian, guru mengedarkan
lembaran kerja kepada murid.
Murid dikehendaki membina ayat
berdasarkan kata adjektif yang
diberikan dalam lembaran kerja.
Nilai : berdikari
BBM: Petikan lirik,
lembaran kerja
Penutup Rumusan pelajaran
Nilai murni : rajin,
bekerjasama, berdikari
Guru menyoal murid tentang
pelajaran pada hari ini.
Guru membuat kesimpulan
KBT: Kecerdasan
Pelbagai : muzik
Nilai : kerjasama, rajin,
mengenai pelajaran pada hari ini
dengan memasukkan unsur nilai
murni.
Kemudian guru memainkan kembali
lagu Can Mali Can dan murid
menyanyikan lagu tersebut
bersama-sama.
berdikari
BBM : Lagu, Laptop, cd
Buku Teks Tahun 4

Anda mungkin juga menyukai