Anda di halaman 1dari 50

Pendidikan Muzik

Tahun 3
Pendidikan Muzik
Tahun 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2019
Terbitan 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara....................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar..................................................................................................................................................................... ix
Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1
Matlamat............................................................................................................................................................................... 2
Objektif.................................................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.................................................................................................................. 3
Fokus.................................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................................... 6
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran................................................................................................................................ 9
Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................. 11
Pentaksiran Bilik Darjah........................................................................................................................................................ 14
Organisasi Kandungan.......................................................................................................................................................... 18
Modul Bahasa Muzik..................................................................................................................................................... 19
Modul Kemahiran Muzik................................................................................................................................................ 20
Modul Kreativiti Muzik.................................................................................................................................................... 25
Modul Apresiasi Muzik................................................................................................................................................... 27
Projek Seni Muzik.......................................................................................................................................................... 29
Glosari.................................................................................................................................................................................. 31
Panel Penggubal.................................................................................................................................................................. 34
Penghargaan........................................................................................................................................................................ 35
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Kebangsaan.
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Prestasi. dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum dalam abad ke-21.
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan.
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
ix
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PENDAHULUAN

DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik ialah dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk
yang memuatkan kandungan kurikulum mata pelajaran ini mempersiapkan murid bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
sebagai rujukan kepada guru untuk mengajar. Matlamat dan DSKP ini menggariskan profil murid yang ingin dibentuk untuk
objektif mata pelajaran ini dinyatakan dengan jelas sebagai garis mempersiapkan mereka mengharungi cabaran pada masa kini
panduan kepada guru tentang perkara yang perlu dicapai dalam dan pada masa depan.
pengajaran dan pembelajaran (PdP).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan secara
Bagi menterjemahkan matlamat dan objektif tersebut, eksplisit dalam Standard Pembelajaran. Guru diharapkan dapat
kandungan DSKP diorganisasikan menerusi tiga lajur iaitu menterjemahkan kemahiran tersebut semasa menjalankan PdP.
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Perenggan tentang perkara ini terdapat dalam DSKP dan boleh
Standard Prestasi (SPi). SK menyatakan secara spesifik tentang dijadikan rujukan guru untuk mendapatkan kefahaman berkaitan
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam pengaplikasian KBAT dalam PdP.
suatu tempoh persekolahan. SP menggariskan penetapan
kriteria pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi PdP mata pelajaran Pendidikan Muzik menggalakkan murid
setiap SK, manakala SPi merupakan suatu set kriteria umum untuk berfikir, berimaginasi dan membuat interpretasi. Kaedah
yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pengajaran mata pelajaran ini haruslah dipelbagaikan untuk
kuasai. membantu murid memahami dan menguasai sesuatu konsep
dan kemahiran. Guru boleh merujuk cadangan Strategi
Kurikulum untuk semua mata pelajaran digubal berlandaskan Pengajaran dan Pembelajaran dalam DSKP ini untuk
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Guru boleh mendapatkan idea bagi menentukan strategi yang sesuai
merujuk perenggan ini untuk memahami tentang insan yang digunakan semasa menyampaikan kandungan DSKP kepada
ingin dilahirkan sebagaimana yang digambarkan dalam murid. Selain itu, guru juga digalakkan untuk menerapkan
kerangka tersebut. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) semasa menjalankan PdP.

1
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

MATLAMAT OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

KSSR Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk KSSR Pendidikan Muzik Tahun 3 bertujuan untuk membolehkan
melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran asas murid mencapai objektif berikut:
dalam bidang muzik untuk membentuk insan yang harmonis,
kritis, kreatif dan inovatif serta dapat menikmati nilai estetik 1. Mengetahui dan memahami bahasa muzik.
muzik secara intelektual. 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik
dalam aktiviti muzik.
3. Menyanyikan lagu dengan pic dan teknik pernafasan yang
OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH betul mengikut tempo.
4. Memainkan alat perkusi mengikut tempo berdasarkan skor
KSSR Pendidikan Muzik bertujuan untuk membolehkan murid
ikon.
mencapai objektif berikut:
5. Membuat pergerakan berdasarkan muzik.
6. Memainkan rekoder dengan ton yang baik berdasarkan
1. Mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kemahiran muzik.
skor muzik.
2. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik
7. Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi
menerusi aktiviti muzik.
persembahan.
3. Menghasilkan karya muzik dengan menggunakan
8. Mencipta corak irama menggunakan ikon.
pengetahuan, kefahaman dan kemahiran muzik.
9. Membuat ulasan terhadap muzik yang didengar.
4. Membuat ulasan tentang muzik yang didengar.
10. Membuat persembahan muzik.
5. Membuat persembahan muzik.
11. Mengamal nilai-nilai murni dalam aktiviti kesenian.
6. Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.

2
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah dibina berasaskan enam Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan seperti Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama Kurikulum Pendidikan Muzik digubal berdasarkan enam tunjang
lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan Kerangka KSSR.
inovatif.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

FOKUS Modul Bahasa Muzik

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah memberi fokus Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran bahasa
kepada pembinaan insan berliterasi muzik menerusi aktiviti muzik yang merangkumi aspek elemen muzik serta menulis
pengkaryaan, persembahan dan pembudayaan muzik. Bagi dan membaca notasi muzik. Menerusi modul ini juga, murid
mencapai hasrat ini, Kurikulum Pendidikan Muzik digubal dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang
dengan berasaskan kerangka KSSR Pendidikan Muzik yang diperoleh semasa aktiviti muzik seperti bernyanyi, bergerak
mengandungi empat modul kurikulum seperti di Rajah 2. mengikut muzik, bermain alat muzik serta pengkaryaan muzik.

Modul Kemahiran Muzik

Murid memperoleh kemahiran muzik menerusi aktiviti bernyanyi,


bergerak mengikut muzik serta bermain alat muzik. Bagi aktiviti
bermain alat muzik, murid berpeluang untuk menguasai
kemahiran memainkan alat muzik perkusi dan rekoder. Alat
muzik rekoder akan diperkenalkan kepada murid mulai Tahun 3
sebagai asas kepada mereka untuk mempelajari alat muzik
berpic. Murid juga berpeluang mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran bahasa muzik semasa aktiviti PdP.

Rajah 2: Kerangka KSSR Pendidikan Muzik

4
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Modul Kreativiti Muzik Projek Seni Muzik

Murid menzahirkan idea kreatif dengan menghasilkan karya Projek Seni Muzik merupakan aktiviti yang memberi fokus
seperti penciptaan corak irama, melodi dan pelbagai bunyi kepada persembahan muzik. Persembahan muzik merupakan
muzikal. Mereka berpeluang mengaplikasikan pengetahuan, gabungan aktiviti PdP yang telah dipelajari seperti nyanyian,
kemahiran dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran gerakan, permainan alat muzik serta penciptaan. Berlandaskan
bahasa muzik dan kemahiran muzik untuk berkarya. aktiviti PdP ini, murid akan menjayakan Projek Seni Muzik
Seterusnya, mereka juga berpeluang untuk mempersembahkan berdasarkan sesuatu tajuk. Murid akan bersama-sama rakan
setiap hasil karya mereka semasa aktiviti pengajaran dan dan guru menjana idea bagi melaksanakan aktiviti yang
pembelajaran secara kreatif. dirancang.

Modul Apresiasi Muzik Projek Seni Muzik adalah projek berskala kecil yang dijalankan
secara berkumpulan dalam bilik darjah sebanyak dua kali
Murid diberi peluang untuk menghayati dan menghargai setahun. Projek ini dijalankan pada hujung penggal pertama
pelbagai karya muzik. Tumpuan PdP adalah kepada aktiviti dan kedua. Contoh pelaksanaan PdP Pendidikan Muzik bagi
mendengar karya muzik secara aktif dan seterusnya memberi penggal pertama adalah seperti di Jadual 1. Proses pengajaran
respon terhadap karya muzik tersebut secara lisan atau dan pembelajaran ini akan berulang pada penggal kedua
penulisan. dengan tajuk yang lain. Guru juga boleh menggunakan disiplin
ilmu yang lain untuk disepadukan dengan kemahiran muzik
yang telah dipelajari dalam persembahan muzik. Antara
persembahan yang boleh dijalankan oleh murid ialah sketsa
muzikal, persembahan boneka dan nyanyian.

5
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Jadual 1: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KEMAHIRAN ABAD KE- 21


Pendidikan Muzik Penggal Pertama Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
Minggu: Aktiviti PdP fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
Minggu 1 kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad

Minggu 2 Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri


-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti Jadual 2,
Minggu 3
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK
Minggu 4
dan SP dalam kurikulum Pendidikan Muzik juga turut
Minggu 5
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21
Pengajaran dan Pembelajaran
Minggu 6 dalam kalangan murid.
Pendidikan Muzik
Minggu 7
Jadual 2: Profil Murid
Minggu 8
Minggu 9 PROFIL MURID PENERANGAN
Minggu 10
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
Minggu 11 kesukaran, mengatasi cabaran dengan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
Minggu 12 Perancangan empati.
Minggu 13 Projek Seni Muzik
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Minggu 14 Persediaan Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan
Projek Seni Muzik kreatif secara lisan dan bertulis,
Minggu 15 menggunakan pelbagai media dan teknologi.

Minggu 16 Persembahan Projek Seni Muzik

6
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
inovatif; mampu untuk menangani masalah adil dan menghormati maruah individu,
yang kompleks dan membuat keputusan kumpulan dan komuniti. Mereka
yang beretika. Mereka berfikir tentang bertanggungjawab atas tindakan, akibat
pembelajaran dan diri mereka sebagai tindakan serta keputusan mereka.
pelajar. Mereka menjana soalan dan
bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka membentuk pemahaman yang luas dan
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani seimbang merentasi pelbagai disiplin
bidang pembelajaran yang baharu. pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dalam konteks isu tempatan dan global.
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka memahami isu-isu etika/undang-
Mereka mengalas tanggungjawab bersama undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
serta menghormati dan menghargai
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan perasaan orang lain. Mereka komited untuk
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli berkhidmat kepada masyarakat dan
pasukan yang lebih baik. memastikan kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

7
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
pemikiran seperti Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah.
TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
dan nilai dalam situasi berlainan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
melaksanakan sesuatu perkara.
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian tidak mengikut kelaziman.
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif.

8
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur Secara amnya, proses pengajaran dan pembelajaran
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. Pendidikan Muzik adalah berlandaskan kepada aktiviti amali
yang dilakukan secara hands-on seperti dalam bidang nyanyian,
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti gerakan dan bermain alat muzik. Terdapat pelbagai pendekatan
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian yang boleh digunakan dalam merangka pengajaran bagi
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan tersebut merupakan strategi guru bagi mencapai objektif
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. pengajaran yang dirancang. Antara pendekatan yang boleh
digunakan dalam Pendidikan Muzik adalah seperti berikut:

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


Suatu pendekatan yang akan menjadikan murid berdikari dalam
menimba ilmu. Pertanyaan dan pencarian jawapan terhadap
perkara yang dipelajari merupakan aspek utama dalam
pendekatan ini. Dalam konteks Pendidikan Muzik murid akan
menimbulkan pelbagai soalan contohnya, semasa mempelajari
modul apresiasi seni. Antaranya, “Mengapakah muzik ini
kedengaran seperti muzik Timur Tengah?,” “Apakah alat muzik
yang digunakan dalam muzik ini?.” dan sebagainya.

9
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Guru membimbing murid untuk mencari jawapan kepada soalan Pendekatan Bertema
-soalan mereka menerusi pelbagai sumber seperti internet dan Dalam pendekatan ini guru boleh merangka pengajaran dengan
kajian lalu di perpustakaan. Murid akan kembali ke kelas dengan menggunakan pelbagai tema bagi membantu murid menguasai
maklumat yang diperolehi untuk dikongsikan. ilmu dengan membuat perkaitan secara kontekstual terhadap
tema yang digunakan. Contoh tema yang boleh digunakan ialah
Pembelajaran Berasaskan Masalah
Irama di Sekeliling Ku dan Melodi Menceritakan Sesuatu.
Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah boleh dijalankan
bagi menambah kefahaman murid tentang apa yang dipelajari
Pendekatan Antara Disiplin
dalam Pendidikan Muzik. Guru berperanan sebagai fasilitator
Pendekatan ini membolehkan guru merangka pengajaran
kepada murid untuk membentuk suatu permasalahan atau isu.
dengan menggabungkan pengajaran muzik dengan disiplin ilmu
Seterusnya, guru memberikan tugasan kepada murid untuk
yang lain. Sebagai contoh guru boleh mengajar nyanyian yang
mereka menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Guru
mempunyai lirik atau mesej yang positif seperti rasa cinta
juga membimbing murid dari aspek perkembangan pengetahuan
kepada ibu bapa, alam sekitar, dan negara. Dengan ini, murid
dan kemahiran sosial dan akhir sekali mentaksir apa yang telah
akan mendapat ilmu dan kemahiran dalam bidang nyanyian dan
dipelajari murid menerusi pengalaman pembelajaran tersebut.
pada masa yang sama dapat menerapkan mesej menerusi lagu
Contoh persoalan atau isu ialah, “Adakah muzik boleh
yang dinyanyikan.
menyatukan masyarakat?” atau “Mengapakah masyarakat Baba
Nyonya di Melaka boleh menyanyikan lagu Dondang Sayang
Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan oleh guru
dan berpakaian kebaya?”
sebagai strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid.
Pendekatan yang disebutkan di atas merupakan contoh
pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Muzik.
Perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah memilih
pendekatan yang sesuai mengikut tajuk yang ingin diajar bagi
memastikan keberkesanannya terhadap pembelajaran murid.

10
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah 3. Nilai Murni
yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- supaya murid sedar akan kepentingan dan
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan mengamalkannya.
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen- dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: kehidupan harian.

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi


 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi Sains serta Teknologi dalam
 Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata kalangan murid.
pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara cekap dan berkesan.
berkesan.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran
dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar
i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip,
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi);
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan
ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
pembelajaran semua mata pelajaran.
manipulatif tertentu);
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
keselamatan); dan
alam.
iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran
11
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang budaya dalam kalangan murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan
sebagai rakyat Malaysia. pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
6. Kreativiti dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk idea ke pasaran.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
idea yang ada.  Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi dan
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk yang dipelajari.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menghadapi cabaran Abad 21. menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan kualiti pembelajaran.

12
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang 10. Pendidikan Kewangan


hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
9. Kelestarian Global pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid menguruskan hal ehwal kewangan secara
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap bertanggungjawab.
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
di peringkat tempatan, Negara dan global. tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
dalam mata pelajaran yang berkaitan. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

13
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap pembelajaran.
penguasaan murid.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. TAHAP PENGUASAAN UMUM
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
melaksanakan pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 4 menunjukkan
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pernyataan Tahap Penguasaan Umum.
pemerhatian, lisan dan penulisan.
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.

14
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual
Tahap Tafsiran atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat
Murid tahu perkara asas atau boleh ke dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi
1 melakukan kemahiran asas atau
(Tahu) memberi respons terhadap perkara yang setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard
asas. Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.
Murid menunjukkan kefahaman dengan
2
menjelaskan sesuatu perkara yang Standard Prestasi KSSR Pendidikan Muzik
(Tahu dan faham)
dipelajari dalam bentuk komunikasi.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk Standard Prestasi (SPi) KSSR Pendidikan Muzik diwujudkan
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada sebagai rujukan untuk guru mentaksir tahap penguasaan murid
boleh buat) suatu situasi.
dalam mata pelajaran ini. Standard Prestasi ini mengandungi 6
4 Murid menggunakan pengetahuan dan Tahap Penguasaan yang merangkumi domain kognitif,
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur psikomotor dan afektif. Tahap Penguasaan ini disusun secara
beradab) atau secara analitik dan sistematik. hierarki bermula pada Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan
penguasaan terendah sehingga penguasaan tertinggi iaitu
Murid menggunakan pengetahuan dan
5 Tahap Penguasaan 6.
melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan
situasi baharu dengan mengikut
boleh buat dengan
prosedur atau secara sistematik serta
beradab terpuji)
tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan


6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif,
beradab mithali) kreatif dan inovatif dalam penghasilan
idea baharu serta boleh dicontohi.

15
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN Jadual 5: Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan Muzik

Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran TAHAP


TAFSIRAN
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan PENGUASAAN

Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran Mengetahui pengetahuan asas dan
1
kemahiran asas muzik.
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Memahami pengetahuan asas dan
2
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam kemahiran asas muzik.
semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
Mengaplikasikan pengetahuan dan
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh 3
kemahiran dalam aktiviti muzik.
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru,
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama- Menganalisis karya menggunakan
4
sama rakan sejawat. pengetahuan dan kemahiran muzik.

Menilai karya menggunakan pengetahuan


5
Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Pendidikan Muzik dan kemahiran muzik.
digunakan untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan
Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan
rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk men- 6
muzik.
taksir prestasi murid seperti dalam Jadual 5.

16
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik Jadual 6: Panduan Penilaian Projek Seni Muzik

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik disediakan sebagai KRITERIA


ASPEK
instrumen kepada guru untuk menentukan pencapaian murid YANG
dalam aktiviti ini. Murid akan dinilai dari aspek pelibatan, DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN
kreativiti dan amalan nilai murni. Kriteria pencapaian kepada Semua ahli Beberapa ahli Semua ahli
setiap aspek ini dinyatakan sebagai cemerlang, baik dan dalam dalam dalam
kumpulan kumpulan kumpulan
memuaskan seperti Jadual 6. memainkan memainkan kurang
peranan peranan memainkan
dengan dengan peranan
Dengan adanya Standard Prestasi Pendidikan Muzik dan PELIBATAN cemerlang cemerlang sebelum,
Panduan Penilaian Projek Seni Muzik ini, diharapkan guru dapat sebelum, sebelum, semasa dan
semasa dan semasa dan selepas
mentaksir murid dengan penuh yakin, fleksibel, berakauntabiliti selepas selepas persembahan
persembahan persembahan muzik.
dan berintegriti. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk muzik. muzik.
melaksanakan pentaksiran secara berkumpulan. Guru juga Menggunakan Menggunakan Kurang
imaginasi yang imaginasi dan menggunakan
harus merekod pencapaian murid, menganalisis tahap
tinggi dan menterjemah- imaginasi dan
penguasaan tersebut serta membuat laporan dan tindakan menterjemah- kan idea dalam menterjemah-
KREATIVITI kan idea persembahan kan idea dalam
susulan. secara kreatif muzik. persembahan
dalam muzik.
persembahan
muzik.
Semua ahli Beberapa ahli Semua ahli
dalam mempamerkan dalam
kumpulan amalan nilai kumpulan
mempamer- murni untuk kurang
AMALAN kan amalan menjayakan mempamerkan
NILAI MURNI nilai murni persembahan amalan nilai
untuk muzik. murni untuk
menjayakan menjayakan
persembahan persembahan
muzik. muzik.
17
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik diorganisasikan Jadual 8: Tafsiran Standard Kandungan, Standard
berasaskan modul kurikulum dengan peratus pemberatan Pembelajaran dan Standard Prestasi
seperti Jadual 7.
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Jadual 7: Pemberatan Kandungan Kurikulum Pendidikan Muzik
Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
PERATUS spesifik tentang kriteria atau indikator umum yang
MODUL perkara yang kualiti pembelajaran menunjukkan
PEMBERATAN
murid patut dan pencapaian tahap-tahap
Bahasa Muzik 10% ketahui dan boleh yang boleh diukur prestasi yang
Kemahiran Muzik 40% lakukan dalam bagi setiap standard perlu murid
suatu tempoh kandungan. pamerkan
Kreativiti Muzik 40% persekolahan sebagai tanda
Apresiasi Muzik 10% merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
pengetahuan, dikuasai murid.
kemahiran dan
Nota: Peruntukkan waktu bagi mata pelajaran ini ialah minimum nilai.
16 jam setahun.

Guru boleh menggabung kandungan antara modul ketika Terdapat satu lajur tambahan iaitu Catatan. Lajur ini
melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Setiap mengandungi cadangan aktiviti dan nota panduan guru. Guru
modul pula mempunyai tiga lajur utama iaitu Standard boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
seperti Jadual 8. Standard Pembelajaran.

18
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

1.0 MODUL BAHASA MUZIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Elemen Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Mendengar dan membezakan
1.1.1 Mengenal dan membezakan tekstur tebal dan tekstur tebal dan nipis menerusi
nipis. pelbagai aktiviti muzik.
1.1.2 Mengaplikasikan pemahaman tekstur tebal dan Contoh:
 bernyanyi, bergerak mengikut
nipis dalam aktiviti muzik.
muzik dan memainkan alat
perkusi

1.2 Notasi Muzik 1.2.1 Membaca not pada baluk:  Latihan menulis not G,A dan B
(i) not G, A dan B. pada baluk.
 Latihan memadankan nilai not
dengan jenisnya.
Nota:

Jenis Not Nilai Not


(ii)
Semibrif 4

1.2.2 Mengaplikasikan pengetahuan notasi muzik Minim 2

dalam aktiviti permainan rekoder.


Krocet 1

19
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Nyanyian Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


2.1.1 Bernyanyi dengan teknik pernafasan yang betul.  Latihan mendengar dan mengajuk
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. pic.
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo.

2.2 Permainan Alat Perkusi 2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut tempo.  Mengenal ikon berdasarkan nilai

2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama not.


berdasarkan skor ikon yang mewakili Contoh:

1 2 3 4
nilai not

1 2

 Latihan memainkan alat perkusi


berdasarkan skor ikon.

20
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.3 Bergerak Mengikut Muzik 2.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan corak irama Cadangan Aktiviti:
dari muzik yang didengar.  Meniru pergerakan berdasarkan
corak irama muzik.
2.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan tempo.
2.3.3 Merancang pergerakan berdasarkan muzik yang
 Menggabungkan beberapa
didengar: pergerakan dalam formasi
(i) corak irama lagu Contoh:
(ii) tempo  berjalan setempat, berjalan ke
kiri sambil memetik jari, berjalan
ke kanan sambil memetik jari

Contoh formasi:

 Mengamalkan nilai murni dalam


aktiviti muzik seperti:
 bertanggungjawab
 bertoleransi
 menghormati ketua

21
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.4 Rekoder 2.4.1 Mengenal dan memahami: Nota:


(i) bahagian rekoder.  Bahagian rekoder.
(ii) cara menjaga rekoder.
(iii) penjarian asas rekoder. Bahagian Atas

Bahagian Tengah

Bahagian Bawah

 Penjarian asas rekoder

22
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.4.2 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton Cadangan Aktiviti:


yang baik:  Latihan penjarian not B , A dan G.
(i) dengan penjarian not B, A dan G.

(ii) menggunakan jenis not


(iii) pernafasan yang betul.
(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.

2.4.3 Memainkan rekoder dengan mengaplikasikan


pembacaan skor muzik.

not B not A not G

 Menamakan not dan memainkan


not B, A dan G pada rekoder.
 Latihan perlidahan dengan
sebutan ‘tu’.

23
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI MODUL BAHASA MUZIK DAN KEMAHIRAN MUZIK

STANDARD PRESTASI

TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

 Mengenal elemen muzik dan notasi muzik dengan bimbingan.


1
 Mengajuk semula pic dan corak irama yang didengar serta meniru pergerakan dengan bimbingan.

 Memahami elemen muzik dan notasi muzik.


2
 Mengajuk semula melodi dan corak irama yang didengar serta meniru pergerakan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa muzik dalam aktiviti muzik.

Mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi atau permainan rekoder atau kemahiran nyanyian atau bergerak
4
mengikut muzik dengan ketepatan yang tinggi.

Mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi atau oermainan rekoder atau kemahiran menyanyi mengikut muzik
5
dengan ketepatan yang tinggi secara konsisten.

6 Menghasilkan persembahan muzik secara kreatif, ekspresif, konsisten dan natural.

24
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Pengkaryaan Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Latihan menghasilkan kesan bunyi
3.1.1 Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi menggunakan pelbagai medium
persembahan. seperti suara, alat improvisasi dan alat
perkusi.
Contoh kesan bunyi:
3.1.2 Mencipta corak irama mudah menggunakan
 bunyi suara haiwan
 bunyi tapak kaki orang berjalan
ikon mewakili nilai not
 bunyi angin bertiup

3.1.3 Mempersembahkan hasil ciptaan.


 Latihan mencipta corak irama
berdasarkan kad ikon yang diberi.
Contoh:

i. 1 1 1 2

ii. 1 1 1 1

 Latihan dalam kumpulan.

25
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI

TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal bunyi atau corak irama yang didengar.

2 Mengajuk bunyi atau corak irama dan melodi yang didengar.

3 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik untuk menghasilkan kesan bunyi dan corak irama mudah.

4 Menentukan medium yang sesuai untuk mencipta kesan bunyi dan corak irama mudah.

5 Mengimprovisasi idea muzik dalam penciptaan kesan bunyi dan corak irama mudah.

6 Mencipta dan mempersembahkan hasil ciptaan kesan bunyi dan corak irama mudah.

26
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

4.0 MODUL APRESIASI MUZIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.1 Penghayatan Karya Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik Popular yang  Mendengar muzik secara aktif dan
didengar daripada aspek: bersoal jawab tentang muzik
(i) jenis muzik tersebut:
(ii) nama penyanyi atau kumpulan  jenis muzik yang
dipersembahkan
Contoh:
Irama Malaysia, Pop Rock,
Dangdut, Ballad dan Rhythm
and Blues (R&B)

27
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI

TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mengenal jenis muzik yang didengar.

2 Mengecam dan menyatakan jenis muzik.

3 Menjelaskan tentang muzik dengan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran muzik.

4 Membuat ulasan muzik pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik dengan bimbingan.

5 Membuat ulasan muzik pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik.

6 Membuat perbandingan dua jenis muzik pilihan sendiri dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik.

28
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

5.0 PROJEK SENI MUZIK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.1 Persembahan Muzik Murid boleh: Nota:


5.1.1 Merancang persembahan muzik.  Contoh aktiviti untuk persembahan:

5.1.2 Membuat persembahan muzik.  menyanyikan lagu-lagu yang

5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. telah dipelajari.


 mengaplikasikan pengetahuan

dan kemahiran yang dipelajari
dalam nyanyian, permainan alat
perkusi dan gerakan semasa
persembahan.
 Contoh nilai murni dalam aktiviti
muzik:
 menghormati ketua kumpulan
dan rakan dalam kumpulan
 menjalankan peranan yang
diberikan sebelum, semasa dan
selepas persembahan seperti
penyanyi, pemuzik dan pelakon
 Projek Seni Muzik adalah projek
berskala kecil yang dijalankan
secara berkumpulan dalam bilik
darjah sebanyak dua kali setahun.

29
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Panduan Penilaian Projek Seni Muzik

ASPEK YANG KRITERIA

DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN

Semua ahli dalam kumpulan Beberapa ahli dalam kumpulan Semua ahli dalam kumpulan kurang

PELIBATAN memainkan peranan dengan memainkan peranan dengan memainkan peranan sebelum,
cemerlang sebelum, semasa dan cemerlang sebelum, semasa dan semasa dan selepas persembahan
selepas persembahan muzik. selepas persembahan muzik. muzik.

Menggunakan imaginasi yang tinggi Menggunakan imaginasi dan Kurang menggunakan imaginasi dan
KREATIVITI dan menterjemahkan idea secara menterjemahkan idea dalam menterjemahkan idea dalam
kreatif dalam persembahan muzik. persembahan muzik. persembahan muzik.

Semua ahli dalam kumpulan Beberapa ahli dalam kumpulan Semua ahli dalam kumpulan kurang
AMALAN mempamerkan amalan nilai murni mempamerkan amalan nilai murni mempamerkan amalan nilai murni
NILAI MURNI untuk menjayakan persembahan untuk menjayakan persembahan untuk menjayakan persembahan
muzik. muzik. muzik.

30
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

GLOSARI

PERKATAAN PENERANGAN

Aktiviti muzik Aktiviti nyanyian, permainan alat muzik dan bergerak mengikut muzik.

Alat perkusi Alat muzik yang dipalu, ketuk atau goncang untuk menghasilkan bunyi.
Contoh: kompang, kerincing, kastenet dan tamborin.

Baluk Lima Garisan selari yang digunakan dalam penulisan notasi muzik.
Contoh:

Irama Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek.
Contoh irama:

Embouchure Teknik bibir atau mulut semasa memainkan alat muzik tiupan.

Muzik Popular Muzik semasa yang dikenali ramai.

Penjarian Teknik penggunaan jari dalam bermain alat muzik, khususnya alat tiupan, alat bertali dan keyboard.

31
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

GLOSARI

PERKATAAN PENERANGAN

Perlidahan Teknik tiupan menggunakan lidah untuk mengawal penghasilan bunyi bagi alat-alat muzik tiupan.

Pernafasan Cara bernafas ketika bernyanyi atau bermain alat muzik tiupan.

Pic Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.

Postur Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa bernyanyi atau bermain alat muzik.

Skor Muzik Notasi muzik yang menggunakan simbol dan notasi muzik standard.

Skor Ikon Notasi muzik yang menggunakan gambar untuk mewakili notasi standard.
Contoh:

Tekstur Lapisan suara atau lapisan bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.

32
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PERKATAAN PENERANGAN

Tempo Kelajuan sesuatu karya muzik.


Contoh: Tempo cepat atau lambat.

Warna Ton Kualiti sesuatu bunyi.


Contoh: warna ton suara lelaki - garau atau kasar.

Nota:
Setiap perkataan yang diberi penerangan maksudnya dalam glosari ini adalah tertakluk kepada konteks penggunaan perkataan tersebut
dalam dokumen ini sahaja.

33
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

2. Bakhtiar bin Mohd Salleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

3. Faridah binti Ramly Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

4. Hazlifhadiahana binti Rosli Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

5. Siti Musfirah binti Md. Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

6. Mohd Fadil bin Musa IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi

7. Abdul Halim bin Abdul Wahab SMK Perimbun, Cheras, Selangor

8. Amir Hamzah bin Nordin SMK Inderapura, Jerantut, Pahang

9. Elizabeth Rajam a/p Peter Devanayagam SK Kementah, Kuala Lumpur

10. Mahiran binti Man SK Sultan Hishamudin Alam Shah, Kuala Lumpur

11. Nurunnajwa binti Painoh SK Dengkil, Selangor

12. Tee Suat Ring SK Taman Klang Utama, kelang, Selangor

13 Parimala a/p Subramaniam SK Saujana, Kuala Lumpur

34
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Mohamed bin Abu Bakar Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah


(Dasar dan Sains & Teknologi)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor

Fazlinah binti Said Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim Ketua Sektor

35
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli

36
40

Anda mungkin juga menyukai