Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TAHUN : 4C
TARIKH/MASA : 29/ 07/2009 ( 11.00- 12.00 pm)
BIL.MURID : 32 ORANG
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TEMA : HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI
TAJUK : PERISTIWA DI KILANG KELAPA SAWIT
HPK
HPU
ARAS 2
HPK
HPS
ARAS 2
OBJEKTIF
KEMAHIRAN
BAHASA
SISTEM BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH
BAHAN BANTU
7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.
i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca.
3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik
dan berkesan.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.
Pada akhir pengajaran murid dapat:
i) Memahami kandungan teks yang dibaca dengan menyatakan
kandungan yang tersurat.
ii) Memberi 2 maklumat tersirat berdasarkan gambar dalam petikan
teks yang dibaca.
i) Mendengar
ii) Membaca
iii) Bertutur
MENGAJAR
PENGETAHUAN
SEDIA ADA
iv) Menulis.
i) Ejaan
ii) Sebutan dan intonasi
i) Nilai murni
ii) Pendidikan moral
i) Kem. Berfikir
ii) Kem. Kontekstual
iii) Interpersonal
iv) Intrapersonal
i) Petikan teks
ii) Komputer riba.
- Murid pernah membuat ramalan jawapan berdasarkan petikan bergambar.
Langkah/masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
catatan
Set induksi
( 5 minit)
Video penghantaran
kelapa sawit.
Apakah yang kamu
faham tentang video ini?
Murid diperlihatkan
tontonan video
penghantaran kelapa sawit.
Guru dan murid bersoal
jawab dengan
Kontekstual:
Menghubungkaitkan isi
pelajaran dengan
pengetahuan murid.
Pemikiran kritis.
Langkah 1
( 10 minit)
Petikan teks peristiwa di
ladang kelapa sawit.
Apakah yang kamu
faham berkenaan teks
Murid diminta membaca
dengan senyap.
Murid dipilih secara rawak
dan diminta membaca
Membaca mekanis.
Mendengar dengan
cekap.
Penilaian formatif:
ini? dengan kuat. Penilaian dilakukan
melalui pemerhatian.
Langkah 2
(20 minit)
Petikan teks peristiwa di
kilang kelapa sawit.
Murid diterangkan tentang
isi tersurat dan isi tersirat.
Melalui 5W.1H murid
diminta menyatakan isi
tersurat yang terdapat
dalam teks.
Murid diminta
menyenaraikan isi tersirat
melalui pandangan mereka
terhadap petikan teks
bergambar.
Pemikiran kritis.
Kecergasan pelbagai:
Interpersonal.
Intrapersonal
Penilaian formatif:
Penilaian dilakukan
melalui pemerhatian.
Langkah 3
( 20 minit)
Aktiviti pembentangan
hasil tugasan.
Murid diminta menulis isi
tersirat.
Murid diminta kehadapan
dan menyatakan hasil
tugasan mereka dan bagi
alasan untuk menyokong
pendapat.
Sistem bahasa:
Ejaan.
Kemahiran berfikir:
-menjana idea.
Penutup
( 5 minit)
Nilai murni:
Berhati-hati
Ziarah-menziarahi.
Murid menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam
teks.
Kontekstual:
Menghubungkaitkan
petikan teks dengan
nilai-nilai murni.
Pengayaan: Petikan teks berbentuk berita baca surat khabar atau melihat berita di kaca televisyen.
Pemulihan: Apakah isi tersurat dan isi tersirat.

Anda mungkin juga menyukai