Anda di halaman 1dari 3

ISL M8

Ringkaskan perbezaan pendekatan berpusat murid, guru dan media.


Aspek Murid Guru Media
Definisi
Peranan guru
Memberi tumpuan kepada
perkembangan
pembelajaran pelajar
sebagai
indi!idu", memberi pili#an
kepada pelajar jenis
pengeta#uan dan apa $ang
ingin
dipelajari", me%ujudkan
k&lab&rasi membina
pengeta#uan dan
persekitaran
p&sitif", terlibat dalam
penilaian berterusan' sikap
guru $ang mendengar
pandangan pelajar dan
melibatkan pelajar untuk
meran(ang.
Daripada tenaga pengajar
Guru mempun$ai kuasa dan
menga%al sepenu#n$a kelas
dan pr&ses pengajaran dan
pembelajaran P)P".
Guru sebagai pen$ampai utama
Memberi tumpuan kepada
penggunaan media seperti
k&mputer.
Guru berperanan sebagai
kepada pemuda#(ara atau
fasilitat&r.
maklumat berkenaan bidang
tertentu
fasilitat&r.
Penglibatan murid *erlibat se(ara aktif dan
sepenu#n$a dalam akti!iti
berfikir, men(ari maklumat,
merumus, membentang,
menilai, berk&lab&rasi,
bekerjasama dan membuat
refleksi pembelajaran.
Pasif dalam pr&ses pengajaran
dan pembelajaran.
Murid bersifat aktif dalam akti!iti.
Pelajar diberikan tugasan
k#usus untuk dilakukan semasa
dan selepas men&nt&n ba#an
$ang disediakan.
+&munikasi ,an$ak #ala. Satu #ala. ,an$ak #ala.
Pendapat murid Pelajar bebas memberi
pendapat mereka dengan
pantauan dan panduan
guru.
Pendapat dan pandangan
pelajar tidak diambil kira.
Pelajar bebas memberi
pendapat mereka dengan
pantauan dan panduan guru.
Penilaian
Menentukan
kriteria penilaian se(ara
k&lab&ratif antara guru dan
Guru menentukan sendiri
tata(ara membuat penilaian
ter#adap prestasi pelajar
Menentukan
kriteria penilaian se(ara
k&lab&ratif antara guru dan
pelajar. pelajar.