Anda di halaman 1dari 5

SMART 10

Rusa
Harimau

100

Bilangan hidupan liar

80
60
40
20
0

1980

1985

1990

1995

2000

Tahun

Rajah 1
1. Rajah 1 menunjukkan kajian yang dijalankan ke atas jumlah hidupan liar
dalam suatu kawasan yang tertentu.
a)

Nyatakan dua inferens tentang perubahan bilangan harimau dari


tahun 1980 hingga tahun 1995.
1....
.
2.
..

b)

Nyatakan pola bagi perubahan bilangan rusa dari tahun 1980 hingga
tahun 2000.
...
...
Populasi hidupan boleh dipengaruhi oleh penebangan hutan secara
berleluasa

c)

Tuliskan satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas.

2.

Sekumpulan murid telah menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat


hubungan antara aras ketinggian bola getah dengan tinggi lantunan seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 2.
bola getah
pembaris meter

lantai
Rajah 2
Tinggi lantunan bola diukur dan direkodkan setiap kali aras ketinggian bola yang
dilepaskan diubah. Keputusan adalah seperti dalam Jadual 1.
Aras Ketinggian
Bola (m)

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Tinggi Lantunan
(m)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Jadual 1
a)

Apakah dua maklumat yang boleh dikumpulkan dalam penyiasatan yang


dijalankan ?
..
..

b)

Apakah tujuan penyiasatan di atas ?


..
.

c)

Ramalkan tinggi lantunan bola jika bola getah dilepaskan pada aras
ketinggian 3 meter.
...

d)

Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan hubungan antara aras


ketinggian bola yang dilepaskan dengan tinggi lantunan.
......
..

termometer
50 cm

air

3.

Rajah 3
Rajah 3 menunjukkan pemanasan 50 cm 3 air. Isipadu dan suhu air dicatatkan
bagi setiap 2 minit. Keputusan adalah seperti berikut.
Masa (min)

10

12

Suhu air (C)

32

44

58

74

92

100

100

Isipadu air (cm)

50

50

50

50

48

46

a)

50
Jadual 2

Nyatakan dua pembolehubah yang terdapat dalam eksperimen yang


dijalankan di atas.
1. Pemboleh ubah dimanipulasikan:
.
2. Pemboleh ubah bergerak balas :
..

b)

Berikan hipotesis yang ingin diuji di dalam eksperimen yang dijalankan di


atas.
...
..

c)

Nyatakan satu sebab mengapa isipadu air berkurang pada minit ke 10


hingga ke 12.
.
.

d)

Ramalkan suhu air yang dicatatkan oleh termometer semasa pemanasan


pada minit ke-7

Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan tentang keadaan susu dalam dua buah
gelas iaitu gelas A dan gelas B.
A

Susu cair

B
Susu
tepung

Rajah 4
Jadual 3 menunjukkan hasil keputusan selepas 3 hari gelas-gelas itu tersebut
dibiarkan di dalam makmal.
Gelas

Keadaan susu dalam gelas

Berbau masam

Tidak berbau masam

Jadual 3
a) Tuliskan satu inferens tentang perbezaan keadaan susu dalam gelas A
bebanding gelas B berdasarkan pemerhatian di atas.

b) Cadangkan pemerhatian lain bagi menyokong inferens kamu di (a).


..
..
Bakteria lambat membiak dalam keadaan susu yang kering
berbanding susu yang lembab
c)

Nyatakan dua maklumat berdasarkan pernyataan di atas.

d) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan.


.
.

Berat kenderaan (tan)

10

15

Masa berhenti ketika membrek (saat)

12

16

Jarak berhenti ketika membrek ( meter)

10

20

30

Jadual 5
5

Jadual 2 menunjukkan masa dan jarak berhenti ketika membrek bagi tiga
kenderaan yang berlainan berat.
a)

Apakah tujuan penyiasatan ini ?


..
..
[1 markah]

b)

Nyatakan satu pembolehubah yang perlu dimalarkan berdasarkan


Jadual 5
..
..
[1markah]

c)

Tuliskan kesimpulan bagi penyiasatan ini.

.
.
[ 1 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT