Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN

1.0 Tujuan program : Memberi dan mengukuhkan seberapa banyak kemahiran


psikomotor murid-murid bermasalah pembelajaran serta
membentuk keyakinan diri di kalangan mereka.
2.0 Guru-guru yang bertanggungjawab :
2.1 Ketua Rombongan:
2.1.1 Nama Penuh : Pn Norazlina bt ibit
No Kad Pengenalan : !2"#1$-"1-%#&!
'lamat : No #(1#) *ln Nuri $2) andar Putra) !1""" Kulaijaya
No. +ele,on : "1---%--%$2
2.2 Maklumat guru-guru yang membantu :
2.2.1 Nama Penuh : Pn .iti .arah t '. Rahman
No Kad Pengenalan : #-"#2--"1-#"%"
'lamat : No %&$( *ln Matahari $&/#) 0ndahpura) !1""" Kulaijaya
2.2.2 Nama Penuh : 1n 'zhar bin 'lias
No Kad Pengenalan : !&"&"&-"1-#($$
'lamat : No 2#&) *ln Melati) 2elda .ungai .ibul)!1""" Kulaijaya
2.2.$ Nama Penuh : Pn .iti Noorha,izah inti 'b Kadir 3PPM4
No Kad Pengenalan : !&"$22-1&-#"%#
'lamat : No. &" atu $%) ukit atu) !1"2" Kulaijaya.
3.0 ut!ran "ewangan
$.1 *umlah 5ang : RM 2$&.""
$.2 Pun6a 5ang : Peruntukan 7ang 7ajib
$.$ utiran Perbelanjaan:
!# ut!ran "uant!t! $um#a%
1. Pengangkutan RM2" 8 $ RM #".""
2. Makan dan minum RM% 8 2" RM 1"".""
$. 'ir kotak dan roti RM2.2" 8 2" RM &&.""
&. Kos penggambaran RM $".""
$&MLA' RM 23(.00
$.& Maklumat orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan 5ang:
il Nama Penuh No K/Pengenalan *a5atan 'lamat
1 Pn .iti .arah inti
'.Rahman
#-"#2--"1-#"%" Penyelaras
PKP
No %&$( *ln
Matahari $&/#) +mn
0ndahpura) !1"""
Kulaijaya
(.0 Tentat!) Program
+arikh Masa +entati, Program
Nama dan
'lamat Penuh
+empat
ermalam
"&/"!/1"
3Rabu4

!.$" pagi
(."" pagi 9
11.$" pagi
11.$" pagi
12.$" tghr
- ertolak dari .K Polis Kem ke Palm :illa
;ol, Resort
- +iba di Palm :illa ;ol, Resort
- Persediaan murid
- +aklimat daripada Penyelaras PKP
- Murid menjalani akti<iti terapi
- Makan
- ersedia untuk pulang ke sekolah
-+iada-
*enara! mur!+ yang meng!,ut! rombongan:
IL NAMA M&RI- N. *&RAT
/RANA"
N. ."& ALAMAT
P/N$AGA
N. T/L.
P/N$AGA
1 M=>'M'? @A.=2
0N =+>M'N
K "$1&-% B? ""-"2& C$" Brg Rambutan)
Kg .ri Paya) Kelapa
.a5it
"1!22"#--(
2 MA>'M'? M0D'N0
0N .'>7'B0
'M !%-(- B? ""-"2# C&1 *ln .ukun) Kg .ri
Paya) Kelapa .a5it
"-#%22#1"
$ M=>'M'?
R0DA7'N 0N
K'M.'N0
'P %$-(- B? ""-"2% 1$# *ln Manis -) +mn
Manis) Kelapa .a5it
"-#%2%2&!
& M=>'M'? 'M0R=B
.@'20E 0N .'BM'N
'B 1(12" B? ""##$! No $( *ln Kuning)
Rumah '5am) Kelapa
.a5it
"1(-%!!%%(4
% M=>'MM'?
.>'>R0N 0N M=>?
.>AD'0B@
'M !%&(% B? ""#$#& No $( *ln Permai 2)
+mn Permai)Kulaijaya
"1-!!1&--2
# MA>'MM'? >'20D
0N 0..'
B "!%$&2 ?? 1"2$"% No 1#2 *ln Kenangan)
Kg .ri Paya) Kelapa
.a5it
"1(-2#1#(%
- '?AB 'D0D 0N
P'D'B=B R'>M'N
'+ -%%&% B? ""$2-" >2) Kg. 'yer Manis "1(-"&#""%
! '?AB R'.>0? 0N
M=>'M'?
'* !#%(" B? """1($ Badang .edenak)
!1"$" Kulaijaya
"1--#(112$
( @=;1.7'R'N '/B
+>0RAM'R'N
'R 12#-1 P> 1"(12$ >% atu 2() *ln 'ir
>itam) 'ir emban
"-#%#&!1"
1" NAR 0DD'+0 0N
R=.B'N
'> 2$-"& B? ""%&1$ C%!') *ln Pega5ai 2)
Kg .ri Paya) Kelapa
.a5it
"1--#!#12"
11 NAR K>'B0B'> 0N
'? R'>M'N
B0 !#2$# B? ""!&!% No 1!# Rumah K/+gn
Bdg =il Palm) Kelapa
.a5it
"1&2-2$12"
12 N=RR'20?'> +
'?AB .'N0
2 !!((& B? """"$" 1#13P+$4Kg .eri
Paya) Kelapa .a5it
"1--%$#""2
1$ NAR E>'2201BB'
0N M=>? N'DR0
'> (%(#( P> 1"%&($ 1%! Brg 1") +mn
Perindustrian) Kelapa
.a5it
"1--2-#1-1
1& M=>'M'?
MA.+'E0M 'A?'?0
. M'>+AR'0?0
B "1$&"1 B? """"(( No 2()*ln Ria 2)+mn
Ria) ukit atu
"1( -1%!"&(
1% M=>'M'?
>0.@'MA?0N 0N
.A>'R?0
'D 11&&% B? ""-!"( '-(-1 *ln +erus) Kg
Rahmat) !1"$"
Kulaijaya
"12-$&&-&(
1# M=>'M'? 2'AD0
0N 0B@'.
'D11""$ 1"&"1$ No 1(- *ln Manis %)
+mn Manis) Kelapa
.a5it
"-#%2%&$1
Perakuan ;uru esar
&.1 Persetujuan bertulis ibubapa/penjaga murid telah diperolehi.
&.2 Murid-murid dan guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan
dan langkah-langkah keselamatan
.aya dengan ini memperakui baha5a sepanjang pengetahuan saya) segala keterangan yang
diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Nama Penuh :
*a5atan dan Cop Rasmi .ekolah :