Anda di halaman 1dari 8

SET SOALAN BERBENTUK TUJUAN, HUBUNGAN DAN KESIMPULAN

1. Imran, Ariff dan Iskandar menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara
jarak sumber cahaya dari objek dan saiz bayang-bayang. Mereka merekod pemerhatian
mereka di dalam jadual di bawah.

Jarak sumber cahaya dari objek


(cm)

Saiz bayang-bayang
(cm)

12

12

10

16

20

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dalam rajah diatas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan diatas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Sekumpulan murid Tahun 5 Al-Farabi terdiri daripada Azril, Farizul, Danial, Ayuni dan
Izzati telah menjalankan satu penyiasatan, tentang perubahan panjang bayang-bayang
pada masa yang berbeza dari pukul 9.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari. Graf dibawah
menunjukkan data yang diperoleh daripada penyiasatan tersebut.

70
60
50
40
Panjang bayang-bayang (cm)

30
20
10
0
9.00 am

10.00 am

11.00 am

12.00 pm

Masa (jam)

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara masa dengan panjang bayang-bayang?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan diatas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Kelas 5 Jaya telah menjalankan satu penyisatan ke atas satu rod besi apabila dipanaskan.
Jadual menunjukkan maklumat penyiasatan tentang masa rod besi dipanaskan dan
panjang rod besi itu.

Masa rod besi dipanaskan


(minit)
5
8
11
14

Panjang rod besi


(mm)
200
201
203
206

17
21
24
27

207
208
208
208

a) Nyatakan tujuan penyiasatan diatas?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara masa rod besi dipanaskan dan panjang rod besi?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi
dalam penyiasatan diatas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Rajah dibawah menunjukan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Ameera. Dia
menaman anak pokok dari jenis yang sama dalam dua pasu yang berlainan.

Pasu Ahasil penyiasatan tersebut.


Pasu B
Jadual di bawah menunjukkan

Pasu
A
B

Bilangan anak pokok


5
2

Ketinggian anak pokok (cm)


12
6

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b) Nyatakan hubungan antara bilangan anak pokok dengan ketinggian anak pokok?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan diatas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Rajah menunjukan satu penyiasatan untuk mengkaji pergerakan tiga jenis semut yang
berlainan jenis.

Semut P

Semut Q

Semut R

Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh setiap semut dalam tempoh
60 saat.
Jenis semut
Jarak bergerak (cm)

P
120

Q
100

R
80

a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Apakah hubungan antara saiz semut dengan jarak bergerak?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan diatas?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Rajah di bawah menunjukkan radas dan bahan yang digunakan dalam satu penyiasatan
yang dijalankan oleh NurInsyirah murid tahun 4 Bijak.

Pembaris

Buku

Span
Keputusan penyiasatan ini ditunjukkan di dalam jadual berikut,
Bilangan buku
0
1
2
3
4
5
6

Ketebalan span (cm)


5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah
bergerak balas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan diatas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Pahang telah menjalankan kajian


tentang populasi ikan patin muncung di Sungai Pahang dari tahun 2006 hingga tahun
2014. Hasil dapatan kajian mereka direkodkan seperti dalam jadual dibawah,

Tahun
Populasi ikan patin muncung

2006
3500

2008
3000

2010
2500

2012
2000

2014
1500

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara tahun dan populasi ikan patin?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Rajah dibawah menunjukan susunan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan.

Dalam penyiasatan ini kedudukan fulkum diubah di sepanjang L, M, N dan P. Daya yang
diperlukan untuk mengangkat beban dicatatkan dalam jadual berikut,

Kedudukan fulkrum
Daya yang diperlukan untuk
mengangkat beban (N)

L
5

M
10

N
15

P
20

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Tuliskan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah
bergerak balas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Rajah dibawah menunjukkan tiga litar elektik bersiri. Setiap litar dibekalkan bilangan sel
kering yang berbeza masing-masing dilabelkan sebagai J, K dan L.

Kecerahan mentol pada setiap litar diukur dan direkodkan seperti dalam jadual dibawah,

Litar
Bilangan sel kering
Kecerahan mentol

J
1
Terang

K
2
Lebih terang

L
3
Paling terang

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara bilangan sel kering dan kecerahan mentol?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengenai jumlah isi padu petroleum yang
digunakan dari tahun 2008 hingga 2012 di Pekan Maran. Keputusan penyiasatan
ditunjukan dalam rajah berikut.
20000
18000
16000
14000
12000
Isi padu petroleum (tan)

10000
8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Nyatakan hubungan antara tahun dan isi padu petroleum?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________