Anda di halaman 1dari 20

BK 9 PRINSIP PERAKAUNAN

MODUL KECEMERLANGAN BK 9
PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 1

1 jam

Satu jam lima belas minit

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online


1

Antara berikut, yang manakah diambil kira semasa menyediakan Kunci Kira-kira?

Stok awal

II

Overdraf bank

III

Kadar bayaran terakru

IV

Stok akhir

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Antara berikut, tajuk Imbangan Duga yang manakah tepat? A


Imbangan Duga bagi tahun berakhir 31 Mac 2014

B Imbangan Duga pada tahun berakhir 31 Mac 2014 C


Imbangan Duga pada 31 Mac 2014
D Imbangan Duga bagi 31 Mac 2014

Kumpulan item yang manakah merupakan aset semasa sesebuah perniagaan? A


Perabot, bank, gaji terdahulu
B

Insurans terdahulu, stok akhir, tunai

C Overdraf bank, penghutang, hutang lapuk terpulih D Tunai,


sewa terakru, pemiutang

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Peguambela dan Peguamcara Lee & Annes ? I
Modal disumbangkan oleh pemegang saham
II Dikenakan cukai pendapatan perseorangan
III

Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat

IV

Kerugian ditanggung bersama

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online


2

Data 1 diperoleh daripada buku perakaunan Perniagaan Azyan pada 30 Jun 2014:
RM

Alat tulis

100

Kenderaan

35 000

Stok pada 30 Jun 2014

5 600

Perabot

4 200

Premis

85 000

Pemiutang

2 500
Data 1

Berapakah aset bukan semasa bagi perniagaan tersebut?

RM124 200

RM124 300

RM129 800

RM129 900

Stok pada harga kos RM3 450 dijual kepada Gerbang Bina Enterprise pada harga RM5 600.
Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset dan ekuiti pemilik?
Aset

Ekuiti Pemilik

Stok

Penghutang

Modal

Berkurang

Bertambah

Berkurang

Berkurang

Bertambah

Bertambah

Bertambah

Berkurang

Berkurang

Bertambah

Bertambah

Berkurang

Antara berikut yang manakah benar tentang peraturan merekod urus niaga ke dalam Buku Tunai?

Debit

Kredit

Tunai berkurang

Bank bertambah

Tunai bertambah

Bank berkurang

Bank berkurang

Tunai bertambah

Bank bertambah

Tunai bertambah

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online


3

Apakah kegunaan Buku Tunai Runcit?


A Merekod belanja kecil dan berulang-ulang B
Mengawal wang masuk dan wang keluar
C

Mencatat semua penerimaan dan pembayaran tunai

Memastikan perniagaan mempunyai wang yang cukup untuk dibelanjakan


Elektrik Jaya
P
a

9
y

Pilih padanan yang


betul bagi urus
niaga tersebut.

II
dan
III

III
dan
IV

A
B

C
D
11
10

Urus niaga manakah

I
dan
IV

Akaun Pulangan Keluar

Akaun Be

Akaun Diskaun Diterima

Akaun Jua

Akaun Peruntukan Hutang Ragu

Akaun Pen

Akaun Susut nilai Terkumpul

Akaun As

Koleksi
Trial 2014
Cg Narzuki
Online
Antara berikut, padanan
yang manakah
4

12

13

Encik Nizam membayar ansuran kereta isterinya RM1 850 menggunakan cek perniagaan. Apakah
catatan lejar untuk urus niaga tersebut?
Debit

Kredit

Akaun Kenderaan

Akaun Bank

Akaun Bank

Akaun Kenderaan

Akaun Ambilan

Akaun Bank

Akaun Bank

Akaun Ambilan

Petikan Akaun Kawalan Penghutang berikut diambil daripada buku perniagaan E-Mart Murni
Perdana.

2014
Jun 1 Baki b/b

Akaun Kawalan Penghutang


RM
2014
2 300 Jun 30 Bank
Pulangan Jualan
Baki h/b

RM
5 400
1 200
1 800

Hitungkan jualan kredit.

14

RM10 700

RM8 400

RM6 600

RM6 100

Pada 1 September 2013 Pemilik Butik Yusrieka mengambil insurans kedainya RM720 untuk tempoh
setahun. Tahun kewangan perniagaan berakhir pada 30 Jun. Berapakah jumlah insurans yang
direkodkan dalam Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2014
A Insurans terdahulu RM60 B
Insurans terdahulu RM120 C
Insurans RM180
D

15

Insurans dibayar RM720

Antara berikut, yang manakah akaun nyata?


I

Akaun Promosi

II

Akaun Kenderaan

III

Akaun Alatan Kedai

IV

Akaun Komisen Diterima

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

16

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Data 2 diambil daripada Syazlin Trading, sebuah perniagaan milikan tunggal pada 31 Disember
2013.
RM

Sewa diterima

1 500

Pengiklanan

720

Angkutan keluar

350

Untung kasar

6 200

Gaji

1 200
Data 2

Berapakah nilai untung bersih?

17

RM5 430

RM6 870

RM7 570

RM7 830

Anggaran jualan berikut diambil daripada

Perniagaan Hardware Bina yang beroperasi di

Paka, Terengganu.

RM 2
000 2
800
Mei
Jun
Maklumat tambahan:
70% daripada jualan adalah secara kredit dan tempoh kredit selama 1 bulan.
Berapakah penerimaan tunai pada bulan Jun?

RM600

RM840

RM1 400

RM2 240

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

18

19

Butir manakah yang tidak diambil kira semasa penyediaan Belanjawan Tunai?
I Pinjaman bank
II

Hutang lapuk

III

Deposit belian aset bukan semasa

IV

Susut nilai kenderaan

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

Butir manakah yang direkod di sebelah debit Akaun Semasa


pekongsi? A Ambilan dan Faedah atas modal
B Faedah atas pinjaman dan Gaji pekongsi C
Ambilan dan Faedah atas ambilan
D

20

21

Faedah atas modal dan Gaji pekongsi

Apakah butir yang direkodkan dalam Penyata Pengasingan Untung Rugi?

Ambilan

Gaji pekongsi terakru

Faedah atas pinjaman

Faedah atas modal

Apakah dokumen yang menjadi rujukan pekongsi sekiranya tiada sebarang perjanjian dibuat semasa
penubuhan perkongsian?
A Ikatan Perkongsian
B Akta Perkongsian 1961 C
Akta Pertubuhan 1966
D Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

22

Apakah kesan terhadap perniagaan jika salah seorang pekongsi meninggal


dunia? A Perlu dibubarkan
B

Boleh diambil alih oleh waris si mati

Boleh diteruskan oleh pekongsi yang sedia ada

Perlu menukar milikan perniagaan kepada milikan tunggal

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

23

Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Shahru Amin.
Akaun Realisasi
RM
2014
Mac 31

Pemiutang

200

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 31 Mac 2014?

24

Baki pemiutang yang belum dijelaskan semasa pembubaran

Menerima diskaun daripada pemiutang kerana menjelaskan hutang semasa


pembubaran

Jumlah bayaran kepada pemiutang semasa pembubaran selepas menolak diskaun


tunai

Jumlah bayaran yang dibuat kepada pemiutang semasa pembubaran sebelum


menolak diskaun tunai

Pilih susunan yang betul tentang perekodan


perkongsian. I Membayar kos pembubaran

pembubaran

35 Mengimbang dan menutup Akaun Realisasi

25

III

Menutup dan memindahkan semua aset (kecuali bank) ke Akaun Realisasi

IV

Merekod penerimaan daripada jualan aset dan kutipan daripada penghutang

I, II, III, IV

II, III, IV, I

III, IV, I, II

IV, I, II, III

Pernyataan manakah yang berkaitan dengan Modal Berdaftar?


I

Modal yang dinyatakan dalam Tatawujud Syarikat

II

Jumlah modal maksimum boleh diterbitkan

III

Modal Dibenarkan

IV

Modal Berbayar

I, II dan III

I, II dan IV

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

26

I, III dan IV

II, III dan IV

Apakah bentuk keuntungan syarikat berhad yang akan diagihkan kepada pemegang sahamnya?
A

27

Bonus

Faedah

Komisen

Dividen

Modal dibenarkan Syarikat Padanan Jaya Berhad terdiri daripada 2 000 000 unit Saham Biasa
bernilai RM0.50 sesaham. Syarikat telah menerbitkan 1 500 000 unit Saham Biasa kepada orang
awam pada nilai tara dan berbayar penuh.
Berapakah modal belum diterbitkan?
A RM2 000 000 B
RM1 500 000 C
RM1 000 000 D
RM250 000

28

Item yang manakah merupakan pendapatan modal bagi kelab badminton Kampung Raja?
A Derma untuk bina gelanggang badminton B
Yuran pertandingan

29

Faedah simpanan tetap

Keuntungan daripada aktiviti perniagaan kelab

Rekod kewangan manakah yang hanya disediakan oleh sesebuah kelab dan persatuan.
A Akaun Perdagangan B
Akaun Untung Rugi
C Akaun Pengasingan Untung Rugi D
Akaun Penerimaan dan Pembayaran

30

Apakah yang dimaksudkan dengan yuran tertunggak akhir?

Yuran tahun semasa yang belum diterima

Yuran tahun lepas yang belum diterima

Yuran tahun hadapan yang diterima awal


D Yuran tahun hadapan yang belum diterima

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

31

Data 3 diperoleh daripada Kelab Taman Murni Idaman pada 1 Januari 2014.
RM

Bank

1 320

Lengkapan

3 750

Stok cenderamata

800

Yuran tertunggak

3 530

Pemiutang cenderamata

520

Data 3
Berapakah dana terkumpul pada tarikh tersebut.

32

RM1 820

RM2 860

RM8 880

RM9 920

Apakah kaedah yang digunakan untuk menentukan keuntungan bagi perniagaan yang merekod
urus niaga tidak mengikut sistem catatan bergu?
I

Kaedah Margin Caruman

II

Kaedah Penilaian Semula

III

Kaedah Perbandingan

IV

Kaedah Analisis

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online


10

33

Data 4 diambil daripada Perniagaan Barakah, pengedar pakaian kanak-kanak di Kuala Terengganu.
RM
Modal awal

6 450

Modal tambahan

1 700

Ambilan

540

Untung bersih

4 550
Data 4

Berapakah modal akhir Perniagaan Barakah?

34

RM13 240

RM12 160

RM9 840

RM8 715

Pernyataan yang manakah benar tentang kos berubah?


A Belanja yang tetap dan berubah mengikut perubahan volum pengeluaran B
Belanja yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volum pengeluaran

35

Belanja yang berkadar terus dengan perubahan volum pengeluaran

Belanja yang berkadar songsang dengan perubahan volum pengeluaran

Data 5 diambil daripada Kilang Barangan Elektronik pada 31 Disember 2013.


RM
Barang siap

35 500

Kos bahan mentah

22 400

Upah operator pengeluaran

16 500

Gaji pengurus kilang

24 500

Data 5
Kirakan kos pengeluaran bagi Kilang Barangan Elektronik.

RM63 400

RM74 400

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online


11

36

RM76 500

RM98 900

Butir yang manakah merupakan kos buruh langsung bagi Kilang Perabot Mewah?
A Gaji pengurus kilang
B Gaji penyelia kilang C
Gaji operator pejabat D
Upah tukang perabot

37

Apakah maklumat yang boleh didapati oleh Pengurus Pengeluaran daripada analisis kos volum
untung?
A Jumlah unit yang hendak dikeluarkan bagi memaksimumkan penggunaan mesin B
Jumlah unit yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi permintaan
C Jumlah jualan yang perlu dicapai untuk mendapat keuntungan D
Jumlah jualan yang perlu dibuat bagi menstabilkan harga

38

Maklumat berikut ialah kos yang terlibat dalam pengeluaran kek pandan:

Kos berubah seunit

RM4

Jumlah kos tetap RM5 000


Berapakah untung yang diperoleh jika 1 000 unit kek pandan dijual pada harga RM12 seunit?

RM12 000

RM9 000

RM4 000

RM3 000

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

12

39

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Umairah pada 30 Jun 2014:


Tokokan
Margin untung kasar

30%
10%

Apakah tafsiran yang betul daripada maklumat tersebut?

40

Setiap RM1 kos jualan, untung kasar ialah 30 sen

Setiap RM1 kos jualan, untung kasar ialah 10 sen

Setiap RM1 untung kasar, kos jualan ialah 30 sen

Setiap RM1 untung kasar, kos jualan ialah 10 sen

Rajah 1 digunakan untuk mengukur kecairan sesuatu perniagaan.

Nisbah Semasa

P
Q

Ukuran
Kecairan

Modal Kerja =P - Q

Rajah 1
Apakah P dan Q?
P

Aset

Liabiliti

Aset Semasa

Liabiliti Semasa

Aset Semasa

Aset Bukan Semasa

Aset Bukan Semasa

Liabiliti Bukan Semasa

KERTAS SOALAN TAMAT

Koleksi Trial 2014 Cg Narzuki Online

13