Anda di halaman 1dari 1

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KBSR)
Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga

(KSSR)
Reka bentuk kurikulum berasaskan enam

bidang:

tunjang:

Komunikasi

Komunikasi

Manusia dan alam sekeliling

Kerohanian, sikap dan nilai

Perkembang diri Individu

Kemanusiaan,
Perkembangan fizikal dan estetika
Sains dan teknologi

Bahan kurikulum:
Sukataan pelajaran

Ketrampilan diri
Bahan Kurikulum:
Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:

Reka bentuk kurikulum:

Linear
Organisasi kurikulum:

Modular
Organisasi kurikulum:

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)

Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)

Mata pelajaran Teras, Wajib dan

Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan

Tambahan

modul Elektif.

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)

Mata pelajaran Teras, Wajib dan

Mata pelajaraan Teras dan Elektif

Tambahan
Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan

Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan

Kreatif

serta teknologi Maklumat dan komunikasi

Fokus:

(ICT) secara explicit.


Fokus:

3M (Membaca, menulis dan mengira)

4M (Membaca, menulis dan menaakul)