Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Pendidikan Jasmani Suaian


(Adapted Physical Education)
Kod Kursus PJM3114
Kredit 2(1+1)
Jam Kontak 45 Jam
Prasyarat Tiada
Semester Enam – Tahun Tiga
Hasil 1. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah
Pembelajaran pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani suaian.
2. Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani suaian terhadap
perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial murid
kurang upaya.
3. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan
yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani suaian.
4. Mengintergrasikan kemahiran mengajar dengan kemahiran
teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna
5. Menilai dan menganalisa pengajaran dan pembelajaran
6. Bekerjasama dan berinteraksi dengan golongan istimewa dalam
pelbagai situasi dan keadaan.

Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan


jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah
dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.
Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani,
sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan
jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan
dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.

This course includes the history and development of adapted


physical education in Malaysia, the relationship of theories and
philosophies towards national education policy. Emphasis given to
the concepts of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing adapted physical education acitivities, the
pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and
evaluating micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam

Teori

1 Sejarah dan perkembangan pendidikan jasmani suaian 1

 Pendidikan jasmani di sekolah


 Pendidikan jasmani dalam masyarakat orang
kurang upaya
 Pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang
upaya di Malaysia

2 Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2


pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang upaya

 Konsep dan definisi pendidikan jasmani suaian


 Falsafah pendidikan kebangsaan dan
hubungannya dengan pendidikan jasmani
suaian
 Pendidikan jasmani untuk semua

3 Kepentingan pendidikan jasmani suaian 2

 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal


 Perkembangan kognitif
 Perkembangan afektif
 Faktor motivasi untuk murid kurang upaya

4 Konsep dalam pembentukan kurikulum pendidikan 2


jasmani suaian

 Konsep, definisi dan matlamat


 Hala tuju kurikulum
 Proses pembentukan kurikulum

5 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan 2


jasmani suaian di Malaysia

 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan


integrasi dalam pendidikan jasmani suaian
 Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani
suaian

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
6 Kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian 2

 Infrastruktur dan tenaga pengajar


 Perkembangan murid
 Peralatan dan kemudahan
 Persekitaran budaya dan tempat

7 Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan 4


jasmani suaian

 Rancangan kerja tahunan dan semester


 Rancangan kerja harian kelas bersepadu
(inclusion)
 Rancangan kerja harian kelas bersendirian
(separated)

Jumlah 15

Amali

1 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan 10


pembelajaran pendidikan jasmani suaian

 Strategi, kaedah dan teknik.,


 Lawatan amali/ ilmiah

2 Pengajaran Mikro 16
 Pelaksanaan pengajaran mikro
 Penilaian dan analisis pengajaran mikro

3 Penilaian dalam pengajaran pendidikan jasmani suaian 4

 Penilaian formatif - hasil pembelajaran


 Penilaian sumatif - tahap kecergasan

Jumlah 30

Jumlah Keseluruhan 45

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 60%
Peperiksaan 40%

Rujukan Asas Arthur S. Daniels and Evelyn A. Davies (2002). Adapted physical
education (5th ed.) San Francisco, CA: Harper and Row
Publishers.

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical


education for all children (4th edition). Champaign, IL: Human
Kinetics.

Rujukan Kelly, L.E. & Melograno, V.J. (2004). Developing the physical
Tambahan education curriculum: An achievement-based approach.
Champaign, IL: Human Kinetics.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education


(5th ed.) San Francisco, CA: Benjamin Cummings.

Thomas, K.T., Lee, A.M., & Thomas, J.R. (2003). Physical education
methods for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL:
Human Kinetics.

Wuest, D.A., & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical


education and sport (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)