Anda di halaman 1dari 3

1. Dalam sesebuah novel, daripada Datin.

Semangat tergambar pada watak Datin Salmah


terdapat peristiwa-peristiwa setiakawan terserlah di antara Hilmi yang sentiasa memburuk-burukkan
yang menarik dan dengan En.Bakar. En.Bakar sanggup Hilmi agar dapat menghalaunya dari
meninggalkan kesan mambantu Hilmi belajar muzik rumah.
terhadap pembaca. tanpa mengharapkan sebarang
Berdasarkan novel yang telah balasan. 6. Huraikan teknik penceritaan
anda pelajari, huraikan satu 4. Pelbagai kejayaan telah dicapai yang terdapat dalam novel yang
peristiwa yang paling oleh watak utama dalam sesebuah telah anda pelajari.
menarik dan berkesan bagi novel. Bandingkan sebab-sebab
diri anda. Jelaskan kejayaan watak utama dalam dua Teknik dialog digunakan sepanjang
mengapakah anda buah novel yang telah anda novel Konserto Terakhir. Dialog
berpendapat sedemikian. pelajari. yang digunakan adalah pendek dan
berkesan. Pengarang juga
Peristiwa: Hilmy terlantar di Dalam novel Bukit Kepong, menggunakan teknik pemerian.
hospital. Ketika ini Datuk Johari Othman mempunyai pendirian yang Sebagai contohnya, pengarang
diberitahu bahawa Hilmy tetap. Beliau memasuki pasukan menerangkan keadaan bilik hayati
sebenarnya ialah anak kandungnya polis walaupun tidak direstui oleh secara terperinci yang menjelaskan
sendiri. Datuk Johari berasa amat ibu bapanya. Malah beliau berjaya keadaan yang tidak terurus. Teknik
kesal terhadap sikapnya selama ini, menamatkan latihan polis yang imbas kembali juga terdapat apabila
setelah mengetahui siapa memang susah. Dalam novel Hilmi teringatkan keadaan sayur,
sebenarnya Hilmy. Dia telah Konserto Terakhir, Hilmi juga bunga, dan ayam yang dibelanya di
mengabaikan tanggungjawabnya mempunyai pendirian yang tetap. kampung. bTeknik monolog juga
dan tidak melayan Hilmy dengan Beliau tetap dengan pendiriannya terdapat dalam novel ini. En.Bakar
baik. Peristiwa ini menarik kerana untuk menceburi bidang muzik dan berkata seorang diri tentang
sebagai seorang ayah yang tidak akhirnya beliau berjaya. Othman kebaikan Hilmi., “Budak ini
bertanggungjawab, akhirnya dalam novel Bukit Kepong terlalubaik, hormat dan sopan.”
dihukum oleh pengarang dengan mempunyai semangat berani. Beliau Teknik monolog dalaman juga
hukuman yang setimpal. Ini sanggup berperang dengan anggota digunakan dan ini dapat kita lihat
disebabkan Datuk Johari tidak komunis yang bilangannya ramai. apabila Hilmi berkata di dalam
sempat berjumpa dengan Hilmy dan Dalam novel Konserto Terakhir, hatinya apabila terlihat kereta yang
memohon maaf. Sebagai pembaca Hilmi juga mempunyai sikap berani. masuk di perkarangan rumah Datuk
saya berasa sangat berpuas hati Beliau sanggup datang ke bandar Johari.
dengan peristiwa ini. seorang diri dan menempuhi
pelbagai dugaan dan cabaran 7. Kekuatan utama sesebuah
2. Huraikan mana-mana satu dengan hati yang tabah. novel ialah kebolehan pengarang
watak sampingan berdasarkan melukiskan wataknya secara
novel yang telah anda pelajari. 5. Berdasarkan novel yang telah realistik. Sejauh manakah watak
anda pelajari, huraikan utama dalam novel yang telah
Encik Bakar: persoalan-persoalan yang anda pelajari dibangunkan secara
• Seorang seniman agung. menarik perhatian anda. realistik.
• Seorang yang tidak Nyatakan contoh-contoh yang
sesuai. Cerita novel ini bermula dengan
mengharapkan balasan. Dia
kisah Hilmi yang berasal dari
mengajar Hilmy muzik tanpa
Dalam novel Konserto Terakhir kampung berhijrah ke bandar dan
bayaran.
persoalan yang menarik ialah tinggal di rumah Datuk Johari.
• Bapa mentua Hilmi setelah
berusaha memajukan diri. Ini dapat Fenomena ini memang biasa
Hilmy berkahwin dengan dibuktikan apabila Hilmi belajar berlaku di kalangan masyarakat
Azizah. muzik dengan En.Bakar. Lama- luar bandar di negara kita. Hilmi
• Seorang yang baik hati. kelamaan dia menjadi penggubah tidak berpelajaran tinggi dan
En.Bakar mengajar seni muzik lagu untuk rakaman dan menang dipandang rendah oleh Datin
kepada ramai pemuda tanpa tiga tahun berturut-turut pasta muzik Salmah. Namun Hilmi masih sabar
penat lelah. tahunan anjuran RTM. Satu lagi dan terus tinggal di rumah Datuk
persoalan ialah ikhlas semasa Johari dan bekerja sebagai tukang
3. Semangat setiakawan sering menjalankan tugas. Walaupun kebun. Pengarang berjaya
ditonjolkan oleh pengarang terpaksa bekerja sebagai tukang melukiskan watak Hilmi sebagai
dalam sesebuah novel. Buktikan kebun, dia bekerja dengan tukang kebun secara realistik kerana
penyataan ini berdasarkan novel bersungguh-sungguh. Ramai Hilmi menyedari kelemahan dan
yang telah anda pelajari. tetamuyang datang ke rumah Datuk kekurangan yang ada padanya dan
Johari memuji cara Hilmi bersabar walaupun diberi layanan
Semangat setiakawan ini menggubah halaman rumahnya itu. buruk. Ini wajar kerana adalah
terserlah apabila Dr.Nathan Persoalan lain yang menarik ialah sukar untuk menentang orang yang
memberi tanah hitam kepada Hilmi keangkuhan manusia akibat sikap berkedudukan tinggi lebih-lebih lagi
untuk menanam pokok bunga. sombong dan bangga diri. Hal ini yang kaya. Hilmi jatuh cinta kepada
Beliau enggan menerima wang
Hayati, anak Datuk Johari. Hal ini masyarakat yang tidak tahu kata-kata yang sesuai dengan latar
juga boleh dianggap realistik kerana menghormati orang lain. Contohnya cerita dan watak. Contohnya
kata orang cinta itu buta dan cinta Datin Salmah menengking dan perkataan Inggeris “Morning
tidak memandang darjat atau memekik pekerja-pekerjanya. Ada Coffee” , abstract, winter, prestige,
kedudukan. Juga kita mendapati ahli masyarakat yang ingin instrument dan sebagainya yang
En.Bakar menyedari bakat muzik menganiaya orang lain. Contohnya digunakan dalam masyarakat yang
yang terpendam dalam diri Hilmi Mohsin cuba memberi sejumlah mengamalkan cara hidup barat.
dan membantunya mengasah wang kepada bos Hilmi untuk Pengarang juga menggunakan kata-
bakatnya dalam bidang muzik. menghalau Hilmi dari kedai minyak kata yang tepat dalam bidang muzik
Akhirnya Hilmi menjadi seorang tempat Hilmi bekerja. seperti not, quartet, orkes, frekuensi,
pemuzik yang terkenal. Ini bukanlah nada, melodi, irama dan sebagainya.
mustahil kerana setiap manusia 9. Watak protagonis biasanya Juga terdapat penggunaan bahasa
mempunyai bakat dalam pelbagai memiliki niali murni yang boleh Arab seperti asar, Al-Fatihah dan
bidang dan bakat ini ada kalanya dijadikan contoh kepada orang tauhid. Turut terdapat penggunaan
terpendam dalam diri. Bakat yang lain. Berdasarkan novel yang kata daerah seperti dialek Kedah
terpendam ini akan menyerlah kalau telah anda pelajari, nyatakan dan Jawa. Contohnya berantakan
diasah dengan baik. Kesungguhan, nilai murni yang dimiliki oleh (tidak teratur) , kenes (bergaya) dan
kerajinan dan minat Hilmi dalam watak berkenaan. sebagainya. Terdapat penggunaan
bidang muzik menyebabkan Hilmi peribahasa seperti “Jauh panggang
berjaya dalam bidang muzik Watak protagonis dalam dari api.” Pengarang juga
walaupun tidak berpelajaran tinggi. novel Koserto Terakhir ialah menggunakan unsur simile dan
Ini adalah hakikat hidup. Hilmi. Hilmi memiliki banyak nilai metafora. Contohnya, “gelisah
murni yang boleh diteladani oleh seperti ayam dara yang pertama
8. Huraikan nilai negatif orang lain. Nilai murni yang kali mahu bertelur,” dan “warna
masyarakat yang dapat anda ditonjolkan oleh Hilmi ialah kasih perlindungan.” Ada unsur
perhatikan dalam novel yang sayang. Hilmi amat menyayangi personifikasi.Contohnya,”perasaan
telah anda pelajari. Hayati sehingga berasa cemburu rendah dirinya meronta-ronta mahu
apabila melihat Hayati berjalan melepaskan diri.”
Dalam novel ini terdapat nilai-nilai bersama dengan Mohsin. Amanah.
negatif seperti masyarakat yang Hilmi menjalankan tugas yang 11. Perjalanan cerita sesebuah
mementingkan diri.Contohnya diamanahkan kepadanya dengan novel banyak bergantung kepada
Datin Salmah sering mencari alasan baik. Sebagai tukang kebun dia kebolehan pengarang
untuk menghalau Hilmi dari menjaga kebun rumah Datuk mewuudkan konflik pada watak-
rumahnya demi kepentingannya. Johari dengan baik. Kerajinan. watak utamanya. Huraikan
Juga terdapat ahli masyarakat yang Hilmi sentiasa menunjukkan sikap konflik sedemikian pada watak-
mengutamakan darjat dan krajinan sama ada sebagai tukang watak utama dalam novel yang
kedudukan. Contohnya Datuk Johari kebun ataupun sebagai pemuzik. telah anda pelajari.
dan Datin Salmah sanggup Sikap kerajinan inilah yang
menghina keluarga Hilmi yang menyebabkan Hilmi menjadi Terdapat banyak konflik
miskin malah memberi layan buruk pemuzik yang terkenal. Kesabaran. yang diwujudkan oleh penulis
terhadapnya. Terdapat juga Walaupun Datin Salmah memberi dalam novel Konserto Terakhir.
ahlimasyarakat yang tidak layanan yang buruk dan Antaranya ialah percintaan antara
mengamalkan semangat kejiranan. menghinanya, Hilmi tetap bersabar Hayati dan Hilmi. Hayati yang pada
Datuk Johari dan Datin Salmah dan tidak langsung menentang Datin mulanya tidak begitu senang dengan
tidak pernah bertegur sapa dengan Salmah. Ketaatan. Hilmi tetap taat kehadiran Hilmi akhirnya jatuh
jiran mereka iaitu Dr.Nathan. Juga kepada Datuk dan Datin walaupun cinta kerana melihatkan sifat dan
ada ahli masyarakat yang diberi layanan buruk. Dia juga taat kelakuan Hilmi yang baik. Konflik
terpengaruh dengan budaya barat kepada perintah Allah. Walaupun semakin berkembang apabila Datin
yang liar. Contohnya Azizah dia sibuk dengan tugasnya, dia tidak Salmah memberi layanan yang
walaupun sudah berumah tangga pernah lupa mendirikan buruk terhadap Hilmi. Hilmi dihina
berpakaian seksi dan keluar dengan sembahyang. dan dimarahi kerana merosakkan
lelaki lain. Ada ahli masyarakat piano anaknya. Datin tidak
yang tidak setia dalam hal rumah 10. Pengarang yang menyenangi hubungan Hayati dan
tangga. Contohnya Hilmi masih berpengalaman akan Hilmi sehingga Hilmi bertindak
mencintai Hayati dan menyimpan menggunakan pelbagai gaya meninggalkan rumah Datuk Johari.
suratnya serta menggubah lagu bahasa dalam menghidupkan Konflik semakin rumit apabila
untuknya walaupun sudah karyanya. Huraikan gaya bahasa kehidupan rumah tangganya
berkahwin dan mempunyai seorang yang terdapat dalam novel yang tidak dapat diselamatkan lagi. Hilmi
anak. Begitulah juga halnya dengan anda pelajari. dan Azizah tidak lagi hidup
Hayati yang sudah berumah tangga bersama. Ini turut membawa
tetapi berterus terang dengan Dalam novel Koserto Terakhir konfliknya ke puncak apabila Hilmi
suaminya bahawa dia masih pelbagai gaya bahasa yang menarik jatuh sakit dan dimasukkan di
mencintai Hilmi. Juga terdapat ahli telah digunakan. Terdapat pemilihan hospital. Konflik turut dirasai oleh
Hayati apabila mengetahui bahawa
Hilmi ialah abang kandungnya dan
bukan sepupu sebagaimana yang
diceritakan oleh Datin Salmah
sendiri kepada Hayati dalam novel
ini.