Anda di halaman 1dari 215

btha~a DALAM

TAMADUN

budi

Prof. Madya Dr. Mustafa Haji Daud

Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1995

KK

400-7024 5101

Cetakan Pertama 1995 Mustafa bin Haji Daud 1995

Hak Cipta Terpelihara. Tidakdibenarkan mengeluar Wang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis danpada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkataiogan-dalarnPenerbitan

Mustafa bin Haji Daud Budi bahasa dalam tamadun Islam I Mustafa bin Haji Daud Bibliografi: him. 199 Mengandungi indeks ISBN 983-62-4347-X 1. Etiquette. 2. Maiays Social life and customs. 3. Islamic etiquette. 4. Islam Customs and practices. 1. Judul. 297.44

Diatur Huruf oleh Fawzal Enterprise Muka Taip Teks: Palatino Saiz Taip Teks: 10/12 poin

Dicetak oieh Masadah (M) Sdn. Bhd. 61, Persiaran Mewah Bandar Tun Razak 56000 Cheras Kuala Lumpur RMI5.00

KANDUNGAN
Pendahuluan ix

BAB SATU: KONSEP BUDI BAHASA Definisi Budi Definisi Budj Menurut Bahasa Berbudi Bahasa

1 1 3 4

BAB DUA: KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM

MASYARAKAT MELAYU
Berbudi Berbahasa Berbudi Bahasa Amalan Berbudi Bahasa

5
5 11 13 15

BAB TIGA: SUMBANGAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU Pusat Agama dan Perdagangan Sastera Melayu Peribahasa
V

20 20 21 23

BUDI BAT-IASA DALAM TAMADUN ISLAM

BAB EMPAT: NTLAI BUD! BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU Berhati-hati Merendah Din Sabar Pemurah Tekun dan Rajin Cintakan Kebenaran Menunaikan Janji Muafakat Tolong-Menolong Perpaduan Menghormati Thu Bapa Mematuhi Adat Menghormati Raja BAB LIMA: KELAHIRAN BUD! BAHASA MENURUT ISLAM Adat Kepentingan Kebendaan Kepentingan Individu Moral dan Etika Hati Nurani Pertengahan Kekuatan Akhlak BAB ENAM: SUMBER BUDI BAHASA ISLAM Al-Quran Al-Sunnah BAB TUJUH: ASAS BUDI BAHASA ISLAM Aqidah
Vi

30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41

43 43 45 46 47 49 50 51 52

53

53
62

67 67

KANDUNGAN

Syarak Akhlak
-

70 72

BAB LAPAN: CIRI BUD! BAHASA ISLAM Kebaikan Mutlak Kebaikan Sejagat Mudah Mantap Kewajipan yang Dipatuhi Pengawasan yang Menyeluruh BAB SEMBILAN: BUD! BAHASA DI HATI Ikhlas Benar Adil Amanah Pemurah dan Dermawan Pengasih, Penyayang dan Belas Kasihan Zuhud Menendah Din Sabar Pemaaf Dedikasi BAB SEPULUH: MEDAN BUDI Sedekah Jariah Sedekah Harta Berbudi dengan Tenaga Berbudi kepada Haiwan Berbudi dengan Sikap Rosak Budi
VU

81 81 83 83 84 85 85

87 88 95 101 111 117 120 122 124 126 128 129

132 132 133 140 142 143 146

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

BAB SEBELAS: BAHASA SEBAGAI BUDI Kalimat Tayyibat Amar Makruf dan Nahi Mungkan Dakwah Islamiyah Tadib Syura Qawl Maknuf BAB DUA BELAS: BAHASA TANDA ROSAK BUDI Syinik Sia-sia Cakap Benlebihan Batil Bentengkan Riak Keji Mengutuk Kesusasteraan Mungkan Gurau Benlebihan Peru, Olok dan Ejek Membuka Keaiban Dusta Batu Api Pujian Benlebihan Manah Umpat Fitnah PENUTUP Bibliografi Indeks

150 151 155 157 158 159 161

163 163 165 166 167 168 170 170 171 174 175 176 178 179 181 182 184 186 193 196 199 201

VIII

PENDAHULUAN
Idea untuk menulis buku mi lahir atas kesedaran dan keinsafan setelah mendengar dan membaca ucapan serta keluhan beberapa orang tokoh sama ada pemimpin negara atau tokoh akademilc yang dibuat melalui media elektronik atau media cetak tentang keruntuhan akhlak, kesopanan, kesusilaan dan tatatertib amnya dan budi bahasa khasnya. Perkembangan dan pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan dakwah Islamiyah kian terserlah menjelang tahun 1980an dan 1990-an Akan tetapi penghayatan dan amalan berbudi bahasa kian luntur dan pudar di kalangan setiap lapisan masyarakat amnya dan generasi muda khasnya. Sedangkan perbendaharaan tamadun Melayu yang diwanisi dan diperkukuh lagi oleh tamadun Islam sejak dahulu memperjuangkan dan mempertahankan penghayatan dan amalan berbudi bahasa yang mulia, terpuji, luhur, murni dan bersopan santun. Inilah faktor utama yang mendorong pengarang memberanikan din untuk menjalankan penyelidikan singkat. Dengan segala kelemahan dan kekurangan did berkaitan dengan bidang yang diselidiki mi, pengarang ingin merakamkan nasa terhutang budi kepada beberapa orang tokoh yang karya mereka memberi ilham yang berguna sehingga penyelidikan dan penulisan ini dapat disiapkan; mereka ialah:

ml.

i.

Profesor Tan Sri Datuk Dr. Awang Had Salleh, karyanya Adat Sopan dan Budi Bahasa, Penerbitan Sesekala, (Bandr Darulaman: UniVersiti Utara
ix

BUDI BAFfASA DALAM TAMADUN

ISLAM

Malaysia, 1985). No. I. ii. Profesor Madya Dr. Ismail Hamid dengan karyanya Ni!ai Etika Masyarakat Melayu, Dunia Melayu Terbitan Tak Berkala (Bangi: Institut Bahasa dan Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, UKM, 1986). No. 1. Profesor Dr. HAMKA dengan karyanya Leinbaga Budi, (Melaka: Abbas Bandung, 1976) dan Tafsir alAzhar, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984). 9 Jilid. Dr. Ahmad Hufi, kiln Akhlaq al-Nabi, (Trniemahan), (Indonesia: Penerbit Asli, 1980). 8 Jilid.

iii.

iV:

Akhirnya penganang ingmn mengucapkan jutaan tenima kasih dan penghargaari yang setinggi-tingginya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang berusaha dengan gigih menerbitkan buku-buku ilmiah amnya dan buku-buku bermutu yang berkaitan dengan bahasa dan kesusasteraan Melayu khasnya. Prdf. Madya Dr. Mustafa bin Haji Daud Sekolah Pembangunan Sosial UniVersiti Utara Malaysia 1995

BAB SATU
KONSEP BUDI BAHASA
Definisi Budi
Yunus Mans dalam Kamus Fajar mendefinisikan budi sebagai tutur kata, budi bahasa, kejujuran, keadilan, pemunah, tixnbang rasa, perangai yang balk, watak yang balk, budi pekerti, bentenitna kasih dan akhlak yang terpuji) Teuku Iskandar dalam Kamus Dewan mendefinisikan budi sebagai perbuatan yang balk, sifat yang balk, watak yang balk, perangal yang balk, kebajikan, akal, kebijaksanaan dan akhlak yang terpuji.2 W.J.S. Poerwadarmlnta dalam Kamus Limum Bahasa Indonesia mendefinisikan budi sebagal kelakuan (yang balk), kesopanan, keadaban atau adat Istiadat dan tlngkah laku.3 Daripada ketiga-tiga pendapat yang disenaralkan di atas satu kesimpulan awal dan ningkas boleh dibuat, ialtu budi merupakan pekerti yang balk atau akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu termasuklah tutur atau budi bahasa yang balk, keikhlasan, kejujuran, kebenaran, pemurah, belas kasihan, bertimbang nasa, tolong-menolong, beilasa dan berbakti. Apabila perkataan budi ditambah dengan awalan ber iaitu berbudi atau man di akhirnya ia bererti orang yang mempunyai budi bahasa, adab sopan, bersungguh-sungguh dalazu pekerjaan, mempunyai daya ilchtiar yang tinggi, matang, bijak1 2 3 Yunus Mans, Kamus Fajar, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1984), him. 91. Teuku Iskandar, Icamus Dewan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970). Awang Had Salleh, Adat So pan dan Budi Bahasa, Penerbitan Sesekala, (Bandar Darulaman: Universiti Utara Malaysia, 1985). No. 1, hInt 1.

BUD! BAt-TASA DALAM TAMADUN ISLAM

sana dalam membuat sesuatu keputusan dan yang paling penting banyak menabur jasa dan bakti.4 Orang yang budiman Mi biasanya disegani oleh masyarakat kerana banyak orang yang terhutang budi kepadanya dan hanyak pula orang yang berterima kasib kerana kebudimanannya. Sifat budiman hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk yang lain seperti haiwan. mi kerana ciri utama sifat budinian ialah akal yang waras dan matang yang disokong kuat oleh hati nurani atau rohaninya. Dan segi biologi, manusia dan haiwan itu santa sahaja dan segi memerlukan makan, minum, tidur dan membiak. Akan tetapi dan segi rohaninya atau budinya, manusia dan haiwan itu berbeza santa sekali. Manusia ada akal dan hati nurani atau hati budi sedangkan haiwan hanya ada otak dan instinct (ghanizah) atau naluri keinginan semula jadi untuk makart dan sebagainya. Dengan adanya hati budi, maka manusia boleh meningkatkan sifat budiman melalui ilmu pengetahuan, pengalamannya dalam bentuk penderitaan, kegagalan, kesilapan, kesalahan, suka dulca dan sebagainya dan semasa ke semasa. Sedangkan haiwan tidak mungkin melakukannya.5 Manusia yang budiman ialah yang berusaha dan mengutamakan sifat budiman. Itulah matlarnat terakhir danipada tujuan hidupnya. Semakin hampir manusia kepada matlamat akhir itu maka semakin jauhlah ia daripada sifat kehaiwanan dan sebaliknya. Jika sifat kebudimanan itu kian luntur daripada peribadi seseorang, ia semakin hampir kepada sifat kehaiwanan. Walaupun manusia tidak mungkin menjadi haiwan tetapi sifat-sifat kehaiwanan itu menjadi sifat manusia itu. Mereka yang mempunyai sifat kebudimanan yang tinggi mudah dikenal pasti. Mereka sanggup dan merelakan pelbagai pengorbanan. Harta mereka disedekahkan kepada jalan kebajikan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. dan mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan musuh, atau sekurang-kurangnya mereka merelakan pemergian dan perpisahan anak atau orang yang tersayang yang pergi menabur jasa dan bakti. Sebaliknya mereka yang luntur sifat kebudimanannya tidak
4 5 Teuku Iskandar, op. cit., hIm. 137. HAMKA, Lembaga Budi, (Melaka: Abbas Bandung, 1976), hIm. 7.

KONSEP BUDI BAHASA berasa apa-apa jika meliliat peminta sedekah yang kelaparan di tengah jalan atau di tangga rumahnya. Malahan ia sanggup pula melakukan kezaliman kerana hatinya tidak dipenuhi dengan sifat kebudimanan, tetapi dipenuhi dengan nafsu kehaiwanan. Kesimpulannya, budi, budiman, berbudi dan kebudimanan merupakan sifat~yang hanya dimiliki oleh manusia sehingga menjadikannya sebagai makhluk yang paling mulia dan khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi Mi. Antara ciri penting dalam budi ialah segala akhmak yang mulia bermula daripada ikhlas, jujur, benar, merendah din, pemurah, suka menolong, beulasa, berbakti hinggalah kepada berbudi bahasa yang mulia.

Definisi Budi Menurut Bahasa


Yunus Mans dalam Kamus Pajar mendefinisikan bahasa sebagai bunyi-bunyi yang dituturkan oleh manusia menjadi perkataan, rangkai kata, rangkai ayat, tutur kata, pertuturan, apa yang tertulis dan buku.6 Teuku mskandar dalam Kanius Dewan mendefinisilcan bahasa sebagai sistem lambang-lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia dan pencakapan yang baik.7 Danipada dua pendapat yang tersebut di atas, bahasa boleh didefinisikan dalam ayat yang paming ringkas sebagai sistem bunyi, suara, isyarat, perkataan, pertuturan, lambang dan makna yang dituturkan oleh sesuatu kelompok manusia sebagai alat komunikasi. Apabila penkataan bahasa ditambah dengan awalan her iaitu berbahasa membawa pengertian yang amat luas iaitu adab, tingkah laku yang baik, sopan santun, budi pekerti yang mulia dan akhlak yang terpuji:8 Kesimpulannya, sesungguhnya bahasa itu merupakan alat komunikasi antara manusia dalam pelbagai bentuk daripada isyarat, bunyi, suara, perkataan, pertuturan dan percakapan. Benbahasa membawa pengertian yang agak luas. ma bukan sekadan benmaksud pertuturan yang baik malah meliputi adab, sopan,
6 7 8 Vunus Mans, op. cit., him. 39. Teuku Iskandar, op. cit., him. 58. Yunus Mans, op. cit., him. 38 dan Teuku iskandar, Ibid.

BUDi BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM budi pekerti, jasa, bakti dan akhlak yang mulia.

Berbudi Bahasa
Apabila penkataan budi dan bahasa dicantumkan biasanya ia menjadi benbudi bahasa bukan berbudi dan benbahasa. Benbudi bahasa mempenkukuh lagi pengentian budi dan bahasa sebagai percakapan yang balk, elok dalam tutur kata, halus tutun kata, hormat, bijaksana, tinggi budi bicana, pemunah, belas kasihan, beradab, bersopan santun, bertatatertib, berbudi pekerti mulia, tingkah laku yang balk dan akhlak yang mulia.9 Berbudi bahasa juga membawa enti berbudi melalui bahasa atau bahasa sebagai budi. mi kerana budi itu amat luas bidangnya. Ia termasuk benbudi dengan hanta, membantu dengan tulang urat, membeni nasihat, membeni buah fikinan, membeni tunjuk ajar, bermanis muka, bersimpati dan menggunakan bahasa yang balk yang menyenangkan pendengar. omeh sebab luasnya bidang budi itu, semua orang boleh benbudi atau beulasa dan berbakti kepada masyaralcat mengikut kemampuan masing-masing. Jika tidak mempunyai wang dan harta ia boleh berbakti melalui tulang unat, iaitu membantu dengan tenaga. Jilca tidak benkesempatan ia juga boleh menyumbang dengan membenikan buah fikiran, nasthat dan tunjuk ajar. Jilca tidak berkemampuan juga, Ia boleh benbakti dengan bahasa yang halus dan balk. Sebab itulah bahasa juga dikira sebagai sebahagian daripada budi atau budi pekenti yang mulia atau akhlak yang terpuji. Kesiinpulannya berbudi bahasa membawa enti menabun jasa dan bakti melamui bahasa. Itulah modal yang dimiliki oleh seflap orang yang dianugerah oleh Allah s.w.t. Bahasa itu tetap dilcira sebagai budi, jasa dan bakti jika dituturkan secara balk dan mengandungi nasihat yang balk, tunjuk ajar dan simpati kepada masyarakat. Sesungguhnya budi itu lebih luas danipada bahasa. Bahasa sebahagian danipada budi. Apabila disebut budi maka semestinya terkandung di damamnya bahasa. Walau bagaimanapun bahasa itu tetap membawa pengertian sebahagian danpada akhlak yang terpuji sepenti mengucapkan tenima kasih apabila menerima hadiah.
9 Yunus Mans, Ibid., him. 39 dan Teuku Iskandar, Ibid., him. 59.

BAB DUA
KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU
Berbudi
Masyarakat Melayu begitu menghangai dan menjunjung tinggi budi. Sehingga budi itu dilbaratkan sebagai sendi bangsa. Jika budi itu runtuh maka nuntuhlah bangsa itu. Dengan erti kata yang lain budi itu diibanatkan tiang sen bagi sesebuah rumah. Jika tidak ada hang sen maka mustahil rumah dapat ditegakkan. Demilcian juga halnya dengan budi. Jika tiada budi maka mustahil tamadun dai~budaya sesuatu bangsa itu dapat diwujudkan. Hal Mi dijelaskan dalam pantun yang benikut:1 Tegak rumah kerana sendi, Runtuh sendi rumah binasa; Sendi bangsa ialah budi, Runtuh budi runtuhlah bangsa. Masyarakat Melayu juga beranggapan bahawa budi itu sama seperti hati budi din seseorang. Budi itu merupakan hati bagi sesuatu tamadun atau bangsa. Jika seseonang itu tidak mungkin dapat hidup tanpa hati, maka demikian jugalah halnya dengan budi. Tanpa budi tidak mungkin sesuatu tamadun atau budaya bangsa dapat ditegakkan. Hal mi dijelaskan dalam pantun yang benikut.
HAMKA, Leinbaga Budi, (Meiaka: Abbas Bandung, 1976), hIm. 5. Awang Had Saiieh, Adat Sopan dan Budi Bahasa, Penenbitan Benkaia, (Bandan

10

11

Danuiaman: Univensiti Utara Maiaysia, 1985). No. 1, Mm. 2.

BUDi BAHASA DALAM TAMADUM ISLAM

Limau manis dimakan manis, Manis sekali rasa isiruya; Diiihat manis dipandang manis, Manis sekali hati budinya.

Budi itu menupakan sesuatu yang tidak temilai harganya.


Budi tidak dapat dibeli dengan wang ninggit. Ini kerana wang

tidak dapat membeli segala-galanya terutamanya budi. Mi bererti orang kaya yang sebenarnya ialah orang yang kaya dengan budi dan bukan kaya dengan wang ninggit tetapi tidak berbudi. Hal Mi dijelaskan dalam pantun yang benikut:1
Burung senindit terbang melayang, Man hinggap di ranting mati; Bukan ninggit pandangan orang, Pandangan atas budi pekerti. Sanjungan masyanakat tenhadap seseonang itu ditentukan oleh budinya dan bukan pangkat, nama, hanta atau wang ninggitnya. Pantun yang benikut mi membuktikannya:13

Tenang-tenang air di laut, Sampan kolek mudik ke tanjung; Hati tenkenang muiut menyebut, Budi baik nasa nak junjung. Masyarakat Melayu juga sentiasa mengenang dan memperingati meneka yang b.erbudi. Mereka yang banyak menabur budi dan bakti itulah yang selalu disebut nama baiknya dan bukan mereka yang kaya dengan harta dan wang ringgit. Hal Mi dipaparkan dalam pantun yang berikut: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bencabang tiga; Hancun badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga.
12 13
14 Ibid., him, 2. Ibid. Ibid.

KEDUDUKAN BUD! BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Penghangaan dan sanjungan masyarakat Melayu terhadap mereka yang berbudi selanjutnya dapat dilthat apabila mereka menyamakan budi baik itu dengan bunga yang mekar di tatnan. Ia akan layu tetapi kehanuman baunya menyenangkan dan menyegarkan kenangan masyarakat terhadapnya. Hal Mi dapat dilthat dalam pantun yang berikut: Jentayu burung jentayu, Hinggap di balik pohon mayang; Bunga kembang akan layu, Budi baik bilakah hilang. Manusia itu akan berharga dan bemilai hidupnya, jika ia suka benbakti dan benbudi. Mi kenana umur seseorang itu adalah singkat. Tetapi jasa, bakti dan budi yang ditaburkan sepanjang hayatnya yang singkat itu akan kekal abadi dikenang oleh masyanakatnya. Hal Mi dipaparkan dalam pantun yang benikut:6 Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunug Daik bercabang tiga;
Hancur badan dikandung tanah,

Budi yang baik dikenang juga. Icebudimanan dan kedermawanan seseorang itulah yang disanjung dan dihargai oleh masyanakat. Menyedani hakikat inilah seseorang yang budiman itu akan berusaha menabur jasa dan budi hingga ke akhir hayatnya. Harta yang tinggal tetap tens disedekahkan kepada masyanakat. Pantun yang benikut membuktikannya:7 Bunga melur bunga meiati, Sunting anak pangiima perang; Budi sedikit kubawa mati, Harta yang tinggal habuan orang.

15

Ibid.

16 17

Ismaii Hamid, Niiai Etika Masyanakat Meiayu, Dunia Melayu, (Tenbitan Tak Berkaia), (Bangi, IBKKM, 1986). No. 1, him. 30. Awang Had Saileh, op. cit., hIm. 2.

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Budi itu bukan sahaja dalam bentuk hanta benda atau wang
ringgit. Dalam keadaan terdesak dan kecemasan, bantuan yang

diperlukan adalah bergantung pada keadaan dan suasana. Contohnya jika seseonang, kematian orang yang tensayang, nasihat yang baik, takziah, kata-kata yang dapat menenangkan filcinan lebih berharga daripada wang ninggit. Lebih-lebih lagi jilca orang yang ditimpa kemalangan itu onang kaya. Onang yang sedang lemas dalam sungai, bantuan yang dipenlukan ialah tenaga onang yang pandai benenang untuk menyelamatkan nyawanya. Pada ketika itu wang tidak benguna. Justeru itu katakata nasihat yang melegakan dan tenaga kadangkala merupakan budi yang lebth berharga dan lebth bererti danipada wang atau harta benda. Onang yang menenima bantuan itu akan tetap mengenang jasa orang yang memberi pertolongan Ma dan budinya tidak dapat dibalas dengan wang ninggit malahan ia dibawa mati. Hal Mi dijelaskan dalam pantun yang benikut:t Pisang emas dibawa belayar, Masak sebiji di atas peti; Hutang ernas boleh dibayar, Hutang budi dibawa mati. Masyanakat Melayu menganggap bahawa sehap ahil masyanakat itu mesh benbudi. mi kenana bidang budi itu amat luas. Ia bermula daripada benbudi dengan hanta benda, wang, tenaga, nasihat yang baik, kata-kata yahg menyenangkan, bermanis muka, simpati dan sebagalnya. Justeru itu sesiapa sahaja boleh berbudi mengilcut kadan kemampuan masing-masing. Implikasinya ialah orang yang tidak mahu berbudi dipandang rendah oleh masyarakat. Hidupnya sepenti enau di dalain belukan, janggal dan canggung. Pantun yang benikut menjelaskan:9
Di nibut runduklah padi, Di rupak Datuk Temenggung;

Hidup kalau tidak berbudi, Duduk tegak ke man canggung.

18 19

Ismaii Hamid, Niiai Etika Masyanakat Meiayu, op. cit., him. 30. HAMKA, op. cit., hIm. 8.

KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Selanjutnya masyarakat Melayu memandang hina meneka yang tidak benbudi sedangkan ia berkemampuan melakukannya. Sebaliknya mereka yang tidak berkemampuan melakukannya tenlepas danipada pandangan hina Mi. Hal Mi dijelaskan dalam pantun yang benikut:2 Bunga melati bunga di darat, Bunga senoja di tepi kali; Hina besi kerana karat, Hina manusia kerana tidak berbudi. Pantun tersebut membandingkan mereka yang tidak benbudi dengan besi yang benkanat. Besi itu merupakan bahan galian yang penting untuk pelbagai kegunaan. Akan tetapi jilca benkanat, besi tidak lagi boleh digunakan dan diletak bensepah atau dibuang. Demikian juga halnya dengan orang yang hdak benbudi sedangkan ia benkemampuan, ia akan dipandang hina sama hinanya dengan besi yang berkanat. Masyarakat Minangkabau juga menghargai budi, walaupun sedikit tetapi begitu besan dan bererti nilainya. Hal S dijelaskan dalam pantun yang benikut: Anak ikan dimakan ikan, Besar diempang anak panang; Emas bukan, pangkat pun bukan, Budi sebuah dihargakan onang. Anak nelayan membawa cangkul, Menanam ubi di tanah darat; Beban sekoyan dapat dipikul, Budi sedikit terasa benat.
Anjaiai tumbuh di atas munggu,

Sugi-sugi di rumput padi; Kaiau hendak pandai sungguh-sungguhlah benguru, Kaiau mahu tinggi pertinggilah budi.

20 21

Awang Had Saiieh, op cit., hIm. 3. Ismaii Hamid, op. cit., him. 30.

BUDi BAFIASA DALAM TAMADUN ISLAM

Benbudi dalam pelbagai bentuk mengikut kemampuan seseonang sangat disanjung dan dipandang mulia oleh masyarakat Melayu. Sebaliknya mereka yang berkemampuan untuk berbudi tetapi tidak mahu benbudi dipandang rendah dan hina oleh meneka. Bagi mereka yang menenima budi sudah semestinya benasa lega dan senang hati lalu bersyukur dan bertenima kasih. Seboleh-bolehnya mereka berusaha untuk membalas kembali budi tensebut. Walau bagaimanapun membalas budi itu tidak semestinya kepada orang yang pemah menabun budi. Akan tetapi kita hendaklah berbudi kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Oleh itu akan wujudlah keadaan benbalas-balas budi dalam masyarakat yang akan mengeratkan lagi silaturnahim, keijasama, tolong-menolong dan penpaduan. Satu hal lagi yang timbul ekonan daripada sikap suka benbudi ialah tidak mengenang budi atau tidak membalas budi. Kedudukan mereka yang menenima tetapi gagal untuk membalas budi atau sekunang-kurangnya mengenang budi akan dipandang lebth hina oleh masyarakat Melayu. Membalas budi atau mengenang budi juga bengantung pada kemampuan seseonang, sekurang-kurangnya ia mestilah mengucapkan tenima kasih atau menghormati orang yang benbudi kepadanya. Jika itu pun tidak berupaya dilakukan, maka tidak syak lagi ia termasuk dalam golongan yang tidak membalas budi dan tidak mengenang budi. Ia sewajarnya, malahan berhak menerima penghinaan masyanakat, iaitu lebth hina danipada mereka yang tidak pernah berbudi. Pepatah Melayu menjelaskan kedudukan meneka Mi seperli yang benikut:22 Mencurah air ke daun keladi Mencurah ganarn ke laut
Hujan jatuh ke pasir

Melepas anjing tensepit Menabun benih di atas batu Umpama onang campak bunga dibalas campak dengan tahi Menabur bunga di atas kubur Cerita-cenita rakyat juga menjadikan onang yang tidak mengenang budi Mi sebagai salab satu temanya. Contohnya ialah
22 Ibid., hIm. 31.

10

KEDUDUKAN BUDi BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

cenita binatang. Cerita Buaya Dengan Kerbau misalnya, mengisahkan seekor buaya yang tensepit dan meminta bantuan kerbau. Selepas kenbau itu bexjaya mengangkat kayu tensebut dengan tanduknya, buaya itu menangkap kaki kerbau dan mengancam hendak memakannya. Sang kancil diminta oleh kerbau untuk menjadi hakim. Sang kancil meminta agan ia dapat melihat keadaan asal bagaimana buaya itu dihempap oleh kayu. Sebaik sahaja kenbau meletakkan kembali kayu ke atas badan buaya, sang kancil memerintahkan kerbau beredar dan situ dan membiarkan buaya itu tenus t~nsepit seraya berkata: Itulah balasan bagi onang yang tidak mengenang budi. Kesimpulannya, budi mempunyai kedudukan yang tentinggi, terpuji dan tenistimewa dalam masyanakat Melayu. Oleh sebab itulah setiap anggota masyarakat wajar menabur budi, jasa dan bakti, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Budi itu tidak ternilai hanganya kenana ia kadang-kadang tidak dapat dibeli dengan wang ninggit. Sebab itulah budi yang baik tetap dikenang hinggalah selepas seseorang itu mati. HMalah meneka yang tidak benbudi sedangkan ia berkemampuan untuk benbuat demikian. Akan tetapi meneka yang tidak pandai mengenang budi dan membalas budi lebih hina lagi.

Berbahasa
Masyanakat Melayu juga menyanjung tinggi mereka yang benbahasa. Bahasa dianggap sebagai pakaian sesuatu bangsa. Jika pakaian itu menjadi lambang kemuliaan din seseorang, demilcian juga halnya dengan bahasa sebagai pakaian bangsa. Hinanya bangsa yang tidak benbahasa adalab sama dengan din orang yang tidak benpakaian, yang tenbuka seluruh aurathya.D Malahan masyarakat Melayu menganggap bahawa bahasa itu merupakan jiwa kepada sesuatu bangsa. Ini benenti bangsa yang tidak benadab sopan dalam benbahasa dianggap sebagai bangsa yang tidak berjiwa. Hal Mi dapat dilihat dalam penbahasa yang berilcut:~ Bahasa menunjukkan bangsa Bahasa jiwa bangsa
23 24 Awang Had Saiieh, op. cit., hIm. 3. Ibid., him. 2. 11

BUDi BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Sebab itulah masyanakat Melayu menganggap bahawa benbahasa itu tidak temilai hanganya dan ia tidak dapat ditukan dengan wang ninggit. Hal Mi dapat dilihat dalam pantun yang benikut:~ Anak Cina menimbang madat, Dan Makasar Iangsung ke Deli; Hidup di dunia bian benadat, Bahasa tidak benjual beii.
I

Oleh sebab bahasa itu mempunyai kedudukan yang tMggi dan disanjung tinggi oleh masyarakat, penggunaannya mestilah secana benadab, bersopan dan teliti. Tensilap atau tensalah dalam berbahasa, iaitu tidak beradab dan bensopan membawa implikasi yang boleh merendah dan menghina seseonang. Pantun enam kerat yang benikut Mi membuktikannya:26 Dan Silaing ke Sijudah, Japa melilit Tanjung Jati, Buah jerami bergantungan, Baju digunting kalau tak sudah, Kata tenmlai kaiau tak jadi, Seksalah alam menanggungkan. Dalam pantun yang tensebut di atas selanjutnya menunjukkan bahawa tutun kata yang diucapkan secara tidak beradab dan bersopan seperti mengandungi unsun lucah, fitnah dan sebagainya mengakibatkan. hunu-hana dalam masyarakat. Justeru itu, benadab dan bensopan dalam benbahasa diutamakan oleh masyarakat Melayu. Benbahasa itu membawa maksud benadab dan bensopan dalam tutun kata. Ia menupakan nilai yang disanjung tinggi dan dthargai oleb -masyanakat Melayu. Ketelitian dan benhati-hati dalam tutur kata menjamin keamanan dan kesejahtenaan masyarakat dan begitu juga sebaliknya.

25

26

Ibid. Ibid.

12

KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Berbudi Bahasa
Gabungan atau paduan antana penkataan benbudi dan benbahasa disebut sebagai benbudi bahasa. Onang yang memiliki sifat Mi dikenali sebagai budiman. Ia dianggap memiliki penibadi sempuma kerana kebudimanannya. Jika benbudi dihangai dan benbahasa juga disanjung tinggi, apatah lagi benbudi bahasa, dua puncak kemuliaan berpadu satu yang dijunjung tMggi kenana ketinggian penibadi yang tenakhin. Ia juga merupakan ukunan mercu ketMggian sesuatu tamadun atau bangsa.27 Pantun yang benikut Mi mengakuinya:Th Tingkap papan kayu bersegi, Sampan sakat di Pulau Angsa; Indah tampan kerana budi, Tinggi bangsa kenana bahasa. Benbudi bahasa menupakan puncak kebaikan dan puncak keindahan dalam kehidupan Mi. Tiada yang lebih bererti dan benharga selain berbudi bahasa menurut kaca mata masyarakat Melayu. Pantun-pantun yang benikut membuktikannya:29 Yang kunik ialah kundi, Yang menah ialah saga; Yang baik ialah budi, Yang indah ialah bahasa.
Makan sirih benpinang tidak,

Pinang ada dan Melaka; Makan sirth mengenyang tidak, Sebab budi dengan bahasa. Masyanakat Melayu bukan sahaja menjunjung tinggi dan memuliakan sifat kebudimanan malah menggalakkan agar ia dihayati dan diamalkan. Kebudimanan lebih benerti jika dihayati

27 28 29

Ismaii Hamid, Nilai Etika Masyanakat Meiayu, op. cit., hIm. 29. Awang Had Saiieh, op. cit., him. 3. Ismail Hamid, op. cit., him. 29. 13

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dan diamalkan dan bukan sekadar dipandang tMggi dan dipuji. Lthatlah pantun yang benikut Mi:~ Balik-balik api dibeni, Kalau padam tidak beijeiak; Jaga-jaga rnemehhana din, Lazimkan budi bahasa yang balk. Kebudimanan itu mempunyai tahap-tahap dan danjatdazjatnya yang tensendini, iaitu dan penlngkat rendah, sedenhana dan tertMggi. Justeru itu, masyanakat Melayu menggalakkan ia dipertingkatkan dan satu tahap ke tahap yang lebth tinggi dengan menghaluskan kebudimanan dan semasa ke semasa. Pantun yang benikut Mi menggalakkannya:3 Pucuk pauh sedang tenjela, Penjolok bunga gelundi; Agan jauh silang sengketa, Penhaius bahasa dan budi. Buah atau hasil danipada tidak bukan ialah keamanan, masyanakat. Ikatan silatunnahim padu. Penibahasa yang benikut kebudimanan itu tidak laM dan kesejahtenaan dan kebahagiaan dan penpaduan semalcM erat dan Mi mengabadikannya:2

Orang benbudi kita berbahasa, Orang membeni kita menasa.

Sesungguhnya puncak dan mercu ketinggian sesuatu bangsa atau tamadun itu ialah kebudimanan, iaitu paduan antana budi dan bahasa. Ia merupakan sesuatu yang boleh diusahakan oleh kemahuan yang tinggi, kegigihan dan kesungguhan. Ia boleh dipertMgkatkan dan semasa ke semasa. Natijahnya tidak laM dan tidak bukan ialah keamanan, kesejahteraan, penpaduan dan kebahagiaan manusia sejagat.

30 31

Ibid. Ibid.

32

Isinail Hamid, op. cit., him. 29.

14

KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Amalan Berbudi Bahasa


Setiap Mdividu dalam masyarakat benmula danipada suami, isteni, bapa, ibu, anak, ahli keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, nakan, majikan, pekerja, peniaga, pelanggan, raja hMgga rakyat mempunyai tanggungjawab dan tugas masing-masing dalam amalan benbudt bahasa. Jika benjauhan, anggota keluanga bertanyakan khaban berita, benutus surat atau berkinim salam. Termasuk dalam amalan benbudi bahasa juga ialah menjaga dan memelihara rupa diii dan pakaian yang sopan dan benadab. Mengawasi nada suana dan tutun kata agan berada di paras yang sedenhana, tidak kasar dan angkuh. Jib menenima tetamu, orang budiman itu mengutamakan adab bentetamu dan bersahabat iaitu bermanis muka, senyum, penamah dan jika kedatangan tetamu untuk mengadu masalah, tunjukkan nasa simpati dan kasthan. Benikan layanan mengikut keperluan. Tunjukkan sikap sedia menenima dan mendengan keluhannya. Ketika ia benbicana tidak wajar memalMgkan muka ke tempat lain. Tidak juga mencelahi percakapannya jika perbicanaan Mi tentang penkara yang balk sehingga tenhenti atau hilang ideanya. Juga tidak wajar melakukan pekeiiaan lain ketika tetamu atau sahabat benbicara. Jika ia memerlukan buah fikiran dan nasthat yang baik maka wajan dibenikan. Setiap tutun kata wajan diucapkan dengan tertib dan baik. Gunakan bahasa yang mudah. Jib penlu, gunakan bahasa pujukan untuk menenangkan penasaannya. Jilca MgM membeni pengajanan dan nasihat, berilah dengan cana yang bailc dan tidak menyMggung perasaan. Jika MgM menegur sesiapa, mengknitik atau membaiki, bahasa benibanat, berkias dan benhikmat lebih wajar digunakan. Gunakan bahasa yang benalas dan benlapik supaya tidak menyMggung penasaannya. Elakkan danpada menggunakan bahasa yang lucah dan sebagaMya. Onang yang budiman dan kaca mata budaya Melayu ialah yang bijaksana menggunakan bahasa termasuk ekonomi dalam penggunaaxmya, iaitu kunang benkata-kata. Akan tetapi apabila berkata-kata membawa senibu erti dan berguna. Hal Mi ada kebenanamtya. Setiap perkataan itu membawa implikasi dalam dua bentuk, iaitu konotasi dan denotasi dan segi makna. Apabila sesuatu penkataan itu diujankan oleh penutur dan didengar 15

BUDi BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

oleh pendengan, makna yang dimaksudkan oleh penutun dengan pendengan belum tenth sama?3 Hal Mi bertitik-tolak danipada kewujudan konotasi dan denotasi bagi setiap penkataan. Konotasi ialah makna daripada sesuatu perkataan itu ditentukan oleh emosi, subjektif dan penbadi kedua-dua belah pthak. Manakala denotasi ialah makna danipada sesuatu penkataan itu bensifat objektif, iaitu dipersetujui wnum seperti yang terdapat dalam kainus dan digunakan secara meluas. Perkataan yang mencapai makna yang dilcehendaki oleh penutun dan pendengar dianggap benjaya dan tenmasuk dalam maksud denotasi. Sebaliknya perkataan yang membawa makna yang berbeza kepada penutun dan pendengar termasuk dalam maksud konotasi. mi kenana antana pendengan dan penutur, masMg-masMg mempunyai pengalaman yang berbeza, penggunaan penkataan yang berubah-ubah dan perbezaan wilayah. Implikasi danipada kewujudan konotasi dan denotasi danipada makna sesuatu perkataan maka wujudlah lencongan. Lencongan teijadi apabila perkataan membeni makna yang benbeza daripada yang dimaksudkan. Budaya Melayu yang mengutamakan ketelitian dan silcap benhati-hati dalam tutur kata menepati kajian ilmu bahasa tentang kewujudan konotasi dan denotasi makna daripada sesuatu perkataan. Ekonomi bahasa atau penjimatan penggunaan bahasa mengukuhkan lagi usaha untuk mengelakkan kesalahan dalam benbudi bahasa. Memelihana maruah onang lain juga termasuk dalam amalan berbudi bahasa. Jangan menjatuhkan maruah meneka di hadapan khalayak ramai. Seseorang itu seharusnya berbesar hati dan memuliakan tetamu. Dalam perbualan, tidak wajar menyampailcan sesuatu yang tidak baik. Sememangnya budi yang dipenlukan oleh masyanakat dalam bentuk harta atau wang nMggit. Tetapi tulang urat atau tenaga seperti bengotong-royong menyempunnakan kenduri, kematian, membMa rumah, membMa masjid, membMa jalan raya, membensihkan kawasan perkuburan, dan membensihican sampah sanap tidak kunang pentingnya. Budi yang palMg dikenang ialah
33 Jack C. McAuley, Komunikasi Antara Manusia, (Tenjemahan), (Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), him. 328.

16

KEDUDUKAN BUDI BAHA5A DALAM MA5YARAKAT MELAYU

budi yang diberi ketika kecemasan yang tidak dapat ditukar ganti sepenti menyelamatkan nyawa seseorang ketika kemalangan jalan raya, kebakaran rumah, menghantar pesakit ke hospital, menyelamatkan danipada mati lemas, memberi kata-kata nasihat dan pujukan ketika seseonang ditimpa kesedthan dan sebagaMya yang tidak semestinya dalam bentuk wang nMggit atau harta. mtulah budi yang tidak tenbalas dan dibawa mati. Orang yang menenima budi itu wajar membalas budi sekurang-kunangnya benbahasa, iaitu mengucapkan tenima kasili dan bersilcap menghargai budi orang. Budi seseorang juga wajar dikenang dengan membalasnya apabila orang itu memenlukan bantuan. Maka terjadilah amalan berbalas-balas budi kecuali seseonang itu tidak benkemampuan melakukannya. Oleh itu, semakin meningkatlah perasaan kasih sayang, silaturrahim, muhibah dan penpaduan serta semakin hilanglah perasaan benci membenci, hasad dengki dan perkauman. Jika kita MgM mencenitakan tentang hal seseonang, wajan dicenitakan kebaikannya sahaja. Tidak wajar menyebut kebunukan atau mendedahkan keaibannya. Malah wajib menyembunyikan kekunangan orang laM. Memelihara nahsia onang lath juga dianggap sebagai benbudi bahasa. Lebih-lebth lagi jika seseorang itu telah menMggal dunia. Jika berada dalam satu kumpulan tiga onang sahaja, tidak wajar dua onang berbisik-bisilc sesuatu yang di luar pendenganan nakan mereka yang ketiga. Jika tetamu dalam keadaan tidak tenang, wajan ditenangkan dan disabankan dengan kata-kata pujukan. Tidak wajan seseonang itu membisu senibu bahasa ketika menenima tetamu. Tidak wajan juga membuat muka senius tanpa sebab, mempenlihatkan muka bengis, bengkeng, tengi, cengel, cengelangkan mata, masam muka, monyok, murung dan sebagaMya sebagai tanda tidak senang menerima kunjungan. Tetamu yang datang itu dalam pelbagai keadaan. Ada yang datang dalam keadaan gembira. Ada pula yang datang dalam keadaan sedih, susah hati, kesakitan, pendenitaan, ketakutan dan munam durja. Justeru itu, wajan seseorang itu menyiram jiwanya dengan tutur kata yang lembut dan nasihat yang boleh menenangkan dan menyabarkan jiwanya. Budaya Melayu juga kaya dengan amalan benbudi bahasa yang menjauhkan din seseonang danipada mengeluankan kata17

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

kata yang tidak senonoh seperti mengumpat, memfitnah, menjadi batu api, menghasut, mengacum, mengadu domba, mencani kesalahan orang lain, menjaga tepi kain orang, mengMtip, mengejek, memaki, mencaci, mengeji, menyindir, bersifat talam dua muka, membuat surat layang dan sunat beracun. Dalam institusi dan onganisasi masyanakat dan negara, budaya Melayu juga kaya dengan budi ba.hasa dan adab sopan. Contohnya dalam sunat-menyunat rasmi. Adalah kurang benbudi bahasa jika menulis seperti yang benikut:34 Jawablab sunat Mi dengan segera. Sila jawab sunat Mi dengan segera. Sebaik-baiknya dijawab sepenti yang benikut: Saya amat bertenima kasih jika menenima jawapan than dengan kadan yang agak segera. Demikian juga di jabatan-jabatan awam dan swasta, dalam kendenaan awam, tempat-tempat awam dan sebagainya senMg dibeni penMgatan sepenti yang benikut:35 Tidak dibenarkan menokok. Dilanang menokok. Sewajannya ia ditulis sepenti yattg benikut: Tenima kasih kerana tidak merokok Juga sening ditulis seperti yang benikut:36 Tidak dibenankan masuk tanpa urusan Sebaik-baiknya ditulis sepenti yang berikut: Masuklah dengan urusan Juga pennah ditulis sepenti yang benikut:37 Dilanang meludah Jangan meludah Sepatutnya ia ditulis seperti Mi: Sudilah jangan meludah Sesungguhnya masyarakat Melayu begitu kaya sekali dengan khazanah dan perbendaharaan budi bahasa. Ia diutama34 35 36 37 Awang Had Saileh, op. cit., Ibid., him. 14.
Ibid. Ibid.
him. 13.

18

KEDUDUKAN BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

kan, disanjung, dthangai, digalakkan, dthayati dan diamalkan sejak zaman-berzaman sehingga mereka dikenali di seluruh dunia sebagai salah satu bangsa yang mempunyai budi bahasa yang tenpuji dan tertMggi.

19

BAB TIGA
SUMBANGAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU
Pusat Agama dan Perdagangan
Sanjana Banat yang mengkaji tentang bahasa dan kesusastenaan Melayu seperti Richard WMstedt?8 dan yang mengkaji tentang sejarah Asia Tenggara seperti D.G.E. Hall39 dan laM-laM kagum dan mengakui bahawa masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang amat kaya dengan budi bahasa. Mereka suka akan keamanan, kesejahteraan dan kelemahlembutan. Sehingga Alam Melayu Mi menjadi pelbagai pusat utama dan penting di dunia sepenti pusat penkembangan pelbagai agama iaitu HMdu, Buddha dan diakhini dengan Islam, pusat pendagangan, bahasa dan kesusastenaan sepenti Perlak, Samudena, Pasai, Melaka, Aceh, Johor-Riau dan lain-lain. Fakton utama yang menyebabkan penyebar agama Hindu, Buddha dan mubaligh mslam berminat untuk menyebarkan agama-agama mereka ke Alam Melayu, ialah sikap dan amalan penduduknya yang kaya dengan sopan santun dan budi bahasa. Layanan, penenimaan, sambutan dan budi bahasa masyarakat Alam Melayu menyebabkan mereka lebth gemar datang dan tMggal di nantau Mi. Akhinnya Alam Melayu menjadi pusat perkembangan agama-agama tersebut yang diakhini dengan Islam yang terus memperkaya, memperkukuh dan memantapkan lagi budi bahasa masyarakat Melayu.
38 39 Richard Winstedt, Classical Malay Literature, (London: Oxford University Press, 1977). D.C.E. Hail, Sejarab Asia Tenggara, (Tenjemahan), (ICuaia Lumpun: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972), him. 1136.

20

SUMBANCAN BUD! BAHASA MASYARAKAT MELAYU

Pedagang dan India, China dan Semenanjung Tanah Arab serta Pansi juga begitu tertanik hati dengan layanan dan budi bahasa penduduk Alam Melayu sehingga tertubuhnya bebenapa pusat pendagangan di selunuh Alam Melayu sejak zaman sebelum kedatangan Islam lagi. Beberapa pusat pendagangan bencambah selepas kedataagan Islam dan yang telah sedia ada semakin maju dan malcmur. Islam mempenkukuh, memantap dan mempenkaya lagi budi bahasa yang telah menjadi amalan dan budaya masyarakat Melayu.

Sastera Melayu
Budi bahasa telah menjadi amalan dan budaya masyarakat Melayu tradisional. liii memungkinkan lahin dan subunnya perkembangan sastera rakyat. Sastena rakyat tidak mungkin lahir jika masyarakat Melayu tidak mementingkan budi bahasa. Walaupun mereka ketika itu mempunyai daya kreatif yang mudah, buta huruf, hidup sedenhana, bentani dan tinggal di desa, tetapi meneka amat mementMgkan budi bahasa dan mi memungkMkan meneka menghasilkan sastera lisan yang indah.4 Kekayaan budi bahasalah yang memungkMkan mereka menghasilkan sastera lisan yang berlatanbelakangkan alam yang tendekat sepenti hutan nimba, haiwan, sungai, hunna, gua dan sebagainya. Kekayaan budi bahasa jugalah yang membolehkan meneka mewaniskan sastera lisan danipada satu generasi ke satu generasi yang benikutnya.41 Sastera lisan tidak mungkth lahir jika masyanakat tidak mementingkan budi bahasa kenana ia hanya lahir dalam masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan ahli masyanakatnya mempunyai masa dan kesempatan untuk mengutamakan budi bahasa.42 Bukti selanjutnya yang menunjukkan masyanakat Melayu
40 41 42 Shafie Aim Bakar, Faisafah Pemikiran Meiayu Ditinjau dan Perkembangan Bahasa dan Sastena. Bahasa dan Sastera Nusantara: Sejarah dan Masa Depannya, (Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984), him. 162. Ismail Hamid, Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama, (Petaiing Jaya: Longman, 1987), hlm. 2. Annas Haji Ahinad, Sastera Melayu Laina dan Baru, (Kuala Lumpur: Syanikat Cahaya, 1984), him. 42.

21

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

tnadisional mengutamakan budi bahasa ialah kayanya perbendahanaan sastera nakyat. Rajah di bawah Mi dapat membantu kita memahaminya:~

Peribahasa

Teka-teki

Puisi Rakyat
Pantun Mantera/Jampi

Simpulan Bahasa

Pepatah/Bidalan

Perbilangan Kiasan

Perumpamaan

Rajah 1 Sastena lisan (bukan naratif)

Mitos Legenda Tempatan

Legenda Legenda Menjeiajah


I I

Cerita Rakyat

Penglipur Lana

Cerita Binatang

Cerita Jenaka

Cerita Pengalaman

Rajah 2 Sastera lisan (naratif) Daripada dua rajah yang dipapankan jelas membuktikan bahawa daya kneativiti masyarakat Melayu tradisional begitu mengagumkan. Meneka bukan sahaja berjaya menghasilkan banyak genre sastera nakyat, tetapi yang lebih pentMg ialah keupayaan meneka memeliharanya dan memindahkannya danipada satu generasi ke satu generasi yang laM. Jika meneka tidak mementMgkan budi bahasa, mustahil mereka dapat berbuat demikian dan sekanang kita tidak mungkM dapat meneliti dan menikmatinya kerana telah hilang ditelan zaman. Pengutamaan
43 Disalin daripada Hashim Awang, dli. Me~dekatiKesusasteraan Melayu, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985), hIm. 36.

22

SUMBANGAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU

budi bahasa memungkinkan sastera lisan itu dipelihara dan diabadikan melalui lisan sehingga ia dibukukan setelah kedatangan Islam dan Barat.

Peribahasa
Daripada pelbagai genre sastera lisan sama ada berbentuk bukan naratif atau naratif, peribahasa memperlihatkan keistimewaan dan keunggulannya yang tersendiri mengatasi genre yang lain sebagai lambang dan puncak keagungan budi bahasa masyarakat Melayu tradisional. Peribahasa didefinisikan oleh Zaba dalam buku Ilmu Mengarang Melayu sebagai: Segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di
mutut orang ramai senienjak beberapa lama oleh sebab sedap
dan

bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya.

Definisi di atas menekankan beberapa ciri utama yang menjadikan peribahasa sebagai lambang ketinggian bahasa masyarakat Melayu tradisional, iaitu sekumpulan perkataan yang pendek, padat dan tepat serta sedap pula didengar. Namun yang lebih utama ialah kebijaksanaan isinya. Peribahasa biasanya terdiri daripada dua bans. Jumlah kata dan susunan kallmatnya hampir sama. Mi berbeza dengan sajak yang tidak mementingkan kesamaan mi. Contohnya:~ Salah gerogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik; Bergalah hilir ketawa balk,
bersuluh di bulan tertawa harimau.

Winstedt dan Wilkinson mengagumi keindahan bahasa dan ketinggian falsafah atau pengajaran yang tersirat dalam penbahasa. Ia menupakan genre kesusasteraan Melayu amnya dan
44 45 Disalin oleh Aiwi Saliin, Puisi Melayu, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1983), him. 19. Zuber Usman, Kesusasteruan Lama Indonesia, (Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Barn, 1974), hIm. 193.

23

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

puisi Melayu khasnya yang terawal dan tertua. Ta melambangkan ketMggian budi bahasa masyarakat Melayu tradisional.~ Dan segi makna, peribahasa dibahagikan oleh sebahagian saijana kesusasteraan Melayu kepada dua bahagian. Pertama, yang 2 nempunyai makna selapis iaitu simpulan bahasa, pepatah dan bidalan. Kedua, mempunyai makna dua lapis iaitu perbilangan dan penumpamaan.47 Simpulan bahasa didefinisikan sebagai:~ Rangkaian kata yang tetap beku susunannya, tidak boleh diubah-ubah dan tahan uji, ia membawa maksud lain daripada yang dituturkan. Pepatah pula didefMisikan sebagai:49 Kahmah-kalimah yang dapat mematahkan dan inengiaskan tentang sesuatu keadaan dalam masyarakat seperti Bestir pasak dan tiang dan Tong kosong nyaring bunyinya. Bidalan pula mempunyai cmi prosodi, iaitu tekanan turun naik suara dan tekanan yang berbeza. Juga terdapat pengulangan perkataan untuk tujuan.penegasan maksud atau falsafahnya. Contohnya ialah:5
1-lidup kayu berbuah

Hidup manusia/biar berfaedah Ikut suka/luka Ikut hati/mati Ikut rasa/binasa Bawa nasmi padi Makin berisi/rnakin tunduk Jangan bawa/nasmi jagung Makin benisi/makin jegang.
46 47 48 49 50 Annas Haji Ahmad, op. cit., him. 42.
Ibid.

Matlob, Geloinbang Sastera, (Sirigapura: Malaya Publishing House, 1962), hIm. 24. Adnani SAM. dan Sofjan Mukhtan MA., Kesusasteraan Indonesia, Dalani Bentuk dan Isi, (Kuala Lumpur: Pustaka Antana, 1970), him. 32. AIwi Salim, op. cit., him. 20.

24

SUMBANCAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU

Penimpamaan pula didefinisikan sebagai:5 Kalimah-kalimah yang membandingkan sesuatu keadaan yang tenjadi dalam masyarakat dengan sesuatu keadaan yang
tenjadi dalam alam sekitannya.

Biasanya ia dimulakan dengan penkataan seperti, sebagai, sepantun, bak, laksana dan bagal. Contohnya:52
Seperti kena mendapat bunga Bagai kambing dibawa ke air

Seperti pinang dibelah dua Seperti kaca jatuh ke lantai Bagai cincin dengan permata Bagai isi dengan kuku. Perlu ditegaskan bahawa ada juga perumpamaan yang tidak mempunyai perkataan permulaan bagai, seperti dan lainlain. Contohnya:53 Mendengan guruh di langit/air di tempayan dicurahkan Besan kayu/besar dalamnya
Besan periuk/besar keraknya. Ketinggian budi bahasa yang dilaxnbangkan dalam penbahasa boleh dilihat dan segi penekanan kepada keindahan bentuk dan isinya. Dan segi bentuk ia mementingkan keindahan dan segi jumlah kata, jumlah suku kata dan mementingkan irama. Pemilihan katanya dilakulcan begitu teliti untuk menjadikannya lebih sedap didengar, ningkas dan padat. Dengan keindahan bentuk sedemikian rupa memudahkan pendengan menangkap bunyi, susunan dan falsafahnya. Dan segi bentuk ia juga memelihara asonansi dan aliterasi, iaitu keindahan yang berdasankan bunyi dan rentak yang benjaya mempengaruhi pendengar. Contohnya:M

51 52 53 54

Adnani SAM. dan Sofjan Muchtan MA., op. cit., him. 32. Aiwi Salim, op. cit., him. 20.
Ibid.

Annas Haji Ahmad, op. cit., him. 44.

25

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN JSLAM

Ikut hati mati Ikut suka duka lkut nasa binasa. Selanjutnya penibahasa juga mengandungi unsun pententangan bunyi sebagai lambang keindahan bentuknya yang diselang-seli. Contohnya:55 Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya Ringan tulang berat penut, berat tulang ringan penut. Keindahan bentuk penibahasa juga dapat dilihat dan segi cara pengucapannya yang tensendini. Di samping berpnosodi, ia juga diucapkan sepenggal-sepenggal dan benirama. Contohnya:56 Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Daripada contoh di atas, dapat dilihat bahawa penibahasa itu dan segi pengucapannya ada kenatan bunyi, persamaan bunyi dan kemenduan muzik puisi yang pendek. Keindahan dan kemenduan penibahasa bentanggungjawab secana langsung melahinkan genre puisi Melayu yang lath laitu pantun. Malahan pantun yang indah dan memenuhi cini-cini pantun yang baik tendini danipada penibahasa. Dan segi isi atau falsafahnya pula, peribahasa mempenlihatkan lambang ketinggian budi bahasa masyarakat Melayu yang lebih tensenlah. Ta lambang kehalusan budi, ketinggian tujuan, matlamat dan falsafah yang tersirat di dalamnya. Kelemahlembutan kata-kata penibahasa benupaya menyembunyikan katakata kasan dan kesat. Ia digantilcan dengan kata-kata yang halus, lembut dan lunak. Contohnya:57 Siapa makan cabai, diaiah yang benasa pedasnya Air tenang jangan disangka tiada buaya
55 56 57

Ibid.
Aiwi Baum, op. cit. Annas Haji Ahmad, op. cit., hIm. 44.

26

SUMBANCAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU

Penibahasa yang indah dan mendu dan segi bentuk dan bunyi, dalam, jauh dan tinggi falsafah isinya bukan sekadan menjadi sepenti madah pujangga atau kata-kata hikmat yang jarangjarang digunakan. Akan tetapi peribahasa itu menjadi pakaian atau basahan hanian di kalangan masyarakat Melayu tnadisional yang digunakan setiap har~idan dalam semua aspek kehidupan meneka. Sesungguhnya penibahasa menupakan lambang kebijaksanaan dan media untuk memahami pemikinan masyanakat Melayu tnadisional. Penibahasa menjadi asas setiap tindakan masyarakat. Di atas segala-segalanya, ia menjadi lambang ketinggian dan kekayaan budi bahasa thereka. Penibahasa selanjutnya berjaya melahinkan fikinan yang tajam, tegas, mengandungi perumpamaan, penmisalan, ibanat, penbandingan, contoh teladan, pengajaran, nasihat dan hilcmah atau kebijaksanaan. Rasa seninya tenlthat pada bentuknya yang benirama dan mendu dan ketinggian falsafah pada isinya sebagai perbendahanaan kebudayaan masyarakat Melayu tnadisional. Lebih-lebih lagi kata-katanya dipilih secara khusus dan teliti. Kata-katanya bengeliga dan lahin danipada pengalaman onang tua-tua dan mengandungi kiasan senba bentuk. Penibahasa mempunyai seninya yang tensendini dan tenmasyhun. Pengertian isinya ada yang selapis, iaitu kiasan atau tamsil ibarat asal dan ada pula benlapis yang menunjukkan kiasan dan tamsil ibanat yang dipindahkan atau tensinat maksud yang lain danipada maksud asaLM Falsafah yang tensinat di dalamnya tenuji dan segi kebenaran dan ketepatannya terutamanya pada zaman ia dicipta malah hingga han mi. Contohnya:~ Sedikit-sedikit iama-lama jadi bukit Bukit sama didaki, lurah sama ditununi Ketinggian budi bahasa yang tersirat dalam penibahasa juga dapat dilihat danipada sumben inspirasinya iaitu lambang alam. Penibahasa mengambil lainbang alam sekitannya. Ta kemudiannya memberikan makna yang padat dan tepat. Kepadatan dan
58 59 Matlob, op. cit., hIm. 24. Annas Haji Ahmad, op. cit., hIm. 43. 27

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

ketepatan itu adalah implikasi daripada pengalaman dan pandangan senta pemenhatian yang lama, teliti dan mendalam oleh masyarakat. Penibahasa juga mengambil lambang imej sebagai sumben mnspirasi penciptaannya. Ia menggunakan lambang danipada keadaan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Contohnya ialah:6
Menanti ara tidak bergetah Tetak air tak akan pubis

Cmi penibahasa itu memperlthatkan lambartg imej yang tepat. Bilangan penkataan imej juga kunang. Sebab itulah apabila tenhasilnya sesuatu peribahasa, ia begitu padat, pendek, tepat dan mengandungi makna sama ada selapis atau dua lapis. Ketinggian budi bahasa masyanakat Melayu tnadisional tersenlah dalam penibahasa apabila ia memperlthatkan kebijaksanaan penggunaan bahasa iaitu penggunaan bahasa yang benhati-hati, teliti, jimat dan ekonomi. Ta menggunakan perkataan yang paling kurang, tetapi padat, tepat dan benupaya membawa maksud atau falsafah yang tinggi, luas dan mendalam. Di sinilah letaknya kegeligaan dan kebijalcsanaan penibahasa sebagai lambang ketinggian budi bahasa masyarakat yang menghasilkannya. Sesungguhnya masyarakat Melayu tnadisional lbs memang tenkenal dan diakui oleh satiana Banat dan Timur sebagai salah satu bangsa yang mempunyai budi bahasa yang tinggi yang sukan untuk ditandingi oleh mana-mana bangsa di dunia thi. Salah satu bukti kukuh bagi mempenkuat kenyataan mi ialah kelahmnan, perkembangan dan ketinggian mutu sastena nakyat amnya dan penibahasa khasnya. Penibahasa menjadi puncak dan lambang keluhunan budi bahasa masyarakat Melayu tnadisional. Keindahannya bukan sahaja tenletak pada bentuknya yang tendiii danipada penkataan yang singkat, pendek dan padat, malahan ia beninama dan mendu muziknya. Isinya pula tensinat tujuan, matlamat dan falsafah yang tinggi yang sukan untuk dibayangkan bagaimana masyarakat Melayu tnadisional benupaya menghasilkan falsafah yang setinggi mi. Inilah bukti yang

60

Ibid. 28

SUMBANGAN BUDI BAHASA MASYARAKAT MELAYU

mengesahkan bahawa masyanakat Melayu tnadisional ir penbendahanaan budi bahasa yang kaya yang tidak la~ hujan dan tidak lekang dek panas.

29

BAB EMPAT
NILAI BUD! BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU
Antana nilai budi bahasa dalam masyanakat Melayu yang penting sepenti yang dijelaskan oleh Ismail Hamid ialah benhati-hati.

Berhati-hati
Masyanakat Melayu yang masyhun dengan budi bahasanya memiliki sifat berhati-hati. Ini kenana setiap tindakan yang hendak dilakukan sama ada dalam bentuk perkataan atau penbuatan semuanya dmnartcang dan dilaksanakan secara teliti dan berhati-hati. Ia mempenagakan kebudimanan masyanakat tersebut. Contohnya dapat dilthat dalam peribahasa yang benikut:6 Salah gelogok hulu malang pandai bertenggang hulu baik Sifat benhati-hati mi disebabkan oleh sebarang kesalahan dalam tindakan dan tutun kata membawa implikasi yang bunuk dan sukan untuk dibaiki. Misalnya, bengaduh atau benselisih fahaniakibat danipada tensalah cakap begitu mudah, tetapi untuk benbaik dan mengenatkan semula silatunrahim begitu sukan dan mengambil masa yang panjang. Contohnya dapat dilihat dalam penibahasa yang berikut:~

61

Ismail Hamid, Niiai Etika Masyarakat Melayu, Dunia Melayu, (Terbitan Tak Berkaia), (Bangi: IBKKM, 1986), No. 1, hIm. 35.

62

Ibid. 30

NiLAI BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Salah makan memuntahkan Salah tank mengembalikan


Salah langkah surut kembali Sesat di hujung jalan

balik ke pangkal jalan

Merendah Did
Masyanakat Melayu juga tenkenal dengan nilai menendah din. Tidak syak lagi nilai thi mempenkaya lagi budi bahasa mereka. Sifat menendah din ml dmjelmakan dalam semua bidang kehidupan sepenti tutun kata, pakaian dan semua tmndakan. Contohnya dapat dilihat dalam penibahasa yang benilcut:~
Turut resmi padi, makin benisi makin tunduk Ular menyusun akan tidak akan hilang bisanya

Mutiara jatuh ke limbahan adakah hilang cahayanya? Kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau Sifat menendah din juga dipapankan dalam cenita penglipun lara. Tema menendah din menjadi salah satu tema yang mendapat penhatian. Contohnya ialah Cerita Raja Donan. Cenita ini menggambankan seorang naja sanggup menyaman sebagai budak sunuhan sebelum mempenkenalkan dini sebagai Raja Besan. Hikayat Terung Pipit juga menggambarkan hal yang sama. Wmna bensikap menendah din yang tidak mahu mempenkenalkan identitinya. Sedangkan Selampit benlagak angkuh dan sombong. Akan tetapi Selampit akhmnnya sedan tentang ketokohan Tenung Pipit dan ia menyenah kalah.M Lawan sifat merendah dm1 ialah sombong, angkuh, bongkak dan bencakap besan. Sifat mm kunang dmgemani oleh masyanakat Melayu. Sifat keji mi akhirnya menenima padah bunk. Hal mi dijelaskan dalam penibahasa yang benikut:~ Hendak sombong berbini banyak Hendak megah benlawan lebih.
63 64 65 Awang Had SalIeh, op. cit., hIm. 3. Ismail Hamid, op. cit., hIm. 31. Ibid., hIm. 3132.

31

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Padah bunuk kesan danipada sif at angkuh dan sombong IM dipapankan juga dalam cenita nakyat. Contohnya ialah Cerita Siput Dengan Burung Helang. Helang yang kuat tenbang bencakap besan dan mengajak siput benlumba lan. Pelawaan itu dmtenmma. Smput membuat helah dengan benpakat dengan nakan-nakannya beratur di sepanjang sungai. Apabila helang memanggil siput dalam penlumbaan itu, siput dm hadapan menyahut setiap kalm sahutan dibuat. Helang tenpenanjat sehingga ia benasa letih dan tidak tendaya tenbang dan malu kenana ka1ahP~

Sabar
Ketinggian budi bahasa masyanakat Melayu sekali lagi begitu

menonjol apabila meneka memiliki sifat saban. Sifat mi dibmna hasil danipada pengalaman hidup meneka. Hakikat hidup mm dipenuhi dengan pelbagai nmntangan, halangan dan dugaan Tuhan. Justenu itu, jalan penyelesaman yang tenbaik ial4h dengan banyak bensabar. Kesabananlah yang menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup mereka dengan benansunansun dan bijaksana dan thi menandakan keluhunan budi bahasa meneka. Contohnya dapat dmlmhat dalam penibahasa yang benikut:67
Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Sehani selembar benang lama-lama menjadi kain Nak kaya berdikit-dikit, nak besan bentabun urai Sepenti anai-anai makan kayu Nak mana bendayung, bengalah, patah galah bercenmat sesudah sampai juga ke hulu Lekuk batu dititik air selalu Ringan tulang berat perut

Habis kapak berganti beliung


Kuda yang baik tak bencenai dani pelananya Malu bendayung perahu hanyut

Sifat saban dalam masyanakat Melayu walaupun lebih banyak bersifat positif, tetapi sebagai bangsa yang berbudi
66 67
Ibid., hIm. 35.

Ibid., him. 37.


32

NILAI BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

bahasa dan benmanuah, sabar itu ada batasnya. Sitat sabar tidak pada semua tempat dan ketilca. Apabila benlaku kemungkanan sepenti kezaliman, masyarakat Melayu tidak lagi boleh bensabar. Meneka bentmndak mencegahnya. Hal him dapat dilihat dalam penibahasa yang ben~ut:~ Hutang danah dibayan danah Hutang nyawa, nyawa padahnya Berani kerana benan, takut kenana salah

Pemurah
Masyarakat Melayu yang kaya dengan budi bahasa itu juga tenkenal dengan sifat pemunah dan denmawan. Sifat miii mendapat tempat dan sanjungan masyanakat. Hal liii dipapankan dalam perbmlangan yang benilcut:~ Jib mendapat sama benlaba Kehilangan sama benugm Yang ada dimakan bersama Hati gajah sama dmlapah Hati kuman sama dicecah Banyak dibenm berumpuk Sedmkit diberi bencecah Besan kayu besar dahannya Sifat tamak dan haloba menupakan sifat yang bertentangan dengan sifat pemurah. Sebagai masyanakat yang benbudi bahasa, sifat mi dipandang keji dan hmna dan membawa kecelakaan kepada pemiliknya. Lihat pantun dua kenat yang benikut:7 Sebab lemak santan bmnasa Sebab tamak badan menasa Penibahasa pula menggambankan sifat tamak dan haloba sepenti pada halaman sebelahV~
68 69 70 71

Ibid., hIm. 31. Ibid., hIm. 32.


Ibid., hIm. 33.

Ibid. 33

BUDI BAHASA DALAM TAMA DUN ISLAM Seperti tangkai jering Sepenti buaya bertemu bangkai hanyut Sepenti anjing benoleh bangkai Seperti cicak makan kapur Tepung pun ia mahu, kuihnya pun ia mahu

Menanti ara tak bengetah Macam kikir besi Tembok kening Cerita rakyat juga memapankan akibat bunk danipada sifat tamak dan haloba sepenti Cerita Anjing Dengan Bayang-Bayang. Seekon anjmng mendapat seketul tulang. Ketika menggonggongnya ia melalui sebatang sungai. Semasa benada di atas jambatan ia tenpandang bayang-bayangnya di dalam air. Sifat tamaknya menyebabkan ia benfikin ada anjing lain yang menggonggong tulang. Lalu disalaknya untuk mendapatkan tulang tensebut. Maka tenlepaslah tulang itu dan hanyut di dalam sungai dmbawa anus. Hal yang sama juga digambarkan dalam cenita jenaka, iaitu Cerita Pak Kaduk dan Lebai Malang yang tenlepas dua kenduni di hulu dan di him alcibat tamak dan haloba.

Tekun dan Rajin


Hidup thi mesti bekenja. Masyanakat Melayu tnadisional walaupun pennah dianggap sebagai masyanakat yang kunang najin bekenja, tetapi sebenannya meneka memandang tekun dan najmn benusaha dalam segenap bidang kehidupan sebagai nilai yang terpuji. Untuk mencapam kejayaan dalam apa bidang pun yang dicebuni oleh seseonang untuk mencani nezeki memenlukan ketekunan, daya ikhtiar dan ketabahan. Hal ini dapat dilihat dalam penmbahasa yang benilcut92 Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain Nak kaya bendikit-dikit, nak besan bertabur urai Sepenti anai-anai makan kayu Lekuk batu dititik air selalu Ringan tulang benat penut
72

Ibid., hIm. 36. 34

NLLAI BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Habis kapak benganti beliung

Kuda yang baik tak bencerai dati pelananya Bukan tanah menjadi padi Malu bendayung penahu hanyut

Cintakan Kebenaran
Cintakan kebenaran juga menupakan salah satu nilai yang tendapat dalam masyarakat Melayu dan ia menupakan sebahagian danipada nempah natus kebudmmanan meneka. Benar dalam tutur kata, benar dalam tmndakan, benar dalam keyakmnan dan sebagainya. Cmntakan kebenanan ini menjadm nadi yang menggenakkan masyanakat menuju kepada keamanan, kesejahtenaan dan kemakmunan. Penibahasa mempenagakannya seperti yang benikut:73 Benani kerana benan Takut kenana salah Air bensalurkan bambu Manusma bensalurkan kebenanan Peribahasa adat juga tunut mengabadikannya:74 Busung dada engkau bujang Perlihatkan tanda engkau lelaki Jangan takut tanah akan merah Satu hilang, kedua terbilang Sebelum ajal berpantang mati Namun di dalam kebenanan Bian dipancung lehen putus
Setapak jangan engkau surut Menyunuh berbuat baik

Melanang berbuat jahat Menanik dan mengembangkan


Menunjuk dan mengajani

Menegun dan menyapa


73

Ibid.,

74

him. 35. Ibid., him. 3536.

35

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Terdonong mengheiakan
Teniompat disenet

Saiah diperbaiki Dialih kepada yang benar Cenita-cenita nakyat juga banyak menakamkan tentang kelebihan sifat cinta akan kebenaran mi. Peijuangan menegakkan kebenanan mendapat tempat dalam cenita penglipun lana. Contohnya: Kebenaran itu sentiasa mencapai kemenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya kebatilan itu akhinnya menenima kekalahan dan pembalasan yang pedili. Contohnya malah Cerita Bawang Putih dan Bawang Merah dan Cerita Selindang Delima.

Menunaikan Janji
Kebudimanan masyarakat Melayu juga tenserlah apabila meneka mengutamakan sifat memelihana, menunamkan dan menepati janji. Sedangkan sifat manusia itu begitu mudah menabur janji, tetapm mudah pula memungkirthya. Seseonang yang menepati janji dihormati dan yang memungkmnmnya mula dmkejm. Hal thi 75 dapat dilihat dalam penibahasa yang benikut.
Kerbau dipegang pada tahnya Manusia dipegang pada janjinya

Adat Mmnangkabau tidak ketinggalan mengemukakan


penbilangan yang memuliakan sifat menunaikan janji:76 Kaiau

hum

ke rantau

ke mudik ke padang sibusuk


di situ jaian bensimpang dua kalau berjanji biasa mungkir titian biasa lapuk musuh bagi orang Minangkabau

Cenita-cenita nakyat juga menyanjung tinggi sifat menepati janji dan sebaliknya memandang hmna sifat memungkmnmnya. Contohnya ialah seperti yang tendapat dalam cerita penglipun
75 76 Ibid., hIm. 39. Ibid.

36

NILAI BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

lana Cerita Anggun Cik Tunggal. Akibat memungkmni janji, Anggun Cik Tunggal, putera Gondan Gondanan menjadm siamang putih (kena putih).7

Muafakat
Masyanakat Melayu sememangnya populan dengan semangat bengotong-noyong, tolong-menolong, bekenjasama dan bermuafakat dalam menyempunnakan kepenluan hidup sama ada untuk kebajilcan umum atau penibadi. Contohnya, meneka mudah benmuafakat untuk membmna masjid, surau, membensihkan tanah penkubunan, menyempurnakan kenduni kahwmn, kematian dan sebagainya. Sumbangan meneka dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja dalam bentuk tulang unat atau tenaga, tetapm juga dalam bentuk buah fikmnan dan hanta benda. Penbahasa Melayu membuktikannya98
Bulat am kerana pembetung Buiat manusia kerana muafakat Faham sesuai, benar seekon

SWat segolek, pipih selayang Rundingan jangan sehsih Muafakat jangan bercanggah Tuah pada sekata Beranm pada seiya Perbilangan adat juga tunut mengabadikan muafakat:~ Dicani nunding yang benar Benia-ia dengan admk Bentidak-tidak dengan kakak Air dmbulatkan dengan pembuIuh Kata dibulatkan dengan muafakat Mencani kata muafakat Menambah sesuatu yang kunang Menghubung yang pendek Menjinak yang liar
77
78

79

Ibid. Ibid., hIm. 37. Ibid., hIm. 38.

37

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Merapat yang umpang


Melantai yang lapuk

Mempenbahanui yang usang

Tolong-Menolong
Apabila muafakat mudah dicapai dan menjadi amalan masyanakat Melayu, sifat tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan mencegah kejahatan menjadi mudah dilksanakan. Masyanakat Melayu tnadisional sebahagmannya menupakan masyanakat tani. Mereka mementingkan semangat tolong-menolong mm dalam menyempumakan kegmatan pentanian meneka. Meneka suka bengotong-royong menyempunnakan kegiatan pentanman meneka tenutama di sawah yang dikenali dengan istilah bendenau. Hani mi atau minggu ini semua penduduk desa membantu di sawah Pak Mat. Manakala esok atau mmnggu yang benilcutnya, sawah Pak Ali pula dan begitulah setenusnya. Pen-

bilangan menggalakkannya:8

Benat sama dipikui Ringan sama dijinjing Yang tmdak ada sama dicani Sama sakit sama senang Ke bukit sama mendaki Ke lunah sama menuruni Sama menghayun sama meiangkah Jika khaban baik diberitahu Jika khaban buruk serentak didatangi Jika jauh ingat mengingat Jika dekat temu menemui Dapat sama iaba Hilang sama rugi.

Perpaduan
Penasaan kasih sayang, honmat-menghonmati dan bensatu-padu juga menupakan salah satu nilai budi yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Contohnya, jika diadakan kenduni kahwmn
SO

Ibid., him. 37.

38

NILAL BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

di rumah salat seonang penduduic desa, selunuh penduduk desa tidak tunun ke bendang pada harm benkenaan. Semuanya pengi membantu menyempunnakan kendurm kahwin tensebut. Demmkian juga jika benlaku kematian di numah salah seonang penduduk desa, selunuh penduduk di situ membatalkan sebanang
itu

kegiatan bersuka na dan semuanya bentumpu ke numah benkenaan untuk meny~inpunnakan jenazah tensebut. Dua contoh dm atas

mempenlihatkan betapa enat dan padunya penpaduan di kalangan masyanakat Melayu. Penumpamaan yang berikut mm memantapkannya:8 Ibanat telur sesangkar Pecah sebiji pecah semua Cubit peha kin Peha kanan pun sakit Seikat seperti sinmh Serumpun seperti senai Seciap seperti ayam
Sedencing seperti besi Suku tak boleh dianjak

Meiompat sama patah Menyenudup sama bongkok


Jaian sedondon Seienggang seayun.

Menghormati Ibu Bapa


Masyarakat Melayu juga begitu menghonmatm ibu bapa dan orang tua-tua. Tanpa onang tua tidak mungkmn wujud genenasi yang benikutnya. Pengalaman meneka begitu benhanga untuk
membimbing genenasi yang berikutnya. Budaya Melayu me-

negah seseonang anak mendenhaka atau kurang ajan kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Penbilangan adat mewajibkannya:82 Yang tua dimuliakan

Yang muda disayangi


Sama besar hormat menghonmati 81 82 Ibid., hIm. 38. Ibid., him. 40.

39

BUDI BJtHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Cenita-cenita nakyat juga banyak mengemukakan tema pembalasan bunuk kepada anak denhaka. Antananya Cerita Si Tanggang dan Cerita Si Malim Kundang. Cenita-cenita thi mengisahkan anak denhaka yang tidak mengakui ibu meneka yang kusut masam di hadapan isteni meneka yang jelita dan danipada keturunan bangsawan. Meneka dmsumpah oleh mbu mereka dan

menjadi bath.

Mematuhi Adat
Masyanakat Melayu tnadismonal begitu menghormati adat yang dianggap sebagai penatunan atau undang-undang hidup yang tidak bentulis. Oleh sebab kebaikannya lebih banyak danipada kebunukannya mereka mematuhmnya untuk kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan masyanakat sejagat. Onang yang mematuhm adat yang baik dianggap sebagai benbudi mulia dan dma disanjung tmnggi oleh masyaralcat. Sebaliknya orang yang melanggar adat akan dicemuh. Penibahasa menjelaskannya sepenti yang benikut:u Hidup dmkandung adat Mati dmkandung tanah Jangan mati adat Adat sepanjang jaian Cupak sepanjang betung Kedudukan di atas tikan Unatnya dan Melaka Duduk kita atas tikan Hendak membilang adat pesaka Keduduk di dalam kuali Uratnya sampai Melaka Duduk kita dalam negeni Elok membilang adat pesaka. Penbilangan juga turut menghargai adat:M
83 84 Ibid., him. 41. Ibid.

40

NILAI BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU

Usang diperbaharul Lapuk disokong Yang elok dipakai Yang buruk dibuang Jika singkat harap diulas Panjang harap dikerat Rumput harap disisit. Walaupun masyarakat Melayu memang menjunjung tinggi adat, tetapi batas mematuhinya tetap ada. Perbilangan tersebut di atas jelas menunjukkan bahawa adat yang tidak sesuai atau usang boleh diperbaharui dan hams ditinggalkan.

Menghormati Raja
Raja dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai payung negeri. Justeru itu mereka menghormati dan mematuhi titah perintah raja. Dalam sejarah masyarakat Melayu tradisional, rakyat sanggup mengorbankan jiwa dan raga kepada raja mereka demi mendaulatkan sempadan negeri daripada pencerobohan. Sebab itulah mereka pantang menderhaka kepada seseorang raja terutamanya raja yang adil. Hal mi dapat dilihat dalam peribahasa yang berikut:85 Pantang Melayu rnenderhaka kepada raja. Namun demikian penghormatan dan kepatuhan mereka kepada raja tidak dilakukan secara membuta tuli. Raja yang dihormati dan dipatuhi ialah raja yang adil dan mereka menolak raja yang zalim. Peribahasa yang berikut mi membuktilcannya:~ Raja adil raja disembah Raja zalim raja disanggah Sesungguhnya sukar untuk menafikan tentang kekayaan khazanah dan perbendaharaan budaya Melayu dengan nilai budi bahasa yang bermutu tinggi. Daripada senarai nilai budi
85
86

Ibid., him. 40. Ibid.

41

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

masyarakat Melayu yang sempat dilcetengahkan jelas membuktikan bahawa sifat kebudimanan mereka begitu tinggi dan tidak syak lagi mereka merupakan salah satu bangsa yang mempunyai tamadun yang disegani di dunia mi.

42

BAB LIMA
KELAHIRAN BUDI BAHASA MENURUT ISLAM
Sebelum kita membmncangkan kelahiran budi bahasa dan kaca mata Islam, terlebih dahulu dikemukakan teori dan mazhab yang pernah dikemukakan setakat mi:

Adat
A.S. Hornby dan E.C. Parnwell dalam The Progressive English Dictionary, mendefinisikan adat (customs) sebagai sesuatu tingkah laku yang telah diterima oleh sesebuah masyarakat. Budi bahasa lahir daripada adat.~7 Kamus Dwibahasa pula mendefinisikan adat (customs) sebagal peraturan yang lazim dipakai sejak dahulu kala, hukum, cara hidup yang telah menjadi kebiasaan, ralip dan resam. Budi bahasa lahir daripada adat.~ Yunus Mans dalam Kamus Pa/ar, mendefinisikan adat sebagai cara hidup dan peraturan dalam masyarakat yang telah diterima mengikut kelaziman dan nilai tertentu. Beliau selanjutnya menambab bahawa adat itu juga merupakan undang-undang atau pantang larang bermasyarakat. Termasuk juga dalam ruang Iingkup adat ialah bersopan santun dan berbudi bahasa.~ Teuku Iskandar dalam Kamus Dewan mendefinisikan adat sebagai peraturan yang lazim dipakai sejak dahulu kala, hukum
87 88 89 AS. Hornby dan E.C. Parnwe!!, The Progressive English Dictionary, (London: Oxford University Press, 1972), Mm. 20. Kamus Dwibahasa, (Kua!a Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979), hIm.
314.

Yunus Marts, op. cit., hIm. 4.

43

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

atau lembaga yang sudah menjadi kebiasaan dan resam termasuk bersopan santun dan berbudi bahasa.9 Kesimpulan yang boleh diambil di sini ialah adat merupakan peraturan, undang-undang, hukum, cara hidup, lembaga dan pantang larang yang telah diterima oleh sesebuah masyarakat termasuk berbudi bahasa. Setiap budi bahasa yang lahir daripada sesuatu adat itu bersumberkan kepercayaan, keyakinan, pantang larang dan kebiasaan. Contohnya animisme Hinduisme di kalangan masyarakat Melayu pra-Islam dan sebagainya. Sehingga diakui bahawa masyarakat Melayu tradisional (pra-Islam) terkenal dengan kekayaan adat, pantang larang dan budi bahasanya seperti yang telah dibincangkan dalam bab-bab terdahulu. Kebanyakan masyarakat tradisional mempunyai adat yang dianggap baik, dipatuhi dan dilaksanakan. Anak-anak mereka dididik supaya tunduk kepada adat tersebut sehingga mereka yang patuh kepada adat dipandang tinggi dan sebaliknya orang yang melanggarnya dipandang hina dan dthukum. Di kalangari masyarakat Jahiliyah, adat dikenali dengan istilah uruf Mereka terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai beberapa adat resam yang baik dan segi budi bahasa seperti menghormati tetamu, menunai janji dan sebagainya. Islam sebagai al-Wi bukan datang untuk menghapuskan sama sekali adat. Akan tetapi Islam diturunican untuk menyempurnakannya. Ia diturunkan untuk menyempurnakan adat agar ia benar-benar dapat menyempurnakan sifat semula jadi manusia yang sekali gus pasti tidak bertentangan dengan aqidah, syara dan akhlak terutama nilai dan amalan budi bahasa mereka tidak kira sama ada budi bahasa yang terdapat dalam masyarakat Melayu atau masyarakat Arab Jahiliyah atau se-bagainya. Sedangkan sebahagian besar adat yang bertentangan dengan ketiga-tiga unsur itu adalah adat yang ditentang dan ditolak oleh Islam seperti adat masyarakat Jahiliyah yang menyembah berhala, rninum arak, berjudi, membunuh anak perempuan dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan sebahagian daripada adat resam Melayu tradisional termasuk budi bahasa khususnya mantera dan jampi ditolak sama sekali oleh Islam kerana terdapat unsur syirik.
90 Teuku Iskandar, op. cit., hIm. 5.

44

KELAHWAN BUDI BAHASA MENURUT ISLAM

Segala adat resam masyarakat Jahiliyah dan masyarakat Melayu yang mulia dan suci murni seperti menghormati tetamu, suka menolong orang yang berada dalam kesusahan, bergotongroyong dan sebagainya terus dipelihara, dimantapkan dan disempurnakan oleh Islam.9 Punca kecacatan aflat resam sehingga ditolak oleh Islam termasuk sebahagian daripada budi bahasa adalah terletak pada normanya yang kacau dan tidak boleh dijadikan pegangan. Normanya tidak tetap. Ia boleh berubah mengikut pengaruh persekitaran dan zaman. Ada norma adat yang tidak sesuai dengan lojik akal. Ada juga yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Contohnya, masyarakat Sparta pada zaman tamadun Greek kuno menggalakkan perbuatan mencuri. Generasi muda mereka dilatih agar pintar dalam tipu muslihat. Mereka dilatih berbohong agar tipu muslihat mereka tidak diketahui orang. Mereka masuk ke kebun dan mencuri buah-buahan ketika ketiadaan tuannya. Mereka masuk ke rumah untuk menikmati hidangan. Apabila tertangkap mereka dihukum dan didera atau dipenjarakan. Mereka dicaci oleh masyarakat Sparta bukan kerana perbuatan mencuri itu tetapi kerana tidak pintar dan kurang pintar dalam tipu muslihat sehingga mereka tertangkap.92

Kepentingan Kebendaan
Ada pula yang beranggapan bahawa kepentingan kebendaan merupakan faktor kelahiran budi bahasa. Untuk kepentingan kebendaan seperti masyarakat Arab Jahiliyah yang suka menghormati tetamu, memberi mereka makanan dan tempat tinggal kerana kepentingan keadaan hidup di padang pasir. Mereka selalu kekurangan makanan. Untuk kepentingan mendapatkan bekalan makanan, mereka menghormati tetamu kerana mengharapkan orang lam pula akan membalas budi baik itu ketika dan di tempat yang berlainan apabila mereka mengalami kesusahan yang sama seperti tetamu yang dirailcan. Islam menolak dan menafikan sebahagian dakwaan teori atau mazhab ini. Teori mi terlalu mementingkan kebendaan
91

92

Abmad Huh, Mm 1978), hIm. 17. Ibid.

Akhlaq al-Nabi, (Terjemahan), Jakarta: Bulan Bintang,

45

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

sehingga mengabailcan kepentingan kerohanian. Hal kerohanian dianggap oleh teoni ini sebagai hal peribadi bukan urusan masyarakat. Jika teoni mi diterima, ia akan menimbulkan perbalahan dan permusuhan yang merosakkan hubungan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakatnya. Ia bertanggungjawab secara langsung melahirkan sifat ego, mementingkan diii, rakus, tamak, bakhil, menipu dan berdusta. Oleh sebab terlalu mementingkan din, orang lain dianggap musuh. Individualisme menghilangkan perasaan kasth sayang, belas kasihan, hubungan kekeluargaan, ilcatan persaudaraan dan tidak percaya-mempercayai antara satu sama lain. Oleh sebab terlalu mementingkan din, orang lain dianggap musuh. Individualisme menghilangkan perasaan kasih sayang, belas kasihan, hubungan kekeluargaan, ilcatan persaudaraan dan tidak percaya-mempercayai antara satu sama lain.

Kepentingan Individu
Mazhab mi mengemukakan teori yang berkeyakinan bahawa kesenangan dan kenikmatan individu merupakan faktor kelahiran budi bahasa. Individu itu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Segala yang dilakukan semuanya dirangsang untuk memenuhi keperluan din dan mengelakkan sesuatu yang merugikan. Mereka yalcmn matlamat hidup manusia di dunia mi ialah untuk menilcmati kesenangan maksimum. Oleh sebab itulah setiap tindakan hams menghasilkan kelazatan yang malcsimum dan tindakan yang boleh menghasilkan penderitaan wajar dihindarkan. Mazhab ini diasaskan oleh Epicurus (341280 S.M.).93 Islam juga menolak mazhab ini kerana ia menafikan kebanyakan nilai budi bahasa yang baik. Contohnya, ia menolak sifat iffah iaitu pemeliharaan din danipada segala sifat yang keji atau sesuatu yang terlarang (berdosa). Mazhab ini menganggap bahawa sifat itu boleh membawa kesusahan sedangkan penderitaan adalah musuh utama individu. Sabar yang merupakan salah satu nilai yang tenpuji dalam amalan budi bahasa juga
93 A. Hilary Armstrong, Epicureanism, The Encyclopedia Americana, (Connecticut: Grolier Incorporated, 1986). Jil. 10, hIm. 503.

46

KELAHIRAN BUDI BAHASA MENURUT ISLAM

dipandang keji. Lebih-lebth lagi sifat jihad yang begitu penting dalam Islam ditolak kerana dikatakan membawa kepada penderitaan individu. Sedangkan nilai-nilai budi bahasa yang mulia yang diutamakan oleh Islam itu jika dihayati dalam enti kata yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan dan segi nohani kepada individu yang memiikinya kerana telah berjaya melaksanakan titah perintah Allah s.w.t. Orang yang berbudi dan berbakti sebenarnya menikmati kebahagiaan jiwa yang maksimum. Contohnya, mereka yang berjaya memadamkan kebakaran senta menyelamatkan banyak nyawa dan harta, onang menyelamatkan nyawa orang yang sedang kelemasan di sungai dan menyertai pertubuhan sukarela memang mengalami sedikit pendenitaan fizikal tetapi mereka menikmati kepuasan dan kebahagiaan jiwa. Justeru itu tidak syak lagi mazhab kepentingan individu sebagai fakton kelahiran budi bahasa tidak dapat ditenima.

Moral dan Etika


Antara mazhab yang mengatakan bahawa budi bahasa itu lahir demi kepentingan masyarakat ialah mazhab moral dan etika. Yunus Mans dalam Kamus Pajar mendefinisikan moral sebagai akhlak, kelakuan baik atau buruk, pengajanan yang bath, teladan danipada pengalaman, cerita, filem, novel dan sebagainya, semangat dan ketabahan dalam hidup untuk menghadapi peijuangan dan pergolakan hidup.94 A.S. Hornby dan E.C. Pannwell dalam The Progressive English Dictionary, mendefinisikan moral sebagai pninsip-pninsip kebaikan dan kemuliaan hidup, satu ukuran nilai kebaikan dan keburukan, tingkah laku, semangat melawan dan keyakinan kepada sesuatu disiplin atau sistem kebaikan dan keburukan.95 Kamus Dwibahasa pula mendefinisikan moral sebagai pmsip yang menentukan betul atau salah, penguasaan nilai untuk mengenali sesuatu yang betul atau salah, kesusilaan, berbudi bahasa, cenita yang mengandungi pengajaran tentang kebenaran dan kesalahan, kesedaran dalaman tentang perkara yang benar atau yang salah dan sokongan atau semangat.96
94 95 96 Yunus Mans, op. cit., hIm. 399. H.S. Hornby dan E.C. Parnwell, op. cit., him. 177. Kamus Dwibahasa, op. cit., him. 408.

47

BUD! BAUASA DALAM TAMADUN ISLAM

Danipada tiga pendapat yang disenaraikan di atas satu kesimpulan ningkas boleh diambil, iaitu moral lebih bemsifat kerohanian, kejiwaan atau hati nunani yang menentukan kebaikan dan keburukan temmasuk budi bahasa. Etika pula didefinisikan oleh Kamus Dwibahasa sebagai sesuatu dasar akhlak atau tmngkah laku, kesusilaan, adat dan kebiasaan.97 H.S. Honnby dan E.C. Pamnwell dalam kamus The Progressive English Dictionary mendefmnisilcan etika (ethics) sebagai satu disiplin ilmu atau sains moral yang mengkaji tmngkah laku manusia. Ia juga merupakan sistem atau disiplin yang bemkaitan dengan adat dan tingkah laku.98 Teuku Iskandam dalam Kamus Dewan mendefinisilcan etilca sebagai satu disiplin ilmu yang mengkaji dasan dan pminsip yang bemkaitan dengan akhlak, moral dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan, masyanakat, pemsatuan peker~a dan sebagainyaY9 Daripada tiga pendapat yang dikemukakan di atas, satu kesimpulan mingkas boleh diambil, iaitu etika memupakan satu bidang sains yang mengkaji tentang tingkah laku manusia, adat resam, pematuran dan sebagainya. Richard T. Gamer dalam The Encyclopedia Americana membuat kesimpulan bahawa moral merupakan sebahagian danipada etika kemana ia melibatkan unsum kerohanian, jiwa. atau hati nunani. Sedangkan etika membawa maksud yang lebih luas dan lebih umum kemana mengambil kina unsur kemohanian, kejiwaan, hati numani dan kebendaan, kejasmanian dan fizikal.~ Kedua-dua mazhab itu berpendapat bahawa demi kepentingan umumlah maka manusia itu mesti benbudi bahasa. Setiap anggota masyamakat wajar berusaha untuk menjamin kebahagiaan umum yang meliputi kebahagiaan dii, keluarga dan masyamakat. Usaha dan kegigihan yang lebih akan meningkatkan kebahagiaan masyamakat dan begitu juga sebaliknya. Kelebihan kedua-dua mazhab mi ialah mengutamakan kejujuran dalam usaha meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Contohnya, seomang dokton harus jujum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab demi menjaga kesthatan masyamakat
97 98 99 100 Ibid., him. 440. MS. Hornby dan E.C. ?arnwell, op. cit., hIm. 95. Teuku Iskandar, op. cit., him. 272. Richard T. Garner, Ethnic, The Encyclopedia Americana, (Connecticut: Groiier Incorporated, 1986). Jil. 10, hIm. 610619.

48

KELAIURAN BUDI BAHASA MENURUT ISLAM

sebagai sebal-tagian daripada budi bahasa. Lebih-lebth lagi bagi golongan guru, pendidik dan ahli akademik, tanggungjawab benbudi bahasa pada pandangan mazhab moral dan etika lebth tinggi lagi kenana masa depan sesuatu genemasi itu santa ada berbudi bahasa atau sebaliknya, sebahagian besarnya, temletak di tangan meneka sebagai pembimbing, penunjuk ajar dan lebih penting sebagai teladan yang dicontohi oleh masyanakat. Namun demikian kedua-dua mazhab mi banyak kelemahannya. Ini menyebabkan sebahagian damipada nilai budi bahasa yang ditetapkan oleh moral dan etilca ditolak oleh Islam. Sebahagian yang lain ditenima dan dimantapkan serta disempunnakan oleh Islam. Kelemahan utama ialah sumbem dan asasnya yang tidak kukuh. Akal, hati nurani, adat kebiasaan, pemikinan dan falsafah yang menjadi sumbem dan asasnya itu merupakan hasil ciptaan manusia sedangkan tidak semua mtilai yang dihasilkan oleh semua unsur tensebut benam dan tepat. Islam hanya menerima nilai moral dan etika yang tidak bententangan dengan al-Quman dan al-Sunnah juga bersesuaian dengan aqidah, syana dan akhlajc. Etika yang bertentangan dan tidak sesuai semuanya ditolak. Contohnya Islam tidak menghalalkan tujuan menghamtiskan cama. Robin Hood dalam legenda masyanakat bamat dianggap bemmoral dan beretika tinggi kemana melakukan mompakan temhadap harta omang kaya untuk diagihkan kepada masyanakat yang miskin!

Hati Nurani
Mazhab ini dipelopomi oleh Zenon (342270 SM.) seomang ahli falsafah Greek kuno. Ia kemudian dipembaharui oleh hnmanuel Kant (17241804) seomang ahli falsafah Jerman. Mazhab mi mengeluamkan teomi bahawa setiap manusia itu mempunyai daya kekuatan semula jadi yang bemupaya membezakan antara kebailcan dan kebumukan. Ia disamakan dengan ilham. Selanjutnya, sifat-sifat lain seperti benam, bemani, demmawan dan bembudi bahasa mulia dianggap sebagai fitnah semula jadi manusia. Demikian juga sifat-sifat keji seperti dusta, khianat, bembahasa kesat dan kasam merupakan sifat semula jadi yang telah diketahui

101

Ahmad Huh, op. cit., hIm. 22.

49

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

oleh manusia secana fitmah sebagai budi bahasa yang keji.102 Menurut pandangan mazhab ini selanjutnya, budi bahasa yang balk dan buruk itu dapat dilcenal pasti oleh akal manusia tanpa penlu berfikir panjang. Islam tidak menolak semua nilai budi bahasa yang dikemukakan oleh mazhab hail numani ini. Sebaliknya, tidak semua nilai itu ditenima. Nilai yang ditenima hanyalah nilai yang tidak bententangan dengan al-Qunan dan al-Sunnah dan tidak merosakkan aqidah, syama dan akhlak. Kelemahan yang nyata dapat dikesan dalam mazhab in temutamanya hati numani (damir). Ia tidak boleh dijadikan sebagai penentu nilai budi bahasa yang bath dan budi bahasa yang keji. mi kemana ia sering dikuasai oleh nafsu, syahwat, alam sekitar dan sebagainya. Pendinian hati nurani akhimnya seming berubah mengikut keadaan, tempat dan ketilca.

Pertengahan
Tendapat juga mazhab yang mengeluankan teori bahawa budi bahasa itu lahim damipada sikap yang mengutamakan kesederhanaan atau pentengahan. Budi bahasa yang balk itu dilcatakan bemada di pinggir dua penkana, iaitu maksimum dan minimum atau ekstrem dan tenlalu kumang. Berlebihan dan kekurangan dianggap sebagai keji dalam bembudi bahasa. Budi yang baik ialah tidak terlalu pemumah dan tidak pula tenlalu bakhll. Tidak terlalu boros dan tidak terlalu beijimat cermat. Tidak terlalu bercakap banyak dan tidak pula membisu. Mazhab ml mempunyai pengaruh yang besar di sepanjang sejarah penkembangan tamadun manusia yang dikatakan benpengaruh sejak zaman Aristotle (384322 S.M.) di Greek kuno.3 Walaupun mempunyai pengaruh dan pengilcut yang namai, tidak bementi Islam menenima kesemua nilai budi bahasa yang dipenjuangkan oleh mazhab mi. Demildan juga, tidak semuanya ditolak oleh Islam. Selagi ia tidak bertentangan dengan apa-apa yang dipei~uangkan oleh al-Quran dan al-Sunnah, tidak merosakkan aqidah, syara dan akhlak selagi itulah ia diterima oleh Islam.
102 103 William H. Werkmeister, Kant, The Encyclopedia Americana, (Connecticut: Grolier Incorporated, 1986). Jil. 16, hIm. 310314. John Rowe Wonkman, Aristotle, The Encyclopedia Americana, (Connecticut: Grolier Incorporated, 1986). Jil. 2, hIm. 288291.

50

KELAHIRAN BUDI BAHASA MENURUT ISLAM

Kesederhanaan sememangnya dipezjuangkan oleh Islam dalam banyak hal tetapi tidak secara mutlak. Contohnya ialah sifat berani kemana benar. Untuk menegakkan kebenanan dan menghapuskan kemungkaman, kebemanian merupakan budi yang begitu besar nilainya sehingga sanggup berjihad. Semangat jiliad mempertaruhkan nyaw tidak mungkin lahir jika selamalamanya seseorang itu mementingka.n kesederhanaan, iaitu tidak begitu bemani dan tidak pula temlalu penakut. Demikian juga Islam tidak membataskan kesedenhanaan pada sifat kedemmawanan dan pemunah yang bergantung pada kemampuan individu. Mazhab mi juga mempenlihatkan kelemahannya sendimi apabila gagal untuk meletakkan kayu ukur untuk menentukan di mana letaknya pentengahan dan kesederhanaan dalambudi bahasa. Ia dipenuhi dengan kekaburan dan kekeliruan. Lebih-lebth lagi nilai pemtengahan dan kesederhanaan yang diperjuangkan oleh mazhab ml sentiasa berubah dan semasa ke semasa, berbeza dan satu tempat dengan tempat yang lain dan suasana yang benlamnan. Justeru itu ia tidak boleh ditenima secara mutlak sebagai faktor kelahinan budi bahasa.

Kekuatan
Akhirnya terdapat mazhab yang mengeluarkan teoni bahawa budi bahasa itu lahmr damipada kekuatan. Orang yang besar badan, sasa dan kuat itu tinggi martabatnya. Dengan kekuatan itu lahirlah budi bahasa secara automatik. Bukti yang dibawa iakh pahlawan dan raja yang pemkasa dan berbudi bahasa adalah memeka yang mempunyai tubuh badan yang kuat dan sasa. Sedangkan orang lemah menjadi hamba abdi dan lemah budi bahasanya.104 Teoni mazhab mi juga tidak dapat ditenima oleh Islam secama mutlak dan tidak pula ditolak mentah-mentah. Dan satu segi ada kebenanannya, iaitu onang yang kuat tenaganya boleh membeni sumbangan, jasa, bakti dan budi yang lebth banyak danipada onang lemah. Akan tetapi ia bukan satu syarat yang mutlak. Benbudi bahasa tidak sahaja bergantung pada harta benda dan tenaga, tetapi ada unsur yang lebih utama lagi iaitu
104 Ahmad Hufi, op. cit., hIm. 39.

51

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

hati dan jiwa yang mesti bersifat pemumah, dermawan, sabam, belas kasih~ndan sebagainya. Onang yang kuat dan kaya sekalipun jmka jiwanya miskin dengan sifat-sifat tersebut, ia tidak boleh menjadi onang budiman. Sebaliknya onang lemah sekalipun tetapi jilca jiwanya kaya dengan sifat kebudmmanan, mnsya-Allah ia dapat memberikan jasa, bakti dan budi bahasa yang mulia dalam kadar kemampuarmya seperti nasthat yang bailc, smmpati dan halus bahasanya yang melunakkan hati orang yang meminta nasihat daripadanya.

Akhlak
Budi bahasa yang mulia dan terpuji dalam erti kata yang sebenamya adalah lahir daripada akhlak yang disyanmatkan oleh Islam. Ia paling sempumna mengatasi semua mazhab dan teoni yang membicanakan fakton kelahinan budi bahasa kerana sumbemya yang autonitatif ialtu al-Quran dan al-Sunnah. Asasnya pula begitu kukuh dan mantap iaitu aqidah, syana dan alchlak. Banyak mazhab yang telah lahmn dan mengeluarkan pelbagai teoni tentang faktom kelahiran budi bahasa. Akan tetapi tiada satu pun yang benan-benar tepat dan sempuma. Kekurangan itu disempunnakan oleh Islam dengan sumber dan asas yang lebih kukuh, mantap dan autonitatif. Budi bahasa Islam menemima semua unsun yang baik yang dmpensembahkan oleh semua mazhab yang tersebut di atas selagi ia tidak bertentangan dengan sumben budm bahasa Islam iaitu al-Quman dan alSunnah dan tidak pula merosakkan aqidah, syama dan akhlak sebagai asas budi bahasa Islam. Sebaliknya, semua unsur yang bententangan dengan sumben dan asas budi bahasa Islam ditolak mentah-mentah oleh Islam kenana ia memiliki nilai budi bahasa yang terunggul di atas muka bumi thi kenana ia digubal oleh Allah s.w.t., Pencipta alam, manusia dan budi bahasa manusia.

52

BAB ENAM
SUMBER BUD! BAHASA ISLAM
Rajah 3 menupakan perbandingan bagi sumber dan asas budi bahasa Islam. Sumbem dan asas itu dlibanatkan sebagai sebatang pohon yang nimbun, lebat dan menghijau daunnya, nanum pula buahnya. Buah yang ranum dan lebat senta manis masanya hanya dapat dthasilkan oleh pohon yang mempunyai akam yang kukuh yang mencengkam dalampenutbumi. Bajanyapula tendiri damipada bahan-bahan terbaik yang dipenlukan oleh pohon tersebut. Sebab itulah ia menghasilkan dahan yang banyak dan cabangnya lurus untuk menampung buah yang enak dan manis itu. Baja yang baik itu tidak lam dan tidak bukan malah alQunan dan al-Sunnah. Akar tunjang yang panjang itu pula ialah aqidah, syana dan akhlak. Sedangkan dahan-dahan utamanya itulah nilai-nilai akhlak yang tenpuji dan utama. Buah yang manis dan nanum itulah budi bahasa.

A1-Quran
Al-Qunan menupakan wahyu dan kalam Allah yang ditunmkan oleh Allah s.w.t. kepada Rasulullah saw. melalui perantaraan Malaikat Jibmil. Ia bensifat qadim lagi azali dari segi makna dan Hadith dan segi lafaz dan tentulis di dalam mashaf. Ia juga merupakan mukjizat yang tenbesan yang pemah diturunkan oleh Allah s.w.t. ke muka bumi sejak Adam a.s. hingga han kiamat. Ia menjadi sumben selunuh ajanan Islam arnnya sama ada aqidah, syara atau alchlak secana umum atau budi bahasa secara khusus. Sebagai sumbem utama budi bahasa Islam, al-Quran 53

Menunaikan

Janji

Budi Bahasa

AI-Quran dan

aI-Sunnah

Rajah

Sumber dan

asas budi

bahasa Islam

54

SUMBER BUDI BAHASA ISLAM

telah meletakkan prinsip dan garis kasar dan keutamaan budi bahasa. Antaranya ialah: Banyak ayat yang dikemukakan oleh al-Quran yang menggalakkan pemilikan sifat ikhlas, konsep, ciri dan sebagainya. Contohnya ialah ayat:

~3 r-t~/~i LtJ~ ~r-~ r)))1- ~ ~r-&~-~ ~


)~7~ ~

,~

...

-4

--

I/ills berkata: Wa/wi Tuhanku, kerana Engkau telah menjadikan abs sesat, (ma/ca) deS sesungguhnya aku telah memperelokkan sega/ajenis maksiat kepadaAdam dan zuriatnya didunia mi dan aku akan menyesatkan mere/ca semuanya, kecuali di antara zuriat-zuriat Adam iaitu hamba-hamba-Mu yang 1k/i/as. (Surali al-HiJr 15: 3940)
Terjemahan:

Melalui ayat yang tersebut di atas, al-Quran menjelaskan bahawa hanya orang ilchlas sahaja yang tidak dapat digoda iblis, syaitandan nafsujahat sekali gus merupakan orangberbudibahasa mulia lagi terpuji. Adil dalam erti kata yang paling mudah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akantetapi apakah timbangan atau kayu ukur yang dapat menentukan keadilan? Tidak lain dan tidak bukan ialah wahyu daripada Allah s.w.t. terutamanya al-Quran. Budi bahasa Islam juga meletakkan sifat adil sebagai salah satu daripada nilai utamanya. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat yang berikut:

r c~fd L~ai.~4

~~:~

5t~

4.ut~,t4,

~
.,-

s-

.~-

Terjemahan:

Wahai orang yang benman: Hendakiak kamu semua 55

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran danjangan sekali-kali kebencian karnu lerhadapsesuatu kaum itit mendorong kamu kepada tidakmelakukan keadilan. Hendak!ah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap aaii jftt Iebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah arnat mengetahui dengan inendalam akan apa yang kamu lakukan. (Surah al-Maidah 5:8) Ayat mi menjelaskan bahawa halangan utama yang menyebabkan seseomang itu tidak benlaku adil atau sanggup melakukan kezaliman adalah kemana dikuasai oleh nafsu benci, hasad dan dengki. Justenu itu al-Qunan telah mengemukakan penawamya iaitu sifat taqwa. Al-Quran juga mewajibkan umat Islam agan bensifat benar. Fungsi sifat mi dalam pembentukan budi bahasa yang mulia juga besan. Kebenaranlah yang menjadi tunggak yang mendonong seseomang itu benbudi dengan ikhlas sepenti yang dikehendaki oleh al-Quran dan al-Sunnah dan sentiasa pula bemcakap, berjanji, bensumpah dan bermesyuanat secana benar. Hal mi dijelaskan Oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

Wahai orang yang beriman: Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar.
Terjemahan:

(Surah al-Taubah 9:119)

Untuk berbudi, benbakti dan benjasa senta memperkatakan sesuatu yang benam, seseorang itu mestilah memiliki sifat berani. Jika sifat mi tidak dimiliki oleh seseonang adalah sukan untuk menyempumnakan budi, kebenanan dapat ditegakkan melalui bahasa. Sebab itulah al-Quran mengutamakan kalimah Allah s.w.t. melalui jihad. Juga menyelamatkan nyawa dan harta sepemti menyelamatkan hanta dan nyawa damipada kebakaran dan lain-lain. Tanpa sifat benani bagaimanakah hal thi dapat ditunaikan. Sehubungan dengan ml Allah s.w.t. telah berfmrman:
~.

r
~

i,--

J.a3

56

SUMBER BUD! BAHASA ISLAM dtt.9


~ ~

4~jy~
Temjemahan: Sesungguhnya orang yang ben man dan orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah) Allah amat pengampun, lagi amat mengasihani. (Surah al-Ba qarah 2:218) Memelihana did danipada melakukan segala pembuatan keji, tenlanang dan berdosa dinamakan iffah. Memeka yang memiliki sifat ini merupakan onang yang taat kepada titah pemintah Allah s.w.t., kenana Allah s.w.t. telah memenmntahkan umat Islam benbudi bahasa. Dengan sifat ini menyebabkan seseonang itu mentaati-Nya termasuk dalam banyak hal menabun budi dan bakti di samping menggunakan bahasa yang halus dan lembut apabila berkomunikasi dengan manusia lain. Sehubungan dengan thi Allah s.w.t. benfmnman: ~ .5r

~i L
~

...

.,S~

6~

__

___..__

____

Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengenjakan amal saIl/i, Kami akan ben kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. (Surah al-Ahzab 33:31)
Tenjemahan:

Menabun budi dan halus dalam benbahasa diwajmbkan dalan2 Islam. Justeru itu, tendapat di kalangan umat Islam yang berjanji dengan bahasa untuk melakukan sesuatu budi pada masa akan datang. Akan tetapi niat balk itu mendatangkan dosa jilca tidak ditunaikan. Mungkir janji lebih besar dosanya daripada tidak benbudi. Di samping gagal untuk berbudi seseonang juga telah melakukan dusta. Maka nosaklah budi dan nosaklah juga bahasa serta rosaklah masyamakat kemana hancum dan luka hati onang yang menenima janji. Sebab itulah al-Quman telah me57

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

wajibkan umat Islam memelihana, menyempurnakan dan menunaikan janji. Hal ini dijelaskan dalam ayat: .4*.

,.t_

z~~i$,
.~ .

Terjemahan: Dan sempurnakanlab penjanjian (kamu) denganKu, supaya aku seinpurnakan perjanjian-Ku dengan kamu. Dan kepada Aku sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut (bukan kepada sesuatu yang lain). (Sunah al-Baqana/i 2:40)
...

Orang yang memiliki sifat amanah juga merupakan onang yang banyak benbudi bahasa. Dengan sifat inilah segala bentuk budi sama ada dalam bentuk harta benda, tenaga, nasthat, tunjuk ajar, maths muka, simpati, nahsia, janji atau diberi kepencayaan untuk menyampailcan sesuatu barang kepada seseonang dapat disempurnakan dengan jayanya. Bahasanya juga bensih daripada dusta, kasar, kesat, lucah, kotom dan sebagainya. Sehubungan dengan mi Allah s.w.t. benfirman:

,c:

$C f,ft

,~-s -~

.4*.

,s

..,,.

4~ ~
Hai onang yang beniman: Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan (janganlah) kamu menglhianati amanah-amanah kamu, sedangkah k.amu mengetahui (salahnya). (Surat al-Anfal 8:27)
Terjemahan:

Maha Pengasih dan Maha Penyayang merupakan antara sifat kesempurnaan Allah s.w.t. Demildan juga halnya dengan malchluk ciptaan-Nya, Ia diwajibkan memiliki kedua-dua sifat temsebut tetapi sekadar pengasih dan penyayang sahaja sesuai dengan tarafnya sebagai makhluk. Benbudi, benbakti dan beijaya mencapai tahap yang maksimum jika seseonang itu memililci sifat mi. Sifat pengasih dan penyayang juga menggerakkan did seseonang itu menjadi baik dalam tutum katanya, halus, bersopan santun dan beradab. Sehubungan dengan mi Allah s.w.t. benfirman: 58

SUMBER BUDI BAHASA ISLAM

L+t)LJ3b,

i4L4i~,~4,

Terjemahan: Dan hendaklah engkau merendahkan din kepada kedua-duanya kerana betas kasihan dan kasih sayang, dan doakanlah untuk meneka, dengan berkata: Wahai Tuhanku, cucurkanlak rabmat kepada niereka berdua sebagaimana meneka telah mencurahkan kasih snyang meinelihana dan mendidikku semasa kecil. (Surah al-Isra 17:24) Lemah lembut juga merupakan salah satu sifat yang tempuji yang bertanggungjawab menghasilkan budi bahasa yang bailc. Hati yang pengasih dan penyayang menyebabkan lahmnnya tindakan yang melambangkan belas kasihan dengan budi, jasa dan bakti dalain bentuk hanta benda, tenaga dan sebagainya. Lemah lembut juga dijelmakan dalam bahasa. Di samping tutun kata yang beradab dan bersopan santun, persembahannya penuh dengan kiasan, tamsil ibarat, bemalas dan berlapik lambang kelembutan hati dan jiwanya. Tmndakannya juga sentiasa menjaga perasaan dan hati omang lath agar tidak tensinggung. Sehubungan dengan mi Allah s.w.t. bemfirman:

Terjemahan: Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanyn, dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga in beringat atau takut. (Surat Taha 20:44) Sifat pengasih, penyayang dan lemah lembut menghasilkan sifat sabar. Saban penting dalam menghasilkan budi bahasa yang baik. Dengan sifat saban sebamang meaksi seseorang tenhadap sebarang tindakan kasar dan bahasa yang kunang sopan semuanya bembentuk positif. Tidak bentindak balas sama ada dalam perbuatan atau bahasa yang setimpal. Malahan ia akan me59

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

nenimanya dengan tabah dan sabar. Selanjutnya untuk benbudi, berbakti dan beijasa pelbagai halangan dan pendenitaan hams ditempuhi. Sifat sabanlah yang menjadi penawar yang menjadikan seseonang itu tidak pennah senik atau jemu untuk benbudi. Sehubungan dengan ini Allah s.w.t. benfirman:

Dan ketabahan orang-orang yang saban dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempun (dalam perjuangan penang sabil). (Onang yang sifatnya demikian), meneka itulah orang yang benar (beniman dan mengerjakan kebajikan), dan meneka itulah orang yang bertaqwa. (Surah al-Baqana/i 2:177)
Terjemahan

Sifat pemunah menjadikan seseonang itu denmawan. Ia sentiasa bensedia untuk menabur budi, jasa dan bakti. Jika tidak benbudi ia menasakan kekunangan pada dirinya. Sebab itulah harta yang dimilikinya dianggap tidak benharga kepada dirmnya dan tidak sayang untuk disedekahkan kepada mereka yang memenlukan. Jika kehabisan harta, ia benbudi dengan tenaga dan budi bahasa. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
~

k~~a~i ICcPi
9
~ ~~-jC.-

Terjemahan: Dan bandingan onang yang membelanjakan hanta-

nya kenana mencani kenedaan Allah dan kenana meneguhkan (iman dan penasaan ikhlas) yang timbul dad jizua meneka, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnyadua kali ganda. Kalau a tidakditimpa hujan lebat maka hujan renyai-nenyai pun (cukup menyinaminya). Dan

60

SUMBER BUD! BAHASA ISLAM

(ingatlah) Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. (Surah al-Baqa na/i 2:265)

A1-Quran menggalakkan setiap onang menabun budi, jasa dan bakti mengikut kadar kemampuan masing-masing. Jika tiada harta, budi boleh disumbangkan dengan pelbagai cara yang lain. Antananya ialah benlapang dada, mudah berunusan, benkinabicara dan pemaaf. Kemaafan walaupun menupakan satu budi yang dianggap mudah tetapi mempunyai enti yang besan ke arah pengukuhan kasih sayang, silatunrahim dan perpaduan di kalangan masyarakat. Ia dapat mengelakkan danipada benlakunya penbalahan, hasad, dengki dan dendan. Sedangkan jika sifat-sifat yang keji itu benmaharajalela, bukan sahaja budi bahasa tidak dapat ditenapkan malahan masyanakat akan dilanda hunu hara. Bahasa yang digunakan juga penuh dengan caci, maki, kasar, umpat dan fitnah. Dengan sifat pemaaf semua itu dapat dthapuskan dan keamanan, kesejahtenaan serta kebahagiaan masyarakat akan terjamin. Sehubungan dengan ini Allah s.w.t. berfinman: 4*.g ~s.~i~4t
~

,.,

;. rt~
Tenjemahan:
...

Dan (sebaliknya) hendaklah meneka memaajkan senta melupakan kesalahan onang-onang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan (ingatlah!) Allah Ma/ia Pengampun, lagi Ma/ia Mengasihani.. (Sunah al-Nun 24:22)

Sesungguhnya al-Qunan menjadi sumben utama budi bahasa dalam Islam. Segala sifat yang tenpuji yang menjadi daya penggenak dan pendorong kepada budi bahasa yang mulia dan tenpuji menjadi sasanan utama penggalakannya oleh al-Quran sehingga tiada satu sifat yang tidak diambil kina oleh Islam. Oleh sebab terlalu kuat daya penggerak dan dorongan dalaman menyebabkan budi bahasa yang terpancar danipadanya bukan sekadan banyak, lumayan dan benmanfaat malahan ia benterusan dan benkekalan. Itulah keistimewaan budi bahasa Islam yang bensumbenkan wahyu. 61

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

A1-Sunnah
Segala yang datang daripada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuannya semuanya dinamakan alSunnah. Ia menjadi sumber kedua ajaran Islam keselunuhannya dan juga sebagai sumber budi bahasa Islam. Sebagai wahyu k~duaselepas al-Qunan, fungsi al-Sunnah sebagai sumben budi bahasa Islam tetap penting. Hal ini disebabkan pengajanan alQuran benkaitan dengan budi bahasa bensifat mujmal, global, umum, universal, konsep dan menyelunuh. Justenu itu, alSunnahlah yang mempenmncikan ajaran al-Qunan yang benkaitan dengan budi bahasa tersebut.5 Dengan penjelasan yang dilakukan oleh al-Sunnah terhadap al-Qunan benkaitan dengan budi bahasa, sekali gus ia benfungsi sebagai pengukuh al-Qunan sehingga La menjadi lebth kukuh dan mantap. Al-Sunnah juga benfungsi sebagai pentafsin kepada ajaran al-Qunan yang berkaitan dengan budi bahasa. Al-Sunnah akhinnya merealisasikan ajaran al-Qunan benkaitan budi bahasa dalam bentuk tindakan, tingkah laku, benbahasa dan sebagainya. Sedangkan ajaran al-Qunan bensifat teoni, dan segi amalinya ditunjukkan oleh al-Sunnah. Justeru itu, fungsi al-Sunnah sebagai sumben kedua, penyokong dan pengukuh budi bahasa Islam selepas al-Qunan juga besar dan seimbang. Rasulullah s.a.w. telah menghayati dan melaksanakan sepenuhnya segala akhlak yang terpuji yang mendorong kelahiran budi bahasa yang mulia. Terutamanya sifat ikhlas, benan, amanah, benani kenana benar, adil, pemunah, pengasmh, penyayang, pemaaf, dermawan dan halus budi bahasa. Sehingga Baginda sentiasa bendoa agar dapat menghayati dan melaksanakan segala sifat yang terpuji itu dalam Hadith yang benikut:6

r~A ~
105
106

~4bi~ ~~-44 .J~1Q~-Acc94t~ ~


~~

Masjfuk Zuhdi, Penghantan Ilmu Hadith, (Surabaya: PA. Pustaka Progresif, 1983), hIm. 66. Ahmad Huff, op. cit., him. 79.

62

SUMBER BUDI BAHASA ISLAM Terjemahan: Ya Allah, sebagaimana ngkau menjadikan badan-

kit baik, maka jadikanlah pula althlakku baik. (a Allah jauhkanlah aku danipada akhlak yang mungkan. (a Allah tunjukkanlah kepadaku akhlak yang tenbaik kenana hanya Engkaulah yang menunjukkan kepada akhlak yang tenbaik.

Salah satu fungsi utama pengutusan Rasulullah s.a.w. adalah untuk menunjukkan dan membeni teladan tentang nilainilai akhlak yang tenpuji yang bertanggungjawab secara langsung mencetuskan budi bahasa yang mulia. Al-Quran menggariskan konsep dan pninsip umumnya, manakala Rasulullah s.a.w. yang menyempumnakannya melalui Hadith. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang benilcut:7

Tenjemahan: Sesungguhnya alat diutuskan untuk menyempunna-

kan kemuliaan akhlak.

Rasulullah s.a.w. selanjutnya telah mernenintahkan agar setiap umat Islam menghayati dan melaksanakan setiap nilai akhlak yang tenpuji yang telah terlebih dahulu dihir4ukkan oleh Baginda, ke arah pencetusan budi bahasa yang balk. Sebaliknya, Baginda melarang umat Islam menghampiri segala akhlak yang keji kenana nilai-nilai itu boleh menosakkan budi bahasa manusia. Hal ini dijelaskan dalam Hadith yang benilcut:108

Terjeniahan: Sesungguhnya onang yang sangat dicintai dan

sangat dekat kepadaku pada han kiamat ialah orang Islam yang paling baik akhlaknya di antara kamu sekalian, suka menenima tamu, senang kepada onang dan disenangi onang.
107 108

Ibid, hIm. 80. Ibid.

63

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Dalam Hadith ml, Rasulullah s.a.w. secara tidak langsung mewajibkan uniat Islam benakhlak dengan segala akhlak yang mulia. Secana khusus pula umat Islam diwajibkan agan berbudi bahasa kepada tetamu bukan sahaja di rumah malah di pejabat dan di mana-mana sahaja sehingga seseonang itu disenangi onang kenana silcap benbudi bahasanya. Rasulullah s.a.w. juga telah meletaldcan akhlak yang tenpuji khasnya dan berbudi bahasa khususnya pada satu tahap yang tinggi yang menyamai ibadat khusus kepada Allah s.w.t. seperti sembahyang dan puasa. Sehubungan dengan liii Rasuluilah s.a.w. bersabda:9

.~t~4L~J~i4

53 ~ity~

~3J~J4I!

Terjemahan: Sesungguhnya seonang mukmin dengan akhlaknya


yang balk dapat menyusul danjat onang yang puasa yang benibadat pada malam had.

Kebahagiaan itu menjadi cita-cita, impian dan buruan setiap manusia yang hidup di dunia mi. Ada yang menganggap bahawa kebahagiaan itu terletak pada hanta kekayaan, ada pula yang menganggap ia terletak pada sahabat yang namai, ada yang menganggap ia terletak pada pangkat kebesaran, ada juga yang menganggap ia tenletak pada isteri yang cantilc dan sebagainya. Oleh itu, manusia berlumba-lumba mengejan kebahagiaan tanpa mengira halal, haram, siang dan malam. Sedangkan Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahawa kebahagiaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa, akhlak yang terpuji dan budi bahasa yang murni. Hal lid dijelaskan dalam Hadith yang benikut:
.1*0 0

Terjemahan: Kebahagiaan seseonang tenletak pada budi pek.enti

yang baik.

Oleh sebab penting dan besamya fungsi akhlak dalam melahinkan manusia yang benbudi bahasa, Rasulullah s.a.w.
109 110

Ibid. Ibid.

64

SUMBER BUDI BAHASA ISLAM

menjelaskan bahawa ganjanan bagi meneka yang memiikinya ialah syurga. Sehubungan dengan mi Rasulullah s.a.w. bensabda:
I I

Tenjemahan: Sebahagian besar manusia yang masuk syunga ialah

kenana taqwa kepada Allah dan benakhlak mulia.

Menunut Rasulullah s.a.w., bidang budi bahasa itu amat luas. Ia tidak hanya tenbatas pada sedekah dengan hanta benda, wang ringgit dan tenaga malahan benbahasa halus dan bermanis muka juga sudah dikira sebagai benbudi. Hal ini dijelaskan oleh Baginda dalam Hadith yang benikut:112

.c,Ut~ro~j ~jiI
Terjemahan: Sesungguhnya kamu tidak dapat mencukupi keperluan manusia dengan harta benda kamu sahaja, tapi cukupilah mereka dengan wajahmu yang namah (manis) dan akhlakmu yang baik. Rasulullah s.a.w. juga menegaskan bahawa onang mukmin yang tenbaik keimanannya ialah yang berakhlak dan benbudi bahasa mulia. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:3

Terjeniahan: Manakah di antana onang mukmin yang paling

utama imannya? Baginda menjawab: ialah onang yang baik akhlaknya (dan budi bahasanya).

Rasulullah s.a.w. selanjutnya melarang umat Islam benakhlak dan benbudi bahasa keji. Pada pandangannya akhlak dan
111
112 113

Ibid., hIm. 81. Ibid. Ibid. 65

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

budi bahasa yang buruk itu merupakan pemusnah amal kebajikan seseonang seperti cuka yang menosalckan madu lebah. Hal ini tersirat dalam Hadith yang benikut:~4
ft ft
I

Terjemahan: Akhlak. yang buruk menosakkan amal sEperti cuka


menosakkan madu.

Oleh sebab akhlak dan budi bahasa yang keji sangat benbahaya kepada amal kebajikan axnnya dan kepada masyanakat manusia khasnya, pembalasan danipada Allah s.w.t. kepada meneka yang menganialkannya ialah seksa nenaka jahanam di akhinat kelak. Sehubungan dengan ini Rasulullah s.a.w. bensabda:5

Teijemahan: Sesungguhnya onang yang bunuk akhlaknya akan


benada di tingkat terbawah di nenaka jahanam.

Al-Quran sebagai sumben utama budi bahasa Islam diperkukuhkan dan disempunnakan oleh al-Sunnah. Al-Sunnahlah yang mentafsir, mempeninci dan menunjukkannya dalam bentuk perbuatan, tindakan, amalan dan penghayatannya. Oleh sebab kedua-duanya merupakan wahyu maka kesempunnaan dan keunggulannya yang menyeluruh dan sejagat mengatasi semua nilai budi bahasa yang pernah dilahinkan oleh pengalaman manusia dani mana-mana pemikinan senta falsafah di atas muka bumi ini.

114
115

Ibid., him. 82. Ibid.

66

BAB TUJUH
ASAS BUD! BAHASA ISLAM
Rajah 3 memperlihatkan kedudukan asas budi bahasa Islam iaitu aqidah, syarak dan akhlak yang semestinya bensumberkan wahyu danipada Allah s.w.t., iaitu al-Quran dan al-Sunnah dan tidak danmpada sumben yang lain.

Aqidah
Aqidah atau tauhid menjadi asas utama atau tunggak utama budi bahasa Islam. Dalam aqidah tendapat dua bahagian tenpenting iaitu iman dan taqwa. Rasulullah saw. mengambil masa 13 tahun semasa benada di Makkah atau sebelum benhijrah ke Madinah semata-mata untuk membina aqidah atau tauhid umat Islam. Demikian juga halnya dengan al-Qunan yang mengandungi, pada keselunuhannya, ajanan aqidah yang ditununkan dalam tempoh 13 tahun itu. Sehingga ayat-ayat yang diturunkan di Makkah yang dikenali dengan ayat Makkiyah pada umumnya benlegan di sekitan pembinaan iman dan taqwa umat Islam. Sedangkan ajaran syarak kebanyakannya diturunkan selepas hijrah sehingga dmkenali dengan ayat Madaniyah. Begitulah pentingnya aqidah atau tauhid sebagai asas Islam pada keseluruhannya dan budm bahasa Islam secana khusus.116 Dengan keimanan dan ketaqwaan, umat Islam benasa jiwa dan hantanya begitu munah dan tidak benenti jika tidak digunakan bagi mematuhi titah penintah Allah s.w.t. tenutama dalam

116

HAMKA, Lembuga Budi, (Melaka: Abbas Bandung, 1976), him. 19.

67

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

bidang jthad menegakkan kalimah Allah s.w.t. dan menabun jasa, budi dan baktm melalui hanta kepada jalan yang dinedai-Nya. Iman dan taqwa mempunyai beberapa tingkat yang tententh. Semakin tinggi tanaf iman dan taqwa seseonang, semakin kuat dan gigih semangat jiliad dan pengorbanan jiwa, hanta dan tenaga untuk menabun jasa, budi dan bakti untuk jalan yang diredai-Nya. Meneka yang beniman dan bentaqwa merupakan onang yang mencintai Allah s.w.t., taat kepada-Nya, melaksanakan segala titah penintah-Nya dan menjauhkan din danipada segala lanangan-Nya. Segala penbuatannya termasuk dalam amal salih yang kaya dengan kebajilcan. Mi termasuk benbakti dan berbudi dengan harta dan mempunyai bahasa yang mumi dan halus seperti yang dikehendaki oleh aqidah. Mereka yang beniman dan bertaqwa juga benkeyakinan bahawa dininya dan harta yang dimilikinya tidak lain dan tidak bukan merupakan makhluk dan amanah danipada-Nya. Semuanya tenikat dan tertakluk kepada qada dan qadan danipada-Nya. Allah s.w.t. pula Maha Melthat dan Maha Mendengan segala perbuatan, tindakan, penkataan dan harta benda yang diamanahkan kepadanya. Justenu itu dia wajib membelanjalcannya pada jalan Allah s.w.t. sebagam jasa, bakti dan budi yang bakal ditanya oleh Allah s.w.t. di akhirat kelak.7 Aqidah menjelaskan bahawa Allah s.w.t. bensifat dengan segala sifat kesempunnaan yang benmula dengan kewujudan yang mutlak, Maha Esa, Maha Benkuasa dan memiliki segala kebesaran dan keagungan. Ia juga bersifat Maha Mencipta, yang mencipta seluruh alam termasuk manusia dan harta yang diamanahkan kepadanya. Allah s.w.t. bukan sahaja Maha Mencipta malah memiliki, mengatun, mentadbir dan mengawal penjalanan alam liii. Dia juga bersifat Maha Mengetahui sehingga tidak ada sehelam daun kening yang jatuh di hutan belantara, yang tenlepas danipada qada dan qadar-Nya. Dengan keimanan kepada tauhid yang tersebut di atas maka seseonang itu akan benbudi, benbakti, bezjasa dan benbahasa mulia. liii kenana segala yang ada pada din manusia, harta yang dimilikinya, lidah dan bahasa yang digunakan semuanya benada
117 Abut AIa al-Maududi, Empat Istilah Islam dalam ai-Qunan, (Terjemahan), (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), hIm. 115.

68

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

dalam penglihatan dan pendenganan Allah s.w.t. 1Dm akhirat kelak, seluruh anggota badan terutama lidah dan mulutnya akan menjadi saksi tentang segala laku penbuatan, tindakan dan hitur katanya di hadapan Allah s.w.t. Keimanan kepada tauhid mi dalam enti kata yang lain ~bertanggungjawab secana langsung menjadilcan seseorang itu denmawan, berakhlak mulia dan benhati-hati dalam tutur katanya agan tidak melanggan Utah perintah Allah s.w.t. Sehubungan dengan ini Allah s.w.t. benfinman:
ftiftC-. -t2y~5.-.
~--)
~,...

Terjemahan: Pada waktu itu Kami metenikan mulut meneka

s~a~

(sejunts); dan (membeni peluang kepada) tangan-tangan meneka membenitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki meneka pula menjadi saksi tentang apa yang meneka lakukan. (Sunah Yassin 36:65)

Selepas man, taqwa secara khusus juga bentanggungjawab menjadi tunggak kekuatan budi bahasa Islam. Taqwa dalam enti kata yang ningkas boleh didefinmsikan sebagai penasaan takut kepada Allah s.w.t. Dengan penasaan tersebut, seseonang itu lebih berhati-hati dan berwaspada untuk mematuhi segala titah penintah Allah s.w.t. dan meninggalkan segala lanangan-Nya. Akhirnya ia menjadikan seseonang itu berasa senonok melaksanakan ibadat kepada Allah s.w.t. termasuk benbudi bahasa dan jijik pula tenhadap segala yang keji, mungkar dan dosa tenmasuk dalam hal benbudi bahasa. Sebagal pendonong budi bahasa yang balk, taqwa menupakan asas yang kukuh yang menjadilcan seseonang itu tidak akan dapat ditundukkan oleh godaan iblis, syaitan dan hawa nafsunya. Sifat taqwa merupakan mankas kelahiran sifat-sifat yang tenpuji dan utama termasuk berbudi bahasa sepenti dermawan, ilchlas, benani, jujur, benan, adil, boleh dipencayai, amanah, setia pada janji dan penyayang. Semua sifat ini bentanggungjawab menjadilcan seseonang itu benbudi bahasa mulia dan menjauhkan dmni seseonang danipada sifat bakhil, maksiat, dusta, menipu, zalim, berbahasa kesat, kasan, lucah dan sebagainya. 69

BUDI BAI-IASA DALAM TAMADUN ISLAM

Menyedari kepentingan sifat taqwa sebagai salah satu unsur aqidah yang menjadi asas utama budi bahasa mulia menunut Islam, banyak tempat dalam al-Qunan yang menyebut tentang taqwa iaitu sebanyak 239 tempat, 83 tempat dalam bentuk penintah, 19 tempat dalam bentuk cirm-ciri orang yang bentaqwa dan dua tempat penjelasan benkaitan dengan orang yang paling bentaqwa. Contohnya:
~

Tenjemahan: ... Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan onang yang bentaqwa; dan masuklah ke numah (kamu) itu melalui pintunya, serta bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu benjaya. (Sunah al-Baqanah 2:189)

Sesungguhnya kekuatan budm bahasa Islam mtu tersenlah dan menonjol sekali kenana asas atau tunggaknya menupakan aqidah yang mempunyai dua bahagian utama iaitu iman dan taqwa. Kedua-duanya saling kukuh-mempenkukuh dan mantapmemantapkan budi bahasa Islam sehingga tensenlah keunggulan dan kesempumaannya.

Syarak
Setelah terlaksana keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. maka fungsm syarak sebagai asas kedua ajaran Islam amnya dan budi bahasa Islam khasnya menjadi mudah. Syarak merupakan penundangan danmpada Allah s.w.t. untuk manusia yang telah dilantik sebagai khalifah-Nya di atas muka bumi mi. Untuk makhluk-Nya selain manusia, dijadikan penatunan atau undangundang tententu untuk mengatun dan menguruskan penjalanannya. Dijadikan sunnatullah yang dikenali dalam bahasa sains Sebagai the law of nature. Sehingga tmada sesuatu yang dmjadikan oleh Allah s.w.t. yang tenlepas daripada sunnatullah itu. Sunnatullah yang menentukan penedanan jutaan planet dm atas paksi di angkasa lepas. Bumm misalnya mengelilingi ma70

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

tahani dan benputar pada paksi sehingga tenjadi malam dan siang. Hal ini terus berlaku sehingga han kiamat, iaitu apabila sunnatullah mtu dmmansuhkan oleh Allah s.w.t. dan gnavity yang mengawal peijalanan planet-planet itu ditarik kembali oleh Allah s.w.t. Manusma secara khusus, darm segi fizikalnya, tentakluk kepada sunnatullah sepenti memerlukan makan, tidun, minum dan sebagainya. Akan tetapi dat segi nohaninya ia diwajibkan patuh kepada syarak. Kuasa memilih dibenikan kepada manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi ini sama ada mahu mematuhi syanak atau sebalilcnya. Hanya meneka yang beniman dan bentaqwa sahaja yang benan-benar dapat melaksanakan fungsi manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi ini dengan mematuhi syarak. Syarak mengatur mbadat khusus (habl mm Allah) iaitu pelaksanaan rukun Islam yang lima. Allah juga mengatun ibadat umum (habl mm al-nas), iaitu segala hubungan manusia dengan manusia tenmasuk dalam benbudi bahasa sepenti cana mengumpul harta dan cana membelanjakannya. Mi tenmasuklah penggunaan bahasa yang baik, halus dan bensopan santun. Mereka yang berman dan bertaqwa benasa ringan dan mudah untuk menghayati dan melaksanakan penatunan syanak yang benkaitan dengan hanta dan benbahasa. Mengusahakannya secana halal dan membelanjakannya pula pada jalan yang telah dmtetapkan syarak, sepenti mengeluarkan zakat, memberi nafkah kepada tanggungannya dan akhinnya berbakti, berjasa dan benbudi dengan hanta pada jalan Allah s.w.t. Demikian juga menggunakan lidah untuk melaksanakan titah penintah Allah s.w.t. Itulah penggunaan bahasa yang betul yang dikehendaki oleh Allah Syarak tenlebih dahulu menjelaskan dan menyedankan manusia tentang hakikat dininya dan kemewahannya di bunii mi. Syarak membeni jawapan kepada pentanyaan dad mana manusia mtu datang, kenapa ia dijadikan, apakah fungsinya di atas muka bumi ini dan ke mana ia akan dilcembalikan? Jawapan yang disediakan oleh syarak amat jelas dan tepat dan manusia tidak perlu teraba-raba mencaninya. Manusia itu dijadikan oleh Allah s.w.t. untuk benibadat kepada-Nya. Fungsinya ialah sebagai
118
H.AMKA, Lembaga Budi, op. cit., hIm. 11.

71

BUDI BAHASA )ALAM TAMADUN ISLAM

khalifah-Nya di atas muka bumi ini untuk menealisasikan titah perintah-Nya dan kepada-Nyalah manusia akan dikembalikan. Kefahaman dan kesedanan ini mendonong manusia menggunakan segala yang ada pada dmnmnya termasuk keupayaan berbahasa dan hanta yang dimiliki sebagai jambatan untuk mendapat kenedaan-Nya dengan benbudi bahasa yang mulia dan tenpuji. Meneka inilah yang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan mencapai kejayaan di alchinat dalam benbudi bahasa. Sesungguhnya fungsi syanak sebagai asas dan tunggak budi bahasa Islam begitu jelas kenana ia menyempunnakan aqidah Islamiyah dengan memperundangkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. kepada manusia dalam ibadat khusus dan ibadat umum tenmasuk dalam benbudi bahasa.

Akhlak
Secana ningkas, akhlak sebagai asas budi bahasa Islam boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang mulia dan tenpuji yang digubal oleh Allah s.w.t. dan sekali gus menupakan wahyu untuk dihayati, dilaksana dan diamailcan oleh manuSia sehingga menjadi adat kebiasaan. Apabila dilakukan tidak lagi memenlukan benfikin panjang. Ia ditetapkan oleh Allah s.w.t. sepenti yang tencatat dalam al-Qunan dan al-Sunnah untuk manusia sahaja sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempunna. Tidak untuk makhluk lain termasuk malaikat dan haiwan. Akan tetapi manusia dibenikan kebebasan memilth dan daya ikhtian sama ada mahu mematuhi akhlak yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. atau menolaknya. Allah s.w.t. telah menetapkan akhlak yang tenpuji yang menyelunuh dan sempurna dan juga menentukan batas-batas akhlak yang keji secara tenus terang, langsung dan tepat tanpa waswas. Hanya manusia yang beniman, bentaqwa, benamal salih dan benibadat kepada-Nya sahaja yang memilth akhlak yang terpuji, dan sebaliknya akhlak yang keji menjadi pilihan mereka yang tidak beniman. Golongan pertama ialah orang budiman. Imam al-Ghazali ketika memberikan definisi akhlak menekankan tentang hal ehwal yang melekat di jiwa manusia yang memancankan penbuatan tanpa benfikmn. Manusia tidak penlu tenaba-raba mencani nilai-nilai akhlak yang tenpuji dan menjauhi akhlak yang keji melainkan menujuk kepada wahyu danipada 72

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

Allah s.w.t. Segala akhlak yang terpuji yang ditetapkan-Nya wajib dipatuhi dan menupakan akhlak mulia secara mutlak dan sebaliknya. Beliau menambah lagi bahawa alchlak itu berpusat di hati atau jiwa. Dani hati itulah terpancan akhlak yang tenpuji atau yang keji. Ia bukan penbuatan semata-mata sepenti benbudi bahasa dan denmawan. Jika tidak datang dan hati, penbuatan itu adalah niak dan tidak kekal seperti berbudi bahasa dan menghulunkan denma di hadapan onang dan untuk tujuan kebendaan sepenti untuk mendapatkan kepujian. Penbuatan sepenti ini tidak ditenima sebagai akhlak oleh al-Ghazali.19 Juga bukan kekuatan semata-mata. Hal mi disebabkan oleh orang yang lemah juga benalchlak mulia seperti menolong melalui tenaga, nasthat, simpati, benmanis muka dan benbahasa mumi. Justenu itu, akhlak lebth menekankan hati dan keikhlasan. Keikhlasan melambangkan kebebasan memilih dan kenelaan hati. Jika tidak ikhlas ia bukan dinamakan akhlak kerana wujud paksaan, dibuat-buat dan hilanglah kebebasan. Jatuhlah tarafnya sebagai adat kebiasaan sahaja, untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Akhlak juga tidak boleh dikuatkuasakan melalui undang-undang dan dijatuhkan hukuman dalam bentuk denaan di dunia. Jika hal mi benlaku maka hilanglah kebebasan dan tidak lagi dinamakan akhlak. Akan tetapi hukuman kenana gagal melaksanakan akhlak yang mulia seperti benbudi dan denmawan melalui hanta dan berbudi halus itu datangnya dan hati nurani. Penyeksaan batin yang mendalam apabila seseorang itu gagal melaksanakan budi yang mulia sedangkan ia benkemampuan melaksanakannya. Penyesalan dan penyeksaan jiwa dan batin inilah yang lebih penting dalam akhlak. Benbudi dengan harta, tenaga, sikap, nasthat yang baik, simpati, benmanis muka dan benbahasa halus menupakan kelebihan manusia sebagai makhluk Allah s.w.t. yang tenindah dan paling sempurna. Hati nunaninyalah yang membisikkan dan merangsang seseonang untuk benbudi bahasa mulia bukan nangsangan dan luan. Apabila budi bahasa mulia dilaksanakan, seseonang itu benasa puas dan bahagia. Jika dmnangsang oleh fakton luan, ia tidak menasakan kepuasan dan benasa kecewa
119 Imam al-Chazali, Ihya Ilium al-Din, (Terjemahan), (Indonesia: Penerbit Ash, 1980). Juz: 4, hIm. 5122.

73

BUDI BAFIASA DALAM TAMADUN ISLAM

apabila apa-apa yang dthanapkan danipada budi bahasa yang disumbangkannya tidak tencapai. Onang yang tidak benbudi bahasa mulia menganggap melompat api untuk menyelamatkan nyawa dan hanta dalam kebakanan dan menyelamatkan onang yang tenggelam dalam ombak besar sebagam penbuatan sia-sia. Demikian juga ia tidak benasa apa-apa jika tidak turut senta mempentahankan negara danipada pencerobohan musuh yang ingin menghapuskan agama Allah s.w.t. dan umat Islam. Manakala onang yang berbudi bahasa mulia menganggap semua penbuatan itu sebagai akhlak yang mulia untuk keamanan, kesejahteraan dan kebahagmaan sejagat. Mereka yang tidak benakhlak mulia benasa takut untuk berbuat demikian. Sedangkan mereka yang benakhlak mulia segena melakukannya. Akhlalc yang mulia dan keji itu tidak semata-mata patuh kepada pertimbangan akal. Malahan hati nunanilah yang menentukannya benasaskan wahyu danipada Allah s.w.t. Akal sememangnya mempunyai kekuatan yang tensendiri. Buktinya, manusia tidak memungkmnkannya dengan kekuatan akal. Lalu manusia mencipta kapal selam. Manusia juga tidak boleh menjadi seperti bunung yang tenbang di angkasa, lalu manusia membuat kapal terbang. Untuk mengelakkan pelbagai penyakit, mengunangkan dan melambatkan kematman penyelidikan perubatan terus-menenus dilakukan. Akan tetapi akal tidak dapat menggenakkan seseorang itu mempentanihkan nyawa dan hanta untuk benjmhad pada jalan Allah s.w.t. Hati nunani yang dipandu oleh wahyu, maitu akhlaklah yang mendonongnya berbuat demikian bukan akal semata-mata. Imam al-Chazali selanjutnya membawa Hadith yang membuktmkan bahawa aichlak dan budi bahasa itu benpusat di hati:IW

Terjemahan: Bahawa dalam tubuh itu ada sepotong daging. Apabila ia baik, nesc,aya baik!ah selunth bahagian tubuh yang lain.

120

Ibid. Juz: 8, hIm. 24.

74

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

Seketul daging yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. menurut Imam al-Ghazali, tidak lain dan tidak bukan ialah hati. Dan segi jasmani, hati dijelaskan oleh beliau sebagai segumpal daging yang benbentuk bulat bujun, letaknya di sebelah kit dada. Ia mengandungi nongga-rongga yang bendarah hitam. Dan segi nohani pula hati adalah sumben roh, jiwa atau nyawa yang menyempumakan hakikat kemanusiaan. Ia berfungsi sebagai daya yang boleh menangkap segala pengentian ilmu pengetahuan dan bensifat ketuhanan. Bensifat ketuhanan dalam enti kata bahawa Ia menjadi sasanan segala penintah dan lanangan Allah s.w.t. Mempunyai kebebasan dan kuasa mutlak untuk patuh kepada titah penintah Allah s.w.t. khususnya dalam benakhlak dan benbudi bahasa mulia atau sebaliknya. Sebab itulah ia akan menenima ganjanan baik, iaitu syunga di akhirat jika benakhlak mulia dan berbudm bahasa terpuji sepenti yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Sebaliknya akan menenima azab yang pedth di neraka jika memilih akhlak dan budi bahasa yang keji. Tidak syak lagi, hati mempunyai peranan tenpenting dalam pembentukan akhlak yang tenpuji amnya dan benbudi bahasa mulia khasnya. Oleh sebab besan dan pentingnya penanan hati dalam benbudi bahasa, Allah s.w.t melengkapkan hati dengan senjata atau alat kelengkapan yang secukupnya bagi membolehkannya melaksanakan tugas benbudi bahasa dengan sempunna. Hatilah yang menguasai jasmani, nohani, nafsu dan akal manusia. Senjata untuk benbudi bahasa yang dibekalkan oleh Allah s.w.t. kepada hati tenbahagi kepada dua bahagian besan. Pertama yang zahmn sepenti pancaindena yang lima iaitu mata, telinga, hidung, mulut dan lidah, kaki, tangan, otak, otot dan tisu yang benada di dalam badan. Anggota-anggota ini sentiasa tunduk, patuh dan menunut segala kemahuan, anahan dan penintah hati, pada setiap masa dan tempat khususnya dalam berbudi bahasa, sepenti patuhnya malaikat kepada tmtah penintah Allah s.w.t. Perbezaan antana kepatuhan malaikat kepada Allah s.w.t. dan anggota badan manusia khususnya mulut dan lidahnya kepada hati tenletak pada ilmu dan kesedanan. Malaikat patuh dan taat kepada Allah s.w.t. dengan pengetahuan dan kesedanan akan apa-apa yang dipatuhi dan dilakukannya. Sedangkan anggota badan jahil dan tidak sedan apa-apa yang dilakukannya sepenti mulut dan lidah, ia tidak tahu apa-apa yang dilakukan. Hatilah 75

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang mengetahui dan sedan apa-apa yang diucapkan oleh mulut dan lidah. Senjata batin ialah kekuatan penglihatan, pendenganan, penciuman, pengecapan, penasaan kulit, pengenakan tangan, lcaki, keupayaan benakal dan berfikmn, kemahuan yang mendorong mencari kesempurnaan jasmani iaitu syahwat dan kemahuan yang mendonong untuk menolak mana bahaya iaitu al-ghadab terutamanya keupayaan bentutun atau benbahasa. Imam al-Ghazali selanjutnya telah mengemukakan teoni bagaimana hati dapat diasuh, dibina dan dibentuk agar menghasilkan budi bahasa yang mulia dan terpuji. Tendapat empat peningkat yang dicadangkan oleb beliau:12 A. Ilmu. Kekuatan ilmu dipenlukan dalam usaha meningkatkan budi bahasa. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu-ilmu yang dengannya mudah bagi hati untuk membezakan antara yang benar dengan yang salah. Tidak syak lagi ilmu itu bensumberkan wahyu iaitu al-Quran dan al-Sunnah yang berasaskan aqidah, syarak dan akhlak. Akhirnya ilmu-ilmu itu menjadi satu hilcmat sebagai kompas yang mengarahkan budi bahasa yang baik-baik sahaja. B. Latihan. Latihan untuk mempenkukuh budi bahasa yang mulia mestilah sentiasa dilaksanakan. Budi bahasa yang mulia yang dltenima sebagai akhlak yang terpuji ialah yang telah menjadi danah daging seseorang, yang telah sebati dan menjadi adat kebiasaan baginya. Bukan budi bahasa yang dilakukan sekali-sekala. Contohnya sifat pemurah, dermawan dan suka benbudi. Jika sifat itu dilakukan oleh seseonang yang selalu bersedekah tanpa mengina masa dan tempat, itu adalah akhlak yang mulia. Akan tetapi jika seseorang itu bensedekah dan benbudi secana kebetulan yang mungkin didonong oleh fakton lain sepenti malu atau mahukan nama dan pangkat, itu bukanlah akhlak atau budi bahasa yang mulia. Justenu itu, jika seseorang ingin menjadi seonang yang benakhlak mulia dan benbudi bahasa tenpuji hendaklah sentiasa berlatth melakukannya hingga menjadi adat kebiasaan yang tidak dapat dilcikis danipadanya oleh fakton pensekitanan, masa dan suasana. C. Penundukan nafsu dan syahwat. Kedua-dua unsun itu jika dmkawal maka bensth dan terselamatlah hati danipada
121

Ibid. Juz: 4, hIm. 33109.

76

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

tekanan dan donongan kepada akhlak yang keji tenmasuk dalam benbudi bahasa. Setelah hati bensth danipada nafsu dan syahwat itu, maka sifat-sifat tenpuji sepenti ikhlas, benan, adil dan sebagainya memenuhi hati bagi membolehkannya mencetuskan akhlak yang tenpuji tenutama benbudi bahasa mulia. D. Adil. Danmpada sejumlah besan akhlak yang tenpuji Imam al-Ghazali memilih sifat adil sebagai peningkat tenakhir dalam pembentukan akhlak dan budi bahasa yang tenpuji. Adil pada hati yang dimaksudkan oleh beliau ialah daya yang menggerakkan pelaksanaan tingkah laku atau akhlak yang tenpuji tenmasuk budm bahasa berdasankan kepada ketentuan aqidah, syarak dan akhlak gubalan Allah s.w.t. Dengan pertimbangan hati dan akal, jika tmtah permntah Allah s.w.t. itu tidak dilaksanakan dalam bentuk tingkah laku, maka seseorang itu telah tidak benlaku adil pada dmninya sendini. Imam al-Ghazali selanjutnya telah mengenal pasti empat golongan manusia dan cana-cana akhlak dan budi bahasa yang mulia dapat dipentingkatkan iaitu seperti yang benikut:1~ A. Manusia yang jahil. Meneka ialah onang yang langsung tidak dapat membezakan antana akhlak dan budi bahasa yang baik dan keji. Hatinya kosong danipada nilai-nilai dan kepencayaan yang boleh memimpinnya untuk mencani kebenanan dan menghapuskan kebatilan. Lantas nafsu dan syahwatnyalah yang memimpin tingkah lakunya. Menurut Imam al-Ghazali, golongan mi mudah untuk diubati kenosakan akhlak dan budi bahasanya. Ia hanya memenlukan seonang guru atau alim yang melatih supaya bermujahadah untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya dengan membenikan nilai-nilai akhlak dan budi bahasa yang tenpuji dan yang keji. Membimbingnya ke jalan akhlak dan budi bahasa yang mulia dan menjauhkannya danpada akhlak yang keji. B. Manusia yang sesat. Meneka ialah onang yang tahu membezakan antana kebaikan dan keburulcan akhlak dan budm bahasa, tetapi tidak pemah mengamalkannya. Malahan sentiasa mengikut nafsu dan syahwatnya dalam keadaan sedan akan kelalaiannya. Pembentukan akhlak dan budi bahasa golongan ini agak sukan. mi kerana keimanan penlu difahamkan tenlebih
122

Ibid., hIm. 148155.

77

RUIn BAFIASA DALAM TAMADUN ISLAM

dahulu sebelum melatih dmnmnya menjauhkan din daripada akhlak dan budi bahasa yang keji. C. Manusia yang fasiq. Mereka ialah golongan yang mempercayai bahawa akhlak dan budi bahasa yang keji menupakan satu kewajipan untuk dilakukan oleh manusia. Akhirnya alchlak dan budi bahasa yang keji itu dianggap benar. Golongan ini hampmr mustahil untuk diubati dan jelas kesesatannya berlipat kali ganda danipada golongan yang jahil dan sesat. D. Manusia yang jahil, sesat dan fasiq. Meneka ini ialah golongan yang benasa bangga melakukan akhlak dan budi bahasa yang keji. Dengan itu meneka yakmn akan dapat meningkatkan darjat dan kedudukan meneka dalam masyanakat. Golongan ini adalah mustahil sama sekali untuk dibailci. Walau bagaimanapun Imam al-Ghazali telah memberikan bebenapa cara untuk mengubati penyakit akhlak dan budi bahasa yang dialami oleh keempat-empat golongan yang tencatat di atas. Beliau membandingkan pnoses pendidikan akhlak dan budi bahasa dengan pengubatari sakit biasa (jasmani). Misalnya, jika seseonang itu menghidap batuk, dokton akan menawatnya dengan membuat pemeniksaan untuk memastikan bahawa batuk apakah penyakitnya yang sebenan (diagnose). Setelah itu, ubat yang sesuai dibeni dan latihan untuk menahan dini danipada makanan dan tingkah laku tertentu dibenikan untuk menjaga kesihatan dan menyembuhkan penyakit batuk itu. Begitulah juga halnya dengan onang yang nosak akhlak dan budi bahasanya. Seorang guru atau alim atau junutunjuk akan memastikan jenis penyakit akhlak yang dihmdapinya. Setelah penyakit akhlak itu diketahui, nasihat yang sesuai diberikan sebagai ubat untuk membuang tingkah laku yang keji dan menggantikan dengan tingkah laku yang baik. Manakala latihan untuk mengamalkan akhlak dan budi bahasa yang tenpuji adalah latihan untuk menjaga kesihatan akhlak dan budi bahasa seseonang. Punca kenosakan akhlak dan budi bahasa ialah kerosakan hati yang gagal untuk menguasai nafsu dan syahwat. Imam al-Ghazali selanjutnya mencadangkan tiga tindakan susulan untuk mempenbaild akhlak dan budm bahasa seseonang:ID
123

Ibid., hIm. 166183. 78

ASAS BUDI BAHASA ISLAM

A. Niat. Seseonang itu mestilah berniat bersungguhsungguh dalam hati untuk meninggalkan akhlak dan budi bahasa yang keji. Niat itu jika sentiasa kuat dan kukuh alchirnya menjadi kemahuan dan cita cita yang benupaya melaksanakan akhlak dan budi bahasa yang tenpuji secana benansun-ansun. B. Muhasabah. Setelah memasang niat, benkemahuan dan bencita-cita tinggi untuk benakhlak dan benbudi bahasa mulia, seseonang itu penlu mengina dan menghitung din (muhasabah) secana adil tenhadap semua akhlak dan budi bahasa yang baik dan yang keji sebelum melakukan sesuatu secara benterusan dan semasa ke semasa. C. Muraqabah. Akhirnya seseonang itu mestilah berwaspada dan benhati-hati agan segala kejahatan dapat disekat dan hanya akhlak dan budi bahasa yang tenpuji sahaja yang diamallcan. Pendapat Imam al-Ghazali ini disokong oleh Syauqi Bey, seorang sastenawan Anab yang tenkenal dengan syainnya sepenti -. yang benikut:124

~U-~

~I~t

Terjemahan: Sam

bangsa terkenal ialah lantaran budinya. Kalau budinya telah hilang, nama bangsa itu pun hilang juga.

HAMKA yang membuat kesimpulan tenhadap pendapat Imam al-Chazali dan Syauqi Bey menjelaskan bahawa budi bagi sesuatu bangsa atau tamadun itu sama dengan hati bagi seseonang. Jika seseonang itu tidak mungkin hidup tanpa hati, maka bangsa atau tamadun juga tidak mungkin wujud tanpa budi. Bagi jasad manusia, ia boleh hidup tanpa tangan, kaki, mata, telinga dan sebagamnya. Akan tetapi mustahil ia boleh hidup tanpa hati. Demikian halnya dengan bangsa atau tamadun. Tanpa akhlak atau budi bahasa yang mulia, tidak mungkmn ia dapat bentahan. HAMKA selanjutnya menegaskan bahawa wujud hubungan yang enat dan padu antana hati atau budi dengan bahasa yang
124
HAMKA, Lembaga Budi, op. cit., hIm. 8.

79

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

mulia dan tenpuji. Danipada hati tenpancan segala nilai yang terpuji seperti ikhlas, jujun, benan, belas kasihan, adil, pemunah dan denmawan. Danipada sifat-sifat ini tenpancanlah budi, bakti dan jasa sama ada dalam bentuk hanta benda, tenaga, nasihat, sikap atau sebagainya. Akhmnnya, bahasa yang halus, bersopan santun dan benadab tenpancan danipada hati dan budi. Beliau selanjutnya membuktikan bahawa kekuatan semua tamadun yang pennah lahmn di atas muka bumi mi sepenti Babylonia, Greek kuno, Rom, Mesh kuno, China, India dan Phoenecia bergantung pada akhlak atau budi. Meneka menjadi kuat dan gagah pada zaman keagungannya kerana akhlak dan budinya kuat. Apabila runtuh akhlak atau budmnya maka hancunlah tamadun tersebut. Demikian juga halnya dengan tamadun Islam, walaupun dibina atas asas aqidah, syanak dan alchlak dan bensumbenkan al-Qunan dan al-Sunnah, ia mencapai zaman kegemilangan dan keagungan ketika akhlak Islamiyah itu dihayati dan diamalkan. Akan tetapi apabila akhlak Islamiyah itu runtuh dan naja-raja yang zalim senta pembesan bermaharajalela, umat Islam benpecah belah senta meluasnya akhlak yang keji maka hancunlah tamadun Islam. Tentena Tartar yang melanggan Baghdad bukan fakton utama keruntuhax1 tamadun Islam, tetapi kenuntuhan yang sebenamya berpunca danipada tamadun Islam itu sendmni. Akhlak dan budi Islam diambil oleh Banat yang benpusat di Andalusia. Ini mengakibatkan kebangkitan tamadun Banat yang benakhmn dengan nevolusi Penancis yang akhirnya melahinkan teknologi yang tinggi dan pengurusan onganisasi yang cekap. Justeru itu, kebangkmtan kembali Islam menjelang abad ke15 H yang sedang meningkat kini tidak lain dan tidak bukan ialah tindakat penghayatan dan pengamalan akhlak dan budi bahasa Islam. Sesungguhnya akhlak Islanliyah yang digubal oleh Allah s.w.t. itu adalah sempurna, menyeluruh dan tepat, kenana ia merupakan wahyu. Nilai akhlak mulia yang ditetapkan oleh Islam itu bentanggungjawab membensihkan hati dan memancankan budi bahasa yang mulia dan tenpuji.

80

BAB LAPAN
CIRI BUD! BAHASA ISLAM
Akhlalc amnya dan budi bahasa khasnya yang diambil daripada sumber wahyu iaitu al-Quran dan al-Sunnah dan berasaskan aqidah, syarak dan akhlak. Antara ciri-ciri tersebut:

Kebaikan Mutlak
Kebaikan mutlak ciri utama akhlak Islam amnya dan budi bahasa khasnya kerana ia merupakan ciptaan Allah s.w.t. Kebaikan yang dihasilkannya sungguh murni untuk individu, masyarakat, setiap tempat, setiap zaman dan setiap suasana. Akhlak dan budi bahasa yang terpuji yang ditetapkan oleh Islam tidak mengharapkan ganjaran sama ada dalam bentuk kebendaan, pangkat, pujian atau sebagainya di dunia atau danpada orang yang menenima budi. Sebaliknya ia semata-mata mengharapkan keredaan Allah s.w.t. Akhlak yang mulia dan budi bahasa yang terpuji yang diwajibkan oleh Islam adalah sebagai ibadat kepada Allah s.w.t. Penghayatan dan pelaksanaannya bukan untuk mencari nama, pangkat, kuasa, kenikmatan, harta, pujian dan sebagainya. Malah dalam masyarakat Arab Jahiliah telah juga mengamalkan sifat pemurah kerana faktor alam sekitarnya. Mereka hidup di padang pasir yang kekurangan air dan makanan serta kehidupan nomad yang berpindah-randah. Mereka selalu berada dalam kecemasan kerana kekurangan bekalan makanan. Oleh itu mereka telah memberi layanan istimewa kepada tetamu dengan harapan akan dibalas kembali pada suatu han apabila mereka pula mengalami kecemasan. 81

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM Masyarakat juga menghormati tetamu untuk mendapat nama dan pujian seperti yang dilukiskan dalam syair mereka yang bertemakan pujian terhadap kedermawanan dan berbudi bahasa. Namun demikian tidak pula dapat dinafikan bahawa berbudi bahasa dan menghormati tetamu di kalangan masyarakat Arab Jahiliab memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada mereka yang dermawan. lid bererti wujud percampuran antara tmtuk mencari nama dan mencapai kebahagiaan dan segi amalan berbudi bahasa dan menghormati tetamu di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Bukti yang menunjukkan bahawa sifat pemurah, kedermawanan dan berbudi bahasa yang diperjuangkan oleh akhlak Islam bukan untuk mencani nama, pangkat, pujian, kemegahan dan sebagainya. Berbudi dalam bentuk harta benda dan sebagainya mestilah dengan niat ikhlas dan sebaik-baiknya secara rabsia. Mereka tidak boleh mendabik dada dengan membenitahu orang lain yang ia telah banyak berbudi dan berbakti supaya tidak sia-sia budi dan bakti itu tadi. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
~~~~_tL_ 4 4 1sP._Jc_C ~

JA~J

~
...

~c
Terjemahan: Dan kalau pula kamu sembunyikansedekah-sedekah thi serta kamu memberikannya kepada orang-orangfakir miskin,
maka itu adalah lebih baik bagi kamu. DanAllah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian darE kesalahan-kesalahan kamu. Dan (ingatlah) AllahMaim Mengetahuisecara inendalam akan apa yang

karnu lakukan.
(Surah al-Baqarah 2:271)

Berani juga merupakan salah satu sifat yang terpuji. Sifat keberanian akan mendorong seseorang banyak menabur budi, bakti dan jasa. Walau bagaimanapun pada zarnan Arab Jahiliah sifat berani menjadi alat orang kuat untuk melakukan kezaliman ke atas golongan yang lemah dan mengalahkan qabilah yang lain. Sedangkan akhlak Islam mewajibkan agar sifat berani itu dipergunakan untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. melalui 82

CIRI BUDI BAHASA ISLAM

jihad, membela yang haic, menyelamatkan orang yang teraniaya dan berani mengatakan kebenanan di hadapan raja yang zalim. Itulah budi bahasa yang tenbailc.

Kebaikan Sejagat
Akhlak amnya dan budi bahasa Islam khasnya menjamin kebahagiaan manusia sejagat, semua tempat, ketika dan zaman. Kesejagatannya berpunca danipada penggubalnya, iaitu Allah s.w.t. yang mencipta alam dan manusia. Dialah yang Maha Mengetahui segala keperluan makhluk ciptaan-Nya terutama manusia. Justeru itu akhlak amnya dan budi bahasa khasnya yang digubal itu menepati dengan fitrab semula jadi manusia melintasi batas keturunan, geognafi, zaman dan sebagainya. Mudah Akhlak amnya dan budi bahasa yang ditetapkan oleh Islam adalah mudah, tiada penintah yang benat dan membebankan. Sesuatu yang senasi dengan jiwa manusia dan dapat ditenima oleh akal, hail dan dalam kadan kemampuan fizikal manusia untuk melaksanakannya. Hal ini dijelaskan dalam ayat:

Terjemahan (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu inenanggung kesuka ran. (Surak al-Baqarah: 2:185) Kemudahan akhlak amnya dan budi bahasa khasnya yang ditetapkan oleh Islam mudah dilihat. Masyarakat Arab yang menenima senuan Islam di peningkat awal merupakan masyanakat Badwi yang hidup dalam keadaan mudah, jauh danipada kemewahan dan buta hunuf. Namun demikian meneka dapat menghayati dan mengamalkan akhlak Islam. mi menupakan bukti jelas yang menunjukkan bahawa akhlak Islam itu mudah difahami dan mudah pula dilaksanakan. Masyarakat Badwi juga telah memiliki sebahagian danipada nilai-nilai akhlak yang dipei~uangkanoleh Islam yang dikenali 83

BUDI IIAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dengan uruf. Mereka telah terkenal dengan sifat pemunah, suka menolong orang susah, menghormati tetamu dan sebagainya. Islam menolak sebahagian danipada unuf meneka yang bertentangan dengan aqidah, syanak dan akhlak dan memperkukuh serta menambah beberapa nilai akhlak yang baharu. Contohnya sifat berani pada zaman Jahiliah dipengunakan untuk melakukan nompakan dan kezaliman. Sebaliknya dengan kedataiigan Islam, sifat tersebut telah diubah kepada menegaklcan kebenaran, membela meneka yang teraniaya dan dizalimi. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
.

,._.5._
_.

ft
~

ft
_.

_$

ft
,.~

...,

~.,

~#ft~

,)fl

Terjemahan: Dan apakah yang menghalang kainu (maka kamu)


tidak mahu berperang pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam) dan (untuk menyelamatkan) orang-orang yang tertindas darE kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang sela/u (berdoa dengan) berkata: Wa/wi Tuhan kami! Keluarkanlah kami darE negeri (Makkah) mi, yang penduduknya (kaum kafir musyrik) yang zalim, dan jadikanlah bagi kamu darE pihak-Mu seorang pemimpin yang niengawal (keselamatan agama katni), dan jadikanlah bagi kami dan pihak-Mu seonang pemimpin yang membela kami (dan ancaman musuh). (Surah al-Nisa 4:75)

Mantap
Akhlak amnya dan budi bahasa Islam khasnya memperlihatkan kemantapan dan kekukuhannya apabila penggubalnya ialah Allah s.w.t. yang bersifat Maha Benkuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan memiliki segala sifat kesempurnaan yang lain. Allah s.w.t. Maha Suci danipada sebanang sifat kekunangan. Oleh sebab itu nilai-nilai akhlak amnya dan budi bahasa Islam khasnya yang digubal-Nya melambangkan keagungan dan 84

CIRI BUDI BAHASA ISLAM kebesaran-Nya, iaitu dan segi kekukuhan dan kemantapan yang

sesuai pada setiap anggota masyarakat dan tempat separijang zaman sejak Adam a.s. hingga han kiamat nanti. Manakala setiap nilai budi bahasa yang lahin dan manamana nilai sepenti moral, etilca dan sebagainya sentiasa benubah dan tidak mantap untuk sesuatu masyarakat, tempat dan zaman tententu. Contohnya meminum arak tidak menjadi kesalahan di kalangan masyanakat Banat tetapi dianggap keji oleh masyarakat lain di tempat lain. Kewajipan

yang Dipatuhi

Allah s.w.t. telah mencipta manusia dan menggubal nilai-nilai akhlak dan budi bahasa. Oleh sebab ia bencirikan kebaikan mutlak, untuk kebaikan sejagat, mudah dan mantap menjadilcannya mudah dipatuhi oleh manusia sama ada secana perseonangan atau kolektif. Akhlak dan budi bahasa Islam tidak memenlukan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman yang kenas tenhadap mereka yang melanggar nilai-nilai tersebut. Pengawal dan pengawas akhlak dan budi bahasa Islam ialah San dan taqwa, iaitu unsur dalaman di dalam din manusia sendiri. Keimanan dan ketaqwaanlah yang menyebabkan benlaku nasa bensalah dan tekanan jiwa jika seseorang itu melakukan akhlak dan budi bahasa yang keji. Contohnya seseorang akan berasa bersalah jika mempunyai wang tetapi tidak didermakan kepada peminta sedekah yang datang ke rumahnya. Jika ia mempunyai kesempatan masa dan kemampuan untuk menolong ketika kecemasan, tetapi mendiaxnkan din, tentu hati kecilnya benkatakata dan bentanya kepada dirinya mengapa tidak menyumbangkan jasa dan bakti yang diperlukan.

Pengawasan yang Menyeluruh


Akhlak aninya dan budi bahasa lchasnya yang bensumberkan alQunan dan al-Sunnah dan benasaskan aqidah, syarak dan akhlalc mempunyai pengawasan yang luas dan menyelunuh. Hal ini disebabkan hati menjadi titik tolak akhlak dan budi bahasa yang tenpuji. Keimanan dan ketaqwaan menjadi pengawas terhadap akhlak dan budi bahasa seseonang. Jika seseorang itu melanggan 85

BUDI

BAHASA DALAM

TAMADUN ISLAM

nilai-nilai akhlak dan budi bahasa yang mulia jiwanya akan tenseksa bergantung kepada kadan kekuatan keimanan dan ketaqwaannya. Namim demilcian Allah s.w.t. telah menyedialcan penawarnya, iaitu pintu taubat tenbuka selagi seseorang itu belum berada di peningkat sakrat al-mawt. Bisikan hail adalah penting dalam pembentukan alchlak dan budi bahasa yang tenpuji. Banyak nilai akhlak dan budi bahasa yang tidak sempat disentuh oleh al-Qunan dan al-Sunnah, tetapi hatilah yang membisikkan tentang kebaikannya yang dilahinkan melalui akhlak budi dan bahasa. Setelah itu jiwa bertambah tentenam dan bahagia. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.w.t. dalam Hadith yang benikut:~
a a,

e_

is~u ~d9~

Terjemahan: Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri, mintalah


kepada jiwamu. Sesungguhnya kebaikAn itu adalah sesuatu yang jiwa menjadi tenang olehnya dan dosa itu adalah sesuatu yang menggelmsahkan dan meragukan dalam dada.

Islam menghargai dan menyanjung akal. Oleh sebab itu setiap ajaran al-Quran dan al-Sunnah sentiasa senasi dengan akal yang waras. Al-Qunan dan al-Sunnah membimbing ke arab akhlak dan budi bahasa yang tenpuji dan akal pula mempenkukuhnya. Sesungguhnya ciri-ciri akhlak dan budi bahasa Islam begitu menyeluruh dan sempunna. Ciri-cini tersebut bermula dengan kebaikan yang mutlak, kebailcan sejagat, mudah, kukuh, mantap, dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh. Ia sukan untuk dicani bandingannya dalam mana-mana nilai atau sistem budi bahasa yang pennah wujud di atas muka bumi ini. Segalagalanya bertitik tolak danipada kesempurnaan penggubal-Nya iaitu Allah s.w.t.

125

Ahmad Hull, op. cit, him. 68.

86

BAB SEMBILAN
BUD! BAHASA DI HATI
Rajah 9.1 menunjukkan ketulan air bath di lautan sejuk (iceberg). Terdapat dua bathagian ketulan air bath di lautan sejuk. Bahagian puncaknya (tip) kelihatan di permukaan yang diumpamalcan sebagai budi bahasa dalam bentuk hanta, tenaga, nasthat, buah fikiran, simpati, halus bahasa, menghonmati tetamu dan sebagainya. Seba.hagian lagi ialah ketulan di dalam lautan yang tidak kelthatan yang lebih besan dan berlipat kali ganda danipada bahagman puncaknya di permukaan air. Inilah diumpamakan budm bahasa di hati. Tidak munglcin ada puncak air batu jika tiada ketulan di dalam lautan, demilcian juga hainya dengan budi bahasa. Tidak mungkin budi bahasa itu wujud tanpa wujudnya terlebth dahulu nmlai-nilai akhlak yang mulma di hati yang bentanggungjawab memancankan budi bahasa dalam bentuk nyata. Oleh sebab nmlai-nmlai akhlak yang tenpuji sepenti ikhlas, benar, adil, amanah, pemurah, penyayang, benani, pemalu, zuhud dan dedikasi adalah sebahagian daripada budi bahasa iaitu budi bahasa di hail. Oleh itu telah menjadi satu keistimewaan budi bahasa Islam apabila menggabungkan antana budi bahasa di hati dengan yang lahin dalam bentuk kebendaan dan bahasa yang halus dan munni. Budi bahasa dan bahasa yang baik bentanggungjawab mencetuskan dan melahirkan budi bahasa. Hati menjadi pusat atau markas lahmrnya cita-cmta untuk berbudi bahasa. Hati juga berkata-kata atau membisikkan kepada hati untuk melakukan budi. Selepas itu banulah hati benniat untuk melakukan budi bahasa yang mulia. Dengan ml lahirlah daya usaha untuk melaksanakannya. Jika tenlaksana dalam bentuk kebendaan dan 87

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Harta Tenaga Nasihat Buah fikiran Simpati Haius bahasa


,

/
/

Uchias

/ f

Benar Adii Amanah Pemurah Penyayang Zuhud Dedikasi dan sebagainya

/
/

Rajah 9.1

Budi bahasa di hati

bahasa yang halus ia dinamakan budi bahasa. Oleh sebab itu akhlak amnya dan budi bahasa Islam khasnya begitu sempurna, menyeluruh, kukuh dan mantap kenana budi bahasa itu lebili besar dan mantap di hail terlebth dahulu sebelum menjelma ke alam nyata.

lkhlas
Perkataan ikhlas dalam bahasa Arab memberi erti sebagai bersih, jernih, suci dan munni. Oleh itu ikhlas menupakan suatu tindakan, budi dan bahasa yang dilaicukan dengan penuh keikhlasan niat di hail, bensih, jernih, suci dan mumi. Terhindar danipada sebarang kecacatan dan kekotoran sama ada dalam bentuk kebendaan atau kenohanian.~ Dani segi istilah, ikhlas ialah pembersthan dan penyucian niat danipada sebarang kekotonan dan penyakit yang menodai keilchlasan untulc menghampirkan din kepada Allah s.w.t. dalam segala laku perbuatan terutama ibadat khusus dan ibadat umum,
126 Al-Munjid ft al-Lughat, (Bayrut: Dar ai-Masyriq: 1987), hIm. 191.

88

BUDI BAHASA DI HAll

tenmasuk budi bahasa. Hal thi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat yang benikut:

~ 1~T~1S ~-~Z~3 S a~jc~p~ s


Terjemahan: Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada benanak, dan Ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengan-Nya. (Surah al-Ikhlas 112:14) Gabungan empat ayat dalam surah mi dmnamakan surah alIkhlas. Pengentiannya ialah sifat ikhlas itu sendiri adalah salah satu danipada sifat Allah s.w.t. yang khas dan tenistimewa. Apabila ayat mi dilafazkan ia membawa erti: Sesungguhnya niat telah mengikhlaskan tauhid untuk Allah s.w.t. Penciptaan manusia adalah semata-mata untuk mengabdikan din kepada Allah s.w.t. Pematuhan dan penyerahan din manusia itu mestilah diniatkan seikhlas hail kepada-Nya. Justeru itu segala laku penbuatan manusia sama ada ibadat khusus Iaitu pelaksanaan rukun Islam yang lima dan ibadat umum tenmasuk benbudi bahasa baru ditenima oleh Allah s.w.t. sebagai ibadat apabila dmniatkan dengan ikhlas untuk mentauhidkan Allah s.w.t. dan benibadat kepada-Nya. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

~-~S~4 ~1~i*tt1v; S &~S~i~A1

Terjemahan: Pada ha! mereka tidak diperintahkan melainkan


supaya men yembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya meneka mendirikan sembahyang, membeni zakat dan yang demikian itulah agama yang benar. (Sunah al-Baiyinah 98:5)

89

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Rasulullah s.a.w. juga telah menyanankan tentang kewajipan niat yang ilcblas kepada Allah s.w.t. sama ada dalam ibadat khusus, iaitu pelaksanaan nukun Islam yang lima atau ibadat umuin yang tenmasuk di dalarnnya berbudi bahasa. Mi dijelaskan dalam Hadith yang dmniwayatkan oleh Muslim:127 0 .1 ~

J.rdL~zc.LtJMjQt ~1~JUJ\J1Li ~)Ljj &th

~J~3j ~th J1

J~$

Terjernahan: Sesungguhnya setiap ama! itu bergantung pada


niat, dan setiap orang itt: mengikut niatnya. Maka sesiapa yang berhijnah semata-mata kenana Allah s.w.t. dan Rasul-Nya, dan siapa yang berhijrah kerana keuntungan dunia atau kenana penempuan yang akan dikahwininya, maka hijrahnya tententu pada apa yang diniatkan hijrah kepadanya.

Allah s.w.t. bukan sekadan mewajmbkan umat Islam dengan sifat mkhlas malah telah menunjukkan cara-cara bagammana smfat ikhlas tersebut dipenoleh. Antananya ialah menundukkan nuntunan hawa nafsu dan syahwat di bawah kekuasaan wahyu dan akal, menghapuskan sifat tamak dan bakhil dengan harta yang dmanugenahkan oleh Allah s.w.t. agar ia bensifat pemunah, denmawan, benjasa, benbakti dan benbudi senta meningkatkan kemrnanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. Penundukan nuntunan natsu dan syahwat memenlukan kesabanan. Saban tenbahagi kepada dua bentuk terpenting. Pentama, kesediaan dan keupayaan tubuh badan mengalami pendenitaan dan pahit getin kehidupan dalam mengawal nafsu dan syahwat. Kedua ialah kekuatan dan ketahanan jiwa dan hati yang sentiasa bergelut dengan desakan dan luapan nafsu dan syahwat di peningkat kemahuan dan keinginan. Keadaan mi boleh menghalang daripada seseorang itu melaksanakan ibadat
127 Iman ai-Chazaii, Ihya lilum a!~lJin, op. cit., Juz 8, hIm. 10.

90

BUDI BAHASA Dl HATI

khusus dan ibadat umum tenmasuk berbudi bahasa. Kedua-dua cmi Mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

~a~j ~it~

gLs~
,.-

Terjemahan: Orang-orang yang saban dalam kesusahan dan kesulitan iaitu dalam peperangan. Merekalah yang beriman dan menekalab orang yang bertaqwa. (Sunah al-Baqarab 2:177)

Manakala menghapuskan sifat tamak dan bakhil pula ialah menghalang keinginan yang begitu tinggi dan gelojoh untuk mencani kekayaan dunia semata-mata sehingga melupakan tanggungjawab dan kewajipan kepada Allah s.w.t. Contohnya seseonang itu sanggup meninggalkan sembahyang lima waktu semata-mata tenlalu sibuk dengan urusan keduniaan. liii tenmasuk juga menggu.nakan cara-cana yang dihanamkan oleh Allah s.w.t. dalam pengumpulan hanta sepenti menipu, mengedan dadah dan sebagainya. Pengumpulan hanta yang banyak, akan menimbulkan sifat bakhil dan kikin. Seseonang tidak mahu berbudi dan berbakti dengan harta yang diamanahkan oleh Allah s.w.t. kepadanya untuk membantu golongan yang memenlukannya sepenti fakir, miskin, anak yatim dan sebagamnya. Bahasanya juga kasan dan kesat. Apabila ada onang yang datang untuk meminta denma untuk amal kebajilcan ditolak dengan tengking hendik dan muka yang bengis. Manakala orang yang memiliki sifat ikhlas ialah meneka yang memathhi penmntah Allah s.w.t. dalam mencani hanta kekayaan melalui cara-cana yang halal dan menjaga kepentingan masyanakat. Dalam masa yang santa ia tidak pemah lupa kepada Allah s.w.t. dalam melaksanakan ibadat seperti sembahyang dan zakat. Setelah hanta tenkumpul, ia bensifat pemunah dan dermawan. Hantanya dibelanjakan pada jalan kebajilcan, menabun budi, jasa dan bakti kepada yang memenlukan dan menggunakan bahasa yang lunak dan halus. Oleh sebab pentingnya sifat ikhlas dalam pembentukan akhlak dan budi bahasa yang mulia dan tenpuji, Allah s.w.t. telah 91

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

membenikan keistimewaan kepada meneka yang mempunyai sifat ikhlas. Antaranya:

(m)

(ii)

Dicintai oleh Allah s.w.t. Oleh sebab itu Allah s.w.t. mengumiakan satu danjat ketinggian ketika onang yang ikhlas itu menghembuskan nafas yang terakhix. Pada saat itu dibenilcan ketenangan oleh Allah s.w.t. dan mendapat husn al-khatiinah atau kesudahan yang baik. Dijamin oleh Allah s.w.t. penenimaan segala amal ibadatnya, budi, jasa dan baktinya. Hal Mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

Tenjemahan: Sesungguhnya Kami menununkan al-Quran

mi

kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. Oleh itu, hendaklah engkau men yembah Allah dengan mengikhlaskan kepada-Nya segala ibadat dan bawaanmu. (Surah al-Zumar 39:2)

(iii)

~-

Dihindarkan oleh Allah s.w.t. danipada segala kejahatan dan sesuatu yang boleh mendonong kepada melakukan malcsiat. Allah s.w.t. telah menegaskan hal Mi dalam al-Quran berkaitan dengan cenita Nabi Yusuf a.s.: ~ ,O~.~itif S
... ~-.

at~y.\w

u~

s)L~a~~a~,

t-(_
Terjemahan: Dan sebenarnya perempuan itt: telah berkeingmnan
sangat kepadanya, dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginan kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). Demikianlah

92

BUDI BAHASA Dl HATI

(takdir Kami) untuk menjauhkan Yusufdaripada perkana-perkana yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dad hamba-hamba Kami yang dibersihkan dad segala dosa (surah 1k/i/as). (Surah Yusuf 12:24)

(iv)

(v)

Allah s.w.t. juga sentiasa membeni pertolongan kepada onang yang ikhlas. Membeni pertolongan dalam segala bentuk yang dipenlukan santa ada untuk kesejahtenaan jasmani atau kesempurnaan iman. Ganjanan pahala kepada onang yang ikhlas dalam penbuatannya kepada Allah s.w.t. tidak kina sama ada dalam bentuk ibadat khusus atau ibadat umum yang tenmasuk di dalamnya budi bahasa benlipat kali ganda. Penggandaan setenusnya mungkin dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki kenana Dialah Yang Maha Mengetahui dan Malta Bijaksana. Allah s.w.t. memberm jaminan hal Mi dalam ayat:

o.J.t.)

.2~ eft-, 4J~j~J~y4~jt


~ ... .

ft

~,.-

y~i~J~

S~
Terjemahan: Bandingan (perbelanjaan-derma) orang-orang yang
membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ia!ah sama seperti sebiji benih yangtumbuh menenbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itt: p1:/a mengandungm seratus biji. Dan (mngatlah) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah amat luas (nahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi i/mi: pengetahuan-Nya. (Surah al-Baqarah 2:261)

(vi)

Allah s.w.t. menjamin ganjanan syurga kepada onang yang melaksanakan ibadat khusus dan ibadat umum termasuk benbudi bahasa. Ikhlas dalam enti kata melaksanakan segala penintah Allah s.w.t. sepenti 93

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang tenkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah dan meninggalkan segala yang diharainkan. Meneka yang ikhlas kepada Allah s.w.t. adalah onang yang mentaati, menghonmati dan mematuhi perintah Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Meneka Mi dijanjikan oleh Allah s.w.t. daijat yang tinggi di dalam syurga dalam ayat:

~
,~.

t.Ls., aZiJl -

-~

Terjemahan: Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,


maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat ole/i Allah s.w.t. kepada mereka, iaitu Nabinabi, dan orang-orang Siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang salih. Dan amatlab eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat). (Surah al-Nisa 5:69)

(vii)

Dalam hal yang lain pula martabat kemuliaan onang yang ikhlas dibandingkan secana khusus dengan kedudukan pana Nabi. Contohnya Nabi Musa. Allah s.w.t. benfinman: bj~3bs4.~yy

Terjemahan: Dan bacakanlah (Shai Muhammad) di dalam kitab al-Quran mi penihal Nabi Musa. Sesungguhnya ia adalah orang yang ikhlas, dan ada!ah ia seorang Rasul, lagi Nabi. (Surah Maryam 19:51) (viii) Orang yang ikhlas juga terhindar danipada godaan iblis, syaitan, nafsu serta syahwat. lid merupakan satu keistimewaan yang dijamin oleh Allah s.w.t. kepada meneka yang bersi.fat ikhlas sehingga iblis dan syaitan pubis asa dalam percubaan untuk me94

BUDI BAHASA DI HATI

nodai iman dan taqwa orang yang ikhlas. Sifat ikhlas di sini diibanatkan sebagai kubu bagi onang yang memilikinya danipada senangan iblis, syaitan dan nafsu serta syahwatnya sendini. Seseonang yang memiliki sifat mi akan senantiasa benibadat kepada Allah s.w.t. tenmasuk menabun budi, jasa dan bakti senta halus budi bahasa. Ia tidak pemah jemu, senik atau putus asa walaupun menghadapi pelbagai halangan dan kesukanan. Tambahan pula untuk menabun budi, jasa dan bakti memerlukan banyak pengorbanan hanta, masa dan kesabaran tenmasuk godaan iblis, syaitan, nafsu dan syahwatnya. Allah s.w.t. menjelaskan hal Mi dalam ayat:
.,~:

:-ts .1;. ...SC./~ fl4~o~


~

/4
.~.

1~vJb

4,

ZA.dC~

4,

Terjemahan: Iblis berkata: Wahai Tuhanku, kerana Engkau telah


menjadikan aku sesat, (make) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia mi, dan aku men yesatkan mereka semuanya, kecuali di antara zuniat-zuriat Adam itu hamba-hamba-Mu yang (ikhlas) dibersihkan dart sebanang syirik. (Surah al-Hajr 15:3940)

Budi bahasa di hati bermula dengan sifat ilchlas. Sifat Mi merupakan budi bahasa tenpenting dan utama. Tanpa sifat Mi tidak mungkin budi yang lain dapat dilahmnkan. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah membenikan kedudukan dan keistimewaan kepada meneka yang ikhlas.

Benar
Dani segi bahasa, benan (al-sidq) membawa maksud benar, Dan segi istilah, benan dalam niat, tenang, jelas, betul dan tepat.1~ pencakapan, perbuatan, aqidah, syanak dan akhlak yang semestinya bensumbenkan al-Qunan dan al-Sunnah.
128

Al-Munjidfi al-Lughat, op. cit., hIm. 420.

95

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Benar merupakan salah satu sifat kesempumaan Allah s.w.t. Hal liii dijelaskan dalam ayat:
-1,

2flJ4/J ~JL199c_VL~4,
~

~>#~

,~

~rc__~t~

Terjemahan: Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (alQuran, meliputi hukum-hukum dan janjijanji-Nya) dengan benar dan adil, tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun dad kalimat-kalimat-Nya, dan Dialah yang sentiasa mengetahui. (Surah al-Anam 6:115)

Sifat benan juga dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. yang menyempumakan sifat kenasulannya. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
~

~__, .

,.fr,-,~

.~

a, L
.,~.

1,~~.

-:~-i--

jaQ~U~

Terjemahan: Dan pada masa orang-orang beniman melihat


tentera al-Ahzab, berkatalah mere/ca: In i/a/i yang telah dijanjikan kepada kamm oleh Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah (apa yang dijanjikan ole/i Allah dan Rasul-Nya. (Sunah a/-Ahzab 33:22)

Justeru itu Allah s.w.t. dan Rasulullah saw. telah memerintahkan umat Islam agan bersifat benan. Benan yang diutamakan ialah dalam pencakapan, tutun kata, menunailcan janji dan termasuklah budi, jasa dan bakti sepenti yang diwajibkan oleh al-Qunan dan al-Sunnah. Sehubungan dengan Mi Allah s.w.t. benfirman:

~
~,.

-~Zs~
,.~,-~<
...,..~

.-,..

4.
Terjemahan: (Berlakunya yang demikian) supaya Allah memba/as
orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan

96

BUDI BAHASA DI HATI

menyeksa orang-orang yang munafik jika a kehendaki atau Ia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah ada/a/i Amat Pengampun, lagi Amat Mengasihani. (Surah al-Ahzab 33:24)

Benan dalam aqidah, syanak dan akhlak khususnya budi, jasa, bakti, tutun kata dan janji adalah sesuatu yang sukan untuk dilaksanakan oleh manusia. Ramai antara mereka yang gagal melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah menyediakan ganjanan yang sebaik-baiknya, laitu syurga kepada umat Islam yang benar dan azab yang pedth iaitu neraka kepada meneka yang berdusta. Hal Mi dijelaskan dalam ayat:
~

_fi ~

~1

a 4.

)-.fl~2

.~

- ~

Teijemahan: Mereka (yang bersifat yang terpuji seperti itu) ialah


orang yang Kami terima dad mereka akan amalnya yang baik yang meneka kerjakan, dan Kami ampunkan kesa/ahankesalahannya; (mere/ca akan dimasukkan dalam kumpu/an a/i/i syurga, sebagai memenuhi janji yang benar, yang dijanjikan kepada mere/ca). (Surah al-Ahqaf 46:16)

Lawan sifat benar ialah berdusta. Bendusta dalam kata-kata, janji, sumpah dan terhadap ayat-ayat Allah s.w.t. Inilah pencemaran bahasa dan perosakbahasa yang tenbesar dan kaca mata Islam. Ramai onang yang benjanji untuk berbudi dan benbakti, tetapi apabila sampai masanya gagal untuk berbuat demikian. Allah s.w.t. melaknat meneka dan mereka dijanjikan oleh Allah s.w.t. dengan arab nenaka pedih. Allah s.w.t. telah benfinman:
t

_.

a
..

cYq4

;~ :~--

U(Sj.A.sJ.,~.-J

Terjemahan: Apabila ben/aku yang demikman, make nyatalah


bahawa tidak ada yang /ebih za/im dadpada orang yang merekaneka penkara yang dusta terhadap Allah, dan mendustakan

97

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM kebenaran sebaik-baik sahaja kebenaran itu disampaikan kepadaNya. Bukankah (telah diketahui bahawa) da/am neraka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang yang kafir. (Sitna/i al-Zumar 39:32)

Keadaan Mi lebih dahsyat lagi apabila bahasa telah digunakan untuk menabur fitnah, mengumpat, mengeji, memaki, mencaci, mengejek dan sebagainya. Semuanya Mi menyemanakkan penbalahan dan permusuhan yang benakhin dengan kehuruhanaan masyarakat yang bertentangan dengan sifat benan dalam berbahasa. Oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan agan umat Islam bersifat benan dan jujun. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:~

C,115-lc
~jj

~5t~JS~~dJ49l*)ij ~

J~

~Uf~,o5~ j!-j~44-14~j t~j


M~-e
~

Teijemahan: Hendak/ah kamu bersifat benar, sesungguhnya


benar itu membawa kepada kebaikan dan kebamkan flu membawa kepada syurga dan sesungguhnya orang yang melatih dirt bersifat benan akan menjadi orang yang dikena/i sangat benar dan sesungguhnya berdusta itu membawa kepada maksiat dan sesungguhnya maksiat itu membawa kepada nenaka, dan sesungguhnya seseonang pendusta akan ditu/is di sisi Tn/ian sebagai orang yang sangat pendusta.

Memang benar berbudi dengan harta adalah penting. Harta yang boleh disedekahkan adalah harta yang halal bukan hanta
129 Ahmad HUll, op. cit., hIm. 188.

98

BUDI BAHASA DI HATI

yang dipenoleh secara hanam seperti hasil judi, jualan dadah dan sebagainya. Harta yang halal sumbemya mestilah dibelanjakan atau didenmakan pada jalan yang digalakkan oleh Islam. Contohnya adalah haram denma dibenikan untuk menganjurkan konsert rock lucah dan sebagainya. Bahasa jika disalahgunakan boleh menyeret seseonang menjadi munafik. Apabila bercakap dusta, apabila benjanji dimungkini dan apabila diamanahkan dikhianati. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.&w. dalam Hadith yang benikut:3
.0

~j

js~S&,t. &

:L5 ~idi

Terjemahan: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: bi/a ia


bercakap dia berdusta, bi/a ia berjanji dimungkiri dan bi/a diberi amanah ia khianat.

Bahasa juga merupakalL media komunikasi yang digunakan dalam setiap aspek kehidupan masyanakat. Ia wajib digunakan secara benar. Contohnya dalam bidang perniagaan dan pendagangan. Setiap han, tempat dan ketika kita tenlibat dengan penniagaan tenutama sebagai pembeli atau pengguna. Justeru itulah Rasulullah sa.w. telah mewajibkan agan benan dalam bahasa dititikbenatkan dalam jual beli dalam Hadith yang benikut:3

i3~

5i a-j U14~

4U~~i~iUJtJL ~

Terjemahan: Dua orang yang jual be/i itti diberi hak memi/ih
se/agi be/tim berpisah. Apabi/a keduanya ber/aku benar dan benterus tenang maka kedua-duanya diberkati dalam jua/ belinya, dan apabi/a keduanya menyembunyikan sesuatu ma/ca /enyap/ah berkat jua/ be/i mereka.

130
131

Ibid., him 189. Ibid.

99

BUDI BAHASA DALAM TAMAPUN ISLAM

Bahasa juga digunakan apabila bensumpah. Sumpah begitu penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan agar umat Islam benan dalam sumpah dan Allah s.w.t. munka kepada mereka yang menggunalcan bahasa untuk bendusta dalam sumpah. Rasulullah s.a.w. bensabda:32

Tenjemahan: Barang siapa bersumpah dengan dosa (palsu) untuk


mengambil harta seseorang Muslim dengan jalan tidak jujur, ma/ca dia akan menemui A/la/i dalam keadaan marah terhadapnya.

Bahasa juga sening digunakan untuk menyenangkan hati onang lainyang wenghadapi sesuatu kesukaran. Apabila iaberjanji untuk membeni atau menyumbangkan sesuatu yang amat dipenlukan tetapi dengan niat yang tidak senius. Tetapi sebaliknya onang yang mendengan dan menenima janji itu menanuh hanapan yang tinggi. Ia sentiasa Mgat dan menunggu masa yang dijanjilcan tetapi orang yang menabun janji sudah melupakannya. Hal Mi dilarang keras oleh Rasulullah s.a.w. Dalam amalan masyanakat Malaysia han mi, apabila tendapat sesuatu pungutan derma kebajikan kentas senarai jumlah wang sahaja yang diedankan. Pana dermawan dikehendaki sekadan menulis berapa jumlah wang yang akan didenmakan sepenti kutipan denma telefon Jantung Hatiku yang dianjunkan bensama oleh RTM dan Sistem Telekom Malaysia untuk Tabung Jantung Negara pada tahun 1990. Penderma dikehendaki sekadan menelefon ke Angkasapuni tentang jumlah wang akan didermakan. Hal Mi bermakna jika ia gagal menunaikan janjinya untuk membeni derma tensebut, ia dianggap sebagai satu dusta. Rasulullah s.a.w. menjelaskannya:33

132
133

Ibid., hIm. 190. Ibid., hhn. 191.

100

BUDI BAHASA DI HATI

~j4tJ)~t~j~L4

:yL~dii&i~JU

ui:3U~I3:aiUc2J~Lsjiu :~Lj 3

Terjemahan: Abdul/ah bin Amir berkata: Rasu/u//ah saw.


datang ke numah dan aku waktu itu masih anak keci/. Aku pengi bermain-main la/it ibuku berkata: Hai Abdul/ah ke marl/a/i, engkau akan kubeni sesuatu. Make Rasu/u//ah saw. berkata apa yang hendak kamu ben/can. Ibuku menjawab kurma. Beliau benkata: Ketahui/ah apabila kamu tidak jadi membeninya make a/can ditulis untukmu sahi dusta.

Sesungguhnya sifat benan juga dianggap salah satu danpada budi di hati. Sifat Mi penting kenana berbudi dengan hanta mestilah dengan hanta yang diperoleh secara halal. Barang yang didenmalcan juga mestilah banang yang benan. Begitu juga benan dalam tutun kata adalah penting, termasuk benar dalam janji dan benan dalam sumpah. Sebaliknya dusta, khianat, mungkir janji, sumpah dusta, fitnah, umpat, keji, maid, caci dan sebagainya merupakan unsun yang bententangan dengan benan dalam budi bahasa yang dilarang kenas oleh Islam.

Adil
Adil dan segi bahasa didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, menyamakan antara dua, meluruskan, meletakkan sesuatu di tengah dan sebagainya. Dani segi istilah pula, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya bensumbenkan al-Qunan, al-Sunnah dan benasaskan aqidah, syanak dan akhlak. Adil menupakan salah satu danipada sifat utama yang berpusat di hati. Ta lahin dan tiga sifat lain di hati, iaitu kebijaksanaan, iffah (memelihana din danipada

101

BUDI BAHASA DAI.AM TAMADUN ISLAM

* 0

.0

0~

l5-~gJ~j.JUl
.0

Terjemahan: Aku te/ah menyaksikan pensekutuan di nit ma/i


Abdu//ah bin Judan. Aku tidak suka persekutuan itu dibata/kan wa/au sebagai gantinya a/cu diberi unta yang tenbaik, andai kata da/am Is/am a/cu diundang untuk membentuk pensekutuan yang sedemikian itit, tentu a/cu akan menyukamnya.

Salah satu danipada cmi adil ialah pensamaan. Rasulullah s.a.w. yang bensifat adil juga mempexjuangkan pensamaan sesama manusia. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith:3
.0
_~_

,~

.0

~*4J~-~i ~&~i-~~

?~Nj
.0

~5iL35~i}-~

~,1~Sj~ufl/j~3j#sI

Terjemahan: Sesungguhnya Tuhan kamu satu, bapamu satu,


tidak ada ke/ebihan bagi bangsa Arab terhadap bangsa yang bukan Arab, tidak ada kelebihan bagi bangsa yang bukan Arab terhadap bangsa Arab, dan tidak ada ke/ebihan bagi bangsa ku/it merah tenhadap bangsa yang ben/cu/it hitam, dan tidak ada ke/ebihan bagi bangsa yang berkulit hitam terhadap bangsa yang berku/it menah, me/am/can dengan taqwa. Sesunggu/inya orang yang paling mit/ia di antana kamu di sisi Al/a/i ia/a/i onang yang taqwa. Ingatlah apaka/i a/cu te/ah menyampaikan? Maka hendak/ah onang yang hadin menyampaikan kepada yang tidak hadin.

Sananan Rasulullah s.a.w. mi telah terlebili dahulu ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran. Setiap umat manusia itu
136

Thid., hIm. 143.

104

BUDI BAHASA Dl HAT!

adalah sama di sisi Allah s.w.t. tidak mengira hangsa, keturunan, wanna iculit, bahasa dan sebagaMya. Yang menjadi ukunan yang menentukan hampir jauhnya din. seseorang dengan Allah s.w.t. ialah taqwanya:

Terjemahan: Wa/mm umat man usia: Sesungguhnya Kami te/a/i


menciptakan /camu dad /e/aki dan penempuan, dan Kami tela/i menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bensuku-puak, supaya kamu berAiena/-kenalan (dan berama/i mesra antana satu dengan yang lain). Sesunggu/inya semu/ia-mulia kamu di sisi A//a/i la/a/i onang yang /ebi/i taqwanya di antana kemu (bukan yang /ebih ketununan atau bangsanya). Sesungguhnya A/la/i Ma/ia Mengeta/iui lagi Ma/ia Mengena/. (Sunah a/-Hujunat 49:13)

Dalam ayat tensebut di atas, Allah s.w.t. menegaskan tentang pensamaan kedudukan manusia di sisi-Nya dan segi bentaqwa. Allah s.w.t. juga menyanankan tentang tujuan dijadikan pelbagai bangsa, pelbagai ketununan, pelbagai bahasa dan sebagainya supaya manusia dapat berkenal-kenalan, berniesna, benmuhibah, tolong-menolong dan bensatu padu. Untuk mencapai tujuan tensebut, peranan budi bahasa tidak boleh dipenkecilkan. Benjasa, benbakti, benbudi dan benbahasa halus bukan tenbatas tenhadap umat Islam malah tenhadap onang yang bukan Islam. Tidak syak lagi budi bahasa dapat memamnkan penanan dalam meningkatkan keamanan, kesejahtenaan, kebahagiaan dan kesejahtenaan sejagat. SenMg juga benlaku orang yang mempunyai kekunangan sifat semula jadi menjadi sasaran ejekan atau cemuhan masyarakat. Ia dipandang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai satu penyelewengan dalam penggunaan bahasa dan onang yang benkelakuan demikian dianggap sebagai tidak benbudi bahasa dan kunang sopan. Contohnya Rasulullah s.a.w. melanang seseorang yang hitam dipanggil dengan sifat hitamnya:37
137

Ibid., hIm. 146.

105

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

kekejian) dan benani kerana benan. Adil lahin apabila tiga sifat Mi benpadu satu di hati)34 Apabila dikaitkan dengan budi bahasa, sifat adil menjadi penting apabila sifat Mi bentindak untuk berlaku adil kepada diii sendini, tenhadap onang lain dan masyarakat. Dengan sifat Mi seseorang akan bertindak untuk mengambil dan mengembalilcan hak kepada onang yang benhak menerimanya. Tindakan Mi juga dibantu oleh sifat bijaksana, iffah dan berani kerana benan. Contohnya onang yang tenaniaya dan dizalimi yang dinampas hantanya akan dibenikan kembali hanta tensebut oleh orang yang adil (pemenintah dan sebagainya). Ta merupakan salah saW budi yang besan dan dikenang oleh onang yang mendapat haknya kembali. Di sinilah letaknya kepentingan sifat adil sebagai budi di hati. Adil juga benmakna membenikan hak, mengikut kadar hak masing-masing, tanpa membezakan antana yang berhak tensebut atau tanpa pilih kasih dan bentindak ke atas onang zalim dan bensalah. Sifat mi penting untuk menyempunnakan akhlak amnya dan budi bahasa khasnya, sehingga diwajibkan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

~t3Z
a,
fr

Terjemahan: Sesungguhnya A/lah menyuruh kamu supaya


menyerahkan sega/a jenis amanah kepada ah/inya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menja/ankan hukum di antana man usia, (A//a/i menyuruh) kamu menghukum dengan adi/. Sesungguhnya A/lah dengan (suruhan-Nya) itu membeni pengajaran yang sebaik-baiknya kepada /camu. Sesungguhnya A//a/i sentiasa mendengan, /agi sentiasa me/ihat. (Surah a/-Nisa 5:58)

Zalim adalah sifat yang bertentangan dengan adil. Pemurah,


134 Zulkarnain Ammar, Nabi Muhammad Manusia Agung dan Sernpurna, (Singapura: Bismi Publishers, 1984), Mm. 110111.

102

BUDI BAHASA Dl HATI

dermawan, benjasa, benbakti, benbudi dan berbahasa halus tidak munglcM tenlaksana jika sifat mi bensanang di hati seseonang. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah melanang kenas perbuatan zalim Mi. Hal Mi dinyatakan dalam ayat yang berikut:
-

,,

.r~

~c ,,

Terjemahan: Dan siapakah yang /ebih za/im danipada orangorang yang menyekat dan mengha/angi danipada menggunakan masjid-masjid Allah untuk (sembahyang dan) menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia benusaha pu/a untitk meruntuhkan masjid-masjid itu? Onang yang demikian itu, tidak sepatutnya masuk ke da/am masjid-masjid itu me/am/can dengan nasa penuh hormat dan ta/cut kepada Allah (bukan secana yang mereka /akuken itu). Mere/ca (dengan perbuatan yang demikian) a/cnn bero/eh kehinaan di dunia, dan di ak/mat Iwlak mere/ca mendapat azab seksa yang amat besar. (Surah a/-Baqanah 2:114)

Dalam menyahut perintah Allah s.w.t. untuk benlaku adil dalam semua hal tenmasuk benbudi bahasa, Rasulullah s.a.w. yang paling senius melaksanakannya. Baginda menenima sifat adil dan didilcan danipada Allah s.w.t. Sifat adil itu dimililci sejak BagMda masih muda dan ketika turut serta dalam pei~anjian damai antana qabilah Arab dan berusaha untuk menegakkan keadilan apabila benlaku kezaliman. Contohnya ialah pensekutuan dan penjanjian damai hill al-fuddal yang benlaku kina-kina 20 tahun sebelum Baginda dilantik menjadi Rasul. Baginda selalu membela onang yang tenaniaya di Makkah dan benusaha mengembalikan hak onang yang tenaniaya. Lantas Baginda bersabda:35
.1

Ui-s- u~~~-) 4.UI c-}~ g ~

.o

135

Ahmad Huh, op. cit., him. 136.

103

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

~
~

~jit3U
~ :~~4I 3W ~eISjiJi

~J :Ui~L~U

~4i3W
~ .

Teijemahan: Abu Zan benkata: A/cu benkata kepada seorang di


hadapan Nabi Muhammad saw., hai anak onang hitam, make Nabi bersabda: Hai Abu Zar, te/ah miring timbangan; Tela/i miring timbangan; Tidakla/i anak seorang kulit puti/i mempunyai ke/ebihan atas anak seonang kit/it /iitam, Abu Zan benkata: A/cu la/it benbaning dan aku benkata kepada onang itu: Bendinl/a/i kemu dan injakkenlah pipiku.

Telah menjadi lumnah alam onang yang benpangkat, benkuasa, benharta dan sebagainya dimuliakan, dian-ipu, dmpuji dan namai yang mengaku bensaudana. Meneka benkelakuan demilcian adalah untuk kepentingan din. Jikalau menjadi pekenja di bawahnya, benkelakuan demikian adalah dengan tujuan dinaikkan pangkat. Jika menjadi ahli politik, diampu pula oleh onang atasan untuk mendapat tempat. Walau bagaimanapun kemkhlasan, kebenaran dan keadilan seseorang yang berbuat demikian dapat diukun dengan mudah. Jika penbuatan tensebut diteruskan setelah orang yang dipuji tensebut tidak lagi benkuasa atau pencen, onang itu adalah ikhlas. Tetapi jika ia tens menghilangkan dan menjauhkan dini danipada onang yang dipuji itu, jelas tenbukti penbuatannya itu tidak ikhlas, tidak benar dan tidaic adil. Justenu itu, Rasulullah s.aw. melanang umat Islam memandang rendah dan jijik orang yang tidak berpangkat, tidak berkuasa, tidak benhanta, miskin dan faIth. Hal mi dijelaslcan oleh Rasulullab sa.w. dalam Hadith:138
138

Ibid.

106

BUDI BAHASA DI HATI


.0

~3~ J~3~j ~ ~
Terjemahan: Rasulu/la/i saw. melihat seonang keya duduk di

sampingnya, seorang mis/cm, onang kaya itu segera bera/i/i kerana amat fiji/c /a/u menapatkan bajunya. Rasulu//a/i saw. bersabda: Apake/i kamu takut kemiskmnan menu/an kepadamu?

Antana sifat yang boleh menghalang seseonang itu melakukan keadilan ialah manah. Onang yang berbudi bahasa tidak wajan bersifat pemanah. Apatah lagi jika benkuasa. Rasulullah s.a.w. telah membeni perMgatan kepada pana halcim agan menjauhkan din daripada sifat manah. Jika ia sedang manah ia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Jika hukuman dijatuhkan juga ia pasti tidak benlaku adil dan jauh daiipada budi bahasa yang mulia dan tenpuji. Hadith yang benikut menenangkan:39

:~5UJ~35A4JIqt~JU

Tenjernahan: Jangan/a/i seseonang hakim yang sedang marah

memutusken penkana antana dua onang.

Sifat adil adalah lebth penting kepada pemerMtah disebabkan kepercayaan yang dibeni oleh rakyat untuic mengambil benat dan menguruskan kebajikan meneka. Menurut Rasuluilah sa.w. pemenintah yang benbudi bahasa bukan sekadar memiilci sifat adil dan jauh danipada sifat zalim, malah wajib pula menggalakkan dan menasihatkan nakyatnya melakukan keadilan sebagai

139

Ibid.

107

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

jalan untuk menyempurnalcan budi bahasa. Rasulullah s.a.w. bensabda:14

Terjemahan: Seseorang yang disenahi Al/a/i memimpin nakyat,

kemudian dia tidak meme/ihara mere/ca dengan membenm nasi/iat, ma/ca dma tidak a/can mencium bau syunga.

Onang yang adil itu dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. merupakan meneka yang banyak benjasa, benbakti, benbudi dan benbahasa mulia. Hal ini dijelaskan dalam Hadith yang benikut:4

~J I .tN

3 ~j)~j~J

Terjemahan: Seorang Muslim ada/a/i saudara onang Mus/im, Ia


tidak diharusken menganiayanya dan tidak bo/e/i membiarkennya tanpa perto/ongan dan banang siapa memenu/ii kepenluan saudaranya ma/ca Al/a/i a/can memenuhi kepen/uannya.

Pemenintah yang adil adalah yang dapat menguatkuasakan undang-undang secara menyeluruh dan tindakan diambil tanpa mengina bulu. Rasulullah s.a.w. melarang pemenmntah yang melaksanakan undang-undang seperti sarang labah-labah. Orang yang kaya, benpangkat dan benhanta tenlepas danipada hukuman. Walau bagaimanapun rakyat bawahan yang susah dikenakan tindakan yang kenas dan kejam. Inilah contoh pemenintah yang mempunyai budi yang nendah. Rasulullah s.a.w. bensabda:~
140 141 142

Ibid., hIm. 147. Ibid. Thid., hIm. 149.

108

BUDI BAHASA DI HATI

~
Terjemahan: Sesunggu/inya yang membinasaken onang-orang
yang sebe/um kamu ia/a/i apabi/a seonang danipada go/ongan atasan mencuni mere/ca dibianken sa/iaja dan apabila go/ongan /emah mencuni dijatu/iken /iukuman.

Dalam keadaan apa pun seseonang Islam dilanang oleh Rasulullah s.aw. membantu sesiapa sahaja yang melakukan kezaliman sepenti dalam Hadith yang benikut:1~

.~jL3 L&~j ~th &~3


Tenjemahan: Barang siapa membantu onang yang za/im untitk
membatalkan yang hak, make lepas/ah Ia dad penlindungan A//ah dan Rasul-Nya.

Lanangan benlaku zalmm dan tanggungjawab untuk melaksanakan keadilan yang ditetapkan oleh Islam sebagai lambang ketinggian budi itu bukan sahaja tenbatas kepada orang Islam, malah meliputi golongan bukan Islam. Hal thi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:~Di mana Baginda mewajibkan umat Islam agar membeni perlindungan kepada golongan kafir zimmi, iaitu yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam dan mentaati pemenintahan Islam. Meneka tidak boleh dianiayai apatah lagi dizalimi. Meneka juga dilanang oleh Rasulullah s.a.w. danipada dibebani dengan sesuatu di luan keupayaan mereka. Bagmnda menegaskan bahawa Bagindalah

143 144

Ibid., hIm. 150. Ibid., hIm. 151.

109

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang akan membela meneka jilca ada umat Islam yang menzalimi mereka sama ada di dunia atau di akhinat. lnilah antana bukti keadilan pemenintahan Islam yang mengutamalcan pemelihanaan keselamatan nyawa, hanta, kebebasan benagama dan berkebudayaan di kalangan manusia sama ada Islam atau bukan Islam. Selanjutnya doa onang yang dizalimi dan tenaniaya sama ada Islam atau bukan Islam akan dimakbulkan oleh Allah s.w.t. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:345
ft i~~i

&j)

j~J a4~~LSutSuij

~9$1~ O3S~ ~

Terjemahan: Takut/ah kemu kepada doa onang yang dianiaya

meskipun orang itu orang kafir kerana sesunggu/inya tidak ada tabin antana dma dengan tu/iannya.

Oleh sebab sesuatu keadilan itu hanya ada dalam undangundang gubalan Allah s.w.t- maka onang yang tinggi budi bahasanya ialah onang yang dapat melaksanakan syaniah Islamiyah secana sempurna. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah saw. seperti yang berikut:~

~L

31

iS &~L

5j~ ~LUSLL~- ~
J4 37PZth

Teijemahan: Banang siapa syafaatnya mengha/angi ter/aksananya

hukum A/la/i, make berenti ia menentang A//ah Yang Ma/ia Mu/ia lagi Ma/ia Agung.

Sesungguhnya sifat adil menupakan salah satu danipada budi bahasa di hati. Keadilanlah yang banyak bentanggungjawab mengembalikan hak kepada golongan yang Iemah. Bukankah keadilan merupakan budi yang besan entinya kepada golongan
145 146

Ibid. Ibid., hIm. 151.

110

BUDI BAHASA DI HAT!

yang lemah yang menghanapkan belas kasihan dan keadilan orang yang benkuasa?

Amanah
Dani segi bahasa amanah membeni maksud aman, tentenam, damai, pelihana, kawal dan sebagainya.4 Dan segi istilah ia mempunyai definisi khusus dan definisi umum- Definisi khusus ialah menyerahkan sesuatu seperti hanta, jawatan, banang, halwan dan sebagainya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menenimanya. Begitu juga menyerahkan sesuatu sepenti harta dan lainnya untuk dipelihara, dipercayai dan disenahkan kepadanya semula atau kepada onang yang diamanahkan oleh than punya. Onang yang berjaya melaksanakan amanah tensebut dianggap sebagai benbudi mulia. Definisi umum pula, pengentiannya lebih luas meliputi aspek bahasa seperti menyembunyilcan nahsia seseonang tanpa diketahui oleh orang lain, ilchlas dalam membeni nasihat apabila diminta dan benan.-benar menyampaikan sesuatu amanah kepada orang yang diarahkan. Onang yang amanah atau yang dipercayai tendini danipada orang tentenam dan tenang jiwanya kenana keikhlasan dan kejujunannya. Ta tidak khianat dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Amanah sebagai budi di hati dipenintahkan oleh Allah s.w.t. sepenti yang dijelaskan dalam ayat:

4a, c-

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyunih kemu supaya menyena/ikan sega/a jenis amanah kepada a/i/inya (yang ben/ia/c menenimanya), dan apabi/a kamu menja/anken hukum di antana manusia, (A/lah menyunuh) kemu meng/iukum dengan adi/. Sesungguhnya Allah dengan (sunu/ian-Nya) itu memberi
147

Al-Mutt/id ft al-Lu ghat, op. cit., hIm. 18.

111

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

pengajanan yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesunggu/inya A//a/i sentiasa mendengar, lagi sentiasa me/that. (Suna/i al-Nisa 4:58)

Amanah bukan sahaja diwajibkan kepada onang beijasa, benbakti dan benbudi bahasa halus dan mulia. Malah orang yang menenima budi itu juga diwajibkan oleh Allah s.w.t. bersifat amanah. Contohnya ialah dalam hal benhutang. Membeni pir4am atau membeni hutang itu mempakan satu jasa atau budi yang mulia untuk menyelesaikan masalah dan kesesakan onang yang meminjam. Budi itu wajar dilcenang dengan berusaha membayannya kembali dan bukannya mencani pelbagai helah untuk mengelakkan din danipada membayamya semula. Kenap kali onang yang memii~amitu beijanji untuk membayar kenibali hutang pada waktu tertentu. Biasanya wang yang hendak dipinjam itu pula senta-menta dipinta. Setelah pinjaman diperoleh, ia cepat lupa kepada janji untulc membayar kembali. Selalu mengelakkan din daripada bertemu dengan onang yang memberi pinjam. Malah ada pula yang marah dan menjadilcan onang yang membeni pinjain sebagai musuh. Orang mi tenmasuk dalam golongan tidak mengenang budi. Sehubungan dengan Mi Allah s.wt. telah berfirrnan:
-~ ~.

ft ,

_~

,_~

ft

Terjemahan: Dan mereke yang menjaga amana/i dan janjinya. (Surah a/-Maanij 70:32) Amanah sebagai budi di hati besan ertinya kepada keamanan, kesejahtenaan dan kebahagiaan masyanakat. Malah seseonang yang memiliki sifat mi yang tenlebih dahulu menikmati ketentenaman jiwa dan kebahagiaan apabila amanah itu dapat diterima, dipelihara dan disempurnakan. Hal liii dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat

?~~i~4CM
112

fl;ic

BUDI BAHASA DI HAT! Terjemahan: Sesunggu/inya rumah ibadat yang mu/a-mu/a dibina untuk manusia (benibadat kepada Tu/iannya) ia/a/i Baitu//ah di Makkah, yang ben/cat dan (dijadiken) petunjuk /iidaya/i bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda ketenangan yang nyata (yang menunjukkan kemu/iaannya, di antananya ia/ak) makem Nabi Ibra/iim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tentenam/a/i dia. (Sunah A/i Imran 3:9697)

Sifat amanah sebagai budi di hati telah diwajibkan oleh Allah s.w.t. sepenti yang terdapat dalam al-Qunan dan Rasulullah s.a.w. sendini yang terlebih dahulu menghayati dan melaksanakannya sebelum diilcuti oleh umat Islam. Contohnya sejak nemaja lagi Baginda telah terkenal dengan gelaran al-Amin. Gelanan Mi tidak mungkin dapat ditenima oleh Baginda tanpa budi dan bakti yang disanjung dan dibanggakan oleh masyanakat Arab Jahiliyah di Maklcah sebelum penlantikan Baginda sebagai Rasul. Rasulullah s.a.w. juga telah mewajibkan umat Islam menghayati dan mengamalkan sifat amanah. Jika meminjam wang atau banang untuk digunalcan, wajiblah dikembalikan semula pada masa dan tempat yang dijanjikan. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith:1~
~

~44J9~~Sj~4~j

~iS~ptLl~

~i3Uc~L;&~ ~
Terjemahan: Banang pinjaman hanus dikembaliken, binatang
yang dipinjamkan untuk diambil manfaatnya seperti susu, ha/u dan anaknya /ianus dilembaliken, /iutang hanus dibayan, demikian pu/a orang menjamin hutang sama dengan orang yang benhutang, ada seonang benketa: La/u bagaimana mengenai penjanjian Al/a/i? Baginda menjawab: Penjanjian A//a/i /ebi/i ben/iak ditunaiken.

148

Ibid., hIm. 202.

113

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Rasulullab s.aw. selanjutnya menjelaskan bahawa amanah sebagai budi di hail itu sebenamya mesti dimiliki oleh setiap onang. Malah setiap onang mesti mempunyai amanah masingmasing tanpa tenkecuali sama ada oleh seonang raja ataupun nakyat jelata. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith:49

J~s.~3k3 ~U~Ulj

~k~i4e5&~

Terjemahan: Kamu semua ada/ak penggemba/a, dan kemu semua

bentanggungjawab ter/iadap nakyatnya. Seonang ketua ada/a/i penggemba/a dan dia bertanggungjawab tenhadap nakyatnya, dan seonang /e/aki ada/ak pemimpin tenhadap a/i/inya dan dia bentanggung)awab tenhadap yang dipimpinnya, seorang wanita ada/a/i pemimpin da/am numah suaminya, dan dia bentanggungjawab tenhadap yang dia pimpin, seonang pembantu adalah penjaga hanta majikennya, dan dia bentanggungjawab tenhadap tugasnya, seonang le/aki ada/a/i penjaga harta ayahnya dan dia bentanggungjawab tenhadap tugasnya, semua adala/i pemimpin dan semua kamu bentanggungjawab atas yang kemu pimpin.

Amanah sebagai budi di hail mempunyai kaitan napat malah benpadu satu dengan budi dalam bentuk hanta dan bahasa. Apabila seseonang ingin beijasa, benbalcti dan benbudi, akan diiningi oleh sifat amanah. Setiap hanta yang ingin dibaktikan penlu dipastikan halalnya. Jika sumbernya halal maka ia telah memenuhi syanat amanah. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w.:5
149 150

Ibid., hIm. 203. Ibid., hIm. 204.

114

BUDI BAHASA Di HATI

J~32~

~Wt

Terjemahan: Siapa sahaja onang yang mempero/e/i /iarta dengan ja/an yang tidak /ia/al dan menajka/ikennya make ia dengan /iartanya itu tidak mempero/e/i berket dan apabi/a ia bersedeke/i tidak a/can ditenima dan sisanya menjadi beke/nya ke neraka. Sesunggu/inya orang yang keji tidak dapat meng/iapusken dosa onang yang keji, tetapi orang yang balk dapat meng/iapusken dosa orang yang keji.

Amanah dalam bahasa juga dititilcberatkan oleh Rasulullah s.a.w. Bahasa tidak wajan digunakan sebagai cana untuic membuka rahsia, keaiban dan kekunangan onang lain. Contohnya suami dan isteni tidak wajar membuka rahsia masing-masing kepada sesiapa juga termasuk kepada 51 thu meneka. Larangan dijelaskan Dibapa mana Baginda melarangMi kenas suatni oleh Rasulullah s.a.w.: keaiban atau kelemahan masing-masing atau isteni mencenitakan kepada sesiapa sahaja hinggalah kepada ibubapa masing-masing. Mencenitakan rahsia keaiban suami atau isteni kepada onang lain merupakan salah satu punca membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Ia menandakan ketidakikhlasan masing-masing. Sekali gus menandakan kerendahan budi. Inilah yang ditakuti dan dilanang oleh Rasulullah s.a.w. HalMi disebabkaninstitusi keluanga menupakan tunggak kekuatan ummah. Jika benlaku knisis rumah tangga maka ia akan membawa kepada kenuntuhan ummah. Sepatutnya, setiap pthak, iaitu suami dan isteni masing-masing menyembunyikan kelemahan masing-masing dan pengetahuan onang lain ke anah kerukunan dan kebahagiaan numah tangga. Kasih-mengasihi, sayang-menyayangi dan saling pencaya-mempencayai adalah nempah natus yang bertanggungjawab mempenkukuh ikatan suami isteni dalam sesebuah rumah tangga.
151

Ibid., hIm. 206.

115

BUDi BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Lebih penting lagi golongan yang mesti memiliki sifat amanah sebagai budi di hati ialah golongan pedagang. Tiada masyanakat atau seonang pun di dunia Mi yang dapat melarikan din daripada berurusan dengan golongan pedagang. Justeru itu mereka mestiiah bensifat amanah. Amanah dalam tutun kata, janji, menimbang, mengukur dan memastikan kebaikan mutu banangan yang dijual. Hal liii dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w.:52

~t~j~jI~j
~ .~

~}~Qj~3

~4~

3i4~ ~3~4

5tc~9 ~

Teijemahan: Sesunggu/inya sebaik-baik usa/ia ada/a/i usa/ia pana

pedagang yang apabi/a mereka benbicara, tidak bendusta dan apabila mereke diamana/iken satu banang ia tidak khianat, dan apabi/a mereka benjanji mere/ca tidak menya/a/ii dan apabi/a mere/ca membe/i meneke tidak mencela, dan apabila mereke menjua/ tidak memuji-muji dagangannya, dan apabi/a mereke mempunyai /iutang, mereke tidak menunda-nunda dan apabi/a mereke mempunyai piutang /iak, make meneke tidak mempensuker.

Sesungguhnya sifat amanah juga tidak kunang pentingnya sebagai tanda budi di hati. 511 at Mi dapat memelihana hak seflap onang. Oleh sebab itu setiap orang wajib bersifat amanah kenana mempunyai tugas dan tanggungjawab tenhadap onang yang benada di bawah tanggungannya. Sifat amanah juga sebagai budi bukannya terbatas tenhadap hanta benda, malah dalam benbahasa. Sifat intl juga mesti tenselamat danipada dusta, tipu, khianat dan mungkin janji.

152

Ibid., hIm. 207.

116

BUD! BAHASA DI HATI

Pemurah dan Dennawan


Pemunah dan denmawan dalam bahasa Arab ialah al-kanam, aljud dan al-sakha. Dan segi bahasa ketiga-tiga istilah itu membawa maksud mulia, bensih, memberi kemudahan dan membeni kelapanganJ53 Dan segi istilah pula ia membawa maksud hati yang pemunah, denmawan dan suka membelanjakan hanta dan ningan tulang untuk kepentingan dan kebajikan onang lain. Sesuatu hanta benda dthelanjakan dengan segala senang hati dan gembina. Tidak syak lagi sifat Mi merupakan salah satu budi yang penting di hati. Tanpa memiliki sifat Mi sesuatu hanta tidak dapat didermakan kenana selalunya kepentingan din seseonang itu biasanya mengatasi kepentingan orang lain. Sifat pemunah dan denmawan juga menupakan salah satu danipada sifat yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. yang telah dididik dan dibimbing oleh Allah s.w.t. sendini. Cini-cini lain dalam sifat pemunah itu bukan sahaja suka membelanjakan harta malah suka menolong, bensifat kasih sayang, belas kasihan, suka akan keamanan dan kesejahtenaan. Seseonang itu juga lebth suka mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, halus dan bensopan santun. Al-Qunan juga telah tenlebih dahulu mewajibkan agan umat Islam merniliki sifat mi dalam ayat:

Terjemahan: Wa/iai onang-orang yang beniman: Be/anjaken/ah


seba/iagian dan apa yang te/a/i Kami ben/can kepada kamu, sebe/um tibanya hani (kiamat) yang tidak ada jua/ bell padanya, dan tidak ada kewan teman (yang membeni manfaat), senta tidak ada pu/a pento/ongan syufaat, dan onang-orang kafin. Mere/ca itu/a/i onang-orang yang za/im. (Sunah a/-Ba qarah 2:254) A/-Munjidfi al-Lug/mt. op. cit., hIm. 682.

153

117

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Walau bagaimanapun tendapat fakton yang menghalang seseonang itu danipada membelanjakan hantanya untuk kepentingan onang lain dan jalan kebajilcan yang juga benpusat di hati iaitu sifat balchil. Oleh sebab itu sifat bakhil dilanang kenas oleh Allah s.w.t.:

;~a~
<~

-c~~ -IT.- ,-~-t

Terjemahan: Dan jangan sekeli-ke/i onang yang bak/ii/ dengan


harta benda yang te/a/i dikunniaken A/la/i kepada mereke dan kemunahan-Nya menyangke, ba/iawa keadaan bakhi/nya itu baik bagi meneke. Bahken ia ada/a/i bunuk bagi meneke. Meneke akan dike/ungken (diseksaken) dengan apa yang meneke bak/ii/ken itu pada han kiamat ke/ak. Dan bagi A//a/i jua/a/i ha/c mi/i/c sega/a wanisan isi /angit dan bumi. Dan (ingat/ak) A//a/i amat mengetahiti dengan menda/am aken sega/a yang kemu kenjaken. (Suna/i A/i Imnan 3:180)

Sebagai membuktikan keistimewaan sifat pemunah dan denmawan Rasulullah s.a.w. penlu juga diihat sepintas lalu sifat pemunah dan denmawan yang dikatakan telah tenlebih dahulu dimiliki oleh masyanakat Anab Jahiliyah. Masyanakat Arab Jahiliyah sememangnya memuliakan meneka yang memiiki sifat pemunah dan denmawan. Raja, pemimpin dan individu yang memililci sifat-sifat Mi suka agan sifat itu dibenitahu kepada orang lain. Untuk tujuan tensebut ada yang sanggup mengupah penyamn untuk benbuat demikian melalui syain mereka. Sebaliknya meneka yang bensifat balchil menjadi bahan cacian penyain dan ditakuti oleh naja senta pemimpin meneka. Jelas di sini, sifat pemunah dan denmawan pada zaman Jahiliyah adalah semata-mata untuk mencani pujian, riak dan takbun. Malah onang yang pemurah dan denmawan dibeni pujian yang berlebihan sehingga tidak benpijak di bumi nyata. Sebaliknya sifat pemunah dan dermawan yang dimiliki oleh 118

BUDI BAHASA DI HAT!

Rasulullah s.a.w. bukan untuk dipuji, dibanggakan dan mencani keuntungan penibadi tetapi semata-mata untuk mendapatkan kenedaan Allah s.w.t. Melalui jasa, bakti dan budi itu dapat melindungi agama Allah s.w.t., memperkuat dakwah Islamiyah, menentang musuh-musuh Islam dan menolong kaum Muslimin yang memerlukan sepenti golongan yang fakir, miskin dan cacat. Tendapat bukti yang menunjukkan sifat pemunah dan dennawan Rasulullah saw. itu bukan untuk kepentingan din Bagmnda tetapi tetap tenus berbudi selagi mempunyai hanta. Namun demikian Baginda masih tidak benpuas hati dan benanggapan derma yang telah dibenikan masth lagi sedikit. Oleh itu Baginda tidak pemah menolak sebarang penmintaan danipada sesiapa sahaja yang memenlukan bantuan sama ada hanta, tenaga atau nasihat melalui bahasa yang lemah lembut, halus dan bensopan. Sifat denmawan dan pemunah membawa implikasi yang benkesan kepada jasa, bakti dan budi dalam bentuk hanta, tenaga, nasthat, bahasa yang lemah lembut dan bensopan santun. Oleh sebab itu sifat mi dititikbenatkan oleh Rasulullah s.a.w. Contohnya Jabin telah meniwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. pada satu ketilca didatangi oleh seorang anak kaum Badwi. Ta membenitahu bahawa ibunya meminta baju. Rasulullah saw. menyunuh pulang dan benjanji akan membeni baju yang dipinta apabila Baginda ada baju selain daripada yang dipakamnya. Kanak-kanak itu pulang membenitahu ibunya tentang jawapan Rasulullah s.a.w. itu. Ibunya memenintahkan agan anaknya meminta baju yang dipakai oleh Baginda. Rasulullah s.a.w. masuk ke biliknya dan membenilcan baju yang dipakai. Ketika itu telah masuk waktu sembahyang dan azan telah dilaungkan. Pana sahabat menunggu kehadmran Rasulullah untuk menjadi imam meneka. Apabila pana sahabat mengetahui Rasulultah s.a.w. tidak benpakaian meneka mendmnikan sembahyang yang diimamkan oleh salah seonang sahabat. Dalam penistiwa lain, Rasulullah s.a.w. membeni al-Aqra bin Habis 100 ekon unta, Uyaynat bin Hisnun 100 ekon unta, lalu Abbas Mindas benkata:IM

154

Ibid., hIm. 124.

119

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

(~

L.

A~~~Ai)tijg

_~-$j

Terjemahan: Apakeh engkau beniken rampasan perangku dan


nampasan perang a/-Llbaid kepada Iiyaynat dan a/-Aqna. Buken Hisnun dan Habis /ebih mu/ia martabatnya dad datukku da/am masyanaket. Dan a/cu pun buken /ebih nendah dad mereka. Siapa yang engkeu /iina had mi make ia tidak aken dimu/lakan /agi.

Selepas mendengan kata-kataitu Rasulullah s.a.w. memenintahkan Abu Bakan membeninya 100 ekon unta. Jasa, bakti dan budi dalam bentuk hanta, wang ninggit, bahasa yang lemah lembut, nasihat yang baik, simpati dan sebagainya adalah lahin danipada sifat pemunah dan dermawan. Cini-cini tensebut lahmn dalam bentuk kebendaan dan bahasa menupakan pantulan danipada sifat pemunah dan denmawan yang tidak kelihatan di hati. Itulah sebenannya unsun yang lebih penting dalam budi bahasa.

Pengasih, Penyayang dan

Belas

Kasihan

Dalam bahasa Anab dikenali dengan istilah al-nahmat. Dani segi bahasa ia membawa maksud lemah lembut, penyayang, belas kasthan, pengasih, pengampun dan pemaaf. Dan segi istilah ia membawa pengentian yang sama.55 Sifat pengasih, penyayang dan belas kasthan menupakan salah satu budi bahasa di hati yang penting. Hal Mi disebabkan denma, jasa, bakti dan budi serta budi bahasa yang lemah lembut tidak mungkin dapat diahinkan oleh seseonang tanpa mempunyai sifat tensebut. Sifat-sifat inilah yang berpusat di hati menyebabkan seseonang itu tidak sayang dan nalat untuk menabun budi dan bakti kepada golongan yang memerlukan melalui hantanya.156
155 156

Al-Munjidfi a/-Lug/mt. op. cit., hIm. 253. Zulkarnain Ammar, Nabi Muhammad Manusia Agung dan Sempunna,
(Singapura: Basmi Publishers, 1984), him. 109111.

120

BUDI BAHASA Dl HAT!

Oleh sebab sifat hi penting dimililci oleh umat Islam sebagal titik tolak kepada sifat kedermawanan, Allah s.w.t. telah mewajibkannya dalam ayat: Cojj
~

~J

S &JsaLtjTerjemahan: Kemudian sesuatu itu kamu membelakangkan per]anjian setia kamu itu (tidak menyempurnakannya), dan kaiau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihan-Nya kepada kamu (dengan membuka pintu taubat) nescaya men jadilah kamu
dan golongan orang-orang yang rugi. (Surah al-Ba qarah 2:64)

Rasulullab s.a.w. juga telah mewajibkan umat Islam memiliki sifat mi sebagai budi di hati. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang berilcut:57

Terjemahan: Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan


disayangi.

Orang yang tidak memiliki sifat penyayang, pengasih dan belas kasthan selanjutnya dijelaskan oleh Baginda sebagai orang yang tidak beriman:158

Terjemahan: Siapa yang tidak kasih sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati hak orang besar itu tidak termasuk golongan kami.

157 158

Ahmad Hufi, op. cit.. him. 293. mid., hIm. 294.

121

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Sif at pengasth, penyayang dan belas kasihan di hati lebih

utama dan dititikberatkan kepada orang yang fakir, miskin, anak yatim, orang cacat, orang tua, orang sakit, orang yang ditimpa bencana dan sebagainya. Hal ml dijelaskan oleh Hadith yang ber-

Terjemahan: Sebaik-baik rumah di antara nimah kaum Muslimin


ialah rumah di mana ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sehina-hina rumah di antara rumah kaum Musli,nin ialah rumak di mana ada anak yatim diperlakukan dengan tidak baik. Aku dan orang yang meinelihara anak yatirn di dalam syurga adaiah seperti mi: Baginda mengisyaratkan dengan dua jarinya (inaksudnya dekat sekali).

Sesungguhnya sifat penyayang, pengasih dan belas kasihan merupakan antara sifat budi di hati yang dapat memperkukuh lagi sifat pemurah dan dermawan. Melalui sifat mi seseorang itu tidak pernah berasa jemu untuk menabur budi sama ada dengan harta, tenaga, nasihat atau tutur kata yang baik.

Zuhud
Dan segi bahasa zuhud membawa erti meninggalkan, menolak, mencukupi dan sedikit.16Dan segi istilah pula, ia membawa maksud tidak mahu berlebihan, hidup sederhana, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan din sendiri dan meletakkan kesayangan harta sekadar di tangan bukan di hati. Semuanya dilakukan bukan kerana tidak mampu untuk
ibid. At-Munjidfi al-Lughat, op. cit. hIm. 308.

159 160

122

BUDI BAHASA DI HAIl

benlebihan atau terpaksa tetapi merupakan salah satu sifat yang penting sebagai budi di hati.6 Hanya orang yang zuhud sahaja yang dapat menabun jasa, bakti dan budi dengan hanta. Hal Mi disebabkan untuk berbudi secara maksimum hanya dapat dilaksanakan setelah seseonang itu hidup secara sedenhana dan tidak sayang kepada harta dunia. Harta itu hanya sampai di tangan tetapi tidak lekat di hati. Jika tidak zuhud apabila hanta itu dibudikan, ia benasa sayang, nalat dan mgi. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah memenintahkan agan umat Islam itu hidup dalam keadaan sederhana agar mereka dapat menabur banyalc jasa, bakti dan budi sepenti dalarn ayat:
- ~

Ji~
.~..

~
.r,,ft _5_-~

-t

Terjemahan: Wa/wi anak-anak Adam: Pakailah pakaian kamu


yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan seinbahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu inelampau-lampau, sesungguhnya Allah tidak sit/ca a/can orang-orang yang melampaui batas. (Surah al-Araf 7:3)

Hidup sedenhana bukan sahaja menjadikan seseonang lebih suka benbudi, malah berkemampuan pula untuk mencegah nafsu, syahwat, meningkatkan kemahuan, meninggalkan kesenangan, mengelakkan pembaziran dan maksiat. Rasulullah s.a.w. juga menggalakkan umat Islam hidup dalam keadaan sedenhana. Antana yang tenbaik menurut Bagmnda ialah seseorang itu mestilah melihat nasib onang lebth bunuk danipada dininya dan bukannya terhadap orang yang lebih bennasib baik. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:62

161 162

Ahmad Hull, op. cit., him. 354. ibid., hIm. 374.

123

BUDI BAHASA DALAM IAMADUN ISLAM

L~X ~3S~li~-ij4 ~im JIMjS ~

Terjemahan: Apabila salah seorang daripada kamu melihat kepada


seorang yang diberi kelebihan dalam harta dan perawakan maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Yang demikian itulah yang baik kamu lakukan agar kamu tidak meremehkan nikinat Allah kepada kamu.

Hidup sederhana dapat dicapai jika seseorang itu bersifat qanaat, iaitu bersyukun dan berpuas hati dengan pembenian Allah s.w.t. yang dipenoleh. 63 Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. seperti yang benikut:

Tenjemahan: Bersikaplah kamu dengan qanaat sesungguhnya


qanaat itu kekayaan yang tidak kunJung habis.

Sesungguhnya zuhud ialah sifat yang bentanggungjawab menintis seseorang itu sanggup berkonban dengan hanta benda. Dengan sifat Mi juga membolehkan seseonang itu menabur budi hingga ke tahap yang maksimum. Tidak syak lagi zuhud menupakan salah satu bidang budi di hati yang penting.

Merendah din
Dalam bahasa Arab ia dikenali dengan istilah tawaduk. Dan segi bahasa ia membawa erti patuh, tunduk dan merendah din.1 Dan segi istilah pub tawaduk membawa maksud merendah
Ibid. Al-Munjidfl al-Lughat, op. cit., hIm. 905.

163 164

124

BUDI BAHASA DI HAIl

din, tanpa menghina dan tanpa menjatuhkan hanga din sehingga onang lain memandang hina tenhadapnya. Lawan menendah din ialah takabur iaitu rasa tinggi din daripada onang lain, nasa lebih sempuma danipada orang lain dan dia sahaja yang lebih dalam segala-galanya. Kesan daripada sifat takabun ialah enggan duduk sama, pendapatnya tidak boleh dibantah, tidak suka menenima nasihat orang lain, suka menonjolkan din, memandang onang lain bodoh dan apabila benkuasa ia menjadi diktaton dan zalim. Implikasi danipada sifat menendah din pula ialah rasa persamaan, nasa honmat tenhadap orang lain, suka bentolak ansun, cinta pada keadilan dan sentiasa bersimpati. Semua unsur Mi bentanggungjawab secara langsung memantapkan budi bahasa di hati. Dengan adanya simpati akan memungkinkan seseonang menanuh belas kasihan dan serta-merta membenikan pentolongan dalam kadan kemampuannya dan segi harta hinggalah kepada tenaga, nasihat yang baik dan tutur kata yang menyenangkan. Apabila sifat menendah dini bertakhta di hati maka hilanglah sifat takabun. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah mewajibkan agar umat Islam menjauhkan dini danipada sifat tensebut sepenti dalam ayat:
__t.,._ ...

s:._~
r)

..

L?~

~
I)

~~:: :~-sc~-~

Lj~

r~a~

Terjemahart: Aku akan memalingkan (hati) orang-orang yang


sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dan (memahami) ayat-ayat-Ku (yang menunjukkan kekuasaanKu), dan mereka (yang bersifat demikian) jika rnelihat sebarang keterangan (bukti), mere/ca tidak beniman kepadanya, dan jika melihat jalan (yang membawa kepada) petunjuk, mereka tidak

125

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya jika mere/ca melihat jalan kesesatan, mere/ca tents mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mere/ca sentiasa lalai danipadanya. (Sunah al-Anaf 7:146)

Ayat al-Qunan Mi dipenkukuhkan oleh Rasulullah s.a.w. yang menggalakkan umat Islam itu mempenkukuh budi di hati meneka dengan memiliki sifat menendah din. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith:5

Terjemahan: Onang yang tawaduk a/can bentambah mulia, maka


tawaduklah kamu tentu Allah a/can memuliakan kamu.

Sifat menendah dini banyak menyumbang ke arah meningkatkan sama ada budi atau bahasa kenana onang yang menendah din suka menabur budi tanpa niak, mencani nama, mengejan pangkat dan sebagainya. Dani segi bahasa pula onang yang menendah dini itu tutun katanya sentiasa lemah lembut, benhati-hati apabila bencakap atau benalas dan bensopan santun.

Sabar
Dani segi bahasa, saban membawa enti sebagai tahan denita, benani mengalami denita dan biasa dengan denita. Dan segi istilah pula ia boleh didefinisikan sebagai ketahanan nohani dan jasmani untuk mengalami derita dan ketidaksenangan untuk melaksanakan segala penintah Allah s.w.t. dan meninggalkan segala lanangannya. Ketahanan jasmani yang dimaksudkan ialah keupayaannya untuk mengalami denita dalam melaksanakan ibadat sama ada ibadat khusus, iaitu pelaksanaan nukun Islam yang lima atau yang umum tenmasuk benjasa, benbudi, berbakti dan halus senta baik dalam benbahasa. Ketahanan nohani pula ialah keupayaannya untuk menguasai nafsu dan syahwat dani-

165

Ahmad Hull, op. cit., him. 400.

126

BUDI BAHASA Di HAT1

pada mendonongnya melakukan sesuatu yang dilanang oleh Allah s.w.t. Penanan saban sebagai budi bahasa di hati juga penting. mi disebabkan hanya onang yang saban sahaja yang dapat menghadapi pendenitaan kesan danipada pengorbanan apabila ia benjasa, benbakti dan benbudi. Hanya onang yang saban sahaja yang dapat tenus bentutun dengan benadab sopan, halus, munni dan menyenangkan dalam semua keadaan. Ia dapat menahan penasaan manah yang akan menyebabkan ia mengeluankan katakata kasar dan kesat. Oleh sebab itu Allah s.w.t. telah memenintahkan umat Islam memiliki sifat Mi. A11ah s.w.t. benfinman:
5

b-~--~~ C~
A
~ ,~

~f,._.

,s

~ ~ .$,.._..04~, tAi.~

..,

,-

sL.a.~,C.....c

5;

-..ft~,.

p 5~_~ 4, ~Ja~~)jis

,*_.~_-

Laj4i~4

Terjemahan: Kalau kamu benoleh kebaikan (kemakmuran dan


kemenangan, maka yang demikian) menyakitkan hati meneka, dan jika Icamu ditimpa bencana, mere/ca bengembina dengannya. Danjilca kamu saban dan bertaqwa, (maka) tipu daya mere/ca tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuan-Nya a/can apa yang meneka lakukan. (Surah All Imran 3:120)

Hal yang sama juga dipenintahkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benikut:~ Di mana Baginda menggalakkan agan umat Islam yang ditimpa kemalangan atau sesuatu bencana sentiasa banyak bersaban dan meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar Allah s.w.t. Semua yang berlaku di atas muka bumi Mi semuanya benada di bawah qada dan qadan Allah s.w.t. Setiap satu semuanya mempunyal hikmatnya sama ada dalam bentuk nikmat atau kesusahan. Segala nikmat menupakan ujian danipada Allah s.w.t. kepada manusia sama ada ia bensyukun dengan benibadat kepada Allah s.w.t. atau kufun kepada-Nya dengan melakukan
166 Ahmad Huh, op. cit., him. 215.

127

BUDI BAHASA DALAM IAMADUN ISLAM

maksiat. Sebaliknya kesusahan juga menipakan ujian kepada manusia untuk menguji kesabanan dan keimanan seseonang. Allah s.w.t. menijanjilcan ganjaran pahala yang besan kepada onang yang bensyukun dan bersabar. Sebaliknya seksa Allah s.w.t. nat pedih kepada yang kufun dan Mgkan. Sesungguhnya kesabaran merupakan salah satu danipada sifat penting yang mempenkukuh budi bahasa di hati. Sifat inilah yang bertanggungjawab secara langsung meningkatkan semangat pengonbanan untuk benbudi dan menjamin keamanan, penpaduan dan kebahagiaan masyanakat melalui kehalusan dan kemurnian bahasa.

Pemaaf
Dalam bahasa Arab dikenali dengan istilah al-afwu. Dan segi bahasa ia membawa enti sebagai melepaskan, membukakan dan menanggalkan.167 Dan segi istilah pula bermaksud memberi kemaafan tenhadap kesalahan onang main, tanpa cenca, tanpa nasa sakit hati dan tanpa dendam. Seseonang tidak boleh membenikan kemaafan tetapi menanuh dendam atau membeni kemaafan sementana dan menanuh dendam pada waktu yang laM atau membeni kemaafan tetapi menyimpan benci atau membeni kemaafan kerana tidak mampu membalas. Pemaaf menupakan salah satu danipada sifat penting sebagai budi bahasa di hati. Hal Mi disebabkan dengan kemaafan seseonang yang pemurah dan denmawan terus dapat menabun jasa, budi dan bakti kepada sesiapa sahaja yang memenlukan pentolongan tenmasuk tenhadap onang yang pennah melakukan kesalahan terhadapnya. Kemaafan yang diberi juga menyebabkan tutur katanya tenhadap orang yang pemah melakukan kesalahan tenhadapnya tetap tenus halus, munni dan bersopan santun. Oleh sebab itu sifat Mi telah diwajibkan oleh Allah s.w.t. ke atas umat Islam menghayati dan mengamalkannya. Contohnya dalam ayat:

.t 41~ ..t ~_

1,c,1_1

~. r

167

Al-Munjid fl al-Lughat, op. cit., him. 517.

128

BUDI BAHASA DI HATI

Terjemahan: Oleh itu, inaajkanlah dan biarkanlah oleh kamu


(a/can mere/ca), sehinggalah datang penintah-Nya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap sesuatu. (Surah al-Baqarah 2: 109)

Demikian juga halnya, Rasulullah s.a.w. menggalakkan umat Islam mengutamakan sifat pemaaf dalam Hadith yang benikut:~

Tenjemahan: Barang siapa membeni maaf ketika dia mampu


membalas, ma/ca Allah a/can mengampuni pada saat kesu/caran.

Keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan penpaduan masyanakat merupakan impian setiap manusia. Sifat pemaaf sesungguhnya menupakan salah satu danipada faktor yang dapat mengekalkan dan meningkatkan lagi prestasi tensebut. Justenu itu sifat pemaaf merupakan salah satu bud! bahasa yang penting di hati.

Dedikasi
Berbudi, benjasa dan benbakti yang diutamakan oleh Islam itu tidak akan membawa apa-apa enti jika umat Islam tidak mempunyai harta, tidak sthat, tidak cengas, tidak kneatif dan tidak inovatif. Harta tidak akan terkumpul tanpa kenja keras dan unsun-unsun yang tensebut di atas. Justeru itulah semangat, citacita dan dedikasi di hati menjadi salah satu sifat menyempunnakan budi bahasa yang dituntut oleh mslam.1~ Justenu itu Allah s.w.t. telah mewajibkan agan umat Islam itu najin bekenja dan dedikasi tinggi sehingga sebaik sahaja selepas mengenjakan sembahyang diwajibkan terus benusaha mencani nezeki. Hal in! dijelaskan dalam ayat:

-45,_,

~\i

~~1L~tt)b~

S~

&~?it~r.4a t~ ~JL~i

%4s,aS

168 169

Ahmad Hull, op. cit., hIm. 269. Zainaiabidln Ammar, op. cit., Mm. 120.

129

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Tenjemahan: Kemudian setelah selesai sembahyang, ma/ca bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalan/can urusan masing-masing), dan canilah apa yang /camu hajati dan /impah kunnia Allah. Serta ingatlah a/can Allah banyak-banyak (dalam sega/a /ceadaan), supaya kamu benjaya (di dunia dan di akhirat). (Surah al-Jumaah 62:10)

Rasulullah saw. juga bukan sahaja telah mempenlihatkan teladan yang tenbailc sebagai onang yang najin bekerja. BagMda mempunyai dedikasi yang tinggi apabila bekenja danipada menjadi seonang penggembala kambMg hinggalah sebagai seonang saudagan yang bezjaya. Rasulullth saw. juga menggalakkan agar umat Islam kuat bekenja seperti dalam Hadith yang benikut:17

ft.

Terjemahan: Tidak ada orang yang ma/can malcanan yang lebih


bai/c danipada hasil pekerjaan tangannya sendini, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. ma/can danipada hasil pekerjaannya sendini.

Dengan kewajipan bendedikasi, semangat keija yang tMggi, daya kneativiti dan Movasi yang cemenlang sepenti ditetapkan oleh al-Qunan dan al-Sunnah sekali gus membuktikan bahawa agama Islam tidak menggalakkan umatnya hanya menghanapkan jasa, bakti dan budi danipada onang lain. Apa yang diutamakan oieh Islam ialah menggalakkan umat Islam benbudi bukannya menggalakkan mereka hanya menadah tangan untuk menenima budi. Buktinya Rasulullah s.a.w. pennah didatangi oleh dua onang lelaki yang memMta sedekah tetapi ditolak oleh Baginda setelah melihat badan meneka yang sihat. Hal Mi dijelaskan oleh Hadith yang benikut:7
Ahmad Huh, op. cit., him. 456. Ibid., him. 457.

170 171

130

BUDi BAFIASA Di HATI

~?~(j

t~i

Terjemahan: Ada dua orang /elaki datang /cepada Nabi la/it mere/ca
meminta bahagian dan sede/cah, lalu Baginda memperhati/can kedua-dua orang itit. Mere/ca dianggap o/eh Baginda sebagai orang yang kuat. Baginda ber/cata: Apabila kamu mahu A/cu a/can membenimu. Tetapi da/am barang sedekah mi tida/c ada bahagian bagi onang yang /caya atau orang masih kuat be/cenja.

Meneka yang benhak untuk menenima jasa, bakti dan budi ialah onang fakin, miskin, lemah, tua, sakit, cacat, ditimpa kemalangan, ditimpa bencana alam dan onang berada dalam kesusahan. Sesungguhnya dedilcasi, semangat keija yang tinggi, cita-cita yang kental dalam bekeija, kneativiti dan Movasi yang cemenlang menupakan budi di hati yang penting. Mi benenti Islam menggalakkan agan umatnya menjadi golongan yang berbudi bukan penenima budi.

131

BAB SEPULUH
MEDAN BUD! Sedekah Jariah
Benbudi dengan hanta yang paling baik dan paling besar ganjanannya danipada Allah s.w.t. ialah sedekah janiah. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:~

~JS_4, ~

-~&~ Sfl~~JL~i

Terjemahan: Apabila ana/c Adam rneninggal dunia ma/ca


terhenti/ah (terputus) sega/a ama/ bai/cnya kecuali dan tiga macam ama!, iaitit /iarta yang diwakajkan (sedekah janiah), i/nm yang se/a/u dimanfaatkan kepada orang lain dan anak yang salih yang se/a/Il mendoakan keselamatan orang tuanya.

Pahala sedekah janiah, bukan sahaja ganjanan yang paling baik danipada Allah s.w.t., malahan ia bentenusan ditenima oleh onang yang membeni sedekah tensebut selagi hanta itu digunakan hinggalah hani kiamat. Antana contoh yang boleh diketengahkan di sini ialah mewakafkan bangunan, harta atau tanah untuk digunakan sebagai masjid, sunau atau tempat ibadat dan tanah yang diwakafican untuk dijadikan tanah penkubunan Islam. Demikian juga halnya bangunan yang diwakafican untuk dijadikan numah kebajikan
172 Abdul Rasyid Md. Din el Taibey, Pedoman Ke Arab Menibina Runiahtangga Islam, (Keiang: Shatrah Enterprise, 1984) him. 190.

132

MEDAN BUDi

untuk onang tua, anak yatim, onang cacat dan sebagainya. Membina sekolab untuk dijadikan pusat pendidikan untuk kanak-kanak atau pondok onang-onang dewasa. Malahan kebun, numah sewa dan sebagainya juga boleh diwakafkan hasilnya dan disenahican kepada masjid, numah kebajikan dan sebagainya.

Sedekah Harta
Bud! yang tidak kunang penting dan besar ganjarannya ialah sedekah hanta, wang dan apa-apa sahaja yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang palMg suci, iaitu menegakkan kalimah Allah s.w.t. atau jihad fi sabilillah. Juga untuk didenmakan kepada badan-badan kebajilcan, badan dakwah, khairat kematian, Yayasan Dakwah, Yayasan Ekonomi Islam dan sebagaMya. Selepas itu kaum kenabat dan keluanga yang tendekat atau yang mempunyai hubungan pensaudaraan, fakir, mislcin dan onang yang memenlukan pertolongan adalah golongan yang perlu diutamakan. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang yang benikut:173

Terjemahan: Sede/cah kepada onang mis/cm adalah semata-mata


sedekah. Tapi kepada kehtarga tendekat membawa dua hasil, iaitu sede/cah dan menghubung/can kasih sayang.

Betapa penting sedekah harta itu kepada kaum kenabat dan kaum keluarga yang mempunyai hubungan pensaudanaan dapat dilihat, apabila Rasulullah saw. mewajibkan kita mengutamakan meneka walaupun meneka itu memusuhi pembeni sedekah tensebut. Tujuan Rasulullah s.a.w. benbuat demikian ialah untuk mengenatkan silatunahim yang tenputus. Hal mi dijelaskan dalam Hadith:74

173 174

HAMKA, Tafsir al-Az/mr. op. cit., Jut 13, hIm. 73. Ahmad Huff, op. cit., hIm. 295.

133

BUDi BANASA DALAM TAMADUN iSLAM Terjemahan: Sedelcah yang paling utama ia/ah sedekah kepada saudananya yang memusuhinya.

Selanjutnya Rasulullah s.a.w. menggalakkan agar sedekah juga dijadilcan sebagai alat yang dapat mengenatkan hubungan silatunahim sesama umat Islam yang bukan tendini danipada kaum kenabat. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:lTh

t5U1

J,-~j 4j1 L4~ aii~,

)~

Teijemahan: Ingat/ah kamu a/cu akan membeni petunjuk bahawa

sedekah yang disukai A/lah dan Rasul-Nya ia/ah mempenbaiki hitbungan jika mereka siding merosakkan hubungan.

Selepas itu golongan fakir, golongan miskin, golongan yang daif iaitu onang tua, onang sakit, onang cacat, anak yatim, onang yang ditimpa kemalangan, onang yang ditimpa bencana alam dan sebagaMya. Selanjutnya Rasulullah s.a.w. melanang kenas membeni sedekah kepada onang kaya, onang berada dan onang yang tidak memenlukan, atau membeni sedekah atas dasan pilth kasth dan sebagainya. Sedangkan ramai lagi orang yang lebih berhak tenhadap sedekah itu. Hal Mi dijelaskan dalam Hadith sepenti yang benikut:176

J~4 ~!j~4~r
Tenjemahan: Seburu/c-bunt/c makanan ada/ah makanan walimah,

yang diundang untuk memakannya orang-orang yang kenyang (kaya) sedang orang-onang yang Iapar dilarang memakannya.

Ganjarart kepada meneka yang suka menabun budi melalui hanta atau bersedekah tidak kina sama ada sedekah janiah atau sedekah biasa begitu besan sekali, iaitu sekunang-kunangnya 700
175 176

Ibid., him. 315. Ibid., hIm. 131.

134

MEDAN BUDI

kali ganda. Allah s.w.t. akan melipatgandakan ganjanan itu kepada sesiapa yang Allah s.w.t. kehendaki, iaitu tenhadap mereka yang ikhlas dan memenuhi syanat-syanat yang dikehendaki dalam bensedekah. Hal Mi dijelaskan dalam ayat:

~r4,Uj.~4J1rt&

.....

..ft,,~

fl

~t.~e3lJ~

j.-

&;e~

Terjemahan: Bandingan (perbelanjaan/derma) onang-orang yang


membelanjakan hantanya pada jalan Allah, ialah sama sepenti sebiji benih yang tumbuh menenbitkan tujuh tang/mi; tiap-tiap tangkai itu pit/a mengandungi status biji. Dan (ingat!ah) Allah a/can melipatgandakan paha/a bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas (nahmat) kunnia-Nya, /agi me/iputi i/mu pengetahuan-Nya. (Surah al-Baqarah 2:261)

Berbudi dengan harta sama ada sedekah janiah atau sedekah biasa mempunyai adab atau syanatntya sendini. Jika adab atau syarat itu tidak dipatuhi maka sia-sialah sahaja sedelcah tersebut. Ia tidak mendapat sebarang ganjaran pahala malahan kemungkinan akan mendapat dosa dan azab api neraka di akhirat. Antara adab yang wajib dipatuhi ialah: (i) Hanta yang disedekahkan mestilah dalam keadaan yang baik dan boleh diambil manfaatnya. Manakala berbudi dengan tid~kbenadab pula, seseorang berbudi dengan baju yang hampin koyak yang layak dijadikan kain buruk. Begitu juga membeni makanan yang hampin basi atau telah luput tanikh baik kegunaannya sepenti sardM dalam tin dan lainnya.77 Budi dengan harta yang paling mulia dan tenbaik serta tMggi ganjaran pahalanya di sisi Allah s.w.t.

(ii)

177

HAMXA, Tafsin al-Azhar, op. cit., Juz: 13, hIm. 47.

135

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

ialah harta yang disayangi, tenbaik dan boleh digunak~n dengan lebih lama. Sebaliknya kunang pahala jika benbudi dengan sesuatu yang tidak disukai dan tidak lagi boleh dimanfaatkan. Contohnya ialah berbudi dengan pakaian yang hampin koyak dan lusuh. Mi teijadi ketilca ia hendak membuang pakaian tersebut dalam tong sampah tetapi tenserempak dengan orang fakir miskM. Oleh itu ia tidak jadi membuang pakaian itu dan membenikannya kepada fakir miskin itu. Begitu juga dengan makanan yang telah tamat tanikh baik penggunaannya sepenti makanan dalam tin atau layak diberikan kucing pelihanaannya tetapi barulah hendak disedekahkan. Hal in! dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

S&~Xi
lj&al~~
.,
..* -~jt

~..-....,,

,~

a;
1..

_.fic

Tenjemahan: Waltai orang-orang yang beniman: belanja/canlah


(pada jalan Allah) sebahagian dan hasil usa/ia kamu yang baikbaik, dan sebahagian dad apa yang Kami keluankan dan bumi untu/c Icamu. Dan janganlah kamu sengaja memi/ih yang bunt/c danipadanya (/a/u kamu dennakan atau kamu jadikan pembenian zakat), pada hal kamu sendini tidak se/ca/i-/ca/i a/can mengambil yang bunt/c itu (ka/an dibenikan kepada kamu), /cecvali dengan memejam mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Al/ah Maha Kaya, lagi sentiasa tenpuji. (Sunah a/-Baqanah 2:267)

Bayangkanlah betapa pilu dan hancumya hati fakin miskM yang dibenikan hanta yang tidak boleh digunalcan lagi. Untuk merasa kepedihannya, bayangkanlah din kita yang menenima derma tersebut. Kucing pun jika dibenikan makanan yang tidak 136

MEDAN BUDi

berkhas!at dan bas! akan menolaknya, Mikan pula manusia. (iii) Budi dengan hanta juga diwajibkan pembeniannya dengan ilchlas. Untuk menentukan sama ada sesuatu budi dengan hanta itu ikhlas atau tidak adalah begitu mudah. Jika pembenian hanta diiringi dengan kata-kata kasan, kesat, bengis, masam muka dan sebagainya tenbukt! budi itu tidak ikhlas. Begitu juga pembenian tensebut diungkit-ungkit dan dibangkitkan kembali selepas itu. Hal yang demik!an amat menyelcsa batin golongan onang yang menerima budi tensebut. Lebih dahsyat lag! apabila pembeni budi itu membuka rahsia orang miskin sehingga mendedahkan kemiskMan dan kesusahan sehingga ia tenpaksa berbudi kepada mereka. Demilcian juga benbudi dengan harta dengan hijuan untuk mendapatkan nama, puj!an, pangkat dan sebagainya dengan mewajibkan agar namanya dicatatkan dengan tinta emas pada bangunan yang didenmakan. Hal Mi dilarang keras oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

~j~i

~#~

Ca~JJ9~

,_

.e

,~

,_

.__._.a

Tenjemahan: Wa/mi onang-onang yang beniman: Jangan/ah kamu


nosakkan sedekah kamu dengan per/cataan membangkit-bangkit dan (ke/akuan yang) menyakiti, seperti (nosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kenana hendak menunjuknun/uk kepada manusia (Ha/c), dan ia pula tidak ben man kepada Allah dan had ak/mat. Ma/ca bandingan onang itu ialah sepenti batu /icin yang ada tanah di atasnya. Kern udian batu itu ditimpa hit/an lebat, la/it ditinggalkannya bersih licin (tidak bentanah lagi). (Demikianlah juga ha/nya orang-onang kafin dan da/c itu) mere/ca
137

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

tidak a/can mendapat sesuatu (pahala) pun dani apa yang mere/ca usahakan. Dan (ingat/ah) Allah tida/c a/mn memberi petunjuk kepada /caum yang kafin. (Surah al-Baqarah 2:264)

(iv)

Memberi derma atau sedekah dengan hanta boleh dilakukan melalui dua cana sama ada secara tenang atau ralisia. Tetapi ganjanan pahala yang tenbesan ialah dilakukan secana rahsia seolah-olah tangan kanan yang membeni tidak dilcetahui oleh tangan kii. Hal in! dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Had!th:tTh
0
1

~L~~414&N

)~~

3tabi4~

Terjemahan: Termasuk go/ongan tujuh orang yang di/indungi


o/eh Al/a/i di bawah lindungan-Nya pada han kiamat ialah orang yang bensedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibenikan ole/i tangan kanannya.

(v)

Apabila sesuatu hanta dibenikan dengan niat untuk benbud!, tidak wajan ia meminta kembali harta tensebut atas apa alasan sekalipun. Hal Mi disebabkan harta itu telah menjadi hak milik yang sah onang yang menenima dan orang yangmemberi sedekah tidak lagi mempunyal hak untuk menuntutnya kembali melainkan dengan membelinya semula jilca ia benanbenan memerlukannya. Hal mi dijelaskan oleh 17~ Rasulullah s.aw. sepenti yang benilcut:

178 179

Ahmad Hufi, op. cit., him. 127. Ibid., him. 130.

138

MEDAN BUDI Terjemahan: Onang yang meminta kembali pemberiannya ada/ah

seperti anjing yang muntah kemudian men/i/at kemba/i muntahnya.

Onang yang menenima budi hanta juga d!kenakan syanat dan mesti mematuhi adab tertentu oleh Islam. Antaxanya ialah: (i) Ia mestilah mudah berrusan atau benkira-bicara. Seseonang itu bukanlah sukar didekati dan cenewet sehingga menakutkan onang yang ingin menabun budi. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benikut:8
01
.

Terjemahan: Sesungguhnya Allah senang kepada sifat lernah


/embut (senang berunts) dalam sega/a hal.

(ii) (iii)

(iv)

T!dak terlalu memiih, tidak bersifat tamak, gelojoh dan berbut-nebut. Tidak mencacat pembenian onang lain dengan katakata atau penbuatan yang boleh menyakiti hati pembeni sedekah. Mestilah menghangai sedekah onang lain apatah lagi jika harta atau banang pembenian !tu benhanga, menanilc dan banyak manfaatnya. Contohnya t!dak wajan seonang yang dibenikan makanan tanpa sebab menolak atau tidak mahu memakannya. Hal mi d!jelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benikut:181

~jJ)~Ji4t~49~

~iL5i~

180 181

Ibid., hint. 294. Ibid., him. 448.

139

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Teijemahan: Sebahagian dad budi yang kasar ia/a/i apabi/a seseorang masu/c rumah saudaranya dan kepadanya diberikan suatu hidangan dia tidak mahu mema/cannya dan termasu/c budi yang kasar juga ia/ah bila seseorang menemui orang lain di ja/an dia tidak menanyakan namanya dan narita ayahnya.

Sesungguhnya sedekah jariah dan sedekah yang lain tenmasuk dalam amal kebajikan dan bud! mulia yang dituntut oleh Islam. Dengan hanta, banyak masalah golongan fakir, miskin, yang ditimpa kemalangan dan yang memerlukan dapat diatasi. Olth sebab itu ganjarannya adalah besar asalkan memenuhi adab yang ditetapkan oleh Islam.

Berbudi dengan Tenaga


Setiap umat Islam diwajibkan benbudi oleh Islam. Seseonang itu dikehendalci benbudi mengikut kemampuan masing-masing dan mengikut kepenluan semasa, suasana dan tempat. Budi yang nyata dan paling baik ialah dengan hanta. Tetapi jika tidak ada harta, seseonang itu boleh berbudi dengan tenaga. Dalam keadaan tententu, tenaga kadang-kadang lebth berharga danipada harta. Sehubungan dengan ini Allah s.w.t. telah benfinman:

1;c~~~i~ c;;j~~ a c ~a.


C

_c~c:

4? -*~-4~

Terjemahan: Dan hendaklah kamu bertolong-to/ongan untu/c


membuat kebajikan dan bentaqwa dan jangan/ah kamu bento/ongtolongan pada melakukan dosa (rnaksiat) dan pencenobohan. Dan bertaqwalah kepada A/la/i, sesungguhnya Allah amat berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar penintah-Nya). (Surah al-Maidah 5:2)

Ayat yang tensebut jelas menunjukkan bahawa medan benbudi dengan tenaga adalah begitu luas dalam bidang yang menggalalckan kebajilcan dan taqwa dan bukan untulc benmusuhmusuhan dan dosa. Antana medan utama yang mendatangkan faedah kepada sebahagian besan umat Islam ialah melalui badan140

MED/N BUDI

badan sukanela, badan amal, badan kebajikan, pensatuan pekeija dan sebagainya. mi tenmasuklah juga medan yang memenlukan tenaga sepenti bidang dakwah. Antara contoh badan kebajikan dan ama! yang memenlukan banyak tenaga keija ialah rukun tetangga, jawatankuasa masjid, pensatuan ibu bapa guru, syanikat, koperasi dan sebagathya. Benbudi dengan tenaga juga mempunyai ganjanan pahala yang besan dan dianggap sebagai sama dengan jthad. Contohnya ialah menolong golongan fakin, miskin, anak yatim, orang tua, janda dan sebagainya. Ini termasuk juga membeneskan keija mereka sepenti kenduni-kendana, membuat numah dan sebagainya. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benilcut:182 ~ L

~~l~wt

.~M~1f~J Lc4Jt

i~(j ~j~i:Jcc4iS r3~53 ~

Tenjemahan: Pa/ia/a seseorang yang benusaha untuk meno/ong janda dan onang mis/cm ada/a/i seperti pa/ia/a onang ben/i/ad di jalan Allah dan seperti pa/a/a onang sembahyang pada wa/ctu ma/am dengan tida/c mempedit/i/mn lelah dan seperti pa/a/a orang yang berpuasa yang tidak benbuka. Luasnya medan budi tenaga ini boleh dibuktikan dengan mudah. Contohnya jika membeni nuang dalam sesuatu majlis bagi membolehkan onang lath dapat tempat duduk sudah dikina sebagai budi. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.iv. dalam Hadith yang benikut:1~

Terjemahan: Seseonang tidak boleh menyunuh orang bendini dan


tempat duduknya kemudian dia sendini yang menduduki tempat
182 183

Ibid., hIm. 458. Ibid., him. 402.

141

5W! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

itu, tetapi ber/apang/ah kamu semua (bed onang lain duduk).

Benbudi dengan tenaga tidak semestinya dengan melakukan kerja benat. Tetapi menunjukkan onang yang sesat ja!an sudah termasuk berbidi dengan tenaga. Jilca d!a tidak mahir dengan tempat yang ditanyakan, maka ia wajan mencan! onang yang lebih tahu untuk memben!tahu onang yang sesat jalan itu. Jika seseorang yang sedang beilalan tenpenangkap dalam hujan, membeni nuang untuk ia berteduh dan hujan itu juga sudah termasuk dalam benbudi dengan tenaga. Benbudi dengan tenaga juga besar ganjarannya di sisi Allah s.w.t. asalkan dilakukan dengan ikhlas dan memenuhi syaratsyanat sepert! benbudi dengan hanta. Sesungguhnya dalam keadaan dan ketika tententu tenaga lebih benharga daripada hanta dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Berbudi kepada Haiwan


Benbudi dalam bentuk hanta dan tenaga bukan sahaja terbatas kepada manusia, malah meliputi ha!wan sepent! menunut ajanan Islam. Pelbagai cara seseonang itu bo!eh berbudi kepada haiwan. Antana yang diutamakan oleh Islam ialah melalui pentanian. Islam menggalakkan umat Islam itu bercucuk tanam bukan sekadar memakmunkan meneka dengan sumben makanan, malah dapat mengenyangkan haiwan. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalarn Hadith:11

.iS,o~~14J

S~t&q

4J3luL~A4jt

Teijemahan: Seorang Muslim yang menanam tanaman kemudian

ada burung atau manusia atau bmnatang memakan buah tanamannya, maka yang demikian itu menjadi sede/cah baginya.

Belas kasthan tenhadap haiwan menupakan salah saW budi yang digalakkan oleh Islam. Contohnya ialah melakukan pe184

Ibid., him. 457.

142

MEDAN BUDI

nyembelihan dengan cara yang baik agar tidak menyeksa binatang yang hendak dijadikan makanan. Rasulullah s.a.w. bensabda:185

tti
~

0.

js
~j

.~

ty.~o-b ~-.a

~4LtAJt~

Terjemahan: Sesungguhnya Allah te/ah mewajibkan /cepada kamu


se/ca/ian untu/c me/a/cukan sega/a sesuatu dengan cara yang baik, apabm/a /camu membunuh maka /akukanlah pembunuhan itu dengan cara yang baik dan apabi/a kamu menyembelih ma/ca /akukan/ah penyembe/ihan itu dengan baik dan hendak/ah /camu menajamkan pisau dan jangan ten/a/u menya/citi haiwan sembe/ihan itu.

Haiwan juga tenmasuk golongan yang berhak mendapat manfaat danipada galakan benbudi oleh Islam sama ada dalam bentuk makanan, belas kasthan atau penyembelihan. Tidak syak lagi itulah cmi keistimewaan manusia yang budiman.

Berbudi dengan Sikap


Jika seseonang itu tidak benkemampuan untuk benbudi dengan hanta atau tenaga, maka ia boleh benbudi melalui sikap yang bailc. Antana sikap baik yang digalakkan oleh Islam dan sekali gus menupakan budi kepada manusia lain ialah benmanis muka, peniang, gembira, tensenyum dan sebagainya. Semua unsun ini dikira sebagai budi kerana disenangi oleh onang lain dan dipandang sebagai pergaulan yang baik.~ Sifat-sifat tensebut telah tenlebih dahulu dimiliki oleh Rasulul!ah s.a.w. Bagthda menyukai semua sifat tersebut kenana dapat membantunya memudahkan penyebanan dakwah Islamiyah. Adalah mustahil Baginda bensifat dengan sifat-sifat sebalik185 186

Ibid., him. 297.


Zuikarnain Amman, op.

cit., him.

118.

143

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

nya kerana boleh menghalang penyebanan dakwah Islamiyah. Ma!ah Baginda suka benjenaka dan bensenda gunau dalam lingkungan yang dthalalkan oleh Islam. Contohnya Saiyidatina Aisyah menjelaskan bahawa:87
Rasu/,t/lah saw. apabi/a berada di rumah baginda ada/a/i seorang yang /emah /embut, banya/c tersenytim dan ketaiva. liii memang benar, bahkan gembmra dan ketawanya bit/can saja di numah di /ca/angan /ce/uarganya tetapi juga di /uan rumahnya dan di ka/angan orang yang bit/can ke/uarganya.

Sebaliknya Rasulullah s.a.w. melanang umat Islam itu kelihatan monyok, munung dan gundah-gulana. Hal ini dijelaskan seperti yang benikut:88

Terjemahan: Tidak bai/c orang yang tidak gembira dan tidak


niembuat gembira.

Rasulullah s.a.w. juga menggalakkan umat Islam bensenda gurau dalam hal yang halal dan hams. Hal Mi dijelaskan sepenti yang benmkut:89

Teijemahan: Sesunggithnya a/cu bersenda gurau dan a/cu tidak


penna/i mengata/can kecua/i yang balk.

Alangkah gembira dan senangnya hati isteni, anak, jiran, tetamu, sahabat di pejabat dan sebagainya jika seseonang itu sening tersenyum, gembina dan bermanis muka. Sebaliknya pula bayangkanlah bagaimana penasaan meneka apabila benhadapan dengan seseonang yang benmasam muka, bengis, cengel, bengkeng dan munung. Justeru itu semua sifat yang tersebut di atas menupakan budi yang baik yang dinikmati oleh masyanakat
187 188 189 Ahmad Hufi, op. Ibid., him. 471. Ibid., him. 471.

cit., him. 462.

144

MEDAN BUDI

danipada seseonang. Itulah antana sikap yang baik yang digalakkan oleh Islam. Rasulullah s.a.w. juga menggalaklcan agar umat Islam tidak kira sebagai pemerintah, raja, pembesan, pemimpin, pengurus, pentadbin, nakyat, bapa, ibu, jinan, tetamu, penjual, pembeli, majikan atau pekerja supaya bensikap mudah benunusan dan benkina-bicara. Hal ini dijelaskan dalam Hadith:19
.LJ~

11~jJl

&

...~

Terjemahan: Bertinda/c/ah yang mudah ma/ca Allah a/mn mempermudahkan /cepada kamu.

Mudah benkira-bicara dan berunusan dijelaskan oleh Rasulullah saw. sebagai salah satu bmdang budi iaitu melalui sikap. Lebth khsus lagi s!fat mi dimiliki oleh penjual dan pembeli. Kedua-dua belah pihak dipenintahkan oleh Rasulullah s.a.w. agan mudah benurusan dalam jual beli. Hal ini disebabkan bidang penniagaan dan pendagangan merupakan b!dang yang sibuk dan mudah dalam kina-bicara boleh meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sekali gus sifat ini merupakan salah satu budi yang digalakkan. Rasulullah s.a.w. bersabda:191

c?~!i~
Tenjemahan: A//ah kasih sayang kepada onang yang mudah apabi/a
menjua/, membe/i dan apabi/a mengadi/i atau diadi/i.

Pada akhin Hadith yang tensebut di atas jelas menunjukkan agar setiap onang yang terlibat dalam sistem kehakiman atau dalam usaha perdama!an itu mudah benunusan untuk menyelesaikan masalah dan segera mengeratkan silatunahim dan penpaduan. Sebaliknya bukan dengan cana benbantah-bantah
190 191

Ibid., him. 415. Ibid., him. 415.


145

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

benpanjangan sehingga menimbuilcan permusuhan yang seharusnya dthapuskan. Hubungan yang baik antana majikan dan pekeija menupakan sikap yang digalakkan oleh Islam. In! benenti majikan yang mengasihi pekeija dan pekeija yang menjaga kepentingan majikan merupakan sikap yang baik dan merupakan budi yang d!galakkan. Contohnya apabila pekenja melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna. Pihak majikan pula membayan gaji atau upah dengan segena. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:

~UIJj4~JU :JU~t~j

.~C~J4$1~MiJW1S
Terjemahan: Danipada Abi Uman na. benkata: Rasu/ul/ah saw.
bensabda: Ben//alt upah pekerja itu sebe/um pe/uhnya ken/rig.

Jika seseonang tidak mempunyai sesuatu yang boleh disumbangkan kepada meneka yang malang dan memenlukan sama ada dan! segi harta, tenaga, sikap atau sebagainya, seseorang itu masih lagi boleh berbudi iaitu melalui simpati. Merasakan tentang kesusahan dan pendenitaan yang dialami oleh onang yang malang dan mendenmta itu juga sudah tenmasuk dalam bud! iaitu simpati. Apatah lagi jika boleh menzianahi jiran, saudara-mana yang sakit dan ditimpa kemalangan serta menyempurnakan jenazah dan sebagainya. Medan budi begitu luas. Seseonang itu boleh benbudi mengikut kemampan masing-maSing. Paling utama ialah harta, kenana banyak menyelesaikan masalah onang yang malang dan lemah. Sumbangan tenaga juga dapat menyelesaikan masalah meneka yang malang itu dan kadangkala lebih benharga danipada harta. Benbudi juga boleh melalui sikap yang peniang, gembina dan penamah senta mudah dalam berunusan dalam semua bidang. Akhirnya penasaan simpati juga memadai menandakan budi yang luhur.

Rosak Budi
Rasulullah s.a.w. mengibanatkan hidup bermasyarakat sama 146

MEDAN BUDI

seperti belayan dalam sebuah kapal. Jilca ada antara onang yang menaiki kapal yang bentindak liar dan khianat sepenti menebuk kapal yang menyebabkan kapal itu bocor dan akan tenggelam, maka setiap seonang yang menyentai pelayaran itu wajib mencegahnya. Demilcianlah halnya dengan segelintir onang yang telah nosak budinya. Mereka Mi bukan sahaja gagal untuk berbudi dengan harta> tenaga, sikap dan simpati, sebaliknya melakukan sesuatu yang merugikan dan menyusahkan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benikut:192

:~JUi ~
1~~~#~~~

Terjemahan: Sesunggithnya ada satu kaum naik kapa/, meneka


mengadakan undian, ma/ca tiap-tiap orang mendapat tempatnya. Kemudian ada seorang yang me/ubangi tempatnya dengan kapak, ma/ca mere/ca berkata: Apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab ada/ah tempatku a/cu berhak berbuat sekehendakku, apabi/a mene/ca mencegahnya maka dia se/amat dan mere/ca pun se/amat dan jika mere/ca membian/cannya ma/ca dia a/mn binasa dan mere/ca pun binasa semua.

mi

Contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah tepat sekali jika kita tinjau secara dekat dalam masyanakat kita han in!. Telah wujud segelintir orang yang nosak budi telah menosakkan pondok telefon. Jika benlaku kemalangan dan kecemasan sepenti kebakanan atau sakit tenat akan menyusahkan masyanakat untuk memanggil bomba atau ambulans. Tendapat juga orang yang sanggup merosakkan tandas awam, walaupun ia tahu bahawa tempat itu penting untuk menjamin kesihatan masyanakat. Apabila tandas awam tensebut
192

Ibid., him. 443.

147

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

rosalc, malca najis dibuang menata-rata atau di tepi tandas kenana tendesalc. Bukankab itu menyusahkan masyanakat? Di taman nekreasi pula tendapat onang yang sengaja membuang air besan di menata-nata tempat. Akibatnya udara terceman dan bau busuk mengganggu orang yang datang untuk mencani ketenangan dan keselesaan. Dalam masa yang sama sampah sarap dibuang merata-nata di taman nekreasi tersebut yang menyakitkan mata memandang di samping bau yang kurang menyenangkan. Jalan raya merupakan kemudahan kepada pemandu kenderaan untuk sampai ke sesuatu destinasi terutama pada waktu kecemasan. Pennah berlaku papan tanda dibuang atau diconteng dengan penkataan lucah. Malah ada pub yang merosakkan atau memecahkan lampu yang sengaja dipasang oleh pihak yang membina jalan di tempat tententu semasa pembaikan jambatan atau jalan pada malam han. Apabila lampu itu dipecahkan kenderaan yang dipandu laju akan tenlanggar pelbagai bahan yang ada di situ seperti pasir, batu dan papan penghadang. Kerap kali pemandu kenderaan yang ditimpa kemalangan di tempat tersebut kehilangan nyawa. Terdapat juga orang yang rosak budinya dengan membuat panggilan nombor 999 melalui telefon sepenti memanggil bomba untuk memadamkan kebakaran tetapi panggilan tersebut adalah palsu. Lebth dahsyat lagi ada yang membuat panggilan bom palsu dan sebagainya. Tendapat juga pemandu motosikal yang telah rosak budi. Mereka mengadakan perlumbaan hanam yang mengganggu ketenteraman dan keselamatan awam. Sebaliknya meneka boleh menyertai Grand Prb yang diadakan di beberapa tempat di negara in!. Kemudahan awam yang lain seperti balai raya, rumah wakaf, rumah yang telah siap tetapi belum diduduki, penhentian bas dan sebagainya dibina untuk kegunaan awam. Kebanyakan onang yang rosak budi telah sengaja menosakkan bangunan balai naya, memecahkan cermin rumah yang belum diduduki dan merosakkan penhentian bas dengan membuang air kecil bersepah-sepah dan sebagainya. Di bangunan-bangunan serupa itu juga diconteng dengan lukisan dan penkataan lucab yang memalukan. Ada juga onang yang melakukan pencemanan terhadap alam sekitar sesuka hati 148

MEDAN BUD!

dengan pelbagai cara. Dalam masa yang sama ada yang kononnya menaruh belas kasihan kepada haiwan dengan memeliharanya di rumah. Sebenarnya ia telah melakukan penyeksaan tenhadap haiwan itu. Hal Mi berlaku apabila ia tidak dibeni makan secukupnya. Contohnya, jikalau memelthara ikan, airnya tidak selalu ditukar. Terdapat juga binatang yang perlu bergenak bebas telah dilcurung dalam kandang dan sebagainya. Inilah antara sebahagian unsur-unsun rosak budi yang diwajibkan oleh Rasulullah s.a.w. agan umat Islam memerangi golongan in!. Meneka Mi bukan sahaja merosakkan din! meneka malah masyarakat juga. Sesungguhnya gejala-gejala perosak masyarakat itu adalah termasuk dalam rosak budi. Meneka Mi diibanatkan dun dalam daging yang menyuAahkan dan menyeksa masyarakat. Justeru itu pembendungan kegiatan meneka wajar dilakukan.

149

BAB SEBELAS
BAHASA SEBAGAI BUD!
Allah s.w.t. telah menjadikan lidah dan mulut senta kebolehan berbahasa. Manfaat bahasa kepada manusia adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia sama ada di dunia atau di akhirat. Bahasa mempunyai medan yang luas untuk digunakan, iaitu sama ada untuk kebaikan atau kejahatan. Bahasa yang diucapkan melalui lidah dan mulut mudah dilepaskan dan ti-j dak memenlukan sebanang perbelanjaan. Lidah dan mulut banyak menyenet manusia menenima azab api nenaka danipada Allah s.w.t. di akhirat kelak jika dibandingkan dengan anggota tubuh badan yang lain.93 Untuk membuktikan bagaimana mudah lidah itu menyeret manusia ke neraka sangat mudah. Lidahlah yang menjadi alat untuk manusia itu bendusta. Cuba tanya dini kita sendini benapa banyak perkataan yang kita gunakan setiap han yang mengandungi kenyataan. dusta, fitnah, umpat, keji, maki, cela, batu api, bawa mulut dan sebagainya menjadi mainan hanian di mana sahaja ada penhimpunan di atas muka bumi in!. Malah lidahlah menjadi salah satu punca kehunu-haraan dan pertumpahan danah antara manusia di atas muka bumi Mi sejak zaman Adam as. hingga pada han kiamat nanti. Huraiannya secana terpeninci akan dijelaskan dalam bab yang benikut dalam buku Mi. Meneka yang fasih menggunakan bahasa telah banyak memenangi hujah dalam perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Meneka yang bersalah tenlepas danipada hukuman kenana kepandaian peguam bela memainkan kata-kata. Hal Mi tenlebih
193 Imam ai-Ghazaii, IIzya LI/un, a/ Din, op. cit., Juz: 4, him. 283285.
150

BAMASA SEBAGAL BUDI

dahulu diakui oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:!94

5i~~C~z~i1 ~~j-L-~j

~ji~5l

Terjemahan: Rasu/u//ah s.a.w. mendengar perse/isihan di mu/ca


pintu /camarnya, /alu baginda ke/uan dan bersabda: Sesungguhnya a/cu ada/alt manusia dan sesungguhnya datang kepadaku orang yang berse/isih dan barangka/i sahaja sebahagian danipada kamu ada yang /ebih pandai benbicana, danipada yang /ain, la/u a/cu mengina dia/ah yang benan Ia/u a/cu menjatuhkan /ceputusan yang menguntungkannya. Ma/ca sesiapa yang a/cu ben/can /cepadanya /ceputusan menang tetapi sebenarnya dia dengan keputusan itu mengarnbil ha/c seorang Mus/im ma/ca sesungguhnya yang diambil itu ada/alt sepotong danipada api neraka ma/ca tersenah/ah apakah ia a/can mengambi/ api itu, atau meningga/kannya.

Justeru itu, HAMKA menyarankan bahawa bahasa itu wajar diikat enat dan dipandu oleh wahyu, iaitu al-Qurah dan alSunnah serta berasaskan aqidah, syarak dan akMaq.~Berikut adalah sumben dan asas bagaimana bahasa hams digunakan sebagai budi:

Kalimat Tayyibat
Setiap perkataan yang digunakan sebagal penbendaharaan kata dalam benbahasa mestilah bertitik tolak danipada kalimat tayyibat. Kalimah itu kalimah la ila ha ii Lallah atau kalimah syahadah. Hal in! dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
194
195 Ahmad Fluff, op. cit., hIm. 147148. HAMKA, Lembaga Budi, op. cit., him. 8-9.

151

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

~$1~1d ~t2~i
ft dSb-

__.~ SI

~s~
a ~

~S,~

Terjemahan: Tidakkah eng/cau li/at (wahai Muhamad) bagaimana


Al/ah mengemuka/can satu perbandingan, iaitu: ka/imah yang baik ada/ah sebagai sebatang po/ion yang baik, yang pangka/nya (akan tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menju/ang /ce /angit. Ia tnengeluankan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan A//alt membuat perbandingan itu untuk manusia, supaya mere/ca beningat (mendapat pe/ajanan). (Sunalt Ibrahim: 14:2425)

Kalimah syahadah diumpamakan oleh Allah s.w.t. sepenti pohon yang tumbuh subun, dahannya banyak, daunnya rendang, dapat menyerap cahaya matahani dan udara. Akarnya pula kukuh mencengkam bumi dan menghisap air dan mata air. Itulah kalimah syahadah yang tentanam dalam jiwa seseorang, iaitu keimanan yang menjadi titik tolak segala penkataan manusia dan perbuatannya dan berakhir dengan kalimah tersebut. Imanlah yang menyirami jiwa menjadi subun, mekar dan kuat, iaitu taqwa yang memancarkan tutur kata dan bahasa yang sentiasa memimpin manusia ke arab keimanan dan ketaqwaan.~ Pohon itu mengeluarkan buah. Buah itu sebenarnya ialah lambang kepada ibadat khusus dan ibadat umum tenmasuk berbudi dan berbahasa halus serta lunak yang berasaskan kalimah syahadah. Penmisalan kalimat khabithat adalah sama dengan pohon yang dipenuhi dengan lalang, numpal, pohon liar, berduni dan beracun yang membunuh pokok lain dan menyangkut orang yang melaluinya. Tidak lain dan tidak bukan kalimah itu ialah kalimah syinik dart kufur. Hal Mi dijelaskan dalam ayat:
196 HAMKA, op. cit., Juz: 1317, him. 139.

152

BAHASA SEBAGAI BUDI ~e_e. j~jf

~C)_..

,........

Terjemahan: Dan band ingan /ca/imah yang jahat-buru/c samalah


sepenti sebatang pokok yang tida/c benguna, yang mudah terbong/cas a/carnya dan mu/ca bumi; tidak ada baginya tempat untu/c tetap hidup. (Surah Ibnahim: 14:26)

Kalimat tayyibat sebaliknya memperkukuh pendinian seseorang, menetapkan hati, tidak goncang, istiqamah, tidak takut menghadapi mali dan tidak pula berdukacita diduga Allah s.w.t. dengan pelbagai kesusahan. Hal in! dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

Terjemahan: A//ah inenetap/can (pendirian) orang yang beniman


dengan kalimah yang tetap teguh da/am /cehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang ben/a/cu za/im (/cepada din mere/a sendini); dan Allah benkuasa me/akukan apa yang dikehendaki-Nya. (Surah Ibrahim: 14:27)

Saranan al-Quran diperkukuh lagi oleh Rasulullah s.a.w. Setiap tutur kata seseonang itu mestilah bertitik tolak daripada kalimah syahadah dan menuju ke arab keimanan, ketaqwaan dan amal salib. Kalimah syahadah itu juga dibandingkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan pohon yang rendang. Pucuknya menjangkau langit. Akarnya pula begitu dalam mencengkam bumi. Dahannya bulat dan besar. Daunnya pula nimbun dan menghasilkan buah yang ranum. Buahnya dinikmati manusia dan haiwan serta mengenyang dan membahagiakan kehidupan 153

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

meneka. Itulah ibarat kalimah syahadah yang dibajai oleh iman dan disirami oleh ketaqwaan. Hal ini dijelaskan dalam Hadith yang benikut:~

s~i~4~ft3 41 LaLI ~t~4jtjiy) h~j~j


I_t
-~

Terjemahan: Iman

itit diumpamakan sebagai pohon kayu yang tumbuh dengan teguh. Iman adalah abznnya, sembahyang adalah dahannya, rn/cat ada/ah cabangnya, puasa ada/alt nantingnya, bensa/cit-sa/cit menegak/can agama Allah adalah tumbuhtumbuhannya, budi pekerti yang lu/cur ada/ah daun-daunn~a,dan menahan dini danipada sega/a yang dihanamkan oleh Allah adalah buahnya.

Setiap tutur kata seseonang Islam yang bertitik tolak danipada keimanan dan benakhir dengan ketaqwaan dan amal salth akan dijamin oleh Rasulullah sa.w. kejayaan mereka di dunia dan di akhirat. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. seperti yang benikut:98

!~3thN~z~y~ 13

~~hI!~ !.M

tht~ts~4igjuI~ ~4~3~iw

~j ~J~US

;~-~

~Uii J31i4 ~i~i

Tetiemahan: Seorang Muslim apabila disoal di dalam kubur, dia


mengucapkan bahawa tidak ada Tuhan me/am/can Allah dan
197

198

Ibid., him. 143144. Ibid., him. 144.

154

BAHASA SEBAGA! BUDI

Mhatmz Muhamad adalah Rasul Allah, itulah yang dima/csudkan dengrm ayat yang ditetapkan oleh Allah yang ben man dengan kata yang tetap /cetika hidup dm dunia dan di akhmrat.

Hadith yang tensebut di abs mempenincikan lagi permisalan yang dilakukan oleh al-Qunan terhadap kalimat tayyibat. Hadith in! membandingkan antara iman dengan akar, sembahyang dengan urat halusnya, ranting dengan zakat dan sedekah ~uth dengan harta), daun dengan puasa, kenimbunannya sebagai Ibadat dan buahnya sebagai taqwa, iaitu menjauhkan dii daripada segala larangan Allah. Seswigguhnya bud! yang terbaik melalui bahasa ialah menjadilcannya sebagai titik tolak setiap tutur kata dan menuju ice arah ketaqwaan dan amal salih. Kerosakan budi dalam bahasa pia ialah tidak menjadilcan iman sebagai titik tolaknya dan tidak pula menvju ke arah ketaqwaan.

Amar Maicruf

dan

Nahi Mungkar

Imam al-Chazali menjelaskan bahawa bahasa sehanusnya digunakan untuk menggalakkan perkara yang baik (amar makruf) dan mencegah penkara k~i(nahi mungkar). Sesiapa yang berjaya melaksanakannya dianggap sebagai mempunyai budi yang tinggi kerana telah dapat menyelamatkan masyanakat danipada kehancuran melalui bahasa. Justeru flu seseorang itu boleh berbudi melalui bahasa dengan amar maknuf dan nahi mungkar.~ Beliau memberikan definisi yang ningkas tentang istilah amar makruf dan nahi mungkar mi. Sebarang daya usaha secara perseerangan atau kolektif untuk menggalakkan manusia melakukan kebajikan dan kebaikan sama ada kebaikan itu benbentuk ibadat khusus kepada Allah s.w.t. (pematuhan kepada nukun Islam yang lima), atau penunaian ibadat umum, iaitu segala ibadat yang benhubung dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Juga tenmasuk di dalamnya berbudi bahasa. Kebaikan juga termasuk sebarang inisiatif untuk menghapuskan sebarang kemungkaran dan kemaksiatan di atas muka bumi Mi. Kernungkaran dan kemaksmatan yang dimaksudkan di
199 Imam al-Chazali, Ihya Ilium a! Din, op. cit.,
Juz:

3, hIm. 454.

155

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

sini ialah penlakuan sebarang dosa besar seperti mensyirikican Allah s.w.t. dengan sesuatu yang lain, menderhaka kepada ibu bapa, berzina, berjudi, minum arak, menuduh wanita yang salihah melakukan zMa tanpa empat orang saksi dan segala perkana yang ditegah oleh Allah s.w.t., meninggalkan fardu ain serta ibadat umum seperti yang tercatat dalam al-Quran dan a!SunnahY~ Amal makruf dan nahi mungkar Mi menggunakan media bahasa. Justeru itu adalah besar bud! orang yang melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar Mi dengan bakat dan kefasihan bahasa yang mereka miliki. Perintah Mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
ea~ ),~

j_C,.._~ *.

,) ~

i4-~J

JjS~k*-~

- i ~2r$~r

Terjemahan: Dan hendaklah ada antara /camu satu pica/c yang


menyeru kepada kebaikan (mengembangkan Islam), dan n1enyuruh berbuat segala perkara yang baik, senta melanang danipada nielakukan sega/a perkara yang sa/ah (bunt/c dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian, ia/ak orang benjaya. (Surah A/i Imran: 3:104)

Ayat di atas menyarankan bahawa orang yang berjaya menggunakan bahasa sebagai media untuk menyeru kepada perkara makruf dan mencegah perkara mungkar adalah antara mereka yang mencapai kejayaan hidup dalam erti kata yang sebenannya sama ada di dunia atau di akhirat. Hal Mi disebabkan orang itu telah beijaya menyempurnakan fungsinya sebagai khalifah Allah s.w.t. dimukabumi Mi. Orangyang menggunakan segala apa yang ada termasuk kefasihan berbahasa untuk mendaulatkan kalimah Allah s.w.t. termasuk dalam amal makruf dan nahi mungkar. Selanjutnya al-Quranmenjelaskanbahawa sesiapa sahaja daripada kalangan orang beriman berjaya menggunakan bahasa sebagai media untuk meningkatkan prestasi kebajikan dan mencegah kemungkaran sedapat yang mungkin adalah orang yang terbaik dan termulia di sisi Allah s.w.t. danipada sekalian manusia yang
200

Ibid., hIm. 452.


156

BAHASA SEBAGAI BUDI

lain. Hal Mi dijelaskan dalam ayat:

~,

.~c ~ ~uv uL.1j~

.;~t_j

a),

,ft,I

~ Terjemahan: Kamu (wa/wi umat Muhamad) adalah sebai/c-bai/c


umat yang di/ahirkan bagi (faedah) timat manusia, (/cerana) kamu menyuruh benbuat sega/a per/cana yang baik, dan melarang danipada melakukan sega/a per/cara yang salah (bunt/c dan kejD, serta /camu pula beniman kepada Allah (dengan sebenan-benar iman). (Surah A/i Imran: 3:110)

Dakwah Islamiyah
Seseorang itu boleh berbudi melalui bahasa dengan melakukan dakwah Islamiyah. Perintah Mi dijelaskan dalam ayat;

.)~J

~~.._;_

~ Terjemahan: Senulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhamad)


dengan hikmah kebija/csanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mere/ca (yang eng/ca.u serukan itit) dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui a/can orang yang sesat dan ja/an-Nya. Dan Dialah jua yang lebih mengetahui a/can orang yang mendapat pet unjuk. (Sunah al-NahI: 16:125)

Penintah Allah s.w.t. Mi jelas menunjukkan bahawa bahasa merupakan media utama yang diwajibkan penggunaannya untuk menyeru manusia kepada jalan Allah. Sekali gus orang yang menggunakan bahasa untuk berdakwah kepada jalan Allah merupakan orang yang berbudi tMggi dan mulia. 157

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Dalam masa yang sama ayat yang tersebut di atas menjelaskan bahawa keluhuran dan kemumian budi dalam bahasa ialah yang mengandungi hikmah, iaitu nasihat yang baik, penbMcangan yang lemah lembut, beransur-ansur, secara tidak langsung, Mdah dan isi yang berfaedah. Bahasa yang balk itu mengandungi perbandingan, permisalan dan perumpamaan yang seharusnya digunakan dalam dakwah Islamiyah. Di samping itu, bahasa itu juga mestilah mudah difahami, bahasapujukan dan dalampengaruhnya dalamjiwa orang yang didakwah. Lebth penting lag! sopan santun dalam berbahasa ketika menjalankan dakwah?

Tadib
Seseonang itu boleh berbudi dengan menggunakan bahasa untuk tadib. Tadib ialah pendidikan akhlak yang tenpuji. Sebab itulah bahasa dan kesusasteraan Arab sejak zaman Jahiliyah hinggalah kedatangan Islam malah hingga ke han in! mas!h lagi menggunakan istilah al-adab. Orang yang benbudi bahasa, bensopan santun, berakhlak mulia dan berhemah tingg! dikenali dengan al202 Sehubungan dengan in! Rasulullah s.a.w. telah bersabda:203 adib. ~~L(r~o~tI
pendidikanku (akhlaqku).
.

.~,

&-i&~

Terjemahan: Allah yang mendidik/cu maka bertambah baiklah

Tadib adalah khusus kepada proses pendldilcan akhlak yang terpuji. Akhlak yang bermula dengan ikhlas, jujun, benar, pemurah, penyayang, belas kaslhan, adil, sabar, pemaaf, dermawan dan sebagamnya yang merupakan budi di hat! dan benbudi dengan harta, nasthat yang balk, benmanis muka, berbakti kepada ibu bapa, berbud! dengan tenaga tenhadap jiran dan masyarakat, semuanya tidak dapat dmtenapkan tanpa pendidikan atau tadib. Justeru itulah tadib penting dalam penerapan, pengukuhan dan penghayatan akhlak yang terpuji.
201 202 203 Zulkamain Ammar, op. cit., hIm. 109. Syauqi Dif, Tanikh al-Adab al-Arabi a! Asr al Jahili, (Misr: Dar a1-Maariff, 1971), hIm. 7. Sayid Mohd. Naquib al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1978), hlin. 143.

158

BA}IASA SEBAGAI BUDI

Tad!b sebaga! budi yang pent!ng memenlukan bahasa untuk melaksanakannya. Tanpa bahasa mustahil tad!b dapat d!sempumakan.

Syura
Islam menjamin kebebasan bensuana dan member! pendapat: Setlap umat Islam boleh mengemukakan pendapat dan bensuara selagi t!dak bententangan dengan aq!dah, syarak dan akhlak. Malah meneka telah d!wajibkan untuk melakukan syuna atau pemesyuaratan sebelum melaksanakan sesuatu dalam kehidupan mereka, ia!tu sesuatu yang tidak ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Hal Mi d!jelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

J~4
sesama meneka.

.~iS

Terjemahan: Dan urusan mere/ca dijalan/can secara bermesynarat


(Sunah al-Syura: 42:38)

) 5_w~ t.%

.,.

aS,n

._

Terjemahan: Dan juga benmesyuaratlah dengan meneka dalam


urusan (peperangan dan soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bennesyuanat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, kerana Allah mengasihi onang yang bertawa/cal kepada-Nya. (Surah A/i Imnan: 3:159)

Apakah media sesuatu mesyuarat itis diadakan? Tidak laM dan tidak bukan dengan media bahasa. Seseonang itu boleh berbudi dan menyumbangkan jasa bakti yang besan kepada masyarakat Islam melalui mesyuarat. Dengan hat! yang ikhlas, beriman dan bentaqwa masing-masing boleh memberikan pendapat. Semua pendapat lbs ditelit! dan diperiksa satu persatu dan mengambil kata sepakat danipada pendapat yang terbaik. Itulah jasa, bakti dan bud! yang tersinat dalam sesuatu mesyua159

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

rat yang boleh disumbangkan oleh seseorang. Rasulullah s.a.w. juga menggalakkan agan umat Islam melalcsanakan syura dalam set!ap keg!atan h!dup mereka dalam Hadith yang ber!kut:204

Ui- Terjemahan: Barang siapa menghendaki mengenjakan sesuatu


lalit dia bermesyuarat dengan seorang Muslim yang lain ma/ca Allah a/can memberi taufi/c kepadanya untuk memi/ih yang bai/c baginya.

Dalam sesuatu mesyuarat seseorang yang dipinta pendapatnya wajiblah memberikannya secara ikhlas dan jujur. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. seperti yang ber!kut:205

Terjemahan: Orang-onang yang diminta nasihatnya adalah


dipercayai jika ia memberi nasihat maka benikanlah nasihat yang ia sendini ingin melaksanakannya untuk dininya sendini.

Syura begitu banyak keleb!hannya. Antananya Allah s.w.t. beijanji untuk member! taufik ket!ka syura itt d!jalankan jika mereka yang terl!bat semuanya ikhlas, beriman dan bertaqwa. Sesuatu keputusan yang d!amb!1 melalu! mesyuarat dijamin oleh Rasulullah s.a.w. terselamat daripada kebinasaan. Hal in! d!jelaskan seperti yang ber!kut:206

&~ 3~cj~iI ~J4:~


Terjemahan: Tida/c mungkin seseonang binasa sesudah bermesyuarat.
Ahmad Hufi, op. cit., hIm. 426. Ibid., hIm. 425. Ibid., hIm. 426. 204 205 206

160

BAHASA SEBAGAI BUD!

Qawl Makruf
Budi dengan harta merupakan budi yang terbaik dan dthargai jika dilaksanakan dengan ikhlas. Tetapi qawl makruf dijelaskan oleh Allah s.w.t. lebih baik daripada budi dengan harta yang diikuti dengan ungkitan, umpatan dan tindakan yang menyakitkan orang yang menerima budi itu. Hal mi ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
~.~_M 4~5L~

~Ic.rc ~u~---~JL.Qba.J)

$s j..~4.-

at

Terjemahan: Menolak peminta sedekah dengan perkataan yang


baik dan memaajkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada sedekah (pemberian) yangduringi (dengan)perbuatanatau perkataan yang menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah Maim Kaya, lagi Amat Penyabar. (Surah al-Baqarah: 2:263)

Ayat yang tersebut di atas membuktikan kata-kata nasihat, tutur kata yang lemah lembut, tunjuk ajar, simpati, manis muka dan bersopan santun merupakan budi yang tidak kurang besar ganjarannya di sisi Allah s.w.t. Malah pada ketika dan keadaan tertentu, semua unsur itu tadi lebih berharga daripada harta. Wang dan harta akan habis dibelanjakan. Pakaian juga akan lusuh jika dipakai. Tetapi semua unsur itu tadi begitu berkesan di bali orang yang mendengarnya. Hati dan jiwa mereka nyaman dan tenang. Kadangkala 207 ia dikenang dan semasa ke semasa hingga ke akhir hayat. Sesungguhnya kalimah syahadah merupakan titik tolak berbudi melalui bahasa dan menuju ke arah ketaqwaan dan amal salih. Menyeru manusia melakukan kebajikan dan meninggalkan yang mungkar juga budi yang penting yang perlu dititikberatkan melalui bahasa. Semua akhlak yang terpuji tidak mungkin dapat diterapkan dan menjadi amalan masyarakat tanpa wujudnya tadib atau proses pendidikan. Pendidikan itu hanya berkesan jika menggunakan media bahasa. Justeru itu, bahasa bo207 HAMKA, Tafsir al-Azhar, op. cit., Juz: 13, hIm. 39.

161

BUD! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

leh menjadi budi dalam proses menerapkan akhlak yang terpuji. Akhir sekali, bahasa boleh menjadi budi yang lebih besar ertinya daripada harta malah dikenang hingga ke akhir hayat seseorang. Perlu ditegaskan bahawa semua budi melalui bahasa itti meliputi setiap lapisan masyarakat Islam. Daripada anggota rumah tangga, ibu bapa, orang yang lebih dewasa, jiran tetangga, tetamu, kaum kerabat, majikan, pekerja, rakan Islam dan bukan Islam dan masyarakat pada keseluruhannya. Memberi dan menjawab salam, mengucapkan tahniah apabila seseorang Islam mendapat nikmat Allah s.w.t., mengucapkan takziah apabila ia ditimpa sesuatu yang mendukacitakan dan doa untuk keselamatannya untuk dunia dan akhirat juga termasuk dalam budi melalui bahasa.

162

BAB DUA BELAS


BAHASA TANDA ROSAK BUDI
Bahasa merupakan anugerah Allah s.w.t. yang terbesar kepada manusia. Orang yang menggunakan bahasa untuk menabur jasa, bakti dan budi yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah dan berasaskan aqidah, syarak dan akhlak membawanya masuk syurga. Sebaliknya, bahasa juga menyeret seseorang masuk ke neraka apabila ia disalahgunakan. Antara tanda budi yang rosak yang disalurkan melalui bahasa ialah:

Syirik
Syirilc itu ialah menyengutukan Allah s.w.t. dengan sesuatu yang lain. Ia boleh berlaku melalui tiga cara yang besar, iaitu melalui hati yang termasuklah keyakinan, melalui perbuatan dan melalui perkataan atau bahasa?8Dalam buku mi, hanya syirik melalui bahasa yang dibicarakan. Larangan melakukan syirik kepada Allah s.w.t. dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalani ayat:

~?

ata~

$
Terjemahan: Sesungguhnya Allah tidak akan mengainpunkan
dosa orang yang inempersekutukan-Nya dengan sesuatu (apa juaL dan akan inengainpunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut peraturan
208 HAMKA, Tafsir al-Axhar, op. cit., Juz: 4

6, hIm. 114115.

163

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

hukum-hukuin-Nya); dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa jua) maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. (Surah al-Nisa: 4:116)

Rasulullah s.a.w. ketika melarang umat Islam melakukan syirik terhadap Allah s.w.t. menegaskan bahawa seseorang yang melakukan syirik itu bukan sahaja melakukan dosa besar dan tidak diampunkan oleh Allah s.w.t., mereka tidak akan masuk syurga. Sebaliknya, mereka akan masuk ke dalam neraka. Hal thi dijelaskan dalam Hadith yang berikut:~

:3W~3~ThL+

:3Uy~

Terjemahan: Satu Hadith dan Jabir, bahawa seorang desa datang


bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullahl Apakah dua hal yang tnematikan? Rasulullah menjawab: (1) Sesiapa yang mati tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, pasti inasuk syurga. (ii) Dan sesiapa yang mempersekutukan dengan Dia, pastuah masuk neraka.

Sebarang perkataan yang menunjukkan penyengutuan Allah s.w.t. sama ada dan segi zat atau sifat-Nya dengan sesuatu yang lain termasuk dalam bahasa yang mengandungi unsur syirik. Demikian juga orang yang mempertikaikan kesempurnaan dan keupayaan syariah Islamiyah, iaitu perundangan gubalan Allah s.w.t. yang mampu untuk mengatur dan menjammn kebahagiaan hidup manusia juga dikira sebagai syirik dalam bahasa. Menggunakan bahasa untuk memperkecil akhlak yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. seperti yang terkandung dalam alQuran dan al-Sunnah jua dikira rosak budi dalam bahasa yang dilarang oleh Allah s.w.t. dan Rasul-Nya.
209 HAMKA, Tafsir al-Azhar, op. cit., Juz: 5, hIm. 117.

164

TANDA

Sia-Sia
Tanda rosaknya budi dalam berbahasa ialah wujudnya perkataan, tutur kata atau hal yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah sama sekali malah mendatangkan keburukan dan dosa. Antaranya ialah mengumpat, berbohong, berbantah-bantah dan bertengkar. Imam al-Chazali telah mencadangkan bagaimana hal yang sia-sia dapat dielakkan dalam berbahasa. Antaranya ialah menghisab din sendirm, menghisab terhadap perkataan yang akan dikeluarkan, menggantikannya dengan perkataan yang mengandungi makna yang baik, berfikir dengan lebth teliti dan cermat sebelum berkata-kata.21Sehubungari dengan ini Rasulullah s.a.w. telah bersabda:2
~ -

Terjemahan: Antara kebaikan Islam ialah manusia meninggalhan apa yang tidak diperlukannya.

Cara untuk mengelakkan din daripada berbantah-bantah dan bertengkar ialah berlemah lembut. Untuk mengelakkan mengumpat, jika mahu menyebut tentang hal sahabat maka kenangkanlah kebaikaimya jmka Ia mendengar pasti ia gembira dan memaafkan dia jika seseorang itu suka dirinya dimaafkan. Seseorang itu hendaklah bergaul dengan orang lain dengan balk seperti seseorang itu suka orang lain bergaul dengarinya. Apabila bertindak atau bertingkah laku mestilah dilakukan dengan kesedaran bahawa setiap tindakan itu membeni implikasi balk dan buruk. Jauhkan yang buruk. Jika seseorang itu tidak berkemampuan melakukan semua unsur yang tersebut di atas untuk mengelakkan bahasa yang mengandungi unsur yang sia-sia, seseorang itu hendaklah bendiam did daripada berkata-kata dan itu adalah jalan yang tenbaik dan digalakkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:212

210 211 212

Imam aI-Ghazali, Thya Ilium al-Din, op. cit., Juz: 4, hIm. 292.

Ibid.
Ibid., hIm. 284.

165

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Teijemahan: Sesiapa diam, nescaya dia terlepas (dan bahaya).

Teijemahan: Diam adalah suatu hukum dan sedikitlah yang melaksanakannya.

Hukum yang dimaksudkan dalam Hadith yang tersebut di atas ialah hilcmah dan memikirkan akibatnya. Dalam Hadith yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi danipada Anas, Rasulullah s.aw. bersabda~U

Terjernahan: Sesiapa suka selamat, maka hendaklah ia membiasakan diam.

Diniwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dan Abu Yula dan Aslam, Rasulullah bersabda:214

Terjemahan: Tiada suatu pun danipada tubuh yang tidak


mengadu kepada Allah tentang lidah kenana ketajamannya.

Cakap Berlebihan
Budi dalam berbahasa juga rosak disebbkan oleh terlalu banyak seseorang itu bercakap sehingga tiada idea yang betul dan benar. Cakap yang berlebihan akan dipenuhi dengan kedustaan, omong kosong, kelentong, umpat, keji dan sia-sia. Lantanan terlalu banyak bercakap sehingga menosakkan budi ditegaskan oleh Allah s.w.t dalam ayat: .f_~~.,/.
-~

t~-~r ~

r#-~~ ~4~=4-&-~
166

eft

.-.,

213 214

ibid., hIm. 286. Ibid., Mm. 287.

BAI-IASA TANDA ROSAK BUDI

4~ ja~ ~
r,~

__~,

~iL~j5t ~
~, e

I.-

Teijemahan: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan meneka,


kecuali (bisikan) orang yang menyunuh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan antara inanusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencani kenedaan Allah, tentulah Kami akan membeni kepadanya pahala yang amat besan. (Surah al-Nisa: 4:114)

Untuk mengatasi masalah tenlalu banyak bencakap atau pandai amat bencakap, seseorang itu mestilah mengurangkannya. Bencakaplah apabila penlu sahaja. Jangan bencakap sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Jangan bercakap tentang sesuatu hal yang ia tidak tahu. Akhimya kunangkan penkataan untuk menyampaikan sesuatu maksud, tidak berbungabunga dan melenet-lenet. Sehubungan dengan mi Rasulullah s.a.w. telah bersabda:215

3.L3~wij~4~~

Terjemahan: Berbahagialah onang yang menahan kelebihan

daripada lidahnya dan membelanjakan kelebihan danipada hantanya.

mi benerti Rasulullah s.a.w. menggalaklcan agan umat Islam mempenbanyak kenja. Apabila banyak kenja kuranglah masa untuk berceloteh.
Batil
Rosak budi dalam benbahasa juga tenjadi apabila wujudnya penkana-penkana batil dalam pencakapan. Antara perkana batil tensebut ialah hal maksiat sepenti mencenitakan hal keadaan
215

Ibid., hIm. 298.

167

BUDI L3AHASA DAL \M TAMADUN ISLAM

wanita jahat (pelacun), keadaan tempat minum anak (ban), tempat kaki judi benhimpun dan tempat maksiat yang lain. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
4L-I

~QoJ4L~=J

ft

~ft

Tenjemahan: Dan kamu dahulu selalu mengambil bahagian


mempenkatakan penkana yang salah (batil), bensama-sama dengan orang yang memperkatakannya. (Surah al-Muddathin: 74:45)
JXa 4~3k4L~&AtM ~
~
,.&

~
a

I~
4

_~,.,.

Terjemahan: Dan sesungguhnya Allah telah pun menununkan

kepada kanni (penintah-Nya) dalam kftab (al-Qunan), iaitu apabila kamu mendengan ayat-ayat Allah diingkaii dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan kaum munafik), maka janganlah kamyt duduk (bergaul) bersama-sama dengan meneka sehingga meneka masuk kepada memperkatakan soal yang lain, kenana sesungguhnya (jika kamll melakitkan yang demikian), ten tulah kamlt sama sepenti nlereka. Sesungguhnya Allah akan nzenghimpunkan sekalian onang munafik dan onang kafln di dalam nenaka jahanam. (Sunali al-Nisa: 4:140)

Bertengkar
Setengah-setengah onang suka bentengkar dan berbantah-bantah secana berlebihan sehingga menimbulkan penbalahan, penmusuhan, hasad, dengki, balas dendam dan pentumpahan darah. Ia merupakan salah saW danipada kerosakan budi dalam berbahasa yang ditegah oleh Allah s.w.t.216 Hal mi dijelaskan oleh
216 Zulkarnain Ammar, op. cit., hIm. 124.

168

BAI-IASA TANDA

ROSAIC BUDI

Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang benikut:217


ft

ft

J3Uil4~y~. :&iIi~UIj~lJU ~
.?~.icS5LL~J

Terjemahan: Aba Umamah al-Bahili benkata: Ketika Rasulullah

keluar, kami sedaiig bentengkar, maka baginda manah dan benkata: Tinggalkanlah pentengkanan kenana sedikit kebaikannya, tinggalkanlah pentengkanan kerana sesungguhnya manfaatnya sedikit. Sesungguhnya pertengkanan itig menimbulkan permusuhan sesama saudana.

Cana untuk menghentilcan pentengkaran yang tidak dipenlukan ialah meninggalkan pertentangan itu. Jika benan maka dengan dan diam sahaja. Jilca dia benbohong juga harus ditinggalkan kecuali benkaitan dengan aqidah, syanak dan akhlak. Cana menentang onang yang suka bentengkan itu ialah dengan melthat pada bahasa yang digunakan pada keselunuhannya. Can cacat dalam penggunaan bahasa seperti kesalahan tatabahasa, kesalahan perkataan, kesalahan ayat, salah susunan dan tentib kata. Mengapakah manusia itu suka bentengkan? Hal mi disebabkan oleh perasaan riak dengan ilmu yang dimiliki, ingin menunjukkan kepandaian, ingin menunjukkan kebolehan, ego, dan ingin menunjukkan kelemahan onang lain. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam ,Hadith:218

Terjemahan: Allah mengasihi orang yang mencegah lidahnya

danipada ahli qiblah (kuat bentengkan), kecuali dengan sebaikbaiknya apa yang disanggupinya.
217 218 Ahmad Huh, op. cit., hIm. 441. Imam al-Chazali, op. cit., him. 306.

169

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Riak
Riak itu bukan sahaja tenbatas dalam penbuatan, malah juga dalam berbahasa. Jika hal thi benlaku maka ia merupakan satu lagi kenosakan budi tenjadi dalam benbahasa. Yang dimaksudkan dengan niak dengan bahasa ialah sengaja mencipta kata-kata yang indah, lancar, fasih, ayat benliku-liku dan sebagainya untuk membuktikan kemahinan dan kebijaksanaannya dalam benbahasa. Tetapi bukan kanya kesusasteraan yang tenkeluan danipada konsep riak dalam berbahasa. Riak dalam benbahasa ialah sepenti bahasa yang dibuat-buat, mengada-ngada dan memeluatkan. Hal mi dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diriwayatkan oleh al-Dan al-Qutni danipada al-Zubin al-Awwam:219

Teijemahan: Aku dan umatku yang taqwa itu terlepas danipada yang dipalsisa-paksa (bahasa riak).

Keji
Rosak budi dalam berbahasa juga terjadi apabila bahasa digunakan sebagai media untuk menyalunkan kata-kata yang keji, kotor dan maki hamun. Lanangan agan umat Islam menjauhkan dini danipada menggunakan kata-kata yang keji dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:~

Terjemahan: Jagalah dinimu danipada kekejian! Kerana Allah

Taala tidak menyukai kekejian dan membuat kekejian.

Kejian atau celaan dengan menggunakan bahasa itu bukan sahaja dilarang terhadap umat Islam malah tenhadap onangorang bukan Islam. Rasulullah s.a.w. sendini melanang umat
219 220 Ibid., hIm. 310. Ibid., hIm. 312.

170

BAHASA TANDA ROSAK

Islam mencela orang musynik yang mati dalam pepenangan Badan. Walaupun celaan itu mungkin tidak sampai kepada si mati, tetapi ia boleh menyakiti meneka yang hidup. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Jbnu Abi alDunya daripada Jbnu Luhaiah danipada Aisyah:~

Terjemahan: Hai Aisyah: Jikalau yang mengeji itti seorang lelaki

maka itit adalah lelaki jahat.

Namun demikian diharuskan mengeji jika jelas hal itu tenbukti keji seperti zina, membuat kenosakan dan sebagainya dengan menggunakan kata-kata yang tegas. Tetapi untuk mengeji hal keji juga harus menggunakan bahasa yang baik. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al~Tabnani:m

Terjemahan: Engkau hams bentaqwa kepada Allah. Jikalau seseonang membeni maIn kepada engkau, dengan sesuatu yang diketahuinya pada engkau, maka janganlah engkau membeni maIn dia dengan sesuatu, yang engkau ketahui padanya, nescaya adalah celakanya kepadanya dan pahalanya kepada engkau: Dan janganlah engkau memaki sesuatu.

Mengutuk
Mengutuk sama ada manusia, haiwan atau benda semuanya tenmasuk dalam kerosakan budi dan benbahasa menunut Islam. Ia menupakan perbuatan yang dicela dan dilanang. Hal mi
221 222

Ibid., hIm. 313. Ibid., hIm. 315.

171

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al-Tinmizi danipada Ibnu Uman:~
.1

Tenjemahan: Onang mukmin itu bukan mengutuk. Dalam Hadith lain yang diniwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tinmizi danipada Samnah bin Jundub, Rasulullah s.a.w. bensabda:~4

Tenjemahan: Jangan kamu kutuk-mengutuk dengan kutukan


Allah, dengan kemanahan-Nya dan nenaka jahanam.

Lanangan Allah s.w.t. tenhadap penggunaan bahasa untuk mengutuk manusia, haiwan dan benda kenana seolah-olah seseorang itu menghalau dan menjauhkan makhluk itu tadi danipada rahmat Allah s.w.t. Tetapi kutukan tetap juga dibenarkan tenhadap kekufuran, khunafat, zalim, fa~ilc dan bidaah yang sesat. Sehubungan dengan ini Allah s.w.t. telah benfirman:
~

~
j~Q9~JyajI

.~.-

7.-

cLrJ
,sb

.2Ii~4
7)
(
%VA ,~,J...JM

Terjemahan: Engkau tidak berhak sedikit pun (wahai Muhamad) dalam urusan (orang yang zalim) itu (kerana unusan meneka tertentu bagi Allah), sama ada Ia menerima taubat meneka ataupun a menyeksa meneka, kenana sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. (Surah Ali Imran: 3:128)

Kutukan tenhadap onang yang menyakiti, menyeksa dan menzalimi onang Islam adalah dihanuskan. Mengutuk dengan menggunakan bahasa yang diharuskan itu tenbahagi kepada empat peningkat, iaitu:
223

224

Ibid., him. 316 Ibid..

172

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

(a) (1,)

(c) (d)

Bensifat umum, iaitu kutukan terhadap onang kafin, sesat, pembuat bidaah sesat dan onang fasik. Bersifat khusus, iaitu kutukan terhadap orang Yahudi, Nasnani, Majusi dan lainnya, onang suka benzmna dan pemakan nba. Bersifat tententu kepada mndividu yang melakukan hal-hal yang tensebut di atas. Pelaku maksiat sepenti peminum anak. Hal thi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Abdul al-Bar danipada al-Zubin bin Bakan:225

Tenjemahan: Janganlah engkau menjadi penolong syaitan ten-

hadap saudara engkau.

Namun demikian Rasulullah s.a.w. tetap membeni syanat yang ketat sebelum mengutuk meneka itu. Kutukan dibenankan jika tmndakan meneka itu membahayakan Islam dan umatniya. Jika tidak membahayakan, Rasulullah s.a.w. lebih menggalakkan agan umat Islam mendiamkan did dan menjauhkan din daripada meneka. Kutukan itu juga hanya dtharuskan jilca ada bukti nyata, bukan mendengar khaban-khabar angin, bunuk sangka dan sebagamnya. Umat Islam dilanang sama sekali untuk mengutuk sesama meneka. Hal lit dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Naim danipada Muaz bin Jabal:~6

Terjemahan: Aku larang engkau memaki onang Muslim atan engkau mendenhakai imam yang adil (pemenintah yang adil).

Rasulullah saw. juga melanang umat Islam melakukan kutukan tenhadap onang yang telah mati tidak kina sama ada dia seonang Islam atau bukan Islam, sama ada mukmin atau zalim,
225 226

Ibid., hIm. 320. Ibid., him. 321.


173

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

fasik, ahli bidaah sesat atau sebagamnya. Hal lit dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatlcan oleh Bukhani daripada Aisyah:~7

Teijemahan: Jangan engkau memaki onang yang sudah mati:

Kenana meneka telah meinbawa menunut apa yang dikenjakan oleh meneka.

Kesusasteraan Mungkar
Kanya kesusasteraan terbahagi kepada dua. Pentama yang makruf dan kedua yang mungkar. Islam benanggapan bahawa kanya kesusastenaan mungkar menupakan salah saW kenosalcan budi dalam benbahasa. Yang dimaksudkan dengan kesusastenaan mungkan ialah kanya yang mengandungi unsun yang bertentangan dengan aqidah, iaitu symnik, bententangan dengan syanak seperti menggalakkan penkara mungkar dan menghalang penkana maknuf senta melalaikan danipada mengerjakan ibadat tenhadap Allah s.w.t. dan merosakkan aichiak sepenti mengandungi unsun lucah yang meluapkan nalsu. Hal fit dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
5
-

.,*~-c,a.-,
~
,~_)n

f~

a,,

4%.
r
.,
--

,~_)

~ft_

1.5 #,a,~

a, /

~*e

),~%,

4;, ~t1a~g~ ~
.4%.
~

__

a,

Terjemahan: Dan ahli syain itu (sastenawan), ditunut o!eh


golongan yang sesat tidak benketentuan hala. Tidakkah engkau melihat bahawa meneka menayau-nayau dengan tidak benketentuan hala dalam tiap-tiap jurang lembah (khayal dan angan-angan kosong)? Dan bahawa mereka mempenkatakan apa yang mereka
227 ZuIkarnain Ammar, op. cit., hIm. 122 dan Imam al-Chazali, ibid., hIm. 321.

174

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

tidak lakukannya? Kecuali orang yang beniman dan beramal salih (danipada kalangan ahli syair itt:), dan meneka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta meneka membela dini sesudah tenaniaya~Dan (ingatlah) orang yang melakukan sebanang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana mereka akan kembali. (Sunah al-Syuura: 26:224227)

Rasulullah s.a.w. pula melanang keras golongan sastenawan yang menghasilkan karya yang menosakkan aqidah, syanak dan akhlak dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Bukhani dan Muslim danipada Abu Hunainah na.:228

Terjemahan: Bahazva pen::hnya rongga seseonang kamu dengail

nanah, sehingga membusukkatinya, adalah lebih baik danipada penuhnya nongga itti dengan syair (yang mungkan).

Gurau Berlebihan
Gunau senda yang sedikit diharuskan oleh Islam kenana ia menandakan keenatan hubungan pensaudanaan dan persahabatan dan menimbulkan kegembinaan. Sebaliknya, ia mendatangkan mudanat jika benlebihan. Benbagai-bagai hal boleh terjadi apabila bengunau senda secana benlebihan sehingga boleh benakhin dengan pergaduhan dan penmusuhan. Larangau mi dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang benikut:229
ft.

%j_

.4~-j~C ~~%~4}.c
Tenjemahan: Jangan engkalt benbantal: dan bergurait dengan

saudararn::.

Gunau senda dan gelak ketawa yang sedikit sememangnya diharuskan dan Rasulullah s.a.w. sendini memang tenkenal se228
229

Imam aI-Ghazali, ibid., him. 323. Ibid., hIm. 326.

175

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

bagai seonang yang suka berjenalca, peniang, bengunau senda dan suka ketawa. Tetapi Baginda tidak benlebihan dalam hal mi dan semuanya dalam lingkungan yang tidak bertentangan dengan aqidah, syanak dan akhlak. Sehubungan dengan mi Rasuluilah s.a.w. bensabda yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi danipada Abu Hunainah:DO

-Wit
mengatakan selain yang benan.

Teijemahan: Sesungguhnya aku bersenda gurau dan aku tiada

Justeru itulah senda gunau yang benlebihan yang me mudanatkan itu dikatakan sebagai nosak budi dalam benbahasa.

Peril, Olok dan Ejek


Memperli, mempenolok-olok, meiigejek, menghina, mempenleceh, memanggil dengan gelanan yang memalukan, menyatakan kekunangan onang lain secara tenus tenang dan sebagainya juga tenmasuk dalam kenosakan budi dalam benbahasa. Ia bukan sahaja tenbatas dalam bentuk tutun kata, tetapi juga termasuk meninu cana bencakap, cara beijalan, meniru penbuatan, melalui isyanat, memek muka dan sebagainya. Hal liii dilanang keras oleh Islam. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

-H

~...-

~_

~a cc
.4%-) ~r~
C.fl. 230 Ibid.

~t

Terjemahan: Wahai onang yang ben man: Janganlah sesuatu puak

(danipada kaum lelaki) mencemuh dan menendah-nendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) hanis pula yang dicemuhkan itu lebih baik

176

BAHASA TANDA ROSAK BUDI danipada meneka; dan janganlah pula sesuatu puak daripada kaum penempun mencemuh dan merendahkan puak penempuan yang lain, (kenana) han:s puak yang dicemuhkan itt, lebih baik daripada meneka; dan janganlah sebahagian danipada kamu men yatakan keaiban setengah-setengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu sama lain dengan gelanan yang bunuk. (Lanangan yang tensebut menyebabkan onang yang melakukannya menjadifasik, maka) amatlah bunuknya sebutan namafasik (kepada seseorang) sesudah ia beniman. Dan (ingatlahf) sesiapayang tidak bertaubat (danipada penbuatanfasiknya)maka menekalahonang yang zalim. (Surah al-Hujunat: 49:11)

Menggunakan isyanat, memek muka, kenut muka, genakan mata, mulut, hidung dan sebagainya juga ditegah jika ia benmaksud untuk mempenli, memperolok-olok dan mengejek onang lain. Hal thi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadmth yang benikut:~

Terjemahan: Tidak halal bagi seonang mukmin melakukan isyanat


kepada saudamnya dengan pandangan yang menyakitkan hatinya.

Lebih dahsyat lagi jika ketawa tenbahak-bahak mempersendakan seseonang. Tmndakan lit lebih terlanang. Lanangan mi ditegaskan benulang kali oleh Rasulullah s.a.w. kenana setiap manusia itu mempunyai kelemahan dan kekunangannya yang tensendini. Untuk mengelakkan seseonang itu suka memalukan dan mengaibkan onang lain, Rasulullah s.a.w. mencadangkan seseonang itu menenopong dininya senclini. Jika ia benbuat demikian, ia terhenti danipada mencenitakan keburukan atau keaiban onang lath kerana dalam dinmnya sendiri ada kebunukan yang sama malah lebih. Sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tinmizi danipada Aisyah:m

L~-n~~thj :3LiU~JjLi.~t~231 232 Ahmad Hufi, op. cit., him. 439. Imam ai-Ghazali, op. cit., him. 334.

177

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Tenjemahan: Aku mencenitalcan tentang seseonang, lalu Nabi


saw. bensabda kepadaku: Demi Allah; Aku tidak suka mencenitakan ten tang seseonang sedangkan aku mempunyai keadaan sedemikian.

Seseonang itu juga tidak boleh mengejek onang lath walaupun onang itu telah melakukan dosa yang mengaibkan. Mungkin onang itu telah bertaubat dan ditenima taubatnya oleh Allah s.w.t. Sehubungan dengan Mi Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh al-Tmnmizi:~

Tenjemahan: Sesiapa memalukan saudaranya dengan dosa yaiig

telah ditaubatnya, nescaya ia tiada mati sebelum ia mengenjakan dosa itit.

Membuka Keaiban
Ada onang yang suka mengintip untuk mencani kesalahan onang. Setelab ia berjaya mendapat nahsia keaiban itu disebarkan pula kepada onang lain. Ini dianggap sebagal kerosakan budi dalam berbahasa menurut Islam. Hal lit disebabkan tindakan itu bukan sahaja memalukan seseonang malah menyakitkan hatinya. Jika seseorang itu suka membuka nahsia orang lath yang mengaibkan onang lain, onang lain pula alcan membuka nahsia keaibannya. Malah Allah s.w.t. akan membuka keaibannya di akhirat yang lebth memalukan?4 Budi yang baik dalam benbahasa ialah seseonang Islam benusaha memelihara dan menyembunyikan nahsia dan keaiban saudana Islam yang lath. Hal thi disebabkan umat Islam itu semuanya bensaudana antana satu sama lain. Jika masing-masing memelthana rahsia maka aman dan bahagialah masyanalcat Islam
233

234

Ibid., him. 335. Zuikarnain Ammar, op. cit., him. 124.

178

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

dan sebalilcnya. Hal thi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith:DS

Terjernahan: Sesungguhnya salah sea rang daripada kamu adalah

cenmin bagi saudaranya, maka apabila ia melihat pada saudaranya sesuatu yang tidak baik hendaklah dia ben,saha menghilangkannya.

Dusta
Kenosakan budi dalam benbahasa yang banyak benlaku ialah dusta dalam benkata-kata, beijanji dan bersumpah. Sebab itulah Allah s.w.t. telah melanang kenas dusta dalam benbahasa dalam ayat:
-
~_ .., ..,.

j~,

)j~Sj~ &J~,J L~J~&)L~ ~*_ -t ~


04))

~ Tenjemahan: Sebenannya yang tengamak bendusta itu hanya orang yang tidak beniman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itt: ialah onang yang bertabiat berdusta. (Sunah al-NahI: 16:105)

Onang yang bendusta dalam tutun kata, janji dan sumpah dianggap oleh Rasulullah s.a.w. sebagal onang yang munafik. Hal thi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:~
ft

iLi~W

I.

ft~

.4

Terjemahan: Tanda-tanda onang munaJik ada tiga: Apabila ben-

cenita berdusta, dan apabila ia benjanji tidak menepati janjinya dan apabila dipercayai ia benkhianat. 235 236 Ahmad Hufi, op. cit., him. 439. Ibid., him. 189.

179

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Namun demikian, seseonang itu boleh bendusta menurut Rasulullah s.a.w. untuk tujuan kebaikan. Contohnya ialah untuk mendamaikan dua bensaudana yang bermusuhan. Hal thi dijelaskan dalam Hadith yang benikut:U?

Terjemahan: Bukanlab pendusta orang yang mendamaikan


antara manusia dengan mengembangkan kebaikan.

Walau bagaimanapun, bendusta seharusnya cuba dielakkan seboleh mungkin. Hal mi disebabkan apabila selalu bendusta untuk kebaikan dan mendamaikan onang yang benmusuhan, lama-lama menjadi senonok dan ketagih untuk benbohong. Demikian halnya dalam berjanji. Mungkin janji dihanuskan jika ada halangan, di luan keupayaan orang yang benjanji untuk menunaikannya dan kemungkiran yang tidak disengajakan. Hal mi dijelaskan oleh RaSulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tinmizi daripada Zaid bin Anqam:238

Terjemahan: Apabila seseorang berjanji deugan saudaranya dan pada niatnya akan menepatinya, lain tidakdiperolehnya jalan, maka tidaklah dosa atas dininya.

Walaupun ada nuang untuk mungkin janji yang dihanuskan oleh Islam, seseorang itu wajan mengunangkan tabiat suka berjanji. Pastikan sesuatu yang dijanjikan itu dalam kadan kemampuan seseorang untuk menunaikannya. Jangan benjanji sekadan hendak menyedapkan dan menyenangkan hati onang yang dibeni janji. Kesannya lebih parah lagi. Onang yang menerima janji akan menaruh hanapan yang tinggi dan sentiasa menunggu terutama ketika kecemasan. Bayangkanlah betapa
237

238

Ibid., him. 315. Imam aI-Ghazah, op. cit., him. 340.


180

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

hancun dan luka hatinya apabila sesuatu yang benar-benar dihanapkan itu dimungkiri. Sumpah dusta juga tenmasuk dalam kenosakan budi dalam berbahasa. Sumpah jenis in! dilakukan semata-mata untuk menipu dan benkhianat. Ia dilarang kenas oleh Islam kenana boleh melibatkan kehilangan nyawa onang yang tidak bendosa. Sehubungan dengan in! Rasulullah s.a.w. bensabda dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Bukhari dan a1~Tabnani:U9

0~

~ ai

3i w~ ~3U-t ~&

Terjemahan: Amat besanlah khianatnya, bahawa engkau berbicana


sesuatu pembicaraan dengan saudara engkau, apabila ia membenarkan engkau dan engkau dusta dengan pembicanaan tersebut.

Batu api
Tenmasuk dalam golongan bath api ialah lidah bencabang, talam dua muka, mengacum, mengadu domba, bendolak dalik, membawa dua versi benlainan dengan setiap onang dan sebagainya. Meneka yang menggunakan bahasa untuk melakukan semua yang tensebut di atas adalah termasuk dalam golongan yang nosak budinya. Rasulullah s.a.w. melanang orang yang suka melaga-lagakan antana dua orang yang bemlusuhan, mengacum, mengadu domba dan talam dua muka untuk menjadi onang yang dipencayai oleh kedua-dua belah pihak. Sedangkan tindakan itu meningkatkan lagi tahap penmusuhan. Hal mi dijelaskan dalam Hadith yang diriwayatkan 24 oleh al-Bukhani dan Abu Daud danipada Amman bin Yasin:

5tiUiJi~)

i~7j

Terjemahan: Sesiapa mempunyai dua muka di dunia, nescaya 239 240

Ibid., him. 341. Ibid., him. 403. 181

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

mempunyai dua lidah danipada api nenaka pada hart kiamat.

Dalam Hadith lath yang diniwayatkan oleh al-Bukhani dan Muslim daripada Abu Hunairah, Rasulullah s.a.w. bensabda:24

4.jits~Jl

S.

e~r~~)3St

ft~

:y~.IJ~iJjj :i~4~j 4~9~J~


&$-j

q~~Jjj ~t;
_ft

c~j

_ft

~
S

Tenjemahan: Akan kamu dapati antara hamba Allah yang jahat


pada hani kiamat, orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka dengan suatu pembicanaan dan meneka itu dengan suatu pembicaraan. Dalam Iafaz lain: Yang mendatangkan mereka dengan suatu pembicanaan dan mereka itu dengan suatu pembicaraan.

mi

mi

Rasulullah s.a.w. mewajibkan agar umat Islam menghapuskan golongan Mi dengan menjauhkan dini danipada mereka in!,

jangan ben muka dan memulaukannya.

Pujian Berlebihan
Membeni pujian itu mengandungi dua danjat. Pentama yang baik dan positif yang diharuskan oleh Islam. Kedua yang jahat dan negatif yang dihanamlcan oleh Islam. Lanangan pujian oleh Islam yang sekali gus merupakan kenosakan budi dalam berbahasa itu tenbahagi kepada empat bahagian: (a) (b) Pujian yang benlebihan sehingga melibatkan kedustaan, mengada-ngada dan mengampu. Ada unsun riak dan munafik, iaitu sengaja memuji kenana tenlalu cinta atau sayang sehingga memuji dengan penuh kepuna-puraan dan mengadakan penkana yang tidak ada. Tanpa bukti, iaitu pujian yang dilakukan tanpa bukti

(c)

241

Ibid.
182

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

yang nyata dan kukuh dan tidak wujud pada hakikatnya. Hal in! dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Bukhani dan Muslim danipada Abu Bakan a1~Siddiq:2U ~ui~LE~AAii~4j

Terjemahan: Kasihan engkau: Telah engkau potong lehen teman engkau. Jika didengarnya nescaya ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian, Rasulullah saw. menyambung: Jika ada seseorang kamu, tidak dapat tidak, harris memuji temannya, maka hendaklah ia mengatakan: Aku menyangka si anti dan aku tidak menyucikan seseo rang tenhadap Allah. Mencukupilah Allah baginya, jikalau Allah melihat bahawa dia itt: seperti yang sedemikian.

(d)

Pujian untuk mencani kedudukan sedangkan onang yang dipuji memililci sifat yang sebaliknya. Contohnya pemimpin yang zalim dan banyak melakukan maksiat dipuji sebagai adil dan banyak benbakti. Ia juga dilanang oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Ibnu al-Dunya dan al-Baihaqi:243
I

S.

Tenjemahan; Sesungguhnya Allah Taaia marah apabila orang fasik itu dipuji.

Lebih dahsyat lagi jika masuk bakul angkat sendiri. Pujian


242

243

Ibid., him. 407. Ibid., him. 408.


183

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang benlebihan itu mengakibatkan kenosakan budi pula kepada onang yang menerima pujian. Timbul sombong, ego, riak, kagum terhadap din! sendini dan kunangnya usaha untuk benbudi dan benbakti. Hal hi disebabkan dia benasa yang dia telah sempunna dan telah baryak benbudi. Lanangan pujian dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Ibnu alMubanak daripada Yahaya bin Jabin:2
Lc~

~iiLfli

~j

Terjemahan: Apabila engkau memuji teman engkau di mukanya,


maka seolah-olah engkau telah melalukan pisau cukun tajam atas urat lehernya.

Rasulullah s.a.w. bukan sahaja melanang seseorang itu memuji dan menenima pujian secana berlebihan, malah mencadangkan cara bagaimana masalah in! dapat diatasi. Did onang yang kena puji mestilah menjauhkan din daripada sifat ego, sombong, angkuh, niak, syok sendini dan lebih banyak menendahkan dint. Tenhadap onang yang suka mengampu dengan pujian itu hendaklah dipulaulcan. Hal in! dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Muslim danipada al-Miqdad:245

-1t ~UJ~$3 ~ ~
Terjemahan: Lempanlah debu tanah pada muka si pemuji.

Kenosakan budi lebth ketara apabila ada onang yang sengaja minta dipuji. Jika onang bawahan, sahabat, kenalan atau sebagainya buat indah talc indah sahaja terhadap budi, jasa dan kebijaksanaannya maka ia akan mart

Marak
Marah yang tidaic kena path tempatnya juga termasuk dalam
244

Ibid., hIm. 409. Ibid., hIm. 411.

245

184

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

kumpulan kenosakan budi. Manah menjadi sifat tenpuji apabila dikuasai oleh sifat benlapang hati dan digunakan untuk menegakkan kebenanan dan menentang kezaliman. Manah menjadi bud! yang nosak apabila ditunuti oleh nafsu, dendam dan mengeluankan kata-kata yang kasan, kesat, maki hamun dan keji. Hal Mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
~
-

.ft-~.fi

ti--

f.,

4r

Terjemahan: Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang (dengan secara mengejut) akan membinasakan mereka semasa mereka dalamkeadaan leka bertengkar (merundingkan urusan dunia masing-masing). (Surak Yassin: 36:49)

Lanangan manah yang tidak kena pada tempatnya dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunya daripada Ibnu Uman:246 ~4~a~ L
Terjemahan: Sesiapa menahan kemarahannya, nescaya ditutup oleh Allah aunatnya (kecacatan yang malt: diketahui orang).

Jilca seseonang itu dimanahi oleh onang lain dengan maidan, ia tidak boleh membalas makian itu. Onang yang mengeluankan makian itu yang nosak budi dalam benbahasa sedangkan yang dapat bensaban danipada membalas kembali makian itu mempunyai budi yang mulia. Hal in! dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Ahmad danipada Jabir bin Muslim:247

.j*~

S~ijiic?i

Terjemahan: Jika seorang manusia memalukan engkau dengan apa yang ada pada engkau, maka janganlah engkau memalukan dengan apa yang ada padanya. 246 247 Ibid., hIm. 422. Ibid., hIm. 460.
185

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Justenu itu Rasulullah s.a.w. benanggapan onang mukmin yang mempunyai budi yang tinggi dalam benbahasa ialah meneka yang lambat marah tetapi cepat sejuk. Sebaliknya, yang nosak budi dalam benbahasa ialah yang cepat manah dan lambat pula nedanya. Kata-katanya selalu kasan, kesat dan memaki hamun. Hal mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Abu Said al-Khudni:248

e~
PY~i ~

7-~~&~

~4I~j ~J

L..., 4afl

-e~:P ~

~JS

Terjemahan: Ketahuilah bahawa anak Adam itu dijadikan dalam


tingkat yang bermacam-macam. Setengah-setengahnya, lambat manah dan lekas kembali (tidak manah lagi). Setengah-setengahnya, lekas manah dan lekas kembali. Mak.a dengan itt: ... setengahsetengahnya, lekas marah dan lambat kembali. Maka ketahuilah, bahawa yang baik danipada meneka ialah lambat marah dan lekas kembali. Dan yang buruk dartpada meneka ialah lekas marah dan lambat kembali.

Umpat
Umpat ialah apabila seonang bercenita kepada onang .kedua benkaitan hal onang ketiga. Jika onang yang ketiga mendengan pencakapan itu dia manah, maka itu dinamakan mengumpat. Tetapi jika hal yang dicenitakan itu dia suka maka itu tidak dinamakan mengumpat. Mengapa dia marah? Semestinya hal yang dicenitakan oleh orang pentama kepada onang kedua itu kebunukan onang ketiga. Mengapa onang ketiga tidak marah? Semestinya hal yang dicenitakan oleh onang pentama kepada
248 Ibid., him. 464.

186

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

orang kedua hal kebaikan onang ketiga. Mengumpat menupakan antara kerosakan budi dalam berbahasa yang serius dan disamakan oleb al-Qunan onang mengumpat itu memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Hal Mi dijelaskan dalam ayat:

.3

C~ C_J.)cJ,~

1,_...

~SH
a, ~

Teijemahan: Wahai orang yang beriman: Jauhilah kebanyakan daripada sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang), kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itti adalah dosa; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah set engah-setengah kamu mengumpat akan setengah-setengah yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaranya yang telah mati (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Ole/i itu, patuhulah larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi amat mengasihani. (Surah al-Hujurat: 49:12)

Rasulullah saw. juga benanggapan bahawa mengumpat itu menupakan kenosakan bud! yang ketana dalam benbahasa. Baginda melanang umat Islam mela.kukan penbuatan tenkutuk itu 249 dalam banyak Hadith. Antananya ialah:

.i~3$:~~t5~Jit
249 Imam ai-Ghazali, op. cit., him. 358.

187

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Teijemahan: A/cu lalu pada malam a/cu diisrakkan, pada beberapa


kaum (golongani, yang mencakar mukanya dengan kukunya. Taut a/cu bertanya: Hai Jibril: SiapaA~hmereka itt:? Jibril menjawab: Mereka it;: ia/ah orang yang mengumpat manusia dan terperosok memperkatakan kehormatan orang.

Orang yang mengumpat itu pasti menenima dosa dan pembalasan azab danipada Allah s.w.t. di akhinat kelak. Demilcian juga halnya dengan pendengan setia. Ia juga menanggung dosa yang santa. Hal tnt dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al-Tabnani danipada Ibnu Uman:2~0

.ad~~4i~~i
Teijemahan: Yang mendengar it;: adalah salah seorang daripada
orang yang mengumpat.

Mengapa onang suka mengumpat? Antara sebab seseonang


itu suka mengumpat adalah sepenti yang benikut:~

(a)

(b)

(c)

(d)
250 251

Untuk menghilangkan kemarahan. Apabila seseonang itu manah tenhadap seseonang maka disebut kejahatan dan kelemahan onang itu. Mengumpat lebih tenuk lagi jika dicampun dengan hasad dan dengki. Malca bentambahiah nosak budi dalam benbahasa. Untuk mengambil hati kawan yang mengumpat. Ketika seseonang kawan manah dan mengumpat onang lain, onang yang mendengan itu tunut senta menambah cenita yang ia tahu tentang kejahatan dan kelemahan onang yang diumpat semata-mata untuk mengambil hati kawan. Benasa tenhina. Apabila seseonang membuat kenyataan umum. Ia menasakan bahawa kata-kata itu ditujukan kepadanya dan ia benasa tenhina. Tanpa bukti yang nyata lalu diumpat onang itu. Untuk melepaskan din. Apabila benlaku sesuatu ke-

Ibid., him. 368. Ibid., him. 370372.

188

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

(e)

(f)

(g)

(h)

pincangan dalam masyanakat, lantas dia mengumpat dan menyalahkan orang lain untuk melepaskan din danipada bentanggungjawab tenhadap kemungkanan itu. Masuk bakul angkat sendini. Untuk membuktikan kebaikannya dia memuji dini sendiri dan membandingkan dengan onang lain. Kebunukan dan kelemahan onang lain diutamakan. Dengki. Apabila onang lain mendapat nilcmat dan nahntat Allah s.w.t. dia berasa dengki lalu mencenitakan kelemahan dan kekunangan orang lain. Kadangkala dia mendakwa, dialh yang lebth benhak mendapat anugerah itu. Untuk bengunau. Bagi membolehkan senda gunau dan lawak jenakanya lebih menarik ada onang yang mengumpat onang lain agan mudah ditentawakan oleh penonton. Untuk menghina onang. Jalan yang tenmudah untuk memalukan dan menendahkan onang lain ialah mencenitakan keaibannya.

Onang yang diumpat sehanusnya tidak membalas umpatan itu jika dia mengetahuinya. Itulah lambang ketinggian budi dalam benbahasa. Hal tnt disebabkan onang yang diumpat mendapat pahala pencuma yang dibenikan oleh Allah s.w.t. danipada pahala onang yang mengumpat. Hal tnt dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. sepenti yang berikut:~2

Teijemahan: Tidaklah api it;: lebih cepat memakan kay;: kering, dibandingkan dengan cepatnya ;:mpatan memakan keba i/can seorang hamba.

Bagaimana untuk menghapuskan umpatan? Seseonang itu harus benfikin lebih panjang dan hendaklah ia insaf senta melihat tenhadap kelemahan dan keaiban dini sendini. Selanjutnya jika seseonang itu mengumpat onang, orang juga akan mengumpat
252 Ibid., hIm. 375.

189

BUDI BANASA DALAM TAMADUN ISLAM

dininya. Cana mi dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al-Bazzan danipada Anas:~3

Terjemahan: Berbahagialah orang yang disibukkan oleh kekurangan dirinya dart pada memperkatakan kekurangan orang lain.

Salah satu fakton yang menyebabkan seseonang itu mengumpat ialah penasaan manah. Justenu itu perasaan itu mestilah dihilangkan dan hendaklah banyak bensaban. Hal ini dicadangkan oleh Rasulullah s.a.w. yang diniwayatkan oleh al-Bazzan, Ibnu Abi al-Dunya danipada Ibnu Abbas:Th4

.j~th4iS
Teijemahan: Sesungguhnya neraka jahanam mempunyai sebuah
pintu yang tidak dimasuki, selain orang yang menyembuhkan kemarahannya dengan perbuatan maksiat terhadap Allah s.w.t.

Dengki juga faktor lain yang mendonong seseorang itu suka mengumpat onang. Justenu itulah sifat tensebut mestilah dikawal dan dihapuskan danipada jiwa dan hati sanubani seseonang. Dengki itu sungguli menyeksa jiwa onang yang memilikinya di dunia dan di akhinat pula diseksa oleh Allah s.w.t. Hal tnt dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tinmizi danipada Muaz bin Anas:~5

~thi~S~4~j~zjA~
(.$S
~

U~J~Jy..
-

~5-t--i ~~--

U-~

c.fj)

253 254 255

Ibid., him. 376. Ibid., him. 376. Ibid.

190

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

Teijemahan: Sesiapa menahan amarahnya (dengkinyaL sedang


ia sanggup meneruskannya, nescaya ia dipanggil ole/i Allah Taala pada han kiamat di hadapan manusia ramai, sehingga Allah Taala meminta padanya untuk memilih bidadari yang mana ia kehendaki.

Tiada yang lebih benkesan untuk mengatasi masalah umat danipada meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Keimanan kepada qada dan qadan Allah s.w.t. tenhadap dininya dan semua manusia boleh menghilangkan penasaan manah dan dengki. Jika nezeki, pangkat dan anugenah itu dinikmati oleh onang lain itu adalah qada dan qadannya.256 Tiada siapa yang berupaya menahannya. Demikian juga nezeki dirinya jika ditakdinkan oleh Allah s.w.t. dengan ikhtiannya tiada siapa juga yang boleh menghalangnya. Justeru itu, keimanan mententenamican jiwa dan neda menenima takdin Ilahi. Taqwa pula benupaya menyinami iman yang kuat benpegang teguh kepada qada dan qadan Allah s.w.t. Itulah daya kekuatan yang dapat memelihana dini seseorang daripada menghampinkan dini untuk melakukan kejahatan tenmasuk hasad, dengki, manah dan mengumpat. Hal tnt dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Mansun al-Dailami dart Sahal bin Saad:Th7

Tenjemahan: Sesiapa bertaqwa kepada Tuhannya, nescaya


tumpullah lidahnya dan ia tidak menyembuhkan amarahnya.

Adakah ruang hams mengumpat? Ada. Tendapat beberapa keadaan yang seseonang itu dibolehkan mengumpat: (a) Mendenita kezaliman. Seseonang yang dizalimi oleh sesiapa sahaja. Hal Mi dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Bukhani dan Muslim danipada Abu Hunainah:~

256 257
258

Ibid. Ibid., hIm. 376. Ibid., him. 384.

191

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Tenjemahan: Sesungguhnya yang mempunyai it;: (dizalimi)


mempunyai benkata (berhak berbicara).

(b)

Untuk mencegah kemungkaran dan maksiat juga dthanuskan mengumpat. Misalnya onang fasik, ahli bidaah sesat, ahli khunafat dan sebagainya yang diumpat agan umat Islam yang lain menjauhkan dini danipada meneka. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw. yang diniwayatkan oleh al-Tabnani dan Ibnu Hibban:~9

LC

Terjemahan: Ada/ca/i kamu mencegah danipada menyebutkan


orang fasik? Bukalah hal ehwalnya sehingga dtketahui oleh manusia: Sebutkanlah apa yang ada padanya, sehingga ia ditakuti oleh manusia.

(c)

Untuk meminta fatwa. Mufti, hakim atau onang yang dipinta nasihat itu memenlukan penenangan yang tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Justenu itu onang yang meminta fatwa itu dtharuskan mencenitakan secana ikhlas segala hal yang benlaku walaupun sebahagiannya tenmasuk hal keburukan onang lain, iaitu mengumpat. Hal thi dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al-Bukhani dan Muslim danipada Aisyah:2~

Tenjemahan: Ambillah apa yang mencukupkan bagi engkau dan


anak engkau dengan yang baik. 259
260

Ibid., him. 386. Ibid., him. 385.

192

BAHASA TANDA ROSAK BUrn

Bagaimana cana untuk menghilangkan dosa mengumpat? Seseonang itu wajib bentaubat, menyesal, sedih dan meminta maaf danipada onang yang diumpat dengan ikhlas. Dia mestilah mencenitakan segala apa yang diumpatnya kepada orang itu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dan al-Hanith bin Abi Usamah danipada Anas:26 C ?~.-..? ,2 Tenjemahan: Kaffarah (pembayar hutang dosa) kepada orang yang
engkau ;:mpati ialah bahawa engkau meininta diamp;:nkan dosanya (engkau membaca istighfar bagi dosanya). Onang yang dipinta ampun dan maaf kenana diumpat itu pula wajib memberikan kemaa fan. Ganjanan untuk onang yang membeni kemaafan mtu adalah besar dan hanya Allah s.w.t. yang Mt Mengetahui. Hal tnt dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:

$ ~w~xtn
Terjemahan: Terimalah apa yang m;:dah dilakukan (dibenikan
kemaafan) dan s;truhlah dengan perkara yang baik, serta tierpalinglah (jangan hiraukan) orang yang jahil (yang degil) dengan kejahilannya. (Surah al-Araf 17:199)

Fitnah
Mengadakan kebunukan dan kekurangan orang lain, menokoktambah keaiban dan kelemahan onang dan memalsukan kebaikan sehingga menjadi keburukan itu dinamakan fitnah. Danipada semua bahagian kenosakan budi yang telah dihunaikan sebelum tnt, fitnah menduduki tangga tenatas dart segi keji dan nosaknya budi dalam berbahasa. Ia boleh berlaku dalam bentuk lisan dan tulisan, iaitu surat layang dan sunat beracun.262 Ia dilanang kenas oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
261 262 Ibid., hIm. 388.

Zuikarnain Ammar, op. cit., hIm. 124.

193

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM


~ ,.~__, ,

~,,_

4.
Tetjemahan: Kecelakaan besar (neraka we!) bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji (pengumpat dan pemfitnah). (Surah al-Humazah: 104:1) Semua sebab yang mendonong seseonang itu mengumpat yang telah diterangkan sebelum mi juga menupakan sebab mengapa seseonang itu membuat fitnah. Cuma tahap kemanahan, tidak puas hati dan dengki itu lebih tinggi danipada orang yang mengumpat. Oleh sebab tenla.lu banyak penkana yang tidak benan dan palsu dalam fitnah itu, onang yang membuat fitnah biasanya tidak diketahui pada peningkat awal kerana ia tidak mahu bentanggungjawab dan dia pasti apa yang dilakukannya sebahagian besan adalah palsu belaka sepenti sunat layang dan sebagainya. Pembuat fitnah kunang beijaya jilca dma tidak dibantu oleh onang yang menyebankannya. Sebab itulah tanaf onang yang membuat fitnah dan penyebarnya adalah sama dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam Hadith yang diniwayatkan oleh al-Tabrani dartpada Abu Hunainah:263

~L 5lii~9i~~ 5ji~,,Iuiz~44
Tenjemahan: Yang paling dikasihi oleh Allah antara kamu ialah
mere/ca yang baik akhlak (tingkah la/cu) yang merendahkan sayapnya (menendahkan dirt), yang suka dengan orang dan yang disukai orang. Dan paling dimarahi oleh Allah ialah meneka yang pergi membawa fit na/i, yang menceraiberaikan antara saudana dan mencaci orang yang tidak bersalah a/can kesalahannya. 263 ibid., hIm. 393.

194

BAHASA TANDA ROSAK BUDI

Implikasi fithah lebih besan danipada semua jenis kenosakan budi dalam berbahasayang telah disenanaikan sebelum Mi. Ia lebth dahsyat danipada membunuh. Hal Mi disebabkan jika membunuh ia melibatkan onang tententu dan benakhin pada masa tententu. Tetapi fitnah itu boleh menimbulkan kehunuhanaan, kemusnahan hanta dan nyawa dalam jpngka masa yang panjang yang sukan untuk disekat. Oleh sebab itulah Allah s.w.t. melanang kenas penbuatan tenkutuk tnt. Oleh sebab onang yang membuat fitnah itu tensembunyi, maka Allah s.w.t. memenintahkan agan onang yang menyebankannya itu ditolak. Hal ini dijelaskan dalam ayat:

~r_ t~*-~.~t I~,-L.9O L,t-+3tk? sI~Q.1ilrtL


~.* -~

~~c-r

_,.,~.

, ..-,.

)~

4,

Terjemahan: Wahai onang yang beniman: Jika datang kepada


kamu seorang fasik membawa sesuatu benita, ma/ca selidi/cilah (untuk menent;ikan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan penkana yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu tentangnya, sehingga menyebab/can kamu menyesali apa yang telah kamu la/cu/can. (Surah al-H;:jurat: 49:6)

Semua langkah untuk menghapuskan penbuatan mengumpat yang telah ditenangkan sebelum mi juga menupakan langkah yang dipenintahkan oleh Allah s.w.t. dan Rasul-Nya untuk menghapuskan fitnah. Sesungguhnya kerosakan budi dalam benbahasa itu begitu banyak. Mulut dan lidah menupakan pancaindena nasa yang paling mudah melakukan kenosakan budi dalam berbahasa kenana ia merupakan pancaindena nasa yang paling besan fungsinya dalam kehidupan manusia yang penlu benkomunikast dan benintenaksi. Mulut dan lidah banyak membawa kebaikan sebagai kesempumaan budi dalam benbahasa. Mulut dan lidah juga menjadi punca utama kenosakan budi dalam benbahasa yang seterusnya membawa kerosakan yang paling besan dalam masyarakat manusia.

195

PENUTUP
Rajah 5 menunjukkan bahawabaik atau buruknya budi bahasa itu benpunca dart hati. Jika baikbudi bahasa di hati makabaiklahbudi bahasa sebenan. Sebaliknya, jika nosak budi bahasa di hati maka nosaklah budi bahasa sebenan. Budi bahasa yang baik di hati ialah ikhlas, benar, adil, amanah, pemunah, denmawan, penyayang, belas kasihan, nendah dini, saban, pemaaf dan dedikasm. Danipada budi bahasa yang mulia di hati mnilah yang memancankan budi yang baik, taitu sedekah janiah, hanta, tenaga, benbudi kepada haiwan dan sikap yang tenpuji. Bahasa yang tenpancar juga melambangkan ketinggman budi iaitu kalimat tayyibat, aman maknuf nahi mungkan, dakwah Islamiyah, tadib dan qawl maknuf. Budi bahasa yang nosak di hati memancankan kenosakan budi sepenti menjadi pengkhianat masyanakat, menosakkan kemudahan awam, bentmndak untuk kepentingan din dan sebagainya. Bahasa yang tenpancan juga mengandungi unsur symnik, pencakapan yang benlebihan, mengandungi unsun batil, suka bertengkan, berbalah, suka mengeji, suka mengutuk, suka pujian yang benlebthan, suka mempenli, mengejek dan mempenolok-olok, suka membuka keaiban orang, suka bendusta, suka menjadi bath api, suka manah, suka mengumpat dan memfitnah. Masyanakat Melayu memiliki penbendahanaan nilai dan amalan budi bahasa yang mulia dan tenpuji sepenti yang tensunat dan tensinat dalam pantun dan penibahasanya. Meneka menyanjung tinggi, memuji, menyanjung, menggalakkan dan menghangai budi bahasa yang mulia sepenti benhati-hati, menendah din, saban, pemunah, cinta pada kebenanan, menunaikan janji,
196

PENUTUP

Rajah

Perbandingan budi bahasa Islam


197

BUD! BAI-LASA DALAM TAMADUN ISLAM

muafakat, tolong-menolong, menghormati ibu bapa, mematuhi adat yang balk, menghormati raja dan pemurah. Semua nilai dan amalan mi bersesuaian dengan Islam. Walaupun semuanya itu lahir daripada pengalaman hidup dan adat, tetapi Islam tetap menerimanya. Hal mi disebabkan nilai dan amalan budi yang ditetapkan oleh Islam itu bersifat kebaikan mutlak, kebaikan sejagat, mudah, mantap, mudah dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh. Sedangkan nilai dan amalan budi bahasa Melayu tidak lain dan tidak bukan sebahagian daripada ciri budi bahasa yang diperjuangkan oleh Islam. Islam tidak menolak semua nilai dan amalan adat dan tidak juga menerima semuanya. Yang menentukan penerimaan dan penolakan adat itu ditentukan oleh aqidah, syarak dan akhlak. Yang tidak merosakkan ketiga-tiga unsur tersebut semuanya dialu-alukan. Sedangkan yang bertentangan dengannya semuanya dihapuskan. Islam selanjutnya telah memantapkan dan menyempurnakan nilai dan amalan berbudi babasa Melayu dengan nilai dan amalan yang lebth menyeluruh dan luas seperti yang disarankan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Sesungguhnya budi dan budiman itu hanya dimiliki oleh manusia. Demikian juga berbahasa mulia itu hanya dipancarkan oleh manusia dan tidak makhluk lain seperti haiwan. Tinggi dan rendah sesuatu bangsa dan tamadun itu ditentukan oleh budi bahasanya. Sesuatu tamadun itu herada di mercu kecemerlangan dan kegemilangannya ketika budi bahasanya mantap dan kukuh. Apabila budi bahasa itu luntur dan malap maka hancurlab tamadun tersebut. Budi bahasa Islam lebih mantap, kukuh dan sempurna kerana bersumberkan wahyu, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Asasnya juga begitu unggul, iaitu aqidah, syarak dan akhlak sehingga ia tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas, sesuai setiap masa, ketika, keadaan dan tempat sejak Adam as. hingga han kiamat.

198

BIBLIOCRAFI
Abdul Rasyid Md. Din al-Taibey 1984. Pedoman Ke Arah Membina Rumahtangga Islam. Kelang: Shatrah Enterprise. Abul Ala al-Maududi 1981. Empat.4lstilah Islam dalam al-Quran, (Terjemahan). Singapura: Pustaka Nasional. Adnani 5A.M. dan Sofian Muckhtar MA. 1970. Kesusastenaan Indonesia: Dalam Bentuk dan Isi. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Ahmad Hufi 1978. Mm Akhlaq al-Nabi, (Terjemahan). Jakarta: Bulan Bintang. Al-Munjid ft al-Lughat 1987. Baynut: Oar al-Masyriq. Aiwi Salim 1983. Puisi Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Annas Haji Ahmad 1984. Sastera Me!ayu Lama dan Barr,. Kuala Lumpun: Syarikat Cahaya. AS. Hornby dan E.C. Parnwell 1972. The Progressive English Dictionary. London: Oxford University Press. Awang Had Salleh 1985. Adat Sopan dan Budi Bahasa, Penerbitan Sesekala. Bandan Darulaman: Universiti Utara Malaysia, No. 1. HAMKA 1976. Lembaga Budi. Melaka: Abas Bandung. HAMKA 1984. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Yayasan Nurul Islam. 9 jilid. Hashim Awang dan lain-lain 1985. Mendekati Kesusastenaan Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Imam al-Ghazali 1980. Ihya IlIum al-Din, (Terjemahan). Indonesia: Penerbit Ash. 8 Jilid. Ismail Hamid 1986. Nilai Etika Masyanakat Melayu, Dunia Melayu. Terbitan Tak Berkala. Bangi: IBBKM, UKM, NO. 1. Ismail Hamid 1987. Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama. Petaling Jaya: Longman. Kamus Dwibahasa 1979. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
-

199

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Matlob 1962. Gelombang Sastera. Singapura: Mahay Publishing House. Shafie Abu Bakar 1984. Falsafah Pemikiran Melayu Ditinjau dan Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan, Bahasa dan Sastera Nusantara: Sejarah dan ) Iasa Depannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sir Richard Winstedt 1977. A History of Classical Malay Literature. London: Oxford University Press. Syauqi Dif 1971. Tank/c a! Adab al Arabi al Asn al Jahili. Misr: Dar alMaanif. Syed Mohd. Naquib al-Attas 1978. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia. Teuku Iskandar 1970. Kamus Dewan. Kuala Lumpun: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Encyclopedia Americana 1986. Connecticut: Grolier Incorporated, Jil.
10.

Yunus Mans 1984. Kamus Pajan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Zuber Usman 1974. Kesusasteraan Lama Indonesia. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Barn. Zulkamain Ammar 1984. Nabi Muhammad Manusia Agung dan Sempunia. Singapuna: Basmi Publishers.

200

INDEKS
adab, 3, 18, 59, 135 Adam a. s., 53, 85 adat, 1, 12, 35, 37, 39 40, 43, 45, 48 adil, 101, 107, 173, 183 al-afwu, 128 Alam Melayu, 20 21 amanah, 58, 69, 87, 111, 114 al-amin, 113 Andalusia, 80 angkuh, 15, 31 animisme, 44 ahiterasi, 25 aqidah, 44, 50, 52, 70, 80 Aristotle, 50 asonansi, 25 automatik, 51

bidalan, 22, 24 boros, 50 budiman, 2, 7, 13, 52, 72, 143 cakap berlebihan, 166 dakwah, 143, 157 daif, 134 darjat, 14 dedikasi, 88, 129 30 denotasi, 15 16 dera, 45 dermawan, 33, 49, 52, 60, 69, 82, 118, 128

diagnose, 78 diktator, 125

autoritatif, 52

azali, 53 Badwi, 83, 119 bakhil, 50, 69, 118 bakti, 2, 6, 7, 51, 59 bangsa, 5, 11, 13 14, 79 batil, 167 batin, 73, 76 belas kasihan, 120 benar, 51, 56, 88, 95 berdenau, 38 berhati-hati, 16, 30 berbisik-bisik, 17 bersopan santun, 1, 4, 12

al-din, 44 doa, 110, 162 doktor, 48 dusta, 49, 58, 69, 179 ego, 46, 169, 184 ejek, 176 emosi, 16 Epicurus, 46 etika, 47 49

fakir, 82, 91, 106, 119, 122, 131, 133, 136 falsafah, 23 28, 49, 66 fasih, 150, 170 fasiq, 78, 173, 177, 192, 195

201

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

fatwa, 192

fitnah, 12, 61, 98, 193 95 fitrah, 49 genre, 22 23, 26 geografi, 83 ghanizah, 2 al-Ghazali, 72 74, 76 78, 155, 165 global, 62 gravity, 71 Greek, 50, 80 gurau, 144, 175

jenazah, 39, 146 jiwa, 11 Jibril, 53, 188 jihad, 51, 56, 68, 133
jiran, 15

al-jud, 117 Kalimat Tayyibat, 151 kalimah Allah, 2 al-Karam, 117 kasihan, 15, 59, 120 keaiban, 17, 178 kebaikan mutlak, 81 kebenaran, 35 36 kecemasan, 17 kezahiman, 3 kiasan, 27, 59 kesusasteraan mungkar, 174 komunikasi, 3, 57, 99, 195

habl mm Allah, 71 habi mm al-nas, 71 haiwan, 2, 72, 142 hakim, 107 halal, 64, 91, 114 haloba, 33 34 hati nurani, 2, 48 50 hamba, 51 haram, 64, 91, 94, 182 hasad, 17, 56, 168, 188, 191 hijrah, 67, 90 hikmat, 27, 76, 166 hukum, 43 45 huru-hara, 12

khabithat, 152

khairat, 133 khianat, 49, 116 khurafat, 172 konotasi, 15 16 kreatif, 21 22, 133

lazim, 43 lencongan, 16 lisan, 21, 23

ibadat, 64, 69, 71 72, 81, 88 95 ibarat, 27 iblis, 55, 69, 94 95 iffah, 46, 57, 101 ikhlas, 55, 73, 80 82, 88 135, 137, 192 ikhtiar, 34 ilham, 49 Immanuel Kant, 49

93,

logik, 45

lucah, 12, 15, 58, 69, 99, 148


majusi, 173

95,

maruah, 16 mazhab, 43, 46 Melayu, 5


mematuhi adat, 40

individualisme, 46 inovatif, 129

inspirasi, 27 istiqamah, 153 jahiliah, 44 45, 81 82, 84, 118, 158 jampi, 22, 44 jariah, 132, 134, 140 Jerman, 49

menghormati ibu bapa, 39 menghormati raja, 41 mengutuk, 171 73 mentera, 22, 44 menunaikan janji, 36 merendah din, 31, 124 moral, 47 48 muafakat, 37 38 mubaligh, 20 muhasabah, 79 mujahadah, 77

202

INDEKS

mukjizat, 53 munafik, 182 muraqabah, 79 muslihat, 45


nahi mungkar, 155 192

ralip, 43 Rasulullah s.a.w., 62 98, 100, 167, 192


nesam, 43, 45

65, 90, 96,

56

Nasrani, 173 nasmhat, 4, 8, 15, 52, 58, 87 nafkah, 71


naratif, 22

88,

nezeki, 34, 191 riak, 126, 170, 182, 184 rohani, 75 rosak budi, 148 49, 185, 188

23

natijah, 14 niat, 79
nomad, 81 norma, 45

sabar, 32, 46, 52, 60, 90, 126 28 sastena, 21 22 sasterawan, 79, 174 75 sedekah, 2, 3, 7, 85, 133 40

sia-sia, 82, 165 sikap, 143, 145

46

Olok, 176 padang pasin, 45 pantang larang, 43


Parsi, 21

44

silaturrahim, 10, 14, 17, 30, 61, 133, 145 simpati, 15, 52, 58, 73, 87 88, 146 simpulan bahasa, 22, 24 sopan santun, 3, 11 12, 15, 20,

43, 158, 161

pekerti, 1 pemaaf, 128 29 pemurah, 33, 52, 62, 81, 117 pengasih, 58 59, 62, 120 21 penyayang, 59, 120 21 pepatah, 22, 24 perbilangan, 22 24, 41 penibahasa, 22 23, 25 28, 30

Sparta, 45 al-Sunnah, 50, 52, 62, 66, 76, 80 sunnatullah, 70 71 syahadah, 151 52, 161 syahwat, 76 77, 78, 90, 94, 123, 126 syaitan, 55, 69, 94 95 syarak, 52, 53, 70 71, 151

32, 34, 36

37, 41

syirik, 44, 163, 174

perli, 176 perpaduan, 10, 14, 17, 39, 61, 145 pertengahan, 50 perumpamaan, 22, 24 25, 39 pondok, 133 prosodi, 24 pujian, 182 84

syura, 159
syurga, 65, 75, 94, 163 tadib, 158 59, 161 tahniah, 162

64

takabur, 125 tamadun, 5, 13, 80


34, 90 91 tamsil ibarat, 27, 59 taqwa, 56, 67 68, 69 70, 85, 105, 140, 191 tauhid, 67, 89 tawaduk, 124 tawakal, 159 tekun, 34 tetamu, 16 17, 45, 82, 84 tolong-menolong, 10, 37 38 tradmsional, 22 24, 27 28, 34, 38, 40 41, 44 tamak, 33

qabilah, 82, 103 qada, 68, 191 qadar, 68, 191 qadim, 53 qanaat, 124 qawl makruf, 161 rahsia, 82, 178
raja, 15, 41, 114

rajin, 34

203

BUDI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

umpat, 61, 150, 166, 186


undang-undang, 40, 43

yatim, 133
44, 70, zahir, 75

34, 141

yayasan, 133

85, 108 ungkit, 137

universal, 62 uruf, 44, 84


wahyu, 53, 62, 66, 72, 74, 76, 80,

zakat, 71, 89, 91 zalim, 41, 83 84, 102, 107, 109, 125, 172, 177, 183, 185

zat, 164

90, 151 wakaf, 132

33

Zenon, 49 zina, 92, 156, 171


zuhud, 87, 122 zuriat, 95

walimah, 134 waras, 86

23

Yahudi, 173

204

Anda mungkin juga menyukai