Anda di halaman 1dari 276

Jobor-Riau

KERAJAAN JOHORRIAU

Kerajaan Jobor-Hiau
Diselenggarakan oleh

A. SAMAD AHMAD

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 1985

KK8983114

5101

HakciptaA. SamadAhmad 1985 Cetakan Pertama 1985

Hatcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar Wang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan bulcu mi dengan apa juga bentuk dan dengan apa can pun sama ada secara cleklronik, fotokopi, mekanik, ralcainan dan lain-lain sebelum mendapat izin bertulis dan Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, ICuala Lumpur. Perundingan tcrtakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Diaturhuruf oleh: R&S Rupataip Teks: T/Roman Cg. (Kod 50) Saiz Taip Teks: 10/12 Pt.

Dicetak oleh Percetakan Safeguards Sdn. Bhd. No. 14,Jalan 241, Section 51A, Petaling Jaya, Selangor. $12.00

PRAKATA
DEWAN Bahasa dan Pustaka amat berbangga dengan kelahiran buku mi yang diusahakan oleh Tuan Haji A. Samad Ahmad. Selama kira-kira setahun beliau menjadi Penulis Tamu DEP, beliau telah berhasil membuat penyelidikan, melakukan perbandingan teks dan menulis transkripsi yang memuaskan mi. Memikirkan bahawa penyelidikan sastera Melayu lama adalah satu bidang yang sukar, dan dengan itu tidak ramai yang ingin menceburinya, sikap serta hasil Tuan Haji A. Samad Ahmad mi amatlah terpuji. Buku yang relatif tebal mi amat penting bukan sahaja kerana merupakan hasil karya sastera Melayu larna yang meinpunyai nilai kebudayaan, malah memiliki nilai-nilai emosi dan sejarah yang penting diketahui dan ditafsirkan. Dalam buku mi, salasilah keturunan raja-raja Melayu bermula dan zaman Sri Tn Buana berkeraj aan di Pulau Bintan, hinggalah ke zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah berkerajaan di gugusan pulau yang sama, dengan negeni-negeni kawalannya JohorPahang-Riau-Lingga. Dalam aluran sejarah yang panjang itu tencatat juga penjanjian kerajaan Riau-Lingga dengan kerajaan Belanda, salasilah keturunan raja-raja Bugis dan hubungannya dengan raja-raja Melayu, adat istiadat diraja Melayu dan sunatsurat kerajaan yang dapat dianggap sebagai dokumen penting sejarah waktu tersebut. Peristiwa-penistiwa yang tersurat dalam buku i, menjadikan karya mi bukan sekadar buku sastera, malah mengandungi catatan-catatan tentang ekonomi, politik, sosial dan adat Melayu pada zaman tersebut. Dengan kata yang lain, buku mi boleh merangsang
V

pembaca untuk mencani hal-hal yang tersirat, sebagaimana kebiasaan karya-kanya Melayu yang besar. Isnin 18 Zulkaedah 1405 5 Ogos 1985 Ketua Penganah Dewan Bahasa dan Pustaka

vi

PENDAHULUAN
KEPULAUAN Riau atau dikenali juga dengan nama Pulau Segantang Lada, sudah sedia tenkenal dalam sejarah bangsa Melayu sejak bebenapa zaman dahulu. Pulau Bintan, sebuah di antana pulau-pulau yang tenbesan di kepulauan tensebut, sudah mempunyai naja pemenintah bebenapa lama sebelum wujudnya Kesultanan Melaka, bahkan pads zaman Singapuna masih dikenali dengan nama Temasik. Kedudukan Pulau Bintan tennyata penting dalam aliran sejanah bangsa Melayu. Ke Pulau Bintan itulah, Sultan Melaka yang terakhin, Sultan Mahmud Syah benundun, setelah Melaka jatuh ke tangan Pontugis dalam tahun 1511, Di sekitan Pulau Bintan itulah juga, pada suatu zaman yang terkemudian telah menjadi tempat tenletaknya pusat Kenajaan Johon-Pahang-RiauLingga. Pertama kali naina Pulau Bintan muncul dalam sejarah bangsa Melayu, ialah benhubung dengan kisah pada zaman pulau itu dipenintah oleh seonang naja penempuan, Wan Sen Benai namanya. Semasa dengan Wan Sen Benai merajai Pulau Bintan itu di Bukit Siguntang, Palembang, ada seonang naja, Nila Utama nama asalnya, dan gelanannya Sri Tn Buana. Baginda mi berhasnat hendak mencani tempat berbuat negeni kenana Palembang, baginda tiada berkenan. Untuk rnemenuhi hasrat itulah, bagmnda telah benangkat membawa isteni baginda, dilningi Mangkubumi Demang Lebar Daun senta menteni hulubalang sekalian dengan segala kelengkapannya, belayar meninggalkan Paleinbang. Setelah bebenapa han di laut, maka sampailah angkatan baginda ke Selat Sambu. Benita Sri Tn Buana ada di Selat Sambu
VII-

itu pun sampailah ke Pulau Bintan, lalu disuruh sambut dengan segala kemuliaan oleh naja Bintan, Wan Sen Benai. Sni Tn Buana telah diangkat anak oleh Wan Sen Benai, dan kemudiannya ditabalkan pula menjadi naja di Bintan. Pada suatu hani Sri Tni Buana membawa isteni baginda, diiningi menteni hulubalang sekalian, menyebenang ke Bengkilau benmain-main sambil benbunu binatang. Kemudian baginda menyeberang pula ke Tanjung Bemban; sampai ke sebelah Tanjung Sengkuang. Maka dan atas sebuah bukit di situlah baginda tenlihat pantai di sebenang sana, yang amat penmai pada penglihatan baginda pantai Temasik. Baginda terpesona oleh pemandangan mi, dan terlalu Ingin hendak pengi ke tempat itu. Satu penistiwa telah benlaku sebelum kenaikan Sni Tn Buana sampal ke pantai Temasik. Di penairan Teluk Belanga, kenaikan baginda dan penahu-perahu pengining telah dipukul nibut barat daya, sehingga kenaikan baginda hampir akan karam. Ribut kencang itu sekonyong-konyong teduh, setelab baginda meletakkan Mahkota Kudnat ke dalam am. Baginda melakukan demikian dengan nasihat Demang Lebar Dan. Setelah sampai ke pantai Temasik, baginda pun benangkat diiningi oleh segala Onang Besar-besan melihat-lihat sekitan tanah Temasik itu. Maka dan segala pemandangan itulah, telah menetapkan azam baginda hendak benbuat negeni di situ. Tatkala baginda bensemayaxn di bawah sepohon jambu laut di kawasan pantai itu, dihadap oleh segala Onang Besan-besar benbicana hendak membuka negeni itu, tiba-tiba melintas sekon binatang, malta tangkas lakunya dan tenlalu penkasa sikapnya. Setelah ia melihat onang banyak itu, lalu ia melompat, ghaib dan pandangan. Apabila baginda menanyakan akan nama binatang yang senupa itu, maka sembah Demang Lebar Daun, menunut cenita orang yang didengannya Singa, konon namanya. Patutlah kita penbuat negeni tempat mi, kenana binatang gagah ada di dalamnya; dan sebutlah Temasek mi Singapura, titah Sri Tn Buana. Demikianlah kisahnya, nama asal Temasek itu bertukan kepada Singapura. Tiada lama kemudian, Sni Tn Buana pun ditabalkan oleh Wan Sen Benai menjadi naja Singapuna, manakala Demang Leban Daun ditugaskan mentadbir kenajaan negeni itu. Anak Menteni Bupala
-

Kisab sepenuhnya sila iihat A. Samad Ahmad Sulalatus So/atm (him. 1839), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuaia Lumpur, 1979. VIII
-

dititahkan menjadi ketua di Bintan, bengelar Tun Telanai; sampal ke anak cucunya bergelan Tun Telanai juga, kenana ia asal Bendahana Bintan. Selepas Sri Tn Buana, ada empat orang lagi naja memenintah Singapuna, iaitu Sri Piknama Wira; Sri Rakna Wiknama; Paduka Sni Maharaja; dan Iskandan Syah. Pada zaman pemenintahan Raja Iskandar Syah inilah, Singapura alah dilanggan oleh angkatan penang Majapahit. Raja Iskandar Syah berundui menyebenang ke Tanah Bsan, lalu membuka negeni dan benkenajaan di Melaka. Setelah mangkat Raja Iskandan Syah, maka zuniat bagindalah tunun-temurun menajai Melaka, dimulai dengan Raja Besan Muda; Raja Tengah; Raja Kecil Besan, yang kemudiannya bengelan Sultan Muhammad Syah. Baginda inllah naja Melaka yang mula-mula sekali menganut agama Islam. Manakala mangkat Sultan Muhammad Syah, maka anakanda baginda yang masih budak lagi bennama Raja Ibnahim, telah diangkat menjadi raja Melaka dengan gelanan Sultan Abu Syahid. Malangnya, dalam masa hanya selama setahun lima bulan sahaja Sultan Abu Syahid di atas kerajaan, baginda telah tenbunuh dalam suatu peristiwa rampasan kuasa. Sesudah itu maka kekanda kepada Sultan Abu Syahid, yang bennama Raja Ibrahim pula ditabalkan; gelanan baginda di atas kerajaan, Sultan MuzafTan Syah. Selepas Sultan Muzaffan Syah, raja-naja yang benkenajaan di Melaka ialah Sultan Mansun Syah; Sultan Alauddin Syah dan Sultan Mahmud Syah, yang telah membuangkan kenajaan bagmnda, lalu mengasingkan din ke hulu Melaka, Anakanda baginda, Sultan Ahmad Syah dirajakan baginda di Melaka. Dalam masa pemenintahan Sultan Ahmad Syah inilah, angkatan perang Pontugis datang melanggan dan mengakibatkan benakhinnya Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Mahmud Syah dan anakanda baginda Sultan Ahmad Syah benundun ke Pahang, kemudian balik semula ke Johor, duduk di Pekan Tua; tetapi didapati tempat itu tiada sesuai, amat jauh ke hulu negeri, maka kedua-dua bagmnda pun menyebenang dan bennegeni di Pulau- Bintan, Sultan Melaka dua benputena itu menganibil keputusan benangkat pmndah ke Pulau Bintan itu, sudah tentulah dengan tujuan hendak menyusun persediaan untuk menenuskan penjuangan menentang musuh. Di sebalik itu, ada kemungkinan juga bahawa ix

bagmnda menganibil keputusan demikian kenana benpandu kepada satu penibahasa wanisan MelayuSesat (menemui jalan buntu) di hujung jalan. balik ke pangkal lalan. Dalam hal mi sudah sedia termaklum, bahawa walaupun niwayat Sri Tn Buana, asal keturunan raja-naja Melaka itu, benmula dan palembang, tetapi telah ditinggalkan baginda; kenana Palembang baginda tiada benkenan. Maka itu, boleh disifatkan bahawa Pulau Bintan itulah tempat pangkal jalan bagi raja-raja Melaka turun-temurun dan Sultan Alimad Syh yang boleh juga disifatkan sebagai sultan yang terakhin kerajaan di Melaka, telah mangkat di Bintan dan dimakamkan di Bukit Batu. Pada suatu masa kemucllan, Bmntan telah diserang oleh angkatan perang Portugis, lalu Sultan Mahmud Syah benundur ke Kampar dan merajai negeni itu; kenana naja Kampar, Raja Abdullah, putera saudana kepada Sultan Mahmud Syah, telah ditawan oleh Portgis dan di bawa ke Melaka. Sultan Mahmud Syah mangkat di Kampan (T.M.1527/1528); maka anakanda bagmnda dengan Tun Fatimah, yang lahin di Bintan bernama Raja Aim, ketika itu masih dalam lingkungan umur belasan tahun, naik kenajaan dengan getanan Sultan Alauddin Riayat Syah 11. Baginda tiada lama menajai Kampan, lalu menyebenang balik ke Tanah Semenanjung, berbuat negeni di Kuala Johon. Langkah yang diambil oleh baginda itu, mungkin hendak menenuskan penjuangan mnentang musuh, Pontugis di Melaka, secana bendekat, dan menegakkan semula Kesultanan Melayu Melaka yang telah noboh oleh langganan Portugis itu. Setelah Sultan Alauddin Riayat Syah 11 mangkat (T.M, 1564) maka analcanda baginda bennama Muzaffan naik kenajaan, bengelan Sultan Muzaffan Syah II (LM. 1564 hingga kira-kina T.M. 1569/70). Sultan-sultan yang menajai Johon selepas Sultan Muzaffan Syah II, ialah Sultan Abdul Jalil Syah (putena saudara kepada Sultan Muzaffar Syah, yang naik kenajaan semasa umun baginda masih kanak-kanak. Baginda ml mangkat semasa benumun 9 tahun, iaitu sebelum sampai setahun lamanya baginda naik kenajaan (T.M. 1570/71). Kemudian danipada Sultan Abdul Jalil Syah, malah Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Riayat Syah (ipan kepada Sultan Muzaffan Syah, dan ayahanda kepada Sultan Abdul Jalil Syah. Nama asal baginda ialah Raja Oman dan keluarga Dinaja Pahang. Baginda mangkat padaT.M. 1597).
-

Selepas Sultan Jalla Abdul Jalil Riayat Syah, ialah Sultan Alauddin Riayat Syah III (putena kepada Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Riayat Syah. Nama asal baginda ialah Raja Mansun. Baginda mi tiada mengambml berat dalam hal penyelengganaan kenajaan, oleh itu seolah-olah adinda baginda, Raja Abdullah pula yang memenintah, dipangku olehBendAhara. Demikian galun salasilah ketununan raja-naja Melaka, menurut yang terdapat di dalam buku Sulalatus Salatin karya Tun Sen Lanang.2 Sebagai lanjutan dan sumben Sulalatus Salatin itu, maka dapat pula diikuti senba sedikit kisah dan galun salasilah keturunan raja-raja Melaka itu setenusnya dan bebenapa sumber lain.3 Taticala Johon alah dilanggan oleh angkatan perang Acheh pada T.M. 1613, Sultan Alauddin Riayat Syah bensama-sama dengan admnda baginda Raja Abdullah (yang kemudiannya bengelar Sultan Abdullah Maayah Syah) dan Bendahana Paduka Raja (Tun Sen Lanang), telah dibawa meneka ke Acheh. Baginda telah dibeni layanan balk oleh Raja Acheh, Iskandan Muda Mahkota Adam, dan admnda bagmnda, Raja Abdullah, dikahwmnkan oleh naja Aceh itu dengan saudara perempuan baginda. Sultan Alauddin dihantar kembali oleh naja Acheh ke Johon, tetapi kemudiannya baginda dituduh menyebelahm Pontugis; kenana baginda dikatakan tiada membantu bensungguh-sungguh dalam pepenangan Acheh dengan Pontugis. Maka itu, sekali lagi angkatan penang Acheh melanggan Johon. Di mana tempatnya .baginda itu mangkat, tiadalah diketahui dengan sah, hanya yang dapat dipastikan bahawa tanikh kemangkatan baginda antana T.M. 1613 dengan 1615. Kemudian, Raja Abdullah pula diangkat merajai Johon; gelanan baginda ialah Sultan Abdullh Maayah Syah. Sekalipun bagmnda mi ipan kepada naja Acheh, tetapi nasib bagmnda- kunang
-

2A. Samad Abmad, Sula/atus Se/atm, Dewan bahasa dan Pustaka; Kuaia Lumpur, 1979. 3(a) IA. Macgregor, C.A. Gibson-H1U, 0. de C. Sieveking, Papers on Johor Lama and Portuguesein Malaya (15111964). JMBR~4S, Vol. xxviii. Part 2. May 1955. (b) ItO. Winstedt, History of Johore (13651895 AD.) JMBR~4S, December 1932. (c) Raja Ah al-Haji, Salasilah Melayu don Bugis dan se/ca/ian raja-rajanya. (d) Raja All al-Haji, Tuhfat al-Nafis

xi

baik; bagmnda dimurkai dan disetenui oleh naja Acheh. Akhirnya baginda telah mangkat di Pulu Tembalan, sebuah pulau kecil di kepulauan Riau pada T.M. 1623. Maka yang menggantikan baginda ialah Raja Bujang, putera saudana bagmnda (putera Sultan Alauddin Riayat Syah III); baginda bergelan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah Ill Baginda inilah yang bensungguh-sungguh bensahabat dengan Belanda, dan benjanji hendak bersatu kekuatan melanggan Pontugis di Melaka. Dan itu, pada T.M. 1640 bersatulah angkatan-angkatan penang Acheh Belanda dan Johor melanggan Melaka. Maka dalam T.M. 1641, tewaslah Pontugis dan tainatlah niwayat pemenintahannva di Melaka. Dalam LM. 1673, Johon telah disenang oleh angkatan penang Jambi, Sultan Abdul Jalil Riayat Syah Ill telah benundur ke Pahang, dan mangkat di Pahang pada T.M 1677. Sesudah mangkit Sultan Abdul Jalil Riayat Syah III, maka yang menggantikan baginda ialah Sultan Ibrahim Syah, iaitu cucunda kepada Sultan Abdullah Maayah Syah. Baginda mnm telah meniinggalkan Pahang lalu berkerajaan di Riau pada T.M. 1678. Sultan Ibrahim Shah mangkat cli Riau dalain T.M. 1685; ganti bagmnda naik kenajaan ialah anakanda baginda, Sultan Mahmud Syah II. Ketika itu usia baginda masih dalani lingkungan 10 tahun (diputenakan dalam T.M. 1675). Oleh yang demikian, kerajaan bagmnda dlpangku oleh Bendahana Paduka Raja, iaitu nmnda bagmnda dl sebelah pihak ibunda baginda. Tatkala Bendahara Paduka Raja meninggal dunia dalam T.M. 1688, maka penggantinya, iaitu Bendahana Tun Piknania Tun Habib Abdul Majid, yang bengelan Sri Maharaja, telah membawa Sultan Mahmud Syah meninggalkan Riau, menyeberang pmndah ke Johon, dan benkerajaan di Kota Tinggi, Makam Tauhid. Bendahana Tun Habib Abdul Majid meninggal dunma dalani T.M. 1697, yang kemudiannya digelan onang Manhum Padang Saujana. Jawatan bendahana dipegang pula oleh anak Bendahana Tun Habib, iaitu Bendahana Sri Maharaja Abdul Jalil. Satu peristiwa yang- dahsyat dalam sejarah keturunan raja-naja Melayu, telah benlaku dalam bulan Ogas, 1699; manakala Sultan Mahmud Syah II, telah mangkat dibunuh oleh Megat Sen Rama, di Kota Tinggi. Dengan kemangkatan Sultan Mahmud Syah itu, maka putus dan tainatlah salasilah titisan keturunan naja-raja Johon dan ketununan raja-naja Melaka. Menurut perpegangan adat Melayu punbakala, apabila putus sudah asal naja, maka bendaharalah ganti menjadi raja; kenana
-

XII

bendahara itu adalah seasal juga dengan naja. Dengan benpegang kepada pengertian adat i, maka benentilah bahawa yang merajai Johon pada ketika itu telah benpindah kepada keturunan Bendahara Tun Habib. Maka itu, tatkala sudah mangkat Sultan Mahmud, yang menggantikan kerajaan baginda, ialah anak Bendahana Tun Habib, iaitu Bendahara Sri Maharaja Abdul Jalil, bergelan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setahun lamanya baginda di Makam Tauhid, lalu baginda pindah benbuat negeni di Pancur. Di situ satu penistiwa telah herlaku manakala istana bagmnda yang dmkatakan amat indah buatannya telah terbakan, dan terpaksa membmna istana banu di atas bukit. Baginda telah pindah berkerajaan di Riau dalam T.M. 1708, dan kira-kira dalam T.M. 1715 batik semula ke Pancun. Sebahagian besar dan zaman pemenintahan Sultan Abdul Jalil in Johor tiadalah dalam keadaan tenteram. ml ialah tenbit dan angicana Orang Besar-besar baginda, diantaranya kenabat bagmnda sendini yang memendam penasaan hasad dengki hingga mendorong kepada berbuat fltnah dan khianat, tenutama sekali sesudah Raja Kecik dani Siak, berkahwin dengan seorang puteri Sultan Abdul Jail. Raja Kecik dikatakan bukannya asal raja betul, dan isteni Raja Kecik dicuni dan dibawa balik ke rumah saudana perempuan isteninya itu sendiri. Hal mi menyebabkan Raja Kecik berkecil hati, lalu batik ke Siak. Akibat dan peristiwa mi: Maka tiada berapa lam anya, maka berjalan pu/a fltnah, berkirim surat konon Bendahara kepada Raja Kecik, menyunth me/anggar Johor itu; maka Johor pun a/ak. Maka adapun sebab alah Johor itu, sebab orangorang melawan ter/alu /emah; kerana hati sega/a rakyat tenteranya tiada muafakat dengan sega/a Orang Besarbesar sebab kerana beberapa perbantahan dan hukuman; banyak sudah berubah adat istiadat negeri; dan Orang Besar-besar pun banyak/ah bersalahan dan betdengki-dengkian, serta ber/akulah kesakitan atas 151 negeri dengan perintah dan aturan yang tiadb ada di dalam keadi/an. Maka tatkala liii, dikeraskan Allah seterunya. Inilah yang sebenarnya; maka rosak/ak

xiii

negeri Johor, seperti kata orang tua-tua jadi padang tekukurlah 4 Satu lagi catatan sejanah mengenai sebab mengapa alah Johon itu, demikian bunyinya: Maka Laksamana pun reda pu/a be/ot. Raja kecik pun datanglah dengan beberapa ke/engkapannya me/anggar Johor. Maka masuk/ah Raja Kecik dengan ke/engkapannya itu ke da/am Johot dengan terserkap; Maka terkejutlah orang yang di da/am Johor itu, mengatakan musuh datang me/anggar. Maka dipermak/umkan/ah orang kepada Yam tuan Muda. Maka tiada dihiraukannya, sebab ia bet/engah (/eka) bermain catur. Dua tiga orang mempersembahkan. maka tiada juga Yang Dipertuan itu memperdu/ikan. Maka Raja Kecik pun tiba/ah di Pengka/an Rama, /alu naik/ah ke jambatan dengan segala pendekar hu/ubalangnya; serta membunyikan senapangnya. Maka melawan/ah orangorang Johor itu berperang; mana-mana yang sempal berbunuh-bunuhan sehari-hat! itu. Maka banyak/ah orang Johor be/ot kepada Minangkabau; kerana Laksamana kepalaperangnya, te/ah be/ot.

Sultan Abdul Jalil berundur dan Johon, dan kemudiannya, dalam T.M. 1719, baginda benbuat negeni di Kuala Pahang. Kelengkapan penang Rja Kecik telah datang melanggan dan akhinnya Kuala Pahang alah. Sultan Abdul Jalil telah bersetuju hendak dibawa ke Riau bersama anakanda-anakanda baginda; tetapi baginda telah dibunuh di dalam perahu gurab yang hendak membawa baginda belayan ke Riau itu oleh onang-onang suruhan Raja Kecik. Jenazah baginda telah dimakamkan dl Kuala Pahang. Bagaimanapun, putera-putera baginda, Raja Sulaiman dan Raja Abdul Rahman, serta lima orang puteni baginda, kemudiannya telah dibawa juga ke Riau. Maka di sanalah Raja Sulaiman benbuat hubungan dengan anak-anak raja Bugis, Upu lima bersaudana itu, minta tolong pukulkan Raja Kecik. Permintaan mi telah dipersetujui oleh anak-anak raja Bugis itu. Kemudian dan itu, maka berlakulah peperangan yang agak benlanutan di antana kelefigkapan anak-anak raja Bugis itu dengan kelengkapan Raja
4Lihat Salasilah Me/ayu dan Bugis, dan sake/ian raja-ra.janya. h/rn. 13. 5Lihat Tuhfat al-Nafis, him. 3435.

Xiv

Kecik. Akhirnya tewaslah pihak Raja Kecik, lalu kelar meninggalkan Riau. Demikian secara ningkas latan belakang mengenai kisah dan salasilah keturunan raja-raja Melayu, benmula dan zaman Sri Tn Buana bekerajaan di Pulau Bintan, hinggalah ke zaxnan Sultan Sulaiman Badnul Adam Syah benkerajaan dikelumpuk pulau yang sama. Kandungan buku in selain dan senba sedikit mengenai kisah dan salasilah raja-raja Bugis yang berkenaan, dan keturunan meneka, adalah bermula dan sekitar zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah diangkat oleh anak-anak naja Bugis itu menjadi Yang Dipentuan Besar Johor-Pahang-Riau-Lingga dan segala daerah takluknya. Semasa dengan itu juga jawatan Yang Dipentuan Muda telah diwujudkan; dan sebagal membalas jasa dan pertolongan Upu lima bersaudana itu, jawatan tensebut telah ditentukan untuk disandang oleh salah seorang Upu yang lima bersaudara itu tunun temurun. Ketentuan mi telah dipenkukuh puma dengan satu ikran sumpah setia antara kedua pihak, ikrar yang sekali-kali tiada boleh dlmungkiri di sepanjang masa. Perkara tenpenting berhubung dengan penistiwa mi ialah, tugas memenintah telah diserahkan kepada Yang Dipertuan Muda; mi benenti bahawa sejak dan masa itu, pihak Bugislah yang berkuasa dalam pemenintahan negeni keseluruhannya.
-

Naskhah Asal Naskhah asal buku mi berjudul ThamaratulMatlub FiAnuari/ Qu/ub,6 miik Dewan Bahasa dan Pustaka (Bil. Mss48), yang dipenolehi dan Tuan Syed Mohamed bin Syed Zain Shahabuddin pada 12 Jun 1963. Naskhah mi mengandungi kira-kina 320 halaman. msinya antana lain mengenai bebenapa kontrak (penjanjian) di antara Kerajaan Riau Lingga dengan Govenmen Holanda, senta mafhum kontnak-kontnak itu; salasilah ketununan naja-naja Bugis dan hubungan meneka dengan naja-naja Melayu; adat istiadat Dinaja Melayu; bebenapa surat-sunat kerajaan yang menupakan sebagai catatan sejanah dan lain-lain, disalin dan dihimpunkan oleh

6Maksudnya Kitab yang mengandungi buah (hujah; perkana) yang dituntut untuk menerangi hati.

xv

Raja Khalid ibni Raja Hassan al-Haji, Riau.~ (Pada judul naskhah ditulis nanianya Ibni Hassan Khalid at Hitami, Riau; dan pada tempat-tempat lain ditulis: Khalid ibni Raja Hassan. Riau; atau ditulis: Khalid Hitam sahaja). Keadaan naskhah mi keselunuhannya boleh dikatakan telah begitu uzun dan reput. Sebahagian besan helai-helai kentasnya telah koyak dan tencabut dan kurasnya, dan ada bebenapa bahagiannya sudah benkecai-kecai. Selain dan yang tersebut di atas itu, ada juga terdapat beberapa kelemahan di dalam naskhah asal mi; antaranya banyak juga didapati halaman-halaman yang kosong, atau sengaja dikosongkan oleh penulis atau penyalinnya, seolah-olah disediakan untuk tempat mengisi atau menyisipkan sesuatu yang beliau fikirkan mustahak atau berguna, bakal dicatat kemudian kelak. Satu contoh mengenai perkana tersebut ialah sesudah halaman yang benakhin dengan angka 214 (tulisan angka liii kalau kunang diamat-amati, menupakan angka 289), iaitu berakhin dengan dua halaman mengenai asal penbahasaan Tun; Raja; Engku dan lain-lain, telah dimulai semula dengan angka halaman (2), (angka halaman (1) telah hilang). Kemudlan disambung pula dengan bab banu, iaitu Kontrak yang ktiga pada masa Marhum Jaafar. Bab mi benakhir dengan angka halaman (10). Selepas itu kosong tiga halaman; disambung pula dengan halaman (15), benmula dengan bab banu berjudul Nukil Treaty yang telah diputuskan di antara Inggeris dengan Holanda, Tahun 1824, bab mi benakhir pada halaman (35). Selepas halainan (35) ml, dimulai pula dengan angka halaman (290), hinggalah berakh!r dengan halaman (320). Satu lagi contoh, ialah sesudah naskah itu diakhini dengan angka halman (320), maka ditmbah pula dengan dua halanian lagi, yang tiada mempunyai angka halaman. Di dalam kedua halaman tensebut diisi dengan (1) keterangan mengenal Penatunan ketentuan bilangan jawatan-jawatan di dalam pekenjaan tabal, dan (2) Peratunan nilaian raja meminang sama raja, dan sania sendini, ambil berambil; dan persalinannya yang dipakai. Demikian keadaan yang terdapat pada sebahagian besar naskhah itu, iaitu bolehlah dikatakan bahawa susunannya me

7Cucunda kepada Raja Mi al-Haji (penuiis Tuhfat ai-Nafis) Lihat Abu Hassan Sham Karya-karya yang Beninsu, AgamaDan PengarangMelayu Riau SehinggaAwalAbadKe-20Dewan Saslera, 15 Dis. 1983. him. 23.

Xvi

ngenai penkana, penmstiwa, atau kejadian yang dicatatkan tidak begitu tenatun, banyak yang tidak bentunutan pertalmannya antana satu sama lain, hingga menyebabkan susunan isinya merupakan satu catatan sejanah sahaja. Judul-judul dan angka-angka halaman di dalam naskhah asal kitab mi menurut susunan asalnya ialah sepenti benikut: i. Penjanjian antara Covermen Holanda dengan raja-naja sebelah Riau, yakni di dalam Riau, iaitu empat kontnak. HIm. 1-5. Kontrak kenajaan zatnan Sultan Mahmud Syah dengan Govermen Holanda di dalatn Tahun 1199 Sanah (1784). Salman kontrak masa Sultan Mahmud Syah. HIm. 6-10. Salman surat danipada Jacob Peter van Braam. HIm. 11-12. Kontrak Kompeni Holanda dengan Sri Paduka Sultan Mahmud Syah 13-25. Kontrak Kerajaan negeni Riau, Lingga dan takluknya masa al Sultan Abdul Rahman ibis! Al-Marhum Sultan Mihmud Syah, Tahun Masihi 1818. HIm. 26-36. Salman bunaman mafhuni Kontrak pada masa Marhum Sulaiman yang 36 Fasal akan datang diambil maksudnya. HIm. 37-44. (Sesudah in! 5 halaman kosong). Kontrak Kerajaan Riau, Lingga masa Marhum Sultan Sulaiman Badrul Alam Syab, dan Yang Dipertuan Mudanya Sultan Alauddmn Riayat Syah, Tahun Sanah 1284. Him. 50-67. Daftar segala tanah-tanah dan pulau-puiau yang menjadi daenah Kerajaan Riau, Lingga. (termasuk juga surat-sunat antara kedua pihak Riau-Hoianda, mengenal batasanbatasan sempadan) him.68-77. Antikel -ii keputusan Govenmen Fasal lnderaginiangka 47. Antikel 1~. Him. 81-85. Nama pulau-pulau dan tempat-tempat pak Govenmen Riau. Him. 87-88 Cukal bia yang teradat dalam Riau-Lingga. HIm. 89-92. Salman sunat-surat di antara Yang Dipertuan Muda dengan pihak Governmen Hoianda di Ria. Him. 93-105. Penambahan kontnak zaman al Sultan Abdul Rahman Muazam Syah Kerajaan Lingga. Him. 105-116.
-

ii.

iii.
-

iv. v.

vi.

vii.

viii.

ix. x. xi. xii. xiii. xiv.

xvii

xv.
xvi.

Cukai barang-barang masuk negeni. (tiada benangka halaman, sebanyak 7 halaman).


.

Perhimpunan beberapa hudud watasan. Him. 117-136.

xvii.
xviii. xix.

Salman surat menyatakan kebodohan orang mafhumkan kontrak. 137-141.


Undang-undang adat istiadat raja-raja Melayu daripada zaman Sultan Iskandar Syah Zulkarnain. HIm. 142-146. Aturan gendang nobat daripada zaman Sultan Sulaiman. Aturan liii terus dan mula-mula berdiri Kenajaan Riau

hingga waktu in! berjalan juga, Tahun Sanah 1313. Him. 148-155. xx. Undang-undang adat istiadat raja-raja bekerja besar, atau bertabal, atau bekenja nikah kahwin. Him. 156-181. xxi. Sejarah naja-raja Bugis dengan raja-raja Melayu atas jalan ikhtisar. Dikeluankan daripada Sejarah Meiayu yang bennania Tawar!kh a! Wusta. HIm. 182-212. xxii. Asai perbahasaan Tun, Raja, Engku waghairu zalik. Him.213-214. xxiii. Satu kontrak pada zaman Sultan Abdul Rahman Syah, Hlm.2-i0 (Him. (1) telah hilang). xxiv. Sejarah peraturan keturunan raja-raja Bugis di negeni Luok. Him. 15.30. xxv. Treaty dengan Holanda Tahun 1824. Nukil Treaty yang telah diputuskan di antara Inggenis dengan Holanda 1824. Him. 31-35. xxvi. Aturan Pahlawan Bahtera, iaitu jabatan yang teiah ditentukan bagi penjaga penahu kerajaan 1386 Sanah. Him. 299-298. xxvii. Aturan Amir Manda dan igal Tahun Sanah 1311. HUn. 299-300. xxviii. Aturan Kayu Kayan Pihak Riau, hIm. 302-308. xxix. Atunan Sambut menyambut, him.309-3 17. xxx. Undang-undangbagi juragan Knuis, 319-320. xxxi. 1-eracuran ketentuan bilangan jawatan-jawatan di dalam jiekenjaan tabal; peraturan dan nllaian raja meminang sama naja. (dua halaman tambahan). Demikian bentuk susunan naskah asal Kitab Thamaratul Matlub FE Anuaril Qulub itu. Dalam hal mi ingin saya memetik sebahagian danipada pendapat yang teiah diberilcan oleh Encik

xviii

Mohd. Yusuf bin 1bnahim~dalam satu laporan beliau, iaitu setelah menyemak dan mengkaji naskhah asal kitab tersebut antara

lain-lain beliau menyatakan:


Tidak dapat dinyatakan dengan tepat untuk apakah kitab sebenarnya ditulis. Selain dhnipada hakikat bahawa ianya sebuah buku catatan sejarah (dalam pengertian luasnyaekonomi, politik, sosial dan adat-adat), yang kadangkala mempunyai ciri-ciri pensejanahan tnadisional, tidak tendapat cini-cini lain yang menunjukkan bahawa ianya bukan dan jenis kitab berbentuk deinikian. Ditilik dan segi pensejarahan modenlah maka kitab mi disifatkan sebagai suatu catatan sejarah sahaja; kerana kalau mahu dikatakan

mi

suatu teks sejanah maka ianya kekurangan cini-cini untuk dianggap demikian, malah untuk dianggap sepenti Tuhfat al-Nafis sekalipun. Walaupun demikian, kekurangannya itu bukaniah benerti ia tidak boleh dianggap sebagai satu sumber sejanah yang penting. Malah atas alasan inilah kitab mi peflu diusahakan. Sebagai suatu sumber sejarah kitab mi penting dalam bebenapa aspek: i. politik ii. ekonomi iii. sosial
Ketiga-tiga aspek yang dinyatakan itu, walaupun pada hakikat

pengentian menyelunuh, yang sebenarnya adalah benkaitan antana satu sama lain, tetapi di dalam kitab mi seolah-olah ketiga-tiganya tidak berhubung langsung. Perhubungan antara ketiga itu hanyaIah terdapat dalani erti kata bahawa ketiga-tmga aspek adalah merupakan catatan-catatan bagi sebuah kenajaan, kekuasaan Melayu pada K.M.19yakni kenajaan Johon-Riau-Lingga. Penhubungan seperti mi hanyalah dapat disifatkan sebagai penhubungan mekanik sahaja, dan bukanlah suatu pertalian yang benbentuk sebab musabab (causation). Dalaxn lain-lain perkataan aspek-aspek iktisad yang terdapat di dalamnya, misalnya, tidak dinyatakan sebab
kejadiannya, yakni sama ada disebabkan oleh poiltik ataupun sosial tdi. Begitu juga aspek-aspek yang dua lagi, sama juga ke-

adaannya.
8sekarang berkhidmat sebagai Professor Madya. Jabatan Sejanali 1.1KM, Bangi, Selangor. Dalam sal-mn 1969, semasa beliau masih menuntut segabal seorang mahasiswa jurusan Sejanah di Universiti Malaya, dalarn masa cuti panjang Universiti itu beliau telali berkhidmat sementara di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan telah ditugaskan oleb pihak DBP untuk mengkaji dan inembuat laporan mengenai K/tab ThamaratulMatlub FiAnuarif Qulub.

xix

Jadi, di antara ketiga-tiga aspek terpenting di dalam kitab mi, tidak dinyatakan langsung tentang pertaliannya di antana satu sa-

ma lain. Keadaannya yang demikian menjadikan kitab mi sesuai dengan anggapan tadi bahawa ianya adalah sebuah catatan sejarah. Sebagaimana kebanyakan buku-buku catatan sejarah, maka ahli sejanah, atau siapa saja yang membacanya dengan nasa sejanah, mesti menggunakan historical imagination nya untuk membayangkan di dalam kepalanya bahawa pentalian di antara ketiga aspek tadi sebenannya ada. Memang sebenannya pertalian sebab musabab di antana ketiga-tiganya itu ada, tetapi tidak dinyatakan dengan bentulis. Kitab mi juga adalah merupakan catatan sejarah kerana ben. bezanya penistiwa-penistiwa yang dicatatkan. Memanglah setiap buku sejanah itu akan menuliskan penistiwa-penistiwa yang benbeza, tetapi di dalam buku mi, tidak terdapat suatu sekuens yang lojik, serta tenatur yang menghubungkan antana satu kejadian dengan kejadian yang lain. Maka demi hujah yang tenakhin inilah nasanya. tepat kalau buku mi dilihat dan segi bahagian-bahagian sepenti benikut: i. Sejarah ii. Adat-adat Kedua-dua pembahagian mi hanyalah menupakan pembahagian untuk memudahkan sahaja, dan sayugianya, masih menupakan pecahan-pecahan dan anggapan sebagai cacatan sejanahtadi. Demikian di antara pendapat Encik Mohd. Ysuf bin Ibnahim
mengenai naskhah asal Kitab Thamaratu!. Matlub Fi Anuaril

Qulub

mi,

dan tidaklah saya benhajat membicanakannya dengan

lebih lanjut

Sebenannya tnansknipsi dati tulisan Jawi ke Rumi naskhah mi dalam bentuk asalnya telah pun siap saya usahakan;- tetapi demi
tujuan kmnanya dapat mengunangkan bentuk susunan yang menupa-

kan sebagai catatan sejarah sahaja itu, maka terpaksalah dibuat ubahan dan pindaan pada susunan bab-babnya, senta dibeni tajuktajuk barn, setakat yang tenupaya dengan kemampuan pengetahuan saya yang cetek dan serba kekunangan mi.
Bagaimanapun, pindaan dan ubahan-ubahan yang dilakukanselain dan pengalihan dan tulisan Jawi ke Rumi, tanda-tanda berhenti, dan penenggan-perengganubahan-ubahan yang tennyata

sekali ialah seperti yang disebutkan tadi, iaitu mengenai atunan susunan bab-bab dan setengah-setengah tajuknya sahaja; tetapi xx

berkenaan dengan setiap patali penkataan, susunan ayatayat dan jalan bahasanya, adalah dikekalkan keasliannya. Sementana masih dalam membicarakan hal mengenai naskhah asal Kitab Th~rnaratul Mat/nib F! Anuaril Qulub ml, maka ingin saya menanik~penhatian mengenai penyalmn atau penyusun kitab tersebut, Raja Khalid ibni Raja Hassan al-Haji. Seperti yang telah difahami bahawa beliau ialah cucunda kepada Raja Au al-Haji,9 penulis Tukhfat al-Najis; Sa/asilah Melayu dan ,Bugis dan sekalian Raja-rajanya dan lain-lain. Penkana yang menjadi tanda tanya dalam hubungan mi, ialah mengenai judul atau tajuic bagi satu bab di dalam Kitab Thamaratu/ Mat/nib F? Anuaril Quuub itu, yang benbunyi: Bahawa inilah sejarah raja-naja Bugis dengan raja-naja Melayu atas jalan ikhtisan, dikeluankan danipada Sejarah Melayu yang bernama Tawarikh a! Wusta. Ten~alindi Riau, Penyengat Sanah 1313. Di samping itu, terdapat juga di tempat-tempat lain di dalam kitab itu, beliau menlyebut nama sebuah lagi kitab, iaitu Tawarikh al-Kubra, yang beliau maksudkan sebagai sebuah kitab nujukan untuk menlgetahui salasilah dan sejarah naja-naja Bugis dan najaraja Melayu itu. Menilik kepada hakikat dani apa yang tersebut di atas itu, maka tennyatalah bahawa Kitab Thamaratul Matluji F? Anuari! Qulub in atau mana-mana bahagian di dalamnya, bukanlah ditununkan atau dipetik dan Tuhfat al-Nafis atau dan Salasi/ah Melayu dan Bugis, dan Seka/lan Raja-rajanya; walau sekalipun hubungan penyalin dengan penulis tersebut ialah di antara cucunda dengan ninda. Dalam soal mi mungkin juga timbul tanda tanya: adakah Raja Au al-Haji juga ada menggunakan kedua buah kitab Tawarikh eel- Wusta dan Tawarikh al-Kubra itu dalam menghasilkan karya-karya beliau? Dan di manakah adanya sekanang kedua-dua buah kitab tensebut? Memang dapat diduga bahawa sebagai seonang yang tenkenal dalam golongan bangsawan ketika itu, Raja Khalid ibni Raja Hassan al-Haji, tentunya berdamping rapat dengan istana, dan juga dengan pihak berkuasa Holanda yang berkenaan; maka Ku, tidak hairanlah kinanya peluang sentiasa terbuka bagi beliau men9op.cit-

xxi

jalankan usaha-usaha menyalin dan menghimpunkan segala sesuatu catatan rasmi dan sebagainya, yang ada tensimpan di dalam istana, juga dan pihak pegawai-pegawai Holanda ketika itu; sehingga akhinnya, benjaya menghasilkan buah usa.ta beliau, iaitu Kitab ThamaratulMatlub FiAnuaril Quiz-,b itu. Sebagai penutup kata, saya dengan sepenuh ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tenima kasih kepada pihak Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, serta kepada Ketua Pengarah DBP, Dato Haji Hassan Ahmad, kenana menyetujui dan mengizinkan saya menyelenggarakan Kitab Thamaratul Mat/jib Fi Anuaril Qulub in dalam tugas saya sebagal Penulis Tamu bagi tahun 1983. Begitu juga saya ucapkan setinggi-tinggi tenima kasih kepada Penganah Muzium Negana, Dato Shahnum Yub dan kakitangan Muzium tensebut yang telah bensusah payah menyediakan petapeta Kpulauan Riau, untuk digunakan bagi buku mi. Ucapan terima kasih saya yang tiada terhingga kepada Yth. Bapak Lukman Ali, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar, Republik Indonesia, Kuala Lumpur; khususnya kepada Yth. Eapak Drs. M. Dahlan Mansoer, atas kerj asama membantu mengeja nama-nama dalam bahasa Belanda yang tertulis dalam huruf Jawi dalam naskah asal Kitab Thamaratul Matleib Fi Anuarii Quuub itu. Tidak sekali-kali saya lupakan budi dan kenjasama yang telah dibenikan kepada saya oleh Sdn. Ghazali Sulaiman selaku Editor buku mi dan rakan taulan saya, pegawai-pegawai dan kakitangan yang benkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka, semasa saya mengusahakan buku mi sehingga selesal. Kepada tiap-tiap seonang itu saya ucapkan setinggi-tinggi tenima kasih. Segala budi dan kerjasama nakan taulan saya itu akan jadi kenangan di sepanjang hayat saya, dan saya berdoa semoga Allah subhanahu wa taala akan -membalasnya dengan sebaik-bamk balasan.
-

Kuala Lumpun, 31 Disember 1983 A. Samad Ahmad

xxii

KANDUNGAN
Prakata Pendahuluan

Muka Swat v
vii

flab I. Salasi!ah Ketununan Raja-raja Bugis di Riau IL Lanjutan Salasilah, Kisah Upu Lima Beradik III. Hubungan Raja-naja Melayu-Bugis IV. Adat istiadat Raja-naja Melayu V. Istiadat Bekerja Besar Bertabal, Kahwin Vi. Salman Versluit Yang Dipertuan Riau VII. Salman danipada Khat Marhum Mursyid VU!. Aturan Amir Manda dan Igal Tahun 1311 ix. Atunan Sambut Menyambut X. Aturan Pahiawan Bahtera XI. Atunan Kayu-kayan Pihak Riau XII. Beberapa Kontnak Rian-Belanda XIII. Kontrak Zaman Sultan Mahmud Syah XIV. Kontrak Dibuat Semula XV. Kontnak Zaman Sultan Abdul Rahman Syah Tahun

12 26 41 50 67 78 82 86 93 204 III 116 122


135

1818 Masehi
XVI. Pensetiaan Inggenis-Belanda XVII. Kontnak yang Ketiga pada Masa Manhum Jaafan XVIII. Kontrak yang Keempat Masa Manhum Munsyid XIX. Salman Bunaman Mafhum Kontrak XX. Penwatasan Riau-Lingga dengan Danatan Sumatera XXI. Cukai Bia yang Tendapat XXII. Mafhum Kontnak Lama Minta Dipinda XXIII. Perjanjian Banu dengan Bebrapa Pindaan XXIV. Ketentuan Watasan Tanah

144
150

160
176 192 204 208

215
232 243
248

XXV. Mathum Kontrak XXVI. Ketentuan Jawatan dan Tugas-tugas


xxiii

BABI
SALASLLAH KETURUNAN RAJA-RAJA BUGIS DI RIAU
BismillahirRahmanir Rahi,n. WAB,4 DAHU NASTA IN, bahawa inilah sesungguhnya sejarah peraturan keturunan raja-raja Bugis di negeri Luwuk, yang bernama Lamadusalad, keturunan daripada Sawerigading dan keturunan daripada Siti Malangkai. Kata setengah riwayat keturunan daripada Balkis, isteri Nabi Allah Sulaiman alaihissalam FValakinallahu taala alam bihakikaha. Lamadusalad inilah raja Bugis yang mula-mula masuk Islam, berimankan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam. Maka Ia mi beranak tiga orang laki-laki. pertama anaknya, Upu Pajung, negeri Luwuk kerajaannya. Kedua Upu Tanderi Burung Daeng Rilaka, ialah yang mengembara ke sebelah Barat, kebanyakan anak cucunya menjadi raja pada pihak Pulau Kalimantan, seperti Mempawah, Matan, Pontianak dan Sainbas. Bermasukan ada yang sebelah ibu, kebanyakan pula menjadi raja sebelah Barat pada pihak Johor, seperti Riau, Lingga, Selangor, Siak dan Singapura. Bermula jika hendak mengetahui salasilah itu, maka ketahui olehmadalah Upu Tanderi Burung Daeng Rilaka itu beranak lima orang laki-laki, satu ibu dan satu bapa; seorang anak perempuan lain ibu iaitu ibunya anak raja Bugis Tapomanah. Syahadan, yang lima orang laki-laki itu; pertama, namanya Upu Daeng Perani; kedua Upu Daeng Menambun yang jadi

Penambahan di Mempawah; ketiga, IJpu Daeng Merewah, yang bergelar Kelana Jaya Putera, yang mula-mula jadi Raja Muda I3ugis di dalam Riau; keempat Upu Daeng Celak yang jadi Yarnwan Muda Riau juga; kelima Upu Daeng Kemasi, yang jadi Pangeran Mangkubumi Sambas. Adapun Ratu Ruatur, iaitu perempuan yang jadi raja di Tapomanah. Maka lihatlah pada kaedah sejarah mi, yang mengatakan anak cucunya. Lamadusalad (Raja Bugis di Luwuk)

Upu Daeng Biasa Jadi Raja Mayor di Betawi

Upu Tanderi }3urung Daeng Rilaka Mengernbara ke sebelah barat

Upu Pajung Jadi Raja di Luwuk

Ratu Ruatur Patih Jamaluddin Engku Keraeng Patih Tojok Patih Menteruh Taniaji Padh Dayang Rasunan Patih Dayang Persangat Patih Siti Fatimah

Upu Upu Upu Upu Upu

Daeng Daeng Daeng Daeng Daeng

Perani Merewah Menambun Celak Kemasi

Syahadan, masa Upu Daeng Rilaka lima beranak ada di dalam negeri Tapomanah, Upu Daeng Rilaka berbinikan Ratu Perempuan Tapomanah; mendapat seorang anak perempuan, namanya Ratu Ruatur ialah jadi raja Tapomanah; dan tatkala Upu Daeng 2

Rilaka di negeri Tapomanah itu, ia mendapat besi yang bisa daripada gemala kerbau yang didapatnya di dalam sampul. Besi itu diperbuatnya badik dan taji, dinamakannya taji itu kerami. Badik itu diberinya hulu tanduk kucing, demikianlah kisahnya. Kemudian pergilah pula Upu Daeng Rilaka lima beranak, jadi enam dengan dirinya, serta dengan juak-juaknya pergi mendapatkan saudara pupuannya, iaitu Raja Boni. Maka keluar dan Boni itu pergi ke Mengkasar bersama Raja Boni. Kemudian balik pula ia ke Boni semula sama-sama Raja Boni, baharulah pergi ke Mengkasar. Sebilah keris diberi oleh Raja Boni kepada saudaranya, Upu Daeng Rilaka, namanya kenis itu Tanjung Lada. Maka dipakainya akan anaknya yang bernama Daeng Perani. Keris inilah yang ditikamkannya anak Raja Mengkasar, yang benbuat jahat.dengan isteri Raja Boni di Mengkasar. Sudah mati anak Raja Mengkasar itu, lalu pula ia pergi ke Tanah Jawa, iaitu negeni Betawi, berjumpa saudaranya Upu Daeng Biasa namanya. Dan situlah ia mendapat sebuah pencalang, diberi oleh saudaranya itu dengan secukup-cukup senjata dan modal. Pencalang itu baharu sudah. Maka pencalang itu dibawanya pergi belayar mengembara ke sebelah Barat; jatuh ke Siantan, lalu anaknya Upu Daeng Perani, berbini dengan anak seonang Bugis, namanya Nakhoda Alang. Maka dapat anak dua orang, seorang perernpuan dan seorang laki-laki. Lain lagi anak-anak Daeng Penani di Tanah Melayu, seperti di Riau dan Kedah. Maka tiliklah sejanah di bawah mi; maka jatuh sejarah mi Upu Daeng yang berlima saudara itu, iaitu anak Daeng Rilaka, adanya. Upu Daeng Perani Maka dimulai anak yang tua bennama Daeng Perani. Inilah sejarahnya di bawah mi: Bermula Daeng Perani yang berbmni di Riau akan saudana Marhum Sulaiman, dapat seorang anak perempuan, namanya Raja Maimunah; dan anak Iaki-lakinya bernama Daeng Kemboja, jadi Raja Muda yang ketiga di dalam Riau. Seonang lagi anak perempuannya, Raja Khadijah namanya, bersuamikan Yamtuan Siak, Raja Alam. Adapun Raja Maimunah bersuamikan Temenggong Johor; dan ada lagi dua orang perempuan anaknya, seorang di Selangor dan seorang di Kedah.

Upu Daeng Perani

Raja Maimunah isteri Temenggung Johon


.

Raja Khadijah jadi isteni Raja Alam, Siak

Daeng Kemboja iaitu Marhum Janggut

Sebenmula. tatkala belayan Upu Daeng Rilaka enam beranak itu dan Siantan, lalu ke Melaka; dani Melaka, lalu ke Kemboja. Balik dan Kemboja, ke Siantan pula; memperolehi sebuah kici, kenana menang menyabung ayam. Kici itu diperbuatnya enam buah lagi, menjadi tujuh buah dengan penahu perangnya. Maka pada waktu itulah Upu Daeng Rilaka kembali kerahmatullah ta!ala; tinggallah anak-anaknya Upu yang lima beradik itu. Maka jatuhlah kepada sejarah yang kedua daripada anak Upu, yang bernama Daeng Menambun. Upu Daeng Menambun Syahadan, Daeng Menambun inllah yang jadi raja Mempawah, dengan gelaran Suria Negara Pangenan, sebab ia berbinikan anak Sultan Matan yang bernama Puteni Kesumba. Kerana, adalah Sultan Matan itu dirampas oleh saudaranya- kerajaannya, lalu ia Ian membawa anak bininya ke Banjar; kemudian dilanggarnya pula Matan, tetapi tiada alah. Maka tertangkaplah ia oleh saudaranya itu, lalu dikurungnya di dalam masjid. Kemudian datang Upu yang lima bersaudara itu, melepaskan dia dan mengembalikan kerajaannya semula. Saudara Sultan Matan yang bernama Ratu Agung itu pun ditangkapnya pula, lalu dikurung di dalam satu kota kecil sampai mati. Syahadan, Upu Daeng Menambun dapat anak dengan Puteni Kesumba, sepuluh orang, enam Iaki-laki dan empat perempuan, seperti dibuat pertitian di bawah mi: Upu Daeng Menambun Anak laki-laki Gusti Jamnil Gusti Jemadin Gusti Jalderi 4 Utin Dawaman Utin Cenderasari Utin Cenderamidi

Ratu Sunia Kesukma Gusti Jalma Gusti Sina

Utin Tawang

Kemudian, setelah selesai daripada pekerjaan, maka Upu-upu yang berlima beradik itu belayarlah ke Riau dengan perahu penangnya tujuh buah. Belayarnya itu sebab dipanggil oleh sebelah pihak raja Melayu di Riau yang bennama Sultan Sulaiman; sebab ia minta tolong ambilkan kenajaannya danipada Raja Kecik, Siak. Maka apabila sampai ke Riau berjumpa dengan Raja Sulaiman. Maka Raja Sulaiman pun milita tolong ambilkan kerajaannya danipada Raja Kecik, Siak; lalu membuat perjanjian antana kedua pihak, iaitu jika alah Siak, maka Raja Sulaiman jadi Yamtuan Besar. Upu yang benlima itu, salah suatunya jadi Yamtuan Muda selama-lamanya, turun temurun sampai ke anak cucu. JanjinyaBarang siapa mungkir, dibinasakan Allah taala. Dan lagi, memerintah Kerajaan Riau, Johor, dengan segala daerah takluknya, Yang Dipertuan Mudalah yang empunya kuasa Syahadan, apabila sudah selesai sumpah perjanjian itu, maka Upu yang berlima pun menyiapkan penjajabnya. Apabila sudah siap, lalulah ia pengi melanggar Raja Kecik ke Siak. Maka Raja Kecik pun alahlah, lalulah didapatnya segala kerajaan Johor itu. Maka dibawanya ke Riau, lalulah dilantiknya Raja Sulaiman, bergelar Sultan Badrul Alam Syah; dan Sultan Sulaiman melantik Upu Daeng Merewah menjadi Yang Dipertuan Muda, dan Daeng Celak pun dinikahkan dengan saudaranya yang muda bFrnama T.engku Puan nama timang-timangannya Tengku Mandak. Upu Daeng Merewah Maka beralihlah pula pada sejarah Upu Daeng Merewah, anak yang ketiga Upu Daeng Rilaka. Sebermula, Upu Daeng Merewah itu apabila sudah bergelar Yamtuan Muda, lalu berbinikan anak Temenggung yang bernama Encik Ayu. Maka dapat anak tiga orang, seperti yang dipenbuat pentitian di bawah mi: Upu Daeng Merewah Anak laki-laki Raja Said Kelana Encik Onok 5 Anak perempuan Raja Fatimah

Syahadan, apabila sudah selesai Upu-upu yang benlima beradik itu disampaikan janji oleh Sultan Sulaiman, iaitu Upu Daeng Merewah sudah jadi Yang Dipertuan Muda, maka tiada berapa lama kemudian, raja Kedah pun berkirim surat kepada Upu yang berlima beradik itu. Ia minta tolong, yang kenajaannya diambil oleh saudaranya yang muda daripadanya dengan kekerasannya sahaja. Maka Upu yang berlima beradik pun berangkatlah ke Kedah, berjumpalah ia dengan raja Kedah yang tua. Maka raja Kedah yang tua itu pun. minta tolong tutup malunya itu. Apabila selamat sampai maksudnya, akan dibeninya hadiah lima belas bahara ninggit. Maka menenimalah Upu yang berlima beradik itu. Maka lalulah benperang ia dengan Yamtuan Kedah yang lama itu. Ada kina-kira sebulan lamanya, Yamtuan yang lama pun alah, dapatlah ia kotanya, Yanituan pun lan. Maka diangkatlah yang tua jadi raja di Kedah. maka dibayanlah oleh raja Kedah perjanjian itu, ada kira-kira tiga bahara dahulu; yang selebihnya lagi, bentangguh ia. Maka Upu-upu yang berlima beradik itu pun balik ke Riau dengan kemenangannya, dan tetaplah ia di Riau. Upu Daeng Celak (Daeng Pall) Kemudian dan itu, maka beralihlah pula kepada sejarah Manhum Mangkat di Kota, iaitu Daeng Celak atau nama lainnya Daeng Pali. Bermula Daeng Pali itu, ialah Raja Muda (Yans Dipertuan Muda) yang kedua, bergelar Sultan Alauddin ibni Upu, ialah yang disebut Marhum Mangkat di Kota. Adalah ia benistenikan raja Melayu, saudara Manhum Sulaiman yang bernama Tengku Mandak. Puteranya dengan Tengku Mandak dua orang perempuan; seonang bernama Tengku Putih, jadi isteni Marhum Abdul Jalil, putera Marhum Sulaiman; beranakkan Marhum Mahmud, iaitu ayah Marhum Sultan Abdul Rahman, dan datuk Marhum Muhammad, dan moyang Yang Dipertuan Besan Sultan Mahmud, yang ada pada tanikh membuat sejarah mi. Yang kedua putera Marhum Mangkat di Kota dengan Tengku Mandak, bennama Tengku Hitam. Ia bersuamikan Tuan Syed Hussin bin Yahya dan berputerakan Tengku Syanifah dan Tengku Syarifah itu bersuamikan Engku Syed Muhammad Zain al-Qudsi, mendapat beberapa orang anak danipadanya iaitu Tengku Andak, 6

Tengku Ngah, Tengku Ni, Tengku Inang, Tengku Wok, Tengku N ong. Putera yang laki-laki Manhum Mangkat di Kota, ada dua onang; pentama Raja Haji, iaitu Marhum Mangkat di Teluk Ketapang, a! syahid ft sabillllah taala; dan yang kedua, Manhum Salleh, iaitu Sultan negeni Selangon, adalah kopeknya orang Melayu, adanya. Putena Marhum Mangkat di Kota yang penempuannya, lain danipada Tengku Putih dan Tengku Hitam ada dua onang lagi, iaitu Raja Aminah dan Raja Halimah namanya. Adapun Raja Aminah jadi isteri Arung Lenga, berputenakan Encik Engku Raja Sulaiman, dan Encik Engku Raja Sulaiman itu benistenikan Raja Buntit, puteni at Manhum Mangkat di Teluk Ketapang, maka benputerakan Raj a Entih yang j adi isteni Manhum Sultan Abdul Rahman, putena Sultan Mahmud. Raja Entih inilah bunda Sultan Muhammad, putera Sultan Abdul Rahman Yang kedua puteni Encik Engku Raja Sulaiman itu, Wok namanya. Dialah yang jadi isteni Engku Temenggung, iaitu putena yang kecil dan putera Raja Maimunah. Adapun Raja Halimah, puteni Marhum Mangkat di Kota yang seorang lagi itu, jadi isteni Manhum Sultan Jambi. Lihatlah pertitian di bawah mi: Upu Daeng Celak (Daeng Pall) Anak laki-laki Raja Haji (Marhum Mangkat di Teluk Ketapang) Marbum Salleh (Raja Selangon yang pertama) Anak Perempuan Tengku Putih (Isteni Marhum Abdul Jalil) Tengku Hitam (Isteni Tengku Syed Hussin) Raja Aminah (Isteri Arung Lenga) Kaja 1-laliman (Isteri Sultan Jambi) 7

Upu Daeng Kemasi Syaliadan, apabila tetaplah Upu-upu yang berlima mi di dalam negeni, maka saudaranya Upu Daeng Menambun serta Upu Daeng Kemasi, benmohonlah kepada paduka kekanda-adinda yang bentiga benadik itu akan balik ke Mempawah. Maka belayanlah Upu Daeng Menambun serta Upu Daeng Kemasi ke Sambas, tujuh buah kelengkapan akan perahunya. Maka apabila sampai di Sambas, lalu dipermuliakan Orang Besar-besar dan oleh Sultan lalu dinikahkan dengan saudaranya yang bernama Raden Tengah. Maka beralihlali kepada sejanah Upu Daeng Kemasi yang digelar oleh Sultan, Pangeran Mangkubumi; memenintah di dalam negeni Sambas dengan segala takluk daerahnya. Maka ia mendapat anak ernpat onang pertaina, Mas Sani; kedua, Mas Saja; ketiga, Daeng Bogak; dan keempat Mas Utih.

Raja Haji Marhum Teluk Ketapang


.

Sebenmula adalah Raja Haji al-syahidfl sabili!lah taala, ialah putera Upu Daeng Celak. Dialah yang mangkat di Teluk Ketapang, di Melaka, kenana berperang dengan Belanda; bundanya Tengku Mandak, saudara Sultan Slaiman Riau-Lingga. Bermula adalah puteranya yang tua penempuan, Raja Salamah namanya; bundanya bennama Maran, iaitu puteni naja Asahan. Timang-timangannya Engku Teluk; ialah jadi isteni Raja Nala, saudara Raja Ibnahim, putena Manhum Salleh, naja Selangor yang pertama danipada cucu Upu. Syahadan, yang kedua Raja Siti, iaitu Tengku Besan, ialah yang jadi isteni naja Bugis Tapomanah yang bennama Engku Kenaeng Talibuk. Yang ketiga, Raja Hamidah, iaitu Engku Puteni, isteni Marhum Mahmud yang pentama, iaitu Marhum Besar yang mangkat di Lingga. Adalah Engku Besar dan Engku Puteni mi satu bunda, iaitu Raja Perak, puteni Marhum Janggut. Ada lagi puteri Manhum Teluk Ketapang dengan anak raja Indenagini dua onang penempuan. Pertama, Raja Buntit, ialah jadi isteni Engku Sulaiman; anak perempuannya yang bennama Raja Wok, jadi isteni Temenggung Johor Abdul Rahman. Kedua, puteranya dengan anak raja Inderagmni, bennama Tengku Tengah, ialah jadi isteni Marhum Selangor, iaitu Raja Ibrahim, Sultan Sela8

ngor yang kedua, yang digelan Engku Puan. Adapun puteranya yang berkopek, iaitu Raja Aminah dan Raja Pasir. Putena Manhum Teluk Ketapang yang laki-lakinya empat orang. Pentama, Raja Jaafan; kedua, Raja Idnis; ketiga, Raja Pahang; dan yang keempatnya, Raja Ahmad. Adapun Raja Jaafar itu yang j adi Yang Dipentuan Muda Riau yang keenam danipada cucu Upu. Raja Ilaji (Marhum Teluk Ketapang) fi sabilillab taala

Raja Raja Raja Raja

Jaafar Idnis Pahang Ahmad Raja Entih Sultan Muhammad Sultan Mahmud Engku Embun

Raja Salamah Raja Siti Raja Puteri Raja Buntit EngkuTengah Raja Aminah Raja Pasir

Yang Dipertuan Mda Raja Jaafar Putera Marhum Raja Haji fi sabilillah taala Anak laki-laki Raja Abdul Rahman Raja Au Raja Abdullah Raja Jumaat Raja Muhammad Raja Mahmud Raja Kassim Raja Sulaiman Raja Hussin Raja Yusuf Raja Abas Anak perempuan Raja Maimunah Raja Khadijah Raja Saodah Raja Khalijah Raja Maniam Raja Flauimah Raja Fatimah Raja Zabidah Raja Nur Raja Safiah Raja Siti Raja Habibah Raja Salma 9

Sejarab Raja Ahmad, Saudara Marhum Jaafar Benmula adalah Raja Ahmad itu putena yang .bongsu sekali danipada Raja Haji, Manhum Mangkat di Teluk Ketapang. Maka acialah Raja Ahmad di dalam pelihanaan Marhum Raja Jaafan, diperbuatnya seperti anaknya; sebab tatkala Marhum Raja Haji mangkat, ia masih kecil, dan tiadalah ia bencenai dengan Marhum Jaafan. Adalah Raja Ahmad itu mempunyai pengetahuan pada ilmu falakiah, danipada perkitaran bulan dan matahani dan segala yang benkisar-kisar pada manzilah dan burujnya; dan ialah yang mulamula anak raja Riau pengi haji ke Makatul Musyarafah berdua benanak, iaitu dengan anaknya bernama Raja Ali. Syahadan, adalah ia bebenapa orang anak laki-laki dan penempuan. Adapun yang laki-lakinya; pertama, Raja Ali; ibunya Encik Hamidah, anak Panglima Penang Selangor. Kedua, Raja Abdullah; adalali ibunya Encik Halimah, anak Sulewatang di Lingga; ketiga, Raja Endut; keempat, Raja Kechik; kelima Raja Abdul Hamid; keenam Raja Daud; dan ketujuh, Raja Said. Adapun yang penempuannya; pertama. Raja Salehah, iaitu seibu dengan Raja Ali; kedua, Raja Cik; iaitu seibu juga dengan Raja Ali; ketiga, Raja Fatimah, ibunya anak Temenggung Inderagin, keempat, Raja Aisyah; adalah bundanya puteni Marhum Pulau Bayan, namanya Raja Hawa; kelima, Raja Safiah, keenam, Raja Maimunah, iaitu jadi isteni Engku Busu, raja Indenagini. Raja Ahmad, Saudara Marhum Jaafar Putera Marhum Raja Haji Anak lakilaki Raja All al Haji Raja Abdullah Raja Endut Raja Cik Raja Abdul Hamid Raja Daud Raja Said Anak perempuan Raja Salehah Raja Cik Raja Fatimah Raja Aisyah Raja Safiah Raja Maimunah Raja Salamah Raja Hawa Raja Maniam 10

Raja Idris, Saudara Marhum Jaafar Anak laki-laki Raja Basuk Raja Abdul Rahman Raja Ibrahim Raja Abdul Ghani Anak perempuan Raja Fatimah Raja Seni Raja Halimah Raja Khalijah Raja Salamah Raja Aisyah Raja Aminah

11

BABLI
LANJUTAN SALASILAH, KISAH UPU LIMA BERADIK
Nahmadullahu awwalan wa wa akh Iran wa zahiran wabatinan wa inalikan daiman abadan atnidan sirran madiyan wa salallahu ala Saidina Muhammadin Nablyin Arbiyin Qursiyin Arabiyin Hasyimiyin a zamu khaliqian wa khuluqiyan wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasli,nan kathira. AMABADU; adapun kemudian danipada itu, maka mi sejanah menyatakan danipada keturunan Upu Tandeni Burung Daeng Rilaka, anak Upu Lamadusauad, raja di negeri Luwuk, iaitu seorang raja daripada pihak Bugis yang datang ke Tanah Melayu, sebelah barat; yang meninggalkan benih anak cucunya menjadi raja dan menjadi anak raja-raja kepada negeri Riau, Selangon, Mempawah, Pontianak, Matan dan Sambas. Syahadan ketahui olehmu, adalah Upu itu mempunyai lima onang anak laki-laki; yang tiga itu anak Daeng Rilaka, sebelah Barat. Di sebelah Timun iaitu dua orang, namanya Daeng Menambun dan Daeng Kemasi; dan yang tiga itu pertama, Daeng Merewah, geuanannya Kelana Jaya Putena; kedua, Daeng Perani; ketiga, Daeng Paui. Maka Kelana Jaya Putena inilah penmulaan Yang Dipentuan Muda Riau, bengelar Sultan Auauddin ibni Upu. Dialah yang mengalahkan negeni Riau; yang mengambil negeni Riau danipada tangan raja Minangkabau, iaitu Raja Kecik. Kemudian dipulangkan 12

Riau kepada Sultan Sulaiman, lalu dinajakannya sekali; kenana naja Melayu pada masa itu sudah dipenbuat oleh Raja Kecik penjawatnya, adanya. Benmula adalah puteranya itupertama, Raja:Said; kedua, Kelana Encik Onok; ketiga, Raja Fatimah, bundanya anak Megat Sen Rama; keempat Engku Puan, iaitu bonda Yang Dipentuan Selangon. Adapun Raja Fatimah itu bensuamikan Marhum Janggut, iaitu Daeng Kemboja, Putera Daeng Penani yang telah tersebut itu. Adapun Kelana Encik Onok itu benistenikan anak naja Kedah, benanak seonang namanya Cau Bunga. Adapun Raja Saidberanakkan Raja Ismail dan Raja Tepah dm Selangor, adanya. Fasal Sejarah Marhum Daeng Peranm Bermula, putera-putena Daeng Perani pentama, Daeng Kemboja, iaitu Marhum Janggut; kedua, Daeng Khadijah, ia itulah jadi isteni Raja Alam, Siak; ketiga, Raja Maimunah, bensuamikan Raja Temenggung orang Melayu, dapat anak danipadanyapentama, Daeng Kecik. Maka Daeng Kecik inilah benanakkan Temenggung Abdul Rahman, dan Temenggung Abdul Rahman mnilah yang benanakkan Temenggung Tun Ibrahim di Singapuna; kedua, Daeng Celak; ketiga Engku Muda. Adapun yang penempuanpentama, Encik Puan Kecil; kedua, Encik Puan Bunda Raja, iaitulah jadi bunda Raja Johar dan Raja Hitam, ayahandanya Raja Usuh, putera Manhum Jartggut.

Fasal Sejarah Marhum Mangkat di Kota Manhum Mangkat di Kota, Daeng Pali (Daeng Celak), puterr Upu itulah Raja Muda Yang kedua, bengelan Sultan Alauddin Ibni Upu juga. Adalah ia benistenikan naja Melayu, saudana Marhum Sulaiman yang bennama Tengku Mandak. Adapun putenanya Tengku Mandak mi dua orang penempuan; seorang namanya Tengku Putih, ialah menjadi isteni Manhum Abdul Jalil, putera Manhum Sulaiman, beranakkan Manhum Mahmud, ayah Sultan Abdul Rahman, dan datok Manhum Muhammad, dan moyang Yang Dipentuan Besan Sultan Mahmud, yang ada pada tanikh membuat sejanah mi. Kedua, putena Marhum Mangkat di Kota dengan Tengku 13

Mandak itu namanya Tengku Hitam; ialah bersuamikan Tuan Syed Hussin namanya, bangsa bin Yahya, dan benputerakan Tengku Syanifah dan Tengku Syanifah itu bensuamikan Engku Syed Muhammad Zain al-Qudsi, mempenolehi bebenapa orang anak, iaitu Tengku Andak, Tengku Ngah, Tengku Ni, Tengku Inang, Tengku Luk dan Tengku Nung. Kemudian putenanya Manhum Mangkat di Kota yang lain danipada itu laki-laki-~pertama,Marhum Salleh, iaitu Sultan di Negeni Selangon, adalah kopeknya orang Melayu; kedua, Raja Haji laitu Marhum Mangkat di Teluk Ketapang al-Syahidfl Sabilillah; ketiga putena Manhum Mangkat di Kota, yang lain daripada Tengku Putih dan Tengku Hitam, iaitu perempuan, namanya Raja Aminah, jadi isteni Anung Lenga; benputenakan Encik Engku Raja Sulaiman,.dan Encik Engku Raja Sulaiman mi benistenikan Raja Buntit, puteri Marhum Mangkat di Teluk Ketapang; maka berputerakan Raja Entih yang jadi isteni Manhum Sultan Abdul Rahman. Kedua, putena Encik Engku Raja Sulaiman, Wok namanya, ialah jadi isteni Engku Temenggung, putera Daeng Kecik, iaitu putena Raja Maimunah yang tensebut dahulu itu. Seorang lagi puten Manhum Mangkat di Kota itu Raja Halimah namanya, jadi isten Manhum Sultan Jambi. Fasal Sejarah Marhum Janggut Benmula Daeng Kemboja, Manhum Janggut mi, ialah Yang Dipentuan Muda Yang Ketiga danipada cucu Upu. Zaman dialah yang meramaikan Riau dan yang bergaduh dengan raja-naja sebelah Melayu, sampai pindah ke Lingga dan berperang di sana dengan Wilanda. Kemudian balik pula menjadi naja di dalam Riau. Dialah yang benistenikan Raja Fatimah, puteni Marhum Mangkat di Sungai Baru, iaitu Kelana Jaya Putera, Daeng Menewah, dan dapat bebenapa onang putena dan putenipertama, Raja Penak, iaitu jadi isteni Marhum Mangkat di Teluk Ketapang; benputenakan Engku Besan; kedua, Engku Puteni namanya, jadi isteni Sultan Mahmud. Adapun Engku Besan itu, jadi isteni raja Tapomanali, namanya Keraeng Tauibuk. Puteni Manhum Janggut yang ketiga, Raja Khadijah namanya; keempat Raja Andak, ialah yang jadi isteni Marhum Selangor yang kedua, iaitu Raja Ibrahim, putena Manhum Salleh. Keempat Raja Said; kelima, Raja Aisyah, timang-timangannya Raja 14

Utih; keenam, Raja Endut. Adapun Raja Utih ialah isteni Raja Ismail, putena Raja Said, putena Daeng Menewah. Ketujuh, Raja All, iaitu Manhum Pulau Bayan. Kedelapan, Raja Abdul Samad; dan kesembilan Raja Usuh. Syahadan, yang tujuh benadik itu satu bonda dan satu ayahanda. Adapun Raja Usuh dan Raja Abdul Samad anak gundik dan Raja Usuh itu berbinikan emak saudana Panglima Melak, namanya Encik Aisyah, dapat anakyang pentamanya Raja Tepah; kedua, Raja Bunuk; ketiga, Raja saleha. Adapun Raja Tepah dan Raja Buruk itu mengadakan anak belaka. Lagi akan datang pada sejanahnya, adanya. Fasal Sejarah Marhum Teluk Ketapang Bermula adalah Raja Haji, iaitu Manhum Mangkat di Teluk Ketapang, iakh Yang Dipentuan Muda yang keempat danipada cucu Upu. Dialah yang mengalahkan bebenapa negeni Melayu, dan menakluki bebenapa tempat. Adapun negeni-negeni yang dialahkannyapentama, Kedah; kedua, Penak; ketiga Indenagini; keempat Sanggu. Adapun teluk rantau yang ditaklukinya, yank dimilikinya, iaitu Retih; Batin Enam Suku; Ungunan; Bunu dan Karimun, iaitu diambilnya dengan penang danipada tangan Raja Hijau dan Dato Malaikat. Adalah mangkatnya sebab penang dengan Holanda di Teluk Ketapang di negeni Melaka. Benmula adalah puterinya yang tua, Raja Salamah namanya. Bonda Raja Salamah mi Raja Amanan, iaitu puteni naja Asahan. Timang-timangannya Raja Salamah mi Engku Teluk; dan dialah yang jadi isteni Raja Nala, saudana Manhum Selangor, Raja Ibnahim, iaitu putera Marhum Salleh, naja Selangon yang pentama danpada cucu Upu; dan diauah yang beranakkan Raja Hassan di Lukut. Puteranya yang kedua, Raja Siti namanya, iaitu Engku Besan; dialah yang jadi isteni Raja Bugis Tapomanah, yang bennama Engku Kenaeng Talibuk. Ketiga, Raja Hamidah, iaitu Engku Puten, dialah yang jadi isteni Marhum Mahmud yang Pentama, iaitu Manhum Besar yang mangkat di Lingga, Engku Besar dan Engku Puteni mi satu bonda, iaitu Raja,Perak, puteni Marhum Janggut; dan lagi putena Manhum Teluk Ketapang dua onang perempuan dengan anak naja Indenagmni pertama, Raja Buntit, dialah yang

15

jadi isteni Encik Engku Raja Sulaiman, mendapat anak perempuan dua orang. Seonang bernama Raja Wok, jadi isteni Temenggung Johon, Abdul Rahman; dan seonang lagi bernama Raja Entih, jadi isteni Sultan Abdul Rahman, jadi bonda Sultan Muhammad yang disebut orang Manhum Kenaton. Putera Marhum Teluk Ketapang dengan anak naja Indenagini, iaitu Engku Tengah namanya; dialah jadi isteni Manhum Selangon, iaitu Raja Ibrahim, raja yang kedua di negeni Seiangon, dialah yang bengelan Engku Puan. Adapun putera Manhum Teluk Ketapang yang lain danipada itu yang berkopek, iaitu Raja Aminah dan Raja Pasir. Adapun puteranya yang laki-laki, sepeninggalan ia mangkat, ada empat benadikpentama, Raja Jaafan; kedua, Raja Idnis; ketiga, Raja Pahang; keempat, Raja Ahmad. Adapun Raja Jaafar itu, ialah yang jadi Yang Dipentuan Muda yang keenam di dalam Riau danipada cucu Upu. Dialah yang mendamaikan antaranya serta Yang Dipentuan Besan, Sultan Abdul Rahman, dengan Holanda; dan mentadbinkan membuang penompak-penompak dan onang-onang jahat; dialah yang mengambil Pulau Kanimun danipada Sultan Hussin, Singapuna, dengan penang bersama-sama dengan Holanda yang menolongnya. Dialah yang benpindah ke Selangon, dibawa oleh kekanda baginda Yang Dipentuan Selangon, senta saudananya bentiga beradik. Sampai ke Selangon, lalu dikurniai oleh kekanda baginda itu sebuah sungai bernama Kelang, akan nafkahnya adik benadik Kemudian diambil pula oleh Manhum Sultan Mahmud ke Lingga, jadi Yang Dipertuan Muda di dalam Riau, adanya. Adapun Raja Idnis dan Raja Ahmad, keduanya mi benistenikan puteni Marhum Pulau Bayan. Isteni Raja Idnis bernama Raja Safiah; dan isteni Raja Ahmad bennama Raja Hawa. Keduanya itu mengadakan anak. Syahadan, tatkala sampai Raja Jaafar ke Riau, lalu benistenikan puteni Manhum Pulau Bayan, bernama Raja Lebar; adalah ia benlantik di Lingga. Fasal Sejarah Marhum Pulau Bayan Adapun Manhum Pulau Bayan itu ialah Raja Ali, putena Marhum Janggut. Dialah Raja Muda yang kelima di negeni Riau; dan dialah yang benpindalidani Riau ke Sekudana, tatkala Riau dialah16

kan oleh Holanda. Kemudian, dipenanginya lagi, lalu ia undun pula ke Siantan. Dan Siantan lalu ke Riau ia benpenang dengan saudana sepupunya yang bennama Engku Muda, putera Raja Maimunah, iaitu puteni Manhum Janggut. Adalah ayahanda Raja Muda mi Raja Temenggung, orang Melayu. Maka tatkala sudah alah Engku Muda itu, lalu berdamai adik beradik; maka tetaplah ia menjadi Raja Muda di dalam Riau, dan dialah yang benisterikan Raja Penuh, puteni Manhum Salleh di Selangon. Bermula, adalah putera-putenanya ada laki-laki dan ada penempuan; iaitu yang pentama, Raja Isa; kedua, Raja Ismaiu; ketiga, Raja Yunus; keempat Raja Basuk; kelima Raja Ahmad; keenam Raja Jaafan; ketujuh, Raja Kassim, kedelapan Raja Hussin; dan kesembilan, Raja Hassan. Adapun yang perempuannyapertama, Raja Khadijah; kedua, Raja Safiah; ketiga, Raja Lebar; keempat, Raja Hawa; kelima, Raja Jamilah; keenam, Raja Asiah; ketujuh, Raja Aminah. Maka segala putera-puteninya yang tensebut mi benkopek semuanya, adanya. Fasal Saudara-saudara Marhum Pulau Bayan Pentama, Raja Abdul Samad Adalah putenanya pertama, Raja Oman, dialah yang benistenikan Raja Khadijah, puteni Manhum Pulau Bayan, mengadakan anak. Kedua, Raja Haji. Adapun perempuannya pentama, Raja Wok, dialah jadi isteni Raja Isa, puteni Manhum Pulau Bayan, mengadakan anak, iaitu Raja Yaakob senta saudana-saudananya yang seibu sebapa dengan dia. Kedua, Raja Seni, dialah yang jadi isteni Raja Ismail, putena Manhum Pulau Bayan, mengadakan anakiaitu Raja Muhammad serta saudara-saudananya yang seibu dengan dia. Ketiga, Raja Limah, dialah yang jadi isteni Daeng Ahmad, anak Daeng Makdek, mengadakan anak belaka. Adapun Raja Endut, saudara Manhum Pulau Bayan, putenanya yang laki-laki dua onang. Pentama, Raja Musa; dia benistenikan Encik Fatimah, mengadakan anak juga, iaitu Raja Maimunah; kedua, Raja Endut, iaitu Raja Muhammad namanya, dialah yang benistenikan Raja Bunuk, Puteri Raja Usuh, putena Manhum Janggut, dan dialah yang benputenakan Raja Fatimah, isteni Raja Jumaat, puteni Manhum Janggut.

17

Benmula Raja Johar dan Raja Hitam, iaitu putera Raja Usuh dengan Encik Puan Bunda Raja, danipada Raja Johar inilah lahirnya Raja Endut, Raja Abdul Samad dan Raja Said. Adapun Raja Said beranakan Raja Ali Bulang, dan Raja Abdul Samad benanakkan Raja Ismail. Dan lagi putena Raja Usuh dengan Encik Puan Bunda Raja, ialah Raja Perang dan bebenapa onang lagi perempuan, barang yang tiada disebutkan pada muhtasar mi. Fasal Sejarab Marhum Raja Jaafar Putera Marhum Raja Haji Fi Sabilillab Taala Bermula adalah Manhum Jaafan itu, ialah Yang Dipertuan Muda yang keenam jadi naja di dalam Riau danipada anak cucu Upu. Sebelum menjadi naja, adalah ia dibawa oleh paduka kekanda baginda, Manhum Selangor, Raja Ibrahim pindah ke Selangon, tujuh benadik; yang laki-lakinya, iaitu Manhum Jaatan, Raja Idnis, Raja Pahang, Raja Ahmad; dan yang penempuannya, Engku Puan dan Raja Aminah dan Raja Pasin. Maka dikunniakan oleh kekanda baginda, Yang Dipentuan Selangon, sebuah sungai namanya Kelang, akan jadi nafkah persantapannya adik benadik. Kina-kira tujuh tahun kemudian datanglah sunuhan mengambil, danipada paduka kekanda baginda, Manhum Mahmud, putena Tengku Putih,iaitu puteni Manhum Mangkat di Kota, Daeng Pali (Daeng Celak). Adalah ayahanda Marhum Mahmud, ialah Manhum Abdul Jalil, putena Manhum Sulaiman. Syahadan, tatkala diambil oleh paduka kekanda baginda Manhum Mahmud, ialulah benangkat pindah ke Lingga dengan segala penanakan Bugis. Apabila sampai ke Lingga, maka dilantiklah baginda di dalam Lingga, jadi Yang Dipentuan Muda di dalam Riau. Maka tatkala sudah mangkat Manhum Mahmud, digantikan putenanya Manhum Abdul Rahman. Baharulah mendatangkan damai dengan Govenmen Holanda, berbuat perjanjian yang dipenpegang setenusnya. Benmula adalah putera Marhum Jaafan itu banyak juga, lakilaki dan penempuan. Maka inilah jumlah anak laki-laki dan penempuannya, iaitupentama Raja Abdul Rahman; kedua Raja Ali; ketiga Raja Abdullah (sekaliannya itu anak gahana yang laki-laki); keempat Raja Maimunah; kelima Raja Khadijah; keenam Raja Saodah. Anak-anak gundiknyapentama, Raja Jumaat; kedua, Raja 18

Muhammad Curing disebut orang; ketiga, Raja Mahmud; keempat, Raja Kassim; kelima, Raja Sulaiman; keenam, Raja Khalijah; ketujuh Raja Maniam; kedelapan Raja Halimah, jadi isteni Manhum Raja Ali al-Haji, putena Manhum Engku Haji Tua Raja Ahmad; kesembilan, Raja Fatimal~ kesepuluh, Raja Zabedah, isteni Manhum Keraton; kesebelas, Raja Nun; kedua belas Raja Seni; ketiga belas Raja Safiah, ialah isteni Marhum Raja Ali al-Haji yang kedua, danipada anak gundik Manhum Jaafar. Keempat belas, Raja Habibah, menjadi isteni Raja Abdul Chani al-Haji, putena Manhum Engku Idnis; kelima belas Raja Salma, menjadi isteni Raja Abdul Hamid yang mendapat pangkat Pahlawan bahtenabahtena, laitu gembala perahu-penahu dan sekalian alatnya, maka pada masa dahulu-dahulu adalah besan-besan benar rupanya. Jumlah putena Marhum Jaafan, tenmasuk anak-anak gundik ialah dua puluh satu onang. Adapun dengan Raja Leban, puteri Manhum Pulau Bayan, yang sampai besan, empat orangpentama Raja Abdul Rahman, yang jadi Yang Dipentuan Muda Riau yang ketujuh, benistenikan Raja Fatimah, puteni Raja Idnis, iaitu saudana Manhum Jaafan, dan mengadakan bebenapa orang anak laki-laki dan penempuan seperti Raja Idnis dan saudara-saudananya. Kedua Raja Maimunah, menjadi isteni Syed Inang (Tengku Inang). Sebab dikatakan Tengku itu, kerana mengambil bangsa sebelab ibunya, iaitu Tengku Syanifah. Tengku Syanifah itu anak Syed Hussin bin Yahya, wallahu alam. Adapun Tengku Syanifah itu bundanya Tengku Hitam, saudara Manhum Teluk Ketapang, Raja Haji ft sabilillah. Maka Raja Maimunah mengadakan beberapa onang anak laki-laki dan penempuan seperti Syed Mahmud dan saudaranya. Ketiga, Raja All, iaitu Yang Dipentuan Muda yang kedelapan di dalam Kenajaan Riau; dialah yang benistenikan Raja Siti (Engku Darat), puteni Manhum Engku Idnis yang gahara. Adalah Ia mengadakan bebenapa onang anak laki-laki dan penempuan sepenti Raja Mansur, Raja Perak (perempuan), Raja Endut, Raja Muhammad Yusuf, iaitu Yang Dipentuan Muda yang kesepuluh danipada anak cucu Upu, Raja Menewah, dan Raja Awang. Adapun yang penempuannyaRaja Safiah, Raja Busu dan Raja Hamidah. Sekalian mi, danipada anak gundik. Keempat, Raja Abdullah namanya. Adalah pentama isteninya Tengku Tengah, puteni Manhum Abdul Rahman di Lingga, dan 19

ialah Raja Muda yang kesembilan di dalam Riau. Sudah mangkat isteninya itu meninggalkan beberapa onang anak laki-laki, iaitu Raja Mansun, Raja Haji Muhammad, Raja Osman dan Raja Yusuf. Kemudian benisteni pula akan Raja Hawa, puteni Raja Ahmad, saudara Marhum Jaafar, juga mengadakan anak laki-laki dan penempuan, seperti Raja Maimunah, Raja Muhammad Tahin, dan Raja Puteni. Ada pun Raja Maimunah itu, jadi isteni Raja Hassan, anak Engku Haji Ali bin Raja~Ahmad.Lain-lain danipada itu anak gundik beberapa onang lagi, tiada disebutkan disini. Syahadan inilah putera-putera dan cucu Manhum Jaafan dengan Raja Leban yang gahana. Adapun yang lain danipada itu bebenapa lagi laki-laki dan penempuan. Anak-anak yang lain daripada Raja Lebar itu, inilah bilangannya, Adapun yang laki-lakipertama, Raja Jumaat; kedua, Raja Muhammad, ketiga, Raja Kassim; keempat Raja Mahmud; kelima, Raja Sulaimanyang lima orang anak laki-laki mi lahin di dalam Kelang. Adapun yang laki-laki lahir di Riaupentama, Raja Hussin; kedua, Raja Yusuf; dan ketiga, Raja Abas. Adapun yang penempuanpentama, Raja Khadijah; kedua, Raja Saodah; ketiga, Raja Khalijah; keempat, Raja Halimah; kelima, Raja Maniam; keenam, Raja Fatimah; ketujuh Raja Nun; kedelapan, Raja Zabedah; kesembilan Raja Hamidah; kesepuluh Raja Seni; kesebelas, Raja Safiah; kedua belas, Raja Salma; ketiga belas, Raja Habibah. Adapun Raja Khadijah, bensuamikan Raja Abdullah, putena Manhum Selangor, Raja Ibnahim. Adapun Raja Saodah, bersuamikan Raja Jaafan, putena Manhum Pulau Bayan. Adapun Raja Khalijah bensuamikan Raja Hussin, anak saudara Engku Puan Selangor di sebelah bondanya. Adapun Raja Maniam, bersuamikan Syed Mustafa Idnus, peranakan Kubu. Kemudian bersuamikan, cucu Manhum Pulau Bayan. Segala yang tersebut itu ada meninggalkan anak, ada yang mati, ada yang hidup. Adapun Raja Halimah, bersuamikan Raja Ali, putena Raja Ahmad, iaitu saudana Manhum Jaafar; di antananya ialah Raja Hak senta saudananya. Adapun Raja Fatimah, bensuamikan Marhum Sultan Muhammad, iaitu Manhum Keraton. Adapun Raja Nun, bersuamikan Raja Abdul Rahman, putena Raja Idnis, iaitu saudana Manhum Jaafan. Adapun Raja Zabedah, bersuamikan Raja Abdullah, putera Raja Ahmad, saudana Marhum Jaafan. Adapun Raja Seni, bensuamikan putera Manhum Pu

20

lau Bayan yang bernama Raja Hassan. Adapun Raja Safiah, bensuamikan Raja Ali, putena Raja Ahmad, saudana Manhum Jaafar. Adapun Raja Salma, bensuamikan Raja Abdul Hamid, anak Raja Ahmad, saudana Manhum Jaafar. Adapun Raja Habibah bensuamikan Raja Abdul Ghani, anak Raja Idnis, saudana Manhum Jaafan j uga. Syahadan segala yang tensebut itu mengadakan anak belaka, melainkan Raja Fatimah, isteni Manhum Kenaton tiada beranak. Fasal Sejarah Raja Idris, Saudara Marhum Jaafar Benmula Raja Idnis mi adalah kedudukannya sepenti hulubalang kepada Marhum Jaafan, dialah yang melawan penang seonang raja Bugis yang bennama Engku Kenaeng Cendera Pulih di dalam Riau. Putena-puteranya dengan Safiah, puteni Marhum Pulau Bayan pertama Raja Fatimah, ialah menjadi isteni Marhum Abdul Rahman, putena Manhum Jaafan. Kedua, Raja Siti, ialah jadi isteni Manhum Raja Au. putera Manhum Jaafan juga. Selain danipada itu, putenanya lain ibu yang laki-laki pertama, Raja Basuk, Kedua, Raja Abdul Rahman. Ketiga, Raja Ibrahim dan keempat, Raja Ani. Adapun yang perempuannya pertama, Raja Halimah, bensuamikan raja Bugis bennama Daeng Mebila. Kedua, Raja Halijah bensuamikan Raja Endut, putena Manhum Raja Ahmad. Ketiga, Raja Salamah bensuamikan Raja Yusuf, putena Manhum Jaafar. Keempat Raja Aisyah bensuamikan Raja Ali, putera Raja Muhammad, suami Raja Buruk yang telah tensebut dahulu itu. Kelima, Raja Aminah, isteri Raja Abdul Rahman, putera Raja Ismail. iaitu putena Manhum Pulau Bayan. Syahadan segala yang tersebut itu ada yang mempenolehi anak, ada yang tidak.

Fasal Sejarah Raja Ahmad, Sandara Marhum Raja Jaafar Benmula adalah Raja Ahmad mi ialah putena yang bongsu sekali danipada putena Manhum yang mangkat di Teluk Ketapang, Raja Haji. Adalah ia dalam pemelihanaan kekandanya Manhum Raia Jaafan, di penbuatnya sdpenti anaknya sendini, sebab dialah 21

yang terkecil sekali ditinggalkan Manhum Teluk Ketapang; tiadalah ia bercenai dengan Marhum Raja Jaafar. Adapun Raja Ahmad mi mempunyai pengetahuan pada ilmu falakiah danipada penkitanan matahani dan bulan dan segala bintang yang berkitar pada manzilahnya dan burujnya dan dialah yang mula-mula di antana anak raja-raja Riau pergi Haji ke Makatul Musyarafah berdua benanak, iaitu anaknya yang bernama Raja

Ali.
Syahadan adalah ia mengadakan bebenapa onang anak lakitaki dan penempuan. Adapun yang laki-lakinya pertama, Raja Ali dan ibunya Encik Hamidah, anak Panglima Penang Besar Selangor. Kedua, Raja Abdullah, adalah ibunya Encik Khalijah, anak Sulewatang di Lingga. Ketiga, Raja Endut, seibu dengan Raja Abdullah. Keempat, Raja Cik, ia juga seibu dengan Raja Abdullah. Kelima, Raja Hamid. Keenam, Raja Daud; dan ketujuh, Raja Said. Adapun anak-anaknya yang penempuan sembilan orang. Pertama, Raja Saleha, iaitu seibu dengan Raja Ali. Kedua, Raja Cik, seibu juga dengan Raja All. Ketiga, Raja Fatimah, ibunya anak Temenggung indenagini. Keempat, Raja Aisyah, bondanya Raja Hawa, puteni Marhum Pulau Bayan. Kelima, Raja Safiah. Keenam, Raja Maimunah, iaitu jadi isteni Engku Yusuf, najaIndenagini. ketujuh, Raja Salamah. Kedelapan Raja Hawa, jadi isteni Raja Abdullah, putera Manhum Jaafan dengan Raja Lebar, iaitu puteri Manhum Pulau Bayan, mengadakan beberapa onang anak laki-laki dan penempuan. Kesembilan Raja Mariam.

Fasal Sejarah Marhum Salleh, Selaugor. Benmula, adapun Marhum ~alleh mi ialah saudana Manhum Teluk Ketapang, Raja Haji, iaitu putena Manhum di kota, Daeng Pali (Daeng Celak). Bahawa Manhum Salleh inilah pertama menjadi raja di negeri Selangor bergelar Sultan Salahuddmn. Baginda mi mengadakan dua orang putena laki-laki dan tiga orang penempuan. Adapun yang laki-lakinya pertama, Raja Ibrahim, iaitu menjadi Sultan Selangon yang kedua. Putena yang keduanya ialah Raja Nala. Masa Manhum Ibnahim jadi Sultan Selangon, dialah menjadi Raja Muda. 22

Adapun yang perempuannya pentama, Raja Penuh, dialah bersuamikan raja Kedah; kemudian bersuamikan Anung Temujung, beranakkan Raja Basik. Raja Penuh in sebunda dengan Marhum Ibnahim dan Raja Nala. Adalah bundanya puteni Manhum Mangkat di Sungai Banu, iaitu Daeng Menewah. Kedua. Raja Perak; ibunya onang kebanyakan, dia bersuamikan Tuan Syed Muhammad bin Yahya, beranak seorang perempuan. Ketiga, Raja Shanifah; dia bensuamikan naja Perak, tiada mendapat anak. Kemudian bensuamikan naja Banjan namanya Pengenan, bencerai hidup dengan kedua suaminya itu, adanya.

Fasal Sejarah Marhum Ibrahim, Setangor Bermula adalah Manhum Selangon, iaitu. Sultan dan Yang Dipentuan Besan di dalam Selangor daripada anak cucu Upu. Adalah ia sepupu dengan putena Manhum yang mangkat di Teluk Ketapang dan sepupu juga dengan Manhum Yang Dipentuan Besar Sultan Mahmud yang mangkat di negeni Lingga, sebab bunda Sultan Mahmud itu, Tengku Putih, puteni Marhum Mangkat di Kota (Daeng Celak) anak Upu. Syahadan adalah puteranya bebenapa onang laki-laki dan pe nempuan. Putera-putnanya yang laki-laki, pertama Raja Ismail, bundanya anak naja Kedah, nanianya Cau Cik. Kedua Raja-Said, bundanya Raja Andak, puteni Raja Fatimah, iaitu puteni Manhum Janggut. Ketiga, Raja Muhammad; kopeknya Encik Halimah, anak Maharaja Lela, onang Bugis. Keempat, Raja Haji; kopeknya Encik Salamah, danipada anak baik-baik Bugis juga. Kelizna, Raja Abdullah, yang menjadi menantu Marhum Raja Jaafan. Keenam, Raja Ahmad, jadi menantu Panglirna Perang Melak. Ketujuh, Raja Usuh, anak gundik. Kedelapan, Raja Hassan, anak gundik juga. Kesembilan, Raja Hussin. Kesepuluh, Raja Yusof. Kesebelas Raja Salleh; kesemuanya anak gundik. Adapun yang penempuannya pentama, Raja Fatimah. Kedua, Raja Maimunab. Ketiga, Raja Khadijah. Keempat, Raja lnah. Kelima, Raja Aisyah. Keenam Raja Seni. Ketujuh, Raja Maniam. Kedelapan, Raja Hamidah, dan barangkali ada lagi, tidaklah fakir tahu akan namanya, adanya.

23

Fasal Sejarah Raja Maimunah (Saudara Marhum Janggut) Benmula adalah Raja Maimunah in bundanya raja Melayu, iaitu saudana Marhum Sulaiman dan dia bensuamikan Temenggung Johor. Adalah puteranya Raja Maimunah mi dengan Temenggung: Pentama, Daeng Celak. Kedua, Daeng Kecik. Daeng Kecik inilah berputerakan Temenggung Abdul Rahman, dan Temenggung Abdul Rahman inilah benisterikan puteri Encik Engku Raja Sulaiman, putena Anung Lenga dengan Raja Aminah, iaitu saudara Marhum Teluk Ketapang. Isteni Temenggung Abdul Rahman, namanya Engku Wok, mendapat dua onang puteni, namanya Raja Long dan Raja Cik; keduanya jadi isteni Yang Dipentuan Muda Raja Ali, putera Marhum Raja Jaafan, adanya. Adapun Temenggung Abdul Rahman ialah, yang berputenakan Temenggung Singapuna yang bernama Daeng Kecik, kopeknya bernama Encik Yah; yang kedua, putera Raja Maimunah yang tensebut itu, Engku Muda namanya. Adapun yang penempuannya dua orang. Pertama, Encik Puan Kecik. Kedua, Encik Puan Bunda Raja, yang bensuaniikan Raja Johar dan Raja Hitam. Raja Johan itu benputenakan Raja Endut senta segala saudaranya, adanya. Fasal Sejarah Raja Khadijah (Saudara Marhum Janggut) Benmula adalah Raja Khadijah mi bersuamikan naja Siak, yang bennama Raja Alan. Adalah ia berputerakan seonang penempuan yang bensuamikan seonang tuan Syed bangsa Syahab, namanya Syed Othman; berputenakan Syed Ali senta saudara-saudananya. Maka ketununan Syed Ali serta saudara-saudananya inilah yang menjadi raja dan anak naja-naja di negeni Siak pada masa mi, adanya Syahadan, maka sehingga inilah dipenhentikan salasilah dan sejarah ketununan Upu-upu yang berlima di dalam Riau. Telah memadailah pengetahuan sejarahnya hingga mi dan yang lain danpada itu, siapa-siapa yang dibelakang pulalah danipada segala anak cucunya memanjangkan lagi sejarah keturunannya, dan menambabi apa-apa yang jadi pada tahun-tahun yang di belakang, 24

adanya. Wasalallahu ala saidina Muham,nadin wa ala alihi wasahbihi ajniain. Kad tamma haza asyajarata as saghira ala yadi a! fakiri a! hakfri ilallahu taala Khalid bin Raja Hassan a! Haj, fY26 Zulhijjah, Sanah a!-Nabui 1313.

25

BAB Ill
HUBUNGAN RAJA-RAJA MELAYU-BUGIS
Atas ja!an Ikhtisar ke!uarga-daripada Sejarah Melayu yang bernama Tawarikh a!- Wusta. Bismi!!ahir Rahinanir Rahini BAHAWA inilah sesuatu dipenpegang pada masa mi oleh rajaraja; yang dikeluarkan danipada Sejanah Melayu yang bernama Tawarikh a! Wusta, yang dipenbuat oleh antara naja Melayu dengan naja Bugis, yakni antara Yang Dipertuan Besar dengan Yang Dipentuan Muda, yang dimukhtasarkan di sini, kerana hendak mengambil simpanan yang telah di mufawwadhkan yang amat teguh. Maka di dalamnya beberapa Fasal: Fasal yang Pertama Pada menyatakan asal Yang Dipentuan Besar; Yang Dipertuan Muda; Temenggung dan Bendahara. Fasal yang Kedua Pada menyatakan adat istiadat naja Melayu dan istilahnya, yang menyalahi setengah adat naja-raja yang di atas angin adanya.

Fasal yang Ketiga Pada menyatakan segala tokong, pulaupulau, siapa yang punya milik; dengan jalan apa dimiliki oleh rajaraja itu, dan masa mana dan bagaimana halnya maka menjadi milik kepada naja itu. Fasal yang Keempat Pada mnyatakan bahasa naja yang dibahasakan, dan nobat, dan semberab jawatan, adanya. Fasal yang Kelima Pada menyatakan makna wakil yang

26

tensebut di dalam KONTRAK PERJANJIAN dengan Wilanda.* Maka inilah kami menyatakan di bawah in adanya: Fasal yang Pertama Pada menyatakan asal naja Melayu yang mukhtasar, yang diambil danipada masa Marhum Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang, pada Hijnah Sanat 1129. Mangkatnya itu sebab tenbunuh berperang dengan Raja Kecik, Siak; iaitu Raja Kecik asalnya naja Minangkabau. Menjadi Raja Keciklah kenajaan di Riau dengan takluk daerahnya, pada Hijrat senibu seratus tiga puluh tiga (tahun 1133). Pada masa itulah putena-putena Manhum Abdul Jalil dibawa oleh Laksamana Nakhoda Sekam ke Riau, kepada Raja Kecik; seorang bennama Raja Sulaiman dan seonang bennama Raja Abdul Rahman; dan yang penempuannya lima onang, dibuat oleh Raja Kecik penjawat, membawa tepaknya dan lain-lainnya. Di dalam hal itu, maka datanglah naja Bugis yang bennama Kelana Jaya Putera serta segala saudananya, iaitu segala anak-anak Upu Tandeni Bunung Daeng Rilaka. Adalah datangnya sebab dijemput oleh raja Melayu minta bantu, minta tolong pukulkan Raja Kecik itu. Maka dipukulnyalah dengan segala takiuk daerahnya. Maka alahlah Riau itu, maka Raja Kecik pun lanilah ke Siak dan dapatlah negeni Riau dengan segala takluk daenahnya ke tangan raja Bugis yang bernama Kelana Jaya itu., iaitu pada Hijnah senibu seratus tiga puluh empat (tahun 1134). Kemudian diangkatnyalah Raj a Sulaiman itu oleh Kelana Jaya Putera, digelarnya Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah. Dalam pada itu, minta pula Raja Sulaiman kepada Kelana Jaya Putena itu, hendak dijadikannya saudaranya dunia akhirat, yang tiada boleh bencerai selama-lanianya. Maka dikabulkan oleh Kelana JayaPutena permintaan Sultan Sulaiman itu; digelarnya pula oleh Sultan Sulaiman akan Kelana Jaya Putena itu, Yang Dipentuan Muda Sultan Alauddin Syah ibni Upu. Maka ada pula saudara Kelana Jaya Putena itu bernama Arung Pali, sebutan onang sebelah Barat nama asalnya Upu Daeng Celak. Maka dikahwinkan pula dengan saudaranya yang bennama Tengku Mandak gelarnya Tengku Puan.
-

Belanda

27

Seonang lagi saudara Kelana Jaya Putera itu, bennama Upu Daeng Perani, dikahwinkannya pula dengan saudananya yang bennama Tengku Tengah, maka benanakkan Raja Maimunah. Adapun Tengku Mandak itu beranakkan Tengku Hitani dan Tengku Putih; dan Tengku Putih itu benanakkan Marhum Mahmud; dan Manhum Mahmud beranakkan Sultan Abdul Rahman, Lingga, dan Sultan Hussin, Selat. Sultan Abdul Rahman itu benanakkan Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad itu benanakkan Sultan Mahmud, yang ada pada tanikh membuat sunat mi. Ada lagi putera Arung Pali dua orang laki-laki, yang satu namanya Raja Haji, iaitu Marhum Mangkat di Teluk Ketapang dan seofang lagi bennama Raja Salleh, iaitu yang menjadi naja (Yang Dipertuan Selangon) dan dua onang penempuan lagi bernama Raja Halimah dan Raja Amnah. Syahadan, adalah Yang Dipentuan Raja Haji beranakkan Raja Jaafan, Raja Idnis dan Raja Ahmad; yang lain danipadanya perempuan semuanya, iaitu Engku Puteni; Engku Besar; Raja Buntit; Engku Puan Selangon; Engku Pasin; Raja Amnah; dan Engku Teluk. Benmula adapun Raja Jaafan benanakkan Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman, dan Yang Dipertuan Muda Raja Ali; yang lain daripada itu beberapa putenanya yang laki-laki dan perempuan. Maka tiadalah kan sebutkan di sini, kerana hendak mengambil sempatan. Bermula adalah Raja Maimunah, puteri Arung Perani dengan Tengku Tengah, bensuamikan Temenggung Johon; benanakkan Daeng Kecil; Daeng Celak; dan Engku Muda. Adalah Daeng Kecil benanakkan Temenggung Abdql Rahman dan Temenggung Abdul Rahman beranakkan Temenggung yang ada ~ekarang di Teluk Belanga, ialah yang bennama Temenggung Ibrahim, ayah Sultan Johor, Abu Bakar. Inilah segala raja-raja Melayu yang sudah bencampur baur dengan naja-naja Bugis salasilah raja-raja Melayu sebelah bapanya sahaja diambil daripada masa alah Riau oleh Minangkabau, tatkala sudah dibantu oleh raja Bugis iaitu Marhum Abdul Jalil beranakkan Marhum Sulaiman dan Marhum Sulaiman benanakkan Manhm Abdul Jalil, suami Tengku Putih, anak Arung Pali, yang digelan onang sekarang Manhum Mangkat di Kota. Maka Manhum Abdul Mlii mi tiada sempat menjadi raja,

28

ialah benanakkan Marhum Sultan Mahmud dan Sultan Mahmud benanakkan Sultan Abdul Rahman dan Sultan Abdul Rahman beranakkan Sultan Muhammad dan Sultan Muhammad beranakkan Sultan Mahmud yang maujud pada tanikh sunat mi. Bermula adalah Bendahara Johon danipada masa alah Riau oleh Minangkabau itu, hingga sampai pada masa tanikh surat ml, iaitu pertaxna, Tun Abas; kedua, Tun Abdui Majid; ketiga, Tun Kunis; keempat, Tun Au; kelima, Tun Muhammad Tahir. Adalah suku-suku Bendahana in i~ tiada berkenabat dengan naja-naja Bugis, akan tetapi adalah ia satu asal dengan naja Johon, iaitu saudara yang tua kepada Marhum Abdul Jalil, yang mangkat di Kuala Pahang adanya. Syahadan, kembali pula kami menyatakan peratunan pada naja-naja yang menjadi Yang Dipertuan Riau, iaitu KelSa Jaya Putena. Maka telah selesailah menjadi Yang Dipentuan, maka membuatlah Sultan Sulaiman Badnul Alan Syah dengan Sultan Alauddin Syah ibni Upu akan suatu penjanjian Sumpah Setia sampai tunun-temunun kepada anak cucu cicitnya, laitu memulangkan penintah negeni Johon dan Pahang dengan segala daerah takiuknya, Riau dan Lingga dengan segala takiuknya, daii segala teluk nantau, tokong pulau, rakyat-nakyat sekalian kepada Yang Dipertuan Muda, dengan Sumpah Setianya, menaruh cap tangan sebelah-menyebelah; maka diperpegang setia mi. Syahadan, apabila mangkat Sultan AIauddin Syah ibni Upu, maka digantikan oleh saudaranya yang muda bernama Arung Pali, bengelar Yang Dipentuan Muda Sultan Alauddin Syah ju~a.Maka telah dibaharui pula Sumpah Setia itu. Lana kemudian, maka mangkat puia yang Dipentuan yang digelan Marhum Mangkat di Kota itu, digantikan pula oleh anak saudaranya yang bernama Daeng Kemboja, yang dipanggil akan dia Manhum Janggut. Maka telah mangkat pula Manhum Janggut itu, lalu digantikan dengan sepupunya, yang bennama Raja Haji, iaitu putera Marhum Mangkat di Kota. Maka Yang Dipertuan Muda inilah yang mengaiahkan negeni Kedah, Penak, Inderagiri, Retih dan Danai Iaitu Batin Enam Suku; yang syahid berpenang dengan Wilanda di Melaka. Setelah mangkat Marhum itu, maka digantikan pula oieh anak saudara sepupunya, yang bennama Raja Aim; maka bengelan Sultan Ala uddin Syah juga. 29

Maka apabila mangkat Yang Dipentuan Muda Raja Au, digantikan puia oleh saudara dua pupunya, yang bernama naja Jaafan. Maka Manhum Raja Jaafan inilah serta Tengku Besan, yang membuat penjanjian dan kontnak dengan Govenmen Wilanda, pada masa Jendenal Betawi bernama Baron van den Cap~llen. Maka apabila mangkat Manhum mi, maka digantikan pula oleh putenanya yang bennama Raja Abdul Rahman. Telah mangkat Raja Abdul Rahman, maka digantikan oleh saudananya, yang bennarna Raja All, dengan kesukaan Yang Dipentuan Lingga senta Govermen Holanda senta biaat oleh segala isi negeni danipada anak raja-naja dan orang balk-balk sekalian, adanya. Maka adauah pada tanikh awalnya segala raja-naja yang tensebut mi, adalah pada suatu kitab bennaina Tawarikh a!- Wusta yang ada maujud pada masa mi di dalam tangan Yang Dipentuan Muda Riau. Adalah Yang Dipentuan Besar lima orang. Pertama, Marhum Sulaiman; kedua, Manhum Mahmud, iaitu putena Raja Abdul Jaiil; ketiga, Marhum Sultan Abdul Rahman; keempat Marhum Muhammad; kelima, Yang Dipentuan Lingga, Sultan Mahmud Muzafar Syah. Adapun Bendahana pentama, Tun Abas Sen Mahanaja; kedua Tun Abdul Majid; ketiga Tun Kunis; keempat, Tun Mi; kelima Tun Muhammad Tahir. Adapun Temenggungnya pertama, Seni Maharaja, iaitu sami Raja Maimunah, saudana Marhum Janggut, putena Daeng Penani anak Upu; kedua Temenggung Abdul Rahman, anak Daeng Kecik, anak Raja Maimunah; ketiga Temenggung Ibrahim, anak Temenggung Abdul Rahman yang tensebut itu. Adalah segala ehwalnya segala naja-raja itu adalah di dalam sejanah yang tersebut tadi adanya.

Fasal yang Kedua Pada menyatakan adat istiadat raja-raja Melayu yang menyalahi setengah danipada adat raja-raja yang di atas angin. Benmula adalah adat istiadat raja di negeni Melayu yang menyalahi raja-raja di atas angin itu, iaitu pada empat tempat: Pertama, pada sumpah setianya. Kedua, pada atunan menteninya. Ketiga, pada bahasa yang dibahasakannya kepada Yang Dipentuan Besan. Keempat, pada menzahirkan bergeiarnya itu. 30

Sermula surah yang pertama, yakni pada pekerjaan sumpah setianya. Maka iaitu adalah pada tiap-tiap raja Melayu itu meatbuat perjanjian sumpah setia atas kerajaan, atau undang-undang yang diperpegang. Maka iaitu turun temurun, hingga sampai kepada anak cucunya. Barang siapa yang mungkir janji, anak cucu cicitnya tiada selamat dunia akhirat. Masing-masing menaruh cap tandatangan. Maka tatkala mengantikan daripada anak cucunya, maka dibaharuilah sumpah setia itu, demikianlah istilahnya, adanya. Bermula surah yang kedua, iaitu pada aturan menterinya. Maka iaitu bersalahan dengan setengah daripada raja-taja yang di atas angin, iaitu adalah ia tiap-tiap mengangkat menterinya, tiada dengan naik darjat sedikit-sedikit, bertangga-tangga, seperti kebanyakkan aturan menteri-menteri, raja-raja yang di atas angin; daripada pangkat di bawah, naik bertingkat-tingkat sedikit-sedikit, kemudian barulah jadi besar sekali. Maka adat raja Melayu tiada begitu. Adalah aturan raja Melayu, Temenggung dan Bendahara apalagi Raja Muda, iaitu apabila ada asalnya, maka dijadikanlah atas yang patut pada isi negeri. Maka digelar orang yang tiga itu kain kapan buruk, tiida berganti lagiertinya tiada boleh dipecat-pecat dan dimaazulkan sekali-kali melainkan jikalau gila, atau keluar daripada agama Islam, iaitu boleh diganti dengan muafakat segala isi negeri dan jikalau ia zalim, maka iaitu atas bicara negeri pada menolakkan zalimnya itu, dan di maazulkan tiada juga boleh. Surah yang ketiga hendak menjadikan pangkatnya itu, hendaklah dengan asalnya; tiada boleh yang bukan asalnya daripada menteri-menteri yang kecil hendak menjadi orang yang bertiga itu. Jikalau sebagaimana sekalipun besar jasanya, tiadalah La boleh menjadi raja yang berempat itu, iaitu Yang Dipertuan Besar; Yang Dipertuan Muda; Bendahara dan Temenggung; dan tiada pula bernikah kahwin. yang lain daripada keturunan raja yang berempat itu. Maka adalah keempat raja itu boleh berkahwin setengah dengan setengah kerabat atau anak cucunya. Maka tiadalah boleh seperti anak-anak menteri yang lain, yang di bawah raja yang berempat ml. Inilah adat istiadatnya. Adalah Sultan Sulaiman Badrul Alani Syah itu, ialah pertamatama raja Melayu yang mula-mula diangkat oleh Yang Dipertuan raja Bugis. Demikian lagi, Sultan Mahmud diangkat, digelar oleh

31

Yang Dipertuan Muda, Marhum Janggut di Riau, dan lagi Marhum Sultan Abdul Rahman digelar, diangkat dijadikan raja oleh Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar. Kemudian, maka dilantiknya sekali lagi pula di Riau oleh Yang Di~ertuanMuda Raja Jaafar. serta dengan satu wakil dan Gabenor Jenderal Betawi, yang berpangkat Schout bij Nacht, iaitu Raja Laut. Demikian lagi puteranya Sultan Muhammad, dinaikkan raja oleh segala orang tua serta anak raja sekalian adanya. Demikian lagi, Yang Dipertuan Besar, Sultan Mahmud Muzafar Syah mi, dilantik oleh ayahandanya serta dengan Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman dan Bendahara Tun All. Itulah hal Yang Dipertuan Besar. Adapun Yang Dipertuan Muda Pertama-tama Yang Dipertuan Muda Dang Merewah, iaitu Kelana Jaya Putera, dilantik oleh Marhum Sulaiman di dalam Riau. Demikian lagi Marhum Mangkat di Kota, dilantik di Riau juga. Adapun Marhum Janggut dilantik, digelar di Selangor dan Marhum Yang Dipertuan Muda Raja Haji, iait-u Marhum Mangkat di Teluk Ketapang, yang bergelar Pangeran Suta Wijaya, dilantik, dizahirkan namanya di negeri Pahang, tatkala ia balik dan perang mengalahkan negeri Sanggu dan Mempawah dan Marhum Yang Dipertuan Muda Raja Au dilantik, digelar dengan muafakat segala anak raja-raja dan orang banyak di Riau, dan Marhum Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar, disuruh ambil oleh Sultan Mahmud dan Selangor ke Lingga, dipulangkan pusaka lamanya, iaitu diserahkan Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, menjadi Yang Dipertuan Muda, seperti adat istiadat yang telah lalu. Kemudian, Marhum Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman dijadikan Yang Dipertuan Mqda, digelar di Lingga. Maka pada mast Marhum inilah menetapkan Sumpah Setia yang lama dengan Sultan Mahmud Muzafar Syah di dalam negeri Lingga, bersumpah setia dengan Quran al-Azim. Adalah surat Sumpah Setia dan perjanjian itu di dalam Tawarikh al- Wusta, yang ada di dalam tangan Yang Dipertuan Muda Raja All, iaitu saudara Marhum Abdul Rahman dan Yang Dipertuan Muda Raja Ali diangkat, dilantik dijadikan raja di dalam Riau serta dengan daerah takluknya, dengan pemilihan
-

Lalcsamana Muda.

32

(Jabenor Jenderal serta Sultan Mahmud Muzafar Sy4h, serta dengan hiaat segala anak raja-raja, masing-masing tiap-tiap seorang menaruh tandatangan yang menyukakan Raja Ali itu jadi Yang Dipertuan Riau. Maka dipulangkan pusakanya memerintah Lingga dan Riau senta dengan daenahnya sekallan. Maka inilah ehwal aturan antana Yang Dipertuan Besar dengan Yang Dipertuan Muda, adanya.

Fasal yang Ketiga Pada menyatakan tokong pulau dan teluk rantau di dalain jajahan Riau dan Lingga, dan asalnya siapa yang memiliki dan siapa yang punya. Bermula adalab Johor dan Pahang, Riau dan Lingga, adalah masa dahulunya tiada suatu raja dan tiada suatu menteri yang memilikinya; tetapi adalah yang diam pada pihak Riau, Bmntan, Lingga dan sekalian jajahannya, masing-masing ada kepalanya. Adalah isinya dan pihak rakyat-rakyat dan daripada pihak sebelah daratan, seperti Pahang dan Melaka, diantana isihya orang hutan bangsa Pangan. Adalah Bintan pada masa itu kepalanya perempuan, namanya Tan Sen Benal ( ~ ~r ~P ). Ialah yang mengainbil raja yang datang ddfi ~Gkit Siguntang, namanya Satrabuana ( L_..,.a~ ~ )2, ialah yang menjadikan raja di Bintan. Maka turun temurun daripada Satrabuana mnilah asal raja Melayu, melarat sanipai ke Singapura; sampai ke Melaka. Anak cucu dialah yang dialahkan oleh Aceh dan Jawa; sampai ikan todak melanggar juga pada ceteranya. Demikianlah kisahnya hingga sampai kepada masa zaman Sultan Abdul Jalil yang mangkat di Kuala Pahang, dialahkan pula oleh Raja Kecik, yang tersebut pada Fasal yang Pertama. Pada masa raja inilah dialahkan oleh raja Bugis pula, lalu menjadi Raja Muda di dalam Riau, seperti yang tersebut pada Fasal yang Pertama yang dahulu itu. Maka jikalau hendak tahu perjalanan raja Melayu dan raja Bugis, hendaklah engkau lihat pada Tawarikh al-Kubra dan Tawari/cl, a!- Wusta; akan tetapi adalah kami hendak menyatakan bad. A. Samad Ahmad, Sulajatus Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala
Lumpur, 1979,HIm. hlm.22. 2c1 Ibid. 30.

33

rang yang mustahak bagi tanah-tanah, bagi siapa yang mustahak. Pada masa mi tiadalah kami panjangkan, maka tiliklah pada kitab yang dua itu. Adalah raja yang ketiga itu, yang lain daripada Yang Dipertuan Besar, maka masing-masing dengan kuasanya, dengan pemenintahannya dan barang di mana ia duduk, pada tempat itulah yang punya kuasa sendmninya, dan punya perintah serta takluk daerahnya; tiadalah boleh Yang Dipertuan Besar itu kuasanya diganti oleh orang lain. Adalah maha! a! syahidnya, seperti umpamanya Bendahara Pahang, ialah yang mentadbirkan Pahang dan ialah sendiri berbuat nizam peratunan negerinya, membuat segala pegawai dan Orang Besar-besarnya. Demikian lagi Temenggung, di mana-mana tempat diletakkan, adalah kuasanya itu mentadbirkan daripada penmntahnya dan hasilnya. Adalah Yang Dipertuan Muda Riau, adalah dma kuasa memerintahkan danipada segala pekerj aan Yang Dipentuan Besar dengan segala daerah takluknya; adalah takhta kerajaannya di negeri Riau dengan segala daerah takluknya. Sebab yang demikian itu, iaitu menduduki pusaka yang telah dahulu-dahulu kala, adalah ia merierima pusaka itu beberapa kaim. Sekali ia menenima danipada Marhum Sulaiman; kedua kalinya, ia menerima darmpada Sultan Sulaiman juga; yang ketiga kalinya, ma menenima danipada Marhum Sulaiman juga; ketiga-tiganya, iaitu Marhum Kelana Jaya Putera, dan Marhum Mangkat di Kota, dan Marhum Janggut. Keempat kalinya, ia menerima dengan kemuafakatan isi negeri serta Bendahara Pahang Yang Dipertuan Muda mi ialah Marhum Teluk Ketapang dan kelima kalinya, menerima pusaka daripada Marhum Mahmud, iaitu Yang Dipertuan Muda Raja Ali, Marhum Pulau Bayan dan keenam kalmnya, Yang Dipertuan Muda itu menerima pusakanya danipada Marhum Mahmud, iaitu tatkala diserahkan Holanda dan Inggeris kepada Sultan Mahmud. Maka Sultan Mahmud pun menyuruh mengambil Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar di Kelang; serta sampai, maka dipulangkanlah pusakanya dan ketuj uh kalinya, menenima pusakanya danpada Sultan Muhammad, iaitu Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman. Adalah ia menerima pusakanya daripada Sultan Muhammad mtu dengan sumpah setmanya, sepertm adat istiadat lama jua. Kedelapan kalinya, Yang Dipertuan Muda Riau menenima pusakanya danipada Sultan Mahmud serta Gabenor Jendenal Betawi, serta

34

segala anak naja-naja kaum kerabatnya menaruh tandatangan sekaliannya, iaitu Yang Dipertuan Muda Raja Au adanya. lnilah segala raja-raja yang tersebut itu memiliki negeri, hal keadaan bersekutu dengan raja Melayu pada pekerjaannya. Bermula, adapun teluk rantau, tokong pulau, maka iaitu kami mulakan cenitanya itu daripada pihak sebelah Pulau Perca, iaitu sepenti Retih dan Batin Enam Suku. Adalah asalnya yang punya tempat itu raja Mmnangkabau, namanya Raja Hijau. Kemudian, dipukul dan diperangi oleh Yang Dipertuan Muda Raja Haji, dialahkannya sekali. Jadi dimilikilah hingga sampai kepada anak cucunya sekarang mi. Adap~n Danai, seonang kepala yang menggelarkan dininya DSo MalaiK~nt,bangsa Minangkabau, adalah takluk da~rahnya hingga sampai xe Karimun. Maka dipukul oleh Yang Dipertuan Muda Raja Haji itu, .alah pula tempat itu, jadi miliknyalah hingga sampai kepada anak cucunya. Kemudian lagi daripada itu, tatkala Inggenis membataskan pulau-pulau yang di sebelah Johor dan di sebelah Riau, maka dipukul pula oleh Yang Dipentuan Muda Raja Jaafar, putera Marhum Raja Haji, bensama-sama Govenmen* Belanda membantunya, alah pula Kanimun itu. Selesai daripada alah itu, maka digantinya pula belanja oleh Marhum Raja Jaafar dengan segala menteninya. Adalah yang masuk dalam daerah Karimun, iaitu Ungaran, Buru, Pulau Terung hingga ke Teman, inilah adanya. Adapun daripada pihak pulau-pulau yang tujuh, adalah asal yang punya raja Jawa pada zaman dahulu kalanya. Maka diberikannya kepada raja Melaka. Kemudian hingga turun-temurunlah sampai kepada Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah. Maka dipukul pula oleh Raja Alam, anak Raja Kecik, maka dapatlah ke tangannya. Maka dipukul pula oleh Sultan Sulaiman, tiada alah. Maka balik ia ke Riau, minta pukulkan sekali lagi kepada Yang Dipertuan Muda Manhum Janggut. Maka dipukul oleh Marhum Janggut serta segala pertikaman yang diambil di Selangor, orang baik-baik, banyaknya Imma ratus orang, lalulah alah. Maka mempusakailah pada Yang Dipertuan penintah itu hingga sampai sekanang mi, adanya.

*Govermeflt

35

Nama-nama gelaran Dato-dato Pulau Tujuh. I. Siantan Pangeran Paku Negara dan Orangkaya Dewa Perkasa. 2. Pulau Jemaja Orangkaya Maharaja Desa dan Onangkaya Lela Pahlawan. 3. Pulau Ungaran Onangkaya Dana Mahkota dan dua orang Penghulu dan seorang Amar Diraja. 4 Pulau Subm Onangkaya Indera Pahlawan dan Onangkaya Indera Mahkota. 5 Pulau Serasan Orangkaya Raja Setia dan Orangkaya Setia Raja. 6. Pulau Laut Orangkaya Tadbir Raja dan Penghulu Hamba Raja. 7. Pulau Tembalan Petinggi dan Orangkaya Maharaja Lela Setia.

Fasal yang Keempat Pada menyatakan bahasa tatkaia berkata-kata yang dibahasakan; dan menyatakan segala nobat yang patut dipernobatkan, kerana nobat itu satu perkara kebesanan raja di bawahangin; dan menyatakan jawatan. Bermula, adalah asalnya nobat itu, keluan danipada raja Melaka, dan raja negeri Minangkabau yang bernama Pagan Ruyung dan raja di Goa, iaitu naja Bugis yang asal sekali. Kemudian, m~mberikuasa raja Melaka kepada raja di Penak, Kedah, dan Inderagmni. Tiada nobat di Indenagiri bernafiri. Kemudian, tatkala masa sudah bersetia Raja Muda dengan Yang Dipertuan Riau, maka jadi dualah nobat di dalam Riau pada ketika itu. Kepada Yang Dipertuan Besar nobat Melayu dan kepada Yang Dipertuan Muda nobat cana Bugis. Adapun bahasa yang dibahasakan kepada Yang Dipentuan Besar, bahasa itu. juga diperbahasakan kepada Yang Dipentuan Muda, seperti titah dan tuanku, yakni tententu kepadanya dan kepada Bendahana dan Temenggung dikatakan sabda. Adapun jawatan sembenab, sama juga Yang Dipertuan Muda dengan Yang Dipertuan Besar; melamnkan payung, bedil dan kain dukung itulah yang bensalahan; kerana Yang Dipertuan Besar itu, kain dukungnya dan bedilnya serba enam belas. Yang Dipentuan Muda, kain dukungnya delapan dan bedilnya sebelas. 36

Adapun Bendahara, bedilnya sembilan dan temenggung, tujuh yang diadatkan dan jika dimuafakatkan serta dikurniakan, tenkadang lebih. Adapun bahasa antara Yang Dipertuan Besar dengan Yang Dipertuan Muda, sepenti perbahasaan antana tua dengan muda; seperti ayahanda dengan anakanda, dan kekanda dengan adinda. Adapun Temenggung dan Bendahana, ia membahasakan dinnya sendini tatkala ia menghonmatkan naja, katanya patik hamba sedia. Adapun Yang Dipertuan Muda, dia membahasakan dininya sendini patik hamba setia. Maka bahasa mnilah jikalau kepada orang bodoh menenimanya, difikirkannyalah raja yang bertiga mi seperti hamba betul kepada Yang Dipertuan Besar. Maka dmsangkakannyalah oleh si bodoh itu, Yang Dipertuan Besar boleh buat apa suka di atas raja yang tiga itu, yang menyalahi adat istiadat, maka iaitu batal sekali. Fasal yang Kelima Pada menyatakan bahasa wakil mutlak lagi mufawwadh. Bermula, adalah bahasa mi meneguhkan yang diserahnya seorang pada seorang. Adapun pada antara Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda atau Bendahara, maka adalah keluar bahasa mi bukannya keluar daripada bahasa kanun adat, tetapi adalah keluannya bahasa mi pada tarikh senibu dua ratus empat puluh enam (sanah 1246). Adalah sebabnya keluar bahasa mi, tatkala Govermen Wilanda hendak membuat perjanjian dengan Sultan Abdul Rahman, di Lingga. Tetapi adalah kuasanya itu pada Manhum Jaafar bensama-sama benbuat KONTRAK mi. Maka dia tiada benangkat, maka diwakilkannya kepada puteranya, Tengku Besar; kepada ayahandanya, Manhum Jaafan, yakni menggantikan ia bersamasama redha atas penbuatan itu. Maka diperbuatlah KONTRAK itu, bersama-samalah ia redha apa-apa yang dibuat oleh naja yang dua, yang menjadi wakil itu; kerana sebab benbuat KONTRAK bukannya wakil itu mewakilkan negeni Riau dengan segala takluk daerahnya, kerana adalah negeri Riau dengan segala daerah takluknya, apa pula yang diwakilkan lagi, sebab sebelumnya berbuat KONTRAK antara Govermen Wilanda dengan Sultan Abdul Rahman, maka Yang Dipertuan Riau sudah memang menduduki pusakanya, iaitu menjadi Yang 37

Dipertuan Riau. S ab itulah tiada tersebut wakil itu kepada capnya. Adalah terse it di dalam capnya demikian bunyinya a!wathiq hi rab dat v Yang Dipertuan Muda anu atau Raja Muda anu. Demikianlah tmap-tmap cap Yang Dipertuan itu tiada menyebutkan wakil di dalamnya di mana juga; pada sangka orang yang dungu dan bodoh itu, penkara mewakilkan kerajaan Riau dengan segala takluknya itu, seperti diumpamakan satu saudagar mewakilkan sebuah kapal kepada nakhodanya; manakala ia tiada suka dmbatalkannya wakil itu, diambilnya kapal itu dibenikannya kepada orang lain. Maka banang siapa menyangka demikian in dibandingkannya, nescaya orang itulah yang tiada mengerti segala adat istiadat Melayu dan aturan Melayu. Jika terdengar kepada orang baikbaik, dan onang mulia-mulma dan onang yang pandai-pandai dan bijaksana, apalagi dibawa ke tengah kepada onang yang memegang kenajaan, nescaya tertawalah ia, serta hairan akan kebodohannya itu. Itulah halnya antana Yang Dipertuan Riau dengan Yang Dipertuan Besar Lingga. Adapun Bendahana dengan Yang Dipentuan Lingga, maka iaitu kuasanya dan penaturannya tiada juga boleh Yang Dipertuan Besar campuni. Adapun capnya diperbuatkan oleh Sultan Mahmud yang tua; menyebutkan wakil di dalamnya. Adalah bunyinya al Wakil al-Sultan Mahmud Syah, Dato Bendahara Paduka Raja. Adalah tanikh benbuat mi pada sanah 1221, sampailah ia menjadi Raja Bendahana Pahang, hmnggalah ke waktu mi. Maka bolehkah ia ditanggalkan darmpada kuasanya, atau tidak? Maka iaitu tiada boleh; kerana Bendahara itu atas negeninya seperti kuasa Yang Dipentuan Muda juga. Maka fauhasml bagi tiap-tiap barang siapa hendak mengubahkan adat istiadat purbakala, zaman berzaman, tanda orang itu tiada sekali-kali mengetahui akan usul asalnya; serta pula ia tiada besar di dalam pengajian dan perkana adat istiadat undang-undang raja Melayu, adanya. Wabillahi taufik, taniat kalam, amin ya Muin. Disa!in di da!am negeri Riau, Pulau Penyengat. kepada tarikh sanah 1280; kepada 1 haribu!an Ramadan, han Ju,naat, jam puku! empat.

Aturan Istiadat Raja Bersetia Bahawa mi suatu cawang peningatan kita Raja Muda, diper38

oleh danipada Engku Puteni, tatkala kita hendak belayan ke Lingga; danipada peraturan Raja-raja tatkala bensetia. lnilah atunannya: Pertama-tama yang dikerjakan itu, menghiasi balairong seperti adat raja-raja bekenja. Kemudian, maka diletakkanlah tempat kedudukan raja itu di kepala balairong. Maka berhimpunlah sekalian manusia ke situ. Maka apabila sudab mustaed, tetap segala kedudukan mereka itu, baharulah keluar alat pensetiaan itu, iaitu surat dan cap dan Quran al-Azim dan batil air dan dian. Maka yang membawanya itu dengan memakal tetampn. Maka bersafsaflah mereka sekalian pada kid kanan dan di sebelah hadapan kedudukan Yang Dipertuan itu. Seketika itu, maka keluarlah Yang Dipertuan Besar dengan beberapa jawatannya. Maka duduklah sekalian mereka yang membawa jawatan itu, di belakang tempat kedudukan Yang Dipertuan Besar itu, melainkan pedang kerajaannya, iaitu duduk di sebelah kanan tempat kedudukan Yang Dipentuan Besar itu. Kemudian, maka naiklah Yang Dipertuan Muda serta dengan segala anak raja-raja itu, ke atas balai pada hal istiadat mengadap, bertentangan dengan tempat kedudukan naja itu. Kemudian maka bahanulah bendiri yang membaca surat itu. Adapun pada ketika membaca sunat itu, maka menghantarkanlah kedua tangan Yang Dinertuan Besan itu atas Quran alAzim, jikalau dengan sebentar sekalipun. Maka apabila telah sudah selesailah sunat itu dibaca, baharulah benbunyi nobat, jika ada pada ketika itu; lalulah menjunjung duli Yang Dipertuan Muda itu, serta dengan segala anak raja-raja dan Orang Besan-besan sekalian. Maka apabila telah selesailah danipada menjunjung duli itu, maka berhentilah nobat, dan benbunyilah meniam enam belas kali; dan apabila telah selesai sudah daripada berbunyi meniam itu, maka baharulah Yang Dipertuan Besar benangkat naik ke istananya, dimningkan oleh anak raja-raja dan Orang-orang Besan sekahan. Maka apabila telah sampailah sudah Yang Dipentuan Besan itu, maka baliklah sekalian anak raja-raja itu serta Orang Besarbesan sekalian ke baiai rong, lalulah makan sekalian jamuan, bensama-sama dengan segala meneka yang di balai itu; dan Yang
39

Dipertuan Muda itu pun dikunniakan santap di istana dengan jawatannya sekahian, demikianlah adanya. Surat yang Bersejarab Kepada tahun 1247, pada enam likun hanibulan Jamadil Akhin, han Selasa, jam pukul 11, sehesai disalin surat mi di daham negeni Lingga. Adapun yang punya sunat mi Duli Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar. Yang Dipentuan itu menyalin surat al-Haji Kinuh, anak Nakhoda Selamat; nakhoda itu Bugis, masuk yang empat puluh juak-juak Kelana Jaya Putera, masa itu mengalahkan Raja Kecik. Orang Minangkabau di daham Riau sudah habis han ke Siak. Maka Kelana Jaya Putera pun menabalkan Sultan Sulaiman. Maka muafakatlah Bendahana, Temenggnng, dan Indera Bongsu, yang dititahkan oheh Sultan Suhaiman kepada raja-raja yang bentiga itu, Aiiahah balasan kita mi kepada Kelana Jaya Putena mi, kenanajasanya kepada kita. Maka jawab Bendahara, Apa juga titah Kebawah Duli Tuanku Yang Mha Mulia, sekali-kahi tidak patik menyangkal. Maka titah Sultan, Ia kita jadmkan Raja Muda. Segala pemerintahan kita maka kita pulangkanlah kepadanya. Maka segala Melayu pun sukalah, serta kabulnya Ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Maka Kelana Jaya Putera pun dilantiklah, bergelar Sultan Alauddin. Maka bersetialah raja kedua, serta Temenggung, Bendahara dan Indera Bongsu. Dalam antara itu, diambih Daeng~ Pali, saudara Yang Dipertuan Muda, diperbuat oleh Sultan Sulaiman ipan, dan Tun Biajid, bakal Jiendehana, diperbuat menantu. Maka terletaklah adat itu oheh Sultan Sulaiman, segala yang sebangsa dengan kita, Bendahara, Temenggung dan Indena Bongsu, serta Raja Muda, sampai kenada anak cucu cicitnya, dan pihak mas kahwinnya itu, iaitu sekati emas timbangan Johon; dan belanjanya empat ratus ringgit besan; dan jikalau ada makam ketiadaan sekalipun, disebutkan juga adat istiadat itu, adanya. Demikianlah yang digelar Nakhoda Selamat itu, iaitu Bugis tua, juak kepada masa zaman mtu, adanya. Suatu pegangan diperbuat oleh Yang Dipertuan Muda. Jikahau hamba onang Ian dan Bugis, apabila sampai ke tanah Barat mi, tiada boleh diaku hamba lagi; diambih seperti saudana atau mendaheka, demikianhah. 40

BAB IV
ADAT ISTIADAT RAJA-RAJA MELAYU
Undang-undangnya, Daripada Zanian Sultan Iskandar Syah Zulkarnain Bismi!!ahin RahmanirRahim WABIHI NASTAIN BILLAH. Bermuha inilah adat turun temurun danipada zaman Duli Sultan Iskandar Syah Zulkarnain, yang memenintah segala manusia, maka datanglah kepada zaman al Sultan Iskandar Syah. Adalah naja yang pentama masuk negeni yang berkat, al Sultan Muhammad Syah Dzalullah fil Alam; ialah raja yang pentama masuk agama Islam, meletakkan adat penintah segala naja-raja dan segala menteri dengan segala Onang Besanbesarnya; dan meletakkan hukuman dan penintah negeni, lalu turun kepada baginda al-Sultan Muzaffan Syah, turun kepada Sultan Mansur Syah, dan turun kepada baginda al-Sultan Alauddin Riayat Syah, dan tunun kepada putena baginda Mahmud Syah; ialah empunya hukum adat istiadat penintah, datang kepada sekarang mi. Syahadan maka adalah tatkala zaxnan al-Sultan Sulaiman Badnul Adam Syah, maka tatkala mnilah benatur pula adat itu, antana Yang Dipertuan Muda dan Bendahana dan Yang Dipentuan Besar. Maka dihimpunkanlah adat serta kanun mi beberapa fasal, supaya isi negeni mengetahui perbezaan naja-raja dengan menterinya; dan perbezaan menteni dengan onang-orang banyak; dan hamba raja dengan orang luar; dan perbezaan orang negeni dengan orang dagang. 41

Fasal yang Pertama Pada menyatakan majlis raja-naja, dan bahasa raja-naja, dan pakaian segala raja-raja, dan penhiasan istana naja-naja, dan balai raj a. Benmula tiada hanus orang banyak itu memakai kekuningan, jikalau Onang Besar-besan sekalipun, jika tiada dianugenahi oleh raja. Maka iaitu dihukum dengan sepenuh-penuh hukum. Demikian lagi tiada boleh memakai kain yang nipis benbayang-bayang seperti kasa atau barang sebagainya kepada balai naja, melainkan dengan titah naja senta kunnianya; dan lain danpada tempat itu, boleh dipakai. Demikian lagi memakai -hulu keris hanubi emas benat sebungkal, itu pun tiada boleh juga dipakai onang keluanan. Jika memakainya, hukumnya dirampas. Adapun yang dapat memakainya, segala anak naja-raja, dan segala anak cucu Bendahana jua, adanya. Fasal yang Kedua Pada menyatakan segala bahasa naja-naja itu lima perkara, tiada dapat kita menunut kata mi, melainkan dengan titah tuan kita juga maka dapat. Pentama-tama titah; kedua, patik; ketiga, murka; keempat, kunnia; kelima, anugenah. Maka segala kata-kata itu, tiada dapat dikatakan oleh kita sekalian; dan jikalau hamba raja mengatakan, dia itu digocoh hukumnya; melainkan jika khilaf atau terlupa. Adapun benpatik itu, dan bertitah, dan murka itu, tmada dapat dikata lagi pada seonang jua pun, melamnkan pada Raja Besar-besan dan Raja Muda. Fasal yang Ketiga Pada menyatakan adat mengadap Raja Besar-besan, dan Raja Muda, dan Bendahana, dan Temenggungnya. Telah bersabda Dato Bendahara, inilah adat Yang Dipentuan diletakkan atas meneka yang di balairung dan lainnya. Apabila ada Yang Dipentuan Besar bersemayam bensama-sama dengan Yang Dipentuan Muda, maka Yang Dipentuan Besan sahajalah kita sembah; dan jika Yang Dinentuan Muda bersemayam dengan Dato Bendahana, Yang Dipentuan Muda sahajalah kita sembah; demikian lagi Dato Bendahara dengan Temenggung, inilah penaturannya. 42

Fasal yang Keempat Pada menyatakan danipada fasal sedaun yakni sehidangan di balairung. Adalah Yang Dipentuan Muda, dan Bendahara, dan Tengku Besan boleh sehidang bentiga. Adapun anak naja, jika putena Yang Dipentuan Besan, sekalipun yang lain danipada Tengku Besan, bakal naja, maka tiadalah sehidang dengan onang yang bentiga itu; melainkan dengan titah dikurniakan, itupun jika di balairung. Adapun tempat yang lain danipada itu tiadalah ada adat mi. Adapun anak Yang Dipentuan Muda, atau anak bakal Yang Dipentuan Muda, boleh sehidang dengan Temenggung. Adapun anak cucu Yang Dipentuan Besan, dan anak cucu Yang Dipentuaii Muda, dan anak cucu Bendahana dan Temenggung, yang lain danipada yang tersebut itu, boleh sehidang setengahnya. Tiadalah adat atas mereka itu, apalagi pada tempat yang lain danipada balamrung, adanya. Fasal yang Kelima Pada yang menyatakan naja yang tua umurnya, pada masa itu tiada ad~tmembiarkan anak-anak kecil tiada benadat, melainkan kenana mengajan akan dia adab, adanya. Fasal yang Keenam Pada menyatakan adat istana naja-naja dan balairung, dan pagan, dan kota naja; iaitu masing-masing adatnya, tiada boleh orang keluaran mengikutnya, iaitu atas bebenapa penkana: Pentama-tama, balainung, kedua, sayap layang; ketiga, pintu genbang; keempat, tingkap panjang diatas pintu salah; kelima, pebalaian dan ranibat geta; keenam penanggahan yang mengantanai dengan pelantar; ketujuh perselarasan dua tingkat, melamnkan dengan kurnia naja maka boleh, adanya. Fasal yang Ketujuh Pada menyatakan adat naja-raja, iaitu pada ketika benjalan; maka iaitu hendaklah ada Iembing dahulu benjalan, sekmna-kira dua belas depa jauhnya danipada itu; dan banang siapa bentemu maka hendaklah duduk. Adalah penmulaan duduk pada ketika permulaan bentemu dengan onang yang membawa lembing itu. Maka banang siapa dada duduk, salahlah; kecuali orang yang ghanib, yang dagang baharu datang, yang belum tahu istiadat negeni, maka adalah diampuni, adanya. 43

Fasal yang Kedelapan Pada menyatakan Raja di jalan itu, iaitu atas dua belas tubuh onang: Pertania-tama, Yang Dipentuan Besan; kedua, Yang Dipertuan Muda; ketiga, Bendahana; keempat Temenggung; kelima, Tengku Besan; keenam, perempuan benjalan yang pengi zianah ke sana ke man, sama ada anak isteni onang atau bukan, apabila benjumpa dengan laki-laki, jikalau anak naja sekalipun, hendaklah ia menyimpang. Ketujuh, orang yang membawa mayat pergi ke kubur. Kedelapan, orang yang benanak pengantin dmnamakan Raja sehani. Kesembilan, onang yang memikul sesuatu yang berat, santa ada pekenjaan atau tidak. Kesepuluh, onang yang buta; kesebelas, kanak-kanak; kedua belas, onang gila. Fasal yang Kesembilan Pada menyatakan adab onang yang masuk ke dalam balairung, atau pada pagan naja; hendaklah ia mustaib dengan pakaman badannya. Tiada boleh setengah dipakai setengah dipegangnya, atau disangkutkannya pada bahunya, atau dilinggangkan, sama ada baju atau sapu tangan atau lainnya; kecuali tiada ia mempunyai sekali-kali, adanya. Tensalin di Penyengat pada 23 hanibulan Ramadan, han Jumaat, a!ayadi a!fakir ilal!ahu taa!a Kha!id bin Raja Hassan. Aturan Gendang Nobat Atunan danipada zaman Sultan Sulaiman. Aturan mi tenus dan mula-mula bendii Kerajaan Riau hingga waktu mi benjalan juga, sanah 1313. Pada 25 hanibulan Syaaban, han Selasa, tahun 1274 sanah, dewasa itulah kita Engku Selangon membeni sabda pada Ismail, iaitu Penghulu gendang nobat, yang telah dikurniakan oleh Sen Paduka Baginda Yang Maha Mulia Sen Paduka Yang Dipertuan Besan al Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, yang baharu diangkat jadi Sultan Kerajaan Lingga dan Riau serta daenah takluknya sekahan, digelar nama atas Ismail itu Lela Sang Guna. Maka ialah memegang gendang nobat itu pada masa bendini kenajaan baginda im. 44

Penentuan Yang Pertama Aturan yang tiada boleh sekali-kali benubah atau ditambahtambah, atunan yang tersebut di bawah mi. Fasal yang Pertama Waktu nafiri berbunyi yang benmula, di mana-mana jua jauhnya yang terdengar oleh meneka suananya nafini itu, tak dapat tiada hendaklah mereka itu dengan tentib adab bagi najanya, menantikan habis bunyinya suara nafini itu dengan tiga kali bunyi, bahanuhah boleh mereka bergerak ke manajua hajat mereka itu. Syahadan, jika dilakukan juga oleh meneka itu di dalam tiga kali bunyi nauini itu, tiada ianya benhenti, ha! yang demikian itu salah ianya di dalam adat istiadat; tetapi tiada pula mereka boleh dihukum oleh nobat, sebab kesalahannya tiada ianya kepada siap~siapa, hanyalah hakikatnya penantaraan ia dengan rajanya; kecuali ianya melintas di muka nafini itu tatkala nobat dipalu di luan kota, dapat salah kepadanya. Fasal yang Kedua Jika ada mereka benjalan di pedalaman, iaitu di daham kota, tiba-tiba tengah ia benjalan itu, benbunyi nafini. Maka tak dapat tiada hendaklah meneka itu duduk mcnyungkun, sebagaimana ia mengadap raja pada ketika tabal. Apabila lepas tiga kali benbunyl nafini itu, maka lalulah benbunyi guruhnya. Apabila telah benbunyi ragam nobat itu, bahanuIah ianya boleh mengangkatkan kepalanya duduk betul, tetapi dada boleh berdini atau beralih tempat duduk di hadapan nobat itu, atau di belakangnya. Tiap-tiap ada yang demikian itu, maka bolehlah mereka itu dihukum oleh Penghulu nobat atas mereka itu, banyaknya enam suku duit. Nobat Cogan Bagi Raja Adalah orang yang dapat ditiupkan nafini itu, iaitu empat onang: Pertama, Yang Dipentuan Besan; kedua, Yang Dipertuan Muda; ketiga, Bendahara; keempat, Temenggung. Lain danipada yang tensebut itu tiada boleh sekali-kali; kecuali hak yang tehah dikurniakan oleh Yang Dipertuan Besan. Fasal yang Pertama Tiup pada bahagian Yang Dipertuan Besan itu, iaitu mengikut45

lah di dalam beberapa lama nobat itu benbunyi, sehingga tiga puluh dua kahi tiup nafini itu. Fasal yang Kedua Tiup pada bahagian Yang Dipertuan Muda itu, tiada boleh lebih dan tiada boleh dikurangkan danipada sebehas kali tiup nafini. itu. Fasal yang Ketiga Tiup pada bahagian Dato Bendahana itu, iaitu 9 kali tiup. Fasal yang Keempat Tiup pada bahagian Temenggung, iaitu tujuh tiup. Maka dalam fasal-fasal yang tensebut di atas in hanyalah Yang Dipertuan Besan sahaja yang boleh mempenbuat nobat itu; sebab adalah nobat itu, cogan bagi naja, yakni tanda ada raja di da!am negeni itu. Adapun Yang dipentuan Muda tiada boleh ianya memperbuat nobat itu dengan sendininya, jika tidak dengan titah Yang Dipentuan Besar; bersalahan ianya mempenbuat nobat itu, sebab mensediakan waktu kedatangan Yang Dipentuan Besan; tetapi hanyalah gendang dengan lengkara serunai sahaja yang boleh dipenbuatnya. Nafini tiada sekali-kali bo!eh dmpenbuatnya, -melainkan telah rosak nafini yang ada pada Yang Dipentuan Besan., baharulah boleh digantikan. Penentu yang Kedua Aturan nagamnya nobat itu, iaitu tiada seka!i-kali boleh ditambah, dan tiada boleh dikurangkan. Adapun hagu yang tentu pada atunan masa berdiri Kenajaan Riau, iaitu da hagu sahaja. Sebab dua lagu itu lagu asal; pentama, Lagu Iskandar Syah Zulkarnain; maka inilah lagu yang dikatakan onang lagu niyaraya, yang diiningkan olehnya dengan lagu perang; dan tempat !agunya pada ketika benarak naja itu, atau pada ketika naja benangkat ke balainung. Lagu kedua, Lagu Ibrahim Khalih, iaitu lagu yang dipalu ketika tabal dan talabat akhinnya menjunjung duli. Adapun lain danipada lagu yang tensebut itu, iaitu lagu bahanu diambih dan Perak dan Indenagini. Adalah namanya itu, tiadalah hamba sebutkan di dalam aturan itu, lagunya pun tiada jadi kebe

46

saran bagi naja, sekadan bertambah-tambah sahaja, yakni membanyakkan akan nagamnya, adanya. Penentu yang Ketiga Pada menyatakan segala adab orang yang memukul nobat dan waktu yang patut dipukul akan dia. Pertama Tiap-tiap petang nobat dipalu sehingga menantikan waktu maghnib. Ada!ah peratunannya masa hendak memukul nobat itu, tak dapat tiada hendaklah Penghulu Gendang Nobat membenitahu kepada seka!ian mereka; ada!ah semboyannya itu, iaitu hendaklah dipalu dahulu nobat itu, seperti orang mendamak, kemudian berhenti barang seketika. Manakala telah sampai had akan meniuku! nobat itu, bahanulah berdini bersaf-saf. Adapun saf yang pentama bahawa berdini Lela Perkasa kuasanya meniup nafini. Saf yang kedua nagara. Saf yang ketiga gendang nobat sebelah kanan, peningkah. Adapun yang memegang gendang peningkah itu gelanannya Penghulu Lela Sang Guna. Saf yang keempat senunal dan bangsi Saf yang kelima kopak dan cenacap. Maka apabila te!ah mustaed sekalian yang menyebut itu, maka bahanu!ah berbunyi nafini tiga kali. Kemudian baharulah dakma negara dengan tiga kali; kemudian berbunyilah gendang yang menyambut dakma nagara itu, bahanulah mendenu gunuhnya sekali. Maka benagamlah bunyi nobat itu dipalu. Syahadan adalah lama dipalu nobat itu hingga tiga pu!uh dua kali tiup nafini, baharu!ah dmsambut gendang penang atau penghabisannya hagu itu;

Kedua Malam Jumaat waktu Isyak. Dipukul nobat itu sebanang lagu sahaja; kecuali Lagu Subuh yang tiad boleh dipenmain-mainkan sekali, hanya Iagunya jua yang boleh, yakni, takhsis Lagu Subuh itulah sahaja.

Ketiga Adapun Lagu Ibrahim Kha!iI dan Lagu Iskandan Syah, iaitu lagu bagi kenajaan. Ibrahim Khalil dipukul masa talabat; Iskandan Syah dipukul waktu berangkat, atau dipukul Lagu Anak-anak, adanya.

47

Keeinpat Adapun Lagu Pahu-palu itu, dipukul pada masa naja bensinam tabal; dan Lagu Seni Istana itu, iaitu dipukul tatkala masa naja masuk pakaian kenajaan.

Kelima Adapun aturan nobat masa naja hendak bensinam tabal, iaitu hani yang diangkatkan kenajaan itu, atau kepada Harm Raya Haji. Sebermulat, sebelumnya lagi naja itu bensiram, maka naik!ah segala perkakas jawatan pensinamannya, dan raja itu di atas tempat pensiramannya. Maka waktu itu, dipalulah nobat itu, dengan dipalu Lagu Perang sehama-lamanya, sementana menantikan mustaed segala kealatannya itu. Maka apabila tehah cukup tenatur bagi sekalian jawatan itu, bahanulah nobat itu berhenti.

Keenam Manakala benangkat raja itu ke atas tempat persinamannya, maka benbunyihah nobat itu dengan Lagu Arakanak. Setehah sampai naja itu ke atas tempat pensiramannya, maka berhentihah puha nobat itu seketika. Kemudian benbunyi!ah nafini tiga kahi. Maka nobat pun dipahu dengan Lagu Palu-palu sahaj a, sehingga babis naja bersiram. Sete!ah benhenti naj a itu danpada bensinam, maka diahih pula nobat itu dengan ~LaguArakanak, sehingga sampai naja itu berangkat naik ke istana, maka berahih pula nobat itu dengan Lagu Sen Istana, kenana naja memasukkan pakaian kenajaan, sehingga habis naja itu memakai pakaiannya.

Ketujub Apabila sudah memakai, maka raja pun benangkat tunun ke balai, kenana orang hendak menjunjung duli, atau hendak talabat. Maka dipalu nobat itu dengan lagu-laguan, during sehingga sampai naja itu ke atas balai, senta semayamlah di atas tempat kerajaan di balai itu. Maka baharulah dipahu dengan Lagu Ibrahim Khalil, kerana itulah hagu kenajaan; tiada boleh naja yang lain memakai akan dia, adanya. Syahadan, apabila selesai daripada talabat, atau onang menjunjung duhi, maka bahanulah dipalu nobat itu dengan Lagu Anak-anak, menghantarkan naja berangkat naik ke istana. Apabiha sampai ke istana bahanulah benhenti nobat itu dipalu.

Kedelapan Adapun adab orang yang memuku! nobat itu, dengan dua adab: Pentama Lagu Ibrahirn Kha!il dan kedua,

48

Lagu Iskandar Syah. Maka onang memukulnya bendini bersafsaf, sepenti yang tersebut dalam Fasal yang Pertanna. Kesembilan Adapun lagu tatkala raja bensinam tabal, atau Lagu Sen Istana, memukulnya duduk dengan Tertib adab, bersaf-saf sepenti yang tensebut itu jua. Adapun lagu yang lain danpada itu, apa-apa kesukaan di atas onang yang memukul akan dia, duduk atau bendini; khatam. Maka ini!ah tentib nobat yang dapat danipada kanangan orang tua-tua.

Tensalin oleh fakin, Khalid Hitam bin Raja Hassan, pada 18 Syawal 1313, adanya.

49

BABV
ISTIADAT BEKERJA BESAR BERTABAL, KAHWUM
Bismillahir Rahmanir Rahim. A lhamdulillahi Rabbi! A lam in, wassalatu wassalam ala Saidina Muhammad asrafil munsalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. AMMA BAADAH, maka inilah suatu muhtasan pen menyatakan setengah danipada aturan adat istiadat raja-raja Melayu yang ditabalkan, atau naja-raja bekenja besar, maka boleh juga dipakai setengah danipada atunan mi. Maka adalah aturan ii hamba ambil danipada beberapa sejanah dan sianah dan tawanikh naja-raja Mehayu pihak Lingga, Riau Johon, Pahang dan Selangon, yang karangan segala orang tua. Maka hainba atunkan bebenapa Fasal dengan tiada diubahkan sebagaimana asalnya, adanya. Fasal yang Pertama Adapun yang empunya penintah pekenjaan menab~lraja itu, iaitu Yang Dipentuan Besan atau Yang Dipentuan Muda, atau Bendahara, muafakat dengan segaha Onang Besan-besan. Sebenmula, apabila telah benbetulan muafakat satu bicara, maka menyuruhlah cucikan negeni dan mengatunkan i5tana dan balairung seni, dan balal pancapensada, dan membaiki jalan raya dan menambahi pasar-pasar, dan menghimpunkan nakyat bala tentena, dan membeni khabar kepada teluk rantau, tokong pulau. serta membeni surat kepada sega!a adik-kakak daging-danah di negeni yang asing, dan membeni surat kepada segala raja-naja yang

50

takluk; disuruh berhimpun sekaliannya masuk ke dalam negeni tempat kenajaan, kenana hendak mengganti naja, serta hendak mentaba!kan dia. Maka hendaklah sekaliannya datang dengan segala anak isteni dan kaum kerabat, adanya. Syahadan, apabila telah berhimpun sekalian meneka itu, maka hendaklah sega!a anak baik-baik dan yang bangsa dato-dato datang masuk ke pedalaman menghiasi istana dan balairung dan balai pancapensanda, dan segala tiang-tiang semuanya disampul kuning dipasang penhiasan yang indah. Sebennula, adapun balai pancapersada itu sembilan tingkat, dan tiap-tiap pangkat itu berbuah butun, dan adalah pangkat yang pertama itu dipenbuat berkubah, empat tiang, di atasnya di tanuh empat ekor naga yang berpesawat. Maka yang seekor itu apabiha digenakkan pesawatnya, keluan!ah air yang tawan; dan yang seekor keluarlah air panas yang sedenhana; dan yang seekor keluar air khelembak dan kestuni; dan yang seekon keluan air mawan. Maka di dalam kubah itu ditanuh satu singgahsana bertiang empat, di atasnya berselembayung, bersampul kuning. Pada tiap-tiap tiang itu, seorang anak baik-baik bendini menye!ampai tetampan bendaun-budikan emas; dan di atas singgahsana itu satu peterakna; dan di atas peterakna itu satu kuda-kuda yang bensampul dengan kain sutera kuning. Di atas kuda-kuda itulah akan tempat raja bensinam, dan pangkat yang pentama itu!ah akan tempat naja serta segala jawatannya, dan naja-naja perempuan yang tua. Pangkat yang kedua, iaitu tempat anak naja-naja penempuan yang muda, kerabat raja itu juga; dan pangkat yang ketiga, iaitu tempat anak raja-raja yang kebanyakan. Pangkat yang keempat, tempat isteni segala menteni-menteni senta kaum kerabat menteni itu. Pangkat yang kelima, iaitu tempat segala gundik-gundik raja, senta segala anak baik-baik, Pangkat yang keenam, iaitu tempat sega!a hamba-hamba raja. Pangkat yang ketujuh, iaitu tempat segala bini-bini penghulu dan pegawai-pegawai senta sega!a kaum kenabatnya dan anak buahnya. Pangkat yang kedelapan, iaitu tempat segala isi kota; dan pangkat yang kesembilan, iaitu tempat segala perempuan-penempuan kebanyakan. Adapun orang yang membawa dian dan orang yang menye!ampai kain dukung, dan onang biduan adalah meneka itu pada kin kanan pangkat yang kedua. atauyang ketiga. Syahadan, adalah pada halaman pancapensada itu, bebenapa onang berbanis mengeli!ingi panca persada itu. Pertama onang yang 5!

menyandang pedang; kedua, orang memikul lembing; ketiga, onang membawa panah. Jadi, tiga lapislah orang berbanis itu, dan tiap-tiap selapis, hendaklah dijarakkan sebenapa yang patutnya, dan antana bans pedang dengan panca persada itu, di atasnya beberapa kerusi tempat Yang Dipertuan Muda serta anak raja-raja yang

tua-tua, kerabat baginda itu. Maka keliling pancapersada itu; benaturlah anak raja-raja yang muda-muda berdini den gaIi pakaian yang indah-indah.
Fasal yang Kedna

Adapun balainung sen pun dihiasi juga dan di sampul kuning, sekalian tiangnya digantung tirai dan langit-langit. Adalah pada seninya, digantung tabir bengulung, dan ditanuh singgahsana benkain sampai, bendaun budikan emas; di atasnya ditaruh petenakna; di belakangnya ditaruh banta! senaga. Di atas peterakna itulah tempat naja yang akan dijunjung dull, adanya.
Fasal yang Ketiga Adapun di dalam istana diatun pelamin dan singgahsana jua,

adanya.
Fasal yang Keempat

Apabila telah niustaidlah sekallan yang tersebut itu, maka Yang Dipertuan Muda pun mulai meletakkan kenja. Maka berhimpunlah segala raja-naja dan Orang Besan-besar masuk kepedalaman raja, dan memulai memalu nobat tujub kali sehani; dan mulai bermain-main bensuka na, dan berjarnu-jamu makan minum. Maka benadatlah di balairung seni, danipada pakaiamiya dan makan minumnya semuanya benatun dan benketentuan pada pangkat dan bangsa mereka; masing-masing dengan kedudukannya, dan hidangannya semuanya ada dengan pangkat darjatnya. Maka tiadalah boleh yang bukan-bukan patut layaknya, kerana tiap-tiap balai itu adalah dengan penghu!unya. Maka adalah orang yang dijadikan penghu!u balai itu, iaitu onang baik-baik senta tahu akan adat istiadat pekenjaan naja-raja yang besan-besan pada bertabal
dan lainnya. Syahadan, adapun di dalam istana demikian juga kedudukannya dan makan minumnya. Maka penghu!u istiadatlah yang mengaturkan adat istiadat. 52

Sebermula, pada han yang mula-mula mehetak kenja ini!ah, meletakkan adat di dalam istana. Adapun, penghulu istana itu, dipenintahkan oleh Yang Dipertuan Muda, atau Bendahara mele-

takkan adat istiadat purbakala. Adapun penghulu istana itu dibenilah ia memakai baju pandak, dan jika anak naja-raja jadi penghulu istana itu, dibeni memakai baju takwa, dan diberi nantai emas ter!ilit pada lengannya, iaitu hujung lengannya, tanda ia memenintah di dalam istana. Seonang pun tiada boleh melalui penintahnya; dan di bawahnya bebenapa orang daripada anak naja-raja dan orang balkbalk yang telah biasa di dalam pekerjaan naja yang besan-besan, senta mehihat adat istiadat, dan mendengar kisah cetera raja-naja Melayu dan Bugis pada masa punbakala.
Adapun orang biduan disuruh duduk pada rambat istana; dan

onang membawa dian pada antara dua pebalaian, dan onang kain
dukung di mana-mana raja semayam disitulah ia duduk mengadap, benatur. Adapun sega!a anak naja-naja perempuan, pada han mela-

fazkan taba! itu, scmuanya memakai baju pandak yang tiada benconak, dan duduknya pada kin kanan singgahsana. Maka anak naja itu bo!eh memakai baju sute!a apa jua warnanya, asa! jangan benconak sahaja, dan boleh bengelang dan bercincin, berpending dan benkancing baju di lengan atau di lehen. Adapun anak raja-naja pada han itu, tiada boleh benjawatan

yang tensangkut pada lehen, baik pun kain atau sapu tangan. Maka apabila sampai kepada pintu tela istana itu, ditangga!kannya!ah kainnya sehelai, disuruh bawa dengan budaknya, dipangku sahaja. Syahadan, apabila sampai!ah anak naja itu kepintu istana, niaka segena!ah penghulu istana menyunuhkan anak naja yang dibawahnya menyilakan naik, dengan tentib dan kelakuan yang lemah lembut dengan bahasa yang halus. Jika anak raja-naja besan yang datang itu, penghu!u istana
menyambutnya. Maka hendaklah seka!ian yang datang itu segena naik, duduk dimana tempat yang diatunkan, serta dengan kelakuan yang tertib pada maj!is yang amat besan. Syahadan, adapun gundik-gundik, anak-anak naja-naja, didu-

dukkan ia pada sebelah kin kanan tela, sepenti tertib kedudukan anak raja-raja itu jua, senta ditambahinya dengan kelakuan yang hormat akan najanya.
tela wanita.

runiah dibahagian belakang bersambung dengan istana

tempat

53

Adapun isteni dato-dato senta anak buahnya, dan anak baikbaik didudukkan mereka itu sebelah kin tela, bersebe)ahan dengan penempuan-penempuan Bugis. Adapun onang kebayakan serta hamba-hamba onang balkbaik, sekali-kahi tiada boleh naik ketengah istana atau ketela; adalah meneka itu didudukkan diserambi istana. Jikalau ada bensalahan duduknya, maka hendaklah dengan segena penghulu istana atunkan semula. Syahadan, jikalau ada onang baik-baik atau orang kebanyakan memakai akan pakaian yang dilanangkan, sepenti inemakai kain yang tiada benkepa!a, atau kain telepuk, dan kain berantai putih; atau barang sebagainya, yang tehah dilarangkan oheh naja, maka hendaklah penghuhu istana panggil kepada tempat yang sunyi, beni nasihat dengan perkataan yang lemah !embut, serta ganti kain bajunya, jangan dibeni malu; dan jika ingkan jua ia, maka kuasalah peughulu istana mengeraskan, tetapi bianlah pada tempat yang sunyi. Jika engkan jua ia, bahanulah dilakukan hukuman onang yang melanggan penintah naja; dan hendakhah penghulu jaga dan selidik baik-baik danipada penatunan sekahiannya, supaya jangan kelinu pada duduknya hidangannya, dan apabila ada yang duduk pada bukan tempat-tempatnya, atau sehidangan pula yang bukan !ayaknya, maka hendak!ah segena diatunkan, dan mana yang patut di atas, naikkan dengan bahasa yang beradqb ditengah majhis, dan apabila engkan ia bahanu!ah dengan kenas sedikit. Fasai yang Kellina Adapun nobat dipahu pada waktu meletak kenja Kemudian dipalu pada tiap-tiap petang, se~nggasampai waktu maghnib. Kemudian waktu isyak. Kemudian waktu subuh. Kemudian waktu santap. Kemudian waktu benangkat kembali. Kemudian waktu naik dan balai. Kemudian waktu benadu. Tatka!a berhenti nobat, meniam pun benbunyi dan gamelan pun dipalukan. Maka adalah satu undang-undang nobat itu kepada penghulu nobat. Adapun undang-undang biduan, iaitu enam belas onang, atau delapan orang, dan duduk pada nambat. Maka apabila naja turun ke balai panca pensada, atau ke balairambat tempat yang tinggi sedikit untuk menyambut tetamu

54

nulig, maka onang biduan pun tunun juga berjalan di belakang dian; dan apabila sampai ke panca pensada, duduk ia di belakang dian; dan jika di balai, berdiri ia dekat paseban bahai, sambi! memalu nebana. Adapun onang membawa dian itu, laitu enam belas orang. Apabila di panca pensada, La duduk di hadapan biduan pada kini kanan pangkat yang kedua atau yang ketiga. Apabila di istana, ia duduk pada tengah istana antana dua perbalaian; dan jika benjaIan, La pada kin kanan usungan. Adapun onang membawa kain dukung, banyaknya enam onang, Ia mengikut banang ke mana-mana naja benangkat. Jika di panca persada, ia duduk pada pangkat yang kedua di belakang singgahsana. Jika ia di istana atau di balainung, ia duduk di belakang singgahsana. Sebenmula, adapun jawatan naja bertabal itu, iaitu enam behas onang; delapan laki-laki dan delapan perempuan, seka!iannya danpada anak naja-Eaja behaka; dan masing-masing ada!ah dengan jawatannya, serta dengan tetampan wahinya. Adapun yang dibawa oleh anak naja-naja laki-laki; Pertama, pedang; kedua, cogan;ketiga, kenis panjang; keempat, tepak; kelima, ketor; keenam, kipas; ketujuh, tempat bara; dan kedelapan Quran ah~Azim.Adapun jawatan yang dibawa o!eh anak naja-naja penempuan; Pertama, tennang; kedua, kimbuk; ketiga, sembenib tempat sinih; keempat, keton; kelima, air mawan; keenam, cepen bentih; ketujuh, benas kuning; kedelapan, tempat bana. Syahadan, adapun jawatan penempuan itu, terpakai waktu raja bersinam di panca persad dan waktu santap di istana. Adapun jawatan laki-laki tenpakai waktu naja di balai. Apabila raja naik ke istana, maka segala pawai jawatan yang dibawa oleh anak raja-naja yang !aki-laki itu disambut onanglah, dibenikan kepada anak rajanaja yang penempuan pula, iaitu sepenti cogan dan kipas itu. Adapun segala penkakas alat-alat bersiram, iaitu dijawatkan oleh delapan orang anak naja-naja perempuan, menanti dahu!u di balai panca pensada itu, adanya. Fasal yang Keenam Apabi!a sampai pada waktu saat yang baik, maka naja pun dipakaikan dengan pakaian kain bensinam, dan nobat pun dipalu lagu Sen !stana. Setehah tenatun sekali, seka!iannya te!ah tenkena, maka naja pun naik usungan bensaput kuning. Adalah yang naik bensama-sama di atas usungan itu; Pertama, onang yang mem-

55

bawa kenis panjang; kedua, orang yang membawa tepak; ketiga, orang yang membawa keton; keempat, onang yang membawa beras kuning; kelima, dua onang anak naja-naja yang tua-tua, bendin di belakang jadi gembala usungan, dengan memakai tetainpan; dan de!apan onang, atau empat onang membawa wali mengadap sahaja, dan terkembanglah payung ubun-ubun, empat putih dan empat kuning. Maka nobat pun benjalan, dikini kanannya tombak benbanis, dan dibelakang itu sebatang tombak kenajaan, di belakang usungan raja. Di kin kanan usungan itu than; dibelakangnya, kain dukung. Di belakang kain dukung, onang menyelampai; di belakangnya onang biduan; di be!akang itu baharulah orang-onang banyak; dan di belakang sekali, baharu kenomong. Maka nobat pun dipahu lagu Iskandan Syah, dan meniam pun berbunyi enam belas atau sebelas, atau sembilan, atau tujuh ka!i, sehingga sampai naja ke balai panca pensada. Maka nobat pun dipalu lagu Penang, sementana menantikan segala jawatan dan onang namai beratun. Setelah itu naja pun disinamkan, dan nobat pun dipalu lagu Palu-palu. Sete!ah benhenti daripada bersinam, maka nobat pun diahih lagu Anak-arak, dan meniam pun berbunyilah, maka lalu raja diarak ke istana. Sete!ah itu lalu memakai pakaian kenaj aan; nobat pun dipahu lagu Sen Istana. Setelah sudah, lalu naik usungan dengan sekalian jawatannya; hanyalah yang membawa pedang benju!ang berjalan di hadapan usungan, dan yang membawa benas kuning bencanipun emas dan penak empat onang, bendini pada empat tiang usungan, sambil menghamburkan kepada sekalian onang. Maka tentib mi sebagaimana benanak ke panca pensada jua. Setelah sampai lalu disambut oheh Yang Dipentuan Muda, didudukkan di atas singgahsana. Maka segala jawatan pun beratunlah, sebagaimana yang telah tersebut dahulu itu; dan nobat pun dipalu !agu Ibrahim Khahilullah. Maka inilah talc/isis kepada naja besan saja, tiada dapat yang lain memakai dia. Maka Yang Dipertuan Muda, senta Onang-orang besan pun bendini sebelah kin di atas seni balai; dan jika ada onangonang putih, berdini sebelah kanan, dan naja pun bendini di atas singgahsana, membalas honmat seka!ian onang-onang putih. Setelah itu tampil!ah Yang Dipentuan Muda senta seonang uhamak, 56

sama bendini dekat singgahsana, seraya benkata demikian bunylnya: Adalah patik semua, setengah danipada ak/i hal walaqad, mentauliahkan senta menzahinkan Dull Tuanku Yang Maha Mulia menjadi raja di dalam negeni anu, senta daenah takluknya sekahian, bengelar Sultan. . . Syah. Maka patik hanap, Duli Tuanku mengikut titah Allah dan rasu!-Nya, sebagaimana yang di dalam Quran al-Azim dan Hadis Saidal MursalinMaka mengisyanatkan ia dengan tangannya kepada Quran al-Azim, yang dipangku oleh seonang anak raja. Kemudian, baharulah onang aiim itu membaca doa. Kemudian tununlah sekahiannya; hanya naja dengan segala juak-juaknya serta dua onang bentana jua tinggal. Tatkaia Yang Dipentuan Muda mentauhahkan itu, nobat pun diam, dan seonang pun tiada benkata-kata. Kemudian, Yang Dipentuan Muda pun bendini pada khemah mengadap kebalairung, di atas tikar pacar benalas dengan permaidani dan tikan .Jawa. Maka dibe!akangnya, bensaf-saf segala menteni; dan di be!akangnya, segaia anak naja yang muda-muda; dan dibelakangnya, segala Onanig Besar-besan dan dato-dato, di belakangnya sega!a hulubahang; di belakangnya segaia anak balk-balk; di belakangnya itu bahanu onang banyak; dan di belakangnya bahanulah sekahian nakyat bala tentena. Makanobat pun dipalu hagu Ibrahim Khalilullah, dan Bentara pun hampin ke hadapan Yang Dipentuan Muda, senta membawa tongkat, bendini lutut sebelah. Katanya Yang Dipertuan Muda, titah dipanggii! Maka Yang Dipertuan Muda pun tampil menjunjung duli. Kemudian bahanu dipanggi! oieh Bentana dengan berdini sahaja, benteniak akan nama Onang Besan-besan itu; maka tampillah sekalian menjunjung dull. Sete!ah selesai, nobat pun dipalu lagu Anak-anak, dan meniam pun benbunyi. Maka naja pun diusung naik ke istana, diben santap nasi hadap-hadapan. Maka di baiai dan di istana pun berjamulah, serta membeni sedekah daripada wang dan emas penak. Demikianiah yang tersebut di dalam sejarah dan sianah rajanaja Melayu dan Bugis pihak Riau, Lingga, Johor, Pahang dan Se!angon, adahya. Syahadan, kemudian danipada yang tensebut itu, maka hamba sebutkan di bawah in atunan raja meminang dan mengarak naja mempelai.
-

57

Aturan Raja Meminang dan Mengarak Raja Mempelal Atas Jalan lkhtisar Sebermula, adapun naja meminang sama naja itu, pada ketika mengantan belanja: Pentama-tama, sebatang tombak kerajaan, kemudian tombak yang enam belas; kemudian, nobat; kemudian, batil emas kawin-sekati emas; sama-sama benjalan dengan belanja empat natus ninggit, serta empat bentuk cincin; kemudian, mempelai berjulang di bawah sekaki payung ubur-ubun kuning; kemudian onang membawa kenis, tepak dan ketor; kemudian kain dukung, dikiri kanannya lilin; kemudian, cindai enam belas atau delapan; kemudian, kain-kain, di daham enam behas atau delapan talam; kemudian, budak dapa* 16 atau 8 atau 4 atau dua orang; kemudian seka!i penempuan; kemudian gamelan senta segala bunyibunyian; kemudian, bahanu!ah orang banyak, serta dengan benbagai-bagai kesukaannya. Syahadan, kemudian danipada itu, hamba atunkan puha tentib mengarak mempelai, sebagaimana yang tensebut di bawah in milah tentibnya: Adapuwmenganak mempe!ai itu, pertama benjalan lembing penganjun jalan, penempuan empat atau de!apan atau enaxn behas. Kemudian, segala penempuan. Kemudian, onang memahu nebana sambil benzikir. Kemudian, gendang nobat, dikini kanannya lembing benbanis. Kemudian, sebatang tombak kenajaan. Kemudian, puan senta bungkusan. Kemudian, ternang. Kemudian, usungan bensalut kuning. Jika Raja Muda, khemahnya hijau, dan yang di atas usungan itu: pentama-tama mem~e!aidan dua onang pengapit memegang kipas, dan yang membawa kenis, dan yang membawa tepak, dan yang membawa keton; dan empat onang mem$wa cepen benas kuning bencampun emas dan penak, bendini pada empat tiang usungan itu, sambil mengamburkan kepada sekalian onang; dan dua onang anak naja bendini, seonang di haluan dan seonang di belakang jadi gembaia usungan, dinaungi oleh empat atau delapan payung ubun-ubur, dua kuning, dua putih; atau empat kuning, empat putih; dan dikini kanan usungan itu than empat sebelah, atau delapan sebelah. Kemudian kain dukung delapan atau enani belas; kemudian onang menyelampai, delapan atau enani belas. Kemubudak dapa hamba yang akan dihadiahkankepada mertua.

58

dian onang baik-baik, kemudian gamelan senta segaia bunylbunylan; kemudian onang banyak dengan berbagai kesukaannya. Apabi!a sampai ke pintu kota, telah hadinlah dua onang membawa talam berisi cindai bensimpuh puieh tiga simpul, serta satu bati!, seraya meianang, tiada membeni masuk. Maka membeniiah mana-mana kerabat pihak laki-laki akan beberapa wang penebus, sambil dicampakkan ke da!am batil. Maka dibeni izinlah oleh kenabat pihak perempuan, maka !aiulah masuk. Apabila sampai dipintu sehasar, telah hadinlah pu!a di situ onang membawa talam benisi cindai bensimpul pu!ih dua simpu!, serta satu batih. Maka ditebus pula sebagaimana dipintu kota itu. Maka apabila sampai dipintu tengah, tehah hadin pula di situ onang membawa talam benisi cindai bensimpui puhih satu simpul. Apabi!a tehah ditebus maka mempelai pun di pimpin oleh dua onang anak raja-naja yang tua-tua, dibawa naik disandingkan, demikianhah, adanya. Syahadan adapun yang tensebut itu, ialah ikhtisarun dhabitun kanangan onang tua-tua pada tentib naja-naja meminang sama raja dan mengarak mempelai, dan te!ah benlaku adat istiadat itu bebenapa masanya di dalam kenajaan Lingga, Riau, Johon, Pahang dan Selangon. Adapun kanangan yang asa!nya pada pekenjaan mengarak mempelai dan menghantan belanja itu didapati danipada surat Yang Dipentuan Muda, Raja Jaafar; lagi akan hamba tenangkan jua, kerana ialah punca dan asal; dan danipadanya itu!ah dikeluankan atunan yang ikhtisar itu, akan tetapi satu maksud jua hanyalah diikhtisarkan di situ, kenana maksud hendak mudah difaham oleh onang bodoh-bodoh; sebab tiap-tiap perkataan itu sukar dhabitunnya keatas onang yang bebal hingga berpecah-pecah fahain meneka itu. Tatkala itu berkacau biiau!ah adat yang elok itu, dan jadi sukanlah hendak mengatunkan adat istiadat itu, tenkadang bertengkanlah setengah atas setengahnya, sebab bersaiah-sa!ahan faham meneka itu pada mengatunkan adat istiadat itu. Maka adalah karangan danipada naskhah yang asal itu sebagainiana yang tensebut di bawah mi; !ebih mudah mafhumnya. Fasal yang Pertama Pada menyatakan tentib menganak mempe!ai naja benusungan, kemudian daripada penganjur perempuan dan onang berebana,
59

benzikin: Pertama usungan bensaput kuning khemahnya. Jika!au naja kecil, hijau khemahnya; dan yang di atas usungan itu, mempeiai senta pengapitnya bendua; dan pawainya yang di atas 1W membawa tepak, dan kedua membawa kenis panjang, yang ketiga membawa ketor, keempat membawa tennang, bungkusan dan puan bentatah, benjahan di hadapan usungan. Di hadapan puan itu sebatang tombak kerajaan. Di hadapan tombak itu gendang nobat, dan di kin kanan gendang nobat itu, bans tombak atau senapang. di kin kanan usungan itu, kain dukung; dan dibelakang kain dukung itu, kenomong segala bunyian. Maka terkembangiah payung empat. iaitu ubun-ubun kuning dua atau de!apan, empat kuning, empat putih. Maka berbunyihah bedil tujuh kali, atau enam beias kali, demikianrah, adanya. Fasal yang Kedua Pen menyatakan raja-naja menghantan belanja: Pentaina, ninggit empat natus; kedua, cindai; ketiga, kain; keempat, khasa; dan kelima, budak dapa. Adapun ketika membawaqya itu, ringgit dahulu berjaian. Kemudian dan itu, cindai, kemudian dan itu khasa, kemudian dan kahn khasa itu, kain; kemudian budak dapa, delapan atau enam belas onang; kain itu pun delapan atau enam belas. Apabi!a dibawakan belanja itu, mempeiai benju!ang, benja!an dahulu. Maka terkembangiah payung ubun-ubun kuning, satu. Maka benbunyilah nobat senta bediinya demikianiah, adanya. Fasai pada menyatakan Sultan samanya Sultan apabila ia pinang-meminang antara kedua pihak. Adat istiadatnya senba enam belas; tombak kebesanan sebatang. Tombak yang sebatang itu, yang membawanya menyehampai tetampan; yang enam beias itu pula menyelampai wahi; demikianlah, adanya. Fasal yang Ketiga Pada menyatakan tertib mengantan belanja yang dahu!u itu, iaitu mas kahwinnya serta behanja. Maka adalah di belakang mempelal itu cindal; di belakang cindai itu kain khasa; di belakangnya dapa. Segala onang yang membawa kain itu dan belanja,sekaiiannya menyeiampai wahi, melainkan yang membawa emas kahwin itu rnenyeiampai tetampan. 60

Fasal yang Keempat Pada rnenyatakan peraturan tertib tombak yang sebatang di hadapan tombak yang enam belas itu; delapan-delapan sebelah. Tombak yang sebatang itu lebih dahulu sedikit daripada tombak yang enam belas, dan di belakang tonibak itu, kebesaran; iaitu gendang nobat dengan serunai dan nafiri. Di belakang gendang itu, mas kahwin. Apabila berjalan, berbunyilah gendang serta meriam enam belas kali, adanya. Aturan Tertib Berinai Besar 1. Berdandan Nobat dipalu; berinai nobat. Bedil dipasang S atau 16 das. 2. Mandi Berandam Nobat dipalu; habis nobat, bedil dipasang; lagu Ibrahim Khalil. 3. Masuk pakaian Nobat dipalu; habis nobat, bedil dipasang. 4. Minta Inai Nobat dipalu lagu Lampam; habis nobat, bedil dipasang.

TenTh Pengantin Bersatu Tatkala pengantin sudah naik ke peterana, Ialulah santap nasi hadap-hadapan. Selesai daripada nasi hadap-hadapan, persilakan raja atau Sultan mencucurkan panca bicara, dengan didahulukan pengantin perempuan. Tertib Mandi ke Panca Persada yang Berusung Usunganitu dilingkung dengan kain berantai, di dalamnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, dan jawatan keris dan tepak; dan anak raja-raja yang tua daripada anak raja-ra4a perempuanjua, dan satu gembalausungan. Baliknya dan panca persada aturan mi diikut juga (di dalam perarakan mi tidak ada orang berzikir, dan tidak ada ternang, dan tidak ada bungkusan). 1. Tatkala sampai ke panca persada, nobat lagu Arak-arak, berhenti nobat, bedil dibunyikan. 2. Naik pengantin ke panca persada; tabir dilabuhkan. Nobat dipalu lagu Ibrahim Khalil; nobat berhenti, bedil dipasang. 3. Ketika turun, aturan itu diturut juga. Nobat berhenti, bedil dipasang. 4 Pengantin bersanding sham. Nobat dipalu lagu Sen Istana; habis nobat, bedil dipasang. 61

Mula terkembang payung iram-iram putih berarak pengantin, dua di hadapan, dua di belakang. Berbunyilah nobat lagu ~arakarak. Beth! pun berbunyi satu, sampai 8 atau 16 das. Sampai ke tempat pengantin yang diarak itu, bedil pun berbunyi dikatakan beth! penyambut enam, tujuh das. Naik persandingan; nobat dipa!u lagu Sen Istana. Berhenti nobat, bedil dipasang.

Peraturan Nilaian Raja Meminang Sama Raja dan Sama Sendiri Ambil-Berambil dan Persalinannya yang Dipakai Raja sama Raja l6dapa 16 Khasa 80 helai kain batik 40 kain sutera 4 bentuk cincin 1 kati emas 20 cindal Persalinan I songkok hung 4 baju 4 seluar ! ikat pinggang ! keris teterapan Sama Sendiri 8 cindai 8 khasa 2 kodi batik I kodi Bugis ! kodi. sutera 4 cincin I kati emas wang tunai Pakaian pengantin laki-laki dan perempuan Pakaian laki-laki Baju takwa merah bertabur emas; pada !eher kancing satu, dan berkancing lengan membujur. 62 $ 80 120 !00 !00 80 200 400 400 $ 1,600 240 200 160 200 400 200

5 2 1 1 I

tingkat dukuh utas rantai sayap sandang mayang sebelah kin sayap sandang buah pala sebelah kanan (dabal)

Pakaian perempuan Sikat Cucuk sanggul Tutup sanggul Sekar suhun Gandik Guncik Subang (kerabu) Peraturan Ketentuan Bilangan Jawatan-jawatan dalam Pekerjaan Tabal Mengadap nasi Mengadap hilin nasi Mengadap him pelamin Talam behih Ta!am beras putih Talam beras kuning Talam padi Cepu minyak Kain basah dan tapisan Telap tubuh dan Iingkung Talam kamn baju Talam destar Talam gelang dokoh Ta!am sayap sandang Air bunga setaman Air panca Iogam Air nyiur Air tolak baha Air doa selamat Bedak Langir Tempayan Kuda-kuda 63

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I!. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

16 4 2 1 I I 1 1 1 I I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

24. 25. 26. 27.

Tikar Tiang singgahsana Sangga-sangga Anak raja-raja Anak raja laki-laki 13 orang, sangga-sangganya 4.

I 4 11 11

orang orang orang orang

Jawatan Laki-laki I. Pedang memaka! tetampan 2. Cogan memakai tetampan 3. Keris panjang memakal waii 4. Kipas memahcai wali 5. Tepak memakai tetampan 6. Ketur memakai wali 7. Quran memakai tetampan 8. Tempat bara memakai wali 9. Ambur-anThur 4 memakai waii jadilah terjumlah semuanya 13 orang dengan kipas. Jawatan t~rempuan ternang kibukan. Adapun orang biduan 16 orang atau 8 orang; duduknya pada rambat. Maka apabila raja turun ke balai panca persada, atau ke balai rong, maka ia turun juga berjahan di behakang dian, dan apabiha di panca persada duduk di belakang dian. Dan jika di balai, berdini di pasiban memalu rebana. Dan orang membawa dian 16 orang. Di panca persada duduk di hadapan biduan, pada pangkat kedua atau ketiga. TanbihAturan Penghulu Balai dan Penghulu Istana mi suatu penjagaan pada menyatakan aturan Penghuiu bahairung dan Penghulu Istana. Maka hendaklah barang siapa rnenjabat pekerjaan itu menganlat-amati peraturan mi, supaya tiada susah payah pada menyempunnakan pekerjaannya dan had kuasanya seperti yang tersebut di bawah mi: Pertama Aturan Penghuiu Istana itu, hendakiah menentukan tempat
1Tanbih perhatian.

64

kedudukan anak naja di dalam istana, didudukkan di atas perbalaian pada kin kanan singgahsana; dan mana-mana anak raja yang bergelar, didudukkan di atas danipada anak naja-raja yang tiada bergelar; dan yang tua pangkatnya, di atas daripada yang muda pangkatnya. Kedua Adapun isteni Sultan, iaiah yang di atas sekali, serta diberi satu jorong2 emas atau perak. Ketiga Gundik-gundik, anak naja-raja duduknya di kin kanan tela. Keempat Isteni dato-dato senta anak buahnya, dan anak baik-baik, mereka itu duduk di sebelah kin tela, seperti aturan anak raja-raja itu juga. Kelima Hamba raja duduk ditengah, bersebelahan dengan perempuanperempuan Bugis. Keenam Onang kebanyakkan senta hamba-hamba orang baik-baik, duduknya di senambi istana. Ketujuh Jika ada yang menyahahi adat, maka hendaklah panggil pada tempat yang sunyi, ben nasihat dengan lemah lembut, jangan dikasani tengah majlis. Kedelapan Apabila sampai orang yang datang, hendakiak suruh sambut, dan ajak naik, senta dudukkan pada tempat yang patut hayaknya. Kesembilan Jika ada yang mengatalcan keuzurannya, hendaklah ditenima uzunnya; dan barangkali ada yang datang itu mendapat uzur yang besar, seperti hendak kadahajat, hendL ~ah ditunjukkan tempatnya; dan jika sepenti mendapat pening atau pitam, hendakhah menyuruh pada tempat yang patut.
Jorong bekas sirih berbentuk bulat panjang.

65

Kesepuluh Pada tiap-tiap han hendakiah Penghulu Istana periksa sekaiian jawatan, mana-mana yang terpakai pada tiap-tiap han, jika kunang, hendakiah makiumkan kepada siapa yang empunya pemenintahan istana. Kesebelas Jika ada seseorang yang memenintah dengan tiada patut di dalam istana, maka ia benkhaban-khaban akan adat, sekaii-kali jangan didengankan; dan jika ia membantah, atau mengubah atunan yang diatunkan oieh Penghulu Istana, maka hendakiah ditahan oleh yang empunya pemenintahan, supaya dihukumkan atas kehakuan yang cabul itu. Kedua Belas Adapun pada waktu hendak benangkat, maka hendaklah Penghuhu Istana sehidik sekalian onang yang datang itu, berapakah patut diangkat hidangan itu, iaitu dikira-kirakan empat onang satu hidangan. Maka barang beberapa cukupnya, sunulilah seonang membenitahu kepada yang empunya penintahan penanggah, seberapa cukupnya hidangan yang akan diangkat itu. Ketiga Belas Pada tiap-tiap pekenjaan yang belum diketahui, hendakiah terhebih dahuhu mohon periksa kepada yang empunya pemerintahan istana. Apabiia tehah dapat ketentuannya, baharuian dipenbuat, adanya.

66

BAB VI
SALINAN VERSLUIT YANG DIPERTUAN RIAU
Kepada Encik Salmah, is/en Dato Syahbandan Ismai/ pada menjalankan penaturan yang tersebut di alas mi, di dalam tiga be/as Fasal. Demikian/ah bunyi Vensluitnya: BAHAWA kita, Sni Paduka Yang Dipentuan Muda Riau dan Lingga, senta daenah takiuknya sekalian, teiah menjadikan Salmah, Penghuhu Istana. Maka hendaklah ia menunut sebagaimana aturan yang kita iningkan benaama sunat in adanya. Daripada sah dengan nyatanya teiah adalah mohon kita di atas syatar in adanya. Syahadan, adapun Penghulu Baiairung ia pun seonang yang patut mengetahui adat istiadat kedudukan onang naik ke balainung itu, sebagaimana yang tersebut di bawah mi:
,

Pertama Segala anak naja-naja itu, tempat kedudukannya di sen bahai. Pentama, anak raja-raja yang berpangkat di dalam negeni. Kedua, yang benpangkat peminggin negeni. Ketiga, nak raja-naja yang bengelan ayahandanya. Keempat, anak naja-naja negeni. Kelima, anak naja-raja peminggin. Maka kedudukan mereka itu, sepenti yang tensebut itulah; melainkan yang tua pangkatnya dan tua umunnya, tiadalah beradat

Versluit pengutnuman

67

di sini, kenana memuliakan pangkat tuanya dan pangkat umurnya; dan dapat ia duduk di atas sekina-kina patut dengan hainya jua. Kedua Tempat kedudukan anak mendaheka dan onang balk-balk di paseban kanan naik ke balai; atunannya sepenti tentib anak najanaja itu juga. Ketiga Segala haji-haji dan Iebai-Iebai, tempat kedudukannya di. paseban kin naik ke baiai, atunannya sebagaimana tentib anak naja-raja itu juga. Keempat Adapun jika ada yang duduk itu bensamaan pangkatnya, maka dahuhukanlah tua umunnya di atas yang muda umunnya. Kelima Adapun Engku Keiana, tatkaia di balai ialah yang duduk di atas sekali. Melainkan dengan keneiaanrtya sendini, mzinlah ia duduk di bawah yang tua umurnya dan pangkat tua kepadanya, kenana hajatnya hendak memuliakan onang tua-tua, dan ia dibeni satu jorong penak. Demikian iagi, anak naja-naja yang benpangkat besar di dalam negeni, mana-mana yang patut, boleh jua dibeni satu jonong penak, sepenti bakal Bendahara dan bakal Temenggung atau seumpamanya, itu pun atas patutnya najajua, adanya. Keenam Dato-dato yang di dalam negeri seperti Laksamana dan Syahbandan, dapatlaliia satu keranggnobjua dan satu pohon atau sembenib hidangan. Adapun kepala Tokong Pulau TujUh, tempat kedudukannya bensaina dengan pangkat anak merdaheka. Orang Kaya Bintan bendini diketapakan balai, memenintahkan anak buahnya mengangkat. Onang Kaya Ungunan memenintahkan nakyat kenahan. Ketujuh Adapun Tuan Imam di negeri, maka dapatiah jua satu pahau atau sembenib hidangan, dan tatkala han membaca Mauiud, jemputlah ia duduk di hujung sen baiai bensama-sama onang aiimaiim, kenana memuiakan membawa dan ~nembaca doa; dan jika 68

ada tempat iapang, dapatlah jua ma makan di hujung seni balai itu, pada satu hidangan bensasna-saina dato-dato di negeni. Kedelapan Apabila telah seiesai daripada makan minum pada malam, maka suruhlah anak-anak naja-naja dan anak-anak merdaheka mana-mana yang patut, bermain-main di balai itu, supaya jangan sunyi balai itu daripada orang; dan perintahkan segaia onang benpangkat itu bertunggu, berjaga di baiai itu bergihin-gilin. Kesembilan Mana-mana onang yang telah duduk benatur di balai, jika ada yang hendak minta kembahi ke numahnya, atau hendak pergi ke mana-mana, jika telah nyata keuzurannya, senta patut pada fikinan Penghuiu Baiai, maka bolehiah Penghulu Baiai itu membeni izin ia pergi ke mana-mana hajatnya yang peniu. Kesepuluh Adapun segaia anak naja-naja yang tua-tua dan berpangkat, maka sebelum lagi hendak mengangkat hidangan, tiadalah dapat Penghu!u Baiai membenati akan dia dengan menyuruh beratun memang di balai itu, kenana memuiiakan tuanya dan pangkat jabatannya. Kesebelas Adapun orang berpangkat, siapa-siapa kepaianya, maka iahah yang dmsuruh keiuan masuk di dalam kota istana, mencari segala kekurangan sepenti sirih, tambakau dan hainnya; dan dipilih pula dua orang atau tiga onang akan menyentai pekenjaan kepala pengangkat itu, pada membantu Penghulu Bahai. Kedua Belas Apabiia terangkat sekalian hidangan di seni baiai, baharuiah angkat hidangan di paseban kanan. Apabiia tenangkat hidangan paseban kanan, bukaiah hidangan di sen baiai, ialu santaplah anak naja-raja. Maka hidangan di paseban kin pun diangkatlah sekali; setehah tenangkat, hidangan di paseban kanan pun dibukalah, dan makanhah segala dato-dato dan onang baik-baik, anak mendaheka, maka hidangan di paseban kin pun dibukahah puia, ialu makanhah sekaiian haji-haji dan lebai-Iebai itu. 69

Ketiga Belas Adapun orang yang mengangkat, apabila hendak mehetakkan hidangan, atau hendak mengambil hidangan di seni baiai, maka hendaktah mengadap kepada siapa-siapa yang teniebih pangkatnya di sen baiai itu. Adapun hidangan di paseban kanan kin itu, hendakiah menghadap ke sed balal. Jikalau sebagaimana sekalipun pangkat onang yang duduk di paseban itu, tiadalah jua dihadapkan kepadanya, kerana memutiakan sen baiai itu, tempat semayam segaia naja-naja. Keempat Belas Tiap-tiap yang naik di balai itu, hendakiah diainat-amati. Jikalau ada yang menyaiahi tempat kedudukannya, maka hendakhah jemput tunun dengan tutun bahasa yang haius, yakni jikaiau hendak yang ditununkan itu duduk di sebeiah kin, maka jemputlah ia benaiih ke bawah atau ke atas sebelah kanan, dengan bahasa yang haius, sekina jangan tampak menunun menaikkan meneka itu; dan jikalau ada yang menyaiahi pada pakaian atau kelakuan, maka hendaklah panggih pada tempat yang sunyi, khabarkan dengan perkataan yang hahus. Maka jika diperbuatnya juga sampai tiga kaii, hanuslah diaibkan di tengah majhis yang namai itu dengan hincitkanlah, atau sebarang apa taazin yang tiada mencacatkan majhis raja. Keliina Betas Adapun Penghuiu Bugis, senta onang baik-baiknya, sepenti hakim, dapatlah ia duduk di paseban kanan bensama-sama onang-onang Mehayu itu. Keenam Betas Adapun segaia nakhoda dagang dan hamba-hainba onang, dan orang yang tiada diketahui bangsanya, maka tiadalah disebutkan adat-adatnya di sini, dan tiadaiah dapat ditentukan tempat kedudukannya, melainkan jika bahai itu bensenambi, di senambitah didudukkan meneka itu. Ketujuh Betas Jikalau ada timbul sesuatu penkana yang tensatnan, yang tiada disebutkan di smnm, maka hendaklah minta keterangannya dan fikinan kepada dato di negeni, adanya. 70

Aturan Memakai Tetampan Adapun tetampan itu benmacam-macam bagai dan wanna; maka masing-masing jawatan yang memakamnya. 1. Adapun tetampan kuning bentabun mas sampai ke tengah dan benkida-kida, dipakai oteh yang membawa cogan. 2. Tetampan kuning berkida-kida bentabun d~ tepi, boieh dipakai oteh gembala usungan. 3. Tetampan kuning benkida-kida tiada bentabur, dipakai oheh gembaia lembing jabang. 4. Tetanipan kuning bentekat penuh, diphkai oheh yang meniup nafiri. 5.. Tetampan hijau bertepi tabur atau tekat penuh, dipalcai oheh Kepala Bugis. Iniiah tetampan yang asal ketentuan onang yang memakamnya, dan tiap-tiap yang penintah dapatiah ia memakai tetainpan. Furu

Aturan Mas Kahwln berbagai peringkat orang:

mi satu cawang pada menyatakan aturan mas kahwin pada tiap-tiap bangsa dan jenis onang, yang teiah ditetapkan oheh Seni Paduka Yang Dipentuan Riau dengan menguatkan penatunan, masa Manhum Engku Haji Tua di datam Riau dan daenahnya, sebagaimana yang tensebut di bawah mi: 1. Raja Kenajaan sama Raja Kenajaan mengantar belanja itu emas sekati, senta wang beianja delapan natus ninggit ($800!-); jika adik kakak yang diambil, wangnya empat natus ninggit ($400/-). Cindai, enam belas talain; pada tiap-tiap satu taiam deiapan hehai, jumiah 128 heiai. Jika adik kakak yang diambit, empat heiai setalain, jumiah 64 hetai. Kain benantai, 16 taiam; path tiap-tiap setaiam dua hehai, jumiah 32 heiai. Kain bertabun, 16 talam; pada tmap-tiap setaiam 4 heham, jumlah 64 heiai. Jika adik kakak yang diambil, dua heiai setalam, jumhah 32 heiai. Kain teiepuk 16 talam, tiap-tiap setaiain 4 heiai, jumlah 64 hehai. Jika adik kakak yang diambih, 2 heiai setalani, jumhah 32 heiai.

2.

3. 4.

5.

71

6.

Kain Bugis 4 kodi (80 heiai) tiap-tiap setalam tima helai. Jika adik kakak yang diambil 8 talam, jumiah 40 heiai. 7. Kain sutena 4 kodi, 16 taham; tiap-tiap satu talam 5 hehai, jumlah 80 hetai. Jika admk kakak yang dmambih, delapan taiam, jumiah 40 heiai. 8. Kain batik 4 kodi, 16 talarn; tiap-tiap satu talam 5 heiai, jumiah 80 heiai. Jika adik kakak yang diambih 40 heiai, 8 talam. 9. Khasa bunga mas, 16 talam; tiap-tiap setalam 8 kayu, jumlah l28kayu. Jika adik kakak yang dmainbih, tiap-tiap setalam 4 kayu, 8 talani. 10. Budak dapa, 16 onang (8 laki-laki, 8 penempuan). Jika adik kakak yang dianibil, 4 takm-taki 4 perempuan.

11. Deiapan bentuk cincin intan, pada sebentuk 8 karat, jumhah 64 karat. Jika adik kakak yang diambit empat bentuk, jumhah 32 karat. Jawatan yang membawa banang-barang menghantar beianja
144 onang; kain dukung 16 onang, penjawat kenis seonang; penja-

wat tepak seonang; penjawat ketun seorang; pemikul usungan 16 orang, menyehampai wall ke kuning jumiah 178 orang, adanya. Syahadan, adapun atunan lain danipada naja-naja, mas kahwinnya sebagaimana yang tersebut di bawah mi, masing-masing mempunyai haknya sendini: Pertama 1. Anak naja-naja kebanyakan, empat ratus ninggit disebutkan sekati emas. 2. Janda naja kenajaan $100! kain sehelai, cincin sebentuk. 3. Onang Dalam $44! kain sehelai, cincin sebentuk. 4. Ketununan Bugis 40 $88, kamn sehetai, cincin sebentuk. 5. Bugis raja-raja $66! kain sehelai, cincin sebentuk. 6. Anak-anak dato $1001 kain sehelai, cincin sebentuk. 7. Onang Bintan Bukit Batu 10 tahih emas; kain sehehai, cincin sebentuk. 8. Onang Bintan Petaung 7 tahil emas; kain sehelai, cincin sebentuk. 9. Onang Mepar dalam numah onang kaya $44! kain sehehai, cincin sebentuk. 10. Onang Muntang 44 nial, kainsehelai, cincin sebentuk.
.

72

hi. Onang Pesukuan 12 nial, kalit sehelai, cincin sebentuk. 12. Orang Bangka Daik 44 nial, kain sehelai, cincin sebentuk.

Jika onang huan datang bensernenda, bentambah kenis sebitah, wang enam ninggit. Orang Kuala Manda 6 suku, iaitu 90 sen.

Kedua Keturunan Encik Ibrahim, yang kait mengait dengan Encik Mita, dan keturunan Encik Long Aisyah dan Encik Long Tijah, dan Bugis yang empat puluh dan mempawah, sebelah pihak Encik Bajan dan Encik Bajuh. Maka ketununan Ibrahim itu bentambah-tambah biak hingga datang kepada Penghulu Cedun. Maka anak Buah mereka itu, yakni titisannya kepada ketika adManhumah Engku Puan Selangor berpindah dani Daik ke Penyengat, meneka itu disenahkannya kepada Engku Long Daik pada mengepalai akan dma semuanya, adanya. Ketununan Encik Rajau dan Encik Bajuh, pada pihak lakmlakinya, dada biak di Lingga, hanyalah di Beliling sahaja, iaitu puak aduka Beliling, yang dahulu sampai sekarang keturunannya menjadi puat Aduka. Maka mas kahwin mereka itulah yang tersebut di bawah mi: 1. Jika sesama dia benambilan $66! kain sehelam; cincmn sebentuk. 2. Jika orang luaran, tetapi patut kupunya $88!- kain seheiai; cincin sebentuk. 3. Jika bukan kupunya, tagi huaran $100! kain sehelai; cincin sebentuk. Dan anaknya tiadalah boleh disamakan bangsa orang-onang yang tersebut, yakni bukaniah orang baik-baik. Jika ianya nikah dengan anak-anak naja, atau raja, menurut sepenti mas kahwin pada nombor (1), iaitu sepenti Hasyimah benhakikan Haji Abdul Ghani bin Engku Haji Idnis; dan Encik Zalikha dibuat gundik oleh Yang Dipertuan Muda Riau, Raja Muhaniad Yusof. Adalah keturunan mereka itu benkenabatlah dengan segala anak cucu Marhum Tetuk Ketapang, iaitu kerabat yang aniat jauh, lagi temah. Adapun Bintan Bukit Batu yang di sebelah Daik dan daerahnya, dan ketununan onang-onang Pahang, yang mengining Bendahara Pahang benisterikan Tengku Kecik, maka mas kahwin mereka 73

itu sepuiuh tahil emas, yang lain dan kain dan cincin. Maka mas kahwin itu tetah diturunkan senta ditetapkan seratus ninggit sahaja. Yang menununkan ialah Ke Bawah Duli Yang Dipertuan Riau, iaitu path 10 Rejab, sanah 1310, ketika bangkit penkara Asiah binti Encik Hassan dengan anak Penghuiu Balai Daik, yang bennama Yahya, ialah bapanya Penghulu Balai yang bennania Encik Kehing. Maka ketika itulah haniba dititahkan

oleh Yang Dipentuan, menyampaikan kepada Raja Muhammad Kadhi bin Marhum Raja Abduliah al-Haj, dan masa itu bensaina-sama dititahkan Haji Masoud akan hal yang tersebut itu. Adapun keturunan Dato Laksamana dan Suiewatang tiada diubahkan sekali-kali. Kemudian pada 23 Raniadan, sanah 1313, Ke Bawah Dull Tuanku mengainbil saudara Asiah yang tersebut itu, iaitu Hajar namanya, dikahwmnkan dengan putenanya naina Tengku Ismail; menurutlah mas kahwin itu 5100/ maka cetera mi pendapatan hamba sendini. Adapun keturunan yang tersebut pada Fasal yang Kedua di atas itu, hamba dapat danipada ayah mentua hamba, iaitu Raja alHaji Abdul Ghani, dan Encik Kariah, isteni Tengku Besar, kenana ianya anak Laksamana yang tua di Daik, dan ketika itu ia datok
perempuaniah kedudukannya di Daik itu adanya. Katibuhu Abdul Majid Mi, 1314.

Peraturan Nllaian Raja Meminang Sama Raja dan Sama Sendiri Ambil-Berambil dan Persalinannya yang Dipakai
Raja Sama Raja

16 dapa (budak tebusan) 16 helai khasa 80 helai kamn batik 40 helai kain sutena 4 bentuk cincin 1 kati emas 20 heiai cmndai
Jumlah

Nllaian $1,600

240
200 160

200 400
200 $3,000

Pesalin 1 songkok liing 4 baju 74

4 setuar I ikat pinggang

I keris tetenapan Sama Sendiri S cindai 8 khasa 2 kodi batik 1 kodi kain Bugis 1 kodi sutera
4 cincin I kati emas

$ 80 120
100 100

80
200

wang tunai
Jumlah Pakaian Pengantin Laki-laki dan Perempuan Pakaian Laid-laid

40
$1,480

Baju takwa menah bentabun emas; pada lehen kancing satu dan benkancing dengan membujur. 5 tingkat dukuh 2 utas nantai 1 sayap sandang mayang sebehah kin I sayap sandang buah paha sebelah kanan 1 (dabal) Pakaian Perempuan Sikat Cucuk Sangguh Tutup sangguh

Sekar suhun
Gandik Guncik Subang (kerabu)

Peratunan Ketentuan Bliangan Jawatan-Jawatan Dalam


Pekerjaan Tabal Jawatan Perempuan 1. Mengadap nasi

2. Mengadap liuin nasi 3. Mengadap tilin pelamin


75

16 onang 4 onang 2. orang

Talam Bentmh Talani benas putih Talam beras kuning Talam padi Cepu minyak Kahn basal, dan tapis 10. Telap tubuh. dan Iingkung .11. Talam kain baju 12. Talam dastar 13. Talani gelang dokoh 14. Talam sayap sandang 15. Air bunga setainan 16. Mn panca logam 17. Am nyiun 18. Ak tolak bala 19. Am Doa selaniat 20. Bedak 21. Langin 22. Tempayan 23. Kuda-kuda 24. Tikan 25. Tiang singgahsana 26. Sangga-sangga 27. Anak Raja-raja Jumlah semuanya jawatan perempuan Anak Raja laki-taki 13 onang; sangga-sangga 4 onang Jumtah semuanya 5. 6. 7.. 8. 9. Jawatan Laki-laki I. Pedang memakai tetampan 2. Cogan memakai tetampan 3. Kenis panjang memakai wahi 4. Kipas memakai wati 5. Tepak memakai tetampan 6. Ketur memakai wali 7. Qutan memakai tetampan 8. Tempat bara memakai wali 9. Ambun-ambur 4 memakai wahi Jadilah terjumhah semuanya 13 jonang dengan kipas. 76

4.

onang onang onang onang orang onang onang 1 onahg I orang 1 onang I orang 1 onang 1 onang 1 onang 1 onang 1 onang 1 onang 1 onang 1 onang I orang 1 orang 4 orang 11 onang ~11onaiig 72 onang 17 89 onaa

1 1 1 I I 1 1

Jawatan Perempuan Ternang Kimbukan Adapun orang biduan 16 atau 8 orang; duduknya pada rambat. Maka apabila raja tunun ke balai panca pensada, atau ke bahai rong, maka ia turun juga benjalan di betakang than, dan apabila di panca persada, duduk di belakang dian. Dan jika di balai berdini di paseban memalu nebana. Dan onang membawa dian 10 onang, di panca pensada duduk pad.a hadapan biduan pada pangkat kedua atau ketiga.

77

BAB VII
SALINAN DARIPADA KHAT MARHUM MURSYID
PADA menyatakan cap dan mohon segala Raja-raja dan Orang Besar-besan kenajaan pada sunat-surat mereka; tensalmn daripada khat Marhum Mursyid, Yang Dipertuan Muda yang kesembilan,

Riau. Maka initah peraturan zaman dahulu kala yang dipenbqat oteh naja-naja yang dahulu-dahulu; dan tiada sekali-kali nama raja dan cap kunnia itu diletakkan sebanang-barang, iaitu hendaklah tentukan pada tempatnya, sebagaimana atunan di bawah mi: Dipersadaikan Cap Kerajaan Adapun pacla asalnya mohon segala naja-~aja dan Onang Besanbesan itu, tetap hantannya di atas kepala surat setama-lamanya; dan ditentibkan dia pada masa tetah bersetma naja Melayu dengan raja Bugis, diaturkan demikian mi: Cap yang Dipertuan Besar Adapun cap Yang Dipertuan Besan pada sunat-sunat kiniman
kepada bangsa yang lain danipada bangsa Melayu, duduknya di tengah-tengah, iaitu pada sama tengah satar yang pertama. Jikalau Yang Dipentuan Besan berkinim surat kepada, Raja Muda, sama tengah, cap itu jatuh pada satar yang di atas sekali. Jikalau Yang Dipentuan Besan berkinim sutat kepada am skahan onang, cap itu letaknya di kepala sebetah atas. iaitu surat yang

78

dibangsakan surat-surat kenajaan kepada onang yang di bawah


wilayahnya. Yang Dipertuan Muda Adapun cap Yang Dipentuan Muda pada surat kiniman yang di-

sembahkannya kepada Yang Dipertuan Besar, maka tengah-tengah cap itu jath pada sataryang kedua; dan jika benhimpun cap Yang Dipertuan Besan dengan Yang Dipentuan Muda, maka cap Yang
Dipentuan Muda di sebelah kin. Bendahara

Bendahana, jika menyembahkansunat kepada Yang Dipentuan


Besan, adalah jatuh sama tengah capnya, sama tank dengan satar

Yang Dipertuan Muda. Jiki Bendahanamenyembahkan swat kepada Yang Dmpertuan Muda, atau Yang Dipentuan Muda benkinim swat kepada Bendahan, maka jatuh sama tengah cap itu pada satar yang pertama. Temenggung Adapun Temenggung, tetap capnya jatuh pada satar yang ketiga selama-lamanya. Tengku Besar Dialah bakal naik kenajaan Yang Dipertuan Besan, capnya jatuh pada satar yang kedua, sama ada suratnya kepada Yang Dipertuan Besan atau kepada Yang Dipertuan Muda, atau kepada sekalian onang.
Engku Kelana Dialah bakal Yang Dipentuan Muda, capnya jatuh pada satar

yang ketiga, tetap selama-Iamanya. Adapun surat perintah yang dijunjungkan oleh Yang Dipertuan Besan, atau sunat angkatan pegawai kenajaan daripada Raja Muda, tetaplah cap kenajaan tersadai di kepala sunat itu. Adapun surat angkatan danipada Engku ICelana, maka capnya
dikepala sunat juga; melainkan surat-surat kiniman pada memuliakan pangkat tua, maka letaknya disebelah bawah pada akhi.n satar. Adapun cap kunnia kepada wakih-wakilnya pada teluk rantau

jajahan, atau Dato Laksan,ana, atau Penggawa, atau Dato Bandan, atau Dato Panglima Besan, atau Dato-dato Tokong Pulau Tujuh, maka cap kurnia mereka itu dihantankan pada akhin satin 79

yang ke bawah penghabisan surat; melainkan kerana memutiakan nama kunnia di dalam cap itu, pada sunat ketenangan dapt meneka itu menghantankan cap kurma pada sebelah ke atas sekali, atau pada sebelah kanan di bawah satar yang kelima. Syahadan, jika berhinipun segala mohor wakil-wakil raja atau segala dato-dato pada suatu surat, maka meneka itu menghantankan capnya di sebelah bawah sekali, iaitu didahulukan ke atas yang
lebih pangkatnya dan tinggi martabatnya. Maka imlah misalnya letak cap niohor meneka itu. DemikianIah yang telah ditentukan oteh raja-raja yang dahulu adanya.

ASAL PERBAHASAAN TUN, RAJA, ENGKU


WAGHMRU ZALIKA Pada menyatakan asal perbahasan Tua, Raja Engku, Encik Engku, Encik Wan dan Tengku. Sebermula adalah sebab perbahasaan mi, beberapa orang yang jahil-jahil tersamar, dan menyangka meneka itu, bahasa* Tun itu berlainan dengan bahasa Raja, Engku, Encik Engku, Encik Wan dan Tengku, oleh kerana tiada mengetahui akan asal keluan bahasa Tun dan lain-lain itu. Maka inilah hamba ambil setengah danipada asalnya itu iaitu danpada:
Ttrn Pikrama

Ibni T~ngku Abdul Rahman ibm Sultan Sulaiman


.

Ibni Temenggung Ibni Tem~nggung Johor

Ibni Daeng kecil, bundanya Raja Maimunah binti Tengku Tengah binti Sultan Abdul Jalil. ...

n,ni Temenggung Abdul Rahman,

IbnI Tcmenggung Ibrahim Singapura

Ibni Tun Abu Bakar, Sultan Johor.

Pada pengertian sekarang dimaksudkan sebutan atau panggilan.

80

Adalah perbahasaan raja-raja Melayu yang diakui keturunan asal raja yang punya kerajaan itu, iaitu atas perbahasaan, sekaliannya itu bersamaan kononnya; dan harus setengah atas setengahnya bernikah kahwin 1. Raja; 2. Tun; 3. Engku; 4. Encik Engku; 5. Encik Wan; dan 6. Tengku. Maka pada masa Sultan Abdul Jail! Ibni Bendahara Tun Habib berbinikan orang Aceh yang bernania Nusamah, jadilah puteranya yang keluar dan Encik Nusamah itu, disuruhnya panggil Teulcu, kerana mengikut nama raja-raja Aceh, jangan hilang bangsa Encik Nusamah. Maka tatkala datang orang Bugis bercampur dengan Melayu, jadilah kebanyakan Bugis-bugis menyebut tuannya Tengku; sebab telornya, jadi beratlah pada lidahnya menyebut Teuku itu. Maka jadi ajuk-ajukan pula o!eh orang-orang Melayu menyebut Tengku. Maka marah!ah Bugis-bugis itu, lalu disebutnya tuan-tuannya itu Raja atau Engku; dan pada masa itulah, seolah-olah seperti berfarak antara perbahasaan raja-raja Bugis dengan r~jaraja Melayu; seolah-olah tertentu perbahasaan Tun, Tengku, Encik Wan itu, tertentu bagi raja-raja Melayu juga. Dan Raja, Engku, Encik Engku, tertentu bagi rajaraja Bugis jua. Adapun raja-raja Johor pada masa mi, dapatlah ma diperbahasakan dengan bahasa raja-raja Melayu dan bahasa raja-raja Bugis, keranaada baginya dua keturunan itu.

81

BAB VIII
ATURAN AMIR MANDA DAN IGAL TAIIUN 1311
ATURAN MAND BAHAWA kita, Sen Paduka Yang Dipertuan Muda lUau dan Lingga, serta daerah takluknya sekalian, mengurniakan aturan di atas Syed Abdul Kadir ibni al-marhum Syed Sheikh al-Qudsi, yang telah kita jadikan Amir di dalam teluk rantau Batin Enam Suku, maka hendaklah dii alankan sedapat-dapatnya, sebagaimana yang kita aturkan di bawah ml.
Mukaddjmah

Fasall Tiada dapat keluar watasan, melainkan dengan inn kita sendiri; atau dengan kerana pekenjaan yang fardu, atau ada uzur kerana penyakit yang disangka jika berlanibatan, nescaya bertambahiab mudaratnya. Maka ketika itu haruslah kembali ke Riau, dengan tiada inn lagi. FasaI2 Tiap-tiap perkara hendaklah periksa sehatlis-habis siasat. Mana-mana yang patut diputuskan haruslah diputuskan; akan tetapi perkara yang Iebih daripada $50! jika yang diperkarakan itu tiada menerima, maka dapatlah ia mengangkat akan perkara itu ke dalam mahkainah kita di Riau, dan hendaklah Amir memberi izin yang demikian itu. 82

FasaI3 Dan segala kebun-kebun, dusun-dusun, dan ladang-ladang, semuanya peniksa balk-balk, dan mana-mana yang tiada apa-apa lagi perkaranya, bolehlah ben swat geran, sebagairnana adat. FasaI4 Dan perkana jenayah yang jatuh pada hukuman, haruslah diselesaikan. Adapun yang terjatuh pada hukuman dial dan kisas, iaitu hendaklah diserahkan ke mahkamah kita di Riau. Di dalam hal itu, haruslah .juga lakukan hukumannya di dalam Manda, dengan surat keputusan kita sendiri jua. FasaJ5 Adapun segala jenis/taazir haruslah dijalankan di dalam Manda, tidak lebih dan satu bulan pada (aazfr kerja paksa; dan jika lebih, hendaklah dengan keputusan kita sendini jua. Adapun taazir yang lain daripada kenja paksa, iaitu ditilik jika patut diselesaikan di Manda, dengan sebab perkara yang ningan boleh diselesaikan sahaja, adanya.
Bab al-Tadbir

Fasal 1 Segala mahsul yang masuk, iaitu dibahagi lima. Tiga bahagian diserahkan kepada kita di Riau. Dua bahagian jadi belanja pada pekenjaan di Manda, serta untuk makanan kepada yang di Manda. Fasal 2 Segala mahsul yang belum tetap, iaitu seperti getah dan lainnya, iaitu atas kuasa tadbir Amir sendini; tidalah kita caxnpur di dalamnya. Fasal3 Tiap-tiap hendak mengubah sesuatu pekerjaan yang telah tetap, atau hendak menambah pekerjaan, seperti hendak memperbuat rumah kerajaan, atau pabian, atau jalan, atau pasar-pasar, maka hendaklah tenlebih dahulu dapat keputusan daripada kita; supaya difikirkan belanjanya, dan mana akan dikeluankan. Jika tiada dapat dikeluarkan belanjanya daripada sesuatu jalan .~ang lain daripadamahsul yang telahtetap itu, maka haruslah juga kita
Kanton tempat memungut bia pelabuhan

83

meinbeni izin mengeluankan belanjanya itu danipada tiga bahagi yang dikembalikan kepada kita pada pekerjaan yang fardu.
Bab al-Amar

Fasal 1 Hendaklah penintahkan sekalian rakyat pada berbuat taat akan Allah, dan menjauhi akan .nahi Allah, seperti mendinikan sembahyang lima waktu dan sembahyang Juinaat, dan barang yang seumpamanya. FasaI2 Hendaklah dipenintahkan tiap-tiap yang kuasa mengenjakan penusahaan kehidupan, sepenti memperbuat kebun dan memanut sagu, sekira-kira jangan diberi kelapangan waktu mereka itu benbuat maksiat. Fasai3 Tiap-tiap yang hendak nikah kahwin, hendaklah suruhkan di hadapan Imam, supaya dipeniksa sekalian halnya dengan diberi satu sunat ketenangan, demikian jua~yang bencenai-berai; hendaklab membenitahu Jmam dengan segeranya, supaya dibeni sunat jua, adanya. Khatimah Apabila timbul sesuatu hal ehwal yang belum ditentukan di dalani aturan in maka hendaklah nazan balk-balk; jika patut diselesaikan, bolehlah Ainir sendini selesaikan, dan jika dirasa kurang sedap, maka hendaklah rnaklumkan kepada kita, adanya. Termakiub di Penyengat pada 30 Sc/ar, han Sabtu sanah 1304. Tersalin di dalam Thamaratul Matlub mi pada 18 Rejab hart Khamis, sanch 1314. Pembahagian Hasil Pulau Karimun dan Kundur Tempat Cap Yang Dipertuan Muda Riau Lingga Raja Muhainad Yusuf

Tandatangan Raja Muhainad Yusuf Raja All

Dengan setahu kerajaan lUau Lingga dengan segala takiuk84

nya, Riau, Pulau Penyengat, pada 16 Safan, hani Thalatha sanah 1316, dan 5 Julai 1898. Maka waktu itulah ditetapkan oleh Nazin anak-anak Manhum Engku Haji Au, iaitu danipada Fasal bahagian hasil yang dapat danipada Pulau Kanimun danKundun. Maka pada waktu mi dibaha~ikansebagaimana yang tersebut di bawah mi, kemudian danipada ditimbang dengan pendapatan dan hal ehwal

masing-masing dengan benpatutan waktu dan masa. Adapun hasil Pulau Kanimun dan Kundun mutaalliqatiha2 dengan ajmal dibahagian atas enam puluh saham, baik sebanang apajua hasil. Maka thuluth3 yang pertama danipadanya, hak bagi Nazir; dan thuluth yang kedua, dijadikan atas tadbir Nazir; mana-mana yang patut pada ijtihadnya. Thu/ut!, yang ketiga, dibahagi kepada anak-anak al Marhum Engku Haji Ali, dengan mraikan segala wasiatnya yang termaktub pada sehani bulan Zulhijjah, han Khamis, tahun 1271. Maka ialah sahani masin~-masingditetapkan sebagaimana di bawah mi: 1. Raja Haji Sulaiman 2. Raja Medak 6 saham 6 saham

3. 4. 5. 6.

Raja Abdul Hamid Raja Abdul Rahman Petolong bujang Masuk dalam tadbir Nazir

I saham I saham

Segala orang yang dapat danipada hak Nazinnya $60.00 danipada Wang Penuh Kanimun sebutnya, segala yang diatun oleh Nazir. Maka inilah ketetapan dan timbangan Nazin anak-anak Manhum Engku Haji Ali dengan setahu kerajaan.

1Thalatha Selasa 2Segala bersangkut paut dengannya. 3Satu pertiga.

85

BAB IX
ATUIRAN SAMBUT MENYAMBUT
BAB mi pada menyatakan aturan sanibut inenyambut antara wakil Sed Paduka Yang Dipertuan Gabenor Jenenal atas tanah Hindia Nethenuand di dalam tanah Lingga-Riau dengan daenah takluknya sekalian, dan juga ambtenaar-ambtenaar yang berpangkat tinggi dan jenenal danat dan jenenal laut, iaitu dengan rajanaja kerajaan Lingga-Riau yang tensebut itu. Fasall Jikalau Sen Paduka tuan-tuan edeleer dan Sen Paduka tuan-tuan komisaris dalam govermen* atau jeneral danat atau jeneral laut tiba di dalam pekenjaannya, serta turun ke danat di Tanjung Pinang, maka Sen Paduka Yang Dipentuan Riau datanglah melawat kepadanya; kemudian tuan-tuan dan jeneral-jeneral itu melawat pula kepada Yang Dipertuan.

u.

2.

Jikalau Sen Paduka Than Sultan ada bersahaja pada masa

itu di Penyengat, maka ianya yang melawat itu, dengan diiningi oleh Yang Dipertuan Riau, maka ialah yang menenima balasan penlawatan. 3. Pada perlawatan mi tenpakai aturan tempat-tempat duduk sepenti yang tersebut di dalam Fasal 7.

Fasal2 u. Maka apabila sampai warkah dan Sen Paduka Yang Dipengoverment

86

tuan Besan Gabenon Jenenal atas tanah Hmndia Nethenland benalamat kepada Sen Paduka Tuan Sultan, atau kepada Yang Dipentuan Riau, dijemput warkah itu oleh sesuatu komisi dengan nama Tuan Sultan, atau Yang Dipentuan, sampai di dalam istana Seni Paduka Than ResideR, di mana wankah itu tensedia di atas sebuah cepen penak, bentudung di atas sutena kuning. 2. Setelah wankah itu ditenima oleh kornisi itu, maka dihonmat-

kan yang teralamat itu dengan 13 atau 11 pucuk meriam dan Benteng Konfenens. 3. Adapun komisi itu during dengan alat kebesanan yang tenadat pada naja-naja, senta dengan dibunyikan naflninya dan nobatnya Tuan Sultan, atau dipalukan nobatnya Yang Dipentuan Riau. 4. Maka wankah itu dihantankan di atas suatu cepen ditatang oleh seonang kerajaan, yang menyelampai tetampan di bawah naungan empat payung inam-inam, yang dua putih dan dua kuning, dibawa oleh orang yang menyelampai wali. 5. Sekauian itu dianak oleh sesuatu tombak kebesaran yang membawanya menyelampai tetampan, serta delapan lembing penginingnya, yang membawa menyelampai wali. 6. Apabila wankah itu sampai ke istana kenajaan di Lingga, atau di Penyengat, maka dihonmatkan yang menyampaikan warkah itu dengan 21 pucuk meniam. 7. Apabila wankah itu sampai di depan pintu istana, maka payung sekalian ditutup, dan nafini dan nobat pun benhenti. 8. Jikalau warkah dan Tuan Sultan atau Yang Dipentuan Riau tenalamat kepada Yang Dipentuan Besar Gabenon Jenenal, tunun dan istana di Lingga atau Penyegat, maka yang tenalamat itu dihonmati dengan 21 pucuk meniam. 9. Seteuah sampai wankah itu di istana Sen Paduka Tuan Residen, maka dihormati yang menyampaikan warkah dengan 13 atau 11 pucuk meriam. 10. Adapun atunan hal menyampikan warkah itu dilakukan dengan kebesanan atunan menjemput wankah dani Yang Dipertuan Besan Gabenon Jenenal.

Fasal3 1. Pada masa Seni Paduka Tuan Residen hendak benganti,


maka Tuan Sultan bensama dengan Yang Dipentuan Riau benhadin dengan kebesaran, akan membeni selamat sampai kepada Sen Paduka Tuan Residen yang bahanu, dan akan membeni selamat 87

jalan kepada Sen Paduka Tuan Residen yang pengi. 2. Jikalau ianya pada masa itu dapat uzun, maka pelawatan yang tensebut di atas in dilakukan dengan segena kepada Seni Paduka Residen yang baharu sampai, setelah ianya sembuh. 3. Maka dalani delapan han, Sen Paduka Tuan Residen membalas pelawatan itu dengan kebesanan kepada Tuan Sultan di Penyengat, serta Yang Dipentuan Riau benhadin di situ. Fasal4 1. Pada hni zahmnnya Seni Paduka Yang Maha Mulia Baginda Raja Nederland, Sen Paduka Tuan Sultan bensama Yang Dipentuan Riau melawat dengan kebesanan kepada Sen Paduka Tuan

Residen.
2. Jikalau Tuan Sultan dapat uzur, tiada datang ke Penyengat, maka perlawatan itu dilakukan oleh Yang Dipentuan Riau atas narita Tuan Sultan. 3. Maka Senm Paduka Residen melawat dengan kebesanan kepada Tuan Sultan pada Hani Raya, lepas puasa; dan jika Tuan Sultan tiada di Penyengat pada masa itu, maka Yang Dipentuan Riau menenima pelawatan itu di atas nama Tuan Sultan. 4. Pada pelawatan yang tensebut path bahagian pentama dan kedua in Tuan Sultan atau Yang Dipentuan Riau, diiningi oleh Tengku Besan; Tengku Kelana; Tengku Hakim; dan Tengku Syahbandan senta lain-lain yang berpangkat di Penyengat. 5. Adapun Sen Paduka Tuan Residen jika melawat, dimningi oleh Tuan Komandan Benteng, Tuan Pnesiden Landraad jika ianya benpangkat Hakim, Tuan Controleun Tanjung Pinang, Tuan Kapten dani kapal govennmen yang benpangkat lebih tua, dan lagi oleh amb tenaar-amb tnaar dan tuan-tuan officer yang dipilihkan oleh Sen Paduka Tuan Residen dan Tuan Komandan Benteng. 6. Jika tiada Tuan Hakim Landnaad, maka tuan Syahbandan yang menginingi Tuan Residen juga. 7. Jika ada satu atau lebih kapal penang Nederland di dalam labuhan Tanjung Pinang, maka Tuan Komandandani kapal penang yang benpangkat lebih tua, senta tuan-tuan officer yang dipilih olehnya menginingka~ juga perlawatan Sen Paduka Tuan Residen in Adapun jikalau begitu, Tuan Kapten kapal Govenmen yang

Netherlands

88

benpangkat lebih tua, yang disebut tadi, ambil tempat dan bencampun bensama amb tenaar-ambtenaar, adanya. 8. Dani hal danjat antana komandan kapal penang Nethenland dan Komandan Benteng, diatunkan bagaimana pangkatnya; maka apabila. danjat pangkatnya sama tinggi, maka diatun atas ketuanya dalam pangkat itu. 9. Adapun tiap-tiap pelawatan dilakukan pada Hani Raya itu pun demikian juga. 10. Pada han zahin Paduka Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Nethenland, kapal-kapal yang ada di pelabuhan Penyengat sekalian benhias dengan bendena. 11. Jika Sen Paduka Tuan Residen dapat sakit, atau tidak ada di Tanjung Pinang, maka pelawatan pada han besar itu, tiadalah dilakukan.

FasalS
1. Adapun atunan pelawatan kepada Seni Paduka Tuan Residen dijalankan waktu menerima, sepenti di bawah mi. 2. Sen Paduka Than Sultan dihonmati dengan 13 pucuk meniam dan Benteng Konferens. 3. Jika pelawatan itu dilakukan oleh Yang Dipertuan Riau, ianya dihormati aengan 11 pucuk meniam dani Benteng Konfenens. 4. Jika Tuan Sultan diiningi oleh yang Dipentuan, maka dihonmati dengan 13 pucuk meniam juga. 5. Jika Tuan Sultan atau Yang Dipentuan Riau, atau keduaduanya datang menyebenang laut, maka disambut oleh komisi di tempat mana Ia naik ke danat. Jika tiada ia menyebenang laut, maka disaxnbut oleh komisi itu di tempat ia bensemayam. 6. Adapun komisi itu ditetapkan dua orang, iaitu seonang officer yang dengan permintaan Seni Paduka Tuan Residen, diunjukkan oleh Tuan Komandan Benteng; dan yang lain iaitu Tuan Controleur atau Tuan Aspiran Controleur Tanjung Pinang; atau jika keduanya dapat anal, lain ambtenaar yang diunjukkan oleh Tuan Residen. 7. Maka komisi itu hantarkan~pihak yang melawat kepada istana Tuan Residen. Sebelah menytbelah jalan berbanis onang yang memikul senjata. 8. Apabila sampai di depan tangga istana Tuan Residen, maka disanibut oleh tuan Secretary atau lain amb ten aar yang ditunjukkan oleh Tuan Residen. 89

Tuan Secretary atau lain ambtenaar itu, hantankan pihak yang melawat kepada Sen Paduka Tuan Residen, yang telah benhadin dihadap oleh tuan-tuan am!, tenaar dan officer yang tensebut di dalam Fasal 4, tatkala Tuan Residen melawat kepada Tuan Sultan. 9. Jika Tuan Sultan yang melawat, maka disediakan dekat istana Tuan Residen satu banisan di hadapan numah jaga, mengadap kesebelah taut, banvaknva satu sanian Belanda, satu Kopenal Belanda dan delapan seldadu Belanda; dan lagi satu tambun benpakaian dengan kebesanan. 10. Pada waktu Tuan Sultan lewat, maka banisan itu membeni honmat dengan angkat bedilnya, senta tambun memalu dua kali. 11. Pada waktu pulang kembali, atunan mi ditunut juga. 12. Jika Tuan Sultan melawat kepada Tuan Residen, maka pada masa itu Yang Dipentuan dapat anal, hendaklah dibenitahu dahulu kepada Tuan nesiden.
Fasal 6 1. Jika Seni Paduka Tuan Residen melawat kepada Tuan Sultan atau kepada Yang Dipentuan Riau, aturan sambut-menyambut ditetap sebagaimana tensebut di bawah mi: 2. Jika sampai di Penyengat, Than Residen dihonmati dengan 15 pucuk meniam. 3. .Jika Tuan Residen menyebenang, disambut di tempat ia naik ke danat oleh komisi, iaitu dua menteni. Jika tiada menyebenang laut, maka dijemput oleh komisiitu ditempat ia bensemayam. 4. Adapun komisi itu hantankan Tuan Residen ke istana Tuan Sultan, atau ke istana Yang Dipentuan Riau. Sebelah-menyebelah jalan benbanis onang yang memikul senjata. 5. Di hadapan istana Tuan Sultan atau Yang Dipentuan Riau, tersedia nafiri dan nobat Tuan Sultan, atau nobat Yang Dipentuan Riau, dan satu tombak kebesaran tenpikul oleh seonang menyelampai tetampan dan delapan orang memikul lembing, menyelampai wali, benbanis kin kanan jalan dengan pintu istana. 6. Tatkala Seni Paduka Tuan Residen sampai dekat, maka dihormati dengan dibunyikan nafini dan dipalukan nobat lagu Iskandan Syah, atau Ganjan. Maka onang yang menyelampai tetampan dan wali mengangkat senjatanya sehingga di bahunya. 7. Tatkala sampai di pintu, maka Sen Paduka Tuan Residen ditenima oleh Tengku Kelana, atau lain najE, dan dihantankan

90

kepada Tuan Sultan, atau Yang Dipentuan Riau, yang benhadmn dihadap oleh raja-raja dengan kebesaran.

8.

Jika pulang kembali, aturan mi ditunut juga.

Fasal 7 Jika Sen Paduka Tuan Residen melawat kepada Tuan Sultan,
atau Yang Dipentuan Riau, maka ianya diminta duduk pada tempat yang tinggi, iaitu sebelah kanan; dan jikalau Tuan Sultan, atau Yang Dipentuan Riau melawat kepada Tuan Residen, maka ianya diminta duduk pada tempat yang tinggi, iaitu di sebelah kanan. 2. Jikalau Tuan Sultan dan Yang Dipertuan Riau bersaniasama benjumpa Tuan Residen, maka Tuan Residen dan Tuan Sultan ambil tempat yang tinggi, dan Yang Dipentuan Riau ambil tempat yang ketiga, iaitu sebelah kanan Tuan Sultan, jika Tuan Residen tenima; dan di sebelah kanan Tuan Residen, jika Tuan Sultan tenima. 3. Adapun Tuan Komandan Benteng, atau officer kapal penang Nethenland yang berpangkat tenlebih tinggi, ainbil tempat sebelah bawah Yang Dipentuan Riau. Maka di bawahnya itu sebe-

lah-menyebelah, laitu Tuan Hakim Presiden Landnaadjikalau ada, Tuan Secretary, Tuan Kontroleur Tanjung Pinang, Tengku Besan, Tengku Kelana, dan lain-lain amb tenaar dan officer, dan mentenimenteni tenatun dan danjat pangkatnya. 4. Adapun danjat pangkat Tuan Komandan Benteng dan Tuan Officer dani kapal penang Nethenland, yang benpangkat tenlebih
tinggi diatun danipada pangkatnya; dan dij ikalau pangkatnya sama, maka diatun atas ketuanya dalam pangkat itu. 5. Jika pada masa bentukar jabatan Tuan Residen, maka Tuan Residen yang bahanu dan Tuan Residen yang akan pengi benhadin, maka ianya kedua-dua ambil tempat bensama, iaitu tenhitung satu tempat. Fasal 8 1. Jika Tuan Sultan sendini, atau Tuan Sultan bensama-sama Yang Dipertuan Riau melawat kepada kapal penang Nethenland, atau kapal Govenmen, maka ditenimanya di hadapan tangga oleh Tuan Komandan atau Kaptennya, dengan empat onang yang tensedia di tangga; dan onang jaga tenatun juga dengan alat senjatanya tambun dipalu dua kali. 2. Jika melawat kapal perang Nethenland, di maria ada Divi91

sion Komandan yang juga jadi Komandan dan kapal itu, maka ditenimanya di tangga oleh Officer yang benpangkat Pertama. 3. Ketika pulangnya, atunan mi ditunut juga dan dihonmati dengan 13 pucuk meniam. 4. Jika Yang Dipentuan senclini melawat, maka ditenima oleh Tuan Komandan atau Kapten senta empat orang, di tangga dan

seldadu-seldadu beratur dengan alat senjatanya. 5. Jika Komandan itu satu officer ting~i,maka Yang Dipentuan ditenimanya di tangga oleh Officer yang Pertama. 6. Ketika pulang atunan mi ditunut juga, dan dihonmati dengan
11 pucuk meniam. 7. Jikala pelawat~pelawtitu bersama-sama Tuan Residen, maka atunan sambut menyambut senupa~ akan Tuan Sultan hanya pada masa pulang dihonmati dengan sepuluh pucuk meniam. Fasal 9 Pada tiap-tiap pelawatan, hendaklah kedua pihak membenitahu lebih dahulu, dengan muafakat dani fasal jamnya pelawatan itu, seboleh-bolehnya 24 jam lebih dahulu. Fasal 10 Pada segala pelawatan tuan-tuan officer berpakaian besan, dan amb tenaar-amb tenaar yang ada, ditetapkan pakaiannya nob hitam, celana dan nampai hitani dengan dasi putih dan sanung tangan hitam.

92

BABX
ATURAN PAuLAWAN BABTERA
laitu Jabatan Yang Ditentukan Bagi Penjaga Perahu Kerajaan 1286

Bismillahi walhamdu!illahi wanabiyina Muhammadin salallahu wa ala alihi wasahbihi khairil ummatifid din. A ilahumma.

AMABADU, maka adalah pada tahun sanah 1286, mm hmjnatul Nabawiah, pada hanibulah Zulhijjah, adalah kita Yang Dipentuan Riau membuat satu undang-undang yang dipenpegang pada atunan
bahtena kepala tentena pepenangan; maka iaitu tensebut bebenapa fasal yang akan datang di bawali in supaya jangan terkeliru dan tensabun pada atunan panglima-panglima yang memegang bahtena itu, adanya. Fasal yang Pertama Adalah bahtena pepenangan itu yang kita sendini punya, yang kita tentukan akan menjagai Pulau Penyengat, tempat kerajaan kita, iaitu empat buah, akan menyampaikan hajat kita ke manamana yang kita sunuh pengi atau lainnya, danipada segala pekenjaan kita, khas dan amnya. Adalah ia benlabuh di Pulau Penyengat sentiasa aladdawam. Fasal yang Kedua Adalaif tentena-tentera yang di dalamnya senta panglimanya,~ iaitu kita ben belanja secukupnya jalan kenedaan meneka itu

93

kemudian danipada berakad. Atas siapa-siapa yang masuk pada pekenjaan itu, adalah dikeluankan pada tiap-tiap satu bulan sekali; melainkan jika ada sesuatu manik yang uzun pada syanak dan adat, maka iaitu takdim daE takkhir, tiadalah membinasakan perjanjian
kunnia itu adanya. Fasal yang Ketiga Banang siapa yang masuk tentena bahtena itu maka tiada boleh ditenimanya, melainkan dengan penjanjian tiada boleh kunang danipada setahun. Di dalam hal itu, jika reda kepala yang memenintahkan, panglima-panglima, maka hanus dikurangkannya kira.kina jangan kurang danipada sesulus, iaitu empat bulan. Di dalam hal itu pun jika ia membawa penggantianya yang neda, senta patut pada ijtihad Penghulu Panglima, iaitu pahlawan bahtera, atas yang demikian itu, adanya. Fasal yang Keempat Apabila tentena-tentena itu yang tiada boleh memegang pekenjaan, sebab sakitkah atau seumpamanya, maka diamankan ia, sekina-kina ia benubat dan mensihatkan badannya, sekina-kina lima belas han. Apabila lepas lima belas han membawa kepada akhin

bulan, tiadalah ia mendapat gajinya sehingga ke akhin bulan, hanyalah benas jua; melainkan jika kasihan panglimanya, tiadalah
dipotongnya yang setengah bulan itu, sekina-kira yang bukan helah malas, senta dengan pemeniksaan panglimanya dan~padapihak tabibkah, atau dengan lamnnya.

Syahadan, apabila ia mati di dalam sakitnya, maka mendapat


ia di dalam sakitnya itu. Syahadan hanus ia antana kedua pihak, yakni kepalanya dan anak buahnya, mengupah seseonang akan gantinya selama ia di dalam uzurnya itu, dengn wang upah musyahanahnya itu, yakni wang gajinya dengan keredaan yang mengupah dan diupah itu, supaya jangan putus pekerjaan bahtena itu adanya. Fasal yang Kelirna Adalah penatunan orang yang di penmulaan masuk itu, iaitu hendaklah ia mengkhabankan namanya kepada panglimanya itu, dan bangsa onangnya, dan waad perjanjian lamanya; dan hendaklah panglimanya menyunatkan pada satu daftan segala nama-nama tentenanya dan han, bulan dan tahun penmulaan masuknya itu,

94

senta bacakan undang-undang

mi

danipada awal hingga ke

akhinnya. Kemudian, hanuslah yang masuk itu mengulunkan tangannya kepada panglimanya itu, dengan akad mubaiyiknya, dengan lafaz; Saya mastiklah pada pekerjaan tentera bahtera encik panglima, lamanya sekian. Saya kenjakan apa-apa penintah panglima, khasnya dan amnya; senta mengikut undang-undang naja atas pekenjaan i, adanya. Maka mengkabulkan panglimanya itu dengan Iafaz: Aku tenimalah mubaiyik dan akadmu itu, senta aku sempunnakan. Isti-

mewa sepentm yang di dalam undang-undang raja mi. Insya-Al/ah, bihaulillah waquatihi, jadilah aku pangkat penghulu bagimu dan engkau pangkattentena kepadaku adanya.

Fasal yang Keenam Adalah pemenintahan atas meneka itu, iaitu masing-masing
panglimanya. Maka tiada boleh peduli seseonang panglima atas

pekerjaan panglima yang lainnya pada pemenmntahannya, atau lainnya. Apabila Ia menghukumkan yang bukan pegangannya, maka iaitu salah taksin panglima itu; dan dapatlah hukum danipada
pahlawan bahtena dengan dimarahkan, dengan dibeni ajanan yang patut, supaya jangan benkelinu pada pemenintahan. Melamnkan yang harus meninggalkan tentib miii, iaitu dmkecualikan tiga penkana: Pertama Yang Dipentuan sendini sudah benangkat, maka seseonang panglima ada kelalaian atau uzun yang patut, maka tiada ia hadir memenintahkan tentenanya; pada ha! naibnya pun tiada, sepenti junubatunya dan junumudinya. Sebab taksmn panglima itu, maka iaitu haruslah seseonang panglima itu memerintahkan tentera yang bukan pegangannya.

KeduaSebab jatuh sesuatu pekenjaan tenkejut, yang penlu clisegerakan penbantuannya, iaitu sepenti numah terbakar, atau onang mengamuk yang sudah membunuh orang, atau tenlihat pada orang kanamjikalau kolek sekalipunatau onangonang yang jatuh pengsan di tengah jalan, sebab pitamkah,

atau sebab lainnya; maka iamtu hanus sesuatu panglima itu


memenintahkan tenteranya yang bukan pegangan dininya, adanya.

Ketiga

Pada jatuh pekenjaan berjamaah yang santa, pada pekerjaan pedalanian Yang Dipentuan; yang keluar tentena

95

danipada tiap-tiap panglimanya. Maka tatkala yang demikian itu, mana-mana panglima yang hadin pada pedalaman itu, memenintah tentera dininya, atau tentena lainnya.
Barang siapa yang tiada mengikut, salah adanya; dan tiada

harus seseonang memanggil kenana sesuatu pekenjaan akan tentena baht.era itu, melainkan dengan membenitahu panglimanya, jika dengan pekenjaan pedalaman sekalipun, melainkan dengan setahu panglimanya jua; kenana jika kedatangan peketjaan kenajaan yang mustahak maka onang tiada, maka kenalah panglima itu hukuman salah, adanya.
Fasal yang Ketujuh

Tiada harus atas panglimanya melepaskan seseonang tentena dengan dipinjamkan onang atau sendininya, pengi kepada tempattempat yang tiada dapat segena memanggilnya. Banangkali datang permntah negeni benkehendak kepada pekenjaan, dan tiada hams pula tentenanya pengi kepada tempat yang tensebut itu dengan tiada setahu panglimanya, melainkan pada han yang diamankan lainanya dua belas jam atau lebih, jika ia sudah diizin hendak menyempunnakan hajatnya yang patut; akan tetapi dengan penjanjian waktunya dan lamanya, sekmna-kina ijtihad panglimanya, sekina jangan tensangkak jika ada hajat pekerjaan naja. Syahadan, sungguhpun demikian, tiada hanus juga pemergian tentena itu lebih danipada tiga onang yang meninggalkan bahtena itu lama masanya lebih danipada tiga harm lamanya. Fasal yang Kedelapan Hanus bagi panglima-panglima itu memakam tentena bahtenanya jika ada pekerjaan dininya, yang patut dibantu atasnya, jika lapang danipada pekenjaan naja atau pekerjaan negeni. Di dalam hal itu, jika pekenjaan naja yang lazim, atau kesusahan pada syanak atau adat ditinggalkannyalah pekerjaan dinmnya itu; disempunnakannya pekenjaan naja itu dahulu, atau dipenbahaginya tentenanya,

sekina-kina hasil maksud itu, adanya.


Fasal yang Kesembilan Sengketa-sengketa antana tentena saina tentena, setengah atas

setengahnya, maka penkana yang bukantenkena pada perkana jenayah, seperti penkelahian maki-memaki atau bentinju, bentampan

yang tiada sampai benluka-lukaan atau penkara lainnya, maka iaitu hanus sekalian panglima-panglima sent~ pahlawan bahtena menye96

lesaikan dengan yang adil; dan apabila tiada tenselesaikan segala yang tersebut, dibawalah kepada mahkamah pedalaman najanaja, adanya. Benmula adalah panglima-panglima menghukumkan anak buahnya tiada hanus di danat; tetapi dihukumkannya d~ dalam perahu masing-masing panglimanya jua.
Fasal yang Kesepuluh

Jika ada tentena-tentera naja itu benbuat kesalahan pada isi negeni, adalah hukumannya di dalam mahkamah jua. Ada!ah yang
membawanya panglima jua, iaitu dengan penintah pahlawan bahtena, senta sudah tendahulu benkhabarkan anak buahnya yang benbuat salah kepadanya itu. Syahadan, jika ada kesalahan tentera-tentena bahtena itu atas isi negeni, danipada berbuat salah yang kejm-keji pada syaniat dan path atht, sepenti mencabi.il atas numahtangga onang, atau anak bini onang, maka iaitu tiadalah tertib lagi. Pada menolakkan kejahatan cabulnya, kecuali jika sudah Ia ditangkap dan diikat, maka pada ketika itu lazimlah membenitahu pahlawan bahtena dahulu, supaya ma membawa ke dalani mahkamah, adanya. Fasal yang Kesebelas Tiadalah harus panglima-panglima membenikan anak buahnya disunuh onang, bekenja pada pekerjaan manfaat bagi seseonang yang bukan tencampun pada pekerjaan Yang Dmpertuan; dan bukan campur pada pekerjaan kenajaan. Maka iaitu tiada hanus sekali-kali, melainkan hendaklah dengan setahu pahlawan bahtena
serta izmnnya, yang patut pada fikmnannya, yang tiada jadi cedera

pada kenugian pekenjaan Yang Dipertuan atau pedalaman, adanya.


Fasal yang Kedua Betas

Tiada harus ditinggalkan bahtena itu oleh tenteranya, sepenti yang telah lalu disebut pada Fasal Yang Keenam. Syahadan, jika terkena pada pekenjaan jaga yang tiada gaduh, tmada harusdicabut; melainkan dalam satu-satu bahtera empat onang jua. Jika jaga
pada pekenjaan gaduh itu, mana-mana sahaja patut kepada pahia-

wan bahtena; dan jika terkena pada pekenjaan besan, seperti


angkat-mengangkat kayu dan pikl-memikul, maka iaitu tiada

hanus ditunggalkan bahtera itu semuanya, melainkan sekunangkunangnya tiga onang ditinggalkan di dalam bahtena, adanya.

Fasal yang Ketiga Belas

Hendaklah panglima-panglima itu tiap-tiap harm melmhat penahu itu, dan jika tiada sesuatu uzun yang hak, di dalani tujuh han

sekali pahlawan bahtera memeniksa bahtena, senta themeniksa alatalat penkakasnya, memeniksa senjatanya, ubat pelununya, dan

meniam atau lela, atau segala senapang dan lembing pedangnya,


jangan dibeni berkarat, Demikian juga membasuh geladak penahu itu tiap-tiap han; dan membuang lumut-lumut yang pada pantat

penahu sebelah bawahnya, senta membuang lumut-lumut pada

sampan-sampan yang mutakluk kepadabahtenanya, adanya.


Fasal yang Keempat Betas

Adalah yang memenmntahkan bahtena di bawah pangllmanya: Pentainanya, junubatunya; kedua, junumudinya, menjalankan banang apa jua rupa penintah, kecuali jika kesesakan, sepenti kena nibut, takutkan bahtena itu bmnasa, maka tiadalah tentmb lagi di situ. Benmula adalah kepala yang memenintahkan segala senjata, seperti meniam, lela, senapang, pedang dan lembing, begitu juga yang memenintahkan pada pekenjaan tangkap-menangkap dan pasung-memasung, demikian lagi danipada sauh dan ubat pelurunya, maka iaitu pada penintah bahagian junubatulah segala yang tensebut itu. Syahadan, adalah yang memenintahkan daripada penkakas penahu dan layannya, tali-temalinya, dayungnya, tendanya, bendenanya, pasang-memasangnya, beras-pitisnya, dan minyak
pelitanya, maka maitu jurumudilah punya tadbmn, sepenti jahit-

menjahit layan, tenda dan seumpamanya. Fasat yang Kelima Betas


Banang siapa yang hendak mengambil upah menjadi tentena

bahtena penang itu, pada bulan yang masuk ia di dalaxnnya mtu, tiadalah ia menenima upah Masrufunnya hanyalah mendapat benas makannya jua; dan jika ia masuk pada awal bulan, menenima musyaharah benasnya; maka pada awal bulan yang di hadapan itu, menenimalah wang musyaharahnya. Jika ma masuk yang bukan danipada awal bulan, maka dikmna-kmnakan sekmna-kmna akan tiga puluh han pekenjaannya itu, dibenilah wang ajrah musyaharahnya. Kemudian pada bulan yang datang, tiadalah sampai tiga puluh
han, mendapatlah ia ajrahnya. Nanti, apabila ia hendak keluar, di situlah mengambil imbh lamanya dan masa pekenjaannya.

98

Fasat yang Keenam Betas


Barang siapa hendak keluan danmpada pekenjaan tentena bahte-

na itu, maka hendaklah ia benkhaban pada sehanibulan, mengatakan ma akan keluar pada bulan hadapan. Jika ada imbuh pada bulan itu disempurnakannyalah mmbuhnya mtu; dan jika ia masuk itu dengan mubaiyik dan waad perjanjian pada tahunnya, maka awal bulan juga ia menunjukkan sunat-sunat mubaiyiknya itu, maka pada bulan datang keluanlah ia, dan lepas ma, adanya. Fasat yang Ketujnh Betas Banang siapa yang hendak keluan, yang belum sampai penjanjiannya, maka tiadalah boleh ia keluar; kenana penjanjian bukannya main-mamn,svajib disempunnakan.

Syahadan di dalam hal itu, ada atasnya uzur yang besan, yang dibangsakan kepada syari, maka hendaklah mencani akan gantinya seseonang yang boleh ditanggungkan pekerjaan sepentinya; yang menurutnya, dia yang menggantikan itu!ah memegangnya;

sekadan ditambahi sahaja oleh pahlawan bahtera sedikit pada kertas itu mi si anu, ganti si anu, pada menyempunnakan tahun penjanjian si anu itu, adanya. Syahadan, orang yang penggantunya itu ditilik jika ia menggantikan sekmna-kmna akan benbalik onang yang akad itu. Maka iaitu masanya selama sampai sunat perjanjian onang yang digantikan itu; dan jika onang yang digantikannya itu keluar sekali, maka onang yang menggantikan tiada boleh dipakam selama pen.

janjian onang yang digantikan it; melamnkan hmngga mengikut

penjanjian onang-onang yang dibilangkan pada pekenjaan yang baharu masuk, digantikan sunat-sunatnya, adanya. Sebermula adapun yang masuk menggantikan onang yang uzun, minta tolong, tiada menentukan bulannya dan haninya, maka iaitu dijadikanlah gaji orang-onang yang kena gantikan itu tiga
puluh bahagian, dibeni atau dihitungkan tiap-tiap satu bahagian itu satu harm belanja onang yang menggantikan itu; dan haruslah Ia

keluar mana-mana han yang dikehendakunya, atau onang yang digantikan itu meughendaki ia keluan, hendak dicarikannya onang yang lamnnya pula iaitu harus; akan tetapi syaratnya hendak keluan itu ketika faragh, yakni selesai danipada pekenjaan yang tengah di dalam pekerjaan, senta dapat onang yang uzun itu mencani gantinya; dan jika tiada dapat syanat itu, maka tiadalah hanus keluan onang yang menggantikan itu, adanya. 99

Fasat yang Kedetapan Betas Barang siapa keluan dengan tiada menyempurnakan penjanjian, atau tiada membenitahu panglimanya, maka iaitu salah yang besan. Maka apabila dapat hukuman pekenjaan, tiga bulan pekenjaan di dalam bahtena tiada mendapat upah; hanya akan jua dapatnya, jika ia membayan dirinya iaitu ditenima, iaitu sekira-kina
empat bulan gaji dibayan tunai sekali, adanya.

Fasat yang Kesembilan Betas Hams kuasa panglima menentukan kunungan bahtera itu bagi dininya seorang. Jika ada onang yang menumpang, maka tiadalah boleh memaksa panglima itu keluan danipada kunungannya,
melainkan dengan suka nedanya panglima ilu sendini, maka iaitu

harus; dan kecuali jika onang besan-besar, dato-dato, dan anak naja-naja yang dititahkan Yang Dipentuan, pengi pada sesuatu pekenjaan, maka taltu boleh Ia dapat tinggal di dalain kurung itu; atau penempuan-perempuan yang ajanbi, yang dititahkan Yang Dipentuan membawanya, maka laitu tentinggallah kuasa panglima itu pada memiliki ia seonang akan kunungannya itu, adanya. Fasal yang Kedua Putuh Jika onang bahtena pepenangan itu benhutang-piutang samasamanya ahli bahtena itu, maka tiadalah hanus dipotong habis gajinya dalam satu bulan sama sekali; hanyalah boleh dipotong

setengah gajinya jika ia bujang, dan sepentiga jika yang berhutang


itu ada bininya.

Fasal yang Kedua Putuh SaW Apabila tentena bahtena pepenangan itu benhutang-piutang pada onang yang di luan, sama ada pada onang Melayu atau Cina, maka tiadalah boleh dipotong gajinya, melainkan sepentiga jiia di dalam satu bulan; melaunkan jika nedanya, maka bolehlah mengikut seperti atunan .ia benhutang sama-sama sendmnmnya danpada tentena pepenangan, adanya. Fasal yang Kedua Putuh Dua Maka tiadalah boleh sekali-kali menahan yang mempunyai
piutang itu akan pekerjaan tentera yang benhutang itu, danipada

pekenjaan kenajaan atau lainnya, yang dipenmntahkan oleh panglimany, adanya. Syahadan, seyogianya hendaklah siapa-siapa yang menghu-

100

tangkan tentena pepenangan, benitahu panglimanya, pada penmulaan ma mengambil wang hutang itu. Jika tiada Ia membenitahu, maka tiada boleh ditenima aduannya mmnta potongkan kepada panglimanya, atau pahlawan bahtenanya, adanya. Tersalin di dalam negeri Riau, Pu/au Penyengat, pada 24 Rejab, han Thalatha, adanya. Al Sanah a!Nabawiah 1314. Undang-undang Untuk Jeragan Kruis Bait mi satu undang-undang yang diaturkan kepada Jenagan

Knuis menyempurnakan undang-undang yang telah sudah, maka Maka segala Fasal yang lagm tensebut di hawaIi mi mesti Jenagan Kruis kenjakan bersungguh-sungguh hati, jangan disalahi seperti undang-undang mi. Apalagi disalahi, maka sa!ahlah jenagan knuis mu. Maka iaitu mnilah Ia: Pertama Hendaklah Jenagan Kruis memeniksa penahu komisi tiap-tiap han. Adalah kelakuan memeniksa komisi itu, iaitu dipeniksa onangnya benapa yang di dalamnya, dan onang yang jaga itu adakah menyempunnakan seperti undang jaga yang

iamtu 7 Fasal.

dipenintahkan atau tidak; dan banang siapa yang tiada mengmndahkan undang-undang, maka iaitu dapat hukuman ditaksmn

yang patut, atau dipotong gajunya sekina-kinanya upah onang jaga semalam. Kedua Dipeniksa apa yang kecedenaan pada senjata, bensih atau tidak; baik atau tidaknya; dan ubat bedil dan pelununya benkunang atau benlebih.

Ketiga Dipeniksa pada layan penahunya, dan talinya mana yang putus dan mana yang baik; adakah talm fnemnya atau tidak, dan bolehkah jika hendak belayan sebentar mtu atau tidak.

Keempat

Dipeniksa segala dayung dan galasnya, adakab

dayung yang patah, atau yang retak, atau sumpik. Maka apabila ada cacat segala yang tensebut itu, maka dengan sebentan
itulah diganti dan dibetulkan. Kelima Hendaklah dmperiksa segala sampan yang kotonkoton dan daki-daki yang ceman-ceman, iaitu dipeniksa danpada bawah suntanya, senta dihentikan jika ada bocornya

101

boleh dibetulkan. Jika tiada, bersihkan dengan disapu, di-

basuh, ditelap dengan perca. Keenam Kelakuan penahu atau sampan-sampan di dalam sebuahnya itu, iaitu hendaklah benlabuh dengan sauh, atau dengan sembuang, atau pancang pada tempat yang dalam, sekira-kina jika dikehendaki bengenak pada sebentan itu; dan

jangan dibeni layannya kedua benkibanan, hendaklah digulung kemas-kemas. Demikian pula dayungnya, hendaklah ben-

susun; dan jikalau ditimpa hujan layannya, apabila teduh, hendaklah dijemun, dan penahunya itu, jangan dibeni menewang dan tenhantuk ke sana ke mani; apalagi tenlanggan sampan onang, atau sampan sendmni; dan jangan sekali-kalm tenjemun. Adalah yang hanus tenjemur, sekina-kina jika dibasuh, atau ada benbekas hujan, kening ainnya itu. Maka sehmngga mnilah sahaj a lamanya yang boleh tenjemur. Ketujuh Hendaklah onang yang tinggal jaga itu, jika ada di sampan, jangan kunang dani tiga onang, baik siangnya atau malamnya. Syahadan mnilah atunan sampan-sampan itu tengalang di danat, hendaklah jnagannya tiap-tiap hani, iaitu sekali seharm memenmksa pantat penahu itu, iaitu di dalamnya dan

sampahnya; dan memeniksa bangsal dan galangannya. Ada-

pun segala penkakasnya hendaklah disimpan, yang patut


dilipat, dilipat; dan yang patut digulung, digulung. Maka apabila sampai tujuh hani sekali, dipeniksa komisi segala

yang tensebut itu; banangkali ada yang dimakan tikus, atau dicuni
onang.

Syahadan, anak penahu pada pukul 7 hendaklah hadir di


numah jenagan, pukul 11 balik; pukul 1 datang pia. Adapun

banyaknya yang hadmn Itu, sekmra-kina ijtihad jenagannya; benapa


onangkah yang ada gilinannya, dan yang uzunnya yang sah.

Adapun yang uzurnya itu, dengan dipegang me, atau dengan khaban yang sab, yang metuatir, atau yang berupa pada mukanya
dan tubuhnya. Khatimah, hendaklah jeragannya itu jangan membiankan anak buahnya yang membawa sebab penyakit, seper Li benbanyak tidun dan benbanyak diam. Maka hendaklah mana yang ada itu,

atau yang digilinannya yang tinggal dengan ada pekerjaannya. Maka jika tiada pekenjaannya, lepas danipada membersihkan 102

penahu, maka hendaklah memintal tali tenap, yang akan dipenbuat penokok tali yang lainnya, atau menambahi tali fnemnya.
Syahadan, sempunna pekenjaan itu, maka hendaklah jenagannya bendini di belakang, memandang ke haluan: dan bendmni di haluan memandang ke belakang; dan bendini di tengah memandang

ke atas, maitu memandang segala penkakas yang di atas yang tiada


sama disaniakan, atau dicuba turun naikkan, dan buka katupnya layan itu. Maka apabila betul sama,bahanulah tunun ke sampan, bcnkayuh jauh sedikit dengan sampan tundanya, tatap dan jauh

sedikit; mana-mana tali, dayung, atau kajang, atau tinda tenami


yang tenlenet sunuh betulkan. Adapun yang memenintah, iaitu jenagan, hendaklah dimulai bentanya, apa khaban penahu? maka dipeniksalah satti-satunya. Adalah pemeniksaan mi di dalam sejumaat dua kali, supaya yang kunang boleh dicani, sedia adanya. Khatam.

103

BAB XI
ATURAN KAYU-KAYAN PIHAK RIAU
BAHAWA inilah atunan kayu-kayan dan segala cukai dan bayaran sunat izin tiga bulan, dan sunat pas belayar satu bulan, dan segala
pekerjaan penusahaan yang ada memakai sunat izin dan keterangan dan kenajaan:

Orang Cina Kerja Batak


Jika balak balau dan lalnnya yang dikenjakan oleh Cina,

bayanannya tiap-tiap sebulan

$7.00.

Ditolak dua onang; pentania taukeh, dan kedua tukang masak,

dan bayaran orang tongkang, tiap-tiap seonang pada tiap-tiap


sebulan $1.00. Bayanan surat inn senta bendcna, tenjumlah tiap-tiap sebulan $4.85.

Jika dikenjakan itu balak tempinis, maka tiap-tiap seonang bayanannya tiap-tiap sebulan $9.00. Bayanan yang lain danipada tempinis itu, mengikut sebagaimana balak balau juga. Syahadan jika onang Melayu yang bekenja balak itu, maka
dicukai tiap-tiap sepuluh batang dicabut 2 batang, iaitu orang yang lain danipada apdeling dan jika onang yang di dalam lingkungan mi, sepuluh batang dicabut satu batang, dan bayaran sunat izin bekenja di dalam tiga bulan $2.75, dan bayanan pas senta bendena $2.75.
bahagian (kawasan; daerah)

104

Orang Kerja Kayu Mentangur Jika onang Melayu yang bekenja, Cina taukehnya, maka onang

Melayu tiada bayanan apa-apa, melainkan Cinalah yang membayan, iaitu pada tiap-tiap S onang Melayu kenja, Cina membayarkan; masuk dengan bayaran pas dan bendena sekalm, di dalam satu bulan $27.25, dan bayanan sunat izmn $1 MO. Benmula, jikalau Melayu sendini sahaja bekenja, cukainya di dalam sepuluh di cabut 2; dan jika onang di dalani lingkungan,

sepuluh dicabut satu. Onang Kerja Kayu Enjin (kilang) Jika Melayu bekenja taukehnya Cina, maka onang Melayu itu
tiadalah membayan suatu apa-apa hanyalah diambil kepada Cmna

itu, iaitu tiap-tiap lapan onang yang bekenja itu diambil bayanannya kepada Cina sebulan $12.00; dan bayanan sunat izin dan pas, dan bendena tenjumlah $4.25.
Jika Melayu sendmni bekenja, di dalam sepuluh dicabut cukainya 2, dan orang di dalam lingkungan, sepuluh dicabut satu; dan

Cina yang melayankan kayu itu membayan pas dan bendera flap tiap sebulan $6.25. Dan kancing alas 5 gantang benas, dibayai dengan kepala yang dituakan di dalam tempat ia bekenja $1.00.
Jika Cina memajak, membeli kepada segala orang yang bekenja kayu enjin, masing-masing atas perjanjiannya.

Orang Kerja Papan Panglong* Seraya*


Tiap-tiap seonang membayan sebulan $1.50. Bayanan sunat izin bekenja di dalam tiga bulan $2.75. Jika sepuluh onang, tolak cukai seonang; dan 12 orang tolak 2 onang; dan jika 16 onang tolak 3 onang. Hingga 3 orang itulah sebanyak-banyaknya yang tiada kena cukai; tetapi mula-mula ia hendak memperbuat bangsal, membayan sunat izin mempenbuat bangsal itu $5.00. Adapun hingga bangsal itu diizinkan besannya lima depa empat pensegi. Onang Bekerja Kulit Bakau Satu surat izin yang bekenja itu, 2 atau 3 onang sanaja. Bayanan tiap-tiap satu keneta, iaitu dua puluh lima kaki square
satu can dalam perusahaan penebangan kayu
sejenis kayu.

105

60 sen; dan bayanan sunat izin senta pas dan bendena tenjumlah semuanya $2.75. Orang Kerja Rakit

Bayanan sunat izmn bekenja di dalam tlga bulan $1.25. Dan tiap-tiap sebuah nakit cukainya $15.00. Dan jika orang di dalam
pulau, boleh membayan cukai $12.30. Dan kayu yang dimzmnkan ia membawa 100 batang dengan pemidang dan galh nakit tmada masuk bilang, dan pas serta bendena tiap-tiap satu bulan $2.75. Orang Kerja Arang Darat Mula-mula membuat bangsal

$5.00
$4.25 $1.50

Sunat izin membakan


Cukal seorang tiap-tiap sebulan Bayaran bendung tiap-tiap sebulan Orang Kenja Kapur Mula-mula mempenbuat bangsal (dapur) meilibayan Cukai sebulan dengan kancing alas Bayanan sunat izin dan belayan Orang Kerja Batu Darat Bayaran sunat izin 3 bulan Cukai dan kancing alas sebulan Orang Kerja Papan Tongkang Keruing

$3.00

$5.00 $5.00 $3.00

$4.25 $4.25

Sunat izin tiga bulan Dan cukai seorang, sebulan Dan tenkadang diambil juga~
Kancing alas, sepikul beras dan wang Orang Kerja Gading-gading Penepat Sunat izmn tiga bulan Dan jika menbau atau penaga Dan cukai tiap-tiap seonang sebulan Dan jika penaga atau menbau tiap-tiap

$6.25 $4.25 $6.25

$6.00

$6.25 $9.25

$4.00
$10.00

seonang 106

Orang Kerja Papan Ketedang Peti Cina Mali Sunat izmn tiga bulan Cukai tiap-tiap seonang pada tiap-tiap sebulan

$6.25 $2.75

Orang Memotong Hutan Menambab Ladaug Gambir Bayanan sunat izin menokok penladangannya $2.75 Dan bayanan 100 tanah yang ditebasnya, dan Bayanan orang memeniksa tiap-tiap harm $20.00

Orang Kerja Rotan Bingkai (Rotan Keranjang Gambin) Sunat izin kenja setengah bulan dan banyak

onangnya 4 satu sampan


Orang Kerja Papan Jetutong Panglong Sunat kenja di dalam tiga bulan Cukai tiap-tiap seonang pada tiap-tiap sebulan

50 sen

$2.75 $1.00

Orang Kerja Batas Ketong Betawi Cukainya tiap-tiap sepuluh batang dicabut 2 batang, dan jika onang Pulau Buluh yang bekenja, dicabut sebatang; besan kayu

yang diizinkan hiagga 2 cap, dan panjangnya hingga 9 depa, dan


sunat tongkang tiap-tiap sebulan Sunat kin bekenja di dalam tiga bulan Onang ~ Kerja Bom Mentangor Surat izin kerja di dalamtigabulan

$6.25 $2.75 $2.75

Cukal tiap-tiap 12 batang yang dikenjakannya, panjang kayu yang diizinkan itu

hingga 10 depa atau 11 depa, membayar


Orang Metayu Kerja Teraling Lonsin Sunat izin di dalam tmga bulan

$20.00
$2.75

Cukai tiap-tiap 12 batang membayan


kayu palang (perintang pelabuhan)

$2.00

107

Panjangnya sebagaimana bom juga,dan jika onang pulau boleh tenjumlah semuanyasekali

$15.75

Orang Cina Kerja Balak Rampai Bayanan sunat izmn bekenja tiap-tiap sebulan

$4.25

Cukai pada tiap-tiap seonang pada flaptiap bulan Sunat izin belayan, iaitu pas tiap-tiap sebulan

$4.00
$6.25

Orang Metayu Kerja Kayu Mangs Sunat izin kenja di dalam tiga bulan $2.75 Cukai tiap-tiap sepuluh batang dicabut dua batang, jika onang pulau, boleh sepuluh dicabut satu.

Orang Cina Membeli Abuk Arang Bakau

Yakni onang menumpang membeli abuk anang dibawanya dengan


sampan kotak, tiap-tiap sebulan ia membayar $3.25 dan diizinkan

ia mengambil abuk itu dengan pas sahaja, laIn tidak.


Orang Bekerja Arang Bakau Mulai mej~p~buat bangsal

Balau dan balau bunga


Keledang; kempas; danu-danu; keruing; kayu kelat, dmnaniakan kayu nampai-

11 3/4 sen

nanipai, sekaki squane

8 sen

Orang Berkedai Mula-mula mengambil sunat, membayan tebus sunat izin Tiap-tiap sebulan membayan sewa tanah

$4.00 $3.00

Kancing alas 2 gantang benas sebulan. Sunat itu apabila hendak balik ke China, atau hendak pindahkan kepada seseonang yang lain, baharulah diganti dengan surat yang lain, dan belanja sunat sepenti sunat kedai bahanu juga. Dan jika benkedai di tempat dalam tanah kerajaan seperti Pulau Buluh dan Penyengat dan Sulit, iaitu sewa tanahnya ditimbang dacipada satu rupiah hingga 5 nupiah. Jnis Kayu dan Gunanya Tersebut di bawah mi nama kayu-kayu yang di dalam daenah Riau, dan penggunaannya yang tenlebih patut: 1. Kayu Penaga Gunanya dipenbuat tulang penahu, kenana kuat dan hat. 2. Kayu Kelumpang Gunanya diperbuat akan peti dan almani dan sanung senapang, kenana unatnya halus, atau dipenbuat tulang penahu. 3. Kayu Banu Laut Gunanya dipenbuat tulang perahu, atau kenusi, atu meja, atau sanung senapang, dan ia tiada dimakan kanat paku. 4. Kayu Teras Manuk, Tempinis dan Menbau Termasyhun dibuat tiang numah dan penkakas-penkakas. 5. Kayu Medang (Senaya) Dipenbuat papan penahu. 6. Kayu Tembesu Dipenbuat papan perkakas numah, tetapi mudah pecah. 7. Kayu Balau Dipenbuat tiang wangkang atau diperbuat numah. 8. Kayu Kenanji Dipenbuat tiang wangkang dan putaran sauh.

109

9. Kayu Balau Bunga

10. Kayu Tenuntum 11. Kayu Selumar

12. Kayu Seraya 13. Kayu Semanam

14. Kayu Menanti

Dipenbuat sampin kenis Jawa, nIeja dan almani, jika dibuat kerusi ada berat sedikit. Dipenbuat tiang kaki, lambat dimakan kapang. Dipenbuat tiang kaki; jika pada tanah pasin adalah tenlebih balk dani tenuntum. Dipenbuat papan numah dan sampan-sampan kecil. Dipenbuat sampan atau numah pada tempat kening, kenana lanibat bubuk. Dipenbuat papan numah dan sampan kecil; adalah ia tenkunang danipada kayu seraya.

110

BAB XII
BEBERAPA KONTRAK RLAU-BELANDA
Bismillahir rahrnanirrahim

Wabilla/ji nustajim wa bi Muhammadin salallahi alaihi wassalam wajamii ashabihifastamdattu. QALA QAEL Yalcni telab berkata orang yang berkata, betapalah juan perjanjian antara Govermen dengan raja-raja lUau; dan bagaimana perjalanannya hingga sekarang mi. Fajaba Maka bermula adalah perjanjian antara Govermen Hollanda dengan raja-raja sebelah Riau, yakni di dalam Riau, iaitu empat kontrak. Di dalam kontrak yang pertama, pada tahun Islaxniah sanah 1199, kepada delapan haribulan Muharram, han Ahad. Adapun tahun Hollanda, sanah 1784, pada 4 haribultn November. Adalah rajanya Sultan Mahmud Syah; Raja Mudanya Sultan Riayah Syah Raja Mi, Marhum Pulau Bayan~ akan tetapi waktu itu ia tiada hadir, adalah ia di sebelah Sukadana. Marhum Raja Jaafar yang ada bersama-sama Sultan Mahmud itu. Adalah orang besar Hotlanda itu namanya Van Braam, di dalam kapal perang yang bernaina Utrecht Kemudian, hapuslah Kontrak dengan empat sebab: Yang pertama, rosak perjanjian itu diambil oleh lanun. Kedua, sebab dipulangkan Kompeni Inggeris semula kepada Sultan Mahmud dengan dada satu perjanjian, iaitu pada 8 hanbulan Safar han Ahad, jam pukul 9, pada tahun 1258; yang mem

Ill

bawa surat dan Inggeris itu Syed Oman Barjak. Ketiga, sebab dipulangkan juga oleh Kompeni Hollanda dengan tiada suatu perjanjian, iaitu pada petang haninya, pada pukul 3, waktu han mendirikan istana. Dia yang membawa surat itu, Syed Abdul Rahman. Kemudian, Yang Dipertuan Raja Ali pun balik dan Sukadana maka diserahkan semula negeni lUau, dengan segala daerah takiuknya, seperti jalan adat istiadat pesaka sumpah setianya turun temurun, iaitu pada tahun 1218, bulan Jamadil Awal, han Isnin waktu zuhur. Kemudian, Marhum ltaj Ali mangkat. Maka Raja Jaafar, putera Marhum Raja Haji pula, menjdi Yang Dipertuan Muda, bergelar Sultan Alauddin juga. Maka diserahkan .pula negeri Riau dan Johor, dengan segala. daerah takluknya, kepada Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar, seperti jalan adat istiadat pesaka sumpah setia purbakala pada tahun 1222. Kemudian hapus. Yang keempat, tatkala Govermen Hollanda berdainai dengan dua orang raja Riau dengan segala takiuk daerahnya, iaitu Yang Dipertuan Besar, Sultan Abdul Rahinan Syah dan Yang Dipertuan Muda Sultan Alauddin, Raja Jaafar, memperbuat pula kontrak yang kedua, menghapuskan kontrak yang pertama, iaitu permulaan diperbuat di dalam kapal perang yang bemama Tarum; adalah orang besar Hollandanya berjawatan Schout Biji Nacht pangkatnya Raja Laut, pada tahun sanah 1234, pada tahun Hollanda 1830. Syahadan, kemudian daripada itu, iaitu Marhum Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar juga memperbuat kontrak yang ketiga. Adalah orang besar Hollanda yang memperbuat kontrak itu bernama Elout yang memegang pangkat yang ketiga, Singa Netherland Jemaintindrai, Leautenant Colonel, dan Residen Riau. Bermula, adapun bunyi lafaz surat perjanjian itu demikian bunyinya: Pertama, kerana perjanjian itu yang diperbuat sekarang, segaLa perjanjian lama, tambahannya atau ubahannya yang diperbuat dahulu danipada perjanjian mi, jadidibuang dan dihapuskan sekaIi melainkan inilah perjanjian baharu. Ada juga seperti cabang dua perjanjian yang diperbuat dahulu, iaitu pada 14 hb. November, tahun 1784; dan yang kedua, kepada 26 hb. November juga, tahun 1818; maka dua penjanjian yang lama itu seperti akar pokok penjanjianbaharu mi. 112

Syahadan, inilah mafhumnya, yaknm pokok dan akar itu sudahlah habis nosak, mati. Maka kontrak yang bahanu dianibil benih lain; akan tetapi bangsa kayu itulah juga; dan pokok dan akar kayu yang sudah hapus mati itu, tiadalah boleh bertunas lagi; dan mana-mana dahan dan cawang pada pokok yang sudah mati itu, tiadalah boleh hidup lagi, sudah jadm ranting. Syahadan, kemudian datang pula kontrak yang keempat. Setengah danipada beberapa fasalnya, mengubahkan pula, dan menghapuskan pula akan beberapa yang tersebut di dalam kontrak yang ketmga itu. Adapun di dalam kontrak yang keempat itu berubah, dengan jalan peninintaan Sultan Alauddin Marhum Mursyid, Raja Haji Abdullah, Yang Dipertuan Riau. Demikian bunyinya pada buraman pinjamgzn diganti denganakhazah. Fasal yang Pertama: Maka Paduka Sen Sultan dan menteninya menyatakan atas dirinya sendini, atau atas penggantinya yang akan datang, bahawa Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, adalah satu bahagian tanah Sindia Nethenland yang maha tinggi; dan lagi ia menyatakan bahaw Sen Sultan mempunyai itu sekadankan jadm suatu akhadat sahaja. Syahadan, benjanjilah Sen Paduka Sultan, sentiasa ia hendak benlakukan dirinya dengan honmat kepada Goveninen Hmndia Nederland, serta menunut titah Govermen itu, sebagaimana yang patut pada suatu raja yang akhazah kerajaan, adanya. Syahadan, pada Fasal yang Pertania inilah yang dipinta ubah oleh Yang Dipertuan Muda Raja Abdullah Marhuin, demikian bunyinya: Fasal yang Pertama Adalah permintaan kita pada yang pertama, jika tiada menjadi salah kepada sahabat kita, bianlah tinggal Fasal yang Ketiga di dalam kontrak lama; jika hendak disebutkan akan bicana pinjaman itu, hubungkan sahajalah pada hubungan itu. Jika Sen Paduka Sultan itu melanggar akan suatu fasal yang tersebut mtu, maka dijalankanlah kerajaan Sed Paduka Sultan itu dengan jalan p/njaman, kerajaan Lingga dan Riau itu dikalahkan mulanya oleh bangsa Hollanda. Syahadan, permintaan Manhum Mursyid itu diterima oleh Govermen demikian bunyinyapada kontrak itu juga: Kita telah menenima peninintaan sahabat kita itu, Paduka Yand Dipentuan Riau, senta mafhunilah kita apa yang tersebut di dalamnya, iaitu keberatan timbangannya atas Fasal 1, 4, 6, 8,

113

14, dan 20, danipada buraman perjanjin baharu yang hendak diteguhkan antara Govenmen Hindia Netherland dan Paduka Seni Sultan Lingga dan Riau dan takluknya, serta menteninya. Maka inilah penyahutan kita seperti yang tersebut di bawah mm: Tiadalah akan kena begitu pada halnya, hanyalah kena pada bunyi perkataannya sahaja. Maka sebab itu, bolehlah kita menunut permintaan sahabat kita itu, dengan dipakai suatu perkataan Arab, iaitu akhazah mengganti penkataan pinjaman itu pada buraman kontrak; hanyalah oleh kenana tiada penkataan yang lain pada bahasa Melayu yang bensamaan maknanya dengan makna akhazah itu, adanya. Syahadan, kemudian datanglah Fasal yang Ketiga seolaholah mentafsinkan Fasal yang Pertama itu, demikian bunyinya: Mansuh hukumnya, tinggal lafaznya pada ilmu alat; kerana jika tidak mansuh, maknanya jadi tanaqudh. makna tuan dan makna sahabat pada satu tempat, adanya. Fasal yang Ketiga Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan serta menteni-menteninya, hendak memeliharakan sentiasa juga pendan,aian dan pensahabatan dengan Govermen Hindia Netherland itu; tiada lagi hendak bermusuh-musuh dengan tanah Hindia Nethenland; dan bersahabat dengan sahabat tanah Hindia Netherland. Inilah bunyinyasekerat yang di atas, sudah jadi persahabatan Fasal yang Pentama. Adapun sekenat pada hujungnya bicana lain, iaitu bmcana bantu membantu; akan tetapi sudah diminta pula, dan ~udah pula ditenima; dan adalah pinta dan tenima itu, ada tensebut pada akhmr Kontrak yang keempat mi, adanya. Syahadan, bermula adalah pada tempat-tempat kontrak tiada di dalamnya menyebutkan penbatasan tanah, hanyalah khabarnya diperbuat menunut lain ketentuan di atas Tanjung Pinang itu, iaitu seperti tergantung pada pokok dan pada akar kontrak yang sudah hapus oleh kontrak yang kemudiannya; dan watasan itu di atas pada pemenintahan kuasa Residen Riau. Pada bicara orang-orang bukannya bicara kayu-kayan kerana bicana kayu-kayan itu Govermen sendiri sudah empunya keluasan path Fasal yang Kelima Belas di dalain Kontrak yang Ketmga; dan pada Fasal yang Kedua Puluh Tujuh dalam Kontrak yang Keempat; dan diteguhkan lagi padaFasal yang Kesembilan. Syahadan, sebab kerana itulah tuan-tuan Residen yang sudah lepas, sebelas onang wakilnya Govermen, tiada membiankan hal

114

itu; sebab tilik pandangnya adil, timbang La kepicikan Yang Dipcntuan Riau daripada pcnolehan yang lama-lama, adanya.

115

BAB XIII
KONTRAK ZAMAN SULTAN MAHMUD SYAH
Di antaraKerajaan .Johor, Pahang, ifian, Lingga, dengan

Govermen Hollanda, T.M. 1784 Sanab Hijrah 1199 Salman Kontrak Zaman Sultan Mahmud Syab ADAPUN yang sudah dibaiki daripada Tuan Komandan, Jacob Peter Vam Braam, yang memegang penintah Angkatan Pepenangan, kuasa daripada Asistan* Jeneral dan Wilanda dengan Kompeni, kepada Raja Paduka Sen Sultan Mahmud, yang semayam di atas takhta Kenajaan Johor dan Pahang di dalam Riau senta segala daerah takluknya. Danipada sudah dipukul di dalam adat peperangan, dan itu maka orang Bugis pun sudah tinggalkan segala harta bendanya, lad membawa dininya, tiada ketahuan sara-bana perginya. Sebab danipada itu maka adalah Riau itu untungan Wilanda, kepada 14 hanibulan Zulhijjah, tanikh sanah 1198; yang kita sudah dapat keuntungan danipada onang Bugis, sudah dilepaskan negeri dengan segala hanta bendanya, kepada 16 haribulan, yang sekali-kalitiada boleh dapat melawan lagi. Daripada kebetulan pepenangan yang tiada patut dengan Wilanda, jalan yang sudah dikerjakannya dan terbuka tertinggallah sudah, negeni itu pun binasa dengan penang. Daripada itu, Tuan Komandan pun tiada sekali-kali berniat jahat kepada banang

Assistant

116

siapa rakyat, dengan kasihan dan sayang kepada naja Melayu dengan segala rakyatnya. Sebab itulah maka tiada menosakkan. Daripada itu sudah, sekanang menjadi satu dan mi penkana fasal yang tersebut pegang kin kanan.

Fasal yang Pertama Maka adalah Komandan suruhkan onangnya menjaga dan mengawali keliling kubu di dalam Riau, atau baikinya, atau dirosakkannya, mana yang baiknya itu hendaklah ditunutkan .bagai dia orang punya kesukaan. Fasal yang Kedua Adapun segala meniam dan pilur, dan ubat bedil dan senjata alatan penang yang ada, atau di luan atau di dalam kubu itu, semuanya pulang kepada tuan Komandan, yang boleh bagi dengan dia punya suka. Fasal yang Ketiga Danipada segala barang yang sudah ditinggatlcan daripada onang Bugis yang sudah lan itu, banang siapa yang mendapat harta itu dan tiada boleh disembunyikan dan dikhilafkan, senta hendak dibawa dan serahkan kepada tuan Komandan; kerananya banangbanang itu sudah untung danipada pepenangan, dan di mana-mana pun yang ada tempat dalam negeri Riau. Fasal yang Keempat Daripada itu, segala orang Melayu yang ketinggalan di dalam negeri Riau itu, dibawa orang punya harta benda dan numahtangga, barang-banang sekalian itu boleh tinggal, dan tiada boleh dapat kenosakan selama-lamanya; dan dia onang pun jangan sekalikali sembunyikan danipada barang-banang Bugis itu; dan lagi, jika kita dapat ketahui dan tahu orang sembunyikan harta itu nanti dihukumkan akan dia. Fasal yang Kelima Danipada itu nanti dibaikikan raja, yang boleh dapat dia punya hormat dan perintah dengan kerajaan dengan kesenangan, kekal istiadat selama-lamanya; dan tinggal numahtangganya senta harta bendanya itu. Fasal yang Keenam Daripada onang-orang Cina yang masuk, sudah tolong sama musuh kita, sebab dan itulah dia pun sudah jadi kita punya musuh. 117

Maka sekanang pun nanti menjadi satu juga di dalam itu Fasal, boleh tinggal numahtangganya senta dengan harta bendanya. Jika habis, dia onang semuanya bed tenima kasih kepada tuan Komandan dcngan begitu banyak ringgit 20,000 (dua puluh nibu). Fasal yang Ketujuh Adapun itu pepenangan dengan Kompeni dan yang tiada berpatutan, yang Raja Haji dengan segala Bugis itu sudah mendatangkan musuh dengan Kompeni, danipada itu sampailah hukum sepenuhnya di atasnya oleh angkara dan khianatnya itu. Maka Kompeni pun sudah buat di dalam adat pepenangan kembali kepadanya. Dan itu boleh fikin, Kompeni pun banyak sudah belanja yang besar. Sebab pepenangan itu naina danipada naja, maka dad itu belanja semuanya jatuh sepenuhnya di atas naja. Di dalam itu pun lebih kurang satu bahagian dan itu, dia orang pun boleh fikin sebab itu belanja, bagaimana ada patut mesti bayar daripada naja; dan menteni dab segala Onang Besar-besar pun boleh bicana kepada Komandan bagaimana y3ng patut boleh dapat ketentuan dibuat satu penjanjian. Fasal yang Kedelapan Danipada itu, raja dengan segala pegawai dengan menteni, bagaimana ada yang patut boleh buat penjanjian kepada Komandan; dan lagi danipada itu, segala onang yang tiada Ian, tertinggallah di dalam rumahtangganya, kenana tiada tertegah; dengan harta bendanya pun tiada dinampas. Maka patut segala mereka itu bayar bagai adat peperangan. Kita tiada sebut, nanti Komandan boleh bicana dengan naja. Dan sunat ketentuan senupa mi dibuat tiga pucuk. Di dalaninya bahasa Wilanda dan bahasa Melayu. Didalam yang tiga pucuk in sepucuk dikirimkan ke Betawi, dan sepucuk ditinggalkan dalam Melaka, dan sepucuk dibenikan kepada naja Johor dan Pahang. Tenmaktub sunat ketentuan mi di dalam kapal penang nainanya Utrecht, dua hanibulan November, tahun 1784, yang berlabuh di labuhan Riau. 118

Sebagai lagi, akan hal anak Tuan Raja Tua pun sudah tentu mahu pergi ke Betawi. Maka Komandan ~un sudah suka bersamasama pergi dengan kapal. Dan itu Tuan Raja pun ben orang yang Keniudian daripada itu pula, Baja Mi ganti yang mangkat perang melawan Kompeni, itu pun sudah lan meninggalkan negeni, sarabara pergi. Darihal itu boleh fikir, Kompeni pun sudah banyak belanja yang besar. Sebab pepenangan itu natna daripada raja, maka dan itu belanja semuanya jatuh sepenuh-penuhnya di atas raja dalam negeri. Itu pun lebih kurang satu bahagian, dan itu dia orang pun boleh fikir sebab itu belanja; bagairnana ada patutnya mesti bayan danipada raja dan menteri, dan segala Orang Besarbbsar pun boleb bicara kepada Komandan, bagaimana yang patutnya boleh dapat ketentuannya satu perjanjian. balk dua orang lagi hendak pergi ke Betawi, yang boleh bilang danipada barang suatu pekerjaan, danipada hal orang Bugis yang menjatuhkan. Maka itulah boleh bicara dengan Jeneral di Betawi serta segala orang besan di dalam Betawi, menyatakan danipada perbuatan orang Bugis kepada Sultan Mahmud, dan kerana peperangan Raja Haji dengan Raja Ali kepada Kompeni akan hal Sultan Mahmud; dan Raja Tua tidak cainpur sekali-kali. Maka hendaklah Sultan Mahmud serta Raja Tua, kasi mengerti benan-bnan kepada orang yang pergi ke Betawi IN, mana yang patut boleh Sultan Mahmud minta kepada Tuan Jeneral daripada belanja yang tersebut dahulu, kerana orang yang kaya-kaya sudah habis Ian dengan segala harta bendanya; yang ada tinggal orang yang miskin di dalam negeri Riau. Darihal itu, orang yang balk pergi ke Betawi itu, hendaklah membenitaltu danipada hal dalam Riau itu. Maka hendaklah minta terima kasih kepada Tuan Jeneral serta Orang~orangBesar daripada hal sudah tolong angkat kebesaran Johor dan Pahang serta segala teluk rantaunya. Maka sekanang sudah tentukan perj anjian Komandan sama Kompeni dengan Than Sultan Mahniud dan segala Orang Besar-besarnya, tahun Wilanda 1784, kepada sepuluh hanibulan November; kepada tanikh 1199, kepada 8 hnibulan Muhanrani, kepada han Ahad. Kemudian danipada itu, akan hal orang yang ke Betawi itulah yang boleh buat ketentuannya apabila dia kembali ke Riau. 120

Akan hal bicara mi, sudah tentulah di dalam Tanjung Pinang pada 14 haribulan Novemben pada tahun 1784.
Di sini ternpat cap Jacob Peter Van Brawn iaitu seperti cap yang dahulu juga. Di sini tandatangan Jacob Van Braani

121

BAR XIV
KONTRAK DIBUAT SEMULA
INI PERJANJIAN Kompeni Wilanda dengan Paduka Sen Sultan Mahmud, Raja Johor dan Pahang, di dalam Riau senta segala dacnah takluknya; yang tiada boleh berubah selama-Iamanya, sehingga sampailah turun kepada segala anak cucunya akan ganti dia. Maka hendaklah ia mengikut bagaimana yang ada tersebut di dalam perjanjian mi. Maka adalah sudah ketentuan kcpada Kompeni Wilanda itu daripada Komandan Jacob Peter Van Braam, yang benoleh kuasa daripada Staten Jenenal dan negeni Wilanda, datang memeniksa segala kantor Kompeni yang di bawah angin mi, serta mempunyai perintah di atas segala alat kapal pepenangan. Adapun ketolongan mi sudali diletakkan naja, Paduka Sen Sultan Mahmud yang di bawahnya dengan segala pegawainya, menteni dan pangenan yang memegang pekenj an di bawah penntah naja, iaitu pentama Raja Tua; dan kedua, Raja Bendahara; dan ketiga, Raja Temenggung; dan keempat, Raja Bongsu. Maka inilah daripada raja dengan segala pegawai, dan mentenm dengan pangenan, adalah kabulnya senta mengakukan danipada dia onang punya untung dengan peperangan pUnya, Staten General dani negeni Wilandadengan Kompeni di hawah penintah daninada Komandan yang mempunyai penintah angkatan, Jacob Peter Van Braam, danipada kuat kuasa, Bugis-bugis segala yang mepgangkat senjata yang tmada patut melawan, beserta mengikut dengan rajaraja yang lain di Ketapang dan Selangor. 122

Maka danipada itu, dengan takdin senta benkat Tuhan Rabul Alamin, kepada 14 hanibulan Zulhijjah 1198 Sanah, di dalam itu sudah dapat keuntungan peperangan di muka Riau. Danipada untungan itu, dan kita orang pun sudah tenlepas danipada fitnah, angkana dan khianatnya Bugis dan dia punya penmntah angkatan Raja Muda Johon; dan lagi yang telah sudah-sudah dlbuatnya keaiban yang tiada patut, dibeninya kemaluan sangat kepada Raja Johon dengan segalq anak cucunya; dan sekanang pun dia onang tiada boleh lagi benubah bagi selama-lamanya. Daripada itu, dia patut ben tenima kasih serta suci putih hatmnya, sebab sudah tenbuang dia onang punya musuh itu, yang kebetulan danipada pepenangan yang tiada patut kepada Kompeni dad negeni Wilanda, sebab darmpada nama Paduka Seni Sultan Mahmud, yang sudah dmmulainya danipada Raja Haji pun yang sudah mati; dan lagi dibelakang dia punya kematian itu, maka adalah Raja Ali yang tenlebih sangat kenas penintahnya. Maka dia pun dengan kuat kuasanya, sampai sudah kena pukul di muka Riau di dalani adat pepenangan, dan dia pun lan dengan segala anak buahnya; senta onang di dalam negeni pun habis membawa din, mencani tempat yang lain, dengan tentinggal segala hanta bendanya. Sebab danipada kebetulan, dengan keuntungan alatan senjata dan negeni Hollanda, maka dapatlah serta segala daenah takluk~yadikasihannya, yang tentinggal onang sekali-kali tiada boleh melawan. Danipada itu, lagi patut dma onang ben tenima kasih kepada Tuan Komandan, dengan punya kasihan pada segala mereka yang ketinggalan di dalam negeni, maka negeni itu pun tiadajadi binasa. Maka sekanang pun, akan hal negeni senta dengan segala daenah takluknya, pada adat pepenangan sudahlah jatuh dalam tangan Kompeni Wilanda, dan kebetulan pepenangan sudah dapat. Maka negeni itu disenahkan oleh Kompeni Wilanda kembali kepada Paduka Sen Sultan Mahmud dengan segala pegawainya yang sudah ada tensebut itu, yang memegang segala pekerjaan di dalam negeni mtu; dan ialah yang dinajakan hmngga sampailah tununtemunun kepada segala anak cucunya, selagi ada penkisanan cakenawala matahani dan bulan, tetap selama-lamanya ia kenajaan di dalam negeni Johon dan Pahang di dalam Riau senta segala daenah takluknya itu. Syahadan, maka adalah akan hal Paduka Sed Sultan Mahmud 123

dan segala pegawainya, dan menteni dengan pangenan itu, hendaklah ia mengikut bagaimana yang tensebut di bawah satar mi, lagi akan datang penkataannya. Adapun segala yang tensebut di dalam penjanjian in tiada boleh sekali-kaim diubah dan awal sampam ke akhinnya. Fasal yang Pertama Adapun pepenangan ml telah berhentilah sudah. Sekanang mi menjadi sahabat bensahabat dengan Kompeni Wilanda, bagi menibawa selama-lamanya dengan Johon dan Pahang di dalam Riau senta dengan segala daenah takluknya yang kini kanan; dan segala pekenjaan jangan diubahkan danipada penjanjian setia kita bendua yang bahanu mi, seboleh-boleh pegang bian benkekalan jua selamalamanya. Fanl yang Kedua Maka adalah danipada naja yang empunya ingatan yang baik dengan segala pegawainya, menteni dan pangenan yang sudah mengaku dan menzahinkan danipada setia penjanjian dahulukala Johon dengan Bugis, yang Kompeni tiada ketahui. Pentama yang sudah terbuat kepada tanikh Sanah 1124, kepada bulan Zulhijjah; dan kedua kalinya, dibuat kepada tanikh Sanah 1146, kepada dua belas hanibulan Zulkaedah; dan ketiga kalinya, dipenbuat kepada tanikh Sanah, kepada delapau hanibulan Safan; dan keempat kalinya, dipenbuat dm belakang kali itu, kepada tanikh Sanah 1166, kepada empat hanibulan Ramadhan. Danipada itu, bebenapa kali yang telah sudah dibuat setia dan perjanjian kepada onang Eugis mtu, yang dia orang nosakkan juga. Danipada itu, dan naja pun jangan sekali-kali bimbang dan jangan diingatkan lagi penjanjian yang telah sudah lepas itu.

Fasal yang Ketiga


Maka adalah danipada naja pun tenlalu sangat muda, belum sampai akal penintah negeni mtu, telah adalah dengan suka iknan naja sendini, minta onang yang boleh bensama-sama tolong penintah. Danipada itu, jika banang suatu bicara negeri itu, maka adalah senta bersama-saina di bawah naja mtu: pentama, Raja Tua; kedua, Raja Bendahana; ketiga, Raja Temenggung; keempat, Raja Bongsu; dengan penjanjian Raja, jika ada onang empat itu boleh jadi muafakat banang suatu pekenjaan, dan meneka yang empat itu

124

pun sudah ben penjanjian kepada Raja, seboleh-boleh nanti tolong penintahkan negeni, pekenjaan yang baik. Adapun yang kena penintah danipada pekerjaan itu, nanti menjadm sahabat-bensahabat dengan Kompenm Wilanda. Banang suatu pekenjaan pun hendaklah dengan tulus dan ikhlas dan putih hati berkekalan jua selama lamanya, hingga sampailah tunun-temunun kepada segala anak tucunya.

Fasal yang Keempat


Rajanya itu, dengan segala menteni hulubalangnya senta nakyatnya sekali menyanggup akan hal penjanjian Kompeni Wilanda di bawali angin liii, sebab tenkawal dan dia, iaitu Tuan Yang Maha Mulia yang memenintahkan sekalian yang di bawah angin. Maka bahawasanya sekali-kaim tiada menjalankan yang tiada patut kepada Kompeni Wilanda, baik zahirnya atau batmnnya; serta apabila banang siapa yang ada bensahabat kepada Kompeni, sahabatlah kepadanya; dan musuh Kompeni, musuhlah kepadanya; dan apabila kompeni menghendaki onang danipadanya itu, dapat tiada akan membantu jua adanya, dengan penahunya sekali, sebenapa yang ada kuat kuasa yang ada kepadanya itu.

Fasal yang Kelima


Danipada pihak Kompeni, dapat tiada Johon dan Pahang itu senta dengan takluknya sekalian, dengan naja-najanya dan hulubalangnya sekalian di dalam genggaman Kompeni. Fasal yang Keenam Nantilah kompeni Wilanda itu menaruhkan orangnya secukup mengawali Riau itu. Di dalam pada itu, apabila dia menghendaki mengunangkan, dikurangkannyalah; atau hendak ia menambahi, ditambahnyalah, senta diletakkannya penghulu akan onang-onangnya itu, bagaimana yang ada dalam kasadnya, bolehlah dijalankannya, tiada boleh naja itu melanangkan.

Fasal yang Ketujuh


Adapun Raja, kabuilah dma akan membeni orangnya membuat kota di sana, senta membelakan sesuatu danipada pecah belah kota itu, dapat tiada dikukuhi pula. Tambahan lagi, jikalau ada onang Kompeni yang di sana, danipada hal sesuatu yang kekunangan danipada makan minumnya, bicanakanlah seboleh-boleh. Tentang danipada hanganya, nantilah dibayannya, bagaimana patut harga yang dijual di sana, sebab hendak menimbulkan belanja 12$

Kompeni. Maka itulah hendak dibayan oleh naja pada setahun, danipada tiada tensebut, dan boleh dmkmnakan sebanyak onang yang bebenapa banyak tinggal di dalam kota itu.

Fasal yang Kedelapan


Tempatnya itu, senta dengan kota kompeni sekalian itu,

di dalain makium Komandan. Apabila ada banang siapa yang


hendak melanggan, melamnkan Raja dengan onang Kompeni bensatu kinanya, akan melawan setenu kita itu. Jikalau Komandan minta onang-onang akan mengawali loji itu sekalipun apalagi Komandan, jikalau hendak mengeluani musuh mtu, hendaklah dikeluani bensama. Fasal yang Kesembilan Setelah sudahlah Raja menasa hal negeninya akan penbuatan B.0. 1ang fitnah itu, akan datangnya pstilah tiada lagi membeni

tempat akan Bugis-bugis duduk dm Riau; melainkan banang siapa yang telah sudah jadi benanak bmni. tumpah danah di sana itu
bolehlah juga; lain danipada sekalian, hincmtlah dengan segenanya,

istimewanya pula Raja Muda, sekali-kali tiada boleh diangkat Bugis, atau memangku pekenjaan sesuatu yang besan. Sungguh dahulunya sudah bangsa itu yang penintah, akan tetapi telah pecahlah olehnya dengan tenus terang. Fasal yang Kesepuluh Sekalian yang dibawah bendena Kompeni Wilanda, bebaslah boleh pengi datang ke Riau atau ke Pahang senta teluk nantaunya sekalian. Demikian lagi yang di sana boleh pengi datang ke Melaka
dengan segala jajahannya, boleh benniaga, hanya membaca adat

negeni-negeni mtu seperti sediakala jua. Fasal yang Kesebelas


Lagi, jikalau bagai tiada ia hendak memunggah dagangannya,

tiadalah usah membayan sesuatu jua pun lain danipada labuh batu, mtu pun di dalam tiga han hendaklah dia keluan pengi kepada
tempat yang dikasadkannya itu. Jikalau ada sesuatu anal yang tiada dapat ia melangkah laut boleh juga benhenti, sainpai boleh ia pengi. Fasal yang Kedua Belas Adapun Kompeni, usahlah membayar akan hal banang-banang yang dia menyunuhkan dengan penahu-penahunya ke Riau itu. 126

Demmkian pula Raja dengan menteni-menteninya yang di Riau dan Pahang, apabila ada dianya menyuruhkan kemani, usah pula dia membayan banang suatu jua pun; tetapi hendaklah ada kepadanya itu tanda cap danipada Dato Bendahana, akan menuniukkan tiada boleh beni tanda cap itu kepda banang onang, hanya kepada Raja dan mentenm sahaja yang boleh. Fasal yang Ketiga Betas Sebuah penahu ju pun tiada boleh yang dani Johon dan Pahang senta dengan jajahannya sekalian, atau danm pihak sebelah banat, sekali-kali tiada boleh melalui kota Melaka, hingga singgah mengambil pas dahulu. Fasal yang Keempatflelas Danipada pihak Kompeni senta dengan sekalian onang-onangnya bebaslah ia pengi ke teluk nantau Johor dan Pahang, akan mengenat tiang dan kayu-kayan barang sebagainya, jikalau bagai dia sendini pengi mengenatnya atau dengan diupahnya, boleh, tiadalah menjadi lanangan, senta pun dia membayan apa-apa sesuatu jua pun. Fasal yang Ketima Belas Penkana yang amat jahat sekali penompak-penompak yang telah lazim sudah dibuatnya di dalam selat itu, dan sekanang hendaklah dmpebelakan sungguh-sungguh, supaya setanihat onang yang pergi datang, jangan lagi hilang harta bendanya dan azabnya diperhambakan onang dan nyawanya. Maka hendaklah dengan sungguh-sungguhnya dipenhatikan naja dengan menteni-menteninya. Apabila ada juga onang yang senupa itu tenlintas kepada hati, sekali-kali jangan dibiankan bagaimana dia pengi. usin jua; apalagi menaungi dma, sekali-kali jangan. Melainkan bensenta juga dengan kompeni, senta mendengan juga jenis-jenis onang itu di dalam selat ml, jangan lagi menanti sesaat; seketika itu juga hingga binasakan tempat-tempatnya itu. Jikalau yang di laut, hendaklah menyunuhkan segena dengan alat mencani dia, supaya suci laut pengi datang. Yang akan mengenjakan, masmng-masmng penghulunya sent2 .kehidupannya.

Fasal yang Keenam Belas


Kompeni yang di bawah angin mi, besenta dengan Raja Johon dan Pahang, kita yang kedua-dua pihak him, baiklah membicanakan 127

nakyat kita masing-masing, jangan antana seonang kepada seonang di laut atau di danat mendatangkan penintah dan kenugian oleh penbuatan yang tiada benan itu. Di dalam pada itu, jikalau yang akan datang juga, maka hendaklah dihukumkan akannya dengan sungguh-sungguh hukum bagi penbuatan dibuatnya itu, masing-masing dengan penihtahnya. Dan lagi, hendaklah naja memenintahkan nakyatnya itu, apabila ada iaitu benjumpa pelayanan Kompenm yang di laut, jikalau tiada di bedilnya dengan pelunu sekalipun; istimewanya pula jikalau dia bedil dengan pelunu; jangan sekali-kali tiada disinggahinya, supaya jangan menjadi kusut, boleh dipeniksanya onang baik atau onangjahat. Fasal yang Ketujub Betas Jikalau ada antana kita yang kedua pihak i, onang-onangnya yang telah membuat bunuk atau sebab yang lain dibuatnya sesuatu, maka adalah ia nergi bensembunyikan dininya dalam antana kita kedua pihak mi; orang yang demikian itu apakala ada yang meminta, tiadalah boleh dmsmlap-silapkan, hendaklah dengan segenanya dikembaljkan; j ikalau Senani yang sudah membuangkan agamanya pun hendaklah dmkembalmkan juga dapat tiada. Fasat yang Kedelapan Betas Hamba-hamba onang yang di dalam Melaka, atau yang benhutang baik dengan sendmninya, atau dibawa onang, atau yang dapat di dalam penompak yang telah sudah ada, atau yang akan datang dalam Johon, atau ada dalam j ajahannya, hendaklah sanggup memulangkan apabila dituntut onang, nanti dibayan kepada seseonang dua puluh nial Kompeni. Demikianlah lagi, jikalau ada yang dan Johon, Pahang, dengan kenyataannya dikembalikan juga. Jikalau dibayan dua puluh itu sudah senah, kita yang kedua pihak mi, menghukumkan atasnya dengan sepenuh-penuh hukum, supaya yang akan datang jangan biasa lagidmbuatnya. Fasat yang Kesembitan Betas Ada bicana yang di dalani Melaka, tenbentanglah adanya bagi banang siapa di dalam kedua pihak kita itu, hendak mencani kebenanannya sesuatu jalan, tiada nanti pandang-memandang, baik onang kecilnya, atau onang besannya; masing-masing dapatlah kelak kebenanannya bagaimana yang diadatkan. 128

Fasal yang Kedua Putub Lain danipada bangsa Wilanda Onang Putihnya, sekalian bangsa Onang Putih yang lain, sekali-kali tiada boleh masuk ke Johor dan Pahang atau takluknya; melainkan hendaklah dengan segenanya dmnyahkan, iaitu jangan ditenima; atau di Riau, sekalikali tiada boleh. Apatah akal, ada analnya itu yang pasti. Fasat yang Kedua Puluh Satu Kompeni Wilanda yang dm bawah angin in menenangkan kepada Raja Johon dan Pahang, iaitu wangkang Cina dan penahupenahu yang lain, akan masuk benniaga. Di dalam itu, yang datang danipada Rantau Sebelas atau Bnunei yang memunggah cengkih, pala dan bunga pala, tambahan dan Palembang memuat timah; apakala dan tempat itu datang ke Riau membawa lanangan yang telah tensebut di atas mi, nampaslah oleh Raja, jualkanlah muatannya itu dengan perahu-penahunya sekali. Tentang danipada cengkih, pala dan bunga pala, nanti diambil oleh Kompeni sepenti hanga yang lazim dia membeli, dibayannya; dan timah itu hanganya lima belas na! Kompeni pada sepikul.

Fasal yang Kedua Putuh Dua


Segala timah yang akan datang ke Riau, lain danipada timah Palembang dan Tiku, benikanlah kepada Kompeni dengan hanga tiga puluh enam ninggit pada sebahara, iamtu timbangan Kompeni tiga natus tujuh puluhpinto, atau onangnya itu juga titahkan bawa kemari. Fasat yang Kedua Putuh Tiga Raja tiada boleh kecil hati, apabila Kompeni hendak menyunuh payannya sebuah atau dua buah, banang kehendaknya akan menahani !anangannya yang dibawa. Demikian lagi Raja, apabila dirasainya ada kepadanya jagajaga akan hendak menahani lanangan di sana, atau sebanang tempat, maka bolehlah dia pinta, senta membenitahu kepada Gabenon di Melaka; dan Gabenon pun nantilah membeni serta menyunuhkan dengan segenanya sampai puas hati Raja menjalankan pekenjaan. Fasat yang Kedua Putuh Empat Sebuah penahu jua pun tiada boleh yang masuk dan yang keluan dan dalam Sungai Riau, melainkan hendaklah smnggah dahulu ke kota Kompeni, supaya dipeniksanya dahulu; akan hal mi hendaklah ditilahkan oleh Raja akan onang-onangnya. 129

Fasat yang Kedua Pulnh Lima Dipanjangkan Allah akan umunnya, apabila datang ajal kepadanya Raja yang memenintahkan Ria itu, maka tiadalah boleh dengan pandai-pandai menteni sahaja mengangkat.Raja; dan lagi tiada boleh diangkat Raja jika bukan asalnya. Jik tiada anak cucunya, maka canilah asal danipada Raja Sulaiman ke suatu yang lain, melainkan hendaklah membenitahu kepada Gabenon dengan Hakimnya di Kota Melaka. Itu pun belum juga tentu, hingga datang penintah danipada Tuan Besan di Betawi. Di dalam itu, boleh juga dia memenintah jika sudah ditetapkan, maka hendaklah iaitu menyunuhwakil danipadanya, dua tiga onang akan menyanggup setia penjanjian sekalian, tambahan lagi meletakkan pensumpahan. Fasal yang Kedua Putuh Enam Maka ada pula datng sesuatu yang belum dijanjmkan, melainkan bagi kebajikanlah kita kedua pihak mi menyelesaikannya itu. Sebagai lagi, Raja dengan segala menteni, zaman dia sekanang dan zaman yang kemudian danipada dia akan gantinya, selagi ada cakenawala bulan dan matahani, tiadalab mengubahkan setia penjanjian yang dibuat in seka!i-ka!i tidak. Demikian lagi, kita Jacob Peter Van Branin, Komandan menghulu segala alat pepenangan yang dititahkan tuan kita, Yang Maha Mulia Staten Jenenal ke bawah angin in akan melakukan sekalian penjanjian yang dibuat mi kepada sebelah pihak Kompeni. Adapun sebab suligguh dengan nyatanya, Raja dan mentenimenteninya membuat penjanjian mi, serta meletakkan sumpah atas Qunan al-Azim. Maka adalah tencetak cap meteninya di dalam kentas in lagi dengan tangannva. Demikian lagi, cap meted senta tapak tangannya Kapitan Komander di dalam kentas inijuga. Dan senupa mi, dibuat tiga pucuk di dalam bahasa Wilanda dan bahasa Melayu. Di dalani yang tiga pucuk in sepucuk dikinimkan ke Betawi dan sepucuk ditinggalkan di dalam Melaka, dan sepucuk dibenikan kepada Raja Johon dan Pahang. Tenmaktub sunat penjanjian mi di dalam kapal penang nama-

nya Utnecht, kepada 2 haribulan November tahun 1784, yang benlabuh dilabuhan Riau.
130

.~

J.Qh~

~-~j

~ ~1~
~
~

,-~

~4~414~4;:
--

c~&.~ /
~

~
$?~. ~

4~
~,. ~

~
:.~
-4,
~-

~
4 4r~
~

~ ~
~
~
~ --..

\~_,.. .4. ,.

.;

., .-4-

.~

~4~e
-. ...-

)~J~~
~
~ .~---~

~ 4~

-,~a

I
.1

Pengunci Perjanjian Alamat surat perjanjian sahabat-bersaliabat dan berkasihkasihan yang tiada berhingga, melainkan tinggal pada selamalamanya pada antara Kompeni Wilanda dan Tuan Yang Maha Mulia, iaitu Paduka Sen Sultan Mahmud, Raja di atas takhta Kerajaan negeri Johor dan Pahang beserta Riau dan sekalian pulaupulau yang takiuk di bawahnya; maka perjanjian ml sudah diangkatnya, serta sudah dikuncikan bagi Kompeni Wilanda oleh tuan bangsa*an Jacob Peter Van Braam, yang menjadi Komandan serta Penghulu Besar daripada angkatan perang, Tuan Staten Jeneral negeni Wilanda yang bersatuan, beserta dengan Tuan Yang Maha Mulla yang tersebut pada awal surat penjanjian itu, Paduka Sen sultan Mahmud, dengan pangkat kebesaran, bersaina princeprince dan menteri-menteri, yakni pertaina, Raja Tua; kedua Raja Bendahara; ketiga Raja Temenggung; keempat Raja Indera Bongsu, adanya. Mka pada mula pettamanya, Tuan Yang Maha Mulia serta menteni-menterinya, mengaku bahawa mereka itu daripada kemenangan-kemenangan yang berulang-ulang sudah diperolehnya oleh kuasa peperangan Staten Jeneral dan negeri-negeri Wilanda yang bersatuan dan Kompeni Wilanda, di bawah penintah Komandan Penghulu Besar Jacob Peter Van Braam, daripada Bugisbugis yang telah menyuatukan tuannya sama-sama dengan rajaraja lain di Teluk Ketapang dan di Selangor; serta baharu-baharu mi di hadapan negeni Riau, pada 29 haribulan Oktober, tahun 1784 Maka oleh kemenangan peperangan-peperangan itu, sekalian isi negeni sudahlah tenlepas pada orang Bugis empunya penintah yang amat berat, dan pedaeng mereka itu telah memegang dengan serupa, seolah-olah betul seperti Raja Muda di dalam Kerajaan Johor, serta mengurangkan kebesaran anak-cucu raja-raja Johor yang dahulu-dahulu. Maka Yang Maha Mulia serta menteni-menteninya pada sekarang i, serta pada selama-lamanya, hendak. rnembeni tenima kasih sebagimana patut kepada yang telah meluputkan mereka itu, serta mengaku yang dan kerana hak atau kebetulan pepenangan yang telah dimulai dengan zalim sekali, lawan Kompeni Wilanda oleh Raja Muda yang sudah mati dalam perang, namanya Raja Haji, serta memakai nama Sultan Mahmud, dan 132

setelah ia mati maka Raja Ali sangat kenas pula telah melawan penang kepada Kompeni Wilanda, sehingga sekalian kuatnya sudah dilakukannya di hadapan negeni Riau, dan ia pun dengan sekalian onang Bugis besenta banyak onang pasak-pasak takhta kenajaan negeni mi, sudah lani pengi ke tempat lain. Maka itulah hak dan kebetulan peperangan telah membeni kemenangan yang sempunna danipada kenajaan negeni mi kepada senjata-senjata Kompeni; kenana kenajaan negeni mi sudah ditinggalkannya, yang sekali-kali tiada boleh melawan. Demikian lagi, kenana Yang Mafia Mulia bensenta mentenimenteninya, mengaku serta menenima kasih banyak-banyatc, Tuan Komandan yang tensebut empunya kasihan kepada manusiamanusia yang sudan memelitiarakan pasak-pasak negeri yang sudah tertinggal, dan tiada membinasakan negeni; maka itulah, Yang Maha Mulia besenta penghulu-penghulunya, hubaya-hubaya iakan, takhta kerajaan negeni itu telah menjadi Kompeni Wilanda empunya milik, yang telah dipenolehinya oleh hak kebetulan peperangan. Maka dan kenana itulah Yang Maha Mulia Paduka Seni Sultan Mahmud dan sekalian menteni-menteninya senta, mengatakan bagi sendininya, senta bagi zuniat-zuniatnya yang mutakhinin, takhta kenajaan negeni Johor dan Pahang itu, ditenimanya danipada tangan Kompeni Wilanda enti banang pinjaman yang tiada boleh mati, senta betul Kompeni empunya milik, supaya dipenmilik kenajaan itu oleh Yang Maha Mulia, beserta anak cucunya pada sekarang mi serta pada selama-lamanya, dengan syanat penjanjian yang benikut di bawah satar mi yang tak dapat tiada dipelihanakannya oleh kedua pihak dengan kudus, dan sekali-kali tiada boleh dinosakkannya itu, adanya.

133

L~fZ

~ e~
C (~~

c~c~ ~
c/c..

~ P.4~J

~ ~2~

~
~-~4-r
~

~
i~~
~

~
~
___

Ci
~-~-

~ ~
-~

2~2. ~

~
4~t~ 4/~-~ /:e~g~
.-~G4~
~ ~

~
~
.~

~
~

~~L~4

~,k-;--~~~ ~

........

---~

BABXV
KONTRAK ZAMAN SULTAN ABDUL
BAHAWA mi perjanjian sahabat-bersahabat dengan setia, antara Tuan Besar yang memegang perintah Hindia Netherland dengan Paduka Sen Sultan Abdul Rahman Syah ibni Marhum Paduka Sen Sultan Mahmud Syah, Raja Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga, serta segala daerah takluknya yang tiada boleh berubah selama-lamanya, sehingga sampailah turun-temurun kepada segala anak cucunya yang akan ganti dia. Maka hendaklah ia mengikut bagaimana yang telah tersebut di dalam perjanjian ml. Maka adalah sudah ketentuan kepada yang memegang perintah atas tanah Hindlia Nethenland danipada Than

RAHMAN SYAH TAHUN 1818 MASEHI

4St~C ~ ~aLfiso~Ajj

.&t~W

yang pegang penintah atas Raja empunya Angkatan Laut, Kumasaris atas tanah Melaka. berserta Laksainana atas segala orang perang darat dan laut di dalam takluknya. Adapun mi sudah diletakkan Raja Jaafar, Yang Dipertuan Muda yang memerintah negeni Riau, yang menjadi wakil mutlak daripada Paduka Sen Sultan Abdul Rahman Syah, serta dengan lain-lain menteri dan pangeran yang memegang pekerjaan di bawah perintah Sultan yang tersebut itu, iaitu Temenggung Johor, bahawa Tuan Besar yang memegang atas tanah Hindia Netherland, maka adalah membeni tanda yang keterangan berkasih-kasihan 135

Yang Dipertuan Besar Netherland kepada segala rakyatnya di negeri Hindia, adanya; telah ditentukan dan memoaharukan perjanjian yang dikunci kepada 10 haribulan November, tahun 1784, bagaimana yang telah dikembalikan dengan diserahkan negeri Riau kepada Marhum Sultan Mahmud Syah, supaya Sultan Abdul Rahman Syah, yang ada sekarang mi tinggal seperti ayahandanya, anak buah kepada Yang Dipertuan Besar Netherland, akan memegang segala pekerjaan negeri itti; dan ialah raja hingga sampailah turun-temurun kepada segala anak cucunya, selagi ada perkisaran cakerawala matahari dan bulan, tetap sultan. Maka adalah hal itu, hendaklah daripada dua pihak, mengikut bagaimana yang tersebut di bawah satar mi; dan lagi akan datang perkataannya. Adapun segala yang tersebut di dalam perjanjian mi tiada boleh sekali-kali berubah dan awal sampai ke akhirnya. Fasal yang Pertama Adapun sekarang mi tinggallah damai, serta dengan sahabatbersahabat tolong-menolong antara Tuan Besar yang mernegang perintah tanah Hindia Netherland dengan Sen Paduka yang bertakhta kerajaan negeri Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga serta segala daerah takluknya. Maka dengan sumpah setia oleh berdua pihak inilah janji pegang sahabat-bersahabat itu biar berkekal juga selama-lamanya. Fasal yang Kedna Paduka Sen Sultan Abdul Rahman dengan segala menterinya dan hulubalangnya, serta rakyatnya sekali, menyanggup akan hal perjanjian Tuan Besar yang memegang penintah atas Tanah Hindia Netherland, yang mengganti Yang Dipertuan Besar t4etherland,

~5 maka diturun dan memberi hormat kepadanya; mica sekali-kali tiada menjalankan yang tiada patut kepada Tuan Besar itu, baik zahir atau batinnya; serta apabila barang siapa yang ada bersahabat kepada Tuan Besar yang memegang perintah atas tanah-tanah Hindia Netherland, sahabatlah kepadanya; dan musuh Tuan Besar itu, musuhlah kepadanya; dan apabila Tuan Besar yang tersebut itu menghendaki orang daripadanya itu, tiada dapat tiada akan membantu jua adanya, dengan perahunya sekali, seberapa yang ada kuat kuasa yang ada kepadanya itu.
Fasal yang Ketiga Daripada pihak Tuan Besar, dapat tiada Johor clan Pahang 136

dan Riau dan Lingga, serta dengan takluknya sekalian, dengan raja-rajanya pada turun-temurun di dalam pelihana serta penolongan Tuan Besar itu, akan jadi kebajikan negeni seberapa boleh, serta sekali-kali tiada mengubahkan adat istiadat negeni itu. Fasal yang Keempat Sebab itu, sekarang ada ditinggalkan satu Residen Wilanda. Maka dahulu orang soldadu sedikit sahaja, kerana inilah hendak Tuan Sultan menanggung daripada segala hal-ehwalnya meneka itu. Syahadan lagi, barangkali jikalau kemudian pada lain waktu patut ditambah soldadu, supaya menetapkan negeni Tuan Sultan, nanti dengan kesukaan Tuan Besar itu, menainbah pada barang di mana tempat yang patut di dalam negeni Tuan Sultan. Fasal yang Kelima Adapun kabullah Tuan Sultan dengan memberm orangnya membuat kota di sana, serta membelakan barang sesuatu daripada pecah-belah kota itu. dapat tiada dikukuhi pula. Maka hendaklah Tuan Sultan membuat numah dua buah. Sebuah tempat tinggal Residen, yang lain kepada onang perang sldadu. Tambahan lagi, jikalau orang Tuan Besar kurang danipada hal makan minumnya, bicarakanlah sebenapa boleh, tentang daripada harga nantilah dibayan bagaimana patut harga yang dijual di sana. Fasal yang Keenam Tempat-tempatnya itu, serta dengan kota sekalian di dalam makium Komandan. Apakala ada bagi barang siapa yang hendak melanggar, melamnkan Tuan Sultan dengan orang-orangnya Tuan Besar, bensatulah kinanya akan melawan seteru kita itu. Jikalau Komandan minta orang akan mengawali loji itu sekalipun, apalagi Komandan jikalau hendak mengeluani musuh itu, hendaklah dikeluari bersama. Fasal yang Ketujuh Sekalian yang dibawah bendera Yang Dipertuan Besar Netherland, bebaslah boleh pergi datang ke negeni Johor dan Pahang dan Lingga serta teluk nantaunya sekalian. Demikian lagi, yang boleh pengi datang ke Melaka, dengan segalajajahannya, boleh berniaga. Hanya, patut membayan adat negeri-negeni itu sepenti sediakalanya jua. 137

Fasal yang Kedelapan Lagi, jikalau ia hendak memunggah dagangannya, tiadalah membayan sesuatu jua pun, lain daripada labuh batu dan belanja pelit. Fasal yang Kesembilan Daripada pihak Tuan Besar yang memegang penintah atas tanah-tanah Hindia Netherland serta dengan sekalian orangorangnya, bebaslah dia pergi ke teluk rantau Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga, akan mengerat kayu-kayuan barang sebagainya. Jmkalau bagi dia sendiri mengenatnya, atau diupahkannya, boleh; tiadalah menjadi larangan; senta usahpun dia membayar apa suatu jua pun. Tetapi, tiada pennah nanti dibuat mi, melainkan ke Betawi atau muafakat dengan Tuan Sultan, atau yang menggantikan dia, supaya tiada sekali-kali jadi ianya nugi kepada nakyatnya, dan beberapa boleh tiada dengan rosak kayunya. Fasal yang Kesepuluh Bahawa penkana yang amat jahat sekali, perompak-perompak yang telah lazim dibuatnya di dalam selat-selat itu; dan sekanang hendaklah Tuan Besar yang memegang penintah atas tanah-tanah Hindia Nethenland, membelakan sungguh-sungguh dengan keras, dengan kapal perang yang banyak sekali, supaya istinahat orang yang pergi datang, jangan hilang harta bendanya dan aralnya, diperhambakan orang nyawanya. Maka hendaklah dengan sesungguhnya diperhatikan naja dengan menteni-menteninya. Apabila ada juga yang senupa itu di dalam teluk rantaunya terlintas pada hati, sekali-kali jangan biarkan ke mana dia pergi, usir juga; apalagi menaungi dia sekali-kali jangan; melainkan bensenta juga dengan yang memenintah daripada pihak Tuan Besar. Senta mendengar juga jenis-jenis orang itu di dalam selat mi, jangan lagi menanti saat; seketika itu juga hendaklh binasakan tempat itu. Jikalau yang di laut, hendaklah menyuruhkan segera dengan alat mencari dia, supaya suci pergi datang, yang akan mengerjakan masing-masing penghulunya serta kehidupannya. Fasal yang Kesebelas Bahawa perintah yang Maha Mulia atas tanah-tanah Hindia Nethenland yang di bawah mi serta dengan Raja Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga, serta dengan takluknya, maka yang kedua

138

pihak mi baiklah membicarakan rakyat kita masing-masing, jangan antara seorang kepada seorang di laut atau danat mendatangkan perbantahan dan kenugian oleh penbuatan yang tidak benan. Di dalam pada itu, jika yang akan datang juga, maka hendaklah dihukumkan akannya dengan sepenuh hukum bagi perbuatan yang dibuatnya itu, masing-masing dengan perintahnya. Dan lagi, hendaklah Raja memenintahkan rakyatnya iii, apabila ada iaitu berjumpa pelayaran danipada penintah Yang Maha Mulia atas tanah-tanah Hmndia Netherland, .jikaiau dibedil dengan meriam, jangan sekali-kali tiada disinggahinya, supaya jangan menjadi kusut; boleh diperiksanya orang bamkkah, atau orang jahatkah; kerana jikalau dada disinggahinya, sungguh nanti kapal perang yang daripada pihak Tuan Besar disuruh jaga di dalam laut mi, dipasang dengan peluru, maka jadi celaka pada orang itu. Syahadan lagi, supaya boleh dan jauh mengenal kapal yang rakyat-nakyat Tuan Sultan yang punya, dengan kehendak Sen Paduka, dengan segeranya membeni penmntah kepada nakyat yang berdagang di laut, segala penahu-perahu dan kapal akan memakai bendera satu jenis rupa yang ditentukan oleh Tuan Sultan. Demikian lagi, maka Sen Paduka akan memberitahu kepada Pemenintah Besar di bawah angmn, apa jenis hendera yang dikurniakan kepada rakyatnya. Fasal yang Kedua Belas Maka supaya terlebih tentu yang tiada boleh mendatangkan perbantahan antara dua pihak, dan akan jangan lagi seonang jua pun dengan bersembunym membuat pekerjaan perompak, maka hendaklah Sen Paduka membeni penintah, tiada boleh kapal dan perahu belayar dan negeri Tuan Sultan dada dapat surat pus danpada pihak Tuan Sultan, maka tak dapat tiada pus itu akan dilihat oleh Residen, maka Residen pun menanuh tapak tangan akan menunjuk Residen kenal dengan kapal atau perahu-penahu itu. Maka ia akan tanuh angka pus itu. Maka tinggal salinannya danpada pus itu kepadanya. Fasal yang Ketiga Belas Jikalau ada antara kita yang kedua pihak mi, orang-orangnya membuat bunuk, sebab yang lain dibuatnya, sudah itu ia bersembunyi di dalam antara kita kedua pihak mi; onang yang demikian itu apakala ada yang meminta, tiadalah boleh disilapkan, hendaklah dengan segeranya dikembalikan. 139

Fasat yang Keempat Betas Hamba-hamba orang yang di dalani Melaka, atau onang yang berhutang, bamk lan sendininya, atau dibawa onang, atau yang dapat oleh perompak, yang akan datang di dalam Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga dengan jajahannya sekalian, hendaklah sungguh-sungguh memulangkan apakala dituntut orang, nanti dibayar kepada seorang dua puluh nial batu. Demikian lagi, jikalau ada yang dan Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga serta jajahannya, dengan kenyataannya dikembalikan juga, jikalau dmbayar dua puluh nial itu juga, senta kita yang kedua pihak ml menghukum atasnya dengan sepenuh-penuh hukum; supaya yang akan datang jangan biasa lagi dibuatnya. Fasal yang Kelima Betas Adat bicara yang di dalain negeni dani pihak yang bertelingkah, adanya. Bagi banang siapa di dalam kedua pihak kita mi hendak mencari kebenanannya sesuatu jalan, tiadalah nanti pandang memandang; supaya rakyat danipada kedua pihak masing-masing dapatlah kelak kebenanan bagaimana diadatkan. Fasat yang Keenam Betas Tuan Besan yang memegang penintah atas tanah Hmndia Netherland akan menunjukkan dengan tenang kehendaknya pada mencani faedah Tuan Sultan, melanangkan kepada segala kapalkapal dan perahu-penahu orang dagang, balk kulit putih atau kulit hitam dan segala negeni, belayar masuk ke dalani Kuala Riau dan Lingga, kenana inilah bandan yang besar. Maka kapal-kapal dan penahu-perahu danipada bangsa kulit hitam yang bensahabat kepada Tuan Sultan, boleh juga masuk ke dalam kuala dan pelabuhan lain yang d~ dalam penintah negeri Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga senta dengan takluknya; tetapi kapal danipada bangsa kulit putih atau daripada negeni di bawah angin, juga yang dipenintah onang kulit putih, tiada boleh masuk di sana; melainkan rakyat-nakyat Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besan tanah-tanah Netherland jua. Syahadan lagi, akan menolong kepada onang danipada pihak Tuan Sultan menunggu cukai di Riau, nanti ditanuh darmpada pihak Tuan Besan seonang juga, kepada mengambil bia itu. Maka nanti dibenikan kepada dua orang itu sepucuk surat akan menunjukkan daripada kedua pihak. 140

Fasal yang Ketujuh Belas Segala timah yang Iceluan aani negeri Bangka dan Palembang, yang akan datang ke dalam negeni Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga dengan takluknya, maitu hendaklah dirampas pada memberi kepada Tuan Sultan; dikembalikan oleh Tuan Sultan kepada Tuan Besan dengan hanga sepuluh ninggit pada sepikulnya. Maka demikian juga cengkih dan pala dan bunga pala yang datang dan pulau-pulau Bnunei, atau dad negeri Ambon senta negeri yang hampin di sana, dengan harga seperti yang dibelinya di sana; kerana laitu dagangan larangan daripada Tuan Besan, melainkan yang lain danipada itu, segala dagangan bebaslah keluan dan masuk di kuala dan pelabuhan negeri Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga senta daenah takluknya. Fasal yang Kedetapan Betas Maka sebab belanja onang penang, jaga-jaga Residen dan Residen senta dengan lain-lain belanja, tanggungan Tuan Besar. Nanti bia yang ditanuh atas dagangan-dagangan dibahagi dua; sebahagi masuk pada Tuan Besan, dan sebahagi masuk kepada Tuan Sultan. Maka jikalau pada kejadian-kejadian, patut mengambil hasil yang belum ditanuh sekanang atas segala orang Cmna yang duduk di dalam negeni Riau, boleh dimuafakatkan daripada itu dengan Tuan Sultan. Maka apakala sudah muafakat itu, dengan kesukaan danipada dua pihak itulah hasil akan dibahagi dua juga, ~eperti tersebut dani bia itu. Fasal yang Keseinbilan Betas Bahawa Tuan Besan akan menyuruhkan payanannya, sebuah atau lebih banang kehendaknya, akan menahani larangannya yang dibawa. Maka tatkala ia sampai di sini, tiada boleh Tuan Sultan kecil hati akan itu, kerana apabila dinasanya Tuan Besan sendini, bagi tujuan jaga-jaga berguna kapal penang sebuah di sini, boleh ia membenitahu dan meminta kepada Gabenor Melaka. Maka tak dapat tiada Gabenon akan menyunu2i dengan segenanya kapal sebuah belayar datang ke sini. Fasat yang Kedna Putub Sebuah penahu pun tiada boleh yang masuk atau yang keluan dan Tuan Sultan, di mana ada duduk orang danipada pihak Tuan Besan, melainkan hendaklah singgah dahulu ke tempat di mana ia 141

tinggl, supaya dipeniksanya dahulu. Hal mi hendaklah


oleh Tuan Sultan akan onang-orangnya.

dititahkan

Fasal yang Kedna Putuh Satu Dipanjangkan Allah umurnya, apabila datang ajal, jika kepadanya Raja yang memenintahkan negeni Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga itu, tiadalah boleh diangkat jika bukan asalnya. Jika tiadaanak cucunya, maka canilah asal danipada Raja Sulaiman ke suatu yang lain; melainkan hendaklah memberitahu kepada Gabenon dengan hakimnya di dalam Kota Melaka. Maka hendaklah naja yang bahanu diangkat kenajaan itu, menyuruhkan wakil danipadanya dua tig orang, akan menyanggup setia perjanjian sekalian; tambahan lagi meletakkan pensunipahannya. Fasal yang Kedua Putuh Dua Bahawa mi penjanjian sudah dimuafakatkan oleh kedua pihak dengan kesukaan sebelah-menvebelah. Maka Tuan Besan yang memegang penmntah di atas tanah-tanah Hindia Nethenland. telah kabullah akan pelihara serta dengan tolong-menolong kepada Tuan Sultan yang bentakhta kenajaan negeni Johor dan Pahang dan Riau dan Lingga, senta segala daerah takluknya. Demikian juga Tuan Sultan adalah kabullah dia akan memegang penintah atas tanah-tanah yang tensebut mi, dengan tiada melepaskan atau memben sepotong danipada negeni-negeni itu dengan daerah takluknya kepada bangsa yang lain, jika tiada dapat izin danipada Tuan Besan yang memegang penintah di atas tanah-tanah Hindia Nethenland. Demikian juga tiada boleh berbuat janji dengan sebarang bangsa, jikalau tiada dengan muafakat dan suka Tuan Besar itu. Fasal yang Kedna Putub Tiga Tambahan pula, maka di dalam penjanjian yang sudah dibuat sekanang ml, telah dibuangkan dan dilepaskan segala penjanjian telah sudah dibuat terlebih dahulu, maka inilah disunuh. Syahadan lagi, apabila datang sesuatu, yang belum tersunat, dengan kebijakan danipada pihak mi menyelesaikannya. Fasal sebagai lagi, Tuan Sultan dengan segala rnenteninya zaman dia sekarang, dan zaman yang kemudian daripada dma akan gantinya; selagi ada cakenawala bulan dan matahani, tiadalah mengubahkan setia penjanjian yang dibuat in sekali-kali tidak; 142

demikian lagi Tuan Besan yang memegang penintah atas tanahtanah Hindia Nethenland. Fasal adapun sebab sungguh dengan nyatanya Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar dengan Tuan Temenggung Johor, maka adalah tercetk ~ap meteninya di dalam kentas in lagi dengan tapaktangannya danipada pihak Sen Paduka Sultan Abdul Rahman Syah, Raja atas takhta kenajaan Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga, senta daenah takluknya sekalian. Demikian juga cap menteri serta tapak tangan yang tensebut di dalam kentas ml, danmpada pihak Tuan Besar, yang memegang penintah atas tanah Hindia Netherland. Fasal dan serupa mi dibuat tiga pucuk, ada di dalamnya bahasa Wilanda dan bahasa Melayu di dalam yang tiga pucuk mi, sepucuk dikinimkan ke Betawi, dan sepucuk ditinggalkan di dalam Melaka, dan sepucuk diberikan kepada Tuan Sultan, Raja Johon dan Pahang dan Rmau dan Lingga. Tenmaktub surat mi di dalam istana Yang Dipentuan Muda, di dalam Kota Riau; kepada han Khamis, dua puluh tujuh hanibulan Muhanam, tahun senibu dua natus tiga puluh empat, iaitu kepada dua puluh enam hanibulan November, 18-18. Fasal maka adalah kepada dua puluh sembilan hanibulan Muharam, tahun seribu dua natus tiga puluh empat, telah datanglah Yang Dipertuan Muda, Raia Jaafar dengan Tuan Temenggung Johon, ke dalam kapal penang Wmlanda yang bennama Tanum, maka sudahlah bensumpah pada penjanjian mi atas Quran alAzim, maka adalah tencetak cap meteninya Paduka Sen Sultan Abdul Rahman Syah, naja atas takhta kenajaan Johon dan Pahang dan Riau dan Lingga, senta segala daenah takluknya, yang dikinim oleh Sen Paduka itu akan menytingguhkan segala penjanjian yang tensebut di atas itu senta dengan eapnya.

143

BAB XVI
PERSKHAAN INGGEIIIS-BELANDA
Treaty dengan Holanda dalam ta/jun 1824. Nukil treaty yang tela/i diputuskan di antara Inggeris dengan Holanda. DENGAN nama yang amat suci Undivided Trinity, ialah Yang Maha Mulia Raja Holanda dan Yang Maha Mulia Raja Inggenis bagi tanah Gneat Britain dan Ireland, suka meletakkan negeri masing-masing dan perniagaan nakyat .masing-masing itu di Timun ml East Indies, dengan tiada suatu apa penselisihan atau cemburuan yang menosakkan aman, yang patut selalu ada antara keduadua mereka itu pada masa yang lalu itu, sebab hendak mendatangkan faedah, supaya kebajikan dan sentosa kedua bangsa itu akan bentambah-tambah makin lama adanya. Dan kerana suka pada menahankan dengan sebenapa boleh sekalian masa penselisihn itu di antana wakil kedua-dua bangsa, dan oleh hendak diputuskan sesuatu penkana yang telah benlaku pada waktu menyain sunat perjanjian yang dahulu danipada treaty ini yang dipenbuat di dalam London pada 13 Ogos 1814, dan fasal tanah Holanda di Timun itu, dan inilah telah dijadikan utusan-utusan meneka itu; iaitu Yang M~haMulia Raja Holanda Baron Henry Fagel, dengan sekalian pan~katnya,dan Anton Reinhard Falek; dan Yang Mulia Raja Inggenis Yang Amat Berhormat Tuan George Kenning, dan Yang Amat Benhonmat Tuan Charles Watkin Wynn. Dan inilah tuan-tuan apabila telah hadinkan, dan menunjukkan kuatkuasa masing-masing, dan apabila dapat tahu sekaliannya

144

itu betul dan sah, maka di atas itulah sudah mereka itu suka bagal syarat-syarat dibawah iiii: Fasal I Adalah pihak-pihak yang kuat ml membuat penjanjian dan mengaku membiankan rakyat-rakyat masing-masing benniaga di dalam negeni kedua-dua di Timur mi (Eastern Archipelago), di benua India dan Ceylon, bagai kehendak bangsa-bangsa itu yang berkasih-kasihan sangat; dan. hendaklah rakyat-rakyatnya itu menurut apa-apa jua penaturan di dalam tiap-tiap negeni. Fasal 2 Adalah nakyat-rakyat dan kapal:kapal satu bangsa, tidak kelak membayar apa-apa cukai jua pun di atas dagangan masuk keluar di pelabuhan bangsa lain itu yang di Timur .ini, lebih danpada satu kali ganda danipada cukai yang terkena kepada rakyatrakyat dan kapal-kapal yang empunya labuhan itu. Adalah sekalian cukai-cukai dibayan di atas dagangap keluan masuk di labuhan Inggenis di India dan Ceylon, yang dibawa oleh kapal Holanda itu, hendaklah ditentukan; supaya tiada terkena bayar cukal itu lebih danipada satu kali ganda oleh nakyat Inggenis, dan di atas barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal Inggenis. Dani hal syanat-syarat yang tiada menyatakan cukai di atas banang-barang keluan masuk mi oleh rakyat-rakyat atau di atas kapal-kapal bangs yang punya labuhan itu, maka cukai yang dikenakan di atas nakyat-nakyat atau kapal-kapal satu bangsa itu tiadalah boleh lebih danipada 100 enam. Fasal 3 Ada pihak-pihak yang benjanji mi mengaku, tiadalah kelak diadakan syarat, baik dengan tenang atau dengan mengenakan cukai yang tiada benkebetulan, yang boleh banangkali mengeluarkan penniagaan salah satu bangsa itu daripada lebuhan naja Melayu negeri itu; di dalam treaty kemudian danipada mi yang kelak diperbuat oleh salah satu bangsa itu dengan Raja Laut negeni di Laut Timun mi, dan jika ada di dalam treaty di antana salah suatu yang ada benjalan lagi itu, maka syanat itu tenbatallah oleh punya keputusan treaty mi. Telah diketahui laitu, terdahulu danipada keputusan treaty i, telah dimaklumkan oleh masing-masing bangsa itu, apa-apa jua sekalian treaty penjanjian yang ada diantana masing-masing 145

itu, atau di antara raja negeni (naja Melayu) di laut Timun ml, hendaklah dimaklumkan. Begitu jua, apa-apa treaty yang diputuskan kelak akan datang. Fasal 4 Adalah Yang Maha Mulia raja Holanda dan raja Inggenis mengaku pada membeni hukuman yang kenas kepada pegawai perniagaan dan pegawai askar yang ada kuatkuasa bagi kapal.kapal perang pada menjagakan kebebasan perniagaan, yang telah ditetapkan di dalam syrat 1, 2, dan 3 ml. Tiadalah boleh sekali-kali diganggui penjalanan onang-onang negeni. itu di dalam labuhan kedua-dua kerajaan di Eastern Archipelago, ataupun perjalanan rakyat kerajaan kedua-duanya itu di dalam labuhan raja-raja (raja Melayu). Fasal S Yang Maha Mulia naja Holanda dan naja Inggenis sama-sama mengaku dan bensetuju pada menentikan nompak di laut itu. Tiadalah kelak dibeninya tempat lindungan atau penteduhan kepada kapal-kapal yang kelak bencampur di dalam rompak itu; dan tiadalah kelak sekali-kali mereka itu benarkan kapal-kapal atau banang-barang dagangan yang dirompaknya itu dimasukkan simpan, atau dijual dl dalam sebarang negeni meneka itu. Fasal6 Telab bersetujulah iaitu hukuman-hukuman kelak dibeni oleh kedua-da kenajaan mi kepada oegawai-pegawainva dan wakil-wakilnya di Timun mi, menegakkan meneka itu membuat Sebanang negeni bahawa di atas sebanang pulau di laut Timur, dengan tiada dahulu mendapat kebenaran danipada kedua-dua kenajaan di Enopah.
-

FasaI7 Melainkan Pulau-pulau Moluccas, istimewa pula -Amboina, Banda, Tennate dan takluknya itu, tiada kena mengena kepada syarat-syanat 1, 2, 3 dan 4; sehingga sudah dibuangkan oleh kenajaan Holanda itu akan pajak rempah-rempah; tetapi hendaklah danipada buangan itu, jika kerajaan itu membenarkan nakyatrakyat sebarang kenajaan, atau raja negeni, atau naja di benua Asia menjalankan apa jua perkara perniagaan dengan pulau yang tensebut itu. Maka rakyat Inggenis kelak dibenarkan jua menjalankan perniagaan itu sama-sama&ya. 146

Fasal 8 Yang Maha Mulia raja Holanda itu menyenahkan kepada Yang Maha Multa Raja Inggenis sekalian tempat-tempat penniagaan di benua India, dan melepaskan kekuatan dan kebebasan dipunyai oleh mereka itu di atas tempat-tempat itu. Fasal 9

Adalah numah membuat barang-banang dagangan nanianya Fort Marlborough dan sekalian negeni-negeni Inggenis di atas Pulau Sumatena itu, terserahlah kepada Yang Maha Mulia Raja Holanda; dan Yang Maha Mulia Raja Inggeris mi mengaku yang tiada kelak dibuka negeri kenana bangsanya di atas pulau itu, ataupun membuat sesuatu treaty dengan sebarang anak raja, penghulu, atau anak-anak negeni.
Fasal 10. Adalah negeni dan Kota Melaka itu dan takluknya itu, tenserahlah kepada Yang Maha Mulia naja Inggeris; dan adalah Yang Maha Mulia Raja Holanda itu mengaku bagi ia sendini dan bagi rakyat-nakyatnya, yang tiada kelak ia itu membuka sesuatu negeni di dalam sebanang tempat di dalam seluruh tanah Melaka itu, ataupun membuat apa-apa treaty dengan selarang anak-anak raja negeni, penghulu atau anak-anak negeri. Fasal 11. Yang Maha Mulia Raja Inggenis itu, mengambil balik apa-apa angkatan yang telah diadakan, di atas wakil kerajaan Holanda mendudukkan di Pulau Balitung itu dan takluknya. Fasal 12. Yang Maha Mulia Raja Holanda itu, mengambil balik apaapa j ua angkatan yang telah diadakan, di atas rakyat Inggenis menduduki Pulau Singapura itu. Yang Malta Mulia naja Inggenis mengaku, tiadalah kelak diperbuat tempat bagi bangsa dia itu di Pulau-pulau Karimun, Pulau Batam, Bintang, Lingkin atau di pulau-pulau lain-lain, di sebelah selatan Selat Singapura; dan tiadalah kelak dipenbuat apa-apa treaty dengan penghulu-penghulu di pulau itu oleh onang-onang naja lnggeris yang benoleh kuatkuasa. Fasal 13. Segala negeni-negeni apa-apa yang dipunyai dan tempattempat yang terserah menurut bagai syanat-syarat di atas itu, kelak

147

tenbenilah kepada pegawai-pegawai masing-masing naj a pada I hanibulan Mac 1825. Adalah kota-kota itu kelak dibiarkan bagaimana jua pada masa keluan khaban di India dan fasal treaty ml, tetapi tiada dapatlah diperbuat sesuatu pendakwaan atau tuntutan bagi kedua pihak itu di atas perkakasan penang atau apa-apa jua banang simpan yang ditinggalkan atau dipindahkan oleh raja yang menyenah itu, ataupun di atas apa-apa hutang bagi hasil-hasil negeni atau apa-apa belanja bagi menjagakan negeni itu. Fasal 14. Segala orang-orang yang diant di j ajahan yang tersenah itu, bolehlah memperlakukan bagal kesukaan masing-masing di dalam tempoh enam tahun dan tanikh dikuatkuasakan treaty ml, pada menjual atau memindah ke lain negeni mana-mana jua diperkenankannya itu dengan tiada apa-apa pertegahan. Fasal 15. Adalalt pihak-pihak yang benjanji mi suka, jangan satu danpada jajahan atau tempat-tempat yang tersebut di dalam syanat 8,9, 10, 11 atau 12, diserahkan kepada lain-lain kenajaan. Jika ada tempat-tempat mi kelak tidak dipedulikan oleh sebuah pihak, maka lain pihak inilah boleh menduduki. Fasat 16 Sebab dikembahkan tanah Jawa dan lain-lain negeni yang ditinggalkannya dahulunya kepada pegawai-pegawai raja Holanda di sebelah Timun i, inilah sebab menjadi kina-kira, dan Perjanjian yang dipenbuat di negeni Jawa pada 24 Jun 1817, maka bensetujulah di antara wakil-wakil yang benkuasa kedua-dua bangsa, serta yang lain-lain itu hendaklah dihabiskan sama sekali dan selesaikan dengan bayaran L 100,000 di London oleh Holanda, terdahulu danipada habis tahun 1825: Fasal 17. Adalah treaty mi kelak diteguhkan, dan teguhan itu akan ditukan di London di dalam tiga bulan danipada tanikh i, atau dengan sebenapa lekas. Pada menyaksikan sekallan hi, inilah utusan-utusan masingmasing telah membuat tandatangan dan dilekatkan seal-seal penenangan. 148

Dipenbuat di London pada 17 hanibulan Mac, tahun Masihi 1824. sam CHARLES WATKIN WILLIAMS sam GEORGE KENNING

149

BAB XVII
KONTRAI( YANG KKHGA PADA MASA MARHUM JAAFAR
IAITU Sultan Mahmud Syah, kerana sudah fikin atas perjanjian yang dipenbuat pada 17 Mac 1824 di London, antana Yang Dipentuan Besan atas Netherland dengan Yang Dipertuan Besar atas negeni Great Britain dan Ireland. Oleh kerana sebab perjanjian itu, jadi Johon dan Pahang tiada lagi di bawah perintah Yang Dipertuan Besan Riau-Lingga, adanya*. Fasal yang Keempat Apabila mangkat Paduka Sen Sultan, tiadalah lain ganti kepadanya akan menjadi Yang Dipertuan Besan Kenajaan Riau dan Lingga itu, melainkan ketununan Paduka Serm Sultan juga; tetapi jika tiada ada ketununannya, maka tiada boleh hulubalang dan menteni p11th akan suatu jua pun, hanyalah dengan disenahkan juga pemenmntahan Yang Malta Tmnggm atas tanah Hmndia Netherland. adanya. Maka pada tiaptiap waktu apabila ada Yang Dipertuan Besan baharu naik atas takhta kenajaannya, dma entah sendmnikah, entah dengan wakil mutlak, hendaklah bensumpah tinggal setia kepada Govennen; maka menenima dan akan diturutnya penjanjian mi.
-

Disini satu halaman dam naskah asal telah hilang Maka itu Fasal 1.2. dan 3. turutlab luga hilang. A.S.A.

(ha!.!, se!epas hal. 214).

150

Maka mnilah persumpahan yang ditenima oleh Residen Riau, Govermen atas tanah Hindia Nethenland, iaitu pemenintahan Yang Maha Tinggi atas nantau Kerajaan Nethenland di bawah angin, telah sudah menyentai bensama-sama dengan Paduka Sen Sultan Abdul Rahman Syah, Yang Dipertuan Besar atas negeni Riau dan Lingga dengan segala daenah takluknya, ibni Paduka Sed Sultan Mahmud Syah. Maka kedua pmhak itu sudah fikmn atas perjanjian yang diperbuat kepada tujuh belas hanibulan Mac, tahun 1824 di London. Penjanjian 17 Mac, 1824 mi di London, antana Yang Dipertuan Besar atas Nethenland dengan Yang Dipertuan Besan atas Great Britain dan Irealand, kerana sebab penjanjian itu, jadi Johor dan Pahang, tiada Iagi di bawah Yang Dipentuan Besar

Lingga.
Maka pada sekarang ml penjanjian yang lama, yang dibuat oleh Govenmen Netherland dengan Yang Dipertuan Besan Johor Sn Pahang dan Riau dan Lingga dan segala takluknya itu, tiadalah boleh dipakai begitu. Syahadan lagi, kerana darmpada dibuat penjanjian lama itu, telah sudah ditambah dali diubalt akan banang perkana di dalamnya itu, maka oleh sebab bendua itu yang tersebut di atas i!ii, ada kehendak akan membuat penjanjian bahanu, supaya segala pakana yang patut akan diubah maka diubahkanlah di dalamnya. Maka supaya mnilah, penjanjian yang baharu meneguhi dan menetapi akan segenap yang kena Itpada sebelah menyebelah. Maka telah sudah berdua membeni kuasa akan menjadm wakil mutlgknya, pada membuat penjanjian baharu mi, iaitu pemerintahan Yang Maha Tinggi atas tanah Hmndia Nethenland telah memberi kuasa itu kepada Tuan Leutenant -Colonel dalam angkatan penang Residen lama di Riau, sekanang disunuh ke daerah Govenmen di pesisir banat Pulau Penca. Maka Padujca Sen Sultan Abdul Rahman Syab telah sudah membenikan kuasa itu kepada Sen Paduka di dalam Fasal ini,apa lagi di dalam.Fasal yang ketujuh, adanya. Syahadan lagi, Govenmen bersania-saina dengan Paduka Sen Sultan, menjadi suka akan ditentukan pada waktu i, sebolehboleh Raja Muda itu akan dipilih antara keturunan Raja Muda yang sekanang ml, laitu Rala Jaafar. 151

Fasal yang Ketima Paduka Sen Sultan ada juga janji dma mahu memegang kerajaan dengan antero pada sendirmnya. Maka tiada dia mau serahkan itu, atau sepotong tanah danipada kenajaan itu kepada seonang jua pun, j ikalau tiada mendapat izin akan membuat yang demikian oleh pemenintahan yang Malta Tinggi atas Hindia Nethenland. Syahadan lagi, Paduka Sen Sultan tiada akan membuat penjanjian dengan bangsa yang lain, sebelum juga diterima perbuatan yang demikian itu oleh Govenmen Nethenland. Fasat yang Keenam Pemenintahan Yang Maha Tinggi atas tanah Hindia Netherland mngaku danipada hal kerajaan Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, ditenima oleh Govenmen itu akan jadi di bawah perlindungannya. Maka Govermen pun janji kepada Sen Sultan, kenajaannya akan tinggal dialah empunya, tunun temununnyalah empunya selama-lama naja-naja itu ada melakukan barang apa-apa yang patut dan hams dma melakui olehnya, iaitu tunut perjanjian hi. Apa lagi Govermen pun janji kepada mencari kebajikan kerajaan Paduka Senm Sultan dengan seboleh-bolehnya, apabmla waktu yang balk pada melakukan kebajikan itu, adanya. Fasal yang Ketujuh Sepenti yang telah sudah pada purbakala, waktu Paduka Nenek Moyang Sen Paduka Sultan, penintah atas segala hal-ehwal kerajaan, antero dipegang di bawah Paduka Sen Sultan olehRaja Muda akan sesuatu, demikianlah pada sekarang Eli ditentukan pula, tmada boleh digantm akan adat istiadat itu. Maka Raja Mud itu akan pernah dipilih antana ketununan raja-raja Bugis; maka Raja Muda itu digelarkan Yang Dipertuan Riau. Maka dma bentakhta di Penyengat. Maka apabila mangkat Raja Muda itu, maka Paduka Sen Sultan hendaklah menunjuki pada pemenintali Yang Maha Tinggi atas tanah Hmndia Nethenland, siapa yang akan ganti pada Raja Muda; tetapi Paduka Sen Sultan tiada akan memberi kedudukan itu, sebelum lagi dia mendapat tahu entah Govermen pun redha dengan yang dmpilih oleh Paduka Sen Sultan, entah barangkali tiada Govenmen suka pada raja itu; melainkan Paduka Sen Sultan janji dalam penkara itu, dia pun akan tunut ajanan Govermen, adanya. 152

Fasat yang Kedetapan Danipada pihak Govermen Netherland, tiada dapat tiada akan tinggal juga seseorang yang mempunyai kuasa, iaitu Residen. Maka ialah yang jadm utusan Govermen kepada Yang Dipentuan
Besar atas kenajaan Lingga dan Riau dan segala daenah takluknya, melainkan inilah gelarannya, iaitu Residen Riau. Maka tempat kedudukannya mtu tinggal di Tanjung Pinang. Maka pemenmntahan Yang Malta Tinggi atas Tanah Hindia Netherland, janjikan membeni kedudukan itu seboleh-bolehnya kepada orang yang tahu bahasa dan adat istiadat negeni yang di bawah angin, seboleh-boleh jang mengentinya, jikalau tiada uzun yang benat, menjadi sebab kenana tiada boleh melakukan perkara ml danipada perjanjiannya itu, adanya. Fasat yang Kesembitan Tetapi jikalau tiada diharap menjadi yang demikian itu, melainkan kalau-kalaulah Paduka Sen Sultan atau Raja Muda kurang suka, kenana suatu pun yang dibuat, atau dilakukan Residen, maka bolehlah Paduka Sen Sultan mengambil akan jalan yang patut kepadanya, akan mengadu pada pemenintah Yang Maha Tinggi atas tanah Hindia Nethetland. Maka tiada usah Paduka Sen Sultan, atau Yang Dipentuan Riau benitahu kepada Residen danipada pengaduan itu; melamnkan di luan danipada perkara itu. Maka Paduka Sen Sultan dengan Yang Dipertuan Riau hendaklah tampakkan kepada Residen bagai wakil mutlak penintall Yang Maha Tinggi. Maka segala bicara yang kena kepada Govermen, atau kepada Kenajaan Paduka Sen Sultan, maka hendaklah dibuka kepada kesmden akan banang sesuatu pun yang Paduka Sen Sultan atau Yang Dipentuan Muda jadi suka pada memberi tahu kepada Govenmen, maka hendaklah dibuka kepada Residen. Maka jangan berkinim surat atau utusan itu, melainkan dengan mesyuarat Residen. Fasal yang Kesepuluh Yang mempunyal kuasa putus bicara dan hukum pada antara orang, s~gala yang duduk di dalam Kerajaan Riau dan Lingga dan segala daenah takluknya, melainkan Paduka Sen Sultan yang punya kuasa itu. Maka telah diserahkan olehnya, kenana adat istmadat negeri kepada Yang Dipertuan Muda Riau; walakin, tetapi Paduka Sen Sultan, apa lagi Yang Dipertuan Muda, janji dalam 153
-

penkana hukum, tinggallah dibuang dan dihapuskan hukuman seksa yang membuat kudung. Maka apabila seseorang dihukum dengan hukuman mati, maka dengan kenislah dibunuh orang itu, atau dengan hukuman sesuatu jenis supaya jangan lambat mati. Syahadan lagi, kalau-kalau jadi hukuman yang berat patut dihukum atas orang, bahawa Paduka Sen Sultan, atau Yang Dipentuan Riau, mahu juga benitahu dan perkana itu kepada Residen, maka mendengan ajanannya atas penkana itu. Tambahan lagi ada kuasa Paduka Sen Sultan yang tersebut di dalam penkana mi, adanya. Fasat yang Kesebetas Segala onang yang dan Enopah dan Amenika dan lain-lain dan atas angin itu, apa lagi segala nakyat pada Govermen Netherland yang duduk di dalant Kerajian Paduka Seni Sultan, istimewa pula orang yang tinggal di Tanjung Pinang, tempat kedudukan Resmden; maka ditentui watas Tanjung Pmnang itu dengan surat pada 5 April 1830, akan segala orang yang tensebut itu~tiada di bawah kuasa undang-undang hukum Paduka Seni Sultan, melainkan Residen Nethenland di Riau yang mempunyai akan hukum atas onang itu. Syahadan apabila seseorang yang tersebut itu ada di luan watas Tanjung Pinang itu, maka hendaklah disenahkan lantas juga kepada polis yang di bawah Residen. Tambahan pula .di Tanjung Pinang, di dalam watas yang tersebut itu tadi; tmada boleh seseonang duduk, hanyalah dengan izin Residen, adanya.

Fasal yang Kedua Betas


Bahawa suatu kecuali juga pada Fasal Yang Kesembilan, iaitu pada segala orang yang duduk di atas Pulau Bintan, ada di bawah bicana Residen di dalam penkara yang kena cukai, bia, dan pak, yang sudah ditanuh atau akan ditanuh lagi oleh Govenmen Netherland. Maka onang sekalian yang duduk di Bintan itu, tidak boleh tidak mesti turut undang-undang itu; dan apabila seseonang membuat akan yang tiada patut dengan penkara itu, maka dihukumlah .akan dia oleh Residen. Maka tiada boleh banang siapa yang melawan kuasa Residen di dalam perkara itu; melainkan Paduka Seni Sultan janji akan tolong dan meneguhi akan kuasa Residen dalam penkara itu, adanya. 154

Fasat yang Ketiga Belas Demikian juga segala perkana dan penkana niaga; jikalau kena kepada onang atas angin, maka bicana itu jadi di tempat dalam kenajaan Paduka Sen Sultan, di mana tiada seonang duduk dan pihak Govermen Nethenland, maka bicana itu tiada boleh diputuskan oleh kepala tempat itu, melainkan dibeni tahu olehnya kepada Yang Dipertuan Riau. Maka Yang Dipentuan Riau pula hendaklah membenitahu kepada Residen Riau. Maka kedua-dua mi akan

menyertai bensama-sama pada putus bicana itu.


Syahadan, jikalau kapal atau perahu yang mempunyai orang Eropah atau lain dan atas angin, atau orang nakyat kepada Govenmen Nethenland, apa lagi Cina kena kandas atau pecah, maka Paduka Sen Sultan dengan Yang Dipentuan Rmau, tiadaakan mengambml tawanan banang suatu jua pun, melamnkan di manamana jadi yang demikian itu, kepala-kepala tempat itu, lantas bentahu kepada Yang Dipertuan Riau. Maka Yang Dipentuan Riau itu membenitahu kepada Residen Riau, supaya bendua dia selesaikan hal itu turut undang-undang yang dibuat pada perkana itu oleh Komisanis Jeneral pada 26 hanibulan Julai tahun 1829. Maka surat itu nombor 19, yang tenmaktub di dalam surat undang-undang Staat Blad No. 54, adanya. Fasal yang Keempat Belas Maka segala tempat di dalam Kenajaan Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, di mana ada bendera Nedenland, maka di mana duduk seonang danipada pihak Govermen, di situlah pemenintah Yang Maha Tinggi atas tanah Hindia Nethenland yang mempunyai kuasa akan menentukan cukai dan bia. Maka tiada boleh seseorang peduli pada penkana mtu, hanya banang siapa yang disunuh Govermen juga. Ditempat-tempat lain di dalam Kenajaan Paduka Sen Sultan, ialah yang tanuh cukai bia bagaimana kesukaan dma; walakin, tetapi heRdaklah juga mendengan dahulu akan kenajaan Residen, apa lagi Tuan Sultan janji tiada akan tanuh bia bahanu, atau mengambil lebih. danipada adat pada sekanang mi danipada kapal dagangan yang masuk atau keluan, hanya dengan suka Residen itu, sesudahnya dia mesyuanat dengan Yang Dipertuan lUau. Fasal yang Ketima Belas Daripada pihak pemenmntah Yang Maha Tinggi atas tanah 155

Hindia Nethenland, senta dengan sekalian onangnya, bebaslah dia dengan pengi di dalam Kenajaan Riau, dan hingga akan mengenat tiang dan kayu-kayan dan banang sebagainya. Jikalau bagi dia

sendini pengi mengenatnya atau dengan diupahnya boleh jua, tiada akan jadi lanangan, tak usah pun dia membayar akan suatu jua pun; tetapi tiada pennah nanti dibuat irmi, melainkan dengan
diketahui dan muafakat dengan Paduka Sen Sultan, atau yang menggantmkan akan dia, supaya tiada sekali-kali jadi mi nugi kepada nakyatnya, dan sebenapa boleh tiada dengan nosak kayukayan itu, adanya Fasal yang Keenam Belas Penintah Yang Maha Tinggi atas tanah Hindia Netherland tanggung danipada sekali-kali tiada akan berhenti, keluankan pada tiap-tiap bulan kepada Paduka Sen Yang Dipentuan Muda akan wang seperti yang telah sudah dikeluankan sampai sekarang mi, kerana itu milik Yang Dipentuan itu, sebab disenahkan olehnya kepada Govenmen hak akan ditaruhi cukai dan bia. Maka demikian juga jikalau pada kemudian haninya Govermen menjadi suka duduk di tempat yang lain di dalam kenajaan Paduka Seni Sultan. Maka jikalau oleh kerana kedudukan itu, Paduka Sen Sultan atau banang siapa yang di bawahnya itu, banangkali ada kurang hasil, tak dapat tiada Govermen gantikan kurangan itu dengan adil, maka dengan suka sebelah menyebelah jua adanya. Syahadan lagi, Pulau Penyengat itu, iaitu tempat kedudukan Yang Dipentuan Riau, demikianlah Pulau Lingga itu tempat kedudukan Paduka Sen Sultan. Maka kerana sebab pulau dua itu kecil, iaitu tiada luas tempatnya, apalagi kerana sebab pulau dua itu tempat perkuburan naja-naja, maka oleh sebab itulah Govermen Netherland tiada akan taruh onang danipada pihak dma; istimewa pula tiada ditanuh soldadu di pulau itu, hanya kalau disukai oleh Paduka Sen Sultan atau Paduka Sen Yang Dipentuan. Tambahan pula akan supaya zahir sekali, apabila jadi juga taruh orang di situ dengan suka naja kedua itu, maka Govenmen janji tmada akan menjadi niat danipada pihak dia sendini, melainkan menanti juja penmintaan, keluan danmpada pihak Paduka Sen Sultan, atau Yang Dipertuan Riau itu, adanya. Fasal yang KetuJuh Belas Paduka Sen Sultan janjikan pada sekanang i, 156 dia sendini

dengan Yang Dipentuan Riau, apalagi segala Onang-onang Besar yang di bawahnya sungguh-sungguh, maka dengan sekuasa-kuasa hendak tolong menolong kepada Govenmen Nethenland akan melanang dan menghapuskan perbuatan menompak. Maka tiada akan dibeni bersembunyl atau perlindungan di dalam suatu tempat di bawah kenaj aan lUau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, kepada onang yang membuat pekerjaan itu, atau kepada orang yang sekira-kina suruh kepada kawannya akan membuat pekerjaan itu, kerana dianya pia keluan untung danipada itu; walakin, tetapi segala orang yang demikian itu, Paduka Sen Sultan janji akan disunuh tangkap dan senahkan kepada Govenmen supaya dihukumnyalah dengan hukuman yang keras. Tambahan pula Paduka Sen Sultan janji akan carl akal dilanang dan dihapuskan sekali akan penbuatan yang jaltat itu. Maka Paduka Sen Sultan janji juga, penintah akan dibenm olehnya,
supaya bensama-sama dengan onang penang Govermen Nethenland

tunut penahu; dan orang Paduka Sen Sultan itu pergi ke manamana yang patutnya, dan bebenapa kali berhajat akan mencani orang yang jahat itu, adanya. Fasal yang Kedelapan Betas Bahawa kapal itu kici yang di bawah bendera Paduka Sefl Sultan, apabila sampai di mana-mana tempat yang tersebut penntab Hindia Nethenland, tiada akan bayar bia dan eukai lain, atau lebih danipada yang dibayan oleh kapal yang onang Govermen Mmdia Nethenland sendini, iaitu jikalau kapal yang tensebut mi ada

membawa sunat akan jadi tanda dia belayar di laut dengan kunnia Paduka Sen Sultan; walakin, tetapi Paduka Sen Sultan hendaklah
jangan mengurniakan surat yang demikian kepada seorang jua pun, sebelum didengan atas permintaan orang itu keajanan Residen Riau. Maka jikalau tiada ada sebab, krana Residen minta kepada Paduka Serm Sultan, janganlah dibeni sunat itu kepada sianu-si anu;
-

bahawa Residen akan zahmrkan surat mi dengan cap dan tandatangan. Syahadan, jikalau tiada cap tandatangan Residen lUau pada
sunat laut itu, kapal-kapal tiada akan ditampak bagai Sen Paduka

Sultan dan rakyatnya empunya; tetapi ditampakkan dan ditenima


bagai onang asing, maka patut bayan lebih bia dan eukai, adanya. 157

Fasat yang Kesembilan Betas Akan supaya dilanang sekali jangan onang pakam bendena Sen Paduka Sultan yang tiada hak atasnya. Hendaklah Paduka Sen Sultan berm penintah pada segal jenagan penahu yang mengambil pas pada tiap tahun, di dalam surat itu akan disebut nania peraltu dan nama jeragan dan jumlah anak penahunya, dan jenis senjatanya, dan benapa ubat bedil dan pelunu. Maka pada sunatpas tahun itu, akan ditanuh cap juga dengan tapak tangan Resmden lUau, atau jikalau kepada kemudian hannya, ada onang di pihak Govenmen duduk di tempat lain di dalam Kenajaan Paduka Sen Sultan, oleh itu juga boleh tanh cap dan tapak tangannya. Maka Residen Riau atau orang yang tersebut itu, ada juga kuasa pada memeniksa sendini, atau suruh onang lain memeniksa akan hal-ehwal segala penahu yang minta swat pas tahun itu, supaya zahmr kepadanya semua dengan sepentinya, maka penahu itu tiada thai akan buat rugi atau helah kepada hal ehwal berniaga dan bayan orang banyak, apalagi kalau jadi pencuni bia dan cukai Govermen, adanya. Fasal yang Kedua Puluh Apabila kemudian menjadi akan suatu perkana yang tiada tersebut di dalam penjanjian mi, melainkan diselesaikanpenkana itu dengan suka sebelah menyebelah jua. Maka oleh wakil mutlak dan sebelah menyebelah yang membuat penjanjian i, telah sudah ditaruh cap dan tapak tangannya kepada sunat mi akan menjadi zahin. Inilah sunat penjanjian yang akan ditunut sekanang. Syahadan danipada sunat mi dipenbuat empat. Adapun satu akan tinggal kepada pemenintah Yang Malta Tinggi atas tanah Hindia Nethenland; dan yang satu kepada Yang Dipertuan Riau; dan yang satu kepada Residen Riau; demikian itulah, adanya. Bermula kepada malam Ahad bulan Jamadilawal, pergi memeniksa jalan KONTRAK. Kata onang itu, dan Fasal yang Kesepuluh, sunat tensebut mafhum kuasa, tiada boleh Residen kuasa sendini keputusan, maka hukuman itu semuanya danipada kit, dan penintahnya kita juga punya penintah; kecuali orang yang di atas angin, adanya. Fasal yang kesebelas, maka orang yang diam di Tanjung Pi~ nang itu, iaitu di bawah kuasa Residen. Bermula, adalah Fasal yang kedua be/as, onang yang diam di Pulau Bmntan itu, adalah keputusannya, dan penintahnva. dan 158

hukumnya kepada kita jua; dan danipada pihak cukainya, dan bia

dan pak, maka iaitu kuasa Residen, adanya. Adapun danipada Fasal yang Keempat Be/as, adalah mafhumnya itu jika ada buka negeni bahanu, serta taruh satu asisten Residen pada tempat itu, maka dagang yang keluar masuk, dialah yang menentukan cukainya dan bianya dikumpulkannya. Kemudian hasilnya i~u benbahagilah dengan kita; itupun hendak benmesyuanat juga dengan Yang Dipentuan, sama-sama suka maka jadi juga tempat itu. Adapun segala anak-anak sungal yang di dalam takluk daenah Riau, maka iaitu sudah habis mafhuinnya kepada Fasa/ yang Kesepuluh, adanya. Syahida ala Za/ika.

159

BAB XVIII
KONTRAK YANG KEEMPAT MASA MARHUM MURSYID
Masa Marhum Sultan Sulaiman Badru/ Alam Syak II, dan Yang D,pertuan Mudanya Raja Hafi Abdullah, Marhum Mursyid, yang berge/ar Sultan A/auddin Riayah Syah. Sanah 1274 (TM. 1857) BAHAWA mi penjanjian yang tenteguh, dan yang dikabulkan hendaknya kemudian oleh Paduka Seni Yang Dipentuan Besan Gabenon General atas tanah Hindma Nethenland. iaitu antara Paduka Sen Fnedenmck Nicholas Johannes yang benpangkat Residen negeni Lingga dan Riau dan takluknya, dan yang benoleh kuasa akan yang demikian itu, dengan keputusan Paduka Sen Yang Dipertuan Besan Gabenon General, yang terputus pada 23 hanibulan Septemben, tahun 1857, dengan angka B.2, iaitu pada pihak sebelah; dan Paduka Sen Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, yang bahanu diangkat jadi Sultan Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya; dan lagi ditetapkan hendaknya oleh Govermen senta dengan menteni Sultan itu, iaitu pada pihak sebelah pula. Benmula segala penjanjian yang tenteguh antana Govenmen Hmndia Nethenland dan Raja Lingga dan Riau dan takluknya, selama kerajaan itu takluk kepada Govermen Wilanda, alah penang pada tahun 1784, dan istimewa pula perjanjian yang tenkemudian, yang diteguh pada 29 hanibulan Oktober, tahun 1830; maka segala penjanjian itu harus diubah serta ditambahinya, oleh kenana segala hal-ehwal yang dahulu itu, telah berubah. Maka oleh 160

sebab inilah, kedua pihaknya telah berjanji, barang apa yang tersebut di bawah mi supaya sempurna segala hal-ehwal itu, yakni:

Fasal yang Pertama


Maka Paduka Sen Sultan dan menteninya menyatakan, sama

ada atas dirinya sendiri atau atas penggantinya yang akan datang, bahawa Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, adalah suatu bahagian tanah Hindia Nethenland yang maha tinggi, sebab dialahkannya. Oleh kerana itulah, terkenalah di bawah pertuanan tanah Nethenland yang maha tinggi; dan lagiia menyatakan bahawa Sen Sultan Thempunyal kerajaan itu, sekadar jadi suatu akhadah sahaja. Syahadan berjanjilah Paduka Sen Sultan sentiasa ia hendak benlakukan dirinya dengan membeni hormat kepada Govermen Hindia Netherland, serta menurut titah Govermen itu, sebagaimana yang patut pada suatu raja yang akhadah kerajaannya. Fasal yang Kedua Maka daerah Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya itu, dinyatakan termasuk di dalainnya segala tanah dan pulau-pulau yang tersebut pada daftarnya, yang terlekat pada surat perjanjian mi, serta dengan segala pulau yang masuk pada jumlah pulaupulau yang tersebut pada daftar itu, dan yang tiada tersebut namanya suatu-suatunya. Fasal yang Itetiga Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan serta menterinya, hendak memeliharakan sentiasa juga pendamaian dan persahabatan dengan Govermen Hindia Netherland, lagi hendak bermusuh dengan musuh tanah Netherland. Dan lagi, apabila diperihtah oleh
Govermen Hindia Netherland, maka hendaklah ia meminta dengan orang dan senjata dan perahu, akan melawan musuh tanah Nether-

land, atau akan membantu sahabat tanah Nethenland. Fasal yang Keempat Maka adalah hak pada Govermen meletakkan pegawai atau mendirikan tempat kediaman pada segala tempat lain danipada Tanjung Pinang, itu pun dengan diberi pergantian rugi yang patut, dan yang akan ditentukan bermuafakat dengan Paduka Sen Sultan, akan mengganti tanah yang diaxnbil akan perbuatan itu, atau akan mengganti rugi Paduka Sen Sultan atau Menteni161

menterinya, atau Orang Besar-besar, yang terbit daripada.hal hasil tanah itu hilang baginya. Fasal yang Kelima Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteri-menterinya, hendak menolong dengan sedapatnya, membuat segala benteng dan rumah dan gudang, yang hendak didirikan barangkali oleh Govenmen Hindia Nethenland pada kemudian han di dalam Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya. Itu pun dengan belanja Govermen Hindia Netherland. Dan lagi, hendaklah ia menyerahkan tanah yang patut akan yang demikian itu. Maka benjanjilah pula Paduka Sen Sultan serta Menteri-menterinya, apabila dipintak padanya, Ia akait menolong membuat perahu dengan belanja Govermen juga.

Fasal yang Keenam


Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteri-menterinya, tiadalah ia akan bermusuh dengan raja-raja yang asing, dan tiadalah Ia akan bersiap-siap dengan maksud hendak bermusuh, hanyalah dengan izin Govermen Nethenland; dan tiadalah Ia akan mendinikan benteng dengan tiada setahu Govermen Hindia Netherland. Dan lagi, hendaklah ia merobohkan segala benteng, dengan sekali dapat penintah sahaja, jika benteng itu telah didinikan dengan setahu Govermen sekalipun. Fasal yang Ketujuh Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteri-menterinya; tiada Ia hendak menyerahkan kerajaan pada bangsa yang lain danpada bangsa Nethenland, dan sentiasa tidak ia hendak membuat perjanjian dengan bangsa yang lain, hanyalah dengan izin Gover, men Hindia Netherland juga. Fasal yang Kedelapan Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteri-menteninya, tiada hendak Ia berkirim surat, atau hadiah, atau menyuruh utusan atau pesuruh, kepada pemerintah bangsa yang lain selain danipada bangsa Netherland. Dan lagi, tjada hendak Ia menerima surat atau hadiah, atau menyambut utusan atau pesuruh daripada pemerintah yang demikian itu, hanyalah dengan setahu dan dengan izin Govermen Hindia Netherland; dan berjanjilah pula Paduka Sen sultan dan menterinya, sentiasa tiada ia membiankan kiriman atau menyan~butnya,atau penerimaan swat atau hadiah, atau utusan, 162

atau pesunuh itu dilakukan oleh anak-anaknya dan sanaksaudananya, atau dengan nama meneka itu,

Fasal yang Kesembilan


Adapun akan jadi pembalasan itu, maka berjanjilah pula Govenmen Hindia Netherland, hendak menetapkan penlindungannya atas Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya. Dan sebagal lagi, Govermen menyatakan hendak meredakan Paduka Sen Sultan mempunyal kenajaan itu, dan Govermen akan memelihanakan hak Paduka Sen Sultan dan segala pergantian yang harus pada hukum. Dan lagi, sedapat-dapatnya Govermen akan melebihkan kebajikan kerajaan; itq pun dengan menilik kepada hal dan ketika, iaitu selama Paduka Sen Sultan dan menteni-menteninya menyempunnakan barang apa yang wajib yang terbatau daripada penjanjian mi.

Fasal yang Kesepulub


Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, hendak ia melebihkan kebajikan nakyatnya, dan memegang penintahan dengan adil, dan memeliharakan perusahaan tanah dan segala perusahaan orang, dan hal perniagaan dan pelayaran kapal dan penahu di dalan, kerajaan; dan tiada hendak membuat banang sesuatu aturan yang boleh membeni kesukaran pada segala perkara itu. Fasal yang Kesebelas Maka berjan.jilah Sen Paduka Sultan dan Menteni-menterinya, tiada ia hendak melepaskan haknya akan menggali di dalam tanah, serta beroleh hasil danipada penggalian itu kepada bukan anak buminya, jika tiada dengan muafakat sebicara dengan wakil Paduka Seni yang Dipentuan Besar Gabenon Jeneral di Riau, supaya penggalian itu diaturkan, dengan dicani seboleh-bolehnya untung Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya; dan dengan tiada dianibil oleh Govermen sebahagian danipada untung itu, hanya dengan menilik kepada pengunaan tanah HindiaNetherland yang sejati, serta dengan diturut keputusan Baginda Sen Paduka Maharaja Netherland, yang tenputus pada 24 hanibulan Oktober, tahun 1850, dengan angka 45; sepenti di dalam angka yang keenain danipada Staatsblad, tanah Hindia Netherland, tahun 1851; sebterjalin

163

gaimana bunyinya pada waktu mi, atau sebagaimana barangkali diubahnya oleh Baginda Sen Maharaja Netherland. Adapun jika diubahnya, maka lalulah dibenitahu kepada Paduka Sen Maharaja Nethenland. Adapun jika diubahkannya, maka lalulah dibenitahu kepada Paduka Sen Sultan oleh Paduka Tuan Residen Riau. Maka suatu salman bahasa Melayu danipada keputusan itu tenlekatlah pada sunat perjanjian ml, adanya.

Fasal yang Xedua Betas


Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, tiada hendak ia mempersewakan tanah pada onang yang bukan anak buminya, hanyalah dengan setahu Govermen Hindia Netherland; supaya pensewaan itu diatunkan, bermuafakat dengan Govenmen. Itu pun dengan tiada dipelihanakan barang laba pada Govenmen sendini, dan akan jadi pengunaan sedapat-dapatnya bagi Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya; tetapi dengan diturut sehingga dapat diturutnya, iaitu titah Baginda Maharaja yang sejati, sebagaimana tertitah oleh Baginda Maharaja dengan keputusannya, yang terputus pada tiga hanibulan Julai tahun 1856; dengan angka 193; atau sebagaimana akan diubahnya path kemudianhani. Adapun perubahan itu, dengan segena juga dibenitahu Paduka Sen Sultan. Maka keputusan Baginda Sen Maharaja itu, sebagaimana disebutkan pada angka 64, danipada Staatsblad tanah Hindia Netherland, tahun 1956, terlekatlah salinannya bahasa Melayu pada surat perjanjian itu juga.

Fasal yang Ketiga Betas


Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, hendak menegahkan hal perompak-penompak, dan menyunuh onangnya menegahkan itu; dan tiada Ia hendak membeni tempat penlindungan pada onang yang diketahuinya, atau yang ditunjukkan oleh Residen Riau, telah berbuat salah merompak, atau yang disangkakan merompak, atau bencampur hal penompak itu; melainkan Paduka Sen Sultan dan menteri-menteninya benjanji, hendak menyunuh -~enangkap dan menyenahkan pada Residen segala orang yang demikian itu, atau akan menghukumkan dia dengan seturut adat istiadat. Adapun dipelihara juga segala yang tenjanji antana wakil (lovenmen Hindia Nethenland dan Marhum Sultan Mahmud Syah

164

pada bulan Julai, tahun 1836, dan pada sepuluh hanibulan Jun, tahun 1837; iaitu bersama-sama menegahkannya, sebagaimana telah diubahkannya dengan segala keputusan Paduka Sen Yang Dipertuan Besar Gabenon Jenenal atas tanah Hindia Nethenland, yang terputus pada 31 hanibulan Julai, tahun 1842, dengan huruf R.I; dan yang tenputus pada 23 hanibulan Febnuari, tahun 1846, dengan angka 2; dan yang tenputus pada 24 haribulan April, tahun 1847, dengan angka 25. Maka mengakulah Paduka Seni Sultan dan Menteri-menterinya, bahawa telah sampai ia mengetahui bunyi keputusan itu. Adapun segala yang tenjanji itu, boleh diubahkan tiap-tiap dua tahun, sebagaimana kelak dihukurpkan patut, dan dibicarakan oleh kedua pihak. Maka dapat juga segala perjanjian itu diberhentikan sekali oleh Govermen Hmndia Nethenland, apabila nyatalah bahawa hasilnya tiada lagi setimbang dengan wang belanja Govermen, adanya.

Fasat yang Keempat Betas


Berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menterinya, tiada hendak membiarkan di dalain Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, hal orang dibawa lan, dan ha! onang dipendagangkan; dan benjanjilah ia pula menegahkan hal sahaya dibawa keluar, dan demikian jua sahaya dibawa masuk, jika bukannya sahaya yang dihadiahkan kepada Paduka Sen Sultan, atau kepada Yang Dipertuan Riau oleh keluarganya yang diam pada negeni-negeni yang asilig, Adapun demikian juga, tiadalah masuk pada nama onang yang diperdagangkan, jika sahaya dibeli dengan maksud dimendahekakannya, akan mengambil pahala menunut agama; itu pun dengan syanat maksud itu disempurnakan juga, adanya. Fasal yang Kelima Betas Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, tiada hendak menenima orang Eropah, atau onang yang disamakan dengan dia, membuat kediaman di dalam Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya; hanyalah dengan izin yang dibeni dahulunya oleh Paduka Sen Yang Dipertuan Besar Gabenon Jenenal atau wakilnya. Maka segala waktu adalah kuasa pada Govenmen Hindia Netherland, akan melakukan segala atunan yang akan dihukumkan 165

patut akan jadi kebajikan Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, atau kebajikan tanah Govermen sekalian; iaitu atas hat orang Cina ditenima di dalam daenah kenajaan itu, dan orang Cina membuat tempat kediaman di situ. Fasal yang Keenam Betas Maka berjanjllah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, hendak memelihanakan din dan harta benda segala orang yang duduk di dalam kenajaannya, dengan izin Paduka Sen Yang Dipentuan Besar Gabenor Jenenal atas tanh Hindia Netherland, atau dengan izin wakilnya.

Fasal yang Ketujnh Belas


Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, tiada hendak Ia menenima bala tentera, atau danipada angkatan Netherland dan talduknya; dan demikian juga tiada hendak ia menenima onang jahat atau onang yang telah dihukum, yang lan danipada barang suatu tempat Hindia Nethenland. Maka segala onang itu hendaklah diserahkan pada Govermen saina ada jika dituntutnya atau jika tiada dituntutnya. Fasat yang Kedetapan Betas Maka segala orang Eropah dan orang yang disamakan dengan dia dan orang dna, dan segala orang yang angkat pekerjaan Govermen, baik apa jua asalnya, yang duduk di dalain kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, dan lagi segala onang sekalian, baik apa jua negerinya, yang duduk di dalam daenah tempat kediaman Govenmen Hindia Nethenland, maka sekalian meneka itu dikatakan haxnba nakyat Govermen Hindia Nethenland; senta ada!ah ia di bawah penintah Residen Riau, dengan tiada antananya lagi.

Fasal yang Kesembilan Betas


Maka tiap-tiap onang yang telah berbuat salah, akan dihukum dengan hukum negeni dan di dalani negeni yang telah ia benbuat salah di dalamnya; akan tetapi onang hamba nakyat Govermen Hindia Netherland akan dihukumkan oleh hakim yang ditentukan, atau yang akan ditentukan o!eh Govenmen itu, dengan ditunut hukum yang dipakai oleh hakim itu. Maka onang itu akan diserahkan kepada Residen Riau. Adapun segala orang yang masuk bilangan hamba nakyat Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, yang benbuat sa!ah

166

bensama-sama dengan hamba nakyat Govenmen Hindia Netherland, mereka itu bensama-saina dengan hamba rakyat itu, akan dihukumkan oleh hakim yang telah ditentukan, atau yang akan ditentukan oleh Govermen itu.

Fasat yang Kedua Putuh Maka segala hukumqn yang menyengsara atau yang mengudung onang itu, dibuang oleh Govenmen Hindia Netherland, serta akan diganti oleh Paduka Seni Sultan dan Menteni-menteninya dengan bukuman yang lebih rahum, adanya. Adapun tiadi dapat dilakukan hukuman mati atau buang atas rakyat Paduka Sen Sultan, sebelum lagi meneka itu dihukum dengan menunut hukuman yang tenpakai pada adat dan harus pada aturan negeni; dan sebelum lagi ditunjukkan pada Residen Riau sunat keputusan hukuman dan sega!a sunat-sunat yang masuk pada hal itu, atau sebelum lagi Residen Riau menyatakan timbangannya

atas hal itu. Fasal yang Kedua Putuh Sam Maka jika nakyat Paduka Seni Sultan di mana-mana jijga tempatnya, benbuat salah pada Govenmen Hindia Nethenland atas hal yang lain danipada ha! yang tensebut pada Fasal yang Kedua Puluh Lima, maka akan dihukumkan meneka itu oleh suatu bicara di Tanjung Pinang, yang akan dihimpunkan oleh Paduka Tuan Residen bersama-sama dengan Paduka Sen Sultan. Adapun yang duduk di dalam bicara itu, iaitu delapan onang yang adil lagi alim dan bangsawan. Maka yang empat orang danpada mereka itu, dipilih oleh Residen, dan yang empat onang pula
oleh Paduka Sen Sultan, maka kendali bicara itu tenmasuk empat orang yang dipilih oleh Paduka Tuan Residen akan tetapi dapat juga Tuan Residen Riau menyenahkan penkara yang demikian itu pada Paduka Sen Sultan, supaya diputuskannya. Maka hendaklah

Paduka Sen Sultan menyuruh perkara itu dengan segera, senta dengan adil juga. Fasal yang Kedua Putuh Dua (Mafhumnya penkana masyanakat bukannya penkara jual beli) Maka jika ada hal penniagaan dan perusahaan yang hainba nakyat Govenmen Hindia Nethenland bercampun di dalamnya, menjadi perbantahan dengan hamba nakyat Lingga dan Riau dan takluknya, maka ha! itu akan ditimbangkan oleh hakim yang di167

tetapkan di Tanjung Pinang, akan membincangkan antara onang Eropah. Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Mentenimenteninya, segala keputusan hakim itu. yang menya!ahkan

barang seonang danipada nakyatnya, akan di!akukan dengan sepenuh-penuh !akunya di dalam pegangannya. Fasal yang Kedua Putuh Tiga Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, hendak menolong segala kapal dan perahu yang jatuh ke dalam kesusahan ditepi pantai kenajaan Lingga dan Riau dan tak!uknya; senta memeihanakan orang yang terkanam, dan tiada hendak mengainbil harta bendanya, dan tiada membiankan harta bendanya
itu diambil orang yang dibawah perintahnya. Maka berjanjilah ia pu!a, segala kapa! atau penahu, atau harta benda yang tendampan, atau hanyut, atau tenpungut dilaut di dalam daerah kerajaan itu, akan dibiankan di dalam tangan onang yang punya hak atas yang dernikian itu; dan apabila yang empunya

hak itu tiada diketahui onang, maka hendaklah sekalian itu disimpan. Itupun dengan dibeni upah yang akan ditentukan pada
tiap-tiap hal, dengan ditunut segala undang-undang dan penintah yang benlaku atas ha! pendapatan barang-barang di pantai, atau dilaut di dalam daenah tanah Hindia Netherland. Adapun Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya benjanji pula, tiada hendak menuntut hak atas kapal atau perahu atau. harta yang tendampar atau hanyut, atau yang tenpungut di laut dan yang tersimpan, lain danipada upah menolong dan upah menyimpan. Maka tiap-tiap ha! yang demikian itu, hendaklah ia membeni tahu kepada Paduka Tuan Residen, atau kepada wakilnya yang duduk pada tempat yang terlebih hampir; dan kemudian danipada itu akan dibicanakan dan diputuskan oleh Paduka Tuan Residen atau wakilnya, sebicara dengan Paduka Sen Sultan atau wakilnya, iaitu dengan diturut makna segala undang-undang dan penintah tadi itu.

Fasal yang Kedua Puluh Empat


Maka pak Govermen Hindia Nethenland itu, ditetapkan sebagaimana tensebut pada daftar yang telah dikanang serta ditentukan pada bulan Disemben, tahun 1852, o!eh Paduka Tuan Residen dan Paduka Yang Dipentuan Muda Riau. Maka ada!ah

168

suatu salman yang sah danipada daftan itu, dilekatkan pada sunat perjanjian mi. Adapun jika Govenmen Hindia Nethen!and benkehendak meluaskan yang demikian itu, iaitu dengan pengantian rugi yang patut dan yang akan ditentukan, sebicara dengan Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya. Maka ditetapkan kepada Yang Dipertuan Muda Riau pengantian nugi, iaitu enam nibu rupiah tiap-tiap bulan yang telah dibeni kepadanya, o!eh kenana ha! ia

melepaskan hasi! yang disenahkan kepada Govermen Hindia Nethentand. Fasat yang Kedua Puluh Lima Maka sega!a sa!ah yang diperbuat orang di dalam kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, atas hasil yang te!ah disenahkan
kepada Govenmen Hindia Nethenland itu, hendaklah diketahul senta dibicarakan oleh hakiffi Govenmen Hindia Nethenland dengan

tiada menilik kepada bangsa onangnya. Maka ada!ah kuasa yang


sepenuh-penuh kuasa pada segala pegawal Hindia Nethenland mencafi ketenangan kesalahan itu.

Adapun Paduka Sed Sultan dan Menteni-menterinya sedapatdapatnya Ia akan menolongi pegawai-pegawai itu pada pekerjaan itu; senta ia akan mencani akal, jalan yang benguna pada pekerjaan itu. Maka segala undang-undang dan penintah sekalian atas ha! bia dan cukal dan pak, dan segala hasil Govermen Hindia Nethenland, sekalian yang telah diletakkan oleh Govenmen itu, ber!akulah atas seka!ian onang yang duduk pada tempat di dalam daenah kenajaan banana di mana sekalian hal itu te!ah disenahkah kepada Govenmen

Hindia Nethen!and. Fasat yang Kedua Putuh Enam Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, jika dada dengan izin Paduka Tuan Besar Gabenon Jeneral, maka tiadalah ia hendak menajnbahkan, atau memberatkan sega!a cukai dan bia, yang harus pada atunan negeri dan yang telah ditinggalkan kepadanya, sama ada dipungutnya dan dibayarnya dengan wang, atau dengan hasi! bumi, atau dengan pekenjaan onang. Maka sebegitu juga Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, tiada akan menjalankan cukai dan bia yang baharu. Adapun suatu daftan segala cukai dan bia yang diakui hanus dan yang ben!aku itu, dilekatkan pada sunat penjanjian mi, supaya diban-

169

dingkannya. Jika ada banang perbantahan, maka hendaklah Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninya, membuat atunan supava dijaga dengan sungguh-sungguh, seonang pun jangan memungut bia yang tenlampau benat atau dada hanus, adanya.

Fasat yang Kedua Putuh Tujuh Maka ada!ah hak pada Govenmen Hindia Nethenland, menebang atau membeli, senta membawa keluar kayu, atau baka! segala perusahaan, atau kayu api di dalam hutan daerah kerajaan Lingga dan Riau dan tak!uknya, sebenapa yang cukup pada fikinan

Govermen itu.
Adapun atas ha! itu, sekali-kali tiada dapat dipintak barang hasi! atau pembayanan, akan tetapi tiada Govenmen akan menebang kayu itu, jika tiada benmuafakat dahu!u dengan Paduka Sen

Sultan.
Fasal yang Kedua Putuh Detapan (Fasal 28 in! mafhumnya terus sahaja; ertinyajika rakyat raja dan

perahu kerajaan pergi Ice tanah Jawa, atau lain-lain tanah di bawah perintah Belanda, maka dikenakan cukai bia, dengan syarat perahu itu inembawa nijbewijs dan pas. Maka di dalam surat itu ada tandatangan Residen, sebagaftnana contoh-eontohyang telah b/usa dilakukan adanya.
Maka segala hak hamba nakyat Govermen Hindia Nether!and atas hal-ehwal perniagaan itulah dibenikan juga kepada segala onang, dan kepada segala perahu Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya, apabila ia berniaga di tanah Jawa, atau segala tanah yang lain, yang dibawah penintah Govermen Hindia Netherland; iaitu pun jika ia membawa sunat izin be!ayan, zeevaar(ft namanya, senta sunat izin be!ayan setahun !amanya, iaitu jaarpas namanya.

Maka sunat itu tiada akan dibeni, jika tiada dengan muafakat dengan Paduka Tuan Residen, yang tennyata dengan tapak tangannya di bawah sunat itu. Adapun karangan sunat zeevaanft sunat jaarpas itu akan ditunjukkan o!eh uovenmen Hindia Nethen!and kepada Paduka Sen Sultan. Fasal yang Kedna Putuh Sembilan Maka apabila terbuka pangkat Sultan atas kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, oleh kenana wafat Sultan, atau dengan
ja!an yang lain, maka la!ulah anak raja yang te!ah ditunjukkan

170

jadi Tengku Besar itulah naik pangkat itu; setelah ia bensumpah setia kepada baginda Sen Maharaja Nethenland dan kepada Seni Paduka Yang Dipertuan Besan Gabenon Jenera!, yang jadi waki! bagmnda itu di tanah Hmndia Nethenland, senta bersumpah setia

hendak menunut penjanjian mi; laitu pensumpahan itu dengan sunat hendaknya. Adapun Paduka Sen Sultan dan Menteni-menteninyz benjanji hendak menunjuk dengan segena anak naja itu, yang dikehendaki jadi Tengku Besan, ialtu dengan diturut atunan negeni, senta muafakat dengan Paduka Tuan Residen. Maka tiap-tiap ka!i anak raja yang berpangkat Tengku Besar, balk dengan apa jua sebabnya, maka hendaklah dipenbuat yang demikian itu pula. Maka pentunjukkan itu akan dii5yaratkan kepada kabul dan peneguhan danpada pihak Govenmen Hmndia Nether!and. Adapun jika pilihan anak raja yang akan dijadikan Tengku

Besan itu, tiada boleh menjadi sepakat antana Paduka Sen Sultan senta menteri-menteninya dan Paduka Tuan Residen. Maka ha! itu, !alu disembahkan kepada Paduka Sen Yang Dipentuan Besan Gabenor Jenenal, dengan diterangkan sekali sebabnya, supaya diputuskan oleh Paduka Seni Yang Dipentuan Besar itu. Maka benjanjmlah Paduka Sed Sultan dan menteri-menteninya, hendak menjunjung keputusan itu. Fasat yang Ketiga Pntuh Maka apabila dipensetujui Tengku Besar, baka! naik takhta
kenajaan sebe!um lagi Ia baligh, maka pemenintahan kerajaan itu akan diwakilkan kepada anak naja yang asalnya danipada keluanga kenajaan, satu onang atau dua orang, yang akan dipilih oleh

Paduka Seti Yang Dipentuan Besar Gabenon Jenena!, yang akan ditetapkan lagi dengan sunat akte, iaitu hingga kepada ketika Ia ba!igh, adanya; ketika itu, akan ditentukan juga oleh Paduka Sen
Yang Dipertuan Besar itu. Fasat yang Ketiga Pntuh SaW

Maka yang melakukan pemenmntahan Kerajaan Lin~gadan Riau dan takluknya di bawah titah Paduka Sen Sultan, dengan
menurut perjanjian dan aturan: yang tersunat di dalam perjanjian mi maitu seonangMangkubumi, yang jadi Raja Muda. Maka Raja Muda itu sentiasa akan dipilih pada antarabangsa naja-raja Bugis, dan dengan didahulukan anak cucu Raja Jaafar ibni Manhum Raja Haji. Maka Ia akan digelar Yang Dmpentuan

171

Riau, senta ia akan duduk di Pulau Penyengat. Adapun Raja Muda


itu dipilih o!eh Paduka Sen Sultan, benmuafakat dengan Paduka Tuan Residen Riau. Adapun pilihan Raja Muda itu, diisyanatkan kepada kabul Govenmen Hmndia Nethenland. Maka apabila telah tendini seorang Raja Muda, maka lalu akan dipi!ih penggantinya, supaya diteguhkan ketiadaan Raja Muda, oleh kenana wafat, atau kenana sesuatu jalan yang lain. Adapun pi!ihan itu diisyanatkan kepada kabul Govermen Hmndia Nethenland. Maka pi!ihan itu dikenjakan tiap-tiap tiada ada pengganti yang demikian itu, dengan apa jua jalannya. Maka benjanjilah Paduka Sed Sultan, hendak menyerahkan pemenintahan kenajaan kepada Raja Muda itu; dan tiada ia benmuafakat atas hal itu dengan orang lain, dan tiadalah ia akan membiarkan seonang yang lain bencampun hal pemenintahan kerajaan, atau membicarakan hal itu dengan Paduka Sen Sultan sendini. Fasat yang Ketiga Putuh Dua Maka sebelum lagi Raj a Muda menenima pejabatannya senta mentabatnya itu, maka hendak!ah ia bersumpah setia kepada

Bagmnda Maharaja Nethen!and dan kepada Paduka Sen Yang Dipentuan Besar Gabenon Jenenal, yang jadi wakil baginda itu di tanah Hindia Nethenland, dan kepada Paduka Sen Sultan; iaitu sekalian pensumpahan itu dengan sunat hendaknya.
Maka benjanjilah Raja Muda, sentiasa juga tiada ia hendak berkenankan banang suatu ha! yang boleh jadi kesukaran akan pergunaan Govermen Hindia Nethenland yang sejati; atau akan pengunaan pemenintahan Govenmen di dalam tanah Lingga dan Riau dan tak!uknya; atau akan pengunaan Padula Sen Sultan. Hanyalah sedapat-dapatnya Raja Muda itu, akan membantu supaya diturut dengan sungguh-sungguh dan dengan setia banang apa yang dijanjikan oleh Paduka Sen Sultan dengan penjanjian mi, dan yang boleh jadi ramai dan kebajikan atas kerajaan Lingga dan Riau dan tak!uknya.

Fasal yang Ketiga Puluh Ttga


Maka jika seonang anak naja dinobat atau dizaninkan kepada onang banyak, atau ditetapkan jadi Sultan atau Raja Muda, maka bata!lah pekenjaan itu jika tiada dmkenjakannya, o!eh kenana telah

menenima sunat Aktedanipada Paduka Sen Yang Dipertuan Besar


172

Gabenor Jenera! atas tanah Hindia Nethenland, yang dikabulkan serta ditentukan pilihan itu, adanya.

Fasal yang Ketiga Futuh Empat Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan menteni-menteninya, menghonmati Paduka Tuan Residen Riau, yang jadi wakil Govenmen Hindia Nethenland. Maka oleh kenana itu, tiadalab ia akan membicarakan banang suatu hal yang masuk pada pengunaan
kedua pihak, hanyalah dengan Paduka Tuan Residen Riau sendmni sahaja. Adapun Paduka Sen Sultan dan menteni-menteninya, tiada

hendak berkinim sunat kepada Govermen itu, jika tiada dengan setahu Paduka Tuan Residen; dan tiada ia hendak mengutus kepada Govenmen itu, jika tiada dengan benmuafakat dengan Paduka Tuan Residen itu juga. Adapun sedapat-dapatnya Goveimen akan menjadikan Residen Riau seorang pegawai yang tahu akan bahasa dan adat istiadat onang di bawah angin. Fasal yang Ketiga Puluh Lima Maka selama Paduka Sen Sultan dan menteri-menterinya memeliharakan penjanjian ml dengan setia, maka tiada!ah Govenmen Hindia Nethenland akan bercampun pemenmntahan kenajaan sama sendfrmnya itu, hanya!ah pemenintahan itu diserahkan kepada Paduka Sen Sultan dan Raja Muda, sepenti tenjanji dengan janji. Fasal yang Ketiga Pntnh Enam Maka penjanjianmniakan dilakukan apabila telah dipenkenankannya o!eh Paduka Sed Yang Dipertuan Besan Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Netbenland. Adapun penjanjian ml mengganti penjanjian antara Govermen Hindma Nethenland dan Paduka Seni Sultan Lingga dan Riau dan takluknya, yang telah diteguhkan pada 29 hanibulan Oktoben, tahun !830. Fasal yang Ketiga Putuh Tujuh Maka apabila tenbit banang suatu hal yang tiada ditentukan dengan perjanjian mi, maka benjanjilah kedua pihak, hendak membicanakan ha! itu dengan ikhlas bieananya. Demikian!ah tenbuat dan terjanji di Pulau Penyengat, di dalam istana yang Dipentuan Riau pada han mi; iaitu han Selasa, satu hanibulan Disember, tahun 1857. 173

Adapun penjanjian in! telah disunatkan tiga kali, satna bunyinya; serta diteguhkan oleh kedua pihaknya, dengan dibubuh tapak tangannya dan capnya; supaya dapat digunakan banang di mana kelak dihukumkannya harus, adanya. Dan lag!, ada!ah pada surat mi empat nalat dalain sunat yang telah disahkan, yakni suatu penkataan pada sah:fah yang pertama danipada sunatan bahasa Wilanda yang ditambah; dan suatu penkataan pada sahijah yang ketiga daripada sunat bahasa Melayu itu yang dibuang sekali; dan suatu perkataan pada sahzfrth yang keempat, iaitu penkataan dan diubahkan jadi penkataan dengan, dan suatu penkataan pada sahifah yang keempat danpada bahasa Melayu itu dibuang sekali. Tempat cap Yang Tempat cap Su!tan Dipertuan Riau Sulaiman Badrul Tempat tandatangan 1284 Alam Syah, Residen Sanah 1284 Tempat tandatangan Tempat tandatangan Tempat cap Residen Yang Dipertuan Riau Sultan Riau Maka penjanjian mi te!ah dikabulkan pada 9 hanibulan November, 1858, iaitu dengan tambahan yang tersebut dl bawah mi: yakni yang pertama, maka tambahi pada akhin bahagian penkataan yang pentama daripada Fasal yang Keempat Belas, perkataan yang tensebut di bawah liii: Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dan Paduka Raja Muda, akan mendahekakan segala sahaya yang dihadiahkan itu pada ketika meneka itu masuk di dalam
jajahan kenajaan Lingga dan Riau, dan takluknyajuga.

Yang kedua, maka tambahinya pada akhin Fasal yang Kedua Puluh, penkataan yang tersebut dibawah mi: Maka ketentuan tempat buangan seonang yang dihukum buang di dalam jajahan Hindia Nethenland, di luan jajahan kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya itu, akan ditentukan oleh Paduka Sen Yang Dipentuan Besan Gabenon Jenera! atas tanah
Hindia Nethenland.

Tempat tandatangan Gurnador Jenera! Tempat tandatangan Algemeen Secnetanis 174

Tempat cap Gurnador Jeneral

dL~&~.c:.~ c9.~
(~~;~ -~-~-~

(2.-~c~ ~

i~iZ,....tA:~ ~
~

~
~
-~-~

~ ~

.j~,ci~j c~2;~
.~

~ ~

c~
~

~4-~

L.~

~--..\
~-~-

C
_

__

~ ~ ~

~-

c~ &t~2
1~i(~

Jt ~i1.

c!~L~, ~ c~4-~

j?~
~:i~1.Z, ~
~ ~ (-.~

/~(~./
______

BAB XIX
SALINAN EURAMAN MAFHUM KONTRAI(
PADA masa Marhum Sultan Sulaiman, yang ke-36 Fasal itu, diambil maksudnya dan kehendaknya, demikian inilah, adanya: Fasal yang Pertama

Mafhumnya, sebab Govermen yang punya sebab kalah dengan peperangan tambahan pula diserahkan kepada Gover

men. Fsal yang Pertama mi permintaan kita kepada Govermeri, biarkan tinggal seperti Fasal yang Ketiga di dalain KONTR.AK lama. Fasal yang Kedua

Mafhumnya, daripada segala pulau-pulau yang di bawah takiuk daerah Lingga dan Riau, maka terkeluarlah di dalani perjanjian

mi,

jikalau tiada tersebut akan namanya pulau.-pulau itu

sekalipun.
Fasal yang Ketiga

Mafhumnya, jika Govermen ada menaruh musuh, jadi musuhlah kepada Sen Paduka Sultan. Jika Govermen minta bantu, balk pun kepada dirinya sendiri, balk pun kepada sahabatnya, maka handaklah dibeni. Jika dipintak tiadalah boleh diberi. Fasal yang ketiga jul. permintaan kita pada pekerjaan bantumembantu itu. 176

Fasal yang Keempat


Mathumnya, jika Govenmen menghendaki diani pada satusatu tempat hendak diazn, atau apa-apa maksud Govenmen di atas tempat itu, maka hak bo!ehlah Govermen mengambi! tempat itu, tapi apa-apa kenugian orang-orang di situ. Govermen gant!.

Fasal yang Kelima Jaitu tenus sahaja mafhumnya.


Fasal yang Keenam

Mafhumnya, tiada boleh membuat benteng dan kubu, melainkan dengan izin Govenmen. Jika dikehendaki Govenmen membuang akan kubu dan benteng itu, maka hendaklah dibuang, jika dengan izin Govermen dan! awal mulanya sekalipun. Fasa! yang Keenam in penmintaan kita, danipada pekenjaan kubu dan benteng itu. Fasal yang Ketujuh

laitu tenus sahaja mathumnya!tu.


Fasal yang Kedelapan Mafhumnya, tiada boleh Sen Paduka Sultan atau sanak saudananya, atau anak-anaknya, mengutus atau menenima utusan, dan benkinim blngkisan atau sunat, atau menenima keduanya; melainkan dengan setahu dan dengan izin Govenmen, kecua!i naja-

raja yang sudah di bawah penintah Govermen Nether!and; maka iaitu bolehlah dengan t!dak setahu Govenmen. Fasal yang Kedelapan mi, penmintaan kita dan Fasal raja-raja
onang putih dan onang hitam dan naja-raja Islam, sebab kesukanan atas sanak-saudara kita. Fasal yang Kesembilan Mafhumnya, Govenmen membalas kepada ~eni Paduka Sultan, menetapkan penlindungan itu atas Kenajaan Riau dan Lingga dan segala daerah takluknya; dan Govenmen sudah neda dan peliharanya akan segala hak Sen Paduka Sultan, dan segala

pengantian yang patut kepada hukum, dan seboleh-bolehnya Gdvenmen me!ebihkan kebajikan kenajaan, selama-lamanya Seni Paduka Sultan dengan segala menteninya menyempurnakan apaapa yang tensebut di dalam perjanjian.
Fasal yang Kesepnluh laitu terus sahaja mafhumnya itu.

177

Fasal yang Kesebelas Mafhumnya, jika Seni Paduka Sultan empunya akan benda yang ke!uar dan da!am tanah, maka apabila Sen Paduka Sultan membukanya, dan mengenjakan menggalinya, jika menyuruh, atau permintaan orang yang diam di da!ani takluk daerah kenajaannya, maka iaitu boleh; dan jika lain danipada orang yang tersebut itu, maka iaitu hendaklah memberitahu Paduka Residen Riau, dan ialah mengaturkannya. Maka tmada Govenmen mengambil untung disitu, adanya. Fasal yang Kedua Betas Mafhuninya, bermula tiada boleh Sen Paduka Sultan menyewakan tanah kepada onang yang bukan di bawah takluk daenahnya; dan jika hendak jug disewakan pada orang yang tensebut itu, maka tiada dapat tiada hendak!ah membenitahu kepada Paduka Residen Riau, supaya penyewaan itu diatunkait dengan jalan yang patut pada timbangan Govenmen; dan jika pada orang yang diant memang di da!ani tak!uk daenahnya, maka tiadalah satu apa, maka Govenmen pun tiada campuni. Fasat yang Ketiga Betas Mafliumnya, adapun penjanjian penkana penompak-perompak yang diperbuat oleh Sultan Muhammad Syah, pada tahun Wilanda 1836 dan pada tahun 37 juga. Maka segala yang jadi daripada hal ehwa! itu dipelihanakan, akan tetapi tiap-tiap dua tahun boleh diubahkan, jika difikinkan patut pada antara kedua pihak; dan lagi boleh pula Govenmen benhentikan sekali, apabila dilihat tiada faedah di dalamnya. Fasal yang Keempat Betas Mafhumnya, akan perkana onang merdaheka ditangkap, di jadikin hamba atau dijual dan tidak bo!eh budak diperdagangkan dibawa masuk atau ke!uar. Fasa! yang Keempat Belas mi, penmintaan kita atas benjual be!i budak-budak ~bdi. Fasal yang Kelima Betas Mafhumnya, tiada boleh membenm tempat kedmaman kepada orang Enopah, atau orang yang disaniakan dengan dia, yakni onang yang benagaina dengan agama Masihi, melainkan dengan izin Govermen. 178

Adapun danipada pihak onang-onang Cina, jika hendak diam di mana-mana tempat di dalam Kerajaan Lingga dan Riau, maka iaitu Govenmen kuasa mengatunkan. Adapun Cina-dna yang memang diam di dalani takiuk daerah Lingga dan Riau, pada pekenjaan membuka kebun dan ladangnya, maka iaitu tetaplah penkananya kepada naja negeni. Fasal yang Keenam Betas / Mafhumnya, apabila Govermen sudah membeni izin kepada seseonang yang di dalani takluk daerah Lingga dan Riau, maka iaitu Seni Paduka Sultan tenima senta pellhanakEnnya, sama ada pada dininya atau pada harta bendanya. Fasat yang Ketujuh Belas laitu mafhumnya tenus sahaja. Fasal yang Kedetapan Betas Jaitu mafliumnya tenus sahaja. Fasal yang Kesemblian Belas Mafhumnya, adapun banang siapa menibuat salah, maka dapat hukuman di mana-mana tempat ia benbuat salah itu; yakni kenalah hukuinan syaniat dan adat path tempat itu bermula. Jika ma bencampur dengan onang Govermen pada membuat salah itu, maka dihukum oleh hakim Govenmen di mana-mana negeni atau tempatIa benbuat salah itu. Fasal yang Kedua Pulub Mafhumnya itu terus sahaja. Fasal yang Kedua Puluh mi pernfintaan kita, akan dikecualikan danipada tenbunuh dan luka, sebab dua penkara sael dan maharajalela. Fasat yang Kedua Puluh Satu Mana-mana orang yang sa!ah kepada Govennen dihukum di Tanjung Pinang, dan tiap-tiap penkara yang jatuh begitu maka dihimpunkan delapan onang. Empat onang daripadapihak Paduka Residen Riau, dan empat orang danipada pihak Sen Paduka Sultan. Syahadan yang kena bicara danipada orang yang delapan itu, dicabut seonang danipada onang yang benempat daripada pihak Paduka Residen Riau; akan tetapi adalah kuasa menyerahkan 179

segala perkara yang tersebut itu, kepada Sen Paduka Sultan. Fasal yang Kedua Putuh Dna Mafhumnya, jika orang danipada pihak rakyat Govenmen bencedenaan, yakni penbantahan pada bicana muamalat, yakni pada bicara jual bell dengan nakyat Sen Paduka Sultan, maka ha! itu dihukumkan o!eh hakimnya yang ada di Tanjung Pinang, yang membicarakan orang Eropah sama Enopah. J!ka!au nakyat Sen Paduka kena hukum, disalahkan o!eh hakim yang tensebut itu,
maka iaitu ditenima o!eh Sed Paduka Sultan.

Fasat yang Kedua PutUh Tiga laitu mafliumnya terus sahaja. Fasat yang Kedua Pulub Empat
Mafhumnya, jika Govenmen benkehendak pada meluaskan

pak b!a, atau memungut hasil yang dahulu-dahulu, yang sudah diathbil oleh Sen Paduka Sultan atau menteni-menteninya, maka iaitu harus; akan tetapi Govermen ganti kenuglan itu; yang lain dnipada wang-wang has!l yang te!ah ditetapkan enam nibu (6,000) rupiah itu. Adapun enam nibu nupiah itu, te!ah ditetapkan selainalamanya. Fasat yang Kedna Puluh Lima
Mafhumnya, jika ada orang yang salah kepada Govenmen danipada penkana hasi! yang telah sudah diserahkan kepada Govenmen, maka iaitu dihukum oleh hakim di Tanjung Pinang, adanya. Tiada dipilih lagi onangnya, sama ada Melayu atau Bugis atau Cina. Dan lagi, kuasa pada pegawai Govenmen, menani kesalahan kepada onang yang tersebut itu, dan hendaklah Sen Paduka Sultan inenolong akan pegawai itu dengan sepenuh pentolongan.

Fasat yang Kedua Puluh Enam Mafhumnya, segala hasil yang sudah jadi adat, yang tenbuat oleh Sen Paduka Sultan dengan segala menteninya, janganlah dilebihkan lagi; dan jangan memungut hasil yang baharu, melainkan dengan izin Govermen. Fasat yang Kedna Pulnh Tujub. Mafhuinnya tenus sahaja adanya. Fasal yang Kedua Putnh Lapan Mathumnya, Seni Paduka Sultan bo!eh membeni surat zeevaa180

rift, yakni surat perahu yang menunjukkan milk seseorang, dan surat pa.~ tahun, akan tetapi hendaklah muafakat dahulu dengan Paduka Residen, serta Ia yang memberi tandatangan daripadanya. Fasal yang Kedna Puluh Sembilan Mafhumnya, jika dikehendaki Allah Taala, mangkat Sell Paduka Sultan, atau sebab maazul dengan sebab sesuatu yang patut, maka yang jadi Tengku Besar pada waktu itu, ialah yang naik jaW Sultan; akan tetapi hendaklah Ia dahulu bersumpah setia kepada raja Wilanda, dan kepada Gabenor Jeneral di Betawi dengan swat, adapun yang disumpahkan itu pada rneneguhkan setianya dan meneguhkan perjanjian mi. Maka hendaklah Sen Paduka Sultan serta segala menteri-menteninya menunjukkan anak raja yang dikehendakinya yang menjadi Tengku Besar itu; dan tiap-tiap kali hendaklah disediakan bakal Tengku Besar itu. Fasal yang Ketiga Puluh Mafliumnya, jika Tengku Besar yang bakal jadi Sultan belum lagi baligh, maka pemerintahan kerajaan itu diserahkan kepada anak raja, seorang atau dua orang yang memangkunya; akan tetapi hendaklah raja-raja yang memangku itu, asal yang bersaina-saina dengan Tengku Besar itu. Maka Gabenor Jneral tentukan waktunya naik raja itu, apabila iasudah baligh, adanya. Fasal yang Ketiga Puluh Satu Mafhumnya, maka yang memerintah aKan kerajaan Lingga dan Riau dengan segala daerah taklUknya itu, iaitu satu yang mangkubumi, yang bergelar Itaja Muda. Maka adalah syaratnya lima perkara: Pertaina S!peVti yang telah tersebut di atas mi; kedua, dipiih yang didahulukan keturunan Yang dipertuan Raja Jaafar; ketiga, dipilih Yang Dipertuan Muds itu akan Sen Paduka Sultan muafakat dengan Paduka Residen; keethpat, apabila sudah terdiri Yang Dipertuaii Muda, maka hendaklah dinyatakan dan ditentukan akan gantinya, iaitu Engku Kelana; kelima, hendaklah Sen Paduka Sultan menyerahkan pemenintahan kerajaan kepada Yang Dipertuan Muda itu, serta Sen Paduka Sultan tiada boleh n~uafakat dengan seseorang yang lainnya pada hal-ehwal ~.erajaan. Seorang pun tiada boleh berbicara dengan Sen Paduka Sultan hal keadaannyainembelakangkan Yang DipertuanMuda itu. 181

Fasal yang Ketiga Pulub Dua

Mafhumnya, Yang Dipertuan Muda itu bersumpah setia


dahulu kepada Raja Holanda, dan kepada Gabeijor Jeneral, dan kepada Sen Paduka Sultan. Dan lagi, apabila Raja Muda itu

melihat akan barang sesuatu hal yang menjadi kesukaran kepada Govermen atau kepada Sen Paduka Sultan, maka tiada boleh Raja Muda membiarkan yang demikian itu; melainkan ia menolong juga akan segala perjanjian mi dengan diturut dengan sesungguhnya, dan berbuat akan apa-apa yang botch jadi kebajikan atas Kerajaan Riau dan Lingga dan segala takiuk daerahnya. Fasal yang Ketiga Puluh Tiga Mafhumnya, tiada boleh dizahirkan, diangkat Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda, melainkan dengan dapat surat Akte, yakni surat qabul yang menetapkan, yang datang danpada Gabenor Jeneral. Maka jika tiada yang demikian itu, maka
batallah pekerjaan itu adanya.

Fasal yang Ketlga Puluh Empat Mafhumnya terus sahaja adanya. Fasal yang Ketiga Puluh Lima Mafhumnya, selagi Sen Paduka Sultan dengan segala menterinya memelihara akan apa-apa yang tersebut di dalain perjanjian ml, maka Govermen pun dada bercampur daripada perkara pemerintahan Sen Paduka Sultan atas rakyatnya sendini. Fasal yang Ketiga Puluh Enam Mafhumnya iaitu terus sahaja adanya. Disalin buram Kontrak mi di dalam negeri Riau, pada 21 hanibulan Rabiul Awal, han Isnin, tanikh 1274; satu Barang istafham kiranya sekalian orang yang ada di belakang, adapun lafaz akhazah yang tensebut di dalam Kontrak Sen Paduka Sultan dengan Govermen itu, sekali-kali perkataan itu tiada mudanat pada siapa-siapa yang jadi raja di belakang. Kerana pada masa Sultan Mahmud yang tua, sudah dibicarakan fasal itu, dan bahasa itu tidak jadi cedera; kerana aklizan masdar akhaza (akhaza, yakhuzu, akhazan), bermakna diambilnya balik semula; sebab, kerana ditaruh di dalarn Kontrak, diainbil dengan perang; jadi kerajaan Lingga jadi pinjaman sahaja. Maka tatkala datang 182

akhaza, akhzan, jadi hilang pinjaman 1w, timbul diambil semula. Pada batinnyadiaxnbil dengan tiga perkara pertama dengan kenana kanun; kedua, dengan hadiah Govenmen Inggeris; ketiga, dengan dipulangkan Holanda semula; sekadar berselisih, terdahulu sunat Inggenis daripada sunat Holanda, atau terpewat jamnya sahaja.

ml WaJdI Yang DipertuanBesar Sultan Mahmuu Kepada Yang DipertuanMuda. Kepada tanikh sanah 1225, kepada han Khamis, 15 hanibulan Zulhijjah, kepada jam pukul 12.00, dewasa itulah Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar, putena Marhum Yang Dipertuan Muda Baja Haji, taufihi ft sabilillah, menyatakan dinmnya telah berwakil mutlak, lagi mufawwudh akan dininya, oleh Sen Paduka Marhum al Sultan Mahmud Badaruddin Riayah Syah; pen keadaannya dahulu danipada mangkat Marhurn, dan benwasiat pula kepadanya, kemudian daripada wafatnya sah, menyerahkan putenanya kepada Yang Dipertuan Muda, atas tiap-tiap hal ehwalnya. Danpada pihak mengangkatkan dia, dan banang yang tenkandung di dalamnva. seperti al ,nazhur itu. Hal keadaannya dahulu danipada wafatnya; path hal dengan kasadnya, senta dengan ikhtiarnya lagi hayatnya, yang tetap adalah yang jadi syahidnya pada ketika itu, pada pihak raja-najanya: Pentama, Tengku Othman, putera Sultan Sulaiman, dan Engku Buruk, dan Engku Zainal, dan Engku alSyed Syarif Muhammad Zain ibni Marhum al-Habib Abdul Rahman al-Qudsi, dan Dato Selawatang Ibnahim ibni Dato Btidar Hassan, dan Dato Bandar Muhammad ibni Dato Bandar Hassan, dan Encik Abdtil Manan, dan Encik Kalok, dan Panglima balam, dan Panglima Perang Jamal; dan barang yang lain danpada yang tersebut ml, danipada pihak akan naja-najanya, dan orang besar-besarnya, semuanya hadirbelaka. Maka adalah segala yang termazkur dalam daftar mi, barang mana yang lagi ada hayatnya, barang yang patut yang boleh masuk jadi saksi, semuanya ada masing-masing dengan tanda tangannya, demikianlah, adanya.

183

d~Z~&.i~ ~ ~
~
~

c4zJ ~

2 ~, c~-, i,#
&!~-. ,a?.~

:~4~6~2~. ~
..~

(A~

~-

?~
~)
~-~ ~

d~ %hJ~
~

e~
~

)c!4;~ ~
-<~~

~ 4~L~2 4~~J~i
~tiq41:~
&_~

9t~~-~ r

~
~
~~j:~ ~

-i

4.

a.t

..

~i~4likiAi
~

~..

L~JWL

L
t
.1

L
Cr~

c-

T
;~.;

,t,_
.~-

~A~:~-z~ ~

~(
ec

~:~~-

A~

~.W_/~
-

p
-~

-&

C,

L. ~
!t~
~-~
~

~.

L
~

(_.,_-

~-~L-/~.L
~.

~,

<;,~,

I~..

L_

:-~-

~.4(~,:.~~

.$,

.~

4
-~ ~
.,

~-;

i.

~.

.,~-.

c~-~~ ~-~-:--

~~

.-~

(i, /
~

?~.

s.~
(~: :~_;~, ~

-~ ~

-~

Lz~ &

P, ~r

1k
~-~

LJW

7~J
,

-F..

~1~~~~~~

(A~)

;.J-~

-I-ET1 w360 317 m378 317 lSBT

~~4J;~

CM~

~A

4-~jL ~t

.7.
U

~-

~~

r~t$j~
I

-a.
(..

-~..~ I

I..

/
r.

,p~-

f~

~L~i

//

I,
-~--.-.~

~J

Tempat Cap Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah Tempat tandatangan Sultan Sulaiman tempat cap Sultan Alaud din Riayat Syah Yang Dipertuan Riau Tempat cap Residen Riau Tempat tandatangan Residen

Tempat tandatangan Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau

~ I.

.~... 3

I
&~
~-

191

BAB XX
PERWATASAN RIAULINGGA DENGAN DARATAN SUMATERA
BAHAWA warkatul ikhlas wa (alifatul ajnas, yang terbit daripada fuad al lazi kita, iaitu daripada kita Tuan Doktor D.B.Hors, Assisten Residen Lingga, yang sekarang jadi wakil Padka Sen Tuan Residen Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, mudah-mudahan barang disampaikan oleh Tuhan ichalikul Alam jua kiranya, datang ke hadapan pihak majlis sahabat kita, Raja Muhammad Yusuf, Paduka Sen Yang Dipertuan Muda Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya, yang bersemayam dengan beberapa hormat di Pulau Penyengat, dengan selamat sejahtenanya senta ahli-ahlinya sekalian. Ala! dawam wabihi daripada itu, maka adalah kita makiumkan kepada Paduka Sen sahabat kita, yang dengan zaman Sen Paduka Govermen Hindia Nethenland tanggal 13 hanibulan Sep~ tember, tahun 1888, Angka 3 itu, telah ditetapkan perwatasan Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, sebagaimana yang tersebut dibawah mi: Ditetapkan perwatasan antara Pahiawan dengan kerajaan Lingga dan Riau, di darat Sumatera Tanjung Ungka, Kuala Kampar Besar; atau Palawan disebelah selatan, melainkan Sungai Dani dengan kampung-kampung yang di tepinya, akan ikut Kerajaan Lingga. Maka watasan di sebelah Hulu, akan ditetapkan oleh satu komisi yang akan jadi leid tuan-tuan Assisten Residen Lingga dap 192

Bengkalis dengan dua Tuan Controlur; dan lagi dua tuan-tuan percayaan, satu dan sebelah Sen Paduka Tuan Sultan Lingga, dan satu dan sebelah Raja Palawan. Maka tanggal bulan komisi yang tersebut itu akan berangkat ke Sumatera, belum boleh ditentukan sekanang; kerana menanti Tuan Residen baru sudah sampai, adanya. Lain tiada, hanyalah tabik kita kepada Paduka Sen sahabat kitajua, adanya. Tanjung Pinang, pada 24 haribulan September, tahun 1889. Keterangan mengenai Angka 3 Tersalin danipada surat pemerintahan Sen Paduka Yang Dipertuan Besar Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Netherland. Di Bogor, bentanikh 10 hanibulan Julai, 1889: Bahawa Sen Paduka Yang Dipertuan Besar, Yang Mulia Gabenor Jenenal Hindia Netherland, sesudah dibacanya sunatsurat, iaitu dan Residen sebelah timun Pulau Sumatera, dan dan Residen Riau dengan daerah takluknya, yang bertanikh 15 hanbulan Mei, 1887, angka 2505/4; menjunjung surat pemeniksaan sebagaimana ditandakan di dalam Fasal 2 pada swat besluit, 13 hanibulan September, 1888, Angka 3, akan menerangkan watasan Lingga dan Riau dengan Palawan sebelah Sumatena; dan dan
JJt_~.rxJthij.Jabertanikh 19 hanibulan Jun, 1889, Angka 3207; dan- lagi, setelah sudah didengannya timbangan dan kenajaan Hindia Netherland, maka berkatalah ma: Bahawa pada menyatakan Fasal Satu daripada sunat besluit yang bertanikh pada 13 hanibulan September 1888, Angka 3, maka ditentukan batasan pada antara kerajaan Lingga, Riau, dengan Palawan di Pulau Sumatera mulai dan Tanjung Ungka atau Tanjung Ungka Luar, iaitu tiada lain, hanyalah Sungai Kampar atau Sungai Palawan, adanya. Syahadan, maka diperintahkan kepada Resiclen dan sebelah Timur Pulau Sumatena dan Riau dengan daenah takluknya, akan dimaklumkan keputusan mi kepada kerajaan Melayu mempunyai

hak sendininya.
Maka hendaklah dituliskan peningatan di dalam surat perjanjian yang telah diperbuat antara kerajaan Hindia Netherland 193

dengan keraj aan Palawan, adanya.

Dipertandatangan oleh Govermen Secnitaris

V.D. Van Der Wijck Artikel 11 Bahawa mnitah titah Sen Paduka Baginda Maharaja Willhem Yang Ketiga, yang bensemayam dengan segala kebesanan dan kemuliaan di atas takhta kerajaan negeni Nethenland serta segala rantau takluknya.
Adapun kita telah melakukan aturan yang tersurat di bawah

mi:
Fasal yang Peflama Adapun dibeni inn akan buka taxnbangs di dalain daerah tanah Hindia Nethenland, Icepada sekalian orang Wilanda yang duduk di negeri Nethenland atau ditanah Hindia Netherland, yang empunya perolehan cukup akan pekenjaan itu; iaitu atas timbangan Govenmen, serta dengan aturan yang tersebut di hawaii mi. Syahadan, seketika mi PulauJawa dan Pulau Bangka tiada masuk peraturan mi, yakni: Fasal yang Kedua Segala perjanjian hal kin buka tanibang itu akan dibicara dan ditentu dengan Sen Paduka Yang Dipentuan Besan Govenor Jenenal dan Tanah Hindia Nethenland. Maka segala permintaan akan membuka tanibang itulah akan diatur terus kepada Sen Paduka Yang Dipertuan Besar itu, atau kepada Than Minister yang melakukan pemenintahan segala negeri takluk kepada negeni Nethenland. Fasal yang Ketiga Apabita onMg minta izin buka tambang yang belum dipeniksa kekayaan tanahnya, maka Serf Paduka Yang Dipentuan Besan Gabenor Jeneral, akan suruh peniksa kekayaan itu, serta dengan hak anak negeni atas tanah tambang itu, supaya tahu
lombong

194

benapa patut akan ganti nuginya; dan disunuh peniksa juga besarn~ra modal yang cukup akan melakukan pembukaan tainbang itu dngan patut. Maka yang hendak buka tambang itu boleh juga

menyuruh sunuhan akan belanjanya sendini ikut pepeniksaan itu bensama-sama yang disunuh olehGovermen. FAsal yang Keempat Pekenjaan buka tambang itu dibantu dan dimndungi oleh Gcivermen dengan segala upaya yang difikin tenus, dan bicara dengaxi yang benoleh izin akan pekerjaan itu. Ada~,unsegala belanja baharu yang dikeluankan sebab bantuan atau lindungan itu, akan dibayan oleh yang beroieh izin itu, dan mereka itu akan membeni tanggungan pembayaran itu. Maka sekali-kali Govermen tiada akan membeni pancanan. Fasal yang Kelima Adapun tanah tambang itu, akan disenahkan kepada yang dil%ni izin dengan perjanjian pajak atau sewa; tetapi tmada lebih lania danipada empat puluh tahun lamanya. Fasal yang Keenam Adapun jika yang dibenm izmn buka tambang, tiada dapat orang-onang negeni mendeka akan bekenja tambang itu dengan penjanjian yang patut, maka Govenmen akan ben kin kepadanya, akan jemput orang bekerja merdeka daripada negeni lain, dengan aturan supaya tiada berubah masanya dalain negeni. Fasal yang Ketujuli Adapun pekenjaan buka tambang itu akin iflelakukan dengan seharusnya kepada waktu yang ditentukan di datam swat penjanjian. Sya4dan, apabila pada waktu itu belum berlaKu, maka segala perjanjiaii jadi sia-sia, tetapi yang dibeni izin buka tambang itu, akan ganti juga segala perbelanjaan Govenmen akan pepeneksaan tanah tambang dan lain-lamnnya. Fasal yang Kedelapan Adapun yang telah beroich izin buka tanibang, tmada boleh senahkan haknya itu, balk semata-mata, baik sebahagiannya. kepada orang lain; hanyalah dengan inn Govermen Hindia Netherland, dan sekali-kali hak itu tiada boleh pindah kepada barang siapa, hanyalah onang Holanda. 195

Terberi kepada 24 hanibulan Oktoben, tahun 1850. Bertandatangan oleh Sen Paduka Willhem. Bertandatangan oleh Minister yang melakukan hal pemenintahan segala pekerjaan yang takluk kepada negeni Netherland.

Keputusan Govermen Fasal Inderagini Angka 47


Bahawa mi warkatul ikhlas wa tuhfatul ajnas, yang terbit danpada fuad alzakiah, iaitu danipada kita, Tuan A.P~Klerekx

Paduka Tuan Residen Riau dan Lingga dan daenah takluknya, mudah-mudahan banang disampaikan oleh Tuhan Khalikul Adam jua kiranya, datang kehadapan pihak majlis sahabat kita Raja Muhammad Yusuf, Paduka Sen Yang Dipentuan Muda Riau dan Lingga dengan daenah takluknya sekalian, yang ada bersemayam dengan segala kemuliaannya, di Pulau Penyengat. Dihanap Paduka Sen sahabat kita di dalain sihat dan afiat, dengan segala ahli-ahlinya di dalam selamat sejahtenanya a/al aziin. Wabaadah, maka adalah kita maklumkan kepada Paduka Sen sahabat kita, yang kita telah mendapat penintah daripada Sen Paduka Yang Dipertuan Besar Gabenor Jenenal dan Hindia Netherland, menyuruh menyatakan kepada Paduka Sen sahabat kita, iaitu sekarang Kenajaan Riau dan Lingga dikehendaki, janganlah sekali-kali campun danihal ehwal perkana hukuman kenajaan Indenagini itu. Syahadan, adalah sunat mi seperti membalas sunat Paduka Sen sahabat kita yang termaktub pada 21 hanibulan Syawal sanah
1305, adanya. Lain tiada, hanyalah tabik kita begitu banyak kepada Paduka Sen sahabat kita jua, adanya. Riau, Tanjung Pinang. Termakiub pada 3 hanibulan Ogos, tahun 1889. Tersebut Di bawah mi Balasan Surat Itu

Wabaadah. Maka adalah kita menyatakan hal danipada Paduka Seni Sahabat kita yang tentulis pada 3 hanibulan Ogos, tahun 1889, Angka 47 telah sampailah kepada kita dengan selamatnya; dan telah sudahlah kita sembahkan maklum kepada Sen Paduka Tuan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah. Hal itu timbangan Sen Paduka Sultan dan segala menteninya.
196

Hanaplah akan Sen Paduka Govenmen menetapkan adat istiadat kita danipada zaman punbakala hingga masa sekarang mi. Kenana persetiaan kerajaan Indenagini itu, menunut sebagaimana agama kita, tiada sekah-kali boleh diubahkan. Kenana itu, maka Sen Paduka Sultan serta kita, hanap juga akan Sen Paduka Govenmen menetapkan dan mengkabulkan sebagaimana yang tersebut itu, adanya. Lain tiada, hanyalah a/k/i. Tenmaktub di Penyengat, pada 14 hanibulan Zulhijjah, tahun 1307. (Surat yang tensebut di atas itu tiada dibalas lagi oleh Govenmen, melainkan pada ketika kenajaan Indenagini membuat kontnak dengan Belanda, Govenmen minta kerajaan Riau jadi saksi) Artikel 12 Kami Willhem yang ketiga, yang dikurniakan Allah taala jadi naja tanah Nederland, dan lagi putena bangsa Orange Nassau, dan lagi ~ tanah Luxumbung, wakhairuza/ik ila akhira/i, hendak menentukan perkara yang telab ditunjukkan oleh Ministen Van Kolonin. Kami dengan sunatnya yang tersurat pada 7 hanibulan Jun, tahun 1856, yang bentanda Huruf H dan Angka 31; dan lagi, setelah kami menilik kepada keputusan kaini yang tenputus pada 24 hanibulan Oktober, tahun 1850, Angka 45, atas hal membuka tanah yang benisi benda pengalian di dalam tanah Hindia Nethenland, dan lagi kami hendak menetapkan juga kanun yang hendak diturut oleh Gabenon Jenenal, apabila ia mempersewakan tanah, akan ditatapi.
,

Maka yang membawa kami akan yang demikian itu, iaitu barang apa yang tensebut di dalam Fasal yang ke-62 danipada undang-undang yang menentukan atunan pemenintahan di tanah Hindia Nedenland, yang telah ditetapkan oleh kanun yang dikeluankan pada 2 hanibulan September, tahun 1854, dan yang tenmasuk ke dalam Staatsb/ad dengan Angka 129; dan lagi, setelah kami mendengar fikiran Raad Van Staats, yang tensurat pada 27 hanibulan Jun, tahun 1856, dengan Angka 2; dan lagi, setelah kami menilik kepada perkhabaran. Minister Van Kolonen, yang tensebut pada 1 haribulan Jun, tahun 1856, dan yang bertanda Huruf H, dan Angka 19, maka yang dititahkan oleh kami, dan lagi bertitah, yakni: 197

Fasal yang Pertama Maka segala tanah di Pulau jawa yang dipenintahkan oleh Govenmen, dan yang tiada terbuka oleh onang Bumi, dan yang tiada masuk pada kanipung atau desa, oleh kenana jadi padang numput orang banyak; atau oleh kerana sebab yang lain-lain, boleh disewakan oleh Gabenon Jeneral pada onang Eropah, dan pada onang yang disaniakan dengan dia; iaitu yang ada kuasa padanya dengan setunut penintah yang sejati, menetapkan tempatnya pada tempat tanah itu. Maka pulau-pulau yang di luar Pulau Jawa, boleh juga dipensewakan tanah pada onang yang lain danipada onang Enopak dan onang yang disamakan .dengan dia, barang di mana telah jadi biasa itu; atau barang di mana dikirakan benfaedah pada kemudian han. Itupun dengan seturut jalan keputusan Icaini mi, dan dengan dipelihana segala syarat yang lain-lain yang tersebut di smni. Fasal yang Kedua Maka wajib atas yang menyewa, seboleh-bolehnya a memenintah sendiri juga tanah yang disewanya itu; dan tiada boleh menyenahkan pemenintahan itu pada orang yang lain, atau mcmiiidahkan haknya kepada onang yang lain selagi umurnya, hanyalah dengan izin Govermen juga. Fasal yang Ketiga Apabila hak yang menyewa itu berpindah oleh kenana kematiannya, kepada onang yang tiada harus dipersewakan tanah padanya, oleh kenana keadaannya sendiri, sebagaimana yang tensebut pada Fasal yang pentania, maka hendaklah orang itu atau wakilnya mengadakan pemenintahan yang disukai olehGovenmen. Fasal yang Keempat Maka tanah tiada boleh dipersewakan sebelum lagi jadi segala penkara yang tersebut di bawah mi, yakni: (a) Tanah dipeniksa dengan penmntah Govennen dan diukun, senta dibuatnya peta sehingga hal-ehwal tempat menuntut yang demikian itu. (b) Tanah itu diperiksa dan dibeni keterangan, bahawa tiada termasuk pada tanah itu, yakni: I. Tanah yang telah dibuka oleh onang Bumi. II. Tanah yang masuk pada daenah desa yang tententu, dan di198

pakai oleb orang desa mtu jadi padang nt,mput onang


banyak, atau barang suatu pergunaan yang lain, dengan

dikecualikan onang desa yang lain. 111. Tanah yang boleh membeni mudarat pada pergunaan orang Burnt yang berdekatan pada pengunaan Govenmen jika disewakannya. IV. Diberi sempat pada orang yang punya penkana itu, beroleh pengatahuan danipada barang penmintaan yang telah dipersembahkan onang, atau danipada maksud Govermen mempersewakan tanah; iaitu dengan dinyatakan hal itu pada ketika yang patut, di dalam bahagian sunatkhaban tanah Jawa, yang perkaraGovermen tersebut di dalamnya; dan dengan dilekatkannya di dalam negeni, benua, yang tanah itu ada di dalamnya. Adapun pennyataan dan pelekat itu ada juga tensebut di dalaninya, tanah itu dipensewakan dengan lelong atau dengan tiada dilelong. Fasal yang Kelima Maka tiadala.h dipersewakan tanah di Pulau Jawa, hanyalah dengan syarat yang menegahkan segala inudarat pada aturan pemenintahan desa onang Bumi, dan pada kuasa kendali onang Bumi yang patut. Dan penintah mi dikenakan juga hendaknya di pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa, sehungga hal-ehwal negeni menuntutnya. Fasal yang Keenam Bermula jika beroleh izin kami dahulu, maka dada boleh dipersewakan tanah lebih danipada 20 tahun, yang berturut-tunut lamanya; dan apabila telah lalu tiga perempat danipada ketika pensewaan, maka bolehlah yang menyewa minta pada ketika itu diperlanjutkan. Adapun penmintaannya itu diputuskan hendaknya di dalain setahun juga lamanya. Maka barang apa yang tertetap di dalam bahagian penghasilan danipada Fasai yang keempat dipengunakan .juga pads permintaan ketika persewaan akan dipenlanjutkan; itu pun dengan dipelihanakan segala hak dan dakwa twang yang telah dipenolehnya,

mm,

199

Fasal yang Ketujnh Maka bolehlah dipertumbuhkan di dalam tanah yang dipersewa itu segala hasil yang tiada dilanangkan oleh penintali yang sejati; atau oleh penjanjian pensewaan. Maka tanah itu tiada boleh dipakai akan pergunaan yang lain, hanyaiah ditanami juga, jika tiada diizinkan oleh Govermen. Adapun izin itu tiada boleh tiada diberi, sehingga yang menyewa itu benhajat mendinikan rumah akan dininya sendini dan akan keluarganya; atau akan dipergunakan pada penusahaan tanah juga. Fasal yang Kedelapan Maka panjar* walaupun apa juga nanianya, tiada dibenikan oleh(3overmen pada yang menyewa itu. Fasal yang Kesembilan Maka hendaklah ditentukan di daiam tiap-tiap satu perjanjian persewaan, bolehlah diberi izin orang banyak menetapkan tethpatnya di tanah pensewaan itu; dan jika dibeni izin maka ditentukan syanatnya juga. Fasal yang Kesepulub Maka yang menyewa itu juga yang mengadakan orang bekenja yang dikehendaki itu, dengan penjanjian sama suka. Adapun perjanjian itu yang benlawanan dengan barang apa yang ditetap atas hal jul di dalam perjanjian persewaan, iaitu dibatallah, adanya. FauI yang Kesebelas Bermula tambahan pada sebab yang lain, maka haruslah juga menuntut perjanjian pada sewaan itu dibatalkan, jika onang Bunli diiniayai atau dijabatnya dengan perbuatan yang tiada patut, atau lalai yang menyewa sendini; atau dengan penbuatan, atau lalai onang yang diwakilkan pemenintahan tanah itu atasnya. Maka atas tanggungan Minister Van Kolonen kami menjalankan keputusan kami mi, yang dikirimkan saiinannya kepada RaM Van Staats akan jadi pembeniantahu. Wilihem Dinegeni ~ Van Haag, pada 3 haribulan Julai, tahun 1856. Tandatangan Minister Van Kolonen
-

_____________

cengkeram

200

Dan supaya seorang pun jangan kata tiada tahu akan bunyi keputusan mi, maka bentitahlah Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Netherland, setelah didengan fikiran mesyuarat tanah Hindia Nethenland, bahawa keputusan mi hendaklah dimasukkan ke dalam Staatsblad tgnah Hindia Netherland, dan diturunkannya sehingga harus kepada bahasa negeni dan bahasa Cina, lalu dilekatkannya. Serta bertitah lagi pada segala perhimpunan yang besar dan kecil, dan segala pegawai yang besar dan yang kecil; dan pada segala orang yang menjaga kanun dan yang memegang htikum, disunuhnya jaga, supaya keputusan mi ditunut orang sungguhsungguh, iaitu masing-masing daripada mereka yang tersebut tadi sekadar bahagiannya, dengan tiada benkejam mata, atau menilik kepada nupa onang. Termaktub dibuku, pada 3 hanibulan Oktoben, tahun 1856.. Inilah tempat tapak tangan Gabenor JeneraLatas tanah Hindia Netherland. Maka telah dikeluarkan keputusan mi pada 9 hanibulan Oktober, tahun 1856. Jnilah tapak tangan Secritanis Jeneral Van de Oraaf Tempat tapak tangan yang membeni salman mi iaitu E.Netschen

201

~
~

hI~u_-~--~ ~
~ !~,.

r~-~ ~

LX~~

/1~

1~i~J

~4.J~j

&~tfr.

4.

BAli XXI CUKA! BIA YANG TERADAT


FASAL ml pada menyatakan segala cukai dan bia yang teradat dan yang berlaku di dalani Kerajaan Lingga dan Riau dan takiuknya.

flab Alif
I. Segala cukai bia atas hal ehwal perniagaan, yakni: Tujuh puluh sen ringgit alas tiap-tiap satu koyan perahu yang

beroleh surat izin belax_ar keluar kerajaan. Maka bia itu dibayar
tiap-tiap perahu belayar keluar kerajaan. H. Tig puluh dua sen setengah alas tiap-tiap seratus tampin sagu apabila dibawa kluar dan Lingga. Adapun 100 tampin jadi jima pikul, adanya. If!. ha atas barang yang masuk, yakni: a. Tiga ringgit Iebih dua puluh jima Sen alas tiap-tiap satu peti apiun yang masuk di Lingga. b. Enam puluh lima sen ninggit atas tiap-tiap pikul timah putih yang masuk ke Lingga. flab Ba Segala cukai bia atas hal-ehwal perusahaan tanah:

I.

Empat ringgit setahun atau tiap-tiap satu ladang gambir yang

kecil; dan $5, alas hap-hap satu ladang gambir yang pertengahan; dan 56/ atas tiap-tiap satu ladang gambir yang besar, adanya. 204

II. Lima belas sen ninggit setahun atas tiap-tiap satu dusun atau kebun pada segala puLau yang masuk pada jumlah Putau-pulau Lingga, baik apa jua Iuasnya.

Bab Jim
Segala cukai bia atas orang: I. Tiga puluh dua sen setengah atas tiap-tiap seorang yang hendak meninggalkan kerajaan, dan yang mengambil surat izin akan yang demikian itu. II. Suatu bia yang dipungut tiap-tiap tahun atas tiap-tiap satu kelamin pada segala pulau yang masuk kepada jumlah Pulau-pulau Natuna, dan Pulau Anambas, dan Pulau-pulau Timbalan, iamtu yang disebut oleh orang negeri Pulau Tujuh. Maka besarlah bia itu, danipada satu rupiah hingga pada tiga rupiah sekadar kekayaan~atu-satukelamin. Dab Hal Pekenjaan Raja: Apabila Paduka Sen Sultan atau menteri-menteninya berlengkap perahu, maka wajiblah atas orang-orang isi negeri yang dikerah akan yang demikian itu jadi isi perahu; iaitu dengan diperolehinya sekadar makan sahaja, selama ia mengerjakan pekerjaan itu. Adapun isi negeni itu atas dua perkara iaitu pertama, orang baik-baik dan kedua rakyat. Maka pekenjaan rakyat itu hingga seratus han sahaja Ianianya; dan pekenjaan

orang baik4aaik itu hingga tamat pekenjaan raja jua. Dab Ha Segala cukai bia yang tiada Lurus gunanya Hasil yang dipersewakan: Adapun hasil itu teradat di pulau-pulau yang masuk pada junilah Pulau Lingga sahaja, dan rupa dan nama hasil itu sepenti yang tensebut di bawah mi, yakni: 1. Pakapiun, 2. Pak anak, 3. Pakjudi, 4. Pak gadai, Adapun segala pat yang tersebut itu, demikianlah kelakuannya: yakn~bahawa seorang yang tiada hanus benjual atau menyuruh berjual apiun dan arak; dan memeliharakan dan menyunuh

205

twang memeliharakan tempat benjudi; dan meminjamkan wang dengan meneninia gadaian, atau menyuruh twang berbuat demikian itu. Hanyalah orang yang telah dilepaskan hak akan yang demikian itu kepadanya oleh Paduka Sen Sultan, iaitu dengan membayan hasil yang tertentu dahulu. Maka segala penbuatan itu boleh dilakukan dengan harga sebagaimana akan ditetapkan oleh onang yang telah benoleh hak itu, atau Qleh onang yang diwakilkannya. Syahadan lagi, maka segala pokok di dalam hutan, dan segala benda yang ada di dalam tanah itu, dikatakan rnilik raja, dan raja pun yang mengizinkan pada onang menebang kayu dan menggali benda itu; iaitu dengan hanga yang pada fikinan raja harus disyaratkan atas tiap-tiap satu penkara; akan tetapi disyarat-

kan pada aturan itu, iaitu haniba rakyat raja sendmni, maka terizin pada mereka 1w mencari rezekinya di dalam hutan; kecuali menebang kayu bak~1tiang wangkang, dan kayu keranji bakal kemudi wangkang, dan kayu keledang bakal kenanda onang Cina. Dan sebagai lagi, maka ha! menebang kayu api untuk masak gambin, bebaslah danipada membayan cukai bia bagi segala twang yang empunya pencanian masak gambir itu, balk apa jua bangsanya. Terbuat pada han Selasa, iaitu kepada 13 hanibulan Rabiulakhir, tahun 1874. Tainbahan datum Perkara Cukal Agar-agar Maka seperti tensebut di dalam sunat Raja Muda Riau, yang tenmaktub pada 29 haribulan Rabiulakhir, tahun 1274. maka datian pada menyatakan segala cukai dan bia yang teradat, yang berlaku di dalam kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, ditambah dengan disebut cukai agan-agan; iaitu 60 bahana tiap-tiap musim kepada Paduka Sen Sultan, dan 20 bahara tiap-tiap musim kepada Paduka Raja Muda, adanya. Surat Yang Dipertuan Muds Pcrkara Agar-agar Bahawa warkatul ikhlas yang dipersertakan dngan tabik dan hormat serta meinbeni selaniat, iaitu daripada kita Yang Dipertuan Muda Rian; maka barang disainpaikan ole~i Tuhan sarwa sekalian alam jua kiranya, kepada paduka satiabat kita Tuan Fredenik Nicholas Johannes, Residen yang lama, kita hanap dengan selamat sejahtenanya aladdawam.

206

Ama Baadu daripada itu, maka adalah kita menyatakan kepada paduka sahabat kita, yang itu ketika, kita berdua mesyuarat akan perkana hasil-hasil yang akan ditetapkan itu; tiada kita sebutkan itu ban, akan penkana basil aganagar.lniIah kita sebu-

kan aturannya yang disebelah pihak Riau. Maka tempat-tempat keluar agan-agar itu pentama, di Pulau Tenung; kedua di Pulau Sugi; dan ketiga di Pulau Muruh. Maka atunannya dengan suka nida segala meneka danipada masa yang dahulu-dahulu sampai sekanang mi, maka adalah kita punya bahagian pada agar-agan di Pulau Tenung, sepuluh bahara; dan Sugi 5 bahara; dan Muruh 5 bahara. Demikianlah pada tiap-tiap musini. Di dalam itu pun terkadang dapat kunang tumbuhnya, jadi kunanglah hasilnya. Adapun pada sebelah pihak Lingga, yang penkana masuk pada Seni Paduka Baginda Sultan, ada juga agan-agar itu, iaitu yang di dapat di laut Mapur dan pulau yang dekat di situ. Maka det~ikian adatnya, ada 60 bahana di dalam satu-satu musim. Maka itu pun seperti agar-agan pihak di Riau juga, terkadang-kadangdapat, terkadang-kadang tiada dapat. Maka sekanang kita hanap, supaya paduka sahabat kita masukkan di dalam daftan hasil-hasil itu; demikianlah adanya. Tiada yang lain melainkan dengan selamat sejahtenanya jua. Tensunat pada 29 haribulan Rabiulakhmn, han Ahad, pada pukul 11, pada tanikh Sanah 1274.

207

BAB XXII
MAFHUM KONTRAK LAMA MINTA DIPINDA
ADA BEBERAPA perkana yang tensebut di dalam kontrak lama Ri&u, Lingga, Belanda, tidak menyenangkan pihak Riau, Lingga. Maka itu, Yang Dipentuan Muda Riau, Raja Abdullah al-Haj; telah mengemukakan permintaan kepada pihak berkuasa Belanda, supaya dipinda atau diningankan kehendak-kehendak yang tidak menyenangkan itu di dalam suratnya, sepenti dibawah mi: Fasal yang Pertama Adalah permintaan kita kepada fasal yang pertama itu, jika tiada menjadi salah kepada sahabat kita, bianlah tinggal seperti pada Fasal yang Ketiga, di dalam kontrak lama. Jika hendak disebutkan juga bicara pinjam itu, hubungkan sah~tjalah pada hujungnya. Jika melanggan sesuatu daripada fasal-lasal yang telah tensebut itu, maka dijalankan kepada kerajaan Sen Paduka Sultan itu, dengan jalan pinjaman; kenana Kerajaan Lingga dan Riau itu dikalahkan mulanya oleh bangsa Holanda.

Fasal yang Ketiga


Adapun kepada Fasal yang Ketiga, penmintaan kita pada pekecjaan bantu membantu itu, maka kita serta Sen Paduka Sultan pi~n menenima dengan sesuka hati. akan tetapi kita minta ningankab sedikit mana-mana yang di dalam Kerajaan Lingga dan Riau; jika ~yanglain-lain danipada itu, kita onang yang dhaif, hampin-

208

hampin tiada tertanggung oleh orang-onang kita, lagi pun tiada memadai sekali-kali.

Fasal yang Keenam


Adapun kepada Fasal yang Keenani danipada penkana permintaan Govermen itu, maka Sen Paduka Sultan dan kita pun menenima dengan sesuka hati; akan tetapi jika boleh, kita minta ningankan sedikit; iaitu dikecualikan kota kenajaan dan paganpagan yang teguh, akan membeni nama dan hormat kepada Govenmen juga, senta memeliharakan nyawa dan ahli-ahli dan harta benda kita danipadadiakali daft. dicabuli onang yang jahatjahat, sepenti perompak-penompak dan penyamun malam, dan Dencuni dan lainnya. Maka iaitu diizinkan dezigan izin yang tetap selama-lamanya.

Fasal yang Kedelapan


Adapun kepada Fasal yang Kedelapan, yang kehendak Goven~en itu, maka iaitu Sen Paduka Sultan senta kita pun menenima; kan tetapi kita minta ningankan sedikit danipada Raja-naja onang ~utih bangsa Eropah. Adapun daripada naja-raja onang Islam dan ~n~ng Hitam, sangatlah kesukanannya di atas kita, dan di atas Mnak~sanakkita; kenana di sebelah Selangor itu, thjanya sank~anak kita juga; dan di Perak banang-bankng kali yang jadi Raja Mudanya, sanak-sanak kita juga;dan naja-raja yang dekat-dekat di sini lagi, dan yang bolehlah kita ikut sepenti penintab Govenmen, apabila seseonan~naja-naja itu membeni sunat kepada kita pada penkana kenajaan dan perkara negeni, bolehlah kita tunjukkan kepada Residen Riau. Adapun sepenti sanak,sanak kita yang amat banyak, yang diam di segenap teluk rantau yang jauh daripada kita, bagaimanajah kita hendak menjagakannya, melainkan tiadalab termasuk di dalam perjanjian mi.
.

FSOI yang Keempat Belas


Adapun fasal yang kempt belas danipada penkana dilanangkan menjual beli budak-budak di perdaga~~kan, apalagi orang yang tnendaheka, maka Serf Paduka Sultan senta kita pun menerimalah; akan tetapi kita minta ringankan yang berbetulan dengan agama kita, iaitu dilanangkan kepada orang yang am, yang fasik, dan yang zalizn kecuali kepada Orang yang khas, yang irigat kan jalan yang adil, dan jalan yang insaf akan bani Adam; dan yang diperolehnya dengan hadiah peinbenian dan penkiniman,

209

atau dengan jalan mengambil pahala, melepaskan mendaheka, atau melepaskan d~nipadatanfln onang yang zalim. Dan kecuali pula hamba-hamba yang sedia memang sebelum lagi datang penintafi mi dali ya~ig laiii, jang tiada membawa hajat yang mubarik, yang lain darip~da syaniat dan undang-undang yang sejatinya. Maka segala yang tersebut lid, ~ika lan Ia dipulangkdn semula,

adanya.
FdsaI yang Kedua Pulub Adapun kepada fasal yang kedua puluh, dihubung sedikit perkataannya, iaitu pada hujungnya sekali, demikian bunyinya:
Telah tetaplah dibuang oleh Govermen dan daripada perkataannya lagi diunjukkan kepada Residen Riau, hingga akhir perkataan kecuali barang yang tiada sempat memberitahu kepada Residen Riau, dengan sebab aral; yang dua perkara, pertama orang yangterbunuh atau luka kerana sael. kedua, orang yang terbunuh atau luka kerana angkara maharajalela.

Bermula adapun entinya sah itu, sepenti onang yang mengamuk; yang membeni cedera panah kepada nyawa atau badan, yeng tiada dapat ditangkap; atau sepenti onang pencuni dan penyamun dan penompak. Maka orang yang hendak menolakkan danipada kejahatannya, atau hendak menjalankan hukum atasnya, maka tiada ia mahu inenyenahkan dirinya dengan melawan, maka tenbunuh atau tenluka ia dalam hal itu. Adapun enti angkana maharajalela itu, iaitu onang yang tiada peduli dan mengindahkan undang-undang dan syaniat, dan penintah naja pada lanangan yang keji, yang keaiban dan kesakitan kepada segala orang beradab dan bersopan; iaitu seperti memukul dan nienampan onang; dan apalagi yang menangkap dan memeluk mencium. Apalagi yang lebih danipada mi, kepada anak-anak bini orang, dengan digagahi atau dengan tenjumpa dengan lakinya. Maka lalulah benkelahi di situ dengan benbunuh-bunuhan, atau benluka-lukaan, maka diistasnakan kepada fasal in adanya. Tempat tapak tangan Raja Abduflah al-Haj Yang Dipertuan Riau (Tensurat buram mafhum permintaan mi kepada 26 hanibulan Rabiulawal, han Sabtu, jam pukul 3, sanah 1274). 210

Surat Yang Dipertuan Muda

Kontrak Barn

Bahawa warkatul ikhlas yang dipersertakan di dalamnya tabik dan hormat serta memberi selamat, iaitu daripada kita, Yang Dipertuan Muda Riau. Maka barang disampaikan oleh Tuhan Sarwa Sekalian Alam juga kiranya, kehadapan majlis paduka sahabat kita Frederik Nicholas Johannes, Residen Riau, yang kita harap mudahmudahan dengan selaniat sejahteranya, aladdawam. Ama baadah daripada itu, maka adalah kita menyatakan kepada paduka sahabat Rita, adapun darihal kontrak yang baharu itu, maka Sqri Padfla Sultan setta kita, ridalah menerimanya mana-rnana sahaja waktuny, yan~paduka sahabat kita hedak memutuskan; yang Sen Paduka Sultan serta kita sedia menantikan daripada paquka sahabat kita.juga ad.anya. Syahada~haralah kita akan paduka sahabat kita mnolong ~kan kita kepada Fa~Sa1yang Keempat Belas itu; md4ah-mudahan j3ngan berubah a~a-apa.ha1-ehwa1kita, seperti barang yang sudah kita zahirkan kepada sahabat kita, adan~~a. Tiada yang lain, melaijikan tabik dan hormat jua, adanya. Tersurat pada S itanibulan Rabiulakhir, han Khamis, jam pukul 4, pada tarikh Sanah 1274.

Jawapan Residen lUau


Bahawa kita telali menenima surat permintaan sahabat kita, Paduka Yang Dipertua~ Riau, serta mafhumlah kita apa-apa yang tersebut di dalamnya; iaitu tinibangan keberatan sahabat kita atas Fasal 1,4,6,8,14, dan 20, daripada buraman perjanjian baharu, yahg henflak diteguhkan antara Govermen Hindia Netherland dan P~duka S~ri Sultgn dan takluknya serta 1penteni-r~enteninya.Maka inila~i penyahutafi kita s~perti yang tensebut di bawah in yakni:

Akan flat yang Pertama


Maka timbangan sahab~at~(ita,tiadaiah kena pada halnya, hanjza kena pada butiyi perkatan. Maka sebab itu, boleh kita menurut permintaan paduka sahabat kita dengan dipakai sutu perkataan Arab, iaitu akhazah mengganti perkataan pinjaman. Adapun dipakai perkataan pinjaman itu pada buraman kontrak, hanyalah oleh kerapa nada ada perkataan nilaian pada 211

bahasa Melayu yang bersamaan maknanya dengan makna akhazah 1W, adanya.

Akan Fasal yang Keempat


Maka maksud fasal mi, bukannya meminta pertolongan akan perang di luar daerah kerajaan dan segala negeri yang hampirhampir, iaitu seperti Pulau Perca yang sebelah timur, atau Kalimantan di sebelah barat,dan lagi Pulau Bangka dan Belitung dan sebagainya. Adapun apabila barangkali dikehendaki barang pertolongan dan perbantuan di luar tanah yang tersebut itu, dan jika tertanggung oleh Paduka Sen Sultan serta menteri-menterinya, maka haraplah Govermen Hindia Nederland pertotongan itu diberikan juga kelak.

Akan Fasal yang Keenain


Maka segala kota kerajaan dan pagar yang teguh, dan tembok yang telab terdiri di Pulau Lingga, atau di Pulau Penyengat; iaitu akan dipakai sehari-hari, dan akan jadi tempat pemeliharaan seperti tersebut pada surat permintaan sahabat kita. Maka sekalian itu dikecualikan pada Fasal mi. Adapun jika hendak didirikan kota kerajaan atau pagar, atau tembok yang baharu, maka hendaklah ajak sepakat dengan Residen Riau, supaya ditimbangnya dengan diindahkan ilinu peperangan, iaitu akan rnenetapkan arnan kerajaan.

Akan Fasal yang Kedelapan

Maka maksud fasal mi, bukannya hendak memutuskan atau menegahkan berkinini surat antara Paduka Sen Sultan dan menteri-menteninya dengan keluarganya, yang memegang penintah pada negeni yang lain-lain daripada Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, iaitu atas hal yang semata-mata hal sama sendininya, dan bukannya halkerajaan dan pemerintahan negeni. Adapun jika barang seseorang yang di bawah perintah yang tenlarang itu, maka hal it tiadalab ditanggungkan atas Paduka Sultan atau menterinya, jika dapat. Ia menyatakan bahawa perbuatan itu tak dapat ditegahkan; dan lagi, jika ia melakukan atasyang berbuat salah itu, barang apa yang terjadi padaFasal yang Kedua Puluhdaripada burarnan Kontrak, supaya nyatalah Paduka Sen Sultan dan menteri-menterinya tiada membenarkan keluargaan mereka itu, 212

Man Fasal yang Keempat Belas Maka dapatlah diringankan keberatan fasal

mi.

Adapun

bunyi fasal itu pada buraman kontruk, yakni: Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dan Mentenimenterinya, tiada hehdak membiarkan di dalam Kenajaaa Lingga dan lUau dan takluknya, hal orang thbawa lagi, dan hal orang diperdagangkan; dan tiada hendak ia membiarkan hal sahaja dibawa masuk atau dibawa keluar. Maka kita pun menunjukkan bunyi seperti yang tersebut di bawah mi:
Maka benjanjilab Paduka Sen Sultan dan Menteri-menterinya tiada hendak rnembiarkan di dalam Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, ha! orang yang diperdagangkan; dan berjanjilah a pula menegahkan ha] sahaya dibawa ke]uar, dan demikian juga sahaya dibawa masuk, jika bukannya sahaya yang dihadiahkan kepada Paduka Sen Sultan, atau kepada Yang Dipertuan Ftiau oleh keluarganya yang diarn pada negeni yang asing

Adapun demikian juga tiadalah masuk pada nama pnang dipendagangkan, jika sahaya dibeli dengan maksud dimendahekakannya, akan mengambil pahala meriurut agama; itu pun dengan syarat, maksudnya itu disempurnakan juga, adanya. Maka hal sahaya yang lan ke tanah yang di bawah penintah Govermen itu dipulangkan. Maka inilah hendak disyaratkan kepada Fasal ke- 116, daripada aturan pemerintahan di dalam tanah Hindia Netherland. Maka sebab itu tiadalah dapat kita memberi penyahutan yang tentu pada sahabat kita. Adapun hal itu akan disembahkan ke bawah timbangan Sen Paduka Yang Dipertuan Besar Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Netherland, kerana tak dapal kita membicarakannya. Maka jika hal memulangkan sahaya, dengan jalan sepenti penmintaan sahabat kita itu tiada bersalahan dengan hukum, maka nescaya akan diadakan juga; tetapi hal itu dihukumkan oleh hakim bersalahan dengan hukum~apalah boleh buat, kerana hukum itu tak dapat dilawan oleh barang seorang hamba nakyat baginda Maharaja. Syahadan, kita pun inengetahui juga raja-raja dan orang besar-besan itu menjabat sahayanya dengan kemurahan, seum213

pama kelakuan emak bapak dengan anaknya; maka sebab inilah nescaya sahaya itu tiada menyakitkan hati tuannya, dengan jalan ia Ian. Maka penkataan pada awal fasal mi, yakni maka segala hukuman menyengsara atau mengudung onang itu, tetaplah dibuang, dan diganti dengan hukuman yang layak pada kesalahannya. Maka bunyi itu akan diganti dengan bunyi yang tensebut di bawah mi, yakni: Maka segala hukuman yang menyengsanakan, atau yang mengudung orang itu, dibuang oleh govermen Hindia Nethenland, diganti hendaknya oleh Paduka Sen Sultan dengan hukuman rahum*, adanya. Adapun jika terbunuh onang yang melawan pernerintahan atau pegawai-pegawai, hingga benbahaya nyawa pegawai itu, atau terbunuh onang yang membeni aib pada onang, hingga hanus seorang suami, atau bapa, atau saudana membelakan aib itu dengan senjata, dan dengan sebentar itu juga, iaitu dengan diturut adat negeni, maka sekalian itulah tiada masuk pada hukuman mati. Tentulis kepada 16 hanibulan Novemben tahun 1857. Tempat fandatangan tuan Johannes, Residen Riau

Mengasehani

214

BAB XXffl
PERJANJIAN BARU DENGAN BEBERAPA PINDAAN
Surat Pernyataan PADA ban Thalatha iaitu sehanibulan Disemben, tahun 1857, maka pada ketika itulab benhimpun di PulauPenyengat, di dalam istana Yang Di Pertuan Riau, Sultan Alauddin Syah, segala meneka yang tensebut di bawah mi, yakni: Yang pertania, Paduka Tuan Frederik Nicholas Johannes yang berpangkat Residen Riau, maka ialah melakukan hal bagi Govenmen Hmndia Nethenland, dan dengan nama Govenmen. Yang kedua, Paduka Sen Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah, yang bahanu diangkat jadi Sultan Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya, dani yang lagi ditetapkan hendaknya oleh Govenmen Hindia Netherland. Yang ketiga, Paduka Seni Sultan Alauddin Syah, yang bahanu dipilih jadi Yang Dipertuan Riau, iaitu hendak ditetapkan oleh Govenmen Hindia Netherland. Maka ialah ganti segala menteri Kenaj aan. Yang keempat, Tuan Henman Theodor Fnedenick Karel Willam van den Wal, yang benpangkat Assisten Residen, yang disunuh mengarang kitab Loghat bahasa Melayu dan Wilanda. Yang kelima, Tuan E. Netscher yang benpangkat komisar di kantorAlgemeen Sekertaris, Residen Riau, dan pada waktu mi mengembani Residen Riau. 215

Adapun maksud penhimpunan mi akan meneguhkan penjanjian antana Govermen Hindia Netherland dan Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, yang dikabulkan lagi hendaknya oleh Govenmen 1w. iaitu menunut putusan Paduka Sen Yang Dipentuan Besar Gabenor Jenenal atas tanah Hindia Netherland, yang terputus pada 23 haribulan September, tahun 1857, dengan Angka B2. Maka perjanjian itu telah dibicarakan antara kedua pihak, iaitu dengan penkataan senta dengan sunat-sunat. Syahadan, supayadilakukan hal mi, maka karangan perjanjian pada bahasa Melayu itu dibacanya oleh Tuan E. Netschen dengan seru suaranya. Maka setelah itu, lalu Paduka Sen Sultan dan Paduka Yang Dipertuan Riau itu ditanyakan oleh Paduka Tuan Residen Riau, jika telah sempurna mereka itu niendengar serta mengerti buraman itu. Maka setelah diaku yang demikian, maka Ialulah sunat penjanjian itu dibubuh cap dan tandatangan kedua pihak dibawahnya. Demikianlah dibuat pada tempat dan waktu tersebut di atas ml, adanya.

216

Butir-butir Pindaan Kepada Perjanjian Lama


Bahawa Paduka Tuan Residen dan segala daerah takluknya, yang jadi wakil Govermen Hindia Netherland, dan Paduka Sen Sultan Kerajaan Lingga dan Riau dan segala daerah takluknya, beserta dengan menteni-menteninya, berfikir ada beberapa syarat di dalam perjanjian yang terteguh pada bulan Disember, tahun 1857, antara Govermen Hindia Nethenland dengan Paduka Sen Sultan dan menteni-meteninya yang hanus diubah, atau diluaskan sedikit-sedikit; iaitu dengan diikut maksud yang tersebut pada syarat itu; sebab semenjak diteguhkan penjanjian itu, hal-ehwal telah berubah juga. Maka berjanjilah mereka itu, iaitu dengan dikabulkan lagi hendaknya oleh Paduka Sen Yang Dipertuan Besar Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Netherland, yakni:

Fasal I Maka lain danipada Tanjung Pinang, adalah beberapa tempat yang akan diletakkan pegawai Govermen Hindia Nethenland di situ, dengan diikuti Fasal 4 danipada perjanjian 10 hanibulan Disember, tahun 1857; iaitu supaya orang Cina rakyat Govermen yang makin han makin bertambah banyaknya, senang-senang dijaga; dan supaya mudah boleh membeni nasihat dan menunjukkan jalan kepada Paduka Sen Sultan dan menteni-rnenteninya. Fasal 2 Adapun tempat yang akan diletak pegawai yang tersebut pada Fasal di situ: 1. Daerah di Pulau Lingga, maka akan rneletakkan seorang assisten Residen di situ 2. Karimun. 3. PulauBunu. 4. Pengujan di Pulau Bintan. 5. Gotong Kijang, iaitu di Pulau Bintanjuga. Fasal 3 Maka Paduka Sen Sultan dan menteri-xnenteninya, tiada ia pegawai menghendaki penggantian, sebab melepaskan tanah akan tempat yang tensebut pada Fasal 2 dan ahlinya. Fasal 4 Maka oleh sebab itulah dijadikan bahagian tanah yang 217

teisebut di bawah ni, iaitu tentang hal-ehwal antara Govenmen dengan rak~atnya sendiri sahaja, yakni: I. Lingga. 2. Kanimun 3. Batam 4. Bintan sebelah utara 5. Bintan sebelah selatan 6. Tanjung Pinang Fasal $ Syahadan, sungguh pekenjaan merompak yang amat itu, dada lagi di dalam Kenajaan Lingga dan Riau dan segala daenah takluknya, maka segala pantai dan lam masih jauh juga danipada aman sejahtera adanya. Maka oleh kenana itulah, maka segala wang yang dibayan oleh Govenmen Hindia Nethenland kepada Sen Sultan, dan kepada rnenteni-menteninya, dan kepada kepala-kepalanya supaya ditegahkan pekerjaan merompak itu; iaitu diperhentikan dengan diikuti Fasal 13 danipada penjanjian 1 hanibulan Disember, tahun 1857. Maka Govermen Hindia Nethenland benjanji pula mengganti wang itu dengan bebenapa atunan polisi juga.

Penambahan
Kontrak zaman Sultan Abdul Rahman Muazam Syah Kerajaan Lingga: Bahawa mi sunat Penjanjian Pentambahan, yang tenteguh dan yang dikabulkan hendaknya kemudian oleh Paduka Sen Yang Dipertuan Besar Gabenor Jeneral atas tanah Hindia Nethenland; iaitu di antana Paduka Sen Tuan Joseph Ochos Salomon, Residen Riau, Lingga dan segala daenah takluknya, yang beroleh kuasa akan yang demikian itu, dengan finman paduka Sen Yang Dipentuan Besan Gabenor Jenenal di atas tanah Hindia Netherland, iaitu pihak sebelah, dan Paduka Sen Sultan Abdul Rahman Muazam Syah, Kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, bersenta dengan menteri-menterinya, pada pihak sebelah pula. Maka telah menimbang, hanuslah diubah atau diluaskan setengah atau setengahnya, sebab semenjak diteguhkan perjanjian yang telah lalu, hal-ehwal telah sudah benubah juga; iaitu perjanjian antara Govermen Hindia Netherland senta Marhum Paduka Sen Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah, ~ &~j--~j dan 218

Singa Nethenland, serta Menteri-menteninya, yang tenmaktub pada satu hanibulan Disemben, tahun 1857; iaitu yang sepenti telah berubah dengan Sunat Penjanjian Tambahan yang tenmaktub pada 30 hanibulan September tahun 1868; dan pada 17 hanibulan Oktoben, tahun 1881; dan II Januani, tahun 1887; maka benjanjilah meneka itu, sebagaimana yang tensebut di dalam fasal-fasal di bawah mi: Maka adalah fasal-fasal yang ada telah tersebut di dalam Kontnak yang telah termaktub pada I hanibulan Disember, tahun 1857, antara Govermen Hindia Netherland dengan Sen Paduka Yang Dipertuan Besar marhum Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah dan segala takluknya; laitu diubah yang pertamanya, pada Fasal yang ke 11, dan yang ke 12, dan Fasal yang ke3 1. Maka demikianlah juga di dalam Fasal yang ada tensebut pada penambahan Kontnak yang tenmaktub pada 30 hanibulan Septemben, tahun 1868; iaitu di dalam Fasal Yang Kedua, dan yang ke4, dan yang ke6, dan Fasal yang ke7, dengan daftan yang tensebut di dalam Fasal yang ke26 dani Kontnak yang tenmaktub pada I hanibulan Disember, tahun 1857; yakni daftan yang menyatakan segala cukal dan bia yang benadat dan benlaku di dalam Kenajaan Lingga dan Riau dengan takluknya. Maka adalah pada Fasal yang tensebut di atas in iaitu telah diubah sebagaimana yang ada tensebut di bawah mi: Hunuf satu Kontnak, yang tenmaktub pada 1 hanibulan Disemben, tahun 1857, Fasal Yang Kesembilan: Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan dengan segala mentenimenteninya, tidak hendak melepaskan hak akan menggali di dalam tanah, serta beroleh hasil dan penggalian itu kepada orang yang bukan anak buminya, jika dengan tidak muafakat dan sebicara dengan wakil Yang Dipertuan Besan Gabenon Jenenal di atas tanah Hmndia Netherland yang di Riau; supaya penggalian itu diaturkan dengan dicani seboleh-bolehnya keuntungan Sen Paduka Sultan dengan segala menteni-menteninya. Hal itu nanti ditimbang manamana menasabah dan berpatutan di atas antara kedua pihak dan pekerjaan yang tersebut itu. Maka di dalam hal itu, apabila telah bensekutu antana keduanya, maka Paduka Sen Sultan dengan segala menteni-menteninya, yang di dalam Kenajaan Lingga dan Riau dengan segala takluknya, maka berjanjilah juga menolong dengan seboleh-bolehnya di 219

dalam pekenjaan itu, lamanya.

dengan menjalankan keadilan selama-

Fasal yang Kedna Betas Maka benjanjiiah Paduka Sen Sultan dengan segala mentenilnenteninya, tiada hendak mempensewakan tanahnya kepada orang yang bangsa Enopah, atau orang yang disamakan dengan dia, meski bagaimana besannya sekalipun; dan begitu juga tiada sekalikali mempensewakan kepada onang lain yang bulcan dibilangkan anak buminya, adalah besarnya yang lebih dan senatus bau; dan di dalam satu bau tenhitung besannya, iaitu tujuh nibu sembilan puluh enam meter setengah. Maka apabila hendak menyewakan, iaitu hendaklah dengan setahu Govermen Hindia Netherland, supaya persewaan itu diaturkan bermuafakat dengan Govermen Hindia Nethenland. Tiap-tiap sekali dihukumkan wajib oleh Govermen Hindia Netherland, ataupun dengan tiada dipeliharakan banang yang laba kepada Govermen sendiri, hanyalah akan jadi penggunaan sedapatdapatnya bagi Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya; akan tetapi dengan ditunut seboleh-boleh undang-undang yang telah dijalankan di dalam tanah di bawah perintahan Govermen Hindia Netherland. Fasal yang Ketiga Belas Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan dengan segala menteninya hendak menegahkan hal perompak dan penyamun, dan menyuruh onang-orang menegahkan dengan sekuasanya; dan tiada membeni tempat penlindungan pada orang yang diketahuinya, atau onang yang ditunjukkan oleh Paduka Tuan Residen Riau, manamana yang tensangka membuat salah jadi penompak atau penyamun itu, atau yang tensangka campun di dalam membuat salah nompak dan samun itu. Hal itu Paduka Sen Sultan dengan segala menterinya benjanji, hendak menyuruh menagkap dan menyerahkan kepada Paduka Seni Tuan Residen Riau. Segala meneka yang demikian itu dihukumkan dengan menunut adat istiadat negeri yang sejati. Jikalau tenkena pada nakyat Govermen Hindia Nedenland yang melakukan pekerjaan itu, nanti disenahkan kepada wakilnya Govenmen Hindia Netherland, Paduka 5th Tuan Residen Riau. 220

Fasal yang Ketiga Puhih Satu Maka yang melakukan pemenintahan Kerajaan Lingga dan Riau dengan takluknya, di bawah titah Paduka Sen Sultan dengan menunut perjanjian dan atunan yang tersebut di dalam perjanjian mi. Maka Raja Muda itu sentiasa akan dipilih pada antana Raja Bugis, dan dengan didahulukan anak cucu al marhum Raja Jaafan. Maka ia akan digelan Yang Dipertuan Riau; senta ia akan duduk di Pulau Penyengat, di dalam istana kerajaan yang telah diperbuat dan diduduki oleh Seni Paduka Yang Dipentuan Riau, Raja Muhammad Yusuf. Adapun Raja Muda itu, dipilih oleh Paduka Sen Sultan dan dengan benmuafakat dengan Paduka Sen Tuan Residen Riau. Adapun pilihan Raja Muda itu, disyaratkan kepada kabul Gbvermen Hindia Nethenland. Maka apabila terdini seonang Raja Muda, maka lalu dipilih akan penggantinya, supaya ditegahkan sesuatu jalan yang lain. Adapun pilihan itu akan disyaratkan kepada kabul Govenmen Hindia Nethenland. Maka pilihan itu dikenjakan tiap-tiap tiada nenggantinya yang demikian itu, dengan apajuajalannya. Maka benjanjilah Paduka Sen Sultan, menyenahkan pemenintahan kerajaan kepada Raja Muda itu;. dan tiadalah ia akan benmuafakat atas hal itu dengan onang lain; dan tiadalah ia akan meffibayar seseonang yang lain bencampun hal pemenintahan kenajaan itu dengan membelakangkan Raja Muda itu, atau mombicanakan hal itu dengan Paduka Seni Sultan sendini. B. Maka adalh yang tersebut di dalani pengubahan KONTRAK yang tenmaktub pada 30 haribulan September. tahim 1868: Fasal yang Kedna Maka adalah tendapat tempat yang akan diletakkan pegawai yang tersebut pada Fasal Satu, ada di situ; 1. laitu di Pulau Lingga maka akan diletakkan seorang Assistant Residen di situ. 2. Di Pulau Kanimun Besan.

3. Di Pulau Bayan.

Fasal yang teempat Maka oleh sebab itulah dijadikan bahagian tanah yang tensebut i, iaitu tentang hal-ehwal antana Govermen Hindia Nether221

land dengan nakyatnya sendini sahaja, yakni: I. Lingga 2. Kanimun 3. Batam

4. Tanjung Pinang
Fasal yang Keenam Syahadan, supaya dihilangkan segala kesukanan yang tcnbit danipada penkana daenah pak Govermen, sehinggakan kepada sebahagi sahaja danipada segala pulau-pulau yang masuk kepada Kerajaan Lingga dan Riau dan segala daenah takluknya. Maka benjanjilah Paduka Seni Sultan dan segala menteninya, bahawa pak Hindi Nethenland, iaitu tentang pak Govenme yang laku pada masa mi, diluaskan kepada segala ~anahdan pulau-pulau yang masuk kepada Kenaj~an Lingga dan Riau dan segala daenah takluknya, iaitu dengan dikecualikan Tokong Pulau yang tujuh di Laut China. Fasal yang Ketnjuh Maka dengan diikut Fasal 24 danipada Penjanjian 1 hanibulan Disember, tahun 1857, maka Govermen Hindia Netherland, hitungan dan I hanibulan Januani, tahun 1887, atau danipada han yang lain, yang akan ditetapkan lagi oleh Paduka Seni Yang Dipentuan Besar Gabenor Jenenal, iaitu Govenmen menentukan tiaptiap tahun, tiga puluh Iima nibu nupiah bagi Paduka Sen Sultan dan bagi segala gantinya; dan dua puluh lima nibu nupiah bagi Paduka Sen Raja Muda Riau dan bagi segala gantinya. Daftar Cukai, Bia. Di bawah mi ialah daftan pada menyatakan segala cukai dan bia yang tenadat, dan yang benlaku dm dalam Kenajaan Lingga dan Riau dan takluknya: Bab A Segala cukai bia di atas hal penniagaan, yakni: i. Tujuh puluh lima sen ?inggit atas tiap-tiap satu guni, penahu yang benoleh sunat izin belayan keluan kenajaan; maka bia itu dibayan ketika tiap-tiap penahu itu belayan keluan kenajaan. ii. Tujuh puluh lima sen ringgit tiap-tiap senatus tampin sagu apabila dibawa keluan dan kenajaan. Adapun 100 tampin itu yang jadi lima pikul benatnya. 222

Bab B Segala cukai atas hal-ehwal perusahaan tanah: I. Enam ninggit setahun atas tiap-tiap satu ladang gambir yang kecil; dan dua belas ninggit atas tiap-tiap ladang gambin yang besan, yang di dalam kenajaan Lingga dan Riu dengan takluknya; dan dikecualikan di mana-mana ladang gambin yang telah jadi lebih dahulu danipada daftar i, iaitu dia membayan cukainya empat ninggit dan lima ninggit hingga enam ninggit, dan menilik kepada sebenapa luas ladang itu kecil, sedang, atau besannya.

Bab C Segala cukai bia atas onang: i) Tiga puluh dua sen setengah atas tiap-tiap seonang~yang hendak ineninggalkan kerajaan, yang mengambil sunat izin yang demikian itu. ii) Suatu bia yang dipunggut tiap-tiap tahun, atas tiap-tiap satu kelamin pada segala pulau yang masuk pada jumlah Pulaupulau Natuna, dan Pulau-pulau Anambas, dan Pulau Timbalan, !~.ituyang disebut onang negeni Pulau Tujuh. In) Diambil di dalam sebuah kedai iaitu di dalam satu-satu bulan, dan dua puluh sen ninggit hingga satu ninggit. Maka ditimbang itu atas besar kecil perniagaan. Maka adalah cukai mi diambil kepada bangsa yang lain, yang bukan dibilangkan anak buini, yang duduk di luar establis,nent di dalam Kerajaan Lingga, Riau dengan takluknya, maka demikianlah juga dikecualikan dan peraturan mi onang yang duduk di dalam kampung Cina, Daik; dan di dalam kampung Cina Senggarang, di afdellng* Tanjung Pinang. Maka begitu juga kepada tanah-tanah penkedaian yang di dalam ladang gambir, yang telah dicukai itu. Maka adalah hal-ehwal itu tentinggallah saja bagaimana yang telah biasa jua.

Bab II, Pekerjaan Raja


Apabila Paduka Sen Sultan atau menteni-menterinya benlengkap penahu, maka wajiblah atas onang isi negeni yang dikenahkan demikian itu jadi isipenahu; iaitu dengan dipenoleh sekadan makan sahaja selama ia mengenjakan pekenjaan itu. Adapun isi negeni itu atas dua penkana, pentama, onang baik; kedua, nakyat. Maka pekenjaan rakyat itu, hingga
Bahagian

223

100 hani sahaja Iamanya; dan pekenjaan onang baik itu, hingga tamat pekerjaan rajajua, adanya. Syahadan lagi, maka segala pokok kayu di dalam hutan, dan segala benda yang di dalam tanah itu, dikatakan milik naja; dan naja yang mengizinkan pada onang yang menebang kayu, dan mencani atau menggali benda itu; iaitu dengan harga pada fikinan naja, yang harus disyanatkan atas tiap-tiap satu penkana; akan tetapi disyanatkan pada atunan itu, iaitu hamba nakyat naja sendini. Maka tenizinlah pada meneka itu mencani nezekinya di dalam hutan; dikecualikan menebang kayu bakal tiang wangkang; dan kayu kenanji bakal kemudi wangkang; dan kayu kelidang bakal keranda onang Cina mati. Syahadan, jikalau banang yang dicani oleh meneka itu di dalam hutan yang hendak dipenniagakan, maka handaklah meneka itu membayan cukai di dalam sepuluh cabut satu; baik dan benda yang didapatinya itu, atau dan harganya; iaitu dengan menunut peratunan padatempat-tempat yang dikenjakann~itu. Maka adalah yang didapatnya itu baik dan kayu-kayan atau lainnya. Maka adalah hal menebang kayu api atas masak gambin itu, bebaslah danipada membayan cukai bia bagi onang yang empunya pencanian masak gambin itu, baik apa jua bangsanya. Maka adapun sepenti cukai agan-agan, iaitu tetap selama-lamanya kepada Sen Paduka Sultan Lingga, 60 bahana di dalam satu tahun; iaitu agan-agan yang didapati di dalam laut dan pantaipantai di dalam pulau-pulau yang masuk bilangan di bawah pihak Pulau Lingga; dan 20 bahana satu tahun agan-agan yaug didapati di laut-laut dan di pantai-pantai di pulau-pulau yang masuk bilangan pulau-pulau yang di sebelah pihak Riau. Demikianlah dengan tenteguh di Penyengat pada 26 hanibulan Januani, tahun 1888. Maka sunat Kontnak mi dipenbuat empat, bensamaan bunyinya; senta telah ditanuh cap dan tandatangan Paduka Sen Tuan Residen Riau, Lingga dengan takluknya, yang telah jadi kuasa dan Govenmen Hindia Netherland dan Sultan Abdul ,Rahman Muazam Syah, Kenajaan Riau dan Lingga dengan segala talcluknya, senta Raja Muhammad Yusuf, Seni Paduka Yang Dipentuan Riau. Samburigan Perjanjian 1. Bahawa ml sunat penjanjian pentambahan, yang tenteguh dan 224

yang dikabulkan hendaknya kemudian oleh Sen Paduka Yang Dipentuan Besan Gabenon Jenenal di atas Hindia Nethenland, laitu antana: Sen Paduka Tuan Adolf Menkus Jan-sens, Residen Riau dan segala daenah takluknya, yang dikuasakan oleh Govenmen Hindia Nethenland dan Sen Paduka Tuan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah, Sultan Lingga, Riau dan daenah takluknya, senta dengan nienteni-menteninya. 2. Oleh kenana sudah ditimbang, hanus ditenima oleh Govenmen Hindia Nethenland kepada Kenajaan Lingga, Riau, kuasa memungut cukai, dan Fasal yang dipungut sekanang oleh Sen Paduka Tuan Sultan dan menteni-menteninya, di dalam jajahannya di Pulau Penca; iaitu dengan menunut sepanjang Angka 2, dan Fasal 24, dani perjanjian yang telah dipenbuat pada I hanibulan Disemben, 1857; atana Govenmen Hindia Nethenland dan Manhum Sen Paduka Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, yang tenhias dengan Bintang singa Nethenland, Sultan Riau, Lingga, dan menteti-meteninya; iaitu sudah muafakat, sebagaimana yang tensebut di bawah mi: 3. Sen Paduka Tuan Sultan dan menteni-menterinya, menyenahkan kepada Govenmen Hindia Nethenland kekuasaan menenima bia dani banang yang masuk ke dalam, dan banang yang keluan dan jajahan Kenajaan Lingga, Riau yang di Pulau Penca, mulai dani waktu bila ditentukan oleh Seni Paduka Yang Dipentuan Besan Gabenon Jenenal; iaitu bia yang ditenima oleh Kenajaan Lingga Riau, menunut sambungan Kontnak yang tenmaktub pada 26 Januari, tahun 1888, dan yang disenahkan oleh kerajaan kepada Govenmen Hindia Nethenland; iaitu: 4. Pentama sagu yang dibawa keluan dan jajahan yang tensebut di atas tadi; iaitu 75 sen ninggit dalam setiap senatus tampin disamakan dengan 5 pikul. 5. Kedua Cukai 10 (sepuluh penatus) dan barang-barang hutan, juga tenmasuk kayu-kayan, yang dikumpulkan di tanahtanah yang tensebut di atas mi, yang hendak dipenniagakan; iaitu dengan sekehendak yang empunya, membayan icy dan banangbanang atau dan hanganya, menunut hanga di negeri itu. 6. Akan ganti kenugian dan hasil yang telah disenahkan mi, Govenmen Hindia Nethenland membayan kepada Yang Dipertuan Riau dan penggantinya tiap-tiap tahun L36,000 (tiga puluh enam

225

nibu nupiah); yang dibayan tiap-tiap bulan L3,000 (tiga nibu nupiah). 7. Maka kuasalah Govenmen Hindia Nethenland, buat keuntungannya menenima, atau sunuh menenima, mengubahkan, menghapuskan, atau mengganti dengan lain-lain cukai-cukai; sekalian itu menunut yang patut di dalam timbangan. Demikianlah telah ditetapkan di Tanjung Pinang, pada 22 hanibulan Disemben, tahun 1897, dengan dibuatkan sunat empat helai, yang sama bunyinya; dan ditanuh tandatangan, di meteni cap mohor danipada kita, Tuan Adolf Menkus Jan-sens, Residen Riau dan segala daerah takluknya; Sen Paduka Tuan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah, Sultan dani Lingga Riau serta jajahannya; dan Seni Paduka Raja Muhammad Yusuf, Yang Dipentuan Riau, adanya.

226

dcEr/V

Tuan

Cv!<Al ,__s(

~nA1 i-~l

btXENt~ecfltJ

.,r~ ____

i>

/6

1-4
U

C?V)_~CL1

~_;~

~,

Of

J~c

faa.
-

in

H
I

fc:~LL._2i;

c,~ ~

c.~ ~:,~ ,~

c~i~

i
~~/~~Aq~ ~

/,~ ~

/
a

~,,_..

~p
~11.

~iz.4.

c-~

4
1
/4~

c,~~.:; i~0

,4~-

~-t~~

c4~.
~fr.
~I

c.>--I)-

4]

.1

6
/dIe~
/0

/4Jo frc#~4~.,Y

/4

q)

/0

4-

~
Ct~

6
-

-.

.
4i~

c.3T.ea

z,~4

c-t.R~ /0

oJ~~--_;-- /~2

4~cr4)

jC#CaA~ /0

.-~J

j~a
c4cae .t 0 cJ&tcrlt._
,,~cft

u.

,p

/0

L,_i

/OP
cYc~.-;~a

7/0.

..r-o

-.4-

A/il.
a

c4~. . 4-I-.

/fl

~Wce

s,

c_.

~ z~~>L~

/0

/2

/oo

Is,,,
~

ct

_-.

/a/o
_

44:

k/

...: -

/n
/fl

~/4td

c~t~o.4~qr_y

~j,j(.&~j,j cJ&...

Cs.

f CJ~

if

XXIV
KEIENTUAN WATASAN TANAB
DI BAWAH ml dinyatakan beberapa hudud tanah-tanah yang telah ditetapkan oleh kerajaan Riau, daripada zaman Almarhum Jaafar, hingga masa Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi, Raja Muda Riau Lingga: Watasan-watasan Tanjung Pinang, bahagian tanah Govermen yang telah ditentukan watasannya, dan telah ditetapkan dengan surat dan mohor, adalah seperti yang tersebut di dalain Perjanjian hal menetapkan watasan tanah Tanjung Pinang, yang jadi bahagian Govermen Hindia Netherland di Riau seperti tersebut di bawahini:

AMAL Perjanjian menentukan tanah yang jadi bahagian Govermen Netherland di Tanjung Pinang, yang terteguh antara Raja Muda Jaafar, Yang Dipertuan Riau, dan wakil Sultan Abdul Rahman Syah, Yang Dipertuan Besar Negeri Johor, Pahang, Riau, Lingga dan segala takluknya disebelah pihak, dan yang bertandatangan di bawah i, Residen Riau, yang diperwakilkan kepada itu seturut perintah Sen Paduka Tuan Gabenor Melaka dan segala takluknya, disebelah pihak pula. Pertama Maka Sen Paduka Yang Dipertuan Besar, Sultan Abdul Rahman, dan Sen Paduka Yang Dipertuan Muda, Raja Jaafar, dengan segala kesukaan yang sempurna, ia menyerahkan kepada 232

Govermen Nethenland segala tanah antana Benteng dan Selat Muf, kemudian mudik Sungai Simpang, hingga kepada kebun Gambir, yang sekarang mi diduduki dan dimiliki oleh drang Cina yang bernama Kee flee. Maka daripada Kebun Gambin itu, penbatasan akan mengikut jalan, hingga kepada Sungai Pulai. Maka dani sungai itu pun penbatasan ditentukan lagi oleh Tenusan Riau itu; tanah yang sebelah kini akan masuk kepada tanah Govermen Nethenland, dan Pulau Bayan itu masuk tanah Govenmen juga. Kedua Maka Sultan Abdul Rahman membuat syarat, iaitu di mana makam raja yang dahulu yang pertama, di Sungai Bukit, di Sungai Kalang; kedua, di pulau kecil yang bernama Binam Dewa; ketiga, tempat yang bernama Kanipung Melayu; keempat, Tanjung Ungkat, antana Sungai Payung dan Sungai Pancur. Maka empat tempat itu luasnya tiga roda atau seribu dua rams langkah kelilingnya. Maka tempat-tempat itu sungguhpun masuk ia kepada tanah Govermen. tiada boleh dibuat penubahan; dan onang pun tiada botch menduduki tempat itu, kalau tiada dengan izin yang tentu daripada pemenintahan negeni di Tanjung Pinang; dan lain danipada naja-naja, seorang pun tiada boleh mendekati tempat itu.

Ketiga Oleh kerana Govenmen Nedenland telah menyunuh menutup Sungai Terusan Riau, yang ditanah Sultan Abdul Rahman dan Raja Muda Jaafar, akan jadi kebajikan negeni, seonang pun baik raja-raja, baik orang banyak, tiada boleh membuka sungai itu, atau mengubahkan tebingnya; hanyalah Govenmen Netherland sendini yang boleh. Kemudian, supaya ditetapkan segala yang tersebut di atas mi, akan jadi tanda penjanjian mi; maka Raja Jaafan, wakil Sultan Abdul Rahman, menaruh cap besan di bawah sunat mi; dan wakilwakil sebelah-menyebelah yang akan menentukan penbatasan itu, telah membubuh tandatangan di bawah surat mi, iaitu jadi saksi. cap Raja Jaafan Dipihak Raja Muda Jaafan Dato Syahbandan Abdullah. 233.

Terbeni di dalam istana Raja Muda Jaafan, Syaaban, tahun 1235, atau 29 hanibulan Februani, tahun 1818, danipada pihak Gabenon Melaka. Residen Watasan Penjagaan Kapal di Batam Penkana watasan penjagaan kapal di Batam telah ditetapkan pada 22 Jamadilakhin, han Sabtu, sanah 1301; iaitu: Dani Pulau Sandam menuju Pulau Laut; dani situ menuju ke Selat Tiung, benlingkung ke Tanjung Sembulang; dan situ tenus ke Malang Onang, benlingkung ke Pulau Nungsa; dan situ tenus ke Terumbu Angkup; dan situ menulu ke Pulau Sandam. maka segala pulau-pulau yang tensebut di dalam lingkungan itu afdeling Batam. Watasan Penjagaan Kapal di keteman dan Manda Dipentetapkan pada 29 haribulan Rabiulakhir, sanah 1311. Dan Sungai Tanjung Dato menuju Sungai Bunian, pada satu kayu yang bennama tenggayun, dan situ menurut banat daya hingga ke hulu Sungal Batang Turnu. Maka pihak selatan dan timun gunisan itu, bahagian Aniin Manda; dan pihak utana dan banatnya itu bahagian Amin Keman. Watasan Penjagaan Penghulu Pulau Eaut Ditetapkan pada 18 hanibulan Safan, sanah 1310. Dani Kampung Tanjung Siawak dan kesebelah menenggaranya membawa ke Tanjung Lumuk, adanya. Watasan Penjagaan Maharaja LeIaPatinggi Pegangan Onang Kaya Setia Maharaja Lela dengan1 Patinggi Pulau Senasan, ditetapkan pada 26 hanibulan Rejab, sanah 1312. Dan Kampung Teluk Seguni dan Kampung Batu pegangan Onang Kaya Setia Maharaja Lela, dan dani Kampung Tengah dan Kampung Melayu, pegangan Onang Kaya Maharaja Patinggi, adanya. Watasan Sulit dan Batam Watasan SuEt dan Batam (Pulau Buluh), yang bahanu di234

tetapkan pada 22 hanibulan Safan, sanah 13 13. di sini tempat cap Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi di sini tandatangan Bahawa kita Seni Paduka Yang Dipentuan Muda Riau dan Lingga senta daenah takluknya sekalian, telah menentukan watasan antana Pulau Buluh dan Sulit. Maka adalah Pulau SuEt dan Pulau Selat (Mai/Maya), serta pulau-pulau di dalam selat antara keduanya itu, masuk jadi watasan Sulit, sebagaimana yang di dalam genan yang telah kita tetapkan. Mana yang diluan lingkungan itu, jadi watasan Pulau Buluh. Maka jikalau ada anak buah Batln yang di dalam lingkungan SuEt, duduk pada watasan yang lain, maka masuklah jadi jumlah di bawah penjagaan kepala yang memegang watasan yang didudukinya; kenana itu, jika ada sesuatu halnya dengan batinnya, hendalclah maklumkan kepada kepala yang memegang watasan itu. Tiadalah boleh kepala yang di Sulit, membuat pekenjaan dengan sendin~nya;dan bila tiada dihinaukannya hendaklah dmapakkan ke Mahkamah Pulau Penyengat, adanya. Maka hal watasan yang tersebut itu, hanus dihapuskan atau diubahkan di belakang kelak, jikalau difikinkan benfaedah bagi kenajaan, adanya. (Sunat mi dipenbuat 3. Satu disenahkan kapada Tengku Uman, Amin Batan; dan satu disenahkan kepada Raja Abdul Rahman, Kepala Sulit; dan satu tinggal di Mahkamah Raya). Watasan Pulau Buluh dan Nungsa Watasan Pulau Buluh dengan Nungsa yang banu ditetapkan pada22Safan, sanah 1313. di sini tempat cap Yang Dipentuan Muda Raj a Di sini tandatangan Muhammad Yusuf al-Ahmadi Bahawa kita Seni Paduka yang Dipentuan Muda Riau dan Lingga senta daeah takluknya sekali, telah menentukan watasan antara Pulau Buluh dengan Nungsa. Maka adalah dimulai dan Tanjung Piayu, tanah Batam, menuju Sungai Mintaru maka

235

pihak selatan ganisan itu jadi watasan Pulau Buluh, dan pihak utananya jadi watasan Nungsa. Maka jika ada anak ketuaan nakyat yang di dalam watasan Nungsa duduk pada watasan yang lain, maka masuklah ia jadi jurnlah di bawah penjagaan kepala yang watasan yang didudukinya. Kenana itu, jika ada sesuatu halnya dengan btinnya, hendaklah maklumkan kepada kepala yang memegang watasan itu; tiadalah boich kepala yang di Nungsa mempenbuat pekenjaan dengan sendirmnya; dan jika tiada dihinaukannya, hendaklah dirapakkan ke Mahkainah Pulau Penyengat, adanya. (Sunat ml diperbuat tiga. Satu disenahkan kepada Amin Nungsa, dan saw kepada tengku Uman, Amin Pulau Buluh, satu kepada kenajaan, di Mahkamah Riau). Watasan Pulau Buru Karimun Ketetapan watasan antana Amin Pulau Buru dengan Kanimun, ditetapkan pada 7 haribulan Jamadilakhin, han Khaniis, tahun 1313. Dipenbuat tiga; satu tinggal di Mahkamah; satu kepada Amin Bunu; satu kepada Amin Karimun.

cap Duli Yang Dipertuan


Riau, Raja Muhammad Yusuf

di sini tandatangan

al-Ahmadi
Bahawa kita Sen Paduka Yang Dipentuan Muda Riau dan Lmngga serta daenah takluknya sekalian, telah tentukan watasan antana Pulu Bunu dan Kanimun. Maka adalah dimulai watasan itu dan muka banat daya Selat Ungunan, berlingkung menunut selat itu hingga muka Selat Belat yang disebelah tenggana; maka berlingkung menurut selat itu, hingga Tanjung Belat yang dipihak barat laut, dan dani situ menuju Sungai Seni Menanti, tanah Gunung Papan; dan dani situ membelah Pulau Gunung Papan, tenus menuju Pulau Nibung, dan dani situ menuju Pulau Pandan. Maka disebelah pihak selatan dan tenggana watasati itu bahagian pihak Amin Bunu; dan di sebelah banat dan utananya bahagian pihak Amin Kanimun, dengan segala pulau-pulau yang di dalam lingkungan yang telah ditentukan di dalam geran. Maka jika ada anak ketuaan yang di dalam watasan Pulau Kanimun duduk pada watasan yang lain, maka masuklah ia jadi jumlah di bawah penjagaan kepala yang memegang watasan yang didudukinya; kenana itu, jika ada sesuatu halnya dengan batinnya, 236

hendaklah dimaklumkan kepada kepala yang memegang watasan 1w; tiada boleh kepala yang di pulau kanimun membuat pekerjaan dengan sendmnmnya; dan jika tiada dihinaukannya, hendaklah dinpakkan ke Mahkamah Pulau Penyengat, adanya. maka watasan yang tensebut itu hanus dihapuskan atau diubah, jikalau belakangnya kelak dmfik~nkanbenfaedah bagi kerajaan, adanya. Danipada sah dengan nyatanya, telah adalah mohon dan tandatangan kita tenmeteni ke atas satan in adanya. Watasan Keteman dengan Dani Ketentuan atunan watasan Keteman dan Dani bebenapa hal: 1. Adapun segala yang menjadi hasil kenajaan yang keluar dan Sungai Dani, iaitu dipungut oleh Dani. 2. Adapun segala orang yang duduk path watasan Dani membawa banang yang menjadi hasil kenajaan di dalam watasan keteman, maka yang memungut hasilnya itu, itulah Kepala keteman; dan demikian juga segala onang yang duduk pada watasan Dani, apabila membawa banang yang menjadm hasil kenajaan ke Sungal Dani, iaitu dipungut oleh Kepala Dani. 3. Adapun jikalau onang yang duduk pada watasan Keteman benbantah dengan onang yang duduk di watasan Dani, maka penkana itu dipeniksa oleh kepala tempat timbul perbantahan itu. 4. Jika timbul sesuatu penkana yang menjadi penselisihan danihal ehwal kuasa antara Dani dan Keteman, maka hendaklah pensembahkan ke Rlau; ditunut apa keputusan kenajaan, adanya. (Tenmaktub pada 16 hanibulan Muhannam, harm Ahad, sanah 1318). Watasan yang Belum Ditentukan dengan Surat Watasan kenajaan Indenagini dengan Rian ada ciua. Pentama, watasan Indenagiri sungal dengan gaung danipada Anak Setenkah hingga satu Talang bernama Talang Siak. Dani situ menuju ke Sungai Kampar. Kedua, watasan Indenagini dengan Retih, iaitu Sungal Pengalihan dan Semuntal; dan suku yang empat itu, tenmasuk di dalam kenajaan Riau, iaitu jadi penmakanan Raja Buntit dan Engku Tengah, keduanya puteni Yang Dipentuan Raja Haji, Almanhum Teluk Ketapang, dengan puteni Sultan Salehuddin yang bennama Raja Halimah. Ditetapkan yang demikian itu pada tahun 1177.

237

Watasan antana Jambi dengan Riau disebelah Iautnya, iaitu Tanjung Labu; dan sebelah daratnya pada tempat bennama Dunian di Takik Raja. Maka pihak timurnya bahagian Riau; dan pihak banatnya bahagian Jambi; kampung bennama Pengkalan Kedapatan. Adalah masa dipenbuat watasan itu tiada dapat tanikhnya, kerana disebut penwatasan itu antana Jambi dengan Indenagini. Maka diambil oleli anak naja suku Minangkabau bennama Raja Lais dan Raja Mustika daripada Sultan Indenagini. Maka pada tahun 1169, diperangi oleh Yang Dipentuan Riau, Raja Haji, akan tempat-tempat itu, dan diambil danipada kedua anak naja itu. Pada tahun 1177, diwataskan antana Indenagini dengan Retih; maka jadilah watasan itu antana Retih dengan Jambi. Adapun Gaung, iaitu watasan Gaung; dani sungai Anak Seterkah, dan utananya berwatasan dengan Manda hingga Sungai Bentayan. Manda benwatasan dengan Keteman hingga Sungai Tall Dandan, dan utaranya bersempadan dengan Kampar hingga Tanjung Ungka. Lingga benwatasan dengan Riau hingga Pulau Abang.

Menentukan Permuafakatan
Di bawah jul menyatakan penkana salman sunat menentukan penmuafakatan atas menetapkan pegawai kenajaan Riau, zaman Sultan Badnul Alam Syah, dan Raja Mi~danyaManhum Abdullah Munsyid at Khalidi. Hijnah al-Nabi salallahu alaihi wassalam sanah 1374, kepada 28 hanibulan Rabiulakhin yaumil Selasa, jam pukul empat, dewasa inilah orang di dalani mesyuanat mengeluankan suatu fikinan pada jalan yang memberi kebajikan pada negeni, dengan timbangan yang patut. Maka bertitah Ke Bawah Dull Yang Dipertuan kepada Engku Haji All senta Onang Kaya Muda Haji Ibrahim, danihal penkata yang demikian itu: Baiklah tuan-tuan benmesyuanat benempat; mana-mana kenapatan muafakat Onang Empat, saya tenima. Maka ketika hampin Maghnib, maka Haji lbnahim itupun pergilah mendapat akan Tengku Nung. Maka benjumpa Haji Hassan, Penggawa Lingga, di numah Tengku Nung. Maka lalulah disilakan oleh Onang Kaya Muda akan Tengku Nung itu bersamasama dengan Dato Penggawa, akan pergi kepada Engku Haji All. 238

Maka lepas sembahyang Maghnib, lalulah benjalan ke rumah Engku Haji Aim. Maka bermesyuanatlah benempat onang: Pertama, Engku Haji All; kedua, Tengku Nung; ketiga, Haji Ibnahim, Orang Kaya Muda; kekempat, Hail Hassan, Penggawa Lingga. Maka manakala sudah putus menyuarat, lalulah membuat suatu sunat dipensembahkan pada ICe Bawah Dull Baginda Yang Dipentuan Besar, Sulaiman Badrul Alam Syah, kepada 23 hanibuIan 1w, malam Khamis itu juga; dengan bentandatangan benempat onang yang tersebut itu pada sunat yang dipensembahkan itu. Maka yang membawa sunat itu Raja Bih, bensama-sama dengan Encik Muhammad, adik Dato Penggawa Hassan itu. Maka Ke Bawah Duli Baginda itu pun sangatlah suka mendengan akan mesyuanat itu. Maka pagi-pagi, lantas ICe Bawah Duli Baginda mengunniakan satu surat kepada Dull Yang Dipertuan Muda. Maka ICe Bawah Dull Yang Dipertuan Muda pun menyembahkan balasan sunat baginda itu. Maka dijalankan perkara mana-mana yang tensebut di dalain sunat ICe Bawah Dull Yang Dipertuan Besan itu. Maka han Khamis itu juga datang Tuan Von de Wall kepada Dull Yang Dipentuan, benmesyuanat akan perkara menambahnaxnbah akan hasil di Llngga. Serta sudah putus mesyuanat itu, maka Tuan Von de Wall pun batik. Kemudian, maka dititahkan oleh ICe Bawah Dull Yang Diper-. tuan, Onang Benempat akan mengatur bahagian-babagian segala pegawai dan menteri senta anak raja-naja, masing-masing dengan dikunniakan makanan atas masing-masing kadan, sepenti yang tersebut dalam satu daftar alamatnya. Syahadan, adapun bunyi segala surat yang tensebqt di atas itu adalah tersalin di bawah ml; supaya banang siapa yang akan mendapat pangkat pekenjaan kenajaan, maka hendaklah tahu atas kadax jabatan pangkatnya; kenana kebanyakan pegawai-pegawal jadi benkelinu, dengan ~ebabtiada masing-masing mengetahul atas kadar pangkatnya. Adapun sebab dipenbuat akan surat yang demikian mi dengan dimesyuanatkan, akan menjadi pengunaan di belakangnya; dan dipakai akan apa-apa penatunan yang tersebut ml, demikianlah adanya. Pada tanikh sanah 1274, kepada 23 hanibulan Rabiulakhir, malam Khamis, jam pukul 7; dewasa itulah patmk tua ayahanda, 239

Haji All, senta saudara patik tua ayahanda, Tengku Nung; dengan bensama-sama patik itu hamba tua iaitu Haji Ibnahim, Orang Kaya Muda; senta patik itu Penggawa Haji Hassan. Maka telah benmesyuanatlah patik berempat orang, yang putus pada ijtihad itu; iaitu hasil yang dapat danipada Govermen delapan natus nupmah penak. Maka dengan pensantapan Ke Bawah Duli sendini, senta kekanda dan adinda dan anakanda-anakanda, dengan segala patikpatik yang dititahkan menanggung pekerajaan, itu pun belum memadai. Maka dimanalah dapat hendak diperbuat pada pekenjaan yang lain; melainkan patik benempat benmohon akan dikabulkan sembah patik- patik berempat. Maka jika ada dengan limpah kunnia, melainkan dipohonkan supaya ICe Bawah Duli Tuanku, kunr~iasatu sunat titah kepada ayahanda Yang Dipertuan Muda, demikianlah bunyinya, dengan khat ke bawah duli sendini, adanya. Bunyi Surat yang Dipertuan Besar Seni Paduka anakahda Yang Dipentuan Besan mernbayankan kepada Paduka ayahanda Raja Muda; adapun akan hal Sen Paduka anakanda ml, yang Paduka ayahanda pun lebih-lebih tahu, melamnkan tiadalah Sen Paduka anakanda hanap pada yang lain danipada !aduka ayahandalah yang boleh mengikhtiarkan halehwal Sen Paduka anakanda. Maka sekanang Sen Puduka anakanda, pada masa ml sangatlah kepicikan; kenana Paduka ayahanda pun tenlebih-lebih pula mengetahumnya akan pihak hasil-liasil yang dapat di Lingga, dan yang dapat danipada Govenmen, yang masuk dan yang hendak dikeluankan, demikianlah adanya. Surat Jawab dai Yang Dipertuan Muda Paduka ayahanda Raja Muda meratalckan sembah ICe Bawah Dull Sen Paduka anakanda Yang Maha Mulla Yang Dipertuan Besan, Sultan Sulaiman Badrul Alam ~yah. Syahadan, adalah seperti titah Sen Paduka anakanda itu, mafhumiah paduka ayahanda. Maka sekanang, paduka ayahanda masukkanlah titah Sen paduka anakanda itu di dalam mesyuanat Aiwazira. Akan sekanang paduka ayahanda memanggillah: Pentama, ayahanda
Meneranglcan, menyatakan, menghuraikan

240

Haji All; kedua Tengku Nung; ketiga, patik itu Onang Kaya Muda; Keempat, patik itu Penggawa Lingga. Kemudian, maka patik ayahanda mendengankan timbangan orang yang benempat itu. Kemudian, apa-apa yang jadi, boleh paduka ayahanda mesyuarat dengan Residen Riau. Bolehlkh paduka ayahanda mengadap Sen Paduka anakanda, dan bolehlah kita bertiga memutuskan. Apabila putus, lantas dijalankan. Inilah atunan pada pekerjaan yang lagi akan datatig dan beglnilah atunannya supaya jangan keliru dan kacau bilau adanya. (Termakiub kepada 23 haribulan Rabiulaicn,r, sanah 1247, pada hariXhamis, jam pukul 4. Tarikh disalin sekeliannya pada 29 haribulan Rabiulakhir hart Arbaa; dan disalin daripada naskhah yang asal. Dimasukkan di dalam buku in! pada H:jrah 1313, pada 23 haribulan Syawal, oleh Khaljd bin Hassan Al-Haf). SuratMenentukan Jabatan Masing-masing Pada tanikh Sanah 1256, kepada bulan Zulhijjah, maka dewasa mtulah kita, Seni Paduka Yang Dipentuan Muda, Raja Muhammad Yusuf, membuat atunan; serta kita minta mesyuanat kepada Pduka Sen Tuan Residen Riau, mengatunkan jabatan pekerjaan seseorang; dengan menyempunnakan penmintaan onang yang bekenja pada benatun, tiap-tiap sconang tentu pekerjaannya, dan cukup makannya. Maka telah kita sebutkan di bawah ml, onang yang masuk pekenjaan negeni. Pentaxna, ayah saudana kita, Engku Haji All; pekenjaannya, membukakan hukum yang terkena pada syanak, hadmn tatkala memutuskan sesuatu hukuman, adanya. Kedua, saudana kita Raja Haji Muhammad; pekenjaannya, apabila kita pengi benangkat ke mana-mana, maka tinggal Ia wakil negeni, serta benmesyuanat dengan ahidul mahkamah pada sesuatu pekenjaan negeni, adanya. Maka tatkala kita hadin di negeni, Raja Haji Muhammad hadir dikantor kita pada han yang ada dakwa, bicara onang; iaitu han yang sudah ditentukan kantor terbuka. Jika bermesyuanat, memeriksa dan menimbang bensama kita, senta dengan ahlil rnahkamah yang layak baginya masuk timbang.

241

Syahadan lagi, dengan penmintaan kita, saudana kita Raja Muhammad menjagakan onang dna, yakni mengetahui banyaknya, dan membenikan sunat inn yang bahanu, laitu yang sudah dna- dna itu minta kepada kita sendirl, senta kita kunniakan capnya; dan mengetahul hasH ladang yang masuk kepada kita sendini. Maka Raja Muhammad menjaga penkana itu, tetapi yang kita mengikut atunan yang sudah, ia memasukkan surat pada kita tenima daripada segala hasil yang dapat di dalam pekerjaan, yakni pulang kepada kita hasil-hasil itu, adanya. Syahadan, danipada penkana ladang-ladang gambir, Raja Haji Muhammad menjagakan, senta mempenmaklumkan pada kita. Ketiga, saudara kita Raja Jaafar, pekerjaannya menjaga segala sanak-sanak kita; apa hal pergaduhan sama sendiri, ialah menyelesaikan, adanya. Keempat, saudana kita Raja Haji Sulaiman, pekenjaannya kita wakilkan mentadbin segala perkara kayu-kayan, membeni sunat izinnya, dan memungut cukai-cukainya. Tatkala hadir di negeni, Ia membantu pekerjaan kita, dan nienjagakan perkana yang di lautlaut, dan memeniksa teluk rantau, siasat akan orang jahat-jahat dan memenintahkan juga orang knuis, adanya. Kelinia, saudana kita Engku Nung, pekenjaannya mengetahui danipada wang itu, adanya. Keenam, ayah saudana kita Raja Abdul Hamid, menjagakan Kruis dan sampah-sampah, apa-apa yang nosak dan buruk, dan membaikinya, dan mengetahul onang knuis keluar masuk. Ketujuh, Dato Haji ibrahim, menjagakan orang dagang, membenikan pasnya; dan di kanton, memeniksa apa-apa yang ada perdakwaan-perdakwaan qnang. (Tersalin pada 29 hanibulan Rejab, Sanah 1314).

242

xxv
MAFHIJM KONTRAX
(Salman sunat menyatakan kebodohan onang Mqfhum Kontra/Q. Bismillahi walhamdu lillahi waala nabiina Muhammadin Salallahu alaihi wassalam, wabihi nastain wailahi natawakal. Rabbana fattah bainana wabaina qaumi/fasyikin. AMA BAADU, mka inilah suatu nubzah bennama Nujum al Azhanul Anuan al-Qulub Hasadal Fajan. demikian bunyinya: Fasal sesuatu yang ajaib di dalam negeni Lingga mafhumkan Kontnak; konon adalah Yang Dipentuan Riau itu, menteni lagi wakil Sultan Sulalman Badnul Alam Syah. Sebab itu, boleh Sultan Sulainian yang tensebut itu mencampuni apa-apa pekenjaan Yang Dipentuan Riau. Syahadan, adalah maflium onang yang tensebut itu, batal lagi bohong danipada sangat bodohnya, yang tiada sekali-kall maflium akan taukib dan mantik segala penkataan, jadi dimathumkannyalah dengan mafhum yang bohong dan salah. Sebabnya itu, tiada Ia bengunu akan ilmu kalam pada pengajman yang betul,

adanya. Fasal adalah tensebut pada zaman Kontrak Paduka Seni Sultan
Sulalman Badrul Alam Syah baharu jadi Sultan kerajaan Lingga dan Riau dan takluknya, yakni pangkat pada kenajaannya, laitu mengikut sepenti adat purbakala, adanya. Fasal adalah tensebut di dalam Kontnak pada bebenapa kepala di dalam Fasalnya, menyatakan Tuan Sultan serta

243

menteni-menteninya, iaitu am pada dato-dato dan lainnya, dan pada menteni-menteni, jangan ditujukan kepada Yang Dipentuan Muda itu, naja yang kedua di dalam Sumpah Setia dan Mangkubumi di dalam Kontnak, sepenti yang tersebut pada Fasal yang ketiga puluh satu, demikian bunyinya:

Fasal yang Ketiga Puluh Satu


Maka yang melakukan pemenintahan Kenajaan Lingga dan Riau yang di bawah titah Paduka Sen Sultan, dengan menunut penjanjian dan atunan yang tensebut di dalam penjanjian ml; iaitu seonang Mangkubumi yang jadi Raja Muda itu sentiasa dipilih pada bangsa raja-raja Bugis; dan dengan didahulukan anak cucu almanhum Raja Jaafan ibni almanhum Raja Haji. Maka Ia akan digelar Yang Dipertuan Riau. Adapun Raja Muda itu, dipilih oleh Paduka Seni Sultan bermuafakat dengan Paduka Tuan Residen Riau. Adapun pilihan Raja Muda itu, disyanatkan kepada kabul Govenmen Hindia Nethenland. Maka apabila terdini seonang Raja Muda, maka dilakukan memilih penggantinya; supaya ditegahkan ketiadaan Raja Muda oleh kerana wafat, atau oleh kenana sesuatu j~lanyang lain. Adapun pilihan itu akan disyanatkan kepada kabul Govermen Hindia Nethenland. Maka pilihan itu dikenjakan tiap-tiap tiada pengganti yang demikian itu, dengan apa jua jalannya. Maka berjanjilah Paduka Sen Sultan hendak menyenahkan pemenintahan kenajaan kepada Raja Muda itu. Tiadalali Ia akan benmuafakat atas hal itu dengan onang yang lainnya, dan tiadalah Ia membiankan seseonang yang lain bercampun hal pemenintahan kenajaan itu dengan membelakangkan ia, atau membicanakan hal itu. Fasal Hel onang yang ia/ti! murakkab, ketahuilah olehmu, adalah makna menteni pada bangsa Anab Wazin. Adapun Sultan pada bahasa Anab Raja yang mengunusi segala pemenintahan. Syahadan, adapun gelanan Raja Muda itu Sultan Alauddin Riayat Syah ibni Upu, dan tiada sekali-kali disebutkan Wazin Alauddin Riayat Syah. Maka di mana juatempat meneka itu yang bodoh, menganibil dalil Raja Muda itu menteni. rasal ketahut otehmu hei onang yang bodoh, adalah kebesanan raja-naja Melaka dan Sultan Johor, ada bebenapa macam. Pentama, pada perbahasaan, iaitu sepenti patik dan tuanku, dan

244

titah dan Yang Dipentuan; laitu bahasa yang mula-mula Demang Lebar Daun membahasakan yang demikian kepada Raja Tn Buana. Maka bahasa mi khas, tententu kepada siapa-siapa yang jadi Yang Dipertuan jua adanya; tiada boleh sekali-kali dipakai pada Dato Bendahana, atau Dato Temenggung, atau pada menteni-menteni dan wazin yang lainnya, melainkan Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipentuan Muda jua. Syahadan, adalah Raja Muda itu sebagaimana sembenab Kenajaan itu boleh dipakaikan Raja Muda, melainkan diganti dengan halamang atau keliwang, adanya. Syahadan, soal onang yang bodoh apakah kedudukan Yang Dipentuan Besan senta Yang Dipentuan Muda itu, yang dikatakan lebih Yang Dipentuan Besan danipada Yang Dipentuan Muda itu adanya. Jawab, Hei bodoh adalah kelebihan Yang Dipentuan Besar pada pangkat kedudukan dan bahasa; dan kelebihan yang Dipertuan Muda pada pemenintahan dan kuasa, adanya. Hei bodoh, fikinkan olehmu balk-balk, adalah muttabakat benbetulan dhid dan mukabalah Yang Dipentuan Besan dan Yang Dipentuan Muda itu, maka iaitu sekali-kali tiada betul penkataan dhid dan mukabalahnya. Benmula adalah mukaba/ah Yang Dipertuan Muda itu, Yang Dipentuan Tua; dan ,nukaba/ah Yang Dipertuan Besar itu, Yang Dipentuan Kecil. Maka apabila ditukankan penlawanannya itu, tiada dapat tiada akan dipentanggungkan mazmunnya dengan sesuatu makna yang lain adanya. Syahadan, Hei bodoh, ketahui olehmu adalah makna Muda pada mafhum itu bahanu danipada jenis seumpamanya seperti kata onang si anu itu muda danipada si anu, sebab si anu itu sudah besan, 51 anu itu baru jadi; atau bahanu ada, atau bahanu datang dan jadi Muda itu benmakna bahanu datang dan baharu disudahkan. Syahadan, lain pada bicara cap-cap sebesar-besan Menteni Johon, seperti Bendahana, laitu bunyinya alwakil Sultan Mahmud, Bendahara, Sen Maharaja ibni Bendahana Paduka Raja, atau lainnya. Danipada bunyl buyanya itu dan wakilnya tiada boleh tinggal sekali-kali; sebab Ia menteni besar sekali, melainkan di atasnya Sultan sahaja, adanya. (Tensalin pada 1 Syaaban, 1314).

245

Anak Buah Orangkaya dan Bendahara Retih


Di bawah ml salman titah menentukan anak buah Onangkaya dan Bendahana Retih: Bahawa, titah kita Seni Paduka Yang dipentuan Muda, Raja Yusuf, kenajaan Riau dan Lingga dengan segala daenah takluknya sekalian; maka sekanang jangan siapa mengata tiada tahu, yang kita teiah mengaturkan kepada onangkaya dan bendahana kedua dan penghulu, danipada ketetapan segala anak buahnya danipada benpinda-pinda dan benmasuk-masukan anah buah seonang kepada seonang; laltu bensemenda danipada salah seorang antana orangkaya dan bendahana keduanya, maka kita atunkan di bawah mi, adanya:

Fasal yang Pertama Apabila bensemenda anak buah danipada salah seonang onangkaya dan bendahana-bendahana itu, maka pada memenintahnya tiadalah benubah sepenti adat yang lama. Fasal yang Kedua Tiada boleh anak buah orangkaya masuk kepada bendahana, dan anak buah bendahana masuk kepada onangkaya; dan anak buah onangkaya dan bendahana masuk kepada penghulu, yang masuk dengan bukan jalan yang dikecualikan, atau masuk kepada kepala yang lain tiada boleh sekali-kali. Fasal yang Ketiga Apabila ada datang mereka itu danipada tempat yang lainlain, maka memasukkan dininya jadi anak buah onangkaya atau

bendahana, maka boleh onangkaya dan bendahara-bendahana tenma senta pelihanakan meneka yang masuk itu. Maka tiada boleh siapa yang punya anak buah mengainbil balik anak buahnya itu dengan paksa, melainkan dengan suka hatinya sendini balik itu, adanya. Fasal yang Keempat Apabila ingkan anak buab onangkaya dan bendaharabendahana danipada pemenintahan yang dmtanggungkan, maka
masuk ia kepada kepala-kepala yang laIn, atau memasukkan dinnya kepada anak naja-naja, danipada sebab dia hendak melepaskan dininya danipada menanggung titah penintah itu, maka tiadalah

boleh sekali-kali. 246

Fasal yang Kelima


Mana-mana perahu yang masuk ke dalam Retih dengan jalan membawa dagang keluan masuk, yang tak dapat tidak kena cukal, sebagaimana adat yang sudah kita atunkan, hingga perahu kita sendini sekalipun, jika keluan masuk dengan jalan bendagang itu, melainkan kena cukai; kecuali penahu yang masuk dengan angkatan, dan sampan yang membawa surat, yang tiada membawa dangang. (Tensalin pada 2 Syaaban, 1314).

Aturan Menentukan Hal Rakyat Pulau Tujuh


(Dipegang oleh Tengku Mahmud sementana belum ditentukan dengan aturan yang lain oleh kenajaan). I. Apabila antara dato- dato benebutkan anak buah, jikalau yang dipergaduhkan danipada hasil naja, atau pekenjaan naja, maka pihak zue!arhamlah yang punya anak buah, kenana nakyat dibahasakan itik ayam naja; maka siapa yang empunya ibu ialah punya. Maka dinamakan pihak mi pihak saka. 2. Adapun yang dipengaduhkan fasal bangsa itu, maka jadilah bangsa itu pihak asabah, maka dinamakan pihak mi pihak pesaka. 3. Jika pengaduhan dani fasal bensemenda, maka hendaklah yang bensemenda itu memikul, seumpama onang yang bensemenda itu kadan saraba bahagian tanggungi. Maka dinamakan penkana mi pihak semenda. 4. Jika pengaduhan dan fasal sebab tempat menumpang benumahtangga, maka hendaklah yang menumpang itu memikul tanggungan seumpama yang ditumpangi dengan senyaman tanggunggan, maka dinamakan pihak ml pihak suaka. 5. Apabila kedatangan benhimpun dua pekenjaan atau lebih di atas seseonang pada masa yang satu, maka hendaklah dlikut tentib itu; iaitu sepenti kedatangan tanggungan zularham, serta tanggungan semenda,- hendaklah dilakukan tanggungan zularham. Jika benhimpun semenda dengan suaka, maka hendaklah didahulukan semenda. Maka hendaklah Raja Mahmud nienjalankan demikian itu, adanya. (Tenmaktub pada 11 Jamadilakhmn, hani Selasa, Sanah 1311. tensalin pada 2 Syaaban, han Selasa, 1314).

247

xxvi
KETENTUAN JAWATAN DAN
TUGAS-TUGAS BEBERAPA
Fasal sepenti yang tensebut di bawah ml, mengandungi ketentuan jawatan-jawatan yang diaturkan oleh Sultan Badnul Alam Syah. Fasal 1 Yang pertama, Seni Paduka Sultan Sulaiman Badnul Alam Syah serta Paduka Yang Dipentuan Muda, Sultan Alauddmn Syah, menjadikan wazin yakni menteni, empat onang. Pentama Penggawa; kedua, Panglima Penang; ketiga, Panglima Dalam; keempat, Syah Bandan. Adapun di atas empat onang wazin itu, laitu seorang wazin pula, gelanannya Dato Tua. Kemudian menjadikan pula pegawai empat onang; gelanannya Imam; Khatib; Bilal; Noja. Maka di atas empat onang itu, seonang Kadhi. Maka adalah jabatan meneka itu masing-masing dengan atunan dan kuasanya.

Fasal 2

Yang kedua, adalah segala wazir yang telah tensebut pada Fasal Yang Pentama itu, laitu pentama Dato Tua; adalah pekerjaannya menenima wakil dan titah, dan mengeluarkan maksud naja dan penintah, adanya. Adapun Penggawa itu, laltu kepala danipada segala Bugis, yang mukim dan musafin; dan kepala peranakan yang mukim dan musafin. Apa-apa ada hal-ehwalnya itu, laitu kepada Penggawalah Ia

248

mengadu, dan Penggawalah yang mendatangkan titah dan penintah danipada naja kepada mereka itu. Maka menepatilah atas yang dua bangsa itu jadi anak buahnya. Adapun Panglima Penang itu, laitu jadi kepala danipada segala tentera yang akan menolakkan segala musuh; dan tangkapmenangkap akan segala onang jahat di dalam negeni; dan rnenutup dan memasung onang yang berbuat salah; dan memukul dan mendena yang melalul hukuman dan had yang sudah diputuskan dani dalam mahkamah; dan memeniksa segala senjata kecil besarnya, senta memelihanakan dia; dan mengetahui danipada ubat pelunu, cukup dan kunangnya; dan mengatunkan segala pekenjaan dan menyambut surat-surat. Adapun Panglima Dalam itu, laitu kepala danipada segala juak-juak naja, adalah Ia setengah danipada menteri yang menjagai akan dalaman naja danipada hanu-bmru oleh budak-budak raja yang kunang adab dan bahasa; dan kuasa Ia membawa onang yang ghanmb mengadap naja, dan menolakkan onang yang datang atau yang lain yang belum patut pada mengadap raja, atau onang ahIll fitnab dan khianat, pendaya, menosakkan nama dalaman; atau onang yang meninggalkan tentib mengadap. Dan lagi pekenjaannya, menjadi penkakas naja yang di dalam itu; dan memenmntahkan mencuci istana, balai dan halaman; dan memelihanakan alat kenaikan naja, sania ada kuda atau kereta, atau perahu atau sampan-sampan tententu kenaikan kepada raja. Adapun Syahbandan itu, iaitu kepala di atas dagang, iaitu dagang yang keluan masuk; dan tnembicanakan pendakwaan daganrg sesama dagang, ialah yang membawa ke dalam mahkamah jika benat atasnya; dan ialah periksa memeniksa cukai bia segala dagang, dan memeniksa akan segala penahu dagang danipada muatannya, dan besan panjangnya penahu; kawalan jaga-jaga negeni, Syah Bandanlah yang mengetahuinya. Adapun Kadhi itu, iaitu menghukumkan dengan hukuman syaniat. Adapun Imam itu, iaitu imam rawatib masjid. Adapun Khatib itu, laitu membaca khutbah. Adapun Bilal itu, iaitu bang di masjid. Adapun Noja itu, laitu khidmat al masjid. Inilah asal jabatan pegawai yang lima itu. Adapun yang kemudian danipada Kadhi itu, iaitu pegawal

249

yan berempat itu. Maka jika sudab dipatutkan oleh Kadhi dengan disuruhkannya memegang jabatan yang lain danipada yang sudah
tententu itu, maka laitu dapat dikabulkan oleh wazin yang benempat itu, sama ada pada jalan ibadat atau jalan muamalat atau jalan munakahat. FasaI3 Yang ketiga, hendaklah berhimpun di dalam satu mahkaniah, segala wazin itu senta penghulu pegawai, iaitu Kadhi, serta dihadinkan Katib, iaitu junutulis, pada tiap-tiap hail Isnin hingga Khainis. Adalah Ianianya danmpada waktu antananya hingga baadul Mar. Adapun aduan-aduan orang yang pada tiap-tiap harm mtu, ialtu disunatkan aduannya itu; dan jika aduan itu dengan sunat, laftu dipegang dibicanakan aduannya itu, dan diputuskan ~di dalam mahkamah.

Fasal4 Yang keempat, barang siapa yang memeniksa akan pendakwaan onang di dalam Mahkamah daripada seorang menteninya, atau seorang pegawai, adalah iaitu mendudukj tempat tenjemahan, yakni junubahasa; dan banang siapa yang menyuratkan pendakwaan onang di dalam mahkainah itu, adalah Ia menduduki pada tempat kadhi; dan barang siapa memutuskan pendakwaan itu pada bicara syaniat, adalah laitu menduduki pada tempat khadi; dan banang smapa memutuskan perdakwaan onang pada perkara adat istiadat dan undang-undang negeni, atau pada muslihat negeni, adalab ia menduduki pada tempat wazir, yakni
menteni.

Fasal S Yang kelima, hukum tenpakal yang dihukumkan, laitu hukum syaniat yang berbetWan dengan Qunan dan Hadis, dan ijmak segala ulamak Mazhab Syafie, pada kaul yang muktaniad dan kaul yang sah. Adapun hukum ijtmhad muslihat negeri, maka jika tiada terkena menjadi cura kepada syanak, maka laitu ditilik atas dua penkana: Pertaina, jangan jadi mudanat kepada benda orang, atau kepada nyawa badan orang, atau pada malu aib onang; kedua, jangan jadi mudanat nama naja dan kepada nama segaa menteni. Fasal 0 Yang keenam, keputusan hukum itu, kemudian danipada
250

mesyuanat ahlil mahkamah, maka hendaklah ditanuh cap mohon mahkamah kepada sunat pemeniksaannya itu, dan kepada sunat keputusannya. Maka dibeninya kepada onang yang menang itu satu, senta disunatkan nama mudaii dan nama muddaa a/al/il senta dengan syuhudnya; dan senta disebutkan pula keputusannya dengan mustanadahnya, yakni pensandanannya di dalam kitab anuanu, dan haul anu-danu.

Fasal 7
Benmula nama sunat-surat yang dikenjakan oleh junutulis di

dalam mahkamah itu: Pentama, surat madharah namanya; iaitu


sunat panggil atas onang yang bendakwa, menyatakan mendakwa si polan atas si polan, banang yang jatuh sebelum hukum; kedua, sunat kecil namanya; laitu banang yang dipenbuat di dalamnya hukum kemudian danipada dakwa, dan dipelihara sunat itu di numah Kadhi; ketiga sunat hukmiah namanya, mamtu surat hujah keputusan yang dibenikan kepada onang yang bendakwa itu,

menang alahnya. Jika boleh dengan khat kadhi yang tenlebih balk.
Fasal S

Yang kedelapan, keputusan hukuman yang diputuskan di


dalam mahkamah itu, maka ialtu tiada boleh Ia dinombak semula lagi, melainkan apabila nyata hukumnya itu menyalahi akan nas atau ijmak atau menyalahi yang tenlebih marjuh danipada mazhab Syafie, maka iaitu tenombaklah ia sendininya, khatam. (Tensunat kepada 9 hanibulan Rabiulakhir, harm Jumaat, jam pukul 3, pada tanikh Sanah 1274).

251

Anda mungkin juga menyukai