Anda di halaman 1dari 293

Hikagot SERIRAfrIA

Pethandingan Versi Melayu Sanskrit dan Tamil

Hikayat SERI RAfrIA


Versi Sanskril dan
Dewan Bahasa clan Pustaka Kernenterian Pendidikan Malaysia Ktiala Lumpur 1995

ii

KK 890-7034 5101 Cetakan Pertama 1995 Rajantheran Muniandy 1995 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang manamana bahagian aritkel, ilustrasi, dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakiuk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalamPenerbitan

Rajantheran Muniandy Hikayat Sen Rama perbandingan versi Melayu, Sanskrit dan Tamil / Rajantheran Muniandy. Bibliografi: hIm. 255261 Mengandungi indeks. ISBN 983-62-4358-5 1. Hikayat Sen Rama--Criticism, Textual. 2. Epic literature--Criticism, Textual. 3. Literature, Comparative--Malay and Sanskrit. 4. Literature, Comparative--Sanskrit and Malay. 5. Literature, Comparative--Malay and Tamil. 6. Literature, Comparative--Tamil and Malay. I. Judul. 899.23 1 Diatur Huruf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Muka Taip Teks: Univers Saiz Taip Teks: 10/12 poin

Dicetak oleh AG Grafik Sdn. Bhd. 26, Jalan Mawar Taman R Ramlee 53000 Kuala Lumpur RM18.00

KANDUNGAN
Penghargaan Singkatan Pengenalan 1 2 3 Kisah Awal Ravana Kelahiran dan Perkahwinan Rama dan Sita Kelahiran Vali, Sugriva, dan Hanuman vii ix
XI

1 30 46 57 73 98 120 144 154 220 235 243 244 245 246 247 255 263 v

4 Pembuangan Rama 5 Penculikan Sita oleh Ravana 6 Pertemuan Rama dengan Hanuman dan Sugriva 7 8 9 10 11 Perjalanan Hanuman ke Lanka Pembinaan Tambak ke Lanka Peperangan di Lanka Peristiwa Selepas Peperangan Penutup

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Bibliografi Indeks

PENGHARGAAN
Dalam menyiapkan tulisan mi, saya sangat berhutang budi kepada beberapa onang. Tanpa bimbingan, pandangan dan bantuan mereka sukan bagi saya menyempurnakan buku mi. Dengan itu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. S. Singaravelu, Prof. Madya Dr. R. Rajoo, Prof. Madya Dr. D. Nadarajah, Prof. Madya Dr. K. Thilagawathi, Prof. Dr. Sothirachagan dan Prof. Madya R.F. Dorall. Penghangaan dan rakaman tenima kasih khas ditujukan kepada mendiang ibu bapa saya atas kasih dan didikan mereka yang amat bennilai. Saya juga ingin menakamkan penghargaan dan tenima kasih yang tidak terhingga kepada isteni saya, Manimegalai a/p J.R. Nadanajah yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tulisan mi. Saya benhutang budi kepada nenek saya Letchumy Singgaram yang membeni keyakinan dan semangat bagi saya melanjutkan pelajanan. Berbanyak-banyak tenima kasih juga disampaikan kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka yang menenbitkan buku mi.

RAJANTHERAN MUNIANDY

VII

SINGKATAN
BSOAS BSOS HSR HSR. lkr. HSR. Max HSR. Rye HSR. She JMBRAS JOIB JRAS JRAS(SB) Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Bulletin of the School of Oriental Studies London Institution. Hikayat Sri (Seri) Rama secara am. Hikayat Sri Rams, suntingan Achadiati lkram. Hikayat Sri Rams, edisi W.E. Maxwell. Hikayat Sri Rama, edisi RP. Roorda Van
Eysinga.

Hikayat Sri Rama, edisi W.G. Shellabear. Journal of the Malaysian (Malayan) Branch of the Royal Asiatic Society. Journal of the Oriental Institute, Baroda. Journal of the Royal Asiatic Society. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Straits Branch Singapore. Journal of the Straits Branch of-the Royal Asiatic Society.
ix

JSBRAS

HIKAVAT SEAl RAMA

MSRI RK

Malaysian Sociological Research Institute. Ramayana ciptaan Kamban dalam


bahasa Iai. Tamil. Teks disertai dengan

ulasan. Penerbitan: Universiti AnnamaRKG Ramayana ciptaan Kamban dalam


bahasa Tamil. Teks disertai dengan ulasan &eh V.M. Gopalakirushnamaccariyar.

RV RV(HPS)

Ramayana ciptaan Valmiki. Ramayana ciptaan Valmiki. Diterjemah


ke bahasa tnggeris oleh Han Prasad Shastri. 3 jilid.

UKO ZIESS

Uttara Kandam dalam bahasa Tamil, ciptaan Ottakkuttar.


ZIESENISS, A. The Rama Saga in Malaysia, Its Origin and Development. Diterjemah ke bahasa lnggeris oleh P.W. Burch, disertai dengan pendahuluan oleh C. Hooykaas. Singapura: MSRI, 1963.

PENGENALAN
Latar Belakang Pancatantra dan Ramayana merupakan dua buah karya agung yang menempatkan bahasa Sanskrit di arena sastera dunia.1 Karya Ramsyana mi dianggarkan dicipta antara abad kelima Sebelum Masihi hingga abad kedua Masihi oleh Valmiki.2 Pengaruh cerita Rama mi amat meluas di dalam dan di luar India. Di tanah airnya sendini terdapat beratus-ratus versi cerita Rama dalam benbagai-bagai bahasa.3 Selain itu, sekurang-kurangnya 15 buah negara di Asia dipengaruhi oleh cerita mi sehingga mereka memiliki tradisi cerita Rama masing-masing. Pengaruh epik Ramayana mi bukan sahaja terhad pada sastera malah berpengaruh kuat dalam pelbagai bidang seni5 seperti tarian, drama, tukisan wayang kulit, ukir-

1 2

3 4 5

Raghavan, V. 1975. The Ramayana in Greater India. Surat: South Gujarat University. Sila lihat pengenalan, him. 2. Winternitz, M. 1977. History of Sanskrit Literature. New Delhi: Pearl Offset Press, hIm. 501 517; Macdonell, A. A. 1971. A History of Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidas, hIm. 254 260; Gurugay, A. 1960. The Society of the Ramayana. Maharagama, ceylon: Saman Press, him. 3641. Sila lihat kata pengantar C. Hooykaas dalam buku Zieseniss, A. 1963. The Rama Saga in Malaysia. Its Origin and Development. Diterjemah ke bahasa lnggeris oleh RW. Burch, Singapura: MSRI. Raghavan, V. 1975, op. cit. None of the works of art is cast in so many different shapes, serving to so many purposes as the Ramayana. Hooykaas, C. 1963. Old Javanese Ramayana, Journal of the Oriental Research. Vol. XXX. Madras, him. 2. Xi

HIKAVAT SEAl RAMA

an serta kepercayaan, ilmu magik dan sebagamnya.6 Dengan mi nampaknya Ramayana telah memelihara suatu perpaduan budaya di Asia sehingga ia digelar sebagai the Bible of Asia ataupun the Odyssey of Asia.7 Cenita Rama mempunyai pengaruh yang luas di Asia Tenggara. Ia juga merupakan cenita yang popular berbanding dengan cerita yang lain di Asia Tenggara.5 Nampaknya cerita Rama mi terdapat dalam berbagai-bagai versi, khasnya di Asia Tenggara.Cerita mi di alam Melayu yang disebut Hikayat Sen Rama (HSR) adalah berasaskan Versi Hindu dengan pewarnaan tempatan di sana smni mengikut nilai agama Islam.1 Para pengkaji sastera mengetahui bahawa cerita Rama berasal dan India dan tersebar luas di Asia Tenggara.11 OIeh itu, mereka cuba melihat perhubungan antara12 HSR dengan Ramayana karya Valmiki (RV). mi menyebabkan
6 Singaravelu, 5. 1966. The Ramayana and Its Influence in the Literature, Drama and Art of South and Southeast Asia, Tamil culture. Vol. XII, no. 4, hIm. 303314. I V. Raghavan, 1975, op. cit., lihat Kata Pengantar dan him. vii. 8 Francisco, J. R. 1962. The Rama Story in the Post-Muslim Malay Literature of Southeast Asia, Sarawak Museum JournaL Sin baru. Vol. 10, no. 19 20. Kuching, him. 468. 9 Raghavan, V. 1975, op. cit 10 Barrett, EC.G. 1963. Further Light on Sir Richard Winstedts Undescribed Malay Version of the Ramayana, BSOAS. Vol. 26, bhg. 3. London. hIm. 531. 11 Menurut Mohd. Taib Osman, tinggalan zaman sebelum tibanya pengaruh agama Islam, iaitu kesan dan zaman Asia Tenggara di bawah pengarub peradaban India, masih segar dalam kehidupan orang Melayu. Salah satu warisan zaman tersebut yang masih hidup dalam kebudayaan Melayu ialah pengaruh epik India yang masyhur, iaitu Ramayana. Lihat, Mohd. Taib bin Osman 1971. Ramayana Dalam Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan untuk Kementerian Luar Negeri, Malaysia, hIm. 1. 12 HikayatSeriftamatelah ditemui dalam beberapa naskhah yang mempunyai cerita dasar atau sebahagian danipada cerita dasarnya yang sama. Dalam pada itu P.R Roorda van Eysinga menerbitkan suatu naskhah HSR pada tahun 1843, W.G. Sheliabear menerbitkan satu Iagi naskhah HSR, iaitu naskhah Laud pada tahun 1915, dan pada tahun 1980, Achadiati ikram menerbitkan semula naskhah Laud setelah dibandingkan dengan beberapa versi yang lain. Selain itu terdapat banyak naskhah HSR yang belum diterbitkan, tetapi beberapa orang sarjana telah memben nota-nota yang ningkas berkenaan dengan satu dua naskhah tersebut. Sebagai contoh, Sir William E. Maxwell mencatatkan dan menerbitkan sebuah cerita penglipur lara yang barasaskan cerita Rama. R.O. Winstedt dan Overbeck juga membuat catatan berkenaan dengan dua
XII

PENGENALAN

cerita Rama menjadi bahan kajian perbandingan di kalangan

para pengkaji sastera, bermula dengan usaha Dozen yang menyatakan perhubungan HSR dengan RV. Usaha mi diikuti oleh beberapa orang sarjana sastera seperti Juynboll dan yang Iainnya.13 Penelitian Semuta Kajian yang Lalu OIeh sebab buku mi membicarakan perbandingan antara HSR1~dengan Rams yana karya Vatmiki15 serta karya puisi Kambarsmayanam oleh Kamban (RK),16 adalah amat tepat
buah naskhah HSR yang belum diterbitkan. Lihat, P. P. Roorda van Eysinga 1943. De Geshiedenis van Sri Rams. Armsterdam. Lihat juga penterjemahan kerja mi, Hike yet Sri Rama yang disunting oleh Roorda van Eysinga, diterlemah ke bahasa Inggeris oleh Balai Poestaka di Batavia, Jakarta, pads tahun 1963; Shellabear, W.G. (ed.) 1915. Hikayat Sri Rams, JSBRAS. No. 71 (Disember 1915), hIm. 1 285; lihat juga Shellabear, W.G. 1964. Hika yet Sari Rama. Versi Roman oleh Wahi bin Long. Singapura: Malaya Publishing House; Achadiati Ikram led.) 1980. Hikayat Sri Rams. Suntingan naskhah disertai dengan amanat dan struktur. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hIm. 2 dan 68 73; Maxwell, WE. led.) 1881. Hikayat Sen Rama Rhapsodist Version. Sr~Rama, cerita dongeng Melayu yang diperoleh daripada Ramsyana, disunting oleh WE. Maxwell dengan pengenalan yang berjudul Penglipur-Lana the Soother of Care. Singapura: JSBRAS; Winstedt, R.O. 1944. An Undescribed Malay Vension of the Ramayana, JRAS. HIm. 62 73; Barrett, E.C.G. 1963. op. cit, hIm. 531 43; Overbeck, H. 1933. Hikayat Maharaja Ravana, MBRAS. Vol.11, bhg. 2, hIm. 111 33. Zieseniss, A. 1963. The Rams Saga in Malaysia, Its Origin and Development Diterjemah ke bahasa lnggenis oleh P.W. Burch, disertai dengan pendahuluan oleb C. Hooykaas. Singapura: MSRI, hIm. 1 dan juga Singaravelu, 5. 1971. The Rama Story in Malay Tradition, JMBRAS. Vol. LIV, bhg. 2, hIm. 130. Achadiati lkram led.) 1980. Hike yat Sri Rams. Suntingan naskhah disertai telaah, amanat, dan struktur oleh Achadiati lkram. Jakarta: Penerbit Univensitas Indonesia; Van Eysinga, Roorda (ed). 1963. Hikayat Sri Rams. Diteriemah ke bahasa lnggenis oleh Balai Poestaka di Batavia, Jakarta; dan juga Shellabear, W.G. (ed.) 1964. Hikayat Sri Rams. Versi Roman disediakan oleh Wahi bin Long. Singapura: Malaya Publishing House. Valmiki. The Ramayana of valmiki. 3 jilid. Diterjemah ke bahasa Inggeris oleh Han Prasad Shastri. London: Shanti Sadan; Jilid I Bala Kanda dan Ayodhya Kanda. Cetakan ke-2 1962: Jilid II Aranya Kanda, Kiskindha Kanda dan Cuntara Kanda. Cetakan ke-2 1969; Jilid III Vutta Kanda dan (irtara Kanda. Cetakan 11959. Kamban. Kaviccakkaravarfti Kamban lyarriya lramayanam. Jilid 1 dan 2. Teks disertai dengan ulasan oleh R.P. Cetuppillai dan yang Iainnya. XIII

13

14

15

16

HIKAVAT SERI RAMA

jika kita mengenali terlebih dahulu beberapa kajian utama yang berkaitan dengannya. Untuk membuat perbandingan yang melibatkan NSA, kita tidak dapat mengelakkan usaha A. Zieseniss. Dalam bukunya yang bertajuk The Rama Saga in Malaysia, Its Origin and Development,7 beliau membuat perbandingan antara HSR, edisi Roorda Van Eysinga (NSA. RVe) serta edisi W.G. Shellabear (HSR. She) dengan RV. Menerusi perbandingan mi beliau memaparkan perbezaan dan persamaan yang terdapat antara HSA. Ave dengan HSR. She, seterusnya membandingkan HSR (HSR. RVe dan NSA. She) dengan RV serta melihat persamaan dan perbezaannya. Berdasarkan
perbandingan in beliau membuat beberapa kesimpulan seperti yang bermkut: HSR. Rye dan NSA. She ditulis berdasarkan suatu karya yang same sebagai sumbernya. Dan segi

peristiwa dasar dan corak perjalanan Cerita, HSR adalah sama dengan RV tetapi cara penyampaiannya adalah berbeza. Akhirnya, beliau menyatakan bahawa HSR sampai di Indonesia dan berbagai-bagai bahagian India dalam tiga aliran tradisi cerita Rama iaitu Sanskrit, Hindi, dan bahasabahasa Dravida, seCara lisan.
J.P. Francisco adalah seorang lagi pengkaji sastera yang telah membeni sumbangan kepada bidang kajian perbandingan. Dalam makalahnya yang bertajuk, The Rama Story in the Post-Muslim Malay Literature of Southeast Asia,~

Annamalainagan: Universiti Annamalai; Jilid I Pala Kandam. Bahagian I

(1957) dan 11(1958); Jilid II. Ayottiya Kandam. Bahagian I dan 11(1959); Kamban. -Kaviccakkaravartti Kamban lyarriya lramayanam. Jihd 3 6. Teks disertai dengan ulasan oieh K. Subramaniya PiIlai dan yang lainnya. Annamalamnagar: Universiti Annamalai; Jilid III. Araniya Kandam. Bahagian 1(1963) dan 11(1964); Jilid IV. Kitkinta Kandam. Bahagian I dan 11(1956), cetakan ke-2 (1963); Jilid VI. Vutta Kandam. Bahagian 1(1968), 11(1969), IV (1970) dan V (1970); dan juga Kamban. Sri Kambaramayanam. 6 jilid. Teks disertai dengan ulasan oleh V.M. Gopalakirushnamaccariyar. Madras: V.M. Gopalakirushnamaccariyar Company, Thiruvallikeru; Jilid I. Pals Kandam. Cetakan ke-5 (1957); Jilid II. Ayottiya Kandam. Cetakan ke-5 (1958); Jilid lit. Araniya Kandam. cetakan ke-3 (1957); Jilid IV. Kitkinta Kandam. Cetakan ke-3 (1957); Jilid V Cuntara Kandam. Cetakan ke-6 (1957); Jilid VI. Vutta Kandam. Bahagian I, cetakan ke-4 (1957); Bahagian Il,cetakan ke-4 (1957). 17 Zieseniss, A. 1963, op. cit. 18 Francisco, JR. 1962, op. cit. him. 46885. Xiv

PENGENALAN

beliau membuat kajian yang teliti tentang NSA versi pengli-

pur lana (HSR. Max). Beliau mengkaji watak-watak utama


serta pertalian antara mereka dalam HSR. Max, juga nama

tempat4empat utama; beberapa episod yang penting serta penyelitan dan pengubahsuaian yang berlaku dalam HSR.
Max dikaji secara membandingkannya dengan HSR bertulis dan cerita Rama dalam bahasa Sanskrit (RV). Beliau menun-

jukkan perbezaan dan persamaan serta pengubahsuaian yang ada pada HSR. Max berbanding dengan HSR dan RV. Ciri-ciri HSR. Max yang tersendiri juga ditunjukkan, seperti peristiwa kera kecil bertukar menjadi seorang putera yang kacak dengan nama Mambang Bongsu, berkahwin dengan anak perempuan Raja Syah Kobad, dan akhirnya menjadi pemerintah Bandar TahWil. Ahmad bin Muhammad Vusof pula dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk An Analysis and a Comparative Study of
the Plots of the Shellabear and the Maxwell Texts of Hikayat Sen Rama19 membuat perbandingan struktur cerita (plot) NSA. She dan HSR, edisi W.E. Maxwell (HSR. Max) dengan

HSR. Ave. Beliau menggunakan RV sebagai bahan dasar bagi perbandingan. Menurut beliau, HSR. She mempunyai struktur cerita epik Ramayana, manakala HSR. Max pula mempunyai struktur cerita yang menyerupai struktur cerita rakyat Melayu. Beliau juga menyatakan bahawa dalam beberapa bahagian HSR. Max, episod-episod versi bertulis dicampuradukkan, tetapi episod-episod itu kelihatan seperti sebahagian daripada struktur cerita HSR. Max sendiri. Seorang lagi pengkaji sastera yang harus diberi perhatian ialah S. Singaravelu. Dalam makalahnya yang bertajuk

A Comparative Study of the Story of Rama in South India and Southeast Asia,2beliau membandingkan Kambaramayanam iaitu Ramayana ciptaan Kamban dalam bahasa Tamil dengan Ramakien atau Ramakirti dalam bahasa Thai serta
19 Ahmad bin Muhammad Vusof 1960. An Analysis and a Comparative Study of the Plots of the Shellabear and the Maxwell Texts of Hikayat Sri Rama. Latihan ilmiah untuk ljazah Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 20 Singaravelu, S. 1968. A Comparative Study of the Story of Rama in South India and Southeast Asia, Proceedings of the First International Conference of Tamil Studies. Vol. 1. Kuala Lumpur, hIm. 89 140.

xv

HIKAVAT SEAl RAMA

HSA; AV dijadikan sebagai bahan perbandingan. Beliau membuat perbandingan peristiwa utama serta bentuk nama dalam keempat-empat versi yang tersebut di atas. Berdasarkan persamaan beberapa episod serta nama yang terdapat dalam Ramakien dan HSR, beliau berpendapat bahawa mungkin penganang kedua-dua versi cerita mi mendapat sumber menerusi tradisi lisan, yang disebarkan oleh para sarjana Tamil yang mempunyai pengetahuan tentang AV dan AK antara abad ke-lO hingga abad ke-18. Sementara itu dalam sebuah lagi makalahnya yang bertajuk The Rama Story in Malay Tradition,21 beliau mengkaji HSR secara mendalam. Beliau menunjukkan berbagai-bagai versi cerita Rama seperti versi cenita Rama dalam tradisi lisan, iaitu versi wayang kulit serta vensi penglipur lara. Setenusnya beliau juga memperkatakan bebenapa versi bertulis HSR. Akhirnya beliau menunjukkan ciri-ciri NSA yang tersendini. Sebagai kesimpulan, beliau menyatakan bahawa cenita Rama dalam tradisi Melayu (versi lisan dan bertulis) telah memperoleh bentuk yang berasingan dengan percampuran unsur-unsur tempatan dan pelbagai unsur yang popular danipada sumber lisan yang sampai di Kepulauan Melayu dan Semenanjung, dan berbagai-bagai bahagian di India. Dengan itu beliau menyatakan bahawa HSR hendaklah dianggap sebagal suatu karya yang berasingan, walaupun cerita dasarnya adalah daripada RV. V. Raghavan juga adalah salah seorang pengkaji sastera yang memberi sumbangan kepada bidang kajian perbandingan. Dalam bukunya yang bertajuk The Ramayana in Greater India,22 beliau membincangkan tradisi cerita Rama yang terdapat di 15 buah negara. Untuk setiap tradisi, beliau menunjukkan versi-versi yang ada serta sejauh mana versi-versi itu berbeza atau sama dengan AV. Beliau juga membeni sebab wujudnya pengubahsuaian tradisi cerita Rama tersebut. Kedatangan agama Islam serta pengaruh budaya tempatan adalah antana beberapa sebab yang dinyatakan oleh beliau sebagai pembawa pengubahsuaian tradisi cerita Rama.

21 Singaravelu, S. 1981, op. cit

22 Raghavan, V. 1975, op. cit

xvi

PENGE NALA N

Buku mi memenikan unsur-unsur persamaan dan penbezaan dan segi penistiwa dan pencenitaan kisah Rama dalam ketiga4iga kanya yang tensebut di atas, terutama dan segi pengubahsuaian unsun asing dengan unsun budaya tempatan sepertimana yang digambarkan oleh HSR jika dibandingkan dengan RV dan AK. Sumber Utama Sebelum memulakan penbincangan, adalah berfaedah jika kita mengenali sumber utama yang digunakan dalam perbandingan in Dalam penbandingan yang seumpama mi teks asal vensi-vensi yang terlibat tidak dapat dielakkan. OIeh sebab tidak mempunyai pengetahuan bahasa Sansknit, penulis tenpaksa bengantung pada hasil terjemahan yang tendapat dalam bahasa lnggenis untuk karya RV. OIeh itu hasil tenjemahan Hani Pnasad Shastni IRV(HPS)]23 yang ringkas dan padat dalam tiga buah buku digunakan sebagai sumber utama. Penganang menggunakan hasil tenjemahan tensebut kenana dianggap sebagai tenjemahan yang paling baik dan lengkap yang terdapat untuk RV. Bagi HSR, naskhah yang disunting bensama-sama dengan telaah, amanat, dan struktur oleh Achadiati Ikram [(NSA. lkr)]24 digunakan sebagai sumber utama. Suntingan naskhah mm dianggap Iengkap dan baik kerana ia disunting setelah dibandingkan dengan vensi NSA yang lain. Sebagai tambahan, beberapa naskhah asal HSR yang Iebih awal seperti NSA edisi Roonda Van Eysinga (HSR. Rye)25 yang ditenjemah ke bahasa lnggenis, NSA edisi R.O. Wmnstedt (HSR. Win)26 dan NSA edisi W.G. Shellabean (HSR. She)21 juga digunakan bensama-sama kenja A. Zieseniss yang
23 Valmiki, The Ramsyana of valmiki, op. cit. 3 jilid. 24 Achadiati Ikram led.) 1980. Hikayat Sri Rama. Disertai telaah, amanat dan struktur. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 25 Van Eysinga, Roorda led.) 1963. Hikayat Sri Rama. Diteriemah ke bahasa Inggeris. Jakarta, Indonesia: Balai Poestaka. 26 Winstedt, R.O. 1910. Hikayat Sen Rama, JRAS (SB). Prakata oleh Sir William E. Maxwell. Singapura: Methodist Publishing House, him. 55 84. 27 Shellabear, w.G. led.) 1964. Versi Roman oleh Wahi bin Long, op. cit.

xvii

HIKAVAT SEAl RAMA

dianggap penting, iaitu The Rama Saga in Malaysia, Its Origin and Development (ZIESS),20 Bagi penbandingan dengan versi bahasa Tamil, teks Kambaramayanam disertai dengan ulasan dalam enam buah buku (Pala Kandam, Ayottiya Kandam, Araniya Kandam, Kitkinta Kandam, Cuntara Kandam, dan Vutta Kandam) yang bertajuk Kaviccakkaravartti Kamban Iyarriya Iramayanam (AK)29 digunakan sebagai sumber utama bersama-sama Sri Kambaramayanam (RKG),3teks disertal dengan ulasan oleh V.M. Gopalakinushnamaccaniyan, dalam enam buah buku (Pala Kandam, Ayottiya Kandam, Araniya Kandam, Kitkinta Kandam, Cuntara Kandam dan Vutta Kandam). Dipercayai
bahawa Kamban hanya menulis enam buah buku yang pertama sebagai kanya Ramayananya dan beliau tidak menulis buku yang ketujuh iaitu Uttara Kandam. OIeh itu penulis ten-

paksa menggunakan Uttara Kandam karya Ottakkuttar dalam bahasa Tamil, teks disertai dengan ulasan oleh S. Venkatanamaccettiyan yang bertajuk Iramayanam, Ottakkuttar lyarriya Uttara Kandam (UKO).31 Sumben yang lain disenanaikan dalam bibliografi.

28 Zieseniss, A. 1963, op. cit 29 Kamban. Kaviccakkaravanti Kamban lyarriya Iramayanam. Jilid 1 2. Teks disertai dengan uiasan oleh R.P. cetuppillai. Annamalainagar. Universiti Annamalal et. at Jilid I. Pale Kandam. Bahagian I (1957) dan II (1958); Jilid II. Ayottiya Kandam. Bahagian I dan 11(1959); Kamban. Kaviccakkaravartti Kamban Iyarriya iramayanam. Jilid 3 6, op. cit 30 Kamban. Sri Kambaramayanam. 6 jilid, op. cit 31 Ottakkuttar 1977. Iramayenam, Qttakkuttar Iyarriya Uttara Kandam. Teks disertai dengan ulasan oleh S. Venkataramaccettiyar. Annamalainagar:

Annamaiai Universiti.

xvIll

KISAH AWAL RAVANA


Keturunan Ravana Dalam RV1 makiumat yang terperinci tentang keturunan Ravana yang mula-mulanya dikenali dengan nama Dasagriva, pertapaannya, keperwiraannya, dan kurniaan yang diperolehnya daripada Dewa Siva diceritakan dalam 34 bab yang pertama dalam Uttara Kanda, laitu Kanda yang terakhir.2 Mengikut RV, Pulastya adalah pertapa yang berilmu dan beliau dikatakan telah hidup pada zaman Kr/ta yuga.3 Beliau

2 3

Tarikh Ciptaan RV. Maurice Winternitz dalam bukunya A History of Indian Literature berpendapat bahawa bahan Ramayana sekurangkurangnya bertarikh abad ketiga S.M. Bahan mi berkembang kepada bentuk Ramayana seperti sekarang (dengan tambahan Bela Kanda dan Uttara Kanda) pada penghujung abad kedua M. Arthur A. Macdoneil pula daiam bukunya A History of Sanskrit Literature, berpendapat bahawa cerita dasar Ramoyana bertarikh abed kelima SM., manakala bentuk Ramayana seperti sekarang terbentuk selepas abad kedua M. A. Gurugay dalam bukunya The Society of the Ramayana berpendapat bahawa Dahan asai flame yana bertarikh abad keempat S.M., manakala bentuk Ramayana seperti sekarang tertuims pada abad kedua M. Jadi AV bolehlah dianggap ditulis antara abad kelima S.M. hingga kedua SM. Sila iihat, Winternitz, M. 1912. History of Indian Literature. Ulang cetak. New Delhi: Pearl Offset Press, hIm. 501 11; Macdonell, A.A. 1911. A. History of Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, him. 254 60; dan lihat juga Gurugay, A. 1960. The Society of the Ramoyana. Maharagama, Ceylon: Saman Press, him. 36 41. RV, VII, I; RV (HPS), ill him. 315 490. Kritayuga (Kiruta-Vukam dalam bahasa Tamil) iaitu suatu zaman (ternpoh mesa yang panjang) yang telah ialu.

HIKAVAT SEAl RAMA

adalah manusia ciptaan Dewa Brahma daripada fikirannya.4 Pulastya berkahwin dengan Gunavati dan memperoleh seorang anak lelaki, Visravas namanya.5 VisraVas berkahwin dengan Devavanni dan memperoleh seorang anak lelaki yang dinamakan Vaisravana.6 Visravas juga meniduri seorang lagi gadis yang bernama Kaikasi. Akibatnya Kaikasi melahirkan tiga orang anak lelaki, laitu Dasagriva, Kumbhakarna, serta Vibhisana dan seorang anak perempuan yang bernama Surpanakha.1 OIeh yang demikian Dasagriva adaIah cucu Pulastya dan adik tin VaisraVana. Kaikasi yang berketurunan raksasa ciptaan Dewa Brahma pula ialah anak perempuan raksasa yang bernama SumaIi.~ Atas kehendak bapanya,Kaikasi bertemu dengan
Zaman 1W dikatakan mengandungi 1 128 000 tahun. Ia merupakan Vuga pertarna daiam ernpat Vuga kesemuanya. Kritayuga merupakan zarnan keemasan bagi penganut agama Hindu. Sila hhat, 1926 Tamil Lexicon. Vol U, Bhg. I. Madras: Universiti Madras, him. 931. RV, VU, 9; RV (HPS), UI, him. 399. RV, Vii, 2; RV (HPS), iii, him. 377 79. RV, Vii, 3; RV (HPS), iU, him. 380. RV, Vii, 3 9; RV(HPS), UI, him. 381 99. Pada suatu ketika Dewa Brahma teiah mencipta air yang dijadikan sebagal puncanya sendiri. Ia juga teiah mencipta beberapa kehidupan demi menjaga air tersebut. Kehidupan ni teiah mengalami keiaparan dan dahaga, teiah bertanya apa yang patut dilakukan oleh mereka. Dewa Brahms menyeru mereka menjaga air tersebut. Sebahagman daripada kehidupan itu berkata Raksami (kami akan jaga) rnanakaia yang seiainnya berkata Vaksamf (kami akan berkorban). Kehidupan yang berkata Raksamr dUadikan Raksasa dan yang berkata Vaksaml dijadikan Vaksa oieh Dewa Brahma. Tetapi UKO., 3, him. 57 8 mengatakan bahawa pertama kali Dewa Brahma mencipta kehidupan di segala dunia (atas bumi, iangit, dan Patala atau di bawah bumi), sebahagian daripada kehidupan tersebut (tiada makiumat iapar dan dahaga) bertanya Dewa Brahms apa yang patut dilakukan oieh mereka. Dewa Brahma rnenyeru mereka menjaga segaia aiam di iangit (bukannya air). Sebagai baiasan, kehidupan tersebut berkata iraticippom (kami akan menjaga) semua kehidupan mi dijadikan iratcatar (raksasa) oieh Dewa Brahma. Siia hhat, RV, VU 4; RV (HPS)., Iii, him. 382 3. Daiam goiongan raksasa yang dicipta oIeh Dews Brahma, ada raksasa adik-beradik yang bernama Praheti dan Heti. Praheti teiah pergi bertapa, manakaia Heti teiah berkahwmn dengan Bhaya (adik perempuan Yams) dan memperoieh seorang anak ieiaki, bernama Vidyutkesa. Dia pula berkahwin dengan Salantaka dan memperoieh tiga orang anak ieiaki, Maiyavan, Sumaii, dan Mali. Jadi Sumali ialah anak Sukesa dan Devavati. Sumaii jugs adaiah ayah Kaikasi (ibu Ravens). Siia lihat, RV, VU, 4 5; 1W (HPS), UI, him. 383 4. Anak-anak Sukesa, iaitu Malyavan, Sumaii, dan Mali telah bertapa dan

4 5 6 7 8

10

KiSAH AWAL RAVANA

Visravas, iaitu anak Pulastya, lalu menidurinya. Akibatnya dia melahinkan tiga orang anak telaki, iaitu Dasagriva, Kumbhakarna, serta Vibhisana, dan seorang anak perempuan, iaitu Surpanakha. OIeh itu, Dasagniva adalah keturunan seorang pertapa, iaitu Pulastya yang merupakan datuknya di pihak bapa, manakala Sumali menupakan datuk DasagriVa di pihak ibunya yang berketurunan raksasa. (Lihat Lampiran 1 yang menjelaskan ketununan Dasagniva). UK011 membeni makiumat tentang ketununan DasagniVa (Tacakkinivan), yang kemudian dikenali dengan nama Ravana (Iravanan), pertapaannya, keperwiraannya, kurniaan yang

memperoieh kurniaan daripada Dewa Brahma. Dengan itu, mereka menjadi tamak dan mula menganiayai Dews, Risyi, Nags, dan Yaksya. Atas nasihat Dewa Siva, orang-orang pertapa meminta bantuan Dewa Visnu. Dewa Visnu telah menyerang serta membunuh Mah. Malyavan dan Sumail meiarikan din ke bawah tanah (patala) dan tidak keluar kerana takut pads Dewa Visnu. Pada suatu ketika Sumaii mengetahui kebesaran Visravas (anak Puiastya). Dia berfikir bahawa kalau anaknya Kaikasi dapat memperoleh anak danipada Visravas, maka kuasa kaum raksasa akan bentambah. Mereka tidak periu takut iagi pada Dewa Visnu dan boleh hidup di bumi dengan bebas. Dengan tujuan iniiah Sumail menghantar Kaikasi untuk bersetubuh dan memperoleh anak daripada Visravas. Siia lihat, RV, VII, 5 9; RV (lIPS), III him. 387 98. 11 Tarikh ciptaan RK dan UKO. C. Jesudasan dan H. Jesudasan daiam buku mereka yang bertajuk A History of Tamil Literature, menentukan tahun Masihi 900 hingga 1200 sebagai zaman epik daiam sejarah kesusasteraan Tamil. Menurut mereka, Periya-accan Piliai yang menulis uiasan bagi karya puisi Divya-prabhandam (awal abad ke-13 M.), menyebut tentang Kamban. Jadi tarikh ciptaan RK yang paling kemudian iaiah abad ke-13 M. Seterusnya mereka merujuk sebuah puisi yang bertajuk Muvar-ula karya Ottakkuttar pads abed ke-12 M. dan menyatakan bahawa abed ke-12 M. zaman Ottakkuttar. Oieh itu sudah tentu karya UKO Ottakkuttar jugs bertarikh abad ke-12 M. S. Valyapuri Pillal pula daiam bukunya yang bentajuk Tamil Ilakkiya Caritatti! Kaviya Kalam, menyatakan bahawa RK dan UKO dituiis pads abad ke-12 M. Manakala C. Paiacuppmramaniyan dalam bukunya yang bertajuk ThmiI llakkiya Varalaru, berpendapat bahawa RK dituhs antara abad kesembiian M. hingga ke-12 M. Beliau juga berpendapat bahawa UKO ditulis pada abad ke-12 M. Jadi, kits bolehiah menganggap bahawa RK ditulis antara abad kesembilan M. dan ke-12 M, manakala UKO dicipta pada abad ke-12 M. Lihat, C. Jesudasan dan H. Jesudasan A History of Tamil Literature. Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House, him. 128 31, 183 4 dan 188 92; S. Vaiyapuri Pillal. Tamil llakkiya Caritattil Kaviya Kalam. Madras: Tamil Puttakalayam, him. 23, 219 dan 226; dan jugs C. Palacuppiramanian 1959. Tomil llakkiya Varalaru. Madras: Pan Nmlayam, him. 131, 1624.

HiKAVAT SEAl RAMA

diperolehnya danipada Dewa SiVa (CiVapinan), serta kebesanannya dalam 10 bab yang pertama dalam Uttara Kanda (Uttara Kandam). Segala makiumat tentang keturunan DasagriVa dalam UKO adalah sama seperti yang terdapat dalam RV. Kisah awal DasagriVa juga terdapat dalam RK12 dalam bentuk yang belum diperkembangkan. HSR3 bermula dengan kisah asal usul Ravana (Rawa12 Maklumat tentang kisah awal Ravana juga terdapat dalam RK dalam bentuk yang belum diperkernbangkan. Yang berikut adaiah beberapa contoh: Puisi ke-39 dalam Surpanakha Patalam (Araniya Kandam). Dalam bahagian mi, Surpanakha memperkenaikan din kepada Rams. Dalam pada itu, dia mengucapkan kebesaran senta kemuiiaan kelusrganya. Di sini kisah awal Ravana diperkatakan. Saps Surpanakha adalah anak Dewa Brahma. Vaisravana (Kubera) yang menjadi nakan bsik Dews Siva senta menupakan seorang pendenma adaiah abangnya. Die jugs adaiah adik Ravana yang teiah memenangi ketigs-tiga dunia dan mengangkat Gunung Kailasa. Seterusnya daiam puisi ke-191, Marican Vataippatalam (Araniya Kandam), juga peristiws Ravana cuba membantu Gunung Kailasa dirujuk, manakala daiam puisi ke-63, Catayu Uyirnittappatalam (Araniya Kandam), peristiwa Ravana dipenjara oleh Kartaviriyarcunan dirujuk. Dalam Kitkinta Kandam, Vali Vataippatalam puisi yang ke-143, peristiwa Ravana diikat oieh Vail dengan ekonnya dinujuk. Daiam Cuntara Kandam, Katcippatalam, puisi ke-483, keturunan Ravana disebut, dan dinyatakan Aavana mahir daiam Camakitam. Puisi yang ke-451 dan ke-452, peristiwa Ravana cuba membantun Gunung Kailasa, dirujuk sekali lagi. Daiam Cuntara Kandam, Urtedu Patalam, puisi yang ke-273, peristiwa Ravana membuat slat muzik dengan kepala dan tangannya disebut. Terdapat lebih banyak lagi bukti, tetapi penulis hanya memberi beberapa contoh untuk memperkuat kenyataannya. 13 Tarikh ciptaan HSR. A. Zieseniss daiam bukunya yang bertajuk The Rama Saga in Malaysia, Its Origin and Development, berpendapat bahawa cerita Rams dalam HSR, termasuk pengambilan beberapa unsur daripada Jamna, mengesahkan tarikh ciptaan HSR adalah selepas abad ke-12 M. Manuskrip HSR. She (1633) puia adalah manuskrip yang terkemudian dipenoleh (simpanan Archbishop Laund). Jadi sepatutnya makiumat HSR sepenuhnya sampai di aiam Meiayu sebelum 1633. R.0. Winstedt puia dalam bukunya A History of Classical Malay Literature, menyatakan bahawa pengaruh Bharatayuddha dan Ramayana tendapat dalam hikayat Melayu yang wujud pads abad ke-15 M. Menurutnya, pada abad ke-15 M. juga, banyak orang Jaws dan luar dan tempatan telab tinggal di Melaka. Benkemungkinan besar pada absd ke-15 M. nilah NSA dituiis. E.C.G. Barrett dalam makaiahnya yang bertajuk Further Light on Sir Richard Wmnstedts Undescribed Malay Version of the Ramayana bersetuju dengan keputusan A. Zieseniss tentang tanikh penulisan HSR. S. Singaravelu dalam makalahnya yang bertajuk, The Rama Story in Malay Tradition, jugs bersetuju dengan pendapat A. Zieseniss dan RO. Winstedt. Jsdi boiehlah kits menentukan abad ke-13 hinggs ke-17 M. sebagai jangka waktu ciptaan NSA. Sila lihat, ZIESS, him. 185 8;

KISAH AWAL RAVANA

na)1 yang sejak lahir lagi dikenali dengan nama Ravana. Bab pertama dalam HSR memaparkan dengan terpeninci kisah awal RaVana15 dan segi keturunannya, pertapaannya, kurniaan yang diperolehnya daripada Tuhan serta keluanganya. Menurut HSR, Bermaraja adalah pemerintah Indrapuri Negara. Baginda daripada keturunan Betara Brahma. Bermaraja mempunyal dua onang anak lelaki. Anak yang tua bennama Badanul dan anak yang muda bernama Citrabaha.18 Bermaraja digantikan oleh Badanul dan Badanul sendiri

Wmnstedt, R.O. 1969. A History of Classical Malaya Literature. Kuala Lumpun: Oxford University Press, him. 38; Barrett, E.C.G. 1963. op. cit hIm. 543 dan jugs S. Singaravelu op. cit bhg. 2, hIm. 136. 14 Kecusli naskhah HSR yang disunting oleh Roorda Van Eysinga, is bermule dengsn kisah kelahmran Rams. Sila lihst, Hikayat Sen Rama, disunting oleh Roorda Van Eysinga, diterjemah ke bahass lnggenis oieh Bsisi Poestaks di Batavia, Jakarta, 1963.) 15 Rsvsna daism kelahinan yang lalu ialah makhluk di keinderaan yang dikenali dengan nama Smrancak. Die teish menakutkan pars maharesi senta brahmin. Dalam psda itu ada maharesi yang bernama Bisparupan. Dma mempunysi tujuh onang isteri yang cantik-cantik. Die telsh menyembunyikan isteni-isteninya di dalam tujuh batang pokok kerana takut akan Sinancak. Setisp pokok itu dikorek batangnya dan dipasang pintu. Setiap malam Bisparupan aksn mengetuk salah satu pintu pokok dan masuk tidur benssma-sama dengan isteninya. Sebelum slang, dma akan keluar dan sane. Perbuatan Bisparupsn telah diawasi oleh Sirancak. Akhinnya, Sinancak telah pergi ke setiap pokok dan mengetuk pintunys lalu tidur bensama-sama dengan isteni-isteni Bispanupan (isteni-isteni Bisparupan tidak menyedani bahawa onang yang tidur dengsn meneks sdaiah Sirancak). Penbuatan Sinsncsk menyebabkan kesemua isteni Bisparupan hamii. Bisparupan yang telah mengetshui hal mi telah menggugunksn kandungan isteni-isteninya dan mengadukan hal mi kepads Dews Mahabisynu. Dewa Mahabisynu teiah menangksp Sinancak yang cuba masuk ke daism salah satu pokok di mana isteri Bisparupan tinggsl. Pepenangan benlaku dan akhirnya Sirancak jatuh ke tanah kerana terkena pedsng Dews Mahabisynu. Seterusnya Mshabisynu menekan Sirsncak dengan ibu jan ksklnya, lalu Sirancak jatuh ke bawah tujuh patala. Di patala, Smrancak telah memotong satu kepalanys (danipada 10 kesemusnya), satu tangannya dan tiga jan tangannys lalu membuat slat muzik kecapi (viol). Rambutnya telah digunakan sebagsi ikaten dan unatnya teiah digunakan sebagai tail alat muzik. Dia menggunakan alat muzik tersebut untuk memuji Dewata Mulia Rays dengan muzik yang merdu. mi benlanjutan selama 12 tahun. Pada penghujung tahun ke-12, Sirancak mendengar suatu suara yang bentsnya aksn kehendaknya. Sirancak teiah memints supaya dia diishinkan di dunia. Dengan ml Sirancak telah duehmnkan sebagal anak pertama Citnabaha dan Raksagandi. Sila lihst, Barrett, E.C.G. 1963, op. cit., hIm. 531 1. 16 HSR. lkn, hIm. 104.

HiKAVAT SEAl RAMA

digantikan oleh Citrabaha.17 Citrabaha benkahwin dengan Raksagandi dan mempenoleh tiga onang anak lelaki, iaitu Ravana sebagai anak sulung,18 diikuti oleh Kumbhakarna (Kumbakanna) danVibhisana (Bibusanam), senta seorang anak penempuan yang bernama Surpanakha1 (Surapandaki). Raksagandi (ibu RaVana) adalah anak perempuan Datikawaca, pemenintah Biruhasyapunwa. Pada zaman pemenintahan Bermanaja di Indrapuri Negana, Citnabaha menyenang Binuhasyapunwa dan membunuh DatikawaCa,2 lalu berkahwin dengan anak penempuannya, Raksagandi21 OIeh itu bapa RaVana, iaitu Citrabaha, adalah keturunan keluarga diraja Indrapuri Negana, manakala ibu Ravana adalah keturunan keluarga diraja Binuhasyapurwa. Untuk keterangan lanjut, lihat najah keturunan RaVana di pihak bapanya, Lampiran 2. Bagi rajah keturunan RaVana di pihak bapa dan ibunya, lihat Lampiran 3. Kelahiran Ravana
RV22

menyatakan bahawa Semasa kelahiran DasagriVa, hujan

17 SeteIah kemangkaten Citrabaha, besannya Naruna (bapa mentua Bibusanam) dilantik menjadi raja Indrapuri Negara. Narun~puia telah digantikan oieh Menteni Syaksya. Daiam perjaianen cents semssa, Menteni Syaksya edalah reja indrapuri Negana. Lihat, HSR. ikr., him. 104. 18 Ketika berumur 12 tahun Ravens telah mempenoleh kekuatan yang luer blase. Dengan kekuetan mi, die telah memukul beberape temannya hingge mereka mati. Penkara mi teiah diadu kepads Bermaraja (datuk Ravens), raja indrepuri Negara. Benmaraja puma dengan kebenaran Citrabaha (ayah Ravena) membuang Revana ke Bukit Serendip. mi adalah untuk menjaga nama baik serta maruah keluarga direjs Indrepuni Negara. Revena hanya kembali ke Indrapuri Negana peda zsmen pemenintahan Menteni Syaksya. Slia lihat, HSR. lkn., hIm. 101. 19 HSR. ikr., hIm. 105. 20 Gandesura (adik perempuan Datikawaca) telah tenseiamet semesa Citrebaha menyeneng Biruhasyepurwa. Die kemudian berkahwin dengan Atiperjangga (raja raksese). Mereka teieh mempenoieh seoreng ensk leleki yang dinamai Balikasys. Balikesya teleh membangunkan negara Biruhasyapurwa den menjadi rajanya. Belikasye adalah saudara sepupu Raksagandi (ibu Ravana), jadi die adaiah bapa saudara Ravane. Dalem perjalanan cents semasa, Baiikesya adaiah raja Biruhasyepurwa. Sila iihat, HSR. lkr., him. 107. 21 HSR. Ikn, him. 107 8. 22 RV., VU, 9; RV (HPS), Dl, him. 399.

KISAH AWAL RAVANA

darah turun, bunyi guruh bergemuruh, sinanan matahari terhenti, angin yang kencang dan menakutkan bertiup, air sungai dan laut bergelora, dan binatang buas kelihatan di sana sini. Dasagniva telah dilahirkan dengan 10 kepala dan 20 tangan. Mukanya hitam, bibinnya penang kemerahan seperti tembaga, mulutnya besar, rambutnya kemerahmerahan seperti api, dan dia dikatakan mempunyai taring yang panjang. Menurut UK023 semasa kelahinan DasagriVa, bumi tetah bergegar. Dia ditahirkan dengan 10 kepala dan 20 tangan. Dasagniva dikatakan amat kuat sehingga dapat mengangkat dunia mi. HSR2 pula mengatakan bahawa Raksagandi melahirkan RaVana setelah hamil selama 20 tahun. RaVana dilahirkan dengan 10 kepata dan 20 tangan. Adik-beradik Ravana Dalam RV, DasagniVa mempunyai dua orang adik lelaki dan seorang adik perempuan. Kumbahkarna adik yang tua. Dia mempunyai kebiasaan, tidur berterusan bertahun-tahun Iamanya dan sekali benjaga dia akan benjaga bertahun-tahun Iamanya.25 Surpanakha adik kedua DasagriVa. Surpanakha dikahwinkan dengan raksasa yang bernama VidyujjihVa.2
23 UKO, 613. 24 I-ISR kr, him. 101. 25 Semasa Dewe Brahms bersedie menyempaikan kurniean kepada Kurnbhakanne, semua dewe telah memohon kepada Dewa Brahms supaya tidak mengurniaken spa-epa kepada Kumbhakarna, kerana dia pernah menghapusken pare pembentu Dews Siva di Tamen Nandane serte membunuh banyak maharesi dan menusia. Kaieu die diberi kurniaen, selunuh dunie aken menjedi mengsa kekejamennya. Dews Brahms meminta aspek wenitenya Saneswati (Dewi Ucapan) supaya mengewai ucepan Kumbhekarne yang sebenar dan mengeluerkan kata-kata yang diingini oleh dews-dews den muiutnye. Selepes Kumbhekarne yang sebener dan mengeiuarkan kata-keta yang diingini oieh dewe-dewa dan muiutnya. Selepas itu Dewa Brahms bertanya kehendak Kumbhakarna. Die meminte supaye dapat tidur bertehun-tehun lamanya. Dews Brahms membeni kurniaen tersebut dan Dewi Saraswati beredar dan lideh Kumbhakerna. Seiepas ituiah Kumbhekarne seden behawa dia teiah dipermemnkan oleh dewe-dewa. Sejak itu jike tidur, die ekan tidun bertahun-tahun iamanye, dan kalsu benjage die ekan berjage bertahuntahun lamenya. Slia iihet, RV, VU, 10; RV(HPS), him. 403. 26 RV, VII, 23; RV(HPS), ill, hIm. 437.

H1KAYAT SEAl RAMA

Vibhisana adik bongsu Dasagriva. Dia aiim dan dilahirkan dengan sifst-sifat yang mulia.27 Makiumat dalam UK028 tentang adik-beradik Havana hampir sama dengan RV. I-ISR2juga mengatakan bahawa Ravana mempunyai dua orsng adik telaki, Kumbhakarna dan Vibhisana,..dan seorang adik perempuan Surpanakha. Kumbhakarns adatah adiknya yang tua. Dia mempunyai tabiat tidur selama tiga bulan secara berterusan dan benjaga selama tiga bulan yang berikutnya. Kumbhakarna teiah ditabal sebagai raja di Gunung Pelaburan Gangsa oieh bspsnya, Citrsbaha. Adik kedua Ravana adaiah Vibhisana. Dia adaiah seorang yang budiman, aiim, dan ahli nujum yang cekap. Vibhisana berkahwin dengan Mertuala Dewi (anak perempuan Naruna) dan dirajakan di Mandupuri Negara oieh bapanya, Citrabaha. Surpanakha, adik bongsu (perempuan) Ravana, puta teiah dikahwinkan dengan raksass yang bernama Bergasinga. Sebenarnya Ravana teiah berada di Bukit Serendip kerana dibuang negeni disebabkan kenakatannya semasa benumur 12 tahun, manakaia adik-adiknya berada bersamasama ibu bapanya di indrapuri Negara.3 Pertapaan Ravana Menurut RV, Vaisravana, iaitu abang tin Dasagniva, meiawat
27 Atas kehendaknye, bepanya (Sumah) Keikasi bentemu dengen Visreves ysng sedeng bertepe. Pentapaan visrevas terganggu, iaiu die menjedi msrah, dan bensumpah bahawa anak-enak yang akan diperoleh oleh Kaikasi dsnipedenya, skan menjadi rsksasa yang kejem. Kaikasi menayu Visrevss supaya mengesihsninye. Visnsvas benketa behawe anak tenakhir (keempat) Kaikasi sksn ishir dengan segela sifet yeng mulia. Ravena, Kumbhakenna, dan Surpanakhs duiehirkan dengan sifet reksesa, msnakaia Vibhissns dengan sifet yang mulis. Sims iihat, RV, Vil, 9; RV(HPS), ill, hIm. 398 9. 28 Kesemua makiumst berkenaan dengan edik-adik Ravana delam UKO sama seperti daism RV kecueii benkenean dengan mass Kumbhakarna tidur. Di sini dikatakan bahawa Kumbhakarna hanya meminta kurnieen untuk tidur dan dinyatakan dia selalu tidur bertenusan, tetapi jengke masanya tidak disebut. Sue hhat, UKO, 6, hIm. 22 36. 29 HSR. lkr, hIm. 104. 30 Ravens hanya bertemu dengan adik-adiknya selepas mendapat kurniaan denipada Allah Subhanahu watseie den datang ke mndrspuni Negana untuk mendemsiken peperengan antane indrapuni Negena dengan Biruhesyspurwa. Sue iihst, HSR. lkr, hIm. 104.

KiSAH AWAL RAVANA

ibu bapanya (Visravas dan Devavanni) di Brahmaioka.31 Kaikasi yang berada di Brahmatoka, memberitahu Dasagriva bahawa Vaisravana telah memperoleh kebesanan meialui pertapaan, dan dia sedang mentadbir Lanka yang pernah menjadi kepunyaan saiah seorang nenek moyang Dasagniva. Seterusnya, Kaikasi menyenu Dasagriva supaya benusaha dengan bersungguh-sungguh dan memperoteh kebesaran seperti yang diperoieh oieh Vaisravana. Mendengar kata-kata ibunya, Dasagniva membuat keputusan untuk bertapa; dengan tujuan itu dia berssma-sama adik-adik ielakinya, Kumbhakarna dan Vibhisana, bertapa di Gokarna. Dasagriva betapa selama 10 000 tahun, tanpa makan dan minum. Pada penghujung setiap 1000 tahun, dia memotong satu kepaia dan mengorbankannya ke daiam api. Dasagniva terus bertapa sehinggaiah pada tahun ke-lO 000. linggai satu kepala sahaja tagi dsnipada 10 kepata yang dimiiiki oieh Dasagriva. Pada penghujung tahun ke-lO 000, dia teiah bersedia untuk memotong kepalanya yang ke-lO itu. Pada saat-saat terakhir, Dewa Brahma menjeima di hadapan Dasagriva.32 UK033 memaparkan ha! yang sarna tentang pertapaan Dasagriva kecuaii, Dasagniva bensama-sama adik-adik ieiakinya bertapa di Konrai Vanam, bukan di Gokarna. Daiam HSR,34 Havana dibuang negeni ke Bukit Serendip kerana telah membunuh rakan-rakannya. Di Bukit Serendip, dia tidak dapat memakan sebarang jenis makanan. OIeh itu Havana mulai bertapa. Dia mendjnjkan dua batang kayu; di atas dua batang kayu tensebut digantungkan sebatang kayu seCara melintang. Sebatang kayu lagi ditebuk~~ dan diietakken ke kayu yang melintang. Pada siang han, Havana

31 Brahmaioka (Satt(yalokam daism behass Tamil) islah syunga tempat tinggsi Dewa Brahms. Sila lihet, 1932 Tamil Lexicon. Vol. V, bhg. I. Madras: iirtivensiti Madras, him, 2687. 32 RV, VII, 0 10; RV(HPS), iii, hIm. 400 1. 33 IJKO, him. 23, 26 8. 34 HSR. ikr, hIm. 101. 35 Dltebuk maksudnya membuat iubeng daiam bentuk meiengkung peda kayu. Sims iihst, W.J.S. Poerwsdarmints (peny.) 1962. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan ke-2. Jskarta: Dinas Penerbit Belai Pustska, him. 976.

HIKAVAT SERI RAMA

mengumpulkan kayu api antara dua batang kayu yang telah didirikannya. Pada maiam han, dia menghidupkan api danpada kayu yang dikumpulkan dan nsik ke atas kayu yang didinikan itu serta mengikat kakinya psda kayu yang meiintang dan kepaianya dihalskan ke arah api yang sedang bennyaia. Ravana bertapa sebegini selama 12 tahun. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Taala menghantar Nabi Adam A.S. kepada Havana untuk membeni kurniaan kepadanya. Kurniaan yang Diperoish oieh Ravana Daiam RV,36 pada penghujung tahun ke-lO 000 Dasagniva bertapa, Dewa Brahma menjelma di hadapannya. Dasagniva memohon kurniaan untuk hidup kekai selsma-iamanya. Permintaan mi ditoiak oieh Dewa Brahma atas dasar setiap yang iahir di dunia mi akan tetap mati pada suatu han nanti. Oleh itu Dasagriva memohon supaya dia tidak mati di tangan kaum Suparna, Naga, Daitya, Danava, Raksasa, atau dewadewa. Dia tidak takut pada makhluk lain di dunia seperti manusia yang lemah. Oieh sebab Dews Brahma telah benpuas hati dan gembira dengan pertapaan Dasagriva, dewa itu mengurniakan dua lagi permDhonannya dengan rela hati. Kurniaan pertama memboiehkan Dasagniva menerima kembali kesemua sembiian kepala yang dikonbankannya di dalam api. Kurniaan kedua memboiehkan Dasagniva mengambil sebanang rupa badan fizikal yang diingininya. UK037 menyatakan bahawa pada penghujung tahun ke-lO 000 Dasagniva bertapa, Dewa Brahma teiah menjeima di hadapannya dan serta-merta mengunniakan semula kesemua sembiian kepaia yang telah dikorbankannya ke daiam api. Dasagniva pula memohon supaya dia tidak dibunuh oleh sesiapa pun. Dalam pads itu dia tidaktermasuk dalam goiongan manusia kerana dia menganggap manusia sebagai Iemah; Dewa Brahms memenuhi permohonan Dasagniva. Menurut HSR,~seteiah 12 tahun Havana bertapa, Allah Subhanahu wa TaaIa teiah menurunkan Nabi Adam A.S. dan
36 RV, VU, 10; RV(HPS). iii, him. 401 2. 37 UKO, 6, him. 28 9. 38 HSR. lkn, hIm. 102.

10

K1SAH AWAL RAVANA

syunga untuk menemui Havana. Nabi Adam A.S. bertemu dengan Ravana dan bertanya akan tujuan dia bentapa. Havana telah membenitahu tujuan pertapaannya (iaitu dia ingin menjadi pemenintah empat kenajaan seperti yang benikut: kerajaan di keinderaan (Iangit), kenajaan di atas bumi, kerajaan di dalam laut, dan kerajaan di bawah bumi] dengan syanat Nabi Adam A.S. dapat memohon danipada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Adam A.S. sedia membantu Havana sekinanys dia sedia benjanji dan memegang janji tersebut. Setenusnya Nabi Adam A.S. telah menerangkan syarat pengurniaan tersebut kepada Havana. Pertama, Havana hendaklah rnenjaga serta mengasihi rakyatnya menjaga nama baik ibu bapanya. Kedua, sekiranya Havana melakukan penbuatan yang salah atau rakyatnya melakukan perbuatan yang salah, dan dia tidak menghukum meneka dengan hukuman yang sepadan, maka dia akan dibinasakan oteh Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Adam A.S. juga menasihati Ravana supaya tidak takbun dengan kuasa yang dipenolehnya kenana segala yang ada di alam mi adaiah pinjaman Allah Subhanahu wa Taala kepada kite. Havana berjanji serta menerima syarat Nabi Adam A.S. Dengan itu Ravana dijadikan raja empat kerajaan oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui Nabi Adam A.S. Perkahwinan dan Anak-anak Ravana RV39 menyatakan bahawa Dasagniva benkahwin dengan seorang perempuan yang bennama Mandodani dan memperoleh seorang anak lelaki yang bernama Meghanada. Dalam UKO,4 Dasagniva berkahwin dengan seonang perempuan bennama Mandodani (Mandotani) dan memperoleh tiga onang anak Ielaki, Meghanada (Mekanatan) diikuti oleh Atikayan dan Akkakumaran. I-1SR41 menyatakan bahawa setelah mempenoleh anugerah menerajui empat buah kerajaan, iaitu kerajaan di keindenaan, di bumi, di dalam laut, dan di bawah bumi, Havana
39 RV, VU, 12; RV(HPS)., ill, him. 4089. 40 UKO, him. 6,66a 41 HSR. ikr, hIm. 103.

11

HIKAVAT SERI RAMA

benkahwin dengan Nila Utama, puteni raja di keindenaan dan mempenoleh seonang anak lelaki, bennama Indrajit. Setelah Indrajit mencapai umun 12 tahun, Havana menjadikannya raja keinderaan. Kemudian Havana benkahwin dengan Pertiwi Dewi, puteni naja di bawah bumi dan memperoleh seorang anak lelaki, bennama Patala Mahanayan. Setelah mencapai umun 12 tahun, Havana menjadikannya raja kenajaan di bawah bumi. Setenusnya Havana berkahwin dengan Gangga Mahadewi, puteni naja di dalam laut dan mempenoleh seonang anak lelaki bennama Gangga Mahasura. Die ditabalkan di kenajaan dalam laut setelah mencapai umun 12 tahun. Akhinnya, Havana menjadi raja di bumi serta benkahwin dengan Mandodani tiruan dan mempenoleh seonang anak penempuan, Sita (Sita Dewi). Selain itu, Havana juga dikatakan mempunyai lima onang anak lelaki,42 iaitu Badabisa, Tukikaya, Tunisinah, Nanantaka, dan Dewa Nantaka, tetapi makiumat tentang ibu kelima-lima onang anak Havana mi tidak ada. Kisah Ravana Menjadi Raja Lanka Menunut RV, Lanka dibina oleh Visvakanma (jurubina alam semesta untuk Dewa Brahma) atas arahan Dewa Indna.43 Anak-anak Sukesa, iaitu Malyavan, Sumali, dan Mali telah menjalankan pertapaan yang senius dan mempenoleh kurniaan danipada Dewa Brahma. Sebaik sahaja mempenoleh kurniaan, anak-anak Sukesa mulai melakukan benbagai-bagai kekejaman sepenti pembunuhan. Meneka menemui Visvakarma dan atas nasihatnya, Malyavan, Sumali, Mali, serta benibu-nibu naksasa menetap di Lanka yang tenletak di atas Gunung Tnikuta di Laut Selatan.44 Walaupun Lanka dibina untuk Dewa Indna, tetapi dewa itu tidak pennah menetap di sana. Jadi golongan raksasa merupakan penetap awal Lanka.45 Golongan naksasa menetap di Lanka sehingga mereka
42 43 44 45 Ibid., hIm. 231, 248. RV, Vii, 5; RV(HPS), him. 386. RV, Vii, 5, RV(HPS), imi, him. 38586. RV VII 3; RV(HPS), III, hIm. 381.

12

KISAH AWAL RAVANA

dikalahkan oleh Dewa Visnu kenana Malyavan, Sumali, dan Mali melakukan berbagai-bagai penganiayaan sepenti membunuh dan memakan orang-onang pentapa. Dewa Visnu membunuh Mali, manakala Malyavan dan Sumali melanikan din ke dalam pata!a.46 Selepas itu Lanka tidak didiami sehingga Vaisravana menetap di sane atas nasihat bapanya, Visravas.47 Setelah Dasagniva memperoleh kurniaan danipada Bnahma.~ naksasa Sumali (datuk Dasagniva di pihak ibunya) serta naksasa yang lain keluan dan pata!a. Sumali dan Pnahasta (naksasa) menghasut Dasagriva dengan benkata bahawa Lanka adalah tempat asal serta hak golongan naksasa dan setenusnya menyenu Dasagniva supaya meminta kembali Lanka danipada Vaisravana.49 Dasagniva bensetuju dan menghantan Pnahasta sebagai utusan untuk meminta kembali Lanka danipada Vaisravana. Mendengar utusan Dasagniva, Vaisnavana telah benbincang dengan bapanya Visnavas, dan atas nasihatnya dia meninggalkan Lanka senta memulakan kehidupan banu di Gunung Kailasa. Dengan mi golongan naksasa sekali lagi mengambil alih Lanka dan Dasagniva menjadi rajanya.5 Dalam UKO penistiwa Malyavan (Maliyavan), Sumali (Cumali), dan Mali (Malai, memperoleh kunniaan serta melakukan pelbagai kekejaman adalah sama sepenti dalam HV.51 Malyavan, Sumali, dan Mali menemui Visvakanma (TevataCcan) dan memintanya supaya mencani sebuah tempat untuk membina sebuah kota yang dapat mengatasi kecantikan kota Amanavati (kota kepunyaan lndna).52 Visvakarma membina sebuah kota yang Cantik iaitu Lanka (llankai) di atas gunung Tnikuta (1inikutam)~~ Malyavan, Sumali, Mali bensama-sama raksasa yang lain menetap di Lanka sehingga meneka dikalahkan oleh Dewa Visnu (Tinumal). Mali terbunuh, manakala
46 47 48 49 50 51 52 53 RV, VII, 78; RV(HPS), UI, him. 3946. RV, VII, 3; RV(HPS), hIm. 381. RV, Vii, 9 10; RV(HPS), ill, him. 401 2,404. RV, Vii, II; RV(HPS), Ill, him. 4045. RV, Vii, U; RV(HPS), iii, him. 4067. UKO, 3, him. 26 32. Ibid., 3, him. 33 4. Ibid., 3, him. 3842.

13

HIKAYAT SERI RAMA

Malyavan dan Sumali menyembunyikan din di dalam patslam.5 Selepas itu Lanka tidak didiami sehingga Vaisnavana (Vaccinavanan) menetap di sana atas nasihat bapanya Visnavas (Viccinavacu).55 Mendengan Dasagniva telah dikunniai oleh Dewa Bnahma, Sumali (datuk Dasagniva di pihak ibunya) senta naksasa yang lain keluan dan patala. Setenusnya maklumat penistiwa Sumali senta Prahasta menghasut Dasagniva sehingga Dasagniva menjadi naja Lanka adalah sama seperti dalam HV.56 HSH5~menyatakan bahawa setelah Havana menjadi naja di keindenaan, bawah bumi, dan dalam laut, dia menjadi naja di bumi, iaitu di Bukit Senendip. Havana mempenindah Bukit Senendip dan membeni nama baru kepadanya, iaitu Langkapun (Lanka). Langkapuni dikatakan kaya dengan sumben alam, sepenti batu penmata, pokok kelapa, binatang, dan i kan. Telatah Ravana Setelah Memperoleh Kurniaan HV menyatakan bahawa setelah Dasagniva mempenoleh kunniaan dia telah menampas Lanka danipada Vaisnavana. Kemudian dia benkahwin dan setenusnya mulai melakukan berbagai-bagai pekenjaan yang bunuk. Vaisnavana yang tinggal di Gunung Kailasa cuba menasihatinya, tetapi Dasagniva menjadi manah dan menyenang serta mengalahkan Vaisnavana; Puspaka Vimananya juga dinampas oleh Dasagniva.58 Dasagniva cuba masUk ke dalam taman Dewa Siva dengan menaiki Puspaka Vimana tetapi Puspaka Vimana tenhenti. Nandi, pembantu Dewa Siva, membenitahu Dasagniva bahawa Dewa Siva dan Dewi Sakti sedang benehat di dalam taman. Oleh itu, tiada siapa dibenankan masuk. Dasagniva mengejek Nandi dengan mengatakan bahawa muka Nandi menyerupai muka kena Vanana. Nandi lalu menyumpah Dasagniva akan dibunuh oleh kumpulan kena tidak lama lagi.
54 55 56 57 58 UKO, 5, him. 12 46. UKO, 2, him. 16. UKO, 6, him. 37 55. HSR. Ikr, him. 101, 103. RV, Vii, 126; RV(HPS), UI, him. 41720. 14

KISAH AWAL RAVANA

Seterusnya, Dasagniva menjadi benang dan cuba membantun Gunung Kailasa. Menyedani hal mi Dewa Siva menekan gunung tensebut dengan ibu jani kakinya. Ini menyebabkan tangan Dasagniva tensekat dan tertekan di bawah Gunung Kailasa. Die menjenit kesakitan sehingga ketiga-tiga dunia bergegan. Atas nasihat dewa-dewa, Dasagniva mulai menyanyikan lagu kebesanan Dewa Siva selama bebenapa nibu tahun. Dewa Siva yang benpuas hati dengan nyanyian Dasagniva, membebaskannya. Oleh sebab Dewa Siva benpuas hati dengan nyaryiannya, Dasagniva memohon supaya dia tidak dibunuh oleh sesiapa, Dasagniva tidak benasa bimbang tenhadap manusia. Dewa Siva memenuhi penmintaan Dasagniva, dan sebagai tambahan mengunniainya senjata bennama Candrahasa. Ekonan jenitan Dasagniva yang menggegankan ketiga-tiga dunia, Dewa Siva mengisytihankan name Ravana kepadanya.59 Setenusnya Ravana cuba mempenkosa seonang wanita pentapa yang bennama Vedavati. Tetapi Vedavati membunuh dini dengan tenjun ke dalam api. Sebelum tenjun ke dalam api, dia menyumpah Havana dan bersumpah bahawa dia sendini akan lahin semula untuk menghapuskan Havana. Vedavatilah yang lahin sebagai Sita, anak Janaka pemenintah Negana Mithila.6 Manutta, pemenintah negeni Usinabija, mengaku kalah kepada Ravana;61 begitu juga banyak lagi naja yang mengaku kalah. Pemenintah Ayodhya juga kalah kepada Havana dan sebelum mangkat, dia bensumpah bahawa seonang penwira yang bennama Rama akan lahir dalam ketununan lksvaku dan dia yang akan membunuh Ravana.62 Havana cuba menyenang Yama dan Nivata-kavaca63 dan setenusnya membunuh Vidyujjihva, suami Sunpanakha, secana tidak sengaja.6 Sele-

59 60 61 62 63 64

RV, RV, 1W, RV, RV, RV,

Vu, VU, VU, VU, Vii, Vii,

16; Rv(HPS), iii, him. 41720. 178; RV(HPS), Ui, hIm. 4202. 189; RV(HPS), mU, him. 4235. 19; RV(HPS), Hi, him. 4267. 20 23; RV(HPS), him. 42737. 23 dan 25; RV(HPS), Hi, him. 437, 459. 15

HIKAVAT SERI llAMA

pas itu Havana melancarkan bebenapa pepenangan lagi.65 Dalam pada itu Havana menampas banyak anak gadis. Gadis-gadis mi bensumpah bahawa Ravana akan binasa disebabkan seorang gadis juga.66 Kemudian, Havana bersama-sama dengan anaknya Meghanada dan pak ciknya Madhu menyerang Dewa Indra. Dalam penjalanan, Havana telah mempenkosa Rambha, isteni Nalakuvara (anak Vaisnavana). Nalakuvana mengutuk Havana dan bensumpah bahawa sekinanya Havana menyentuh mana-mana penempi.ian tanpa persetujuan mereka, kepalanya akan pecah menjadi tujuh bahagian.67 Setenusnya, Havana benpenang dengan Dewa lndna dan mencapai kemenangan kenana anaknya Meghanada benjaya menangkap dewa itu. Oleb sebab MegI-ianada benjaya menangkap Dewa lndra,68 Dewa Brahma menggelarnya Indrajit, dan atas permintaan Dewa Brahma, Dewa lndna dibebaskan.69 Setenusnya Havana ingin mencaban Kantavinyanjuna, pemenmntah Mahamati, tetapi dia sudah ke Sungai Nanmada bersama-sama dengan isteni-isteninya. Havana sampai di sungai Nanmada lalu mandi di sungai itu senta memuja Dewa Siva dalam bentuk linga. Dma meletakkan linga emasnya di atas tebing Sungai Nanmada yang benpasin, tidak jauh dani tempat Kartavinyanjuna mandi bersama-sama isteniisteninya. Dengan tujuan menunjukkan kekuatan kepada isteni-isterinya, Kartavinyanjuna menahan alinan air sungai tensebut dengan 1000 tangannya. mi menyebabkan am
65 Ravans jugs mengaiahkan anak-anak Varuna. Kemudian Ravana bartemu dengan Bali; dis mengagung-agungkan Dews Visnu dan menyata~ ksn bshawa Dews Visnu ads di bar rumah. Sebelum Ravsna dstang ke sana, Dews Visnu menghiisngkan diii dengan memikirkan kurniasn Dewa Brshma kepadanya. Rawana jugs cubs menyersng Dewa Suds, tetapi Dews Suria berdiam sahsja. Kemudian Rawanan berperang dengan Msndhsts tetapi diselesaiksn oleh Puiastya. Rswans juga ingin menyersng Dews SWan tetapi Dews Brahnia menghentikannya dan mengajarnys 108 msntera untuk meniags dirinys isebsgai baissan kerans tidsk menyerang Dewa Bulan). Siia lihat, Bab 1 5 yang diselitkan sntsra Bab 23 IRV, VU, 23) dengan Bab 24 ~RV., Vii, 24); RVIHPS) Iii, him. 439 53. 66 RV, VH, 24; RV(HPS); HI, hIm. 457 9. 67 RV, VU, 25 6; RV(HPS)., III, hIm. 460 7. 68 RV, VII, 27; RV(HPS), UI, hIm. 467 8. 69 RV, Vii, 27 30; RV(HPS), mU, him. 47987.

16

KiSAH AWAL RAVANA Sungai Nanmada melimpah dan menghanyutkan bungabunga yang dipensembahkan oleh Havana kepada linga emasnya. Menyedani penbuatan Kantavinyajuna yang menye-

babkan air sungai melimpah dan menghalang pemujaannya,


Havana menyenangnya. Tetapi Kartavinyanjuna menangkap

dan memenjanakan Havana. Kemudian dia membebaskan Havana atas penmintaan Pulastya.7Akhinnya Havana cuba menyenang Vali, pemenintah Kiskindha, tetapi Vali mengikat Havana dengan ekonnya. Lalu Havana mengaku kalah senta menjadi sahabat Vali. Dalam UKO,71 penistiwa Dasagniva menyerang Vaisnavana dan menampas kendenaan Puspakanya sama seperti yang tendapat dalam HV.72 Penistiwa Gunung Kailasa (Kayilayam) menunjukkan bebenapa penbezaan yang nyata. Kendenaan Puspaka dikatakan tenhenti semasa Dasagniva cuba melmntasi Gunung Kailasa (bukan cuba memasuki taman Dewa Siva). Sumpahan Nandi (Nanti) juga benbeza, iaitu monyet-monyet akan memasuki Lanka dan membunuh banyak naksasa bukan hanya Dasagniva. Dikatakan seluruh badan Dasagniva tensekat di bawah Gunung Kailasa (bukan hanya tangan) apabila dia cuba membantun gunung itu, kenana Dewa Siva telah menekan gunung tensebut dengan ibu jan kakinya.73 Satu penistiwa yang hanya terdapat dalam UKO ialah apabila Dasagniva tensekat di bawah Gunung Kailasa; dia dikatakan memotong salah satu kepalanya dan tangannya, dan unat-uratnya digunakan untuk membuat sebuah alat muzik bertali (vms!). Dma memetik alat muzik tensebut lalu menyanyikan lagu-lagu kebesanan Dewa Siva yang amat mendu (Camakitam) selama 1000 tahun.7 Dewa Siva benpuas hati dengan lagu-lagu yang amat mendu pujian Dasagniva dan membebaskannya. Dewa itu tidak mengisytihankan nama Havana (Inavanan) kepada Dasagniva, walaupun Dasagniva dikenali sebagai Havana selepas penistiwa mi.
70 71 72 73 74 RV, Vii, 31 3; RV(HPS), UI, him. 479 UKO, 7, 1 62. RV, Vii RV(HPS), Iii, him. 487 90. UKO, 7, hIm. 63 73. Ibid., hIm. 74. 87.

17

HiKAVAT SERi RAMA

Dewa Siva hanya membeni kurnmaan Havana hidup selama 35 juta tahun benserta satu senjata yang bennama Candrabasa (Cantirakacam).75
Penistiwa Havana cuba mempenkosa Vedavati (Vetavati)

tidak benbeza danipada HV.7 Penistiwa Havana menyenang


naja Manutta (Manuttan) sehingga penistiwa Havana membunuh Vidyujjihva (Vitturucinkan, suami Surpanakha) juga secara tidak sengaja adalah sama sepenti dalam RV.77 Penis-

tiwa gadis tawanan mengutuk Havana sehingga penistiwa Nalakuvana (Nalakuvanan) mengutuk Havana adalah same sepenti dalam HV.78 Penistiwa Havana memenangi Dewa
lndna (Intinan) dan memenjaranya adalah sama sepenti dalam

RV.79 Peristiwa Kartavinyanjuna (Kartavinyarccunan) memenjarakan Havana ada)ah same dengan RV, kecuali dikatakan atas penmintaan Dewa Bnahma (bukannya Pulastya) dia dibebaskan. Penistiwa Vali mengikat Havana dengan ekonnya juga adalah same sepenti dalam RV, kecuali Vali dikatakan membebaskan Havana atas penmintaan Tana (Tarai), isteni Vali (bukan mengikut kehendaknya sendini).81

Menurut FISH, setelah memperoleh kunniaan, Havana pergi ke kerajan di keinderaan, di bawah bumi, dan di dalam laut. Di setiap kerajaan, dma mengambil puteni diraja dan setiap puteni itu masing-masing melahinkan seonang anak lelaki. Anak-anak itu ditabalkan di kerajaan masingmasing setelah mencapai umur 12 tahun. Akhinnya Havana menjadi raja di bumi.82 Ravana mempenindah Gukit Serendip dan menamainya Langkapuri (Lanka).83 Maharesi Bagawan Ramasa membenitahu Havana segala yang benlaku di lndrapuri Negara (negara datuknya sebelah bapa) ketika dia benada dalam buangan. Mahanesi itu juga telah membenitahu tentang pepe75 76 77 78 79 80 81 82 83 Ibid., hIm. 75. UKO. 8, him. 1 19. Ibid., him. 21 83. Ibid., hbm.924, 116. Ibid., him. 178251. UKO, 9, him. 3 22. Ui(O, 10, hIm. 1 19. HSR. ikr., him. 101 3. Ibid., him. 103.

18

K1SAH AWAL RAVANA

nangan yang sedang benlaku antana lndnapuni Negana dengan Bmnuhasyapurwa (negana datuknya sebelah ibu). Setenusnya Bagawan Ramasa mengingatkan pensaudaraan Havana dengan Menteni Syaksya (pemenintah lndnapuni Negana) iaitu bapa saudananya dan Balikasya (pemenintah Binuhasyapurwa) iaitu pak ciknya.84 Havana telah campun tangan dan menyelesaikan pepenangan antana lndnapuni Negara dengan Binuhasyapunwa.85 Kemudian Havana meminta Jamumanteni (bapa mentuanya), Kumbhakanna (Kumbakarna), Vibhisana (Bibisanam), Sunpanakha (Sunapandaki) senta suaminya Bergasinga mengikutnya ke Langkapuni, untuk menasihatmnya dani segi pentadbinan.86 Setelah itu, Havana mendengan bahawa Dasanata Maharaja (pemenmntah Mandupuna Negana) mempunyai seonang isteni yang amat cantik yang bennama Mandudani. Havana ingin memiliki wanita yang cantik itu. Apabila Havana sampai di lndnapuni Negara, Dasanata Maharaja menjemputnya. Havana masuk ke dalam istana dengan syanat permintaannya dipenuhi. Setenusnya, die memmnta Dasanata Maharaja supaya menyerahkan Manduden kepadanya. Walaupun Dasanata Maharaja menyatakan bahawa Mandudani sudah dijadikan isteninya, Havana tetap ingin mendapatkannya. Oleh itu, Dasarata Maharaja
meminta Mandudani supaya bersedia untuk mengikut Hava-

na. Mandudani masuk ke dalam bilik dan mencipta seonang gadis tinuan, seperti dmninya sendini, danipada dakmnya; gadis tinuan ni yang mengikut Havana.81 Havana yang tidak mengenali gadis itu Mandudani tinuan, kembali ke Lanka bensama-samanya. Dalam penjalanan, dia melihat Mahanesi Kisyubenisyu yang amat sakti, duduk tensandan tidak sedan akan kedatangan Havana. Havana benasa manah kenana Mahanesi Kisyubenisyu tidak menghormatmnya. Die membidas, Hai Kisyubenisyu, tiada kau kenal aku make engkau duduk bensandan, lalu tiada kaukhabankan lagi aku membawa isteniku. Kenakah engkau atau
84 85 86 87 Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., him. him. him. hIm. 126. 12637. 138. 1434.

19

HIKAYAT SERI RAMA

manusiakah engkauT Kisyubenisyu yang tua, menyumpah Havana bahawa dengen limpah kurnia Allah, Ravens akan dibmnasakan oleh kena dan manusia.~ Setenusnya, Havana kembali ke Lanka dan setelah 40 malam dan 40 han, dma benkahwin dengan Mandudani tinuan. Havana dikatakan mendenme dengan banyak sempena penkahwinannya.89 Setelah beberapa lama, Mandudani tinusn melahmnkan seonang anak penempuan, bennama Site (Site Dewi).9 Kesimpulan 1. HSH benmula dengan kisah awel Havana,91 Sebaliknya dalam HV dan UKO, kisah awal Havana terdapet di bahagian terakhmn, iaitu dalam Uttara Kanda. 2. FISH menunjukkan due keluanga dmneja, iaitu lndnepuni Negana dan Binuhasyapunwa, sebagai ketununan Havana. Dikatakan juga bahawa Bermanaja (datuk Havana sebelah bapenya) adeleh ketununan Betana Brahms, manakala Datikawaca (datuk Havana sebelah ibunys) pula dikatekan naja naksase92 HV den UKO puls menyetakan bshawa Havana adalah keturunan seoneng pentapa (Pulestye), ciptaan Dewa Brahms,93 sebelah bapanya dan ketununan keluange .neksasa yang juga cipteen Dews Brahms, sebelah ibunya.94 3. Name Betena Bnahma dan Benmenaje dalam FISH menampakkan pensamaan dengan name Dewa Bnahma

88 89 90 91

Ibid., hIm. 1445. Ibid., him, 146. Ibid., hIm. 1446. Naskhah HSR yang disunting oieh Roorda van Eysinga bermula dengan kisah kelahiran Sri Rams, sila Iihst, Roorda Van Eysinga led.) 1963. Hikayat Sari Rama. Diterjamah ke bahasa Inggeris oleh Bsiai Poestaka di Batavia, Jakarta. 92 HSR. Ikr, him. 459, 104. 93 Dews Brahms iaiah aspek penciptaan Tuhan. Siia iihat 1932. Tamil Lexicon. vol. v, bhg. I, him. 1447 dan jugs 1928 vol. iii, bhg. I, him. 1893. Madras: Universiti Madras. 94 Rb, VII, 2; Rv(HPS), UI, him. 377 99; UKO, him. 2:1, 14; UKO, 6, him. 10 6.

20

KISAH AWAL RAVANA

4.

5.

6.

delem RV dan UKO. Dstikaweca (HSR) iaitu datuk Havana sebelsh ibunye juga adeleh naksasa. Mengikut HSH, Citnsbahe menyenang Biruhasyapunwa dan mengsmbil Puteni Heksagendi anak penempuan Haja Datikswaca) sebagai isteninya dan melahinken Havana sebagsi anaknys.95 Tetapi RV dan UKO menyetsksn bshaws Kaikasi meniduni Visnsvss dan melshmnkan Havana.96 HV menysteken bahsws semesa kelahmnan Havana, pelbagai tends buruk benlaku seperti hujan danah, metahsni benhenti bensmnan, engin bentiup kencang dan menakutkan, gunuh bendentum dan bengemunuh, sungai dan laut bengelona, dan binstsng buas benkeliansn di sans sini.97 Petanda mi menunjukkan bahawa malapetaka akan benlaku. Melspetaka tensebut ielah kelahinan Havana. Begmtu jugs dengen UKO yang menyatakan bahswa bumi bengegan semssa kelahinan Havana.98 Tetapi FISH tidak menunjukkan sebanang petanda bunuk benlaku semssa kelahinan Havana. FISH mengisahkan bahawa Haksagandi telah hamil selama 20 tahun sebelum melshinkan Havana.98 ni tidak
boleh dianggap sebagai suatu petanda bunuk. Mungkin

7.

menunjukken ketabahan dan kesusahan Hakssgandi semass mengandung Havana, atau mungkin untuk menunjukkan kelahmnsn seseonang yang amat kuat. Penlu dibeni penhatian bahawa HSH, AV, dan UKO menyatakan bahaws Havana mempunyai 10 kepsls den 20 tangsn. HSH~~ pula menyebut bahawa Havana mempunyai dua onang sdik lelaki, Kumbhakanns dan Vibhisans daseonang adik penempusn, Sunpanakha. HV101 den102 juga membeni maklumat yang hampin same tentang adik-

95 HSR. ikr, him. 48 9. 96 RV, Vii, 9; RV(HPS), Ui, him. 3979; UKO, 6, him. 78. 97 R~, VU, 9; RV(HPS), III, him. 399. 98 UKO, 6, him. 13. 99 HSR. kr, him. 101. 100 Ibid., him. 104. 102 UKO, 6, him. 13.

101 RV, VII, 9; RV(HPS), UI. him. 3989; RV, VU, 10; RV(HPS), Ui, him. 403; Rv, vu. 23; Rv(HPS), UI, him. 437.

21

HiKAVAT SERI RAMA

bensdik Havana. FISH menyatakan bahaws Kumbhakanna mempunyai tabist tidun selsma tige bulan dan benjaga selama tigs bulan yang benikutnya. RV dan UKO juga mengisahkan bahawa Kumbhaksnna mempunyai tabiat tidun bertenusan, tetapi tempoh mesa dia tidun benbeza; die dikstakan tidun selama bentshun-tahun dsn sekali tenjaga, dis berjaga selama bertahun-tahun. FISH nnenyatakan bahawa Vibhisana adalsh adik kedua Havana dan merupskan seonang yang budiman, slim, dan ahli nujum ysng cekap. RV dan (JKO puia menyatsksn bahawa Vibhisana adalah adik bongsu Havana tetapi sifat Vibhisana adalah sama sepenti yang dikemukakan dalam FISH. HSH menyatakan bahawa Sunpanakha adalah adik bongsu Ravana dan dikahwinkan dengan raksasa yang bernama Bengasinga. Dalam LW dan UKO disebutkan bahawa Sunpanakha edslah sdik kedus Havana dan dikahwinkan dengsn raksasa yang bennama Vidyujjihva. Makiumat tentang bilangan serta jantina adk-bersdik Havana dalam ketiga-tiga vensi yang tenlibat adalsh sama, begitu jugs dengan nama adik-bensdik Havana. Dani sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa mungkin pengarang HSR mempunyai pengetahuan tentang adikbenadik Havana sepentimana yang tendapat dalam HV dan UKO. Mungkin beliau mempenoleh msklumat tersebut melaiui tnadisi Iissn. 8. Cana Havana bentsps dalam FISH adalah benbeza jika dibandingkan dengan yang dipaparkan dalam LW dan UKO. Menunut I-tSR,103 Havana telah mendinikan due batang kayu; di atas dua batang kayu tensebut digantungkan sebatsng kayu secara melintang. Sebatang ksyu lagi ditebuk dsn disampaikan ke kayu melintang. Pada sisng hani, die mengumpulkan kayu api di antana dua batang kayu yang didinikannya. Pada malam hani, dia mnenyalakan api danipada kayu yang dikumpulkannya. Selepas itu die mengikat kakmnya pads kayu yang melintang dan kepalanya dihalakan ke anah api yang telah dinyafakannya.
103 HSR. ikr, hIm. 101.

22

KISAH AWAL RAVANA

9. Menunut A. Zieseniss,104 cans pentapaan Havana dslam HSH adalsh menyerupai kisah pertspsan Ravane dalam salah satu tradisi cenita Rams di India Selatan. Belisu menyatakan bshswa seonang sanjana yang bennama B. Ziegenbalg dslsm bukunya yang bentajuk Genealogie der Malabarischen Gotter (1967, hIm. 187) menystskan bahswa Havana telsh bentspa dengsn kakinya ke atas (ke anah langit) dan kepalsnys ke bswah (ke arsh bumi) sntana lims api selsma 10 000, di Gokanns. Benkemungkinan penganang HSR menyedsni csna pentspaan yang sedemikmsn dan menyampaikannya dalsm FISH, setelah membeni pewannasn tempatan. 10. Penistiwa pengunnmaan kepads Havana dslam FISH jelas
mempenlihatkan penyeiitan unsun agama Islam. Pents-

ma, kurniaan disampaikan kepsds Havana oleh Allsh Subhsnshu ws Tsala menenusi Nabi Adam A.S. Kemudisn penganang HSH mengsmbil pelueng mi menyebut sedikit sebanysk hukum Islam dan segi pentedbinan negara, khususnya keadilan.105 11. Dalam HSR, Havana mempunyai tigs onang isteni. Dis mengambil seonsng puteni nsja dsnipsda setiep kenajsan yang dipenolehnya melalui pengunniasn.106 Setiap puteni itu mssing-mssing melahinkan seonang anak lelaki (Indnajit, Patals Maharayan, dsn Gsnggs Mahasuna). Anak-anak mi dirsjakan di kenajasn masing-masing (keindenaan, di bawah bumi, dan di dalam laut) setelah meneks mencapai umur 12 tahun. Trsdisi107 benkahwin dengan puteni naja negeni yang ditakluk adalah sustu kebiasasn di kalangan naja-najs. Ini dilakukan untuk
104 ZiESS, him. 105. 105 Syarat pengurniaan kepada Ravana yang teiah disampaikan oleh Nabi Adam AS., Segala perbuatan yang salah atau turut pekerjaan rakyat hamba yang salah atau perbuatan anak cucu hamba yang saiah hamba benarkan, dibmnasakan oleh AUah puiang dengan seribu kutukan. Siia lihat, HSR. Ikr, him.102. 106 Mandudari tiruan adaiah isteri Ravana yang keempat. Dia berasai dan negeri indrapuri Negara (rajanya Dasarata Maharaja) yang tidak termasuk dalam kurniaan yang diperoieh oleh Ravana, HSR. ikr, him. 103, 139. 107 HSR. ikr, hIm. 103.

23

HIKAVAT SERI RAMA

mewujudkan pertslian kekelusngean yang napat antsrs

negsna yang menakluk dengan negana yang ditakluk. Dalsm HV den UKO, Havana hanya mempunysi seonang
penmaisuni sahsja.

12. Mengikut HSH, setelsh mempenoleh kurniaan Havana menamstkan pepenangan sntans lndnspuni Negana dengan Binuhasyapurws.108 Sebaliknys dalam HV109 dan UKO1setelah mempenoleh kunniasn, Havana melsncsnken bebenaps pepensngan; mi mungkmn dilakuksn olehnya untuk menguji atsu menunjukkan kebesanan kunnissn yang dipenoleh. OIeh itu, menunut HSH, Ravsna menggunaksn kunnisan yang dipenolehnys untuk tujuan balk, isitu menamatksn pepenangan. Namun penyalshgunaan kunnissn jugs pennah benlaku.111 Sebaliknya dalam HV dan UKO, dikatakan Havens menyalahgunsken kunniaan yang dipenolehnya. 13. Dalam HSH,112 Havana cuba mendapatksn Mandudani (msteni Dssaneta Maharaja) dengan cans tipu muslihat,
tetapi hsnya mempenoleh Mandudani tinusn. Dslsm HV113 dan UK0114 puls, Havana cubs mempenkose Veds-

vati dan mempenkosa Rambha (isteni Nalskuvana). Nampsknya dslsm ketiga-tiga versi, Havana mensnuh minat

pads isteni onang lain, malah dma benani menampas senta mempenkosa isteni orang lain disebabkan nefsunya yang tidak dapat dikawal dan tamak akan hasil danipada kunniaan yang diperolehnya.
14. Menurut HSR,115 dslam penjalanen kembali bersamasama Msndudani tinuan, Havana melihst Mahenesi Kisyubenisyu yang smst sakti, duduk benssndsn tidak sedan skan kedatangannys. Havana berasa marsh kerana

108 Ibid., him. 12631. 109 Rv, Vii,12 34; Rv(HPS), ill, him. 40890. 110 IJKO, 7, hIm. 175; UKO, 8, hIm. 1 19,21 83,924, 1168, 178 251; UKO, 9, hIm. 322; UKO, 10, hlm.1 19.

111 112 113 114 115

HSR. ikr, him.143 4.


Ibid.

R~, Vi, 1 dan 26; Rv(HSP), Iii, hIm. 4202, 486. UKO,8him.929,1656. I-WA. ikr, him. 1446.

24

KISAH AWAL RAVANA

Kisyubenisyu tidsk menghonmstinys, Islu membidss


Kisyubenisyu, Hai Kisyubenisyu, tiada kau kenal sku

mska engkau duduk bensandan, aku Ialu tiads kau khabankan lagi aku bswa isteniku? Kenakah engkau atau

msnusiskah engkau? Kisyubenisyu pula benasa bahawa Havana tidak pstut membidss onsng yang tue lagi miskin sepenti dininys. OIeh itu, Kisyubenisyu menyumpsh Havana bshsws dengsn Iimpah kunnia Allah Subhsnahu wa Tasla, Havana akan msti di tsngan kena dan manusis. Kits jugs dapat melihat bebenapa sumpahsn yang ditujuksn kepsda Ravana dalam HV116 dan UKO.117 Pentama, die disumpah oleh Nandi (pembantu Dews Sivs) dalam penistiws Gunung Ksilasa. Nandi bensumpah bshawa Havana akan dibunuh oleh kumpulsn kens. Kedua, Vedsvati menyumpah Havana yang cuba mempenkosanya. Vedavatm bensumpsh bahaws dma akan Ishin semuls untuk menghapusksn Havsns; setenusnya Ansnanya bensumpsh bahewa seonsng yang bennama Rams skan lahin dalam kelusnga lksvaku akan membunuh Havsna. Ansk-ansk gsdis tawanan Havana jugs bersumpah bahawa Havana akan binesa disebabkan seonang wanita. Akhirnya, Nalakuvana bensumpah bahaws jika Havana menyentuh mane-mans wanita tanpa persetujuan mereka, kepala Havana aksn pecah menjadi tujuh bahagian (UKO menyatakan bahawa kepals Ravens skan pecsh benkecai). 15. Penistiws Kisyuberisyu menyumpsh Havana menampakksn banyak pensamesn dengan penistiwa Nendi menyumpah Havsns. Dalam HSH Havana memerahi Kisyubenisyu dengan mengumpamaksn Kisyubenisyu dengsn kens; begitu juga dalam RV dan UKO Havana mengejek dengsn mengumpsmskan muks kena dengan muke Nsndi. Kisyubenisyu menyumpah Havana akan dibinasakan oleh kena den manusia, begitu jugs Nendm menyumpsh Havana akan dibunuh oleh kumpulan kena.

116 RV, vii, 16 117

RvoiPs), him. 457 67.

9; RV(HPS), UI, hIm. 417

22, 426

7; ~v, vn, 24

6;

UKO,7, him. 6373; UKO,8 hIm. 119,2183,924,1168.

25

HiKAVAT SERI RAMA

Selsin penssmssn dani segi cans Havana disumpsh, dalam ketigs-tiga vensi yang tenlibat, Havana benlaku tidsk sdil dan itulsh sebabnys die disumpah. Ini menunjukkan kemungkmnsn penganang FISH sedan aksn penistiwa Nsndi menyumpah Havana dan mungkin juga dma melakuksn bebenapa pengubahsuaian. 16. Penistmwa Havana mencsban Balm, Dews Sunis, Dewa Bulan, Mahapurusys, dan Hsja Mandhata yang tendapat dalam RV benkemungkmnan besan adelah hasil danipada penganuh cenita Purana.118 OIeh sebab dalam HV (HPS),

118 Menurut Sa-imad Bagavatam, asura (raksasa) yang bernama Mahabaii yang cuba menjadi Raja Syurga, ditekankan ke daiam Patala oieh Dewa visnu. Dewa visnu dikatakan menemui Mahabali yang sedang menderma untuk memenuhi syarat menjadi raja di Syurga. Dewa Visnu dalam rupa seorang Brahmana Kerdii I Vamana) teiah meminta tanah seiuas tiga kaii ukuran tapak kakinya. Setelah Mahabali bersetuju, Dewa Visnu mengambil rupa yang amat besar dan mengukur seiuruh dunia d~ngansekali meietakkan tapak kakinya, seiuruh iangit dengan sekaii iagi meietakkan tapak kakinya. OIeh sebab tidak ada tempat lain untuk meietakkan tapak kakinya buat kali terakhir, Mahabali menunjukkan kepalanya. Dewa visnu meietakkan tapak kakinya di atas kepaia Mahabaji dan menekannya ke daiam Patala (bawah bumi). Mahabali juga dikenaii dengan nama Baiiccakkaravartti. Menurut kepercayaan agama Hindu, Dewa Visnu teiah mengambii 10 avatara (penjeimaan di bumi) demi menghapuskan keiahatan. Ini diceritakan di bahagian pertama Srimad Bagavatam. Rupa Brahmana Kerdil daiam peristiwa Mahabali adaiah saiah satu daripada avataranya, iaitu Vamana avatara. Mahabali dan Bali yang disebut daiam bab pertama yang diseiitkan antara bab 23 dengan 24 daiam RV, VII; RV(HPS), IU, him. 439 44, menampakkan banyak persamaan. Dalam RV(HPS), ill, dikatakan Bali teiah dipenjarskan di daiam Patala. Nama Bah juga berasai daripada nama Mahabali. Oieh sebab Maha adaiah imbuhan yang menandakan kebesaran dan Bali adaiah nama sebenar. Baiiccakkaravantti juga adaiah nama Mahabali. Di sini Bali adaiah nama asal, manakaia cakkaravartti bermakna raja kepada rajs-raia ataupun Maharaja. Jadi nama Bali daiam Rv(Hps), UI dan Mahabaii pada Srimad Bagavatam adaiah sama. Oieh itu boleh dianggap bahawa peristiwa Bali daiam RV(HPS) UI, (Uliara Kandam) adalah pengaruh daripada cerita Purana daiam Srimad Bagavatam. Mungkin peristiwa Ravana berperang dengan Dewa Bulan, Dewa Suria, Raja Mandhata, dan MahaPurusya jugs adaiah pengaruh daripada cerita Purana. Sila Iihat, Srimad Bagavatam cvoi. I). Diterjemah ke bahasa Tamil daripada teks asal dalam bahasa Sanskrit oieh venugopaiaccariyar 1955. Madras: B. irattina Nayagar Sons, him. 297,6638, 712.

26

K1SAH AWAL RAVANA

penistiws yang lain itu dikataksn sebagal penistiwa yang diselitksn di dalam cents asal. 17. Penistiwa Rsvans membuat alst muzik Vinai yang terdapat dalam UKO~ jugs tendapat dalam Tevansm,2 laitu lagu-lagu suci agama Hindu yang telah dicipts pads zaman Bakti (600 M. 900 M).121 Benkemungkinan besan Ottskkuttar mengambil penistiwa itu, yang teish pun wujud dalam tradisi lisan masyanakat Tamil di selstan India)22 Penistiwa mi tendapat daism salah sebush nsskhah FISH23 yang belum ditenbitkan. Kemungkinan besar mi adalah unsun yang telah ditenima oleh FISH daripada cenita Hams dalarn tradisi Iissn mssyarakat Tsmil di India Selatan.

119 UKO, 7, him. 745. 120 UKO, 7, hIm. 74; lirumuraike-5, 28, hIm. 10 dan 34:10: Tirumurai ke-6; 19:11, 43:10 dan 91:10; lirumuraike-7, 2:7, 7:46 dan 62. Sila Iihat PiIlai, vs. Senkaivaraya Tevara Olineri. Madras: The South india Saiva Siddhanta Works Publishing Society, 1. Campantar, bahagian III. 1954, him. 385 8, 2. ,Appar, bahagian II, 1962, hIm. 359 62, 3. Cuntarar, bahagian 1, 1963, him. 329 dan 341, dan iihat juga Tevaram, edisi T.v. Gopaliyer disertai dengan pendahuluan oleh Francois Gros. Pondichary: Institute Rancois DIndologie, Vol. I. Tovaram ciptaan Nanacampantar, 1984. Vol. Ii; Tevaram ciptaan Appar dan Cuntarar 1985. 121 Jesudasan, C. dan Jesudasan, H. 1961. A History of Tamil Literature. Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House, hIm. 73 85. 122 Periu diberi perhatian bahawa zaman iagu-iagu suci Tevaram (600 M. 900 M.) adaiah lebih awal dan tanikh penciptaan UKO (abad ke-12. Sila lihat note kaki no.ll). Jadi peristiwa pembuatan alat muzik Vinai oieh Havana sudah tentu wujud di kalangan rnasyarakat Tamil iebih awai lagi. 123 Raffles Malay Manuscript, no. 22, yang terdapat di Perpustakaan Royal Asiatic Society, rnempunyai maklumat tentang Sirancak membuat slat rnuzik (bioia) bertali dengan menggunakan satu kepaianya, tiga jannya, satu tangannya, dan kesemua mi diikat dengan menggunakan rambutnya. Manakala gentian dan tangannya dijadikan tali muzik alat tersebut. Dikatakan Sirancak memainkan alat muzik mi dengan merdu sebagai memuji Dewata Muha Raya selama 12 tahun. Peristiwa pembuatan alat muzik mi dikaitkan dengan Ravana secara tidak Iangsung. Sirancak adaiah Havana sendini daiam keiahiran yang laW. Naskhah i-iSR mi belum diterbitkan tetapi kita dapat memperoiehi makiumat mi danipada makalah Winstedt, R.O. dan jugs Barrett, E.C.G. Sila lihat, Winstedt, A.0. 1944. An Undescribed Malay Version of the Aamayana, JRAS. London; dan jugs Barrett, E.C.G. 1963, op. cit.

27

HIKAVAT SERi RAMA

18. Sslah satu pepensngan yang dilakukan oleh Havana dalsm HV2~dan UK0125 (iaitu pepenangannya menentang Kantavinyanjuna), terdspst di bahsgian pentengahan HSR12S dalam bentuk yang belum dipenkembangkan. FISH menyatakan bahaws Ksti Bucana adalah naksasa yang mempunysi 3000 kepsla, 600 tsngan, 6000 kski dan 6000 onang isteni. Semssa nsksasa mi mandi di Iaut bensama-sama dengan 6000 onang isteni-isteninys; dis dikstakan menahsn sin tswsn danipada bencsmpun dengan sin Isut dengan 6000 tsngannya. Jsdi Havana menyerang Ksti Bucana. Kits dapat melihst banyak pensamasn dengsn penistiws Kati Bucans dalsm HSR dan penistiws Ksntavinyanjuna dalsm HV dan UKO. Pentama, nsma Kati Bucana sendini mungkin suatu nama yang tenbit danipsds nsms Ksntsvinyanjuns. Ksnta mungkin menjsdi Ksti, msnakala Vinyanjuns mungkin menjadi Bucsns. 19. Ksti Bucans mempunysi Iebih dsnipada dus tangan (6000 tangan), begitu juga dengsn Ksntavinyanjuna (1000 tangsn). Kati Bucsna dikstskan msndi di laut bensamasame isteri-isteninya, manskala Ksntavinyanjuna mandi bensams-sama dengsn isteni-isteninya di Sungai Nanmada. Kati Bucana menshan sin tawsr dsnipada campun dengan am laut manakals Ksrtaviryanjuns menahsn sin sungai. Akhinnya dalam ketigs-tigs vensi, dikataksn bahaws Havana menyensng Kati Bucana (FISH), Kartavinyanjuna (HV, UKO), kenana dia menahan sin. Penbezaan yang jelas islah dslam HSH; penistiws Ksti Bucsna disebut di pertengshsn penjalanan cents, sebagai mengimbas kembali kisah swal Havana, dan penistiwa itu tidak sempunna. Namun dalsm HV dan UKO, penistiwa Kartavinyanjuna disebut sebagai kisah awsi Havana dalam Uttara Kanda dan cenitsnya jugs adalah sempunns. Ada kemungkinan penganang FISH menyedani cenits Kantsvinysnjuna dalam tnadisi Iissn.

124 RV, VU, 7; RV(HPS), Ill, him. 47987. 125 UKO, 9, him. 583602. 126 HSR. ikr, him. 177.

28

KiSAH AWAL RAVANA

Danipads kesimpulan yang di atas dspat dilihat bahswa sebanyak Ispan episod menunjukkan penssmasn antana FISH dengan RV, UKO, (kesimpulsn 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, dan 19). Tendspst tujuh episod yang menunjukkan penbezaan enters HSH dengan liv, UKO (kesimpulsn 1, 2, 4, 5, 8, 11, dan 12). Dua episod menunjukkan cini-cini FISH yang tersendini, isitu pengsnuh agama Islam dan cana pentapaan Havana (kesimpulan 9 dan 10). Penyelitsn unsun sgsms Islam sdalsh pewarnaan tempatan yang mengssingkan atsu membezakan FISH danipada versi cents Rams India CRy. UKO, dan yang Isinnya). Satu kesimpulsn (kesimpulan 17) menunjukkan penhubungan yang jelas antsna F-tSR dengan UKO, satu episod (kesimpulan: 16). Secara keseluruhannya, walaupun tendapat beberapa persamaan yang dasar dalam kisah awal Ravana antara FISH dengan RV, UKO, nampaknya perbezaan antara FISH dengan RV dan UKO adalah Iebih ketara.

29

KELAHIRAN DAN PERKAHWINAN RAMA DAN SITA


Nenek Moyang Rama
Mengikut RV, nenek moyang Rams, tenmssuk Dasanatha,

Aja, Raghu, Kakutstha, Iksvaku, dan Manu adalah ketununan Dews Brahma. Dalam RK pula, nenek moysng Rams (Insman) tenmasuk Dasanatha (Tayanatsn), Aja (Ayan), Raghu (Haku), Kakutstha (Kakuttsn), Iksvaku (Itvaku), dan Manu danipacls ketununan Sunia.2 HSH mengemukakan nenek moyang Rams (Sni Hams/Sen Rams) termasuk Dasanata Mahanaja (Haja Dasansths), Dasanata Raman, Dasanata Cakrawati (Dasganatha Caknsvsntti) yang benketununsn Nabi Adam3 (lihat Lampinan 4). Kelahirsn Rama dan Adik-beradiknya Mengikut RV, Raja Dasanstha adalah pemenintah Negana Kosala yang benibu kota Ayodhya. Baginda mempunyai tiga onang penmaisuni, iaitu Kausalys, Ksikeyi, dan Sumitna.~ Walaupun sudah Isma benkahwin, Raja Dasanatha tidak mempenoleh wsnis. Jadi, baginda teish mengadaksn pUtres-

1 2 3 4

By, i, 70; RV(HPS), I, him. 13840. RK,i,ii,him.113. 1159. kr, him. 13941. By, i, 517; RV(HPS), 1, him. 17 42.

30

KELAHIRAN DAN PEAKAHWINAN RAMA DAN SITA

thih yag& (upacans pengonbanan) dengan bantuan MahanesiRsyasnings.6 Hasil dsnipada upscana in baginda mempenoleh payasa (sejenis makanan bubun). Penmaisunipenmaisuninys meminum payasa tensebut IaIu hamil.7 Psda mass yang same, Dewa Visnu bensetuju dengan penmintaan dewa-dewa untuk Ishin sebagai anak Haja Dasanatha dengan tujuan menghapuskan kekejaman Havana.5 Hama telah dilahinkan oteh Kausalys, Bhanata oleh Kaikeyi, manakala Laksmans dan Satnughna oleh Sumitna. Rams disnggap sebagai penjelmaan Dewa Visnu.9 Mengikut HK, Hsjs Dasanaths adslsh pemenintah Negana Kosals (Kocalam) yang benibu kota Ayodhya (Ayotti). Baginda mempunyai tigs onang permsisuni, iaitu Ksusalya (Kocslsi), Kaikeyi (Ksikeyi), dsn Sumitna (Cumittinai).1 Watsupun sudah lams benkahwin, Hsjs Dasaratha tidak mempenoleh wanis. Jadi bsgmnda mengsdakan upacans pengonbanan putresthib yaga (puttirakamayakam) dengan bantuan Hsyasninga (Kalaikkottumunivan). Danipada upacana

mi,

baginds mempenoleh segumpal nasi. Permaisuni-

penmaisuninya memakan nasi tensebut, lalu hamil.2 Pads mass yang same, Dews Visnu (1]numal) bensetuju dengan penmintaan dews-dews untuk Ishin sebagsi anak Raja Dasanstha dengan tujuan menghapuskan penbuatan jahst Havana (lnavanan).~Rams telah dilahinksn oleh Kausalya, Bhanata (Panstan) oleh Kaikeyi, manakala Laksmana (llakkuvan) dan

8 9
10 11

12

13

Putresthih yaga iaiah sejenis upacara pengorbanan yang khas diadakan untuk memperoieh anak. Nampaknya upacara pengonbanan kuda diikuti oieh upacana mi, Siia iihat, By, i, 145; RV(HPS), i, him. 358. RV, i, 14; RV(HPS), I, him. 38. RVCHPS), i, him. 41 2. RV. I, 156; Rv(HPs), I, him. 38 41. RV, i, 17 8; Rv(HP5), i, him. 42 5 RK, i, 4; 91<, L 5, hIm. 90 3. Daiam RK juga ada disebutkan payasa (payacam). Seteiah visvamitra sampai di Mitiiai bersama-sama Rama dan Laksmana, dia menceritakan sejarah keiahiran Rams kepada Raja Janaka. Semasa itu, dia berkata bahawa danipada upacara pengorbanan puttirakamayakam, Raja Dasanatha mempenoieh sejenis makanan berbentuk payasa. Penmaisuripermaisuninya meminum payasa itu, Iaiu hamii. Siia iihat, RK, i, 11, him. 17 9. RK, i, 5, him. 85 93, 102. Ibid., him. 720.

31

HIKAYAT SERi AAMA

Satnughna (Cattunukkan) oleh Sumitns. Hams dianggap sebagai penjelmaan Dews Visnu.~ Mengikut HSH puls, Dasanata Maharaja adslsh pemenintah Negsna Isfahaboga. Bsginda menjumpsi seonang gsdis yang cantik di rumpun buluh betung api. Gadis itu, yang bennams Mandudani, menjadi penmaisuni baginds. Kemudian baginda telah membina sebush negans banu bennama Mandupuna Negsra dan menjadi rajanya. Baginda jugs mempunyai seorang gundik, bennama Baliadani, yang menyelamstkan msnush senta nyawanys semasa pensnakan penkahwinan bsginda dengsn Mandudani.5 Walsupun sudsh lama benkahwin, Dasanats Mahsnsja tidak mempenoleh wanis. Jsdi, baginda mendapatkan empat biji geIigs1~danipsda seonang mahanesi yang bennama Dewsta. Penmaisuni sents gundiknya memakan geliga tensebut, IaIu hamil. Rsma dan Lsksmsns (Laksamana) dilshinkan oteh Msndudsni, manakala Bhsnats (Bsradsn) dan Satnughna (Citnsdan)11 dilahinkan oleh Baliadani.18
14 Ibid., him. 1039. 15 Semasa perarakan perkahwinan Dasarata Maharaja dengan Mandudani, peranakan yang dinaiki oieh kedua-dua pengantin patah. mi menyebabken baginda dan Mandudani hampir jatuh. Tetapi Bahadari (gadis pangining naja) teiah mengampu geretan yang patah dan menyeiamatkan nyawa santa manuah baginda. Tangan Baiiadani patah kerana mengampu penanakan tersebut. Baginda menjadi terharu dengan pertolongan Baiiadani, laiu menjadikannya gundik. Siia iihat HSR. ikr, him. 139 42. 16 Geliga adaiah sejenis batu hikmat yang dapat menghiiangkan bisa dan sebagainya. Hikmat puia membawa erti sesuatu yang ghaib (sihir), kesaktian. Batu geiiga dikatakan tendapat daiam badan binatang seperti uiar, Iandai dan sebagainya. Jadi geiiga adalah sejenis batu yang mempunyai kuasa iuar biasa. Siia hhat, W.J.S. Poerwadanminta (ed.) 1954. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Perpustakaan Pergunuan Kementenian P.P. dan K. Djakarta, him. 239 (cetakan kedua), dan juga, Dn. Teuku lskandan (ed.) 1970. Kamus Dewan. Kuaia Lumpun: Dewan Bahasa dan Pustaka, him. 301, 364. 17 Bentuk nama Bhanata dan Satnughna (RV) nampaknya berbeza antana naskhah-naskhah HSR yang benbeza. HSR. Rye merujuk nama Bharata sebagai Banadan dan nama Satrughna sebagai Citnadan. HSR. She puia menggunakan nama Baradan dan Catardan. Manakais HSR. ikn puia menggunakan nama Berdana dan Citradana. Siia iihat, ZIESS, him. 107; HSR. She, him. 59; HSR. kr, him. 141. 18 Menunut naskhah HSR. Rye, Dasanata Maharaja mempunyai iima onang anak kesemuanya, iaitu Rama, Laksmana, Banadan, Citradan, dan Kikewi Dewi (anak perempuan). Siia Iihat ZIESS, hIm. 108.

32

ICELAHIRAN DAN PERKAHWINAN RAMA DAN SiTA

Kelahirsn Sita
Menunut HV, Haja Janaks, pemenintsh Negana Mithila, menjumpai seonang anak perempuan dani belahan tanah yang

digunakan untuk upacana pengorbanan. Baginda menamai bayi itu Sits, sempena belahan tanah di mans die ditemui (dalam bahasa Sansknit, Sits benmaksud belahan tsnah) dan mengambilnya sebagai snak angkat.9 RK jugs membeni maklumat yang hampin sama tentang kelahiran Sits (Citai).2 Menunut HSR puls, Havana (Rawana) ingin mendapatkan permaisuni Dassnata Mahansja yang bennama Mandudani, tetapi Mandudani tidak mahu mengikutnya. Mandudani mencipts seonsng gadis seperti dininya yang dikenali dengan nama Mandudsni tinuan (Mandudaki). Ravana kembali ke Lanka (Langkspuni) bensama-sama Mandudani tinuan yang dianggspnya sebagsi Mandudani sebenan.2 Dasanata Mahanaja tertanik hati dengan Mandudani tinusn dan ingin meniduninys. Baginda menysman dini sebagai seorang bayi dan dapat masuk ke dalam istsns Havana. Baginds bentukar kepada nupanya yang sebenan dan meniduni Mandudani tinuan. Sebelum pulang, baginda meminta Mandudsni tinuan menahsiakan hat mi, dan ansk yang skan dilshinkannya hendsklah dikatakan sebagsi snak Havana.22 Mandudani tinuan melahinken seorang snsk penempuan. Ravana menolak anak tensebut kenana dikatakan anak itu akan membinssakannya. Anak penempusn mi dimasukkan ke dalam sebuah lung besi (sejenis peti besi) dan dibusng ke dalam laut. Pemenintah Danwatipunwa (Dunwstipunwa), iaitu Mshanesi Kale (Kali), menemui

19 20 21 22

By, i, 66; Rv(HPS), i, him. 132. Ibid., 12, him. 14 24. HSR. ikr, him. 1434. Menunut HSR. She, Dasarata Maharaja meniduni Mandudaki (Mandudani tiruan) dan kembali ke negara Mandupuna (Mandupuni Negana). Baginda teiah memanggii Mandudani dan membenitahunya bahawa baginda telah meniduri Mandudaki. Anak yang akan diiahinkannya adaiah anaknya sendini. Setenusnya, baginda meminta Mandudani merahsiakan ham tensebut. Nampaknya daiam HSR. She, Dasarata Maharaja membenitahu penistiwa mi kepada penmaisuninya, Mandudari, tetapi daiam HSR. ikn, Dasanata Maharaja meminta Mandudaki menahsiakan hal in bukan permaisuninya Mandudani. Lihat, HSR. She, him. 65 dan HSR. ikr, him. 144 7.

33

HiKAVAT SERi RAMA

lung besi tersebut. Anak yang di dalamnya itu dinamakan Sita (Sita Dewi) dan dijadikan anak angkatnya.23 Perjalanan Rama dan Ayodhya ke Mithila RV mencenitskan bahawa Mahanesi Visvamitna ingin mendapatkan bantuan Rams untuk menjaga pertapaannya yang digsnggu oleh bebenapa naksasa. Walaupun pads mulsnya Haja Dasaraths tidak ingin benpisah danipsda Hama, bsginda kemudian bensetuju. Laksmana jugs dihantan bensama-sama dengan Hams.24 Dslam penjalansn, Rams membunuh nsksass yang kejsm yang bernama Tatska atas kehendsk Mahanesi Visvamitrs.25 Mshanesi Visvsmitra memulakan upacana pertapsan di bawah jagaan Rams dan Laksmana. Pada hani yang keensm, upacans pentapaan, naksasa Manica, Subahu, dan yang lain menununkan hujan danah dsni lsngit. Rams menyenang Manica; dia tenbuang ke dalsm Isut yang jauh. Subahu serta naksssa yang lain dibunuh oleh Hams. Mahanesi Visvamitns menyempunnakan pentapasnnya.2 Dalam

penjalanan, Ahalys bebas danipada sumpahan suaminya Gautams (die disumpsh kerana melakuksn penkana sumbsng dengan Dews Indra) apabila Hama masuk ke dalam pondok Ahalys. Hams menyatukan Mahsnesi Gautsma dengan Ahalys-27 Menunut RK, penistiws Rams dan Laksmana mengikut Mahanesi Visvamitns (Vicuvsmittinan) tidak benbezs danipada RV.28 Peristiwa pembunuhan Tatska (Tstskai) oleh Hams juga tidak bsnysk benbeza danipada RV.2 Begitu jugs penistiwa Hams dan Laksmsna menjaga pertapaan Mahanesi Visvamitna tidak benbeza danipada RV.3 Penistiwa Ahalya (Akalikai)

23 HSR. ikr, him. 1478. 24 RV, I, him. 18 22; Bv(HpS), I, him. 47 53. 25 By, I, 24 6; Rv(HPS), I, him. 57 61.

26 RV, 29 31; Bv(HPS), I, him. 659. 27 By, 1,489; RV(HPS), I, him. 99101.
28 AK, i, 6, him. 120.

29 RK, 1,7, him. 477. 30 BK, I, 8, him. 39 56.

34

KELAHIRAN DAN pERKAHwmNAN RAMA DAN SITA

melakukan penkans sumbang dengan Dews lndna (Dews Intiran) benbeza dani beberapa segi.31 Mengikut HSR, pemenintsh Danwatipunws, Mahanesi Kala (bsps angkst Sits), ingin Rams menyertai pertandingan memanah.32 Pads mulanya, Dasanata Mshansja tidsk ingin benpisah danipads Hams, tetspi kemudisn bsginda bensetuju. Lsksmana juga dihsntan berssma-sams Hams. Mshsnesi Kala ingin menguji kekustan Rama sebelum dia mengambil bahagisn dalam pentsndingan memsnsh. Rams dalam penjalanannys bensams-ssma Laksmsns ke Danwatipurwa, membunuh naksasa yang bernama Jagini, badak yang bernsms Giganda, dan ulan yang bennams Suli Nsgini sebagai membuktiksn kekustannys. Kemudisn Hams dan Lsksmana sampai di Danwatipunwa bersams-sams Msharesi Kala.33 Penkahwinan Rama dengan Sita Dalam HV, Hams mengangkst ibu pansh yang benat dan meregangkan talinys dengan menggunaksn sebstsng anak panah. Ibu pansh tensebut tidsk dapst menshsn kekuatan
31 Daiam penistiwa Ahaiya dalam RK, dikatakan debu kaki Rama mengenai sebuah patung batu iaiu ia bertukar menjadi seorang wanita, iaitu Ahaiya. Tetapi daiam By dikatakan Bama masuk ke daiam pondok dan Ahaiya mempenoieh rupanya yang sebelum itu tidak dapat dilihat oieh sesiapa pun. Menurut BK, dikatakan semasa Maharesi Gautama kembaii ke pondoknya. Dewa indra Cuba melanikan din dengan menyamar sebagai seekon kucing. Tetapi R~menyatakan bahawa die teiah benupa Mahanesi Gautama. Mengikut RK, Dewa Indra disumpah mempunyai 1000 kemaiuan wanita di tubuhnya dan Ahaiya disumpah menjadi patung batu. Tetapi RV menyatakan bahawa Dewa indra hmiang keieiakiannya akibat sumpahan, Ahalya teiah berada di sana tanpa makan minum atau bergerak dan tidak dapat diiihat oieh sesiapa. Lihat, By, I, 48 9; Ry(HPS), i, him. 99 101 dan juga, BK, I, 9, him. 70 86. 32 Pada muianya Dasanata Maharaja menghantan Baradan dan citradan bensama-sama Maharesi Kala. Maharesi Kaia menyatakan bahawa tendapat empat jaian yang boieh diikuti untuk sampai di Darwatipuiwa. Di jaian pertama ada raksasa yang bernama Jagini, di jaian kedua ada seekor badak yang besan yang bennama Gigarida, di jaian ketiga ada seekor Wan yang besar bernama Suli Nagini, di jalan yang keempat tidak ada apa-apa haiangan tetapi ia teriaiu jauh. Baradan dan Citradan memihh jaian yang keempat di mana tiada haiangan. Maharesi Kaia menghantan mereka kembaii dan meminta Dasanata Maharaja menghantar Bama dan dininya. Lihat, HSB. Ikr, him. 148 50. 33 HSR. ikn, him. 1502.

35

m-I1KAYAT SERI RAMA

Rama, lalu pstah menjadi due bshsgisn.3 Raja Dasanstha sampai di Mithila. Di ssmping penkshwinsn Hams dengan Sits, penkahwinan Bhanats, Laksmana, dan Satnughns
masing-masing dengan Mandavsi, Unmila, dan Snutikinti juga

diIan gsung ka n .35 Mengikut HK, Hama dan Sits bententang mats lalu jatuh cinta sebelum ujian kekustsn disdakan.36 Penistiwa Rams mematshkan ibu psnah tidsk benbeza danipada yang tensebut dalsm RV,~7Raja Dasanaths sampai di Mithils.38 Ketenangan tentang penkahwinan Hams, Bhansts, Lsksmana, dan Satnughna dengan Sits, Msndsvi, Unmila (Unumilai), dan Snutikinti (Cunutakirtti) tidak banyak benbezs danipada RV.39 Menunut HSR, sebatang snsk psnsh Hsma menembusi kesemua 40 bstsng pokok lontsn. Mahsresi Kals melambatkan penkshwinan Rams kensns baginda tidak dapat menyempunnakan pentspasnnys yang dihalang oleh Gsgak Swans. Baginds memulakan pentspssn di bswsh jsgssn Rams. Gsgsk Swans cubs menghalsng pentapssn tensebut, tetapi anak panah Rama mengejannys sehinggs dia memohon smpun dan bensumpsh dan memsksi bangkai binatang sshsja.4 Bsginda menyempunnsksn pentapsan dan menyembunyiksn Sits di dalam sebush numah benhals kenans bsginda kebenatsn untuk benpisah danipsdanys. Sits bendini benssma-sama patung-pstung yang nupanya seperti dininya sendiri. Dengsn menggunaksn setsngkai bungs cenkelenan, Hams memslu msta setiap patung. Apabila mats Sits dipalu, die Islu mengelipkan mstsnys. Lantss Hama pun mengenalinys dan membswanya ke negeninya. Setenusnya Maharesi Kala melangsungkan penkshwinan Hams dengan Sita.41
34 35 36 37 38 By, i, 66

7; Ry(HpS),i, him. 131

&

BK, I, 10, him. 22 82, 139 48. BK,I, 12, him. 13,2535. Daiam bahagian mi BK menunjukkan periakuan penduduk Baja Dasaratha dalam perjaianan ke Mithiia. Bahagian mi digambankan dengan panjang leban daiam empat buah patalam. Siia lihat, BK, i, 14; RK, i, 15; BK, I, 16; BK, I, 17. 39 BK, i, 21, him. 14. 40 HSB. ikr, him. 1523. 41 Ibid., him. 1535.

By, 1,689; Ry(HPS), i, him. 1346.

36

KELAHIRAN DAN PERKAHWiNAN RAMA DAN SITA

Rama dan yang Lainnya Kembali ke Ayodhya Menurut HV, dalmperjslsnan Hams bersama-sams dengan sdik-adik, isteri masing-mssing, dan ibu bapsnya ke Ayodhya, dia telah dicabar oleh Psnasunama. Hams membuktikan kekuatannys dengan meregangkan tali ibu pansh42 ysng dibswa oleh Parasurama. Hams tidak membunuhnya, tetapi segala kekuatan dan pahala Panasunama dihapuskannys. Bhanata dan Satnughns bertolak ke Negana Keksya (negana bsps Ksikeyi), negara datuk meneka.43 Daism HK, penistiwa mi tidsk banyak benbeza danipads RV.4 Menurut HSH pula, dalam perjalansn Hams bersamasama Sits dan Laksmans menuju ke Msndupuns Negara, Hams disensng oteh empst orsng anak rsja yang gagal mempenoleh Sita menenusi pertandingan memsnah. Hama mem-

bunuh snak raja yang bennsma Hulubalang Benmatoks dan Benmsnajadinaja dan mengampunkan anak rsjs yang bernsma Benahnsjswsdi dan Berahrsja Cangmai.5 Rams tidak mshu kembali ke Mandupura Negara kersna bspanya Dasanats Mshansjs sudsh pun menyerahkan negeni itu kepada Barsdan~ Setenusnys Rama bersama-ssma dengsn Sits dan Laksmsna pun mengembara.7

42 Sebenannya tendapat dua batang anak panah. Satu ibu panah Dewa Siya, ituiah yang dipatahkan oieh Bama di istana Janaka. Kedua iaiah ibu panah Dewa yisnu yang dibawa oieh Panasurama. Sue hhat, By, I, 75; By(Hps), i, hlm.148 9. 43 By, i, 757; AvftIPS), I, him. 14953. 44 AK, I, 22, him. 1 50. 45 HSB. ikn, him.155 7. 46 Maharaja Dasarata menyerahkan Mandupura Negara kepada Baradan, anak Bahadani. mi kerana Baliadani teiah menyeiamatkan nyawa baginda sebanyak dua kah. Pentama, semasa penarakan perkahwinan baginda dengan Mandudani. Anakan yang dinaiki oieh kedua-dua pengantin patah, iaiu diampu oieh Baiiadani. mi menyebabkan tangan Baiiadani patah. Kedua, semasa baginda mendapat banuh atau bisui di beiakangnya, Baiiadani teiah menghisap nanah dan bisui itu dan menedakan penderitaan serta menyeiamatkan baginda. Baginda menjadi terhanu atas pertolongan Baiiadari, setenusnya baginda benbincang dengan Mandudan dan membuat keputusan untuk menyerahkan kuasa pemerintahannya kepada anak Bahadani. Lihat, HSB. ikn, hIm. 139 42. 47 HSB. ikr, hIm. 1578.

37

HIKAVAT SERI RAMA

Kesimpulan Menunut HSR, nenek moyang Hsma termasuktsh Nsbi Adam.4Di bahagian kisah awal Ravens jugs, nsma Nabi Adam disebut.4Dslsm RV, nenek moyang Rams tenmasuklah Dews Brahma ysng menjsdi aspek penciptsan Tuhan dslsm agsms Hindu.50 RK puls menyataksn bahawa nenek moyang Rams tenmasuk Dews Sunia, sesuai dengan penjetmaan Dews Visnu sebsgai Rams. Oleh sebsb Dews Visnu dianggsp menetap dalam onbit matahsni, make Dewa Visnu jugs dikenali dengan nama Cu niysnsrayanan.51 2. Menunut sjanan sgsma Islam, Adam sdalah msnusia pertama yang dicipts oleh Allah. Baginda merupakan bapa umst manusis. Nabi puls adalah onang yang dipilih oleh Allah sebsgsi pesunuh-Nya. Dikatakan Allah telsh menununkan Nabi Adam di Bukit Senendip (Lanks).~2 tni bensesusian dengan cenita FISH yang mengstakan bahawa Nabi Adam ditununkan oleh Allah di Bukit Senendip untuk menemui Havana. lni menunjukkan kemungkinsn pengsnsng HSH menyelitkan unsun sgsma Islam supays mssysnskat Melsyu yang benagama Islam dapst menenims ksnyanys.53 Ada jugs kemungkinan sisipen unsun agsms Islsm disdskan dalam HSH sebagai

48 HSB. She, him. 1 51; Z1ESS, him. 9; HSB. ikn, him. 139. 49 HSB. She, him. 1 51; ZIESS, him. 9; HSB. ikn, him. 101. 50 Dewa Brahma (Piraman) adaiah aspek penciptaan Tuhan dalam agarna Hindu. Siia lihat, 1932. Tamil Lexicon. Jiiid v, bahagian 1, op.cit., him. 2688. 51 Cuniyananayanan adalah saiah satu nama Dews yisnu (Tirumai), kerana is dianggap benada daiam orbit matahani. Siia iihat, 1928. Tam/I Lexicon. Jilid iii, bahagian 1, him. 1568. 52 Gibb, H.A.B. dan Knamers, J.H. (ed.) 1974. Shorter Encyclopaedia of Islam. Bagi pihak Boyai Netherlands Academy. Leiden: E.J. Bniii, him. 13 4, 427 8. 53 Menurut Pnofesor Mohd. Taib Osman, tidak ada sebab yang boieh mengatakan bahawa kedatangan islam teiah memperkecum pengaruh cenita Rama ke atas kesusastenaan Meiayu. Sisipan unsun islam daiam HSB tidak menjejaskan sifat cenita ash epik Ramsyana yang ada pada hikayat tensebut. Seterusnya, beliau menunjukkan bebenapa pengubahsuaian daiam HSR. Dan sini dapat diiuhat penyesuaian cenita Bama mengikut kepencayaan dan tradisi masyarakat tempatan. Sula iihat, Mohd. Taib bun Osman 1971. Rams yana ba/am Kebudayaan Melayu.

38

KELAHIRAN DAN PERKAHWINAN RAMA DAN SITA

salsh sstu usaha untuk menghssilkan ksnys yang benunsun sgama Islam yang dapst mempenkuat pegsngan agama umat Islam.

3.

Nama sstah seonang nenek moyang Rams dalam HSR,54 Dasanats Reman, adalah denipsda bshasa Tamil. Suku kata an pads nams datam bahasa Tsmil digunaksn untuk mensndakan jantina Ietski. Menunut HSR,5~ Dasanata Mahanaja mempunyai seonang
permaisuri yang bernams Mandudani dan seonsng gun-

4.

dik yang bennams Balisdsni. Tetapi dalam HV dan HK,56 Raja Dasanatha dikatsksn mempunyai tiga onang penmaisuni yang bennams Ksusalys, Kaikeyi, dan Sumitna. 5. Name Mandudani dalsm HSR~~ (permaisuni Dasanata
Mshanaja) menampakkan pensamaan dengan nsma

Mandudani penmaisuni Ravens dalam RV den UKO.~ 6. HSH59 menyatakan bahswe penmaisuni Dassnats Maharaja dan gundiknys hamil setetah memskan betu getiga, yang mempunyai kussa yang luan bissa. HV dsn RK6 jugs menyatskan bshawa penmaisuni-penmaisuri Raja Dasanatha hamil seteish memskan sesuatu bshsn (pa-

54 55 56 57 58 59

60

Kuaia Lumpun: Jabatan Penerangan untuk Kementenian Luan Negeni Malaysia. HSR. Ave. him. 2 20; HSR. She, him. 51 62; ZIESS, him.13; HSB. Ikn, him. 139. HSR. Rye, hIm. 2 20: HSR. She, hIm. 51 62; ZiESS, hint 13; HSR. ikr, him. 1401. RV i, 18; By(HPS), I, him. 45; BK, 1,4, hIm. 1; BK, 1,5, him. 903. HSR. Bye, him. 2 20; HSB. She, him. 51 62; ZIESS, him. 13; HSB. ikn, him. 140. By, in, 12; Ry(HPS), ilL him. 4089; UKO. 6, hIm. 668. HSB. Bye, him. 2 20; HSR. She, him. 51 62; ZIESS, him. 13 4; HSR. ikn, hIm. 141. Menurut HSB. Bye, Dasanata Maharaja yang tidak memperoleh anak mengadakan suatu upacana pengorbanan atas arahan Mahanesi Purosta. Gagak Swana, iaitu datuk Ravana, berjaya mencuri sebiji nasi daripada pengonbanan tensebut. Mahanesi Purosta bensumpah bahawa anak Dasanata Maharaja akan membunuh Gagak Swara dan juga akan benkahwin dengan anak yang bakal iahir hasul danipada memakan sebiji nasi yang dicuni oieh Gagak Swana. Bavana menenima sebiii nasi yang dibawa oieh Gagak Swara dan memakannya. RK,16; Bv(HPS), i, him. 41 2 dan BK, I, 5, him. 85 93, 102.

39

HmKAVAT 5ERI RAMA

yasa daism HV, segumpal nasi dalam RK) ysng mempunyai kuass yang luan bisse. 7. Menunut HSR,1 Rama den Lsksmana dilahinkan oleh Msndudsni, manskala Bansdan dan Cjtradsn oleh Balisdsri. Tetapi mengikut RV den HK,62 Rams ditahjrkan oteh Kausslya, Bhanata oleh Ksikeyi, dan Laksmana semis Satnughns oleh Sumitra. 8. Name Bsradan dan Citnadan dslam HSH bersesuaian dengan name daism bahasa Tamil. Berkemungkinan penganang HSH mempunysi pengetahusn tentsng nams mengikut bahasa Tamil yang mungkin diperoleh danpads sumben tradisi lisan. 9. HSH. Rye,63 menyatskan bshsws Dsssrsta Maharaja jugs mempunysi seonang snak perempusn yang bennams Kikewi Dewj. Namun maklumet yang sedemjkian tidsk tendapat dalam HV dsn RK. 10. Nama Kikewi Dewi dalam FISH. Rye menampakksn perssmaan dengan name Ksikeyi, penmsisuni Haja Dssarsths dalam RV dan HK.64 11. Menunut HSH,65 Site sdalah anek Msndudani tiruan yang menjadi penmaisuni Hayana. Tetapi dalsm HV den RK~
Sita muncul dan belahen tanah. Nsma penmsisuni Dasa-

nata Mahanaja (Mandudani) dan penmsisuni Havana (Mandudani tirusn stau Msndudaki) sdstsh hsmpin sams detam HSH. Menunut HSH Isgi, oleh sebab Site dikatakan Iahir selepss Dasarata Maharaja meniduni Mandudani tiruan, Sits adatsh sdik tini Rams. Pads mass yang ssma Sita jugs digambanksn sebagai snak Havana kerans

61 HSB. Bye, him. 2 20; HSB. She, him. 51 62; ZiESS, him. 14; NSA. ikr, him. 141. 62 By, i, 18; Ry(HPS), him. 45; BK, 1,5, him. 1039. 63 HSR. Rye, hIm. 2 20; ZiESS, him. 14. 64 NSA. Bye, hIm. 2 20; ZiESS, him. 14; R~,i, 18; By(HPS), i, him. 45, BK, i, 5, hIm. 103 9. 65 HSR. Rye, him. 2 20; NSA. She, him. 51 62; ZiESS, him. 167; HSR. ikr, him. 146. 66 By, i, 66; Ry(HpS), I, him. 132; BK, I, 12, him. 14 24.

40

KELAHiRAN DAN pERm(AiIw1NAN RAMA DAN SiTA

Msndudsri tinuan adalah isteni Havana. Ini mungkin dikstakan oleh penganang HSH dengsn tujuan untuk mengsitksn Dasansts Maharaja sebsgai bspa Sits atsupun menggambsnkan Sits sebsgai adik tin Rsma. Kebanyakan vensi cenita Hama di Asis Tenggsrs jugs menggambarkan Sits sebsgsi anak Rsvans dan tnadisi mi jugs terdapat dalam bebenaps vensi Hams di India.61 Dasaraffia Jataka puls menunjukkan Sits sebagai edik kendung Rama.68 12. Dalam HSH,~ Hama dikatsksn membunuh perempuan jahet yang bernsms Jagini, bedsk yang bernams Gigands, dan ulan yang bennams Suli Nagini. Tetapi menunut HV dan HK. Rams dikatsksn hanya membunuh seonang perempuan jshat yang bernsms Tatska. Ketiga-tiga vensi cents Hams yang di stss menunjukkan kekuaten Hams membinasaksn anasin jahet. 13. Datam HV dan HK71 dikatskan bahsws Hams membebaskan seorang wanita yang bennsma Ahalya danipade sumpshan suaminys kerane Ahalya melakukan penksra sumbang dengan Dews lndna. Penistiws mi menunjukken rass simpati serta sifst belss kssihan Hsma. Walaupun penistiws mi tidak ada dalsm HSR, beberspa unsur kissh mi dikaitkan dengsn kisah kelahinan Vali (neje Bali) dan Sugriya (Sugniws) dslam HSR ysng akan dibincangkan delam Beb 4. 14. Menunut HSH,72 ansk psnsh Hams mengejsn Gagak Swans yang cuba menggsnggu pentspaan Mshsresi
67 Singanaveiu, S. 1982. Sitas Birth and Parentage in the Rama Story, Asian Folklore Studies. Jim.. XLI-2, Cetak semuia. Nagoya, Jepun, him. 235 40. 68 Francis, NT. dan Thomas, E.J. (ed.) 1957. Bombay: Jaico Publishing House, him. 203 7. 69 HSB. Bye, him. 20 46; HSR. She, him. 62 74; ZIESS, hIm. 201; HSR. ikr, him. 150. 70 By, I, 24 6; R~(HPS),I, him. 57 61; BK, I, 7, him. 4 77. 71 By, i, 48 9; Ry(i-lPS), 1, him. 99 102; BK, i, 9, him. 70 83. 72 Suta telah dicuiik oieh Ravana. Hanuman sampai di Lanka dan menemui Sita. Semasa itu Sita membenitahu suatu penistiwa tentang dia dan Bama, iaitu suatu ketika dahuiu, semasa Bama dan Suta sedang bercakap, Jayantan (anak Dewa indna) menyerupai seekon gagak dan datang

41

HIKAVAT SEAl RAMA

Kale, tetapi skhinnya dia dimsafkan. Penistiwe mi menunjukkan persamaan dengan penistiwe dslem HV,73 iaitu penistiwa enak psnah Hama mengejer Jayentan yang cuba menggsnggu Sits dengan csns menyenupai seekon gagak; die jugs akhirnys dimasfkan oleh Rams. 15. HK~menyataksn behews Hams dan Site bertenteng mate, lsIu jatuh cinta sebelum benkshwin. Msklumat mi tidsk ads dalam HV den HSR. Nsmpaknya Ksmbsn (pengansng HK) menambahkan bahegian mi bensesuaian dengen tnsdisi sastens Tamil pads zsman Senkam yang mengutsmsken tema cints sebelum penkahwinsn.75 16. Dslsm FISH,76 sebatang ansk panah Rams menembusi kesemua 40 bstang pokok lontan. Dengan mi Rams memenangi ujian kekustan untuk mendspatken Sits sebagsi hadish. Sedengkan dalam HV dan HK,77 ibu panah yang diangkat dan diregangkan tslinya oleh Rams telsh patsh; dengan itu die memensngi ujisn kekuatsn. Nsmpaknya dalam ketigs-tiga vensi yang tenlibet, Hsma memenangi ujian kekuatan yang telsh diadeksn oleh bapa Sita untuk membolehkan dia benkahwin dengan Sits. 17. Menunut HSH,7a Mahanesi Kala menyembunyiksn Site di sntana patung-pstung yang nupsnys sepenti Sits, dengan tujuen melsmbstksn penkshwinsn Rema dengan Sita. Sita yang bendiri di enters pstung-pstung, mengelipksn matenys spsbils Hems memalunye dengan setsngksi
hinggap senta mematuk bahagian dada Sita. Rama yang menyedani perbuatan Jayantan, meiepaskan anak panahnya. Anak panah tensebut mengejar Jayantan yang akhirnya memohon maaf kepada Bama. Suia lihat, By, 5,38; Ry(HPS), ii, hIm. 4268. 73 HSB. Bye, him. 20 46; HSR. She, him. 62 74; ZIESS. him. 23, HSR. Ikr,
him.153,

74 BK, I, 10, hIm. 22 82, 13948. 75 Kalaviyal, Cutram, 91 4; Tolkapplyam. Teks disertai dengan uiasan oieh
Puliyun Kecikan. Madras: Pan 76 HSR. Rye, him. 20 46; NSA. him. 152. 77 By, I, 667; Ry(HPS). I, him. 78 HSB. Rye, him, 20 46; NSA. him. 154 5. Nuiayam, him. 291 2. She, him. 62 74; ZIESS, him. 22; HSR. ikr, 131 4; BK, I, 12, him. 1 3, 25 35. She, him. 62 74; Z1ESS, him. 23; NSA. ikr,

42

KELAHIAAN DAN PERKAHWINAN RAMA DAN S1TA

bungs cengkelensr. Walsupun penistiwa

pat dalam RV dan RK, motif penistiwa mi terdepet delam ssleh sebuah kanys puisi dslsm bahass Temil yang benjudul Na/a Venba.79 Menunut Na/a Venba,8 Temsyanti (wetak wanits yang utthma) telah mengensli Nslan(kekasih Tamsyanti) sebenar di kalangen para dews yang jugs berupa Nalan, apabits dis mengelipkan mstsnya. Nsma bungs cengkelensn ysng disebut dalam penistiwa mi adslsh danipsds bahsss Temil, iaitu name bunga cenka/unir.1 Bunga mi dikenali dengsn nams telopek merah di Malaysis.a2 18. Watsk Visvemitra dalem HV den RK83 ialeh seonang pentepa dan gunu Hsma, manakels watak Hajs Jsnaka pula
79 Iramacamippiliai, SB. 1954. (Vale Venba. Teks dan uiasan. Madras: The South india Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tinnevelly, Ltd., him. 1837. 80 Na/a Venba iaiah salah sebuah kanya puisi yang tendapat daiam bahasa Tamil. Karya puisi mi dicipta oleh seorang pujangga yang bernama Pukaientippuiavar antana abad ke-13 M. hingga ke-14 M. Lihat, Jesudasan, C. dan Jesudasan, H. 1961, op.cit., him. 2057. 81 Cenkalunir ialah name sejenis bunga yang hidup di kawasan berain. Rungs ni berwarna ungu dan merah, tendapat di india Selatan. Nymphaea odorata iaiah nama saintifik bunga mi. Sue hhat, 1928. Tam!?Lexicon. Jilid 3, bahagian 1. him. 1579. 82 Nymphaea (tenatai) iaiah sejenis tumbuhan air yang berbunga. Tendapat bebenapa jenis bunga i, seperti nymphaea a/ba, nymphaea odorata, nymphaea tatragona, nymphaea tuberosa, nymphaea ampla, dan sebagainya. Nampaknya tumbuhan mi terdapat di merata dunia khasnya, di india, Australia, Asia Tenggara, Fuiipina, Afnika, Tanganyika, dan Madagaskar. i.H. Burkiiii juga mengatakan bahawa ada banyak jenis tumbuhan nymphaea. Di Malaysia, ma dikenaii dengan name telopak iaitu teiopak merah, putih, seroja, teratai kecul, dan sebagainya. Bunga yang dirujuk dalam kajian mi iaitu cenkalunir (nymphaea odorata) terdapat di Malaysia, dengan nama telopak merah. SiIa hhat, Heiiyer, AG. 1964. Sanders Encyclopaedia of Gardening with Suppliment. Disemak semula. London: Wit and Coilingnidge Limited. Transiantie Arts incorporated Florida, hIm. 331 2 dan juga Bunklil, I. H. 1966. A Dictionary of The Economic Products of The Malay Peninsular. Government of Maiaysia and Singapore by the Ministry of Agnicuiture and Co-operatives, Kuaia Lumpun, Malaysia, vol.11(1 Z), him. 1592. 83 By, I, 22 66; By(Hp5), I, him. 53, 132; BK, I, 5, Mm. 16 20; BK, I, 12, hIm. 17. Pangkat mahanesi bapa angkat Sita daiam HSB mungkin dibeni kerana bagmnda juga memainkan penanan Mahanesi yisvamutra atau mungkin juga kenana tradisi cenita Rama di India menyatakan bahawa bapa angkat Sita juga mahanesi.

mi tidak

tends-

43

HIKAVAT SEAl RAMA

ialah baps sngkst Sita. Tetap~dslam FISH,84 peransn kedua-dua watak mi dimainkan oleh satu watak ieitu Msharesi Kate. 19. Menunut HV dsn HK.8~perkahwinan Bharsta, Leksmane dan Sstnughna dijalankan serentak dengan penkshwinsn Hams, tetapi dslam HSR, perkahwinsn sdik-bensdik Hams tidak dijalankan senentak dengan penkahwinsn Hems. 20. Datam HSH,86 setelsh benkahwin dengsn Sits, Rams menumpaskan empat onang putera naja yang cembunu. Dslam RV dan HK87 puts Rams menumpaskan Panasunsma. 21. FISH88 menystakan bahawa setelah benkahwin dengan Sits, Hems tidsk kembali ke negena bapanys, Mandupura Negane. Tetapi menurut HV dan RK, Rams kembeli ke Ayodhya setelah berkshwin.~ Daripade kesimpulen di stas hsnye tendapat tujuh kesimpulen yang menunjukksn pensamsen episod delam FISH, RV dan RK (kesimpulan 4, 5, 6, 10, 16, 18, dan 20). Lime episod menunjukkan perbezaan enters HSR dengan HV, AK (1. 7, 12, 19, dan 21). Empst episod lagi mensndaken cmi ysng tersendin dalam HSH yang tidak ads deism HV dan RK (kesimpulan 2,9, 11, dan 17). Delam pads itu, penyelitan unsun sgema Islam mempenlihstkan pewsrnasn tempaten. Namun is tidsk nampak seperti selitan, tetapi sebsgsi sebahegisn dsnipsds ceritsnya. Ini juge menunjukkan FISH sebsgsi suatu karys yang benssingan dan bukan sebsgai penterjemshan Flamayana dani India (HV, RK, atau vensi yang lain). Penganuh bshasa Tsmil jelas dalsm FISH (kesimpulsn 3, 8, den 17).

84 HSB. Bye, him 2 20; NSA. She, hIm. 51 62; ZiESS, him. 17; NSA. lkn, him. 147. 85 By, ,13; By(HPS). i, hIm. 1445; RK,I, 12, him. 84 104. 86 HSB. Rye, him. 20 46; HSB. She, hIm. 62 74; Z1ESS, him. 24; HSR. kr, him. 1557. 87 By, I, 74 6; Ry(m-iPS), I, him. 147 50; AK, I, 22, him. 7 39. 88 HSA. She, him. 62 74; Z1ESS, him. 24; HSB. ikn, him. 158. 89 By, 1,77; Ay(NPS), I, him. 152; AK, I, 22, him. 457. 44

KELAHIRAN DAN PERKANWINAN RAMA DAN SITA

Satu episod menunjukkan persamaan antara I-tSR dengan RV sahaja (kesimpulan 14). Satu kesimpulan lagi (kesimpulan 15) menunjukkan satu episod yang hanya terdapat dalam AK, manakala satu episod lagi yang terdapat dalam RV dan AK tidak terdapat dalam HSR (kesimpulan 13).

45

KELAHIRAN VALI, SUGRIVA, DAN HANUMAN


Kelahiran Vail dan Sugriva Dalam RV, Vali dan Sugriva merupakan penjelmaan Dewa Indra dan Dewa Suria, sesual dengan permintaan Dewa Brahma supaya dewa-dewa menjeima di bumi untuk membantu Dewa Visnu yang sudah pun menjeima sebagai Rama.1 Vail menjadi ketua keluarga Vanara2 dan Sugriva adaIah adiknya. Tentang kelahiran Vail dan Sugriva di bahagian yang diseiitkan antara Bab 37 hingga Bab 38 di Uttara Kanda daiam RV,3 Rksarajas, iaitu seekor Vanara jantan yang tercipta daripada air mata Dewa Brahma, teiah sampai di Gunung Meru. Rksarajas meilhat bayangnya sendiri di dalam sebuah koiam di sana. Dia meiompat masuk ke dalam koiam tersebut kerana menyangka bayang itu musuhnya. Rksarajas bertukar rupa menjadi seorang gadis yang cantik apabiia dia
1 2 RV, 1,7; RV(HPS), I, him. 424. Menurut Suniti Kumar Chatterli, Vanara merupakan sekumpuian manusia kuno yang berupa seperti monyet. Mereka menetap di daiam hutan dan memakan ubi, buah-buahan, ikan dan sebagainya. Vanara juga dipercayai telah hidup pada Zaman Batu (a lithic age of culture) dan kini sudah pupus. H.D. Sankalia puia menyatakan bahawa berkemungkinan besar Vanara adaiah sekumpulan manusia kuno seperti Savara dan Korku. Lihat, Chatterji Suniti Kumar 1978. The Ramayana, Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus: A Resume. Calcutta: Asoke Ray, Prajna, him. 20; Sankaha, H.D. 1973. Ramayana Myth or Reality? New Delhi: Peoples Publishing House,him. 49. RV, VII. Lihat bahagian pertama di bahagian seiitan yang terdapat antara Bab 37 hingga Bab 38 dalam Uttara Kanda; RV(HPS), III, hIm. 500 3.

46

KELAHIRAN VALI, SUGRIVA, DAN HANUMAN

keluar dan air. Dewa indra dan Dewa Suria yang meiewati kawasan itu terpandang Rksarajas. Dewa indra ingin meniduninya. Air mani Dewa indra terkena pada rambut Rksarajas yang ketika itu berupa seorang gadis yang cantik. Dan rambut gadis ml tercipta seorang anak ieiaki berupa Vanara, iaitu Vail. Seteiah Dewa indra dan Rksarajas memperoieh Vail, Dewa Suria pula ingin meniduni Rksarajas. Air mani Dewa Sunia terkena pada ieher Aksarajas dan dan iehernya lahir seorang anak ieiaki iaitu Sugriva, juga dengan rupa Vanara. Selepas suatu maiam Rksarajas bertukar kembali kepada rupa asainya (Vanara). Dia bersama-sama dengan Vail dan Sugriva menemui Dewa Brahma. Dewa Brahma membeni kuasa yang memboiehkan Vaii dan Sugniva menyerupai apa sahaja yang diingini oieh mereka. Rksarajas bersama-sama dengan anak-anaknya ditabaikan sebagai raja di Kiskindha. Mengikut RK,~Vail dan Sugriva (Cukkirivan) merupakan jeimaan Dewa indra (intiran) dan Dewa Suria (Cuniyan), sesuai dengan permintaan Dewa Visnu (Tlrumai) supaya dewa-dewa menjeima di bumi untuk membantu dininya yang menjeima sebagai Rama (Iraman). Vail menjadi ketua keluarga Vanara iVanaram) dan Sugniva adaiah adiknya. Menurut RKG,5 daiam uiasan sajak ke-26 patalam kedua daiam Pa/a Kandam, penguias AK menerangkan kelahiran Vail dan Sugriva. Menurutnya, Vanara yang bernama Rksarajas (irukka iraccatan) masuk ke dalam kawasan sumpahan Parvati (aspek wanita Dewa Siva) dan akibatnya dia bertukar menjadi Vanara betina yang cantik. Dewa indra tertanik hati dengan kecantikan ekor Rksarajas dan meniduninya. Dengan ml iahiniah Vaii. Seteiah itu, Dewa Suria pula tertarik hati dengan kecantikan ieher Aksarajas, iaiu menidurinya. Dengan ml Sugriva dilahirkan. Dalam uiasan sajak 665 patalam ke-li daiam UKO,~ penguias Uttara Kandam juga membeni penjelasan tentang keiahiran Vail dan Sugriva. Menurutnya, Rksarajas (irukka iraccatan) adaiah Vanara ,jantan yang tercipta danipada air
4 5 6

RK, I, 5, hIm. 200, 206. 19KG, 1,2, hInt 26, 152.

UKO, ii, hIm. 665. Dalam uiasan puisi mi, pengulas teks memberi maklumat tentang kelahiran Vali dan Sugriva.

47

HIKAVAT SERI RAMA

mata Dewa Brahma (Pinaman). Dia masuk ke dalam hutan kepunyaan Panvati dan mandi di daiam sebuah kolam di sana. Tiba-tiba Aksarajas bertukar menjadi Vanara betina yang cantik. Dewa indra ingin meniduni Vanara betina mtu. Air mani Dewa indra terkena pada ekor Rksarajas (yang sedang benupa Vanana betina). Dengan itu Vail tercipta danipada ekon Rksarajas dengan rupa Vanara jantan. Seteiah itu, Dewa Suria puia ingin meniduri Rksarajas. Air manm Dewa Sunia mengenal lehen Aksarajas. Dengan mi, Sugniva tercipta danpada leher Rksarajas dengan rupa Vanara jantan. I-tSR. Rye7 pula memaparkan bahawa semasa ketiadaan Gautama,8 isteninya Dewi Indra telah meiakukan penkara sumbang dengan raja dewa-dewa (Dewa indra). Hasiinya seorang anak lelaki diiahirkan oieh Dewi indra dan anak itu dinamakan Vali (Bali).9 Sekali iagi, Dewi indra meiakukan penkara sumbang dengan seonang raja mambang dan melahmrkan seorang anak ieiaki. Anak itu puia dinamakan Sugniva (Sugniwa). Dewi Anjati (anak perempuan Gautama dan Dewi indra) teiah membongkar rahsia ibunya meiakukan perkara sumbang. Gautama membawa Vaii dan Sugniva ke hutan di mana tendapat koiam air jernih dan kolam air keruh. Gautama menyeru mereka supaya menyeiam di daiam koiam-koiam tersebut dan bersumpah kepada Dewata Muiia Raya bahawa mereka akan menjadi monyet jika mereka merupakan anak iuar nikah. Jika tidak mereka akan dikurniai rupa dewa yang cantik. Vali dan Sugniva bertukan menjadi monyet dan masuk ke dalam hutan, lalu sampai di Negeri Langurkatakina.

7 HSR. Rye, him. 75 85; ZIESS, him. 38. 8 Nama Gautama dalam naskhah HSR. Rye dinyatakan sebagai Begawan Kutama. Lihat, ZIESS, hIm. 38. 9 Nama Vail nampaknya berbeza mengikut naskhah-naskhah HSR yang berbeza; Baiya Raja dalam HSR. Rye dan HSR. She, manakaia dalam HSR. kr, Bali Raja. Lihat ZIESS, hIm. 34; HSR. kr, him. 178. 10 Nama Dewi Anlati disebut sebagai Dewi Anjani daiam HSR. She dan -(SR. kr. Lihat, Sheliabear, W.G. (cci.) 1964, op.cit., him. 81 4; HSR. ikr, him. 158 60.

48

KELAHIRAN VALI, SUGRIVA, DAN HANUMAN

Kelahiran Hanuman
RV mengisahkan bahawa Hanuman menupakan penjeimaan Dewa Vayu, sesuai dengan penmintaan Dewa Brahma supaya dewa-dewa menjeima di bumi untuk membantu Dewa Visnu yang sudah pun menjeima sebagal Rama.1 RV juga mengatakan bahawa seonang gadis apsaras (gadis di kemnderaan) iahmr sebagai anak Raja Vanana yang bennama Kunjana. Dia dinamakan Anjana, menjadi isteni Kesarin. Anjana benupaya menyenupai apa sahaja yang diingininya. Pada suatu ketika, dia menyaman sebagai seorang gadis yang jeilta dan benkeliaran di Gunung Sumeru. Dewa Vayu tentarik hati dengan Anjana, ialu mendakapnya. Anjana benasa manah, tetapi Dewa Vayu menyatakan bahawa Anjana akan mempenoieh seorang anak yang berkuasa, suci, dan mempunyai pergenakan yang laju seperti angin, tanpa meniduni Dewa Vayu. Anjana menjadi gembmna dan meiahmnkan Hanuman di daiam sebuah gua. Tubuh Hanuman berwarna kekuningan. Anjana menlnggalkan anak itu dan pergi mencani buah-buahan. Anak mi benasa teniaiu iapan; apabiia meiihat matahanm yang sedang tenbit, dma menyangka matahan itu sebiji buah dan tenbang ke iangit untuk mendapatkannya. Dewa Sunia mengeluarkan cahaya yang sejuk atas permintaan Dewa Vayu. Rahu (naksasa yang benupa ular yang menyebabkan gerhana matahani dengan meneian matahani) meiihat Hanuman menghampini matahani, iaiu mengadukan hal mi kepada Dewa indra. Hanuman meiihat Amnavata (gajah Dewa indra yang putih dan bengading empat) dan cuba mendapatkannya kenana menyangka itu juga sebiji buah. Dewa indra memukul Hanuman dengan senjatanya, iaiu Hanuman jatuh ke atas sebuah gunung dan tuiang nahangnya patah. Dewa Vayu menjadi marah, iaiu keiuan dan ketiga1iga dunia dan masuk ke dalam sebuah gua bensama-sama anaknya Hanuman. Semua dewa bersama-sama Dewa Bnahma menemul Dewa Vayu. Dewa Bnahma memberi nyawa kepada Hanuman. Dewa yang lain membeni benbagai-bagai kurnlaan kepada anak Dewa Vayu. Dewa indra menamai anak Dewa Vayu, Hanuman. Dengan
11 RV, 1,17; RV(HPS), him. 424.

49

HIKAVAT SERI RAMA

mi angmn muiai bentiup di seiuruh dunia. Hanuman yang amat benkuasa mulal mengganggu pertapaan dan pengorbanan para maharesi yang akhirnya bersumpah bahawa Hanuman tidak akan sedar akan kekuatannya tanpa diberitahu oieh orang lain. Setenusnya, Hanuman sampai di Kiskmndha dan menjadi kawan balk Sugriva.12 Datam RK, Hanuman (Anuman) dikatakan merupakan penjeimaan Dewa Vayu (dewa angin) dan Dewa Siva (Civapiran) sesual dengan penmintaan Dewa Visnu (lirumai) supaya dewa-dewa menjeima di bumi untuk membantu Dewa Vmsnu yang menjeima sebagal Rama (inaman).3 OUK juga menyatakan bahawa Hanuman ada(ah anak Dewa Vayu dan Anjana (Ancanai), dan peristiwa seterusnya yang mengenai kelahiran Hanuman adalah sama seperti dalam RV.1~Makiumat tambahan iaiah badan Hanuman dikatakan berwanna putih.15 Dalam HSR. Ave,1 disebut bahawa Dewi Anjati, laitu anak Begawan Kutama dan Dewi Indra, membongkan rahsia ibunya berzina. Sebagal balasan, Dewi lndra menyumpah Dewi Anjati supaya muiutnya sentiasa ternganga. Rama (Sri Rama) pengi ke Gunung Ganga indra untuk bertapa dan terlihat Dewi Anjati dengan muiutnya yang ternganga itu. Rama

12 RV, IV, 66; RV(HPS), ii, him. 31921; RV, VII, 35; RV (HPS), iii, hIm. 490 8. 13 Daiam RV jRV, iV, 66; RV(HPS), ii, hIm. 319211, AK IRK, IV, dan 16); UKO (UKO, 11:9), E-Ianuman adalah anak Dewa Angin dan Anjana. Tetapi beberapa karya yang lain menyatakan bahawa }-lanuman adaiah nianifestasi Dewa Siva. Daiam AK, IRK, I, 5, him. 27 8) apablia Dewa Brahma mencadangkan supaya semua dewa menjelma di bumi bagi membantu Dewa Visnu yang menjelma di bumi sebagai Rama, Dewa Siva dan Dewa Angin mengisytiharkan bahawa manifestasi mereka adaIah 1-lanuman, Menurut Skanda-Purana satu aspek Dewa Siya adaiah Nanuman. Juga dalam Brahmadhamma-Purana, Hanuman mengisytiharkan durinya sebagai penjelmaan Dewa Siva. Siva-Purana pula menyatakan bahawa Dewa Siya bernafsu ghairah; apabiia melihat Dewa Visnu yang dalam jelmaan seorang gadis yang cantik, iaiu air maninya terkeiuar. Air mani mi dipindahkan ke daiam teiinga Anjana, anak perempuan Maharesi Gautama. Anjana meiahirkan Hanuman sebagai penjelmaan Dewa Siva. Lihat, Raghavan, Vr 1973. The Greater Rarnayana. Varanasi: The Ail-india Kashiraj Trust, hIm. 40, 72, 87.) 14 UKO, ii: 11 40. 15 AK, 5, 14, hIm. 221. 16 HSR. Rye, hIm. 805. ZIESS; hIm. 3940.

50

KELAHIRAN VALI, SUGRIVA, DAN HANUMAN

berasa kasihan tenhadapnya. Dua titik air mani Rama dimasukkan ke dalam muiut Dewi Anjati oleh Raja Bayu Batu (angin) atas anahan Rama. Dewi Anjati bebas danipada sumpahan ibunya; muiutnya tertutup dan dma hamil. Dia meiahinkan seekor kera putih dengan anting-anting di teiinganya. Suana datuk Dewi Anjati yang sudah meninggal dunia, iaitu Sang Pendana, kedengaran danm iangit menyenu agar anak Dewi Anjati dinamakan Hanuman, dan bapa Hanuman akan mengenaiinya dengan melihat anting-anting di teiinga Hanuman itu. Sebaik sahaja iahin, Hanuman muiai meminum susti ibunya sehingga kering, namun dia masih benasa lapar. Dewi Anjati menyenu Hanuman supaya memakan buah-buahan yang merah. Hanuman melihat matahani yang merah dan menyangka bahawa itu adaiah sebiji buah, laiu dia menangkapnya. Hanuman dibakar oieh matahani dan jatuh ke dalam iaut. Datuk Hanuman, Sang Perdana, ingin menyerang matahan dengan bantuan VaIl dan Sugniya. Matahari meminta maaf dan membeni nyawa serta kuasa magik kepada Hanuman. Menurut HSR. 1kr17 dan HSR. She,i8 Rama, Sita (Sita Dewi), dan Laksmana (Laksamana) menemui maharesi yang bennama Astana. Mahanesi Astana membenitahu Laksmana tentang koiam air keruh dan koiam amn jernih yang tendapat di daiam hutan Kaia Sehani Bunting. Kaiau mandi di koiam air jernih, manusia akan bentukar menjadi monyet dan untuk mendapatkan semuia nupanya yang asai, dma peniu mandi di daiam koiam air keruh. Laksmana mencani amr di hutan Kaia Sehani Bunting. Rama dan Sita pergi mencani Laksmana dan sampai di kedua-dua koiam tersebut. Rama yang tenialu dahaga tenjun ke daiam koiam yang jennih airnya, dllkuti oieh Sita. Laksmana meiihat kedua-dua orang bertukan menjadi monyet dan berasmara. Sita hamli, Rama dan Sita dimasukkan ke daiam kolam air keruh oieh Laksmana. Rama mengeiuankan kandungan Smta. Kandungan mm dimasukkan ke daiam muiut Dewi Anjani (Anjana) yang sedang bertapa dengan muiut ternganga oieh Bayu Bata (angin) atas arahan

17 HSR. kr, him. 15860. 18 Sheiiabear, W.G. (ed.) 1964, op.cit., hIm. 81 4. 51

HiKAVAT SER1 RAMA

Rama. Rama ingin akan anak yang diiahirkan oleh Dewi Anjani yang benantlng-antmng. Dewi Anjani hamil dan melahirkan seonang anak yang berupa monyet, tetapi mukanya sepenti manusia dan benanting-anting di teiinganya. Anak ml dinamakan Hanuman. Kesimpulan 1. 2. Nama Begawan Kutama dalam HSR~~ mungkin ada kaitan dengan nama Gautama daiam RV dan RK yang benkaitan dengan penistiwa Ahaiya.2 Dewi indna (isteri Begawan Kutama) melakukan penkara sumbang dengan dua orang (naja dewa-dewa dan naja mambang) dalam HSR. Nampaknya Dewi indna memamnkan penanan yang sama sepertm Ahalya yang meiakukan penkana sumbang dengan Dewi Indra daiam RV dan RK. Nama Dewi indra dalam HSR, mungkin diberi kepada watak mm (isteni Begawan Kutama) sempena perbuatannya yang sumbang dengan naja dewa-dewa (Dewa indra). Satu iagi kemungkinan ialah peristiwa Ahaiya disedari oieh penganang HSR dan beimau mungkmn menukarkan nama Ahalya kepada Dewi indna kerana penkataan dewm juga benmakna isteni.21 Unsur kolam daiam penistiwa keiahinan Vaii, Sugniva22

3.

4.

19 HSR. Rye, hint 7585; ZIESS, hIm. 38. 20 RV, I, 48 9; RV(I-IPS), I, him. 99 101; RK, 1, 9 him. 547 63. 21 Perkataan dewi juga bermakna isteri. Lihat, 1930. Tamil Lexicon. Jii. IV, bhg. 1, him. 2069. 22 Menurut cerita Rama daiam tradisi lisan, cerita keiahiran Vali dan Sugriva adaiah seperti yang berikut: Maharesi Burung Jerilit (Gautama) memuja sepuntung kayu cendana yang menjadi seorang gadis yang cantik bernama Tuan Puteri Siti Cendana, iaiu berkahwin dengannya. Mereka memperoieh seorang anak perempuan. Semasa ketiadaan Maharesi Burung Jerijit, Tuan Puteri Siti Cendana berzina dengan Dewa Matahari dan kemudian dengan Dewa Bulan. Hasiinya dua orang anak diiahirkan olehnya. Maharesi Burung Jerilit menganggap mereka sebagai anaknya. Dia membawa ketiga-tiga orang anak itu ke kolam Tamban Banjaran Sari untuk menyucikan mereka dengan cara memandikan mereka di dalam koiam tersebut. Dua orang anak ielaki dmdukung oiehnya, anak perempuannya menderita sakit kaki kerana berjalan jauh. Anak perempuan ni berasa marah dan membongkar rahsia ibunya

52

KELAHIRAN VALI. SUGRIVA. DAN HANUMAN

5.

6.

dan Hanuman daiam HSR,23 mungkmn benkaitan dengan unsun kolam dalam peristiwa Rksarajas 24 daiam RV dan RK. Daiam HSR, RV, dan AK, unsun koiam membawa motif yang sama, laitu sesiapa sahaja yang masuk ke daiam koiam-koiam tersebut akan bertukan nupa (sepenti daripada manusia kepada bmnatang dan sebaiiknya ataupun bertukan jantina). Nama Dewi Anjati (Dewi Anjani)25 daiam HSR (ibu Hanuman) menampakkan persamaan dengan nama Anjana (ibu Hanuman) daiam RV dan AK.26 Dalam HSR, Raja Bayu Bata (angin) memasukkan air mani Rama ke daiam muiut Dewi Anjati27 supaya dia hamii.2 RV mengatakan bahawa Dewa Vayu (angin)

23 24

25 26 27

28

melakukan perkara sumbang dengan Dewa Matahari dan Dewa Bulan hingga memperoieh dua orang anak ieiaki itu. Dengan tujuan mengetahui kebenaran, Maharesi Jerijit berdoa kepada Agung Medewata cempedak Anak Bidadari Sang Purba Jaya, dan memasukkan ketiga-tiga orang anaknya ke daiam koiam Tarnban Banjaran Sari. Kedua-dua orang anak ieiaki itu bertukar menjadi monyet dan anak perempuannya tidak. Kedua-dua monyet iniiah yang menjadi Vali dan Sugriva. Sila lihat, RL. Amin Sweeney 1972. The Ramayana and the Malay Shadow-Play. Kuala Lumpur: Penerbit Uniyersiti Kebangsaan Malaysia, him. 31521. HSR. Rye, hIm. 7585; ZIESS, hIm. 38 40. Siia iihat bahagian pertama di bahagian selitan yang terdapat antara Bab 37 hingga Bab 38, daiam Utta,-a Kanda, AV(HPS), UI, him. 500 3 dan RKG, 1,2, hIm. 665; daiam ulasan puisi mi, pengulas teks memberi perincian tentang peristiwa Rksarajas. Sheiiabear, W.G. 1964, op.cit., him. 81 4; HSR. ikr, him. 15860. RV, IV, 66; RV(HPS), Ii, him. 319 21; RV, VU, 35; RV(HPS), III him. 4908; UKO, II, 11 40. Tentang peristiwa perpindahan air mani, E.c.G. Barrett yang merujuk cerita Rama mengikut manuskrip A.J. Wilkinson, menyatakan bahawa Dewa Mahabisnu (Dewa Visnu) menyerupai seorang gadis yang cantik dan menari, atas permintaan Dewa Paratusura (Dewa Pararnesyara iaitu saiah satu nama Dewa Siva). Melihat kecantikan Dewa Mahabisnu (rupa gadis yang cantik), Dewa Paratusura bernafsu ghairah dan air maninya terkeluar. Air mani tersebut diterima oleh Dewa Mahabisnu dan diserahkan kepada Raja Bayu selepas membungkusnya dengan daun segandama/a. Raja Bayu memasukkan air mani itu ke dalam mulut Dewi Anjani yang sedang bertapa di kawasan yang dikelilingi iaut. di atas sebatang jarum dengan mulut yang ternganga. Mulut Dewi Anjani tertutup dan dia berhenti bertapa. Di sini didapati Dewa Siva sebagai bapa Hanuman. Sila lihat Barrett, E.C.G. 1963, op. cit., 26, hIm. 5345. HSR. Rye, hIm. 805; ZIESS, hIm. 39 40; HSR. kr, him. 15860; juga Sheliabear, W.G. 1964, op.cit., hIm. 81 4.

53

HIKAVAT SERI RAMA

menyebabkan Anjana hamii tanpa meniduninya.29 Nampaknya ada persamaan motif dan segi unsun angin yang digunakan sebagal ejen untuk Dewi Anjati (HSR) senta Anjana (RV) hamil. 7. Hanuman adatah anak Rama3dan Dewi Anjati (HSR), 31 tetapi RV dan RK menyatakan Hanuman adaiah anak Dewa Vayu dan Anjana.32 RV dan AK tidak menunjukkan Hanuman sebagai anak Rama.33

29 RV, IV, 66; RV(HPS), II, hIm. 320. 30 Berkenaan dengan bapa Hanuman, E.c.G. Barrett menyatakan bahawa cerita Rama mengikut manuskrip R.J. Wilkinson menunjukkan bahawa Dewa Paratusura (Dewa Siva) sebagai bapa Hanuman. Manakala cerita Rama mengikut manuskrip Raffles 197 pula menyatakan bahawa Dewa Mahabisnu (Dewa Visnu) adalah bapa Hanuman. (Sila lihat bahagian nota kaki him. 534 dalam makalah ni). Sila lihat, Barrett, E.C.G. 1963, op.cit., v.26, him. 5345. RKjuga menunjukkan bahawa Hanuman adaIah penjeimaan Dewa Siva. Sila lihat, AK, 1,5, him. 200, 207. 31 HSR. Rye, him. 75-85; ZIESS, hIm. 39. 32 Menurut Dr. C. Buicke, cerita keiahiran Hanuman mengikut yersi cerita Rama Indonesia bukaniah baru, kerana cerita yang seumpama itu sudah pun ada di kaiangan orang india. Misalnya dalam salah satu yersi cerita Rama di India Selatan, iaitu Tattyasamgraha Ramayana, diceritakan bahawa Dewa Siva dan Parvati melihat sepasang monyet sedang berkawan di Gunung Kailasa. Pada masa itu Parvati sedang hamil seorang bayi yang besar saiznya. Dengan bantuan Dewa Angin, Parvati memindahkan kandungannya ke rahim anak perempuan Gautama yang sedang bertapa untuk niemperoieh seorang anak. Dengan itu anak perempuan Gautama melahirkan Anjaneya, aspek Dewa Siva. Satu lagi versi cerita Rama di India Selatan yang dituiis oieh J. Fenicio S.J. iebih kurang pada abad ke-16, menunjukkan peristiwa kelahiran Hanuman dengan Iebih jeias. Menurut versi mi isvara (Siva) dan Paramesvari (Parvati) menjemput semua dewa untuk menyaksikan tarian mereka yang masyhur. Sementara para dewa berkumpul, Paramesvari meiihat sepasang monyet sedang bermain di dalam hutan. Atas permintaan Paramesyari, isvara bersama-sama dengannya menyerupai monyet dan pergi bermain bersama-sama dengan monyet-monyet tersebut. Para dewa meminta Dewa Vayu membawa isvara dan Paramesvari. Sementara itu isvara dan Paramesvari telah kembali menyerupai mereka yang sebenar tetapi nampaknya Parameswari sudah hamil. Dia berasa malu kerana anak yang bakal lahir akan berupa monyet. Atas permintaan Paramesyari, Dewa Vayu memindahkan kandungan Paramesvari ke rahim Anjani yang kemudian meiahirkan Hanuman. Nampaknya dalam tradisi cerita Rama Indonesia, Siva dan Parvati digantikan dengan Rama dan Sita, manakala unsur kolam pula iaiah daripada peristiwa Rksarajas yang terdapat dalam cerita Rama versi Vaimiki. Sila lihat, Buicke, c. 1953. jAn indonesian Malay Birth-Story of Hanuman, JO/B. Jil. 3. no. 2, Disember 1953, hIm. 149-50. 33 RV, IV, 66; RV(HPS). II, him. 320; UKO., Ii. him. 11 40.

54

KELAHIRAN yAu, SUGRIVA, DAN HANUMAN

8. Tubuh Hanuman dmkatakan benwanna putih dalam HSR;34 AK35 juga menyatakan bahawa tubuh Hanuman benwanna putih. Tetapi satu unsun yang istimewa dalam HSR ialah Hanuman dilahmnkan bensama-sama dengan anting-anting di telinganya.36 9. Menunut HSA, sebaik sahaja dilahinkan, Hanuman meminum susu ibunya hingga kening.37 ml adalah satu unsur yang istimewa dalam HSR. Peristiwa Hanuman Cuba menangkap mataharm dan dibakar oieh matahani dalam HSR, mungkin benkaitan dengan penistiwa Hanuman cuba menangkap matahari dan dipukul oleh Dewa Indra dalam RV dan RK.38 10. Penistiwa matahari meminta maaf kepada Sang Perdana (datuk Hanuman) dan memberi nyawa serta kurniaan kepada Hanuman dalam HSR,39 ada kemungkinan berkaitan dengan penistiwa Dewa Brahma membeni nyawa kepada Hanuman dan dewa-dewa yang lain meminta maaf kepada Dewa Angin (bapa Hanuman) senta memben kurniaan kepada Hanuman dalam RV dan AK.4 Danipada kesimpulan yang di atas, tentang kelahiran Vali, SugniVa, dan Hanuman, boleh dikatakan bahawa HSR, RV, dan RK mempunyai penkaitan ataupun persamaan yang napat. Hanya satu episod dalam HSA (kesimpulan 7) laitu tentang ibu bapa Hanuman menunjukkan penbezaan yang ketara benbanding dengan yang terdapat dalam RV dan AK. Satu episod menunjukkan persamaan dengan HSR dan RK (kesimpulan 8). Lapan kesimpulan yang lain menunjukkan penkaitan yang rapat antara HSA, RV dengan AK. Misalnya, penistiwa Ahalya dan Rksarajas dalam AV dan AK menampakkan perkaitan yang rapat dengan kelahinan Vail, SugriVa,
34 HSA. Rye., him. 80 5; Z1ESS, hIm. 39. 35 AK, 5, 14, hIm. 221. 36 HSR. Rye, him. 7585; ZIESS. him. 39; HSR. ikr, him. 15860.

37 Ibid. 38 RV, iV, 66; RV(HPS), 11, him. 319-20; RV, VU. 35; RV(HPS), Hi, him. 4908; UKO, ii, hIm. 11 40. 39 HSR. Rye, him. 7585; ZiESS, him. 39; HSR. ikr, him. 15860. 40 R~,Vu, 356; RV(HPS), iii, him. 4908; UKO, 11:11 40.

55

RAMA

dan Hanuman dalam HSR. ni membayangkan kemungkinan bahawa pengarang HSA menyedani kelahinan Vali, Sugniva, dan Hanuman seperti mana yang tendapat daiam RV dan RK (mungkin beliau memperoleh makiumat tersebut meialui sumben tnadisi lisan). Namun beliau tidak menggunakan makiumat tersebut sebulat-bulatnya, sebaliknya bebenapa unsur diambil alih dan diubahsuai, untuk memberi pewannaan tempatan.

56

PEMBUANGAN RAMA
Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) Dalam RV, Raja Dasaratha dikatakan membuat keputusan untuk melantik anak sulungnya, Rama, sebagai penggantinya.1 Tindakan ml tidak disukal oleh Manthara, dayang (wanita bongkok) Permaisuni Kaikeyi, kerana bimbang penganuhnya di istana akan hilang jika Rama menjadi raja Negara Kosal a yang benibu kota Ayodhya. Oieh itu, Manthana menghasut Kaikeyi supaya meminta Raja Dasaratha membuang Rama dan melantik anaknya sendiri Bhanata sebagai pengganti baginda. 2 Untuk mencapal tujuan ml, Manthara mengingatkan dua kurniaan yang dijanjikan oieh Raja Dasanatha kepada Kaikeyi apabiia dia menyeiamatkan baginda dalam peperangannya menentang Sambara (raksasa), ketika baginda pengsan kenana terkena anak panah dan Kaikeyi yang berada bensama-sama memandu rata keluar dani medan peperangan.3 Manthana juga mengingatkan Kaikeyl tentang janji Raja Dasanatha kepada ibu bapa Kaikeyl bahawa anak Kaikeyi akan dijadikan pengganti baginda.4 Kaikeyi yang tenpenganuh dengan hasutan Manthara,5 meminta
1 2 3 4 5 RV, U, 2; RV(HPS), I, him. 160 4. RV, 11,78; RV(HPS), I, hIm. 1738. RV, U, 9; AV(HPS), I, him. 178 9. Vaimiki. (rams yanam, Ramayana ciptaan Vaimiki daiam bentuk prosa yang ringkas dalam bahasa Tamil oieh C. Rajagopalaccari. cetakan ke-13. Madras: Vanati Patippakam, him. 87. RV, II, 9; RV(HPS), I, him. 180 2.

57

RAMA

Raja Dasanatha menunaikan janjinya dengan melantik anaknya Bharata sebagai pengganti bagmnda dan Rama dibuang negeni selama 14 tahun.6 Baginda terpaksa menunaikan permintaan Kaikeyi.7 Kaikeym menyampaikan penintah Raja Dasanatha kepada Rama bahawa Rama dibuang negeni seiama 14 tahun. Rama menerima penintah ml dengan hati yang tabah8 dan meninggaikan negara bensama-sama isteninya Sita serta adiknya Laksmana yang setia, diikuti oleh banyak penduduk Ayodhya.9 Pada waktu malam, Rama bersama-sama Sita dan Laksmana meninggalkan penduduk Ayodhya yang masih tidur, masuk ke daiam hutan, hingga sampai di tebing Sungai Ganga.10 Guha, naja kaum Nisada yang tinggal di tebing Sungal Ganga menawankan negeninya kepada Rama, tetapi Rama menoiaknya. Dengan bantuan Guha, Rama, Smta dan Laksmana menyeberangi Sungai Ganga11 dan sampal di pondok Mahanesi Bharadvaja yang mengarahkan mereka ke Gunung Cltnakuta.12 Di Citnakuta, mereka bertemu dengan Mahanesi Vaimlki dan atas nasihatnya, meneka menetap di sana dalam pondok yang dibina oieh Laksmana.13 Sementana itu, Raja Dasaratha14 mangkat kerana kesedih-

6 7 8 9 10 11 12 13 14

RV, II, 11; RV(I-IPS), I, him. 186. RV, II, 12 4; RV(HPS), I, him. 187 97. RV, Ii, 18 9; RV(HPS), I, him. 207 10. RV, ii, 21 3, 27 31 dan 40 6; RV(HPS), I, him. 216 24, 233 42, 262 75. RV, 11,46 50; RV(HPS), I. him. 276 84. RV, U, 50 2; RV(KPS), I, him. 284 93. RV, ii, 54; I, RV(HPS), I, him. 296 8. RV, ii, 55 6; RV(HPS), I, him. 298 303. Raja Dasaratha mengenang peristiwa yang iaiu apabila baginda membunuh seorang pertapa yang muda secara tidak sengaja. Pada suatu ketika dahuiu, Raja Dasaratha pergi berburu pada waktu maiam di tebing Sungai Sarayu. Baginda mendengar bunyi seperti gajah meminum air iaiu melepaskan anak panah ke anah datangnya bunyl tersebut. Sebenarnya bukan gajah yang meminum air, tetapi seorang pertapa yang muda sedang mengambli air untuk ibu bapanya yang tua dan buta. Anak panah itu mengenai orang pertapa itu, lalu meninggai dunia. ibu bapa orang pertapa itu bersumpah bahawa Raja Dasaratha akan mati disebabkan kesedihan akibat perpisahan dengan anaknya. Baginda ruenceritakan hal ni kepada Kausaiya. Sila iihat RV,II, 634; RV(HPS), I, him. 315 21.

58

PEMBUANGAN RAMA

an benpisah dengan anaknya Rama.15 Bhanata kembali dan negara datuknya Kekaya dan melaksanakan upacara pengebumian bapanya. Dia menolak Kerajaan Ayodhya16 dan bensama-sama tenteranya menyeberangi Sungai Ganga,17 iaiu sampam di pondok Maharesi Bhanadvaja yang menganahkan meneka ke Gunung Citrakuta.8 Di Gunung Citnakuta, Bharata bentemu dengan Rama dan menayu agan dma kembali ke Ayodhya,19 tetapi Rama menoiak kenana bapanya sudah memenmntah dia dibuang negeni.2 Bharata mendapatkan Paduka Rama sebagai lambang pemerintahannya dan menyatakan bahawa dia akan membunuh din jika Rama tidak kembaii ke Ayodhya selepas 14 tahun.21 Bharata kembali ke Ayodhya dan menempatkan paduka itu di atas takhta serta menjalankan pentadbiran Ayodhya sebagai hamba Rama dan Nandigrama yang terietak di luar Ayodhya.22 Setenusnya Rama bersama-sama Sita dan Laksmana meninggaikan Gunung Citnakuta dan tiba di hutan Dandaka. Di sana naksasa yang bennama Vinadha cuba melarikan Sita, tetapi teiah tenkena anak panah Rama. Vmradha berasa menyesal apabila menyedani kesaiahannya, dan dengan tujuan membantu Rama, dia menganahkan Rama ke pondok Sarabanga sebeium meninggal dunia dan masuk syunga.23 Maharesi Sanabanga menganahkan Rama ke tempat Mahanesi Sutiksana sebelum beliau meninggal dunia dengan masuk ke dalam api dan kembali ke syurga.24 Rama, Sita, dan Laksmana menemui Mahanesi Sutiksana dan menoiak penmintaannya supaya mereka menetap di pondoknya.25 Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Mahanesm Agastya yang membeni bebenapa senjata yang benkuasa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RV, ii, 64; RV(HPS), I him. 322. RV, 11,704 dan 76 80; RV(HPS), I, him. 33244,349 56. RV, ii, 829: RV(HPS), I, him. 35871. RV, ii, 902: RV(HPS), i, him. 371 80. RV, ii, 98, 1012 dan 106; RV(HPS), him. 390,398401,409 11. RV, ii, 107: RV(HPS), I, hIm. 411 3. RV, U, 112; RV(HPS), I, him. 4224. RV, ii, 113-5; RV(HPS), I, him. 4249. RV, Ui, 1-4; RV(HPS), U, him. 310. RV, iii; RV(HPS), ii, him. 10 3. RV,IH, 78; RV(HPS), U, him. 158.

59

HIKAVAT SEAl RAMA

kepada Rama dan mengarahkan mereka ke tempat yang bennama PanCavatl.26 Daiam penjalanan ke PancaVati, mereka bertemu dengan Jatayu (naja helang), kawan Raja Dasanatha.27 Setelah sampai di PanCavati, Laksmana membina sebuah pondok yang cantik di tebing Sungai Godavari, lalu meneka menetap di sana.2 Versi Ramayana Ciptaan Kamban (RK) Dalam AK pula, Raja Dasaratha (Tayanatan) dikatakan teiah membuat keputusan untuk meiantik anak sulungnya Rama (mnaman) sebagai penggantinya.29 ni tidak disukai oieh Manthara (Mantanai),3dayang (wanita yang bongkok) Penmaisuni Kaikeyl (Kaikeyi) kerana semasa kecil Rama selalu memanah belakang Manthara yang bongkok.31 Sebagai membalas dendam tenhadap Rama, Manthara menghasut Kaikeyi supaya meminta Raja Dasanatha membuang Rama dan melantik anaknya sendini, Bhanata (Panatan), sebagai pengganti baginda.32 Untuk mencapai tujuan itu, Manthara mengingatkan dua kunniaan yang dijanjikan oieh Raja Dasaratha kepada Kaikeyi apabila dia menyelamatkan baginda dalam pepenangan rrenentang naksasa Sambana (Campanan). Dalam pepenangan itu, baginda pengsan terkena anak panah dan Kaikeyi yang berada bensama-samanya memandu rata keluan dani
26 27 28 29 30 RV, ill, 123; RV(HPS), Ii, him. 27 31. RV, UI, 14; RV(HPS), ii, him. 31 3. RV, Ui, 15; RV(HPS), U, him. 345. AK, ii, 1, him. 10-30,58 67. Mantarai juga dikenaii sebagai Kuni dalam bahasa Tamil, yang bermakna wanita bongkok. Die adaiah pembantu Kaikeyi yang dihantar oieh ibu bapanya. Sila Ehat, RK, 11,2, him. 3940. 31 RK, II, 2, him. 41. 32 Mantarai menyatakan bahawa Raja Canakan (Janaka), bapa Citai, tidak menyerang Raja Kekayan (Kekaya) bapa Kaikeyi, walaupun mereka bermusuhan kerana sebagai menantu, Raja Tayaratan akan membantu Raja Kekayan. Sekiranya iraman menjadi raja, Raja Canakan tentu akan menyerang Raja Kekayan kerana Iraman akan menyokong Raja Canakan yang menjadi bapa mentuanya. Sekiranya Paratan menjadi raja, Raja Canakan tidak akan berani menyerang Raja Kekayan kerana sebagai cucu, Paratan akan membantu Raja Kekayan. Oieh itu adaiah penting untuk Kaikeyi memastikan pembuangan iraman dan penabalan anaknya sendiri, Paratan, sebagai raja Negara Kocalam yang beribu kota Ayotti. Siia lihat AK, 11,2, him. 745.

60

PEMBUANGAN RAMA

medan pepenangan.33 Kaikeyl yang tenpengaruh dengan hasutan Manthara,34 meminta Raja Dasaratha menunaikan janjinya dengan melantik anaknya Bhanata sebagai pengganti baginda, dan Rama dibuang negeni selama 14 tahun.35 Baginda tenpaksa menunaikan penmintaan Kaikeyi.36 Penistiwa Kaikeyl menyampaikan perintah Raja Dasaratha kepada Rama sehingga penistiwa Rama bensama-sama Sita (Cital) dan Laksmana (ilakkuvan) meninggalkan penduduk Ayodhya (Ayotti) dan masuk ke dalam hutan adaiah sama seperti yang tercatat dalam RV.37 Raja Dasaratha mangkat seteiah mendengar benita Rama bersama-sama Sita dan Laksmana masuk ke dalam hutan,38 Utusan dihantar untuk membawa Bharata dan negara datuknya Kekaya (Kekayan).39 Penistiwa Rama, Sita, dan Laksmana menyebenangi Sungai Ganga (Kankai) sehingga mereka menetap di Citrakuta (Cittirakkutam) adalah hampin4sama dengan RV.41 Bharata kembali dan negara datuknya Kekaya. Dia tidak dibenarkan melakukan upacara pengebumian bapanya kenana sebelum mangkat, bagmnda mengeluankan perintah melarang Kaikeyi ataupun anaknya Bharata menjalankan upaCara pengebumian bagmnda.42 Oieh itu Satnughna (Catturukkan) menjaiankan upacana pengebumian baginda.43 Selepas i, penistiwa Bharata mencani Rama sehingga peristiwa Bhanata menjalankan pentadbiran Ayodhya sebagai hamba

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43

AK, 11,2, him. 81. Ibid., him. 84. Ibid. 3, him. 14. Ibid., him. 29 33 dan 46 8. AK, U. 3:10710; AK, 11, 4, him. 7388, 11220, 137 8, 1478, 150 7, 218 25, 235; AK, U, 5, hIm. 7 9, 10 8, 45 8 51 3. RK, II, him. 59 60. (bid., him. 76. Menurut AK, selepas bertemu dengan Parattuvaca Munivar, Iraman, citai, dan iIakkuvan menyeberangi Sungai Vamunai dengan rakit yang dibina oieh Uakkuvan dan sampai di Pancavati serta menetap di sana dalam pondok yang dibina oieh Uakkuvan. Tetapi mereka tidak dikatakan menemui Maharesi Vaimiki. Sue iihat AK., Ii, 7, him. 35 6; AK, Ii, 8, hIm. 41 7. AK, U, 6, him. 9, 367, 39 46, 52 dan 59 72; AK, U, 7, hIm. 20 36; AK, Ii, 8, him. 41 7. RK,U,9,him,18,434,589,669,71--85,1219. RK, ii, him. 135.

61

HIKAVAT SERI RAMA

Rama dani Nandigrama (Nantikkiramam) adalah sama seperti dalam RV.44 Penistiwa Rama mengatasi Vinadha (Vinatan) hingga Rama bensama-sama dengan Sita dan Laksmana menetap di Pancavati daiam pondok yang dibina oleh Laksmana di tebing Sungai GodaVani (Sungai Kotavari) adalah sama seperti dalam RV.45 Versi Hikayat Sri Rama (HSR) puia memapankan kisah Dasarata Maharaja (Raja Dasaratha) benjanji bahawa anak Baiiadari (gundik bagmnda) akan dilantik sebagal penggantinya, kerana Baliadari menyeiamatkan baginda dan Mandudani daripada jatuh dan tandu41 pengantin yang dinaiki meneka; Baliadani berjaya mengampu tandu tersebut. Semasa baginda menghidap penyakit banuh, Baliadani juga yang teiah mengeluarkan nanah dan banuh itu dengan menyedutnya keluan, dan sekali lagi Baliadani berjaya menyelamatkan bagmnda. Ada seorang budak bongkok48 di istana menjadi pembantu Permaisuni Mandudani. Rama (Sri Rama) yang masih kecil, sening memanah budak bongkok. Budak bongkok itu ingin membalas dendam terhadap Rama. Peluangnya tiba apabila Dasarata Maharaja membuat keputusan untuk menabalkan Rama sebagai penggantinya. Maharesi Purosta yang datang untuk menjalankan upacara penabalan Rama, bertanya tentang janji baginda kepada Baliadani untuk menjadikan anaknya sebagai raja. Baginda menyatakan bahawa perkara
HSR46

44 Ibid., 10, hIm. 149; AK, H, 11, hIm. 1,920,4150, 68;RK, ii, 12, hIm. 1 25,534,98114, 1337, 1401. 45 RK. Ui, 1, him. 1 15, 19 44 dan 69; RK, III, 2, him. 3442; AK, III, 3, him, 27 T 59~AK, Ill, 4, him. 1 47; AK, UI, 5, him. 1 3,7. 46 NSA. Rye, hIm. 2 20, 46 53, 117; ZIESS, him. 135,267, 57; Sheiiabear, W.G. ted.) 1964, op. cit., him. 51 69, 89, 1103; HSR. ikr, him. 1402,1802. 47 Tandu ialah usungan berbentuk kerusi atau rumah kocH. Sula that, w.j.s. Poerwadarminta 1961, op. cit., him. 946. 48 A. Zieseniss menyatakan bahawa istiiah budak bongkok yang terdapat dalam HSR. She di bahagian mi menandakan seorang ieiaki kerdui yang bongkok. Behau juga menyatakan bahawa daiam HSR. Ave juga tidak mempunyai bukti untuk menyatakan bahawa Baiiadari mempunyai seorang pembantu wanita. Lihat ZiESS, him. 15, 26.

62

PEMBUANGAN RAMA

itu telah diuruskannya dengan Baiiadani. Perbualan mi telah membeni peluang kepada budak itu membalas dendam tenhadap Rama dengan mengingatkan Baliadari tentang janji Dasanata Maharaja kepadanya, dan seterusnya menghasut Baliadani supaya meminta baginda menabalkan anaknya Baradan sebagai raja Mandupuna Negana (Mandurapuni Negana). Sehani sebeium upacana pertabalan Rama, Baliadani mengingatkan Dasanata Maharaja tentang janji baginda kepadanya. Baginda tenpaksa memenuhi permintaan Baiiadan. Baiiadani menyampaikan penintah baginda kepada Rama menyatakan bahawa dia tidak ditabaikan sebagai raja. Rama menenima penmntah mi dengan tabah kerana mi akan membolehkannya memenuhi keingmnannya mengembana di dalam hutan. Maharesm Purosta mencela Baliadani dan meramal kemangkatan Dasarata Maharaja seteiah Rama meninggaikan negara. Rama bersama-sama Sita (Sita Dewi) dan Laksmana (dengan kebenaran ibunya) keluar dan Mandupuna Negana, diikuti oleh banyak ahii keiuarga dan pembantu istana. Sebaik sahaja Rama keluar dan negara, Dasarata Maharaja mangkat kerana kesedihan berpisah danipada anaknya. Rama yang mendapat berita mi tidak kembali ke Mandupura Negara, sebaiiknya dia meminta para penasihat diraja dan adik-adiknya menguruskan upacana pengebumian bagmnda. Pada waktu malam, Rama bersama-sama Sita dan Laksmana (Laksamana) masuk ke dalam hutan meninggaikan yang lain-lain yang masih tidun.49 Dalam penjaianan di hutan, mereka bertemu dengan Maharesi Anggasa Dewa. Rama menolak permintaan maharesi tensebut yang memintanya

49 Daiam HSA. She dan HSR. lkr, tiada makiumat tentang Dasarata Maharaja cuba menabaikan Rama sebagal raja serta pertentangan Baradah. dan peristiwa Rama keiuar negara. Sebaiiknya dikatakan bahawa dalam perjaianan puiang dan Darwatipurwa, setejah berkahwin dengan Site, Rama menumpaskan empat orang anak raja yang Cuba menyerangnya. Kemudian Rama membuat keputusan tidak kembaii ke Mandupura Negara kerana bapanya sudah menentukan Baradan sebagai penggantunya di sana. Sita dan Laksmana tidak ingin berpisah danipada Aama. Selepas itu, mereka mulai mengembara ke daiam hutan. Smia iihat Sheiiabear, W.G. (ed.) 1964, op. cit., him. 78 81; HSR. Ikr, him. 1559.

83

HIKAVAT SEAl AAMA

bertapa di sana. Setenusnya mereka sampai di hutan Candrapuspa dan menyeberangi sungai di sana dengan bantuan anak panah Rama yang bernama Ganciiwati, laiu sampai di sebuah kampung yang terletak di kaki gunung. Kikukan (Guha), ketua kampung, menawarkan kerajaannya kepada Rama, tetapi Rama menolaknya kerana ingin bentapa.5 Rama bersama-sama Sita dan Laksmana tiba di tempat Mahanesi Wmrata Sakti. Rama menyerahkan anak panahnya yang bennama Purwagandi kepada Laksmana dan meninggaikannya di beiakang untuk menjaga Sita, lalu masuk ke dalam pondok Maharesi Wirata Sakti. Sambii itu dia menyanyikan wedam (Veda) dan membunyikan loceng kecil serta membeni isyanat tangan. Mahanesi itu menjemput Rama dan atas permintaannya, Sita dan Laksmana masuk ke daiam pondoknya. Maharesi tensebut mengajar Rama segala macam ilmu magik dan beliau juga meminta Rama bertapa di sana. Namun Rama menolak kerana ingin bertapa di tempat yang terpencil. Seterusnya mereka sampai di hutan Indrapawanam yang didiami oleh banyak raksasa. Dengan tujuan mendapatkan perhatian Ravana (Rawana), raksasa yang bernama Purba ita cuba melanikan Sita, tetapi terbunuh terkena anak panah Rama yan~bernama Gandiwati. Kemudian meneka menetap di sebuah tempat yang bensaliran baik yang tenletak berdekatan dengan Gunung indrapawanam. Bagi Rama, tempat itu sesuai untuk membina sebuah negana baru pada masa akan datang. Rama dan Sita tinggai di sebuah pondok, manakala Laksmana tinggal di sebuah pondok yang iebih keci 1.51 Baradan dan Citradan (Satnughna) membawa berita
50 Bahaguan mi tudak terdapat daiam HSA. ikr. 51 Menurut NSA. She dan HSA. ikr, apablia Rama dan yang lain berjaian di kawasan (hutan bernama Kusta Kustalam) yang didiami oieh raksasa, dma membunuh raksasa yang tidak berkepala, muiutnya di perut dan matanya di dada. KeriTudian mereka menyeberangi Sungai Nadamna (HSR. ikr, Nadiman) dan tiba di suatu tempat yang mempunyai sebuah gunung dan mata air di tengah-tengah. Rama ingin membina sebuah negana di sana sekiranya bapanya memberi sebilangan penduduk. Aama membina sebuah pondok di atas gunung, dan begutu juga dengan Laksmana. Sila lihat, Sheiiabean, W.G. (ed.) 1964, op. cit., him. 84; NSA. ikr, him. 1601.

64

PEMBUANGAN RAMA

kematian ibu52 mereka kepada Rama dan Laksmana yang pada masa itu benada di Lagurkatagina.53 Mereka memohon agar Rama menjadi raja Mandupura Negara, tetapi Rama menolak kerana Dasarata Maharaja sudah pun menentukan Baradan sebagai penggantinya. Atas permintaan Baradan dan Citnadan, Rama menyerahkan padukanya sebagai lambang pentadbinannya. Banadan dan Citradan kembali ke Mandupura Negara. Kesimpulan 1. Dalam HSR disebut bahawa Dasarata Maharaja berjanji bahawa anak Baliadani yang akan dilantik sebagal penggantinya.54 Penistiwa mi mungkin berkaitan dengan penistiwa dalam RV, iaitu Raja Dasanatha benjanji kepada ibu bapa Kaikeyi, bahawa anak Kaikeyi akan menggantikan baginda.55 2. Menurut A. Zieseniss, budak bongkok yang digunakan dalam I-ISR. She merujuk seorang lelaki kerdil yang bongkok. Beiiau juga mengatakan bahawa dalam HSR.Rve juga tidak terdapat sebanang bukti yang menunjukkan Baiiadani mempunyai seorang pembantu penempuan.56 Dalam I-ISR. kr juga tidak ada bukti yang menunjukkan Baliadani mempunyai seonang pembantu wanita. RV dan RK pula menyatakan bahawa ada seorang yang bongkok yang bernama Manthara yang menjadi pembantu penibadi Kaikeyi, tetapi dia adalah seorang wanita tua (bukannya lelaki).57 Perlu dibeni per52 HSA. She dan HSR. ikr mengatakan bahawa Baradan dan cmtradan membawa benita kematian bapa mereka, Dasarata Maharaja. Siia iihat Sheliabear, W.G. (ed.) 1964, op. cit., him. 110; HSR. Ikr, him. 1802. 53 Dalam HSA, penistiwa mi beriaku setelah Sita dicuhk oieh Ravana. Lihat, NSA. Rye, him. 117; ZIESS, him. 57; SheUabear, W.G. (ed.) 1964, op. cit, him. 1103; NSR. ikr, him. 1802. 54 NSA. Rye, him. 2 20; Z1ESS, hIm. 145; Sheliabear, w.a.1964, op. cit., him. 61; HSA. ikr, hIm. 1402. 55 NSA. Ave., him. 2 20, 46 53, 117; ZiESS, him. 135,267, 57; Sheilabean, W.G. (ed.) 1964, op. cit., him. 51 69, 89, 1103; serta NSA. ikr, him. 1402,1802. 56 ZIESS, him. 15, 26. 57 RV, 11,7; AV(HPS), 1, him. 173; AK, U, 2, him. 39 40.

65

NIKAYAT SERI RAMA

hatian bahawa unsur bangkok terdapat dalam ketigatiga HSR, RV, dan RK. 3. HSR mengmsahkan bahawa semasa kecil, Rama memanah berulang kali bahagian bongkok pembantu Mandudan.58 Penistiwa mi menunjukkan persamaan dengan penistiwa dalam RK, yang memaparkan bahawa semasa kecil flame (Iraman) selalu memanah bangkok Manthana.59 4. Dalam HSR, Baliadani yang terpengaruh dengan hasutan si bangkok, meminta Dasarata Maharaja supaya melantik anaknya sendini, Baradan, sebagal pengganti baginda.6RV dan RK pula menyatakan bahawa Kaikeyl yang terpenganuh dengan hasutan Manthara meminta Raja Dasaratha supaya melantik anaknya sendini, Bharata, sebagai pengganti baginda dan flai-na dibuang negeni selama 14 tahun.61 Dalam HSR, Baliadani tidak meminta Dasarata Maharaja mengeluarkan penintah supaya Rama dibuang negeri. 5. Dalam HSR, Rama meninggalkan Mandupuna Negara dengan sukarela bersama-sama isteninya Sita dan adiknya Laksmana, diikuti oleh para pembantu serta ahli-ahii keluarga mereka.62 Tetapi dalam RV dan RK dikatakan bahawa Rama dibuang negeri (dan Ayodhya) dan dia dilkuti oieh isteninya Sita, adiknya Laksmana, dan penduduk Ayodhya.~ 6. }-ISR mengatakan bahawa Rama bersama-sama Sita dan Laksmana masuk ke dalam hutan meninygaikan yang lain yang masih tidur.64 Dalam RV dan RK juga tendapat peristiwa yang sama.65

58 NSA. Rye, him. 2 cit. hIm. 60. 59 RK, 11,2, hIm. 41. 62 HSR. Aye, hIm. 46

20; ZIESS., him. 15; Sheliabear,W.G. (ed.) 1964, op.

60 HSR. Aye, him. 46 53; Z1ESS, him. 26. 51 RV, II, II; RV(HPS), 1, him. 186; AK, H, 3, him. 14.
5. 64 NSA. Rye, him. 46 53; ZIESS, him. 27. 65 AV, U, 46; AV(HPS), I, him. 275 6; AK, ii, 5, him. 10

53; ZIESS, him. 27.

63 BY, ii, 40; RV(HPS), 1, him. 262; RK, ii, 4:230

6, 46

8, 53.

66

PEMBUANGAN RAMA

7.

Menurut HSR pula, Dasarata Maharaja mangkat disebabkan kesedihan berpisah danipada anaknya Rama;66 begitu juga dalam RV dan AK, Raja Dasaratha mangkat dengan sebab yang sama.67 8. HSR menyatakan bahawa Rama tidak kembali ke Mandupura Negara apabila mendengar kemangkatan bapanya. Baradan dan para penasihat diraja menamatkan upacara pengebumian baginda.68 RV juga menyatakan bahawa Bharatalah yang menjalankan upacara pengebumian Raja Dasaratha,69 tetapi RK pula memaparkan bahawa sebelum mangkat Raja Dasaratha telah mengeluarkan perintah melarang Bharata atau Kaikeyi menjalankan upacara pengebumian baginda; oleh itu Satrughna melakukannya.7 9. Dalam HSR disebut bahawa semasa penjalanan Rama bersama-sama Sita dan Laksmana di dalam hutan, Maharesi Anggasa Dewa meminta Rama menetap di tempatnya, tetapi Rama menolak.71 Begitu juga dalam RV dan RK, Rama menolak permintaan Maharesi Sutiksana yang meminta Rama menetap di tempatnya.72 10. Dalam HSR, Kikukan menawarkan kerajaannya kepada Rama, tetapi Rama menolak.73 Penistiwa mi nampaknya bersamaan dengan penistiwa dalam AV dan RK apabila Guha menawarkan kerajaannya kepada Rama, tetapi Rama menolaknya; sebagai tambahan dikatakan Guha membantu Rama, Sita, dan Laksmana menyeberangi Sungai Ganga.7
66 67 68 69 70 71 NSA. Aye, him. 46 53; ZIESS, him. 27 RV, U, 64; RV(NPS), 1, hIm. 322; AK, 11,5, him. 5960. NSA. Aye, him. 4653; ZIESS, him. 27. RV, U, 76; RV(NPS), I, him. 349 50. RK, ii, 9, him. 121 9, 135. NSA. Rye, him. 53 9; ZIESS, hIm. 28; menurut NSA. She juga, Mahanesi yang bernama Astana memmnta Sri Rama menetap di tempatnya, tetapi Sri Rama menoiak. Siia iihat, Sheiiabear, W.G. (ed.) 1964, op. cit. him. 81. 72 RV, Ui, 5; AV(HPS), U, him. 10 3; AK, iii, 3, him. 21 35. 73 HSR. Aye, him. 53 9; ZIESS, him. 28. 74 RV, Ii, 50 2; RV(HPS), I, him. 284 93 dan juga AK, ii, 6, him. 36 7, 39 45, 52, 58 63.

67

HIKAVAT SEAl RAMA

11. Menurut HSR pula, Kikukan ketua kampung,75 dalam RV Guha ketua kaum Nisgada;76 manakala RK menyatakan bahawa Kukan ketua sekumpulan pemburu.77 12. Bentuk nama Kikukan dalam HSR memperlihatkan persamaan dengan nama Kukan (dalam bahasa Tamil) dalam RK, kenana suku kata an dalam bahasa Tamil menandakan jantina lelaki. 13. Dalam RV dan RK, setelah pertemuan dengan Guha, Rama bersama-sama dengan Sita dan Laksmana menetap di Gunung Citrakuta dalam pondok yang dibina oleh Laksmana. Sementara itu Bharata menalak Kerajaan Ayodhya dan mulai mencani Rama. Dalam perjalanan, Bharata menyebenangi Sungai Ganga dengan bantuan Guha dan bertemu dengan Mahanesi Bharadvaja lalu tiba di Citrakuta. Di sana dia bertemu dengan Rama.78 Bahagian mi tidak terdapat dalam HSR, tetapi Baradan dan Citradan dikatakan membawa benita kematian ibu79 mereka kepada Rama dan Laksmana.8 14. Dalam HSR, Baradan dikatakan mendapatkan paduka (alas kaki raja) Rama untuk dijadikan sebagai lambang pemenintahan Rama di Mandupura Negara.B1 RV dan RK juga menyatakan bahawa Bharata menenima paduka Rama sebagai lambang pemenintahan Rama di Ayodh-

75 76 77 78

NSA. Aye, him. 53 9; ZIESS, him. 28. RV, U, 50; AV(HPS), i, him. 284. AV, 11,6, hIm. 28. AV, II, 54 106; AV(NPS), I, hIm. 296303,322 80,390 411; AK, 11,6, hIm. 9, 36 7, 39 46, 52, 59 72; AK, Ii, 7, him. 20 36; AK, II, 8, him.
41 7; AK, Ii, 9, hIm. 18, 434, 589, 669, 71 85, 121 9; AK, U, 10, him. 149; AK, U, ii, him. 1,920. 41 50, 68; AK, U, 12, hIm. 1 25,

534,98114, 1337,1401. 79 NSA. She dan NSA. ikr menyatakan bahawa Baradan dan Citradan membawa benita kematian bapa mereka, Dasarata Maharaja. Lihat, SheIlabear, W.G. led.) 1964, op. cit., him. 110; NSR. ikn, him. 1802. 80 Daiam I-ISA, penistiwa ni berlaku setelah Sita Dewi dicuilk oieh Rayana. Lihat, NSA. Rye, him. 117; ZiESS, him. 57; SheUabear, W.G. (ed.) 1964, op. cit, him. 110 3; NSA. ikn, him. 180 2. 81 NSA. Aye, him. 117 20; ZIESS, hIm. 57; SheUabean W.G. led.) 1964, op. cit., him. 112; NSA. ikr, him. 1812.

68

PEMBUANGAN AAMA

ya.82 Nampaknya dalam HSR, RV, dan RK, paduka menjadi lambang raja yang sebenar, iaitu Rama. lni menunjukkan bahawa konsep devaraja (naja dianggap sebagal dewa) yang dipercayai oleh orang Hindu, mempengaruhi penduduk di Asia Tenggara, khasnya di Negara Thai.83 dan Kepulauan Melayu.e4 Mengikut konsep devaraja, raja dianggap benketurunan dewa dan nakyat biasa dikehendaki tunduk dan menyembah kaki raja atau padukanya55 ataupun habuk di bawah kakinya, sebagal tanda merendah din ke bawah anggota badan dewa (raja yang dianggap sebagai dewa) yang paling nendah. Paduka dihormati kerana ia bersifat menendah din. Menurut kepencayaan orang Hindu, kaki dewa-dewa tidak akan menyentuh bumi; jadi habuk di bawah kakinya dianggap paling rendah dan nakyat dikehendaki merendahkan din ke bawah habuk tersebut yang dianggap suci. Perlu dibeni perhatian bahawa dalam RV dan

82 AV, U, 112; AV(HPS), I, him. 4224; AK, U, 12, him. 1367. 83 S. Singarayelu dalam makaiahnya yang bertajuk, A Brief Survey of Hinduism in South-east Asia Prior to 1500 A.D., menyatakan bahawa pengaruh konsep dovaraja juga pernah terdapat di kaiangan raja-raja Siam. Siia lihat, Singarayeiu, A. 1970. A Brief Survey of Hinduism in South-east Asia Prior to 1500 AD., Cultural Forum. JII. Xi, no. 3 4. April: Juiai 1969. Delhi, him. 669. 84 5. Singarayelu daiam makaiahnya yang bertajuk, Some Aspects of Indian Mythoiogy in Traditional Malay Literature, menyatakan bahawa sebelum kedatangan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu dan Kepuiauan Meiayu, naja-raja Meiayu dianggap sebagai penjelmaan Aama, iaitu seonang raja yang sempurna (menurut yersi RV dan RK. Aama dianggap sebagai penjeimaan Dewa Visnu). Beiiau menunjukkan bukti danipada karya seperti Sejarah Melayu dan Hike yat Hang Tuah. Misainya beiiau menunjukkan penggunaan istiiah Laksmana sebagai pangkat pemerintah angkatan laut yang digunakan daiam karya Meiayu seperti Sojarah Molayu dan Hika yet Hang Tush serta menunjukkan pertalian dengan watak-watak daiam Aamayana iaitu Laksmana, adik Rama dijadikan ketua tentera yang tertinggi. Siia iihat, Singaravelu, S. 1919. Some Aspects of indian Mythology in Traditional Maiay Literature, Journal of Tamil Studies. Jii. 15. Jun 1979. 85 Untuk keterangan lanjut tentang pengaruh konsep devaraja di Tanah Meiayu, sila hhat Palaniappan P. 1980. Pengubahsuaian Unsur-unsur Metes India di Dalam Kesusasteraan Melsyu Tradisional den gan Merujuk Khas kepada Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Disertasi ijazah Sarjana Sastera, Fakuiti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hIm. 10241.

69

NIKAVAT SERi AAMA

RK, Rama adalah penjelmaan Dewa Visnu.e6 Walaupun dalam HSR Rama dianggap sebagai berketurunan Nabi Adam A.S.,7konsep devaraja masih dikekalkan. Kesan pengaruh konsep devaraja masih terdapat di kalangan orang Malaysia dengan cara membeni panggilan hormat kepada sultan-sultan, Menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia SeniPaduka Bagmnda. Dull bermakna habuk manakala sen bererti suci atau bensifat ketuhanan dan paduka pula adalah alas kaki sultan atau raja. (Walau bagaimanapun, panggilan hormat yang seperti mi tidak wajib lagi digunakan pada han mi.) 15. Menurut HSR, Rama sampai di tempat Wirata Sakti, lalu menyerahkan anak panahnya dan Purwagandi kepada Laksmana. Dia meninggalkannya di belakang untuk menjaga Sita, lalu masuk ke dalam pondok Winata Sakti sambil menyanyikan wedam (Veda) dan membunyikan loceng kecil serta membeni isyarat tangan.8 Bahagian mi tidak terdapat dalam RV ataupun RK. Tetapi berkemungkinan pengarang HSR menyedani konsep mazhab Vaisnava (dalam agama Hindu) yang menganggap Dewa Visnu sebagai ketua kitab suci Veda, dan selalu menyanyikannya. Misalnya dalam lagu suci Nalayirattivviya Pirabantam yang bertanikh antara abad keenam hingga kesembilan, nyanylan AIvar8 yang mengagungkan Dewa Visnu, terdapat bukti yang menyatakan bahawa Dewa Visnu adalah ketua kitab suci Veda dan selalu menyanyikannya.9Oleh sebab dalam RV dan RK Rama

86 AV, Ii, 16 dan 17; AV(HPS), I, him. 402, 44-6; dan juga AK, I, 5, him. 186 9, 282 3. 87 NSA. kr, him. 13941. 88 NSA. Aye, him. 53 9; ZIESS, hIm. 29. 89 Na/a yirattivviya Pirabantam iaiah iagu suci yang mengagungkan senta memuji Dewa Visnu. Lagu mi dicipta oleh 12 orang penyair yang mahir. Kesemua 12 orang penyair mi dikenali sebagai Aivar. Lagu suci Naiayirattivviya Pirabantam teiah dicipta antana abad keenam hingga kesembilan, Siia lihat, Jesudasan c-dan Jesudasan, N. 1961. A History of Tamil Literature. Caicutta: Y.M.C.A. Publishing House, hIm. 73 6, 93 4. 90 Dalam lagu suci Na/ayirattiwiya Pirabantam, terdapat bukti yang jelas yang menyatakan bahawa Dewa Visnu adalah ketua kitab-kitab suci liSa dan selaiu menyanyikannya. Sebagai contoh lagu suci nyanyian

70

PEMBUANGAN AAMA

16.

17. 18.

19.

adalah penjelmaan Dewa Visnu pengarang HSR mungkin menambahkan bahagian ml dalam I-1SR. Dalam HSR, Maharesi Wirata Sakti mengajar segala macam ilmu magik kepada Rama.9 Penistiwa mi mungkin berkaitan dengan penistiwa dalam RV dan RK apabila Maharesi Agastya memberi bebenapa senjata yang saktl kepada Rama.2 Nama Wmnata Sakti dalam HSR menampakkan persamaan dengan nama Viradha dalam RV dan RK. Menunut F-1SR, seorang raksasa yang bernama Purba Ita cuba melarikan Sita dengan tujuan menanik perhatian Ravana, tetapi tenbunuh kerana terkena anak panah Rama.93 Peristiwa mi menunjukkan persamaan dengan peristiwa dalam RV dan RK, apabila raksasa yang bennama Viradha cuba melanikan Sita, tetapi terkena anak panah Rama; sebagai tambahan dinyatakan bahawa Viradha menyesal atas perbuatannya4 Dalam RV dan RK, Viradha cuba melanikan Sita bukan dengan tujuan untuk mendapatkan penhatian Ravana. Dalam HSR, Rama dan Sita tinggal di dalam sebuah pondok di hutan lndrapaVanam, manakala Laksmana tinggal di dalam sebuah pondok lain yang lebih kecil.5 Tetapi RV dan RK menyatakan bahawa Rama, Sita, dan Laksmana tinggal dalam satu pondok yang sama yang dibina oleh Laksmana di Pancavati.96 Sebagai tambahan dalam RV dan RK dikatakan bahawa dalam perjalanan ke

91 92 93 94 95 96

Periyalvar pada nalampattu 10:7, aintampattu, 2:8 dan lagu suci nyanyian Poikaiyalyar iaitu iagu keiima dalam mutaltiruvantati dan juga iagu suci nyanyian lirumalicaiyalyar iaitu iagu ke-13 dan ke-69 dalam nanmukan tiruvantatt Siia iihat, Matayatacan Mayilai (ed.) 1950. Cetakan ke-2. Madras: Catu Accukkutam, hIm. 76, 80, 374, 416, 423. NSA. Aye, him. 53 59; ZIESS, him. 289. RV, ill, 14; AV(NPS). ii, him. 27 31; AK, III, 3, him. 559. HSA. Rye, hIm. 539; ZIESS, him. 29. AVID, 1 4; RV(HPS). Ii, hIm. 3 10; AK, Ui, 1, hIm. 5 46. NSA. Aye, hIm. 53 9; ZIESS. him. 29. AV, IU,14; RV(NPS), U, hIm. 345; AK, ill, 4, him. 57. 71

HIKAVAT SEAl RAMA

Pancavati, Rama, Sita, dan Laksmana bertemu dengan raja helang iaitu Jatayu~~ Danipada kesimpulan yang di atas dapat dilihat bahawa 10 kesimpulan (kesimpulan 2, 4,6,7,9, 10, 14, 16, 17, dan 18) menunjukkan pensamaan episod antara HSR, RV dengan RK. Sebanyak empat kesimpulan menunjukkan perbezaan antara HSR dengan RV, RK (kesimpulan 5, 11, 13, dan 19). Dua episod menunjukkan persamaan antara NSA dengan RV (kesimpulan 1 dan 8). Dua episod juga menandakan persamaan antara HSR dengan AK (kesimpulan 3 dan 12). Akhirnya satu episod menunjukkan cini-cini NSA yang tersendini (kesimpulan 15). Dalam bahagian mi, kita dapat melihat perhubungan yang jelas antara HSR dengan RK, iaitu menerusi penistiwa Rama memanah bahagian bongkok budak pembantu Mandudani dalam HSR. Penistiwa mi hampir sama dengan penstiwa dalam AK, iaitu Aama memanah bahagian bongkok Manthara. HSR dan RK menyatakan bahawa si bongkok (budak bongkok dalam HSR dan Manthara dalam AK) menjadi manah kenana penbuatan Rama. Sebagal membalas dendam terhadap Rama, dia menghasut ibu Bharata (Baliadani dan Kaikeyi) supaya memohon kepada Aaja Dasanatha melantik anaknya sendini Bhanata sebagai pengganti baginda, bukannya Ratha. ni menunjukkan bahawa berkemungkinan pengarang HSA mempunyai pengetahuan dalam RK dan beliau mengambil motif dalam AK dan mempersembahkannya di dalam kanya setelah diberi pewarnaan tempatan. Pengarang HSR mungkin memperoleh pengetahuan tentang RK danpada sumber tradisi lisan. Penistiwa yang lain pula mungkin hasil danipada pengaruh AV, AK, atau sumber lain dalam tradisi lisan yang dibeni pewarnaan tempatan oleh pengarang HSA. Walau bagaimanapun, perhezaan yang nyata ialah dalam HSR Aama dikatakan keluar dan Mandurapura Negana secana sukanela, manakala dalam RV dan AK, Rama dikatakan telah dipenintah dibuang negeri oleh bapanya.

97 RV, Ill, 14; AVINPS), Ii, hIm. 31 3; AK, 111,4, him. 18 24.

72

PENCULIKAN SITA OLEH RAVANA


Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) RV1 mengisahkan Surpanakha, adik perempuan Ravana, sampam di pondok Rama di Pancavati. Melalui Rama, Surpanakha mengetahui penistiwa Rama dibuang negeni. Surpanakha memperkenalkan dmnmnya sebagal adik Ravana dan memohon Rama memperisterinya. Rama bergurau dengan berkata bahawa adiknya Laksmana adalah pasangan yang sesuai bagi Surpanakha. Laksmana pula bergurau dengan berkata bahawa adalah balk Rama meninggalkan Sita dan mengambil Surpanakha sebagai isterinya. Bagi Surpanakha, Sita adalah penghaiang untuk mencapal keinginannya, oleh itu dma meluru ke arah Sita dengan tujuan membunuhnya. Atas arahan Rama, Laksmana menghalang Surpanakha danpada mencederakan Sita, lalu menghukumnya dengan memotong hidung serta telinganya. Surpanakha membenitahu Khara, saudananya, bahawa dma dihukum oleh Rama dan Laksmana disebabkan Sita. Khara menghantan tenteranya untuk menyerang Rama dan Laksmana. Rama menghantan Sita dan Laksmana ke sebuah gua dan dma berseorangan mengalahkan tentera naksasa tenmasuk bebenapa raksasa yang bernama Dusana, Tnismras, dan Khara. Raksasa Akampana membenitahu Ravana tentang kekalahan tentera raksasa dan meminta Ravana membunuh Rama dan menculik Sita. Ravana meminta bantuan Manica,
1 RV, III, 17 74; RV(NPS), II, hIm. 38 158.
-

73

HIKAVAT SERI AAMA

raksasa, untuk menculik Sita. Manica menasihati Ravana


supaya tidak cuba melakukan sesuatu yang mustahil. Sunpanakha bertemu dengan RaVana lalu menunjukkan lukanya dan menghasut RaVana menculik. Sita. RaVana sekali lagi meminta bantuan Manica; Manica bersetuju kerana takut AaVana akan membunuhnya. Sepentimana yang dmrancang oleh RaVana, Manica menyerupai seekor kijang emas dan benkelianan di sekitar pondok Rama dengan hanapan Sita akan melihatnya. Sita yang melihat kijang emas itu, memohon agar Rama menangkapnya. Laksmana memberi amaran kepada Aama bahawa binatang itu adalah raksasa Manica yang menyenupal seekon kijang emas. Sita tetap mendesak Rama supaya mendapatkan bmnatang tersebut. Oleh itu Rama menyeru Laksmana supaya menjaga Sita, lalu pengi untuk mendapatkan kijang itu. Rama mengejan kijang tersebut yang membawanya jauh dan pondok. Akhinnya Rama yang letih memanah kijang itu; anak panahnya mengenal kijang tensebut dan dalam saat-saat kematiannya Manica bertukan kembali kepada nupanya sendini. Dengan tujuan memisahkan Laksmana danipada Sita, Manica meniru suara Rama, lalu berteniak memanggml Sita dan Laksmana. Mendengar teniakan Manica yang menyerupai suana suaminya Rama, Sita memaksa Laksmana pergi membantu abangnya. Laksmana cuba menenangkan Sita dengan menyatakan bahawa suana itu adalah suara naksasa, bukan Rama dan membeni jaminan bahawa Rama akan kembali dengan kijang. Tetapi Sita menghina Laksmana dengan benkata bahawa Laksmana ingin memiliki dmninya setelah kematian Rama. Oleh sebab Laksmana tidak dapat menahan penghinaan Sita itu, dia memohon kepada dewa-dewa supaya menjaga Sita, lalu keluan mencari Aama. Setelah Laksmana meninggalkan Sita, RaVana menyerupal seorang yogi dan keluar mengembana. RaVana lalu mendekati Sita yang sedang bersendmnian menunggu kepulangan suaminya Rama. Ravana memujm kecantikan Sita yang menganggapnya yogi yang sebenan. Dia memperkenalkan dmni sebagai Aavana, raja kaum raksasa, lalu menayu Sita menjadi permaisuni utamanya. Sita membidas Ravana ke(ana permintaannya yang buruk itu. RaVana yang marah 74

PENCULIKAN SITA OLEN RAVANA

bertukan kembali kepada rupa asalnya, lalu merentap nambut Sita dan membawanya menaiki puspaka (kenderaan), lalu terbang ke arah Lanka. Atas penmintaan Sita, Jatayu meng-

halang Ravana dan menasihatinya supaya mengembalikan


Smta ke pondoknya. RaVana menolak nasihat Jatayu dan

menyenangnya. Jatayu berpenang, tetapi sayapnya dapat


dicantas oleh Ravana, lalu dma jatuh ke bumi. Ketika RaVana melanikan Sita, Sita tennampak lima Vanara di atas sebuah gunung dan membuang banang kemasnya ke arah mereka supaya banang kemas itu dapat menjadi panduan kepada Rama untuk mencaninya. Seteiah sampai di istananya di Lanka, RaVana cuba memujuk Sita menjadi permaisuninya, tetapi Sita menolak permintaan Ravana dan menamalkan bahawa Ravana akan dibunuh oleh Rama. Ravana yang menjadi marah menempatkan Sita dm Taman Asoka dm bawah jagaan pana raksasa. Sementana itu, Rama yang membunuh Manica (yang menyerupai kijang), dengan segera kembali ke pondoknya. Dalam penjalanan, dia menemui Laksmana. Rama memanahi adiknya kerana meninggalkan Smta bersendinian. Setelah sampai di pondok, meneka mendapati Sita sudah hilang. Rama menangis serta meratap, dan kemudian bensama-sama Laksmana mula mencani Sita. Dalam perjalanan, mereka menemui Jatayu yang hampir mati. Melalui Jatayu, meneka mengetahui segala yang benlaku. Sebelum mati, Jatayu membenitahu bahawa Rama akan berjaya mendapatkan Sita

kembali. Aama dan Laksmana menjalankan upacara pengebumian Jatayu. Dalam penjalanan mencani Sita, naksasa Ayo-

mukhi menangkap Laksmana dan memintanya menjadi suaminya. Laksmana yang menjadi manah, dengan panangnya, memotong telinga, hidung, dan payu dana Ayomukhi yang kemudian menghilangkan din. Setelah masuk ke dalam hutan yang tebal, Rama dan Laksmana bertemu dengan raksasa yang bernama Kabandha. Dia cuba menangkap Rama dan Laksmana, tetapi mereka memotong tangannya. Kemudian Kabandha membenitahu bahawa sebenannya dma adalah pemuda yang kacak, tetapi telah berupa naksasa yang hodoh akibat sumpahan seonang pertapa yang sakti. Kini dma telah bebas danipada sumpahan itu kerana telah disentuh oleh Rama. Sebagai 75

NIKAVAT SEAl AAMA

memenuhi hasrat Kabandha, badannya dibakar oleh Rama dan Laksmana. Kabandha yang mati, sebelum masuk ke dalam syunga, memberitahu Rama tentang Sugniva, iaitu perwina Vanara, yang berada di Gunung Rsyamuka yang tenletak bendekatan dengan Tasik Pampa. Dia juga bercadang supaya Rama menjalinkan pensahabatan dengan Sugniva kenana Sugniva boleh membawa tentera Vanara membantu Rama dalam usahanya untuk mendapatkan Sita kembali. Rama dan Laksmana menenuskan perjalanan ke Tasik Pampa dengan tujuan untuk menemui Sugriva. Dalam penjalanan, meneka bertemu dengan Sabani, pertapa wanita yang tua. Dia melayan Aama dan Laksmana. Kemudian dia masuk ke dalam api, lalu meninggal dunia. Seterusnya, Rama dan Laksmana meneruskan penjalanan ke Gunung Rsyamuka untuk mencari Sugniva. Versi Ramayana Ciptaan Kamban (RK) Dalam AK pula, Sunpanakha (Curppanakai), adik penempuan Ravana (Inavanan), sampai di pondok Rama (lnaman) di PancaVati dan tenpandang kekacakan Rama lalu merinduinya.2 Setenusnya Sunpanakha menyenupai seorang gadis yang cantik, lalu mendekati Rama.3 Rama terpegun melihat kecantikan Surpanakha yang memperkenalkan din sebagal Kamavalli, anak penempuan Visnavas (Vicciravacu) dan adik perempuan RaVana, lalu Sunpanakha meluahkan penasaan cintanya kepada RamaA Pada masa mtu, Sita (Cital) datang menemani suaminya Rama. Surpanakha menganggap Sita sebagai penghalang tujuan jahatnya. Dia membenitahu Rama bahawa Sita adalah raksasa yang menyerupai seorang gadis yang cantik dengan tujuan untuk menarik penhatian Rama. Rama benasa lucu mendengar kenyataan Surpanakha tu. Apabila Sunpanakha menyeru Sita supaya beredar dan sana, Rama menasihati Sunpanakha supaya meninggalkan tempat itu dan bensama-

2 3 4

AK, ill, 5, him. 8 28. Ibid., 5, him. 29 33. lbid~5,him.356,38--9,448.

76

PENCULIKAN S1TA OLEN AAVANA

sama dengan Sita, Rama masuk ke dalam pondoknya.5 Pada keesokan haninya, semasa ketiadaan Rama, Surpanakha cuba melarikan Sita, tetapi Laksmana (llakkuvan) menangkap rambut Surpanakha lalu menghukumnya dengan memotong hidung, telinga, dan payu dananya.Dalam keadaan itu juga dma meminta dan terus mendesak supaya Rama menjadi suaminya. Laksmana memohon pensetujuan Rama untuk membunuh Sunpanakha. Mendengar pensetujuan Rama, Sunpanakha meninggalkan tempat itu dan membenitahu bahawa dia akan membawa saudananya Khara (Karan) untuk membunuh Rama dan Laksmana.7 Sunpanakha menunjukkan lukanya kepada Khara dan menyatakan bahawa dma dihukum kerana cuba melanikan Sita untuk dibeni kepada Aavana.8 Rama bersendinian mengalahkan tentera yang dihantar oleh Khara dan membunuh adik-beradik Khara, iaitu Tnismnas (Tinicira) dan Dusana (Tutanan).9 Seterusnya Rama membunuh Khana dengan bantuan ibu panah Dewa Visnu (Tirumal))Setelah mengetahul kematman Khara, Surpanakha pergi ke Lanka (llankal) dan memberitahu Ravana bahawa dma telah dicedenakan oleh Laksmana apabila dma cuba merampas Sita untuk disenahkan kepada Ravana. Sunpanakha memberi gambaran yang jelas tentang kecantikan Sita. Ravana mendapat gambaran Sita yang jelita, lalu tenus jatuh cinta pada Sita, sekalipun belum melihat wajah Sita. Sunpanakha menghasut RaVana supaya menculik Sita, dengan harapan jika Sita dipisahkan danipada Rama, Rama akan membalas cintanya.11 Penistiwa Ravana meminta bantuan Manica (Manican)12 sehingga penistiwa Rama memanah Marica yang sedang menyerupai kijang
5 6 7 8 9 10 Ibid., 5, hIm. 57 69. Ibid., 5, hIm, 91 4. Ibid., 5, hIm. 12343. Ibid., 6, him. 7. Ibid., 6, hIm. 96 109, 1159, 12740, 14761. Dalam peperangan, ibu panah Rama patah. Jadi dia meminta thu panah Dewa Visnu (lirumal) yang diserahkan oieh Rama kepada Dewa Varuna (Varunan) untuk dijaga, seteiah mengalahkan Parasurama (Paracunaman). Dewa Varuna dengan segera menyerahkan ibu panah Dewa Visnu kepada Aama. Sila lihat, AK, III, 6, him. 16274, 17785. 11 AK, UI, 7, hIm. 45, 66 79,827, 1534. 12 Ibid., 111,7, hIm. 170, 17588, 200 10. 77

HIKAVAT SEAl AAMA

emas dan kembali ke pondoknya adalah hampmr sama dengan RV.13 Sita yang mendengar teniakanfManica yang menyerupai suana suammnya, mendesak Laksmana supaya pergi membantu Rama. Oleh sebab Rama sudah membeni anahan kepada Laksmana untuk menjaga Sita, Laksmana tmdak mahu meninggalkan Sita. Dia membeni jaminan bahawa Rama tidak akan menghadapi sebanang bahaya. Namun Sita yang gelisah, membidas serta mengugut bahawa dia akan tenjun ke dalam api jika Laksmana tidak pergi membantu Rama. Oleh itu, Laksmana bendoa kepada dewa-dewa dan burung Jatayu supaya menjaga Sita, lalu dma pun keluan mencani Ra ma 14 Apabila Sita tinggal seorang din, RaVana menyenupai seorang pertapa yang tua dan pengi menemui Sita. Atas penmintaan RaVana, Sita memperkenalkan din sebagam anak penempuan Raja Janaka dan isteni Rama. Ravana yang menyerupai pertapa, mengagung-agungkan kebesanan kaum raksasa dan mengatakan bahawa tiada siapa yang dapat mengalahkan Ravana yang mempunyai 20 tangan. Sita pula mengingatkan orang pertapa itu bahawa KartaVirya Anjuna (Kartavmniya Anccunan) pernah mernenjarakan RaVana sehingga RaVana menjenit memohon ampun. Ravana yang ketika itu menyerupai seonang pertapa menjadi manah atas kenyataan Sita dan menukan kembali kepada rupanya yang asal, lalu meminta Sita menjadi ketua penmaisuninya. Sita mencela Ravana. Ravana yang gagal menawan hati Sita, membuat keputusan untuk menculik Sita. Memikirkan sumpahan Nalakuvara (Nalakuvaran) tenhadapnya, iaitu sekiranya dma menyentuh mana-mana penempuan tanpa persetujuan mereka, kepalanya akan pecah berkecal, Ravana membantun tanah di mana Sita berdmni15 dan menempatkan-

13 AK, Iii, 7:21453. 14 AK, Iii, 8, him. 2 19. 15 Versi Tibet yang bertanikh abad ketuiuh hingga abad kesembilan Masihi juga mengatakan bahawa semasa Aavana menculik Sita, dia tidak menyentuh Sita, sebaIiknya dia membantun tanab di mana Sita berdiri dan membawanya bersama-sama Sita. Sila hhat, Aaghayan, V. 1975, op. cit., him. 12, 178.

78

PENCULIKAN SITA OLEH RAVANA

nya di kendenaan ratanya, lalu tenbang ke arah Lanka.16 Penistiwa Jatayu (Catayu) menghalang serta menyerang Ravana dan akhirnya kalah adalah hampir sama seperti yang tencatat dalam RV. Setelah Jatayu jatuh ke bumi, RaVana meninggalkan kenderaan ratanya dan menempatkannya di bahu bidang tanah yang dibantunnya, bersama-sama Sita. Seterusnya Ravana terbang ke langit dan sampai di Lanka (Ilankam). Dia memenjarakan Smta di Taman Asoka (Acokam),17 Penistiwa Rama kembalm ke pondok setelah membunuh Manica sehingga penistiwa Rama menatap kenana kehilangan Sita adalah hampin sama dengan yang tensebut dalam RV. Laksmana menunjukkan bekas roda kenderaan rata kepada Rama dan mereka menyedani bahawa semestinya kendenaan tersebut sudah terbang. Mereka mulai mencani Sita di arah selatan. Dalam penjalanan, mereka menemui Jatayu yang menyampaikan benita penculikan Sita oleh Aavana.18 Jatayu meninggal dunia sebelum membenitahu anah tenbangnya Ravana bersama-sama dengan Sita. Rama dan Laksmana menjalankan upacara pengebumian Jatayu dan meneruskan perjalanan mencari Sita.19 Pada suatu malam, Laksmana pergi mengambil air untuk Rama yang dahaga. Dm sana raksasa yang bennama Ayomukhi (Ayomuki), dengan tujuan mendapatkan Laksmana sebagal suaminya, menangkap Laksmana lalu terbang ke langit. Rama yang menyedani kehmlangan adiknya ingin menamatkan hayatnya. Sementana itu, Laksmana berjaya membebaskan din danipada tangkapan Ayomukhi serta menghukum memotong hidungnya. Ketika raksasa itu menjenit kesakitan dan tenbang ke langit, Rama dengan anak panah benapi memanah raksasa itu. Ini menyebabkan tempat

16 17 18 19

AK, IU, 8, hIm. 20 75. Ibid.,him.76146. Ibid.. him. 14892. Jatayu juga membenitahu Aama tentang penculikan Sita oieh Ravana senta peperangannya menentang Aavana. Aama berasa marah dan ingin memusnahkan dunia seula dewadewa yang hanya menonton penistiwa penculikan Sita. Jatayu menenangkan Aama dengan berkata bahawa dewa-dewa tidak boieh disaiahkan kerana kesalahan adalah pada Rama yang meninggalkan Sita bersendinian dan mengejar kijang yang benkerdipan. Sila lihat AK, lii, hIm. 201 5, 208 14, 21924.

79

HIKAVAT SERI RAMA

itu menjadi terang, membolehkan Rama dan Laksmana ben-

satu.2Penistiwa Kabandha21 (KaVantan) sehingga penmstmwa Rama dan Laksmana sampai di kolam yang bennama Pampa (Pampai) adalah hampin sama dengan RV.22 Versi Hikayat Sri Rama (HSR)

Menunut I-(SR,23 pada suatu hani Laksmana (Laksamana) benlegar-legar di dalam hutan Indrapawanam. Dma melihat sebilah pedang sedang jatuh danm syunga ke anah senumpun buluh. Pedang itu adalah kunniaan Betana lndna kepada Dansasinga, yang bentapa. Dansasinga adalah anak lelaki Surapandaki (Sunpanakha). Dengan tujuan membawa pedang mtu kepada Rama (Sri Rama), Laksmana menangkap pedang itu lalu menguji ketajamannya dengan menebang numpun buluh di sana. Darsasmnga yang sedang bertapa dalam rumpun buluh tenbunuh akibat terkena pedang Laksmana. Laksmana yang tenkejut, membawa pedang itu kepada Rama. Oleh sebab Rama menggunakan mbu panah sebagai senjatanya, dia menyuruh Laksmana menyimpan pedang tensebut.24 Sunapandaki yang membawa makanan mendapati anaknya Darsasinga terbunuh. Dma membermtahu Dankalahsmna, sepupunya, bahawa Laksmana membunuh anaknya kenana menolak cinta Laksmana. Semandanismna penasihat Dankalahsina, menasihatkan supaya Sunapandaki menyamar sebagai seonang gadis yang cantmk dan menawan hatm Rama. Setelah Rama menjadi suami Surapandaki, para naksasa
20 21 22 23 AK, 111,9, hIm. 39 42, 52. 59, 62,76 86. Ibid.,10,hlm.37,3841,527. Ibid., II, hIm. 19. NSR. Rye, him. 85 104; lISA. She, him. 8794; ZIESS, hIm. 41 50; lISA. lkr, hIm. 162 8, 171 4. 24 Menurut NSA. She dan NSA. Ikr, Laksmana selalu berjaian di dalam hutan di kawasan pertapaan Darsasinga. Dia sering membawa sebiiah parang dan menebang pokok-pokok di dalam hutan. Pada suatu han, semasa berada di dalam hutan, Laksmana sampai di tempat Darsasinga bentapa, laitu serumpun buluh. Secana tidak sengaja, Laksmana menebang rumpun buluh tersebut. Pedangnya mengenai leher Darsasinga yang sedang bentapa di dalam rumpun buluh itu, IaIu mati. Sila lihat, HSA. She, hIm. 87; NSA. kr, hIm. 162 3.

80

PENCULIKAN SITA OLEH RAVANA

boleh membala~ dendam tenhadap Rama.25 Sunapandaki sampai di pondok Rama, dengan menyerupai seorang gadms yang jelita dan menyatakan keinginannya kepada Rama. Rama menyenu Sunapandaki bertemu dengan Laksmana yang belum kahwmn. Oleh sebab Laksmana masih bertapa, Sunapandaki kembali kepada Rama dan ketawa sebagam menghmna Sita dan menuding ke arah Sita dengan tujuan jahat. Dengan tujuan menjatuhkan hukuman yang berat kepada Sunapandaki, Rama menulis arahannya kepada Laksmana di belakang Sunapandaki. Dalam arahan itu Laksmana dimmnta memotong hidung dan tangan Sunapandaki.26 Setelah tenjaga darjpada pentapaan, Laksmana memberitahu Surapandaki tentang perintah Rama, lalu menentap rambutnya ketika dma cuba melanikan din. Sunapandaki bertukan kembali kepada nupa asalnya lalu menangkap Laksmana dan terbang ke langit. Namun Laksmana telah diselamatkan oleh doa anak Baliadani27 dan dia benjaya melaksanakan penmntah Rama. Surapandaki mengadu kepada Dankalahsina yang kemudian menyenang Rama dan Laksmana. Tetapi Dankalahsina benjaya dibunuh oleh Laksmana. Anak Dankalahsina bensumpah untuk bertapa dan mendapatkan kuasa magis bagi membalas dendam tenhadap Rama, tetapi pentapaannya gagal. Oleh itu dma membenitahu kematian bapanya kepada Ravana,28 Setelah Ravana mengetahui adiknya, Sunapandaki, dicedenakan oleh Laksmana, dma

25 Bahagian mi tidak ada dalam NSA. She dan lISA. ikn. 26 NSA. She dan NSA. lkr menyatakan bahawa Aama menghantar Surapandaki kepada Laksmana yang beium kahwin lagi. Sunapandaki meiihat Laksmana yang masih bentapa tidak menyedani kedatangannya. Sunapandaki bertukar kembaii kepada nupa asalnya dan menangkap Laksmana, lalu tenbang ke iangit. Laksmana yang tenjaga, mengeiuarkan pedangnya iaiu memotong hidung Sunapandaki. OIeh sebab sakit, Surapandaki melepaskan Laksmana. Sila lihat NSA. She, him. 88; NSA. Ikr, him. 163. 27 NSA. Ave menyatakan bahawa anak Bidyadani yang berdoa. Sila iihat NSA. Aye, hIm. 85 9; ZIESS, him. 42. 28 Menurut NSA. She dan NSA. ikr, setelah Laksmana mencedenakan Sunapandaki, Sunapandaki kembali ke numahnya dan memencilkan din. Penistiwa Dankalahsina menyerang Aama tidak terdapat daiam keduadua yersi yang di atas. Sila iihat NSA. She, him. 88 dan NSA. Ikr, him. 163 4.

81

HIKAVAT SEAl RAMA

menyeru dua raksasa yang bernama Martanja dan Taki29 supaya menyenupai seekon kijang emas dan kenak dan benkeliaran di hadapan pondok Rama, untuk menanik penhatian Sita. Meneka memberitahu Ravana bahawa llama mempunyai kuasa ghaib yang luar biasa dan dia sedang menjalankan upacara pengorbanan untuk mempenoleh kuasa tambahan. RaVana menghantar bapa mereka, Gagaknasmr, untuk menghalang upacara pengorbanan tersebut dengan membuang seketul daging lembu3di tempat upacana pengorbanan dijalankan. Gagaknasin yang cuba menghalang upacana pengonbanan, dibunuh oleh llama. Ravana yang mengetahul nasib Gagaknasir juga mendengar kematian Dankalahsmna daripada anak Darkalahsmna; dma menjadi terlalu marah. 31 Seterusnya Ravana sampai di kawasan pondok llama bersama-sama dengan Martanja dan Taki, Jalu menyeru mereka supaya menyerupai kijang emas dan kijang penak. Sita tertanik hati dengan kecantikan dua ekor bmnatang itu. Dma memohon suaminya Rama supaya menangkap kedua-dua ekor binatang tensebut untuknya. Oleh sebab Sita mendesak, Rat~na meninggalkan.Sita di bawah jagaan Laksmana dan dengan

29 Menurut NSA. Aye, dua raksasa 1w bernama Mahaloka dan Perjanggisuna, rnanakala menurut NSA. Ikr pula, nama mereka ialah Marinja dan tiki. Sila lihat Ziess, him. 44 dan I-ISR. ikr, hIm. 164. 30 Motif penggunaan daging Iembu digunakan oleh pengarang NSA. Ave untuk menghalang upacara pengorbanan Rama. Ada kemungkinan pengarang NSA menyedari tnadisi orang Hindu yang menganggap lembu sebagai binatang suci dan oleh itu tidak memakan daging lembu. Daging Iembu menjadi pantang. Mungkin juga pengarang NSA menyedan konsep orang Tarnil (Hindu) yang rnenganggap daging secara amnya sebagai makanan yang kotor. Makanan yang bersih senta sesual kepada manusia adalah sayur-sayuran. OIeh itu onang Hindu tidak akan i-nenggunakan daging atau apa-apa sahaja benda yang melibatkan darah dalam pemujaan. Jika sesuatu benda sepenti daging digunakan dalam upacana pengorbanan Hindu, upacana itu tidak akan berjaya atau membeni faedah. Sila lihat Dumont, L 1966. Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications. Ditenjemah ke bahasa Inggenis oleh Mark Sainsbury. London: Weidenfeld and Nicolson, hIm. 137 41; Dubois Abbe, J.A. 1906. Hindu Manners, Customs and Ceremonies. Diterjemah ke bahasa inggenis oleh Hendny K. Beauchomp, C.i.E. Terbitan: The ciarendon Press, Oxford, hIm. 6389. 31 Penistiwa yang melibatkan Oagaknasir tidak terdapat dalam NSA. She dan NSA. kr. 82

PENCuLIKAN SITA OLEH RAVANA

ibu panahnya mengejar bmnatang tersebut sehingga pergi jauh dan pondoknya. RaVana mengambil peluang mi untuk menmru suara Rama dan berteriak sebanyak tmga kali meminta pertolongan. Smta menjadi gelisah, Laksmana cuba menenangkannya dengan mempenkatakan keperwiraan Rama. Tetapi Sita menuduh Laksmana ingin mendapatkannya setelah kematian llama. Laksmana menjadi sedih mendengar kata-kata hina daripada Sita, lalu dia pengi mencari Rama. Sebelum meninggalkan tempat itu, Laksmana menggores satu ganisan mengelilingi pondok mereka untuk menjaga smta danipada angkana Ravana dan memohon kepada bumi supaya menangkap kaki sesiapa sahaja yang masuk ke dalam bulatan yang dmlukmsnya.32 RaVana menyamar sebagam brahrnana,33dan berdini di luar bulatan itu memohon bingkisan danipada Sita. Sita hanya mempunyai bunga. Ravana sedia menenima bunga
32 HSR. kr menyatakan bahawa Laksmana memohon kepada bumi supaya mencampak keluan sesiapa sahaja yang masuk ke dalam bulatan yang diiukiskannya untuk menjaga Sita. Sila lihat NSA. ikr, hIm. 166. 33 Bnahmana menduduki tahap pentama dalam susun lapis masyanakat India dan meneka dianggap sebagai onang suci yang menjadi guru agama Hindu senta menjalankan upacana keagamaan. Membeni bingkisan kepada seseorang brahmana dianggap sebagai penbuatan yang membawa pahala. Aaja-naja tempatan (di Asia Tenggara dan khususnya di Kepuiauan Melayu), menenusi hubungan pendagangan dengan India Selatan, mengetahui konsep devaraja, iaitu konsep orang Nindu yang mengiktinaf status raja sebagai bensifat ketuhanan rnenerusi bebenapa upacana keagamaan yang dijalankan oleh brahmana. Raja-raja tempatan juga ingin status meneka disahkan dan diiktiraf mulia. Dengan tujuan mi, kaum bnahmana dibawa ke Kepulauan Meiayu. Mungkin penganang HSA mempunyai pengetahuan tentang konsep orang Hindu yang menganggap brahmana sebagai orang aiim dan suci. Beliau mungkin menyedani tradisi mi danipada pengaruh kaum brahmana yang sedia ada di Kepuiauan Melayu dan menyatakan bahawa Aayana menyaman sebagai brahmana, kerana Sita atau sesiapa sahaja (khasnya penganut agama Hindu) akan tetap meiayan bnahmana dengan baik. Sila lihat coedes, G. 1968. The Indianized States of Southeast Asia. Disusun oleh Walter F. Velia dan diterjemah ke bahasa Inggenis oleh Susan Brown cowing. Kuala Lumpun: University of Malaya Press, hIm. 23, 26 7; Ghunye, G. 1961. Caste, Class and Occupation. Bombay: Popular Book Depot, hIm. 6; Hutton, J.H. 1946, Caste in India, Its Nature, Function and Origins. London: Oxford University Press, hIm. 89 dan 92 5; Sagan Sunder Lal, Hindu Culture and Caste System in India. Delhi: Uppal Book Store, hIm. 106 14 dan Wheatley, Paul 1961. The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, hIm. 186.

83

HIKAVAT SEAl RAMA

sekmnanya Smta sudi keluan dani bulatan dan membeni bunga itu kepadanya. Apabila Sita keluan34 darm bulatan yang dilukis oleh Laksmana, Ravana menangkap dan membawa Sita dengan kendenaan ratanya. Sita mengoyakkan kain selubungnya dan membuang cebisan-cebisan kain tensebut ke tanah supaya menjadi panduan kepada Rama untuk mencaitu, rm nya.

Burung Catayu Kisubrmsu,35 sahabat llama, nampak Ravana sedang melanikan Sita. Dia membidas Ravana kerana tidak mematuhi janjmnya kepada Nabi Adam a.s. Seterusnya, Catayu Kisubnisu menyenang Ravana dan pepenangan benlaku bentenusan selama tujuh hani. Akhinnya dengan tipu muslihat, Ravana36 mengetahul bahawa jiwa Catayu Kisubnmsu tenikat pada sayapnya. Dengan segena Ravana mencantas sayap Catayu Kisubnisu, lalu burung itu jatuh ke bumi. Sebelum Ravana melarmkan Sita, Sita membuang cmncmnnya, cmncin itu jatuh dm panuh Catayu Kmsubnisu.37 Catayu Kisubrisu berdoa kepada Dewata Mulia Raya agan sebelum mati, dia dapat bentemu dengan llama. Di Langkapuni (Lanka) Ravana menempatkan Sita dm dalam sebuah taman, di bawah jagaan rapi bebenapa naksasa yang diketuai oleh Dewi Sen Jatm (Tnijata), anak perempuan Vibhisana (Bmbisana)? llama yang gagal menangkap kedua-dua ekon kijang itu, membunuh meneka dengan anak panah yang bernama Gandiwati. Dalam penjalanan kembali ke pondok dengan kijang-kijang itu, llama bertemu dengan Laksmana dan melalumnya Rama mengetahui apa yang telah
34 Menunut NSA. Ikr, Sita menghuiunkan tangannya keiuan dani bulatan yang dilukis oIeh Laksmana. Ravana dengan segena menangkap tangan Sita dan menaniknya ke luan buiatan tensebut. Lihat NSA. ikr, him. 166. 35 Menunut HSR. Ave. bunung itu bennama Jentayu. Sila lihat ZIESS, him. 46. 36 Aavana mencadangkan kepada Catayu Kisubnisu supaya masingmasing membenitahu bahagian badan tempat jiwa meneka tenikat. ni akan memboiehkan meneka menamatkan pepenangan yang semakin benpanjangan antara meneka. Catayu Kisubnisu membenitahu bahawa sayap adalah tempat jiwanya tenikat tetapi Aavana benbohong bahawa ibu jan kaki adalah tempat jiwanya tenikat. Kisah ml tidak tendapat dalam NSA. She dan HSA. ikn. Sila iihat ZIESS, him. 46. 37 Kisah Sita membuang cincinnya yang terjatuh di panuh Catayu Kisubnisu tidak tendapat dalam HSA. She mahupun NSA. lkn. 38 Perkisahan mi tidak terdapat dalam F-ISA. She dan NSA. Ikr.

84

PENCULiKAN SITA OLEH RAVANA

benlaku. Setenusnya meneka bendua kembali ke pondok dan mendapati Sita sudah tmada. llama tenus pengsan selama 40 hani dan 40 malam.~ Sementana itu Laksmana duduk membatu, tidak bengenak, makan atau minum. Suatu suara kedenganan dani langit, memuji pertapaan Laksmana dan menyatakan bahawa llama akan berpmsah daripada isteninya selama 12 tahun. Setelah llama terjaga, dma dan adiknya mula mencan Sita.4 llama dan Laksmana menemui Catayu Kisubnisu yang hampmn matm. Catayu Kisubnisu membenmtahu tentang penculikan Sita oleh Ravana dan menyenahkan cmncmn Sita kepada Rama. Catayu Kmsubnisu memmnta supaya badannya dibakar di suatu tempat yang tidak pennah dijejaki oleh sesiapa. Dia juga meminta meneka supaya bertemu dengan adiknya Dasampani yang hidup sebagai seorang pertapa di Gunung Gendarawanam, sejak sayapnya terbakan oleh cahaya matahan. mi benlaku apabila Dasampani cuba melindungi Catayu Kisubnisu dengan bayang-bayangnya semasa dalam perjalanan ke Bukmt Kaf. Menunut Catayu Kisubrisu, Dasampani sedang menanti
39 Dalam NSA. She dan HSR. ikr, dicatatkan bahawa Aama pengsan seiama empat han dan empat maiam sahaja. Sila lihat HSA. She, him. 94 dan NSA. ikn, hIm. 168. 40 Menunut NSA. She dan NSA. ikn, llama dan Laksmana tenjumpa cebmsancebisan kain yang dibuang oleh Sita. Seteiah itu meneka bertemu dengan seekor bunung dengan empat ekor isteninya. Burung itu mengejek Aama dengan benkata bahawa dia seekon burung berupaya menjaga empat isteninya. Sedangkan Rama, seorang manusia gagal menjaga seorang isteni. Rama pula dengan tujuan menghukum burung yang tamak itu, menyembah kepada Dewata MuFa Raya, akibatnya bunung jantan itu menjadi buta dan empat isteninya meninggalkannya. Seterusnya Rama dan Laksmana menemui seekon bangau yang memberitahu mereka bahawa dia tennampak Aavana melanikan seorang perempuan (Sita) yang cantik dengan ratanya. Oleh sebab bangau itu membeni maklumat tentang Sita, Aama memenuhi kehendak bangau tensebut dengan menyembah kepada Dewata Mulia Aaya supaya mengunniakan ieher yang panjang kepada bangau (agan senang mencani makanan). Seonang budak menjerat bangau itu dengan mudahnya kerana Iehennya panjang dan membawanya untuk dijual. Aama dan Laksmana melihat bangau itu dan membeiinya dengan menukarkannya dengan sebentuk cincin Rama. Akhirnya Aama membeni empat ekon bangau sebagai isteni kepada bangau tensebut supaya empat ekor msteninya dapat mengumpulkan makanan untuknya. Sila lihat NSA. She, him. 99 101 dan NSA. lkn, hIm. 171 2.

85

HIKAVAT SERI AAMA

penjelmaan Mahabisnu sebagai Rama dan benhanap dia akan sembuh apabila bertemu dengan Hanuman, anak llama.41 Catayu Kisubnisu meninggal dunia, dan dibakan di atas tangan Ramp kenana Laksmana tidak berupaya mencani ternpat yang tidk pennah dijejaki oleh sesmapa.42 Kesimpulan 1. Dalam HSR,~ secana tidak sengaja Laksmana menampas pedang (kurniaan Retara Indra kepada Darsasinga) yang sepatutnya diterima oleh Dansasinga. Laksmana juga secana tidak sengaja mernbunuh Dansasinga. Sunapandaki mengetahum bahawa Laksmanalah yang membunuh anaknya. Oleh itu, dia ingin membalas dendam tenhadap Laksmana. Peristiwa ml tidak terdapat dalam RV ataupun RK. Tetapi menunut A. Zieseniss, penistiwa yang seurnpama mi tendapat dalam versi Jaina yang bentajuk PaumaCariya ciptaan Vimala Sun. Nama watak-watak dalam peristiwa liii berbeza dalam versi Jamna ciptaan Vmmala Sunm. Misalnya, nama Sambuka adalah Dansasmnga dan nama Candranakha adalah Sunpanakha,44 dalam versi Jaina ciptaan Vimaf a Suni. Menunut HSR,5 Sunapandaki menyerupai seorang gadms yang cantik dan cuba memikat llama, untuk memudahkannya membalas dendam terhadap Rama. Peristiwa mi

2.

41 Kisah ml tidak terdapat dalam NSA. She dan NSA. Ikr. 42 NSA. She dan NSR. ikr, rnemaparkan bahawa Catayu dikebumikan di dalam bumi, bukan dibakan. NSA. She, him. 102 3 dan NSA. ikr, him. 173 4. 43 Penistiwa Laksmana secara tidak sengaja menampas pedang yang sepatutnya ditenima oleh Darsasinga santa membunuhnya tidak tendapat dalam NSA. She dan NSA. ikr. 44 Selain perbezaan nama, beberapa makiumat tambahan tendapat daiam yersi cerita Rama Jaina yang bertajuk Paumacariya ciptaan Vimala Sun. Misainya, Sambuka dipapankan sebagal anak Khara dan Candnanakha; Sambuka bentapa untuk mendapatkan pedang yang bernama Sur(yahasa dan masa yang diperlukan untuk pentapaan mi adalah 12 tahun dan tujuh han. Sila ibM Z1ESS, hIm. 131 dan juga Singaravalu, S. 1981. op. cit., hIm. 142. 45 NSA~Ave. him. 859; NSA, She, hIm. 802; Z1ESS, hIm. 41; NSA. kr, him. 163.

86

PENCULIKAN SITA OLEN RAVANA

mungkin berkaitan dengan penistiwa dalam RK iaitu, Surpanakha menyenupai seonang gadis yang cantik dan cuba mendapatkan cinta llama untuk memuaskan natsu46 nya.

3.

Menurut HSll,~7llama yang mengetahui kemnginan Sunapandaki untuk menjadi isterinya, menghantannya kepada Laksmana. Namun Sunapandaki kembali kepada Rama kenana Laksmana masih bentapa. Sekali lagi llama menghantannya kepada Laksmana. Penistiwa mi mungkin benkaitan dengan penistiwa dalam RV,4iaitu apabila llama mendengan keinginan Sunpanakha untuk menjadi isteninya, llama bengunau dengan benkata bahawa adiknya Laksmana adalah pasangan yang sesuai dengan Sunpanakha; Laksmana juga bengurau dengan benkata bahawa lebih baik Rama meninggalkan Sita dan menenima cinta Sunpanakha. HSR49 menyatakan bahawa Rama membuat keputusan untuk menghukum Surapandaki kenana menghmna Sita dengan mentertawakan dan menuding ke anah Sita. llama menulis penintahnya kepada Laksmana di belakang Sunapandaki, iaitu memmnta Laksmana memotong hidung dan tangan Surapandaki. Tetapi dalam llV5dikatakan bahawa Sunpanakha dmhukum kenana cuba membunuh Sita. Dalam RK51 puma disebutkan bahawa Surpanakha dihukum kenana menuduh Sita sebagai naksasa, dan pada keesokan haninya cuba membunuh Sita. Menunut HSR, Laksmana yang tenkejut danipada pentapaan, membenitahu penintah llama kepada Sunapandaki lalu menyentap nambutnya untuk menjalankan hukuman. Tetapi Sunapandaki bertukan semula kepada rupa

4.

5.

46 AK, III, 5, hIm. 30 2. 47 NSA. Ave. hIm. 859; NSA. She, him. 802; ZIESS, hIm. 41; NSA. Ikn, hIm. 163. 48 RV, iii, 18; AV(NPS), II, hIm. 40 1. 49 NSA. Aye, hIm. 859; NSA. She, hIm. 802; ZIESS, him. 42; NSA. Ikn, hIm. 163. 50 AV, Iii, 18; AV(NPS), II, him. 41 2. 51 Ibid., 5, him. 63 7, 90 4.

87

HIKAVAT SEAl RAMA

asalnya, lalu menangkap Laksmana dan terbang ke langit. Laksmana diselamatkan oleh doa para dewa dan dia benjaya melaksanakan penintah llama. mi menupakan penistiwa yang hanya disebut dalam HSll. Motif llama menulis penintahnya kepada Laksmana di belakang Sunapandaki tidak tendapat dalam RV dan llK. 6. HSll menyatakan bahawa Laksmana memotong telinga dan tangan Sunapandaki sebagai melaksanakan penintah llama kepadanya.52 llV juga menyatakan bahawa Laksmana memotong hidung dan telinga Surpanakha atas penintah llama. RK pula menyatakan bahawa Laksmana memotong hidung, telinga, payu dana Sunpanakha atas penmntah llama.53 Nampaknya dalam ketiga-tiga versi tersebut, Laksmana menghukum Sunpanakha atas arahan Rama dan motif memotong anggota badan juga disebut dalam ketiga-tiga versm yang benkenaan. Menurut llK, Sunpanakha tenus mendesak llama; walaupun dia dihukum oleh Laksmana, dia melarikan din apabila Laksmana bensedia untuk membunuhnya dengan persetujuan Rama.54 Dalam HSR, Sunapandakm benbohong kepada sepupunya Dankalahsmna bahawa Laksmana membunuh anaknya Dansasinga kerana Sunapandaki menolak cintanya.55 Penmstmwa mi mungkin benkaitan dengan episod Sunapandaki benbohong dalam RV dan llK; dalam RV,~ Surpanakha benbohong kepada saudananya Khara bahawa dia dmhukum oleh Rama dan Laksmana disebabkan Sita, dan dalam RK57 puma Surpanakha dikatakan benbohong kepada saudananya Khana bahawa dma dihukum oleh Rama dan Laksmana kenana cuba mendapatkan Smta untuk disenahkan kepada Ravana.

7.

52 NSA. Rye, him. 859; NSR. She, him. 802; ZIESS, him. 41; NSA. Ikr, hIm. 163. 53 AV, iii, 18; AV(HPS). ii, him. 42; AK, iii, 18, him. 92 3. 54 AK, 111.5. hIm. 12634, 13842. 55 RV iii, 19; RV(NPS). ii, him. 42 3. 58 RV, iii, 19, RV(NPS), II, hIm. 42 3. 57 AK, Iii, 6, hIm. 4 7.

88

PENCLJLIKAN SITA OLEH RAVANA

8. Mengikut HSll,58 mendengar aduan Sunapandaki, Darkalahsina menyerang Rama dan Laksmana. Laksmana bensendinian mengalahkan dan membunuh Dankalahsina. Peristiwa mi mungkin berkaitan dengan penistiwa dalam RV dan RK iaitu mendengan aduan Sunpanakha, saudananya Khana menyenang llama dan Laksmana. Tetapi menurut RV dan RK, llama (bukannya Laksmana) yang bensendinian mengalahkan tentena Khara dan membunuh Khara.59 9. Dalam HSll,6 anak Dankalahsina bentapa untuk memperoleh kuasa magik bagi menebus kegagalannya dalam pentapaan. Penistiwa mi hanya tendapat dalam HSll. Penistiwa llama menjalankan upacara pengonbanan dan pencubaan Ravana untuk menghalang upacana tensebut juga tidak terdapat dalam RV mahupun RK. 10. HSll,6~menyatakan bahawa llavana mengetahui penistiwa adiknya Sunapandaki dicedenakan oleh Laksmana. Kemudian dia mendengan benita kematian Gagaknasin dan juga benita kematian Dankalahsina. Dengan itu, Ravana membuat keputusan untuk menculik Sita. Tetapi dalam RV,2Akampana menyampaikan benita kekamahan tentena naksasa dan meminta Ravana membunuh llama dan menculik Sita. Kemudian Su!panakha sendini menunjukkan luka di tubuhnya malu menghasut Ravana supaya menculik Sita. RK~~ puma menyatakan bahawa Sunpanakha membenitahu abangnya Ravana bahawa dma dicederakan omeh Laksmana apabila cuba melanikan Sita untuk diserahkan kepadanya. Sunpanakha juga membeni gambanan tentang kecantikan Sita sehingga llavana jatuh cinta pada Sita tanpa melihatnya pun, dan membuat keputusan untuk mendapatkan Sita.

58 NSA. Aye, him. 89 3; ZIESS, hIm. 43. 59 AV, III, 19 30; AV(NPS), II, him. 42 65; AK, 111,6, him. 1820,75 115, 12785. 60 NSA. Ave. hIm. 93 7; ZiESS, hIm. 44. 61 AV, ill, 19; AV(HPS), ii, him. 42 3. 62 AV, Iii, 31 4; RV(NPS), ii, him. 65 73. 63 AK, 111,7, hIm. 4581,14154.

89

HIKAVAT SEAl RAMA

11. Mengikut HSA,64 atas penmintaan Ravana, Mantanja dan Tiki masing-masing menyenupai kijang emas dan kijang penak senta benkelianan di hadapan pondok Rama. Sita yang tentanik hati dengan dua ekon kijang itu, mendesak llama supaya menangkap binatang-bmnatang itu untuknya. Penistiwa mi menampakkan pensamaan dengan penistiwa yang tensebut dalam RV dan llK,5iaitu Manica menyenupai kijang emas dan benkelianan di hadapan pondok llama. Sita yang tentanik hati dengan binatang itu mendesak llama supaya mendapatkan binatang itu untuknya. Sebagai tambahan, dikatakan bahawa Laksmana membeni amanan kepada llama tentang binatang tensebut. Motif penggunaan kijang tersebut damam ketiga-tiga versi nancangan Ravana untuk mencumik Sita, hanya bilangan kijang yang benbeza. 12. Dalam HSR,66 llama mengejan dua ekon kijang tensebut sehingga jauh dan pondoknya. llavana mengambil peluang mi untuk memisahkan Laksmana darmpada Sita. llavana meninu suana llama dan menjenit meminta bantuan sebanyak tiga kali. Penistiwa mi mungkin benkaitan dengan penistiwa Manica damam llV dan RK,6~iaitu llama mengejan Manica yang benupa kijang sehingga jauh dan pondoknya. Akhinnya llama memanah kijang tensebut; dalam saat-saat kematiannya, Marica meninu suara llama dan menjenit meminta pertolongan dengan tujuan memisahkan Laksmana danipada Sita. Nampaknya, penganang HSR juga menggunakan adegan meninu suana Rama dan meminta bantuan untuk rnemisahkan Laksmana daripada Sita. Penbezaannya ialah dalam HSR, Ravana sendini yang melakukannya, tetapi damam RV dan RK Marica yang melakukannya. 13. HSR~menyatakan bahawa Sita yang mendenganjenitan
64 NSA. Rye, hIm. 89 93; ZIESS, him. 43; NSA. ikn, him. 1635. 65 RV, 111,35 41; RV(HPS), II, hIm. 7386; AK, 111,7, hIm. 110209. 66 NSA. Ave. him. 93 7; NSA. She, him. 82 5; ZIESS, hIm. 44 5; NSA. Ikn, him. 1644. 67 AV, 111,425; AV(NPS), ii, him. 86 95; AK, 01,7, him. 21453. 68 NSA. Ave. him. 93 7; NSA. She, him. 82 5; Z1ESS, him. 44 5; NSA. ikr, him. 164 5.

90

PENCULIKAN SITA OLEN RAVANA

suaminya (yang ditinu oleh llavana) menjadi gelisah, lalu menuduh Laksmana, yang tidak pengi membantu llama, ingin memiliki dirmnya setelah kematian llama. Dalam 9 juga, Sita melempankan tuduhan yang sama llV6 kepada Laksmana. Tetapi dalam llK,~ Sita yang menjadi gelisah mendengan suana llama (yang ditinu oleh Manica), mencela Laksmana dan mengugut bahawa dma akan membunuh din dengan tenjun ke dalam api, jika Laksmana tidak pengi membantu abangnya llama. Damam ham mi, HSR menampakkan persamaan yang enat dengan llV. 14. Menunut HSR,11 sebemum meninggalkan Sita, Laksmana telah menggones satu ganisan mengemilingi pondok untuk menjaga Sita danipada angkana Ravana. Dia juga memohon kepada bumi supaya menangkap dengan kuat kaki sesiapa sahaja yang masuk ke dalam bumatan yang dibuatnya itu. ll\P2 menyatakan bahawa sebemum pengi mencani llama, Laksmana berdoa agan dewa-dewa menjaga Sita, manakama RK13 pula menyatakan bahawa Laksmana bendoa agan dewa-dewa dan bunung Jatayu menjaga Sita yang tinggal seonang din. 15. Penmu dibeni penhatian bahawa dalam HSll, Laksmana menggores satu ganisan kuasa magis di sekeimling pondok untuk menjaga Sita. Walaupun penistiwa yang seumpama mi tidak tendapat dalam llV ataupun RK, ia memang ada dalam tnadisi cenita llama di India. Misamnya dalam tnadisi dnama Sansknit yang bendasankan cenita llama, salah sebuah dnama yang dikenali dengan nama Hanuman Nataka menyatakan bahawa Sita diculik oleh Ravana apabima Sita keluan dani bulatan magik yang digones oleh Laksmana.74 A. Zieseniss juga menujuk
69 AV, iii, 45; AV(NPS), ii, him. 93 5. 70 AK, Iii, 8, him. 4 14. 71 NSA. Ave. him. 937; NSA. She, him. 825; ZIESS, him. 45; NSA. ikn, him. 166. 12 RV, In, 45 6; AV(IIPS), Ii, him. 94 5. 13 AK, lii, 8, him. 159. 74 Daiam drama Hanuman Nataka, babak keempat menunjukkan Ravana mendekati Sita yang bersendirian dan meminta makanan sepertm yang berikut: 91

HIKAVAT SEAl RAMA

dnama Hanuman Nataka dan beliau menyatakan bahawa kisah menggones bulatan kuasa magis juga tendapat damam tradisi drama Gujerat.15 Menurut Pnofeson Mohd. Taib Osman,76 seseonang pawang Melayu menggores ganisan yang dikenali sebagai Bans Laksmana atau Tali Laksamana di sekeliling sesuatu benda yang hendak dilindunginya danipada kecunian. Beliau juga menyatakan bahawa tradisi menggones ganisan kuasa magis omeh pawang Melayu adalah hasil danipada penganuh episod Laksmana menggones satu ganisan kuasa magis di sekeliming pondok untuk menjaga Sita dalam HSR. 16. Dalam HSll,77 llavana menyaman sebagai bnahmana dan mendekatm Sita yang bersendinian. Dma memohon bingkisan danipada Sita. Apabila Sita keluan dan bumatan yang digores oleh Laksmana, untuk membeni bingkisan, dengan segena llavana menangkap Smta dan membawanya dengan kenderaan rata. Dalam RV,78 Ravana menyerupai seonang yogi, dan mendekati Smta yang tinggal seonang dini. Dia meminta Sita menjadi penmaisuni utamanya, tetapi Sita menolak. Oleh itu Ravana menculik Sita. llK1puma menyatakan bahawa Ravana menyerupai secnang pertapa dan mendekati Sita yang bersendmnian. Setelah gagal menawan hati Sita, Ravana menculik Sita

Oh, give me food he muttered, pious dame Heedless she overstepped the magic ring That Lakshmana had traced, when by the hand She stretched in charity the Rakshasa seized her Calling in vain upon the sons of Raghu. Bahagian ni merupakan tenjemahan dan bahasa Sansknit ke bahasa lnggenis oieh N.N. wilson. Petikan yang di atas jelas menunjukkan episod rnenggones buiatan kuasa magis oleh Laksmana untuk menjaga Sita. Oleh sebab Sita teiah keiuar dani buiatan kuasa magis, dia diculik oleh Rayana. SiIa lihat wilson, N.H. et at 1955. Theatre of the Hindus. Calcutta: Susli Gupta (India) Limmted, him. 124. Z1ESS, him. 1356. Mohd. Taib bin Osman 1971, op. cit. hIm. 31. NSA. Aye, hIm. 937; NSA. She, hIm. 82 5; Z1ESS, hIm. 45; NSA. Ikn, him. 166. AV, 111,469; AV(NPS), II, hIm. 95104. AK, iii, 8, him. 20 73.

75 76 77 78 19

92

PENCULIKAN SITA OLEN AAVANA

tanpa menyentuh Sita kerana takut kepalanya akan berkecai.8Damam bahagian mi kita dapat melihat pensamaan adsgan menyerupai seseorang yang aiim seperti bnahmana, yogi, dan onang pentapa. 17. H5R81 menyatakan bahawa Catayu Kisubnisu cuba menasihati llavana. Oleh sebab llavana tidak mendengar nasihatnya, Catayu Kisubrisu menyenangnya. Namun akhmnnya Catayu Kisubnisu jatuh ke bumi kenana sayapnya dicantas oleh llavana. RV dan llK82 juga mengisahkan Jatayu menasihati llavana; kemudian mereka benperang dan akhinnya Jatayu jatuh ke bumi kerana sayapnya dicantas oleh Ravana. Daiam HSll disebut bahawa Catayu Kisubrisu mengingatkan Ravana tentang janjinya pada Nabi Adam a.s. Di sini kmta dapat melihat sisipan unsur agama msmam. Boleh dikatakan bahawa dengan ml pengarang HSll mengingatkan masyanakat pembaca bahawa Ravana telah melanggan perjanjiannya dengan Allah, maka zaman kejatuhannya sudah bermula. Nama Catayu ditukan kepada Jatayu damam bahasa Tamil. Nampaknya pengarang HSR menggunakan bentuk nama yang sama, iaitu Catayu, sebagai sebahagian danipada nama watak bunungnya, iaitu Catayu Kisubrisu. 18. Mengikut HSR,83 semasa llavana menculik Smta, Sita mengoyakkan kain selubungnya dan mencampakkan cebisan-cebisan kamn tensebut untuk menjadi panduan kepada Rama. Sita juga meninggalkan cincinnya pada paruh Catayu Kisubnisu dengan tujuan yang sama. Penistiwa mi mungkin ada persamaan dengan penistiwa
80 Aavana tidak menyentuh Sita; sebaiiknya dia membantun pondok Sita bersama-sama tanah di sekehhngnya. mi kenana dia takut akan sumpahan Naiakuvara, iaitu suami Aambha, kerana Aavana memperkosa Rambha. Sumpahan itu iaiah, jika Aavana menyentuh mana-mana penempuan tanpa pensetujuan mereka, kepalanya akan pecah berkecal. Sila lihat UKO, 8, him. 1648; AK. 111,8, him. 745. 81 NSA. Ave. him. 100 2; NSA. She, him. 87 8; dan 92 4; ZIESS, him. 489, NSR. lkn, hIm. 166. 82 By, 111,502; RV(HPS), Ii, him. 10712; AK, 111,8, hIm. 87 128. 83 NSA. Aye, him. 937 dan 97100; NSA. She, him. 827; ZIESS, him. 457; NSA. ikr, him. 166.

93

HIKAVAT SERI AAMA

dalam RV dan llK84 yang mengungkapkan bahawa semasa llavana menerbangkannya ke Lanka, Sita melihat beberapa Vanana dan mencampakkan banang kemasnya ke arah meneka supaya banang itu dapat menjadi
panduan bagi Rama mencaninya.

19. Dalam HSR,85 Ravana menempatkan Sita di dalam sebuah taman yang dikawal oleh pana naksasa yang diketual oleh Dewi Sen Jati. Penistiwa mi mungkin ada pensamaan dengan yang disebut dalam RK86 bahawa llavana menempatkan Sita di Taman Asoka yang dikawal oleh pana naksasa. Tetapi llV7 menunjukkan sedikit penbezaan; Ravana dikatakan menempatkan Sita di istananya, dan dma cuba memujuk Sita untuk menjadi penmaisurinya. Setelah itu, banulah dia menempatkan Sita di damam Taman Asoka yang dikawal oleh para raksasa. 20. HSR6 memapankan bahawa setelah gagal menangkap dua ekor kijang yang dikejannya, llama memanah kijangkijang itu, dan membawanya pulang ke pondoknya. Dalam penjalanan, dia bertemu dengan Laksmana dan mengetahul apa yang telah benlaku. Penistiwa mi mungkin ada pensamaan dengan penistiwa dalam llV dan RK, yang mengisahkan llama membunuh kijang-kijang setelah gagal menangkapnya. Manica yang menyerupai kijang, bentukar kepada nupanya yang asam, Ialu meninu suana llama dan menjenit meminta pertolongan Laksmana. Dalam perjamanan pulang ke pondok, llama bertemu dengan Laksmana. Damam HSR, kedua-dua raksasa yang menyenupai kijang, tidak benubah kepada nupanya yang asal dan tidak meniru suara llama atau menjerit meminta pertolongan apabila meneka dibunuh omeh llama.

84 RV, iii, 54; RV(NPS), ii, him. 114. 85 NSA. Aye, him. 97100; NSA. She, him. 85 7; ZIESS, him. 47; NSA. lkr, hIm. 166. 86 AK, ill, 8, hIm. 146. 87 AV, Iii, 546; AV(NPS), ii, him. 11420. 88 NSA. Aye, him. 100 2; NSA. She, him. 87 8, 92 4; ZIESS, hIm. 48; NSA. ikr, hIm. 1678. 89 AV, 11,578; RV(NPS), ii, hIm. 1203; AK, In, B, him. 14951.

94

PENCULIKAN SITA OLEN RAVANA

21. Menurut HSR,90 apabila llama dan Laksmana kembali ke pondok mereka, mereka mendapati Sita sudah hilang. Rama pengsan selama 40 han dan 40 malam. RV dan RK~1menyatakan bahawa apabila llama dan Laksmana kembali ke pondok, mereka mendapati Sita sudah hitang. llama dikatakan menangis dan menatap, bukan pengsan. 22. Dalam HSR. She dan HSR. lkr, dikatakan bahawa Dewata Muiia Raya mengurniakan leher yang panjang kepada seekor bangau atas permohonan Rama.92 Penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam RV dan RK, tetapi tendapat damam Mahabharata (XII. 112). Dalam Mahabharata tendapat kisah seekon unta yang memperoleh meher yang panjang sebagai kunniaan danipada Dewa Brahma untuk pertapaan. Pengurniaan lehen yang panjang ml adalah bagi memudahkan unta itu mencani makanan. Akhinnya unta itu mati kerana Iehennya yang panjang. Dalam Mahabharata (XII 168), bangau juga digambankan sebagai burung yang bensifat suka menolong onang. Cenita tentang bunung jahat (mengejek llama) juga ada pensamaan dengan tnadisi India. Watak bunung (dua ekor) diperkembangkan danipada salah sebuah episod yang menggambankan bmnatang sebagai petunjuk jalan di damam hutan. Dalam HSR, burung dipilih benbanding dengan binatang lain, mungkin kerana penganuh Jata23. HSR9~mengisahkan penjalanan llama dan Laksmana mencari Sita. Mereka telah bertemu dengan Catayu Kisubrisu yang hampir mati. Catayu Kisubnisu menyenahkan cincin Sita kepada llama dan membenitahu tentang penculikan Sita oleh Rayana dan meminta meneka bentemu dengan adiknya Dasampani yang benada di
90 NA, Aye, hIm. 1002; NSA. She, him. 878; 924; Z1ESS, hIm. 48; NSA. Ikn, him. 1678. 91 AV, III, 589; AV(NPS), Ii, him. 1235; AK, iii, 8, hIm. 1589. 92 NSA. She, him. 99 101; NSA. ikr, hIm. 171 2. 93 Z1ESS, hIm. 13940. 94 NSA. Aye, hIm. 1024; NSA. She, hIm. 945; ZIESS, hIm. 50; NSA. kr, him. 173 4.

95

HIKAVAT SEAl AAMA

Gunung Genderawanam. Catayu Kisubrisu memohon supaya Rama membakan badannya di suatu tempat yang tidak pennah dijejaki oieh sesiapa pun. Namun ia dibakan di atas tangan llama. Penistiwa ml mungkin ada pensamaan dengan penistiwa dalam llV dan AK95 yang mengisahkan llama dan Laksmana menemui Jatayu yang hampin mati dan menenusinya mereka mengetahui penculikan Sita oieh Ravana. Seterusnya llama dan Laksmana menjalankan upacana pengebumian Jatayu yang telah meninggal dunia. 24. Nama Darkaiahsmna dalam HSll, mungkin berasal danpada penyatuan nama dua naksasa, iaitu Khara-Dusana dalam RV dan AK.9 25. Penistiwa Ayomukhi, Kabandha, dan Sabani yang tendapat dalam llV dan RK97 tidak dmsebut dalam HSR. Danipada perbandingan yang di atas, kita dapat membuat bebenapa kesimpulan. Waiaupun kita dapat melihat persamaan dan segi penistiwa utama dalam ketiga-tiga versi cerita llama itu, seperti Sunpanakha dihukum, tentera naksasa menyenang llama dan Laksmana, llavana menculik Sita, Jatayu cuba menyelamatkan Sita, dan akhinnya Smta dipenjanakan oleh Ravana. Tetapi jika kita meneiiti secana tenpeninci, kita dapat melmhat adanya penbezaan yang penting antana HSR dengan RV dan RK danm segi pendekatan dalam sesuatu penistiwa dan peniukisan watak. Pertama, dalam HSR, kita mendapati Laksmana membuat suatu kesalahan yang besan iaitu membunuh Dansasinga (walaupun secana tidak sengaja); mi membuat Sunapandaki manah dan ingin membalas dendam terhadap onang yang membunuh anaknya. Dengan tujuan membalas dendamiah, dma cuba menanik hati llama. Dan sudut pandangan pembaca, kita dapat memahami bahawa pengarang HSR menunjukkan Surapandaki sebagai ibu yang ingin membalas
95 RV, 111,678; Av(NPS), II, him. 1404; AK. ill, 8, hIm. 172223. 96 ZIESS, him. 133. 97 Ry, iii, 69 75; Ay(HPS). Ii, hIm. 14460; AK, 111,9, hIm. 3984; AK, Iii, 10, him. 6 58; AK, ill, ii, him. 1 9.

96

PENCLJLIKAN SITA OLEH RAVANA

dendam kerana kematian anaknya.98 Tetapi dalam RV dan AK, Surpanakha digambarkan sebagai wanita yang bernafsu kuat dan untuk memenuhi kehendaknya dia cuba membunuh Sita. Dalam RV dan RK, Laksmana tidak melakukan sebarang kesalahan. Dia menghukum Surpanakha kerana Surpanakha cuba membunuh Sita.~~ Kedua, dalam HSR,10 Ravana membuat keputusan untuk menculik Sita kerana Laksmana telah mencederakan adiknya Surpanakha dan membunuh saudaranya Darkalahsina. Tetapi dalam RV dan RK,101 Ravana membuat keputusan untuk menculik Sita untuk menjadikannya permaisuri yang utama. Lebih-Iebih lagi dalam AK disebut bahawa Ravana jatuh cinta secara membabi buta pada Sita setelah mendengar kecantikan Sita yang digambarkan oleh Surpanakha. Walau bagaimanapun, daripada persamaan peristiwa itu, kita dapat melihat banyak persamaan dalam HSR jika dibandingkan dengan RV dan RK dalam bahagian mi. Mungkin pengarang HSR mempunyal pengetahuan tentang penstiwa penculikan Sita seperti yang terdapat dalam RV dan RK melalul tradisi lisan yang sedia tersebar di Kepulauan Melayu. Tetapi berkemunykmnan juga beliau telah membuat pengubahsuaian yang tertentu sepenti dalam penlukisan watak Surpanakha dan Ravana. mi menunjukkan kebolehan pengarang HSR dalam mencipta sebuah karya yang mempunyai cini-cirinya yang tersendini.

98 HSR. Rye, hIm. 859; HSR. She, him. 802; ZIESS, him. 41 2, HSR. ikr, him. 1623. 99 1W, iii, 11 8; RV(HPS), ii, him. 38 42; RK, iii, 5, him. 8 28, 33, 35 6. 38 9, 44 8, 51 69, 91 4. 100 HSR. Rye, him. 937; HSR. She, him. 825; Z1ESS, hIm. 44; HSR. kr, him. 1634. 101 RV, Hi, 32 48; RV(HPS), ii, him. 68 102, RK, iii, 7, him. 45, 66 79, 827, 1534; dan RK, Ui, 8, him. 20 75.

97

PERTEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA


Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) RV mengisahkan Rama dan Laksmana sampai di Gunung Rsyamuka. Sugriva yang terlihat kedatangan mereka berasa takut. Dia menyangka bahawa Rama dan Laksmana teiah dihantar oleh Vail untuk membunuhnya. Hanuman menenangkan Sugriva dengan berkata bahawa mereka bukan sahabat Vail. Atas permintaan Sugriva, Hanuman pergi menylasat siapa Rama dan Laksmana dan tujuan kedatangan mereka. Untuk tujuan itu, Hanuman menyamar sebagal seorang pertapa dan mendekati Rama dan Laksmana. Oieh sebab Rama dan Laksmana berdiam sahaja, Hanuman memperkenalkan dirinya sebagal utusan Sugriva yang teiah dibuang negeri oieh abangnya Vail. Seteiah Laksmana menceritakan kisah Rama dan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan Sugriva untuk mencari Sita, Hanuman menukar kembail rupa kepada rupanya yang asai (perwira Vanara) dan membawa mereka ke tempat Sugriva. Hanuman memperkenaikan Rama dan Laksmana kepada Sugriva dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Seterusnya Rama dan Sugriva berjabat tangan di hadapan api (sebagal saksi) dan berjanji untuk menjadi sahabat dan saiing bantu-membantu. Sugriva menceritakan kepada Rama tentang abangnya Vali yang bukan sahaja membuangnya dan Kiskindha, tetapi juga teiah merampas isterinya Ruma. Untuk membantu Sugriva, Rama berjanji untuk membunuh Vail dan mendapatkan semula isteri Sugriva. Sugriva 98

PERTEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

iaiu menyenahkan barang kemas yang dibuang oieh Sita semasa dia diianikan oieh Ravana. Dengan sedihnya, Rama menunjukkan barang kemasnya kepada Laksmana. Laksmana hanya mengenali geiang kaki Sita kerana dia tidak pernah melihat bahagian tubuh Sita yang iain kecuaii kakinya. Pada keesokan hani, atas permintaan Rama, Sugriva menceritakan tentang peperangan Vail dengan Mayavi yang membawa kepada pembuangan Sugniva dan Kiskindha. Sugriva juga menceritakan penistiwa pepenangan antana Vail dengan raksasa Dundubhi. Sugniva juga menyatakan bahawa Vail membuang bangkai Dundubhi di sekitar pondok Maharesi Matanga yang menjadi manah dan menyumpahnya dengan metanang Vaii masuk ke datam kawasan itu. Sugniva berasa sangsi sama ada Rama dapat membunuh Vali atau tidak. Dia setenusnya menyatakan kesangsiannya kepada Rama. Atas permintaan Laksmana, Sugniva menyatakan bahawa dia akan benasa yakin pada keboiehan Rama sekinanya Rama dapat menuntuhkan ionggokan tulang Dundubhi sejauh 100 kaii ukuran panjang ibu panah dengan hanya sekail tendang serta menembusi sebanis pokok sala (tujuh batang) dengan sekail panah. Untuk meyakinkan Sugniva, Rama menendang ionggokan tuiang Dundubhi dengan ibu Jan kakinya; tuiang itu tenbang di udara. Setenusnya, anak panah Rama menembusi tujuh batang pokok sala dan juga menembusi gunung, bumi, dan akhirnya kembaii kepada Rama.2 Sebagaimana yang dicadangkan oieh Rama, Sugniva pergi ke Kiskindha dan mencaban abangnya Vaii untuk beniawan dengannya. Daiam pergaduhan itu, Vail membeiasah Sugniva yang kemudian kembail kepada Rama dan menceia Rama kerana tidak menepati janjinya untuk membunuh Vaii ketika Sugniva beniawan dengannya. Menurut Rama, Sugniva dan Vaii nampak sama dan mereka tidak dapat dibezakan antara satu sama iain. Atas cadangan Rama, Laksmana membuat suatu kaiungan dengan sejenis tumbuhan menjaian dan bunga dan mengaiungkannya di ieher Sugniva. Se-

1 2

RV, IV, 28; RV(HPS), II, him. 171 85. RV, IV, 912; RV(HPS), II, hIm. 18696.

99

HIKAVAT SERI RAMA

kaii iagi Sugniva mencaban abangnya Vati untuk beniawan


3 dengannya. Sementara itu, Tara isteni

Vail menasihati Vaii supaya tidak berpenang dengan adiknya Sugniva, sebailknya bendamal dengannya. Oieh sebab beberapa orang suruhan Vaii teiah memberitahu Tana bahawa Rama dan Laksmana teiah membuat penjanjian pensahabatan dengan Sugniva, Vail
menoiak nasihat isteninya dengan benkata bahawa Rama adaiah orang yang adli dan tidak akan metakukan kesaiah-

an.4 Daiam pentempunan antara Vail dengan Sugniva, SugniVa tidak tahan dengan kekuatan Vail. Oieh itu dia membeni isyarat kepada Rama. Rama dan satu tempat yang tidak dapat dihhat oieh Vail, memanah dada Vail, menyebabkan Vah nebah ke bumi. Apablia Rama dan Laksmana mendekati Vaii, dia menuduh bahawa Rama memanahnya dan beiakang untuk memenuhi kehendak Sugniva. Rama mempentahankan kebenanan penbuatannya dengan benkata bahawa adaiah menjadi tanggungjawabnya menghukum Vail, kerana dia teiah melampaul undang-undang keadlian dengan menampas isteni adiknya. Setenusnya, Vail menyesaii kesaiahannya dan memohon kepada Rama supaya meiindungi anaknya Angada. Rama benjanji bahawa dia akan menjaga Angada sebagal anaknya sendini. Tana yang mendengan kejatuhan Vaii, menangis dan menatap. Dia teiah ditenangkan oieh Hanuman. Vaii memohon SugniVa meiindungi anaknya Angada dan mematuhi anahan Rama. Vail juga benpesan supaya anaknya Angada setia pada Sugniva; kemudian Vail meninggai dunia. Tana menatapi kematian suaminya. Sugniva berasa bensaiah atas kematian abangnya yang menyedihkan, iaiu ingin membunuh din dengan tenjun ke daiam api. Tana meminta Rama membunuhnya, supaya dia dapat bersatu dengan suaminya. Rama menenangkan Sugniva dan Tana, dan meminta meneka menjatankan upacana pengebumian Vaii. Seteiah Vati dikebumikan, Sugniva diiantik sebagal raja Negara Kiskindha, dan

3 4

RV, IV, 124; RV(HPS), II, hIm. 196201. RV, IV, 156; RV(HPS), II, hIm. 201 &

100

PERTEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

Angada diiantik sebagal wanis takhta Kenajaan Kiskindha yang sah. Sugniva juga disatukan dengan isteninya Ruma.5 Versi Ramayana Ciptaan Kamban (RK) RK puia mencenitakan bahawa apabiia Rama (inaman) dan Laksmana (iiakkuvan) sampai di Gunung Rsyamuka (iniciya Mukam), Sugniva (Cukkinivan) tennampak meneka dan menjadi takut. Dia menyangka mereka dihantan oieh abang meneka Vail untuk membunuhnya. Oieh itu dia menyembunyikan din di daiam sebuah gua. Waiau bagaimanapun, pana penasihat Sugniva meminta Hanuman (Anuman) mengenai pasti siapa meneka dan tujuan meneka datang ke sana. Hanuman yang menyerupai seonang munid, bensembunyl di beiakang sebatang pokok. Apabiia Rama dan Laksmana sampal di sana, daiam hati, Hanuman benasa bahawa meneka adaiah perwina yang bensifat kedewaan dan juga onang pentapa. Kemudian, Hanuman benjalan di hadapan Rama dan Laksmana, iaiu memperkenaikan dm1 sebagal anak Dewa Vayu dan Anjana (Ancanal). Hanuman membenitahu bahawa dia sedang benkhidmat kepada ketuanya yang bennama Sugniva, anak Dewa Sunia. Rama yang tentanik hati dengan kepandaian Hanuman, memintanya menunjukkan jaian ke tempat Sugniva. Atas permintaan Hanuman, Laksmana membenitahu bahawa meneka adaiah anak Raja Dasanatha (Tayanatan); Laksmana juga menenangkan tujuan kedatangan meneka. Mendengan penjeiasan Laksmana, Hanuman iaiu sujud menyembah Rama dan menyatakan bahawa dia bentukan nupa menyenupai seonang munid untuk menemui meneka. Setenusnya, Hanuman menukan nupanya kembail kepada nupanya yang asai, laitu nupa seonang perwina Vanara (Vananam) dan pergi mendapatkan Sugniva. Hanuman membenitahu Sugniva tentang Rama dan memohon supaya dia menjaiinkan pensahabatan dengannya. Sugniva mendekati Rama dan menyatakan keinginannya

5 6

RV, IV, 16 26; RV(HPS), Ii, hIm. 20434. RK, IV,2. him. 14,1435.

101

HIKAVAT SERI RAMA

untuk mendapatkan bantuan Rama. Rama berjanji akan menjaga Sugniva. Seteiah sampai di tempat Sugniva, Rama bentanya tentang isteni Sugniva. Sugniva yang teniaiu sedih mendiamkan din. Hanuman mencenitakan keadaan yang menjadi punca pengaduhan antana Vail dengan Mayavi, yang setenusnya membawa kepada pembuangan Sugniva dan Kiskindha

(Kitkintai) dan penampasan isteni Sugniva oieh abangnya Vail. Mendengar cenita Hanuman, Rama menjadi tentaiu manah dan benjanji kepada Sugniva bahawa dia akan membunuh Vail dan menyenahkan semuia isteni Sugniva kepadanya.7 Sugniva meminta pandangan pana penasihatnya tentang pensahabatan Rama. Menunut Hanuman, Rama adaiah penjeimaan Dewa Visnu (linumai) dan akan tetap dapat menga-

iahkan Vail. Hanuman juga mencadangkan bahawa jika Sugniva ingin menguji kekuatan Rama, dia boiehiah meminta
Rama menembuskan (dengan anak panahnya) saiah sebatang pokok Mara yang tendapat di atas gunung. Sugniva memohon supaya Rama menembuskan saiah sebatang pokok Mara danipada tujuh batang kesemuanya dengan

sekaii panah. Apabiia Rama memanah, anak panahnya


menembusi kesemua tujuh batang pokok Mana dan juga tujuh dunia di patala dan kembati ke tarkasnya (quiver). Sugniva mengakui kekuatan Rama dan menenimanya seba-

gal penyeiamat. Rama juga tennampak setonggok tuiang dan bertanya tentangnya. Sugniva mencenitakan penistiwa pertempunan antana Vail dengan Dundubhi (Tuntupi). Daiam pertempunan
itu Vail teiah membunuh Dundubhi dan membuang bangkai-

nya di pensekitanan pondok Mahanesi Matanga (Matankan), yang menyumpah Vaii dengan meianangnya masuk ke dalam kawasan Gunung Rsyamuka. Rama menyenu Laksmana supaya membuang ionggokan tutang Dundubhi. Laksmana menunjukkan kekuatannya dengan menendang kesemua tuiang itu dengan ibu jani kakinya, menyebabkan ionggokan tuiang itu sampai di Brahmaioka (Pinamaiokam) dan kemudian jatuh ke bumi.9
7 8 9 RV, IV,3, hIm. 15,515,2530,2930,3768,70. AK, IV,3, hlm.729;RK, IV,4, hIm. 12,1520. RK,iV,5,hlm.116.

102

PERTEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

Seterusnya Sugniva menempatkan di hadapan Rama banang-banang yang dibuang oieh Sita (Cital) sewaktu dma diianikan oieh Ravana. Rama menangis kenana sedih dan pengsan sebanyak dua kail. Sugniva menyedankan Rama danipada pengsan dan menenangkannya dengan benjanji bahawa dia tidak akan benehat seiagi dia tidak dapat mencani Sita senta menyenahkannya kepada Rama.1 Hanuman menyatakan bahawa Vail mesti dihapuskan teniebih dahuiu supaya Sugniva dapat memiiiki takhta Kenajaan Kiskindha dan mengumpuikan tentena yang besan untuk mencani Sita serta menyenang musuh. Rama bensetuju, iaiu meneka ke Kiskindha bensama-sama dengan Sugniva.11 Di Kiskindha, sepertimana yang dmnancangkan oieh Rama, Sugniva mencabar Vail. Semasa Vail keiuan, isteninya Tana (Tanal) cuba menasihatmnya supaya tidak bentempun dengan Sugniva kerana Tana mendengan benita bahawa Rama sudah bensekutu dengan Sugniva. Vail tidak mempeduilkan nasihat isteninya, iaiu menyenu isteninya supaya jangan mempencayai benita yang didengannya kenana menunut Vail, dia pennah mendengar bahawa Rama adaiah onang yang jujun dan adli. Penistiwa pertempunan Vail dan Sugniva hampin sama dengan RV. Kecuaii daiam RK, Sugniva sendini memakal kaiungan bunga berserta tumbuhan menjaian untuk membezakannya danipada Vail. Seteiah memakai kaiungan tensebut, Sugniva sekaii iagi mencaban Vail. Apabita Vail menangkap, menjunjung Sugniva dengan tujuan menghantuknya di batu, Rama memanah dada Vail dan bensembunyl di sebuah ternpat yang tidak dapat diiihat oieh Vail. Vail benasa teniaiu halnan dan benhenti sebentan untuk mengawai din. Dia kemudian mengeluankan anak panah dan dadanya. Dengan tenaga yang semakin benkunangan, Vail meiihat dengan teilti dan membaca narna Rama pada anak panah itu; dia arnat tenkejut.12 Seterusnya Vail rnenuduh Rama menosakkan nama balknya dengan penbuatannya yang tidak benani itu, laitu menye10 AK, IV, 6, hIm. 2 18. 11 Ibid., hIm. 27 35.

12 AK, IV, 7, hIm. 8 35, 4382.

103

I-IIKAYAT SERI RAMA

rang cuni untuk membantu sekutunya SugniVa. Rama menyatakan bahawa adaiah menjadi tanggungjawabnya untuk membantu SugniVa dengan membunuh Vail, kenana Vail
membuat kesaiahan membuang adiknya SugniVa serta

menampas isteni adiknya. Vail ingin mengetahul mengapa Rama tidak benhadapan dengannya semasa memanah. Laksmana menjawab bahawa Rarna memanah curl Vail untuk
memenuhi janjinya kepada SugniVa. Sekinanya Rama benha-

dapan dengan Vail, rnungkin Vail juga akan membuat penmintaan yang sama sepenti SugniVa kepada Rama; ml akan mengeilnukan Rarna daiam menjaiankan tanggungjawabnya.
Seteiah memahami makna yang tensinat daiarn penbuatan

Rama, Vail memohon maaf kepada Rarna dan rnemohon kepada Hanuman dan SugniVa supaya membantu Rama daiam usahanya untuk mendapatkan Sita semuia. Kemudian Vail rnempertanggungjawabkan anaknya Angada (Ankatan) kepada Rama, iaiu meninggai dunia. Apablia dia meiepaskan anak panah Rama yang dipegangnya, anak panah itu menembusi badan Vail, tenggeiam di daiam am yang suci, dan akhinnya kembail ke tankas Rama.13 Tana isteni Vail menatapi kematian suaminya. Angada menjaiankan upacana pengebumian bapanya.4 Atas anahan Rama, Laksmana meiaksanakan upacana pertabaian SugniVa sebagal naja Kiskindha.15 Versi Hikayat Sri Rams (HSR) HSR1 puia memaparkan kisah Hanuman (Hanumat) yang membuat keputusan untuk mencani bapanya, tetapi datuknya Sang Pendana menasihatinya supaya pengi menemul wail (Baiya Raja). Daiarn penjaianan, Hanuman tenasa iapan, iaiu dma memanjat pokok asam jawa dan memakan buahnya. Hanuman ternampak Laksmana (Laksamana) duduk di
bawah pokok itu tanpa bengenak-genak, memangku kepaia

13 14 15 15

Ibid., him. 929, 101 11, 11228, 13761. Ibid., him. 16479. RK,iV,8,him.25. HSR. Rye, hIm. 1079; ZIESS, him. 52. Bahagian cerita setakat ni tidak terdapat daiam HSR. She dan HSR. kr.

104

PERTEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

abangnya Rama (Sni Rama) yang sedang tidun di pangkuannya. Dengan tujuan untuk mengganggu kedua-dua adikbenadik ml, Hanuman membaiing daun dan buah ke anah

meneka. Dia tidak benjaya mengganggu meneka, tetapi benjaya meianikan tiga batang anak panah Rama dan menyembunyikan din di sebailk daun-daun pokok asam jawa. Laksmana mengejutkan Rama dan membenitahu apa yang

beniaku. Oleh sebab Laksmana tidak dapat menunjukkan Hanuman yang duduk di atas pokok yang tinggi, dia memuja
Dewata Muila Raya yang mengecutkan pokok itu menjadi

nenek. Apablia Hanuman dapat diiihat, Rama mengenailnya sebagal anaknya bendasankan subang yang tencucuk di teilnganya dan membenitahu hai ml kepada Laksmana. Kemudian Hanuman tunun dan pokok, iaiu membenitahu nama dan ketununannya. Hanuman menyatakan kesediaannya untuk mengikut Rama. Rama menyenu Hanuman pengi kepada Vail, tetapi blia-blia sahaja Rama mengenangnya Hanuman akan menjeima di hadapan Rama. Apablia Rama
dan Laksmana menenuskan perjaianan, Hanuman pengi ke

istana Vail. Di sana dia disambut dengan penuh penghonmatan. Pada suatu hani,17 apablia Rama benasa dahaga, dma menganahkan anak panahnya18 untuk mencani am, iaiu meiepaskannya. Laksmana membawa am dan menasa am itu seperti rasa air mata. Rama mempercayai bahawa air itu adaiah dan anak sungal yang tenhasli danipada air mata seseonang. Rama dan Laksmana menyusunjaian anaksungai

17 NSA. Aye, hIm. 109 12; NSA. She, hIm. 88 95; ZIESS, hIm. 534. 18 Menurut HSA. She dan NSA. Ikr, Laksmana mengikut anak panah Rama dan membawa air dan sebatang sungai; air tersebut berbau hanyir. Dengan mengikuti sungai tersebut, Aama dan Laksmana sampai di suatu kolam di atas gunung. Di tebing kolam itu, terdapat timbunan tulang ikan yang seperti bukit. Di sana mereka menemui raksasa yang bernama Dati Janggala (Dati Cenggaia dalam NSA. Ikr). Aaksasa ni mengenaii Aama yang berketurunan Mahabisnu (Dewa Visnu), warna kulitnya seperti warna kulit Aama (warna sepenti buah zamrud iaitu biru, dalam HSR. Ikr). Akhirnya raksasa tersebut menyeru Rama dan Laksmana supaya mengikut jalan di sebelah kanan gunung tersebut. Dengan mi, Rama dan Laksmana sampai di kaki gunung itu. Siia lihat HSA. She, hIm. 958; ZIESS, hIm. 53; HSR. kr, hIm. 1745.

105

HIKAVAT SEAl RAMA

tersebut dan sampal di suatu gunung, di sana meneka tennampak Sugniva sedang bencucuran dengan am mata.1Apablia ditanya mengapa dma menangis, SugniVa membenmtahu bahawa abangnya menampas isteninya dan membuangnya di sana. Apablia SugniVa dibenitahu tentang siapa Rama dan Laksmana, dan apa yang teiah menimpa meneka, SugniVa
menawankan penkhidmatannya untuk membebaskan Sita (Sita Dewi), dengan syanat meneka membantunya menjadi pemenintah Lagunkatagmna dengan mengusin abangnya.

Rama bersetuju. SugniVa2o ingin menguji kekuatan Rama untuk memastikan sama ada dia dapat mengaiahkan Vail yang pennah menumpaskan raksasa RaVana (Rawana) dan Katibihara.21 Rama dan Laksmana dibawa ke satu hutan yang dipenuhi pokok iontar. Atas penmintaan SugniVa, Rama menumbangkan seiunuh pokok di daiam hutan tensebut dengan anak panahnya yang bennama Gandiwati.22 Di daiam hutan yang satu iagi, Rama dan Laksmana tennampak tujuh batang pokok nangka yang besar-besan, tumbuh di beiakang seekon uian yang amat besan. Pokok itu keii-

hatan sepenti satu ganisan iunus apablia uian itu bergenak iunus memanjang dan meiengkung apabila uian itu meilngkan. Sekaii iagi atas penmintaan Sugniva, Rama membuat uian
19 Mengikut NSA. She dan NSA. kr, setelah Laksmana membawa air, Aama dan Laksmana duduk di bawah sebatang pokok asam jawa. Aama meletakkan kepalanya di atas pangkuan Laksmana dan tidur seiama empat han dan empat maiam, tetapi Laksmana tidak bergerak sedikit pun. Sugriva yang berada di atas pokok tersebut melihat niiai kasih sayang Laksmana terhadap abangnya Rama, lalu dia menangis. Setitik air mata Sugriva terjatuh ke dada Aama dan Rama pun terjaga. Menyangka bahawa Laksmana yang sedang menangis kerana ternaksa mengharungi penderitaan dengan mengikutnya, Rama lalu n.eminta Laksmana pulang ke istana dan membiarkan dirinya meneruskan perjalanan itu sendirian. Laksmana tidak bersetuju dengan cadangan Rama yang tidak adil baginya, lalu menyembah Dewata Mulia Raya untuk membuktikan kebenaran. Seketika itu juga, daun pokok asam jawa yang besar-besar itu iuruh dan daun-daun yang kecil tumbuh (seperti daun pokok asam sekarang). Dengan itu kelihataniah Sugriva yang berada di atas pokok itu. Sugriva pun turun dan pokok dan menemui Aama. Sila hhat HSR. She, him, 10495 dan NSA. kr, hIm. 1756. 20 HSR. Aye, hIm. 1124; NSA. She, him. 10697; ZiESS, him. 55. 21 Kati Bucara, mengikut HSR. Ikr, him. 177. 22 Episod mi tidak terdapat di daiam NSA. She dan NSA. kr.

106

PERTEMUAN AAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

itu bengenak iunus memanjang dengan menendang uian itu, iaiu menghancunkan ketujuh-tujuh batang pokok nangka dengan sebatang anak panah yang kemudian dengan sendini kembail kepada Rama. Di hutan yang satu iagi, ketiga-tmga meneka sampal di suatu tempat yang tendapat ionggokan tuiang naksasa Katibihana yang dibunuh oieh Vail. Apablia SugriVa meminta Rama membuang ionggokan tuiang itu dengan anak panah, Rama menendang nangka tuiang Katibihara dengan ibu jan kakinya, bukan dengan anak panah. SugniVa23 mencaban Vail untuk beniawan dengannya. Mendengar cabaran SugniVa, Vail menyedani bahawa adiknya mencabannya dengan sokongan seorang penwina yang amat kuat. ,Vaiau bagaimanapun, Vail menenima cabanan adiknya. Daiam pertempunan itu, Vail membeiasah adiknya dan menghantannya kembail kepada Rama daiam keadaan yang amat menyedihkan. SugniVa menuduh Rama sebagal pengkhianat kenana tidak membunuh Vail sebagaimana yang teiah dijanjikannya. Tetapi Rama menyatakan bahawa dia tidak dapat membezakan antana SugriVa dengan Vail. Setenusnya, Rama meililtkan sebatang akan pada badan SugniVa, untuk membezakannya danipada Vail. Apablia pertempuran benmuia buat kail kedua, Rama memanah Vail, tetapi Vail dapat menangkap anak panah Rama, iaiu benkata kepada Rama bahawa adaiah mudah baginya membebaskan Sita sekinanya Rama membenitahunya. Kemudian Rama meminta Vail mengembailkan anak panahnya. Namun Vail mengatakan bahawa anak panah itu adaiah kepunyaan Mahabisnu (Dewa Visnu) dan adaiah kepunyaan Rama yang sebenannya, oieh sebab Rama adaiah penjeimaan Mahabisnu. Oieh itu anak panah itu akan tetap mengenal sasanannya. Kemudian Vail meiempankan anak panah tensebut ke bumi. Anak panah itu tenbang ke iangit dan membeiok kembail menembusi badan Vail. Vail mempentanggungjawabkan isteni dan dua onang anaknya, laitu Sri Angada dan Anlia, kepada Rama. Dia juga sempat meminta Hanuman membantu Rama, kemudian meninggai dunia. Seteiah kematian Vail, dan badannya (kepaianya, daiam
23 HSR. Ave. him. 1147; NSA. She, him. 1002; ZIESS, hIm. 56.

107

HIKAVAT SERi RAMA

HSR. She dan HSR. ikn) tenbit cahaya sepenti iangit pada waktu petang (dmkatakan seperti batang nylun, daiam HSR. She dan HSR. ikr) hingga ke iangit. Seteiah Vail dikebumikan, Rama bensama-sama Laksmana dan SugniVa tiba di Lagunkatagina. Rama menjadi pemenintah Lagunkatagmna, dan seiepas bebenapa lama Rama teiah meiantlk SugniVa puia sebagal pemenmntah Lagurkatagmna.24 Kesimpuian 1. Daiam RV, SugniVa tennampak Rama dan Laksmana yang tmba di Gunung Rsyamuka. Dia menjadi takut kenana menyangka bahawa mereka adaiah onang-onang yang dihantar oieh Vail untuk membunuhnya, tetapi Hanuman teiah menenangkannya. RK menyebut bahawa SugniVa menjadi takut apabiia meiihat Rama dan Laksmana yang tiba di Gunung Rsyamuka, iaiu menyembunyikan din di daiam sebuah gua.25 Kisah yang seumpama mi tidak tendapat daiam HSR. Menurut HSR,26 Hanuman yang teiah benada di atas pokok asam jawa, cuba mengganggu Rama yang sedang tidun di pangkuan Laksmana, di bawah pokok tersebut, dengan membaiing daun senta buah asam ke arah meneka. Kemudian Hanuman meianikan tiga batang anak panah Rama dan bensembunyl di atas pokok yang tinggi. Rama dikejutkan oieh Laksmana dan dengan doa Laksmana, Dewa Muiia Raya mengecutkan pokok itu menjadi pokok nenek,27 maka dapatiah diiihat Hanuman. Penistiwa yang seumpama ml tidak tendapat dalam RV ataupun RK. Tetapi menunut A. Zieseniss,28 daiam karya Padmapurana yang dituils pada abad ke-lO M. (Pata!akanda 112), Rama dan Laksmana benehat di bawah seba-

2.

24 25 26 27

NSA. Ikr, hIm. 180, 184. RV, IV, 2; RV(HPS), II, hIm. 171 2; RK, IV, 2, hIm. 1 2. NSA. Aye, hIm. 107 9; ZIESS, hIm. 52. Dipercayai bahawa sejak itu, pokok asam jawa menjadi renek. Sila lihat, ZIESS, hIm. 52. 28 ZIESS, hIm. 143; Narasimhachar, D.1. 1939. The Jaina Aamayanas, Indian Historical Quarterly. Vol. 15, no. 4, hIm. 527, 577.

108

PERTEMUAN AAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

3.

tang pokok. Rama meietakkan kepaianya di atas pangkuan Laksmana. Hanuman yang menyenupai nupanya yang kecli membaiing buah dan kaiungan bunga (dan pokok) ke anah Laksmana. Daiam RV,29 sebagal utusan SugniVa, Hanuman menyenupal seonang pentapa dan mempenkenaikan din kepada Rama dan Laksmana sebagal utusan SugniVa yang teiah dibuang oieh abangnya VaF. Seteiah Laksmana membenitahu tujuan kedatangan meneka, Hanuman bentukan kembail kepada nupanya yang asai dan membawa Rama dan Laksmana bentemu dengan SugniVa. RK3menyatakan bahawa Hanuman menyerupai seonang munid dan tenilhat Rama dan Laksmana. Di daiam hatmnya, dia rnenyangka bahawa meneka keiihatan sepenti penwina yang bensifat kedewaan. Hanuman memperkenaikan dininya sebagal anak Anjana dan Dewa Vayu senta utusan SugniVa. Seteiah Laksmana menenangkan tujuan kedatangan meneka, Hanuman bentukar kembaim kepada rupanya yang asai dan pengi untuk membawa SugniVa. Penistiwa yang sepenti ml tidak tensebut daiam HSR, dan daiam HSR, Hanuman tidak digambankan sebagal utusan SugniVa. HSR menyatakan bahawa Rama mengenail Hanuman sebagal anaknya apablia tenpandang subang di teiinga Hanuman. Penistiwa ml tidak terdapat daiam RV dan RK, tetapi menunut A. Zieseniss, dalam Padmapurana (abad ke-lO M.) Hanuman juga kundalin (memakal subang), dan beiiau benpendapat bahawa tradisi ml mungkin diikuti oieh pengarang HSR.31 Menunut HSR,32 Hanuman ingin mengikut Rama, tetapi Rama memintanya pengi kepada Vail dengan menyatakan bahawa pada blia-blia masa sahaja jika Rama

4.

5.

29 RV, iV, 35; AV(HPS), H, hIm. 1738. 30 AK, IV, 2 hIm. 49,1432,35. 31 NSA. Aye, hIm. 107 9; ZIESS, hIm. 52, 143; Narasimhachar, D.L. 1939, op. cit., hIm. 527, 577. 32 NSA. Aye, hIm. 1079; ZIESS, hIm. 52.

109

NIKAVAT SEAl RAMA

6.

7.

mengenang Hanuman, dia akan menjeima di hadapannya. Setenusnya, Hanuman sampam di istana Vaii dan dma teiah disambut dengan balk. Penistiwa mi juga tidak tendapat daiam RV dan RK. Daiam HSR. Rye, Laksmana yang mengikut anak panah Rama, memperoieh air dani sebatang anak sungal. Rama mendapati bahawa nasa air sungal tensebut seperti air mata. Meneka menyusun anak sungai itu dan menemul Sugniya yang sedang bencucunan dengan air mata sehinggakan danipada air matanya itu, tenhasli sebatang anak sungai.33 Penistiwa yang seumpama ml tidak tendapat daiam RV mahupun RK, tetapi tendapat daiam cenita Rama yersi Tibet yang bentanikh antara abad ketujuh hingga kesembiian Masihi. Menunut Vensi Tibet, dalam penjaianan mencani Sita, Rama dan Laksmana tennampak sebatang anak sungal yang airnya berwarna hitam. Rama mengetahul bahawa am anak sungal tersebut adaiah air mata. Mereka menyusun anak sungai itu dan mendapati ailnan tensebut adaiah hash danipada air mata dan air hidung Sugniya.~~ HSR. She dan HSR. ikn35 puia menyatakan bahawa Rama tidun di pangkuan Laksmana di bawah sebatang pokok. Sugniva yang sedia ada di atas pokok itu berasa tenhanu meiihat perasaan kasih sayang antara Rama dengan Laksmana, iaiu menangis. Air mata Sugniva menitis ke dada Rama. Rama yang menyangka Laksmana menangis kenana kesengsaraan mengikutnya, meminta Laksmana kembaii ke istana. Seteiah Laksmana menyembah Dewata Muila Raya supaya membukilkan kebenanan, daun pokok asam jawa yang besar-besar iuruh dan daun yang kecli (sepenti sekarang) tumbuh.3 Apablia mi beniaku, mereka tennampak Sugniva yang sedang menangis di atas pokok. Peristiwa mi tidak disebut daiam RV dan RK.

33, NSR. Aye, hIm. 109

12; ZIESS, hIm. 53. 34 Aaghavan, V. 1975, op. oft, hIm. 12, 189. 35 NSA. She, him. 95 8; ZIESS, him. 53 4; NSA. Ikr, hIm. 175 6. 36 Ada kepercayaan bahawa sejak itulah daun pokok asam jawa kecii-kecii seperti sekarang. Sila lihat, ZIESS, hIm. 53.

110

PEATEMUAN AAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

Menunut V. Raghavan, gambar-gamban di tapak dua buah kuli Dewa SiVa di Prambanam (abad ke-lO M.) dan Panataran di Jawa, menggambankan episod SugniVa sedang duduk menangis di atas sebatang pokok. Laksmana yang pengi mencani am untuk Rama yang ietih, tidak menemul am, tetapi akhinnya dapat mengumpuikan air yang menitis ke bawah di daiam tankasnya dan membawanya kepada Rama. Meneka mendapati am itu adalah air mata. Apablia dicani, meneka menemul SugniVa sedang menangis di atas sebatang pokok.37 8. Tentang adegan Rama menyuruh Laksmana bailk ke istana daiam HSR,~8 ada pensamaan dengan yang terdapat daiam Padmapurana yang bertanikh abad ke-lO M. (Srshtikanda, Bab 27 28). Dikisahkan bahawa pada suatu han, Laksmana membenitahu Rama bahawa dia teiah bosan berkhidmat sebagai pembantu Rama dan Sita, dan iebih suka puiang danipada mengikut meneka ke dalam hutan seumur hidupnya. Rama menenangkannya dan meneruskan perjaianan ke daiam hutan bensama-sama Laksmana dan Smta.39 9. Daiam HSR dan RV, Sugniva sendini mencenitakan kisah penmusuhannya dengan abangnya Vail sehingga penistiwa pembuangannya kepada Rama.4Tetapi daiam RK, Hanuman yang mencerltakan kisah penmusuhan Vail dan SugniVa serta pembuangan SugriVa oieh abangnya kepada Rama.41 10. Menunut HSR,42 seteiah mengetahul tujuan kedatangan Rama dan Laksmana, SugniVa menawarkan penkhidmatannya untuk membebaskan Sita dengan syarat Rama membantu Sugniva menjadi pemenintah Lagurkatagina

37 38 39 40

Aaghavan, V. 1975, op. cit., hIm. 100, 102. USA. She, hIm. 958; ZIESS, hIm. 534; NSA. Ikr, hIm. 176. Aaghavan, V. 1973, op. cit., hIm. 55. HSR. Aye, hIm. 10912; NSA. She, hIm. 958; ZIESS, hIm. 534; NSA. lkr, hIm. 176. 41 AK, IV, 3, hIm. 356. 42 NSA. Aye, hIm. 10912; NSR. She, him. 95a; ZIESS, hIm. 534; NSA. Ikr, hIm. 176.

111

HIKAVAT SERI AAMA

dengan mengusin abangnya Vail. Rama bersetuju. Dalam seteiah Hanuman membenitahu tujuan kedatangan RV,~3 Rama dan Laksmana, SugniVa dan Rama berjabat tangan di hadapan api sebagai saksi kepada pakatan mereka untuk saiing toiong-menoiong antana satu sama iain. Tetapi mengikut RK atas permintaan Rama, Hanuman mencenitakan sebab pembuangan Sugniva oieh abangnya Vail serta kisah Vail menampas isteni Sugniva. Apabiia mendengan itu, Rama menjadi tenialu manah iaiu benjanji untuk membunuh Vaii dan mengembaiikan isteni Sugriva. 11. Menurut ~ Rama menunjukkan barang kemas Sita kepada Laksmana. Laksmana hanya mengenaii geiang kaki Sita kenana dia tmdak pernah meiihat bahagian tubuh Sita yang lain, kecuaii kaki. Daiam RK46 juga tendapat peristiwa yang sama.7 Tetapi episod yang seumpama ml tidak tendapat daiam HSR. 12. DatamRV,48 Sugriva mencenitakan kepada Rama tentang peperangan Vail dengan Mayavi yang membawa kepada pembuangannya. Sugniva juga mencenitakan tentang peperangan Vail dan Dundubhi, dan tentang Vail membuang bangkai Dundubhi di sekitan kawasan pondok Maharesi Matanga yang menyumpah Vail dengan meianangnya masuk ke daiam kawasan itu. Seiepas ituiah Sugniva bercadang untuk menguji kekuatan Rama.

43 44 45 46 47

AV, IV, 5; RV(NPS), II, hIm. 1779. AK, IV, 3, hIm. 35 68, 70. Ibid., 6; AV(NPS), II, him. 180 1. AK, IV, 6, him.24. Kisah Sita membuang barang kemasnya semasa dia diculik oleh Ravana juga terdapat dalam salah sebuah sajak Tamil zaman Sangam yang beN tarikh abad kedua Masihi hingga abad ketiga Masihi, iaitu dalam sajak ciptaan Unpoti Pacunkutaiyar (Puram: 378). Disebut bahawa semasa raksasa menculik Sita, Sita membuangkan barang kemasnya ke bumi. Sekumpulan Vanara mengambil barang tersebut, lalu salah pakainya. Penyajak menggunakan peristiwa mi sebagai perumpamaan dalam sajaknya. Sila lihat, Purananuru, 378: Purananuru. Teks disertai dengan ulasan oleh U.Ve. Caminataiyar 1956. Madras: Kabeer Printing Works, him. 564 dan juga S. Vaiyapuri Piiiai, op. cit., hIm. 4, 16 22. 48 AV, IV, 8 11; AV(HPS), Ii, hIm. 183 95.

112

PERTEMUANRAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGAIVA

Menunut RK,49 seteiah Rama benjanji untuk membunuh Vail dan mengembalikan isteni SugniVa, SugniVa bertanya pendapat pana penasihatnya; iaiu Hanuman membenitahu bahawa Rama adaiah penjeimaan Dewa Visnu dan akan tetap dapat mengaiahkan Vail. Oieh itu Sugniva mencadangkan kekuatan Rama diuji. Tetapi daiam HSR penistiwa yang seumpama ml tidak ada, sebaiiknya disebut kisah tentang ujian kekuatan. 13. Menunut HSR, RV, dan AK, Sugniva ingin menguji kekuatan Rama.5 Daiam HSR, Rama menghancunkan tujuh batang pokok nangka yang tumbuh di beiakang seekon uian yang besan dengan sekaii panah, dan anak panah itu kembail semuia ke tankas Rama.51 Penistiwa ml mungkmn bensamaan dengan penistiwa yang disebut daiam RV dan RK. Daiam RV, anak panah Rama menembusi tujuh batang pokok saia dan juga sebuah gunung, bumi, dan akhmnnya kembali ke tankasnya. Daiam RK, anak panah Rama menembusi tujuh batang pokok mana dl atas gunung serta tujuh dunia di pata!a dan kembaii ke tankasnya.52 14. Daiam HSR, muia-muianya Rama menumbangkan seiunuh hutan yang dipenuhi pokok iontan. A. Zieseniss menganggap penistiwa ml sebagai penistiwa cedokan yang ditokok tambah danipada peristiwa Rama memanah menembusi tujuh batang pokok yang tensebut daiam RV.53 15. HSR54 puia menyatakan bahawa untuk meyakinkan SugniVa, Rama menumbangkan seiunuh hutan pokok iontan, menghancurkan tujuh batang pokok nangka yang
49 AK, IV, 3, hIm. 68, 70, 72 9. 50 NSA. Aye, hIm. 1124; NSA. She, hIm. 98 100; ZIESS, him. 55; NSA. Ikr, hIm. 177; RV, IV, 11; AV(HPS), II, hIm. 1935; AK, IV, 3, hIm. 79, AK, IV, 4, hIm. 1 2. 51 NSA. Rye, hIm. 1124; NSA. She, hIm. 98 100; ZIESS, hIm. 53; NSA. Ikr, hIm. 177. 52 AV, IV, 12; AV(NPS), II, hIm. 1956; AK, IV, 4, hIm. 2 17. 53 NSA. Rye, hIm. 1124; ZIESS, hIm. 146. 54 NSA. Aye, him. 1124; NSA. She, hIm. 98 100; ZiESS, hIm. 55; NSA. Ikr, him. 177.

113

HIKAVAT SEAl RAMA

tumbuh di belakang seekon ular yang besan, dan menendang Ionggokan tulang Katibihara. Menurut RV,55 Rama meyakinkan Sugriva dengan memanah menembusi tujuh batang pokok, sebuah gunung, dan dunia, dan menendang ionggokan tulang Dundubhi dengan ibu jan kakinya. Tetapi menunut RK,55 Rama meyakinkan SugniVa dengan hanya memanah menembusi tujuh batang pokok mara dan tujuh dunia di patala. 16. Menunut RK~~ Rama teniihat selonggok tulang dan atas penmintaannya, Sugniva menerangkan kisah pepenangan Vail dengan Dundubhi serta sumpahan Mahanesi Matanga yang meianang Vail masuk ke kawasan Gunung Asyamuka kerana dia membuang bangkai Dundubhi di sekitar pondok Mahanesi Matanga. Setenusnya, atas anahan Rama, Laksmana menunjukkan kekuatannya dengan menendang Ionggokan tulang Dundubhi dengan mbu Jan kakinya; ioriggokan tulang itu terbang sampai di Brahmaioka dan jatuh ke bumi. Penistiwa Laksmana menendang Ionggokan tuiang Dundubhi hanya terdapat daiam RK. 17. Dalam }-ISR, RV, dan RK5atas eadangan Rama, Sugriva mencaban abangnya Vail benlawan. Daiam pertempuran Itu Vail membeiasah SugniVa yang ian kepada Rama. SugniVa menceia Rama kenana tidak menepati janji untuk memanah Vail ketika Sugriva beniawan dengannya. Rama menyatakan kesukanannya untuk membezakan antana Vail dengan SugniVa. Seteiah itu, SugniVa mencaban abangnya sekali iagi, kali ml dengan tanda di tubuhnya untuk membezakannya daripada VaIi. 18. Daiam HSR,5~Rama meiiiltkan akan pada badan
AV, IV, 12; AV(NPS), II, hIm. 1956. AK. IV, 4, hIm. 3 17. AK, iV, 5, hIm. 1 16. HSA. Aye, hIm. 1147; NSA. She, hIm. 1002; ZIESS, hIm. 56; NSA. lkr. hIm. 18; AV, IV, 124; AV(HPS) II, him. 196200; AK, IV, 7, hIm. 113, 22 45, 60 1. 59 NSA. Aye, him. 114 7; NSA. She, hIm. 100 2; ZIESS, hIm. 56; NSA. ikr, hIm. 178. 60 Menurut USA. Ikr, Rama rnenyapukan air pinang di bahagian beiakang 55 56 57 58

114

PERTEMUAN AAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

SugniVa sebagal tanda untuk membezakannya danipada Vail. Dalam RV,6~atas cadangan Rama, Laksmana membuat suatu kaiungan danipada tumbuhan menjaian dan bunga, iaiu mengaiungkannya di iehen Sugriva sebagal tanda untuk membezakannya danipada Vail. Tetapi menunut RK,62 SugniVa sendiri memakai kaiungan yang dibuat danipada tumbuhan menjaiar dan bunga. 19. Menunut HSR,3 apabiia SugniVa mencabar Vail beniawan, Vail menyedani bahawa SugniVa mencabannya dengan sokongan seorang perwira yang amat kuat. Namun begitu, Vail menenima cabanan adiknya. Motif mi mungkin berkaitan dengan motif dalam AK apablia Tara isteri Vail cuba menghaiang suaminya supaya tidak bentempur dengan SugniVa kerana dma mendapat benita bahawa Rama sudah bensekutu dengan SugniVa. Tetapi Vail menoiak nasihat isterinya dengan benkata bahawa Rama adaiah orang yang jujun dan adli. Tetapi daiam RV apablia pentama kaii SugniVa mencaban, Vail tidak mengetahul bahawa dma sudah bersekutu dengan Rama.4 20. Daiam HSR, RV, dan AK, SugniVa mencabar abangnya beniawani buat kaii kedua, iaiu meneka pun bertempur.65 Periu dibeni perhatian bahawa daiam RV, sebeium Vail keiuar bertempur dengan adiknya SugriVa, Tara membenitahunya tentang persekutuan Rama dengan SugriVa. Tetapi Vail menoiak haiangan isteninya dengan berkata bahawa Rama adaiah onang yang maha adii.66

61 62 63 64 65 66

Sugriya untuk membezakannya daripada Vali. Sila lihat NSA. Ikr, him. 178. AV, IV, 12; AV(NPS), II. hIm. 1978. AK, IV, 7, hIm. 61. NSA. Aye, him. 1147; NSA. She, him. 1002; ZIESS, hIm. 56; NSA. kr, him. 178. AK, IV, 7, him. 22 36; RV, IV, 12; AV(NPS), II, hIm. 1967. NSA. Rye, hIm. 1147; NSA. She, hIm. 1002; ZIESS, hIm. 56; NSA. Ikr, hIm. 178; AV, IV, 14; AV(HPS), II, hIm. 2001; AK, IV, 7, him. 601. AV, IV, 15-6; AV(NPS), II, hIm. 201-4.

115

HIKAVAT SEAl AAMA

21. HSR6I mengisahkan bahawa Rama bensembunyl untuk memanah Vail ketika Vail bentempur dengan SugniVa. Tetapi anak panah Rama dapat dmtangkap oieh Vail. Penistiwa ml mungkin berkaitan dengan penistiwa daiam RK6S yang mengisahkan bahawa daiam pentempunan antana Vail dengan SugniVa, Rama memanah dada Vali; Vail mengawal dm1 iaiu mencabut anak panah di dadanya, dan tenkejut meilhat nama Rama pada anak panah tensebut. Tetapi menurut RV,69 daiam pertempuran antana Vail dengan SugniVa, Rama memanah dada Vail, iaiu Vail nebah ke bumi. 22. Menunut NSA?Vail menceia Rama seteiah menangkap anak panahnya dengan benkata bahawa sudah tentu dma yang iebih sesual membebaskan Sita jika dibandingkan dengan SugriVa. Penistiwa mi mungkmn benkaitan dengan penistiwa daiam RV dan AK, iaitu Vail menceia Rama kenana memanahnya secana bensembunyi.1 23. Daiam RV,72 Rama menenangkan bahawa Vail bensaiah kenana menampas isteri adiknya dan ituiah sebabnya dia dihukum oieh Rama. Vail menyesaii penbuatannya dan memohon maaf kepada Rama. Tetapi menunut RK/~ Vail tidak berasa tentenam, waiaupun Rama menenangkan kesaiahannya menampas isteni adiknya. Dma hanya menyedani kesaiahannya apabila Laksmana menenangkan bahawa sekmranya Rama benhadapan dengan Vail, mungkmn Vail juga akan memmnta bantuan Rama, dan mi akan menimbuikan kekeilnuan kepada Rama daiam menjaiankan tanggungjawabnya. Episod yang seumpama mi tidak disebut daiam HSR.

67 NSA. Aye, hIm. 1147; NSA. She, hIm. 1002; ZIESS, hIm. 56; NSA. Ikr, hIm. 178. 68 AK, IV, 7, him. 66 82. 69 AV, IV, 167; AVINPS), ii, him. 2056. 70 NSA. Aye, hIm. 1147; NSA. She, him. 1002; Z1ESS, him. 56; NSA. kr, hIm. 1779. 71 AV, IV, 17; RV(NPS), II, hIm. 206 10; AK. IV, 7, him. 84 99. 72 AV, IV, 18; AV(HPS), ii, hIm. 210 4. 73 AK, IV, 7, him. 10028.

116

PERTEMUAN AAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGAiVA

24. HSR~~ menyatakan bahawa Rama meminta Vail mengembaiikan anak panahnya. Tetapi Vail menoiak permintaan Rama dengan benkata bahawa anak panah itu adaiah kepunyaan Mahabisnu75 (Dewa Visnu), iaitu Rama sebagai penjelmaan Mahabisnu76 akan tetap dapat mengenal sasarannya. Seterusnya, Vail meiempankan anak panah tersebut yang terbang ke langit, tetapi kembaii semula menembusi badan Vail. Menunut versi Hindu, Rama memang dikatakan penjeimaan Dewa Visnu. Daiam RK~~ juga disebut bahawa seteiah Vail melepaskan anak panah Rama yang dipegangiiya, Ia menembusi badan Vali dan tenggeiam di daiam am yang suci dan kembail ke tankas Rama. 25. Menunut HSR,7 sebelum meninggai dunia, Vail mempertanggungjawabkan dua onang anaknya, laitu Sri Angada dan Anlia, senta isteninya kepada Rama dan mengarahkan Hanuman supaya membantu Rama. Penistiwa mi mungkmn berkaitan dengan penistiwa daiam RV79 dan RK~ yang mengisahkan bahawa sebeium meninggai dunia, Vail mempertanggungjawabkan anaknya Angada kepada Rama serta meminta Hanuman dan Sugniva membantu Rama daiam usahanya mencari Sita. 26. Menurut HSR,81 seteiah kematian Vail, dan badannya tenbit cahaya seperti iangit pada waktu petang hingga ke syurga.82 Kisah yang seumpama mi tidak ada daiam RV
74 NSA. Aye, him. 1147; NSA. She, hIm. 1002; ZIESS, hIm. 56; NSA. ikr, him. 179. 75 Maharaja Bisnu mengikut NSA. ikr, hIm. 179. 76 Aaksasa yang bernama Dati Cenggaia juga menyatakan bahawa Aama adalah cucu-cicit Mahabisnu (Dewa Visnu). Siia lihat NSA. She, him. 958; ZIESS, hIm. 53; NSA. Ikr, hIm. 1745. 77 AK, IV, 7, him. 161. 78 NSA. Aye, him, 1147; NSA. She, him. 1002; ZIESS, him. 56; NSA. ikr, hIm. 179. 79 AV, IV, 22; RV(HPS), ii, him. 220 2. 80 AK, IV, 7, hIm. 12938, 146, 15560. 81 NSA. Aye, him. 1147; NSA. She, hIm. 1002; Z1E5S, him. 56; NSA. ikr, him. 180. 82 Menurut NSA. She dan NSA. Ikr, setelah Vali meninggai dunia, dan kepaIanya (bukan badannya), terbit cahaya seperti batang nyiur (pokok keiapa) hingga ke syurga (langit). Sila lihat NSA. She, hIm. 100 2; ZIESS,

117

NIKAVAT SEAl AAMA

dan RK. Tetapi kisah yang hampmn sama tendapat daiam Mahabharata (VII, 91) iaitu ketika kematian Karna.3 27. Menurut HSR,4seteiah Vail dikebumikan, Rama menjadi pemenintah Lagurkatagina dan seteiah bebenapa iama kemudian, Rama melantik SugniVa sebagai pemenmntah Lagurkatagina. Dalam RV dan RK, SugniVa yang menjadi pemerintah Kenajaan Vanara (Kiskmndha) bukan Rama.85 28. Nama anak panah Rama daiam HSR iaiah Gandiwati. Mungkin nama mi berasal daripada nama Gandiva iaitu ibu panah Anjuna daiam Mahabharata.86 29. Penistiwa Tana isteni Vail meratap yang terdapat daiam RV dan AK81 tidak terdapat daiam HSR. Ringkasnya, tendapat tujuh episod yang hanya tendapat dalam RV dan RK (kesimpuian 1, 3, 11, 12, 23, 26, dan 29). Satu episod hanya tendapat daiam RK (kesimpuian 16). Dalam bab ml pada dasannya, kita dapat meiihat pensamaan antara HSR dengan RV dan AK (kesimpuian 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, dan 25); rangka cenita dasan ketiga-tiga vensi yang terlibat adalal, sama, seperti yang berikut: (a) Vail membuang admknya SugniVa dan merampas isteni nya. (b) Rama dan SugniVa membuat pakatan. (c) SugniVa menguji kekuatan Rama. Cd) Dengan sokongan Rama, SugriVa mencabar Vail beniawan. (e) Daiam pentempunan yang pertama, SugniVa gagai. (f) Rama membuat tanda untuk membezakan Vail danpada SugniVa.

him. 56; HSA. Ikr, him. 180. 83 ZIESS, him. 56, 147. 84 NSA. Aye, him. 1147; NSA. She, him. 1002; ZIESS, him. 56; NSA. ikr, him. 180 4. 85 RV, IV, 26; RV(HPS), II, him. 231 4; AK, IV, 8, him. 2 5. 86 ZIESS, him. 116. 87 AV, IV, 19 25; AV(NPS), Ii, him. 21531; AK, IV,?, hIm. 16277.

118

PEATEMUAN RAMA DENGAN HANUMAN DAN SUGRIVA

(g) Semasa Vail dan SugniVa bertempun, Rama bensembunyi memanah Vail. (h) Vail menuduh Rama. (I) Vail benasa menyesai kenana meianggar undangundang keadlian. (j) Vail mempertanggungjawabkan ahil keiuanganya (anak dan isteninya) kepada Rama. (k) SugniVa menjadi pemenintah Kenajaan Vanara (Lagunkatagina dan Kiskindha).
Waiau bagaimanapun, penganang HSR juga menunjukkan cini-cini yang tensendini yang agak ketana (kesimpulan 2, 4,5, 6,7,8, 14, 26, 27, dan 28) daiam kanyanya. Tendapat satu episod yang hanya ada pada HSR dan RV (kesimpuian 9). Danipada bab mi juga kita dapat mempenoieh suatu pandangan, laitu pengarang HSR bukan sahaja mempunyai pengetahuan tentang RV dan AK (meiaiui tnadisi lisan), tetapi mungkmn juga mempunyai pengetahuan tentang kanya yang iain sepenti Purana, Mahabharata, dan Vensi cerita Rama yang iamn yang mungkin dipenoieh danipada tradisi iisan.

119

PERJALANAN HANUMAN KE LANKA


Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) RV mengisahkan bahawa seteiah menjadi pemenmntah Kiskindha, SugniVa menikmati kesenonokan yang sepenuhnya dani segi wanita serta memmnum arak, dan meiupakan janjmnya pada Rama untuk membantu mencani Sita. Seteiah musim hujan, atas nasihat Hanuman, SugniVa menyenu Niia, penwina Vanara supaya mengumpuikan tentena Vanana. Rama yang saklt hati atas peniakuan SugniVa, menghantar Laksmana untuk mengingatkan Sugniva akan janjinya. Laksmana menemum SugniVa serta membidasnya kenana meiupakan janjinya. Tana menenangkan Laksmana dengan benkata bahawa walaupun Sugniva bennafsu, dia teiah benusaha untuk mengumpuikan tentena Vanana. SugniVa menemui Rama seteiah mengumpuikan tentena Vanana dan menyatakan kesediaannya. Sugniva menghantan tentenanya untuk mencani Smta seiama sebuian. Angada mengetual kumpuian Vanana tenmasuk Hanuman, Niia, dan Jambavan, yang menuju ke arah selatan. Rama membeni cincin bentandanya kepada Hanuman untuk ditunjukkan kepada Sita sebagal tanda pengenalan utusan Rama. Seteiah sebuian benlaiu, para penwira Vanana yang menuju ke anah utana, banat, dan timun puiang kenana tidak berjaya mencani Sita.1 Hanuman dan yang iainnya, daiam penjaianan mencani
I RV, IV, 30

47; RV(NPS), II, hIm. 249

90.

120

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

Sita, di seiatan masuk ke daiam sebuah gua yang bennama Rksabiia dan tidak dapat mencani jaian keiuar kenana keadaan di daiam gua itu geiap. Seteiah masuk sejauh empat batu ke daiam gua itu, meneka meilhat bangunan yang mndah-indah dan pokok yang benbunga emas senta menemui seonang pentapa wanita yang bennama SVayampnabha, pengawai taman tensebut. SVayamprabha dengan kuasa pentapaannya membantu Hanuman dan yang iainnya keiuan
dan gua.

Hanuman dan yang Iainnya sampal di pantal seiatan. Meneka benasa putus asa untuk mencani Sita dan berfikin untuk membunuh dm1 dengan cana beniapan danipada puiang
tanpa membawa benita tentang Sita. Sementana itu, Sampa-

ti, saudana Jatayu, terdengan nama Jatayu disebut oieh Angada yang menujuk kematian Jatayu seteiah berperang
dengan RaVana semasa menghaiang RaVana danipada men-

cuhk Sita. Atas penmintaan Sampati, Angada mencenitakan penistiwa kematian Jatayu.2

Sampati mencenitakan bagaimana buiu sayapnya diha-

nguskan oieh matahani apablia dia cuba meilndungi saudananya Jatayu daiam penenbangan meneka ke arah matahani.

Atas penmintaan Angada, Sampati menyatakan bahawa dia


dan anaknya Suparhva meilhat Sita dibawa tenbang oieh RaVana yang tinggai di Lanka yang tenietak 400 batu jauhnya menyebenangi iaut. Kemudian Sampati benkata bahawa buiu

sayapnya akan tumbuh apablia dia menemui utusan Rama; seiepas itu buiu sayap Sampati pun tumbuh sekail iagi.
Angada memanggli sesiapa yang dapat meiompat sejauh 400 batu menyebenangi iaut dan sampal di Lanka. JambaVan menyebut cenita keiahmnan Hanuman dan beberapa kunniaan yang dipenoiehnya danipada dewa-dewa tenmasuk kunniaan untuk Hanuman menjadi kebai. JambaVan

mendesak Ranuman membuktikan kekuatannya dengan


meiompat ke Lanka. Hanuman dengan segena menuju ke Gunung Mahendna dan membesankan dininya, bersedia untuk melompat ke Lanka.3

2 3

AV, IV, 507; AV(NPS), II, him. 293307. AV, IV, 58 67; AV (NPS). ii, hIm. 307 24.

121

HIKAVAT SEAl RAMA

Ketika Hanuman meiompat menyebenangi iaut, Gunung Mainaka timbul dan iaut dan meminta Hanuman benehat di atasnya. Hanuman menoiak penmintaan itu dan meneruskan penjaianannya. Atas permintaan makhiuk di keindenaan, ibu pana ulan yang bennama Sunasa menyerupai naksasa, iaiu menguji kekuatan Hanuman dan cuba meneiannya. Apabiia dia membuka muiutnya, Hanuman mengeciikan dinmnya serta masuk ke daiam muiutnya, iaiu keluan. Seterusnya, Hanuman membesarkan dininya semuia, iaiu menenuskan perjaianannya ke Lanka. Raksasa yang bennama Simhika timbui dani iaut dan cuba menangkap Hanuman dengan menangkap bayang-bayangnya, dengan tujuan untuk meneiannya. Tetapi Hanuman teiah meiunu ke daiam muiut naksasa itu dan membesarkan dinmnya senta mengoyakkan ususnya, iaiu keiuar. Raksasa itu meninggai dunia.4 Hanuman sampal di Lanka dan semasa cuba masuk ke daiam bandar, raksasa, laitu dewi pengawai bandar itu, menghaiang Hanuman masuk, tetapi Hanuman menoiaknya dengan buku iimanya, iaiu raksasa itu menayu supaya diampuni. Hanuman masuk ke daiam Lanka dan sampai di istana Ravana. Oieh sebab dia tidak menemul Sita di daiam istana, dma tenus mencari Sita sehingga sampal di Taman Asoka. Di Taman Asoka, Hanuman yang sedang duduk di atas pokok tennampak Sita duduk di bawah pokok yang dikeiiiingi oieh para naksasa. RaVana pergi ke sana dan cuba memikat hati Sita dengan kekayaan, kekuasaan, dan keseiesaan, dan maiah mengugut juga. Tetapi Sita menoiaknya sama sekaii dan menyangka bahawa Rama akan membunuhnya. Seteiah Ravana meninggaikan Taman Asoka, pana naksasa muia mengganggu Sita yang akhmnnya ditenangkan oieh Tnijata, anak perempuan Vibhisana. Tnijata juga menyatakan bahawa dia bermimpi Rama dan Sita disatukan, manakaia RaVana diiiputi oieh minyak dan dibawa ke wiiayah maut. Sita juga meiihat bebenapa petanda balk seperti keiopak mata kinmnya tenkedip. Dan atas pokok, Hanuman menyanyikan iagu kebesanan
4

AV, V. 1; AV(NPS), ii, hIm. 32738. 122

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

Rama dengan merdu. Sita yang mendengan nyanyian itu tennampak Hanuman yang benada di atas pokok. Hanuman iaiu turun dan pokok; atas penmintaannya Sita memperkenaikan dininya dan ingin mengetahui tentang Rama. Hanuman mencenitakan segaia yang beniaku dan menunjukkan cincin Rama kepada Sita. Hanuman bencadang untuk memikui Sita menyebenangi iaut menemul Rama. Sita menoiak cadangan Hanuman kerana dia ingin Rama mempenoieh kemegahan kenana menyeiamatkannya seteiah menumpaskan pana naksasa, dan Sita sendini tidak akan menyentuh sesiapa pun kecuail Rama. Hanuman memuji budi dan kesopanan Sita dan memohon sesuatu sebagal tanda untuk dibeni kepada Rama. Sita menyerahkan banang kemas yang dahuiunya mempenindah dahinya dan menyampaikan pesan kepada Rama supaya menyeiamatkannya dengan segera.5 Sebeium meninggaikan Taman Asoka, Hanuman memusnahkan pokok-pokok dan bangunan-bangunan yang ada di sana. Apablia mendengar penbuatan Hanuman, RaVana menghantar sekumpuian naksasa, termasuk Kmnkanas, Jambumail, dan Aksa. Meneka dapat dibunuh oieh Hanuman. indnajit puia dihanta~oieh Ravana untuk menangkap Hanuman. Apablia mengetahul bahawa Hanuman tidak boieh dibunuh oieh sebanang senjata, indnajit meiepaskan Bnahmastra (laitu anak panah yang berbeilt-beilt seperti uiar) yang mengikat Hanuman. ikatan mi terputus apablia para naksasa sekail iagi mengikat Hanuman dengan taii kerana fungsi Bnahmastra akan hiiang jika sesuatu ikatan ditambah padanya. Tetapi Hanuman tidak menunjukkan bahawa ikatan Bnahmastna itu tidak benkesan. Hanuman dibawa ke hadapan RaVana atas permintaan para menteni Ravana. Hanuman iaiu mempenkenaikan dinnya sebagal utusan Rama dan menasihati RaVana supaya membebaskan Sita. mi untuk mengeiakkan RaVana dibunuh oieh Rama. RaVana menjadi marah dan ingin membunuh i-Ianuman. Tetapi Vibhisana, adik RaVana, mengingatkan Ravana bahaw seseorang utusan tidak boieh dihukum mati. Oieh itu, RaVana menghukum supaya ekor Hanuman diba5 RV, V, 3 40; RV (NPS), Ii, him. 435 67.

123

HIKAVAT SE~IAAMA

kan. Ekor Hanuman diiiiitkan dengan kain kapas dan dicelup ke daiam minyak, iaiu dibakan. Hanuman membiankan pana raksasa membawanya melalul ionong-ionong di Lanka. Sita yang mendengan kisah pembakanan ekon Hanuman, menyembah kepada dewa api supaya tidak mencederakan Hanuman. Pada masa itu juga, Dewa Vayu meniupkan angin yang sejuk antana ekon Hanuman dengan api. Kemudian Hanuman memutuskan ikatan dan meiompat ke atas bangunan; hanta yang iain terbakar akibat tenkena api di ekonnya. Seteiah membakan Lanka, dia memadamkan api di ekonnya dengan menceiupkannya ke dalam air iaut.6 Hanuman benasa menyesai kenana membakan Lanka. Dia takut Sita juga mungkmn terbakan. Dengan segena, dma kembalm ke Taman Asoka dan mendapati Sita masih selamat di sana. Seteiah bencenita tentang Rama kepada Sita, Hanuman meiompat menyebenangi iaut sampal di Gunung Mahendra. Hanuman meiaporkan segaia yang beniaku pada Angada. Setenusnya, Hanuman membenitahu Rama bahawa dia teiah menemul Sita di Lanka dan menyerahkan banang kemas (yang dibeni oieh Sita) kepadanya. Rama benasa sedih meilhat banang kemas Sita, tetapi bertenang kerana Sita masih hidup. Rama memuji kesungguhan dan keboiehan Hanuman. Seteiah Hanuman membenitahu segaia makiumat tentang Lanka pada Rama, tentena Vanana menuju ke pantal seiatan; di sana Rama dipikui oieh Hanuman, manakaia Laksmana dipikui oieh Angada.7 Versi Ramayana Ciptaan Kamban (RV) Daiam AK puia dikisahkan bahawa waiaupun musim hujan tamat, SugniVa (CukkiniVan) tidak datang dengan tenteranya untuk mencani Sita (Citai), sepertimana yang dijanjikannya pada Rama (inaman). Rama yang sakit hati, menghantar Laksmana (iiakkuVan) ke Kiskindha (Kitkmntai) untuk mengingatkan Sugnmva akan janjinya. Sugniva meiupakan dunia iuar dengan meminum anak dan memuaskan hawa nafsu-

6 7

AV. V , 41 54; AV (NPS), II, him. 435 67. RV, V, 55 8, 64 8; AV(HPS), II, him. 467 503.

124

PERJALANAN HANUMAN KE LANKA

nya. Hanuman (Anuman) dan Angada (Ankatan) menjadi cemas kerana Sugniva tidak benusaha untuk memenuhi janjinya kepada Rama. Atas permintaan mereka mi, Tana (Taral) menemui Laksmana dan meminta maaf kenana kelewatan membantu Rama dan membeni kepastian bahawa SugniVa sudah pun menghantar utusan untuk mengumpuikan tentena Vanara. Angada membenitahu SugniVa tentang kedatangan Laksmana. Seteiah bersumpah tidak mahu meminum arak lagi, SugniVa menjemput Laksmana. Laksmana menoiak iayanan Sugniva. Seteiah menganahkan Hanuman membawa tentena Vanana ke pondok Rama, SugniVa mengikut Laksmana dan menemul Rama iaiu meminta maaf kenana teniambat; dma jua menyesai kenana teniaiu mengikut nafsu. Semua tentena Vanara sampai di tempat Rama. SugniVa menghantan tenteranya dengan anahannya yang rapi untuk mencani Sita.~ Apabiia Hanuman bersedia menuju ke seiatan untuk mencani Sita bersama-sama Angada, JambaVan (CambaVan), dan yang iamnnya, Rama membeni gambanan nupa Sita dalam masa seminit kepada Hanuman senta membenitahunya beberapa penistiwa dalam kehidupannya yang hanya diketahum oieh Rama dan Sita, misainya kisah Rama jatuh cinta pandang pentama apablia meiihat Sita di anjung istana Mithiia (Mitiial). Kemudian Rama membeni cincin bentandanya kepada Hanuman sebagam tanda bahawa dma adaiah utusan Rama.11 Seteiah jauh berjaian ke arah seiatan, Hanuman dan yang iainnya sampai di sebuah gua. Setenusnya, mereka benjaian masuk ke daiam gua yang gelap itu seiama bebenapa jam sehingga tiba di sebuah bandar yang sunyi; hanya seorang wanita yang bennama SVayamprabha (Cuyampmnapal) tmnggai di sana. Svayamprabha membenitahu Hanuman bahawa sebeium ml dma adaiah seorang gadis di keinderaan;
8 AK, IV, 10, him. 1 137. 9 AK, IV, II, him. 1 39; AK, IV, 12, him. 4 32. 10 mi semasa Aama mengikut jalan utama di Mithiia bersama-sama dengan adiknya Laksmana dan gurunya Visvamitra (Vicuvamittiran) untuk meiihat upacara pengorbanan yang dijaiankan oieh Aaja Janaka (canakan). Sila lihat AK, iV, 12, him. 667. 11 RV,IV,12,hlm.3373.

125

HIKAVAT SEAl AAMA

kini dma disumpah untuk hidup di bandan yang tenietak di bawah tanah itu. Hanuman dengan kekuatannya menghancunkan bandan itu dan membantu gadis tensebut bebas danpada dipenjanakan dan kembaii ke syunga.2 Seteiah Hanuman dan yang iainnya sampal di Gunung Mahendra, kecuaii Hanuman yang iainnya teiah benputus asa untuk mencani Sita dan ingin mengakhmni hayat masingmasing danipada kembaii tanpa mengetahui di mana Sita benada. Hanuman yang masih bensemangat untuk mencani Sita, mengingatkan para Vanana tentang semangat Jatayu (Catayu) yang mati seteiahbenpenang dengan RaVana (IraVanan) untuk menyeiamatkan Sita. Abang Jatayu iaitu Sampati (Campati), yang mendengan nama adiknya disebut, mendekati Hanuman dan bentanya tentang adiknya. Hanuman mencenitakan kematian Jatayu dan menenangkan penasaan Sampati. Penistiwa buiu sayap Sampati dibakan hangus oieh matahan adaiah hampir sama dengan yang diniwayatkan daiam RV. Sampati membenitahu Hanuman bahawa seorang pentapa menamaikan bahawa buiunya akan tumbuh semuia apabiia dma mendengan nama Rama. Hanuman dan yang iainnya sekail gus menyebut nama Rama dan Sampati memperoieh bulu sayapnya semuia. Kemudian Sampati menunjukkan jalan di mana RaVana membawa Sita ke Lanka (iiankai), iaiu menyenu Hanuman supaya pergi ke Lanka dengan menyebenangi iaut.13 Jambavan yang memuji kekuatan dan keboiehan Hanuman, mengisytihankan bahawa hanya Hanuman yang dapat menyebenangi iaut dan membawa benita Rama kepada Sita.1 Mendengar gaiakan Jambavan, Hanuman menukar saiz badannya kepada yang paiing besar dan dan Gunung Mahendra (Makentmram), meiompat ke Lanka. Penistiwa Gunung Mamnaka (Mainakam) cuba membantu Hanuman, peristiwa Hanuman mengaiahkan Surasa (Curacal) dan Simhika (Ankaratarai) daiam perjaianannya ke Lanka tidak banyak benbeza danipada RV.15
12 AK, iV, 13, him. 73. 13 AV,IV,15,hlm.163. 14 AV, IV, 16, hIm. 1 19. 15 AV,V, 1, hlm.2, 1617,4062,6673,7685.

126

PERJAL.ANAN HANUMAN KE LANKA

Seteiah sampai di Lanka, Hanuman mengeclikan dmninya dan muia mencani Sita. Apabiia dia cuba masuk ke daiam bandar, seorang pengawai perempuan (dewa) cuba menghaiangnya. Tetapi Hanuman menoiaknya ke tepi, iaiu masuk ke dalam bandar untuk mencari Sita. Seteiah pasti bahawa Sita tidak ada di daiam istana RaVana, Hanuman ke Taman Asoka (Acokam), di sana keiihatan Sita duduk di tengah-tengah pana raksasa yang sedang tidun.6 Sita mempunyai seonang kawan danipada keturunan kaum naksasa yang bennama Tnijata (Tmnicatal), laitu anak penempuan Vibhisana (Vitanan). Sita membenitahu Tnijata bahawa dma meiihat bebenapa petanda baik, seperti keiopak mata kininya terkedip. Tnmjata puia meyakmnkan Sita dengan mencenitakan mimpmnya. Tnijata benmimpi badan Ravana yang diiiputi minyak dan danah dibawa ke anah wiiayah maut di seiatan daiam kendenaan rata yang ditanik oieh bebenapa ekon keidai dan hantu. Manakaia daiam saiah satu mimpi iagi, Tnijata meiihat seonang puteni naja memegang iampu yang terang masuk ke daiam istana Vibhisana. Di Taman Asoka, Hanuman duduk di atas sebatang pokok yang bernama Simsapa (Cimcapa); dan di bawah pokok mniiah Sita duduk. Hanuman memerhati Sita; waiaupun kecantikannya tidak tenpelihara tetapm dma memang sepenti gambanan yang dibeni oieh Rama. Pana raksasa tenjaga danipada tidun dan menakutkan Sita. Meneka mengundunkan dini meiihat kedatangan Ravana. Ravana cuba mempendaya Sita dengan benbagal-bagal cana. Tetapi Sita dengan tabah menoiak segaia pujukan RaVana yang tenus menjadi manah dan menyeru pana naksasa supaya mengubahkan 11kman Sita.17 Seteiah Ravana keiuar, pana naksasa muiai mengugut Sita yang ditenangkan oieh Tnijata. Sita ingmn mengakhmni hayatnya dengan menggantung din di sebatang pokok yang berdekatan. Tetapi Hanuman tenus turun dan pokok dan mempenkenaikan dmnmnya. Hanuman menerangkan kepada Sita tujuan kedatangannya. Hanuman juga meyakmnkan Sita

16 AV,V, 2, hIm. 42, 7595, 100234;RK,V,3, him 23. 17 AV, V.3, hIm. 3153,616,10159.

127

HIKAVAT SERI RAMA

bahawa dia adaiah utusan Rama dengan menunjukkan cmcm Rams.18 Seterusnya Kanuman menyatakan kesediaannya untuk membawa Sits kepada Rama, tetapi Sita menoiak dengan aiasan yang sama seperti yang dibeni daiam RV. Kemudian Sits menyenahkan Cutamani kepada Hanuman untuk ditunjukkan kepada Rams.19 Hanuman meminta dm1 danipada Sita. Seterusnya penistiwa memusnahkan Taman Asoka sehingga Hanuman membunuh tentera Ravana adaiah sama sepenti RV.2 RaVana menghantar indrajmt yang mengikat Hanuman dengan anak panah berbeiit, kurniaan Dewa Bnahma (Piraman) kepadanya.21 Penistiwa Hanuman dibawa menghadap RaVana sehingga Havana menghukum ekon Hanuman dibakar adaIah sama sepenti dalam RV. Sebeium ekor Hanuman diiilit dengan kain kapas dan dicelup ke dalam minyak, dan seterusnya dibakar, indrajmt memutuskan ikatan yang dibuatnya dengan anak panah berbeiit itu kerana adaiah tidak sopan membakan ekor Hanuman dengan anak panah berbeimt yang dikunniakan oieh Dewa Brahma. Sebaimknya Hanuman dmikat dengan tail.22 Penmstiwa Sita menyembah dewa api sehingga peristiwa Hanuman membakar Lanka adaiah sama sepenti daiam RV. Tetapi dalam AK, Hanuman mengetahui bahawa Sita seiamat.23 Setelah memadamkan api di ekornya dengan menceiupkannya ke daiam am laut dan memmnta din danipada Sita, Hanuman meiompat semuia ke Gunung Mahendra. Hanuman meiaporkan kepada Angada segaia yang beniaku di Lanka kecuali tentang pembakaran Lanka oiehnya. Waiau bagaimanapun, meiaiui tompok-tompok hitam di badan Hanuman, para Vanara memahami apa yang teIah beriaku di Lanka. Akhmnnya Hanuman meiaporkan kepada Rama, bahawa Sita tabah dan setia kepada Rama. Setenusnya Hanuman membenm Cutamani sebagai tanda pengenaian Sita

18 19 20 21 22 23

AK,V, 4, hIm. 364. AK,V, 5, him. 127,823. AK, V. 5, him. 8 44; AK, V. hIm. 7 10. AK, V.11, hIm. 1 12, 2853, 569. AK, V. 12, hIm. 37, 55, 66, 68 106, 108 24. AK, V. 12, him. 12630, 135,13840; AK, V.13, hIm, 1,41,61.

128

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

kepada Rama. Rama menjadi teniaiu gembira. Seteiah kedatangan Angada dan yang Iainnya, Sugniva menganahkan tenteranya pergi ke pantai seiatan. Atas penmintaan Hanuman, Rama duduk di bahunya, manakaia Laksmana duduk di bahu Angada.24 Versi Hikayat Sri Rams (HSR) Menunut HSR, Rama menghantar Laksmana (Laksamana) untuk menegur SugniVa (Sugniwa) kerana teniambat memenuhi janjinya untuk mencani Sita. Laksmana mendapati Sugriva sedang berunding dengan pana penasihatnya tentang kemungkmnan Sambunana [Kawan Bail Raja (Vail)] menyenang Lagurkatagina. Apablia Laksmana membenitahu SugniVa akan kebimbangan Rama, SugniVa memohon masa tujuh harm untuk membolehkannya mengumpuikan tentena. Setenusnya, Sugniva menemui Rama dan menyatakan kebimbangannya tentang Samburana. Rama menghantan Sugniva dan Hanuman sebagai utusannya kepada Samburana untuk mengugut akan memusnahkannya dan kenajaannya dengan anak panah Gandiwati kecuaii Samburana datang menghadap Rama yang merupakan jeimaan Mahabisnu (Dewa Visnu). Sambunana pengsan sebanyak tiga kaii apablia menyedani sunat itu adaiah danpada Rama. Apabiia dia sedan danipada pengsan, dma mendesak supaya Hanuman menenangkan cini-cini Rams sebagal penjeimaan Mahabisnu. Hanuman mengingatkannya tentang kuasa anak panah Gandiwati. Menunut Sambunana, Rama bukan Mahabisnu kenana Mahabisnu mempunyal tiga kepaia dan empat tangan, saiah satu tangannya memegang cokman, saw tangan iagm memegang bunga yang bernama Wijaya, dan tangan yang satu iagi menopang dengan sendininya atas tanah. Atas alasan ni, dia tidak mahu menghadap Rama. Hanuman dan SugniVa membuat keputusan untuk mencuiik Sambunana. Ketika Sambunana tidur, Hanuman mengangkatnya dengan katiinya ke Gunung Gandanawa24 AK, V. 13. hIm. 59 63; AK, V. 14, hIm. 310,51,58 89.

129

HiKAVAT SEAl AAMA

nam, tempat tinggai Rama. Laksmana mengejutkan Sambunana dengan merenjiskan air yang dibawa oieh anak panah Gandiwati. Samburana pengsan lagi apablia meiihat dma benhadapan dengan Rama. Sekail iagi dma disedankan dengan air yang dibawa oieh anak panah. Kemudian Samburana meiihat semua aspek iuanan Mahabisnu pada Rama dan memohon maaf dengan berkata bahawa penenangan Hanuman tidak cukup untuk meyakmnkannya mengenail Rams. Isteni Sambunana mengetahul suaminya dmcuiik oieh tentens Rama dan membenitahu anaknya Niiabuta. Niiabuta kemudian menyenupai seekor Iaiat emas dan tenbang ke Gunung Gandanawanam. Dia meiihat bapanya sedang benbuai dengan Rams. Niiabuta benbisik kepada bapanya bahawa dma akan membawanya puiang dan membunuh meneka yang mencuiiknya. Tetapi atas arahan bapanya, dia bertukar kembail kepada nupanya yang asai dan menghadap Rama. Rama meminta bantuan Niiabuta daiam usahanya untuk menentang Ravana (Rawana). Samburana dan anaknya kembaii ke negana meneka, laitu Katagina Purwa. Permaisuni Samburana membenitahu tentang ramaian seorang ahil nujum bahawa suami dan anaknya akan puiang dengan seiamat. Tentera Niiabuta dan tentena Sugniva sampal di tempat Rama. Patih Jambuwana membuat ramaian tentang keadaan semasa Sita (Sits Dewi) di Langkapuni (Lanka) berdasarkan limu nujum. Menurutnya, Sita sihat dan teiah meiupakan keinginannya untuk membunuh dmni, demi cintanya pada Rams; Sits juga seiamat danipada gangguan Ravana yang tidak boieh mendekati Sita iebih dekat dan janak 20 eia.25 Untuk memastikan namaian Patih Jambuwana, Rama meminta saiah seorang perwmna Vanara (kena) dengan sukaneia melompat ke Langkapuri.26 Oieh sebab tidak ada sukane-

25 HSR. Ave. hIm. 12030; ZiESS, him. 58 60. Episod yang berkenaan dengan Samburana tidak terdapat dalam HSA. She dan HSA. ikr. 26 Menurut HSA. She dan HSA. ikr, Aama mengingatkan Sugriva tentang janjinya untuk membantu mencari Sita. Aama menyatakan tujuannya untuk menghantar seseorang bagi memastikan sama ada Sita masih hidup atau tidak. Sugriva mengumpulkan seiuruh rakyat Vanara untuk memihh salah seorang daripada mereka yang dapat melompat sejauh

130

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

lawan, Rama menganahkan Hanuman meiompat ke Langkapuni. Hanuman bersetuju dengan syanat Rama makan sedaun bensama-samanya.27 Rama bensetuju dan membawa daun pisang senta membuat suatu ganis iintang di tengahtengah daun tensebut dengan jan teiunjuk. Rama makan sebeiah bahagian, dan Hanuman makan bahagian yang sebeiah iagi.28 Rama membeni sebentuk cincinnya kepada Hanuman, untuk ditunjukkan kepada Sita sebagal tanda pengenalan.29 Hanuman bersedia untuk meiompat, tetapi dia tidak dapat mencani suatu tempat yang sesual untuk meiompat kenana pokok, batu yang besar, dan tanah hancur, tidak tahan dengan berat Hanuman. Oieh itu dma meiompat dan tangan bapanya.3Daiam penjaianan Hanuman di udana, air maninya menitis ke daiam iaut, dan diteian oieh seekon ikan.31 Setenusnya, Hanuman sampai di numah seorang pentapa32 yang membeni makanan kepadanya dm daiam sebuah mangkuk. Mangkuk itu sentiasa akan menghasiikan makanan, tidak akan menjadi kosong. Onang pentapa itu yang membeni panduan kepada Hanuman untuk masuk ke daiam Langkapuni.

27

28 29 30 31 32

30 han penjalanan. Seterusnya Sugriva diisytiharkan sebagai pemenintah Lagurkatagina; dengan ni dia dikenali sebagai Maharaja Sugniva. Nampaknya tiada siapa yang berkebolehan untuk melompat jarak 30 had penjalanan. Sila lihat HSA. She, Nm, 106 10; ZIESS, hIm. 60; HSA. ikr, him. 1824. HSA. She dan HSA. Ikr menambahkan lagi bahawa Aama mengenaii Hanuman adalah anaknya apabiia meIihat anting-anting di telinga Hanuman. Laksmana memastikan lagi bahawa Hanuman adaiah anak sebenar Aama, setelah Sugniva menerangkan bahawa Hanuman adalah anak adik perempuannya Anjana, tetapi bapanya tidak dikenah. Aama merahsiakan hal mi kerana malu mempunyai anak yang berupa kera. SiIa lihat HSA. She, hIm. 106 10; ZIESS, him. 60; HSA. Ikr, 184 5. Menunut HSA. Ave. sejak penistiwa Aama membuat ganisan di daun pisang, daun pisang mempunyai suatu alur di tengah1engahnya sehingga sekarang. Sila lihat HSA. Ave. hIm. 12030; ZIESS, him. 61. HSA. Aye, hIm. 12030; HSR. She, hIm. 106 10; Z1ESS, hIm. 5861; HSA. ikr, him. 182 6. Dia dikatakan meiompat dan bahu Rama dalam HSA. ikr, him. i~. mi tidak disebutkan dalam HSR, She dan HSR. ikr. Dalam HSR. She dan HSA, ikr, 12 han perjalanan iagi untuk sampai di Langkapuni. Nama maharesi itu iaiah Maharesi Kipabara. Siia Iihat HSR. She, him. 1107; ZIESS, hIm. 62; HSA. Ikr, him. 186.

131

HIKAVAT SEAl RAMA

Seteiah sampal dm kawasan istana Ravana, Hanuman menyenupai Bnahmana, dan duduk di bawah pokok yang berdekatan dengan sebuah teiaga. Empat puiuh onang wanita dengan buyung emas datang untuk mengambii air mandian Sita. Meialui meneka, Hanuman mengetahui tujuan kedatangan mereka. Hanuman menjampi saiah satu buyung dengan mantena supaya Ia tidak boieh diangkat apablia wanita itu ingin balik seteiah mengambii air. Sementana wanita itu menolong yang lain, Hanuman memasukkan cincin Rama ke daiam buyung itu.33 Semasa mandi, Sita menemui cincmn Rama ialu memanggii Hanuman. Hanuman menenangkan tugas yang dijalankannya untuk Rams dan mempenkenaikan dininya sebagai anak angkat Rams. Menurut Hanuman, dia menganggap Sits sebagal ibunya. litisan susu mengaiir dan payu dana Sita. Sita menadahnya di dalam seheiai daun pisang dan membeninya kepada Hanuman. Sita juga memberm dua biji mangga yang balk kepada Hanuman.34 Menerusi Sits, Hanuman mengetahul mangga itu dipenoieh dan dusun RaVana. Dengan segena Hanuman pergi ke dusun itu dan memakan buah mangga di sana. Oieh sebab Hanuman tidak menjawab soaian pengawai dusun itu, dia dihadapkan kepada Ravana yang menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hanuman. Walau bagaimanapun, tiada senjata yang dapat mencedenakan Hanuman yang kemudian memanjangkan ekornya sells meiingkan dan duduk di atasnya; mi memboiehkannya duduk iebih tinggi danipada Ravana yang duduk di atas singgahsana.~~ Vibhisana (Bibusanam) mengingatkan abangnya tentang pertentangannya untuk membunuh Hanuman. Ravana yang degii bentanya Hanuman bagaimana dia boieh dibunuh. Atas
33 Daiam HSR. She dan HSA. Ikr buyung yang dijampi oleh Hanuman ditin~gaikanoleh wanita yang membawa buyung tersebut. Hanuman memanggii wanita itu dan atas pensetujuannya, Hanuman tolong membawa buyung itu. Hanuman meludahkan cincin Rama dan mulutnya ke dalam buyung itu dan apabiia sampai di kawasan istana, Hanuman menyenahkan buyung itu kepada wanita tensebut. Sila lihat HSA. She, hIm. 119; HSA. ikr, hIm. 187. 34 Episod susu Sita diminum oleh Hanuman tidak terdapat dalam HSR. She dan HSA. Ikr. 35 Motif Hanuman memanjangkan ekonnya dan meiilitkannya serta duduk di atasnya tidak tendapat daiam HSR. She dan HSR. Ikn.

132

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

cadangan Hanuman, meneka muia membalut Hanuman dengan kain dan cubs menceiupnya ke dalam mmnyak. Tetapi Hanuman muiai membesar sehingga kain di istana tidak mencukupi3untuk membaiutnya. Kain yang dibakar, membakan hujung ekon Hanuman, tetapi tidak mencedenakannya. Kemudian Hanuman meiompat di sekeilling istana dan Langkapuri, membakar seiuruh Langkapunm kecuaii tempat di mana Smta benada. Setenusnya dia memadamkan api di ekornya dengan mencelupnya ke daiam iaut Kuizum.37 Sekaii iagi Hanuman menemul Sits dan bercadang untuk memikuinya puiang kepada Rams. Sits menoiak cadangan Hanuman kenana orang lain tidak boieh menyentuhnya kecuaii Rams, dan Rams sendiri yang peniu menyeiamatkan Sits untuk kebanggaan dinmnya. Atas nasihat Sits, Hanuman meiompat dan batu hitam yang mempunyal bekas tapak kaki Nabi Adam yang tenietak di atas Bukit Kataganan.3~ Seteiah sampal di Lagurkatagmna, Hanuman meiaponkan segaia yang beniaku di Langkapuni dan menyerahkan kotak yang mengandungi batu penmata yang benharga berserta wangi-wangian, pembenian Sita kepada Rama.39 Rama gembina mendapat bermta danipada Sita tetapi mencela Hanuman kerana membakar Langkapuri.4 Kesimpulan 1. Dalam HSR, RV, dan RK, Rama yang bimbang tentang keiambatan Sugriva menunaikan janjinya uhtuk mengumpulkan tentera Vanara (kera) dan mencani Sits, menghantar Laksmana menghadap SugniVa untuk menegurnya kenana keiewatan itu.41

36 Menurut HSR. She dan HSA. Ikn, Hanuman benhenti membesar apabiia Ravana menyenu mendapatkan kain Sita untuk membalut Hanuman. Sila lihat, lISA. She, him. 1107;ZIESS, him. 63: HSA. Ikn, him. 190. 37 Nama laut tidak disebut daiam lISA. She dan lISP. ikn. 38 Gunung Serendip dalam HSR. She dan HSR. ikr. 39 Pembenian Sita kepada Rama tidak disebut dalam HSA. She dan lISA. ikn. 40 lISA. Ave. him. 130 6; HSR. She, hIm. 110 7; ZIESS, him. 62 4; lISA. ikr, him. 189 91. 41 lISA. Rye, hIm. 120 30; HSR. She, him. 106 10; ZIESS, him. 58; lISA.

133

HIKAVAT SEAl AAMA

2.

3.

Menunut HSR, penistiwa SugniVa berunding dengan pans penasihatnya tentang bahaya Sambunana menyenang Lagurkatagina senta segaia penistiwa yang benkaitan dengan Sambunana tidak tendapat daiam RV dan RK.2 HSR menyatakan bahawa SugniVa menyesaii keiambatannya dan memohon mass tujuh han untuk mengumpuikan tentena.43 Daiam RV dan RK juga tendapat motif yang hampir sama iaitu SugniVa menyesai kerana tenialu mengikut hawa nafsu dan muiai mengumpuikan tentena Vanara dan menemui Rams.4 Daiam RV dan RK dikatakan bahawa Tara menenangkan Laksmana yang dengan manahnya datang ke Kiskindha untuk membidas SugniVa. Episod yang seperti mi tidak tendapat daiam HSR.5 Menurut HSR.She dan HSR.ikn, seteiah SugniVa mengumpulkan tentera Vanara, dma diisytmhankan sebagai pemenmntah Lagunkatagmna. Dan sejak itu dikenaii sebagal Maharaja Sugniva (Sugriwa).6 Sebaliknya daiam RV dan RK, SugniVa diisytihankan sebagal pemenintah Kiskindha lebih awai iagi, iaitu seiepas pengebumian abangnya Vail.47 HSR menyatakan bahawa seteiah Sugniva mengumpuikm-i tentera Vanana, Rama mendapati tiada slaps yang berupaya meiompat ke Langkapuni iaiu menganahkan Hanuman supaya meiompat ke sana. Hanuman bersetuju dengan syanat Rama makan sedaun dengannya.

4.

5.

6.

42 43 44 45 46 47

Ikn, hIm. 182; RV, IV, 30 1; AV(HPS), II, him. 24951; AK, IV, 10, him. 1 8. HSA. Rye, him. 12030; Z1E55, him. 58 60. HSR. Ave. him. 120 30; ZIESS, him. 58. RV, 368; RV(HPS), ii, him. 264 8;RK, IV, 10, hIm. 89 97, 109, 115 8. RV, IV, 33, 36; RV(HPS), ii, him. 256 60, 262 4; AK, IV, 10, him. 43 4, 48-60. HSR. She, him. 106 10; Z1ESS, him. 60; HSR. Ikn, him. 183 84. RV, IV, 26; RV(HPS), ii, him. 231 4; RK, IV, 8, him. 1 5.

134

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

Rama memenuhi kehendak Hanuman. Penistiwa mi hanya terdapat daiam HSRA~ 7. Daiam RV dan RK, setelah tentena Vanara dikumpuikan, SugniVa menghantar meneka ke empat anah (RK, semua arah) untuk mencani Sits, selama sebuian. Episod seperti ml tidak terdapat daiam HSR.9 Menunut HSR,5O sebeium Hanuman meiompat ke Langkapuni, Rams membenm cincinnya kepada Hanuman sebagal tanda pengenaian, untuk ditunjukkan kepada Sita. Daiam RV dan RK51 jugs sebagai tanda pengenaian Rams membeni cincinnya kepada Hanuman yang bersedma pergi ke arah seiatan untuk mencani Sits. Sebagal tambahan daiam RK,52 Rama menggambankan nupa Sits kepada Hanuman senta membenitahunya bebenapa penistiwa yang hanya diketahul oieh Rama dan Sita. DaiamRV,53 Hanuman dan yang iainnya yang masuk ke daiam Gus Rksabila keiuar dan gus tersebut dengan bantuan SVayamprabha. Dalam RK,~dikisahkan juga Hanuman dan yang iainnya masuk ke dalam gua dan menemui Svayamprabha. Tetapi daiam RK dikatakan bahawa Hanuman menghancurkan bandan di dalam gua itu dan membantu gadis tersebut kembali ke syurga kenana Svayamprabha adaiah gadis dan kemndenaan yang disumpah untuk hidup di sans. Menurut HSR manusknip Raffies,55 semasa daiam penjaianan ke Lanka, Hanuman menemui seonang gadms keinderaan yang tinggai seorang din di dalam sebuah bandar keemasan kerana gadis itu teiah disumpah. Dia bebas danipada

8.

9.

48 EISA. Aye, hIm. 12030; EISA. She, him. 106 10; ZIESS, hIm. 60 1; NSA. ikn, him. 1856. 49 RV, IV, 403; AV(HPS), lii, hIm. 27285; AK, IV, 12, hIm. 5 11. 50 NSA. Aye, hIm. 12030; EISA. She, hIm. 10610; ZIESS, hIm. 61; EISA. Ikn, him. 186. 51 AV, IV, 44; AV(HPS), ii, him. 28687; AK, IV, 12, hIm. 73. 52 AK, iv, 12, him. 33 72. 53 AV, IV, 50 2; RV(HPS), ii, hIm. 293 8. 54 AK, IV, 13, him. 26 40, 45 72. 55 Sila lihat EISA manusknip Aaffles, him. 371 79; Sweeney P.L. Amin 1972, op. cit., hIm. 240.

135

HIKAVAT SERI RAMA

sumpahan tensebut apabila menemui Hanuman. Seteiah itu, Hanuman meniduni gadis itu. Nampaknya, penistiwa daiam HSR ml menunjukkan perkaitan dengan peristiwa dalam RK. 55 sepenti penistiwa Hanuman to. Penistiwa daiam RV dan RK, dan yang iainnya sampal di kawasan yang paling seiatan (RV, pantal seiatan dan RK, Gunung Mahendra); kecuaii Hanuman, yang lain berputus asa daiam mencari Sits sehingga penistiwa yang benkaitan dengan Sampati tidak ada dalam HSR di bahagian ml. Sebaliknya penistiwa sayap Sampati tenbakan apablia dia cuba melmndungi saudaranys Jatayu danipada ketenikan matahani semasa perjaianan meneka ke arah matahani (RK, ke tempat tinggai dewa-dewa) senta penistiwa bulu sayap Sampati tumbuh apabiia dma menemum pana utusan Rama (dalam RK, apabiia mendengan nama Rama), jugs tendapat daiam HSR. Rye.57 Dalam HSR. RVe, dikatakan bahawa semasa Rama dan Laksmana menemui Jatayu (Catayu Kisubnisu) yang hampmn mati akibat serangan Ravana daiam penistiwa pencuilkan Sits, Jatayu memberitahu bahawa sayap saudaranya Dasampani terbakar oleh cahaya matahani, sewaktu daiam perjaianan ke Bukit Kaf. Dia sedang menunggu penjeimaan Visnu (Dewa Vmsnu) sebagai Rams. Apablia Dasampani menemui Hanuman anak Rams, bulunya akan tumbuh. Daiam RV dan RK, penistiwa mi diceritakan oieh Sampati kepads Hanuman dan yang iainnya, tetapi dalam HSR, Jatayu sendini yang mencenitakan hai ml kepada Rams dan Laksmana. 11. Nama Dasampani daiam HSR menunjukkan perssmaan dengan nama Sampati daiam RV dan RK. Manakals Bukit Kaf menggsntikan matahani daism HSR. mi menupakan pengaruh agama isiam dan Bukit Kaf merupaksn saiah sebuah tempat di Tansh Anab yang dianggap suci oieh orang lsiam.sa

56 AV, IV, 5463; AV(HPS), ii, him. 301 16; AK, IV, 15, him. 363. 57 EISA. Aye, him. 1024; Z1ESS, him. 50. 58 ZIESS, hIm. 141.

136

PERJALANAN HANUMAN KE LANKA

12. RV menyatakan bahawa JambaVan mencenitakan keiahinan Hanuman senta bebenapa kurniaan yang diperoiehnya dan mendesak Hanuman meiompat ke Lanka. Seterusnya, Hanuman bensedia meiompat ke Lanka. Daiam RK, JambaVan memuji kekuatan Hanuman dan mengisytihankan bahawa hanya Hanuman sahaja yang dapat meiompat ke Lanka. Penistiwa yang seumpama ml tidak terdapat daiam HSR.~ 13. Menurut HSR, Hanuman meiompat dani tangan bapanya Rams kerana tempat main tidak dapat menahan benat badannya. Episod yang seumpama mi tidak tendapat daiam RV dan RK. 14. Penistiwa daism RV dan RK,6seperti penistiwa Gunung Mainaka cuba membantu Hanuman, penistiwa Hanuman mengaiahkan Sunasa dan Simhiks (RK, Ankaratanai) daiam perjaianannya ke Lanka, tidak tendapat dalam HSR. 15. Dalam HSR,61 ketika Hanuman meiompat ke Langkapuni, air maninya menitis ke daiam iaut dan Ia diteian oieh seekor ikan. Kisah yang seumpama mi tidak terdapat dalam RV dan RK: 16. Menurut HSR,62 sebelum masuk ke daiam Lsngkspuni, Hanuman sampal di numah seonsng pentapa yang memberm makanan (nasi) kepsdanya daiam sebuah peniuk yang menghasiikan makanan, dan peniuk itu tidak akan menjadi kosong. Motif periuk yang menghasiikan makanan dan tidak akan menjsdi kosong mi terdapat daism saiah sebush karya epik Tamli yang bertajuk ManimekaiaP3 ciptaan Cattanan pada abad keilma Masi-

59 RV, IV, 66; AV(EIPS), ii, him. 31922; RK, IV, 16, him. 8 29. 60 AV, V. 1; AV(HPS), Ii, hIm. 331 38; AK, V, 1, him. 40, 52 62, 66 72, 76 83. 61 EISA. Aye, hIm. 1306; ZIESS, him. 62. 62 EISA. Aye, hIm. 1306; HSA. She, him. 1107; ZIESS, him. 62; EISA. Ikr, him. 187. 63 Manimekaiai, Ii, 1 8; ManimekaIai. Teks disertai dengan ulasan oieh Puhyur Kecikan 1961. Madras: Pan Niiayam, him. 121 6.

137

HIKAVAT SEAl AAMA

hi.6 Menurut kanya epik ml, Manimekalai (jugs nama watak utama) memperoieh satu peniuk yang bennama Amutacunabi, yang benupaya menghasilkan makanan dan tidak pernah menjadi kosong, dan koism yang bennama Komuki setelah menyembah terompah Buddha di Puiau MsnipaiisVam atas nasihat TiVatilakai, iaitu dewi pengawal pulau tensebut. 17. Dalam RV dan RK,~ sebelum Hanuman masuk ke dalam Lanka, dia telah dihalsng oleh dewi pengawai Lanka. Tetapi dia dikalahkan omeh Hanuman. Penistiwa ml tidak terdapat daiam HSR. 18. Menunut RV dan RK,6seteiah masuk ke daiam Lanka, Hanuman memastikan Sita tidak ada di dalam istana Ravsna dan seteiah ituiah dma melihat Sits di Taman Asoka dikeimmingi oleh pars nsksasa. Penistiwa mi tidak tendapat daiam HSR. 19. Penistiwa daiam HSR6~laitu penistiwa Hsnuman menyerupai seorang brahmana, penistiwa Hanumsn menjsmpi satu buyung danipada 40 buyung yang dibawa oleh 40 orang wanita, penistiwa memasukkan cincin Rams ke damam buyung yang kemudian ditemui oleh Sita, sehingga penistiwa Sits membeni titisan susunya66 serts dus biji manggs kepada Hanuman, waiaupun menunjukksn perbezsan danipada RV dan RK,~ cents dassnnya adsish sama. laitu Hanuman menemul Sits di Lanka, Sits mengenaii Hanuman sebagsi utusan Rsma spabiia meiihst cincin Rams dan Hanuman membenitahu tujuan kedatangannya. 20. Menurut RK,7 Hsnuman yang memenhsti Sita, tenfikir
64 Jesudasan, dan Jesudasan H., 1961, op. cit, him. 39. 65 AV, V. 3; RV(HPS), ii, him. 343 4; AV, 2, hIm. 75, 176 90. 66 AV, V, 6 13; AV(HPS), ii, hIm. 349 69; RK, V, 2, him. 100 1, 120, 130 40, 143 4, 156 7. 167 9, 195, 199 201, 203 6, 225 33. 67 EISA. Aye, him. 130 6; EISA. She, him.1 10 1; Z1E55, him. 62. 68 Menurut EISA. She dan EISA. ikr., Sita tidak memberi susunya kepada Hanuman. 69 RV, V. 31 5; AV(HPS), ii, him. 40618; RK, V, 4, hIm. 23 71. 70 AK, V. 3, him. 628.

138

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

bahaws waiaupun Sits tidak keiihatan jelita sepertimana yang ditenangkan oieh Rams (kenana tidsk menghias dmni), dma memang bersesuaian dengan gambanan yang disebut oteh Rama. Kisah yang seumpama ml tidak terdapat daism RV dan HSR. 21. Daiam RV dan RK~1disebut bahawa semasa Hanuman duduk di atas pokok, Sita juga duduk di bawah pokok yang sama, Ravana datang dan cuba memperdaya Sits tetapi Sits tetap tabah dan menoisk kehendak Ravans yang jahat (RV, Sita ~uga meramalkan bshawa Rama akan membunuh Rayana). Oleh sebab gagal memikat hati Sits, Rsvana dengan marahnya meninggalkan ternpat itu. Cenita yang seumpsma mi tidak terdapat daiam HSR. 22. Menurut RV dan RK72 (RV, seteish Ravana meninggalkan Sits; RK, sebetum Ravana masuk ke daiam Taman Asoka), Sits meiihat bebenapa petanda balk seperti kelopak mats kmninya tensentak, Trijata puts meyakinkan Sits dengan mimpinya. Kisah yang seumpama mi tidak tendspat dalam HSR. 23. Dalsm RK,7~ setelab Rsvana pergi, Sits cuba mengakhiri hayatnya dengan menggantungksn dm1 di sebstang pokok yang berdekatan, tetapi usahanya gagal apabila Hanuman muncui di hadapannya. Episod yang seperti mi tidak tendapat daiam HSR dan RV. 24. RV7 menystakan bahawa Hanuman temah menysnyiksn tagu kebesaran Rams dengan merdu dan atas pokok, tsiu Sits yang nnendengan nyanyian itu tenlihat Hanuman yang berada di atas pokok. Kisah yang seperti mi tidak tendapat daiam HSR dan RK.

23; RV(HPS), ii, hIm. 380 92; AK, V, 3, him. 77, 98 141 51. 72 AV, V. 27 9; RV(HPS), Ii, him. 398 404; AK, V, 3, him. 31 53. 73 RK,V,4, him. 1022. 74 AK, V. 31; AV(HPS), Ii, him. 406 8.

71 RV, 18

138,

139

EIIKAVAT SEAl AAMA

25. Menurut HSR,~~ Hanuman memusnahkan dusun mempeiam Ravana. Oleh itu dma dihadapkan kepada Rayana. RV76 dan RK jugs menyatskan bahawa Hanuman memusnahkan Tsman Asoka dan membunuh tentena yang dihantar oieh RaVans untuk menangkap Hanuman. Akhinnya, indnajit mengikat Hanuman dengsn Brshmastra dan dihadapkan kepada Raysna.77 26. Dsiam HSR,78 Hanuman memanjsngkan ekonnya serta melingkar dan duduk di atasnya, menjsdikan duduknya iebih tinggi danipada singgahsana Rayana. Episod yang seumpsma ml tidak terdapat daiam RV dan RK. 27. Daiam HSR,79 RaVana mengsrahksn Hanuman dibunuh. Keputussn mi dibsngkang oieh Vibhisana. Penistiwa mi mungkin berkaitsn dengan penistiwa daiam RV dan RK,5 iaitu apablia Rsvana menjadi marsh dan memberi anahan untuk membunuh Hanuman, Vibhisana membangkang dengan benkata bshawa utussn tidak bomeh dihukum mati. 28. Daiam HSR,81 atas cadangsn Hanuman, onang Ravsna membaiut Hanuman dengan kain. Hsnuman mulsi mernbesan sehingga kain di istana tidsk mencukupi untuk membaiutnya. (HSR. She dan HSR. tkn mengatakan bahawa Hanuman berhenti membesar apabila Ravana cuba mendapstksn pakaian Sits untuk memba-

75 EISA. Rye, him. 1306; EISA. She, him. 1107;Z1ESS, hIm. 63; EISA. ikr, hIm. 189. 76 Ikatan Brahmastra terputus sendiri apabila para raksasa mengikat Hanuman dengan tail sebagai tambahan kepada Brahmastra. Brahmastra akan terputus sendiri jika ada apa-apa sahaja ikatan ditambahkan padanya. Sila hhat, AV, 48; AVIHPS), ii, hIm. 4523. 77 RV,V,419;AV(HPS),Ii,him.43554;RK,V,611;RK,V,12,hlm. 1 25. 78 EISA. Aye, him. 130 6; ZIESS, him. 63. 79 EISA. Aye, hIm. 1306; EISA. She, him. 1107; ZIESS, him. 63; EISA. kr, him. 190. 80 RV, V, 50 2; RVIHPS), H, him. 455 61; AK, V, 12, him. 55, 65 6, 69 116. 81 EISA. Aye, hIm. 1306; EISA. She, him. 1107; ZIESS, him. 63; EISA. Ikr, him. 190.

140

PEAJALANAN HANUMAN KE LANKA

iutnys). Ksin yang dibakan membskar hujung ekon Hanuman tetapi tidak mencederskannys. Penistiwa mi mungkin berkaitan dengan penistiwa daiam RV dsn RK,82 bahawa atas arahan Havana, ekor Hanuman dmiititkan dengan kamn kapas dan dmcelup ke daism minyak isiu dibakar. 29. HSR83 menyatakan bahawa seteiah ekor Hsnuman dibakan dengsn iltitan kain tadi, dis metompat di sekeliting istana dan Langkapuni, membakan setunuh Langkapuri kecuaii tempst di mans Sits berada. Peristiwa mm menampakkan persamsan dengan penistiwa dslam RV dan RK.8 Setelah Hanuman dibaws melaiui jatan-jaian di Lanka oieh pans naksasa, Hanuman memutuskan ikatan tall itu tatu meiompat ke atas bangunan-bangunan di Lanka dan membakan seturuh Lanka, kecuaii tempat di mans Sita duduk. 30. Menurut HSR,~~ Hanuman memadamkan api di ekornya dengan menceiupkannys ke dalam Laut Kuizum. RV dan RKBO juga menyatakan bshawa Hanuman memadamkan apm di ekonnya di dalam taut, tetapi nama taut itu tidak dspat dikesan. 31. Nama Laut Kuizum daiam HSR merupakan istitah bahass Arab, bahruiIku!zum, laitu Laut Menah.87 32. Menurut HSR, RV, dan RK~ Hanuman menemui Sits (Datam HSR, seteish membskan Lsngkapuni) dan bercadang untuk memikui Sits untuk dibawa kepada Rams, tetapi Sits menoiak csdangsn itu kerana Sits mahu Rama memperoieh kebesanan dengan menyetamstksnnya. Lebih-iebih iagi dma tidak akan menyentuh tetaki tsmn
82 AV, V, 53; AVIHPS), Ii, him. 461 2; AK, V. 12, him. 11723. 83 EISA. Aye, him. 1306; EISA. She, him. 1107;Z1ESS, him. 63; EISA. ikr, him. 190. 84 AV,V,545;AV(EIPS),ii,him.4619;RK,V,i2,him.13540;AK,V 13. 85 HSA. Rye, him. 130 6; ZIESS, him. 63. 86 AV, V.54; AV(EIPS), ii, him. 457; AK, V, 13, him. 59. 87 ZIESS, him. 155. 88 EISA. Aye, him. 1306; EISA. She, him. 1101; ZiESS, him. 63; EISA. ikr, hIm. 191; AV, V.37; AV(EIPS), ii, him. 4235; AK, V, 5, him. 2 26.

141

HIKAVAT SEAl RAMA

kecuaii Rama (Dalam RV dan RK, penistiws mi benlaku sebelum Hsnumsn membaksr Lanka). 33. Datam RV dan RK,89 Sita yang mendengan benita pembakaran ekor Hsnuman, menyembah kepads dews api supaya tidak mencederakan Hanuman. Oieh itu Hanuman tidsk dicederaksn oieh api. Episod yang seumpsma mi tidak terdapat datam HSR. 34. Dalam HSR, RV, dan RK, Hanuman menemui Sits sebanyak dua kati di Lanka, iaitu sebetum dan setepas membakan Lanka. 35. Dalam HSR,91 Hsnuman melompat dan batu hitam yang mempunyai bekas tapak kaki Nabi Adam, di Bukit Katagsran (dalam HSR.She dan HSR.lkr, Bukit Senendip) dan sampai di Lagunkatagins. mi menupskan penyeiitan unsun tsiam. RV dan RK92 hanys mengatakan bahswa Hsnuman melompat dan Gunung Anista (Anittam). 36. Dalam RV dan RK,93 setelsh Hanuman sampai di Gunung Mahendra, dma metsponkan kepada Angada spa yang benlaku di Lanka. Seteiah itulah dma menemui Rams. Tetapi datam HSR,9~sebaik sshajs Hanuman sampai di Gunung Mahendrs, dma pengi menemum Rams. 37. Menunut HSR,95 Hanuman menyerahkan kotsk yang mengandungi bstu permata yang ditsmbah dengan wangi-wangisn pemberian Sits, kepsda Rama. Daiam RV dan RK.96 Hanuman juga menyerahkan banang kemss pembenman Sits kepada Rams.
89 AV, V. 53; RV(EIPS). ii, him. 4623; RK,V, 12, him. 12630. 90 EISA. Rye, him. 1306; EISA. She, him. 1107; ZIESS, him. 623; EISA. kr, him. 188, 191; RV, V.33 dan 56; AV(EIPS), II, him, 409 dan 469; AK, V, 4, hIm. 23 4; AK, V. 13, hIm. 62 4. 91 EISA. Rye, him. 1306; EISA. She, him. 1107; ZIESS, him. 623; EISA.
kr, him. 191.

92 By, V, 56; AVIEIPS), ii, him. 4701; AK, V. 14, him. 358. 93 AV, V, 58 64; AV(HPS), II, him. 47596; BK, V, 14, hIm. 358. 94 EISA. Ave. him. 1306; EISA. She, him. 1107; ZIESS, him. 64; EISA. ikr, him. 191. 95 EISA. Aye, him. 1306; ZIESS, him. 64. 96 AV, V. 38, 65; AV(EIPS), Ii, him. 429 30, 4967; AK, V. 5, him. 82 4; AK, V. 14, hIm. 8.

142

PERJALANAN HANUMAN KE LANKA

38. Dalam HSR,7 Rama membidas 1-lanuman kerana membakar Langkapuri. Episod yang seumpama ml tidak terdapat dalam RV dan RK. Apabila kita membuat suatu analisis episod berdasarkan 38 kesimpulan yang tersebut di atas, kita akan mendapati, HSR menunjukkan persamaan dalam 15 episod (kesimpulan 1, 3, 8, 9, 10, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, dan 37) dengan RV dan RV. Manakala sebanyak 12 episod yang terdapat dalam RV ataupun RK (kesimpulan 4,7, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, dan 36) tidak terdapat dalam HSR. Selain itu sebanyak 11 episod yang terdapat dalam HSR (kesimpulan 2, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 26, 31, 35, dan 38) tidak terdapat dalam RV dan RV, iaitu menunjukkan ciri-ciri HSR yang tersendiri. Daripada 11 episod ml sebanyak dua episod (kesimpulan 11 dan 35) adalah hasil pengaruh agama Islam, manakala sebanyak tiga episod lagi boleh dikaitkan dengan pengaruh RV, AK (dan bahagian awal) dan pengaruh karya epik Tamil yang berjudul Manimeka!ai, dan satu lagi dengan pengaruh bahasa Arab. Enam episod yang selebihnya yang terdapat dalam HSR (kesimpulan 2,6, 13, 15, 26, dan 38) tidak dapat dikesan kaitannya dengan mana-mana karya atau tradisi; oleh itu episod yang tertibat mungkin berkaitan dengan pengaruh tradisi tempatan.

97 HSR. Rye, hIm. 1306; HSR. She, him. 1107; ZIESS, him. 64; HSR. Ikr, him. 191.

143

PEMBINAAN TAMBAK KE LANKA


Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV} Dalam RV1 Vibhisana yang mendapatkan perlindungan Rama daripada abangnya Ravana, atas permintaan Sugriva dan Hanuman, mencadangkan supaya Rama memohon bantuan Samudra, iaitu dewa laut, untuk membawa tentera Vanara menyeberangi laut ke Lanka. Setelah Sugriva dan Hanuman membincangkan cadangan Vibhisana dengan Rama, Rama menghamparkan rumput dharba di pantal, berbaring di atasnya menghadap ke arah selatan lalu menyembah dewa laut setama tiga had untuk memperoleh bantuannya. OIeh sebab permohonan Rama untuk mendapatkan bantuan dewa laut tidak berhasil, dia menjadi marah dan melepaskan anak-anak panahnya yang menakutkan ke dalam taut. Tindakannya itu menyebabkan berlaku ribut yang kuat yang mengakibatkan kesengsaraan kepada kehidupan laut. Walaupun begitu tidak ada sebarang tindak batas daripada dewa laut. Rama mengugut untuk melepaskan Brahmastra dan mengeringkan seturuh air laut. Pada masa itu dewa laut menghadap Rama dan menerangkan bahawa seperti unsurunsur alam semula jadi yang lain, air laut juga secara semuta jadi tidak dapat diukur kedalamannya, dan oleh itu amat sukar untuk menyeberanginya. Seterusnya, dia berjanji bahawa Rama boleh menyeberangi laut itu dengan mem1 RV, VI, 19,
hIm. 21 3; RV(HPS), III, him. 456, 48 55, 57.

144

PEMBtNAAN TAMBAK KE LANKA

bina sebuah tambak yang akan dipertahankannya. Oleh sebab Rama sudah pun mengeluarkan Brahmastra, ia akan tetap mencari mangsanya. Rama meminta dewa taut supaya menunjukkan suatu tempat di mana d~adapat melepaskan anak panahnya. Dewa taut mencadangkan suatu tempat yang terletak di utara yang dikenali dengan nama Drumakulya, iaitu tempat yang diduduki dan dikuasai oleh para pencuri. Apabila Rama melepaskan Brahmastra ke arah utara, air laut di sana menjadi kering dan tempat itu yang dahulunya dilingkungi air laut menjadi padang pasir yang dikenali dengan nama Marukantara. Walau bagaimanapun, Rama memberkati padang pasir Ui yang kemudian menjadi tanah yang subur. Seterusnya dewa laut mencadangkan para tentera Vanara dan jurubina Nala, iaitu anak Visvakarma (jurubina alam semesta), dipertanggungjawabkan untuk membina tambak. Nala dengan gembiranya bersetuju untuk rnelaksanakan tugas itu. Atas arahan Rama, semua tentera Vanara mengumpulkan pokok-pokok dan batu-batu yang besar dan hutan dan gunung, dan memasukkannya ke dalam laut. Pada han yang ketima, satu tambak yang luas, kuat, dan cantik siap dibina. Tentera Vanara mula berbaris berjalan melalui tambak tersebut; Rama dan Laksmana masing-masing dipikut di bahu oleh Hanuman dan Angada. Setelah sampai di Lanka, atas arahan Rama, semua berkhemah di pantai Lanka. Versi Ramayana Ciptaan Kamban (RK) Menurut RK, Rama (Iraman) meminta pandangan Vibhisana (Vitanan) yang memperoleh perlindungannya daripada bahaya abangnya Ravana (Iravanan), untuk membawa masuk tentera Vanara ke Lanka (Itankai) dengan menyeberangi laut. Atas nasihat Vibhisana, Rama berbaring di atas rumput dharba (taruppai) menghadap taut dan menyembah Dewa Varuna (Varunan), dewa taut, selama tujuh han untuk memperoleh bantuannya bagi menyeberangi taut dan sampai di Lanka.2
2 RK,

Vi,

6, hIm. 15.

145

HIKAVAT SEAl RAMA

Wataupun selepas han yang ketujuh penyembahan Rama, Dewa Varuna tidak menjelma di hadapannya. Rama menjadi marah, lalu melepaskan anak panahnya ke dalam laut, supaya semua air taut tenpeluwap, dan dengan itu Rama akan dapat benjalan membawa tenteranya ke Lanka. Anak panah Rama mendidihkan air taut dan memusnahkan kehidupan di dalam laut. Namun begitu, tiada balasan danpada Dewa Varuna. Rama mengeluarkan Brahmastra, lalu bersedia untuk metepaskannya ke dalam laut. Pada masa itu Dewa Varuna menjelma di hadapan Rama, merayu supaya tidak memusnahkan laut. Rama memohon Dewa Varuna menyebut suatu tempat untuk melepaskan Brahmastra. Dewa Varuna menyebut sebuah putau yang bernama Manukantara (Marukantaram) yang diduduki oleh sekumpulan naksasa. Brahmastra yang ditepaskan oleh Rama membunuh para naksasa di pulau tersebut dan kembali ke tankasnya. Seterusnya, Rama meminta jatan danipada Dewa Varuna untuk melintasi laut. Dewa Varuna mencadangkan Rama membina suatu jambatan melintasi laut yang akan dipertahankannya.3 Sugniva meminta jurubina Vanara, Nala (Nalan) supaya membina jambatan; Nala bensetuju. Jambavan (Campavan) memanggil semua tentera Vanara untuk membantu Nala membina jambatan. Semua tentena Vanana membawa bukitbukit yang besar serta pokok-pokok dan membuangnya ke dalam taut. Sekumpulan tentena Vanara membawa bukitbukit bukan sahaja dengan tangan mereka, tetapi juga dengan kaki dan ekor meneka. Nala menerima kesemua bukit (yang dibawa oleh tentera Vanara) dengan tangannya dan ada katanya dengan kakinya. Dengan bantuan tentera Vanara, Nala menyiapkan satu jambatan/tambak yang balk dan indah dalam masa tiga han. Rama bersama-sama dengan tenteranya menyeberangi taut dan sampai di Lanka. Atas anahan Rama, Nala membina tempat tinggal bagi kesemua tentena dan suatu tempat yang khas dan cantik untuk Rama.4

3 4

RK,VI,6, hlm,67, 1767,7585. AK, VI, 7, hIm. 1 65; RK, VI, 8, hIm. 13

7.

146

PEMBINAAN TAMBAK KE LANKA

Versi Hikayat Sri Rama (HSR) Dalam HSR,5 Rama (Sri Rama) meminta pandangan tentena Vanara (monyet), tentang bagaimana mereka semua dapat menyeberangi taut dan pergi ke Langkapuni (Lanka). Hanuman (Hanuman) mencadangkan pembinaan jambatan ke Langkapuni. Rama menghantar dua orang jeneralnya dengan sekumpulan tentera untuk mencani suatu cerun kaki gunung yang paling dekat dengan Pulau Langkapuni. Dua orang jenerat mi menemui seorang pertapa yang memohon meneka supaya meminta Rama membunuh naksasa yang bernama Jaya Singa dan anaknya Suranala, yang menindas dewadewa. Dua orang jeneral itu pulang dan menyampaikan benita orang pertapa tersebut kepada Rama, yang kemudian pergi menemui orang pertapa itu.6 Rama mengarahkan tentera Vanara menumbangkan pokok-pokok yang berada di atas gunung dan mengumpulkannya di tepi pantai untuk membina jambatan/tambak. Seterusnya Rama berangkat untuk menumpaskan Jaya Singa dan SuranaIa.~ Sementara itu, Hanuman menenuskan pembinaan jambatan tanpa mengenal Ietih, membuang beberapa bukit ke dalam taut. Hanuman membawa banyak bukit dan lapan tentena Vanara (monyet) yang gagah dan mencampakkan kesemua bukit itu ke dalam taut. Dengan kesungguhan membina jambatan, Nula dan Nila menenima bukit-bukit dengan tangan kin mereka daripada Hanuman, kerana tangan kanan mereka masih memegang bukit-bukit yang dibawa oleh Hanuman sebelum in Hanuman menjadi tentalu manah melihat ketidaksopanan Nula dan Nila, lalu mengangkat tujuh buah bukit ke langit dengan ekornya untuk menunjukkan kekuatannya. Ini telah menghalang sinaran cahaya mata5

HSR. Rye, him. 36 144; HSR. She, hIm. 11755; ZIESS, hIm. 65 71; HSR. Ikr, hIm. 192 219. Menurut HSR. She dan HSR. Ikr, sebelum Rama pergi menemui orang pertapa (Maharesi Sahagentala), ilanuman bercadang meiarikan Sita (Sita Dewi) dan Langkapurj. Tetapi Rama menolaknya. Sila iihat HSR. She, hIm. 11755; ZIESS, hIm. 65; HSR. ikr, him. 195. Peristiwa peperangan atara Rama (bersama-sama tenteranya) dengan Java Singa dan Suranala serta kekalahan meraka diterangkan dengan panjang iebar. Sila iihat HSR. Rye, hIm. 136 44; HSR. She, him. 11755; ZIESS, hIm. 66; HSR. Ikr, hIm. 196208.

147

HiKAYAT SER~RAMA

han dan kegelapan menyelubungi dunia. Rama yang mengetahui punca kegelapan yang tiba-tiba menyelubungi dunia, menasihati Hanuman supaya bersabar. Rama juga meminta tentena Vanana yang lain supaya Iebih bersopan. Mereka bendamai dan diminta memakan datam sehelai daun. Sewaktu membina tambak, beberapa bahagian di dalam taut tidak dapat ditambak oleh tentena Vanara, kerana dan bahagian-bahagian tersebut air memercik keluar sampai ke langit melumpuhkan usaha para Vanana untuk mengawalnya. Rama yang menjadi marah atas kelambatan pembinaan jambatan, bersedia melepaskan anak panah Gandiwati8 ke dalam taut. Pada masa itu, seorang gadis yang cantik keluar dan taut dan membenitahu Rama bahawa bahagianbahagian tersebut di taut merupakan lubuk yang sampai ke petala bumi dan ia mempunyai air kehidupan (air muuihayat) yang jika diminum oleh tentera Rama, mereka akan menjadi kebal. Setelah pemengian gadis itu, Rama9 menyeru tentera Vanara supaya meminum air kehidupan itu. Kemudian pembinaan jambatan itu diteruskan. Sementana kerja pembinaan tambak berjalan dengan giat, Gangga Mahasura, anak Ravana (Rawana), dan kerajaan di dalam taut, diminta oleh bapanya, RaVana, supaya memusnahkan tambak yang sedang dibina oleh tentera Rama. Gangga Mahasuna menyeru ikan-ikan supaya memusnahkan tambak tersebut. Hanuman1mengocakkan air taut
8 Ganda rata menurut HSR. She, dan Gandrati menurut NSA. Ikr. Lihat HSR. She, hIm. 11755; ZIESS, hIm. 67; NSA. kr, him. 210. 9 Menurut NSA. She dan HSR. kr, Hanuman rnemberi sebuah bukit kepada Rama yang meiemparkannya ke dalam lubuk di lout untuk memboiehkan air kehidupan (air mauihayatiair Maulhayyat) terpercik keiuar supaya dapat diminum oleh tentera Vanara. Rama mengulangi perbuatannya kerana bukan semua tentera Vanara sempat meminum air kehidupan yang terpercik kali pertama. Tetapi air tersebut terhenti. NSA. She menyatakan bahawa air kehidupan terpercik iagi seteiah Rama menyembah Dewata Muiia Raya supaya membenarkan semua tentera Vanara menerima air tersebut. NSA. kr menyatakan bahawa seteIah air kehidupan terhenti, Rama berdoa kepada Dewata Mulia Raya, laiu tambak di sana timbui (memboIehkan kerja menambak diteruskan). Seterusnya Rama mengurniakan (HSR. kr) pakaian kepada iapan ketua tentera dan 33 perwira Vanara. SiIa lihat HSR. She, him. 117 55; ZiESS, him. 678; NSA. ikr, him. 21011. 10 Daiam HSR. She dan HSR. kr, Rama meminta cadangan Hanuman

148

PEMBINAAN TAMBAK KE LANKA

dengan ekonnya, menyebabkan kesemua ikan pengsan dan terapung-apung di atas permukaan air taut. Tentera Vanara menangkap kesemua ikan yang tenapung-apung di atas penmukaan air taut, tatu memakannya.11 Dalam suatu kejadian tagi, seekon ketam yang besar menyerang tambak yang sedang dibina. Hanuman memasukkan ekornya ke dalam taut, membenankan ketam itu menyepit ekornya. Seterusnya Hanuman metemparkan ketam itu ke suatu hutan yang tebal. Tempat itu bertukan menjadi padang akibat Hanuman menghempaskan ketam tersebut. Setetah tambak siap dibina, Rama bersedia pergi ke Langkapuni.12 Apabita Rama mengetuai tenteranya benjatan
di atas tambak ke arah Langkapuni, Hanuman menyenupai

seekor singa yang amat besan yang mempunyai 1000 kepaIa, 2000 kaki, dan menjadi kenderaan Rama. Setetah sampai
untuk menghapuskan kesemua ikan yang sedang memusnahkan pembinaan tambak. Hanuman meminta supaya semua tentera Vanara dikumpuikan untuk mendapatkan makanan (ikan). Siia hhat HSA. She, him. 11755; ZiESS, him, 69 70; NSA. ikr, him. 218. 11 Menurut HSR. She dan NSA. Ikr, ikan-ikan yang pengsan ditangkap dan dikumpulkan seperti sebuah gunung oleh tentera Vanara. Segala rakyat Vanara tidak dapat memakan habis ikan-ikan tersebut. Hanuman memben amaran kepada ikan-ikan yang tertinggai, dan semua ikan meiarikan din. Sila iihat HSA. She, him. 117 55; ZIESS, him, 70; NSA. kr, him. 218. 12 Menurut HSR. Rye, sebeium Rama benjalan ke arah Langkapuri, Jambavan memberitahunya bahawa ilmu nujum menunjukkan bahawa Aavana (Rawana) teiah membina sebuah istana baru. Di atasnya terdapat 17 payung penahan sinaran tegak matahani. Bangunan mi dibina sebagai memenuhi niatnya kepada Betani Brahma (Dewa Brahma). Sebeium menyeberangi laut, Rama hendakiah memusnahkan puncak yang berkerdipan (pada istana yang dibina oIeh Ravana) dengan anak panah Gandiwati. Jambavat menolak alasan Aama yang menyatakan bahawa Betari Brahma akan menjadi marah dan mengingatkannya bahawa Visnu (Dewa Visnu), iaitu saiah seorang nenek moyang Rama adaiah iebih berkuasa. Tetapi daiam NSA. She dan NSA. ikr, tidak terdapat peristiwa yang di atas, sebaliknya dikatakan bahawa Rama berbincang tentang peperangan dengan yang iainnya sebelum masuk ke daIam Langkapuri. Daiam perbincangan itu, Sugriva (Sugniwa) menyatakan kebimbangannya tentang kekuatan pihak musuh. Apabiia mendengar mi, Rama menjadi marah dan ingin menumpaskan pihak musuh bersendinian. Rama tidak menggunakan bantuan Hanuman kerana dia marah meiihat kekuatan Sugriva. Siia iihat NSA. Ave. hIm. 136 44; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 70; HSR. ikr, him. 21920.

149

NIKAVAT sERi RAMA

di Langkapuni, Rama menganahkan tentera Vanana supaya membina sebuah istana untuknya di suatu tempat yang sesuai.13 Kesimputan 1. Menurut HSR, RV, dan RK, satu jambatan dibina menyeberangi taut untuk membawa tentera Vanara dani tanah besan ke Putau Lanka.14 Dalam HSR,15 sebelum pembinaan jambatan siap, tentera Rama menyerang dan mengatahkan raksasa yang bennama Jaya Singa dan anaknya Sunanata. Tetapi penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam RV dan R K. RV dan RK16 mengatakan bahawa Vibhisana yang mendapatkan penlindungan Rama, mencadangkan Rama meminta bantuan dewa taut untuk membawa tentera Vanana dan tanah besan ke Pulau Lanka. Rama berbaring di atas rumput dharba dan berdoa kepada dewa taut selama tiga han (datam RK, tujuh han) untuk mendapatkan bantuan. Penistiwa yang seumpama mi tidak tendapat dalam HSR. Datam HSR,17 semasa pembinaan jambatan dijatankan, Nuta dan Nila menenima bukit-bukit yang dibawa oteh Hanuman dengan tangan kin mereka. Hanuman berasa manah melihat ketidaksopanan Nula dan Nila, lalu mencabut tujuh buah bukit dengan ekonnya dan mengangkat

2.

3.

4.

13 Penistiwa Hanuman menyerupai seekor singa dan menjadi kenderaan Rama serta penistiwa Rama mengarahkan tentera Vanara untuk membina sebuah istana, apabiia semua sampai di Langkapuni, tidak terdapat daIam HSR. She dan HSR. ikn. 14 HSR. Rye, him. 13644; HSR. She, hIm. 11755; ZIESS, him. 65 71; HSR. ikr, him. 192219; RV, VI, 19, him. 21 3; RV(HPS), Iii, him. 456, 48 55, dan 57; RK, Vi, 6, him. 1 7, 17 67, 75 85; RK, Vi, 7, hIm. 1 65; RK, 8, him. 13 7. 15 HSR. Rye, him. 13644; NSR. She, him. 117 55; Z1ESS, him. 656; HSR. ikn, him. 194 208. is RV, VI, 19 dan 21; RV(NPS), iii, him. 435,4850; RK, Vi, 6, him. 1 6. 17 HSA. Rye, hIm. 13644; NSA. She, him. 11755; Z1ESS, him. 67; HSR. ikr, him. 209.

150

PEMBINAAN TAMBAK KE LANKA

5.

ke langit untuk menunjukkan kekuatannya. Akhinnya dia ditenangkan oteh Rama. Penistiwa yang seumpama mi juga tidak tendapat datam RV dan RK. Dalam RV dan RK,1 oteh sebab dewa taut tidak menjetma di hadapannya wataupun setepas (datam RV, tiga han; datam RK tujuh han) menyembahnya Rama menjadi marah talu metepaskan anak panahnya ke datam taut menyebabkan kehidupan taut sengsana. Datam HSR, Rama tidak metepaskan anak panahnya ke datam taut. Menunut HSR,19 semasa pembinaan tambak, beberapa bahagian di taut tidak dapat ditambak. Rama yang marah, bensedia metepaskan anak panah Gandiwatinya ke dalam taut. Pada masa itu, muncut seonang gadis dan taut yang membenitahu tentang air kehidupan (air maulhayat) kepada Rama. Penistiwa mi mungkin benkaitan dengan penistiwa datam RV dan RK2 iaitu apabita Rama bensedia untuk melepaskan Bnahmastna ke dalam taut, dewa taut menjelma dan memohon maaf kepada Rama serta mencadangkan pembinaan jambatan yang
akan dipertahankannya.

6.

7.

Air mauthayat merupakan istitah Anab-Metayu yang benmakna air kehidupan yang ada pensamaan dengan amrta atau sejenis madu keabadian yang diperoteh sewaktu tautan susu dikocak oteh pana dewa dan raksasa. Amrta mi dianggap ketuan dan patala (dan datam bumi).21 Menurut HSR, atas anahan Gangga Mahasura ikan-ikan cuba memusnahkan jambatan yang sedang dibina oleh tentena Vanana. Tetapi Hanuman menghancunkan ikanikan tersebut.22

8.

18 AV, Vi, 21; RV(NPS), Iii, him. 48 50; AK, Vi, 6, him. 1759. 19 NSA. Ave. him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZIESS, him. 67; NSA. ikn, him. 210. 20 By, VI, 22; RV(HPS), iii, him. 51 2; AK. VI, 6, him. 5976,824. 21 Z1ESS, him. 158. 22 NSA. Rye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; Z1ESS, hIm. 69 70; HSR. ikn, him. 218.

151

HIKAYAT SEAl RAMA

9.

HSW3 menyatakan bahawa atas arahan Gangga Mahasuna juga, seekor ketam yang besar cuba memusnahkan jambatan. Tetapi Hanuman memancing ketam itu talu menghempasnya ke danat. Akibatnya sebuah hutan menjadi padang. Wataupun penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam RV dan RK, kisah hutan tebal menjadi padang akibat dihempas ketam boteh dikaitkan dengan suatu kisah datam RV.24 taitu apabita Rama bensedia metepaskan Bnahmastna ke datam taut, dewa laut menghadapnya serta memohon maaf. Rama meminta dewa taut menunjukkan suatu tempat untuk melepaskan Bnahmastna. Atas cadangan dewa taut, Rama melepaskan Bnahmastna ke tempat yang bennama Dnumakulya (di utana) yang didiami oleh sekumpulan pencuri. Air taut di sana kening dan kawasan itu menjadi padang pasin (Manukantana), tetapi kemudian menjadi kawasan yang subun setetah Rama membenkatinya. Datam keduadua penistiwa (HSR dan RV), kita dapat metihat pensamaan, iaitu suatu unsun atam semula jadi berubah menjadi suatu unsun tagi akibat hempasan ketam dalam HSR dan akibat Bnahmastra dalam RV. Datam RK,25 Bnahmastra yang ditepaskan oteh Rama membunuh pana naksasa yang mendiami Pulau Manukantana dan kembali semula ke tankasnya.

10. Menunut RV dan RK,26 Nata mengetuai pasukan yang membina jambatan dan menyiapkan satu jambatan yang tuas, kuat, dan cantik datam masa tima han (daiam RV) dan tiga han (dalam RK). Tetapi HSR tidak menyebut jangka masa jambatan itu siap dibina. 11. Dalam HSR,2~ apabita Rama mengetuai tentenanya berjaIan di atas tambak ke arah Langkapuni, Hanuman menyenupai seekon singa yang amat besan, yang mempunyai

23 NSA. Rye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; Z1ESS, him. 70; HSR. ikr, him. 218.
24 RV, Vi, 22; RV(HPS), iii, him. 51 3.

25 AK, Vi, 6, him. 78

80.

26 AV, Vi, 22; RV(NPS), iii, him. 545; AK, Vi, him. 7, 65. 27 NSA. Ave. him. 13644; ZIESS, him. 70.

152

PEMBINAAN TAMRAK KE LANKA

1000 kepala dan 2000 kak~, menjadi kenderaan Rama. Dalam RV dan RK,28 Hanurnan juga menjadi kenderaan F!arna sewaktu dia berjalan menuju ke Lanka mengetuai tentera Vanara, bezarya Hanuman dengan rupanya sendin. Sebaga~tambahan, dalam RV dan RK, dikatakan bahawa Angada nemikul Laksmana semasa menuju ke Lanka. 12. Mengikut HSR,29 setelah sampai di Langkapuri, Rama mengarahkan tentera Vanara membina sebuah istana untuknya di sebuah tempat yang sesuai.3 RK juga menyatakan bahawa sebaik sahaja sampai di Lanka, atas arahan Rama, Nala rnembina tempat tinggal bagi kesemua tentera serta suatu tempat yang khas dan cantik untuk Rama. RV31 menyatakan bahawa atas arahan Rama, khemah dibina di pantal Lanka. Daripada perbandingan di atas, kita dapat melihat Jima kesimpulan (kesimpulan 1, 6, 9, 11, dan 12) menunjukkan perkaitan atau persamaan dengan HSR, RV, dan RK. Empat kesimpulan (kesimpulan 2, 3, 7, dan 8) menunjukkan ciri-ciri HSR yang tersendiri. Daripada mi, satu episod (kesimpulan 7) boleh dikaitkan dengan episod yang terdapat dalam RV dan RK, yang bakinya (kesimpulan 2, 3, dan 8) tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana peristiwa atau episod yang Iebih awal. OIeh itu ia mungkin hasi! pengaruh unsur-unsur tempatan ataupun hasil daya kreativiti pengarah HSR sendiri. Selain itu, terdapat tiga kesimpulan (kesimpulan 3, 5, dan 10) yang tidak terdapat dalam HSR.

28 29 30 31

RV, VI, 22; RV(HPS), III, him. 55; RK, Vi, 8, him. 4 HSR. Rye, him. 136 44; ZIESS, him. 70 1. RK, Vi, 8, hIm. 13 7. By, VI, 22; RV(HPS), Ii, him. 55.

5.

153

PEPERANGAN DI LANKA
Peringkat Portama Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) Menurut RV, Ravana mengumpulkan para penasihatnya dan meminta pandangan mereka tentang kemungkinan tentera Rama mengepung Lanka. Mereka bercadang untuk melancarkan peperangan menentang Rama. Tetapi Vibhisana, adik bongsu Ravana, memohon Ravana supaya menyerahkan kembali Sita kepada Rama dan berdamal dengannya. Kumbhakarna yang juga merupakan adik Ravana, menyatakan bahawa perbuatan menculik Sita tidaklah bersesuaian dengan kedudukan Ravana yang dihormati. Walau bagaimanapun, dia menyatakan kesediaannya berperang menentang musuh Ravana.1 Vibhisana membidas para penasihat Ravana yang memben nasihat yang salah kepada abangnya. Apabila Indrajit, anak Ravana, bercakap besar dengan mengheboh-hebohkan kekuatannya yang telah ditunjukkannya untuk mengalahkan tentera dewa-dewa sewaktu berperang menentang Dewa Indra, Vibhisana membidas perlakuan Indrajit yang tidak bertanggungjawab itu. Sekali lagi, Vibhisana memohon supaya Sita dibebaskan. Ravana dengan marah menyifatkan Vibhisana sebagai penakut dan pengkhianat. Vibhisana yang tidak dapat menerima penghinaan Ravana, bersama-sama empat
1 RV. VI, 68; RV(HPS), ill, him. 16 21.

154

PEPERANGAN Di LANKA

orang pengikutnya, laitu Anala, Panasa, Sampati, dan Pnamati terbang ke langit. Mereka menyeberangi laut menerusi udara dan sampai di khemah Rama, lalu memohon penlindungan Rama.2 Sugniva berkata kepada Rama bahawa berkemungkinan Vibhisana adalah utusan Ravana; oleh itu dia akan mengkhianati Rama. Angada menyatakan bahawa Vibhisana adaIah pelanian, jadi adalah balk tidak mempercayainya. Tetapi Hanuman benpendapat bahawa Vibhisana bukanlah orang jahat; itulah sebabnya dia meninggalkan abangnya yang jahat dan datang kepada Rama yang munah hati untuk mendapatkan penlindungan. Setelah mendengan pandangan perwina-penwina Vanana, Rama menyatakan kesediaannya membeni perlindungan kepada Vibhisana. Kemudian, atas anahan Rama, Laksmana menyapu Vibhisana dengan air laut, mengisytiharkannya sebagal Raja Lanka.3 Ravana menghantar Suka, raksasa Sugniva dengan menyatakan bahawa Lanka tidak dapat dikalahkan oleh kumpulan Vanana yang Iemah dan oleh itu adalah baik bagi Sugniva kembali ke Kiskindha. Suka ditangkap dan dibelasah oleh tentera Vanana. Kemudian dia dibebaskan atas arahan Rama yang mengampuninya. Suka kembali ke Lanka dan memberitahu RaVana bahawa tidak ada peluang bagi meneka untuk bersekutu dengan Sugniva. Atas arahan RaVana, Suka dan Sanana menyerupai Vanana dan masuk ke dalam khemah Rama untuk mengintip. Vibhisana mengenali mereka, lalu menangkap dan menghadapkan meneka kepada Rama. Rama menyeru mereka supaya membenitahu RaVana bahawa pada han yang benikutnya, Lanka akan dimusnahkan oleh anak panahnya. Suka dan Sarana kembati ke Lanka dan membenitahu Ravana tentang kekuatan Rama dan tenteranya. Meneka juga memohon Ravana supaya mengembalikan Sita kepada Rama. Apabila mendengar ni, Ravana menjadi marah dan menghalau mereka.4 Dengan tujuan untuk mempendaya Sita, Ravana menyenu VidyujjihVa, iaitu naksasa, supaya mencipta satu
2 3 4 RV, Vi, 9 18; RV(HPS), ID, him. 21 43. RV, Vi, 19; RV(HPS). iii, him. 43 5. RV, Vi, 20, him. 249; RV(HPS), Di, him. 468, 5772.

155

HIKAYAT SERI RAMA

kepala tiruan yang menyerupai kepala Rama dan sebatang ibu panah. Barang-banang ni dibawa kepada Sita, untuk menunjukkan seolah-olah Rama sudah dibunuh. Sita benasa terlalu sedih lalu menangis. Tetapi selepas Havana meninggalkan Taman Asoka, Sarama isteri Vibhisana menenangkan Sita dengan menyatakan bahawa Ravana telah menggunakan kuasa magisnya untuk memperdaya Sita.5 Sekali lagi Ravana meminta pandangan para penasihatnya. Malyavan, laitu datuk dan pihak ibunya, mendesaknya supaya berdamai dengan Rama dan menyerahkan Sita, tetapi Ravana menolak dan menganggap desakan itu sebagai suatu penghinaan.6 Seteiah Rama mendirikan khemahnya di Gunung Suveia, Sugriva melihat Ravana bendini di atas salah satu pintu genbang Lanka. Dia menjadi marah dan melompat ke anah Havana lalu mencabut mahkotanya dan membuangnya ke bumi. Seterusnya, dia bentempur dengan Ravana dan kern-

bali ke khemah Rama. Rama menegun Sugniva atas penbuatannya yang membabi buta, didonong oieh penasaan manahnya tenhadapRavana.~ Ranna mengatunkan kepungan di empat pintu masuk Lanka. Nila mengepung pintu genbang di timun, Angada pula di pintu genbang banat, Hanuman di pintu gerbang selatan, dan Rama senta Laksmana di pintu gerbang utana. Sebelum melancarkan senangan, Rama menghantan Angada sebagai utusannya kepada Ravana meminta Ravana membebaskan Sita ataupun berpenang dengan tentenanya. Apabila mendengar berita mi danipada Angada, Ravana menyenu empat onang tentenanya supaya menangkap Angada dan membunuhnya. Tetapi Angada menangkap tiga danipada meneka lalu melompat ke atas bumbung istana, dan setelah mencampakkan meneka ke bumi, dia melompat dan sana kembali kepada Rama.8 Sementana itu, Rama menganahkan penwina Vanana melanggar pintu genbang, melancarkan serangan yang hebat
5 6 7 8 RV, RV, RV, RV, V. 31 4; RV(HPS), Iii, him, 7584. VI, 356; RV(HPS), iii, hIm. 858. Vi, 38. 40 1; RVIHPS), III, him. 91 2, 94 6. Vi, 41; RV(HPS), iii, him. 979.

156

PEPERANGAN

DI

LANKA

menentang pana naksasa. lndnajit datang benpenang; dia dengan kuasa magiknya menghilangkan dininya (onang tidak dapat melihatnya), lMu memanah Rama dan Laksmana yang diikatnya dengan Iingkanan anak panahnya yang benbelitbelit. Seterusnya lndnajit melaponkan kejayaannya kepada Havana.9 Atas anahan Havana, Sita dibawa dengan kendenaan puspaka untuk melihat badan Rama dan Laksmana yang tenbaning di medan peperangan. Sita menjadi tenlalu sedih, tetapi Tnijata, anak penempuan Vibhisana, menenangkannya dengan benjanji bahawa Rama pasti hidup kenana kenderaan puspaka tidak akan membawa seonang janda.10 Rama sedan danipada pengsan dan menatap melihat adiknya Laksmana masih daiam keadaan tidak sedan din. Susena, tabib Vanana, mencadangkan kepada Sugniva supaya meminta Hanuman mendapatkan herba benubat yang dikenali sebagai samjivakarna dan visalya yang tendapat di Gunung Candra dan Dnona di Lautan Susu. Herba itu benguna untuk menghidupkan Laksmana dan yang lainnya. Nampaknya, geroda, iaitu kendenaan Dewa Visnu, tiba th medan peperangan dan membebaskan semua perwira yang diikat oleh lilitan anak panah Indrajit.11 Dalam pepenangan penentuan, Hanuman membunuh dua raksasa iaitu Dhumanaksa dan Akampana. Angada membunuh Vajnadamstna dan Nila menghapuskan Prahasta. Havana benlawan dengan Laksmana dan menjatuhkannya setelah memukulnya dengan cokman Dewa Bnahma. Ravana cuba membawa Laksmana keluar dani medan pepenangan, tetapi dia tidak berjaya memikul Laksmana kenana dia adalah sebahagian daripada penjelmaan Dewa Visnu. Hanuman melancankan senangan mengejut ke atas Ravana dan membawa Laksmana kepada Rama. Rama menyenang Havana dan bahu Hanuman. Dalam pertempuran itu, kendenaan ratanya hancur, mahkotanya tenbelah dua dan dia tencedera. Tetapi Rama tidak membunuhnya sehingga dalam satu pepenangan yang Iain.12 9 10 11 12 RV, RV, RV, RV, VI, 445; RV(HPS), III, hIm. 10911, VI, 478; RV(HPS), III, hIm. 1159. Vi, 49SO; RV(HPS), iii, him. 11925. Vi, 51 9; RVIHPS), iii, him. 12555. 157

HiKAVAT SERi RAMA

RaVana menyeru tentenanya mengejutkan adiknya Kumbhakanna danipada tidun. Adalah amat sukan untuk mengejutkan Kumbhakarna, walaupun dibunyikan alat-alat tiupan di telinganya. Pana naksasa dan sekumpulan kuda senta gajah dibawa naik ke atasnya. Akhinnya, Kumbhakarna tenkejut danipada tidun dan menemui RaVana. RaVana membenitahunya tentang kematian bebenapa raksasa dan meminta dia benpenang menentang Rama. Kumbhakarna cuba menasihati abangnya supaya bendamal dengan Rama, tetapi oleh sebab Ravana menjadi manah, Kumbhakanna masuk ke dalam medan pepenangan menentang tentera Rama.13
Dalam pepenangan penentuan, Kumbhakanna membunuh beberapa perwina Vanana, banyak tentera Vanana mula

melanikan din, tetapi meneka dibeni semangat oleh Angada


untuk tenus berperang. Sugniva mencaban Kumbhakanna

melawannya. Dia memukul SugniVa dengan puncak sebuah


gunung dan membawa SugniVa bersama-samanya. Sugniva

sedan danipada pengsan, lalu menyenang Kumbhakanna dan mengoyakkan dua telinganya. Sugniva benjaya membebaskan dm1 dan kembali kepada Rama.14

Laksmana masuk benperang dengan melepaskan anak panahya ke anah Kumbhakanna. Tetapi dia tidak menghinaukan senangan Laksmana, lalu menyenang Rama dengan hebatnya. Dalam pepenangan penentuan itu, Rama memotong kedua-dua tangan, kaki, dan akhinnya kepala Kumbhakarna. Kepala Kumbhakanna jatuh ke bumi menghancunkan jalan-jalan dan numah-numah di Lanka, manakala badannya yang perkasa tenggelam ke dalam laut. Ravana menatapi kematian adiknya Kumbhakanna.15 Versi Ramaysna Ciptaan Kamban (AK) Mengikut AK, atas anahan Dewa Brahma (Pinaman), Maya (Maya), junubmna keindenaan, membina semula bandan Lanka

13 RV, Vi, 603; RV(HPS),

iii, him. 15669. 14 RV, Vi, 667; RV(HPS), Iii, him. 17683. 15 RV, VI, 678; RV(HP$), ill, him. 18390.

158

PEPERANGAN Di LANKA

(llankai).16 Ravana (Inavanan) mengumpulkan ketua tentena, menteni, serta nakyat, dan bertanya pendapat meneka tentang nancangan tentera Rama (Inaman) rnengepung Lanka. Ketua tentena Ravana mencadangkan pepenangan menentang Rama. Kumbhakanna (Kumpakanunan), adik RaVana, berkata bahawa penbuatan Ravana yang melanggar semua nilai etika telah membawa bencana sekanang; dia mesti membuat keputusan sama ada menyerahkan Sita (Citai) kepada suaminya dan berdamam atau benpenang. Oleh sebab perbuatan Ravana sudah melampaui batas dan menyebabkan penmusuhan dengan Rama, Kumbhakanna menyatakan kesediaannya benpenang dengan tentera Rama. Penistiwa Vibhisana (Vitanan) membidas lndnajit (Intinacittu) adalah sama sepenti yang tendapat dalam RV. Menunut Vibhisana, yang sebenannya membakar Lanka bukanlah api di ekon Hanuman (Anuman) tetapi api yang membana di dalam jiwa Sita. Oleh itu, penlakuan Ravana yang paling tenpuji adalah membebaskan Sita 17 Ravana benasa tenlalu manah dan membidas Vibhisana kenana meminta dia mengembalikan Sita kepada Rama. Setenusnya RaVana menyatakan bahawa dia sendirm yang akan melawan Rama. Apabila Ravana mempenkecil kebesanan Rama yang menupakan penjelmaan Dewa Visnu (linumal), Vibhisana mencenitakan bagaimana Dewa Visnu

menyenupai Nanasimba (Nanacimman, manusia singa) dan membinasakan Hinanyakasipu (lnaniyan) yang mencaban anaknya Pnahalada (Pinakalatan) supaya menunjukkan di mana Dewa Visnu.18 RaVana menjadi marah lalu menyifatkan Vibhisana sebagai pengkhianat dan mengugut untuk membunuhnya jika dia tidak meninggalkan istana. Apabila mendengar ugutan Ravana, Vibhisana naik ke langit bersama-sama empat onang pengikut yang bennama Anala (Analan), Anila (Anilan), Ana (Anan), dan Sampati (Campati). Dia mengulangi nasihatnya kepada Ravana dan meminta

16 AK, Vi. 2, him. 1.


17 RV, VI, 2, him. 1199. 18 AK, Vi, 2, him. 100 18 dan AK, Vi, 3, hIm. 1

176.

159

HIKAVAT SEAl RAMA

maaf, lalu tenbang menyebenangi laut, memohon penlindungan Rama.19 Rama meminta pendapat ketua tentenanya sama ada untuk membeni penlindungan kepada Vibhisana atau tidak. Sugniva (Cukkinivan) benkata bahawa Vibhisana adalah naksasa dan pelanian; oleh itu dia tidak boleh dipencayai. Jambavan (Campavan) menyatakan bahawa naksasa tenkenal dengan tipu helah dan menyenupai onang lain. Oleh iti! adaiah baik tidak menerimanya. Hanuman menyatakan bahawa Vibhisana bukanlab orang yang jahat dan dia datang kepada Rama untuk mendapatkan penlindungan kenana baktinya tenhadap Rama; dia boleh ditenima sebagai sekutu. Rama bencadang untuk membeni penlindungan kepada Vibhisana. Rama menyeru Laksmana (llakkuvan) supaya menabalkan Vibhisana sebagai pemenintah Lanka, tetapi Vibhisana meminta paduka (tenompah) Hama dan memakainya cebagai mahkotanya.2 Suka (Cukan) dan Sarana (Cananan) dua raksasa yang dihantan oleh Ravana untuk mengintip tentena Rama, menyenupai Vanara lalu masuk ke dalam khemah Rama; di sana meneka ditangkap oleh Vibhisana. Walau bagaimanapun, Rama membenarkan meneka kembali ke Lanka, supaya meneka dapat membenitahu Ravana bahawa dia akan dibunuh tidak ama lagi.21 Penistiwa Malyavan (Maliyavan) menasihati Ravana adalah hampin sama dengan yang dicenitakan dalam RV. Suka dan Sanana kembali ke Lanka dan membenitahu Ravana tentang apa yang benlaku di khemah Rama serta keputusan Rama untuk menghapuskan Ravana.22 Ketika Rama memerhati bandar Lanka dan khemahnya di Gunung Suvela (Cuvelai), Ravana sedang memenhati ten-

tena Vanana dan atas pintu genbang di utara Lanka. Tiba-tiba Sugniva melompat ke anah Ravana. Setelah bertempun dengan hebat, Sugniva membawa kembali batu-batu penmata danipada 10 mahkota Havana kepada Rama. Rama

19 20 21 22

RK,VI. AK, Vi, RK, VI, AK, Vi,

4, hIm. 4, him. 8, hIm. 8, him.

123,347. 56 145. 23 38. 39 48, 57 65; AK, Vi, 9, him. 6

22.

160

PEPERANGAN DI LANKA

memuji tindakan Sugniva yang bendasankan kasih padanya.23 Tentena Rama mengatun kepungan ke atas Lanka; Nila (Nilan) bensedia di pintu genbang timur, Hanuman di pintu genbang banat, Angada (Ankatan) di pintu genbang selatan, serta Rama dan Laksmana di pintu gerbang utana masingmasing bensedia untuk menyenang.24 Hama menghantan Angada sebagai utusannya kepada Ravana menyenu Ravana membebaskan Sita untuk menyelamatkan nyawanya. Angada mempenkenalkan din kepada Havana sebagai utusan Rama dan anak Vali yang pada suatu ketika dahulu mengikat Ravana dengan ekonnya. Havana cuba memujuk Angada supaya meninggalkan Rama; untuk itu Havana berjanji untuk menjadikan Angada sebagai pemenintah Kiskindha (Kitkintai). Tetapi Angada menolak tawanan itu dan menganggapnya sebagal suatu penghinaan. Angada setenusnya menyampaikan pesanan Rama kepada Havana. Havana lalu mengarahkan empat tentenanya menangkap Angada. Tetapi Angada dengan cepat menangkap keempatempat naksasa sekali, tenbang ke langit dan membuang meneka ke atas pintu genbang istana di mana mereka hancun. Angada juga membeni amanan kepada penghuni bandan itu supaya menyelamatkan dini danipada bencana anak panah Rama, kemudian kembali kepada Rama dan membeni laporan.25 Atas anahan Rama, tentera~Vananamenyenbu pintu gerbang bandan Lanka dan pana naksasa keluan benpenang. Bebenapa jenenal naksasa dibunuh oleh tentena Vanana. Apabila mendengar kematian ketua-ketua tentena, Havana keluan bertempun dengan Sugniva dan Laksmana. Dia mencedenakan dada Laksmana dengan cokmar Dewa Bnahma (Pinaman) dan cuba membawanya kembali. Tetapi nancangannya digagalkan oleh Hanuman yang membawa kembali Laksmana kepada Rama. Kemudian Rama melawan Havana dengan menduduki bahu Hanuman dan dapat melucutkan senjata Havana. Tetapi Rama tidak membunuh Ravana, sebaliknya mencabannya kembali ke medan pepenangan pada keesokan
23 AK, VI, 9, hIm. 2548; AK, Vi, 10, hIm. 1 35; RK, Vi, 11, hIm. 1 48. 24 AK, VI, 12, hIm. 57, 18 21. 25 AK, VI, 13, hIm. 1 43.

161

HiKAVAT SERi RAMA

haninya dengan senjata untuk menenuskan peperangan.26 Atas arahan Havana, Kumbhakanna (Kumpakarunan), iaitu adiknya, dikejutkan danipada tidun oleh 1000 naksasa dengan cana menumbuknya dengan alat penumbuk. Kumbhakarna cuba mendesak abangnya supaya membebaskan Sita. Tetapi apabila Havana menjadi marah, Kumbhakanna pengi benpenang dengan tentena Rama. Dalam medan pepenangan, Vibhisana cuba memujuk Kumbhakanna supaya mendapatkan penlindungan Rama, tetapi Kumbhakarna menolak cadangan Vibhisana kenana benpenang bagi pihak abangnya adalah tanggungjawabnya.27 Dalam pepenangan, Laksmana yang duduk di atas bahu Hanuman menyenang serta memusnahkan kendenaan rata Kumbhakanna. Kemudian Sugniva menentang Kumbhakanna. Setelah menjatuhkan Sugniva, Kumbhakanna cuba membawanya kembali. Tetapi Kumbhakanna jatuh pengsan disenang oleh Rama. Setenusnya, Rama menentang Kumbhakarna senta menetak tangan dan kakinya. Walaupun demikian, Kumbhakanna tenus melawan. Akhinnya, atas penmintaan Kumbhakanna, Rama memancung kepala Kumbhakanna dan membuangnya ke dalam Iaut.28 Versi Hikeyet Sri Rama (NSA) HSR29 pula mengisahkan Ravana (Rawana) menghantar Sukasanana~ (Suka dan Sanana) sebagai pengintip di khemah Rama (Sri Rama). Sukasanana menyenupai Vanara (kena), tetapi pana Vanana benasa sangsi melihat ahli banu. Hanuman (Hanuman) mengenalinya sebagai naksasa, kerana Sukasana yang menyenupai Vanana tidak mengetahul cana memanjat pokok atau memanggil sepenti Vanara. Raksasa yang tertangkap dibebaskan oleh Rama. Setelah kembali ke

26 AK, V, 14, him. 1 255. 27 AK, Vi, 15, him. 43 56, 79 98, 139 63.

28 Ibid., him. 23045,26491,34062. 29 HSA. Rye, him. 13659; HSR. She, him. 117218; ZIESS, hIm. 68 79;

HSR. Ikr, him. 211 7,220 46.

30 Menurut HSA. She dan HSR. ikr, namanya iaiah Sagasadana. Sila iihat HSR. She, him. 11755; ZIESS, him. 69; HSA. ikr, him. 215.

162

PEPERANGAN Di LANKA

Langkapuni, Sukasanana membandingkan Rama dan Laksmana (Laksamana) dengan Nabi Adam dan Indra, serta mempenkatakan kebesanan meneka. Dia tenpaksa melanikan din apabila Havana mengeluankan pedangnya dan manah mendengan kenyataan Sukasanana yang seolah-olah takut
senta menjunjung kebesaran Rama dan Laksmana.

Sementara itu, Sita (Sita Dewi) menolak keinginan Havana dengan benkata bahawa sepanjang hayat Hama, tiada siapa yang dapat memilikinya; jika dia melihat kepala
Hama di tangan Havana, dia akan tetap membunuh dmni.

Havana membuat keputusan untuk melakukan tipu muslihat dengan membunuh dua naksasa yang bennama Kala Sakti dan Purwasekali,31 dan mempersembahkan kepala mereka seolah-olah sebagai kepala Hama dan Laksmana yang terbunuh di medan peperangan.32 Havana membenitahu Dewi Sen
Jati, iaitu ketua gadis pengawal Sita, bahawa dia telah mem-

bawa kepala Hama dan Laksmana yang telah dibunuh di medan pepenangan. Dewi Sri Jati mengambil kedua-dua kepala itu dan meminta Havana datang ke sana keesokan haninya setelah membensihkan din. Sita yang melihat kepala-kepala itu ingin mengakhini hayatnya, tetapi Dewi Sni Jati menghalangnya dengan benkata bahawa Havana penlu membuktikan lagi kenyataannya.33 Seterusnya, Dewi Sri Jati ke khemah Hama, di mana dia menemui Rama yang membeni suatu ikat pinggang yang pernah dipakai oleh Sita, sebagai tanda pengenalannya. Dia

31 Daiam HSA. She dan HSR. ikr, dua orang yang dibunuh oieh Ravana adaiah anak-anak daripada keinderaan yang ditawan oieh indrajit. Slia iihat HSR. She, him. 11755; Z1ESS, him. 68; HSR. ikr, him. 212. 32 Daiam pepenangan mi, dikatakan mayat tertimbun seperti gunung, darah mengaiir saperti iaut, bangkai kuda dan gajah berseierak (seperti puiau-puiau), dan rata-rata dihanyutkan oleh darah. HSR. She dan HSR. ikr menyebut, sebagal tambahan, Ravana menyatakan bahawa semasa dia membunuh Rama, Laksmana cuba menikamnya; oieh itu dia juga dibunuh oiehnya. Slia iihat HSR. Rye, him. 13644; lISA. She, him. 117 55; ZIESS. him. 68; HSR. ikr, him. 212 3. 33 Menurut HSR. She dan HSR. ikr, Dewi Sen .Jati pergi ke medan peperangan dan mendapati dada sebanang kesan peperangan di sans. Sila lihat HSR. She, him. 11155; ZiESS, him. 68; HSR. ikr, him. 213.

163

HIKAVAT SERI RAMA

kembali kepada Sita dan mernhenitahu penkara yang sebenar yang telah berlaku.34 Pada han yang benikutnya, Havana mendesak untuk melihat Sita; Dewi Sri Jati menuduhnya sebagai penipu dan membenitahunya bahawa dia sendini telah meiihat Rama yang masih hidup.35 Apabila Havana mengugut untuk membunuhnya, dia mendapat penlindungan danipada Sita yang sedia menenima segala celaan. OIeh itu Havana mengarahkan tempat Sita dipagar dengan jala besi. Seterusnya Havana mengadakan perbincangan dengan pana penasihatnya tentang pepenangan yang mungkin berlaku. Vibhisana (Bibusanam) menasihatinya supaya membebaskan Sita demi menjaga manuahnya. Vibhisana dibuang dani istana36 kerana membeni nasihat tersebut. Vibhisana yang tidak dapat menenima penghinaan tersebut, membuat keputusan untuk menemui Rama. Vibhisana bersama-sama isteni dan anak-anak ielakinya ditenima dengan penuh penghonmatan oleh Rama. Pada han yang benikutnya, Havana mengumpulkan

34 Dalam HSR. She dan NSA. kr, Dewi Sen Jati memohon bantuan Hanuman untuk kembaii kepada Sita. Hanuman menoiak permintaan mi kerana dia tidak mahu menyentuh seorang perempuan. Tetapi dia bersetuju untuk membantu apabiia Rams mengisytiharkan Dewi Sen Jati sebagai adik Hanuman. Hanuman juga bersetuju kerana Dewi Sen Jati

perlu kembali dengan segera. Hanuman mendukung Dewi Sen Jati dan menghantarnya ke Langkapuni seteIah meiompat menyeberangi Iaut. Sila lihat NSA. She, hIm. 117 55; ZIESS, him. 689; NSA. kr. him. 214. 35 Menurut HSR. She dan NSA. Ikr, Dewi Sen Jati iuga berkata bahawa Rama sedang bersedia untuk menyerang Ravana dengan bantuan Raja
Vanara, iaitu Sugniva dan tenteranya. Menurutnya, dia dihantar kembaii

oieh Nanuman atas arahan Rama. Apabila Ravana bertanya siapa yang menghantarnya kepada Rama, dia berkata bahawa dia yang pergi menemui Rama atas arahan Sits kerana Ravana sendini yang mengarahnya supaya mengikut segaia arahan Sits. Siia iihat NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 69. 36 Daiam NSA. She dan NSA. Ikr, dikatakan bahawa Vibhisana menasihati Ravana supaya membebaskan Sits dan mendapatkan Aama sebagai huiubalangnya- Dia berharap Aavana tidak menyesai kemudian kerana tidak mempenoleh Rams sebagai hulubalangnya. Vibhisana jugs menasihati Aayana supaya tidak berdegil dan menyebabkan kejatuhannya sendiri. Ravana menjadi amat marah dan membidas Vibhisana kerana

membeni nasihat yang sedemikian rupa. Ravana jugs memerintahkan dia meninggalkan istana. Siia iihat HSR. She, hIm. 11755; ZIESS, him.
71; HSA. ikr, him. 220 1.

164

PEPERANGAN Di LANKA

semua jenerainya kecuali Kumbhakanna (Kumbakarna) dan meminta pendapat mereka. Indrajit (lndnajat) mencadangkan supaya Sita dikembalikan kepada Rama, bukan sahaja untuk menjaga nama baiknya, tetapi juga untuk menawan Rama bagi menjadikannya sebagai pengikut Ravana yang nendah hati. Setenusnya, Havana menghantan 10 jenenainya bersamasama tentera untuk mengintip tentera Rama. Tetapi meneka telah ditangkap dan yang Iainnya dibunuh oleh Hanuman.37 Kemudian Havana menyeru supaya Kumbhakarna dikejutkan danipada tidur. Kumbhakarna dikejutkan dengan susah payah, dan dia menemui Havana senta menasihatinya supaya mengembalikan Sita kepada Hama. Oleh sebab Havana menjadi marah, Kumbhakanna mengikut anahan abangnya Ravana yang disertai oleh tenteranya, menentang tentena Hama.38 Pada pagi han ketiga peperangan,39 Kumbhakanna menentang Hama, tetapi Rama memancung kepalanya dengan sebatang anak panah. Ravana kembali ke ban-

37 Menunut NSA. She dan NSA. ikr, apabiia mereka yang dihantan untuk mengintip tentera Rama tidak kernbaii, Ravana menghantan empat raksass untuk mengetahui apa yang beniaku pada meneka. Seteiah mengetahui nasib mereka, Ravana berunding dengan pars penasihatnya dan mengarahkan supays Kumbhakarna dikejutkan danipada tidur. Siia iihat NSA. She, him. 15565; ZiESS, hIm. 72; HSR. ikn, him. 2245. 38 NSA. She dan NSA. ikr menerangkan bagsimsna dua tentena itu diatur. Apabiia Ravana bertanys Jamamenteri (Jamumenteni) tentang orang yang berdini seperti pohon iontar, nupanys seperti Nabi Adam (NSA. kr), dia menyatakan bahawa ituiah Rama. Menurutnya, ibu Rama isiah anak Maharaja Bisnu (Dews Visnu) yang menjaga iaut dan darat. ituiah sebabnya tubuh Maharaja Bisnu berwarna hijau sepenti ksyu-kayan dan isut. Lihat NSA. She, him. 155 65; Z1ESS, him. 72 3; NSA. ikr, him. 226 7. 39 NSA. She dan NSA. ikr menyatakan bahswa semasa peperangan, Aniia dan Angada menyerang Kumbhakarna dengan memanjat tangsn kin dan kanannya iaiu menumbuk mukanya. Tetapi Kumbhsksnna menangkap serta menghempaskan mereks, dan kembali kepada Aavsna. Aniia dan Angsda meisporkan kepada Aama akan kekuatan Kumbhakarna. Pads han kedua peperangan, enam jenerai Vanara mengaiahkan dua kumpuian naksasa dengan bantuan Hanuman. Seterusnya, Kumbhakarna diserang oieh Nanuman. Hanumsn dan Kumbhaksnna berebut untuk mendapatkan cokmar (yang dibawa oieh Kumbhakarna). Akhirnya Hanuman berjays mendapatksn cokmar itu dan Kumbhakarna meianiksn din Iaiu sampai kepada Aavsna. Siia iihat NSA. She, him. 15565; ZiESS, him. 73; NSA. kr, him. 227 8.

165

NiKAVAT SERI FIAMA

dannya dengan sedih, dan pepenangan ditangguhkan selama 40 han. Setelah 40 han, Hanuman (Hanuman) dihantar oleh Rama menghadap Havana, menawarkan perjanjian persahabatan.4 laitu Havana hendaklah membebaskan Sita untuk berdamai dan mendapatkan persahabatan Hama. Havana meminta supaya Laksmana yang menupakan punca segala yang hendak benlaku, disenahkan kepadanya. Oleh sebab Hanuman menolak penmintaan mi, Havana menamatkan perundingan damai secana mendadak.41 Hanuman kembali melaporkan kepada Rama tentang kegagalan penundingan damai dengan Havana. Pepenangan berterusan lagi. Havana menghantar Bilabi-

sa, iaitu anaknya, untuk melawan Rama. Vibhisana memberi amanan kepada Hama tentang Bilabisa yang berupaya membakar apa sahaja yang dilihatnya. Rancangan Havana gagal kenana Hanuman membunuh42 pana penasihat Havana sebelum mereka membuka sisik mata Bilabisa. Pada hani yang benikutnya, anak Havana iaitu Patala Mahanayan, berperang dengan tentena Hama sehingga petang. Setelah itu dia mulal mencari jalan untuk menculik Rama.

40 Daiam NSA. She dan NSA. ikn, Ravans menjemput Hanuman (sebagai utusan Aama) duduk di singgahsana yang tinggi di kaiangan pana penasihatnya. Hanuman puia memanjangkan ekornya, meiingkar dan duduk di atasnya supaya sama tinggi dengan Aavana. Siia iihat HSR. She, him. 165218; ZiESS him. 74; NSA. ikr, him. 230. 41 NSA. She dan I-ISA. ikr menambah iagi bahawa Hanuman mengatakan dia boieh menangkap ketiga-tiga anak Aavana dengan ekornya dan

rang bericana, hanya berunding sahaja. Seteiah Hanuman beredar, Aavana meminta nasihat para penasihatnya untuk menentukan onang yang akan dihantar untuk meiawan Rama. Jamumenteri menyatakan bahawa tiada siapa yang dapat meiawan Rama, kecuali Aavana sendini. Tetapi Pataia Maharayan mengingatkan Ravana tentang seorang iagi anak Ravana yang bernama Badabisa (Badibis, Badayas atau Biiabisa). Siia iihat HSA. She, hIm. 165 218; ZiESS. him. 74; HSR. ikr, him. 230 31. 42 Daiam HSR. She dan NSA. ikn. dikatakan bahawa Hanuman mengangkat cenmin besar dengan ekonnya apabiia mata Badabisa dibuka. Dengan mi Badabisa melihat mukanya sendmri dan tenbakar menjadi habuk. Hanuman juga membuka mata Badabisa. Siia iihat HSA. She, him. 200 18; NSA. ikn, him. 233.

menghadapkan mereka kepada Aama. Die tidak meiakukannya kerana Aama sudah memberi anahan kepadanya supaya tidak meiakukan seba-

166

PEPEAANGAN Di LANKA

Patala Maharayan menghantar dua jeneralnya untuk menculik Hama, tetapi sebelum itu Hanuman sudah membina benteng mengelilingi istana Hama dengan badannya yang benbulu. Hanuman juga menyeru supaya semua benhati-hati kenana Patala Maharayan yang mahir dalam ilmu magis berkemungkinan menipu mereka dengan menyerupai seseorang yang dikenali oleh mereka. Walau bagaimanapun, Patala Mahanayan menyerupai seekor serangga yang halus, lalu berjalan melalui bulu Hanuman dan sampai di istana Hama. Seterusnya, dia menyerupai Sugniva (Sugriwa), kemudian menyerupai Jambuwana, dan setenusnya sebagai Vibhisana serta cuba mencani jalan masuk ke dalam istana. Tetapi setiap kali pengawal istana mengenalinya, dia menghilangkan din. OIeh sebab han sudah hampin siang, pengawal-pengawal di istana Rama menyangka Patala Maharayan tidak akan datang tagi; jadi meneka kunang benjaga-jaga dan banyak yang tidur. Pada masa mi, Patala Maharayan dengan kuasa magisnya membuat pengawalpengawal yang masih benjaga tertidun, lalu dia menculik Rama yang masih tidur. Untuk mengelakkan sesiapa sahaja mengesan jalannya, Patala Mahanayan terbang ke langit dan masuk ke dalam rongga batang bunga teratai dan tenus sampai di kenajaan di bawah bumi (patala), lalu menempatkan Rama di dalam sebuah rumah benhala (yang bennama Bandamini atau Bunda Minni). Apabila han siang, Hanuman mendapati Rama sudah hilang. Hanuman mengesan jalan yang diikuti oleh Patala Mahanayan, lalu mengikut jalan yang sama sampai di kerajaan di bawah bumi dan mencabar Patala Mahanayan berlawan. Sebelum itu dia menghapuskan seonang pengawal di sana, dan sampai di suatu kolam di mana dma menyenupai Vanana (monyet) yang kecil. Dia melihat seorang puteni yang sedang menangis datang mengambil am. Apabila ditanya oleh Hanuman, puteni43 itu berkata bahawa am itu adalah

43 Mengikut versi NSA. She dan NSA. ikn, saudara puteni mi bernsms Amir Arab atsu Amiraba, Dia menemui Aavana seteiah kematian Kumbhakanna dan kemudian memenjarakan anak puteni tensebut untuk dibakar bersama-sama Rams kerans menurut ahii-ahii nujum, ansknys skan

167

NIKAVAT SEAi RAMA

untuk sama Patala puteri

mencucikan anaknya yang akan dibunuh bensamaHama, kerana anaknya diramalkan akan mengatasi Mahanayan. Hanuman sedia membantu melantik anak itu sebagai naja dengan syanat puteni itu membantunya menemui Hama. Puteni itu bersetuju untuk membawa Hanuman masuk ke dalam kota besi Patala Maharayan dengan menyembunyikannya di dalam buyung. Dia juga menyatakan tentang pengawal kota yang bernama Hanuman Tuganggah yang akan menimbang semua yang keluar dan masuk ke dalam kota itu. Hanuman menyenupai seekor bunung44 dan bensembunyi di dalam buyung. Apabila buyung itu ditimbang, batang pengukur pada atat mengukur patah dan buyung juga pecah jatuh ke tanah. Oleh itu, Hanuman bertukar kepada nupanya yang asal dan benlawan dengan pengawal itu. Nampaknya, pengawal itu hampin sama kuat seperti Hanuman.45 Apabila ditanya, pengawal itu mengatakan bahawa dia adatah anak Hanuman. Dia dilahinkan oleh seekor ikan46 yang menelan air mani Hanuman sewaktu Hanuman melompat menyeberangi
laut ke Langkapuni. Dia dibawa oleh anak Havana yang ben-

nama Gangga Mahasura, dan kemudian diserahkan kepada Patala Maharayan. Atas arahan Patala Maharayan, dia

menjadi raja menumpaskan Amiraba. Nanuman mencenitakan tujuan kedstsngannys kepada puteni itu, menunjukkan rupanya yang perkasa untuk meyakinkan puteni itu bahswa dia dapat mengsishkan Amirsba dan meisntik anak puteni itu sebagsi raja. Apabiia puteni itu bertanya mengapa vsnars mempunyai ketua manusia, Hanuman menceritakan penemusnnya dengsn Aama sehingga penistiwa penculikan Sita. Puteni itu membenitahu namanya, situ Niwarani dan menystakan bahawa Aminaba adaiah ssudana ibu Ravana. Psda awai psgi itu, Patais Maharsyan datang ke sans dengan Aams dan menempatkannya di sebuah numah berhais; penjara anaknys puis tenietak di antara Kerajaan Amirsba dengan Pataia Maharayan. Siia iihat NSA. She, him. 165 218; ZIESS, him. 77; NSA. kr, him. 241 2. 44 Menurut NSA. She, dia menyerupai seekor burung dan menurut NSA. kr, dia menyerupai sebiji sawi. Siia iihat NSA. She, him. 165 218; Z1ESS, him. 77; NSA. ikr, him. 242. 45 NSA. ikr menyatsksn bahawa taii aiat pengukur terputus. Makiumst setenusnys tidak dinyatakan. Siia iihat HSA. ikr, him. 242. 46 Menurut HSR. Ave. ikan tersebut bernama Jsndans; NSA. She menyatskan Puteni Raja ikan dan NSA. ikr menyatakan nama Raja Manik. Siia iihat NSA. Aye, him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZiESS, him. 77; NSR. ikr, him. 243.

168

PEPERANGAN Di LANKA

rnengawal kota tensebut. Hanuman mengenali Hanuman

Tugangga47 anaknya. Hanuman Tugangga sedia membawa Rama, tetapi Hanuman menolak tawanan anaknya kenana penbuatan itu adalah suatu pengkhianstan dan akan mencemankan nama keturunan mereka. Akhirnya, Hanuman sendini benjaya mencani Rama. Dalam pada itu, Hanuman bentempur

dengan Patala Mahanayan. Hanurnan melontan Patala Mahanayan ke angit sebanyak tiga kali dengan tangan kininya, manakala tangan kanannya memegang kuat katil di mana Rama masih tidun. Amin Arab, iaitu adik puteni, menyerang Hanuman dengan menyerupai seekon singa yang besar. Hanuman menyerupai raksasa. Apabila Amir Arab menyenupai seekon ular, Hanuman menyenupai seekon bunung genoda. Setenusnya, dia menyenupai seekor hanimau; Hanuman menghancunkannya menjadi debu. Melihat apa yang benlaku kepada Amin Arab, Patala Mahanayan dan orang-onangnya melanikan din. Hanuman menabalkan anak puteni tersebut sebagai raja. Dia juga sekali lagi menyenu anaknya supaya setia kepada Patala Maharayan sepanjang hayatnya. Hanuman kembali ke istana bersama-sama Rama.~ Setelah Vibhisana membersihkan ubat penidun pada muka Rama, dia terjaga danipada tidun. Pada harm yang benikutnya, Rama bertempun dengan Patala Mahanayan dan memancung kepalanya dengan sebatang anak panah.4 Hanuman Tugangga dan pemenintah kenajaan di bawah bumi menghadap Hama. Rama berasa hairan melihat anak

47 Nanuman Tamanta Gangga, menunut NSA. Ikr, him. 243. 48 Menurut NSA. She dan NSA. ikr, Aama dengan sendininys bangun danpads tidur spabiis han siang. Apsbiis die menyedani spa yang beniaku ketika dis tidun, dia mengumumkan bahaws sudah tiba mss-anya untuk membunuh Aavans dan mensbaikan Vibhisans sebagai raja. Hanuman membawa kepaia Amiraba dan kerajaan di bswsh bumi iaiu meiontarnya ke tentera naksasa (yang datang untuk berperang spsbiia han siang) iaiu membidss Rsvans. Ravana menjsdi amat sedih meiihst kepais Amirabs yang dibaws kepadanya. Pstaia Mahsrsysn berasa maiu atas kegsgalsnnya mencabar Asma beniswan. Rams seorang din menentang serta membunuhnya. Siis lihat NSA. She, him.165 218; Z1ESS, hIm, 78; NSA. ikn, him. 2456. 49 Maklumat tentang ekon yang bertatah bstu penmata bagi Nanuman Tuganggs tidak terdapat dsiam NSA. She dan NSA. ikr.

169

HiKAVAT SEAt AAMA

Hanuman yang benkepala manusia dan badannya sepenti Vanara benbulu putih, ekornya bentatah batu penmata. Dia juga menghadiahkan seutas nantai kepada anak Hanuman, untuk dipakai. Kesimpulan 1. Menurut HSH, RV dan RK, Havana mengumpulkan pana penasihatnya dan meminta pandangan meneka dalam menguruskan kemungkinan tentera Rama mengepung Lanka.5 Dalam HSH, RV, dan HK pana penasihat Havana mencadangkan peperangan. Tetapi Vibhisana, iaitu adik Havana, mendesak supaya menyerahkan Sita kepada Hama dan berdamai dengannya.51 Mengikut HSH. HV, dan HK, Havana menolak nasihat Vibhisana dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan dan membuang Vibhisana dani Lanka.52 Dalam RK,53 semasa Vibhisana menasihati Havana supaya membebaskan Sita, Havana bukan sahaja membidasnya tetapi juga memperkecil kebesaran Hama. Oleh itu, Vibhisana menyebut cenita Dewa Visnu (Hama menupakan penjelmaan Dewa Visnu) yang menyenupai Nanasimha dan membmnasakan Hinanyakasipu yang mencaban anaknya Prahalada supaya menunjukkan Dewa Visnu. Adegan seperti mi tidak tendapat dalam HV dan HSH. Menunut HSH, Vibhisana yang tmdak dapat menenima penghinaan Havana, bersama-sama isteni dan anak-anak lelakinya mendapatkan penlindungan danipada Hama.

2.

3.

4.

5.

50 HSA. Ave. him. 13644; NSA. She, him. 117 55; ZiESS, him. 71; NSA. ikr, him. 220; RV, Vi, 6; Rv(HPS), iii, him. 167; AK, vi, 4, him. 11 4. 51 NSA. Aye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 71; NSA. ikr, him. 220; Rv, Vi, 9 10; Rv(HPS), iii, him. 21 4; AK, Vi, 2, him.

98 9. 52 NSA. Aye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 71; NSA. ikn, him. 221; A?, Vi, 16; Av(HPS), iii, him. 34-6; AK, Vi, 4, him. 1 12. 53 AK, Vi, 3, him. 1 176.

170

PEPERANGAN Di LANKA

Dalam HV dan HK juga, Vibhisana yang tidak dapat menenima penghinaan Havana, bensama-sama empat orang rakannya (bukannya isteri dan anak-anak lelaki) mendapatkan penlindungan Rama.5 6. HV dan HK menyatakan bahawa sebelum membeni penlindungan kepada Vibhisana, Rama bertanya pendapat pana penasihatnya. Sugniva dan Angada (Jambavan dalam HK bukannya Angada) tidak menyokong cadangan menenima Vibhisana dengan alasan dia akan menderhaka kepada Hama. Tetapi Hanuman menyokong penenimaan Vibhisana. Dengan mi, Hama membeni perlindungan kepada Vibhisana.55 Kisah yang seperti mi tidak tendapat dalam HSH. 7. Dalam RV, atas arahan Hama, Laksmana membasahkan Vibhisana dengan air laut dan mengisytiharkannya sebagai raja Lanka. Dalam HK, Hama menyeru Laksmana supaya menabalkan Vibhisana sebagai pemenintah Lanka, tetapi Vibhisana meminta paduka Hama dan memakainya sebagai mahkotanya.56 Penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam HSH. 8. Dalam HSH, Vibhisana yang dibuang oleh Havana, mendapatkan penlindungan daripada Hama bersama-sama dengan isteni dan anak-anaknya selepas tentera Vanara membina jambatan dan sampai di Lanka. Tetapi dalam HV dan RK, Vibhisana bersama-sama dengan empat onang pengikutnya mendapatkan perlindungan Hama sebelum pembinaan jambatan ke Lanka.51 Perlu dibeni perhatian, bagi Ramopakhayana dalam Mahabharata, Vibhisana mendapatkan penlindungan Hama selepas pembinaan jambatan ke Lanka.~
54 HSA. Aye, him. 13644; NSR. She, him. 11755; ZIESS, hIm. 71; NSA. ikr, him. 221; AV, Vi, 189; RV(HPS), iii, him. 403; AK, Vi, 4, him. 104, 122, 12939. 55 RV, Vi, 17; RV(NPS), iii, him. 36 43; AK, Vi, 4, him. 56 139. 56 AV, Vi, 19; RV(HPS), iii, him. 445; AK, Vi, 4, him. 1405.

57 HSR. Rye, him. 13644; HSA. She, him. 117

55; ZiESS him. 70 1;

5; RK, Vi, 4, him. 104, 122, 12939; AK, Vi, 7, him. 701. 58 Aaghavan, V. 1973, op. cit., him. 19 20.

NSR. ikn, hIm. 218, 221; AV, Vi, 189,22; RV (NPS), Ut, him. 403,51

171

HIKAVAT SEAl RAMA

9. Menurut HSR, Ravana menghantar naksasa yang ber-

nama Sukasarana sebagai pengintip ke khemah Rama


dengan menyenupai Vanara. Tetapi Hanuman dapat mengenalinya sebagai naksasa, latu menangkapnya.

Dalam RV dan AK, Suka dan Sanana adalah dua raksasa yang dihantar oieh Havana untuk mengintip tentena
Rama. Vibhisana mengenali mereka sebagai raksasa dan

menangkap mereka.59 Dalam RV dan AK dikatakan bahawa Havana menghantan dua raksasa yang bernama Suka dan Sarana. Tetapi dalam HSR disebut bahawa Havana hanya menghantan satu naksasa yang bernama Sukasanana (cantuman nama Suka dan Sarana). kan Suka dan Sarana (dalam HSR, Sukasarana) supaya

10. HSA, AV, dan RK menyatakan bahawa Rama membebasmereka dapat melaporkan kepada Havana tentang kese-

diaan Hama untuk menyerang Lanka.6


11. Dalam HSA, Havana membunuh dua naksasa yang ben-

nama Kala Sakti dan Purwasekali. Dengan tujuan untuk memperdaya Sita, dia membawa kepala meneka yang
dibunuhdan mengatakan bahawa kepala-kepala itu ada-

lah kepunyaan Rama dan Laksmana, kononnya terbunuh dalam peperangan. Penistiwa mi menampakkan persamaan dengan peristiwa dalam AV yang mengisahkan Havana menyeru Vidyujjihva, raksasa, supaya mencipta kepala yang menyerupai kepala Rama serta ibu panah yang palsu yang seperti anak panah kepunyaan Rama dan meletakkannya di hadapan Sita.61 Peristiwa yang seumpama mi tidak ada dalam AV dan AK. Tetapi peristiwa yang sama tendapat dalam Kekawin Ramayana, iaitu versi Ramayana Jawa yang ama, bertarikh awal abad ke-100 M., ciptaan Yogisvara.62
59 NSA. Aye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 69; NSA. kr, him. 215 6; AV, vi, 25; RV(HPS), iii, him. 60 2; AK, Vi, 8, him. 23 38.

60 HSA. Aye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 69; NSA. ikr, him. 2167; AV, Vi, 25 AV(HPS), iii. him. 61; AK, Vi, 8, him. 378. 61 I-iSA. Rye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 68; NSA. ikr, him. 2123; AV, Vi, 31; AV(HPS), iii, him. 756. 62 Asghavan, V. 1975, op. cit., him. 92.

172

PEPERANGAN DI LANKA

12. Menurut HSR, Sita yang melihat kepala Rama dan Laksmana yang palsu, ingin membunuh din, tetapi Dewi Sri Jati menenangkan Sita setelah dia sendini pergi menemui Hama dan membawa satu ikat pinggang sebagai tanda pengenalan Aama. Penistiwa mi mungkin berkaitan dengan peristiwa dalam RV yang memapankan Sita menjadi terlalu sedih dan menangis apabila melihat kepala dan ibu panah Rama (palsu). Sarama, iaitu isteni Vibhisana, menenangkan Sita dengan berkata bahawa Havana telah menggunakan kuasa magisnya untuk mempendaya Sita.3 13. Dalam HSA,~ Dewi Sri Jati membidas Havana yang cuba mempendaya Sita dan menyatakan bahawa dia sendini telah melihat Hama. Apabila Havana mengugut untuk membunuhnya, dia mendapatkan perlindungan Sita. Oleh itu, Havana menyeru tempat Sita dipagari jaia besi. Penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam HV dan RK. 14. Menunut HV dan AK,65 apabila Havana meminta nasihat danipada para penasihatnya buat kali kedua, Malyavan mendesaknya menyerahkan Sita dan berdamai dengan Aama. Tetapi Havana menolak desakan mi dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Peristiwa mi tidak terdapat dalam HSH. 15. Dalam HV dan HK,66 dan Gunung Suvela, Sugriva melihat Aavana yang berdini di atas pintu gerbang, lalu melompat dan menyerangnya. Penistiwa yang seperti mi tidak terdapat dalam HSH. 16. HV dan AK membeni maklumat yang jelas tentang cara

63 NSA. Aye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZiESS, him. 689; NSA. ikr, hIm. 2134; RV, Vi, 324; AV(NPS), Hi. him. 78 85. 64 HSA. Rye, him. 13644; NSA. She, him. 11755; ZIESS, him. 69; NSA. kr, him. 215.

65 RV, Vi, 356; RV (HPS), 66 RV, Vi, 401; RK(HPS), 3, 7 24, 32 8.


iii, him.

858; AK, Vi. 8, him. 438; RV, VI, 9,

him. 6 22.

iii, him.

946; AK, Vi, 9, him. 48; RK, Vi, 11, him.


173

HIKAVAT SERi RAMA

Hama mengatunkan kepungan ke atas kota Lanka,67 tetapi dalam HSH mi tidak diterangkan. 17. Mengikut HSA, HV, dan HK, Hama menghantar seorang perwina Vanara, sebagai utusannya kepada Havana (Angada dalam HV dan HK; Hanuman dalam HSH) dengan pesanan supaya membebaskan Sita ataupun mati menentang Hama.68 18. Dalam HSH, HV dan HK, Havana menolak tawanan perdamaian danipada Aama.69 19. HSH~ menyatakan bahawa Hanuman memanjangkan ekornya dan melilitnya, lalu duduk di atasnya supaya kedudukannya sama dengan singgahsana Havana. Episod mi tidak terdapat dalam HV dan HK. 20. Menurut HSH,11 Havana meminta supaya Laksmana diserahkan kepadanya sebagai syarat pendamaian, tetapi Hanuman menolak syarat tensebut. Kisah yang seumpama mi tidak terdapat dalam HV dan HK. 21. Dalam HSH72 Havana menamatkan perbincangan perdamaian secar tiba-tiba dan Hanuman kembali kepada Hama dan melaponkan kegagalan rundingan tersebut. Tetapi dalam HV dan HK,73 Havana yang mendengan pesanan Hama yang dibawa oleh Angada, mengarahkan empat perwina raksasa menangkap Angada. Tetapi Angada dapat menangkap tiga danipada mereka (kesemua empat raksasa dalam HK) lalu terbang ke langit, dan dan sana dia mencampakkan meneka senta kembali kepada Hama melaporkan kegagalan rundingan perdamaian itu.
67 AV, Vi, 41; AV(HPS), iii, him. 979; AK, Vi, 12. him. 57, 18 21. 68 NSA. Aye, him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZiESS, him. 74; NSA. ikn, him. 230; AV, Vi, 41; AV(HPS), iii, him. 99; AK, Vi, 13; 102. 69 i-ISA. Aye, him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZIESS, him. 74; NSR. ikr, him. 230; RV, Vi, 41; AV(HPS), iii, him. 100 1; AK, Vi, 13, him. 19 23, 30 8.

70 71 72 73

NSA. She, him. 165 218; Z1ESS, him. 74; HSR. ikn, him. 230. Ibid. Ibid. AV, Vi, 41; RV(HPS), iii, him. 1001; AK, Vi, 13, him. 39 41.

174

PEPEAANGAN Di LANKA

22. Mengikut HSR,~~ apabila Havana meminta pandangan anaknya Indrajit tentang masalah tentera Hama mengepung Lanka, Indrajit memohon supaya Havana mengem-

balikan Sita kepada Hama. Makiumat yang seperti mi tidak terdapat dalam AV dan HK. 23. HV75 menyatakan bahawa apabila peperangan yang hebat berlaku antara tentera Vanara dengan raksasa,
Indrajit keluar berperang dan dengan kuasa magisnya,

dia dapat menghilangkan dirinya, lalu memanah dan mengikat Hama dan Laksmana dengan lingkaran anak panahnya. Seterusnya, dia melaporkan kejayaannya kepada Havana. Peristiwa yang seumpama mi tidak tendapat dalam HK dan HSH. 24. Dalam HV,76 Sita dibawa ke medan pepenangan dengan kendenaan puspaka untuk melihat Hama dan Laksmana yang terbaning diikat oleh anak panah Indrajit. Trijata menenangkan Sita yang dalam kesedihan dengan menyatakan bahawa kenderaan puspaka tidak akan membawa seonang janda. Penistiwa mi tidak terdapat dalam AK dan HSH. 25. Menurut HV,77 Hama sedan danipada pengsan dan meratap apabila melihat adiknya Laksmana yang masih pengsan. Sementara Susena, tabib Vanana, mencadangkan pengambilan herba samjivakarna dan visa/ya yang terdapat di Gunung Candra dan Drona di lautan susu untuk menyedarkan Laksmana dan yang lainnya geroda, kenderaan Dewa Visnu, datang ke medan peperangan dan membebaskan semua perwira Vanara yang dililit oleh Iingkaran anak panah lndnajit. Peristiwa mi juga tidak terdapat dalam AK dan HSH.
26. Dalam HV dan RK,~ Havana yang mendengar kematian bebenapa jeneralnya datang menyenang Laksmana (da74 NSA, Aye, him. 1446; NSA. She, him. 156565; ZiESS, him. 72; HSA. ikr, him. 2223. 75 AV, Vi, 45; AV(NPS), Hi, him. 101 11. 76 RV, VI, 47 8; RV(NPS), Hi, him. 115 9. 77 AV, Vi, 49 50; AV(NPS), Hi, him. 11925. 78 RV, Vi, 59; RV(HPS), iii, him. 153; AK, Vi, 14, him. 205 12.

175

HiKAVAT

SEAi RAMA

lam RK setelah bertempur dengan Sugniva) dan menjatuhkannya setelah memukulnya dengan cokmar Dewa Brahma serta cuba membawanya keluar dan medan peperangan. Tetapi rancangannya digagalkan oleh Hanuman yang menyerangnya secana tiba-tiba (sama seperti dalam RV, Ravana tidak berjaya memikul Laksmana yang menupakan sebahagian danipada penjelmaan Dewa Visnu). Dalam HSH, tidak ada makiumat seperti yang di atas. 27. Dalam RV,19 setelah Havana menjatuhkan Laksmana, Hama duduk di bahu Hanuman dan menentang Hama. Hama menghancurkan kenderaan rata serta membelah dua mahkota Havana dan mencederakannya. Tetapi Hama tidak membunuhnya sehingga dalam satu peperangan lain.80 HK pula menyatakan bahawa Rama yang duduk di bahu Hanuman, menyerang sehingga senjata Havana terlucut. Dia tidak membunuhnya, tetapi mencaban Havana kembali ke medan peperangan pada keesokan haninya dengan senjata untuk meneruskan peperangan. Penistiwa yang seumpama mi tidak terdapat dalam HSH. 28. Mengikut HSH,81 apabmla 10 jeneral dan tentera yang dihantar oleh Havana (untuk mengintip tentera Hama) dibunuh oleh Hanuman, Havana menganahkan adiknya Kumbhakarna dikejut danipada tidur. Tetapi dalam HV dan RK,82 Havana menyeru Kumbhakarna dikejut apabila dia dikalahkan oleh Rama dalam peperangan. 29. Dalam HSH, HV, dan HK, Kumbhakanna dikejut dengan susah payah.83

79 AV, Vi, 59; RV(HPS), iii, him. 1545. 80 AK, Vi, 14, him. 215 8, 226 55. 81 NSA. Ave. him. 1446; NSA. She, him. 15565; ZiESS, him. 72; HSR. ikr, him. 224 5. 82 AV, Vi, 60; RV(NPS). Iii, him. 1567; BK, Vi, 15, him. 1 43. 83 NSA. Aye, him. 1446; HSA. She, him. 15565; Z1ESS, him. 72; NSA. ikr, him. 225; AV, Vi, 60; RV(HPS). IH. him, 156 9; AK, Vi, 15, him. 44 57.

176

PEPERANGAN Di LANKA

30. Menurut HSH, HV, dan AK, Kumbhakarna cuba menasiTetapi nasihat mi tidak ditenima oleh Aavana.84 31. AK85 menyatakan bahawa Vibhisana cuba memujuk Kumbhakanna supaya mendapatkan penlindungan Aama, tetapi Kumbhakarna menolak cadangan Vibhisana kerana berperang bagi pihak abangnya merupakan tanggungjawabnya. Episod mi tidak terdapat dalam HV dan HSH. 32. Dalam NSA, tidak ada maklumat tentang pertempuran Kumbhakanna dengan Sugriva, Kumbhakanna cuba membawanya keluar dan medan peperangan dan akhirnya dia dicederakan oleh Sugriva sendini. 33. Mengikut AK,87 Laksmana menyenang serta memusnahkan kenderaan rata Kumbhakanna dengan duduk di atas bahu Hanuman. Maklumat mi tidak terdapat dalam HV dan NSA. 34. Menurut AV dan AK, Hama memotong kaki dan tangan Kumbhakanna sebelum memancung kepalanya. Episod yang seperti mi tmdak terdapat dalam HSH. 35. Dalam NSA, Aama memancung kepala Kumbhakarna dengan sebatang anak panah. HV dan AK juga mengisahkan Hama memancung kepala Kumbhakanna (dahati abangnya Havana supaya membebaskan Sita.

lam AK, atas permmntaan Kumbhakarna sendini). Sebagai tambahan, HV menyatakan bahawa kepala Kumbhakanna yang jatuh ke bumi menyebabkan kerosakan jalan

serta rumah di bandan Lanka, manakala badannya tenggelam di dalam laut. Tetapi AK menyatakan bahawa

84 NSA. Rye, him. 1446; HSR. She, him. 15565; ZiESS, him. 72; NSA. kr, him. 225 6; RV, Vi, 60; RV(NPS), Hi, him. 157 9, AK, Vi, 15, him. 78 98. 85 AK, Vi, 15, him. 12969. 86 AV, I, 67; RV(HPS), iii, him. 1803; AK, Vi, 15, him. 26491. 87 AK, Vi, 15, him. 22946. 88 1W, Vi, 67; RV(HPS), iii, hIm. 184 8; AK, Vi. 15, hIm. 309 51.

177

NiKAVAT SEAi RAMA

kepala Kumbhakanna dicampakkan ke dalam laut oleh Ha ma.89 36. Mengikut HSH,9setelah kematman Kumbhakarna, pepenangan ditang~uhkan selama 40 han. Makiumat ml tidak terdapat dalam AV dan AK. Tetapi dalam adat Melayu, setelah seseorang putena raja (bakal raja, Raja Muda) mangkat, mereka akan berkabung selama 40 han. 37. Penistiwa dalam NSA1 yang berkaitan dengan salah seonang anak Havana yang bennama Bilabisa, tidak ada dalam HV dan AK. 38. Menunut HSR,92 penistiwa anak Aavana yang bernama Patala Mahanayan menculik Hama dan menyembunyikannya di kenajaan di bawah bumi, Hanuman menyelamatkan Hama, senta penistiwa Hama membunuh Patala Mahanayan pada han yang benikutnya tidak terdapat dalam RV dan AK. 39. Walaupun cenita Patala Mahanayan tidak terdapat dalam AV dan AK, ia menunjukkan persamaan dengan sebuah cerita rakyat dalam bahasa Tamil yang bertajuk Mayi/iravanan Kata(.93 Sepenti cenita Patala Maharayan,9 cenita Mayiliravanan (watak utama) juga adalah berdasankan peristiwa utama seperti Mayiliravanan menculik serta

89 HSR. Rye, him. 1446; NSA. She, him. 15565; ZiESS, him. 73; NSA. ikr, him. 229; RV, i, 67; AV(HPS), iii, him. 1889; RK, Vi, 15, him. 3603. 90 NSA. Aye, him. 1446; NSA. She, him. 15565; ZiESS, him. 73; HSR. ikr, him. 229. 91 NSA. Aye, him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZiESS, him. 74; NSA. ikr, him. 231 33. 92 NSA. Rye, him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZiESS, him. 7579 dan NSA. ikr, him. 23645. 93 Mayiliravanan Katat Madras: M. Turaicami Mutaiiyar & Co., 1952. Cerita
Mayi!iravanan merupakan sebahagian daripada cerita rakyat Tamil yang iama, sebeium cerita mi dituiis dan diterbitkan; juga iihat penterjemahan Mayiliravanan Katai, ringkasan yang padat daiam bahasa inggeris oleh Profesor S. Singaraveiu sebagal iampiran bagi makalah beiiau yang bertajuk, The Episode of Maiyarab in the Thai Aamakian and its Possibie Aeiationship to Tamii Foikiore, daiam Indological Taurinensia. Voi. Xii. Torino, italy (198586), him. 3027. 94 NSA. Ave. him. 14659; NSA. She, him. 165218; ZiESS, him. 759; NSA. ikr, him. 236 45.

178

PEPERANGAN Di LANKA

memenjarakan Rama di kerajaan bawah bumi (pate/a bumi dalam bahasa Tamil) dengan tujuan untuk membunuhnya. Hanuman mengikut Maymlinavanan dan menyelamatkan Hama.95 Untuk menunjukkan kemungkinan penganang HSH memperolehi beberapa unsun danipada Mayfliravanan Kate! bagi membentuk episod Patala Maharayan, baik jika dipaparkan persamaan dan perbezaa kedua-dua cenita mi. (a) Patala Mahanayan dalam HSA dan Mayiliravanan dalam Mayi/iravanan Katai dikatakan merupakan pemenintah kerajaan di bawah bumi. (b) HSA menyatakan bahawa Patala Mahanayan adalah anak Aavana, tetapi Mayilinavanan, dalam cenita nakyat Tamil, adalah adik Havana. (c) Dalam NSA Hanuman membeni amanan kepada semua penwina Vanara supaya benjaga-jaga, kerana Patala Maharayan yang maNn dalam magis benkemungkinan menyenupai sesiapa sahaja demi menculik Hama. Dalam Mayi!iravanan Katai, Vibhisana membeni amaran yang seumpama mi. (d) Mengikut HSH, Patala Mahanayan menghantar dua jenenalnya untuk menculik Aama. Oleh sebab meneka gagal menculik Aama, dma sendini bercadang untuk melakukannya. Penistiwa yang sama juga tendapat dalam Mayi/iravanan Katat (e) Dalam HSH, Hanuman membina benteng mengelilingi istana Rama dengan bulu noma yang dipanjangkannya. Mayiliravanan Kate! juga membeni makiumat yang sama, kecuali dikatakan Hanuman menggunakan ekornya untuk membentuk benteng mengelilingi istana Aama.
95 Periu diberi perhatian bahawa episod yang seumpama episod Pataia Maharayan dalam NSA, juga terdapat daiam yersi-versi cermta Rama yang terkemudian (dikarang seiepas tarikh tamat NSA). mi termasukiah Mahiravana Caritra daiam versi Assa, Mahiravanarpala daiam versi Ben ggali, Daksini Ramayana (versi Oriya) dan ,4nandaramayana (versi Sanskrit). Siia lihat nota kaki, S. Singaraveiu 198586, op. cit., him. 298,

179

HIKAVAT SEAl RAMA

(f) Menurut HSA, Patala Maharayan dengan kuasa magisnya membuat pengawal-pengawal di istana
Aama tertidur dan berjaya menculik Aama. Dalam

Mayfliravanan Katai juga Mayiliravanan (dengan menyerupai Vibhisana) menculik Hama dan Laksmana setelah menjampi seluruh khemah Aama dengan kuasa magisnya. (g) Dalam Mayiliravanan Katal, apabila Mayiliravanan menculik Hama dan Laksmana, kedengaran suatu suana dan langit menyatakan bahawa Hanuman akan memusnahkan kota kerajaan di bawah bumi (pate/a i!ankai dalam bahasa Tamil) dan melantik Nilamekan (anak saudara Mayiliravanan) sebagai pemenintah kerajaan di bawah bumi. Dia akan menyelamatkan Rama dan Laksmana. Maklumat mi
tidak terdapat dalam

HSA.

(h) Mengikut HSA, nujum meramalkan bahawa anak

saudara Patala Maharayan akan menggantikan Patala Mahanayan sebagai pemenintah kenajaan di
bawah bumi. Oleh itu, Patala Maharayan memenja-

nakan anak saudaranya. Begitu juga dalam Mayi!iravanan Katai, Mayiliravanan yang mendengar ramalan bahawa anak saudaranya akan menggantikannya, turut memenjarakan anak saudaranya itu. (II Menunut HSA dan Mayiliravanan Katai, Hanuman yang mengetahui penculikan Hama oleh Patala Maharayan (Mayiliravanan), sampai di kerajaan di bawah bumi melalui nongga batang bunga teratai. Mahanayan, Hanuman menemul Hanuman Tugangga dan bertempur dengannya. Hanuman Tugangga amat kuat. Kemudian banu Hanuman mengetahui bahawa Nanuman Tugangga adalah anaknya sendini. Dalam Mayiravanan Katai, Hanuman menemui anaknya Maccakarppan dengan cana yang sama. 180

(j) Dalam NSH, sebelum masuk ke dalam istana Patala

PEPERANGAN Di LANKA

(k) NSA pula memaparkan bahawa Hanuman Tugangga adalah anak yang dilahirkan oleh seekor ikan (Aaja Manik atau ,Jandana) yang menelan air mani Hanuman yang menitis ke dalam laut ketika Hanuman melompat ke Lanka menyeberan9i taut untuk mencan Sita. Dalam Mayil!ravanan Kate! peristiwa ketahiran Maccakanppan oleh seekon mkan yang bernama Timti juga sama seperti penistiwa kelahmran Hanuman Tagungga dalam HSH. (I) Dalam NSA, Hanuman menemui seonang puteni (emak saudana Patala Mahanayan) semasa puteni itu mengambil air di sebuah kotam. Begitu juga dalam Mayi/!ravanan Kata!, Hanuman menemui kakak Mayilinavanan berdekatan dengan sebuah kolam semasa dia mengambil air. (m) Dalam NSA dan Mayil!ravanan Katai, Hanuman benjanji untuk menabalkan anak puteni itu sebagai pemerintah kerajaan di bawah bumm. (n) Dalam kedua-dua cerita yang berkenaan, puteri itu cuba membawa Hanuman masuk ke dalam kota Mayilmravanan. (Dalam HSA, Nanuman menyerupai seekon bunung dan duduk di buyung yang dibawa oleh puteri itu. Dalam Mayiliravanan Katai, Hanuman menyenupai seekor kumbang, bersembunyi di bawah daun mangga di dalam sebuah bekas air). (o) Menurut HSR dan Mayillravanan Kate!, apabila buyung yang dibawa oleh puteni itu ditimbang, alat penimbang pecah dan Hanuman bertukan kembali kepada nupanya yang asal. (p) Dalam NSA dan Mayiliravanan Katai, anak Hanuman tetap setia kepada tuannya. (q) NSA dan May!Iiravanan Kate! menyatakan bahawa Hanuman benjaya menyelamatkan Aama setetah mengatasi segala nintangan di kerajaan bawah bumi. (n) Menunut NSA, anak saudana Patala Mahanayan ditantik sebagai pemermntah kenajaan di bawah 181

NiKAVAT SEAl RAMA

bumi. Begitu juga dalam Mayuiravanan Katai, anak saudara Mayiliravanan ditantik oleh Nanuman sebagal pemenintah kerajaan di bawah bumi. (s) Dalam kedua-dua vensi yang terlibat, Rama mengetahum segala yang berlaku setelah Nanuman membawanya ke khemahnya. (t) Menunut Mayiravanan Katai, Hanuman membunuh Mayitiravanan dengan membunuh lima ekor kumbang yang menjadi tempat terikat nyawanya. Dalam NSA Nanuman tidak membunuh Patala Maharayan, tetapm pada han yang benikutnya Aama sendini yang membunuh Patala Maharayan. (u) Dalam NSA, tendapat satu lagi watak yang bernama Amiraba, iaitu saudara ibu Aavana yang dibunuh oleh Hanuman. Dma juga dikatakan mempunyal sebuah kerajaan di bawah bumi selain kerajaan Patala Mahanayan. Watak tambahan yang sepenti mni tidak tendapat datam May!Iiravanan Katat (v) Menunut HSA, hanya Hama sahaja yang dicutik oleh Patala Mahanayan. Tetapi dalam May!I!ravanan Katai, Mayilinavanan menculik Aama dan Laksmana. 40. Dalam perbandingan antara episod Patata Maharayan dalam NSA dengan Mayuiravanan Kate!, kita dapat melihat perhubungan yang rapat antana dua cenita itu di samping bebenapa penbezaan. Ini menunjukkan kemungkinan penganang NSA menggunakan bebenapa unsur danipada Mayiliravanan Katai untuk membmna episod Patata Maharayan datam karyanya (NSA).96
96 Profesor S. Singarayeiu yang membuat perbandingan antara episod Malyarab dalam versi Thai (Ramakian) dengan Mayiliravanan Katai(saiah sebuah cerita daiam tradisi cerita rakyat Tamii di seiatan india yang sudah iama wujud daiam tradisi hsan), berpendapat bahawa pengarang cerita Rama versi Thai (Aaja Aama i) rnenunjukkan perhubungan yang agak rapat dengan cerita rakyat TamU (Mayiliravanan Kate,). Oieh sebab itu, mungkin beiiau teiah menggunakan beberapa unsur cerita rakyat Tamii yang tersebut untuk membina episod Malyarab daiam karyanya. Siia iihat Singaraveiu, 5. 1985 86, op. cit., him. 302.

182

PEPERANGAN Di LANKA

Penbandingan yang di atas menunjukkan 13 episod yang sama dalam NSA, HV, dan AK (kesimpulan 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 29, 30, dan 35); manakala sembilan episod yang terdapat dalam AV dan AK tidak terdapat dalam HSH (kesimpulan 6, 7, 14, 15, 16, 26, 27, 32, dan 34). Sebanyak tiga episod menunjukkan perbezaan HSA dengan AV dan AK (kesimpulan 8, 21, dan 28). Walau bagaimanapun, ketiga-tiga versi yang berkenaan mempunyai beberapa ciri yang tersendin, iaitu NSA lapan episod (kesimpulan 13, 19, 20, 22, 36, 37, 38, dan 39), AV sebanyak tiga episod (kesimpulan 23, 24, dan
25), dan AK juga mempunyai tiga episod yang tensendiri (kesimpulan 4, 31, dan 33).

Daripada kesimpulan yang disebutkan, kita dapat melihat persamaan yang besar antara ketiga-tiga versi itu, iaitu tentang peperangan (peningkat pertama). Lebih-lebih lagi, kita dapat melihat kemungkinan pengarang HSA mempunyai pengetahuan dalam cerita rakyat Tamil, khasnya dalam Mayiliravanan Katai yang sudah lama ada dalam tradisi lisan orang Tamil di selatan India (kesimputan 40). Walau bagaimanapun, pengarang NSA juga mengekalkan nilal karyanya sebagal suatu karya yang berasingan, dengan beberapa cmi yang tersendini yang tidak terdapat dalam AV dan AK. Perlngkat Kedua Versi flameyana Ciptean Valmiki (RV) Menurut AV, setelah kematian Kumbhakarna, beberapa raksasa yang bernama Narantaka, Devantaka, Mahodara, Tnisiras, dan Atikaya masuk ke medan pepenangan menentang tentera Rama. Dalam peperangan, Angada membunuh Narantaka, Nila membunuh Mahodara, Nanuman membunuh Devantaka dan Trisiras, dan Laksmana membunuh Atikaya. Seterusnya, tndrajit (anak Havana) menentang tentera Rama. Indrajit membuat dininya tidak kelihatan dan membunuh banyak tentera Vanara. Atas nasihat Jambavan, Hanuman dihantar ke Gunung Himalaya untuk membawa henba yang bernama mrtasamjivani, visa!yakarani, suvarnakarani, dan .samdhan! yang dapat mengembalikan nyawa perwiraperwira Vanara. Hanuman yang tidak dapat mengenat pasti

183

HiKAVAT SERi RAMA

henba tensebut, membantu puncak Gunung Himalaya dan membawanya ke Lanka. Dengan herba yang disebutkan di atas, tentena Vanara yang tenbunuh dan tencedera hidup kembali. Setetah itu, Hanuman mengembatikan puncak gunung itu ke tempat asalnya.97 Sementana itu, Sugniva dan perwina Vanara yang lain menyalakan api ke atas bandar Lanka; pada masa yang sama di medan peperangan, Angada membunuh raksasa yang bernama Kumbha, Hanuman membunuh Nikumbha, dan Aama membunuh satu lagi raksasa yang bernama Mahanaksa. Sekali lagi, lndnajit masuk ke medan peperangan dan menghilangkan dininya supaya dia tidak dapat dilihat, membunuh penwira Vanana. Indrajit mencipta suatu wajah tiruan yang menyerupai Sita, memancung kepala wajah tiruan tensebut di hadapan Hanuman. Rama yang mendengar penstiwa mi menjadi amat sedih, tetapi Vibhisana meyakinkan Aama bahawa perbuatan Indrajit adalah semata-mata untuk memperdaya tentera Aama, dan dia memastikan bahawa Sita masih hidup.~ Vibhisana juga membermtahu Aama bahawa Indrajit sedang bensedia untuk menjalankan suatu upacana pengor,banan di Hutan Nikumbhila untuk menjadi kebal. Atas nasihat Vibhisana, Laksmana pengi ke Hutan Nikumbila dan menghalang upacara pengonbanan yang dijalankan oteh Indrajit. lndnajit melihat Vibhisana yang menasihati Laksmana. Oteh itu, dia mencela Vibhisana kenana meninggalkan abangnya sendiri. Vibhisana pula membidas Indrajit kenana menyokong Havana yang merampas isteni onang lain.99 Seterusnya, Laksmana dan Indrajit bertempur. Pertempuran bentenusan buat bebenapa lama, dan akhinnya Laksmana memancung kepala Indrajit. Havana yang mendengan kematian lndnajit menjadi amat sedih. Dia juga menjadi terlalu marah dan ingin membunuh Sita yang dianggapnya sebagai punca segala malapetaka yang telah bentaku. Tetapi Suparsva menasihatinya supaya tidak melakukannya.10
97 98 99 100 RV, Vi, 69 71, 74; RV (HP5), iii, him. 191 208, 2169. RV, Vi, 758,804; RV (HPS), iii, him. 220 1, 22432, 23546. AV, vi, 85 7; RV (HPS), iii, him. 246 53. RV, vi, 87 93; RV (HPS), Dl, him. 251 72.

184

PEPERANGAN DI LANKA

Versi flameyana Ciptaan Kamban (AK) Dalam AK, atas arahan Havana (Inavanan), raksasa yang bennama Mahodara (Makotaran) membawa suatu rupa tiruan yang menyerupai Aaja Janaka (Canakan) kepada Sita (Citam). Aupa tiruan tersebut menwjuk Sita supaya menenima Aavana sebagai suaminya, tetapi Sita menolak cadangan tensebut. Setenusnya Aavana mengugut Sita bahawa dia akan membunuh rupa tiruan Raja Janaka, tetapi Mahodara menukar fikinannya. Setelah Ravana benedar Tnijata (Tinicatai), iaitu anak perempuan Vibhisana (Vitanan), membeni kepastian kepada Sita bahawa yang datang bukan Raja Janaka, tetapi rupa tinuannya yang dicipta oteh raksasa yang bernama
Maruttan.101

Dalam peperangan antana tentera Aama (Iraman) dengan Havana, Nanuman (Anuman) membunuh Devantaka (Tevantakan) dan Tnisinas (Tinicira), Laksmana (llakkuvan) membunuh Atikaya (Atikayan). Dalam pepenangan yang berikutnya, Angada membunuh Narantaka (Narantakan), Sugniva (Cukkinivan) membunuh Kumbha (Kumpan), dan Hanuman membunuh Nikumbha (Nikumpan).2 lndnajit (Intiracitu) bentempur di medan peperangan dengan mencabar untuk membunuh Laksmana. Dalam pertempurAn yang sengit, Laksmana yang duduk di bahu Hanuman, memusnahkan kenderaan rate Indrajit. Seterusnya Indrajit menghilangkan din, lalu melepaskan anak panahnya yang melingkar seperti ular. Para perwina Vanara dan Laksmana tenikat oleh lingkaran anak panah tensebut. Genoda (Karutan) kenderaan Dewa Visnu (lirumal) dan pemusnah ular, membebaskan Laksmana dan para perwira Vanara danpada ikatan tersebut.103 Dalam peperangan yang berikutnya, Nanuman membunuh Tuminaksa (Pukaikkannan) dan Angada membunuh Mahaparsva (Mapakkan) manakala Rama membunuh Maharaksa (Makarakkannan). Indrajit sekali lagi masuk bentempun di medan peperangan. Laksmana bersumpah untuk meman101 AK. Vi. 16, him. 31. 62 72, 94. 102 AK, Vi, 17, him. 166, 178, 183,206,2124,247,2501. 103 AK, Vi, 18, hIm. 10 4, 100 2, 181 2, 189 97, 263 5.

185

HIKAVAT SEAl RAMA

cung kepala lndnajit. Pertempuran yang hebat berlaku antana Laksmana dengan tndnajit. Setelah itu, Indrajit menghilangkan din.104 Sementana itu, Aama menghantar Vibhisana untuk mengumpulkan makanan ba~itenteranya. tndrajit pergi menemui Ravana dan membenitahu nancangannya untuk melepaskan Brabmastra (Piramattiram) ke atas tentena Aama tanpa dilihat oleh meneka.105 Sewaktu ketiadaan Indrajit di medan peperangan, Mahodana menenuskan senangan dan membuat seluruh medan pepenangan diliputi kegelapan tiruan. Namun yang demikian, Hanuman berjaya membunuh Akampana (Akampan). Laksmana melepaskan anak panah Dewa Siva (Civapiran) dan kegelapan tiruan pun hilang.6 Sementana lndnajit menjalani upacara pengorbanan di sebatang pokok banir, Mahodana menyenupai Dewa Indra (lntmnan) dan mulal memusnahkan perwina Vanara. Setelah upacara pengorbanan, Indrajit kembali ke medan peperangan dan melepaskan anak panah Dewa Brahma (Piraman}. Ini menyebabkan Laksmana, Hanuman, Sugniva, Angada, Nila, dan perwira Vanana yang lain jatuh pengsan. Indrajit melaporkan kejayaannya kepada Havana.107 Setelah memuja senjata-senjata yang suci, Aama datang ke medan pepenangan dan jatuh pengsan melihat Laksmana serta perwira-perwira Vanara yang lain terbaning tidak sedan din. Atas arahan Ravana, Sita dibawa dengan kenderaan puspaka ke medan pepenangan untuk melihat Rama, Laksmana, dan perwina Vanana yang lain terbaning di sana. Sita yang melihat keadaan mi ingin mengakhini hayatnya dengan metompat dan kendenaan puspaka, tetapi Tnijata menghalangnya danipada berbuat demikian. Tnijata menyatakan bahawa sudah pasti Aama dan yang lainnya masih hidup, kerana kenderaan puspaka tidak akan membawa seonang ja nda.108
-

104 AK, Vi, 19, him. 68 dan 739 RK, Vi. 20; hIm. 1 30 dan RK, Vi, 21, hIm. 3 4, 18 9, 39 dan 72 80. 105 AK, Vi, 21, him. 889.913. 106 AK, Vi, 21, him. 97, 13441, 1578. 107 AK, Vi, 21, him. 164 8, 172 81, 1867. 108 AK, VI, 21, hIm. 189 221; AK, Vi, 22, hIm. 2 30.

186

PEPERANGAN Di LANKA

Vibhisana yang kembali setelah mengumpulkan makanan untuk para Vanara, melihat Aama, Laksmana, dan yang lainnya tenbaning di medan peperangan. Dma mengeluarkan semua anak panah di badan Nanuman dan merenjiskan air di mukanya, latu Nanuman sedar danipada pengsan. Jambavan (Campavan) yang sedan danipada pengsan, menyeru Hanuman supaya membawa beberapa herba yang berubat dan Gunung Himalaya (lmayam). Setelah Hanuman pengi mencari herba, Rama sedar danpada pengsan. Nanuman membantu Gunung Himalaya dan membawanya ke khemah Aama. Apabila Dewa Vayu menghembuskan keharuman henba yang berubat itu dengan perlahan-lahan pada Laksmana dan yang lainnya, mereka semua tersedar danipada pengsan. Atas nasihat Jambavan, Hanuman mengembalikan Gunung Himalaya ke tempat asalnyaY1 Sugniva dan penwina Vanara yang lain menyalakan api ke atas Lanka. Dengan tujuan mengalihkan penhatian pana perwina Vanara, lndnajit mencipta suatu rupa tinuan Sita dan membawanya ke medan peperangan. Setenusnya, di hadapan Hanuman Indrajit membunuh Sita tiruan tersebut dan mengatakan batiawa dia sedang menuju ke Ayodhya (Ayotti) untuk menghapuskan penduduk di sana.1 Apabila Hanuman membenitahu Rama tentang penbuatan lndnajit yang membunuh Sita tiruan, Rama jatuh pengsan. Setelah Rama sedan danipada pengsan, Hanuman menyatakan kesediaannya untuk memikul Rama dan yang tainnya ke Ayodhya. Vibhisana yang mengesyaki perbuatan lndnajit, menyerupai seekor lebah dan terbang ke Taman Asoka. Vibhisana yang melihat Sita masih hidup, melaporkan hal itu kepada Aama. Vibhisana juga membenitahu Rama tentang nancangan lndnajit yang ingin menjalankan upacana pengorbanan di Nikumbhila (Nikumpilafl.112 Laksmana dan Vibhisana sampai di Nikumbhita dan menghalang upacana pengorbanan yang dijalankan oleh
109 110 111 112 RK, Vi, 23, AK, Vi. 23, AK, Vi, 25, RK, Vi, 25, him. hIm. him. hIm. 1 2, 10 3, 22 30. 636,1003, 1156. 205,2943. 56 60,858,906.

187

HiKAyAr SEAm RAMA

Indrajit. Laksmana dan Indrajit bertempun dengan sengit. Indrajit yang melihat Vibhisana sedang menasihati Laksmana, membidasnya dengan kata-kata yang kasan. Vmbhisana pula menghancurkan kenderaan rate lndrajit dengan cokmarnya. Setenusnya, Indrajit menghilangkan din dan kembali kepada Aavana. Dia cuba memujuk bapanya Aavana supaya mengembalikan Sita kepada Aama, tetapi permohonannya gagal. Aavana membidas lndnajit, lalu dia sendiri yang ingin masuk ke medan peperangan. Oteh itu, Indrajit masuk ke medan pepenangan menentang tentera Aama.113 Laksmana dan lndnajit bentempun dengan hebatnya. Laksmana membunuh pemandu kenderaan rate Indrajit. Oleh itu, Indrajit menghilangkan dininya dan membuang batu-batu yang besar ke atas tentera Vanara. Walau bagaimanapun, Laksmana memancung kepala Indrajit. Angada membawa kepala lndnajit dan meletakkannya di kaki Aama.114 Ravana yang mengetahui kematian anaknya Indrajit, menangis dan meratap. Seterusnya, Aavana mengugut untuk membunuh Sita, tetapi Mahodana menghalangnya danipada benbuat demikian.15 Versi Hikeyet Sri flame (HSR) Menurut NSA.16 dalam pepenangan yang setenusnya, bebenapa onang anak Aavana dihantan ke medan peperangan atas pengawasan Indrajit (lndnajat). Vibhisana (Bibusanam) membenitahu Hama (Sri Aama) tentang hal mi dan menasihatnya supaya menghantar Seni Anggada untuk melawan meneka. Datam peperangan, Hanuman (Hanuman) membunuh Tnkaya dengan mencampakkan sebuah gunung ke atasnya, dan anaknya pula membunuh Dewa Nantaka, salah seonang anak Aavana. Anak Ravana yang lain yang bertempun di medan peperangan pada han tersebut ditumpaskan oleh Sen Anggada.
113 AK, Vi, 26, him. 11 5,44 51, 1349, 1505, 16483; AK, VI, 27, him. 3 14. 114 RK, Vi, 27, hIm. 27,3940,51 9,66. 115 AK, Vi, 28, hIm. 540,4653,5361. 116 HSR. Ave. him. 146 59; HSR. She, him. 165 218; Z1ESS, him. 79 86; HSR. ikr, hIm. 247 72.

188

PEPERANGAN DI LANKA

Ravana yang mendengar kematian anak-anaknya, memarahi Indrajit yang t4dak benupaya menjaga adikadiknya. Pada han yang benikutnya, Gangga Mahasura, satah seorang anak Aavana dibunuh oleh Aama. Seterusnya, Indrajit pergi ke keinderaan untuk mengumpulkan tenteranya. Nanuman yang melihat tentena Indrajit benkerumun di tangit, menasihati Aama supaya memanggil Geroda Mahabiru untuk mempertahankan tentena mereka danipada serangan hebat lndnajit. Geroda Mahabiru menebarkan sayapnya, menahan tentera Aama danipada dicedenakan oteh batu-batu besar yang dilontar oleh tentera tndrajit dan langit. Indrajit memanah Genoda Mahabmru tanpa dikesan oleh Aama. Tetapi Indrajit tidak dapat mencederakannya kerana dia menyenang dan jauh. Aama cuba mengenal pasti kedudukan Indrajit di langit, tetapi dia jatuh pengsan apabita melihatnya. Vibhisana menyedarkan Aama danipada pengsan dengan menggunakan sebatang akar yang dibawa oleh Sen Anggada dan dengan daun serta kulit sebatang pokok yang dipenoleh dan Bukit Nabi Adam.117 Pada malam han, Indrajit berjaya masuk ke datam khemah Rama dan dengan menggunakan anak panah~8 yang diperolehnya danipada Betara lndna membuat semua orang di sana tertidur. Tetapi Vibhisana tidak tertidur disebabkan dma memitiki sejenis ubat cair yang digunakan dalam ilmu smhmn.119 Indrajit sekali lagi benjaya masuk ke dalam khemah dan membunuh banyak penwira Vanara di luan istana Rama. Apabila Vibhisana mengecamnya, Indrajit metanikan din. Sete117 Menurut HSR. Ikr, seteiah mndrajit menghentikan serangan, Rama duduk di atas singgahsana dihadap oleh Geroda Mahabiru dan yang iainnya. Indrajit menggunakan peiuang mi untuk memanah Aama dengan suatu anak panah sakti. Anak panah tersebut mengenai dada Rams; Rama mencabut panah itu dan mencari mndrajit, tetapi sebeium itu Rams jatuh pengsan. Atas arahan Vibhisana (Bjbusanam), Aniia dan Angada pergi ke Bukit Nabi Adam untuk mendapatkan daun, akar, dan kuilt dan sebatang pokok yang bernama tumpuan jira iuniugan. Vibhisana menyedarkan Rama dengan menggunakan daun, akar, dan kuilt yang dibawa oieh Anila dan Angada. Siia iihat HSR. ikr, him. 245 55. 118 Namanya Wimutasara daiam HSR. Ikr, him. 255. 119 Daiam HSR. ikr, him. 256, dikatakan kerana dia mempunyai sejenis barang ajaib yang diperbuat daripada sirih.

189

HiKAVAT SEAm AAMA

nusnya Rama yang terkejut daripada tidun, menghantar

Hanuman ke Gunung MalayakiLi untuk mendapatkan sebatang akar yang bernama Wisalyawmni.12 Oleh sebab Hanuman tidak dapat mengenal akar kayu itu, dia membawa
pulang seluruh gunung tersebut. Rama menegurnya dan

menunjukkan akar tensebut kepada Hanuman lalu menyenunya mengembalikan gunung tersebut dengan segera ke tempat asal kerana khuatir kesemua raksasa yang terbunuh akan hidup semuta. Setelah Hanuman pergi, kesemua perwira Vanara yang tercedera dibeni nyawa semula dengan bantuan akan Wisalyawmni.121 Atas arahan Havana (Rawana), Indrajit mencipta seonang perempuan yang sama rupanya seperti Sita (Sita Dewi), lalu membunuhnya. Dia juga menyebarkan benita pembunuhan mi ke seluruh Langkapuni (Lanka). Aama yang mendengar benita pembunuhan itu jatuh pengsan. Vibhisana membantu menyedankan Rama danipada pengsan dan menasihatinya supaya tidak mempercayai benita pembunuhan Sita

sehingga ia disahkan.122 Atas nasihat Vibhisana, Hanuman dihantar ke Lanka untuk memastikan sama ada Sita masih hidup atau tidak. Hanuman menyerupai seekor lebah,123 lalu terbang ke Lanka dan melihat Sita di sana. Dia juga mengetahui rancangan Indrajit untuk mengadakan suatu upacana pengorbanan. Hanuman kembali dan membenitahu Rama bahawa Sita masih hidup dan Indrajit ingin melaksanakan suatu upacara pengorbanan. Aama124 menghantar Laksmana dan Hanu120 Daiam HSR. ikr, him. 257, nama akar kayu itu adalah Wasliawina. 121 Makiumat yang setakat mi tidak terdapat dalam HSR. Ave. 122 Menurut HSR juga Sugriva yang sedar daripada pengson memberitahu tentang mimpinya, iaitu dia bermimpi berada di daiam sebuah mahligai. Di daiam mahhgai itu ada peiita. Di sana, dia menendang Aavana sehingga Ravana jatuh ke bumi. Seteiah itu, Rams dan Sita menaiki kenderaan rats (HSR. She. ikr, rate terbang) dan mengeiihngi bandar Lanka (HSR. She, HSR. ikr: seteiah itu mereka kembah ke Mandupuri Negara). Sila lihat HSR. Ave. him. 146 59; lISA. She, him. 168218; Z1ESS, him. 82; HSR. ikr, him. 260. 123 Menurut HSR. Rye, Hanuman menyerupai seekor burung dan menurut lISA. ikr, Hanuman menyerupai seekor kambing seteiah sampai di Lanka. Siia iihat lISA. Rye, him. 146 59; ZiESS, him. 82; HSR. ikr, him. 124 Daiam HSR. She dan HSR. ikr, sebagai tambahan disebut bahawa
260.

190

PEPERANGAN Di LANKA

man untuk menghalang upacara pengonbanan yang akan dilaksanakan oleh tndnajit di Nikumbili (dalam HSR. lkn, Nikambali). Peperangan benlaku antana tentena Vanara dengan tentena lndnajit. Tentena Vanana berjaya menghalang upacara pengorbanan dan akhmrnya tndnajit menentang meneka. Laksmana dan Indrajit pun bentempun. Setenusnya, tndrajit memanah dengan menggunakan anak panah magisnya ke anah tentera Aama dengan arahan untuk membunuh sesiapa sahaja yang memegang senjata. Rama memohon kepada Dewata Mulia Aaya untuk mengurniakan rahmat kepada Laksmana. Atas nasihat Vibhisana, Aama membuang senjata adiknya dan menganahkan tentenanya supaya metetakkan senjata. Anak panah magis tndrajit benpusing mengelilingi tentera Aama sebanyak tiga kali, oleh sebab dada siapa yang bersenjata, talu ia bertukan menjadi kalungan bunga di leher Rama. Seterusnya, lndnajit membidas Vibhisana kenana berkhidmat kepada seorang manusia dan membocorkan rahsia magis raksasa. Vibhisana mempertahankan keputusannya yang menyebelahi Aama. lndnajit melepaskan sebatang anak
panah ke Vibhisana, tetapi ia ditangkis oleh Vibhisana

dengan sebilah panang. Peperangan berterusan. Indrajit pengi menemui Aavana dan cuba memujuknya supaya membebaskan Sita, tetapi usahanya gagal. Kemudian dia kembali ke medan peperangan dengan kendenaan rata dan senjata bapanya. lndnajit mempentanggungjawabkan tentenanya kepada para penasihat dan pergi ke keinderaan serta menemui isterinya Komala Dewi (dalam HSA. lkr, Kemala Dewi), mengucapkan selamat tinggat kenana dia tidak akan kembali dan peperangan yang seterusnya.
lndnajit yang kembali ke medan pepenangan, dikejar oteh Laksmana dan Hanuman sehingga dma tenpaksa bensembunym

di awan. Laksmana menyerang lndnajit dan tapak tangan Hanuman. Apabila lndrajit menyenang Rama dan cuba
Rama bertanya akan tuiuan upacara tersebut diadakan. Vibhisana menyatakan bahawa upacara pengorbanan akan tamat daiam setengah jam iagi. Siia iihat HSA. She, him. 168218; ZIESS, him. 82; HSR. ikr, hIm. 261.

191

HiKAVAT SERi RAMA

menghapuskan tentena Vanana, dengan menggunakan senjata yang bennama Trisulam,125 Rama memancung kepalanya. Ravana memangku mayat anaknya dan menatapi kematiannya, sehingga Rama dan tentenanya tunut menangis kerana bensimpati padanya. Seterusnya Rama meminta Havana membebaskan Sita dan bendamai, kerana semua anaknya sudah tenbunuh. Tetapi selepas 40 han, Havana sendin ingin menentang Aama. Apabila Komala Dewi mendengan kematian suaminya, dia menatap dan mempersatahkan Aavana atas kejadian itu. Kemudian dma mengakhini hayatnya dengan tenjun ke dalam api yang membakar mayat suaminya. Kesimpulan 1. Menurut NSA, RV, dan AK, lndnajit menyebabkan Laksmana dan banyak penwina Vanana pengsan, dan Hanuman pengi untuk mendapatkan henba benubat dan sebuah gunung.126 Dalam NSA, RV, dan AK, Hanuman yang tidak berupaya mengenal pasti herba berubat, membantun gunung tenebut dan membawanya pulang.127 NSA, RV, dan AK menyatakan bahawa pana perwina datam tentera Aama yang tercedena dan terbunuh dihidupkan semula dengan bantuan herba berubat.126 Menunut F-ISA, RV dan Ak, Hanuman mengembalikan gunung yang dibawanya ke tempat asalnya.129

2.

3.

4.

125 Trisula menurut HSR. Rye. Sila iihat lISA. Rye, him. 146 59; ZIESS, him. 85. 126 HSR. She, him. 165218; ZIESS, him. 81; lISA. ikr, him. 2557; RV, Vi, 73 4; RV (lIPS), iii, him. 209 19; AK, Vi, 21, him. 164 7, 172 81; AK, Vi, 23, him. 1 2, 10 3, 22 30. 127 lISA. She, him. 165218; ZiESS. him. 81; lISA. ikr, him. 257; RV, Vi, 74; AV (lIPS), iii, him. 2189; RK, Vi, 23 62, 99. 128 lISA. She, him. 165218; ZIESS, him. 81; HSR. ikr, him. 258; RV, Vi, 74; AV(HPS), iii, him. 219; AK, Vi, 23, him. 1003. 129 HSR. She, him, 155218; Z1E5S, him. 81; lISA. ikr, him. 258; RV, Vi. 74 RV(HPS), iii, him. 219; AK, Vi, 23 him. 1156.

192

PEPEAANGAN Di LANKA

5.

Menurut NSA,13 apabila Indrajit menyenang tentena Aama dengan bongkah-bongkah batu dan langit, atas penmmntaan Aama, Genoda Mahabiru menjaga tentena Aama danipada tercedera akibat senangan lndrajit. Apabita Aama jatuh pengsan, Vibhisana mengubatinya dengan bantuan akan dan daun berubat yang dibawa oteh Sen Anggada dani Bukit Nabi Adam. Dalam AV,131 apabila Aama, Laksmana, dan perwina Vanara yang lain diikat oleh Indrajit dengan anak panahnya yang melingkar, Jambavan meminta Hanuman mendapatkan herba benubat dan Gunung Himalaya. Tetapi sebelum Nanuman pengi, Geroda membebaskan meneka danipada ikatan tensebut. Penistiwa mi berlaku sebelum kematian Kumbhakanna. AK32 pula menyatakan bahawa para penwira Vanana dan Laksmana diikat dengan anak panah yang melingkar oteh lndnajit, setetah kematian Kumbhakanna. Mereka yang dilkat dengan anak panah yang metingkan itu kemudian dibebaskan oleh Geroda. Dalam NSA133 Indrajit benjaya masuk ke dalam khemah Aama dan menggunakan sebatang anak panah yang diperolehnya danipada Betana Indra untuk membuat semua orang tentidun. Tetapi Vibhisana tidak tertidur kenana adanya sejenis ubat cain yang digunakan dalam ilmu sihin. Dalam AV,1~~ lndnajit menghilangkan din dan pandangan dan membunuh banyak tentena Vanara. Manakala dalam AK,~~ apabila Vibhisana mengumpulkan makanan untuk tentera Vanana (atas anahan Aama), Indrajit melepaskan akan panah Dewa Bnahma (Bnahmastna) yang membuat Laksmana dan perwina Vanana yang lain jatuh pengsan. Rama yang datang ke sana setelah menyembah senjata-senjata suci, jatuh pengsan metihat Laksmana dan penwina Vanana yang masih dalam keadaan pengsan.
lISA. She, him. 165218; Z1ESS, him. 80 1; lISA. ikr, him. 2535. RV, Vi, 45, 50; RV(HPS), iii, him. 1101,1213. AK, Vi, 18 hIm. 181 90, 261 7. HSR. She, him. 165218; ZiESS, him. 81; lISA. ikr, him. 256. RV, Vi, 13; RV(HPS), iii, him. 20913. AK, VI, 21, him. 889, 112 80, 198 9.

6.

130 131 132 133 134 135

193

HIKAVAT SEAl RAMA

7.

Menunut RV,36 apabila lndnajit mengikat Aama dan Laksmana dengan anak panahnya yang melingkar (sebelum Kumbhakarna masuk benpenang), Sita dibawa ke medan pepenangan. Tnijata, anak penempuan Vibhisana, menenangkan Sita dengan mengatakan bahawa Rama pasti masih hidup, kerana kenderaan puspaka tidak akan membawa seonang janda. Dalam AK37 lndnajit melepaskan Brahmastra yang menyebabkan Laksmana dan perwina Vanara yang lain jatuh pengsan (setelah kematian Kumbhakanna). Aama juga turut jatuh pengsan. Sita dibawa ke medan pepenangan. Sita yang melihat Aama tenbaning di sana, ingin mengakhini hayatnya dengan terjun dani kendenaan puspaka. Tetapi Tnijati, anak penempuan Vibhisana, menyatakan bahawa Aama masih hidup kenana kendenaan puspaka tidak akan membawa seonang janda. Penistiwa yang seumpama ml tidak tendapat dalam NSA.

8. Dalam NSA,138 Aama yang terjaga danipada tidun menghantan Hanuman ke Gunung Malayakini untuk mendapatkan sebatang akar benubat yang bernama wisalyawini untuk menghidupkan semula perwira-penwira Vanara yang dibunuh oteh lndnajit. Penistiwa mi mungkmn berkaitan dengan penistiwa dalam AV dan AK)39 laitu dalam AV, atas nasihat Jambavan, Nanuman pengi ke Gunung Himalaya untuk membawa empat jenis henba yang bennama Mrtasamjivani, Visa!yakarani, Suvarnakaranj, dan Samdhani untuk menghidupkan semula penwina-penwina Vanara yang dibunuh oleh Indrajit. Dalam AK pula, Vibhisana yang kembali ke khemah setelah mengumpulkan makanan untuk tentera Aama, menghantan Nanuman untuk mendapatkan bebenapa henba benubat dan Gunung Himalaya. 9. Penlu dibeni penhatian bahawa nama herba yang disebut datam NSA iaitu Wisalyawini menunjukkan pensamaan
136 lW, Vi, 45,478; RV(HPS), iii, him. 1101, 1159. 137 AK, Vi, 21, him. 17280, 199; AK, VI, 22, him. 39,20,2230. 138 lISA. She, him. 165218; ZIESS him. 81; lISA. Ikr, him. 257. 139 RV, VI, 74; RV(HPS), iii, him. 2156; AK, Vi, 23, him. 1 2, 11 21.

194

PEPEAANGAN Di LANKA

10. 11.

12.

13.

dengan nama salah satu jenis henba iaitu Visalyakarani yang disebut dalam AV. Menunut AV dan AK,4 Sugniva dan perwina-perwira Vanana menyalakan api ke atas bandan Lanka. Episod mi tidak tendapat dalam NSA. Dalam NSA,14 bebenapa orang anak Havana yang diawasi oleh lndnajit, dibunuh oleh Nanuman dan anaknya. Penistiwa mi mungkin benkaitan dengan penistiwa dalam RV dan AK,~2misatnya beberapa orang perwina raksasa dibunuh oleh Hanuman, Laksmana, Angada, dan Sugniva. Nama Dewa Nantaka, anak Ravana yang dibunuh oleh Hanuman Tuganggah dalam NSA, menunjukkan pensamaan dengan nama Devantaka, penwina raksasa yang dibunuh oleh Nita dalam AV dan oleh Hanuman dalam AK. NSA3 menyatakan bahawa lndnajit menciptakan suatu rupa yang menyerupai nupa Sita, lalu membunuhnya. Aama yang mendengar benita mi jatuh pengsan. Penistiwa mi nampaknya benkaitan dengan penistiwa dalam RV dan AK.1 taitu seperti dalam AV dan AK, Indrajit membunuh Sita tiruan; bezanya penbuatan mi dilakukan oleh lndnajit di hadapan Hanuman dan Indrajit juga mengugut untuk membunuh Aama, Laksmana, dan Vibhisana. Apabila Rama mendengan benita ml, dia jatuh pengsan. Dalam AK, lndnajit juga membunuh Sita tinuan. Sebagai tambahan, dma membenitahu Hanuman bahawa dma sedang datam penjalanan ke Ayodhya untuk menyerang penduduk di sana. AK juga menyatakan bahawa

140 RV, Vi, 75; RV(HPS), ili, him. 2201; AK, Vi, 25, him. 205. 141 HSA. She, hIm. 165218; ZiESS, hIm. 79. lISA. ikr, him. 24750. 142 RV, VI 69 71; AV(HPS), Iii, him. 191 207; AK, Vi, 17, him. 166, 178, 206, 212 4, 247, 250 1. 143 I-ISA. Ave. hIm. 146 59; lISA. She, him. 165 218; ZiESS, him. 82; lISA. ikr, hIm. 259. 144 AV, Vi, 80 4; RV(HPS), iii, him. 235 46; AK, Vi, 25, him. 29 42, 57 60.

195

HIKAVAT SEAl RAMA

14.

15.

16.

17.

Aama jatuh pengsan apabita mendengan pembunuhan Sita tiruan. Menurut HSR,5 Hanuman menyerupai seekor lebah untuk memastikan sama ada Sita dibunuh atau tidak. Dalam AK,46 penistiwa yang sama juga disebut; bezanya bukan Hanuman yang menyerupai seekor lebah, tetapi Vibhisana. Episod yang seumpama mi tidak terdapat dalam VA. Dalam NSA, Hanuman membenitahu Aama tentang rancangan tndrajit untuk mengadakan suatu upacana pengonbanan di Nikumbiti. Dalam AV dan AK, Vibhisana membenitahu Rama tentang nancangan Indrajit untuk mengadakan suatu upacana pengorbanan di Nikumbhila.7 Nama tempat upacana pengorbanan yang disebut dalam NSA, iaitu Nikumbili, hampir sama dengan tempat yang disebut dalam RV dan AK,48 iaitu Nikumbhita (dalam AK, Nikumpilai). NSA,9 menyatakan bahawa Laksmana dan Hanuman menghalang upacana pengonbanan yang dijalankan oleh lndnajit. Dalam AV, Laksmana yang menghalang dan dalam AK,15Laksmana dan Vibhisana yang menghalang upacana pengorbanan tersebut. Penlu dibeni penhatian bahawa episod dasan pada ketiga-tiga vensi yang tensebut di atas adalah sama, iaitu atas anahan Aama, upacara pengorbanan yang dijatankan oleh lndnajit dihalang. Menurut NSA.151 anak panah magis Indrajit yang diarahnya untuk membunuh sesiapa sahaja yang memegang

145 HSR. Rye, him. 146 59; lISA. She, him. 165 218; ZiESS, him. 82; lISR. ikr, him. 260. 146 AK, Vi, 25, him. 91 5. 147 HSR. Aye, him. 146 59; lISA. She, him. 165 218; Z1ESS, him. 82; lISA. ikr, him. 260. 148 AV, Vi, 84; AV(HPS), Iii, him. 2456; AK, Vi, 25, him. 96. 149 HSA. Rye, him. 146 59; lISA. She, him. 165 218; ZIESS, him. 82; lISA. ikr, him. 261. 150 AV, VI, 86; AV(lIP5), iii him. 24951; AK, Vi, 26, him. 11 15, 44 52. 151 lISA. She, him. 165218; Z1ESS, him. 834 dan NSA. lkr, him. 264.

196

PEPERANGAN Di LANKA

senjata, mengelilingi tentena Aama sebanyak tiga kali. Oleh sebab tiada siapa yang memegang senjata, ma bentukar menjadi kalungan bunga di lehen Aama. Episod yang seperti mi tidak tendapat dalam AV dan AK. 18. Dalam NSA dan AK,152 lndnajit benusaha untuk memujuk bapanya supaya membebaskan Sita sebelum kali tenakhir dma bentempun dalam medan peperangan dan tenbunuh. Tetapi usahanya gagat. Maklumat mi tidak terda-

pat dalam AV.


19. Menunut NSA,53 dalam pepenangan, Aama memancung kepala lndnajit dengan senjata yang bennama Trisulam. Tetapi menunut RV dan RK,~ Laksmana yang memancung kepala Indrajit. 20. Nama senjata, iaitu Trisulam,

yang disebut dalam HSA

menupakan penyesuaian bentuk nama dalam bahasa Tamil, iaitu Triculam yang juga merupakan nama sejenis senjata. Sebenarnya, perkataan Sansknit trisula merupakan kata dasar bagi nama Tiriculam dalam bahasa
Ta mi I .~

21. Dalam NSA,~~ isteni tndnajit, Komala Dewi, terjun ke dalam api pembakan mayat suaminya dan mengakhmni hayatnya. Maklumat mi tidak tendapat dalam AV dan AK.

22. Mengikut NSA,57 setetah kematian lndnajit, Aama


meminta Havana membebaskan Sita dan bendamai dengannya. Tetapi Aavana58 menolak cadangan Aama dan menyatakan bahawa dia sendiri yang akan menentang Aavana setelah berkabung selama 40 hani kerana
152 lISA. She, him. 165218; Z1ESS, him. 84; lISA. lkr, him. 265; AK, Vi, 27, him. 3 7. 153 lISA. She, him. 146 59; lISA. She, him. 165 218; ZIESS, him. 85; lISA. ikr, him. 269. 154 RV, Vi, 91; AV(lIPS), ill, him. 265; AK, VI, 21, hIm. 524. 155 Siia iihat Tamil Lexicon, op. cit 156 lISA. Aye, him. 146 59; lISA. She, him. 165 218; ZiESS, him. 86; lISA. kr, him. 271. 157 lISA. Aye, him. 46 159; lISA. She, him.165 218: ZIESS, him. 85 dan lISA. Ikr, him. 269. 158 Maklumat yang seterusnya tidak terdapat dalam I-ISA. Ave.

197

NiKAVAT SERi AAMA

kematian anaknya. Maklumat mi tidak tendapat dalam AV dan AK. Darlpada penbandingan yang di atas, kita dapat melihat wujudnya penhubungan yang rapat dan segi episod dan penistiwa dasar dalam NSA, RV, dan AK. laltu danipada 22 kesimputan, kita dapat melihat 11 episod (kesimpulan 1, 2, 3, 4, 5,8, 11, 12, 13, 15, dan 16) yang menunjukkan persamaan bagi ketiga-tiga versi yang benkenaan. Satu kesimpulan (nombor 9) menunjukkan persamaan episod antana NSA dengan AV. Terdapat tiga episod yang menunjukkan pensamaan antara HSA dengan AK (kesimpulan 10, 14 dan 20). Enam episod (kesimpulan 6, 17, 18, 19, 21, dan 22) menunjukkan cini-cini NSA yang tensendini. Satu episod menunjukkan cini-cini AV dan AK yang tersendmni (kesimpulan 7). Melalui ningkasan kesimpulan mi kita dapat membuat bebenapa kesimpulan lagi. Pertama, datam bahagian pepenangan peringkat kedua, ketiga-tiga versi, HSA, AV, dan AK, menampakkan pensamaan yang agak napat. Kedua, NSA dan AK menunjukkan pensamaan yang lebih rapat jika dibandingkan dengan pensamaan antara NSA dengan AV. Ketiga, NSA juga menonjolkan bebenapa cinmnya yang tersendiri. Peringkat Ketiga Versi Ramavane Ciptaan Valmiki (RV) Menunut AV, Aavana mengarahkan tentena simpanannya yang besar (Mu!aba!a) untuk menentang tentera Vanara. Rama seorang din menghapuskan tentena Aavana. Aavana menjadi marah dan membunuh banyak penwira Vanara.59
Dalam peperangan, Sugniva membunuh Vinupaksa dan

Mahodana. Angada membunuh Mahaparsva. Rama dan Ravana menyerang antana satu sama lain dengan senjata magik masing-masing. Apabila Aavana melepaskan senjata yang berkuasa ke arah Vibhisana, Laksmana menghalang senjata itu dengan anak panahnya. Apabila Aavana cuba

159 RV, Vi. 94, 96; RV(HPS), iii, him. 2725,277 80.

198

PEPERANGAN Di LANKA

memukul Vibhisana dengan cokmannya, Laksmana menempatkan dini di hadapan Vibhisana. Tetapi Laksmana jatuh pengsan terkena pukulan cokman AaVana.6 Sementana Aama meneruskan pepenangan dengan Havana, Susena menghantar Nanuman ke Gunung Mahodaya untuk membawa beberapa jenis henba berubat seperti Visalakarani, Savarnyakarani, dan Samdhani untuk menghidupkan Laksmana semula. Nanuman yang tidak dapat mengenal pasti henba-henba tersebut membantun serta membawa gunung itu putang bensama-samanya. Susena meletakkan herba-henba dan Gunung Mahodaya itu di hidung Laksmana supaya dia dapat menghidunya. Apabila terhidu bau henba-herba itu, Laksmana sedan danipada pengsan.6 Dewa Indra menghantar pemandu kenderaan ratanya, ialtu Matali, bersama-sama dengan ratanya untuk membantu Aama dalam peperangan menentang Aavana. Dalam peperangan itu, Aavana melepaskan anak panahnya yang memancutkan utan ke anah Aama, tetapi Aama menghancunkan semua anak panah yang melingkan (seperti ular) kepunyaan Havana dengan melepaskan anak panah gerodanya.62 Atas nasihat Maharesi Agastya, Rama membaca mantena bagi Dewa Sunia supaya dma dapat mempenoteh kejayaan dalam pepenangan. Seterusnya, setiap kali Aama memancung kepala Havana satu demi satu, kepalakepalanya tumbuh semuta. Pepenangan mi bertenusan selama tujuh hani dan tujuh matam.63 Akhmnnya, atas cadangan Matali, Aama melepaskan Bnahmastra yang menembusi dada Havana, membunuhnya, dan kemudian kembati ke tankas Aama. Para dewa memuji kebesaran Aama yang memenuhi kehendak meneka dengan
membunuh Aavana.6 Vibhisana meratapi kematian abang-

nya. Mandodani yang mengetahum kematian suaminya Aavana, menangis dan meratap. Setelah mayat Aavana dibakan,
160 161 162 163 164 AV, AV, AV. AV, RV, Vi, 97 101; AVIlIPS), iii, him. 281 92. Vi, 101 2; AV(HPS), Iii, him. 2926. VI,103; RV(lIPS), iii, him. 297, 299. Vi, 106, 109; AV(lIPS), III, him. 3058,3124. VI, 110; AV(HPS), Hi, him. 314 6. 199

HIKAVAT SERi RAMA

atas anahan Aama, Laksmana melumunkan badan Vibhisana dengan air dan empat lautan yang dibawa oleh Sugniva dan menabatnya sebagai naja Lanka.65 Setelah Vibhisana ditabal sebagai pemermntah Lanka, Rama menghsntar Hanuman kepada Sita untuk memberitahunya sega). yang telah benlaku. Sita menyatakan keinginannya kepada Hanuman untuk rnetihat suaminya Rama. Aama menyenu Vibhisana supaya membawa Sita setelah Sita mandi dan menghiaskan din. Sita dibawa dengan sebuah tandu untuk menemui Aama. Para penwmna Vanana mengerumuni tandu tensebut untuk metihat Sita yang benada di dalamnya. Vibhisana cuba menghalau para penwira Vanara danipada mengerumuni Sita. Aama memanahi Vibhisana kenana menghalau para penwira yang ingin melihat Sita. 166 Apabila Sita mendekatinya, Aama menyatakan keengganannya menenima Sita kenana sebagai istenmnya, Sita sudah pun tenceman sebab telah tinggal di tempat lelaki yang lain (Aavana). Sita tenkejut mendengan penghmnaan suaminya, dan menyatakan bahawa walaupun dma telah benada di tempat onang lain, hatinya tetap dan sentmasa memikinkan Rama sahaja.67 Oleh sebab Aama tidak mengubah pendiniannya, Sita ingin membuktikan kesuciannya dengan menjalani ujian api. Sita meminta Laksmana menyediakan timbunan kayu api dan menyalakan api (seperti api untuk membakan mayat). Laksmana menjadi terlalu sedih dan marah atas penlakuan abangnya. Oteh sebab Aama membeni isyarat persetujuan, Laksmana menyalakan api sebagai mengikut arahan abangnya. Sita datang mengelilingi Aama dan bendoa kepada
dewa api untuk mendapatkan penlmndungan, dan setenusnya

masuk ke dalam api.~ Dewa Bnahma yang menjelnia di sana membenitahu bahawa Aama adalah Dewa Visnu. Manakala dewa api menjelma bersama-sama Sita yang berada di pangkuannya, dan
165 AV, VI, 111 4; RV(HPS), Iii,him. 31629. 166 AV, Vi, 1156; AV(NPS), iii, him. 32934.
167 RV, Vi, 1178; AVOWS), III, him. 3347. 168 AV, VI, 118; AV(HPS), Iii, him. 337 38.

200

PEPERANGAN Di LANKA

benkata bahawa Sita adalah suci, lalu mengembalikannya kepada Rama. Setenusnya, Aama menyatakan bahawa dma mengetahui kesucian Sita, tetapi dma enggan menenimanya untuk membuktikan kepada nakyatnya akan kesetiaan Sita kepadanya.~ Dewa Siva mempenlihatkan Aaja Dasanatha kepada Aama. Aaja Dasaratha membenitahu Rama bahawa dia berasa amat gembina kerana Rama memenuhi janjinya dan menyucikannya danipada segala dosa. Setenusnya, Rama memohon kepada bapanya supaya memaafkan Permaisuni Kaikeyi dan menanik balik sumpahannya tenhadap Kaikeyi dan Shanata. Aaja Dasaratha memenuhi penmohonan Aama. Pana dewa mengurnial Aama kuasa yang membolehkan semua penwina Vanana yang terbunuh dalam peperangan dihidupkan semula.17 Aama, Sita, dan Laksmana, disertai dengan para perwina Vanara menuju ke anah Ayodha dengan menaiki kenderaan puspaka. Dalam penjatanan ke Ayodhya, pana msteni perwina Vanara dan Kmskmndha turut mengikut suami masing-masing. Aama juga menemul Maharesi Bhanadvaja yang membenitahu tentang Bharata yang sedang menunggu kedatangan Aama. Aama menghantan Nanuman kepada Bhanata untuk menyampaikan berita keputangannya. Nanuman yang menyenupai manusia, bukan sahaja menyampaikan berita danipada Aama kepada Bharata, tetapi juga menceritakan segala yang telah berlaku kepadanya setelah penpisahan Bhanata dan Aama di Citnakuta.7 Setelah Aama kembali ke Ayodhya, Bnahata menemui Rama dengan tenompah yang dipenolehnya danipada Aama semasa perpisahan meneka. Lalu dma meletakkan terompah tensebut di kaki abangnya Rama. Penyerahan terompah mni menandakan Bharata mengembatikan Kerajaan Ayodhya (yang dipertanggungjawabkan oleh Aama kepadanya) kepada Aama.72 Aama menghantan kembali kenderaan puspaka kepada Vaisravana yang menupakan pemilik sebenan
169 170 171 172 AV, Vi, AV, Vi, RV, Vi, AV, VI, 11920; AVCHPS), iii, him. 33842. 121 2; RV(HPS), iii, him. 3426. 1248; AV(NPS), iii, him. 348 61. 129; RV(lIPS), III, him. 361 4.

201

HiKAVAT SEAL AAMA

kenderaan itu. Mahanesi Vasistha melumunkan Aama dengan air dan empat laut yang dibawa oleh Nanuman, dan menabalnya sebagal naja Ayodha)73 Aama membeni berbagai-bagam hadiah seperti emas kepada para perwira Vanara. Dengan persetujuan Rama, Sita menghadiahkan nantainya kepada Nanuman. Setenusnya, Aama mengurniai Nanuman kuasa yang membolehkannya tenus hidup di bumi selagi cenita Aama diperkatakan manusia. Setenusnya, Rama memenmntah negaranya dengan adil.74 Versi Ramayana Ciptaan Kamban (AK) Menurut AK, atas arahan Aavana (Inavanan), tentena naksasa dani selunuh pelosok dunia dikumpulkan di Lanka (llankai) untuk menyenang tentena Vanana (Vananam). Havana juga menghantan tentena simpanannya yang dikenati sebagai Mulabala (Mulapalam) untuk melawan Rama (Inaman) dan Laksmana (llakkuvan). Setenusnya, Ravana menaiki kenderaan ratanya dan menuju ke medan pepenangan untuk menyenang tentera Vanana.75 Tentena Vanara mula melanikan din dan medan peperangan apabila melihat tentena Aavana yang amat besan dan penkasa itu. Angada (Ankatan) berjaya membeni semangat baru kepada pana penwina Vanana untuk kembali ke medan peperangan dan menenuskan pepenangan. Walau bagaimanapun, Rama seonang din menghapuskan Mu!abala.78 Setenusnya, Laksmana yang duduk di bahu Hanuman (Anuman) menentang Havana. Dalam peperangan yang hebat itu, Aavana melepaskan anak panahnya yang bennama Mohanastna (Mokam) kepada Laksmana. Tetapi atas nasihat Vmbhisana (Vitanan), Laksmana melepaskan anak panah Dewa Visnu (Tirumal) untuk menghapuskan kuasa Mohanas-

173 RV, VI, 12930; RV(HPS), iii, him. 3659. 174 AV, VI, 130; AV(lIPS), iii, him. 369 72; RV, Viii, 40; RV(lIPS), ID him. 515 17. 175 AK, Vi, 29, him. 1 52; AK, VI, 30, him. 1 2. 176 AK, Vi, 30, him. 17,2630,459, 1046; 21920.

202

PEPERANGAN Di LANKA

tra.77 Havana menjadi manah apabila melihat adiknya Vibhisana yang sedang menasihati Laksmana, lalu menyenangnya dengan cokman kepunyaan Maya (Mayan). Laksmana dengan segena melindungi Vibhisana. Oleh itu, Laksmana yang tenkena pukulan cokmar Maya, jatuh pengsan. Vibhisana yang menjadi manah, menyenang dan membunuh pemandu rata Ravana bensama-sama kudanya.78 Sementara itu atas nasihat Jambavan (Campavan), Nanuman pergi ke gunung di utara dan membawa pulang selunuh gunung itu kenana dma tmdak dapat mengenal pasti herba yang dipenlukan untuk menyedankan Laksmana. Seterusnya, Jambavan mencenitakan kepada Aama segala yang telah bentaku ketika Aama menghapuskan Mulabala.19 Seterusnya, Aavana mengumpulkan saki-baki tentenanya untuk metancarkan senangan buat kali yang tenakhin. Atas anahan Dewa Brahma (Pmraman), Dewa Indra (Intinan) menghantar kendenaan ratanya menenusm pemandu ratanya Matali (MataIi) untuk kegunaan Aama.18 Dalam pepenangan penentuan, Aama membunuh Mahodana (Makotanan). Setenusnya Rama memancung kepala Aavana satu demi satu, tetapi kepala-kepalanya tumbuh semula. Apabila Aama memanah Havana bertubi-tubi, selunuh badan Aavana diliputi oleh anak panah Aama yang menyebabkan dma jatuh pengsan. Setelah Havana sedan danipada pengsan, Rama memanah Havana dengan anak panah Brahmastra (Piramattiram). Brahmastra menembusi dada Aavana. Setetah Havana tenbunuh, Bnahmastra kembali ke tarkas Aama.8 Vibhisana menatapi kematian abangnya. Mandodari (Mantotani), isteri Havana, meratapi kematian Aavana sehingga meninggal dunia. Setelah upacana pembakanan mayat Aavana selesai, atas arahan Aama, Laksmana menabalkan Vibhisana sebagai pemenintah Lanka.182 Setelah Vibhisana ditabalkan sebagai naja Lanka, Aama menyenu

177 178 179 180 181 182

AK, Vi, 31, him. 17 23. Ibid., him. 24 32. Ibid., him. 3745. AK, Vi, 34, him. 1 2; AK, Vi, 35, him. 6 8. RK, Vi, 35, him. 12 6, 148 53, 159, 162 8, 171,182 AK, Vi, 36, him. 21624, 23450.

97.

203

HIKAVAT SEAl RAMA

Nanuman (Anuman) menyampaikan benita kejayaannya kepada Sita (Citam). Nanuman menyampaikan benita tersebut kepada Sita dan memohon kebenanannya untuk membunuh pana raksasa di sana. Sita menolak penmohonan Nanuman kenana pana raksasa itu hanya menjalankan arahan Havana.83 Aama menyeru Vibhisana membawa Sita setelah Sita dihias. Sita dibawa dengan kendenaan puspaka (putpaka vimanam). Penistiwa pana perwina Vanana mengenumuni Sita dan Aama membidas Vibhisana kenana menghalau mereka adalah sama seperti yang terdapat dalam AV)~~ Aama mulai menuduh Sita, yang menyembah kakmnya, tidak setia tenhadapnya semasa dma berada di Lanka. Aama menyatakan bahawa dma membunuh Havana bukan kerana ingin mendapatkan kembali isteninya, tetapi untuk mengelakkan namanya danipada terceman kerana tidak membunuh penculik isteninya. Aama menyeru Sita memitih sama ada mati ataupun pengi ke mana-mana sahaja yang dikehendakinya.85 Penistiwa Sita membuat keputusan untuk menjalani ujian api hingga peristiwa Laksmana menyediakan timbunan kayu api dan menyalakan api adalah hampmr sama dengan AV.86 Ketika masuk ke dalam api, Sita memohon dewa api supaya membakarnya jika kesucian dan kesetiaannya kepada Rama tercemar walau dan segi fikinan, pencakapan, ataupun fizika 1.187 Api kesucian dan kesetiaan Sita membakan dewa api itu sendini. Dewa api yang tidak dapat menahan seksa itu dengan segera menjelma dan api bersama-sama Sita di tangannya, serta mengisytiharkan kesucian dan kesetiaan Sita kepada Aama. Setelah mendengan kenyataan dewa api, Aama menenima Sita. Dewa Bnahma menjelma di sana dan menyatakan kebenanan, bahawa Aama adalah penjelmaan Dewa Visnu (Tinumal), iaitu pelmndung dunia. Manakala Dewa
183 184 185 186 167 AK, Vi, 37, him. 14 5, 30 6. Ibid., him. 37 8, 47 52. Ibid., him. 58 68. Ibid., hIm. 70 8. Ibid., him. 79,834.

204

PEPERANGAN Di LANKA

Siva (Civapinan) menyatakan bahawa Rama adalah Dewa Visnu dan Sita pula adalah Dewi Laksmi (Tinumakal), iaitu aspek wanita Dewa Visnu.~ Atas anahan Dewa Siva, Raja Dasanatha (Tayanatan) turun ke bumi dan syurga. Di. meyatakan kegembiraannya kenana perjanjiantnya dengan Kaikeyi telah pun dipenuhi oteh Rama. Atas permintaan Rama, Raja Dasanatha menenima Permaisuni Kaikeyi sebagai istenmnya dan Bhanata (Panatan) sebagai anaknya.89 Seterusnya atas penmintaan Rama, semua penwira Vanana yang tenbunuh dalam pepenangan dihidupkan semula oleh dewa-dewa. Aama bensama-sama Sita, Laksmana, Vibhisana, Sugrmva (Cukkinivan), Nanuman, dan yang lainnya pengi ke Ayodha (Ayotti) dengan kendenaan puspaka. Dalam penjalanan itu, pana isteni perwmna Vanana di Kiskindha (Kitkintai) menyertai suami masing-masing ke Ayodhya.9 Dalam penjalanan itu juga, Aama menemum Mahanesm Bhanadvaja (Panattuvacan) yang memberitahu tentang Bharata yang sedang menunggu kedatangan Aama di Nandigrama (Nantikkmnamam). Aama membeni cincin bentandanya kepada Nanuman yang menghantarnya kepada Bhanata untuk membenitahu Bhanata lebih awal akan kedatangan Aama. Dalam penjalanan ke Ayodhya, Nanuman membenitahu Guha (Kukan) bahawa Aama sedang dalam perjalanan kembali ke Ayodhya.9 AhIi-ahli nujum dinaja membenitahu Bhanata bahawa tempoh pembuangan Aama selama 14 tahun tamat pada han itu. Bhanata yang tidak mendapat benita kedatangan Aama, bensedia untuk mengakhmni hayatnya dengan membakan dini. Ini adalah sebagai mengikut kata-katan~ra kepada Aama sewaktu meneka benpisah di Citnakuda (Cittinakkutam). Nanuman datang di sana tepat pada masanya dan berjaya menghalang Bharata danipada masuk ke dalam api. Hanuman membenitahu Bhanata bahawa Aama sedang dalam perjalanan pulang ke Ayodhya dan menunjukkan cincin Rama
188 189 190 191 Jbid~him.857,89114. Ibid., him. 1159,12831. Ibid., him. 134 7, 146 7, 156 Ibid., him. 176 8, 191 6, 202

8, 170 3. 3.

205

HIKAVAT SERi RAMA

kepadanya)92 Apabila ditanya oleh Bharata, Nanuman memperkenalkan din sebagai pembantu Rama dan memperlihatkan nupanya yang penkasa. Setelah mengetahui segala yang berlaku, Bharata bensama-sama Nanuman, pengi ke tebing Sungal Ganga (Kankai) untuk mengalu-atukan kedatangan Aa ma) Datam penjalanan ke Ayodhya, Rama menemui Guha. Seterusnya, Rama menemui Bharata dan ibu-ibunya, Mahanesi Vasistha (Vacittan) dan yang lamnnya. Pada harm yang baik, Mahanesi Vasistha melumunkan badan Aama dengan air laut yang dibawa oleh Hanuman dan empat lautan, menabalnya sebagai raja Ayodhya. Bharata ditantik sebagai wanis yang sah untuk menggantikannya)94 Seterusnya, Aama membeni berbagai-bagai hadiah kepada para penwira Vanara dan yang lamnnya. Dengan itu, Aama memenintah Ayodhya mengikut undang-undang Manu)95 Versi Hikayat Sri Rams (NSA) Menurut NSR,196 setelah 40 harm berkabung kenana kematian Indrajit (Indrajat), Aavana (Rawana) menghantar Perdanawarna untuk melawan Rama (Sri Aama). Tetapi Aama memancung kepalanya dengan anak panah Gandiwath97 Seterusnya, Mutamatani, anak angkat Ravana, yang mempunyai 500 kepala dan 2000 tangan, menentang Rama. Mutamatani melanikan din apabila Aama memancung bebenapa kepala dan mengudungkan beberapa tangannya. Kemudian Maliwan8 (Malyavan) dengan segena menyerang Aama. Aama mqmenggal kepalanya. Sebagai menuntut bela kematian adiknya, Sumaliwan99 (Sumali) menyenang Aama dengan anak panah magiknya. Tetapi dia dmbunuh oleh
192 193 194 195 196 197 198 199 Ibid., him. 2045,233 47. Ibid., him. 24857,264304. Ibid., him. 307 16,3206,332 58; RK, Vi, 38, him. 22, 30, 32 42. AK,Vi,39, him. 1630,313,367. lISA. Aye, him. 15969; NSA. She, him. 21857; ZIESS, him. 87 96; HSR. ikr, him. 272301. Peristiwa mi tidak disebut daiam HSR. She dan lISA. kr. Maiiwan, menurut lISA. ikr, hIm. 273. Sumaiawan, menurut lISA. ikr, him. 278.

206

PEPERANGAN DI LANKA

Nanuman Tuganggah. Sekali lagi Mulamatani datang menyenang Aama. Kali mi Aama menghapuskannya. Havana yang mendengan benita kematian anak angkatnya, masuk ke dalam medan peperangan dengan mendudukm kenderaan rata yang ditanik oleh 1000 ekor singa dan 1000 ekor kuda. Laksmana (Laksamana), yang duduk di tapak tangan Nanuman (Nanuman), menyerang Aavana. Aavana puta memanah Laksmana dengan menggunakan sebatang anak panah yang diperotehnya danipada Dewa Berma (Dewa Brahma). Anak panah itu dapat dimusnahkan oleh Laksmana dengan menggunakan sebatang anak panah yang dibeni oleh Vibhisana (Bibusanam). Aavana membuat keputusan bahawa Vibhisanatah yang menghasut Laksmana, lalu menyenang Vibhisana dengan sebatang anak panah yang diperolehnya danipada Benma Aaja. Anak panah tensebut mengenal Laksmana yang cuba menyelamatkan Vibhisana. Rama membawa adiknya yang tencedera ke istana dan mulal menangis. Anak panah ditubuh Laksmana tertanam kuat di hatinya. Vibhisana membenitahu Aama bahawa anak panah di dada Laksmana akan benakar dan bentunas. Ia hanya dapat dihentikan dengan beberapa henba benubat dan perlu dilakukan seberapa segera. Nanuman dengan segera menuju ke Gunung Anjani untuk mendapatkan henba yang dipentukan. Sementana itu, Ravana meminta raksasa menyenupai seorang pertapa dan menghatang Hanuman danipada membawa herba tensebut sebelum tenlambat. Apabila Hanuman sampai di kawasan Gunung Anjani, dma bertemu dengan raksasa yang kelihatan sepenti seorang pertapa. Aaksasa itu menganahkan Nanuman ke suatu kolam di mana Hanuman ditelan oteh seekor buaya. Hanuman berjaya membebaskan din dengan mengoyakkan penut bmnatang itu. Buaya tensebut bertukan nupa menjadi seorang penempuan yang cantik dan membenitahu Hanuman bahawa orang pertapa itu adalah raksasa yang dihantar oleh Aavana. Hanuman membunuh raksasa itu dan sampai di Gunung Anjani. OIeh sebab tidak dapat mengenat pasti herba yang diperlukan, Hanuman membantun gunung mtu dan membawanya pulang ke khemah Aama. Setetah memperoleh herba berubat yang dipertukan Nanuman memasukkan gunung itu ke dalam taut. mi 207

HIKAVAT SERi RAMA

kenana han akan siang sebelum dia dapat mengembalikan gunung itu ke tempat asalnya. Sekinanya gunung itu dibiarkan di medan peperangan, para naksasa yang sudah mati akan hidup semula. Menurut Vibhisana, herba berubat itu hanya boleh digiling dengan batu giling yang disembunyikan oleh Havana di bawah katilnya. Lalu Hanuman masuk ke dalam istana Aavana dan mendapatkan batu penggiling tersebut. Sebetum keluan dani sana, dma menyimpulkan rambut Aavana dengan nambut isteninya dan meninggalkan suatu notis yang menyatakan bahawa simpulan itu hanya dapat dibuka sekiranya msteni Ravana mengetuk kepala Aavana. Seterusnya. Vibhisana menggilingkan henba itu dengan batu giling yang dibawa oleh Nanuman dan menyapukannya ke luka di badan Laksmana. Dengan itu, anak panah di dada Laksmana benjaya dicabut, dan dia hidup kembali. Apabila harm siang, Havana mendapati rambutnya tensimpul dengan rambut isteninya dan batu penggilingnya hilang. Dia menganggap Vibhisanalah yang menghasut Nanuman supaya melakukan penkana-perkana mi. Apabila membaca notis yang ditjnggalkan oleh Nanuman, Ravana menjadi takut dan Iemah semangat, kenana tidak ada seorang wanita pun yang pennah menyentuh rambutnya. Sementara itu, Hanuman menyenu Ravana menyatakan apa yang telah dilakukannya dan benita tentang Laksmana hidup kembati. Havana membenarkan isteninya mengetuk kepalanya. Maka rambut yang tensimpul itu terlenai. Tetapi dengan membenarkan seonang wanita mengetuk kepalanya, Havana telah mendedahkan dininya pada kekatahan. Kemudian Havana masuk ke dalam medan pepenangan. Aama dan Havana bensetuju tentera masing-masing bertempun dahulu sebelum meneka sendini bentempur antana satu sama tam. Peperangan berterusan dan oleh sebab han sudah malam, pepenangan dmhentikan. Pada han yang benikutnya, Aavana membuat persediaan untuk menjatankan suatu upacana pengorbanan dengan tujuan untuk melemaskan Rama dalam asap. Atas nasihat pana pengmning Ravana, Hanuman membawa isteni Aavana ke tempat upacara pengonbanan dan menjenit, mencaci serta memaki Havana. Havana yang menjadi terlalu marah, 208

PEPERANGAN DI LANKA

menyerbu ke anah Hanuman dengan pedang yang terhunus. Manakala Nanuman pula merobohkan tempat upacara pengonbanan. Upacana pengonbanan tenhalang dan Hanuman kembali ke khemah Rama20 Pada keesokan hanmnya, Aama dan Ravana mulai bentempun antara satu sama lain. Rama memancung lapan kepala Havana dengan anak panah Gandiwati, tetapi kesemua kepala itu begitu cepat tumbuh semula. Pertempunan antara Aama dengan Havana benterusan; tiada siapa yang menang. Setelah harm malam, Rama menghantar Nanuman kepada Sita (Sita Dewi) untuk mengetahui bagaimana Aavana boleh dibunuh. Sita membenitahu Hanuman bahawa segala kekuatan dan kuasa nnagms Havana akan hilang jika kepala kecilnya yang tenletak di bawah telinga kanannya dipenggal. ni kerana di kepala kecit itulah tenikat jiwanya. Walau bagaimanapun, Havana tidak boleh dibunuh. Sita juga membenitahu satu cara lagi untuk menghapuskan tenaga Havana, iaitu dengan mencuni pedang magisnya yang disucikan oleh isteninya setiap kali dma keluar benpenang. Apabila Nanuman bentanya cana untuk mendapatkan pedang magis itu, Sita menasihati supaya mengisytiharkan kematian Havana kepada isteni Havana dengan membawa sembitan kepala Havana yang telah dipenggal oleh Hama, dan apabila istenmnya benasa amat pilu, bolehlah Hanuman mencuni pedang magis itu. Pada harm yang benikutnya, Rama memenggal sembilan danipada 10 kepala Havana dengan anak panahnya. Hanuman membawa kepala-kepala itu kepada isteni Havana sebagai bukti kematian Havana. lstermnya benasa amat pitu dan menyorokkan mukanya di dalam kain. Hanuman menggunakan peluang mi untuk mencuni pedang magis Havana. Dengan itu, Havana kehilangan kekuatannya. Apabila Rama memenggal kepala kecit Ravana yang tertetak di bawah telinga kanannya, Havana nebah ke bumi. Rama mendekati Havana dan menuduhnya merampas dan memenjanakan Sita; oleh itu Hama tidak ingin menjadikannya orang

200 Peristiwa Ravana menjaiankan upacara pengorbanan dan dihalang

oieh 1-lanuman tmdak terdapat daiam lISR. She dan HSR. 11cr.

209

HIKAVAT SERi RAMA

tawanan. Havana pula menyatakan bahawa dia mesti menenima balasan kerana perlakuannya. Rama cuba membunuhnya dengan pedang magis tetapi tidak benhasil. Dengan itu, Rama dengan jayanya masuk ke dalam Lanka (Langkapuni) dan sampai di taman di mana Sita dipenjanakan. Sita dengan gembina cuba menyembah kaki Hama. Tetapi Hama tidak membenankannya berbuat demikian kenana dia menganggap Sita sudah pun dicemani oleh Havana. Sita menyatakan bahawa jarak paling dekat Havana mendekatmnya ialah Iebih kunang 240 kaki jauhnya dan Sita sendini disumpah tidak boleh disentuh oleh mana-mana lelaki kecuali suaminya. Atas kehendak Hama, Sita bensedia menjalani ujian api. Hanuman mengumpulkan kayu api, menyusunnya di sekeliling Sita, dan menyalakan api. Kayu api terbakar mencedenakan Sita yang membeni pnghonmatan kepada suaminya dengan bendini di tengah-tengah api. Hama yang melihat kesucian Sita, menenimanya kembali sebagai isteni. Keduadua pengantin dinaja duduk di singgahsana keemasan. Rama mengurniakan singgahsana yang sama tinggi kepada Jemaah Menteni; selain itu Rama tidak melakukan sebanang penubahan di. istana. Sekutu-sekutu Havana menyembah Hama. Setenusnya, Rama mengurniakan petbagai hadiah kepada para penwina Vanara (monyet) yang tidak mahu benpisah danipadanya. Apabila Banadan dan Cmtradan mendapat benita kejayaan Hama, mereka bersama-sama dengan keluarga dan Kikewi Dewi201 pergi ke Lanka (Lankapuni).202 Kikewi Dewm dikahwinkan dengan Vibhisana (Bibusanam). Mahanesi Kali dan isteninya Puteni Mmnunam Dewi sampai di Lanka dan mencenitakan kepada Hama kisah meneka bertemu dengan Sita. Dengan itu, Mandudaki mengetahui bahawa Sita adalah anak kandungnya; mi disahkan lagi oleh Vibhisana. Sita menyembah
Menurut NSA. She dan HSR. ikr, Kmkewm Dewm tidak mengikut Baradan dan cmtradan. 202 Menurut NSA juga, atas permintaan Baradan dan cmtradan, Rama membawa mereka ke tempat Ravana. Ravana dengan badan yang tarcedera (nanah dan iukanya membentuk sebatang anak sungal) menjawab soaian Aama. Kemudman Baradan, citradan, dan Rama kembali ke istana. Smia imhat HSR. Ave. him. 165 9; I-ISR. She, him. 243 57; Z1ESS, him. 95; lISA. ikr, him. 295. 201

210

PEPERANGAN DI LANKA

ibunya dan titisan susu dani payu dara ibunya masuk ke dalam mulutnya203 Sebagai ibu mentua Hama, Mandudaki dijadikan ketua seluruh wanita di istana. Setelah adik-admknya kembali ke kenajaan masingmasing, suatu bandan baru bernama Duryapuri Negara dibina oleh tukang-tukang yang mahin yang di bawah jagaan Laksmana. Rama menabal Jemaah Menteni sebagai raja Lanka dan beredar ke kerajaan banunya. Kerajaan Hama dipenuhi manusia yang mahin dalam segala bidang. Dia memenintah dengan adil dan saksama. Rama melantik Nanuman sebagai ketua tenteranya, Laksmana sebagai wanisnya yang sah, Vibhisana sebagai pemangkunya, dan dua orang panglima Ganga Mahasura sebagai ketua menteninya. Kesimpulan 1. Menunut NSH,204 Rama membunuh dua raksasa Perdanawanna dan Maliwan. Mulamatani, anak angkat Havana juga dibunuh oleh Rama. Hanuman Tuganggah puta membunuh Sumaliwan. Maklumat mi tidak tendapat dalam RV dan RK. Bentuk nama Maliwan mempunyai pensamaan yang napat dengan nama Malyavan dalam HV dan RK, iaitu nama datuk Ravana di pihak ibunya. Manakala nama Sumaliwan pula mempunyai pensamaan dengan nama Sumali dalam RV dan HK, iaitu nama saudana Malyavan.205 Dalam RV dan RK.206 Havana menghantarkan tentera Simpanannya bernama Mulabala untuk menentang tentera Rama. Walaupun dalam NSR2~ tentera Mulabala

2.

3.

203 Makiumat titmsan susu darm payu dana mbunya masuk ke dalam muiut 204 lISA. Aye, hIm. 15965; lISA. She, him. 21843; ZIESS, him. 879; HSA. 11cr, hIm. 272 9. 205 RV, vu, 5; Rv(HPS), Iii, him. 384; UKO, 3, him. 79. 206 RV, Vi, 96; RV(HPS), Iii, him. 277 80; RK, Vi, 30, him. 1 2. 207 NSA. Aye, him. 159 65; NSA. She, him. 218 43; ZIESS, hIm. 87; HSR. kr, hIm. 273 4.

Smta, tidak terdapat dalam lISR. She dan lISA. ikr.

211

HiKAVAT SERI RAMA

tidak disebut, nama raksasa Mulamatani yang menupakan anak angkat Havana menunjukkan penkaitan dan segi nama dan maksudnya. Tentena Mulabala adalah tentera simpanan Havana yang kuat dalam RV dan AK. Nampaknya fungsi tentera mi dimainkan oleh Mulamatanm yang dmkatakan mempunyai 500 kepala dan 2000 tangan, bagi menandakan kekuatannya. 4. Mengikut HSR,208 apabila Havana menyerang Vibhisana dengan memanahnya dengan sebatang anak panah yang dahulu diperolehnya danipada Benmaraja, Laksmana dengan segera mempertahankan Vibhisana dengan badannya. Oteh itu, anak panah Havana tensebut menembusi dada Laksmana. Peristiwa mi mungkmn benkaitan dengan peristiwa dalam RV dan AK. Dalam RV disebut bahawa apabila Ravana menyenang dan HK,2 Vibhisana dengan cokmar, Laksmana dengan segera menggalang di hadapan Vmbhisana. Maka Laksmana jatuh pengsan akibat terkena pukulan cokmar Havana. Persamaan episod ialah Havana menunjukkan senjatanya kepada Vibhisana, tetapi mengenai Laksmana yang cuba menyelamatkan Vibhisana. Menurut NSR, Hanuman dihantar ke Gunung Anjani untuk mendapatkan beberapa jenis herba berubat bagi mengubati Laksmana. Datam RV. Nanuman dihantar oleh Susena ke Gunung Mahodaya untuk mendapatkan empat jenis henba yang bennama Vishalyakarani, Savarnyakarani, Samjivakarani dan Samdhani untuk mengubat Laksmana. Menunut HSH, HV, dan HK210 Nanuman pengi ke suatu gunung untuk mendapatkan herba berubat bagi mengubati Laksmana.

5.

208 HSR. Rye, him. 15965; lISR. She, him. 21843; ZIESS, him. 89; lISR. ikr, him. 281. 209 RV, Vi, 101; RV(IIPS), iii, him. 291 2; AK, Vi, 31, him. 26 31. 210 lISA. Rye, him. 15965; I-ISA. She, him. 218 43; Z1ESS, him. 8990; I-ISA. 11cr, him. 281; AV, Vi, 102; RV(I-IPS), iii, him. 2956; AK, Vi, 31, him. 28 39.

212

PEPERANGAN DI LANKA

6.

HSH211 mengisahkan bahawa atas anahan Ravana, naksasa menyerupai seorang pertapa dan cuba menghalang Nanuman danipada mendapatkan henba berubat. Dia menganah Nanuman ke suatu kolam, di mana di kolam itu Hanuman ditelan oleh seekor buaya. Hanuman benjaya mengoyakkan perut binatang itu dan keluar. libatiba binatang itu bentukar menjadi seorang gadis yang cantik dan membenitahu Hanuman tentang naksasa yang menyerupai onang pertapa, lalu Hanuman pun membunuh raksasa itu. Peristiwa mi tidak terdapat dalam RV dan RK.

7.

8.

Dalam HSH212 disebut kisah Nanuman memasukkan Gunung Anjanm ke dalam laut setelah mendapatkan henba daninya. Episod ml juga tidak ada dalam RV dan AK. HSR21~menyatakan bahawa Nanuman yang masuk ke dalam bilik tidur Havana untuk mendapatkan batu penggiling214 telah mengikat rambut Havana dengan rambut isteninya. Ikatan nambut hanya dapat dibuka oleh Havana dengan syarat dia membenarkan isterinya mengetuk kepalanya. Penistiwa yang seperti mi tidak tendapat dalam HV dan HK.215 Dalam HSR,216 Havana cuba menjalankan satu upacara pengorbanan untuk melemaskan Hama dalam asap,

9.

211 lISA. Aye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; Z1ESS, him. 90; USA. 11cr, him. 281 2. 212 HSA. Aye, him. 15965; HSR. She, 21843; ZIESS, him. 90, USA. 11cr, him. 283. 213 lISA. Aye, him. 15965; NSA. She, him. 21843; ZiESS, him. 91; I-tSR. 11cr, him. 284. 214 Daiam lISA. Raf, ada makiumat tentang )-ianuman membawa herba berubat dan batu sebagam tambahan kepada bahan buangan bmnatang untuk menyeiamatkan Laksmana. Siia imhat Sweeney 1972, op. cit., him. 249. 215 Menurut saiah satu cermta rakyat dm indma Selatan, lIanuman mengikat rambut Aayana dan rambut isterinya pada kaki katii dan meiarmkan barang kemas msteri Aayana. Smia Imhat Finico, J.S. 1933. Livro cia Soita. Upsaia: J. chanpenter, him. 96 dan Buicke, C. 1971. Ramakatha. Aiiaahabad, hIm. 498; Sahnm, S. 1976. The Ramayana in Laos. Deihm; BA. Pubimshing corporation, him. 23. 216 HSR. Rye, him. 15965; Z1ESS, him. 92.

213

HiKAVAT SEAi RAMA

tetapi upacana pengorbanan mi digagatkan oleh Hanumait217 Episod yang sepenti mi tidak terdapat dalam RV dan AK. 10 Dalam NSA, RV, dan RK,21e disebut bahawa Laksmana dihidupkan semula dengan bantuan henba yang dibawa oleh Hanuman. 11 NSA219 menyatakan bahawa anak panah Bermaraja yang ter-tanam di dada Laksmana berupaya untuk benakar dan bertunas. Maklumat mi tidak tendapat dalam RV dan HK. Sebaliknya RV dan HK22menyatakan bahawa Laksmana jatuh pengsan akibat terkena pukulan cokman, bukan anak panah. 12. Dalam NSA, RV, dan HK,221 Rama dan Ravana menggunakan bebenapa senjata magis semasa mereka bertempur antana satu sama lain. 13. Menunut NSA, AV, dan AK.222 apabila Rama memotong bebenapa bahagian badan Ravana, ia tumbuh semuta dengan cepat. 14. HSA22~mengisahkan Hama menghantar Hanuman kepada Sita untuk mengetahui cara membunuh Havana. Sita membenitahu bahawa Havana tidak boleh dibunuh. Tetapi dia akan kehilangan segala kekuatannya jika kepata kecil yang tenletak di bawah telinganya dipeng-

217 218 219 220 221 222 223

Permstiwa lIanuman menggagaikan upacara pengonbanan yang dijaiankan oieh Rayana, dengan membawa isteri Aayana, juga terdapat dalam Ananda-Ramayana. Smia lihat Aaghayan 1975, op. cit, him. 80. NSA. Aye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; Z1ESS, him. 91; lISA. ikr, him. 284; AV, Vi,102; AV(NPS), III, him. 296; AK, Vi, 31, him. 40 1. lISA. Aye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; Z lESS, him. 89; lISA. ikr, him. 283. AV, Vi, 101; AV(UPS), ii, hIm. 292; AK, Vi, 31, him. 31. lISA. Rye, him. 159 65; lISA. She, hIm. 218 43; Z1ESS, him. 92; lISA. ikr, him. 2879; AV, Vi, 1035; RV(NPS), iii, him. 297305; RV, VI, 36, 49142. lISA. Rye, him. 15965; lISR. She, him. 21843; ZIESS, him. 92; lISA. 11cr, him. 288; AV, Vi, 109; AV(lIPS), iii, him. 313; AK, VI, 36. him. 148 57. lISA. Rye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; ZIESS, hIm. 92; I-45R. Ikr, 289 90.

214

PEPERANGAN DI LANKA

gal, kerana kepala itu tempat tenikat jiwanya. Sita juga menyatakan bahawa seluruh tenaga Havana akan hilang jika pedang magisnya dicuni daripada isteninya. Namun, menurut Tattvasamgraharamayana pula, Vibhisana yang membenitahu Hama bahawa pusat menupakan tempat
tenikat jiwa Havana. Hama membunuh Havana dengan memukul pusatnya.224

15. Dalam HSR225 Hanuman mencuni pedang magis Havana daripada isteri Havana dengan menunjukkan sembilan kepala Ravana yang dipancung oleh Hama sebagai bukti
bahawa A~vana telah mati. Episod yang seperti

mi tidak

terdapat dalam RV dan RK. 16. Menunut HSR,22~Rama memenggal kepala kecil Havana yang terletak di bawah telinga kanannya. Ravana rebah ke bumi kerana segala kekuatannya terhapus. Episod yang seperti mi tidak tendapat dalam AV dan HK. Lebihlebih lagi HSR menyatakan bahawa Ravana tidak mati, tetapi dalam HV dan HK227 dibunuh oleh Hama dengan menggunakan Brahmastna. 17. Penistiwa-penistiwa dalam RV dan HK228 sepenti penistiwa Havana menggunakan tentera simpanannya yang bennama Mulabala dalam peperangan menentang Rama, penistiwa Dewa lndna menghantar kenderaan rata dan pemandunya untuk membantu Hama dalam pepenangan,229 peristiwa Hama membaca mantena Dewa Sunia

224 Raghavan, V. 1952 1953. The Tattyasamgraharamayana, Annals of Oriental Research. Unmyersmty of Madras. Vol. X, him. 41 (Mmkrofmce nombor 122, Unmyersmtm Malaya). 225 HSR. Aye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; ZIESS, him. 93; lISA. 11cr, him. 290. 226 HSR, Aye, him. 15965; lISA. She, him. 21843; ZiESS, hIm. 93; lISA. kr, him. 290. 227 AV, Vi, him. 110; RV(HP5) iii, him. 3145; AK, VI, 36, hIm. 196200. 228 AV, Vi, 94, 103, 106, 109 11; Avo-IPS), ill, him. 272 3, 297 8, 3057,2135; RK, VI, 30, him. 23; AK, Vi, 35, hIm. 57; AK, Vi, 36, him. 196 200. 229 Di bahagman Rajadharma dalam Shatiparvan dm Mahabharata, apabiia menerangkan Dharma-yijaya dan undang-undang yang menyatakan bahawa hanya dua orang yang sama dan segi keiengkapan senjata seperti senjata, kenderaan rate, dan sebagainya sahaja yang boieh

215

lIIKAYAT SEAl AAMA

atas nasihat Mahanesi Agastya (hanya dalam RV), peristiwa pepenangan antara Hama dengan Havana yang berlaku berterusan selama tujuh hani dan tujuh malam (hanya dalam HV), dan penistiwa Brahmastra kembali ke tarkas Hama setelah membunuh Havana, tidak terdapat dalam HSA. 18. Dalam NSA23Hama benjaya masuk ke dalam Lanka dan sampai di tempat tinggal Sita. Tetapi dalam AV dan HK23 Sita dibawa kepada Hama oleh Vibhisana. 19. Mengikut HSH, HV, dan RK232 Hama menagui kesucian dan kesetiaan Sita terhadapnya kenana Sita telah benada di Lanka, iaitu di tempat lelaki (Havana) yang lain. 20. Menurut NSH, HV, dan HK,233 Sita mempertahankan din dengan menyatakan bahawa dia suci dan setia kepada Hama, dan walaupun dia di Lanka Rama tetap dalam ingatannya. 21. Dalam NSR, RV, dan HK,234 sebagai membuktikan kesuclan dan kesetiaannya tenhadap Rama, Sita menjalani ujian api, dan dia tidak dicedenakan oleh api. 22. NSH23S menyatakan bahawa Hanuman mengumpulkan kayu api dan menyalakannya untuk ujian api, atas perbertempur antara saw sama iain. Di sini rujukan dibuat tentang pertempuran Aama dan Aayana. Rama tidak mempunyai rate tetapi Rayana dengan ratanya menyerang Aama. OIeh sebab itulah kenderaan rate kepunyaan Dewa indra dihantar kepada Aama. Siia iihat Raghayan, 1973, op. cit. hIm. 27. lISA. Rye, him. 1659; lISA. She, him. 243 57; ZIESS, hIm. 94; USA. ikr, him. 291. RV, Vi, 116; AV(HPS), iii, hIm. 333; AK, Vi, 378,4750. lISA. Aye, him. 65 169; USA. She, hIm. 243 57; ZIESS, him. 94; lISA. 11cr, hIm. 291 ; AV, Vi, 117; AV(lIPS), iii, him. 3345; AK, Vi, 37, him. 60 9. lISA. Aye, him. 1659; USA. She, him. 243 57; Z1ESS, him. 94; lISA. 11cr, hIm. 292; RV, VI, 118; AV(lIPS), IV, him. 336 7; AK, VI, 37, hIm. 73 8. USA. Aye, him. 165 9; NSA. She, him. 243 57; Z1ESS, him. 94; lISA. 11cr, him. 292; RV, VI, 118; AV(lIPS), iii, him. 337 8; AK, VI, 37, him.

230 231 232 233 234

84 6.

235 lISA. Rye, him. 1659; HSA. She, hIm. 24357; ZIESS. him. 94; HSR. ikr, him. 291 2.

216

PEPERANGAN Di LANKA

mintaan Sita sendiri. Tetapi dalam HV dan HK,236 atas persetujuan Hama, Laksmana mengumpuikan kayu api dan menyalakannya untuk melaksanakan ujian api tenhadap Sita. 23. Menurut HK,237 sebelum menjalani ujian api, Hama memberi pilihan kepada Sita sama ada untuk mati ataupun pergi ke mana-mana sahaja. Episod yang sepenti mi tidak tendapat dalam NSA dan RV. 24. RV dan AK mengatakan bahawa Dewa Brahma menyebut Rama adalah penjelmaan Dewa Visnu. Dikatakan juga bahawa Dewa Siva memperlihatkan Haja Dasaratha kepada Rama. Haja Dasaratha memuji Rama yang memenuhi kehendaknya. Baginda juga menenima Kaikeyi sebagai isteninya dan Bhanata sebagai anaknya. Penistiwa ml tidak ada dalam HSH. 25. HSR, HV, dan AK23 menyatakan bahawa Rama menenima Sita sebagal isteninya seiepas Sita menjaiani ujian api. 26. Menunut HV dan AK,24para dewa membolehkan semua perwira Vanara yang terbunuh dalam peperangan hidup semula. Episod mi tidak ada dalam NSA. 27. Dalam HV dan AK,241 Rama kembali ke Ayodhya, iaitu negana bapanya tetapi dalam HSA,2~2Rama tidak kembali ke negara bapanya.

236 RV, VI, 118; RVIlIPS), III, him. 118; AK, Vi, 37, him. 789. 237 AK, I, 37, him. 67 9. 238 RV, VI, 119 21; RV(lIPS), Iii, him. 338 44; AK, Vi, 37, hIm. 86, 89,
98113,11532.

239 lISA. Rye, him. 1659; lISA. She, him. 24357; ZIESS, him. 94; lISA. ikr, hIm. 292; RV, VI, 120; AV(lIPS). III, hIm. 341 2; AK, Vi, 37, him. 96 8. 240 RV, VI, 122; RV(lIPS),Iii, him. 3356; AK, VI, 37, him. 1348. 241 AV, VI, 124 dan 129; AV(UPS), III, him. 348 50, 364; AK, Vi, 37, him. 147.1578. 242 lISA. Aye, him. 1659; lISA. She, him. 24357; ZIESS, hIm. 95; lISA. Ikr, hIm. 300.

217

HIKAVAT SEAl RAMA

28. Penistiwa-penistiwa dalam NSA,243 sepenti penistiwa Banadan dan Citnadan bersama-sama Kikewi Dewi melawat Rama di Lanka, penistiwa Kikewi Dewi dikahwmnkan dengan Vibhisana, penistiwa Maharesi Kail dan istenmnya sampai di Lanka dan mencenitakan kisah meneka menemum Sita dan Mandudaki menyedani Sita adalah anak kandungnya, penistiwa Hama membmna bandan banu yang bernama Duryapuni Negara, dan peristiwa Aama melantik Jemaah Menteri sebagai raja Lanka, Nanuman sebagai ketua tentenanya, Laksmana sebagai wanis yang sah untuk menggantikannya, Vibhisana sebagai pemangkunya, dan dua orang panglima Gangga Mahasuna sebagai ketua menteninya, tidak tendapat dalam HV dan AK. 29. Menunut HV dan AK,244 Hanuman dihantar untuk menemui Bharata terlebih dahulu untuk menyampaikan berita kedatangan Hama. Episod mi tidak ada dalam HSR. 30. Penistiwa-penistiwa dalam RV dan RK,24~yang benlaku dalam perjalanan Hama kembali ke Ayodhya dan menemui Bharata, tidak ada dalam HSH. 31. Menunut HK,246 Bharata cuba membunuh din kenana Rama belum kembali lagi waiaupun 14 tahun sudah benlaiu. Tetapi Hanuman sampai tepat pada masanya dengan berita kepulangan Hama dan menghalang Bharata danipada masuk ke dalam api. Episod mi tidak disebut dalam NSA dan AK. 32. Dalam HV dan HK,247 Vasistha melumurkan badan Hama dengan air dan empat lautan yang dibawa oleh Hanuman dan menabalnya sebagai naja Ayodhya. Episod mi tidak ada dalam HSH.

243 lISA. Rye, him. 1659; USA. She, him. 24357; ZIESS, him. 956; lISA. Ikr, him. 294301. 244 RV, VI, 127; AVIlIPS), ill, him. 3556; AK, VI, 37: 2023. 245 AV, Vi, 124 8; RV(lIPS), Iii, hIm. 348 61; AK, VI, 37, him. 176 7, 1823, 1935; 2023. 246 AK, Vi, 37, him. 211 2,217,23946,25460. 247 RV, VI 130; RV(UPS), Iii, him. 3659; AK, VI, 38, him. 30 40.

218

PEPERANGAN Di LANKA

33. Menurut RK,248 Rama melantik Bharata sebagai waris yang sah untuk menggantikannya. Episod ml tidak ada dalam HSR dan RV. menyatakan bahawa Rama mengur34. HSR, RV, dan RK2~ niakan berbagai-bagai hadiah kepada para perwira Vanara dan menjalankan pentadbiran dengan adil dan saksama. Daripada perbandingan yang di atas, kita dapat melihat bahawa HSR, RV, dan AK menunjukkan persamaan yang agak rapat sehingga peristiwa Sita menjalani ujian api (kesimpulan 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 19, 20, 21, dan 25) iaitu cerita dasarnya, hampir sama. Sehingga peristiwa ujian api, kita juga dapat melihat bahawa HSR menunjukkan beberapa cirinya yang tersendiri yang agak jelas (kesimpulan 1, 6, 7, 8, 9, 14 dan 15). Hanya empat episod (kesimpulan 11, 16, 18, dan 22) dalam HSA setakat peristiwa ujian api berbeza daripada RV dan AK. Sebanyak dua episod setakat peristiwa ujian api (kesirnpulan 17 dan 24) menunjukkan ciri-ciri RV dan AK yang tersendiri. Dalam pada itu ada episod (kesimpulan 23) yang hanya terdapat dalam AK. Nampaknya selepas peristiwa Sita menjalani ujian api, hanya satu episod (kesimpulan 34) menunjukkan persamaan dalam EISA, AV, dan RK. Perjalanan cerita selepas peristiwa ujian api dalam HSR adalah berbeza daripada RV dan AK (kesimpulan 27 dan 28). Begitu juga perjalanan cerita RV dan 9K berbeza daripada HSR (kesimpulan 26, 29, 30, dan 32). Dalam pada itu AK pula menunjukkan dua ciri yang tersendin (kesimpulan 31 dan 33). Boleh dikatakan bahawa perjalanan cerita EISA menunjukkan persamaan yang dasar dengan AV dan RK setakat penistiwa ujian api, tetapi mulai menyeleweng selepas itu.

248 AK, Vi, 38, him. 41 2. 249 HSR. Rye, him. 165 9; HSA. She, him. 243 57; ZiESS, him. 94 5; HSA. Ikr, him. 294; AV, Vi, 130, him. 36571; RV, VII, 40; RV(HPS), iii, hIm. 516; AK, Vi, 39, him. 16 33, 36 7.

219

10

PERISTIWA SELEPAS PEPERANGAN


Versi Ramayana Ciptaan Valmiki (RV) Menurut RV, Rama berjanji akan memenuhi kehendak Sita yang hamil untuk melawat pondok para maharesi di tebing Sungal Ganga. Rama bertanya kawan-kawannya tentang pandangan penduduk Ayodhya terhadapnya, Sita, dan Kaikeyl. Salah seorang kawannya yang bernama Bhadra menyatakan bahawa walaupun penduduk Ayodhya memuli keperwiraan Rama mengalahkan Ravana, tetapi mereka bersungut kerana Rama menerima Sita yang pernah berada dalam pangkuan Ravana. Rama bingung apabila mengetahui sungutan penduduk Ayodhya. Lalu dia menyeru Laksmana supaya membawa Sita ke hutan dan meninggalkannya bardekatan dengan pondok Maharesi Valmiki sebagal memenuhi kehendak Sita yang ingin melawat para maharesi di sana.2 Pada han yang benikutnya, Laksmana membawa Sita dan setelah menyeberangi Sungai Ganga, dia memberitahu Sita bahawa Rama tidak menerimanya lagi. Sita pengsan mendengar hal itu, dan setelah sedar, dia menyeru Laksmana supaya memberitahu Rama bahawa dia memahami tindakan Rama menolaknya demi mengelakkan namanya tercemar. Sita juga menyatakan bahawa dia suci dan tetap setia

1 2

RV, VII, 42 RV, VII, 44

3; RV(HPS), III, him. 518 5; RV(HPS), III, him. 522

22. 5.

220

PERISTIWA SELEPAS PEPERANGAN

pada Rama, oleh itu dia akan mengikut arahannya.3 Setelah Laksmana meninggalkan Sita, Valmiki mempertanggungjawabkan Sita kepada para wanita pertapa di hutan itu. Sementara itu, beberapa orang pertapa meminta bantuan Rama untuk menghapuskan raksasa yang bernama Lavana, anak lelaki Madhu dan Kumbhinasi. Rama menghantar Satrughna untuk menghapuskan Lavana dan menjadi pemerintah Madhura.4 Dalam perjalanan untuk menyerang Lavana, Satrughna mengetahul bahawa Sita telah melahirkan dua orang anak lelaki yang bernama Kusa dan Lava.5 Satrughna menyerang dan membunuh Lavana. Setelah memerintah Madhura selama 12 tahun, dalam perjalanan kembali ke Ayodhya untuk menemui Rama, Satrughna mendengar penceritaan kisah Rama oleh Kusa dan Lava berdekatan dengan pondok Valmiki. Satrughna yang sampai di Ayodhya ingin menetap bersama-sama Rama, tetapi Rama meminta dia kembali ke Madhura.6 Seterusnya Rama yang mengetahui kematian seorang budak brahmana akibat dosa seorang sudra, melakukan pertapaan dan membunuh sudra yang bernama Sambuka itu. Atas permintaan Rama, budak brahmana yang mati dihidupkan semula oleti dewa-dewa.7 Dengan tujuan menjalankan suatu upacara asvamedha (pengorbanan kuda), Rama membiarkan seekor kuda yang dihiasi lambang kedaulatannya berkeliaran bebas, diikuti oleh Laksmana.8 Atas arahan Maharesi, Valmiki, Kusa dan Lava yang datang bersama-samanya untuk melihat upacara pengorbanan, menyanyikan cerita Rama di sana. Rama mendengar nyanylan mereka. Atas permintaan Rama, mereka menyatakan bahawa Maharesi Vatmikilah yang mencipta karya epik tersebut. Apabila mendengar cerita itu, Rama mengetahui bahawa Kusa dan Lava adalah anak yang dilahirkan oleh Sita.9
.

3 4 5 6 7 8 9

RV, RV, RV, RV, RV, RV, RV,

vu, 46 8; RV(HPS), iii, him. 525 30. ii, 49, 60 4; RV(HPS), IV, him. 530 2, 558 Vii, 66; RV(HPS), iii, him. 566 9. Vii, 68 72; Rv(HPs), iii, him. 571 8. Vii, 73 6; RV(HPS), lii, hIm. 579 65. Vu, 912; RV(i-IPS), Ill, him. 60710. VU, 93 5; RV(HPS), lii, him. 610 4.

65.

221

HIKAYAT SEAl RAMA

Rama menghantar utusan ke hutan untuk mengetahui sama ada mana-mana orang pertapa sedia menjamin kesetiaan Sita atau Sita sendiri sedia membuktikan kesuciannya. Setelah mengetahul bahawa Sita akan datang, Rama menentukan han yang berikutnya sebagai han mengangkat sumpah. Maharesi Valmiki memberi jaminan kepada Rama bahawa Kusa dan Lava adalah anak Rama dan memohon kebenaran agar Sita dapat memperakui kesuciannya. Rama mengakui Kusa dan Lava sebagai anaknya. Walau bagaimanapun, dia mengarahkan Sita supaya membuat pengakuan tentang kesuciannya semata-mata supaya mereka yang berkumpul di sana dapat mendengarnya. Dalam pengakuannya, Sita menyatakan bahawa dalam hatinya, dia tidak pernah memikit-kan sesiapa pun kecuali Rama. Atas permohonan Sita, ibu bumi menjelma dan menerima Sita. Sita hilang bersama-samanya setelah masuk ke dalam belahan
tanah. 1

Rama yang berasa sedih dan marah atas kehilangan Sita, ingin menghancurkan bumi jika Sita tidak dikembalikan kepadanya. Tetapi Dewa Brahma menenangkannya dengan berkata bahawa dia akan menemui Sita di syurga.12 Seterusnya ibu-ibu Rama meninggal dunia dan bersatu dengan Raja Dasaratha di syurga. Atas permintaan Raja Kekaya, Rama menghantar Bharata untuk mengalahkan Kerajaan Gandarva.3 Sementara itu, Dewa Vama (dewa yang mengambil jiwa) menyerupai seorang pertapa dan memohon kepada Rama supaya bersedia untuk kembali ke alam syurga. Laksmana pula menjalankan pertapaan di tebing Sungai Saraya dan kembali ke syurga.1 Rama ingin menabalkan Bharata sebagai pemerintah Ayodhya, tetapi dia menolaknya. Sebagai memenuhi kehendak Bharata, Rama melantik Kusa sebagai pemerintah Kusavati di selatan Negara Kosala, dan Lava sebagai pemenintah

10 11 12 13 14

RV, VII, 95; RV~HPS),Iii, hIm. 614. RV, Vii, 967; RV(HPS), III, hIm. 6157. RV, Vii, 989; RV(HPS), Ill, hIm. 61820. RV, vu, 100 1; RV(HPS), III, hIm. 621 3. RV, VU, 104 dan 106; RV(HPS), III, him. 6269.

222

PERISTIWA SELEPAS PEPERANGAN

Siravati di utara Negara Kosala.5 Satrughna menyerahkan teraju pemenintahan negara Madhura kepada anak-anaknya dan kembali kepada Rama. Sugriva melantik Angada sebagai pemenintah Kiskindha dan kemudian kembali kepada Rama. Rama memenuhi permintaan pana penwira Vanara yang ingin menyertainya. Hanuman akan tetap hidup di bumi selagi terdapat cerita Rama di dunia.16 Pada han yang berikutnya, setelah Maharesi Vasistha membuat segala upacara bagi mereka yang akan kembali ke
dunia lain, Rama bersama-sama Bharata, Satrughna, Sugni-

va, para perwira Vanana, dan penduduk Ayodhya masuk ke dalam air Sungai Sarayu. Seterusnya, Dewa Brahma memohon kepada Rama supaya masuk ke dalam syurga sebagai Dewa Visnu, diikuti oleh pengikutnya.~ Para perwira Vanara bertukar kepada rupa asal mereka, iaitu rupa kedewaan. Dewa Brahma mengumumkan bahawa semua pengikut Rama akan ditempatkan di Santanakas yang terletak di Brahmaloka.8 Versi Uttara

Kandam Ciptaan Ottakuttar (UKO)

Menurut UKO, peniStiwa Sita (Citai) hamil sehingga peristiwa Rama (Iraman) menolak Sita dan Maharesi Valmiki (Vanmiki)
mempertanggungjawabkan Sita kepada para pertapa wanita

adalah hampir sama dengan9 Penistiwa Rama menghantar Satrughna (Catturukkan} untuk mengalahkan raksasa yang bennama Lavana (Ilavanan) adalah juga hampir sama dengan RV. Dalam perjalanan ke Madhura (Maturai), Satrughna menemui Maharesi Valmiki.2 Sita melahirkan dua onang anak lelaki yang sama dengan suaminya Rama. Maharesi Valmiki menamai mereka Kusa (Kucan) dan Lava (llavan).21 Satrughna membunuh

15 16 17 18 19 20 21

RV, VU, 107; RV(HPS), II, him. 630 1. RV, VII, 108; RV(HPS), III, hIm. 631 3. RV, VU, 109 10; RV(HPS), Ill, hIm. 6336. RV, VII, 110; RV(HPS), II, hIm. 636. UKO, 12, hIm. 279,318,404,4659,7597. UKO. 13, hIm. 50 72. UKO, 13, hIm. 735.

223

HIKAYAT SEAl RAMA

Lavana dan menjadi pemerintah Madhura. Setelah memerintah selama 12 tahun, Satnughna kembali ke Ayodhya dan menyatakan keinginannya untuk berada bensama-sama Rama. Tetapi dia pulang ke Madhura setelah dipujuk oleh Rama.22 Peristiwa Rama membunuh seorang sudra (Cuttiran) yang bennama Sambuka (Campuvan), tidak jauh benbeza danipada RV.23 Rama ingin menjalankan upacara pengorbanan asvamedha (acuvametam, pengorbanan kuda). Untuk tujuan mi, kuda yang akan dikorbankan dibiar berkelianan dengan bebas. Laksmana (llakkuvan) mengikut kuda tersebut. Atas arahan Maharesi Valmiki, Kusa dan Lava menyanyikan cenita Rama di kawasan upacara pengorbanan. Pana maharesi yang berada di tapak pengorbanan berasa hainan melihat rupa Kusa dan Lava yang sama seperti Rama. Apabila ditanya oleh Rama, Kusa dan Lava menyatakan bahawa Maharesi Valmiki adalah pengarang kanya yang menceritakan kisah Rama. Melalui cenita yang didengarnya, Rama mengetahui bahawa Kusa dan Lava adalah anak Sita.24 Mahanesi Valmiki yang menenima utusan Rama, menemui Rama dan mengesahkan bahawa Sita adalah isteri Rama yang setia, manakala Kusa dan Lava adalah anak kembannya. Penistiwa Sita diterima oleh dewi bumi adalah hampin sama dengan RV25. Rama menatapi kehilangan Sita. Dia

berasa amat marah dan mengugut untuk menghancurkan tanah jika Sita tidak dikembalikan kepadanya. Dewa Brahma (Piraman) menjelma di sana serta mengingatkan Rama tentang keasliannya iaitu Dewa Visnu (Tirumal) dan menyatakan bahawa Sita juga akan bertukar kembali kepada rupanya yang asal, iaitu sebagai aspek wanita Dewa Visnu.26 Atas permintaan Raja Kekaya (Kekayan), Rama menghantar Bharata (Paratan) untuk mengalahkan negara kepunyaan kaum
Gandharva (Kantaruvar).27

22 23 24 25 26 27

UKO, UKO, UKO, UKO, UKO, UKO,

13, 14, 15, 15, 15, 16,

hIm. him. him. hIm. hIm. hIm.

98 104, 10710; UKO, 14, hIm. 1 5. 6 35. 268 70, 279 97. 268 70, 279 97. 298313. 17 61.

224

PERISTIWA SELEPA5 PEPERANGAN

Peristiwa Dewa Vama (Yaman) mengingatkan Rama supaya kembali ke syurga, pengembalian Laksmana ke syunga,28 penawaran Kerajaan Ayodhya (Ayotti) kepada Bharata, dan arahan Rama kepada Hanuman supaya berada di dunia, selagi diceritakan di dunia, tidak banyak berbeza danipada RV.29 Rama diikuti oleh Bharata, Satrughna, para perwira Vanara, dan penduduk Ayodhya masuk ke dalam Sungai
Sarayu. Dewa Brahma menjemput Rama, iaitu Dewa Visnu, untuk kembali ke alam syurga. Rama bertukar kembali

kepada rupanya yang asal, iaitu Dewa Visnu, manakala Bharata menjadi kepah dan Satrughna menjadi cakera Dewa Visnu. Para perwira Vanana diserap ke dalam tubuh dewa-dewa, iaitu kembali ke tempat asal mereka. Dewa Brahma menyatakan bahawa semua pengikut Rama akan ditempatkan di Santanakas (Cantanikam), iaitu sebahagian daripada alam syurga.3
Versi Hikayat Sri Rama (HSR) Menurut HSR
31 oleh sebab Rama (Sri Rama) dan Sita (Sita Dewi) tidak memperoleh anak, Rama menemui Maharesi Kala dan mendapatkan dua biji geliga. Rama memakart sebiji dan Sita memakan geliga yang satu lagi. Setelah beberapa lama, Sita hamil. Selepas lima bulan hamil, Sita, atas pujukan Kikewi Dewi32 (adik perempuan Rama), melukis rupa Ravana (Rawana) di atas suatu kipas. Sita menghadiahkan lukisan itu kepada Kikewi Dewi, lalu masuk tidur. Melihat kedatangan Rama, Kikewi Dewi meletakkan kipas tersebut di dada Sita yang sedang tidur. Rama yang melihat lukisan rupa Ravana di kipas yang ada di dada Sita, ingin mengetahui siapa yang melukisnya. Kikewi Dewi memfitnah Sita dengan benkata kepada Rama bahawa Sita yang melukis rupa Ravana di kipas dan meme-

UKO, 17, hIm. 25 33, 91 7. Ibid., him. 10317, 1203, 136. Ibid., hIm. 141 55. HSR. Rye, hIm. 169 73; HSR. She, hIm. 257 85; ZIESS, hIm. 97 HSR. Ikr, hIm. 301 22. 32 Kikuwa Dewi dalam HSR. Ikr, hIm. 302.

28 29 30 31

102;

225

HIKAVAT SERI RAMA

luk kipas itu dengan mesra sebelum tidur. Rama mengejutkan Sita dan menuduhnya tidak setia padanya. Walaupun
Sita cuba menyatakan kebenarannya, Rama menghalaunya keluar dan istana. Sita mengikut arahan suaminya. Sebelum keluar dan istana, Sita bersumpah bahawa

orang yang memfitnahnya akan menjadi bisu dan semua binatang di dalam negeni itu juga akan keluar dan sana. Dengan itu, Sita pergi ke Dunwatipurwa. Maharesi Kali (dalam HSR. lkr, Maharesi Kala) meminta supaya Sita menetap bensama-samanya sehingga Rama datang mencaninya. Setelah tiba masanya,33 Sita melahirkan seorang anak lelaki yang dinamakan Tabalawi (Tilawi dalam HSR. .Rve dan HSR. lkr). Pada suatu ketika Maharesi Kali mandi di sebuah mata air, Tabalawi kembali kepada ibunya tanpa diketahui oleh Maharesi Kali. Dengan anggapan bahawa Tabalawi sudah dihanyutkan oleh air sungai, Maharesi Kali mencipta seorang
lagi anak lelaki yang menyerupai Tabalawi danipada pucuk

lalang yang muda. Dia pulang ke rumah bersama-sama anak itu. Nampaknya Tabalawi ada bersama-sama ibunya. Sita menerima budak ciptaan Maharesi Kali sebagai anaknya dan menamainya Gusi. Sejak itu Tabalawi dan Gusi tidak pernah berpisah. Tabalawi dan Gusi membunuh raksasa perempuan dan suaminya yang cuba membunuh mereka, semasa mereka cuba mendapatkan bola mainan mereka yang jatuh bendekatan dengan numah raksasa suami isteni tersebut. Pada suatu ketika lagi, Tabalawi dan Gusi membunuh raksasa yang bennama Tankandanu yang cuba merampas binatang buruan meneka. Anak-anak raksasa yang datang menyerang juga dibunuh. Isteri raksasa itu ditangkap dan dibunuh oleh mereka atas kebenaran Maharesi KaIi.34 Sudah 12 tahun Rama mendengar suara binatang di negerinya dan adik perempuannya pula menjadi bisu. Rama menyedani kesetiaan Sita. Maka bensama-sama adiknya,
33 Menurut HSR. She dan HSR. Ikr, ketika Sita hamil tujuh bulan, Maharesi Kali menjalankan upacara permandian tian seteiah mengadakan pe rayaan selama 14 han dan 14 malam. Sila lihat HSR. She, hIm. 257 85; ZIESS, hIm. 97; HSR. Ikr, hIm. 303. 34 Peristiwa mi tidak terdapat dalam HSR. Rye.

226

PERISTIWA SELEPAS PEPERANGAN

Laksmana (Laksamana) pengi ke Negana Dunwatipurwa35 untuk membawa pulang isteninya. Pada suatu han, Rama memanah seekon kijang dan kijang itu jatuh setelah dipanah oleh Tabalawi yang sedang memburu di dalam hutan yang sama bersama-sama Gusi. Laksmana yang mengekori kijang tersebut ingin menangkapnya, begitu juga dengan Tabalawi yang ingin mendapatkan kijang tersebut. Kedua-dua orang

mi

mulai bergaduh. Gusi yang datang dan

belakang,

menangkap lalu mengikat Laksmana dengan tali pinggangnya. Laksmana terkejut kerana dia tidak dapat membuka ikatan tersebut. Laksmana dibawa menghadap Mahanesi Kali yang mengenalinya. Lalu Maharesi Kali mempenkenalkannya kepada Tabalawi dan Gusi sebagai bapa saudara meneka. Rama yang mencani Laksmana sampai di sana dan mengetahui segala yang telah benlaku. Rama yakin bahawa Tabalawi dan Gusi akan menjadi wanisnya yang sesuai. Rama memohon Mahanesi Kali supaya mengadakan perkahwinan antara dia dengan Sita yang akan membolehkan mereka bersatu semula. Suatu penayaan diadakan selama 14 han untuk menayakan penistiwa itu. Seterusnya, Rama dan Sita berarak mengelilingi Durwatipurwa. Atas arahan Rama, Laksmana membawa tentena mereka dan ibu negeni dan membawa Sita dan anak-anaknya kembali ke kerajaan mereka.36 Kikewi Dewi memperoleh suananya semula setelah dia dimaafkan oleh Sita, dan selepas itu suara binatang-binatang juga kedenganan di Dunyapuni Negara. Tabalawi benkahwin dengan anak perempuan lndnajit (Indrajat) dan Gusi pula benkahwin dengan anak perempuan Gangga Mahasura. Tabalawi dilantik sebagai naja Duryapuni Negana dan Gusi bagi Lanka (Lankapuri). Anak lelaki Jamah Menteni dikahwinkan dengan anak perempuan Vibhisana (Bibusanam) dan dilantik sebagai pemangku naja di Lanka. Rama ingin mengurniakan Kerajaan Biruhasyapurwa kepada Hanuman, tetapi Hanuman tidak mahu benpisah danipada
35 Darwatipurwa dalam HSR. Ikr, hIm. 307. 36 Penistiwa beranak mengelilingi Durwatipurwa serta penistiwa Laksmana membawa tentera dan thu kota mereka untuk menjemput Sita dan anakanaknya tidak terdapat dalam HSR. Rye.

227

HIKAVAT SERI RAMA

Rama. Dua onang anak penempuan Amin Arab dikahwinkan dengan Hanuman Tugangga dan naja dan kenajaan di bawah bumi. Para hulubalang Rama dikahwinkan dengan isteniisteni pana raksasa yang tenbunuh dalam pepenangan. Vibhisana menolak tawanan Rama untuk menjadi pemenintah lndnapuni ataupun Binuhasyapurwa. Anak-anak lelaki Vibhisana dikahwinkan dengan anak penempuan Banadan dan Citnadan. Saudani Dewi (dalam HSR. lkn, Sendani Dewi), iaitu anak perempuan Vibhisana dan Kikewi Dewi, dikahwinkan dengan Tabalawi; sebagai isteni kedua. Gadis mi tidak mesra dengan Tabalawi, setiap kali Tabalawi cuba mendekatinya dia akan mengugut untuk membunuh din. Rama bensama~samakeIuarganya pengi melawat Lanka. Sundari Dewi bendegil hendak pulang ke numah. Rama membeni anahan supaya menghantan pulang Sundani Dewi.

Tabalawi, yang mengetahui bahawa isteni keduanya sudah dipenkosa oleh Hanuman, bensama-sama Gusi menyerang Hanuman. Semasa pertempuran itu tiba Rama dan
Hanuman dengan segena menghentikan pertempuran dan

membeni penghormatan kepadanya. Rama membidas Hanuman dan membenitahu asal usulnya supaya dma lebih bensopan pada masa-masa yang akan datang. Hanuman menyerah dan memohon ampun danipada adik-adik tininya. Rama berjanji akan berdoa kepada Dewata Mulia Raya untuk mengembalikan dana isteni Tabalawi dengan syarat meneka
memaafkan Hanuman. Setelah itu, Tabalawi dan Gusi me-

maafkan Hanuman. Tabalawi ingin mengembalikan Sundani Dewi kepada bapanya walaupun dia telah dana semula. Tetapi atas nasihat Rama, dia tidak benbuat demikian. Setelah bebenapa ama, Rama membmna sebuah negana banu yang kecil yang bennama Ayodyapuni Negara (dalam HSR. She, Andyapuni Negana, dan dalam HSR. lkr, lndipuni Negara) di kawasan onang pertapa. Rama bensama-sama Sita, Laksmana, dan Hanuman menetap di negara baru mi.
Rama menyerahkan Mandurapuni Negara kepada Baradan

dan Isfahabaga kepada Citnadan. Laksmana menolak tawanan Rama untuk menjadikannya pemenintah lndnapuni dan memperoleh kebenanan Rama untuk bensama-samanya. Seterusnya, Rama dan Sita mengikuti kehidupan pertapa di

228

PRIS11WA SELEPAS PEPERANGAN

Ayodyapuri Negara dan Tabalawi dilantik sebagai pemangku Rama. Setelah 40 tahun bertapa, Rama kembali ke alam baka. Kesimpulan 1. Dalam HSR,3~Sita hamil hanya setelah bersama-sama dengan suaminya memakan geliga. Episod sepenti mi tidak tendapat dalam RV dan UKO. Sebaliknya RV dan UKO~ menyatakan bahawa setelah beberapa ama benada bensama-sama dengan Rama di Ayodhya, Sita hamil. Menunut HSR,~~ episod Sita melukis nupa Ravana di atas kipas serta penbuatan fitnah Kikewi Dewi menjadi sebab Rama membuang Sita. Episod yang seumpama mi tidak tendapat dalam RV dan UKO. Tetapi episod yang seperti mi nampaknya pertama kali dapat dilihat dalam Ramayana vensi Jaina yang bentanikh abad ke-12.41 Dalam RV dan UKO,42 Rama mengetahui bahawa penduduk Ayodhya tidak benpuas hati kenana Rama menenima Sita yang pennah benada di pangkuan Ravana. lnilah alasannya mengapa Rama membuang Sita ke hutan.

2.

37 HSR. Rye, hIm. 16973; iCR. She, hIm. 257 85; ZIESS, 97; HSR. Ikr, hIm. 301-2. 38 RV, VII, 425; Rv(HpS), III, hIm. 51825; UKO, 12, hIm. 279,31 8. 39 ICR. Rye, him. 169 73; HSR. She, him. 257 85; ZIESS, hIm. 97; HSR. lkn, him. 3023. 40 Dalam cerjta Rama yensi Kashmir, seorang adik perempuan Rama memuiuk Sita untuk melukis gambar Rayana. Dalam cerita Rama yersi Laos yang bertajuk Gvay Dvorahbi, Sita dikatakan melukis gambar Rayana atas penmintaan para wanita pembantu. Siia lihat Gnierson George 1928-1930. Sita Forlorn, a Specimen of Kashmiri Ramayana, BSOAS. Vol. V. bhg. 2, hIm. 286; Sahai S., 1976. Ramayana in Laos. Delhi: 8.R.Publishing Corporation, hIm. 29,678. 41 ZIESS, hIm. 185. Vensi Benggali ciptaan Chandnayati (abad ke-16) juga menyebut episod mi. Menurut Dmneschndra Sen. yersi Ramayana Benggali yang lain juga mempunyai episod yang seumpama mi dan beiiau menyatakan bahawa episod mi diambil oleh para pengarang cerita Rama dalam bahasa Benggali daripada cerita Rama yersi Jaina yang lebih awal. Sila lihat Sen Dmneshchandra 1920, The Benggali Ramayanas. calcutta: Uniyersity of Calcutta, hIm. 185, 196 201, 204 5, 209, 271. 42 RV, VII, 41 5; Rv(HPS), III, him. 51825; UKO, 12, him. 29,31 8.

229

HIKAVAT SERI RAMA

3.

Dalam HSR,~~ sebelum keluar dan istana, Sita bensumpah agan onang yang memfitnahnya menjadi bisu dan semua binatang di dalam negeri itu keluan dan sana. Episod yang seperti ml tidak tendapat dalam RV dan

U KO. 4. Dalam HSR,4~.Sita yang ditolak oleh Rama telah mendapat penlindungan danipada bapa angkatnya, Mahanesi Kali. Tetapi dalam RV dan UKO,5 setelah Laksmana menghantan Sita ke hutan, Sita mendapat perlindungan daripada Mahanesi Valmiki. Walau bagaimanapun, dalam ketiga4iga vensi, Sita yang ditolak oleh Rama mendapat penlindungan danipada maharesi.

5.

Menunut HSR,46 Sita melahinkan seonang anak lelaki yang bennama Tabalawi. Tetapi dalam RV dan UKO,~ Sita melahirkan dua orang anak lelaki yang bernama

Kusa dan Lava. 6. HSR,~8menyatakan bahawa pada suatu ketika, Maharesi Kali mandi di sebuah mata air, Tabalawi kembali kepada ibunya tanpa diketahui oleh Maharesi Kali. Dengan anggapan bahawa Tabalawi sudah dihanyutkan oleh air sungai, Mahanesi Kali mencipta seonang anak lelaki yang dikenali dengan nama Gusi. Episod yang seperti mi tidak tendapat dalam RV dan UKO. Gusi dan Tabalawi mungkin merupakan nama yang diterbitkan danipada nama menyerupai Tabalawi daripada pucuk lalang. Anak

mi

Kusa dan Lava. Episod penciptaan seorang anak danpada sejeniS numput, nampaknya terdapat dalam Katha-

43 HSR. Rye, hIm. 16973; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, him. 97; HSR. kr, hIm. 303. 44 HSR. Rye, hIm. 169 73; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, hIm. 97; HSR. lkr, him. 303. 45 RV, VII. 469; RV(HPS), Iii, him. 525 32; UKO, 12, him. 404, 46 59, 88 97. 46 HSR. Ave. hIm. 16973; HSR. She, him. 25785; ZIESS, him. 97; HSR. lkr, him. 303. 47 RV, VII, 66; RV (HPS), him. 5689; UKO, 13, hIm. 735. 48 HSR. Aye, hIm. 16973; HSR. She, him. 25785; ZIESS, hIm. 97; HSR. lkr, him. 304.

230

PERIS11WA SELEPAS PEPERANGAN

saritsagara ~ ciptaan Somadeva. Karya mi menyatakan bahawa Kusa dicipta danipada numput kusa oleh Mahanesi Valmiki. Menurut cenita Rama vensi libet yang bertanikh abad kesembilan,5Rama mempertanggungjawabkan Sita dan Lava kepada 500 onang pentapa dan pergi untuk menghapuskan naksasa yang bennama Benbala. Oleh sebab Lava hilang, pana pertapa tensebut mencipta seorang anak lelaki danipada rumput suci kusa. Anak mi dinamai Kusa. Kemudian Lava ditemui. Oleh itu, Sita menerima Lava dan Ku~/sebagaianaknya. 7. Penistiwa dalam RV dan UK051 seperti penistiwa Satrugha mengalahkan Lavana, penistiwa Rama membunuh seonang sudra yang bennama Sambuka, penistiwa Kusa dan Lava menyanyikan cenita Rama dalam upacara pengorbanan asvamedha yang dijalankan oleh Rama, peristiwa Sita ditenima oleh ibu bumi serta hilang bersama-samanya setelah masuk ke dalam belahan tanah sesuai dengan kelahirannya danipada belahan tanah, penistiwa Dewa Bnahma menenangkan Rama yang meratapi kehilangan Sita, penistiwa Rama menghantan Bharata untuk mengalahkan Kerajaan Gandarva, penistiwa Laksmana kembali ke syurga setelah bertapa dengan menahan nafas, serta penistiwa Rama bersamasama Bhanata Satnughna, pana penwina Vanana, dan penduduk Ayodhya masuk ke dalam Sungai Sarayu kembali ke alam syunga, tidak terdapat dalam HSR. Menurut HSR,52 Tabalawi dan Gusi membunuh beberapa raksasa. Episod mi tidak ada dalam RV dan UKO.

8.

49 Penzer, N.M. (ed.) 1968. The Ocean of Story, Being C.H. Tawneys Translation ofSomadevas Kathasaritsagara. cetak semula. Delhi. vol. IV, him. 128. 50 Raghavan, V. 1975, op. cit., him. 15, 17. 51 RV, Vii, 60 110; RV(HPS), Ill, hIm. 558 636; UKO, 13, hIm. 1 72, 73 5, 101 2, 108 10; UKO 14, hIm. 1 5, 7 35; UKO, 15, hIm. 11 2, 1425, 151 2,261 70,282300,30517; UKO, 16, him. 17 61; UKO, 17, hIm. 29 35, 91 7, 104 17, 138 55. 52 HSR. Rye, him. 16973; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, hIm. 98; HSR. Ikr, hIm. 3046.

231

I-4IKAYAT SERI RAMA

9.

Dalam HSR.53 selama 12 tahun Rama tidak mendengan bunyi binatang di dalam negeninya dan adik penempuannya juga sudah menjadi bisu. Dengan itu Rama menyedan kesucian Sita dan bersama-sama Laksmana, menuju ke Durwatipurwa untuk membawa Sita pulang. Episod yang sepenti mi tidak tendapat dalam RV dan UKO.

10. HSR menyatakan bahawa Laksmana yang mengekoni seekon kijang dipanah oleh Rama, bergaduh dengan Tabalawi (yang juga memanah kijang yang sama) untuk mendapatkan kijang tersebut. Episod yang seperti mi tidak tendapat dalam RV dan UKO. Tetapi episod pergelutan antara dua orang untuk mendapatkan seekon binatang buruan juga tendapat dalam Mahabharata (Il 38 41),~~ iaitu Anjuna bengelut dengan Dewa Siva yang menjelma dengan rupa Kinata untuk mendapatkan seekor babi yang telah dibunuh. 11. Menurut HSR.~ dalam pengelutan mendapatkan kijang, Tabalawi dan Gusi mengikat Laksmana dengan seutas tali pinggang. Laksmana dibawa menghadap Mahanesi Kali yang mengenali Laksmana dan mempenkenalkannya kepada Tabalawi dan Gusi. Episod yang seperti mi tidak terdapat dalam RV dan UKO. Tetapi episod mi mungkin berkaitan dengan episod dalam Padma Purana (abad ketujuh)57 (Patalakanda, Bab 5464) yang bertanikh abad ketujuh,58 iaitu Lava menangkap kuda pengorbanan kepunyaan Rama; dalam pengelutan antara Lava dengan Satnughna, Lava jatuh pengsan. Kusa yang datang membantu Lava setelah menyembah Dewa Siva, menyebabkan Satrughna jatuh pengsan. Dalam pada itu

53 HSR. Rye, him. 169 73; HSR. She, him. 257 85; ZIESS, hIm. 98; HSR. Ikr, hIm. 3067. 54 HSR. Rye, hIm. 169 73; ICR. She, him. 257 85; ZIESS, him. 98 9; HSR. Ikr, hIm. 307. 55 ZIESS, hIm. 176. 56 HSR. Rye, 169 73; HSR. She, hIm. 257 85; ZIESS, him. 98 9; HSR. ikn, hIm. 307. 57 Narasimhachar, D.L. 1939. The Jaina Ramayana, Indian Historical Ouasterly. Vol. 15, no. 4, hIm. 577 dan 587.

58 Raghayan, V. 1973, op. cit., hIm. 49 51; ZIESS, hIm. 176.

232

PERISTIWA SELEPAS PEPERANGAN

Sita tiba di sana, lalu membebaskan kuda pengonbanan itudan menyedankan Satnughna. 12. Penistiwa dalam HSR,5iaitu penistiwa Rama disatukan dengan Sita setelah suatu penayaan selama 14 han, penistiwa Laksmana membawa tentera untuk menjemput Sita dan anak-anaknya, peniStiwa Kikewi Dewi dimaafkan oleh Sita, serta penistiwa bunyl binatang kembali kedengaran di Dunyapuni Negara, perkahwinan Tabalawi dengan anak penempuan Vibhisana, perkahwinan Gusi dengan anak penempuan Gangga Mahasura, peniStiwa Tabalawi menjadi raja Dunyapuni Negara, penistiwa Hanuman mempenkosa Sundani Dewi isteni Tabalawi, penistiwa Rama menyelesaikan pengaduhan antana Tabalawi, Gusi dengan Hanuman, episod yang menyebut tentang suatu negana banu, peristiwa Banadan menjadi pemenintah Mandunapuni Negara, dan penistiwa Citnadan menjadi pemenintah Isfahaboga. tidak terdapat dalam RV dan UKO. 13. Menunut HSR,~ Rama dan Sita bertapa di Ayodyapuni Negana dan Tabalawi dilantik sebagai pemangku Rama. Kisah Rama kembali ke alam baka setelah 40 tahun bentapa, tidak ada dalam RV dan UKO. Tetapi kisah yang seumpama mi tendapat dalam Brahma Purana dan dalam cenita Rama versi Jaina kanya Paumacariya.61 14. Dalam HSR,2Rama kembali ke alam baka, tetapi tidak ada maklumat yang jelas menyatakan bahawa Sita dan yang lainnya juga kembali ke alam baka. Sebaliknya, dalam RV dan UKO,63 bukan sahaja Rama, tetapi juga adik-beradik Rama, penwira-penwina Vanana, dan nakyat

59 HSR. Rye, him. 169-73; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, hIm. 99 102; HSR. lkr, him. 309 22. 60 lISA. Rye, hIm. 16973; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, hIm. 102; HSR. lkr, hIm. 322. 61 Chandra, K.R. 1965 1966. Extent of Influence of the Rama Story of Paumacariyam, Joib. Vol. 15, no. I 4, him. 348. 62 ICR. Rye, hIm. 16973; HSR. She, hIm. 25785; ZIESS, hIm. 102; HSR. ikr, hIm. 322. 63 RV, VII, 109 10; RV(HPS), II, hIm. 6336; UKO, 17, hIm. 141 55.

233

HiKAVAT SERI RAMA

Ayodhya masuk ke dalam Sungai Sanayu dan kembali ke alam syurga. Ringkasnya, tendapat penbezaan yang jelas antana HSR dengan RV dan UKO. Walaupun episod utama dalam ketigatiga vensi itu (dalam bahagian mi) menunjukkan pensamaan, tetapi cana episod itu dicapai ataupun penistiwa yang dijadikan sebagai dasan oleh pengarang HSR untuk menghidupkan episod tersebut adalah amat benbeza. Episod yang disebutkan di atas adalah seperti episod Rama membuang Sita, Sita mendapat perlindungan danipada mahanesi. Sita mempunyai dua orang anak lelaki, Rama bensatu dengan anak-anaknya, dan meneka menggantikan Rama sebagai pemenintah. Nampaknya, hanya satu episod sahaja (kesimpulan 4) yang rnenunjukkan persamaan antana ketiga-tiga vensi yang berkenaan. Bahkan ada empat episod (kesimpulan 1, 2, 5, dan 14) yang menunjukkan penbezaan antana HSR dengan RV dan UKO. HSR menunjukkan lapan episod (kesimpulan 3, 6,8,9, 10, 11, 12, dan 13) yang menggambankan cini-cini HSR yang tersendini. Tiga danipadanya (kesimpulan 6, 10, dan 11) boleh dikaitkan dengan kanya sastena India seperti karya Ramayana vensi Jaina, kanya Kathasaritsagara, Mahabharata, Padma Purana, dan Brahma Purana. Satu kesimpulan (kesimpulan 7) menunjukkan penbezaan yang luas dani segi penistiwa antana RV dan UKO dengan HSR. Dalam bahagian mi walaupun ada persamaan episod, HSR menunjukkan penbezaan yang nyata danipada RV dan UKO.

234

11

PENUTUP
Ringkasan Persa,naan dan Perbezaan Hasil danipada penbandingan tiga vensi cenita Rama, iaitu Hikayat Sri Rama (HSR) dalam bahasa Melayu, Ramayana karya Valmiki dalam bahasa Sansknit (RV). dan Ramayana karya Kamban (RK) disentai dengan Uttara Kandam (UKO) ciptaan Ottakkuttar dalam bahasa Tamil, boleh dibuat bebenapa kesimpulan secana keselunuhan sepenti yang benikut: 1. Tendapat tidak kunang daripada 110 episod yang menunjukkan pensamaan antana ketiga-tiga vensi cenita Rama itu, HSR, RV, dan RK disertai dengan UKO. Sila lihat bab dan nombon kesimpulan yang tenlibat; Bab 2: 3, 6,7, 13, 14, 15, 18, 19 Bab 3: 4, 5, 6, 10, 16, 18,20 Bab 4: 1, 2, 4, 5,9, 10 Bab 5: 2,4,6,7,9, 10, 14, 16, 17, 18 Bab 6: 6,7,8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23,24 Bab 7:10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 Bab 8:1, 3,8, 9, 10, 19, 25, 27, 18, 29, 30, 32, 33, 34, 37 Bab 9:1,6,9, 11,12 Bab 10 (peningkat pentama): 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 29, 30, 36 Bab 11:4 2. Terdapat enam episod yang menunjukkan pensamaan 235

HiKAVAT SERI RAMA

antana HSR dengan RV sahaja: Bab3: 14 Bab5: 1,8 Bab 6: 3, 13 Bab 10 (peningkat kedua): 9 3. Tidak kunang danipada sembilan episod yang menunjukkan pensamaan antara HSR dengan RK dan UKO sahaja iaitu: Bab2: 17 Bab 4: 8 Bab 5: 3, 12 Bab 6: 2, 19 Bab 10 (peningkat kedua): 14, 10, 20 HSR mempunyai tidak kurang danipada 66 episod yang baru sebagai cini-cininya yang tensendini: Bab 2: 9, 10 Bab3: 2,9,11,17 Bab 4: 3 BabS: 15 Bab 6: 1,5,9, 15, 22; Bab 7: 2, 4, 5,6,7,8, 14, 26, 27, 28 Bab8: 2,5,6,11,13,15,16, 26, 31, 35, 38 Bab 9: 2, 3, 7, 8 Bab 10: (peningkat pentama): 13, 19,20,22,37,38,39,40 Bab 10: (peningkat kedua): 6, 17, 18, 19, 21, 22 Bab 10: (peningkat ketiga): 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15 Bab 11: 3,6,8,9,10,11, 12, 13 Tidak kunang danipada 34 episod menunjukkan penbezaan antana HSR dengan RV, RK dan UKO: Bab2: 1,2,4,5,8,11,12 Bab 3: 1, 7, 12, 19, 21 Bab 4: 7 Bab 5: 5, 11, 13, 19 Bab 6: 4, 10, 14, 21 236

4.

5.

PENUTUP

Bab 10 (permngkat pertama): 8. 21, 28 Bab 10 (peningkat akhir): 11, 16, 18, 22, 27, 28 Babil: 1, 2, 5, 14

6.

43 episod yang terdapat dalam RV dan RK serta UKO tidak tendapat dalam HSR:
Bab3: 13 Bab 4: 6 Bab 6: 25 Bab 7:1,3, 11, 12, 23, 26, 29

Bab 8: 4,7, 12, 14, 17, 118, 20, 21. 22, 23, 24.33,36 Bab 9: 3, 5, 10 Bab 10 (peningkat pertama): 6,7, 14, 15, 16,26,27,33,35 Bab 10 (peningkat kedua): 7 Bab 10 (peningkat ketiga): 17. 24. 26, 29, 30, 32
Bab 11:7 7. Tendapat lima episod yang tensendini dalam RV. iaitu: Bab2: 16 Bab 10 (peningkat pertama): 23, 24. 25, 32 Tidak kunang danipada lapan episod yang tersendmni dalam RK: Bab3: 15 Bab 7:16 Bab 10 (peningkat pertama): 4, 31, 34 Bab 10 (penmngkat ketiga): 23,31,33

8.

Kesimpulan Bendasankan nmngkasan pensamaan dan perbezaan antara lISA dengan RV dan RK serta UKO, dapat dibuat bebenapa kesimpulan utama sepenti yang benikut: Terdapat tidak kunang danipada 110 episod yang sama dalam ketiga-tiga vensi cerita Rama yang benkenaan. ni menunjukkan bahawa ketiga-tiga vensi tensebut, pada dasannya bersetuju dengan satu sama lain dan segi cenita dasan. 237

HiKAVAT SEAl RAMA

2.

3.

Nampaknya HSR dan RKIUKO menunjukkan penhubungan yang lebih napat (dalam sembilan episod) benbanding dengan HSR dan RV (enam episod sahaja). Tendapat juga penbezaan antana HSR dengan RV, RKJUKO. Penbezaan episod mi jelas di bebenapa bahagian HSR seperti penistiwa kelahmnan Ravana sebagai permulaan HSR (kecuali HSR. Rye), cana pertapaan Ravana, kelahmnan Rama dan adik-benadiknya, episod Patala Mahanayan menculik Rama, episod peperangan pennykat ketiga, dan penistiwa selepas pepenangan. lidak kurang danipada 43 episod yang tendapat dalam RV dan AK senta UKO tidak tendapat dalam HSR. Episod tensebut bukan tenlalu penting bagi cenita pokok. ltulah sebabnya ketiadaan episod tensebut tidak mencacatkan penjalanan cenita HSR. Malah penganang HSR mempenkaya kanyanya dengan 66 episod yang banu (kesimpulan 4 dan 6 dalam bab mi). Enam puluh enam episod banu yang terdapat dalam HSR juga menunjukkan persamaan episod dengan bebenapa vensi cenita Rama Hindu yang tendapat dalam cenita-cenita Purana, Mahabharata, cenita nakyat, senta beberapa Vensi Hindu yang lain. Sebagai contoh lihat bebenapa bab dan nombor kesimpulan yang benkenaan: Bab6: 15,22 Bab 7: 2, 4, 8, 26 Bab 10 (peningkat pentama): 8, 40 Bab 11: 6, 10, 11,13 Terdapat juga persamaan episod dengan cerita Rama vensi Jaina dan Buddha (contohnya, Bab 2:11 dan Bab 11: 2) yang sampai di alam Melayu menenusi tnadisi lisan. Episod tensebut nampaknya dibeni pewannaan tempatan serta diubahsuai oleh penganang HSR.

4.

5.

6.

EpiSod dalam beberapa Vensi cenita Rama dan benbagaibagai bahagian India yang dapat dikenal pasti mempunyai pensamaan dengan episod dalam HSR, adalah herbeza dani segi usia. Ini menunjukkan bahawa satu 238

PENUTUP

perhubungan kebudayaan antana alam Meiayu dengan benua kecil India sudah pun tenbentuk pada awal abad Masihi. Sebagai contoh: Bab3: 11 Bab6: 15,22 Bab 11:3,6,11, 13 7. Perhubungan yang rapat dapat dilihat antara HSR dengan yensi cenita Rama dalam bahasa Tamil. Ini digambarkan oleh penSamaan episod Patala Maharayan dalam HSR dengan Mayi!iravanan Katai, iaitu suatu yensi cenita Rama bahasa Tamil dalam tradisi lisan, pensamaan episod Ravana membuat alat muzik dengan episod yang hampir sama dalam UKO, dan lagu-lagu suci Tevaram dalam bahasa Tamil, senta bebenapa nama sepeti Cengkelenin, Citradan, Banadan, Dasanata Raman, Kikukan, Patala Mahanayan, Bengi Singa, lndnapawanam, Bubusanam, dan Wedam yang tendapat dalam HSR, yang juga menunjukkan pensamaan dengan nama dalam bahasa Tamil. Bebenapa episod dalam HSR, nampaknya menunjukkan usaha penganang HSR mengubahsuai, membeni wajah baru, memasukkan episod baru, dan menyempunnakan sesuatu episod yang sedia ada. Episod tensebut boleh dmningkaskan seperti yang benikut: (a) Kemasukan unsur agama Islam sebagai pewannaan tempatan. Misalnya, Rama dikatakan berketununan Nabi Adam, Rayana dikunniai oleh Allah Subhanahu Wataala menerusi Nabi Adam; dalam penistiwa penculikan Sita oleh Rayana, Catayu Kisubnisu mengingatkan Ravana tentang janji Ravana kepada Nabi Adam; sewaktu Hanuman kembali dan Lanka dia melompat dani batu hitam yang mempunyai bekas tapak kaki Nabi Adam; dan Rama yang pengsan hasil senangan lndnajit, dikejutkan dengan bantuan akar, kulit, dan daun danipada sebatang pokok di Bukit Nabi Adam. (b) Mencantumkan dua episod menjadi satu episod. 239

8.

HIKAVAT SERI RAMA

Misalnya dua onang penisik, Suka dan Sanana, danipada pihak Ravana (RV, AK) dicantumkan menjadi satu watak, iaitu Sukasanana dalam HSR; nama Khana dan Dusana dalam RV dan AK dicantumkan menjadi satu watak dalam HSR iaitu Darkalahsmna; dan Mulabala dalam RV dan RK adalah nama bagi tentena simpanan tetapi dalam HSR dijadikan nama satu watak, iaitu Mulamatani. (c) Tendapat tambahan kepada episod, pengubahsuaian perhubungan antana watak-watak, membawa kesempunnaan kepada episod, dan menunjukkan sebab yang menggambarkan keadilan dalam tindakan pihak musuh terhadap Rama. Misalnya dalam HSR, Sita digambarkan sebagai anak Ravana, juga sebagai adik tin Rama kenana Dasanata Maharaja meniduni Mandudani Tiruan; Hanuman pula digambarkan sebagai anak Rama. Penistiwa kelahiran Vali, Sugniva, dan Hanuman menampakkan kesempurnaan. Peristiwa Laksmana secana tidak sengaja membunuh anak Sunpanakha (Sunapandaki) yang sedang bertapa di dalam serumpun buluh menggambankan keadilan penbuatan Sunpanakha yang ingin membalas dendam. Penistiwa mi dalam HSR digambankan sebagai peristiwa yang membawa kepada penculikan Sita oleh Ravana. (d) Pengulangan episod. Misalnya episod pengujian kekuatan Rama dalam HSR. Dalam pentandingan untuk mendapatkan Sita, panahan Rama menembusi 40 batang pokok dengan sekali panah. Episod ujian kekuatan yang sama juga diulang semasa Rama membuktikan kekuatannya pada Sugniva. (e) Pencantuman watak. Misalnya dalam HSR, penanan Raja Janaka, Maharesi Visyamitna, dan Mahanesi Valmiki disatukan dalam watak Maharesi Kali. (f) Mendahulukan dan mengemudiankan bebenapa episod. Misalnya dalam HSR, Bharata menemui Rama dan mendapatkan alas kakmnya setelah penistiwa 240

PENUTU P

penculikan Sita episod yang dikemudiankan. Bhanata dan Satrughna menemui Rama di Lanka setelah Rama menumpaskan Ravana episod yang didahulukan. Juga kelahiran Ravana menjadi episod permulaan dalam HSR, (kecuali HSR.Rye) di sini juga episod

mi didahulukan.

Kesimpulan Dan segi cenita dasan, HSR menampakkan persamaan dengan RV dan RKJUKO. HSR menampakkan perkembangan cenita Rama dengan cini-cininya yang tersendini. ni menunjukkan HSR sebagai suatu karya yang berasingan, bukan sebagai pentenjemahan cenita Rama dan India. OIeh itu, pandangan R.O. Winstedt yang mengangyap bahawa kesusasteraan Melayu sebagai kesusastenaan terjemahan amat sukar ditenima.1 Tetapi tidak dinafikan bahawa terdapat benbagaibagai episod danipada tnadisi cerita Rama India diterima senta dibeni pewannaan tempatan oleh penganang HSR. Cenita dasan serta episod yang menampakkan pensamaan dengan cenita Rama dan India, sampai di Asia Tenggana menerusi tradisi lisan dan menerusi onang Tamil yang benhijrah dan India Selatan ke Asia Tenggana, khususnya ke KepuIauan Melayu. Mungkin juga cenita Rama sampai di alam Melayu dalam tnadisi lisan, menenusi pedagang Tamil yang sampai di sini pada awal abad Masihi. ni dibuktikan dengan nama Tamil dan beberapa episod penting dalam HSR yang menampakkan persamaan yang enat dengan tnadisi cenita Rama dalam bahasa Tamil. Ini menunjukkan bahawa perhubungan kebudayaan antara Kepulauan Melayu dengan benua kecil India sudah pun tenjalin pada awal abad Masihi dan tenus benkembang. Unsun agama Islam yang tendapat dalam HSR mungkin dimasukkan supaya masyanakat Melayu yang sudah pun benagama Islam dapat menenima cenita Rarna ataupun mungkin juga sebagai suatu usaha pengarang HSR yang cuba menghasilkan sebuah kanya sastera tempatan yang benunsunkan Islam.

Winstedt, R.

0. 1961, op. cit., hIm. 181. 241

LAMPIRAN

E
=
> (0 S

= -U

E =

= Co

0 D

z 4 a
I-

~uJ
>

a)

0) ~ 40 S

0)

r 0~ ~ =

= = Co 0) =

0, C = 0, 0) C S C 0) = = 0 = I

a E
a)

C C~ c~ C

LAMPIRAN 2
KETURUNAN RAVANA MENURUT HSR

Citrabaha

Raksagandi

Indrajit (raja di keinderaan)

Nila Utama (puteri di keinderaan Petala Maharayan (raja di bawah bumi) Pertiwi Dewi (puten di bawah bumi Gangga Mahasura (raja di dalam taut) Gangga Mahadewi (puten di dalam laut)

-c~

Sita (Sita Dewi)

Mandudari Tiruan

Cl)

I I-

a)

EC
>C~ S = .0

CC C

=3 .0

S =

S V

a.

cE =

-C

C,

I 1

Lu 2 z~

I
0)

E
= 0

-,

4 4 Cl)

*~.= C/)
-

.0

a 4
D
~

a)
~Q. ~V

.= ~kz1 = ~ O1~1~
V
~

~I~l
C-i

~1
Co

Ui

.C

LAMPIRAN 5
SENARAI NAMA WATAK DAN PENGENALAN Agastya (RV) Akattlyar (AK) Maharisyl (HSR) Ahalya (RV) Akalikai (AK) Dewi Indra (HSR) Aja (RV) Acan (AK) Dasarata Raman 0-ISA) Airavata (RV) Airavatam (AK) Akampana (AV) Akampan (RK) Ananta (RV) Anantan (AK) Angada (RV) Ankatan (AK) Sen Anggada (HSR) Arjuna (RV) Arccunan (AK) Atikaya (RV) Atikayan (AK) Trikaya Tunikaya 0-ISA) Maharesi Isteri Maharesi Gautama Bapa Aaja Dasarata Seekor gajah suci Dewa Kepunyaan seorang nenek moyang Rama Aaksasa yang dibunuh oleh Hanu man. Seekor ular berkepala 1000. yang juga dikenali dengan nama Adi-Sesa Anak Vail, perwira Vanara Anak Kartavirya dan raja Kerajaan Haihayas Raksasa

247

HIKAYAT SERI RAMA

Ayodhya (RV) Ayotti (AK) Ayoddya Purl Negara (HSR)

Ibu kota Negara Kosala yang diperintah oleh Raja Dasaratha Negara baru yang dibina oleh Rama setelah mengaIahkan Ravana Maharesi yang melayani anak-anak Raja Dasaratha di hutan Anak Raja Dasaratha dan permaisuri Kaikeyl, adik tin Rama Anak Raja Dasaratha dan permaisuri Kaikeyl, adik tin Rama Gunung di mana Rama dan Sita menetap sewaktu dalam pembuangan Aspek penciptaan Tuhan

Bharadvaja (RV) Parattuvaca Munivar (AK) Baradwaja (HSR) Bharata (AV) Paratan (RK) Baradan (HSR)

Chitrakuta (RV) Cittirakkutam (AK)

Dewa Brahma (RV) Dewa Piraman (RK) Betara Brahma/Bermaraja/ Adi Berma (HSR) Dandaka/Dandakaranya (RV) Tantakaraniyam/ TantakaVanam (AK) Indra Pawanam (HSR) Dasaratha (RV) Tayaratan (AK) Dasarata Maharaja (HSR) Dundhubi (RV) Tuntupi (AK) Durwati Purwa (HSA)

--

Hutan yang luas yang tenletak di antara Sungal Godawan dengan Narmada Sebuah hutan yang luas Raja Negara Kosala, bapa Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrughna Raja Negara Isfahaboga dan bapa Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrughna Nama gergasi yang telah benlawan dengan Vati Negara yang dipenintah oleh Maharesi Kali, iaitu bapa angkat Sita

248

LAMPIRAN 5

Dusana (RV) Tutanan (RK) Darkatahsina (HSR) Ganga (RV) Kankai (AK) Gangga Mahadewi (HSR) Geroda (RV) Genoda Mahabinu (HSR) Karutan (RK) Guha (RV) Kikukan (HSR) Kukan (AK) Hanuman/Hanumat (RV) Anuman (AK) Hanuman (HSR) indrajit (V) Indrajatjlndnajati (HSR) Intinacittu (AK) Jambavan/Jambavat (RV) Campavan (RK) Patih Jambuwana (HSR) Janaka (RV) Canakan (AK) Mahanisi Kali (HSR) Jatayu (RV) Catayu (AK) Catayu Kisubrisu/ Jentayu (HSR) Kaikeyl (RV)

Panglima tentera Khana yang dibunuh oleh Rama Sebatang sungal yang suci yang dikenali juga sebagai Bhagirathi Salah seorang permaisuni Ravana Raja bunung, kenderaan Dewa Visnu, dan pemusnah ular Raja kaum pemburu dan pengikut Rama Ketua Kampung dan kawan Rama Pahiawan Vanara, anak Pavana dan Anjana, dan pembantu Rama Anak Rama dan Dewi Anjati AnakRavana

Baja benuang, kawan Rama

Raja Negana Videha, bapa angkat Sita Raja Durwatipurwa Negana, bapa angkat Sits Baja helang yang melawan Ravana semasa dia mencuIlk Sita. Permaisuni kedua Baja

249

HIKAVAT SEAl RAMA

Kaikeyi (AK) Balyadani (HSR) Kailasa (RV) Kayilayam (BK) Kakasura (RV) Gagakswara (HSR) Kakutstha (RV) Kakuttan (BK) Kausalya (RV) Kocalai (AK) Mandudani (HSR) Khana (RV) Karan (BK) Dankalahsina (HSR) Kikewi Dewi (HSR) Kiskindha (RV) Kitkintai (RK) Lagun Katagina (HSR) Kubera (RV) Kupenan (AK) Kumbhakanna (RV) Kumpakanunan (RK) Kumbakarna (HSR) Laksmana (RV) ilakkuvan (RK) Laksamana (HSR) Lanka (RV) llankai (AK) Langkapuri (HSR) Maharaja Ravana (HSR)

Dasanatha dan ibu Bharata Gundik Ravana dan ibu Bharata dan Satrughna Gunung suci, tempat tinggal Dewa Siva Raksasa yang berupa gagak Gelanan yang digunakan oieh ketununan Kakutstha dalam ketuarga lksvaku, juga gelanan bagi Rama Permaisuri pertama Raja Dasaratha, ibu Rama Raksasa Anak penempuan Raja Dasanatha Negara yang dipenintah oteh Vati dan kemudian oleh Sugniva. Dewa segala kekayaan Adik Ravana

Anak Baja Dasanatha dan Permaisuni Sumitna, dan adik tin Rama Anak Raja Dasaratha dan Mandudani, dan adik kandung Rama Sri Lanka, negana yang dipenintah oieh Ravana Baja Langkapuni yang menculik Sita

250

LAMPIRAN S

Malyavan (RV) Maliyavan (RK) Maliwan (HSR) Mandodani (RV) Mantotari (BK) Mandudaki/ Mandudari DISH) Manthana/Kubija (RV) Mantarai/Kuni (AK) Marica (RV) Marican (AK) Mantanja (i-tSR) Mayavi (AK) Mayavi (AK) Kerbau Hamuk (HSR) Meghanada (RV) Mekanatan (UKO) Mithila (RV) Mitilal (AK) Mulabata (RV) Mutapalam (AK) Mutamatani/ Mulapatani (HSA) Nikumbhila (RV) Nikumpilai (RK) Nikumbili (HSR) Parasunama (RV) Paracuraman (AK) Puspa Rama (HSR) Patala Mahanayan (HSR) Pulastya (RV) Putattiyan (UKO)

Salah seorang datuk Ravana Permaisuri Ravana dan ibu tndrajit Seorang wanita berbadan bangkok yang menjacli pembantu Permaisuri Kalkeyi Raksasa yang menyerupai seekar kijang emas untuk menarik penhatian S ita Raksasa Kerbau Nama sebenan Indrajit, iaitu anak Ravana. Ibu kota Negana Videha yang diperintah oleh Janaka, iaitu bapa angkat Sita Pasukan tentera simpanan Nama raksasa Taman di Iuar bandar Lanka dan tempat pengorbanan Indrajit

Rama dengan kapak, penjelmaan Dewa Visnu penjelmaan Dewa Visnu yang keenam, anak Vamadagni dan Renuka Anak Ravana, pemerintah kerajaan di bawah bumi Maharesi yang dilahinkan daripada fikiran Dewa

251

HIKAVAT SEAl RAMA

Putni Minunam Dewi (HSR) Rama (RV) Inaman (BK)

Brahma dan datuk Vaisnavana, dan Havana di pihak bapa meneka tsteri Mahanesi Kali dan ibu angkat Sita Watak utama dalam Ramayana, penjelmaan Dewa Visnu dan anak Raja Dasanatha dan Permaisuni Kausalya Benketununan Nabi Adam, anak Baja Dasanatha dan Mandudani Raja Lanka, ketua kaum raksasa yang menculik Sita, dikenali juga sebagai Dasagriva, yang benlehen 10 secara kiasan. Raja, bapa mentua Maharesi Rsyasrnga Anak Mahanesi Vibhandaka yang bertanduk kijang, yang membantu Baja Dasanatha menjatankan upacana pengonbanan Seonang pertapa penempuan Pemenintah Kenajaan Vanana yang dikenali sebagal Katagina Punwa Seekon burung yang besar, adik Jentayu Anak Raja Dasaratha dan Penmaisuni Sumitna, adik tini Rama Anak Raja Dasanatha dan Baliadani, adik tin Rama

Sen Rama/Sni Rama (HSR) Havana (RV) Iravanan (AK)

Romapada (RV) Uromapatan (RK) Rsyasinga (RV) Kalaikkottu Muni (AK)

Sabari (RV) Cavani (AK) Samburana (HSR) Sampati (AV) Campati (AK) Dasampani (HSR) Satrughna (RV) Catturukkanan (BK) Citradan (HSR)

252

LAMPIRAN 5

Sita (RV) Citai (AK) Sita Dewi (NSA) Siva (RV) Betara Guru/Siva (HSR) Civapiran (AK) Subahu (RV) Cupaku (BK) Sugriva (RV) Cukkirivan (AK) Sugriwa/Sagariwa (NSA) Sumati (RV) Cumali (AK) Sumaliwan (HSR) Sumantara (RV) Cumantiran (AK) Sumitna (RV) Cumittirai (AK) Sunpanakha (BV) Curpanakai (RK) Surapandaki (HSR) Tana (AV) Tarai (BK) Tataka (RV) Tatakai (AK) Jagina (HSR) Tnijata (RV) Tinicatai (AK) Dewi Sen Jati (NSA) Tnikuta (RV) Tirikutamalai (AK) Bukit Serendip (NSA) Trisina (HV) lineman (RK) Tuni Sinah DISH)

Anak angkat Baja Janaka dan isteni Rama Anak angkat Mahanesi KaIi dan isteri Rama Aspek penciptaan dan pembinaan semula oieh Tuhan Raksasa Adik Vali dan kawan Rama Salah seorang datuk Havana Salah seorang penasihat Raja Dasanatha Permaisuni ketiga Raja Dasanatha dan ibu Laksmana dan Satrughna Adik perempuan Havana

Isteri VaIl Raksasa iaitu ibu Manica Anak perempuan Vibhisana Gunung benpuncak tiga, dl mana Lanka dibina. Satu lagi nama bagi Langkapuri. Raksasa yang dibunuh oleh Rama

253

HIKAYAT SEAl RAMA

Vaisnavana (RK) Vaccmnavanan (AK) Vail (RV) Vail (RK) Baiya Raja/ Bali Baja (HSR) Vasistha (AV) Vacittan (AK) Vayu (RV) Vayu (BK) Baja Bayu (HSA) Veda (RV) Vetam (BK) Wedam (HSR) Vibhisana (RV) Vitanan (RK) Bibusanam/ Bibisana (NSA) Vidyujjihva (RV) Vittunu Cinkan (AK) Benga Singa (NSA) Vinadha (RV) Vinatan (AK) Punbaita (HSR) Visnu/Narayana (RV) linumat (RK) Mahabishu (HSR) Visnavas (RV) Viccinavacu (AK) Cinabaha (HSR) Visvakanma (RV) Vicuvakanuman (AK) Visvamitna (RV) Vicuvamittiran (RK) Niia Purba (HSR) Wirata Sakti (HSR)

Anak Visravas dan abang tini Havana Abang Sugniva dan naja Kenajaan Kiskindha Penasihat serta gunu agama Baja Dasanatha Dewa angin Kitab-kitab suci agama Hindu

Adik Havana yang mendapat penlindungan danipada Aama Suami Sunpanakha Aaksasa Aspek pemeiihanaan Tuhan Anak Pulastya, dan bapa Vaisnavana dan Ravana Bapa Havana Junubina alam semesta Mahanesi

Mahanesi tetapi namanya mungkin benasal danipada nama Vinadha, laitu raksasa dalam HV dan RK

254

BIBLIOGRAFI
1980. Hikayat Sri Rama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Aggarwal, H.R.1939. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi:
Achadiati ikran (ed)

Oriental Publishers and Booksellers. Ahmad bin Muhammad Vusof 1960. An Analysis and A Comparative Study of the Plots of the Shellabear and the Maxwell Texts of Hikayat Sen Rama. Latihan ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Aiyar, V.V.S. 1965. Kamba Ramayana. A Study. Bombay: Bharatiya Arunacalam, P. 1965. Kumbakanunan, Tam//Oil. Jil. 2, hIm. 117. Kuala Lumpur: Persatuan Bahasa Tamil, Universiti Malaya. Barrette, E.C.G. 1963. Further Light on Sir Richard Winstedts Undescnibed Malay Version of the Ramayana, Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Jil. 26, bhg. 3. London, hIm. 531643. Basham, A.L. 1967. The Wonder That was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Subcontinent Before the Coming of the Muslims. Get. 3. London: Sidgwick and Jackson. Brockington, J.L. 1985. Righteous Rams. The Evaluation of an Epic. Delhi: Oxford University Press. Buicke, C. 1953. An Indonesian Malay Birth-Story of Hanunian, Journal of Oriental Institute Baroda. iii. 3, no. 2, Dis. 1953, him. 14151. Bulcke, C. 1960. The Charactenisation of Hanuman: A Birds View of Its Evolution, JOlS. Jit. IX, no. 4, hIm. 393402. Buicke, C. 1960. The Ramayana: Its History and Character, Poona Orientalist. Jil. 25, him. 3660. Burkill 1966. A Dictionary of the Economics Products of The Malay Peninsular. Jil. Ii (lZ). Kuala Lumpur: Kenajaan Malaysia dan Singapura: The Ministry of Agriculture and Co-operatives. Cattanar, Man/make/si. Tfls disertal dengan ulasan oleft Puliyur

Vidya Bhavan.

255

HIKAVAT SEAl RAMA Kecikan. Madras: Pan Nilayam. Ceenivacaragavan, A. 1956. Kaviya Arangil. Madras: Palanuappa Brothers. Cetuppillai, R.P. 1969. Viramanagar.* Cet. 6. Madras: S.R. Subramaniya PiIiai Publisher, Thiruvallikeni.

Chandra, KM. 1965

1966. Extent of Influence of the Rama Story

of Paumacariyam, JO/B. Jil. 15, no. 1 4.

Chatterjee, Bijan Raj 1969. The Ramayana and Mahabharata in South-east Asia, The Cultural Heritage of India. Jil II. Culcutta:
Ramaknishna Mission Institute of Culture, hIm. 11932. Citbavanantar 1956. Iravana Tattuvam. Cet. 3. Tirucci: Tabovana Piracuralayam. Coedes, C. 1968. The lndianized States of Southeast Asia. Disusun

oleh Walter F. Vella dan diterjemah ke bahasa lnggeris oleh Susan Brown Cowing. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Dasgupra, SN. dan DE, S.K. 1962. A History of Sanskrit Literature, Classical Period. Calcutta: University of Calcutta. Jil. I. De, S.C. 1976. Historicity of Ramayama and the Indo-Aryan Society in India and Ceylon. Delhi: Ajanta Publications. Desai, SN. 1970. Ramayana An Instrument of Historical Contact and Cultural Transmission between India and Asia, Journal of Asian Studies. Jil. 30, no. 1. Ann Arbor, Michigan, hIm. 520. Dharrna, P.C. 1941. The Ramayana Polity. Madras: Madras Law

Journal Press. Dubois Abbe, J.A. 1906. Hindu Manners, Customs and Ceremonies.

Ditenjemah ke bahasa Inggenis oleh Handry K. Beauchomp, C.I.E. Oxfond: The Clarendon Press. Dumont, L. 1966. Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications. Diterjemah ke bahasa lnggeris oieh Mack Sainsbury. London: Weidenfeld and Nicolson. Francis, H.T. dan Thomas, E.J. led.) 1957. Jataka Tales. Berserta
pengenalan. Bombay: Jaico Publishing House.

Francisco, Juan, B. 1962. The Rama Story in the Post-Muslim Malay Literature of South East Asia, Sarawak Museum JournaL Ski baru, 10, no. 19 20. Kuching, him. 46885. Gtiurye, CS. 1961. Caste, Class and Occupation. Bombay: Popular Book Depot. Grierson, George 19281930. Sita Forlorn, a Speciemen of Kashmini Ramayana, BSOS. JiI. V, bhg. 2. Guruge, A.W.P. 1960. The Society of the Ramayana. Mahanangama,

Ceylon: Sama Press. Hutton, J.H. 1946. Caste in India, Its Nature, Function and Origin.
London: Oxford University Press.

Ismayil, M.M. 1982. Kamban Kanda lraman. Cet. 3. Madras: Vanati


Patippagam, Jesudasan, C dan Jesudasan, H. 1961. A History of Tamil Literature. Calcutta: Y.M.C.A. Publishing House.

256

BIBU0GRAfl

iskandar, Dc, Teuku (ed.) 1920. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamban Kavicakkaravartti Kamban lyarriya Iramayanam: Pela Kandam dan Ayottiya Kandan. 2 Jil. Teks disertai dengan ulasan

oleh R.P, Cotuppilisi dan yang lainnya. Annamalai Universiti Annamalal. Jil. I: Pala Kandam. Bahagian 1(1957) dan 11(1958). Jil. II: Ayottiya Kandam. Bahagian I dan 11(1959). Kamban Kaviccakkaravartti Kamban Iyarriya Iramayanam: Araniya Kandam, Kitkinta Kandam, Cuntare Kandam dan Vutta Kandam. 4 Jil. Teks disertai dengan ulasan oleh K. Subramaniya

PilIai dan yang lainnya. Annamalainagar; Universiti Annama(ai; Jil. Ill. Araniya Kandam. Behagian 1(1963) dan 11(1964). Jil. lB iKitkinta Kandam. Bahagian 1(1965) dan 11(1987). Jil. V. Cuntara Kandam. Bahagian I dan 11(1965). Cet. 2 (1969). Jil. VI. Vutta Kandarn. Bahagian I (1968), II dan III (1969), IV (1970) dan V (1970). Kamban Sri Kambaramayanam. Pa/a Kandam, Ayottiya Kandam, Kitkinta Kandam, Cuntara Kandam dan Vutta Kandam. 6 jil. Teks disertai dengan ulasan oleh V.M. Gopalakirushnamaccariyar. Madras: V.M. Gopalakirushnamaccariyar Company, Thiruvallikeni. Vol I Palakandam. Cet. 6 (1957). Jil. II. Ayottiya Kandam. Cet. 5(1958).Jil. III. Araniya Kandam. Cet. 3(1957). Jil. IV. Kitkinta Kandan. Cet. 3 (1957). Jil. V. Cuntara Kandam. Cet. 6 (1957). Jil. VI. Yutta Kandam. Bahagian I, Cet. 4 (1957) Bahagian (I, Cet. 4(1957). Keith, A.B. 1920. A History of Sanskrit Literature. London: Oxford Liaw Yock Fang 1978. Sejarah Kesusasteraan Melayu Kiasik. Cot. 2. Singapura: Pustaka Nasional. Macdonell, A.A. 1971. A History of Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidass. Makarajan, S. 1986. Intiya Ilakkiyac Cirpikal Kamban. Diterjemah ke bahasa Tamil dan bahasa lnggeris oleh K. Minatci Cuntaram. New Delhi: Sahitya Academy. Maxwell, W.E. (ed.) 1887. Hikayat Sri Rama Rahapsodist Version. Sri Rama, a Malay Fairy Tale Founded on The Ramayana,

University Press.

dengan pengenalan yang bertajuk Penglipurlara the Soother of Cares, JSBRAS. Singapura. Maxwell, W.E. (ed.) 1910. Hikayst Sen Rama, JSBRAS. Jil. 55, him. 1 99. Mayilai Matavatacan (S.) 1950. Nalayirattiwiya Pirabantan.* Cet. 2.

Madras: Catu Accukkutam.


Mayiliravanan Katai.* 1952. Madras: M. Turaicami Mutaliyar & Co. Meenakshisundaram, TM 1965. A History of Tamil Literatute Anna-

malainagar: Annamalai University.

Mudaliyar, V.S. 1970. Kambaramayanan. A Condensed Version in English Verse and Prose. Edisi 1. Madras: Asian Printers.

257

HIKAVAT SEAl RAMA

Mohd. Taib bin Osman 1971. Ramayana dalam Kebudayaan Me/ayu. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan untuk Kementerian Luar Negeri Malaysia. Mohd. Taib bin Osman. Kesusasteraan Melayu Lama. Kuala Lumpur: Federal Publications. Nala-Venba 1954. Teks disertai dengan ulasan oleh S.R. Iramacamippillai. Madras: The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tinnevetly, Ltd. Nanacambantan, A.S. 1957. Iravanan Maticiyum Vi!cciyum. Cot. 1.
Kanchi: Muttamil Printers. Nanacambantan, AS. 1986. Kamban Putiya Parvat Cet. 2. Madras:

Vanati Patippakam. Narashihachar, D.L. 1939. The Jaina Ramayanas, Indian History Quarterly. Jil. 15, no. 4. Narayanan, R.K. 1972. The Ramayana. A Shortened Modern Prose Version of the Indian Epic. (Dicadangkan oleh versi Tamil Kamban). New York: The Viking Press, Inc. Ottakkuttar 1977. Iramayanan, Ottakkuttar lyarriya Uttara Kandam*.
-

Teks disertai dengan ulasan oleh S. Venkataramaccattlyar.

Annamalainagar: Annamalai University. Overbeck, H. 1933. Hikayat Ravana, Journal of the Malaya,, Branch of the Royal Asiatic Society. Jil. 11, bhg. 2, hIm. 111-33. Palacuppiramaniyan, C. 1967. Tamil llakkiya Varalaru. Cet. 6. Madras: Pan Nilayam. Palaniappan, P. 1980. Pengubahsuaian Unsur-unsur Metos India di dalam Kesusastraan Melayu Merujuk Khas kepada Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Disertasi Ijazah Sarjana Sastera, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Penzer, N.M. (ed.) 1968. The Ocean of Story, Being C.H. Tawneys Translation of Somadevas Kathasaritsagara. Ulang cetak. Jil. 4. Delhi. Poerwadarminta, W.J.S. (ed.) 1954. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.R dan K. Djakarta. Poerwadarminta, W.J.S. (ed.) 1961, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Dines Penerbitan Balai Pustaka. Ponniah, SM. 1964. The Exile of the Prince of Ayodhya: From the Tarnil Ramayana of Kamban. (Ayodhya Kandam) Kuala Lumpur: Persatuan Bahasa Tamil, Universiti Malaya. Purananuru.* 1956. Teks disertai dengan ulasan oleh DR.U. Ve. Caminataiyar. Madras: Kabeer Printing Works. Raghavan, V. 19521953. The Tattvasamgraharamayana, Annalas of Oriental Research, University of Madras. Jil. X. (Microfish nombor 122, Universiti Malaya). Raghavan, V. 1973. The Greather Ramayana. Vananasi: The All India Kaashiraj Trust.

258

BJBLJOGRAFI

Raghavana, V. 1975. Ramayana in Greater India. Surat: South Gujarat University. Ronkel, PH.S. Van 1929. The Ramayana in Malay Act Prientalia.
Jil. VIII,

him. 31924.

Sahai, S. 1976. Ramayana in Laos. Delhi: BR. Publishing Corporation. Sagan Sunder Lal 1975. Hindu Culture and Caste System in India. Delhi: Uppa Book Stone. Sanders Encyclopedia of Gardening with Supplement 1964. Disemak oleh A.G. Hellyer. London: W.H. and L. Collingridge Limited Translantie Arts Incorporated Florida. Sankalia, ltD. 1973. Ramayana, Myth or Reality? New Delhi: Peopies Publishing House. San, Dineshchandra 1920. The Bengali Ramayanas. Calcutta: University of Calcutta. Senkalvarava PiIIai, VS. 1954. Tevara Olineri.* (Compantqar bahagian ill). Madras: The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society. Senkalvaraya Pillai, VS. 1962. Tevara Olineri.* (Appar, bahagian II). Madras: The South India Saiva Siddhanta Works Publishh,g Society. t (Cuntarar, bahagian Senkalvaraya Pillai, 1963. Tevara I). Madras: The V.5. South India Saiva 0/men. Siddhanta Works Publishing Society. Shorter Encyclopedia of Islam 1974. Disunting bagi pihak The Royal Netherlands Academy, oleh H.A.R. Gibb J.H. Kramens. Leiden: E.J. Bniii. Shellabean, W.G. (ad.) 1915. Hikayat Sri Rama, JSBRAS. No. 17,
Dis. 1915.

Shellabear, W.G. (ed.) 1950. Sejarah Melayu of The Malay Annals. Cet. 4. Singapura: Malay Publishing House. Shellabear, W.G. (ed.) 1964. Hikayat Sri llama. Vensi Roman oleh Wahi bin Long. Singapura: Malay Publishing House. Shudha Mazumdar 1958. Ramayana. Calcutta: RK. Ghoshi Eatend
Printers. 3 Dr Sunesh Sarkan Road.

Singaravelu, S. The Ramayana and Its Influence in the Literature, Drama and Art of South and Southeast Asia, Tamil Culture. Jil. Xli, no, 4, hIm. 30314. Singaravelu, S. 1968. A Comparative Study of the Stony of Rama in South India and Southeast Asia, Proceeding of the First International Conference of Tamji Studies. Jil. I. Kuala Lumpun, hIm. 89140. Singaravelu, S. 1968. A Comparative Study of the Sanskrit, Tamil, Thai and Malay Versions of the Stony of Rama; with Special Referance to the Proses of Acculturation in Southeast Asian Versions, Journal of the Siam Society. Jil. 56, bhg. 2, Julai 1968.

259

HIKAYAT SERI llAMA

Singaravelu, S. 1969. A Brief Survey of Hinduism in Southeast Asia Prior to 1500 A.D., Cultural Forum. Jil. Xi, no. 34. April:
Jul 1969. Delhi, hIm. 669. Singaravelu, S. 1970. Kajian Perbandingan Cerita Sari Rama di Asia Tenggara, Dewan Bahasa. Jil. 14, no. 11. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hIm. 48396. Singaravelu, S. 1976. Some Aspects of Indian Mythology in Traditional Malay Literature. Kertas kenja sempena perasmian CUltural Affairs Section of the Indian High Commission di Malay-

sia, di Auditorium Commonwealth House, Kuala Lumpur, 24

Feb. 1976. Singanavelu, S. 1981. The Rama Stony in the Malay Tradition, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Jil. 54, bhg. 2; hIm. 13147. Singaravelu, 5. 1982. Sitas Birth and Parentage in the Rama Story, Asian Folklore Sutdies. Jil. XLI2, Nagoya, Japan, him. 23540. Singaravelu, S. 1982. Abithana Cintamani.t (The Encyclopedia of

Tamil Literature. Singaravelu, 5. 198586. The Episode of Maiyarab in the Ramakien

and its Possible Relationship to Tamil Folklore, lndologica Tauninensia. Jil. XIII Tonino, ltali, hIm. 297312. Sintaramiah, V. 1972. Valmiki llamayana. New Delhi: Sahitaya AkaSnimad Bagawatam.t 1955. Jil. 1. Diterjemah ke bahasa Tamil dan-

demi.

pada teks asal dalam bahasa Sanskrit oleh Venugopalaccariyar. Madras: B. Irattina Nayagar Sons 1. Srinivasa Sastni, V.S. 1952. Lectures on llama yana. Madras Sanskrit Academy.

Suniti Kumar Chatterji 1978. The llama yana, Its Character, Genesis, History, Expension and Exodus: A Resume. Calcutta: Asoke

Ray, Prajna. Sweeney, RL. Amin 1972. The llamayana and the Malay ShadowPlay. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Tamil Lexicon. * Terbitan Universiti Madras. Jil. Ii, bhg. 1926, Jil. lii, 1928, Jil. III, IlV, 19281929, Jil. IV, bhg. I, 1930, Jil. bhg. I,

Tevaram ciptaan Nanacampantar 1984. Edisi R.V. Gopalaiyar diser-

1932.

tai dengan pendahuluan oleh Francois Gros. Pondichery: Institue Rancois DIndologie, Jil. I. Tevaram ciptaan Appar dan Cuntaran.* 1985. Edisi TN. Gopalaiyar disertai dengan pendahuiuan oieh Francois Gros. Pondichery: Institue Rancois Dlndologie, Jil. ii. Tolkappiyam.t 1980. Teks disertai dengan ulasan oleh Puliyur Kecikan. Madras: Pan Nilayam. Utgikar, N.B. 1924. The Story of Dasarathe Jataka and of the Ramayana, JRAS. Centenary supplement, hIm. 20311. 260

BfeLIOGRAFI

Vaiyapuri Pillai, S. 1956. History of Tamil Language and Literature. Madras: New Century Book House. Vaiyapuri Piilai, S. Puttakalayam. 1957. Tamil llakkiya Canitattil Kaviya Kalam.t Madras: Tamil Valmiki. The llamayana of Valmiki: Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Araniya Kanda, Kmtkinta Kanda, Cuntara Kanda Vutta Kanda dan Uttara Kanda. Diterjemah ke bahasa inggeris oieh Han Prasad Shastri. London: Shanti Sadan; Jii. I Sala Kanda dan Ayodhya Kanda. Cet. 2 (1962). Jil. II. Araniya Kanda. Kitkinta Kanda dan Cuntara Kanda. Cet. 2 (1969). vol. 1111 Vutta Kanda dan Uttara Kanda. Cet. 1(1959) Valmiki 1915. The Ramayana of Valmiki. Ditenjemah ke bahasa Inggenis oleh T.H. Griffith dengan memoir MN. Vankataswami.

Benaras: Medical Hall Press.


Valmiki 1966. Valmiki llamayana. Ringkasan prosa oleh C. Rajagopalachari. Edisi 6. Chopatty: Bharatiya Vidya Bhavan. Vaimiki 1973. lramayanam.t Ramayana ciptaan Vaimiki dalam bentuk prosa yang ringkas dalam bahasa Tamil oleh C. Rajagopalaccaniyar. Madras: Vanati Patippakam. Van Eysinga, Roorda 1963. Hikayat Sen llama. Diterjemah ke bahasa lnggeris oleh Baki Poestaka at Batavia, Jakarta. Vyas, S.N. 1987. India in the llamayana Age. Delhi: Atma Ram and Sons. nese Buddhist Writing, JF?AS. London, him. 99103. Wheatley, Paul 1961. The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malay Press. Wilson, H.H. et. at 1955. Theatre of the Hindu. Calcutta: Susil Gupta (India) Ltd. Winstedt, R.O. 1910. Hikayat Sri Rama. (Versi Roman), JRAS (SB). Prakata oleh WE. Maxwell. Singapura, hIm. 5584. Winstedt, R.O. 1944. An Underscribed Malay Version of the Ramayana, Journal of the Royal Asiatic Society. London, him.

Wartanabe, K. 1907. The Oldest Record of the Ramayana in Chi-

62-73. (Microfilem 85). Winstedt, TO. 1961. The Malays: A Cultural History. Ed. 6. London: Routledge and Kegan. Paul. Winstedt, R.O. 1969. A History of Classical Malay Literature. Kuala Lumpur: Oxfond University Press. Winternitz, M. 1977. A History of Indian Literature. Ulang cetak. New Delhi: Pearl Offset Press. Zieseniss, A. 1963. The llama Saga in Malaysia, Its Origin and Development. Diterjemah ke bahasa lnggerls oieh P.W. Burch. Kata

Pengantar oleh C. Hooykaas. Singapura: MSRI. Zvelebii, Kamil 1973. The Imperial Poet (Kamban), The Smile of Murugan on Tamil Literature of South India. Leiden: E.J. BrilI, hIm. 20717. *Buku dalam bahasa Tamil. 261

INDEKS
A Dictionary of The Economic Products of The Malay Peninsular, 43 A History of Classical Malay Literature, 4, 5 A History of Indian Literature, 1 A History of Sanskrit literature, xi,

Angada, 100

A History of Tamil Literature, 3, 69,


327

acuvametam, 224 agama Islam, 239

Agung Medewata Cempedak anak Bidadari Sang Purba Jaya, 53 Ahalya, 34 35, 41, 52 Ahmad Muhammad Vusof, xv air mauulhayat, 148, 151 Airavata, 49 Aja, 30 Akalikai, 34 Akampan, 186 Akampana, 89, 151, 186 Akkakumaran, 11 Aksa, 123 A/var, 69 Amir Arab, 161, 169, 228 Amiraba, 161169, 182 Amrta, 151 Amutacurabi, 138 An Analysis and a Comparative Study of the Plots of the Sheilabear and the Maxwell Texts of Hikayat Sari Rams, xv

101, 120 121, 124 125, 128 129, 142, 145, 163, 155, 156 158, 161, 165, 111, 114, 183 184, 185, 186, 188, 195, 198, 202 Anila, 101, 117, 159, 165, 189 Anjana, 49, 50, 53, 54, 109, 101, 131 Ankaratarai, 137 Ankatan, 104, 125, 161, 202 Annals of Oriental Research, 215 Annamalainagar, xiv Anuman, 159, 202, 204

apsaras, 49

Ara (Aran), 159

Araniya Kandam, xiv Aranya Kanda. Kiakindha Kanda dan Cuntara, xiii
Archbishop Laund, 4 Arthur A. Macadonell, M, 1 Astana, 51, 61 asvamedha, 221, 224, 231 Atikaya (Atikayan), 11, 183, 185 Atiperjangga, 6 avatara, 26 Ayodha, 181, 195, 201, 205206, 223224, 201202, 217219, 220222, 225. 229, 231, 234 Ayodhaya (Ayotti), 30, 34, 37, 44, 5159,61,66,68 Ayodyapuri Negara, 228, 229, 233 Ayomukhi, 79, 96 Ayotti, 187, 205, 226 Ayottiya Kandam, xiv

Anala (Analan), 155, 159 Anands-Ramaysna, 179, 214

Badabisa, 12, 166

263

I-IIKAYAT SERI RAMA

Badanul, 5.245 246 Badayas, 166 Badibis, 166 Bagawan Ramasa, 19 bahasa Sanskrit, xi, xv, xvii, 235 bahasa Tamil, 235, 239 bahruijkulzum, 141 Baja Kanda den Ayodhya Kanda, xiii, 1 Balai Poestaka, xiii Bali Raja, 26, 48, 129 Baliadari, 32. 37, 39 40, 6263, 6566, 246 Baliccakkaravartti, 26 Balikasya, 6, 19 Balya Raja, 48, 104 Bandamini, 167 Bandar Tahwil, xv Baradan, 35,37,40,63,64 66. 68, 210, 218. 228, 239, 246 Bans Laksamana, 92 Barrett E.C.G., 4,5,27,5354 Bayu Bata, 51 Begawan Kutama, 48, 50, 52 Being C.H. Tawneys Translation of Somadevas Kathasaritsagara, 231 Berahraia Cangmai, 37 Berahrajawadi. 37 Bergasinga, 8, 19, 22, 239 Berma Raja, 207 Bermaraja, , 5, 6, 20, 212, 214, 245, 246 Bermarajadiraja, 37 Betara lndra, 80, 86, 189, 193 Rhadra, 220 Bharata (Baliadari), 72 Bharata Satrughna, 231 Bharata, 31. 36, 37, 40, 44, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 201, 205. 206, 217, 218, 219, 222, 223. 224, 225, 231, 240, 241, 246 Bharatayuddha, 4 Bhaya, 2, 243 Bibusanam, 6, 164, 168, 189, 207, 210, 227 Bidyadari, 81 Bilabisa, 166, 178 Biruhasyapurwa, 6. 8, 19, 20, 24, 227, 228 Bisparupan, 5 Brahamastra, 194

Brahma Purana, 233, 234 Brahma, 13, 243 Brahmaloka (Piramalokam), 9, 102, 223 Brahmana, 83, 92, 93, 132, 138, 221 Brahmastra, 123, 140, 144, 145, 146, 151, 152, 186, 193, 199, 203, 215, 216 brahmin, 5 BSOAS, xii Bubusanam, 239 Bukit Kaf, 85, 136 Bukit Katagaran, 133, 142 Bukit Nabi Adam, 189, 193, 239 Bukit Serendip, 89, 14, 18, 142 Bukit Serendup (Lanka), 38 Bulcke, C., 54, 213 buluh betung api, 32 Bunda Minni, 167 bunga cengkelenar, 36, 43 bunga cenkalunir, 43 Burch P.W., xiii Burkill I.H., 43 Burung Catayu Kisubnisu, 64 Camakitam, 4, 17 Canakan, 125 Candrabasa (Cantirakacam), 15, 18 Candranakha, 86 Candrapuspa, 64 Cantanikam, 225 Caste in India, Its Nature, Function and Origins, 83 Caste, Class and Occupation. Bornbay, 83 Catayu, 95 Catayu Kisubrisu, 85 86, 93, 95, 136, 239 Catayu Uyirnittappatalam, 4 Cattanar, 137 Catturukkan, 223 Cengkelenir, 239 cerita Rama, xi, xii Cetuppillai R.PL, xviii Chandra, KR., 233 Chandravati, 229 Chatterji Suniti Kumar, 46 Cikai, 204, 223 Citai, 61, 124 Citrabaha, 5 6, 8, 21, 32, 35, 40 Citradan (Satrughna), 64 65, 68, 210, 218, 246, 228, 233, 239

Betara Brahma, 5,20,245,149,246

264

IN DEKS Cittirakkutam, 205 Coedes, 6., 83

Citrakuda, 201, 205

Dews Mahabisnu (Dewa Siva), 5.

Civapiran, 186, 205


Cukkirivan, 47, 101, 160, 205 Cuntara Kandam, xiv, 4 Cuntarar, 17 Cuniyan, 47 Curiyanarayanan, 38
Curutakirtti, 36 Cutamani, 128 Cuttiran, 224 D. Nadarajah, vii Oaitya, 10 Daksini Ramayana, 179 Danava, 10 Dandaka, 59 Darkalahsina, 80, 81. 89, 96, 97, 240 Darsasinga, 80. 86, 96 Darwatipurwa, 33, 35, 63 Dasagriva, 1 4, 68, 10 17, 243 Dasampani, 85, 95, 136 Dasarata Cakrawati (Dasgaratha Cakravartti), 30, 246 Dasarata Maharaja (Raja Dasaratha), 19, 23 24, 30, 33, 35, 37, 3941, 62, 63, 65, 67 68, 246 Dasarata Rarnan, 30, 37, 39, 239, 246 Dasanatha (Tayaratan), 30, 101 Dasaratha Jataka, 41 Dati Cenggala, 117 Dati Janggala (Dati Cenggala), 105 Datikawaca, 6, 20 Devantaka, 183, 185, 195 Devavanni, 2, 9, 243

53, 54

Dews Matahani, 53 Dews Mulia Rave, 108

Dews Nantaka, 12, 188, 195 Dews Paratusura, 53 64 Dews Siva (Civapiran), 1, 34, 7, 1418, 2627, 3738, 4651, Dews Suns, 101, 199, 215
111, 113, 186, 201, 205, 217, 232 Dewa Varuna (Varunan), 77, 145 146 Dewa Vayu, 4950, 53 54, 109, 124, 187 Dews Visnu (Tinumal), 3, 13, 16, 26, 31, 3738, 4647, 4950, 69, 77, 102, 149, 157, 159, 165, 170, 175176, 185, 200, 202, 204 205, 217, 223, 225 Dews Varna, 222, 225 Dewsta, 32 Dewata Mulia Rays, 5, 27, 28, 64, 85,95, 105106,110, 148 Dewi Anjani, 51 52 Dewi Anjati (Dewi Anjani), 53, 48, 5051,54 Dewi Indra, 48, 50, 52 Dewi laksmi, 205 Dewi Malika, 245 Dewi Saktl, 14 Dewi Sen Jati (Tnijata), 64, 94, 163, 164, 173 Dewi Siva, 53 Dewi Sumala, 245 Dharba, 144, 150 Dhanma-vijaya, 215 Dhuniaraksa, 157 Dineschndra Sen, 229 Divya-prabhandam, 3

Devavati, 243

Dorall R.F., vii

Dewa Angin, 50, 54-55 Dewa Api, 204 Dews Benma, 207 Dewa Brahms (Piraman), 2 10, 12, 14,16,18,20,30,38,46 47, 55, 95, 128, 157, 158, 161, 176, 186, 193, 203 204, 207, 217, 224, 222223,225,231 Dewa Brahrnan, 200 Dews Bulan, 16, 26, 27, 52, 53 Dews lndna (Dewa Intiran), 12, 16, 18, 34, 35, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 154, 186, 199, 203, 215, 216, 345

Dravlda, xiv Drona, 157, 175

Drumakulya, 145, 152 Dubois Abbe, J.A., 82


Durnont, L., 82 Dundubhi (Tuntupi), 99, 102, 112, 114 Durwatipurwa, 226 227, 232 Duryapuni Negara, 211. 218, 227,

233

Dusana (Tutanan), 73, 77, 240 Encyclopaedia of Gardening with

265

HIKAVAT SERI RAMA Suppliment. 43 Encyclopedia of Islam, 38 Fenicio S.J., 54 Finico, J.S., 213 Francis, FiT., 41 Francisco, J.R., xiv, xii xuv Francois Gros, 27 Gagak Sura, 41 Gagak Swana, 36, 39 Gagaknasir, 81. 89 Ganda rata, 148 Gandasuna, 6 Gandharva, 224 Gandiva, 118 Gandiwati, 64, 106, 118, 129, 130, 148149,206,209 Gandiwatinya, 151 Gandrati, 148 Gangga Mahadewi, 12, 23, 244 Gangga Mahasura, 148, 151152, 168 169, 211, 218, 233, 227, 244 Gautarna, 34, 48, 52, 54

Gunung Malayakini, 190, 194

Gunung Menu, 46 Gunung Pelabunan Ganges, 8 Gunung Rsyarnuka (lniciya Mukam), 76,98,101102, 108, 114. 133 Gunung Serendip, 133

Gunung Sumeru, 49 Gunung Suvela (Cuvelai), 156, 160,


173 Gunung Tnikuta. 12 Gunugay, A., xi, 1 Gusi, 226227, 231, 233, 246 Gvay Dvorahbi, 229

Hanuman (Anuman), 101, 125 Hanuman Nataka, 91, 92 Hanuman Tamanta Gangga, 169 Hanurnan Tugangga, 169, 181 Hanurnan, 41, 49, 5056, 86, 98,
100110, 112, 117, 120121,

Genealogie der Malabarischen

Gotter, 23 Geroda Mahabiru, 189, 193 Genoda, 185, 193 Gibb, H.A.R., 38 Giganda, 35, 41 Gokarna, 9, 23 Gnierson, George, 229 Gua Rksabila, 135 Guha, 58, 68, 205, 206 Gujerat, 92 Gunavati, 2,243 Gunung Anjani, 207, 212, 213 Gunung Anista, 142 Gunung Candra, 157, 175 Gunung Citrakuta, 58 59, 68, Gunung Gandanawa, 129 Gunung Gandanawanam, 85, 95, 130 Gunung Ganga lndna, 50 Gunung Himalaya, 183, 184, 187, 193, 194 Gunung Kailasa, 4, 13 15, 17, 25, 54 Gunung Mahendra (Makentinam), 121, 124, 126, 128, 136, 142 Gunung Mahodaya, 199, 212 Gunung Mainaka (Mainakam), 122, 126, 137

Han Pnasad Shastri, xiii, xvii


Hellyer, AG., 43 Hendry K. Beauchomp, 82 Heti, 2, 243 Hikayat Hang Tuah, 69 Hika yet Sen Rama Rhapsodist Version, xiii Hike yat Sen Rama, 20 Hindu Culture and Caste System in India, 83 Hindu Manners, Customs and Ceremonies, 82 Hinanyakasipu, 159, 170 Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications, 82 Hooykaas C., xi, xiii Hulubalang Bermaloka, 37 Hutan Nihumbhila, 184 Hutton,J.H., 83 lkram, Achadiati, xii, xiii, xvii lksvaku, 15,25,30 llakkuvan, 61, 185, 201 llankai, 159 llavan, 223

122130, 141149, 172, 174, 183, 185, 199, 200, 218, 225, 240

131133, 151159, 176 177, 186189, 201, 202, 227228,

136139, 161170, 180, 182 191196, 205216, 233, 239

266

INDEKS

Ilavanan, 223 Imayam, 181

Indological Tauninensia, 178 fndnafat, 61, 188 189, 206, 227 Indrajit (Indrajat), 12, 16, 63, 123, 128, 140, 194, 195, 196, 197, 206, 227, 239, 244 Indrajit (Intiracitu). 154, 157, 159, 175, 183, 184, 185, 186, 181, 188, 190, 191, 192, 193

Jasudasan C, 3, 23, 27, 69, 138 Jesudasan H, 3, 27 JMBRAS, xii Journal of the Oriental Research, xi JR.4S, xiii, xvii, 27 JSBAAS, xiii Juynboll, xiii
Kabandha, 15, 16, 80, 96 Kaikasi, 2 3, 8, 9, 21, 243 Kaikeyi, 3031,37,39 40, 58, 60,

Indrajit, Patala Maharaysn, 23 23 25

Indrapavanam, 64, 71, 80, 239 Indrapuri Negana, 56, 8, 18, 20, lndnapuni, 228

61,6567,72 Kakutstha, 30
Kala Sakti, 163, 172

Intiracittu, 159

Kala Sehani Bunting, 51


Kalaikkotturnunivar, 31 Karnavalli, Kamban, xiii, 3, 42, 158, 185, 235, 60, 101 Kambararnayanam, xiii, xv, xviii Kamus Dewan, 32

Intiran, 47, 196, 203

Inymphaea odorata, 43
Inarnacamippillai, S.R., 43

Inaman, 47, 80 61, 66, 76, 145,


159, 185, 202, 223 Iramayanam, Ottakkuttar Iyarriya Uttana Kandam, xviii Iramayanam, Ramayena ciptaan Valmiki dalam bentuk prosa yang ringkas dalam bahasa Tami), 57 Inaniyan, 159 lnavanan, 17, 159, 185, 202 tnukka Inaccatan, 47

Kamus Urnum Bahasa Indonesia, Kanda, I


Kankai, 206 9, 32

Kantaruvar, 224 Kanna, 118


Kartaviniys Ancounan, 18

Kartavirya Arjuna, 18

Isfahabaga, 228, 233


istana Janaka, 37 istana Mithila (Mitilai), 125 istana Vibbisana, 127

Kartaviryajuna, 16 17, 28 29 Kanutan, 185 Katagina Punwa, 130

lsvana, 54

Kataviryarjuna (Kartaviryarccunan), 18 Katcippatalam, 4 Kathasanitsagara, 234 Kati Bucara, 28 Katibihana, 106107,114

Jagini, 4, 35, 41 Jams, 86, 233, 238

Jamah Menteni, 227

Jarnamenteni (Jamumenteni), 165 Jambavan (Campavan), 120 121, 125, 126, 137, 146, 149, 160, 171, 183, 187, 193, 194, 203, 224 Jambumali, 123 Jambuwana, 167 Jamumanteni, 19 Jandana, 168, 181 Jatayu (Catayuh 60, 64, 72, 75, 78, 79, 91, 93, 95, 96, 121, 126, 136 Jawakarma, 245 Jays Sings, 147, 150 Jayantan, 41,42

kaum Nisada, 58 Kausalya, 3031,3940,58 Kaviccakkaravartti Kamban Iyarriya Iramayanam, xiii, xvi, xviii
Kekawan Ramayana, 172 Kekaya, 59, 61 Kekayan, 224 Kemala Dewi, 191

Kerajaan Ayodhya, 201 Kenajaan Gandarva, 222, 231 Kesanin, 49 Khana (Karan), 73, 77, 86, 8889
Khara-Dusana, 96 Khasa, 240

Jesudan H., 69, 138

267

HIKAYAT SERI RAMA

Khasaritsagara, 231 Kikewi Dewi. 30, 210, 218, 225, 227 229, 233 Kikukan, 64, 68, 239 Kinkanas, 123 Kiskindha (Kitkintai), 102, 124, 155,

Kiskindha, 17, 47, 50, 98, 99, 100 101,103104,119120,134 Kisubnisu, 95 Kisyubenisyu, 20, 26 K!tkinta Kandam, 4 Komala Dewl, 191 192, 191 Komuki, 138 Konnai Vanam, 9 konsep devaraja, 69, 83 Korku, 46 kota Amaravati, 13

161, 201, 205, 223, 205

Kramerg, J.H., 38 Knitayuga, 1, 2

Kucan, 223
2122

Kukan, 68, 205


Kumbakarna, 245

Kumbahkarna, 2,67,9, 19.

156, 156158, 163164, 166, 171 177, 180188, 191 192, 193194, 196197, 198, 199, 200205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 217, 220221, 224 225, 227 228, 230, 232, 240, 246 Laksmana, Langka, 153 Langkapuni (Lanka), 33, 64 Langkapuni, 14, 18 19, 130131. 133135, 137, 141, 143, 147, 149150, 152153, 168, 190, 210, 221 Langurkatakina, 48 Lanka (llankai), 77, 79, 126, 145 Lanka, 12 17, 20, 41, 75, 79, 94, 121122, 124, 127128, 135 137. 138, 144146, 154156. 158, 161, 170, 177, 184, 187, 190, 195, 200, 203204, 210, 216, 218, 227, 239, 241 laut Kulzum, 133, 141 Laut Merah, 141 Lautan Susu, 157, 175
Lava, 221 224, 230231 Lavana, 221, 223, 224, 231

Kumbha (Kumpanl, 184, 185

Kumbhakarna (Kumbakarna), 154, 158159, 165, 167, 116117, 178, 183, 193 194, 243 Kumbhakarna (Kumpakarunan), 162, 245 Kumbhakarna, 3 Kumbhinasm, 221 Kunipakarunan. 159 kundalin, 109 Kunjana, 49
Kusa, 221 224.230231

Iinga, 16, 17 Livo de Seits, lipsala, 213 lung has!, 33, 34


Maccakarppan, 180 181

Macdonell, A.A., xi Madhata, 16 Madhu, 16, 221 Madhura, 221, 223, 224 Madras, 3 Maha Purusya, 21 215, 238, 232, 234

Kusavati, 222
Kusta Kustalam, 64 Kutama, 48 Lagurkatagina. 105, 108, 111, 118, 129, 131, 133134, 142 165

Mahabali, 26 Mahabhanata, 95, 118119, 111, Mahabisnu (Dews Visnu), 86, 105,
107, 117, 129,130 Mahadora, 183

Lakaamana, 31 32. 34, 36 37,

Mahamati, 16

40, 44, 51, 161 162, 163, 201, 246 Laksmana (llakkuvan), 61, 77, 101. 124, 160

Mahaparsva, 26, 185, 198 Maharaja Bisnu, 165 Maharaksa, 184185

Maharaja Sugniva, 131, 134

Laksmana (Lakeamana), 5859,

61 62, 66, 68 69, 11 71, 7985, 87 92, 94 95, 9899, 100, 101115, 120, 124125, 129, 131 134, 136, 145, 153,

Maharesi Agastya, 59. 69, 199, 216 Maharesi Anggssa Dews. 63, 67 Maharesi Astana, 51
Maharesi Bagawan Ramasa, 18 201, 205

Maharesi Bhanadvaja, 5859, 68, 268

IN DEKS

Mahanesi Burung Jenijit, 52


Mahanesi Gautama, 35, so Maharesi Jenijit, 53 Mahanesi Kala, 33, 3536, 41 42, 44, 225 226 Maharesi Kali, 210, 218, 226227, 230, 232, 240 Mahanesi Kipsbana, 131 Mahanesi Kisyubenisyu, 19, 25 Mahanesi Matanga, 99, 102. 112, 114 Mahanesi Purosta, 39, 62, 63 Mahanesi Sahagentala, 147 Mahanesi Sanabanga, 59 Maharesi Sutiksana, 59, 67 Maharesi Valmiki, 58, 61, 220, 222, 223224, 230231,240 Maharesi Vasistha, 202, 206, 223 Mahanesi Visvamitra, 34, 43, 240 Maharesi Wirata Sakti, 64, 69 Mahanesi, 5, 7, 18, 30, 32, 220, 221 Mahinavana Canitra, 179 Mahinavananpala, 119 Mahodara (Makotanan), 185 186, 188, 198, 203 Maiyarab, 182 Makanakkannan, 185 Makotanan, 203 Mali, 1, 3, 12 13, 243 Maliwan, 211 Malyavan (Maliyavan), 160, 156, 173, 208, 211, 243

77 78, 90 91, 94 Marican Vataippatalam (Araniya

Kandam), 4
Mark Sainsbury, 82 Mantanja, 8182,90 Manukantara (Marukantanarn),
145146, 152

Manutta (Manuttan), 15, 18, 185 Matali, 199, 203 Matunai, 223 Maxwell WE., xii, xiii, xv, xvii Maya, 203 Mayan, 203 Mayavi, 99, 102, 112 Mayiliravanan Katai, 178 183,

239

Mayiliravanan. 179182 mazhab Vaisnava, 69 MBRAS, xiii Meghanada, 11, 16 Menteni Syaksya, 6, 19 Mertuala Dewi, 8 Mithila, 34, 36 Mohanastna, 202203 Mohd. Taib Osman, xii, 38, 92 Mokam, 202 mrtasamjivani, 183, 194 MSRI, xiii Mulabala, 198, 202203, 211 240 Mulapalam, 202 Mulia Rays, 95 Muvar-ula, 3

212, 215, 240 Mulamatani, 206, 207, 211, 212,

Malyavan Sumali, 2
Malyavan, 3, 12, 13, 14 Marnbang Bongsu, xv Mandavai, 36 Mandodani, 11, 12, 199, 203 Mandudaki, 211, 218 Mandudani Tinuan, 244, 246 Mandudani, 19 20, 24 25, 32, 33 37, 39 41, 62, 68, 72, 246 Mandupuna Negara (Mandurapuni Negara), 8, 19, 32, 33, 37, 44, 63, Mandupuni Negara, 190 Mandunapuni Negara, 228, 233 Manimekalai, 137 138, 143 Manthara (Mantanai), 57, 60 61, 6566,72 Mantotani, 203 Manu, 30, 206 Mapakkan, 185 Manica (Manican), 34, 7375,
6568,72

Nabi Adam a.s., 11, 23, 30,38, 64, 69, 93, 133, 142, 163, 165, 239, 246 Naga, 3, 10 Nala (Nalan), 145, 146 Nala Venba, 43 Nalakuvara (Nalakuvaran), 16, 18, Nalan, 43 Nalayirattiwiya Pirabantam, 69 Nanacampantarm, 27 Nandi, 14, 17,25,26 Nandignarna (Nantikkirarnarn), 62, 59, 205 Naracimman, 159 Narantaka (Nanantakan), 12, 183, 185

24, 25, 78, 93

269

HIKAYAT SERI RAMA Nanasimba, 159, 170 Narasimhachar, D.L., 108, 109, 232 Patala Maharayan, 12, 166 169, 178179, 180,182,239 patala, 1314,26,36,47, 113 Patalakanda, 108, 232

Naruna, 6, 8 Negara Isfahaboga, 32 Negana Kekaya (negana), 37


Negana Kocalam, 60 Negara Kosala, 30 31, 57, 222, 223 Negara Mithila, 15, 33 Nikambali, 191 Nikumbha (Nikumpan), 184, 185 Nikumbhila, 187, 196 Nikumbili, 191, 196 Nikurnpilai, 187, 196

Patih Jambuwana, 130


Paumacaniya, 86, 233

payasa, 31 Pengubahsuaian (insur-unsur Metos India di Dalam Kesusaste~ raan Me/a vu Tradisional dengan Merujuk Khas kepada SeJarah

Me/ayu dan Hikayat Hang Tush, 69


Penzer, N.M. 231 Perdanawarna, 206, 211 Peniya-Accan Pillai, 3 Perjanggisuna, 82

Nila (Nilan), 161, 156151, 183,


186, 195

Nila tJtama, 12, 244


NiIa, 120, 141, 150

Permaisuni Kaikeyi, 57, 201


Pertiwi Dewi, 12, 244 Petala Maharayan, 244 Pinakalatan, 159 Piraman, 38, 158, 161, 186, 203, 224 Pinamattiram, 186, 203 Poerwadanminta WJ.S., 9, 32, 62 pokok Mara, 102 Pnahalada, 159, 110 Prahasta, 1314,157 Pnaheti, 2, 243 Pnarnati, 155 Prambanam, 111 Proceedings of the First International Conference of Tamil Studies, xv

Nilabuta, 130 Nisgada, 68

Nilamekan, 180 Nivata-kavaca, 15 Nula, 147, 150 nymphaea a/ba, 43

nymphaea amp/a, 43 nymphaea odorata, 43 nymphaea tatragona, 43 nymphaea tuberosa, 43 nymphaea, 43


Ottakkuttan, xviii, 3, 27, 235 Overbeck, K., xii, xiii

Padma Purana, 232, 234


Padmapurana, 108, 109, 111

Pa/a Kandam, .4yottiya Kandam, ,4raniya Kandam, Kitkinta Kandam, Cuntara Kandam, xviii
Pa/a Kandam, xiv, 47 Palacuppinamanian C., 3

Pukaikkannan, 185

Palaniappan p., 69 Pampa, 80

Panasa, 155 Pancatantra, xi Pancavati, 60,62,71 73,76 Panamesvani, 54 Parasurama (Panacunarnan), 37, 77

Paratan, 60, 224 Parattuvaca Munivar, 61


Panattuvacar, 205 Parvati, 4748 pata, 151 patala ilankai, 180

Pulastya, 13, 16 18, 20, 243 Pulau Manipallavarn, 138 Pulau Manukantana, 152 Puliyur Kecikan, 137 Purana, 2621, 119, 238 Purananuru, 112 Purba Its, 69 Purba, 64 Purwagandi, 64, 69 Purwasekali, 163, 172 Puspaka Vimana, 14 puspaka, 17, 75, 157, 186, 194, 201, 204 Puteni Minunam Dewi, 210 Puteri Raksagandi, 21 putpaka vimanam, 204 putresthih yaga (puttirakamayakam), 31

270

INDEKS putresthih, 30 Ramopakhayana, 111

Raffles Malay Manuscript, 27 Raffles, 135 Raghavan V., xi, 50, 18, 111172, Raghu, 30
214215, 231 232 Rahu, 49 Raja Bayu Bata, 51, 53 Raja Bayu, 53 Raja Canakan, 60 Raja Dasaratha, 31 32, 34, 36, 39, 51, 58, 60, 61, 61, 201, 205, 217, 222 Raja DatIkawaca, 21 Raja Janaka, 31, 33, 43, 78, 125, 185, 240 Raja Kekaya, 222, 224 Raja Kekayan, 60 Raja Mandhata, 26, 21 Raja Manik, 168, 181 Raja Syah Kobad, xv Raja Tayanatan, 60 Rajadharma, 215 Rajagopalaccani, 51 Rajoo R., vii Raksagandi, 57, 21, 244, 245 246 raksasa Akampana, 73 raksasa Ayomukhi, 75 raksasa Manica, 14 Raksasa, 243 Rama (lnaman), 32, 3436, 38 40, 42, 46, 49 50, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 54, 64, 66, 61, 69, 12, 76, 77 78, 8081, 8384, 85, 8689, 9596, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109110, 111120, 122123 125, 128129, 146, 159, 202, 246 Ramakatha, 213 Ramakien, xv, xvi, 182 Rarnakirti, xv

Ravana (Inavanan), 1, 3, 512,


1418, 2026, 33, 3841, 64, 68, 71, 1382, 8891, 95, 91, 99, 103, 106, 112, 121, 123, 122, 126121, 128, 130, 132, 136,
138, 139140, 141, 144, 145,

148, 149, 154159, 111, 182, 185 186, 188 192, 195, 197 198, 202, 203, 206210, 212 213, 216, 225, 229, 238, 239 240, 244, 246 nisyi, 3 Rksabila, 121 Rksarajas, 46, 48, 53 55 Roorda PR van Eysinga, xii, xiii Royal Asiatic Society, 27

Royal Netherlands Academy. 38 Rsyasninga, 31


Ruma, 98, 101 Sabani, 76, 96

Sagasadana, 162 Sahai S., 229


sala, 99 Salantaka, 2, 243 Sambara, 57, 60

Sambuka, 86, 221, 224, 231 Samburana, 129130,134


samdhani, 183, 194, 199, 212 samjivakarna, 157, 175, 212 Sarnpati (Campati), 121, 126, 136, 155, 159 Sarnudra, 144 Sang Pendana, 51, 55, 104 Sankalia HD., 46 Sankam, 42 Santanakas, 223, 225 Sarabanga, 59, 61, 61 Sararna, 156, 173 Sarana (Caranan), 155, 160. 172, 240 Sanaswati (Dewi Ucapan), 7 Sara wak Museum Journal, xii Sarayu, 225 Satnughna, 31 32, 36 31, 40, 44, 221, 223, 224225, 231 233, 241, 246 Sattiyalokam, 9

Ramayana Dalam Kebudayaan Melayu, xii, 38 Ramayana in Laos, 229 Ramayana Myth or Reality, 46

Ramayana versi Jaina, 234 Ramayana, xi, xii, xv, 1, 38, 44, 69, 98, 101, 144, 145, 154, 158, 183, 185, 198, 220, 235 Rarnbha, 16, 24, 93

Saudari Dewi, 228 Savara, 46


Savarnyakarani, 199, 212 segandamala, 53

271

HIKAVAT SEAl RAMA

Sejarah Melayu, 69 Sernandanisina, 80 Sendani Dewi, 228 Sen Anggada, 188 189, 193 Shatiparvan, 215 Shellabean W.G, xii, xiii, xiv, xvii, 48, 51, 53, 6368 Simhika (Ankaratanai), 122, 126, 131 Simsapa (Cimcapa), 127 Singanavelu S., vii, xii, xvi, 4,5,41, 69, 86, 178, 179, 182 Singanavelu, A, 69 Sinancak, 5, 27 Sinavati, 223 Sita (Citai), 61, 76, 77 Sita Dewi, 12, 20, 34, 58 59, 6569, 7174, 78, 81, 8385, 87 88, 90, 92, 95, 97, 99, 104 105, 120121, 122124, 126
127, 129130, 132133, 135 136, 138139, 142147, 190,

225, 246 Siti, 190

Skanda-Purana, 50 Somadeva, 231 Sothirachagan, vii Sri Angada, 107

nil, 60, 62 Sungai Nada, 64 Sungai Narmada, 16, 17,28 Sungai Sanayu, 58, 223, 231, 234 Sungai Vamunai, 61 Suniti Kuman Chatterji, 46 Suparhva, 121 Suparna, 10 Suparsva, 184 Sunagarma, 245 Suranala, 147, 150 Sunapandaki, 80 81, 86, 87, 88, 89, 96, 240, 245 Sunasa (Curacai), 122, 126, 137 Suriyahasa, 86 Surpanakha (Curppanakai), 76 Surpanakha Patalam (Araniya Kandam), 4 Sunpanakha, (Sunapandaki), 2 4, 68, 15, 18 19, 21 22, 73, 74, 77, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 240, 243, 245 Susena, 157, 175, 199, 212 suvarnakarani, 183, 194 Svayamprabha (Cuyampirapai), 121, 125, 135 Sweeney P.L. Amin, 53, 135, 213 Tabalawi, 226227, 228, 230 233, 246 Tacakkinivan, 3 Taki, 81,82 Taman Asoka (Acokam), 75, 79, 94, 122, 123124, 127128, 138 140, 156, 187 laman Nandana, I lamayanti, 43 lamban Banjaran Sari, 52-53

Sri Kambaramayanam, xviii Srimad Bagavatam, asura, 26

Sri Rama, 104, 246 Sri, 117

Srshtikanda, 111 Snutikirti, 36 Subahu, 34 Subnamaniya Pillai, xiv sudra, 224 Sugniga (Cukkirivan), 185, 124 Sugniva (Sugniwa), 41, 46, 48, 129, 155158, 160161, 164, 167, 171, 173, 176171, 184, 186, 187, 190, 195, 198, 200, 205, 223 Suka, 155, 160, 240

Tamil llakkiya Caritattil Kaviya Kalam, 3

Sukasarana, 162163,112,240

Tamil Ilakkiya Varalaru, 3 Tam/I Lexicon, 2, 9, 38, 43, 52, 197 lana (Tanai}, 18,100,103104,115, 118, 120, 125, 134

Sukesa, 2, 3, 12, 243 Suli Nagini, 35, 41 Surnali, 23, 8, 12 14, 206, 211, 243 Sumaliwan, 206, 211

Tankandanu, 226
tarkasnya, 146, 152 taruppai, 145 lasik Pampa, 76 Tataka, 34, 41 Tattvasamgraharamayana, 215 Tattyasamgraha Ramayana, 54

Surnitra, 3031, 3940


Sunga Ganga, 58, 59, 67, 68, 200, 220 Sungai Godavani (Sungai Kotava-

Tayanatan, 30, 60, 205 Teuku Iskandar, 32

272

INDEKS Tevantakan, 185 Tevanam, 21, 239 Urtedu Pats/am, 4 Unumilai, 36

The Benggali Ramayanas, 229 The Golden Khersonese, 83 The Greater Ramayana, 50 The Indianized States of Southeast Asia, 83 The Ocean of Story, 231 The Rams Saga in Malaysia, Its Origin and Development, xi, xiv,
xviii, 4 The Ramayana and the Malay Shadow-Play, 53 The Ramayana in Greater India, xi, xvi The Ramayana in Laos, 213 The Ramsyana of Valmiki, viii, xvii

Usirabija, 15
Uttara Kanda (Utters Kandam), 1, 4, 20, 26, 29, 46, 53 Uttara Kandam, xviii, 235 V. Raghavan, iii, xii, xvi,111 V.M. Gopalakirushnamaccaniyar, xiv, xviii Vacittan, 206 Vaisravana (Kubera), 4 Vaisravana, 2, 8, 9, 13, 14. 16, 11, 201, 243 Vaiyapuri S., Pillai, 3 Vajradamstra, 157 Vali (raja Bali), 41 Vali Vataippatalam, 4 Vali, 11, 18, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 101, 110,111, 112, 113, 114, 115, 116, 134, 161

The lattavasamgrahanamayana, 215 Theatre of the Hindus, 92 Thilagawathi, vii Thomas, E.J., 41 Tiki, 90 lilawi, 226 limti, 181 Tirumakal, 205 Tirumal, 38, 159, 185, 202, 224, 204 lirumurai, 21 Tivatilakai, 138 Triculam, 197 Trijata (Tinicatai), 121, 185 Tnijata, 122, 139, 157, 115, 186, 194 Tnikaya, 188

The Ramsyana, Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus, 46 The Society of the Ramayana, xi, 1

Valmi, 51 Valrniki, xi, xii, 54, 98, 154, 198,


220, 221 van Roonda Eysinga, xiv, xvii, 5, 20 Vanara (Kiskindha), 118 Vanara (Lagurkatagina), 119 Vanana, 14, 46, 47, 48, 75, 76, 94, 112, 120, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 141, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 167, 170, 171, 172, 174, 115, 119, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 210, 219, 223, 225 Vananam, 41, 202 Varanasi, 50 Varuna, 16 Vasistha, 218 Vedati (Vetavati), 5, 18, 24, 25 Vella Walter E, 83 Venkataramaccettiyar S., xviii Venugopalaccaniyar, 27 Vibhisana (Sibisana), 6, 64, 132 Vibhisana (Vitanan), 2 3, 8 9, 1921, 2222, 122123, 121, 140, 144145, 150, 154151, 159160, 162163, 166167, 169110, 171113, 111, 179 180, 184, 191, 193-195. 196,

Tnikuta, 13

Trisinas (Tinicina), 73, 71, 183, 185, 192 trisula, 191 Trisulsm, 192, 197 Tuan Puteni Siti Cendana, 52 Tugangga, 169, 180 Tuganggah, 168 Tukikaya, 12

Tuminaksa, 185
Tunisirah, 12 Li. Ve. Caminataiyar, 112 Unmila, 36

Unpoti Pacunkutaiyar, 112

273

HIKAVAT SERI RAMA 198199, 200, 202203, 205, 218, 227228, 233, 243, 245 Vicuvarnittinan, 34 Vidyujjihva, 7, 15, 18, 22, 155, 172 Vidyutkesa, 2, 243 Vimala Suni, 86 vinai, 17,27 Vinadha (Vinatan), 59, 62, 69 Vinupaksa, 198 Visakanma, 145 Visalakarani, 199 visalya, 157, 175 Visalyakanani, 183, 194, 195, 212 Visnu (Dewa Visnu), 136 Visnavas (Viccinavacu), 23, 89, 1314,21,76,243 Visvakanrna (levataccan), 12, 13 Visvamitra (Vicuvamittinan), 31, 43, 125
207208, 210212, 215216,

Wijaya, 129 Wilkinson R.J., 53, 54 Wilson RH., 92 Wimutasana, 189 Winstedt R.O., xii, xiii, xvii, 4 21, 241 Winternitz, M., xi, 1 Wirata Sakti, 69 Wisalyawini, 190, 194

5,

Vaksya, 3 Vama, 2, 15 yogi, 92, 93 Vogisvana, 172 Vuga, 2 Vutta Kanda dan Uttara Kanda, xiii Vutta Kandam, xiv, xviii zaman Bakti, 27 zaman Kritayuga, 1 Ziegenbalg B., 23 Zieseniss A., xi, xiv, xvii. 4, 62, 65, 86,91, 108, 109, 113 Zieseniss Z., 23

Vitanan, 145, 159, 202


Wahi Long, xiii, xvii Wedam, 64, 69, 239 Wheatley, Paul, 83

274