Anda di halaman 1dari 129

~1a1am

19LR

Tiial

Bft~ft~ft
Ta
MUSTAFA HJ. DAUD

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2000

Cetakan Pertama 1996 Cetakan Kedua 2000 C Mustafa bin Hj. Daud 1996 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi. dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan care apa jua sama ada secara elekironik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis danpada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakiuk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Mustafa Hj. Daud Bahasa dalam tamadun Islam I Mustafa bin Hj. Daud, Bibliografi: hIm. 117118 Mengandungi indeks ISBN 983-62-4950-8 1. Language and languages. 2. Civilization, Islamic. I. Judul. 410

Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS AmpanglHulu Kelang Selangor Darul Ehsan

KANDUNGAN
PENDAHULUAN BAB 1: PENGENALAN BAHASA 1.1 Definisi vii 1 1

1.2 Aspek Bahasa 1.3 Asal Usul Bahasa 1.4 Pengelompokan Bahasa
BAB 2: FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

4 13 17
25

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Media Penyebaran Dakwah Islamiah Media Pendidikan Media Ilmu Pengetahuan Media Politik Media Perdagangan Media Sosial

26 27 29 32 34 39
46 46

BAB 3: SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB 3.1 Sumbangan Umum

3.2 Sumbangan Khusus


BAB 4: SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA 4.1 Sumbangan Umum
V

51
60 61

KANDUNGAN

4.2 Sumbangan terhadap Lingua Franca 4.3 Sumbangan terhadap Bahasa Afrika 4.4 Sumbangan terhadap Bahasa Eropah 4.5 Sumbangan terhadap Bahasa Asia
BAB 5: SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

64 66 76 80 88 88 95 102 103

5.1 Pengenalan 5.2 Sumbangan terhadap Bahasa India 5.3 Sumbangan terhadap Bahasa Turki 5.4 Sumbangan terhadap Bahasa Eropah

BAB 6: SUMBANGAN BAHASA PARSI DAN TURK! TERHADAP BAHASA MELAYU 106

6.1 Bahasa Parsi 6.2 Bahasa Turki


BAB 7: KESIMPULAN LAMPIRAN A BIBLIOGRAFI INDEKS

106 108 111 115 117 119

Vi

PENDAHULUAN
Bahasa merupakan keperluan asas utama dan terawal manusia. Keperluannya melebihi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dianggap sebagai keperluan asas pertama dan terpenting. Ini disebabkan ketiga-tiga keperluan itu tidak dapat disempurnakan oleh seseorang secara individu kecuali dengan bantuan dan pertolongan atau kerjasama individu lain. Justeru itu seseorang itu perlu berkomunikasi dengan individu yang lain untuk menyempurnakan keperluan hidup mereka melalui alat komunikasi yang terawal, iaitu bahasa. Melalui bahasalah baharu seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain. mi bererti bahasa lebih penting, utama dan terawal keperluannya dalam kehidupan manusia. Bahasa juga merupakan anugerah Allah s.w.t. yang terawal dan paling berharga dalam kehidupan manusia yang dilantik sebagai khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi mi untuk beribadat kepada-Nya dan merealisasikan kudrat dan iradat-Nya. Manusia berkewajipan menegakkan institusi kekeluargaan, kejiranan, masyarakat, pendidikan, kebudayaan, kenegaraan dan sebagainya lagi yang semuanya hanya dapat dilaksanakan secara kolektif, bantu-membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Penguasaan bahasa yang baik merupakan modal yang amat berharga bagi membantu seseorang itu mencapai kejayaan dalam bidang apa sekalipun. Contohnya peniaga
Vii

PENDAHULUAN

yang baik bahasanya mudah memasarkan barangannya walaupun mungkin mutunya rendah. Sedangkan peniaga yang mempunyai barangan yang mutu tinggi tetapi tidak mempunyai bahasa yang baik sukar untuk memasarkan barangan ubatan dan sebagainya. Malah sejarah mencatatkan bahawa dalam ibadat juga bahasa merupakan keperluan yang terawal dan utama. Masyarakat purba dan primitif sentiasa memerlukan bahasa untuk melakukan pemujaan terhadap tuhan yang mereka percayai. Wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada Adam a.s. juga disampaikan melalui bahasa. Pendek kata tidak ada satu bidang dalam kehidupan manusia di sepanjang sejarah tamadun manusia sejak Adam a.s. hingga ke han kiamat nanti terlepas daripada keperluan bahasa. Menyedari hakikat inilah maka penulis cuba untuk mengetengahkan kepentingan bahasa dan peranannya dalam sejarah perkembanganTamadun Islam. Penulisan mi bersifat umum dan menyeluruh dan tidak mendalam dan terperinci. Demikian juga halnya dengan contoh yang dikemukakan. Kebanyakannya bersifat umum dan tidak terperinci. Akhir sekali, penulis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya Puan Wan Sakinah bt. Wan Abrahim yang telah berusaha dengan gigih dan sabar sekali sehingga buku mi dapat diterbitkan. Dr. Mustafa bin Haji Daud Sekolah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia
1995

Viii

BAB1 PENGENALAN BAHASA


1.1

Definisi

Pelbagai definisi bahasa telah diberikan oleh pelbagai golongan sarjana daripada pelbagai disiplin ilmu, tetapi definisi yang diberikan oleh sarjana linguistik atau pengkaji bahasa lebih tepat dan diutamakan di sini. Yunus Mans dalam Kamus Fajar rnendefmisikan bahasa sebagai tutur kata, pertuturan, bunyi yang dituturkan oleh manusia menjadi perkataan, rangkai kata, ayat, apa-apa yang tertulis, adab dan budi pekerti) Definisi yang diberikan oleh Yunus Mans nampaknya menekankan tiga unsur utama, iaitu pertuturan yang terangkum di dalamnya bunyi, perkataan dan ayat, manuskrip atau bahan bertulis dan adab atau sopan santun. A.S. Hornby dan E.C. Parnwell dalarn The Progressive English Dictionary pula mendefinisikan bahasa sebagai perkataan dan penggunaannya yang diwujudkan oleh sesuatu bangsa dan digunakanoleh negara tersebut. Dengan perkataan lain bahasa ialah cara penggunaan perkataan yang ditentukan oleh penutur atau bangsa atau negara tersebut.2 Secara kasar definisi mi membataskan definisi bahasa
1 2 Yunus Mans 1984. Kamus Fajar, Petaling Jaya: Fajar Bakti, him. 39. A.S. Hornby dan E.C. Parnweii 1972. The Progressive E,zglish Dictionary. London: Oxford University Press, him. 154.

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

kepada perkataan dan penggunaannya sahaja. Namun demikian definisi mi ada kekuatan tersendiri, iaitu perkataan atau pertuturan itu hanya diterima sebagai bahasa jika dituturkan dan difahami oleh sesuatu bangsa atau negara yang menggunakannya. Kaca mata bangsa itulah yang menentukan erti sesuatu bahasa. Kamusbahasa Arab yang termasyhur iaitu al-Munjidmendefinisikan bahasa (al-lughat) sebagai perkataan yang difahami antara manusia dalam sesuatu kaum atau sesuatu golongan.3 Definisi yang diberikan oleh kamus bahasa Arab tersebut nampaknya tidak banyak bezanya dengan definisi yang diberikan oleh kamus bahasa Inggeris yang terdahulu. Dalam kamus Arab mi aspek yang ditekankan ialah percakapan, penuturan dan pendengaran. Percakapan itu hanya diterima sebagai bahasa jika difahami oleh pendengar dan penuturnya. Thomas Pyles dan John Algeo pula mendelinisikan bahasa sebagai satu sistem isyarat dan percakapan umum yang merupakan media komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak mungkin dapat berinteraksi, berkomunikasi dan hidup bersama-sama dalam sebuah masyarakat.4 Dua pakar linguistik tersebut memberikan definisi yang lebih kukuh kerana menekankan pertuturan, perkataan dan ayat yang mempunyai sistem tersendiri. Dengan sistem itulah bahasa boleh menjadi isyarat atau lambang yang membawa makna yang difahami oleh penutur dan pcndengarnya di sesuatu tempat dan dalam sesuatu golongan. Teuku Iskandar yang menulis kamus terpenting berbahasa Melayu, iaitu Kamus Deaan pula mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang, sistem bunyi dan sistem suara yang menjadi alat perhubungan antara ahli dalam sesuatu kelompok manusia. Kamus mi juga menekankan tiga unsur utama dalam bahasa sebagai tambahan, iaitu percakapan yang baik, tingkah
3 Al-Munjid 1960. Beirut: Matbacat al-Kathulukiyyat, him. 726. 4 Thomas Pyles dan John Algeo 1982. The Origins and Development of The English Language. London: Harcourt

Brace Jovanovich Pubiishers, him. 3.

PENGENALAN BAHASA

laku yang baik dan sopan santun.5 Setakat mi Teuku Iskandar telah memberikan definisi yang terbaik dan menyeluruh yang merangkumkan semua definisi yang pernah diberikan oleh sarjana linguistik. Beliau berjaya mengambil kira semua unsur yang ada dan yang berkaitan dengan bahasa. Dua bahagian utama yang diambil kira; pertama, sistem lambang, sistem bunyi dan sistem suara, kedua, budi bahasa, sopan santun dan akhlak yang mulia. Kesimpulan: Bahasa boleh didefinisikan sebagai sistem lambang, sistem bunyi dan sistem suara yang melahirkan budi bahasa, sopan santun dan akhlak yang mulia. Bahasa ialah satu sistem lambang bunyi yang arbitrari yang dihasilkan oleh anggota ujaran manusia, yang digunakan oleh sebuah masyarakat untuk berinteraksi. Inilahjuga definisi yang diperjuangkan oleh Islam seperti yang terkandung dalarn ayat.

z:~j~ ~

~~t:~) ~J
~
Terjemahannya: Tidakkah engkau inc/that (wahai Muhammad,) bagaitnana Al/a/i mengeniukakan sani perbandingan, iaitu: kalimah yang balk ada/a/i sebagai sebatang pohon yang balk, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke /angit. a mengeluarkan buahnyapada tiap-tiap inasa dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya inereka beringat dan inendapatpelajaran. (Surah Ibra/zin, 14: 2425) 5 Teuku Iskandar 1970. Ka~nus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, him. 58.

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Profesor Dr. Hamka ketika mentafsirkan ayat mi telah mengaitkannya dengan bahasa dan kesusasteraan. Kitab suci al-Quran menganjurkan agar manusia yang dianugerahi dengan keupayaan berbahasa menggunakannya berdasarkan ketentuan akidah, syara dan akhlak yang bersumberkan a!Quran dan al-Sunnah. Bahasa seharusnya dipergunakan untuk meningkatkankeimanan, ketakwaan dan arnal salih. Bahasa yang dapat mencapai matlamat itu tadi diibaratkan sebagai tanah yang subur dan benih yang baik. Apabila ditanam menumbuhkan pohon yang rendang dan buah yang ranum, memben manfaat dan kebaikan kepada manusia dan haiwan. Sebagai tempat berteduh dan berlindung ketika panas dan menghilangkan lapar dan dahaga dengan buah yang ranum dan manis.6 Dalam erti kata yang lain budi bahasa dan sopan santun yang bertitik tolak daripada keimanan, ketakwaan dan ama! salih memberi keamanan dan kesejahteraan kepadakehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Inilah konsep bahasa yang diperjuangkan oleh Islam. 1.2 Aspek Bahasa Bahasa mengandungi beberapa aspek terpenting iaitu: 1.2.1 Bunyi dan Suara Bunyi dan suara merupakan dua aSpek yang paling asas dan utama dalam bahasa. Manusia dan haiwan samasama menge!uarkan bunyi dan suara yang arnat terhad, ringkas dan sedikit untuk berkomunikasi sesama mereka sebagai isyarat selamat atau bahaya dan sebagainya. Setiap satunya mengandungi isyarat, bergantung kepada cepat, lewat, nyaring, per!ahan, desas, dengkur dan sebagainya.7
6 7 Profesor Dr. Hamka 1983. Tafsir al-A :liar. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas. Juz. 13, 14, 15~ 16 dan 17, him. i3842. Maruli H. Panggabean, (ed.) 1991. Bahasa, Pengaruh dan Peranannya, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, him. xviii. 4

PENGENALAN BAHASA

1.2.2 Isyarat dan Tanda Aspek lain yang terdapat da!am bahasa ia!ah isyarat dan tanda. Setiap isyarat dan tanda yang dike!uarkan oleh manusia itu mempunyai makna yang tersendiri. Contohnya tanda (!) awas. Isyarat mi memberi peringatan serta-merta agar pembacanya berwaspada terhadap sesuatu yang merbahaya. Wa!aupun ringkas dan padat tetapi mendapat perhatian yang serius kerana setiap manusia mengutamakan keselamatan dirinya ~8 1.2.3 Perkataan Perkataan atau kalimah juga merupakan unsur bahasa yang asas dan terkecil. Perkataan ada!ah satu simbo!, sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain sama ada dilafazkan atau ditulis di atas kertas. Bahasa yang terdiri daripada perkataan merupakan saw sistem yang boleh diluahkan melalui pelbagai cara sama ada di atas kertas atau isyarat tangan, dengan warna lampu, pergerakan benda, alat elektronik atau sebagainya.9 Ada sesetengah perkataan mempunyai erti yang berbeza, terutama perkataan yang berbentuk istilah. Contohnya perkataan demokrasi, penduduk di negara kornunis mernpunyai kefahaman yang berbeza terhadap perkataan mi daripada penduduk di negara demokrasi. Perkataan liberal difahamkan sebagaifaham politik kin di negarakomunis, sedangkan di Malaysia perkataan itu difahamkan sebagai faham politik kanan. Perbezaan makna sesuatu perkataan itu banyak mempengaruhi suasana perbincangan. Ketegangan boleh tercetus jika penutur dan pendengar berlainan pegangan fahaman politik, sebaliknya menimbulkan suasana yang harmoni dan damai jika penutur dan pendengarnya mempunyai kefahaman yang sama.
8 9 Thomas Pyles dan John Aigeo, op. cii. hIm. 45. Ibid., him. 9.

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Setiap perkataan mempunyai ni!ainya yang tersendiri bergantung kepada kefahaman antara pendengar dengan penutur. Dalam atau cetek dan besar atau kecil pengaruh makna sesuatu perkataan itu ditentukan o!eh pendengar dan penutur atau manusia dan bukan perkataan itu sendiri. 1.2.4 Pertuturan Sistem pertuturan juga merupakan aspek bahasa yang tidak kurang penting. Sistem pertuturan dalam bahasa begitu penting sekali kerana perkataan yang banyak
belum lagi boleh dinamakan bahasa. Contohnya perkataan yang l3eratus ribu jumlahnya dalam sesebuah kamus belum lagi dinamakan bahasa dan tidak membawa makna jika tidak disusun mengikut peraturan atau sistem yang ditentukan oleh bahasa tersebut.

Terdapat dua peringkat sistem dalam sesuatu bahasa. Peringkat pertamamerupakan unit yang setiap perkataan di dalamnya membawa makna. Contohnya Ahmad suka makan jambu. Setiap perkataan membawa makna yang tersendiri. Peringkat kedua ia!ah unit yang tidak membawa makna. Contohnya perkataan Ahmad yang terdiri daripada hurufa, h, m, a dan d. Apabi!a dipadukan semua huruf itu baru!ah membawa makna, iaitu nama seorang lelaki. Bahasa juga mempunyai dua sistem petuturan sampingan yang lain. Pertama, sistem bunyi (phonology) dan kedua, nahu (grammar).H Dengan a~danyasistem pertuturan da!am bahasa, baharulah bahasa itu bo!eh dituturkan dan difahami. Tanpa sistem-sistem tersebut pertuturan tidak dapat diterima sebagai bahasa. Lambang Aspek bahasa yang selanjutnya ialah lambang. Dan satu
1.2.5
10 ii Jack G. McAuley 1986. Komunikasi aniara Manusia, ~Terjemahan), Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, him. 321. Thomas dan John Algeo, op. cit. him. 4.

PENGENALAN BAHASA sudut bahasa merupakan sistem periambangan yang menjadi jambatan penghubung antara pertuturan dengan

rujukan. Contohnya perkataan rumah, merupakan lambang kepada benda yang terdiri daripada bumbung, dinding, lantai, pintu, tingkap dan sebagainya. Rumah merupakan benda konkrit, sedangkan perkataan rumah merupakan lambang yang mewakili semua komponen
tersebut di atas. Semua bahasa di dunia

mi membawa

pengertian yang sama tentang rumah, cuma perkataan sahaja yang berbeza. Contohnya, bayt dalam bahasa Arab, house dalam bahasa Inggeris, la inaison da!arn bahasa Perancis, hethuis da!am bahasa Belanda, grinya dalam bahasa Jawa halus, walay da!am bahasa Kadazan dan seterusnya)2 Perbandingan lain yang dapat diketengahkan ialah perkataan peta. Peta bukan merupakan kawasan sebenarnya di permukaan burni mi. Seba!iknya sebagai lambang atau penggambaran tentang kawasan tertentu. Lambang merupakan aspek yang begitu penting dalam bahasa kerana bertanggungjawab terhadap kewujudan konsep. Konsep pu!a lahir daripada persepsi, kesimpulan dan keputusan. Persepsi merupakan kesedaran kita melalui rangsangan pancaindera terhadap a!am seke!iling yang bo!eh wujud tanpa bahasa. Penga!aman mi dialami oleh manusia yang sejak di!ahirkan bo!eh menyaksikan dan merasakan apa yang berlaku di sekeli!ingnya. Proses ini!ah yang dinamakan persepsi. Melalui rangsangan pancaindera da!am melakukan persepsi untuk menanggapi a!am maka tirnbullah penaakulan. Ketika itu!ah bahasa diper!ukan. Penanggapan me!a!ui pancaindera selanjutnya bo!eh dicerminkan dan dipengaruhi me!alui pe!bagai media seperti agama, bahasa dan kebudayaan. Penelitian tanggapan o!eh golongan tertentu melalui sa!ah satu
12 Asmah Haji Omar 1986. Bahasa dan A/am Pe,nikiran Me/ayu, Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, him. 2.

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

media yang tersebut di atas merupakan penelitian terhadap hubungan antara media tersebut dengan proses pemikiran mereka. Terdapat dua mazhabda!am pengkonsepsian bahasa. Pertama, bahasa dianggap cermin alam nyata. Kedua, bahasa dianggap sebagai media yang mewujudkan pemahaman a!am nyata. Antara dua mazhab mi, mazhab kedua !ebih tepat. Bahasajuga merupakan firasat ataupetunjuk kepada kebudayaan dan tamadun manusia. Bahasa adalah lambang kepada cara hidup, sekitar sosial, pencapaian kerohanian, pencapaian ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan sebagainya. Perbendaharaan katanyalah yang memainkan peranan membezakan lambang-lambang mi. Contohnya, bahasa petani begitu kaya sekali dengan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan pertanian. Terdapat pelbagaiperkataan yang merujuk biji-bijian baik dan segi bentuk, warna hinggalah kepada rasanya. Ha! mi jelas kelihatan da!am dialek Kedah. Sementara itu bahasa nelayan pula dipenuhi dengan pelbagaijenis angin, ombak dan hal ehwal ikan serta laut. Bahasa nelayan mungkin tidak banyak memiliki perbendaharaan kata berkaitan dengan pertanian secara terperinci seperti yang dimiliki oleh petani dan sebaliknya perbendaharaan kata petani belum tentu lagi memp.unyai perbendaharaan kata nelayan seperti ombak, angin dan sebagainya secara terpeninci. Dan segi sejarah, bahasa dianggap pengabadi tamadun sesuatu bangsa. Bahasa juga mencerminkan tahap pencapaiantamadun sesuatu bangsa. Setiap bahasa mempunyai perbendaharaan kata yang berkaitan dengan agama, ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan sebagainya yang menjadi lambang pencapaian tamadun bangsa yang diwakilinya. Tinggi atau rendah tamadun sesuatu bangsa itu mudah dikesan berdasarkan bahasa yang dimilikinya. Bangsa yang mempunyai tamadun yang tinggi pasti mempunyai bahasa yang kukuh, mantap dan kuat. Sebaliknya bahasa yang rendah tarafkecanggihannyamelambangkan 8

PENGENALAN BAHASA

pencapaian tamadun bangsa yang rendah. Bahasa juga merupakan ccrmin alam. Pengertian manusia tentang alam dan hasil pemahaman manusia tentang alam nyata dicerminkan dalm bahasa. Daripada pengertian inilah lahirnya pengkonsepsian, dan melalui pengkonsepsian mi manusia menggunakan lambang bahasa untuk menakamkan fikiran dan pengalaman mereka. Pengertian dan konseptualisasi merupakan pembeza ciri-ciri bahasa antara sesebuah masyarakat atau tamadun dengan masyarakat atau tamadun yang lain. Setiap tamadun dan kumpulan manusia itu mempunyai perbezaan dan segi alam sekitar dan pengalaman bahasanya. Pandangan alani (world view) sesuatu tamadun atau kumpulan manusia itu bergantung kepada kemanipuan persepsinya terhadap alam nyata yang ditimbulkan. dalam konsep-konsep yang diwujudkan oleh bahasa. 1.2.6 Makna Makna juga menupakan unsur bahasa yang tidak kurang pentingnya. Apa yang dimaksudkan dengan makna? Makna ia!ah hubungan antara perkataan dan ayat dengan penkana yang diwakili oleh perkataan tersebut. Bahasa tidak menukar makna ke dalam baha~a yang lain secara terus tetapi melibatkan proses penterjemahan. Sesuatu penkataan yang dituturkan kepada seseorang itu tidak terus menyampaikan makna. Sebaliknya onang yang mendengar atau menenima perkataan itulah yang menentukan makna. Jika makna yang difaharnkan o!eh pendengar itu sama dengan maksud yang hendak disampaikan oleh penutunnya maka perkataan itu mencapai maksud makna yang sebenarnya)3 Makna sesuatu perkataan itu boleh berubah dengan cepat dan boleh menimbulkan kekeliruan. Contohnya
13 Jack G. McAuiey, op. cit. him. 323.

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

perbezaan wi!ayah boleh mengakibatkan perubahan makna sesuatu perkataan walaupun dalam sebuah negara yang sama. Sesuatu penkataan itu kadangka!a membawa banyak makna kerana fenomena alam yang tidak terbatas dan makna tidak mut!ak. Sebab itulab sesuatu perkataan itu banyak ragam dan wacananya dan banyak pulalah maknanya. Contohnya perkataan strike. Dalam permainan bowling lain maknanya, dalam permainan baseball, strike benmaksud lain, untuk mancis api pula maknanya berbeza, untuk memancingjuga lain maknanya dan begitulah seterusnya. Sesuatu pcnkataan yang mempunyai banyak makna, sebenarnya ditentukan oleh wacana dan larasnya. Aspek maknajuga melibatkan konotasi dan denotasi. Apabila sesuatu perkataan itu diujarkan oleh penutun dan didengar oleh pencenap, makna yang dimaksudkan o!eh penutur dengan pencerap belum tentu sama. Malah kerap ka!i berbeza. Hal mi disebabkan o!eh kewujudan konotasi dan denotasi bagi setiap penkataan. Konotasi makna bagi sesuatu perkataan itu ditentukan oleh emosi, sifat subjektif dan peribadi kedua-dua belah pihak. Denotasi makna bagi sesuatu perkataan itu bersifat objektif iaitu dipersetujui ramai sebagaimana yang terdapat dalam kamus dan digunakan secara meluas. Perkataan yang mencapai makna yang dikehendaki oleh penutur dan pencerap dianggap berjaya dan termasuk da!am denotasi. Sebaliknya perkataan yang membawa makna yang berbeza-beza antara.penutur dengan pencerap termasuk dalam konotasi. Hal mi tenjadi kerana antara pendengar dan pencenap, masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeza-beza, penggunaan perkataan yang berubahubah dan wi!ayah yang benlainan. Implikasi daripada kewujudan konotasi dan denotasi daripada makna sesuatu perkataan maka ~ujudlah lencongan. Lencongan terjadi apabi!a perkataan memben makna yang berbeza-beza daripada yang dimaksudkan. Untuk mengelakkan ben!akunya !encongan, maka 10

PENGENALAN BAHASA

langkah penyesuaian dan pengelakan sa!ah faham harus diusahakan oleh penutur dengan !ebih te!iti dalam pemilihan per~ataan. Namun demikian usaha mi bukan merupakan sesuatu yang mudah kenana penutun tidak sedar tentang perbezaan makna yang difahaminya daripada yang difahami oleh penccrap)4 Lencongan itu pula terbahagi kepada dua jenis. Pentama, penkataannya benbeza tetapi mempunyai makna yang sama tanpa disedani. Kedua, perkataannya sama tetapi maknanya berbeza. Jenis yang kedua inilah yang paling banyak benlaku dalam penggunaan bahasa. Ada beberapa cara bagaimana !encongan makna dapat dielakkan. Membina kesedaran adalah cara yang paling penting. liii boleh diusahakan dengan meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan terhadap penggunaan sesuatu perkataan. Jika seseorang itu sentiasa beranggapan bahawa setiap perkataan itu senng disalahertikan, langkah terbaik bagi seseorang itu bagi mengelakkannya ialah dengan bersikap lebih teliti dalam pertuturannya. Cara yang lain ialah inendapatkan maklum baias daripada pencerap. 1.2.7 Kaca Mata Penutur

Bahasa boleh diumpamakan sebagai sebuah teropong. Meiaiuinya penutur meneropong dan menentukan makna perkataan. Banyak bahasa yang tidak mempunyai kategori genus maskulin dan feminin dalam perbendaharaan kata. Keadaan iifi mencerminkan kehidupan mereka seharian iaitu penutur-penutumya tidak mementingkan pengkatogerian lelaki dan wanita. mi termasuk genus untuk haiwan dan manusia kecuali jika sesuatu objek itu benar-benar mempunyai jantina. Bahasa yang tidak mementingkan genus maskulin dan feminin mi mungkin disebabkan oieh sistem sosial mereka yang tidak membezakan kedudukan lelalci dan wanita dalam pelbagai aspek yang mempenga14 Ibid. him. 328.

11

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

ruhi kehidupan mereka.5 Contohnya, masyarakat Melayu tradisional, mereka dahulunya masyarakat manitirn, petani, pelaut dan pedagang. Semua tugas mi sama-sama dipiku! oleh lelaki dan wanita, bekerja sama rata dan sarna-sama mencani rezeki. Umpamanya tugas dalarn kegiatan pertanian; daripada menanam padi sehingga menuainya sama-sama dikerjakan o!eh lelaki dan wanita, wa!aupun tugas membajak, menenggala dan membanting khusus dikerjakan o!eh lelaki. Sebab itu!ah mereka tidak mempunyai genus maskulin dan feminin dalam perbendaharaan kata mereka. Demildan juga ha!nya dengan masyarakat nelayan. Walaupun tugas ke laut untuk menangkap ikan itu dilakukan oleh kaum !e!aki, tetapi kaum wanita turut membantu memilih ikan, membuat ikan kering dan sebagainya, sekemba!inya suami men eka dan !aut. Perbezaan genus maskulin dan feminin dalam satusatu bahasa bukan setakat pada perbendaharaan kata tetapi juga pada nahu. Mungkin nahu bahasa Melayu tidak memiliki genus tersebut tetapi ada juga bahasa yang memilikinya iaitu babasa Arab. Perbezaan nahu genus maskulin dan feminin diperlihatkan dengan jelas dalam bahasa mi. Hal mi disebabkan oleh perbeza~n tanggungjawab kaum lelaki dan wanita yang begitu jelas da!am kehidupan masyarakat Arab. Nahu bahasa Inggeris juga memiliki genus maskulin dan femimn terutamanya path ganti nama orang ketiga. Justeru itulah bahasa merupakan teropong yang je!as untuk melihat dan memahami sesuatu masyarakat dan alam sekitarnya. Persepsi mereka tentang alam dapat dilihat dalam pola-pola bahasa mereka. Kesimpulannya, bahasa mempunyai aspek-aspek tertentu yang bertanggungjawab mcrnperkukuhnya Sehingga menjadi sesuatu yang paling berharga dan yang menjadi asas da!am tamadun manusia. Bunyi, suara,
15 Asmah Haji Omar, op. cit. him. 45.

12

PENGENALAN BAHASA

isyarat, tanda, perkataan, pertuturan, lambang, makna dan kaca mata penutur merupakan rernpah ratus yang menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang paling unik dalam perkembangan tarnadun manusia. Sememangnya bahasa merupakan antara anugerah Allah s.w.t. yang paling berharga, luhur dan berpengaruh. Bahasa digunakan dalam semua keadaan oleh semua manusiasama ada untuk bekerja, bermain, mencari ilham, mengucapkan persetiaan, mencurah rasa belas kasih dan sebagainya. Kehidupan manusia tidak akan terlepas danpada penggunaan bahasa sejak dilahirkan maitu sejak tamadun manusia yang pertama di dunia hingga ke han kiamat kelak. Kini manusia dapat menonton televisyen, mendengar radio, membaca akhbar, majalah, melihat ikian, mendengan pidato dan mendapat pclbagai manfaat danipada pelbagai bentuk media lain yang menggunakan bahasa. 1.3 Asal Usul Bahasa Bilakah manusia itu mula bertutur? Tiada siapa yang tahu tanikh sebenar bila manusia itu boleh bertutur dan berbahasa. Hanya Allah s.w.t. sahaja yang Maha Mengetahui lagi Bijaksana tentang ha! mi. Namun demikian pana sarjana linguistik telah mengemukakan teon mereka sendiri. Banyak teori telah dikeluarkan oleh mereka. Antara yang terpenting ialah:6 i. Teoni poh-poh yang berpcndapai. bahawa bahasa itu lahir daripada naluri semulajadi manusia Mereka memerlukan bahasa untuk berkornunikasi dengan manusia lain dan untuk meluahkan perasaan. Manusia begitu sensitif sekali schingga perasaan itu terpancar melalui tutur kata)7
.

16 17

George Gerbuer 1987. Speech, The Encyclopedia Americana, Connecticut: Groiier Incorporated, iii. 7, hIm. 423. Thomas Pyles dan John Algeo, op. cit. hIm. 17.

13

BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

Pentingnya bahasa telah meletakkannya pada tahap yang sama dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam kehidupan manusia. Maiah bahasa lebih utama jika dilihat dan aspek kerohanian manusia. Teoni mi membuktikan manusia itu telah boleh bertutun secana semulajadi sejak kewujudannya di bumi mi. Seterusnya bahasa merupakan pencapaian tamadun manusia yang pertama dan tertua di dunma. ii. Teoni bow-bow atau bow-wow. Teori mi menjelaskan bahawa manusia boleh bertutun setelah mendengar suara dan bunyi haiwan seperti burung dan sebagainya. Oleh sebab haiwan menggunakan suara dan bunyi untuk memberi isyarat dan benkomunikasi sesama mereka untuk menunjukkan bahaya, keselamatan dan sebagainya, maka manusia meniru bunyi dan suara haiwan itu untuk berkomunikasijuga. Lama-kelamaan mereka berupaya mengeluarkan suana dan bunyi meneka sendiri. Di puncak keghairahan meneka mencmpta suara dan bunyi lahirlah bahasa yang lebih bensistematik dan berkembang hingga kini. iii. Teoni ding-dong. Teoni mi menjelaskan bahawa manusia mempenoleh bahasa setelah berpengalaman menghanmonikan suara dan bunyi dengan benda. Kehidupan manusia dilingkungi oleh benda atau alam nyata dan suana atau bunyi. Suara dan bunyi itu dan semasa ke semasa berjaya diharnionikan oleh mereka dan dikeluarkan kembali oleh manusia yang apabila disusun secara sistematik menjadi bahasa yang difahami dan benkembang hingga kini)8 Sarjana linguistik juga mengatakan bahawa masyarakat zaman primitif merupakan masyarakat yang pertama dan tentua di atas muka bumi i. Pada zaman Neolitik manusia telah berjaya mempenbaik bahasa yang dicipta oleh masya18 Ibid.

14

PENGENALAN BAHASA

nakat zaman primitif. Ketika itu tamadun manusia telah berjaya mencapai tahap yang tinggi apabila mereka tidak lagi hidup berpindah-randah dan sebaliknya tinggal kekal di sesuatu tempat. Pertanian telah diusahakan, penenunan pakaian dan pembuatan porselin daripada tembikar telah dihasilkan. Mereka memerlukan banyak perbendaharaan kata untuk memenuhi kepen!uan komunikasi mereka. Tamadun yang dicipta oleh mereka memerlukan bahasa yang baik bukan sekadar untuk berkornunikasi malah untuk menyimpan rekod negara keranamereka te!ahpun membentuk institusi pemenintahan, berupaya memerhatikan dan meramalkan iklim atau cuaca untuk merancang kegiatan ekonomi mereka. Meneka telah juga mempunyai legenda dan mitos, mempunyai kepercayaan dan upacara keagamaan, pencapaian yang tmnggi dalam ilmu sains, teknologi dan kesenian. Kepenluan bahasa kian meningkat lebih-lebih lagi setelah mereka mencapai kecemenlangan dalam bahasa apabila berjaya menghasilkan kanya kesusasteraan yang bermutu tinggi. Karya mi dipergunakan dalam upacara keagamaan yang bermula dengan sastera lisan dan akhirnya menjadi tulisan iaitu apabila mereka menghasilkan kitab-kitab agama mereka. Bagaimana pandangan Islam? Sebelurn menjawab pertanyaan mi, ada baiknya jika disorot secara ringkas pandangan sanjana linguistik terhadap asal usul bahasa yang baharu dibincangkan di atas. Pada keselunuhannya teori-teori itu meletakkan taraf bahasa itu sama dengan kejadman din manusia dan alam yang lain. Bahasa dikatakan tercipta secara semula jadi hasil daripada keperluan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan meluahkan perasaan sesama mereka. Haiwan dan alam sekitannya membenikan inspirasi kepada mereka untuk benbahasa menggunakan suara dan bunyi. Dengan meniru dan mengharmonikan bunyi dan suara i/u maka terciptalah bahasa yang difahami oleh manusia yang kian meningkat pencapaiannya dan semasa ke semasa. Teoni-teoni mi berbeza dengan pendapat Islam. Liii dapat
15

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dilihat dalam ayat di bawah:

~i

~)

~LLt

J~3

Terjemahannya: Dan Dia telah mnengajarkan Nabi Adam,


akan sega/a nama benda-benda seluru/in a dan gunanya. kemudian ditunjukkan kepada Ma/aikat la/u Dia beijirman: Terangkanlah kepada Aku iiama benda-benda mi semuanya, jika kamnu go/ongan yang benar. (Surah al-Baqarali 2: 31)

Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah s.w.t. telah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam a.s. untuk mengenal Allah s.w.t. Bagi memperkukuh kejadian manusia yang paling sempunna, pelbagai kekuatan telah dijadikan untuk Adam a.s. dan sekalian manusiaketununannya. Antara kekuatan itu ialah kekuatan untuk berbahasa di samping berfikir sehingga hanya manusia sahaja menupakan makhluk Allah s.w.t. yang mempunyai dua kekuatan senentak iaitu berfikir dan benbahasa. 19 Pendapat sanjana lingumstik yang menjelaskan bahawa masyanakat zaman pnimitif merupakan golongan yang pertama mencipta bahasa juga tidak tepat. Melalui ayat Quran di atas Islam menjelaskan bahawa masyarakat manusia yang pertama di muka bumi mi ialah masyarakat Adam a.s. dan anak cucunya. Sejak awal lagi manusia yang dipeloponi oleh Adam a.s.
19 Profesor Dr. HAMKA, op. cit. Juz. 13 hIm.

156157.

16

PENGENALAN BAHASA

telah bentamadun dan mempunyai pegangan hidup yang berasaskan akidah, syarak, dan akhlak yang bersumberkan wahyu danipada Allah s.w.t. Mereka berkemampuan berbahasa dengan penbendaharaan kata yang lumayan khususnya benkaitan dengan akidah, syarak dan akhlak. Sebaliknya masyanakat zaman pnimitif merupakan masyarakat yang mundur dan sesat. Masyaraka~primitif yang datang tenkemudian kebanyakannya bercawat dan hanya menutup bahagian-bahagian sulmt sahaja dan mi benar-benar bententangan dengan konsep aurat yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. Kelemahan ataukecacatan teoni sarjana linguistik terletak kepada kegagalan meneka menjadikan wahyu sebagai titik tolak teori mereka. Meneka sekadar benjaya membuktikan bahawa bahasa itu merupakan salah satu daripada fitrah semula jadi manusma. Narnun mereka gagal untuk melihat di sebalik tabirmaitu, siapakahyang menciptadan mengatur fitrah semula jadi itu? Dengan mengetepikan wahyu, mereka sekali lagi tensalah langkah apabila menegaskan bahawa masyarakat yang pertama di dunia ialah masyarakat zaman primitif. Masyanakat primitif memang wujud tetapi mereka menupakan sebahagian danipada keturunan Adam a.s. yang ketinggalan dan segi tamadun kebendaannya dan tersesat pula dan segi akidah, syanak dan akhlaknya oleh pelbagai faktor. Yang pasti mereka tidak menerima seruan wahyu Rasul yang diutuskan sezaman dengan mereka atau mereka tersesat kerana meninggalkan ajanan wahyu tensebut. 1.4 Pengelompokan Bahasa Sanjana linguistik juga menganggarkan bahawa tendapat lebih danipada 5000 bahasa yang wujud di dunia mi. liii tidak termasuk dialek yang benlipat ganda banyaknya daripada setiap bahasa itu. Tiada satu perangkaan yang dapat dikemukakan oleh sarjana linguistik. Hal mi membuktikan bahawa kajian lebih tenpeninci dan mendalam berkaitan dengan bahasa merupakan satu cabaran yang mesti dihadapi 17

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

oleh sanjana linguistik kini.2 Bahasa lebih tinggi kedudukannyadaripada dialek kerana bahasa memiliki kodmfikasi, perbendaharaan kata, nahu, menjadi alat pendidikan, bertaraf bahasa kebangsaan dan mempunyai pengiktirafan politik. Sedangkan dialek tidak memiliki semua ciri tersebut di atas. Namun demikian dan segi saling kefahaman, bahasa dan dialek mempunyai perkaitan. Di samping dialek wujud juga bahasa kacukan (pidgin) yang merupakan campuran danipada dua atau beberapa bahasa yang ada yang susunan bahasanya diperinudahkan. Bahasa kacukan digunakan sebagai bahasa bantuan o!eh meneka yang mempunyai latar be!akang bahasa yang berlamnan. Bahasa mi tiada penutun aslinya. Bahasa antanabangsa adalah bahasa yang digunakan di luar wilayah tempat asalnya dan terus digunakan untuk satu jangka masa yang amat panjang. Bahasa Arab misalnya, menupakan bahasa bagi tamadun Islam yang tetap tenus digunakan sejak kelahinan Islam di Madinah hingga ke masa kini. Bahasa Arab mi dipelajani, dituturkan, difahamm, dan digunakan secara meluas dan menjadi media dakwah, politik, perdagangan, ilmu pengetahuan dan sebagainya lagi. Kegunaannya tidak tenbatas di Semenanjung Tanah Arab sahaja malah hingga ke Afnika Utara, Andalusia, Pansi, India dan Asia Tenggara. Demikian juga halnya dengan bahasa Pansi yang menjadi bahasa antarabangsa tamadun Islam di samping bahasa Arab sebelum kedatangan penjajah barat ke timur. Di banat pula bahasa Latin begitu dorninan sekali sebagai bahasa yang menguasai Eropah pada zaman pertengahan dan kebangkitan. Selepas itu bahasa Inggeris menggantikanbahasa Latin dan penguasaannya lebih meluaske seluruh dunia hingga ke han mi.2
20
21

Joseph H. Greenberg, Languages of the World dim. The


Encyclopedia Americana, op. cit. Jil. 16, him. 731. Nacoiai Robenneck, Universal Language and International Language The Encyclopedia Americana, op. cit. Jil. 27, hIm. 772773.

18

PENGENALAN BAHASA

merupakan bahasa antarabangsa yang dituturkan oleh pelbagai bangsa sebagai media komunikasi di wilayah dunia tertentu. Dalam perkembangan tamadun Islam banyak bahasa dunia telah meningkat tarafnya daripada bahasa tempatan kepada bahasa suatu wilayah dunia tertentu seperti bahasa Melayu yang menjadi lingua franca menjelang abad ke-16 di Asia Tenggara. Bahasa Melayu dituturkan oleh penduduk di Thailand Selatan, Filipina, Brunei Darussalam, Kampuchea, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Selain menjadi media dakwah Islamiah, bahasa Me!ayu juga merupakan bahasa perdagangan, politik, pentadbira, dip!omatik, ilmu pengetahuan dan pelbagai lagi. Sarjana linguistik berpendapat bahawa kewujudan pelbagai bahasa, dialek dan bahasa kacukan berpunca daripada pelbagai faktor. Dua faktor terpenting ialah, pertama perbezaan alam sekitar. Alam sekitar dikatakan mempunyai pengaruh yang besar tenhadap kela!iiran beribu-nibu jenis bahasa di dunia di sepanjang sejarah perkembangan tamadun manusia. Alam sekitan yang dimaksudkan ialah alam semula jadi seperti iklim, cuaca, laut, sungai, haiwan dan sebagamnya yang mempengaruhi kelahiran penbendaharaan kata yang berbeza antara satu tempat dengan satu tempat yang lain dan antana satu zaman dengan satu zaman yang lain. Fakton kedua ialah pengalaman. Setiap individu itu mempunyai pengalaman yang benlainan danipada individu yang lain. Golongan petani contohnya, mempunyai pengalaman yang berbeza daripada nelayan. Tempat, ruang, suasana, masa dan sebagainya yang berbeza memberi pengalaman yang berbeza kepada setiap individu dan kumpulan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang mendorong kelahiran bahasa yang berbeza antana satu masyarakat dengan masyanakat yang lain.22 Teoni sarjana linguistik mi nampakny agak kurang tepat dan tidak sempurna. Sebenannya kewujudan pelbagai bahasa,
Lingua franca
22 Jack G. McAuley, op. cit. him. 321322.

19

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dialek dan bahasa kacukan menurut Islam adalah ciptaan Allah s.w.t. yang tentakluk kepada qadak dan qadan-Nya. Hal mu dijelaskan dalam ayat berikut:

~
~

...

-~~ ._._~.,

. ,-.

c~:
5

Terjemahannya: Wahai umat nianusia! Sesungguhnya

Kami telah menciptakan kanni daripada lelaki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamnu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kaniu berkenal-kena/an (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya seniulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Amat

Mengetahul. /agi Ainat Menda/amn Pengetahuan-Nya


(akan keadaan dan ama/an kamu)
.

(Surah al-Hujurat

49: 13)

Ayat yang tersebut di atas begitu tenang sekali menjelaskan bahawa Allah s.w.t. sememangnya secara sengaja menjadikan manusia itu berbeza dan pelbagai aspek sepenti keturunan, warna kulit, kebudayaan, adat istiadat dan yang lebih penting lagi ialah bahasa. Semuanya mi dijadikan sebagai satu ujian kepada manusia agar meneka berkenal-kenalan dan bertolak ansur serta bersatu padu. Meneka yang benjaya menjalani dugaan danipada Allah s.w.t. iaiah mereka yang bersatu padu, bertolak ansur dan bekerjasama berasaskan keimanan, ketakwaan dan amal salih yang semuanya dipan20

PENGENALAN BAHASA

cankan melalui bahasa.23 Allah s.w.t. telah menentukan jenis bahasa dan golongan mana yang memiliki sesuatu bahasa tertakluk kepada qadak dan qadar-Nya. Sedangkan semua fakton yang mempengaruhi perkembangan, penubahan dan pertumbuhan bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh sarjana linguistik menupakan faktor sampingan yang menyempurnakan qadak dan qadan Allah s.w.t. itu tadi. Alam sekitar yang mempengaruhi manusia dalam berbahasa juga menupakan ciptaan-Nya. Demikian juga dengan segala yang ada pada din manusia seperti jasad, noh, pancaindera, hati, akal fikiran, daya imaginasi, daya kreativiti dan sebagainya yang membo!ehkan manusia itu tenus hidup dan mengalami segala sukaduka yang dinamakan pengalaman hidup yang juga merupakan fakton yang tidak kurang penting dalam mempengaruhi pentumbuhan dan penkembangan bahasa. mi benenti terdapat dua unsun yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bahasa bagi manusia menunut Islam. Pertama, penancangan daripada Allah s.w.t. yang tertakluk kepada qada dan qadar-Nya dan kedua, alam sekitar dan pengalaman manusia untuk rnemudahkan mereka menyempurnakn tugas sebagai khalifah Allah s.w.t. Kadar keupayaan berbahasa di kalangan manusia juga berbeza. Ada yang bisu sehingga tidak boleh bentutun dan hanya menggunakan bahasa isyarat, ada yang begitu tinggi keupayaan berbahasa sehingga boleh menguasai banyak bahasa dan ada pula yang boleh menghasilkan kanya kesusasteraan yang mengagumkan. Seni bahasa pula menupakan cana bagaimana manusia meluahkan penasaan, fikirandan benita melalui bahasa. Seni mi boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengajanan dan pembelajanan dan peningkat nendah, menengah hingga tinggi. Di peningkat rendah pembelajanan menekankan aspek pende2628, him. 244.

23

Profesor Dr. HAMKA, op. cit. Juz.

21

BAHASA DALAM TAMADUNISLAM

ngaran, pertuturan, pembacaan dan penulisan. Di peringkat menengah, karangan pula yang diutamakan. Sedangkan di peningkat pengajian tinggi kesusasteraan pula yang ditekankan.24 Selanjutnya sejanah membuktikan bahawa ada bahasa yang tenus kekal hingga ke han mi dan ada pula yang lahir dan berkembang dalam satu jangka masa tetapi kemudian hilang tanpa ada sebarang kesan bagi membolehkan sarjanalinguistik membuat kajian pada masa kini. Begitulah janji Allah s.w.t. dan kekuasaan-Nyalah yang menentukan lahir, kekal dan musnahnya sesuatu bahasa. Kehilangan sesuatu bahasa itu disebabkan oleh kemusnahan bangsa itu dan muka bumi mi kerana kekufunan dan kedunjanaan mereka sendiri. Hal mi dijelaskan dalam ayat:

~
r
~

~
~ .~ ,
7 ~

~J~I~:

~::, ~

.-.

Terjemahannya: Tidakkah mereka memerhatikan dan


memikirkan berapa banyak umal-umat yang selah Kami binasakan sebelum inereka, pada hal (u,nat-umal flu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi (dengan kekuasaan dan kemewahan) yang tidak Kan2i berikan kepada kamu, dan Kami turunkan hujan alas mereka dengan lebatnya dan Kami jadikan sungai-sungai menga/jr di bawah mereka, kemudian Kanii binasakan niereka
24 Julis M. Jensen, Language Arts, The Encyclopedia Aniericana, Connecticut: Grolier Incorporated. Jii. 16, hIm. 731.

22

PENGENA LAN BAHASA

dengan sebab dosa mereka sendiri dan Kanii ciptakan sesudah mereka. umal yang lain?

(Surah alAn ani 6: 6)

Dalam pengelompokan bahasa dunia terdapat dua mazhab yang disenanaikan oleh sarjana linguistik. Pertama, mazhab genetic iaitu menekankan faktor ketununan baka, kedua, mazhab typology iaitu menekankan sifat bahasa itu sendiri. Mazhab pentama banyak bergantung kepada faktor sejarah kerana bahasa benkaitan dengan asal usul sesuatu bangsa. Sedangkan mazhab kedua tidak bergntung kepada fakta sejarah tetapi membataskan penyelidikan kepada struktur bahasa itu sendiri. Peristiwa sejarah banyak menentukan pembahagian bahasa mengikut mazhab pertama mi. Bahasa-bahasa yang mempunyai tahap perkembangan sejarah yang sama akan dmrujukkan kepada satu bahasa induk yang lebih besan dan utama. Semua bahasa yang benasal danipada bahasa itu akan dikumpulkan di bawah kategori bahasa tensebut. Contohnya Proto-Germantik menjadi induk kepada bahasa Jerman, Inggenis, Belanda, Sweden, Norway dan Denmark.25 Mazhab mi membina gambar rajah seperti pokok iaitu bahasa asal atau induk bahasa itu digambarkan sama seperti batang, sedangkan dahan-dahan besar merupakan cabangcabang utama bahasa tersebut, ranting-ranting kecil pula menggambarkan cabang-cabang sampingan bahasa itu dan ranting-ranting yang lebih halus menupakan dialek-dialek yang lahir daripada cabang bahasa tersebut. Mazhab kedua melakukan pembahagian bahasa berdasarkan phonology atau bunyi dan grammar atau nahu. Mazhab mi tidak mengambil kira faktor sejarahnya. Semua bahasa dikelompokkan kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan bunyi dan nahunya sahaja. Setiap mazhab mi mempunyai kelebihan dan kelemahan25 Joseph H. Greenberg, Languages of the World, op. cit. Jil. 16, hlm. 733. 23

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

nya sendinm. Tetapi berdasarkan penyelidikan singkat mi, mazhab genetic memperlihatkan~ kekuatan yang menga tasi mazhab zypo/ogical. Mazhab genetic membahagikan bahasa dunia kepada lima kelompok utama seperti yang berikut: i. Bahasa Eropah, Timur Tengah dan Afrika Utara. ii. Bahasa Afnika Sub-Sahara. iii. Bahasa Asia Tenggara dan Oceania. iv. Bahasa Eurasia Tengah dan Utara. v Bahasa Orang Ash di Kutub Utara Sebagai kesimpulan, bahasa itu boleh didefinisikan dalam ungkapan yang ringkas sebagai sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia yang menghasilkan budi bahasa dan membantu melahirkan sopan santun dan akhlak yang mulia. Bahasa itu lahin serentak dengan penciptaan manusia di dunia mi iaitu Adam a,s. Bahasa merupakan salah satu daripada anugerah Allah s.w.t. yang tenbesar kepada manusia, di samping pengaruh alam sekitar dan pengalaman manusia itu sendiri yang mempenkembangkan lagi kemampuan bahasa mereka. Bahasa itu terdini danipada pelbagai aspek sepenti isyarat, tanda, bunyi, suara, perkataan, pertutunan, lambang, makna dan pandangan alam penutur. Bahasa telah tumbuh dengan banyaknya.Ada yang hilang dan ada yang kekal. Dianggarkan lebih daripada 5000 bahasa yang wujud di dunia mi. Ada yang bentaraf antanabangsa, lingua franca, bahasa baku, dialek dan kacukan. Perbezaan bahasa menupakan satu ketetapan dan perancangan Allah s.w.t. untuk menggalakkan manusia itu bersatu padu dan bekerjasama di samping faktor alam sekitar dan pengalaman manusia yang berbeza. Bahasa itu pada keselunuhannya dikelompokkan kepada dua kumpulan. Pentama, berdasarkan ketununan baka yang mementingkan fakta sejarah dan kedua, berdasarkan struktun dalamannya. Pengelompokan yang pertama lebih baik dan kelompok mi membahagikan bahasa dunia kepada lima kelompok utama. 24

BAB2 FUNGS! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM


Bahasa mempunyai fungsi yang besar dalam proses perkembangan tamadun Islam. Jika dilukiskan, bahasa boleh diumpamakan sebagai kenderaan manakala penyebaran dakwah Islamiah, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan sosial merupakan barangan utama dalam pembinaan tamadun Islam. Tanpa media yang dapat menyampaikan barangan itu, mustahil tamadun Islam dapat dibentuk. Media atau pengangkutan yang dimaksudkan itu ialah bahasa. Perumpamaan mi digambarkan dalam rajah di bawah. Media Dakwah Islarniah Media Pendidikan Media Ilmu Media Politik Media Perdagangan Media Sosial

Rajah 1 Fungsi Bahasa dalam Tamadun Islam

25

BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

2.1

Media Penyebaran Dakwah Islamiah

Perkara terpenting dalam pembentukan tamadun Islam ialah wahyu Allah s.w.t. yang disampaikan kepada para Rasul dan para Nabi untuk disebarkan kepada manusia. Wahyu yang diakhiri dengan al-Quran mengandungi tiga asas utama tamadun Islam iaitu akidah, syarak dan akhlak. Semua wahyu yang diturunkan itu adalah dalam bahasa umat yang terlibat, kecuali al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Ini disebabkan bahasa Arab mempunyai ciri-ciri dan kekuatan untuk menjadi bahasa yang merakamkan wahyu Allah s.w.t. yang terakhir, menyempurnakan syariat dan memansuhkan semua wahyu atau kitab yang sebelumnya. Walaupun al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab tetapi dmtujukan untuk sekalian manusia, setiap zaman, setiap tempat dan keadaan. Sebagai bahasa induk tamadun Islam, bahasa Arab bukan sahaja mengabadikan semua ajaran akidah, syarak dan akhlak Islam dalam bahasa Arab, malah bacaan dalam ibadat sembahyang juga dilaksanakan dalam bahasa Arab. mi bererti bahasa merupakan alat untuk beribadat kepada Allah s.w.t. Setiap agama, sama ada sebelum atau selepas kedatangan al-Quran, menggunakan bahasa tertentu sebagai alat ibadat. Contohnya Sanskrit merupakan bahasa ibadat dalam agama Hindu, bahasa Latin dalam agama Kristian, bahasa Parsi dalam agama Majusi dan sebagainya. Oleh sebab ajaran yang terkandung dalam wahyu alQuran itu untuk disampaikan kepada sekalian manusia di seluruh ceruk rantau dunia mi, Islam teiah mempergunakan kebanyakan bahasa utama wilayah di dunia atau lingua franca seperti Parsi, Turki, Hindi, Urdu dan Melayu untuk menyampaikan dakwah Islamiah. Ini disebabkan tidak semua penduduk dunia mi memahami bahasa Arab, dan mereka pula lebih mudah diseru dalam bahasa ibunda. Fungsi bahasa Arab
1 Maruli H. Panggabean (ed.), 1991. Bahasa, Pengaruh dan Peranannya, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, him. xii).

26

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

walau bagaimanapun tetap memainkan peranan yang terpenting dalam penyebaran dakwah Islamiah, terutama di seluruh Semenanjung Tanah Arab, Asia Barat dan Afrika Utara. Untuk menyebarkan dakwah Islamiah dengan Iebih berkesan lagi, mubaligh atau pendakwah itu berkewajipan untuk menguasai bahasa dengan baik. Penguasaan bahasa itu termasuk sebagai salah satu daripada hikmah yang wajib dikuasai oleh pendakwah Islam sebagaimana yang terkandung dalam ayat 125 daripada surah al-Nahl. Demikianlah pandangan jumhur ulama tafsir.2 Rasulullah s.a.w. yang merupakan pendakwah pertama menyampaikan ajaran al-Quran kepada manusia adalah seorang yang amat baik bahasanya. Walaupun Baginda itu buta huruf tetapi bahasa lisannya begitu mengagumkan sekali. Jika Baginda tidak menguasai bahasa lisan dengan baik bagaimanakah dalam masa 23 tahun sahaja Baginda telah berjaya menjadikan seluruh Semenanjung Tanah Arab menjadi Wilayah Islam? Baginda juga telah menghantar utusan membawa surat kepada raja-raja di seluruh Semenanjung Tanah Arab untuk menyeru mereka memeluk Islam. Ramai raja yang agung seperti Raja Rom, Parsi, Mesir dan sebagainya telah diseru oleh Baginda untuk memeluk Islam dengan menggunakan jurubahasa atau penterjemah. Hasil usaha Baginda dan sahabatsahabatnya iaitu Khulafa al-Rasyidin selama 80 tahun, hampir seluruh dunia telah menerima Islam. Ini bukti yang amat nyata yang menunjukkan bagaimana mubaligh-mubaligh Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w mempunyai keupayaan dan penguasaan bahasa-bahasa dunia dengan baik. Jika tidak, mustahil Islam dapat disebarkan begitu cepat, luas dan berkesan.3 2.2 Media Pendidikan

Ibnu Khaldun sejak awal lagi menekankan kepentingan


2 3 Profesor Dr. HAMKA, op. cit. Rahmah Hashim, Perkembangan Teknologi Media Komunikasi: Satu Cabaran, Seminar Sains Sosial dan Perspekt~f Islam, UKM, 13 dan 14 Januari 1984. Intisari keseluruhannya.

27

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

bahasa sebagai media pendidikan Islam. Bahasa adalah


pencapaian tamadun manusia yang pertama di dunia. Adam a.s. merupakan manusia yang pertama diturunkan ke dunia dan Baginda telah diajarkan dengan ilmu bahasa untuk

berkomunikasi dengan isterinya Hawa dan sebagai media pendidikan anak-anaknya. Tangisan adalah bahasa isyarat pertama yang dikeluarkan oleh seorang bayi bila dia memerlukan susu ibunya, makanan dan sebagainya. Selepas itu kepandaian yang pertama yang diperoleh oleh seseorang
bayi ialah bercakap walaupun bermula dengan pelat. Ibu

bapa akan berasa susah hati jika anak-anaknya lambat bercakap. Bahasa jugalah yang merupakan modal yang terbaik untuk seseorang itu meneruskan hidup. Sesiapa yang dapat menguasai pelbagai bahasa, maka semakin mudah, maju dan laris nilai dirinya.4 Pendidikan yang dituntut oleh Islam bukan sekadar mencan ilmu, tetapi harus diiringi dengan iman dan amal. Justeru

itu ilmu yang diperjuangkan oleh Islam bukan sekadar untuk diketahui, tetapi wajib diyakini, dihayati dan diamalkan. Penghayatan dan pengamalan ilmu tidak mungkin berlaku tanpa pendidikan. Pendidikan itu pula tidak mungkin dapat disempurnakan tanpa bahasa. Sebab itulah ilmu bahasa sentiasa dipelajari pada sepanjangmasa pendidikan, sejak seseorang itu memasuki sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Hassan Langgulung menjelaskan bahawa salah satu daripada pninsip pendidikan Islam yang utama ialah membaca, mendengar dan menulis.5 Ketiga-tiga unsur mi tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa penguasaan bahasa yang baik sama ada oleh guru atau murid. Setiap mata pelajaran sama ada ilmu fardu am atau fardu kifayah yang dituntut oleb Islam terhadap setiap umatnya mempelajari4 Franz Rosenthal, 1980. Ibnu Khaldun: The Muqaddimah: An Introduction to History, (Terjemahan), New Jersey: Princeton University Press. 5 Hassan Langgulung, 1986. Pengenalan Tamadun Islam dalam Pendidikan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka him. 2023.

28

FUNGS! BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

nya memerlukan teknik atau prinsip mi. Bahasa ditekankan oleh pendidikan Islam di setiap peringkat pembelajaran, sejak dan peringkat rendah hinggalah ke pengajian tinggi. Hal mi disebabkan setiap disiplin ilmu sama ada ilmu fardu am atau ilmu fardu kifayah memerlukan

peringkat bahasa yang tertentu. Bahasa memainkan peranan penting bagi membolehkan sesuatu ilmu itu diminati dan mudah disampaikan. Ilmu yang berbentuk subjektif, abstrak,
pemikiran, ilmu kuantitatif dan umum mernerlukan tahap

bahasa yang tertentu. 2.3 Media Ilmu Pengetahuan Tiada siapa yang dapat menafikan bahasa ilmu pengetahuan merupakan obor yang bertanggungjawab membawa kepada
kebangkitan sesuatu tamadun. Tamadun Islam khususnya

bangkit, berkembang, memuncak dan memberi sumbangan


kepada tamadun di seluruh dunia dengan ilmu, sama ada ilmu

fardu am atau ilmu fardu kifayah berasaskan wahyu. Oleh kerana ilmu yang membina tamadun Islam itu berasaskan wahyu maka tamadun itu menjadi paling unggul dan berjaya membawa kebahagiaan, kerana ilmu itu mementingkan keduadua unsur iaitu pembangunan kerohanian dan kebendaan serentak. Tidak ada satu agama atau tamadun yang dapat
menandingi Islam apatah lagi mengatasinya dalam penitikbe-

ratankepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan sahaja membina tamadun, tetapi juga telah menaikkan taraf manusia mengtasi segala makhluk ciptaan Allah s.w.t., sama ada jin, haiwan atau Malaikat. Sehubungan dengan mi Allah
telah berfirman:

.*.)

~
~ .-.

~c~ic~d~1~i1~ ~
29

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Terjemahannya: Dan Dia ielah mengajarkan Nabi Adam


nama sega/a benda kemudian ditunjukkannya kepada Malaikat lalu Dia benfirman: Terangkanlah kepada Aku nama benda-benda mi semuanya, jika kamu go/ongan yang benar. Malaikat menjawab: Maha Suci Engkau (ya Allah): Kami tidak lnenlpunyai pengetahuan se/am dan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau jualah Yang Ainat Mengetahui, lagi Amat Bijaksana. (Surah a/-Baqarah 2: 3132)

Rasulullah s.a.w. bukan sahaja memerintahkan setiap umat Islam baik lelaki mahupun wanita wajib menuntut ilmu sebagaimana yang tercatat dalam hadis malah Baginda sendiri telah memberikan dorongan dan perintah yang paling serius agar ilmu itu dititikberatkan. Tawanan Perang Badar iaitu orang-orang kafir Makkah diberikan syarat pembebasannya dengan mengajar sejumlah kanak-kanak Islam belajar membaca dan meriulis. Baginda juga telah menghantar serombongan umat Islam untuk mempelajari ilmu perubatan di Jundishahpur, Parsi yang secara kebetulan merupakan pusat perkembangan ilmu perubatan yang termasyhur di dunia ketika itu. Tetapi persoalan yang timbul ialah dapatkah umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan sama ada ilmu fardu am atau fardu kifayahhingga sampai ke Parsi atau seluruh ceruk rantau dunia jika mereka tidak menguasai bahasa yang menjadi bahasa pengantar di puSat pengajian tersebut? Di sinilah nampaknya peranan penting bahasa bagi menjayakan usaha umat Islam. Semua jenis bahasa baik bahasa Arab mahupun bukan Arab seperti Parsi, Inggeris, Perancis dan sebagainya merupakan anugerah Allah s.w.t. Justeru itu penguasaan sebarang bahasa di dunia mi digalakkan, terutama jika bahasa itu menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan: Pada zaman Rasulullah s.a.w. umat Islam mempelajari bahasa Parsi dan bahasa-bahasa lain untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ba30

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

hasa Latin, Suriani, Tamil, Hindi dan Cina pada zaman Bani Abbasiah dipelajari untuk memindahkan ilmu bangsa tersebut ke dalam bahasa umat Islam. Pada zaman mutakhir mi bahasa Inggeris pula menjadi tumpuan kerana menjadi bahasa pengantar di pusat-pusat pengajian tinggi yang menawarkan ilmu Islam dan sains.

Sejarahjuga mencatatkan bahawa perkembangan bahasa dan ilmu pengetahuan Islam adalah seiring dan sejalan. Setiap
pusat perkembangan tamadun dan ilmu pengetahuan semestinya juga merupakan pusat perkembangan bahasa dan ilmu yang berkaitan dengannya,6 tidak kira di Baghdad, Kaherah, India, Turki, Perlak, Samudera, Pasai, Melaka, Johor-Riau, Acheh Darussalam, Pattani, Kelantan, Terengganu dan sebagainya.7

Pada masa yang sama ulama Islam yang bertanggungjawab memperkembang dakwah Islamiah dan ilmu pengetahuan Islam juga merupakan pakar bahasa dan pengarang yang menghasilkan karya ilmu Islam. Buktinya di setiap pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang disenaraikan di atas muncul ramai ulama dengan karya agung masing-masing. Contohnya di Acheh, lahir ramai ularna besar dan pakar bahasa (sasterawan) berkaliber seperti Hamzah Fansuri, Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani dan sebagainya.8 Sebahagian daripada karya mereka walaupun judulnya dalam bahasa Arab tetapi bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Ramai ulama dan Asia Barat, India, Turki dan sebagainya yang berhimpun di Acheh pada abad ke- 16, dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Contohnya Rumi, seorang ulama Turki yang mendirikan Pusat Pendidikan Islam Dayah Manyang Leupeaue, Banda Acheh dan mengarang kitab Rislat Masa i/al Muhta&li 1kb wan a! MubtadL Kitab mi
6 Hamdan Hassan, 1980. Sastera Melayu dan Islam, Kesusas-

teraan Melayu dan Islam: Suatu Penleinbungan Fern/k iran,


Kuala Lumpur: GAPENA-Sarjana Enterprise him. 9095. 7 Ibid. 8 A. Hajsmy, 1964. Apa Tugas Sasterauan Sebaga! Khaltfah Allah, (Surabaya: Bina Islam, 1964), hIm. 7374.

31

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

berbahasa Melayu dan masihmenjadi buku teks di setengahsetengah pondok di seluruh Nusantara kini.9
2.4 Media Politik

Sejarah telah membuktikan tamadun Islam menguasai satu wilay:ah yang terbesar, terluas dan terlama di dunia khususnya dalam pemerintahan. Sebelum kedatangan Islam, Iskandar Zulkarnain dan Macedonia pernah menakiuki tiga buah benua iaitu Eropah, Afrika dan Asia. Tetapi beliau gagal menegakkan pemerintahan dan tidak meninggalkan sebarang kesan. Sebaliknya Islam bcrjaya mengubah peta dunia dengan menguasai satu wilayah yang terpanjang dan negeri China sampai ke gunung Pyrennes di Eropah dan dan selatan benua Afrika hingga ke Samarqand, Bukhara dan lainnya di Rusia. Kekuasaan yang ditegakkan oleh Islam paling lama iaitu dan abad ke-7 M. hinggalah ke zaman kedatangan kuasa-kuasa penjajah Barat dalam abad ke-16 M. Walaupun wilayah itu dijajah oleh kuasa-kuasa Barat, tetapi tamadun Islam tetap bersemadi di situ. Malah tetap membara hingga ke han mi. Salah satu danpada faktor yang membantu tamadun Mam berjaya melakukan itu semua ialah faktor bahasa. Tidak dapatdinafikan bahawa bahasa Arab telah berjaya membantu kiekitasaan politik Islam meluas, mendalam dan berkekalan di :seiuruh Semenanjung Tanah Arab, Asia Tenggara dan Afrika Utara. Malah bahasa Arab jugalah yang telah membantu pernerintahan Islam mengarabkan seluruh Semenanjung Tanali Arab dan negara-negara Afrika Utara dan Mesir
hingga ke Maghribi, Sudan dan sebagainya. Mereka bukan sahaja menerima Islam malah telah menjadi bangsa Arab.

Mereka menerima sepenuhnya bahasa, kebudayaan, adat resam dan cara hidup Arab. mi merupakan satu fenomena sejarah yang sungguh mengagumkan dunia.
9 10

Ibid., him. 78.


M.A.J. Beg 1985. The Image of Islamic Civilization, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, hIm. 43.

32

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Bahasa Parsi juga pernah memainkan peranannya untuk memperkukuh kekuasaan Islam. Selepas kejatuhan Baghdad di tangan tentera Tartar, pusat tamadun Islam berpindah ke India. Bahasa Parsi menjadi bahasa pengantar yang digunakan dalam pemerintahan dan pentadbiran Islam sejak zaman Mahmud Ghaznawi hinggalah ke zaman dinasti terakhir Islam di India iaitu Moghul. Keagungan tamadun Islam dapat ditegakkan kembali dengan gagahnya oleh bahasa Parsi dengan meningkatkan kembali penguasaan ilmu perigetahuan bagi semua bidang yang berpusat di India. l
Bahasa Turki juga menjadi bahasa yang memperkukuh pemerintahan Islam semasa dinasti Saljuk dan diperluas lagi

oleh kerajaan Uthmaniah yang menguasai seluruh Semenanjung Tanah Arab, Asia Tengah dan Afrika Utara serta Semenanjung Balkan dan Krimea, sehinggalah kedatangan penjajah Barat dalam abad ke-16. Bahasa Melayu pula berperanan memperkukuh kerajaan Perlak, Samudera, Pasai sampailah kepada kerajaan Melayu Melaka, Brunei, Pontianak, Banjar dan sebagainya di seluruh rantau mi sejak abad ke- 13 hingga ke zaman kedatangan penjajab Barat.

Keimanan merupakan pengikat utama yang dapat memperkukuh silaturahim, ukhuwah dan perpaduanIslamiah
di seluruh dunia Islam sehingga menjadikan mereka umat yang

satu walaupun berbeza dan segi geografi, bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat resam dan sebagainya. Keimanan mi juga merupakan kekuatan yang menjadikan pemerintahan Islam itu bertahan paling lama. Bahasa pula turut membantu mengekalkan perpaduan dan kekuasaan politik umat Islam yang ada itu. Kejayaan pemerintahan Islam bukan sahaja kerana berupaya melaksanakan syariah Islamiyah, malah berjaya menjadikan bahasa tertentu sebagai bahasa rasmi negara Islam. Hal mi merupakan satu pencapaian yang dikagumi.
Jika dilihat pada han mi kebanyakan negara di dunia gagal menjadikan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa rasmi
ii Hamiuddin Khan, 1985. History ofMusli,n Education, Karachi: All Pakistan Educational Conference, iii. I, him. 43.

33

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

negara terutama jika rakyatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, agama dan kebudayaan. Contohnya negara India yang terpaksa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Kejayaan menjadikan sesuatu bahasa itu sebagaibahasa rasmi negara merupakan salah satu kayu ukur bagi menentukan sejauh mana kekuasaan politik, kestabilan dan perpaduan rakyat negara tersebut. 2.5 Media Perdagangan

Bahasa dan perdagangan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pencapaian manusia dalam bahasa lebih awal daripada kelahiran perdagangan. Aktiviti pendagangan yang terawal berlaku dalam tamadun manusia dalam bentuk pertukaran barangan dengan barangan yang dianggarkan oleh ahli sejarah telah bermula kira-kira 50 000 tahun dahulu. Namun demikian sejarah kuno baru dapat meninggalkan bukti tamadunnya seperti tamadun Mesir, Babylonia, India dan China, hanya dalam usia lebih kurang 3000 tahun yang lalu. Benua Eropah pula, baru kira-kira 2500 tahun yang lalu dapat memperlihatkan tanda-tanda kegiatan perdagangan mereka berjalan dengan lancar dalarn tamadun tersebut)2

Dalam masyarakat primitif kegiatan pendagangan telah

pun wujud dengan pesatnya. Batu, kulit kerang dan sebagainya telah dijadikan sebagai ganti wang. Dalam tamadun kuno pula, iaitu di Mesir, Babylonia, Greek, China dan India emas, perak dan tembaga telah digunakan untuk perdagangan.

Penggunaan wang kertas menggantikan semua jenis


bahan yang tersebut di atas sebagai alat pertukaran barangan dalam abad ke-13 menandakan berakhirnya zaman kuno di Barat dan bermulanya zaman moden. Ini bererti pendagangan dan perniagaan itu menjadi ukuran kemajuan sesuatu tamadun. Kejayaan perdagangan dan perniagaan sesuatu tamadun

12

Harold A. Wolf 1986. Money, Encyclopedia Americana, Connecticut: Grolier Incorporated. JiI. 19, hIm. 349355.

34

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

itu bukan sahaja bergantung kepada barangan yang diperdagangkan dan kecekapan mereka dalam urus t~iagatersebut, tetapi juga kepada bahasa sebagai alat komunikasi yang

melancarkan perdagangan itu. Tanpa bahasa mustahil perdagangan dan perniagaan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang dicapai dalam sejarah tamadun manusia. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah pun

muncul sebagai golongan pedagang yang amat handal dan


segi pengalaman dan kemahiran dan telah pun menguasai jalan perdagangan dunia iaitu antara Eropah dengan China, India, Parsi dan Afrika. Semenanjung Tanah Arab telah menjadi pusat perdagangan dunia yang didatangi oleh pedagangpedagang dan seluruh pelosok dunia iaitu Eropah, China, Parsi dan Afrika. Para pedagang Parsi, India dan Rom terpaksa melalui Laut Merah, Teluk Parsi dan Semenanjung Tanah Arab unwk menjalankan perdagangan mereka ketika itu. Justeru itulah pedagang-pedagang Arab menguasai jalan perdagangan ke utara iaitu ke Palestmn dan Syria, ke timur iaitu Coromandel, Sri Lanka dan Lautan Hindi, Asia Tenggara, Balkh, Laut Caspia dan Laut Hitam. Sebelum kedatangan Islam, Makkah telah pun lahir sebagai pusat ibadat yang terpenting di Sernenanjung Tanah Arab yang didatangi oleh orang-orang Arab pada setiap tahun untuk mengerjakan ibadat haji. Bandar mi menjadi penting kerana penguasaan politik kaum Quraisy, menjadikan Makkah sebagai pusat ibadat yang aman dan selamat daripada pertarungan kabilah. Sekali gus Makkah juga muncul sebagai pusat perdagangan ketika mengerjakan ibadat haji. Keamanan dan keselamatan Makkah yang terjamin sebagai pusat ibadat yang terselamat daripada rompakan dan kecurian serta kecurangan, telah menarik ramai pedagang untuk menjalankan perniagaan di situ.

Di samping memiliki begitu banyak pasar sebagai bukti


kepesatan perkembangan perdagangan, bangsa Arab juga mempunyai sistem dan jadual kegiatan perdagangan di sepanjang tahun. Hal mi sekali lagi membuktikan bahawa 35

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

mereka merupakan golongan pedagang yang berdedikasi, berjaya dan semestinya mereka mengutamakan kepentingan bahasa sebagai media komunikasi yang menjayakan perdagangan mereka. Selain menjalankan perdagangan di pasarpasar, mereka juga menganjurkan pertandingan deklamasi puisi dan pidato sehingga berjaya meningkatkan mutu pencapaian bahasa dan kesusasteraan lisan mereka. Pencapaian itu adalah antara yang terbaik di dunia. Jadual di bawah merupakan salah satu contoh aktiviti sastera:3
fiji. Bulan 1. Muharam 2. Rabiulawai 3. Jamadilawal 4. Rejab 5. Rejab 6. Syaaban 7. Ramadan 8. Ramadan 9. Zulkaedah 10. Zulkaedah 11. Zulhijah 12. Zulhijah 13. Muharam Tarikh 10-30 1-30 1-30 20-25 30-7 1-15 1-10 10-30 15-30 15-30 1-7 9-11 10-30 Nama Pasar Nazat (Khaibar) Zumatul Jandai Mushaqqar (Bahrin) Suhar (Oman) Daba (Oman) Shihr (Muharam) Aden (Yaman) Sana (Yaman) Rabiyyah (Hadramaut) Ukaz (Tail) Zul Majaz (Ukaz-Makkah) Minal (Makkah) Hijr (Yamamah)

Tamadun Islam telah meningkatkan lagi penguasaan perdagangan dunia yang telah sedia dikuasai oleh bangsa Arab sebelum Islam. Malah tidak ada satu agama yang dapat

mengatasi Islam dalam memberikan kedudukan dan keistimewaan kepada perdagangan sehingga menyamakannya dengan ibadat sembahyang dan haji asalkan berlunaskan akidah, syarak dan akhlak. Hal mm dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat:
13 Sobri Salamon 1988. Perniagaan Menurut Pandangan Islam, Kuala Lumpur: al-Rahmaniah, him. Ii.

36

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

).4..

4-)

~__

~
.4

,.

~ 34~1~ ~

,~.-,

L~$tJJ4~9~4~ ~ ~ , J.

Terjemahannya: Kemudia,, setelah selesai sembahyang,


maka bertebaranlah kaniu di inuka bu,ni (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang katnu hajati dan Iimpah kurnia Al/a/i, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam sega/a keadaa,i), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)
.

(Surah alJumuah 62: 10)

Hanya kegiatan perdagangan dan perniagaan sahaja yang dibenarkan ketika musim haji. Ini bererti taraf perdagangan dan perniagaan itu sungguh tinggm sekali iaitu sama dengan ibadat haji walaupun perdagangan merupakan ibadat umum (habl mm al-nas). Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam ayat:

Terjemahannya: Tidaklah menjadi salah, kamu mencari


limpah kurnia danipada Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika mengeijakan haji)
.

(Surah al-Baqarah 2: 198)

Rasulullah s.a.w. secara khusus telah mengeluarkan sekurang-kurangnya 500 buah hadis yang membicarakan tentang

perdagangan dan perniagaan. Antara yang terpenting ialah hadis yang menjelaskan bahawa 9/10 daripada sumber rezeki
37

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

atau kekayaan itu berada dalam bidang mi.14 Baginda sendiri telah mengamalkan apa yang disarankan dengan mendirikan masjid dan pasar sebaik sahaja sampai ke Madinah setelah berhijrah dan Makkah. Dalam kehidupannya Rasulullah s.a.w. secara peribadi telah menunjukkan teladan yang terbaik dalam melaksanakan perintah al-Quran agar umatnya aktif dalam perdagangan. Secara kebetulan Bagmnda bernasib baik keran dipeliharaoleh Abu Talib yang merupakan salah seorang saudagar Arab yang kaya ketika itu yang mengetuai satu kafilah perdagangan. Baginda pernah dibawa untuk menjalankan perdagangan ketika masih berumur 12 tahun. Walaupun usianya masih kecil tetapi Baginda memperlihatkan minat yang amat tinggi dan tidak gentar menghadapi kesukaran dan cabaran dalam perdagangan.15 Ketika Bagmnda berumur 20 tahun, kemahiran dan pengalaman perdagangan diperluaskan lagi dengan menjalankan perdagangan secara kongsi dengan Asy-Syaib atau menggunakan modal orang lain iaitu modal Siti Khadijah atau secara bersendirian. Setiap kali Baginda menjalankan perniagaan, keuntungan yang lumayan menjadi miliknya. Kecemerlangan perdagangan Baginda berasaskan kegigihan, dedikasi, kesabaran, keimanan, kejujuran dan tidak dinafikan juga bahasa Baginda yang baik yang melariskan lagi perdagangan.16 Para sahabat Rasulullah s.a.w. juga merupakan golongan ahli perdagangan yang handal. Contohnya Abu Bakar alSiddiq, Abdul Rahman bin Auf, Harith bin Amr, Abbas dan lain-lain. Mereka mi merupakan saudagar Islam yang terkaya, dihormati dan disegani. Saudagar Islam juga telah menguasai semua jalan perdagangan dunia sampai ke Turkistan, Qairawan, negeri China dan Afrika Selatan. Di samping faktor kegigihan dan sifat amanah mereka, penguasaan mereka
Ibid., him. 5. Ibid. 16 Ibid.
14

15

38

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

terhadap bahasa di pusat-pusat perdagangan di seluruh dunia itu merupakan modal yang paling berharga sama seperti

barang dagangan yang mereka perniagakan.


Pedagang Islamlah yang bertanggungjawab secara langsung menumbuhkan beberapa kerajaan Islam di alam Melayu dan menubuhkan pusat-pusat perdagangan di rantau mi seperti di Perlak, Pasai, Melaka dan sebagainya. Mereka semua menguasai bahasa Melayu yang pada masa itu telah muncul sebagai linguafranca di rantau in Ini adalah bukti yang nyata bagaimana bahasa merupakan media utama menjayakan perdagangan pada sepanjang sejarah tamadun Islam. 2.6 Media Sosial

Dan segi fitrah, manusia merupakan makhluk yang perlu hidup berkeluarga, berjiran dan bermasyarakat untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal serta keperluan kerohanian mereka. Institusi kekeluargaan, hidup berjiran dan bermasyarakat hanya dapat ditegakkan dan diabadikan dengan mewujudkan peraturan, tugas dan tanggungjawab yang wajib disempurnakan oleh setiap anggota keluarga dan masyarakat. Interaksi atau komunmkasi merupakan rukun dan syarat utama hidup berkeluarga, berjiran dan bermasyarakat. Sudah semestinya bahasa menjadi media untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Atas kepentingan itu Allah s.w.t. telah menganugerahi Adam a.s. bahasa dengan mengajarnya berbicara dan berbahasa. Hal ml dijelaskan dalam ayat:
.6k.

~-~--~

.~

-~.~

..~

..~ ~

Terjemahannya: (Tuhan) yang amar pemurah (serla

melimpah-limpah rahmat-Nya). Dialah yang mengajarkan al-Quran. Dialah yang telahi menciptakan manusia. Dialah

39

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang telah mengajan manusia inemberi dan inenenima penyataan (berbicana)


.

(Surah al-Rahman 55: 14)

Salah satu daripada peraturan, tanggungjawab dan tugas hidup berkeluarga ialah pergaulan yang baik. Termasuk dalam pergaulan yang baik ialah menggunakan bahasa yang baik, bersopan santun dan berbudi bahasa. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat: ,c~

~s

9 ~.)-~Jy~~J

Terjemahannya: Dan bergaullah kamu dengan mereka


(isteri dan anak kamu itu) dengan cara yang baik. (Surah al-Nisa 4: 19)

Ulama tafsir seperti Hamka dan lainnya bersependapat mengatakan bahawa ciri-ciri pergaulan yang baik itu termasuk budi bahasa, sopan, santun, pekerti yang baik, nasihat yang baik, lemah lembut, beralas dan berkias.7 mi bererti konsep bahasa yang diperjuangkan oleh tamadun Islam itu amat luas. Konsep mi bukan sahaja terbatas kepada penguasaan bahasa iaitu penggunaan yang betul dan segi tatabahasa, betul penggunaan pada tempat dan masanya, malah meliputi hal yang lebih luas dan penting. Hal mi diperkukuhkan lagi oleh ayat berikut: a
~---~:--.
~

~ ~

Terjemahannya: (Menolak peminta-peminta sedekah)


dengan perkataan yang ba/k dan memaaJkan (kesilapan
17 Profesor Dr. HAMKA, op. cit. Juz. 46, hIm. 338339.

40

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

meneka) adalah lebih balk danipada sedekah (pemberian) yang dilningi (dengan perbuaran atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Al/a/i Ma/ia Kaya, lagi Amat Penyantun. (Surah al-Baqarah 2: 263)

Ayat di atas menegaskan bahawa pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang Muslim terhadap Muslim yang lain bukan terbatas kepada harta benda, malah nasihat yang baik, perangsang, menyuruh bersabar apabila ditimpa kemalangan, pujian dan tahniah apabila mendapat kejayaan dan sebagainya lebih berharga daripada memberikan sedekah harta tetapi diikuti dengan umpatan dan ungkitan. Di kalangan ahli keluarga diwajibkan ke atas mereka supaya bersopan santun dan berbudi bahasa. Contohnya, suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, anak-anak terhadap ibu bapa dan sebaliknya. Al-Quran secara khusus memberikan garis panduan supaya berbudi bahasa dan berkelakuan baik terhadap ibu bapa iaitu seperti dalam ayat yang berikut:
~

~1 ~-~~cc~

_.

..

~.~_

~ t~ ~

Terjemahannya: Dan Kami wajibkan manusia berbuat


kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Jbunya telah mengandungnya dengan menanggung susali payah dan te/ah me/ahirkannya dengan menanggung susah payah.

41

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Sedang tempo/i mengandungnya berseria dengan teinpoh menceraikan susunya ialah da/ain inasa tiga pu/u/i bulan. Setelah ia besar sampal ke per/ngkat dewasa yang seinpuma kekuatannya dan sainpai ke peringkat urnur e,npat puluh tahun, berdoalah ia dengan berkata: Wahai Tuhanku! !lhamkanla/i daku supaya letap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengeijakan amal sail/i yang Engkau redal dan jadikanlah sjfat-s~fat kebaikan meresap inasuk ke dala~njiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku daripada onang-orang Must/mi,, (yang tunduk patuh kepada-Mu). (Surali al-A hqaf 46: 15)

Ihsan adalah istilah al-Quran yang merujuk kepada intisari keseluruhan kewajipan berbakti kepada ibu bapa. Antaranya termasuklah melemahlembutkan suara apabila seseorang anak itu berbicara dengan mereka, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan mereka, apabila mereka menyuruh, hendaklah anak itu mentaati suruhannya selagi suruhan itu tidak bertentangan dengan akidah, syarak dan akhlak. Apabila mereka memanggil, anak-anak perlu datang segera dan menyahut dengan suara yang lembut, menyempurnakan keperluan pakaian, tempat tinggal dan makanan sertasegala keperluan mereka)8 Islam juga telah menetapkan peraturan dan kewajipan berjiran. Perkara yang paling utama dalam berjiran ialah mengeratkan silaturahim dan persaudaraan. Antara cara terpenting bagaimana silaturahim d~nperpaduan itu dapat ditingkat dan dikekalkan ialah dengan menggunakan budi bahasa dan sopan santun. Ini termasuklah kegiatan menjauhkan din daripada mengumpat, mengeji, membuat fitnah, mengadu domba, bongkak, sombong dan takbur terhadap
18 Umar Hahij, 1983. Anak yang Sal/h, Singapura: Nasional, him. 17. Pustaka

42

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

jirannya. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat yang berikut:

~ ~

.,,,.*_~

.. p..-

ft

_~

\i(~~
~
~

.~

_.

j~f ~L~&
D

.L~.4
.

ft p..

P ~

P~ 4

)~~

ft

ft

p....

~~
/

~
ft

~
.- ~ ,ft-

~
,_-~ ...4 ..

..~)

./

~
Wahai orang-orang yang beriman: Janganlah sesuatu puak (dan kaum Ic/ak I) rnencemuh dan merendah-rendahkan puak le/aki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih balk danipada mereka dan janganlah pula sesuatu puak dan kau~n peremp uan niencemuh dan merendah-rendahkan puak penempuan lain (kerana) harus puak yang diceinu/ikan itu lebih balk daripada mereka dan janganlah setengab kamu menyatakan keaiban setengah yang lain dan janganlah pu/a kaniu panggi/-,neinanggil an tara sa (U dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Laranganlanangan yang tersebu: menyebabkan orang yang me/akukannya menjadi fasik, maka) aniatlali buruknya sebuian nama baik (kepada seseorang) sesudah din beriman. Dan (Ingatlah:) sesiapa yang tidak bertaubat (danipada penbua tan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalipn. (Sura/i al-Hujurat 49: 11)
Terjemahannya:

Islam juga menegaskan perbuatan buruk sangka, mengintip kesalahan jiran dan membesar-besarkan keburukan mereka termasuk dalam larangan dan dianggap sebagai melanggar tatasusila berjiran dan tidak berbudi bahasa. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam ayat: 43

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Cft~ 1

~_~_

-.

ft

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang ben/man:


Jauhflab dan banyak sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilanang), kerana sebahagian dan sangkaan itu ada/a/i dosa dan janganlah kainu mencari-cani kesalahan dan kealban oraiig dan janganlah setengah kamu nienguinpat akan seteiigah yang lain. Sukakah seseonang dan kamu ineinakaii daging saudaranya yang telah mad? (Sunah al-Hujurat 49: 12)

Berbudi bahasa dan bersopan santun mi bukan sahaja terbatas kepada jiran yang beragama Islam tetapi juga terhadap jmran yang bukan Islam. Jiran Islam menikmati hak mendapat layanan dan budi bahasa yang baik dalam dua aspek iaitu hak sebagai seorang Muslim dan hak seorang jiran. Sedangkan jiran yang bukan Islam hanya menikmati satu aspek sahaja iaitu hak jiran sernata-mata. Semua peraturan dan tanggungjawab dalam pembentukan keluarga dan hidup berjmran yang termasuk dalam konsep budi bahasa juga merupakan peraturan dan tanggungjawab yang wajar diteruskan dalam pembentukan dan penghidupan bermasyarakat. Peraturan mi ditambah lagi dengan lima perkara berikut; iaitu kewajipan memberi dan menjawab salam, mendoakannya apabila bersin, mengucapkan takziah apabila ditimpa bencana, menziarahi mereka apabila sakit. dan
mengurus pengebumian dan awal sampai akhir.

Sejarah tamadun Islam telah mernbuktikan betapa penting dan besarnya fungsi bahasa. Bahasa telah, sedang dan akan terus memainkan peranannya sebagai media penyebaran dakwah Islamiah, media pemantap pendidikan,
44

FUNGSI BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

media penyebaran ilmu pengetahuan, media pengukuh pemerintahan Islam, media peningkat kegiatan perdagangan
dan media pembentuk dan pengukuh institusi kekeluargaan, hidup berjiran dan bermasyarakat.

45

BAB3 SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB


Profesor Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahawa al-Quran telah memberikan sumbangan yang besar dan mendalam kepada bahasa Arab khasnya dan bahasa-bahasa dunia amnya. Sumbangan al-Quran terhadap bahasa Arab dibahagikan oleh beliau kepada dua bahagian iaitu kesan am dan kesan khas. Pendapat beliau mi diperkukuhkan lagi oleh Ahmad Hassan al-Baquri yang menjelaskan bahawa sumbangan al-Quran terhadap bahasa Arab khasnya dan bahasabahasa dunia yang lain amnya begitu mendalarn dan meluas sekali.2

3.1 Sumbangan Umum


3.1.1 Mengabadikan Bahasa Arab Sejarah mencatatkan bahawa terlalu banyak bahasa yang lahir pada sepanjang sejarah tarnadun manusia, tetapi kebanyakannya lenyap dengan lenyapnya tamaduntamadun tersebut. Hanya segelintir kecil sahaja yang dapat diketahui melalui catatan sejarah, tetapi tiada
Profesor Hasbi Ash Shiddieqy 1966. Mujizat al-Qunan, Jakarta: Bulan bintang. Pada keseluruhannya bab mi menjadikan buku mi sebagai rujukan utama. 2 Ahmad Hassan al-Baquri 1969. At/ian al-Quran al-Kanim fi al Lughat, Misr: Dar al Macarif, hIm. 25. 1

46

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

penuturnya lagi pada masa kini. Contohnya, bahasa Pheonecia (bahasa Lebanon kuno).3 Setiap bahasa itu tunduk pada sunnatullah iaitu lahir dan lenyap. Pada satu ketika bahasa menjadi kuat dan pada satu ketika yang lain, menjadi lernah. Segala-galanya bergantung kepada umat yang menuturkannya. Jika umat itu kuat, maka bahasanya juga menjadi kuat dan sebaliknya. Apabila berlaku asimilasi antara satu umat dengan umat yang lain, mi akan diikuti dengan asimilasi bahasa mereka, makamuncullah bahasa yang baharu. Begitujuga apabila berlaku perpindahan sesuatu bangsa ke tempat lain, bahasanya juga akan mengalami perubahan bersesuaian dengan keadaan dan suasana yang baharu. Bahasa akhirnya terikat pula dengan peraturan yang baharu dan hilanglah ciri-ciri yang lama. Dalam hal yang lain pula apabila berlaku perpindahan satu umat atau berlaku perkahwmnan satu bahasa dengan bahasa yang lain, maka lahirlah bahasa baharu dan bahasa lama mulai hilang atau mengalami perubahan yang besar. Justeru itu lahirlah banyak jenis bahasa yang tidak ada kaitan antara satu sama lain dan juga dengan sumber asal tempat bahasa itu lahir dan berkembang. Satu perkara yang sering berlaku dalam perubahan sesuatu bahasa itu ialah perkembangannya yang meluas sehingga menghasilkan berbagai-bagai bahasa baharu. Contohnya bahasa Arab yang telah mengalami satu proses yang panjang, berperingkat-peringkat dan terputus-putus pula. Dalam proses itu bahasa Arab telah mengalami percantuman dengan bahasa-bahasa lain dan bertanggungjawab menghasilkan beberapa tamadun. Kelemahan bangsa Arab dalam abad ke-7 H. dikatakan bertanggungjawab membawa kelemahan umat Islam sendiri yang membawa keruntuhan Baghdad di
3 Nasr al-Din Makarim al-Syirazi, Muhaniniad ita al-Qur an, (Beirut: Dar al Fikr, Tanpa Tarikh), hIm. 373.

47

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

tanganorang-orang Tartar. Selepas itu umat Islam seolaholah berada dalam kegelapan malam dalam satu jangka masa yang amat panjang. Namun selepas itu bahasa Arab kembali kekal dan unggul. Keunggulan bahasa Arab dan ketekalannya hingga ke han mi adalah disebabkan kewujudan al-Quran. AlQuran bukan sahaja merupakan perlembagaan Islam
yang tertinggi, tetapi juga merupakan mukjizat yang

teragung yang dipelihara oleh Allah s.w.t. dan segi ketulenan, terhindar dan sebarang perubahan sama ada
dan segi makna atau kalimahnya sejak diturunkan hingga

ke han kiamat. Umat Islam amat menyanjung al-Quran dan sanggup berkorban apa sahaja untuk memelihara dan mempertahankan ketulenannya sama ada dengan wang
ringgit atau tenaga. Al-Quran dihafal dalam bentuk asal dan diabadikan dan segi lafaz dan susunannya hingga ke

han kiamat dan mi dijanjikan sendiri oleh Allah s.w.t. Bahasa Arabdalam al-Quran terpelihara hingga han mi kerana bahasa mi merupakan sebesar-besar sumber dan khazanah utama akidah, syarak dan akhlak Islam yang tetap dipakai dan dirujuk sejak diturunkanhingga ke han mi. Di samping itu bahasa al-Quran adalah sebesarbesar mukjizat yang sungguh mengagumkan manusia sepanjang zaman.
Bahasa Arab mungkin sama sahaja dengan bahasa

yang lain yang tenikat dngan sunnatullah seperti tumbuh, berkembang, berubah, berganti dan hilang, tetapi bahasa Arab terselamat daripada hilang sebagaimana dialami
oleh bahasa-bahasa lain kerana diabadikan oleh al-

Quran.
3.1.2 Menyatukan Dialek-dialek (lahjat) Arab

Bahasa Arabmempunyai beraneka dialek yang terbahagi


kepada dua jenis iaitu yang fasih dan baik dan yang tidak fasih atau tidak begitu tetap dan segi tatabahasa. Jenis yang pertama dapat diterima dengan mudah kerana

48

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

mudah disebut dan sedap didengar. Bahasa yang jauh danipada pengaruh tamadun asing adalah bahasa yang baik dan terpelihara. Tetapi bahasa yang berhampiran dengan tamadun asing mudah mengalami perubahan kerana terpenganuh dengan tamadun

tersebut. Bahasa juga dipengaruhi oleh iklim tempat ia dituturkan. Boleh dikatakan semua bahasa di dunia mi terpengaruh dengan iklim tempatan. Abu al-SamIadalah seorang sanjana linguistik bahasa Arab yang banyak mengumpul dan mengkaji dialek
bahasa-bahasa dunia amnya dan bahasa Arab khasnya.

Beliau menjelaskan bahawa perbezaan dialek menyebabkan berlaku perbezaan dan segi makna sesuatu kalimah.
Dalam keadaan demikian sesuatu kalimah difahami dengan satu maksud oleh satu dialek, tetapi difahamm

dengan maksud yang lain pula oleh dialek yang lain.4 Di Hijaz contohnya, sebelum kedatangan Islam tendapat dialek yang banyak. Ada perkataan yang pada satu kaum dianggap indah, tetapm pada kaum yang lain menjadi keji. A1-Quranlah yang bertanggungj awab menyatukan semua dialek Arab yang beraneka nupa itu. Oleh sebab dialek Quraisy paling suci dan mudah, alQuran menggunakan dialek tersebut. Al-Qunan juga memperkukuh, menyempurna, memudah dan mensistemkan bahasa Arab, sehingga bahasa itu mampu menjadi bahasa pengantan semua ilmu di dunia mi, baik ilmu fardu am mahupun ilmu fardu kifayah. Bahasa al-Quran mempunyai kekuatan untuk menyampaikan ilmu akidah, syarak dan akhlak atau ilmu sains, perubatan dan sebagainya. Selain itu al-Quran juga memperindah lagi bahasa Arab; memaniskan, memerdukan dan melunakkan lagi bahasa tersebut pada pendengaran dan pengucapan. Ketrampilannya menyampaikan sebarang maksud sung4 Ahmad Hassan al-Baquri, op. cit. hIm. 35.

49

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

guh mengagumkan. Bahasanya amat mudah disebut dan makhrajnya juga begitu tepat sekali.

Penyebanan Islam ke seluruh dunia menyebabkan


ramai umat Islam boleh membaca al-Quran (dalam

bahasa Arab) dan sebahagian mereka memahami dan menuturkannya. Dan Hijaz, Islam tersebarke Iraq, Syam, Mesir dan lainnya. Semua wilayah itu bukan sahaja
menjadi wilayah Islam tetapi menjadi Arab kerana mereka turut menuturkan bahasa tersebut. Semua dialek

Arabtelah dapat disatukan oleh al-Quran apabila hampir semua umat wilayah Islam membaca dan merujuk a!Quran.
3.1.3 Menjadi Bahasa Negara Islam

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab ada!ah satu


bangsa yang kunang bertamadun dan tidak dikenali. Tetapi setelah kedatangan al-Quran, bangsa Arab telah muncul sebagai satu bangsa yang bentamadun tinggi,

bertukar menjadi bangsa penakiuk dan pemerintah sebuah empayar yang amat luas. Di sebelah timur mereka
telah sampai ke sempadan negeri China, di sebelah selatan

hingga ke India dan di sebelah utara sampai ke sempadan negeni Perancis.


Apabila pengajaran al-Quran disebarkan, pendu-

duk-penduduk Iraq, Syam, Mesir, Sind, Bukhara, Samarqand, Sepanyol dan sebagainya mula mempelajari
bahasa al-Quran (Arab). Bahasa Arab dikuasai kerana bahasa mi merupakan bahasa pemerintah yang menjadikannya sebagai bahasa rasmi negara. Lagipun untuk

memahami al-Quran seseorang itu harus bersungguhsungguh mempelajari dan menguasai bahasa Arab.

Khalifah-khalifah Islam juga memainkan peranan dalam


penyebaran bahasa Arab. Mereka telah menyediakan hadiah yang lumayan kepada sesiapa yang menguasai bahasa mi. Sebagai contoh, para sasterawan telah

dihadiahkan rumah dan sarjana-sarjana yang mengha50

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

silkan karya ilmiah dalam bahasa Arab diberikan iayanan dan penghormatan yang tinggi seka!i.5 3.1.4 Menjadi Bahasa Ilmiah Al-Qunan bertanggungjawab menaikkan taraf bahasa~ Arab dan memperkemaskannya sehingga mampu menja-

di bahasa ilmiah. Kekuatan bahasa Arab menyampaikan


sesuatu maksud ilmiah dengan berkesan menjadikannya bahasa pilihan utama untuk menyampaikan semua ilmu Islam. Penbendaharaan katanya yang amat kaya membolehkan bahasa mi dipergunakan secara sempurna da!am menyampaikan maksud ilmiah. Tatabahasanya yang sistematik menjadikannya mudah dituturkan, diperguna-

kan dan sedap pula didengar. 3.2 Sumbangan Khusus


3.2.1 Melunakkan Sebutan Bahasa yang dituturkan oleh orang awam biasanya mudah disebut dan mudah difahami. Sebelum kedatangan Islam kebanyakan orang Arab tinggal di padang pasir dan sedikit sahaja yang tinggal di bandar-bandar. Bahasa mereka kasar dan sepi daripada keindahan sebutan. Al-Quranlah yang memperbaik bahasa tersebut daripada kasar kepada lembut sehingga lebih sedap didengar. Kelembutan bahasa Arab sebagai kesan daripada sumbangan al-Quran menyebabkan bahasa mi amat sesuai dijadikan media dakwah Islamiah. Selepas kedatangan al-Quran bahasa yang digunakan dalam kesusas-

teraan Arab semakin indah kerana dipengaruhi oleh


keindahan penyampaian dan ketrampilan al-Quran yang banyak menggunakan ba/aghat.
5
M.A.J. Beg. 1980. The Image of Islamic Civilization. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, hIm. 45.

51

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

3.2.2 Memperkenalkan Istiiah Islam

Al-Quran telah memperkenalkan istilah-istilah dan perbendahanaan kata Islam yang bahanu yang tidak diketahui oleh bangsa Arab sebelumnya. Hal mi memperkaya lagi perbendaharaan kata bahasa Arab. Al-Quran secara khusus telah memperkenalkan isti!ah-istilah akidah, syarak dan akhlak yang begitu banyak sekali. Contohnya inian, niukniin, salat, zakat dan sebagainya. Sebelum datangnya al-Quran, istilah itu amat asing bagi bangsa Arab. Al-Quran juga secara langsung melahirkan isti!ah lain yang tidak diketahui sebe!um kedatangan a!-Quran sepertifikah, usulfikah, tafsir, nahu, sarqf, balaghat, badf, bayan, maCan! dan sebagainya. 3.2.3 Memperkena!kan Istilah Am Al-Quran juga memperkenalkan istilah-istilah am yang tidak diketahui sebelum kedatangan Islam. Antara contoh, perkataan daulah, khilafah dan pe!bagai lagi. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa bangsa Arab amat fanatik kepada bahasa mereka. Sebab itulah mereka memeliharanya dengan bersungguh-sungguh. Apatah lagi setelah kedatangan Islam bahasa itu memikul peranan yang benlipat kali ganda dan penggunaannya semakin luas. 3.2.4 Menyatukan Perkataan Banyak Makna Terdapat perkataan-penkataan dalam bahasa Arab yang mempunyai banyak makna. Contohnya perkataan a!cIbru yang sekurang-kurangnya mempunyai enam makna iaitu antaranya, luka yang khusus, wang,tempat airpenigi, dan dua hal yang bertentangan seperti hitam dan putih. Mengapa hal mi terjadi? Percampuran sesetengah qabilah dengan qabilah yang lain secana tidak sengaja menyebabkan berlakunya percampuran perkataan-perkataan qabi!ah tersebut. Ha! mi berakhir dengan
52

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

kelahiran perkataan-perkataan yang mempunyai pelbagai makna. Ada juga sesetengah perkataan yang berbeza dan segi kefahaman di Wilayah Arab Selatan dengan Arab Utara.6 Perbezaan mi telah dihapuskan oleh al-Qunan. Seka!ipun mereka berada di Semenanjung Tanah Arab atau di tempat-tempat lain di seluruh dunia setiap perkataan Arab tetap mempunyai pengertian yang sama kerana semua umat Islam amnya dan orang Arab khasnya membaca al-Quran yang serupa. Penyatuan makna mi telah bermu!a sebaik sahaja a!-Quran mula diturunkan. Rasu!ullah s.a.w. juga memainkan peranan menyatukan makna bahasa Arab. Semua anggota kebanyakan qabilah Arab mendampingi Rasulullah s.a.w. sama ada semasa dalam keadaan damai atauperang. O!eh sebab Rasulu!lah s.a.w. bertutun berdasarkan al-Quran, mereka semua turut menggunakan perkataan yang sama dan membeni
implikasi yang sama.

Menyatukan Makna Sebelum kedatangan al-Quran terdapat banyak perkataan Arab mempunyai makna yang sama. Contohnya, alghadanfar, al-asad dan al-layth, ketiga-tiga perkataan mi bermaksud singa. Terdapat beberapa sebab mengapa hal mi terjadi. Antananya berlakunya interaksi sosia! pada zaman Jahiliah yang menyebabkan qabilah-qabilah Arab menerima penkataan-perkataan daripada qabilah lain untuk mengenali sesuatu benda. Juga berlaku pembukuan yang mengakibatkan penenirnaan perkataan-perkataan qabilah sebagai bahasa rasmi Arab. Al-Quran te!ah menyelesaikan masalah mi dengan menghampinkan makna-makna yang jauh pada satu penkataan dan menyatukan makna-makna yang telah hampin.
3.2.5
6

Ibid., him. 67.

53

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

3.2.6 Mengekalkan Perkataan Arab Kesan daripada peluasan jajahan Islam dan penenimaan Islam oleh bangsa-bangsa selain Arab telah menyebabkan banyak perkataan bahasa asing yang diterima oleh bahasa Arab. Lebih-lebih lagi apabi!a beriaku penterjemahan bahan-bahan i!miah dan Parsi, Latin, Hindi dan sebagainya. Perkembangan tamadun kebendaan dan proses pembandaran menyebabkan orang-orang Arab terpaksa menerima perkataan-perkataan asing terutama namanama benda dan a!at yang dihasi!kan oleh bangsa lain. Nama-nama itu akhirnya diterima sebagai sebahagian daripada bahasa Arab. Sesetengah pcrkataan itu diterima bulat-bulat dan ada juga yang diubahsuai.7 Ai-Quran tetap terus mengekalkan semua perkataan Arab. Sedangkan perkataan asing yang baharu diambil dan Parsi, Rom dan India diterima sebagai sebahagian daripada bahasa Arab yang dipinjarn. 3.2.7 Memperbetul Bahasa Arab Terlalu banyak kesalahan dan sudut bahasa dalarn bahasa

Arab yang dituturkan oleh orang awam. Kesalahan awam mi berpunca danipada ramainya pemeluk Islam dan kalangan orang-orang cAjam (bukan Arab) yang mula
menggunakan bahasa Arab. Kesalahan itu memang tidak

dapat dielakkan.
Peluasan wilayah Islam menambahkan lagi jum!ah kemasukan orang-orang cAjam memeluk Islam yang

kemudian meluaskan lagi kesa!ahan bahasa awam. Di


wi!ayah yang didiami oleh majoriti orang Arab, penguasaan bahasa awam boleh dikatakan baik, tetapi di wi!ayah

yang didiami oleh majoriti orang cAjam kesalahan bahasa Arab begitu ketara sekali, sehingga melahirkan banyak bahasa kacukan antara Arab dengan bahasa tempatan.
Contohnya, bahasa Urdu yang merupakan kacukan
7 ibid., him. 73.

54

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

antara Hindi, Arab dan Parsi.8

Al-Quran dapat menyelamatkan keadaan daripada bertambah buruk apabila majoriti orang awam secara beransur-ansur menguasai bahasa Arab khususnya di kebanyakan negara Afrika Utara dan Semenanjung Tanah Melayu. Al-Quran berjaya meletakkan bahasa Arab ke tahap paling tinggi, dikagumi dan dirnuliakan lebih-lebih lagi apabila diangkat menjadi bahasa tamadun. 3.2.8 Memelihara daripada Pengaruh Suasana Tiada siapa yang dapat menafikan tentang eratnya hubungan antara makna perkataan yang diucapkan o!eh seseorang dengan sumben asalnya. Lebih ketara !agi jika dilihat danipada suasana dan mana perkataan itu lahir. Contohnya sasterawan Arab Jahiliah yang tinggal di padangpasir tidak rnenggunakan perkataan moden dalam karyanya seperti yang digunakan oleh sasterawan kota yang suasana hidupnya penuh kemewahan dan pencapaian tamadun kebendaannya tinggi. Masyarakat zaman Jahiliah jauh daripada tamadun

dan kemajuan. Lantaran itu imaginasi mereka juga turut


terbatas baik dan segi pakaian, makanan, minuman mahupun dalam aspek-aspek yang lain. Khayalan semula jadi mereka juga terbatas kepada bulan, bintang, matahari dan objek-objek alam yang lain. Hal mi disebabkan oleh suasana alam sekitar mereka yang hanya dikelilingi oleh alam semula jadi dan berhala. Hidup dalam suasana casabij~ya1 atau qabiliyyat yang sentiasa bermusuh-musuhan banyak mempengaruhi bahasa meneka. Bangsa Arab Jahiliah juga amat bangga mempertahankan qabi!ah dan suka menghina musuh. Hal mi digambarkan dalam syair-syair mereka. Hasilkarya mereka dipenuhi dengan kata pujman yang
8

Ibid., hlm. 47.


55

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

tidak terbatas untuk din sendiri dan di sebaliknya pula melahirkan perkataan keji untuk mengkhianati musuh di luar batas kebenaran. A1-Quran datang membawa pengajaran akidah, syarak dan akhlak yang membetulkan keadaan itu dengan memperbaik suasana Arab Jahiliah. Maka banyaklah perkataan Arab yang dahulunya dianggap indah dan betul tidak lagi digunakan. Contohnya
penkataan yang lahir danipada perkara-perkana yang dibenci oleh Islam seperti casabiyyat atau perkauman,

hasad, dengki, minum arak dan sebagainya.9 Keimanan, ketakwaan dan ama! salih menggantikan
amalan syinik, permusuhan, perasaan hasad, dengki dan lainnya. Al-Quran membawa pe!bagai cerita umat yang silam dalam bentuk kisah yang sungguh mempesonakan yang dipenuhi dengan contoh dan teladan yang wajar

diikuti.
Al-Quran selanjutnya telah mengasaskan peraturan khas dalam semua aspek kehidupan. Kepentingan masyarakat diutamakn dan mengatasi kepentingan peribadi. Mat!amatnya ada!ah untuk mengeratkan hubungan antana manusia dengan Allah s.w.t. dan mengeratkan hubungan si!aturahim sesama manusia. Perubahan suasana yang dibawa oleh al-Quran membawa penubahan matlamat bahasa. Pada zaman

Jahiliah perkataan yang membawa makna akidah, syarak dan akhlak tidak wujud sama seka!i. Apabila al-Quran datang, lahir banyak bukan sahaja perkataan yang berkaitan dengan ketiga-tiga unsur itu tadi malah meliputi setiap aspek kehidupan seperti bidang politik, pentadbiran, pendidikan, kebudayaan, ekonomi atau sebagainya.

9 Ahmad Hassan al-Baquri, op. cit. him. III. 10 Ibid.

56

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

3.2.9 Memperindah Gaya Bahasa

Gaya bahasa merupakan kaedah dan corak penggunaan perkataan dan ayatuntuk menyampaikan makna tertentu. Tendapat sekurang-kurangnya tiga jenis gaya bahasa:
gaya bahasa ucapan, gaya bahasa kesusasteraan dan gaya

bahasa i!miah.1

Gaya bahasa ucapan kerap digunakan da!am pidato. Pidato yang baik ia!ahyang dapat memberikan kesan yang mendalam kepada din pendengar. Kekuatannya semata-

mata berdasarkan lisan. Walaupun hanya bergantung pada kekuatan lisan, gaya bahasa yang baik amat digeruni oleh musuh pemidato. Kesannya bo!eh menghitamkan seumur hidup individu yang dmburukkan. Begitulah tajamnya bahasa yang menggunakan gaya bahasa yang baik. Kekuatannya bergantung pada kekuatan makna
yang berkesan melalui penyampaian gaya bahasa yang elok, tepat dan terang. Gaya bahasa kesusasteraan bergantung pada ketepatan, kesesuaian, susunan, sebutan yang mudah dan

kesedapan telinga mendengar perkataan yang digunakan. Gaya bahasa ilmiah pula diperlukan bagi menyampaikan pemikiran ilrniah secara tepat dan berkesan. Di samping itu gaya bahasa yang baik juga diperlukan untuk menerangkan fakta-fakta semudah dan setepat mungkin. Gaya bahasa yang kurang baik boleh menyebabkan

pembaca pening kepala kerana sukar untuk menggarap


maksudnya. Penyampaian dengan gaya bahasa ilmiah juga merupakan ucapan secana langsung daripada akal rasional yang matang dan bukan daripada khayalan.

Ber!ainan pula dengan gaya bahasa Arab Jahiliah


yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan moden. Ilmu pengetahuan mereka sekadar berkaitan dengan keturunan, sedikit sebanyak tentang perubatan tradisiona! dan cerita-cerita lama. Ini sebenarnya bukan
11

Ibid., him. 117.


57

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dinamakan ilmu pengetahuan kerana ilmu pengetahuan


memerlukan penyelidikan dan peraturan tertentu)2

Pada zaman Jahiliah, pencapaian dalam gaya bahasa lebih banyak ditentukan o!eh perasaan bukan rasional kerana dalam banyak hal mereka memang paling kunang menggunakan kenasionalan. Buktinya mereka suka membunuh anak perempuan semata-mata takut kepada kepapaan dan bimbang mengaibkan keluarga. Jika dibandingkan gaya bahasa puisi dengan prosa, gaya bahasa prosa Arab Jahiliah lebih memperlihatkan kematangan dan rasional sedangkan gaya bahasa puisi mereka dikuasai sepenuhnya oleh perasaan dan emosi sama ada dalam menggambarkan tema cinta ataupujian. Al-Quran membawa perubahan yang besar dan segi gaya bahasa kepada bahasa Arab kerana al-Quran lebih menggalakkan rasionalisme, kebenaran dan realisme. AlQuran menolak emosi dan perasaan yang tidak berasas. Kitab mi mengutamakan kekuatan dan ketrampilan penyampaian atau tacbir. Al-Ouran juga banyak menggunakan tamsil ibarat yang mempesonakan yang mempenkukuh lagi penyampaian maka, kejelasan maksud dan kepuasan kepada pemikiran yang matang. Al-Quran memecahkan benteng yang mengongkong pemikiran dan imaginasi Arab Jahiliah dengan membawa mereka mengembara ke alam yang luas terbentang, ruang angkasa lepas dan melintasi alam nyata iaitu alam ghaib, syurga, neraka, Sidratul Muntaha, Baitu! Mamur, Arasy dan sebagainya yang digambarkan dalam peristiwa Isra dan Miraj Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya al-Quran telah memberikan sumbangan yang besar kepada bahasa Arab. Sumbangan umum al-Quran terhadap bahasa Arab termasuk mengabadikan bahasa Arab hingga ke han kiamat danipada hilang, menyatukan semua dialek Arab, menjadikannya
12

Ibid., hlm. 123. 58

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA ARAB

sebagai bahasa negara Islam dan meningkatkannya hingga menjadi bahasa ilmiah. Dan segi sumbangan khusus pula, a!-Quran membantu melunakkan sebutan
perkataan Arab, memperkenalkan pelbagai istilah umum,

menyatukan perkataan yang banyak makna, menyatukan


makna daripada penkataan yang banyak, mengekalkan

penkataan Arab, memperbetul kesalahan bahasa Arab, memelihara bahasa Arab daripada pengaruh suasaa dan memperkaya bahasa Arab dengan gaya bahasa yang
sesuai mengikut keperluan tempat, masa dan suasana.

59

BAB4 SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA


Titik tolak kemajuan dan perkembangan pesat bahasa Arab ialah sejak penurunan al-Quran dalam bahasa Arab sebagai sebesar-besar mukjizat ke bumi mi. Bahasa mi secara tidak langsung menjadi bahasa komunikasi seluruh umat Islam di dunia. Hadis Rasulullah s.a.w. juga diabadikan dalam bahasa Arab. Semua ilmu Islam di peningkat permulaan ditulis dalam bahasa tersebut. Penyebaran dakwah Islamiah di seluruh dunia di peringkat awal juga menggunakan bahasa Arab. Lantaran itu bahasa Arab mempunyai pengaruh dan kesan yang amat mendalam serta meluas dalam semua bahasa tempatan yang menerima Islam. Cuma terdapat perbezaan dan segi sumbangan atau kesannya. Kadar dalamnya pengaruh tersebut boleh dilihat dan segi jumlah perkataan pinjaman bahasa Arab yang terdapat dalam sesuatu bahasa tempatan. Seperti bahasa-bahasa tamadun yang lain, bahasa Arab juga mengalami perubahan. Bahasa Arab juga mempunyai dialek daerah yang banyak seperti Iraq, Mesir, Arab Selatan, Maghribi, Tunisia dan sebagainya. Mungkin ada antara dialek yang tidak sepenubnya difahami oleh golongan yang lain, tetapi semua kitab dan buku pengetahuan ditulis dalam bahasa yang difahami oleh semua orang Arab.
I M.A.J. Beg 1979. Arabic Loan-Words in Malay: A Comparative Study, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, him. xiv.

60

SUMBANGAN AL.QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Zaman pertengahan adalah titik tolak zaman keagungan bahasa Arab. Bahasa mi telah menguasai bahasa Semitik dan bukan Semitik seperti bahasa Berber di Afrika Utara, IndoIran di Parsi, India, Turki, Caucasus, Asia Tengah dan sebagainya. Sumbangan atau kesan al-Quran terhadap bahasa-bahasa dunia boleh dihuraikan seperti yang benikut:2 4.1 Sumbangan Umum Banyak perkataan daripada bahasa Arab yang dipinjam oleh semua bangsa yang memeluk Islam dan Indonesia sampailah ke Sahara Barat. Perbendaharaan kata yang berasaskan a!Quran semakin banyak diterima oleh bahasa-bahasa tempatan sebagai sebahagian daripada bahasa mereka. Lebih-Iebih lagi apabila Islam mempengaruhi perundangan dan cara hidup mereka, semakin banyak perkataan yang diterima sebagai bahasa mereka termasuk yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketatanegaraan.3 Terdapat banyak kelompok bahasa dalam bahasa Asia, Afrika dan Eropah yang meminjam perkataan Arab, dan kelompok mi diringkaskan seperti berikut: Bahasa Asia ialah Parsi, Turki, Kurdis, Urdu, Hindi, Origa, Melayu, Tamil, Tibet dan sebagainya. ii. Bahasa Afrika ialah Swahili, Somali, Amhara, Berber, Hausa dan sebagainya. iii. Bahasa Eropah ialah Sepanyol, Pontugis, Latin, Inggeris, Perancis, Itali dan sebagainya. Walaupun berlainan kelompok dan berlainan benua, namun bunyi perkataan yang mereka pinjam daripada bahasa Arab hampir sama. Contohnya:4
Ibid., Intisari keseluruhan. 3 Ibid., him. xvi. 4 Ibid.
2

i.

61

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM Arab, Parsi dan Urdu khabar waqt sacat Turki haber vakit saat Swahili habari wakati saa Melayu khabar waktu saat

Contoh yang tentera di atas je!as menunjukkan bahawa setiap perkataan Arab yang dipinjam tetap membawa pengertian yang sama dalam semua bahasa, ~alaupun berlaku perubahan dan segi fonologi. Jika seorang anak angkat perlu mentaati ibu angkatnya, demikianjuga halnyadengan bahasabahasa yang meminjam perkataan Arab yang harus patuh kepadaperatunan bahasa Arab tersebut. Baik di Afrika, di Asia mahupun di Eropah, makna asal sesuatu perkataan yang dipinjam tetap terpelihara wa!aupun penubahan berlaku dan segi fonologinya. Contohnya.
Arab Amir ai-bahr (Laksamana iaut) Perancis admiral Inggeris Itali Sepanyol Portugis

admiral ammiraglio

aimirate almirante

Kesandaripada pemerintahan Islam di Sepanyol terdapat beberapa perkataan Arab digunakan dalam bahasa-bahasa Eropah. Secara tidak langsung Eropah te!ah terhutang budi kepadaTamadun Islam. Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg yang mengutip pendapat Otto Jespersen dalam bukunya Growth and
Structure of the English Language, menjelaskan:5 Perkataan pinjaman adalah batu loncatan terhadap perkembangan filologi kerana ia banyak membantu kita mengenal pasti tarikh tepat perubahan linguistik. Ta juga membantu kita mengenal pasti perubahan sejarah aliran tamadun, memperiihatkan arah aiiran rekaan dan institusi. Dalam banyak ha! ia memberi kita makiumat penting kerana sejarah perkembangan sesuatu negara hanya menceritakan tarikh kematian Raja dan Biskop. 5 Ibid.

62

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUN1A Bila dua bahasa tidak mengalami sebarang pertukaran perkataan, bererti bahasa kedua-dua bangsa itu tidak

mi

ada hubungan. Jika terdapat pertukaran pinjaman perkataan, kita juga dapat mengukur sejauh mana eratnya hubungan kedua-dua bangsa. Ia juga dapat menjelaskan antara dua, mana satu yang iebih berpengaruh. Bahasa Melayu amat unik sekali kerana bukan sahaja menerima bahasa asing terutama daripada bahasa Arab dan Sanskrit, seba!iknya sa!ing menyumbangkan perkataan kepada bahasa-bahasa tersebut. Hal mi berlaku kerana kedudukan Malaysia dan Indonesia yang begitu strategik dan segi geografi dan sejarahnya yang menyebabkan bangsa lain datang ke rantau mi untuk berdagangdan sebagainya. Contoh perkataan Melayu yang dipinjam o!eh orang Inggeris ialah orang utan, bambu dan amuk. Orang Arab juga meminjam perkataan kapur untuk kafur sementara bahasa Sanskrit pula menyebutnya Jika dibandingkan kecenderungan saling pinjam-meminjam antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain terutama bahasa Arab,jelas seka!i menunjukkan baliasa Me!ayu lebih banyak meminjam. Namun demikian bahasa Me!ayu banyak juga menyumbangkan perkataan kepada bahasa Arab. Proses islamisasi dan hubungan perdagangan adalah dua faktor utama kemasukan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Perkataan Arab digunakan oleh beratus juta manusia di seluruh dunia. Jumlah mereka lebih ramai daripada bangsa Arab sendiri. Bangsa Inggeris, Sepanyo! dan Portugis te!ah membantu menyebarkan perkataan Arab ke seluruh Asia, Afrika dan Amerika Latin, setelah meminjam beratus-ratus malah beribu-ribu perkataan Arab. Bahasa Arab juga bertanggungjawab menyatukan dan mengekalkanperpaduan bangsa Arabdan seharusnya menjadi kebanggaan mereka. Bahasa Arab adalah bahasa al-Quran, maka seharusnyalah mendapat penghormatan yang amat
6 Ibid., him. xviii. 63 Karpura.6

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

tinggi daripada setiap umat Islam di seluruh dunia. Di peringkat antarabangsa kini, bahasa Arabtelah diterima sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sekatan minyak (oil embargo) telah dikenakan ke atas penyokong-penyokong Zionis dalam tahun 1970-an menjadikan pengaruh dan maruah bangsa Arab semakin meningkat di peringkat antarabangsa. Suara mereka kian didengari dan pengajian Arab menjadi salah satu bidang pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi di negara-negara barat kini. Ini bererti dunia mula mengiktiraf bangsa Arab sebagai bangsa yang bermaruah dan berpengaruh serta mempunyai masa depan yang cemerlang. 4.2 Swnbangan terhadap Lingua Franca Lingua franca ialah bahasa yang dituturkan oleh !ebih daripada satu bangsa dan menjadi media komunikasi da!am semua bidang di sesuatu wilayah atau nantau yang luas.7 Al-Quran atau bahasa Arab telah mempengaruhi sekurang-kurangnya empat bahsa lingua franca dunia iaitu bahasa Melayu, Urdu, Swahili dan Hausa. Bahasa Melayu dituturkan di seluruh Alam Melayu khususnya di Malaysia dan Indonesia, bahasa Urdu dituturkan di Pakistan, India dan Bangladesh, bahasa Swahili dituturkan di Nigeria, Kenya, Uganda, Zanzibar, Tanzania dan sebagainya sementara bahasa Hausa pula dituturkan di Nigeria, Niger, Cameroon dan sebagainya.8 Pen~aruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa mi amat luas dan mendalam sekali. Terdapat dua cara bagaimana pengaruh mi boleh berlaku: melalui proses islamisasi dan melalui perhubungan dengan bangsa Arab sama ada dalam perdagangan atau sebagainya. Semua bahasa tersebut menggunakan abjad Arab dalam tulisan mereka sama ada untuk
7 Y.E. El-Ezabi and Others 1980. English-Arabic Readers 8
Dictionary, London: Oxford University Press, him. 398. M.A.J. Beg, Arabic Loan-Words in Malay: A Comparative Study, op. cit. him. 1.

64

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

tujuan rasmi atau tidak rasmi dan ilmiah atau tidak ilmiah.9 Kedatangan penjajah barat telah menggugat kedudukan abjad Arab. Ada bahasa yang menerima abjad Latin di samping abjad Arab. Tetapi ada juga bahasa yang bertahan dan terus menggunakan abjad Arab seperti bahasa Urdu. Bahasa Swahili masih dapat bertahan menggunakan abjad Arab dalam penulisannya walaupun ditekan oleh penjajah Jerman, tetapi akhirnya bahasa mi juga menggunakan abjad Latin pada awal abad ke-20. Bangsa Melayu memperoleh tulisannya sendiri semasa kedatangan Islam iaitu tulisan jawi. Tulisan jawi menjadi tulisan ilmiah, politik, pentadbiran, diplomatik dan sebagainya selama beberapa abad sehingga kedatangan penjajah Inggeris di Malaysia dan Belanda di Indonesia yang memaksa mereka menerima abjad Latin di samping tulisan jawi. Demikianjuga halnyadengan bahasa Hausa di Afrika. Di sana bjad Arabmerupakan sistem tulisan yang pertama sejak tradisi intelektual bermula di kalangan mereka. Dengan kedatangan penjajah Inggeris yang menggunakan pelbagai cara dan pujukan akhirnya berjaya mempengaruhi bangsa Hausa untuk menerima abjad Latin di samping abjad Arab
yang digunakan dalam semua bidang termasuk penulisan

kitab-kitab Islam. Sejarah membuktikan bahawa penolakan abjad Arab meninggalkan kesan yang buruk kepada tradisi pembelajaran ilmu-ilmu Islam yang berasaskan kitab lama. Penggunaan abjad Latin bertanggungjawab secara langsung memisahkan generasi muda kini daripada kitab-kitablama. Lebih-lebih lagi abjad Latin mendedahkan pengaruh bahasa Eropah yang meluas kepada bahasa tempatan umat Islam, seperti bahasa Melayu. Keperluan kebahasaan sesuatu bahasa akan menentukan
perubahan yang berlaku terhadap perkataan-perkataan Arab yang dipinjam. Tidak hairanlah sekiranya terdapat persamaan
9 10 Ibid. Ibid., him. 2. 65

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

dan perbezaan dalam semua bahasa yang meminjam perkataan

Arab. 4.3 Sumbangan terhadap Bahasa Afrika Mulai abad I H.(7 M.) lagi umat Islam telah menakluki dunia dan Sungai Nil hingga ke Atlantik. Afrika Utara dan Afrika Barat juga tunduk di bawah pemerintahan Islam mulai abad ke-2 H.(8 M.) Mauritania, Mali, Ghana dan negeri-negeri lain juga telah didatangi oleh saudagar-saudagar Arab yang menjalankan perniagaan di samping menyebarkan Islam. Mulai abad ke-3 H.(9 M.)tentera Islam telah pun sampai ke Sudan dan Nabia. Tidak lama kemudian mereka mara ke Mozambique. Di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan [6586H.(684 705 M).] Islam telah disebarkan ke rantau itu. Ini bererti dalam satu jangka masa yang pendek sahaja Islam telah menjadi agama sebahagian besar negara-negara Afrika. Bahasa Arab telah menjadi lingua franca di Afrika Utara tidak lama selepas penaklukan Mesir dan mengambil alih peranan bahasa Qibti. Bahasa Arab juga mengambil alih peranan bahasa Berber yang pernah pada satu masa dahulu menjadi bahasa utama di Afrika Utara. Walaupun bahasa Bahar memberi laluan kepada bahasa Arab tetapi bahasa mi masih lagi dituturkan setelah kedatangan Islam terutama di Libya, Tunisia dan Algeria. Dengan penerimaan Islam penduduk Mesir dan negeri-negeri Afrika Utara secara automatik menerima bahasa Arabmenjadi lingua franca di rantau itu. Tidak lama selepas itu penduduk di Sudan, Cameroon dan Republik Afrika Tengah juga telah menerima bahasa Arab sebagai bahasa utama mereka. Tetapi bahasa Arab juga telah diasimilasikan dengan bahasa tempatan mereka yang melahirkan bahasa kacukan yang dikenali sebagai bimbashi Arab dan Turku. Sudan Selatan, Uganda dan lain-lain menerima bahasa Arab sebagai bahasa kedua mereka.2
-

ii 12

Ibid., him. 8. Ibid., him. 9.

66

SUMBANGAN AL.QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Bahasa-bahasa tempatan di Afrika telah diperkukuh dan diperkaya lagi dengan prbendaharaan kata baharu yang banyak, sama ada dalam bidang agama, politik, perdagangan, pemikiran dan sebagainya. Tiada siapa lagi yang dapat menafikan bahawa Islam dan bahasa Arab telah meletakkan batu asas kegiatan ilmiah di semua negara yang menerimanya. 4.3.1 Bahasa Hausa Nigeria Utara, Niger dan Cameroon adalah negeri-negeri yang ditempati oleh orang-orang Hausa. Ini bererti Hausa adalah satu bangsa yang besar dan bahasa mereka juga dikenali dengan nama bangsa tersebut. Pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Hausa amat luas dan mendalam sekali dan pengaruh mi disamakan oleh Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg dengan bahasa Melayu.3 Bangsa Hausa amat terkenal sebagai salah satu bangsa yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Bahasa mereka seperti yang dijelaskan oleh pakar linguistik, tergolong dalam rumpun bahasa Chad yang dituturkan di negara-negara sekitar Tasik Chad. Mereka juga termasyhur sebagai golongan pedagang yang handal. Melalui perdaganganlah bahasa mereka telah disebarkan ke beberapa tempat di benua Afrika terutama di Tripoli, Sudan Timur dan sebagainya. Dalam abad ke-19, bahasa mi semakin berpengaruh apabila tertubuhnya kerajaan Islam Khalifah Sokoto yang memerintah sebuah wilayah yang luas.4 Kerajaan mi
13 14 Ibid., him. 10. Dr. Suiayaman S. Nyang, Islam and the African World,
Islamiyyat, Jil. 3/8 1, Bangi: Fakuiti Pengajian Islam, UKM, him. 5466, menjeiaskan bahawa kerajaan Khaiifah Sokoto telah ditubuhkan oieh Usuman dan Fodio yang diiahirkan pada 15 Disember 1754 di Maratta, Kwonni. Beliau mendapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri. Kemudian mengembara menuntut ilmu dan berguru dengan banyak uiama yang terkenai pada masa itu. Beliau mula menyebarkan dakwah Islamiah ketika berumur 20 tahun dan berjaya menubuhkan

Khalifah Sokoto daiam tahun 1808.

67

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

telah menjadikan bahasa Hausa sebagai bahasa rasmi negara. Ini menjadikan bahasa mi semakin luas pengaruhnya dan amat kukuh sekali dan scterusnya membantu usaha memjukan ilmu Islam dengan lebih berkesan. Mulai abad ke-l9 penjajah Inggeris telah menggugat dan berjaya menjajah Afrika Utara dan Barat. Namun demikian di peringkat permulaan mereka terpaksa menggunakan bahasa Hausa sebagai media komunikasi dan bahasa rasmi. Dengan perkembangan masa, Inggeris telah berjaya menggunakan kebijaksanaannya untuk menggantikan abjad Arab dalam bahasa Hausa dengan abjad Latin. Setelah mencapai kemerdekaan daripada Inggeris, bahasa Hausa dijadikan bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dikatakan pada masa kini terdapat seramai lebih daripada 30 juta penutur bahasa Hausa di Nigeria dan lima juta yang lain di luar negara tersebut seperti Niger, Cameroon, Dahomy, Togo dan Ghana. Golongan ulama di Nigeria dikenali dengan istilah malain. Mereka inilah yang paling banyak menggunakan perkataan pinjaman Arabdalam kegiatan dakwah mereka sama ada dalam tulisan atau lisan dalam menyebarkan ilmu di peringkat permulaan. Setelah itu baharulah digunakan oleh orang awam. Sebab itulah bahasa Arab dan perkataan pinjamannya mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Hausa. Pengaruh Islam dan Arab di kalangan masyarakat Hausa amat dalam. Contohnya setiap nama yang diberikan kepada individu menggunakan nama Islam dan Arab seperti Muhammad, Ali, Kassim dan sebagainya. Contoh pinjaman bahasa Arab dalam bahasa Hausa:15

15

Ibid., him. 11.

68

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Arab adab
cadji

Hausa

iadabi asaii

adali, adill, ajali

as!
4.3.2

Bahasa Berber

Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, Mauritania, Sahara, Jebel, Negusa, Aures, Kabylia, Rif dan Atlas adalah negara-negara dan wilayah-wilayah yang menuturkan bahasa Berber. Apabila mereka menerima Islam, bahasa mereka banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dalam satu jangka masa yang amat panjang dan zaman Bani Umaiyah sampailah kepada pemerintahan beberapa dinasti kecil seperti Idrisiah, Fatimiah dan sebagainya, pengaruh Islam dan Arab mendalam dan meluas sekali. Keadaan mi memang tidak menghairankan kerana mereka bukan sahaja menjadi Islam, bahkan menjadi Arab dalam erti kata menerima kebudayaan dan bahasa Arab sebagai ciri-ciri bangsa mereka. Bahasa Berber amat banyak sekali menerima perkataan Arab. Bahasa Berber juga merupakan bahasa yang mempunyai ptensi untuk
menerima bahasa lain terutama Greek dan Latin tetapi

tidak dapat menandingi pengaruh bahasa Arab. Contoh perkataan Arab dalam bahasa Berber adalah sepertiyang
berikut:6

Arab
stiq

Berber
essuk (pasar)

jamacat saf

jamaa (kumpulan) soff (barisan)

16

Ibid., him. 18.

69

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

4.3.3 Bahasa Ethiopia Sekurang-kurangnya terdapat 20 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Ethiopia. Daripada sekian banyak bahasa itu, bahasa Amhara telah dipilih sebagai bahasa rasmi sementara bahasa Arab merupakan bahasa kedua. Dalam sejarah perkembangan Islam, Ethiopia adalah antara negara yang penting. Dua peristiwa utama telah

dicatatkan oleh al-Quran berkaitan dengan Ethiopia.


Pertama, tahun kelahiran Rasulullah s.a.w. iaitu tahun Gajah (cam al-FIl), 570 M. Pada tahun itu Makkah telah

diserang oleh tentera bergajah dan Yaman yang diketuai oleh panglima Abrahah dan Ethiopia yang sebelum mi
berjaya menakluki Yaman. Kedatangan mereka ke

Makkah adalah untuk membawa pulang Kaabah ke Yaman bagi membolehkan Yaman mengambil alih peranan Makkah sebagai pusat ibadat dan perdagangan yang terpenting di dunia pada masa itu. Hal mi dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Fil:

p,.

~d

J~ ~S~i1
7.-

,,,/

.-.

,-

/~/~/

:~

4~

Terjemahannya: Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah bertindak ke atas angkwan lentera (yang dipimpin oleh pembawa) gajah, (yang hendak meruntuhkan Ka abah)? Bukankah Tuhaninu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalain keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Dan Dia ielah menghantarkan kepada mereka (roinbongan) burung berpasuk-pasuk yang melon tar mereka dengan batu-batu dan sejenis tanah yang

70

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

dibakar keras, lalu Dia menjadikan niereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan u/at.

(Surah al-Fil 105: 15)

Kedua, negara tersebut yang lebih dikenali sebagai Habsyah merupakan tempat perpindahan atau penghijrahan yang pertama bagi umat Islam sebelum berhijrah ke Madinah. Pada masa itu terdapat seramai 82 orang sahabat Rasulullah s.a.w. yang berpindah termasuk Uthman bin Affan, Ruqayah binti Rasulullah s.a.w., Abdul Rahman bin Auf dan Abdullah bin Masud. Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg telah mengambil pendapat al-Tabari yang menjelaskan tentang peristiwa hijrah mi. Kedudukan Ethiopia amat hampir dengan Makkah iaitu hanya di seberang Laut Merah. Mereka yang berhijrah itu dibawa oleh kapal perdagangan yang dikenakan bayaran sebanyak setengah dinar setiap seorang. Agama Islam dan bahasa Arab dibawa bersama, dan disebarkan ke negara itu. Penduduk tempatan pula amat mudah menerima kedua-dua perkara tersebut. Di samping penghijrahan. orang-orang Arab, perhubungan penduduk Ethiopia dengan bangsa Arab adaiah melalui perdagangan. mi diikuti pula dengan pengasasan pemerintahan Islam oleh orang-orang Arab yang semestinya banyak mempengaruhi penduduk tempatan terutama dan segi bahasa Arab kerana bahasa itu dijadikan
bahasa rasmi negara.7

Pengaruh bahasa Arab di Ethiopia bole,h dikatakan

luas sekali. Ini boleh dilihat berdasarkan bahasa-bahasa utama yang terdapat di negara tersebut: bahasa Geez,

Harari, Amhara, Argobba, Gurage, Tigre dan Tigri.


Geez merupakan salah satu bahasa klasik yang lahir

dalam abad ke-4 S.M. Bahasa Geez telah muncul sebagai


17 M.A.J. Beg, op. cit. him. 20.

71

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

bahasa persuratan yang penting sebaik sahaja menerima pengaruh bahasa Arab. Contoh pinjaman bahasa Arab:8
Arab Geez

awthan dirham
hiii

awtan (berhala) derhem (wang perak)


helal (anak buian)

Harari merupakan salah satu bahasa yang dituturkan di Ethiopia Selatan. Bahasa Harari diambil sempena nama bandar Harari yang majoriti penduduknya beragama Islam. Di sini bahasa Arab dituturkan sebagai bahasa kedua dan penting dalam persuratan. Contoh pinjaman bahasa Arab:9 Arab bakhii fajr sabr Harari bakil (kedekut) fajri (pagi) sabri (sabar)

Amharajuga merupakan bahasa terbesardi Ethiopia yang tergolong dalam bahasa Sam. Nyanyian untuk raja adalah dokumen bertulis yang pertama dijumpai dalam bahasa mi dalam abad ke-14 M. Bahasa Amhara mi juga telah menjadi bahasa istana. Portugis yang menjajah negara itu bertanggungjawab mencorakkan dan membawa banyak perubahan terhadap bahasa tersebut. Bahasa mi akhirnya menjadi lingua franca mulai tahun 1886 seteiah pembaharuan dilakukan oleh Raja Theodora 11(1855 1868). Bahasa Amhara juga diakui sebagai bahasa rasmi dalam perlembagaan negara tersebut dalam tahun 1956. Pengaruh bahasa Arab dalam bahasa tersebut juga agak besar, contohnya:

i8 Ibid., him. 21. 19 Ibid.

72

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Arab ard

Amhara

ard (bumi)

dirham hakim

drim (wang perak) hakim

Argobba pula merupakan bahasa yang dituturkan di wilayah Ankober, Canno, Aliyu Amba dan lain-lain. Bahasa Argobba mempunyai perkaitan yang rapat dengan haraan kata Arab setelab menerima Islam, contohnya:
Arab Ramadan Argobba Ramadan (bulan puasa)

bahasa Amhara. Bahasa mi banyak meminjam perbenda-

Safar
sadaqat.

Safar (nama bulan)


sadaqa (sedekah)

Bahasa Gurage pula yang dituturkan di Barat Laut Addis Ababa. Peminjainan bahasa Arab dalam bahasa mi berlaku kerana ramamnya penduduk Arab di situ. Perkataan Arab diterima melalui bahasa-bahasa di situ dan juga diterima melalui bahasa-bahasa lain seperti Hararm, Amhara dan lain-lain. Contohnya:

Arab
casr

Gurage
asar (waktu asar)

Islam waraqat

Eslam (agama Islam) waraqat (surat)

Tigre merupakan bahasa yang dituturkan di Eritrea. Suku kaum yang menuturkannya ialah Beni, Amer, Bayt, Asgade, Mansa, Bayt Guk dan Marya. Kesemua mereka beragama Islam. Sebab itulah mereka banyak mengambil perkataan Arab, contohnya: 73

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Arab

Tigre

dukkan
mnsyaAllah hadiyat,

dukan (kedai)
ensaia heda
-

Tigri juga dituturkan di Eritrea yang mempunyai


kesusasteraan dan surat khabarnya sendiri. Pada mula-

nya Tigri menjadi bahasa utama di wilayah tersebut tetapi


diambil alih oleh bahasa Amhara. Namun demikian bahasa mi masih lagi menjadi lingua franca di wilayah

tersebut terutama di bahagian Tigri yang 18% penduduknya beragaina Islam. Banyak perkataan Arab yang

terdapat dalam bahasa tersebut, contohnya:


Arab
caqi niyyat qafliat

Tigri
aqii (akal) neyat (fiat) qaflah (rombongan perdagangan)

4.3.4 Bahasa Somali

Bangsa Somali sama sahaja dengan bangsa Melayu yang


semuanya beragama Islam. Sebut sahaja bangsa Melayu secara automatik mereka adalah Islam. Demikian juga halnya dengan bangsa Somali. Kedudukan negara tersebut begitu hampir sekali dengan Semenanjung Tanah Arab yang hanya dipisahkan oleh Laut Merah. Justeru itulah pengaruh ai-Quran dan

bahasa Arab terhadap bahasa mereka amat kuat. Perkembangan pengaruh bahasa Arab terhadap mereka

mi amat eratperkaitannya dengan proses pengislaman dan


perdagangan. Melalui pengajaran al-Quran di madrasah, bahasa Arab disebarkan dengan cepat dan meluas hinggalah ke kawasan pedalaman. Kedudukan dan

kewibawaan semua guru al-Quran dan guru agama ketika itu bergantung pada penguasaan bahasa Arab. Semakin tinggi ilmu bahasa Arab mereka, maka semakin
74

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

tinggilah penghormatan masyarakat terhadap mereka.

Bahasa Arab juga menjadi bahasa persuratan di Somalia.2 Kuatnya pengaruh bahasa Arab di negara itu jelas terbukti apabila penjajah-penjajah Eropah terpaksa menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Bahasa Arab digunakan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penduduk tempatan dengan penjajah. Pada masa kini bahasa Arab merupakan salah satu daripada tiga bahasa penting di samping Inggeris dan Itali di Somalia yang digunakan sama ada dalam pentadbiran kerajaan, swasta, perdagangan atau perhubungan awam. Bahasa Somali juga dituturkan di Ethiopia. Terdapat kesusasteraan lisan yang ditulis dalam bahasa tersebut di Somalia dan di Ethiopia. Malahan bahasa Somali digunakan lebih banyak daripada bahasa Arab di kalangan mereka. Perlu dijelaskan di sini bahawa kaum lelaki di negara itu lebih menguasai bahasa Arab berbanding kaum perempuan. Pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Somali amat besar dan mendalam sekali. Antara contohnya:
Arab Somali

akhik awwai
tablb

akhlaak awwil (awal)


dabib (doktor)

4.3.5 Bahasa Swahili Penduduk yang mendiami sepanjangpantai Timur Afrika dan Tanjung Degade hingga ke Pulau Lamu, kira-kira 2000 batu panjangnya itu dikenali dengan Sahil. Bahasa yang mereka gunakan dinamakan Swahili. Bahasa itu
20 Anwar C. Chejne 1974. Tarikh al-Andalus wa Thaqafat, Minneapoiis: The University of Minnesota Press, him. 397.

75

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

turut difahami oleh penduduk Madagascar, Zaire dan Congo. Bahasa Swahili merupakan bahasa yang terpenting di Afrika Timur dan salah satu lingua franca di benua Afrika. Dikatakan bahawa di Uganda, Kenya, Tanzania dan Zanzibarjuga menggunakan bahasa mi sebagai media komunikasi mereka di samping bahasa pentadbiran dan pendidikan. Penghijrahan orang-orang Arab ke Afrika Timur telah bermula sejak abad ke-7 M. dan semakin pesat menjelang abad ke-lO M. Perhubungan mereka dengan penduduk tempatan adalah melalui penyebaran Islam dan perdagangan. Bahasa Swahili menerimapengaruh bahasa Arab dengan meluas dan mendalam melalui kedua-dua carain Pada masa kini bahasa itu dituturkan oleh lebih 20 juta manusia. Banyak perkataan pinjaman Arab yang terdapat dalam bahasa tersebut, contohnya: Arab adab Cadil
ahi

Swahili adabu adili (adil)


ahaii (ahii)

4.4 Sumbangan terhadap Bahasa Eropah

Bahasa-bahasa Eropah yang diselidiki ada kaitannya dengan al-Quran oleh Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg ialah bahasa Sepanyol, Latin dan Inggeris. Hasil daripada penyelidikan tersebut, sumbangan al-Quran terhadap bahasa-bahasa tersebut boleh diringkaskan seperti yang berikut: 4.4.1 Bahasa Sepanyol Gibralta atau Jabal Tariq adalah daerah yang menjadi tempat pertama Tariq bin Ziad memimpin tentera Islam untuk membuka benua Eropah dalam abad ke-8 M. Dan situ tentera Islam telah marake Sepanyol (Andalus). Umat Islam telah berjaya menubuhkan kerajaan-kerajaan yang 76

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

kuat di situ hinggalah zaman kebangkitan barat (renaissance). Dalam satujangkamasa yang panjang mi, Islam telah meninggalkan kesan yang mendalam dan luas sekali dengan cahaya ilmu pengetahuan, kemajuan dan tamadun kepada Sepanyol khasnya dan Eropah amnya yang pada masa itu berada pada zaman kegelapan. Masyarakat Sepanyol pada masa itu terdiri daripada beberapa golongan utama iaitu orang Arab yang datang membuka Eropah, orang Sepanyol yang telah memeluk Islam, orang Sepanyol yang tidak memeluk Islam (al-f4jam dan ahi a!Dhiminat) iaitu mereka yang membayar jizyah dan patuh kepada pemerintahan Islam. Kemajuan dan pencapaian yang dicapai adalah ekora daripada kejayaan dan keunggulan perundangan Islam yang maha adil dan saksama sehingga berupaya mencetuskan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan masyarakat, walaupun mereka terdiri daripada pelbagai agama, keturunan, adat resam dan sebagainya. Di sinilah letaknya kelebihan dan keistimewaan Islam yang tidak dapat diatasi oleh mana-mana undang-undang di dunia

mi.

Keadilan perundangan Is!amlah yang bertanggung-

jawab secara langsung membawa keamanan yang memungkinkan kemajuan dan tamadun dapat dihasilkan.2 Pada zaman kegemilangan dan keemasan Tamadun Islam di Sepanyol, orang-orang dan seluruh cruk rantau Eropah datang berduyun-duyun untuk mempelajari bahasa Arab dan ilmu pengetahuan. Mereka inilah yang kemudiannya bertanggungjawab menyebarkan Tamadun Islam ke seluruh Eropah. Sebelum itu iaitu tidak lama selepas kejayaan orangorang Arab membentuk pemerintahan, mereka telah melakukan asimilasi sosial mela!ui pelbagai cara sehingga berjaya membentuk satu bangsa baru (peranakan). Bapa
21 Mahmood Mohd. Taib an Najmi 1971. Sejarals Tamadun Islam, Kota Bharu: Pustaka Aman Press, him. 238.

77

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

mereka orang Arab dan ibu mereka pula orang Sepanyol (kahwin campur). Dan semasa ke semasa bilangan mereka mi bertambah dengan pesat yang akhirnya menjadi

golongan majoriti.
Pencapaian yang tinggi dan segi ilmu pengetahuan,

menjadikan Sepanyol terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang terpenting di dunia khususnya pada zaman al-Hakam ke-2 (350 366 H.). Ketika itu terdapat beberapa pusat pendidikan utama di situ seperti Universiti Qordova dan sebagainya yang penuntutnya

bukan sahaja dan negara-negara Islam malah dan seluruh


ceruk rantau Eropah. Qordova kian masyhur apabila

pakar-pakar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan timur telah dijemput oleh al-Hakam untuk memberi kuliah di situ. Antara yang diundang ialah Abu cAli alQali, seorang pakar bahasa dan Ibnu al-Qutiyyat seorang

pakar sejarah. Sumber rujukan dan khazanah ilmu pengetahuan


yang utama ketika itu ialah kitab-kitab. Sikap al-Hakam

yang begitu berminat untuk mengumpulkan kitab-kitab dan merata-rata tempat khususnya dan Iskandariah, Damsyik dan Baghdad menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan bertambah pesat lagi. Sebanyak empat ratus ribu jilid kitab telah dikumpulkanoleh al-Hakam. Salah satu pusat terjemahan yang terpenting di Sepanyol ialah bandar Toledo. Buku-buku dalam bahasa Latin telah diterjemahkan dengan pesatnya ke dalam bahasa Arab. Pelbagai bidang ilmu yang diterjemahkan
itu, kesemuanya memperkaya lagi perbendaharaan tama-

dun Islam. Antara penterjemah Arab yang paling berkalibar ketika itu ialah Batahras al-Funsi dan a!Hanna Eshbily. Pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Sepanyol begitu luas dan dalam sekali. Dikatakan bahawa terdapat lebih daripada 4000 perkataan pinjaman Arab dalam bahasa Sepanyol terutama dalam bidang hidrologi, seni bina dan sebagainya, contohnya:
78

SUMBANGAN AL.QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Arab
caqrab

Sepanyoi
alcran (jengking)

sukkar
zakAt

azucar (gula pasir)


azaque (zakat)

4.4.2 Bahasa Latin Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh umat Islam terutama di Sepanyol telah diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Latin. Kesannya, kemasukan kata-kata bahasa Arab ke bahasa Latin tidak dapat dielakkan. Terlalu banyak perkataan Arab yang terdapat dalam bahasa Latin terutama dalam bidang sains dan falsafah, contohnya:
Arab Latin

al-Quran
sUrat
al-mustaqTm

alcoran (ai-Quran)
azoara (surah)
almustakim (jaian lurus)

4.4.3 Bahasa Inggeris Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg selanjutnya menjelaskan bahawa terdapat lebih daripada 1000 perkataan Arab yang dipinjam oleh bahasa Inggeris melalui pelbagai cara sama ada melalui bahasa Latin atau bahasa Sepanyol. Hal mi dinyatakan oleh The Bulletin of the Faculty of Arts, Universiti Mesir, iii: II, Bhg. I, Mei, 1934. Fakta mi disokong oleh Tylor dalam hasil penyelidikannya yang berjudul Arabic Words in English, contohnya:
Arab al-qadl
al-qubbat khalifat

Inggeris alcaide (kadi)


alcove (kubah) caliph (khaiifah)

79

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

4.5

Sumbangan terhadap Bahasa Asia

Bahasa Arab mempunyai pengaruh terhadap kesemua bahasa Asia terutama di India dan alam Melayu. 4.5.1 Bahasa India Dua hal yang menjadi perhitungan Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg dalam membicarakan kesan ataupengaruh alQuran terhadap bahasa-bahasa di benua kecil India seperti Hindi, Urdu, Punjabi dan Sindhi: pertama dan segi perbendaharaan kata dan kedua, tatabahasa yang meliputi nama, sifat nama, ganti nama, dan sebagamnya. Terdapat abjad Arabpada zaman pertengahan yang ditiru oleh bahasa Sindhi dan bahasa-bahasa India lain.22 Bahasa Hindi Dikatakan terdapat lebih daripada 600 perkataan Arab dalam bahasa Hindi. Bahasa Urdu juga memperlihatkan hal yang sama tetapi bahasa Urdu meminjam lebih banyak lagi kata bahasa Arab. Bahasa Urdu berasal daripada bahasa Parsi sedangkan bahasa Hindi berasal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Hindi adalah bahasa rasmi India dan merupakan lingua franca yang terpenting di benua kecil tersebut. Hubungan perdagangan dan aktiviti dakwah antara bangsa Arab dengan India merupakan faktor utama mengapa terlalu banyak perkataan Arab dipinjam oleh bahasa Hindi dan mengapa pengaruh Islam meluas di India. Bahasa Hindi meminjam perkataan-perkataan Arab melalui dua cara iaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, melalui penyebaran Islam dan perdagangan,secara tidak langsung pula melalui bahasa Parsi. Begitu juga halnya dengan bahasa
4.5.1.1
22 M.A.J. Beg, Op. cit. him. 50.

80

SUMBANGAN AL.QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Jerman, Perancis dan sebagainya yang meminjam bahasa Arab melalui bahasa Latin dan Greek. Hampir keseluruhanistilah agama dalam bahasa Hindi diambil daripada bahasa Arab. Terdapat juga istilah-istilah yang diambil daripada bahasa Arab dalam bidang kebudayaan, undang-undang, politik, pentadbiran, profesional, seni bina dan lain-lain. Antara contoh perkataan Arab:
Arab Hindi

adab darajat
dunya
4.5.1.2

adab darja (peringkat)


duniya (dunia)

Bahasa Gujarat Nama Gujarat mengambil sempena nama wilayah Gujarat. Bahasa mi mempunyai banyak dialek seperti Gramadia, Surati, C~harotari,Pathani, Gujarati, Kathiyawadi, Kharawa dan Parsi Gujarati. Pemindahan perkataan Arab ke dalam bahasa Gujarat dilakukan oleh orang-oiang Parsi yang bermazhab Syiah Ismailliyah. Contoh perkataan Arab dalam bahasa Gujarat: Arab
Cajab

Gujarat
ajab (takjub)

hakim tarikh
4.5.1.3

hakem tarikh

Pahari

Dan Bhadrawah hingga ke Nepal Timur di kaki Gunung Himalaya adalah kawasan bahasa Pahari dituturkan. Peminjaman perkataan Arab berlaku secara tidak langsung daripada bahasa Hindi, Punjabi, Bihari dan Nepal yang menggunakan perkataan Arab, contohnya: 81

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Arab

Pahari

caql ghaiat wazir

akal gaiti (saiah) wazir (menteri)

4.5.1.4 Bahasa Tibet

Bahasa mi dikatakan paling banyak melakukan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing seperti
Parsi, Turkistan, Cina dan sebagainya. Mereka juga

meminjam perkataan bahasa Arabmelalui pedagangpedagang Arab yang berdagang di Tibet, contohnya:
Arab Tibet

Sahib halal
masjid

sa-heb (sahabat) ha-lal


ma-si-ta

4.5.1.5 BahasaBenggali

Bahasa mi dikatakan terdini daripada 75% bahasa Sanskrit dan 10% bahasa Arab dan Parsi. Pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiah peluasan pengaruh Islam begitu pesat. Benggal telah didatangi oleh pedagang-pedagang Arab dan duit syiling daripada kerajaan tersebut dijumpai di Paharpur dan Mainamati di Benggal Timur. Inilah bukti yang kuat yang menunjukkan bahawa wilayah itu mempunyai h~sbungansecara langsung dengan orang-orang Arab. Raja-raja Islam juga dikatakan pernah memerintah wilayah itu dan abad ke-13 hingga abad ke-18 M. Dalam pentadbiran dan kebudayaan, bahasa Parsi telah digunakan oleh raja-raja tersebut. Kehadiran penyair dan penulis ternpatan di istana mereka menggambarkan kesusasteraan dan ilmu pengetahuan mendapat perhatian utama kerajaan Islam di wilayah itu. Terdapat juga pertempatan orang-orang Arab di 82

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

Benggal. Pendidikan Islam yang meliputi tatabahasa Arab, ilmu Usuluddin dan Fikah diajarkan di sana, tetapi bahasa Arab tidak pernah menjadi bahasa komunikasi di Benggal. Di istana, bahasa Parsi lebih banyak digunakan. Demikian juga halnya di kalangan golongan atasan. Bahasa Parsi dijadikan sebagai media utama dalam pengajaran Islam di madrasah di samping bahasa Arab. Bahasa Arab walau bagaimanapun mempunyai pengaruh yang besar di kalangan golongan pemenintah. Terdapat 200 buku sejarah kerajaan Islam di Benggal, 144 darmpadanya ditulis dalam bahasa Arab, 21 campuran Arab/Parsi, 34 dalam bahasa Pansi dan satu dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Parsi diperkenalkan sejak abad ke-12 lagi tetapi telah diubahsuai dengan bahasa Arab. Pengaruhnya lebih kuat lagi apabila kenajaan Moghul memerintah Benggal mulai abad ke-16. Bahasa mi juga digunakan dalam mata wang dan bidang kesusasteraan. Mulai tahun 1850 perubahan telah berlaku kepada bahasa Benggali. Pada masa itu banyak kata pinjaman telah diambil daripada bahasa Arab dan Parsi. Yang anehnya penggunaan perkataan pinjaman mi lebih luas di kalangan golongan Hindu danipada umat Islam sendiri. Contoh pinjaman bahasa Arab:
Arab
Benggali

banakat
macrifat

adat barkat (berkat)


marifat

4.5.1.6 Bahasa Oriya Bahasa mi tergolong dalam bahasa Indo-Anya, sama seperti bahasa Assam, Benggali, Bihari dan lain-lain. 83

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Antara tiga bahasa in bahasa Benggalilahyang lebih penting dan luas penggunaannya. Oriya ialah nama wilayah yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Banyak perkataan Arab yang dipinjam oleh bahasa tersebut, contohnya.
Arab
carnal

Oniya
amala

amanat

amanata
imana

iman 4.5.2 Bahasa Melayu

Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg menjelaskan bahawa ramai pakar bahasa dan barat yang telah mengkaji pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Antara mereka ialah C. Skinner yang mengetengahkan pengaruh bahasa Arab dalam nama orang, angka, jantina dan lainlain sehingga berjaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah dalam rencananya The Influence of Arabic Upon Modern Malay. Abdul Hamid Ahmad pula, dalam bukunya Kamus al-Hamidi menyenaraikan sejum-

lah 2000 perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Pengarang yang lain menyenaraikan 1725 perkataan iaitu Muhammad Said dalam bukunya Gugus Kata ArabMelayu. Muhammad Sanusi pula menyenaraikan antara
17002000 perkataan Arab dalam bahasa Melayu dalam bukunya Kamus Istilah Islamiah. T. Iskandar selanjutnya

menyenaraikan 1100 perkataan Arab dalam bahasa Melayu dalam Kamus Dewan.
Selain danipada C. Skinner ramai lagi penyelidik

Eropah yang terdiri daripada pengembang agama Knistian, ahli bahasa dan sebagainya yang telah mengkaji dan
menganalisis perkataan-penkataan Arab yang tendapat

dalam bahasa Melayu seperti James Howison dalam bukunya A Vocabulary of the Malay Tongue yang menyenaraikan sebanyak 1150 perkataan, W.G. Shella84

SUMBANGAN AL-QURAN TERHADAP BAHASA DUN1A

bear dalam bukunya Malay-English Vocabulary, menyenaraikan kira-kira 385 perkataani, FrankSwettenham pula menyenaraikan sejumlah 219 perkataan.23
R.O. Winstedt dengan Ibrahim Dato Muda Linggi

dalam bukunya Kitab Loghat Melayu juga menyenaraikan sebanyak 1001 perkataan pinjaman Arab dalam bahasa Melayu. Terdapat 892 perkataan pinjaman Arab
dalam bahasa Melayu seperti yang disenaraikan oleh Wilkinson dalam kamusnya An Abridged Malay-English Dictionary.

Ini bererti perkataan pinjaman danipada bahasa Arab dalam bahasa Melayu amat banyak dan luas sekali penggunaannya. Terdapat banyak cara bagaimana
proses penyesuaian berlaku ~dalam feminjaman itu.

Antaranya adalah seperti yang berikut: ~ i. Pengguguran satu danipada dua huruf yang satha di tengah seperti perkataan daffa! (Arab) menjadi dajal. ii. Penggantian huruf q dengan huruf k seperti qamus (Arab) menjadi kamus. iii. Penggantian huruf f dengan p seperti fasi (Arab) menjadi pasal (ejaan lama). iv. Penainbahan huruf u di akhir seperti cilm (Arab) menjadi ilmu. v. Pnambahan huruf i di akhir seperti ahl (Arab) menjadi ahli. vi. Menggunakan bunyi e di tempat huruf a seperti
sadaqa~ (Arab) menjadi sedekah.

vii. Huruf th diganti dengan huruf s seperti had~th (Arab) menjadi hadis.
23 Ibid., him. 78.
24

Ibid., him. 45.

85

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

viii. Menggantikan huruf z dengan 1 seperti zhir (Arab) menjadi lahir. ix. Menggantikan huruf dh dengan d seperti qdhi (Arab) menjadi kadi. x. Menggantikan huruf dli dengan z seperti ladha~ menjadi lazat. Ini jelas membuktikan betapa luas dan dalamnya pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Sebagai ringkasan, kata-kata pinjaman di bahagikan kepadaenam bidang utama:25 i. Bidang agama seperti Islam, iman, iktikad, rukun,sah, batal, halal, haram, sunat, makruh, malaikat, Allah, rasul, nabi, anbia, wali, fikah, tauhid, syariat, tariqat dan sebagainya. ii. Bidang ilmiah seperti ilmu, nahu, saraf, hisab, darab, jumlah, baki, tanikh, nujum, khat, kitab, majalah, surat, huruf, kalam, dakwah, kertas, alim, hukum, hakim dan sebagainya. iii. Bidang pemikiran seperti fikir, akal, syak, waham, faham, yakin, nafsu, izin, bahas, maksud, kabur, khutbah, makna, umum, khusus, ikhlas dan sebagainya. iv. Bidang undang-undang seperti wilayah, mahkarnah, adil, zalim, tertib, rakyat, wakil, wali, mukim, daftar, daerah, tabal, makam, had, sultan, khalifah, wazir, mansuh dan sebagainya. v. Bidang adat seperti kaum, umat, awam, nikah, syahwat, khalwat, ziarah, akad, nazar, nasab, nisbah, syarikat, muhrim, karib, tahniah, takziah, jenazah dan sebagainya.

25

Ibid., him. 8384.

86

SUMBANGAN AL.QURAN TERHADAP BAHASA DUNIA

vi. Bidang perubatan dan sebagainya seperti saiji, awan, haiwan, insan, wajah, sifat, wujud, nahas, nur, layak, lazat, jati, wabak, julap, kawad, jubah, sahur, kubah dan sebagainya. Sumbangan al-Quran dalam memperkukuh bahasa Arab khasnya dan bahasa dunia amnya sememangnya besar dan mengagumkan. Bahasa lingua franca iaitu bahasa Melayu di alam Melayu, Urdu di benua kecil India, Swahili dan Hausa di benua Afrika terhutang budi kepada bahasa al-Quran kerana dengan sumbangan al-Quranlah bahasa-bahasa itu telah meningkat kedudukannya danpada bahasa daerah kepada bahasa lingua franca. Di samping itu bahasa-bahasa seluruh dunia di benua Afrika, Eropah dan Asia juga turut serta menerima sumbangan bahasa al-Quran. Kebanyakan bahasa Ethiopia iaitu Geez, Harari, Amhara, Argobba, Gurage, Tigre dan Tigri tidak ketinggalan. Demikian juga bahasa Somali banyak menerima perbendaharaan kata bahasa Arab. Bahasa Sepanyol, Latin dan Inggeris begitu banyak sekali meminjam kata bahasa Arab. Di benua kecil India bahasa Hindi, Gujarati, Pahari, Tibet, Benggali, Oriya, Punjabi dan Sindhi juga banyak meminjam perbendaharaan kata Arab.

87

BAB5 SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA


5.1 Pengenalan

Antara penyelidikan yang terbaik berkaitan sumbangan atau pengaruh bahasa Parsi terhadap. bahasa-bahasa dunia ialah penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Haji Muhammad Bukhan Lubis, pensyarah bahasa dan kesusasteraan Parsi, di Jabatan Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM dan Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg darijabatan, fakulti dan universiti yang sama.2 Bab mi menjadikan penyelidikan mereka sebagai rujukan utama pada keseluruhannya. Perkataan Parsi dirujukkan kepada bahasa baku dan rasmi bagi negara Parsi yang kemudiannya ~dikena1i dengan Iran mulai tahun 1935. Bahasa Parsi tergolong dalam rumpun bahasa Arya daripada keluarga bahasa Indo-Eropah yang mempunyai persamaan dan segi perkataan, bentuk, nahu dan struktur umum ayatnya. Pakar filologi menyenaraikan 100 keluarga bahasa Indo-Eropah. Empat keluarga yang terpenting ialah bahasa Hamitik, Sematik (Samiah), Ural-Alta dan Indo-Eropah. Dan keluarga Indo-Eropah terdapat beberapa rumpun bahasa yang termasuk Arya, Armenia, Helenik,
1 2 Haji Muhammad Bukhari Lubis, 1990. Bunga Ran2pai Sastera Parsi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 236 halaman. M.A.J. Beg, 198Z Persian and Turkish Loan- Words in Malay. Kuala Lumpur: University of Malaya. Press. 94 halaman.

88

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

Lithuania, Leti, Slavik, Teutoni dan Keltik.3 Bahasa Indo-Eropah dituturkan di India, Parsi, Greek, Itali, Armenia, Slavoni, Jerman dan Kelt. Bahasa-bahasa itu mempunyai istilah yang sama berkaitan dengan Tuhan, rumah, ayah, ibu, putera, puteri, anjing, lembu, kapak, pokok dan pelbagai lagi, Pada asalnya datuk nenek mereka mendiami dataran tinggi di Rusia selatan. Mereka bekerja sebagai peladang dan penggembala. Apabila orang Monggol menyerang, mereka telah berhijrah ke wilayah-wilayah sekitarnya yang menyebabkan berlakunya kemasukan perbendaharaan kata dan dialek baharu. Yang bermastautin di bahagian utara berhijrah ke arah timur laut, melahirkan bangsa utama Eropah dan Asia Timur Laut. Yang bermastautin di selatan pula berhijrah ke Parsi dan India. Bahasa Parsi mempunyai hubungan yang erat dengan cabang-cabang bahasa Arya daripada keluarga Indo-Eropah. Bahasa Parsi moden merupakan turunan langsung daripada orang-orang Arya-Parsi pada zaman purba. Bahasa Parsi juga mempunyai persamaan dengan bahasa-bahasa yang dituturkan di Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, India, Turki, China, Irak, Syria dan sebagainya. Bahasa mi juga dituturkan di Caucaus, Republik Georgia, Armenia dan Azerbaijan.4 Bahasa Parsi terbahagi kepada dua bahagian iaitu barat dan timur. Bahasa Parsi barat terdiri daripada bahasa Tajik, Tati, Talishi, Guilaki, Mazandari dan Parachi Ormuri sementara bahasa Parsi barat daya terdiri daripada bahasa Luri, Bakhtiari, Sivandi, Gabri dan dialek Qumzari. Bahasa Parsi timur pula terdiri daripada bahasa Afghanistan iaitu Putu (Pashto) Ossetti, Yaghnobi, Munjani dan Pamiri. Bahasa Pamiri pula terdiri daripada bahasa-bahasa Sughnan-Rushnan, Vakhan, Yazghulam dan Ishqashim. Bahasa Parsi merupakan salah satu bahasa yang tertua di dunia dan mempunyi khazanah kesusasteraan yang terkaya terutama puisi. Bahasa mi pernah dituturkan dalam tempoh
3 Haji Muhammad Bukhari Lubis, op. cit., him. 7. 4 Ibid., him. 12.

89

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

yang berlainan dan wilayah yang berlainan. Empayar Parsi juga begitu luas. Pada satu masa empayar itu pernah menguasai Afghanistan, AsiaTengahdan Azerbaijan. Sebab itulah bahasa itu mempunyai pengaruh yang besar dan mendalam terhadap sesetengah bahasa dunia. Bahasa Parsi dan sudut sejarahboleh dibahagikan kepada tiga tempoh: zaman kuno 550320 S.M. (zaman Hakkomaneshi), zaman pertengahan 226651 M. (zaman Sasani) dan zaman moden 900 M. hingga kini. Tempohmasa pertama, iaitu zaman kuno merupakan tempoh yang terpenting dalam bahasa Parsi kuno. Bahasa mi berkembang di barat daya tanah-tanah tinggi Parsi. Bahasa Parsi kuno mi terpahatpada prasasti (batu bersurat) makam raja-raja Hakomaneshi. Antara yang terpenting ialah Pengisytiharan Darius Agung yang diukir di atas gunung Behistun,di lebuh raya Kermanshah-Hamadan. Ukiran mi merupakan tulisan parsi kuno berbentuk baji yang terdiri daripada abjad 40 suku kata. Ukiran mi merakamkan peristiwa peperangan raja Darius mengalahkan musuhnya sehingga berjaya menyatukan empayar yang besar. Bahasa yang digunakan itu ada kaitannya dengan bahasa Avesta dan Sanskrit.5 Bahasa Parsi, Avesta dan Sanskrit merupakan tiga bahasa yang serangkai yang berkembang di atas garisan yang berbeza. Dalam hal perdagangan raja-raja Hakhomaneshi menggunakan bahasa Aramaik yang digunakan oleh raja-raja Assyria yang abjadnya lebih mudah daripada bahasa Parsi kuno. Bahasa Avesta merupakan bahasa agama Zardosht (Zoroasterism) yang dituturkan oleh penduduk di beberapa wilayah yang berlainan antara abad ke-7 hingga ke-4 S.M. Dan segi tatabahasanya bahasa Avesta mempunyai hubungan yang erat dengan bahasa Parsi manakala usianya lebih tua daripada bahasa Parsi. Dalamabad pertengahan iaitu abad ke-3 hingga abad ke-8 M., bahasa Parsi menjadi bahasa utama di bahagian Parsi barat

5 Ibid. him. 13.

90

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

daya (Iran sekarang). Bahasa Parsi menjadi bahasa Pahlavi dalam tahun 250 M. Ia bermula apabila pernerintahan Seleucid (raja Greek) ditentang oleh seorang pemimpin daripada keluarga Parthi yang berjaya pula menakiuki Afghanistan dan Parsi timur. Penggantinya meluaskan lagi wilayah itu hingga ke Iran (sekarang) dan pemerintahannya menjadi saingan kepada empayar Rom. Pemerintahan Parthi turut menyebarkan bahasa mereka iaitu Pahiavi (250 S.M. 226 M.) yang ketika itu menjadi lingua franca di rantau itu dan kesusasteraannya berkembang dengan pesat sekali. Perkataan Pahiavi berasal daripada bahasa Avesta. Perktaan mi lahir hasil daripada hubungan antara Parsi Timur dengan bangsa-bangsa lain dalam jarigka masa 800 tahun terutama daripada dinasti Hakhornaneshi yang berakhir dengan pemerintahan Parthi. Karya kesusasteraan Pahiavi yang terdiri daripada tiga kategori: tcrjemahan daripada bahasa Avesta sebanyak 27 buah buku, teologi dan liturgi agama Zardosht sebanyak 55 buah buku dan tulisan sekular sebanyak 11 buah telah diselamatkan oleh Islam. Karya-karya lain hilang tanpa dapat dikesan. Pengarang Islam telah membuat kajian dan ulasan tentang karya-karya tersebut. Antara karya-karya itu ialah Bahasa Parsi moden bermula dengan penerimaan Islam. Islam telah mengubah wajah sejarah bahasa Parsi. Tiga perubahan besar yang dilakukan oleh Islam terhadap Parsi; pertama, menggantikan agama Zordosht dengan agama Islam yang berasaskan ketauhidan Allah s.w.t., kedua, bahasa Arab mengubah bahasa Parsi atau bahasa Pahlavi kerana wujud perbezaan besar antara bahasa Parsi dengan Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Semetik sedangkan bahasa Pahlavi adalah bahasa Indo-Eropah. Walaupun wujud perbezaan yang amat besar mi, tetapi Islam telah berjaya menyatukan kedua-dua
6 Ibid., him. 16. Hikayat Nawhir,nan dan Pesuruhnya, Kar,nanak-i-Artakhsairi-Papakan Chatrang Namak dan Farhang-i-Pahlavik.6

91

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

bahasa itu dan kedua-duanya saling pengarub-mempengaruhi. Ketiga, Islam memperkenalkan sistem pemerintahan khalifah yang mengutamakan syura dan demokrasi. Sedangkan Parsi mengamalkan sistem beraja. Dengan kedatangan Islam, bahasa Pahiavi atau Parsi mengalami pengubahsuaian. Pengubahsuaian yang paling penting ialah perubahan nama bahasa yang diubah kepada nama baharu iaitu bahasa Parsi moden atau bahasa Parsi Islam. Pada peringkat permulaan orang Parsi menghadapi kesulitan kerana abjad Arab dan Parsi itu berbeza. Demikian juga kesukaran berlaku dalam pertuturan kerana terdapat beberapa hurufArab yang sukar dituturkan oleh orang Parsi. Untuk mengatasi kesulitan itu pengubahsuaian huruf-huruf Arab telah dilakukan oleh bahasa Parsi sehingga akhirnya wujud keserasian antara bahasa Arab dan Parsi dan berjaya menjadi dua bahasa Islam yang bertanggungjawab menyebarkan tamadun Islam ke seluruh dunia. Keunggulan bahasa Parsi telah diakui oleh al-Quran sendiri. Buktinya terdapat banyak perkataan Parsi yang digunakan oleh al-Quran. Contohnya ialah perkataan jizyat (cukai kepala) terdapat dalam surah al-Taubah: 9: 29. Perkataan zanjabil (halia) terdapat dalam surah al-Insan: 76: 17. Perkataan s~jjil (tanahhat) terdapatdalam surah al-Fil: 105: 4. Perkataan siraj (lampu) terdapat dalam surah al-Furqan: 25: 61, al-Ahzab: 33: 46dan al-Naba: 78: 13. Perkataanfi/terdapat dalam surah al-Fil: 105:1. Perkataan inasyk (kasturi) terdapat dalam surah al-Mutaffifin: 83: 26. Walaupun bangsa Arab Islam berjaya menakluk Parsi tetapi mereka kagum dengan pencapaian tamadun yang dicapai oleh bangsa~Parsi.Justeru itu bangsa Arab telah mengambil banyak pencapaian tamadun Parsi dan menjadi sebahagi~ndaripada tamadun Islam. Malah para sahabat Rasulullah s.a.w. dan orang-orang Parsi tUrut serta berganding bahu membina tamadun Islam. Ramai juga ulama besar Islam yang lahir daripada bangsa Parsi. Antara mereka ialah al-Khawarizmi, Ibnu Sina, al-Biruni, al-Farabi, Umar Khayam, al-Razi dan al-Ghazali. Keagungan mereka dicatat 92

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

dengan tinta emas dalam sejarah perkembangan tamadun Islam. Mereka bukan sahaja menghasilkan karya Islam dalam bahasa Arab malah juga dalam bahasa Parsi. Mereka jugalah yang bertanggungjawab memasukkan bahasa Arab ke dalam bahasa Parsi dan menyebarkan bahasa Parsi kepada dunia.7 Perbendaharaan kata Parsi telah dibawa masuk ke dalam bahasa Arab dengan banyaknya sama ada oleh ulama Arab atau ulama Parsi. Contohnya, al-Baladhurl dalam kamusnya Tabaqat al-Attiba, Ibnu Sina dalam a/-QaTiuli, ImaduddTn alKatib Isbahani dalam Trllch cAll Saljuq, Abu al-Faraj alIsbahanT dalam al-Aghani, al-Jahiz dalam al-Bayan iia a! Tabyin dan al-Jawahiqi dalam al-Murarrab nun a!-KalU,n
al-~4jam.8

Pada zaman awal Islam memang banyak perkataan Parsi yang diarabkan dan sebaliknya beribu perkataan Arab yang diparsikan. Jika dibandingkan antara kedua-duanya perkataan Arab diparsikan lebih banyak daripada perkataan Parsi diarabkan. Perkataan Arab mula masuk ke dalam perbendaharaan kata Parsi melalui penyebaran dakwah Islamiah, asimilasi sosial antarabangsa Arab dengan Parsi, melalui pemerintahan dan pentadbiran. Pada zaman pemerintahan Dinasti Samani (201389 H) dikatakan 510% perkataan Arab diparsikan sementara 50% lagi dalam abad ke-6hingga ke-8 H. Terdapat beberapa ciri bahasa Arab dalam bahasa Parsi. Antaranya:9 a. Bahasa Parsi banyak menggunakan perkataan Arab secara langsung seperti yang terdapat dalam ayatayatnya. Banyak menggunakan perkataan yang bertanwin di akhir ayat seperti ~ ~ dan LiL. Masdar (kata nama terbitan) ditambah dengan huruf Contohnya ~f menjadi ~..,.

b. c.

7 M.A.J. Beg, op. cii., him. i2. 8 Haji Muhammad Bukhari Lubis, op. cit., him. 30. 9 Ibid., hIm. 2 122.

93

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

d.

e.

f.

g. h. i.

j.
k.

1.

m.

n.

o. p.

Menggunakan bentuk kata dan teks Arab. Pada asalnya hal mi tiada dalam prosa Parsi seperti ~ (kuhi) dan .~j.A-(batas). Pengarang menunjukkan penguasaannya terhadap kedua-dua bahasa iaitu Arab dan Parsi dengan memasukkan ayat Arab ke dalam karya Parsi. Penyisipan perkataan Arab sama ada satu perkataan atau banyak tetapi tetap menggunakan nahu Parsi dalam sesuatu ayat. Memasukkan nahu Arab ke dalam bahasa Parsi. Mengambil kata seruan dan peringatan (kata penunjuk) Arab ke dalarn bahasa Parsi. Mengambil al-masdar (nama terbitan) Arab dan ditambah dengan perkataan Parsi sendiri. Memadukan perkataan Parsi dan Arab untuk membentuk kata keterangan. Menggunakan al-,naful aI-muilaq (kata nama menderita) untuk al-takid (pengukuhan). Contohnya ~ mengikut fungsi perkataan Arab ~ Al-fi7 al.muda,.ic (kata kerja masa kini) danfidl a!madl (kata kerja masa lalu) untuk mabnl al-inajhl (ragam pasif). Meniru stail ayat Arab yang mendahulukan dan mengemudiankan perkataan dan tidak terikat pada tatabahasa Parsi. Contohnya mendahulukan ism a!maf ~ (katanama menderita)dan ism a! aI~fadil (kata nama pelaku). Meniru penyamaan al-s(fat dengan al-mrnisuf (yang disifatkan) yang terdapat dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Parsi tidak perlu. Meniru prosa berirama Arab. Meniru kata perbandingan bahasa Arab. ~Tetapi orang Parsi menambah ~,7. Contohnya J~lmen jadi~L~iL 94

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUN!A

5.2

Sumbangan terhadap Bahasa India

Islam turut tersebar ke India khususnya di bahagian utara. Pemerintahan, pentadbiran dan kebudayaan dii aksanakan oleh pemerintah Islam dengan menggunakan bahasa Parsi. Bahasa Arab pula digunakan dalam urusan keagamaan dan falsafah. Dalam erti kata yang lain bahasa Parsi disebarkan dengan meluas sekali ke seluruh benua kecil India melalui pemerintahan Islam. Di bawah pemerintahan Moghul, pemerintahan Islam telah berjaya meluaskan pengaruhnya ke Deccan, Benggal dan Oudh. Bahasa Parsi digunakan di pejabat kerajaan dan. majoriti pegawai dan kakitangan kerajaan ketika itu menggunakan bahasa Parsi. Bahasa Parsi juga menjadi bahasa pertuturan di daerah-daerah seperti Negeri Maratha pada zaman pemerintahan Chatrapati Sivaji dan negeri Sikh pada zaman pemerintahan Maharaja Ranjit Singh. Bahasa Parsi menguasai India selama 800 tahun. Pengaruh bahasa Parsi bukan sahaja dalam lisan malah dalam tulisan. Bahasa itu telah menembusi beberapa bahasa tempatan melalui dialek Hindi. Penyebaran bahasa Parsi di India bertambah lancar apabila raja-raja tempatan yang memainkan peranan aktif untuk memindahkan perbendaharaan kata Parsi ke dalam bahasa tempatan. Contohnya pada zaman Akbar Agung. Sebahagian daripada perbendaharaan kata Arab masuk ke dalam bahasa-bahasa tempatan India melalui bahasa dan kesusasteraan Parsi. Manakala sebahagian daripada istilah Islam masuk ~ecara langsung ke dalarn bahasa Hindustan daripada kitab agama berbahasa Arab. 5.2.1 Bahasa Urdu Bahasa Urdu merupakan kacukan dua bahasa iaitu Parsi dan Arab, tetapi dan segi tatabahasa, fonetik dan ungkapannya mengikut bahasa Hindi. Bahasa yang lahir
10 Ibid., him. 33.
95

BAHASA DALAM TAMADUN iSLAM

di Delhi pada zaman pemerintahan Islam mi meminjam begitu banyak sekali kata-kata, prosa, genre dan tema puisi Arab dan Parsi. Kesusasteraan Urdu yang dipelopori oleh ahhi sufi mula berkembang di Deccan. Mereka menggunakan bahasa itu untuk menyebarkan dakwah Islamiah dan ajaran sufi. Pengaruh bahasa Parsi terhadap bahasa Urdu meliputi setiap pandangan, ilham, arah dan asas pemikiran sehingga digunakan menjadi bahasa persuratan. Bahasa Urdu telah meminjam sebanyak lebih daripada 6000 perkataan Parsi.1 Demikian juga dengan bahasa Arab, bahasa Urdu mengambil lebih daripada 7000 perkataannya. Bahasa Urdu kini menjadi bahasa rasmi Pakistan. Di India bahasa Urdu menjadi bahasa utama umat Islam sehingga berjaya menjadi bahasa perpaduan yang meningkatkan keeratan dan kekuatan umat Islam di benua kecil itu. Hal mi diakui sendiri oleh Sir Tej Bahadur Sapru. 5.2.2 Bahasa Hindi Bahasa Hindi merupakan antara bahasa yang banyak mengambil perkataan lain terutama bahasa Parsi, Arab dan Sanskrit. 50% daripada kornposisinya terdiri daripada perkataan Sanskrit manakala 50% yang lain terdiri daripada perkataan Parsi dan Arab. Karya lama Hindi juga mempunyai unsur Parsi. Contohnya dalam karya Ramayana, perkataan garibnawaja berasal daripada bahasa Parsi iaitu perkataan gharib-nawaz dan perkataan gani asalnya ghani. Hindi Sabda Sagara, sebuah kamus Hindi menyenaraikan 6641 perkataan Parsi dan 7584 perkataan Arab dalam bahasa Hindi. Dewharust, sarjana bahasa Hindi yang mengumpulkan puisi Hindi dalam Biharilal Satsai menyenaraikan lebih kurang 90% perkataan Parsi dalam 700 bait puisi tersebut.
11 Ibid., him. 34.

96

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

5.2.3 Bahasa Tamil Bahasa Tamil dikatakan meminjam Iebih daripada 2500 perkataan Parsi dan 1500 perkataan Arab. Antara sumbangan bahasa Parsi yang paling berharga kepada bahasa Tamil ialah karya sufi yang dihasilkan oleh Tamilnad. Karya mi membezakan antara tema Islam dengan tema Hinduisme. 5.2.4 Bahasa Kasymiri Bahasa Kasymiri pada peringkat awal meminjam banyak perkataan Sanskrit. Tetapi setelah kedatangan Islam ke India khususnya wilayah Kasymir banyak perbendaharaan kata Parsi dan Arab yang dipinjam. Sultan Zainal Abidin telah mendirikan biro penterjemahan yang khusus berperanan sebagai badan penterjernah karya Parsi dan Arabyang dipinjam, dengan penggunaan perkataan Parsi melebihi perkataan Arab. Bidang pemerintahan dan pentadbiran merupakan bidang yang paling banyak meminjam perkataan Parsi oleh bahasa Kasymiri. Dinasti Syah Mir paling banyak memindahkan perkataan Parsi ke dalam bahasa Kasymiri)2 5.2.5 Bahasa Punjabi Qutb al-Din Aybak mengasaskan kesultanan Delhi dalam tahun 1206 M. dan sejak itu wilayah Punjabi mula menerima pengaruh Islam. Serentak dengan itu bermulalah kemasukan bahasa-bahasa Islam iaitu Parsi, Arab dan Turki ke dalam bahasa Punjabi, tetapi pengaruh perbendaharaan kata Parsi lebih besar. Contohnya Guru Nanak (14691538) telah menghasilkan kitab suci agama Sikh iaitu Hadir Nama yang mengandungi banyak perkataan Parsi dan ayat dalam bentuk bahasa Parsi. Granth Sahib yang juga merupakan salah satu kitab suci agama Sikh
12
Ibid., him. 37.

97

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

juga mengandungi banyak perbendaharaan kata Parsi. Pada zaman pemerintahan Maharaja Ranjit Singh di Punjab pengaruh bahasa Parsi telah dibawa masuk ke istana dan beliau sendiri menaungi perkembangan kesusasteraan Parsi itu. Urusan pemerintahan dan pentadbirannya juga dijalankan dengan menggunakan bahasa Parsi. Malah mata wang Jassa Singh Kalal mengandungi satu bait puisi Parsi.3 5.2.6 Bahasa Benggali Bahasa-bahasa Islam iaitu Parsi, Arab dan Turki mempengaruhi bahasa Benggali secara perlahan-lahan dan pengaruh mi bertambah dan sernasa ke semasa sehingga berjaya mengubah bahasa pasar dan persuratan Benggali. Pada zaman pemerintahan Akbar Agung banyak istilah pemerintahan, pen tadbiran, perundangan dan perdagangan dipinjam oleh bahasa Benggali daripada bahasa Parsi. Proses mi berlangsung selama 600 tahun dan ia bermula pada abad ke-13 M. Sebelum terdirinya dmnasti Moghul pengaruh bahasa Parsi dalam bahasa Benggali adalah terbatas. Tetapi mulai abad ke- 15 M. ramai raja dan panglima Benggali memeluk Islam dan mereka menaungi perkembangan bahasa dan kesusasteraan Parsi. Faktor mi mempercepat proses penyerapan bahasa Parsi ke dalam bahasa Benggali. Menjelang abad ke-18, pengaruh bahasa Parsi dalam bahasa Benggali kian meningkat. Suniti Kumar Ghatterji, sarjana bahasa Benggali ada menjelaskan bahawa bahasa Benggali telah diparsikan. Beliau memberi contoh, dalam abad ke-14 M. hanya empatperkataan Parsi yang terdapat dalam Sri Krsna-Kirttana, tetapi dalam Padma-Purana yang dihasilkan dalam abad ke- 15 telah meningkat kepada 125 patah perkataan Parsi. Seterusnya Dhama Manggala yang dihasilkan dalam abad ke-16 mengandungi 200
13
Ibid., him. 38.

98

SUMBANGAN BAHASA PARSI TERHADAP BAHASA DUNIA

perkataan Parsi. Ini diikuti oleh Ananda-Mangala yang dihasilkan dalam abad ke- 18,mengandungi 400 perkataan Parsi. Akhirnya terdapat lebih daripada 2500 perkataan Parsi dalam bahasa Benggahi. Jnanendra Mohan Das yang menghasilkan Benggali Dictionary, menjelaskan bahawa cara bagaimana bahasa Parsi dibenggalikan ialah dengan menambah beberapa imbuhan dan neturalisasi sehingga bahasa Parsi menjadi bahasa Benggali sendiri. Bidang utama yang banyak menerima pengaruh bahasa Parsi ialah sosial, pemikiran dan agama.4 5.2.7 Bahasa Gujarati Wujudnya hubungan perdagangan antara Parsi dengan Gujarat kerana faktor geografi. Kedudukan Gujarat begitu hampir dengan Teluk Parsi. Melalui perdagangan jugalah bahasa Parsi meresap ke dalam bahasa Gujarati. Malah orang Parsi juga pernah membuat penempatan di Gujarat terutama dalam abad ke-lO M. Melalui asimilasi sosial bahasa Parsi telah dipindahkan ke dalam bahasa Gujarati. Suku bangsa tempatan iaitu Nagar, Kayasth dan Ksatriya menguasai bahasa Parsi dengan begitu baik sekali. Di situ juga diadakan bait-bazi iaitu majlis pertandingan deklamasi puisi Parsi sempena sesuatu perayaan sebagai hiburan. Melalui majlis serupa itu pemikiran dan kesusasteraan Parsi disebarkan. Bahasa Parsi telah dijadikan sebagai bahasa rasmi Gujarat sejak 15 abad yang silam oleh pihak pemerintah menyebabkan rakyat turut serta menguasai bahasa tersebut. 5.2.8 Bahasa Asam Kesan hubungan pemerintahan Moghul dengan pemerintahan Ahom di Asam maka timbul istilah pemerintahan, pentadbiran dan ketenteraan dalam bahasa Asam.
14 Ibid., hIm. 41.

99

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Surya Kumar Bhuyan, sarjana bahasa Asam menjelaskan bahawa Buranji yang merupakan karya sastera sejarah yang disusun oleh Parmananda Bairagi dan Gokhulpus yang diusahakanpada zaman pemerintahan Raja Udayaditya Singha mengandungi sebahagian perbendaharaan kata Arab dan Parsi. Antara perkataan Parsi itu ialah istilah sabah, gur, takht, farnian dan in a~n.Bahasa Asam juga meminjam perbendaharaan kata Parsi dengan melakukan pengubahsuaian. Contohnya, perkataan kakat (Asam) diubahsuai daripada perkataan kagaz (Parsi). 5.2.9 Bahasa Sindhi Sindhi adalah antara wilayah India yang terawal menerima Islam. Melalui hubungan sosial, bahasa Sindhi menerima banyak perbendaharaan kata bahasa-bahasa Islam seperti Parsi, Arab dan Turki khususnya pada zaman pemerintahan dinasti Moghul. 5.2.10 Bahasa Oriya Bahasa Oriya banyak menerima perbendaharaan kata Parsi antara abad ke-l3 hingga abad ke-l9. Pengaruh mi jelas terbukti pada ukiran, kesusasteraandan bahasa pasar mereka. Banyak perkataan dan tatabahasa Parsi yang ditiru oleh bahasa Oriya. Contohnya perkataan kharca (Oriya) diambil daripada perkataan kharch (Parsi).5 5.2.11 Bahasa Marathi Bahasa Parsi mempunyai pengaruh yang besar dan luas dalam bahasa Marathi. Pengaruh mi berpunca daripada wujudnya hubungan antara pemerintahan Islam dengan orang Maharashtra. Pemerintahan Parsi menguasai wilayah Marathi dan abad ke-14 hingga abad ke-17 M.

15

Ibid., him. 43.

100

SUMBANGAN BAHASA PARSE TERHADAP BAHASA DUNIA

Mereka menggunakan bahasa Parsi untuk mempengaruhi rakyat. Dokumen sejarah bahasa Marathi 80% terdiri daripada perkataan Parsi dan Arab. Demikian juga seni halus dan tatasusila di istana banyak menggunakan perbendaharaan kata Parsi. Bahasa Marathi juga terhutang budi kepada bahasa Parsi dan segi tatabahasa dan struktur bahasa terutama berkaitan dengan imbuhan akhiran untuk kata sifat, cara membentuk perkataan untuk kepunyaan, kata jamak, kata depan (kata tugas), kata depan majmuk, kata seru, kata keterangan, kata sifat, imbuhan awalan dan akhiran, nama jawatan tinggi kerajaan Marathi menggunakan perbendaharaan kata Parsi seperti Pesh ~va (Perdana Menteri), Dabir (Menteri Luar) dan Sar-naubat (Ketua Panglima). Tara Chand pakar bahasa Marathi menjelaskan bahawa 30% daripada bahasa Marathi dalam abad ke-18 terdiri daripada perbendaharaan kata Parsi. Rajawada pula berkata:16 Bahasa Parsi telah meninggalkan kesan yang mendalam pada ungkapan-ungkapan perbuaian dan bahasa biasa dalam bahasa Marathi kerana itu bahasa Marathi dapat bertahan begitu lama sebagai bahasa pertuturan dan tulisan di muka bumi

mi.

5.2.12 Bahasa Telegu

Wilayah Telegu telah jatuh ke tangan Islam pada tahun 1332 M. dan Warangal, ibu kota kerajaan Telingana telah ditawan oleh tentera Islam. mi diikuti dengan kejatuhan kerajaan Vijayanagara dalam tahun 1556 M. Sejak itu banyak perkataan Parsi yang memasuki bahasa Telegu melalui proses pemerintahan, pentadbiran dan interaksi
16 Ibid., him. 3839.

101

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

sosial. Contohnya perkataan daphtramu (Telegu) berasal dan perkataan daftar (Parsi). 5.2.13 Bahasa Kanar Bahasa Kanar banyak mengambil perbendaharaan kata Sanskrit sebelum abad ke-16. Tetapi selepas itu terutama pada zaman keagungan pemerintahan Haider Ali dan Tipu Sultan banyak perbendaharaan kata Parsi yang dipinjam oleh bahasa Kanar. Contohnya perkataan bazaru (Kanar) dipinjam daripada perkataan bazar (Parsi). 5.2.14 Bahasa Sanskrit Walaupun Sanskrit mempengaruhi kebanyakan bahasa dunia khasnya bahasa-bahasa India, bahasa mi juga tidak terlepas daripada meminjam sejumlah besar perbendaharaan kata Parsi. Contohnya Lksimpati, penyair Sanskrit yang termasyhurdalam abad ke- 18 banyak menggunakan - perkataan Parsi dalam puisinya. Sebagai contoh perkataan guna (Sanskrit) dipinjam daripada perkataan gunah (Parsi). 5.3 Sumbangan terhadap Bahasa Turki Bahasa Turki terbahagi kepada dua. Pertama, bahasa Turki Osmani yang menggunakan abjad Jawi yang menjadi bahasa rasmi Turki sebelum tahun 1923, kedua, bahasa Turki moden yang menggunakan abjad Latin yang menggantikan bahasa Turki Osmani sebagai bahasa rasmi Turki selepas tahun 1923. Penggantian mi dilakukan oleh Kamal Attartuk. Namun demikian kedua-dua bahasa Turki itu banyak mengandungi perbendaharaan kata Parsi. Contohnya:~7

17

Ibid., dipetik dan haiaman 32 sepenuhnya.

102

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

B.T. Osmani jj,l

B.T. Moden Arzu Beraber Paca,ne

Ertinya Kehendak, hasrat Sama, sepadan, tepat Sepasang seluar panjang Jawapan Mangkuk, piala, geias Mata air, pancutan Sakit Gaun Angin, bayu Cantik Istana Laba, kerja, tindakan Mawar Setiap orang Minggu
~p~s

Asai Parsrnya

jj)

j~l.j~

(Arzu) (bar5bar) (pa-jama) (baju tidur) (pasukh)

Pasuh

~1~-~~-.~-

Cam Cesme Hasta

(jAm) (chishma) atau chashma) (khasta) (penat, iuka) (daman)

~p1~

Danmen
Ruzgar Ziba Saray Kar

)l)j)

)STj~~ (ruzgar)

l.~j
j~

l.~j
CS~j.-.~

(zlba)
(saray)

J
L1~S~J* 4.ia

(kAr) (kerja tindakan) (gui) (harkas) (hafta)

GIll
Herkes Hafta

4.~ZA.A

Bahasa Turki juga meminjam unsur-unsur lain seperti tatabahasa dan bahasa Parsi khususnya kata jamak, kata sifat jamak, katakerja, katatugas (katadepan), ganti namadan kata keterangan. 5.4 Sumbangan terhadap Bahasa Eropah Bahasa Inggeris merupakan bahasa Eropah yang paling banyak menerima pengaruh bahasa Parsi di samping bahasa-bahasa lain di benua itu. Penaklukan India daripada pemerintahan Islam oleh Inggeris mengakibatkan berlaku 103

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

peminjaman perbendaharaan kata Parsi ke dalam bahasa Inggeris melalui proses pemerintahan, pentadbiran dan interaksi sosial. Antara contoh perbendaharaan kata Parsi yang masuk ke dalam bahasa Inggeris melalui proses mi adalah seperti yang berikut:8
Inggeris
khaki (kelabu) sepoy (askar berkuda)

Parsi

sirdar (panglima)
sircar (kerajaan) durbar (istana) nabob (raja muda) cushie (kesenangan) dixi (kuali)

.,

Cara lain ialah melalui interaksi dengan orang awam. Antara contoh perbendaharaan kata Parsi yang masuk ke dalam bahasa Inggeris melalui cara mi adalah seperti yang berikut:9
Inggeris
bazaar (pasar)

Parsi

pyjama (pakaian tidur)

cummerband (tali pinggang) shawl (Sal) purdah (tudung kepala)

JL~

Nyata sekali al-Quran bertanggungjawab memperkukuh bahasa Parsi dan memberikan tanggungjawab serta tugas yang baharu sebagai media dakwah Islamiah dan penyebar tamadun Islam ke seluruh dunia di samping bahasa Arab. Namun demikian bahasa Arab juga terhutang budi kepada bahasa Parsi kerana perbendaha18 19 Ibid., him. 44. Ibid., him. 4445.

104

SUMBANGAN BAHASA PARS! TERHADAP BAHASA DUNIA

raan kataParsi diterirna dengan banyak oleh bahasa Arab. mi bererti bahasa Arab dan bahasa Parsi sempurnamenyempurnakan antara satu sama lain dalam menjalankan misi yang sama. Malah ulama Parsi-Islam turut serta membantu menyebarkan dakwah Islamiah dan tamadun Islam dengan karya-karya agung mereka. Merekalahjuga yang memasukkan perbendaharaan kata Parsi ke dalam bahasa Arab dan sebaliknya. Sumbangan bahasa Parsi kepada perkembangan bahasa dunia juga tidak boleh diperkecil. Sumbangan yang terbesar ialah terhadap bahasa-bahasa di India. Boleh dikatakan semua bahasa di benua kecil itu menerima perbendaharaan kata Parsi cuma kadarnya sahaja yang berbeza. Malah bahasa Parsi bertanggungjawab melahirkan bahasa UrdU yang merupakan kacukan antara bahasa Parsi dan Arab yang menggunakan tatabahasa Hindi. Bahasa Hindi juga banyak menerima perbendaharaan kata Parsi di samping bahasa Kasymiri, Punjabi, Benggali, Gujarati, Asam, Sindhi, Oriya, Marathi, Telegu, Kanar dan Sanskrit. Pengaruh bahasa Parsi meresap masuk sampai ke akar umbi bahasa tersebut. Bahasa-bahasa Eropah juga tidak ketinggalan meminjam perbendaharaan kata Parsi. Antara yang terbanyak yang berbuat demikian ialah bahasa Turki dan Inggeris. Penjajah Inggeris terpaksa meminjam perbendaharaan kata Parsi apabila mereka menghadapi kesukaran untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran di India setelah menakluknya daripada pemerintahan Islam. Setelah menguasai bahasa Parsi baharulah urusan pemerintahan dan pentadbiran di benua kecil itu berjalan lancar dan akhirnya berjaya pula menyebarkan bahasa Inggeris.

105

BAB6 SUMBANGAN BAHASA PARS! DAN TURK! TERHADAP BAHASA MELAYU


6.1 Bahasa Parsi

Walaupun kata Arab banyak sekahi dipinjam oleh bahasa Melayu dalam bidang keagamaan, pentadbiran, sains dan pendidikan tetapi dalam bidang pelayaran, senjata, makanan, perayaan, perkataan, alat muzik dan perdagangan, perbendaharaan kata Parsi mengatasi perbendaharaan kata Arab. Proses pemindahan perbendaharaan kata Parsi ke dalam bahasa Melayu melalui dua cara. Pertama, secara langsung daripada bahasa Parsi dan kedua, secara tidak langsung iaitu melalui bahasa Arab. Yang dimaksudkan dengan cara kedua ialah pemindahan melalui bahasa Arab yang meminjam perkataan Parsi. Perkataan Parsi itu diarabkan dengan mengubah ejaan dan kadang-kadang makna asalnya juga. Bahasa Melayu pula mengambil perbendaharaan kata Parsi itu melalui bahasa Arab yang telah melakukan pinjaman dan pindahan. Profesor Madya Dr. M.A.J. Beg menegaskan bahawajika perkataan Parsi itu dipinjam oleh bahasa Melayu melalui bahasa Arab, keadaan mi dianggap sebagai pinjaman bahasa Arab dan bukan bahasa Parsi. Sedangkan jika perkataan pinjaman itu berlaku secara langsung daripada bahasa Parsi dan dapat dibuktikan kesahihannya maka perkataan itu dianggap sebagai pinjaman daripada bahasa Parsi.
1 M.A.J Beg, op. cit., him. 19.

106

SUMBANGAN BAHASA PARS! DAN TURK!

Dalam menentukan sama ada sesuatu perkataan itu merupakan pinjaman daripada Parsi atau Arab, sarjana bahasa Melayu berbeza pendapat. Contohnya perkataan khurma, R.J. Wilkinson mengatakan perkataan itu berasal daripada perkataan Arab, sedangkan R.O. Winstedt dan Ibrahim bin Dato Muda Linggi pula mengatakan perkataan itu berasal daripada bahasa Parsi. Demikian juga perkataan bakht (nasib) dan bu!-bul (sejenis burung), Kratz dan Wilkinson mengatakan perkataan-perkataan mi berasal daripada Parsi. Winstedt dan Ibrahim Dato Muda Linggi mengatakan perkataan bakht berasal daripada bahasa Arab dan bul-bul daripada bahasa Parsi. Kamus Dewan menegaskan bahawa perkataan bakhi berasal daripada perkataan Parsi sedangkan bu!-bul daripada bahasa Arab. Ibnu Durayd dan al-Jawaliqi mengatakan kedua-dua perkataan itu berasal daripada bahasa Parsi yang dipmnjam oleh bahasa Arab. Bahasa Melayu meminjamnya daripada bahasa Arab. (ileb sebab perkataan tersebut dipinjam melalui bahasa Arab maka Ia merupakan pinjaman daripada bahasa itu mengikut teori yang telah dijelaskan sebelum mi. Perkataan dabir (setiausaha) mengikut pendapat Wilkinson berasal daripada bahasa Parsi. Profesor R.N. Fryejuga bersependapat dengan Wilkinson. Sebuah tesis yang ditulis oleh Momin Mohiuddin yang bertajuk The Chansellery and
Persian Epistography under the Moghuls: Babur and Shah Jahan menjelaskan bahawa perkataan dabir memangnya membawa

maksud penulis, setiausaha atau khatib. Perkataan mi dipinjam oleh bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Bahasa Arab pula meminjam daripada bahasa Parsi. Yang jelas bahawa dabir yang bermaksud setiausaha yang mahir disebut dalam kedua-dua bahasa Parsi dan Arab. Justeru itu berdasarkan peraturan di atas perkataan mi dipinjam daripada Arab walaupun bahasa Arab terlebih dahulu meminjam daripada bahasa Parsi.2
2 Ibid.

107

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Profesor Madya M.A.J. Beg telah menganalisis kamuskamus bahasa Melayu dan mengenal pasti jumlah bahasa Parsi yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti yang berikut:3
Pengarang
R.J. Wilkinson Swettenham Ibrahim bin Dato

Buku
A Malay-English Dictionary (Jawi) Vocabulary of the English and Malay Languages Kitab Loghat-Melayu Malay-English Dictionary Ilmu Mengarang Melayu

Tahun
1901-1902 1910 1921 1952 1965

Jumlah

Perkataan
140 18 117 77 77

Muda Linggi
Winstedt Zaba

6.2

Bahasa Turki

Bahasa Turki berasal dan Asia Tengah. Bahasa mi mempunyai hubungan dengan Islam apabila kerajaan Bani Umaiyah berjaya menakluki Asia Tengah yang diketuai oleh panglima Qutaybat bin Muslim al-Bahili dalam abad pertama Hijrah (715 M.). Zeki Velidi Togan seorang sarjana Turki yang terkenal menjelaskan bahawa Turki menerima Islam dalam abad pertama Hijrah dan berterusan hingga abad ke-lO H.4 Orang-orang Turki telah diambil oleh kerajaan Bani Abbasiah untuk menganggotai angkatan tentera kerajaan tersebut. Setelah berkhidmat dan menerima latihan, mereka memperlihatkan bakat kepimpinan, kesetiaan dan kehandalan yang dikagumi. Orang Turki akhirnya berjaya membentuk sebuah kerajaan Islam yang kuat yang menguasai dunia Islam dan dikenali dengan nama kerajaan Saljuk dalam abad ke-ll M. yang kemudian menguasai seluruh Parsi, Baghdad dan Asia
3 Ibid., him. 35. Disalin. 4 Ibid., him. 5052.

108

SUMBANGAN BAHASA PARS! DAN TURK!

kecil menjelangabad ke- 12 M. Mereka telah meminjam banyak perkataan Arab secara beransur-ansur sejak menerima Islam. Al-Quran telah diterjemahkan ke bahasa Turki pada abad ke11M. Orang Turki lebih berkuasa dan memperlihatkan keagungan dan abad ke-14 hingga abad ke-20 apabila terbentuknya kerajaan Uthmaniah yang menguasai sebahagian besar dunia Islam. Bahasa Turki Uthmaniah telah menjadi bahasa rasmi pemerintahan dan pentadbiran kerajaan tersebut. Bahasa itu digunakan dalam hubungan diplomatik, pohitik dan kebudayaan dengan dunia Islam termasuk alam Melayu. Hubungan mi menyebabkan berlakunya pinjaman perbendaharaan kata Turki ke dalam bahasa Melayu. Pengaruh Turki di alam Melayu bukan sahaja terbatas kepada bahasa, malah meliputi bidang pakaian seperti tarbus yang diminati pada satu masa dahulu. Pemimpin-pemimpin Turki juga menjadi pujaan penduduk di rantau itu. Gambar-gambar mereka digantung di rumah-rumah. Seni bina Turki juga mendapat perhatian umat Islam di rantau mi. Mereka banyak meniru menara bulat tinggi seperti yang terdapat di masjid Istanbul. Anak bulan yang menjadi simbol bendera dan bangunan di Turki juga kedapatan dengan banyaknya di alam Melayu. Affendi adalah nama Turki yang juga digemari oleh umat Islam di sini. Hubungan Turki dengan alam Melayu telah berlangsung selama beberapa abad sejak abad ke- 15 hingga abad ke-20. Penguasaan politik di Asia Barat terutama pada zaman Sultan Sulaiman al-Qanunu mendapat perhatian daripada kerajaankerajaan Islam di alam Melayu. Contohnya Sultan Ala al-Din Riayat Syah (15571571) dan Aceh pernah menghantar dua wakil ke Turki dan pernah meminta bantuan ketenteraan Untuk menentang serangan Portugis dalam tahun 973 H./1 563 M. Permintaan itu diperkenankan dengan menghantar dua kapal yang berisi senjata dan penasihat tentera.5
5 Ibid. him. 52.

109

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

R.J. Wilkinson dalam tahun 19011902 menyenaraikan sejumlah tujuh perbendaharaan kata Turki dalam bahasa Melayu iaitu tujuh perkataan. R.O. Winstedt dan Ibrahim bin Dato Muda Linggi pula di dalam bukunya Kitab Loghat Me!ayu menyenaraikan sebanyak 6 perkataan. T. Iskandar dalam Kamus Dewan juga turut menyenaraikan beberapa perkataan Turki dalam bahasa Melayu.6 Sebagai kesimpulan bahasa Parsi dan Turki sama-sama mempunyai pengaruh terhadap perkembangan bahasa Melayu. Bagi bahasa Parsi, timbul sedikit kesulitan untuk menentukan dan mengenal pasti kesahihan sesuatu perkataan itu benar-benar berasal daripada bahasa Parsi. mi disebabkan sukar untuk membezakan antara perkataan Parsi dan Arab kerana kedua-dua bahasa itu saling pengaruh-mempengaruhi. Justeru itu setiap perkataan Parsi dalam bahasa Melayu belum tentu lagi diterima secara langsung daripada bahasa tersebut. Kemungkinan besar perkataan itu dipinjam melalui bahasa Arab. Contohnya, walaupun pada asalnya perkataan itu adalah bahasa Parsi, tetapi disebabkan telah terlebih dahulu dipinjam oleh bahasa Arab, maka perkataan itu merupakan pinjaman daripada bahasa Arab dan bukan daripada bahasa Parsi. Walaupun pengaruh bahasa Turki begitu kurang sekali jika dibandingkan dengan pengaruh bahasa Arab dan Parsi dalam bahasa Melayu, tetapi dengan wujudnya hubungan diplomatik dan kebudayaan dengan kerajaan Uthmaniah di Asia Barat, beberapa perkataan Turki ada juga dipinjam oleh bahasa Melayu.

6 Ibid., him. 54.

110

BAB7 KESIMPULAN
Bahasa boleh didefinisikan dalam ayat yang paling ringkas sebagai suatu sistem bunyi, sistem suara dan sistem lambang yang menghasilkan budi dan akhlak yang mulia. Definisi inilah yang diperjuangkan oleh Islam. Bahasa merupakan pencapaian yang pertama dan tertua dalam sejarah perkembangan tamadun manusia. Pelbagai teori yang telah diberikan oleh pakar dan sarjana linguistik tentang asal usul bahasa tetapi pandangan al-Quran lebih lengkap dan tepat kerana bahasa dijelaskan sebagai salah satu daripada anugerah Allah s.w.t. kepada manusia. Pelbagai pandangan juga telah diberikan tentang mengapa wujud perbezaan bahasa di kalangan manusia. Sehingga kini lebih daripada 5000 bahasa yang masih berkembang di dunia mi. Pandangan al-Quran juga lebih sempurna dan tepat tentang perbezaan mi iaitu perbezaan itu sengaja dirancang oleh Allah s.w.t. untuk menguji siapakah antara manusia yang beriman dan siapakah pula yang kufur. Manusia diwajibkan tolong-menolong, kenal-mengenal, kasih-mengasihi dan bersatu padu antara satu sama lain walaupun berbeza bukan sahaja dan segi bahasa malah dan segi bangsa, keturunan, warna kulit, adat resam dan sebagainya. Fungsi atau peranan bahasa pada sepanjang sejarah perkembangan tamadun manusia itu juga begitu besar dan penting sekali. Namun Islam menetapkan bahawa bahasa itu wajar digunakan untuk menyebarkan dakwah Islamiah, ill

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

meningkatkankeimanan, ketakwaan dan amal salih, mencegah perkara yang mungkar dan memantapkan proses pendidikan agar manusia itu berakhlak mulia. Bahasa juga berfungsi menyebarkan dan mengabadikan ilmu pengetahuan dan semasa ke semasa. Perdagangan juga memerlukan bahasa bagi meningkat dan meluaskan lagi kegiatannya. Pemerintahan yang kukuh adalah yang dapat menerapkan penguasaan suatu bahasa kepada sekalian rakyatnya. Keluasan pengaruh bahasa itu menjadi ukuran kemantapan sesuatu pemerintahan. Institusi kekeluargaan, hidup berjiran dan bermasyarakatjuga memerlukan bahasa dan yang lebih penting lagi ialah diplomasi, budi bahasa, sopan santun dan akhlak yang mulia bertanggungjawab mengekalkan keharmonian rumah tangga, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Quran telah memberikan sumbangan yang besar kepada bahasa Arab khasnya dan bahasa-bahasa dunia amnya. A1-Quranlah yang telah mengabadikan dan mengekalkan bahasa Arab daripada hilang dan dunia in Al-Quran juga telah menyatukan pelbagai dialek Arab menjadi satu. Bahasa Arab telah diangkat oleh al-Quran sebagai bahasa rasmi negara Islam dan menjadi bahasa penyebar tamadun Islam dan ilmu pengetahuannya. Al-Quran juga melunakkan sebutan perkataan Arab, menyumbangkan pelbagai istilah agama dan istilah am, menyatukan perkataan yang banyak makna dan sebaliknya menyatukan makna dan perkataan yang banyak. Kesalahan dalam bahasa Arabjuga diperbetulkan oleh al-Quran, seterusnya gaya bahasa al-Quran memperkaya lagi bahasa Arab. Pada peringkat dunia pula al-Quran telah meningkatkan empat bahasa menjadi bahasa lingua franca iaitu Melayu di alam Melayu, Urdu di benua kecil India dan Swahili serta Hausa di benua Afrika. Keempat-empat bahasa itu telah menjadi bahasa serantau yang menyebarkan dakwah Islamiah, ilmu pengetahuan, media perdagangan, media pemerintahan dan diplomatik. Di samping itu kebanyakan bahasa di benua Afrika menerima perbendaharaan kata Arab. Demikian juga halnya di benua Eropah terutama bahasa 112

KES!MPULAN

Sepanyol, Latin dan Inggeris. Al-Quran telah menyumbangkan budi dalam memperkukuh bahasa Parsi. Sebaliknya bahasa Parsi telah menyumbangkan perbendaharaan kata yang amat banyak kepada bahasa Arab kerana mereka telah mencipta tamadun yang tinggi sebelummenerima Islam. Ini bererti antara bahasa Arab dan Parsi saling kukuh-mengukuhi dan sempurna-menyempurnakan. Selain Arab dan empat bahasa yang disebut di atas bahasa Parsi juga menjadi media penyebaran dakwah Islamiah dan tamadun Islam. Di kalangan orang Parsi, lahir ramai ulama dan sarjana agung seiring dengan perkembangan tamadun Islam. Mereka inilah yang secara langsung memasukkan bahasa Arab ke dalam bahasa Parsi dan sebaliknya. Bahasa Parsi juga mempengaruhi bahasa-bahasa di benua kecil India terutama bahasa Urdu. Malah kelahiran bahasa Urdu adalah hasil daripada kacukan antara bahasa Parsi dan Arab yang menggunakan tatabahasa Hindi. Bahasa Hindi dan hampir semua bahasa utam~i di India menerima perbendaharaan kataParsi tanpa berkecuali sehingga bahasa Sanskrit yang mempunyai pengaruh yang besar di India juga menerima perbendaharaan kata Parsi. Bahasa Eropah khususnya bahasa Inggeris tidak terlepas daripada pengaruh bahasa Parsi. Ini disebabkanmereka terpaksamenguasai bahasa itu di peringkat awal penakiukan India dan tangan pemerintahan Islam. Pengaruh bahasa Parsi juga kedapatan dalam bahasa Melayu. Oleh sebab pengaruh bahasa Arab dan Parsi sama kuat, sukar untuk membezakan antara perkataan Arabdengan perkataan Parsi dalam bahasa Melayu. Satu peraturan telah dibuat oleh pakar bahasa Arab, Parsi dan Melayu iaitu jika sesuatu perkataan itu datangsecara langsung daripada Parsi ke dalam bahasa Melayu perkataan itu dikira sebagai pinjaman Parsi. Tetapi jika perkataan Parsi itu diambil daripada bahasa Arab yang telah terlebih dahulu meminjam perkataan Parsi dikira sebagai pinjaman daripada bahasa Arab. Pengaruh bahasa Turki juga terdapat dalam bahasa Melayu hasil danipada hubungan diplornatik dan kebudayaan antara alam Melayu dengan pemerintahan Uthmaniah dan 113

BAHASA DALAM TAMADUN ISLAM

Turki menjelang abad ke-15 hingga abad ke-20. Justeru itu, ter-

nyata bahasa begitu penting dalam perkembangan sesebuah

tamadun terutama tamadun Islam.

114

LAMPIRAN A
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

HURUF ARAB

HURUF LATIN
-

HURUF ARAB HURUF LATIN


-~

I
~J

t
C

b
t

th
j
Li

gh
f

c
.~

h kh d dh r
z s

J .3

r
a

L)

~,

q k 1 m n w
h

~)
L~~ L~

sh
~

4
115

LAMPIRAN A

VOKAL PENDEK

VOKAL PANJANG

DIFTONG

a
-

a
i u ~

I
~ j

~ay~ ~ aw~

116

BIBLIOGRAFI
A. Hajsmy, 1964. Apa Tugas Sasterawan Sebagai Khaljfah Allah.

fi alLughah. Mesir: Dar al-Maanif. Anwar, C. Chejne, 1974. Tarikh al-Andalus iva Thaqafah.
Ahmad Hassan al-Baquri, 1969. Athar al-Quran al-Kari,n

Surabaya: Bina Islam.

A.S.

English Dictionary. London: Oxford University Press. Asmah Haji Omar, 1986. Bahasa dan Ala,n Pemikiran Melayu.
Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Frans Rosenthal, 1980. Ibnu Khaldun: The Muqaddi~nah: An Introductions to History. (Terjemahan). New Jersey: Princeton

Minneapolis: The University of Minnesota Press. Hornby dan E.C. Parnwell, 1972. The Progressive

University Press.

GAPENA, 1980. Kesusasteraan Melaju dun Islam.- Suatu Pertembungan Pemikiran. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
Haji Muhammad Bukhari Lubis 1990.

Bunga Rampai Sastera Parsi.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Hamiuddin Khan, 1968. History ofMuslim Education. Karachi: All Pakistan Educational Conference. Jil. 1.

HAMKA, 1983. Tafsir al-Azhar.


Panjimas. Juz. 1317.

Jakarta: Penerbit Pustaka

Hasbi Ash Shiddieqy, 1966. Mu~izat al-Quran. Jakarta: Bulan Bintang. Jack G. McAuley, 1988. Komunikasi Antara Manusia, (Terjemahan), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahmood Mohd. Taib an-Najmi 1971. Sejarah Tamadun Islam.
Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

117

BIBLIOGRAFI M.A.J. Beg, 1979. Arabic Loan-Words in Malay: A Comparative Study. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. M.A.J. Beg, 1980. The Image of Islamic Civilization. Kuala Lumpur:

University of Malaya Press.


M.A.J. Beg, 1982. Persian and Turkish Loan- Words in Malay. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Maruli H. Panggabean (ed.), 1991. Bahasa, Pengaruh dan


Peranannya. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. Al-Maujid, 1960. Beirut: Matbaah aI-Khatulikiyah. Nasar al-Din Makarim al-Syirazi, t.t. Muhammad ~va alQuran. Beirut: Dar al-Fikr. Rahmah Hashim, 1984. Perkembangan Teknoiogi Media Komunikasi: Satu Cabaran dim. Seminar Sums Sosial dan Perspela(f Islam. UKM 1314 Jan. Sobri Salamon, 1988. Perniagaan Menurut Pandangan Islam. Kuala

Lumpur: al-Rahmaniah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Thomas Pyles dan John Aigeo, 1982. The Origins and Development of The English Language. London: Harcourt Brace Javanovich
Teuku Iskandar, 1970. Katnus Dewan. Publishers.
Umar Hasyim,

1983. Anak yang Salih. Singapura: Pustaka

Nasional.
Y.E. El-Ezabi dan Others, 1980. English Arabic Readers Dictionary. London: Oxford University Press. Yunus Mans 1984. Kamus Fajar. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

118

INDEKS

abjad, 67, 70
abstrak, 31 cajam 56

konotasi, 10
konsep, 9

konseptualisasi, 9 iambang, 2, 3, 6, 9, 13, 24 Latin, 18, 26, 30, 65, 81, 83, 115 lencongan, 10, Ii lingua franca, 19, 26, 28, 41,66, 74,
76, 82, 114,

Anda!us, 70 Avesta, 93 badic, 54 balaghat, 54 bay-an, 54 bow-bow, 14 bunyi, 4, 6, 13-16, 26 dakwah, 27, 29, 62, 70, 113, 114 fasih, 50 fenomenon, 10, 34 fihrasat, 8 filologi, 90 genetic, 23, 24 genus, 11, 12 Hadis, 30, 37, 60 ihsan, 42 istilah, 5, 112 isyarat, 2, 4, 5, 13, 21, 24 khalifah, 21, 50 119

linguistik, 1, 2, 3, 13-17, 19, 21, 22,


49, 113

nahu, 6, 12, 18 neolitik, 14 obor, 31 pencerap, ii persepsi, 7, 12 Pheonecia, 47


pidato, 36

poh-poh, 13 pola 13 primitif, 14, 16, 17, 34 Saijuk, 33, 108 Sanskrit, 63, 90, 102 simbol, 5 sopan santun, 3, 4, 40, 42, 44

INDEKS

strike, 10 tacbir, 59
tamadun, 9, 13, 15, 17, 18, 28, 29,

Uthmaniah, 35, 109, 110, 113 wahyu, 16, 17, 26, 29 Zanzibar, 76 Zordosht, 91

31, 32, 33, 36, 39, 40, 44, 77 tatasusila, 43 teropong, 11, 12

120

Anda mungkin juga menyukai