Anda di halaman 1dari 6

Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah 2012

SMV Ampangan
l 16 Mei 2012 l Rabu l Dewan Bestari Budiman 7.30 pagi 2.30 petang

ATURCARA MAJLIS
MASA 7.30pg AKTIVITI 3Semua pela ar ber!umpul di padang untu! diambil !edatangan. 3 "ela ar dan guru bersenamr#bi! di padang 3 Semua guru bersarapan pagi di !antin. 3"ersiapan peralatan dan a&ara su!ane!a 3A&ara su!ane!a ber alan 3Re'at dan urus diri 3"engetua( )D" "*B+( "entadbir dan semua guru ber!umpul di 'adapan Surau. 3"erara!an masu! guru,guru !e Dewan Bestari Budiman dengan diiringi !#mpang dan bunga manggar. A&ara Sambutan Di Dewan 3Aluan "engerusi Ma lis -pengawas . pela ar/ 301an1ian 3 bua' lagu -0egara!u( 2agu 0egeri Sembilan( 2agu Se!#la'/ 3Ba&aan d#a 33&apan 4a!il "ela ar 33&apan )D" "*B+ 3Ba&aan perutusan 5ari +uru 6le' "engaran "ela aran Mala1sia #le' +uru "en#l#ng 7anan 58M. 3Ba&aan "erutusan 5ari +uru 6le' Menteri "ela aran Mala1sia #le' +uru "en#l#ng 7anan "entadbiran 3&apan "erasmian #le' "engetua 3"en1ampaian 7ad 3&apan #le' wa!il pela ar !epada 9uan "engetua -simb#li!/ 301a1ian lagu +uru Mala1sia 3Ba&aan *!rar 3A&ara p#t#ng !e! 3"ersemba'an #le' pentadbir( guru( sta: dan pela ar 3"en1ampaian 'adia' su!ane!a( &enderamata 3"erara!an !eluar guru dari Dewan Bestari Budiman 3;amuan ma!an tenga'ari di Dewan Ma!an Asrama 3<abutan bertua' 39a1angan Vide#

PENGENALAN Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu ( ederal !egislati"e #$un%il& telah menerima %adangan-%adangan !ap$ran 'a(atankuasa Pelajaran ()ep$rt $* the +du%ati$n #$mmittee& sebagai dasar pelajaran bagi negara kita, -$kumen tersebut yang dikenali sebagai !ap$ran )a.ak ()a.ak )ep$rt& telah menjadi -asar Pelajaran /ebangsaan semenjak itu,
$.00pg $.1%pg $.30pg 10.30pg 11.00pg

11.20pg

IKRAR GURU 0aha(asanya kami Guru-guru negara Malaysia -engan ini berikrar Mendukung terus %ita-%ita kami -an menyatakan keyakinan kami Pada %ita-%ita murni pekerjaan kami /ami akan berbakti /epada masyarakat -an negara kami1 /ami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara /ami mengamalkan Prinsip-prinsip )ukun 2egara Pada setiap masa,

1.30ptg 2.00ptg

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH 2012


Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari JAWATANKUASA KERJA :
1. 2. 3. "80+A<ARA MA;2*S 1.80. M65D ?A*R3S B. ;65AR* -7/ 2.80. RA>A2* B. 9A2*B ;3R3+AMBAR 1.80. *S5A7 B. AB3 BA7AR -7/ 2.80. )3S6?? B. 5ASA0 7A4A2A0 D*S*"2*0 1.80. S5A5R32 A04AR B. M65AM8D RA>MA0 -7/ 2.80. M65AMAD 0A>R* B. )3S6?? 3.80. 7AMAR>AMA0 B. AB3 7ASS*M @.80. 06R5*S5AM B. 6SMA0 "8RA2A9A0 DA0 A<ARA S37A087A A "8RMA*0A0 1.80. ;6SM* B. <58 695MA0 -7/ 2.80. )3SMAR B. )3S3? 3."0. VASA095* A." 0*9S*0+5AM @."0. >A*0AB B9 MAD60 %.90. 5;. M*SRA0 B. S5AR*" 6.80. MA5AD* B. 4ARD*6R 7.<*7 06R A0+S*>A B9 M65D $.<*7 03R 5*DA)A5 B9 5AB*B38 A5MAD C.<*7 03R 5A0*>A5 B9 >A*0* 10.<*7 S)35A*DA5 B9 ABD32 S5376R 11.80. M35AMMAD ?A*>A0 B. ;A09A0 12.80. ABD32 A7MA2 B. SAR7AM 13. <*7 S*9* 03R5A0*M B9 S5A5AR 1@.80. M65D >AD*M B. S32A*MA0 S80AMR6B*7 1.80. M65D >AD*M B. S32A*MA0 -7/ "8RS*A"A0 "809AS 1.80. M65D 06R A>M* B. B3)60+ -7/ 2.80. M65D SARM*0 B. MA0S69 3."0.R65A*060 B9 M*SMA0 @."0. 06RA>2*0A B9 M65D SA*D %."0. MARD>*A5 B9 MD >*0 "8RS8MBA5A0 +3R3 DA0 "82A;AR 1.80. M65D ?A*R3S B. ;65AR* -7/ 2."0. 5;5. )AD>*2A5 B9 )A>*D B373 "R6+RAM 1."0. 06R2*>A B9 R6S2*0 -7/ 2."0. 06R5AM*>A B9 ;3S65 787 5AR* +3R3 1."0. 5AS0*9A B9 ABD32 5AD* -7/ 2."0. 066R 5AS2880A B9 06RD*0 7AD 3<A"A0 5AR* +3R3( 5AR* "878R;A A BA008R 1.80. >327*?2* B. MA;*D -7/ 2.80. A>*>A0 ?*RDA3S B. M35AMMAD 11. 12. 13. 7AD 3<A"A0 5AR* +3R3 1."0. 5A>*2A B9 5AMAD -7/ 2."0. R6SM8>A B9 695MA0 B30+A MA0++AR 1."0. 5;5. 5AS2*0A5 B9 S8M60 -7/ 2."0. 5;5. ;AM*2A5 B9 S*"60 "8RS*A"A0 D84A0 1.80. R*>A2 B. M65AM8D M675A9AR -7/ 2.80. "A00*R S82VAM A.2 95AMB)*A5 3.80. >327*?2* B. A5MAD @.80. AD0A0 B. A>*> "A S*S98M 1."0. 06RS)A5*DA B9 M65D ?AR*D -7/ 2."0. 2*84 S*84 2*A0 3.80. 9A;32 AR*??*0 B. M3SA @."0. 06R5A)A9* B9 MA5*DD*0

= 80. R3S2* B. S5AR76M = 80. 695MA0 B. MA9 ;3D*0 = "0. 06RA>*2A5 B9 ABD32 5A2*M = "0. 066R2*>A B9 M65AMAD 5A2*M = <*7 5A)A9* B9 M65D RAD>* = 80. *S5A7 B. AB3 BA7AR = "0. 06RA B9 SA03S*

@.

1@.

%. 6.

1%. 16.

7. $.

17. 1$.

C.

1C.

10 .

20.

5AD*A5 S37A087A 1."0. 03R A*DA B9 M65AMMAD -7/ 2."0. <566 288 2*0+ <80D8RAMA9A 5AR* +3R3 DA0 5AR* "878R;A 1."0. S*9* SARA5 B9 A5MAD 73SA*R* -7/ 2."0. 06RA>*DA5 B9 5;. A2* 3."0. 06R282A B9 ABD RA5MA0 @."0. 06R2*DA B9 ;A*S <AB39A0 B8R93A5 1."0. 066R 282A 4A9* B9 MD >A*0 -7/ 2.<*7 AR)A9* B9 SA8MA0 9A)A0+A0 V*D86 1."0. 5AS2*0DA B9 5*D>*R -7/ 2.<*7 AR30A A." M30*A0D) 3.<*7 06RAD*22A B9 M65D DA5A2A0 ;AM3A0 MA7A0 1."0. >3BA*DA5 B9 )AA76B -7/ 2."0. ?6>*A5 B9 S*D87 3."0. R6S2*0A B9 SAMAD BA<AA0 D6A 1.80. M65D >AD*M B. S32A*MA0 -7/

Guru Malaysia Kami Guru Malaysia Berikrar dan Berjanji Mendidik dan Memimpin Putra Putri Negara Kita Pada Seri Paduka Kami Tumpahkan Setia Rukun Negara Kita Panduan Hidup Kami Semua Di bidang Pembangunan Kami Tetap Bersama Membantu Membantu Membina Membina Negara Yang Ter inta !manah Yang Diberi Kami Tak Persiakan !pa Yang Kami "anji Tunai Tetap Kami Tunaikan

Kita Berbi ara Tentang #n$%asi &iptaan Baharu Gaya Hidup Kini Meningkatkan Pr$dukti%iti Terkini Bangun Beranikan Terima Seruan Mendidik' Memimpin Penuh Ber(a(asan Men iptakan Kreati%iti Melahirkan Guru #n$%ati) Sahutlah &abaran' Perubahan Daulatkan Bidang Pendidikan Guru #n$%ati) Mel$njakkan Trans)$rmasi Pendidikan Negara Malaysia Ku Ter inta Kita Berbi ara Tentang #n$%asi &iptaan Baharu Gaya Hidup Kini Meningkatkan Pr$dukti%iti Terkini Tiada Pernah "emu Tiada Putus !sa Sedia Menimba #lmu Di Mana Saja Binakanlah Keyakinan Merentasi Segala Harapan *agu + R$sman bin !dam *irik + ,ainal !ri))in bin Yus$)

PENGHARGAAN
Persatuan Ibu Bapa Dan Guru SM Vokasional Ampangan elab Guru Dan Staff SM Vokasional Ampangan operasi SMT Ampangan Ber!ad S!afirul "nterprise A#D $esour%es "nterprise Alee&a 'usna "nterprise #o(ell $esour%es MI)A' #onstru%tion Pembinaan Sinar Bersama S&arikat $enong "nterprise S&ami* #orporation Sdn+ B!d+ Gala,& Te%!ni%al - Suppl& Servi%e Sdn+ B!d+ .a(atankuasa erja/ dan Semua pi!ak &ang terlibat dalam menja&akan Majlis Sambutan 'ari Guru Peringkat Sekola! Guru Inovatif Melonjakkan 0120 Transformasi Pendidikan Negara