Anda di halaman 1dari 25

Isi Kandungan:

Bil Tema Muka


Surat
1 Sahabat Akrab
Contoh karangan: Jiran Saya 1
Latihan Penulisan: Jiran Baharu Saya
Contoh karangan:Kebakaran
Latihan Penulisan: !umah Terbakar
Contoh karangan:Sukan Tahunan Sekolah "
Latihan Penulisan: Temasya Sukan Tahunan
Sekolah #emilang
Contoh Karangan: Mela$at Taman %egara Kinabalu &
Latihan Penulisan: Mela$at Ke Taman !ama'!ama
Contoh Karangan: Membantu Ka$an (ang )alam Kesusahan *
Latihan Penulisan: Membantu Jiran (ang )alam Kesusahan
" Bumi Bertuah
Contoh karangan: Kam+ung Saya ,
Latihan Penulisan: !umah Saya
Contoh karangan: Cara'Cara Men-aga Kebersihan Sekolah .
Latihan Penulisan: Pentingnya Men-aga Kebersihan Ka$asan
Sekolah
Contoh Karangan: Pentingnya Air /
Latihan Penulisan: Ke+entingan Sungai
& Menu-u Ke Pun0ak Jaya
Contoh karangan: Seorang Murid (ang Cemerlang 1
Latihan Penulisan: Seorang Ahli Sukan (ang Ber-aya
, Tekstil Kebanggaan Kita
Contoh karangan: La$atan Ke Kilang Minuman 12
Latihan Penulisan: La$atan Ke Kilang Songket 3arisan
. Seni Mem+ertahankan )iri
Contoh karangan: 11
Latihan Penulisan:
* Cintailah Alam Kita
Contoh karangan: Ke+entingan Sungai 1
Latihan Penulisan: Ke+entingan Men-aga Alam Sekitar
Contoh karangan: Pun0a' +un0a Pen0emaran Sungai 1"
Latihan Penulisan: Pun0a' +un0a Pen0emaran 4dara
/ 5argailah Kesihatan
Contoh karangan: Cara' 0ara Men-aga Kesihatan )iri 1&
Latihan Penulisan: Ke+entingan Men-aga Kesihatan
Contoh karangan: 6aedah' 7aedah Bersenam 1,
Latihan Penulisan: Sukan dan 6aedahnya
1 Makanan Berkhasiat 5idu+ Sihat
Contoh karangan: Kebaikan Makan Sayur' sayuran 1.
Latihan Penulisan: Makanan Berkhasiat Men-aga Kesihatan Kita
Contoh karangan: Buah' buahan Tem+atan 1*
Latihan Penulisan: Kebaikan Makan Buah' buahan
12 3ira %egara
Contoh karangan: Jaguh 8lahraga yang Saya San-ungi 1/
Latihan Penulisan: Pemim+in yang Paling Saya San-ungi
11 %ikmati Kemerdekaan
Contoh karangan: Sambutan 5ari Kebangsaan 11
Latihan Penulisan: Pengalaman Menyambut 5ari Kemerdekaan
1 )unia Maya
Contoh karangan: Penggunaan Kom+uter dan Ke+entingannya 2
Latihan Penulisan: )unia Maya
1" Alam Semesta
Contoh karangan: Ke+entingan Matahari 1
Latihan Penulisan: Ke+entingan Air
1& Latihan Bahagian A
1. Latihan Bahagian B
1
Tema: Sahabat Akrab
Model Karangan 1: Jiran Saya
Jiran merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan rumah. Jiran saya
terdiri daripada orang Melayu, Cina dan India. Saya akan menceritakan salah seorang
daripada jiran saya.
Salah seorang jiran saya ialah Encik Chang Tsang Te. Isterinya bernama Puan im
Chung !ang. Mereka mempunyai tiga orang anak.
Encik Chang sekeluarga mengambil berat terhadap jiran mereka. Mereka
selalu bertanya khabar kepada kami sekeluarga. "ami menganggap mereka seperti
saudara sendiri.
#pabila Encik Chang pulang dari makan angin, beliau tidak lupa memberi buah
tangan kepada kami. "ami berasa terharu terhadap kebaikannya.
$icole ialah anak sulung Encik Chang. %ia sebaya dengan saya. Saya selalu
beromong kosong dengan $icole.
"ami suka hati kerana mempunyai jiran yang baik. "ami berharap hubungan
baik ini akan berkekalan. Mudah&mudahan si'at Encik Chang dicontohi oleh jiran
yang lain.
Glosari
(. berdekatan& ). buah tangan&
*. mempunyai& +. sebaya&
,. mengambil berat& -. berkekalan&
.. makan angin& /. dicontohi&
Latihan1: Jiran Baharu Saya
Permulaan: nama jiran saya Encik Wong
Isi 1: baru berpindah; dua bulan yang lepas
Isi 2: Encik Wong seorang doktor; Puan Wong seorang jururawat
Isi 3: Encik Wong ada tiga orang anak
Isi : anak!anak Encik Wong selalu belajar dan bermain bersama
Penutup: saya bernasib baik mempunyai jiran yang baik
2
Tema: Sahabat Akrab
Model Karangan 2:
Kebakaran
Pada suatu hari" semasa saya pulang dari sekolah" saya ternampak asap berkepul-kepul
keluar dari dapur jiran saya# Tanpa berlengah-lengah" saya segera berlari ke pondok tele$on untuk
menghubungi pihak bomba#
%&olong' &olong' (ebakaran') saya menjerit meminta tolong# *pi di rumah itu telah merebak
dengan cepat kerana angin bertiup dengan kenang!
Penghuni!penghuni kampung bergega" datang untuk memberi bantuan# +ereka
mengeluarkan barangan dan dokumen yang penting daripada dijilat api# +ereka memindahkan
barang!barang tersebut ke tempat yang selamat#
,ima minit kemudian" kereta bomba dan kereta polis pun tiba# *hli bomba bertindak dengan
cepat dan berusaha menghalang api merebak ke rumah!rumah yang lain# Polis pula bertugas
menga#al keadaan lalu linta" dan orang ramai daripada memasuki tempat kejadian#
*pi di rumah Puan ,im berjaya dipadamkan dan kebanyakan harta benda mu"nah dijilat
api# Syukur tiada nyawa yang terkorban#
$lo"ari
1# berkepul!kepul!
2# dijilat api!
3# harta benda!
# musnah!
-# syukur .
Latihan2: %umah terbakar
Permulaan: petang semalam! sibuk membuat kerja rumah
Isi 1: terdengar orang menjerit" %&olong" &olong' *pi" *pi')
Isi 2: membuka tingkap! rumah Pak *bu terbakar . asap keluar dari rumahnya
Isi 3: beritahu ayah! ke tempat kejadian! ayah dan jiran membantu
Isi : berjaya dipadamkan! harta benda! musnah dijilat api
Penutup: Pak *bu . terima kasih
&
Tema: Sahabat Akrab
Model Karangan &: Sukan Tahunan Sekolah
/ekolah saya akan menyambut sukan tahunan pada bulan *pril yang akan datang# 0anyak
per"ediaan yang dilakukan sebelum sukan tahunan itu diadakan#
1umah sukan yang akan bertanding dalam sukan tahunan itu ialah 1umah +erah" 1umah
0iru" 1umah (uning dan 1umah 2ijau# /emua ketua rumah sukan telah mengadakan mesyuarat
bersama!sama guru!guru dan ahli!ahli rumah sukan untuk merancang latihan yang perlu
dijalankan#
/etiap murid dalam rumah masing!masing akan menyertai rumah masing!masing# +ereka
berlatih dalam pelbagai acara seperti acara larian 133 meter" 4133 meter" lompat jauh" lompat
tinggi" lontar peluru" dan lain!lain lagi#
/ebelum sukan tahunan diadakan" pihak jawatankuasa sukan tahunan akan membuat
persediaan untuk menghias kawasan padang# (hemah!khemah didirikan dan kawasan padang
dihias dengan bendera rumah dan bendera sekolah#
Pihak sekolah juga mengadakan raptai untuk sambutan sukan tersebut supaya sukan
tahunan tersebut berjalan dengan lancar# /aya berharap sukan tahuanan tersebut dapat
berlang"ung dalam suasana yang meriah#
$lo"ari
1# persediaan!
2# berlangsung!!
Latihan&: Tema"ya Sukan Tahunan
Permulaan: mengadakan temasya /ukan &ahunan yang (e!-#
Isi1: diadakan di padang!Pengerusi PI05! merasmikan temasya sukan ini
Isi 2: pertunjukkan tarian dan nyanyian
Isi 3: acara sukan bermula pada pukul 6#33 pagi
Isi : beberapa rekod baru dicipta
Penutup: tamat !12#33 tengah hari . johan keseluruhan! olahragawan dan olahragawati

Tema: Sekolah $emilang


Model Karangan ': Mela#at Taman (egara Kinabalu
Pada hari /abtu yang lalu" saya menyertai rombongan sekolah melawat ke &aman 7egara
(inabalu# 1ombongan kami terdiri daripada 2- orang murid# (ami diawasi oleh tiga orang guru#
1ombongan kami tiba di taman tersebut pada pukul 6#33 pagi# /aya terpegun melihat
suasana di situ# (edatangan kami dusambut oleh kicauan merdu burung!burung#
/uasana di sekitar taman ini sungguh nyaman# &erdapat bunga!bungaan dan tumbuh!
tumbuhan yang beraneka jenis# 8i taman ini juga terdapat rumah penginapan dan gerai makanan#
8ari jauh kelihatan gunung kebanggaan kita 5unung (inabalu# /aya dan kawan!kawan menikmati
keindahan taman ini sepenuhnya# (ami tidak lupa bergambar#
/etelah menghabiskan masa selama lebih kurang enam jam di taman ini" kami pun pulang#
$lo"ari
1# menyertai!"# -# nyaman! $%
2# rombongan! 9# kelihatan! &'
3# diawasi! ()
# sekitar!*+
Latihan': Mela#at Ke Taman %ama-%ama
Permulaan: minggu lalu! ke taman rama!rama
Isi 1: kagum! banyak rama!rama! pelbagai warna dan sai:
Isi 2: melihat kitaran hidup rama!rama! serangga lain . mengambil ;ambar
Isi 3: membeli cenderamata! menambah pengetahuan
Penutup: pukul 12#33 tengah hari! pulang ! gembira
)
Tema: Bumi Bertuah
Model Karangan ): Kampung Saya
/aya tinggal di sebuah kampung nelayan# 7ama kampung
saya ialah (ampung /uli#
(ebanyakan penduduk kampung bekerja sebagai nelayan#
+ereka rajin berusaha# *da penduduk yang berniaga dan ada juga
yang makan gaji# Penduduk kampung selalu tolong!menolong di
antara satu sama lain# (ami hidup aman dan damai#
8i kampung saya ada sebuah sekolah rendah# Pada waktu
petang" kanak!kanak suka bermain di padang sekolah# (ampung
saya ada sebuah klinik kerajaan# Penduduk kampung yang sakit
akan pergi ke klinik kerajaan itu#
/aya suka tinggal di kampung saya# 8i sini" udara bersih dan
segar#
$lo"ari
1# makan gaji!,-
2# klinik kerajaan!./012
3# segar!%3
Latihan): %umah "aya
Permulaan: rumah! terletak
Isi 1: rumah! tiga buah bilik tidur! ruang tamu . cantik! bersih
Isi 2: hadapan rumah! pokok bunga
Isi 3: hari minggu! bergotong!royong bersih rumah
Penutup: gembira! rumah bersih dan cantik
-
Tema: Bumi Bertuah
Model Karangan *: +ara-ara Menjaga Keber"ihan Sekolah
*da berbagai!bagai cara untuk menjaga kebersihan sekolah# /atu daripadanya adalah
dengan menyediakan bakul!bakul sampah#
Pihak sekolah juga patut mengadakan peraturan dan undang!undang# Pengawasan ketat
terhadap murid!murid yang membuang sampah juga perlu# Penggunaan tandas yang betul
hendaklah ditekankan kepada murid!murid# 5uru!guru hendaklah menerangkan cara!cara
menggunakan tandas dengan sempurna kepada murid!murid# 8engan itu" kebersihan tandas akan
terjamin#
Poster!poster juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan hendaklah ditampal di
kawasan sekolah# ,angkah ini akan menimbulkan kesedran dalam kalangan murid tentang
perlunya menjaga kebersihan#
*pabila sekolah ber"ih" kesihatan murid akan terjamin# (ebersihan juga dapat mewujudkan
suasana belajar yang selesa#
$lo"ari
1# ketat!45 # ditampal!67
2# membuang! 89 -# bersih!:;
3# betul!<
Latihan *: ,entingnya Menjaga Keber"ihan Ka#a"an Sekolah
Permulaan: sekolah! tempat kedua yang paling kerap kita kunjungi! kebersihan penting dijaga
Isi 1: belajar dengan tenang! menumpukan perhatian
Isi 2: indah! pokok bunga dijaga baik! berasa tenang
Isi 3: tidak menjadi tempat pembiakan haiwan perosak! terhindar daripada penyakit
Isi : nama sekolah! sebutan sekolah lain! menjadi harum
Penutup: warga sekolah! bergembleng tenaga! menjaga kebersihan
9
Tema: Sekolah $emilang
Model Karangan -: Membantu Ka#an yang Sakit
Pada suatu hari" kawan saya" +un <hin telah mengadu kepada saya# 8ia memberitahu
saya bahawa dia mengalami sakit perut#
/aya bertanya kepadanya untuk mengetahui punca dia mendapat sakit perut# +un <hin
memberitahu dia telah termakan nasi lemak yang sudah basi#
&anpa berlengah!lengah lagi saya mengeluarkan ubat sapu yang dibawa# =bat itu
merupakan minyak angin# /aya menyuruh +un <hin menyapu ubat itu pada perutnya yang sakit
itu#
(emudian" saya telah membawa +un <hin berjumpa dengan guru kelas# 5uru kelas kami
telah membawanya ke hospital# 8i hospital" +un <hin telah diberi rawatan oleh doktor#
&idak lama kemudian" +un <hin pulang ke sekolah semula# 8ia mengucapkan terima kasih
kepada saya kerana menolongnya#
/aya berasa sungguh gembira kerana dapat menolong +un <hin# /aya berharap dia tidak
akan mendapat sakit perut lagi#
Latihan -: Membantu Jiran yang dalam ke"u"ahan
Permulaan: pelajar budiman" simpati akan jirannya
Isi 1: melaporkan nasib malang jiran kepada (etua (ampung
Isi 2: meminta bantuan daripada jiran!jiran
Isi 3: >abatan (ebajikan +asyarakat membantu
Isi : (etua (ampung ucap terima kasih
Penutup: bangga kerana berjaya
?
Tema: Bumi Bertuah
Model Karangan .: ,entingnya Air
*ir ialah bahan asas yang diperlukan oleh setiap makluk di dunia ini# &anpa air" segala yang
bernyawa akan mati#
+anusia memerlukan air untuk mandi" mencuci pinggang mangkuk" minuman dan
sebagainya# +anakala tumbuh!tumbuhan memrlukan air untuk membuat makanan# *ir diperlukan
untuk menjaga kuasa hidroelektrik#
(ita yang hidup pada :aman moden ini beruntung dengan adanya kemudahan air di bandar
dan di luar bandar# Pada :aman dahulu" penduduk luar bandar terpaksa bergantung kepada hujan"
sungai" dan laut yang berhampiran#
*ir sungguh penting dalam hidup kita# @leh itu" jangan memba:irkan air#
$lo"ari
1# bahan! -# :aman! =>
2# bernyawa! ?@AA 9# memba:irkan!BC
3# memerlukan!DE
# manakala!F
Latihan .: Kepentingan Sungai
Permulaan: sungai bekalan! menjalankan pelbagai kegiatan
Isi 1: sumber bekalan air! menjalankan pelbagai kegiatan
Isi 2: sumber makanan! hidupan akuatik! membekalkan protein
Isi 3: sumber re:eki nelayan! menangkap hidupan air
Isi : medium perhubungan dan pengangkutan! menjimatkan kos dan tenaga
Penutup: banyak kegunaan! menjaga kebersihan sungai! terpelihara daripad pencemaran
B
Tema: Menu-u Ke Pun0ak Jaya
91: Seorang Murid (ang Cemerlang
!angka:
Pendahuluan
Wong Lai Yin- murid harapan- 7A dalam peperiksaan percubaan UPSR
Isi' isi
anak sulung- bapanya jurutera- ibunya guru tadika
berhemah tinggi dan menghormati orang lain- pengaas sekolah yang disegani
akti! dalam sukan
Penutu+
bercita- cita- angkasaan- anita pertama negara- belajar bersungguh- sungguh
91:Seorang Murid (ang Cemerlang
Wong Lai Yin merupakan murid cemerlang di sekolah saya" #ia merupakan murid harapan
sekolah saya" #ia telah berjaya mendapat 7A dalam peperiksaan percubaan UPSR baru- baru ini"
Wong Lai Yin anak sulung daripada lima orang adik- beradik" #ia dilahirkan di $uala Lumpur"
%apanya jurutera manakala ibunya pula seorang guru tadika di sebuah tadika yang diusahakan oleh
ibunya"
Wong Lai Yin seorang murid yang berhemah tinggi dan menghormati orang lain" #ia juga
seorang pengaas sekolah yang disegani kerana menjalankan tugasnya dengan amanah dan dedikasi"
Selain itu& Wong Lai Yin juga akti! dalam sukan bola jaring dan meakili sekolah pada peringkat
daerah dalam sukan tersebut" #ia juga menjuarai acara lompat jauh pada peringkat negeri"
Wong Lai Yin bercita- cita untuk menjadi angkasaan anita pertama negara" 'leh itu& dia
belajar bersungguh- sungguh untuk memastikan impianya tercapai"
9:Seorang Ahli Sukan (ang Ber-aya
Arahan: Tulis sebuah karangan tentang seoarang ahli sukan berjaya yang terkenal
!angka:
Pendahuluan
#atuk Lee (hong Wei- pemain badminton tersohor
Isi' isi
dilahirkan pada 'ktober )*+, di -eorgeton
bermain badminton seaall usia )) tahun- menyertai pasukan kebangsaan pada usia )7 tahun
menjuarai kejohanan- peringkat kebangsaan dan antarabangsa
dikurniakan pangkat- gelaran . #atuk/ 0ira kebangsaan
Penutu+
mengharumkan nama negara- dijadikan inspira
*
Tema: Tekstil Kebanggaan Kita
91:La$atan Ke Kilang Minuman
!angka:
Pendahuluan
tajuk laporan
tarikh- laatan ke kilang minuman
,1 peserta dan 2 guru pengiring
Isi' isi
tujuan laatan 0 mendedahkan murid- murid tentang pemprosesan air minuman
berkarbonat- menambah ilmu pengetahuan
bertolak dari sekolah- menaiki bas 0disambut oleh penyelia kilang- menyampaikan taklimat
ringkas
melaat beberapa bahagian memproses minuman- dilakukan oleh mesin- mesin
berteknologi tinggi- mengemukakan soalan- malumat diperolehi melalui pertanyaan
memberi setin minuman- cenderahati- ketua guru pengiring- memberi cenderamata 0
penyelia kilang- tanda penghargaan
Penutu+
bertolak pulang-berasa gembira- menimba pengetahuan
91:La+oran La$atan Ke Kilang Minuman
Pada )3 4o5ember ,1),& Persatuan %ahasa 6elayu S7$ (hung 8ua %atu 2, telah
mengadakan laatan ke $ilang 6inuman Pepsi di $uching" Seramai ,1 orang peserta dan 2 orang
guru pengiring menyertai laatan tersebut"
9ujuan laatan ini adalah untuk mendedahkan murid-murid tentang pemprosesan air minuman
berkarbonat" dan menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid"
$ami bertolak dari sekolah pada pukul +"11 pagi dengan menaiki bas sekolah" Apabila tiba di
sana& kami disambut oleh penyelia kilang tersebut" Selepas itu& penyelia kilang menyampaikan
taklimat ringkas tentang kilang tersebut "
$emudian& kami dibaa melaat ke beberapa bahagian memproses minuman" $erja
memproses minuman itu dilakukan oleh mesin-mesin berteknologi tinggi" $ami turut diberi peluang
untuk mengemukan soalan tentang proses membuat minuman berkarbonat" Pelbagai maklumat
diperolehi melalui pertanyaan para peserta"
Selepas itu& penyelia kilang tersebut memberi setin minuman bagi setiap peserta sebagai
cenderahati" $etua guru pengiring kami iaitu (ikgu Ain juga telah memberi cenderamata kepada
penyelia kilang tersebut sebagai tanda penghargaan kerana membenarkan kami melaat kilang itu"
$ira-kira pukul ,"11 petang& kami pun bertolak pulang" $ami berasa gembira kerana dapat
menimba pengetahuan baru"
Laporan disediakan oleh: )* 4o5ember ,1),
------------------------------
;Liu Shiau 4i<
Setiausaha Persatuan %ahasa 6elayu&
S7$ (hung 8ua %atu 2,"
)1
9:La$atan Ke Kilang Songket 3arisan
Arahan: Persatuan Seni dan Budaya sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Kilang
Songket Warisan. Sebagai setiausaha persatuan tersebut, kamu dikehendaki menulis laporan
tentang lawatan itu.
!angka:
Pendahuluan
tajuk laporan- tarikh
laatan- bilangan peserta
Isi' isi
diingatkan mendengar taklimat- memerhatikan proses pembuatan- dicatatkan
disambut- pengaai kilang- memberikan penerangan
pelbagai barangan lain berasaskan songket- turut dihasilkan
jamuan ringan- cenderamata- tersenyum gembira
Penutu+
pengalaman berharga- bertekad- terus menganjurkan akti5iti berman!aat-
11
Tema: Cintailah Alam Sekitar
91:Ke+entingan Sungai
!angka:
Pendahuluan
sungai memainkan peranan penting
dipelihara demi kesinambungan kehidupan
Isi' isi
sumber bekalan air- sektor pertanian
membekalkan air- kaasan pertanian-pembinaan empangan dan saliran-kaasan penanaman
padi
sumber re=eki- penduduk di kaasan pedalaman- bekerja sebagai nelayan- hasil tangkapan-
dijual- memperolehi pendapatan
menjana kuasa hidroelektrik- membekalkan sumber tenaga- >mpangan %atang Ai di Saraak
Penutu+
ajar memelihara sungai- kebaikan manusia- kesinambungan kehidupan di muka bumi
91:Ke+entingan Sungai
Sungai memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia" Sungai sentiasa
dipelihara demi kesinambungan kehidupan"

Sungai amat penting sebagai sumber bekalan air bagi sektor pertanian"Sungai membekalkan
air kepada kaasan pertanian melalui pembinaan empangan dan saliran contohnya di kaasan
penanaman padi"
Sungai turut menjadi sumber re=eki kepada penduduk di kaasan pedalaman" 8al ini
kerana penduduk di kaasan pedalaman kebanyakannya bekerja sebagai nelayan" 8asil tangkapan
mereka akan dijual di pasar untuk memperolehi pendapatan"


Selain itu& sungai juga digunakan untuk menjana kuasa hidroelektrik bagi membekalkan
sumber tenaga kepada rakyat contohnya >mpangan %atang Ai di Saraak"

'leh itu& adalah ajar untuk memelihara sungai demi kebaikan manusia dan kesinambungan
kehidupan di muka bumi ini"
9: Ke+entingan Men-aga Alam Sekitar
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk: Kepentingan enjaga Alam Sekitar!.
!angka:
Pendahuluan
alam sekitar- segala yang ada si sekeliling kehidupan kita
Isi' isi
memperoleh pelbagai benda- meneruskan kehidupan dengan sempurna
penerokaan hutan- menjejaskan keseimbangan ekosistem
alam sekitar bersih- menjamin kesihatan
generasi akan datang berpeluang menikmati segala anugerah 9uhan
Penutu+
perlu menjaga kha=anah ini- kebaikan diri kita- generasi akan datang
),
Tema: Cintailah Alam Sekitar
91:Pun0a' +un0a Pen0emaran Sungai
!angka:
Pendahuluan
sungai- penting bagi manusia- pencemaran sungai- semakin serius- perbuatan manusia
Isi' isi
punca pencemaran sungai- pembuangan sampah sarap- memyebabkan sungai- jernih-
menjadi kehitam- hitaman
pembuangan sisa dari kilang- kilang- pencemaran sungai- mengalirkan sisa- sisa- sungai-
cara mudah- melupuskan sisa- sisa- menjejaskan kehidupan akuatik
Penutu+
usaha- usaha- diambil- menangani masalah pencemaran sungai
91:Pun0a' +un0a Pen0emaran Sungai
Sungai amat penting bagi manusia" 4amun pecemaran sungai menjadi semakin serius akibat
daripada perbuatan manusia"
Antara punca pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai" Sampah
sarap dan sisa buangan yang dibuang ke dalam sungai menyebabkan sungai yang jernih menjadi
kehitam-hitaman atau kehijau-hijauan"
Selain itu& pembuangan sisa dari kilang-kilang juga menyebabkan berlakunya pencemaran
sungai" $ilang-kilang yang dibina di tepi sungai akan mengalirkan sisa-sisa dari kilang mereka ke
dalam sungai sebagai cara mudah untuk melupuskan sisa- sisa tersebut" $esannya& sungai akan
dicemari dengan sisa-sisa toksik akan menjejaskan kehidupan akuatik dalam sungai"
'leh itu& usaha-usaha perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran sungai
91:Pun0a' +un0a Pen0emaran 4dara
Arahan: Tulis sebuah karangan tentang pun"a# pun"a pen"emaran udara.
!angka:
Pendahuluan
pencemaran menyebabkan jerebu 0 menjejaskan akti5iti seharian manusia- pelbagai punca-
berlaku pencemaran
Isi' isi
pengeluaran asap dari kilang- kilang industri- mengandungi sul!ur dioksida- hidrokarbon-
mencemarkan udara
memiliki kenderaandean sendiri- banyak pengangkutan- meningkatkan kadar pencemaran-
kenderaan mengeluarkan asap- mengandungi karbon monoksida
Penutu+
tindakan perlu diambil - masalah pencemaran udara- dikurangkan
1"
Tema: 5argailah Kesihatan
91:Cara' 0ara Men-aga Kesihatan )iri
!angka:
Pendahuluan
penjagaan kesihatan- penting
mengamalkan pemakanan yang seimbang- bersenam
Isi' isi
mengamalkan pemakanan yang seimbang- mendapatkan =at yang penting untuk tubuh badan
kita- kuantiti makanan- tidak berlebihan- boleh menyebabkan obesiti
melakukan senaman- bersenam- mengeluarkan peluh- bahan- bahan kumuh- disingkir dari
badan- senaman dilakukan pada aktu pagi atau petang- menghindari kita daripada penyakit
Penutu+
pemakanan yang seimbang- besenam amat penting- kesihatan diri
91:Cara' 0ara men-aga Kesihatan )iri
Penjagaan kesihatan diri amat penting kepada kita" 9erdapat pelbagai jenis cara untuk
menjaga kesihatan diri kita"
Antaranya ialah mengamalkan pemakanan yang seimbang bagi mendapatkan =at yang
penting untuk tubuh badan kita" Seterusnya& kita juga perlu memastikan kuantiti makanan yang kita
ambil supaya tidak berlebihan" 8al ini kerana& pengambilan makanan yang berlebihan boleh
menyebabkan obesiti"
Seterusnya&kita juga dapat melakukan senaman untuk menjaga kesihatan diri" %ersenam
dapat mengeluarkan peluh" Secara tidak langsung bahan- bahan kumuh dapat disingkir dari badan
kita dan menghindari kita daripada penyakit"
$esimpulannya& pemakanan yang seimbang dan bersenam amat penting untuk kesihatan
diri kita"
9: Ke+entingan Men-aga Kesihatan
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk $Kepentingan enjaga Kesihatan!.
!angka:
Pendahuluan
$esihatan penting- menjamin kehidupan yang sejahtera dan bahagia
Isi' isi
badan yang sihat&otak akan cerdas- murid- murid- mencetuskan idea- pembelajaran mereka
melakukan akti5iti seharian tanpa halangan- tiada gangguan penyakit- hidup lebih ceria-
ber!ikiran positi!
.mencegah lebih baik daripada mengubati/- pelbagai ubat dan raatan- diperlukan- sihat
semula- melibatkan ang ringgit yang banyak
Penutu+
$esihatan yang baik- amat penting- menjamin kehidupan yang sejahtera
1&
Tema: 5argailah Kesihatan
91:6aedah' 7aedah Bersenam
!angka:
Pendahuluan
bersenam - banyak !aedah
Isi' isi
menambahkan kecergasan badan
mengurangkan risiko pelbagai jenis penyakit
badan yang sihat 0 belajar dengan tenang dan selesa
mengurangkan keresahan dan tekanan
melegakan minda dan meningkatkan keyakinan diri
Penutu+
selalu bersenam kerana memberi banyak !aedah dari pelbagai segi
91:6aedah' 7aedah Bersenam
9erdapat ramai orang yang suka bersenam pada aktu pagi dan aktu petang" %ersenam
dapat mendatangkan banyak !aedah"
Antara !aedah bersenam ialah dapat menambah kecergasan badan" #engan itu& apabila
melakukan akti5iti yang lasak kita tidak mudah cedera" Selain itu kita juga dapat mengurangkan
risiko pelbagai jenis penyakit seperti sakit jantung& kencing manis& dan tekanan darah tinggi"
Apabila badan sihat& sudah tentu kita dapat belajar dengan tenang dan selesa"
%ersenam juga dapat mengurangkan kereshan dan tekanan yang dihadapai" Selepas
bersenam& ia akan melegakan minda kita dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri"
'leh itu& kita perlu selalu bersenam kerana .%adan sihat 'tak (erdas/"
9:Sukan dan 6aedahnya
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk $ Sukan dan %aedahnya!.
!angka:
Pendahuluan
Sukan- akti5iti luar- melibatkan pergerakan badan- membantu pengaliran darah- seluruh
badan
Isi' isi
senaman- badan berpeluh- badan menjadi lebih sihat- otak menjadi lebih cergas
memupuk semngat berpasukan- sikap bertolak ansur- berdisiplin dapat dilahirkan melalui
kegiatan sukan
mengenal ramai kaan- bercampur gaul dengan rakan- rakan daripada bangsa yang lain-
bangsa 6elayu& bangsa ?ndia& bangsa (ina- mengeratkan perpaduan-kaum di selutuh
6alaysia
Penutu+
banyak !aedah bersukan- menyertainya- mental- !i=ikal- sentiasa dalam keadaan yang sihat
)@
Tema: Makanan Berkhasiat 5idu+ Sihat
91:Kebaikan Makan Sayur' sayuran
!angka:
Pendahuluan
mudah ditanam& jenis sayur- sayuran
Isi' isi
membekalkan =at makanan dan 5itamin
kulit&gusi dan gigi menjadi sihat
serat membantu menghadam makanan& menghindarkan toksik
Penutu+
membantu meningkatkan ekonomi negara
91:Kebaikan Makan Sayur' sayuran
Sayur-sayuran mudah ditanam kerana tanah yang terdapat di negara kita sangat subur" Sayur-
sayuran banyak memberikan kebaikan kepada kesihatan kita"
Sayur- sayuran membekalkan =at- =at makanan serta 5itamin yang diperlukan oleh badan
kita" 'tak kita akan menjadi cerdas apabila makan sayur- sayuran"
$ulit& gusi dan gigi kita menjadi lebuh sihat dengan makan sayur- sayuran hijau" Aitamin (
yang terkandung dalam sayur- sayuran hijau menjadikan kulit kita sentiasa segar dan gigi kita kuat"
-usi kita tidak akan berlaku pendarahan"
Sayur- sayuran mengandungi serat yang boleh menghadamkan makanan di dalam badan kita"
Selain itu& serat turut dapat menghindarkan toksik yang boleh mendatangkan pelbagai penyakit
dalam tubuh badan kita"
'leh itu& dengan makan sayur- sayuran bukan sahaja kita akan sihat malah kita dapat
meningkatkan ekonomi negara"
9:Makanan Berkhasiat Men-aga Kesihatan Kita
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk! akanan Berkhasiat enjaga Kesihatan Kita!.
!angka:
Pendahuluan
makanan berkhasiat- berman!aat kepada kesihatan
Isi' isi
makanan seimbang- mempunyai =at yang diperlukan
karbohidrat- membantu memperoleh tenaga- tanpa karbohidrat- lemah- tidak bermaya
protein- pertumbuhan badan- membaiki tisu badan- terbantut
buah- buahan- sayur- sayuran- mencegah penyakit
Penutu+
amalan pemakanan betul- kesihatan baik
)3
Tema: Makanan Berkhasiat 5idu+ Sihat
( 1:Buah' buahan Tem+atan
!angka:
Pendahuluan
6alaysia- terdapat pelbagai jenis buah- buahan
%iasa ditanam di kampong atau di dusun
Isi' isi
dibahagi kepada dua jenis- buah- buahan bermusim dan buah- buahan tidak bermusim
jenis buah- buahan mengikut musim
jenis buah- buahan yang berbuah sepanjang tahun
sangat berkhasiat- tidak mahal- rasa sungguh enak
Penutu+
makan buah- buahan tempat yang berkhasiat- badan sihat
91:Buah' buahan Tem+atan
#i negara kita& 6alaysia terdapat pelbagai jenis buah- buahan" %uah- buahan tersebut
biasanya ditanam di kampung atau di dusun" %uah- buahan yang dihasilkan di 6alaysia dipanggil
buah- buahan tempatan"
%uah- buahan tempatan dibahagikan kepada buah- buahan bermusim dan buah- buahan tidak
bermusim" %uah 0 buahan bermusim ialah buah- buahan yang berbuah mengikut musim iaitu durian&
manggis& rambutan& langsat& dan sebagainya" %uah- buahan tidak bermusim pula ialah buah- buahan
yang berbuah sepanjang tahun" %uah- buahan tersebut ilah pisang& tembikai&betik&nangka& dan
sebagainya"
%uah- buahan tempatan sangat berkhasiat& harganya juga tidak mahal" %uah- buahan
tempatan rasanya juga enak"
%anyak makan buah- buahan yang berkhasiat juga menjadikan badan kita sihat"
9:Kebaikan Makan Buah' buahan
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk $Kebaikan akan Buah# buahan!.
!angka:
Pendahuluan
buah- buhan mudah didapati- buah- buahan
pencuci mulut selepas makan
Isi'isi
kandungan serat dalam buah berperanan sebagai pelincir- memudahkan proses perkumuhan
menyihatkan dan mampu menjadi BagenC menghalang dan melaan penyakit
membekalkan 5itamin dan garam galian kepada badan- tidak memerlukan pil tambahan
untuk memperoleh 5itamin dan garam galian
Penutu+
'leh kerana banyak man!aat dengan makan buah- buahan& ia amat penting dalam pemakanan
seharian masyarakat kini"
1*
Tema: 3ira %egara
91:Jaguh 8lahraga yang Saya San-ungi
!angka:
Pendahuluan
mempunyai jaguh olahraga yang disanjungi
Isi' isi
biodata
merupakan olahragaati negara pada tahun )*3@ dan )*33
kejayaan yang dicapai
Penutu+
kagum dengan kegigihan beliau
91:Jaguh 8lahraga yang Saya San-ungi
Setiap orang mempunyai jaguh olahraga yang disanjungi" Saya juga mempunyai jaguh sukan
yang saya sanjungi"
7aguh sukan yang saya sanjungi ialah Rajamani 6al5aganam" %eliau dilahirkan di 9apah&
Perak pada tahun )*D2" %eliau merupakan pelari pecut negara kita"
Acara yang disertai oleh Rajamani 6al5aganam ialah acara lumba lari dan lumba lari
berganti- ganti" %eliau berjaya merangkul pingat emas dalam dala Sukan Asia )*33" Selain itu&
beliau yang bersemangat aja turut telah mengalahkan olahraga Asia seperti peserta 7epun dan
(hina" %eliau memenangi anugerah 'lahragaati 4egara pada tahun )*3@ dan )*33"
Saya amat kagum dengan kegigihan Rajamani 6al5aganam yang membaa kejayaan kepada
diri beliau" Saya ingin memcontohi sikap beliau untuk mencapai cita- cita saya sendiri"
9:Pemim+in yang Paling Saya San-ungi
Arahan:Tulis sebuah karangan tentang pemimpin yang kamu sanjungi.
!angka
Pendahuluan
mempunyai pemimpin yang disanjungi
Isi' isi
biodata pemimpin
merupakan pemimpin yang berdedikasi
mengambil berat tentang masalah orang kampung
mengambil berat terhadap masa depan belia
prihatin terhadap nasib malang yang menimpa penduduk
Penutu+
Amat menghormati dan menyayangi
1/
Tema: %ikmati Kemerdekaan
91:Sambutan 5ari Kebangsaan
!angka:
Pendahuluan
menyambut 8ari kebangsaan pada 2) 'gos
bertuah- menyaksikan perarakan sambutan 8ari $ebangsaan bersama- sama ahli keluarga
Isi' isi
penonton membanjiri kedua- dua belah dataran
lagu- lagu patriotik dinyanyikan
persembahan mendeklamsikan sajak bertemakan kemerdekaan diadakan
upacara menaikkan bendera 7alur -emilang
Perdana 6enteri memimpin para hadirin melaungkan perkataan . 6erdeka/
Penutu+
Akti5iti sambutan 8ari $ebangsaan tamat- pulang dengan perasaan yang gembira
91:Sambutan 5ari Kebangsaan
Setiap tahun& negara kita akan menyambut 8ari $ebangsaan pada 2) 'gos" Pada tahun ini&
saya berasa amat bertuah kerana berpeluang untuk menyaksikan perarakan 8ari $ebangsaan di
Putrajaya bersama- sama dengan ahli keluarga saya"
Pada malam sambutan 8ari $ebangsaan& para penonton telah membanjiri kedua- kedua belah
dataran tersebut untuk menyaksikan perarakan tersebut"
Lagu- lagu patriotic dinyanyikan oleh penyanyi- penyanyi terkenal tanah air" Persembahan
mendeklamasi sajak yang bertemakan kemerdekaan turut diadakan"
$ira- kira pada pukul ))"@+ malam& upacara menaikkan bendera 7alur -emilang diadakan"
Perdana 6enteri 6alaysia memimpin para hadirin melaungkan perkataan .6erdekaE/ sebanyak tiga
kali berturut- turut"
Apabila akti5iti sambutan 8ari $ebangsaan tamat& kami pun pulang dengan perasaan yang
gembira"
9: Pengalaman Menyambut 5ari Kemerdekaan
Arahan: Kamu dan keluarga kamu telah menyambut &ari Kemerdekaandi 'ataran erdeka,
tulis pengalaman kamu semasa menyambut &ari Kemerdekaan.
!angka:
Pendahuluan
Saya dan keluarga- menyaksikan sambutan 8ari $emerdekaan
Isi' isi
#imulakan upacara- lintas hormat- tembakan meriam
Perdana menteri memberi ucapan- perarakan kereta berhias
pelbagai acara- memeriahkan suasana- merakamkan 5ideo
laungan . 6erdekaE/- berakhirlah sambutan 8ari $emerdekaan
Penutu+
bangga- berpeluang menyaksikan sambutan ini
)*
Tema: )unia Maya
91: Kebaikan Ka7e Siber
!angka:
Pendahuluan
$a!e siber- pusat sumber maklumat
pelbagai kebaikan- diperolehi daripada ka!e siber
Isi' isi
mudah memperoleh pelbagai maklumat
memudahkan perhubungan
menyediakan kemudahan teknologi maklumat
Penutu+
tidak dapat disangkal bahaa ka!e siber mendatangkan pelbagai kebaikan
91: Kebaikan Ka7e Siber
#easa ini& terdapat banyak ka!e siber"$a!e siber merupakan pusat sumber maklumat yang
amat penting dalam kehidupan seharian manusia" 9erdapat pelbagai kebaikan yang dapat diperoleh
daripada ka!e siber"
#engan menggunakan ka!e siber& pengguna dengan mudah memperoleh pelbagai maklumat
seperti mengetahui tempat- tempat yang menarik di sesebuah negeri"
Selain itu& ka!e siber juga memudahkan perhubungan" $a!e siber memudahkan kita
berkomunikasi dengan anggota keluarga" (ontohnya& kita boleh menggunakan ka!e siber untuk
menghantar emel kepada ahli keluarga yang berjauhan dengan kita"
Akhir sekali& ka!e siber menyediakan kemudahan teknologi maklumat untuk semua"
$eluarga yang tidak mampu menyediakan computer untuk anak mereka boleh menggunakan ka!e
siber"
#engan itu& tidak dapat disangkal bahaa ka!e siber banyak mendatangkan pelbagai
kebaikan"
9: Penggunaan Kom+uter dan Ke+entingannya
Arahan: Tulis sebuah karangan yang bertajuk $ Penggunaan Komputer dan Kepentingannya!.
!angka:
Pendahuluan
penggunaan meluas- alat komunikasi penting
Isi' isi
menyimpan data- mudah dan sistematik- menjimatkan kos
alat pembelajaran- menyiapkan tugasan- memperoleh maklumat
merapatkan perhubungan- melalui penghantaran emel
Penutu+
banyak man!aat- tidak disalahgunakan- menjejaskan kehidupan
2
Tema: Alam Semester
91:Ke+entingan Matahari
!angka:
Pendahuluan
memainkan peranan penting dalam kehidupan
sumber tenaga yang utama kepada manusia& tumbuh- tumbuhan dan haian
Isi' isi
membolehkan tumbuh- tumbuhan menghasilkan makanan- gas oksigen dalam proses
!otosintesis- gas oksigen- digunakan oleh manusia dan haian untuk berna!as
menghasilkan haba- mengeringkan pakaian
tenaga matahari untuk menghasilkan kuasa elektrik
Penutu+
amat berguna bagi kehidupan dan tidak dapat meneruskan hidup tanpa cahaya matahari
91:Ke+entingan Matahari
6atahari memainkan peranan yang penting dalam kehidupan di dunia ini" 6atahari
merupakan sumber tenaga yang utama kepada manusia& tumbuh- tumbuhan dan haian"
(ahaya yang dikeluarkan oleh matahari banyak kegunaannya" (ahaya matahari
membolehkan tumbuh- tumbuhan menghasilkan makanan melalui !otosintesis" Semasa proses ini&
gas oksigen dibebaskan oleh tumbuh- tumbuhan " -as ini digunakan oleh manusia dan haian untuk
berna!as"
(ahaya matahari yang panas akan menghasilkan haba" 8aba digunakan untuk mengeringkan
pakaian" $ita juga menggunakan tenaga matahari untuk menghasilkan kuasa elektrik "
6atahari memang amat berguna bagi kehidupan dan tidak dapat meneruskan hidup tanpa
cahaya matahari"
9:Ke+entingan Air
Arahan: Tulis sebuah karangan tentang kepentingan air bagi kehidupan.
!angka:
Pendahuluan
bahan asas yang diperlukan bagi setiap hidupan di dunia ini
tanpa air- segala yang bernyaa akan mati
Isi' isi
memerlukan air untuk mandi& mencuci pinggan mangkuk dan sabagai minuman
tumbuh- tumbuhan- hidup dengan subur dan segar
menjana kuasa hidroelektrik
Penutu+
air sangat penting- jangan memba=ir air
1
Aku Sebuah Telefon Bimbit
Saya sebuah telefon bimbit yang berjenama
Nokia. Saya amat berguna kepada manusia.Saya
dilahirkan di sebuah kilang yang terkenal.
Saya diperbuat daripada plastik dan alatalat
elektronik. Saya mempunyai sai! badan yang kecil.
Setelah badan saya dipasang lengkap, saya
dimasukkan ke dalam kotak.
"emudian, saya diba#a dengan lori ke sebuah
kedai menjual telefon bimbit. Setiba di kedai, saya
dipamerkan di dalam rak kaca.
$ada suatu petang, datanglah seorang pemuda.
Selepas membelekbelek diri saya, dia berbulat hati
hendak membeli diri saya.
Saya bertugas menghubungi rakanrakan tuan
saya. Selain itu, tuan saya kerap melayari internet
dengan menggunakan saya untuk mengetahui isuisu
semasa.
Selepas menggunakan saya, tuan saya akan
mengelap badan saya. %ia sangat menyayangi saya.
Saya berasa sangat suka hati kerana mempunyai
seorang tuan yang baik. Saya akan berkhidmat untuk
tuan saya selagi saya diperlukan.