Anda di halaman 1dari 12

Bahagian A (60 markah)

1. Maklumat berikut adalah tentang amalan 4 M yang perlu dipatuhi semasa bekerja di
bengkel Kemahiran Hidup.
A Membersih
B Menilai
C Mendisiplin
Padankan amalan 4M itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.
Murid dapat menilai kemampuan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan,
suasana tempat kerja yang baik mempengaruhi mutu kerja amali.
Bengkel dan alatan perlu diselenggarakan supaya sentiasa bersih, kemas, selesa
dan selamat untuk digunakan.
Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan diri.
[3 markah]
2. Gambar rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan di bengkel. Nyatakan
nama bagi setiap alatan tersebut di ruangan yang disediakan.

[3 markah]

3. Padankan cara pendawaian dengan wayar yang betul.


Cara pendawaian
Teras perang untuk wayar
Teras biru untuk wayar
Teras hijau kuning untuk wayar

Wayar
Bumi
Hidup
Neutral
[3 markah]

4. Antara berikut yang manakah mengawal aras air dalam tangki simpanan air? Tandakan
(/) bagi pada jawapan betul dan (X) pada jawapan salah.
a) Tekanan Air
b) Kunci Paip
c) Injap Bebola
[3 markah]
5. Susun mengikut urutan yang betul langkah semasa mula menjahit dengan menulis 1 , 2
dan 3 pada petak disediakan.
Turunkan tuas angkat
Letakkan fabrik di bawah penekan jahitan
Pusingkan roda imbang ke hadapan

[3 markah]

6. Berdasarkan medium semaian dibawah ini, tandakan (/) pada nisbah campuran yang betul
dan (X) pada yang salah.
Tanah Loam + Bahan Organik + Pasir Sungai
a) 2 : 1 : 1
b) 1 : 2 : 1
c) 1 : 1 : 2

[3 markah]
7. Maklumat berikut adalah tentang proses pengenalpastian masalah dalam reka bentuk.
A
B
C

Mengumpul maklumat dan data


Mengenal pasti masalah
Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah

Susun proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

[3 markah]
8. Lengkapkan jadual berikut mengenai alatan tangan di ruang yang disediakan.
Fungsi
Membuat tanda pada logam sebelum menggerudi
Mengetuk kepingan logam supaya kemek
Memotong perspek

Alatan Tangan

[3 markah]
9. Rajah 1 di bawah ini menunjukkan simbol satu komponen elektronik.
C

B
E
Rajah 1
Nyatakan nama bahagian yang berlabel A, B, dan C.
A : ________________________________________________________________
B : ________________________________________________________________
C : ________________________________________________________________
[3 markah ]
10. Rajah berikut menunjukkan litar mudah elektronik. Nyatakan nama komponen elektronik
pada petak yang disediakan.

[3 markah]

11. Namakan alatan lukisan teknik berikut.

[3 markah]

12. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang berkaitan dengan kehendak dan (X) bagi pernyataan
yang tidak berkaitan.
a) Pelengkap kepada keperluan manusia
b) Terhad dan sama bagi semua individu
c) Tidak semestinya ada
[3 markah]

13. Susun urutan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul. Langkah 1
telah diberi.

a) Memohon lesen perniagaan


1

b) Membuat perancangan
c) Mendapatkan modal perniagaan
d) Mendaftar perniagaan

[3 markah]
14. Tandakan ( / ) pada dokumen perniagaan yang terlibat semasa urus niaga dan ( X)
pada dokumen yang tidak berkaitan.
a) Senarai harga
b) Penyata akaun
c) Nota Serahan

[3 markah]
15. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan.
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
[3 markah]

16. Lengkapkan jadual mengenai perniagaan runcit berdasarkan pilihan jawapan yang
diberi. Tulis jawapan di ruang yang disediakan.

Kedai Sejaras

Berkedai

Pasaraya

Perniagaan
runcit

Besar-besaran

Kecil-kecilan

(a)

(c)

(b)

[3 markah]
17. Nyatakan tiga risiko insurans yang boleh diinsuranskan.
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
[3 markah]

18. Berdasarkan rajah di atas, tandakan ( / ) pada jenis bantuan yang berkaitan dan tandakan
( X ) pada jenis bantuan yang tidak berkaitan pada petak yang disediakan.

Penetapan kuota
Bimbingan dan latihan
Pinjaman kewangan
[3 markah]
19. Maklumat di bawah ini ialah contoh akaun.
A

Padankan bahagian yang berlabel dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
a) Bahagian Debit
b) Bahagian Kredit
c) Tajuk Akaun
[3 markah]
20. Nyatakan prinsip asas catatan bergu.
a) ______________________________________________________________________
__
b) ______________________________________________________________________
__
c) ______________________________________________________________________
__
[3 markah]

Bahagian B ( 40 markah)

1. Berikut ialah suatu situasi yang berlaku di dalam sebuah bengkel Kemahiran
Hidup.
Rabbani dan Muadz sedang melakukan kerja-kerja menyembur cat sembur
pada sebuah bahan kerja yang diperbuat daripada logam. Rabbani berdiri
secara bertentang dengan Muadz sambil memerhatikan perbuatan Muadz itu.
Di dalam bengkel tersebut suis kipas tidak dimatikan. Mata Rabbani berasa
pedih apabila sedikit semburan cat tersebut terkena pada matanya.

(a) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil ketika melakukan kerjakerja menyembur cat di dalam bengkel.

i. _______________________________________________________
ii. ________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan dua alatan keselamatan yang perlu ada di dalam sesebuah bengkel
Kemahiran Hidup.
i.
ii.

_______________________________________________________
________________________________________________________
[2 markah]

(c) Huraikan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi yang
dinyatakan di atas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[6 markah]
2. Rajah menunjukkan plag 3 pin ampere.

Berdasarkan Rajah di atas,


a ) Nyatakan TIGA tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere beserta warnanya.

[6 markah ]
b ) Nyatakan DUA ciri plag 3 pin 13 ampere.
i) ___________________________________________________________________
ii) ___________________________________________________________________
[2 markah ]
c ) Nyatakan DUA jenis plag selain plag 3 pin 13 ampere.
i) ___________________________________________________________________
ii) ___________________________________________________________________
[2 markah ]

3. Rajah (a) dan Rajah (b) menunjukkan kaedah untuk memaku pada
bahan kerja.

Rajah a

Rajah b

a) Pilih dan tentukan kaedah yang dapat menghasilkan cengkaman


yang kuat dan
kukuh.
______________________________________________________________________

[1 markah ]

b) Nyatakan kedua-dua jenis kaedah yang digunakan dan huraikan cara memaku
menggunakan kaedah-kaedah tersebut.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

[6 markah ]
c) Nyatakan tiga langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan
kerja memaku di bengkel sekolah.
i.
_______________________________________________________________
ii.
_______________________________________________________________
iii.
_______________________________________________________________
[3 markah ]

4. Pada 1 Mac 2016, Encik Rusdy memulakan perniagaan dengan modal tunai di tangan
sebanyak RM 2000 dan di bank RM 5000. Urus niaga pada bulan Mac adalah seperti
berikut.
Mac

4
7
12
14
19
24
26
29

Jualan secara tunai


Belian dengan cek
Bayaran tambang dengan tunai
Terima cek kerana jualan
Bayar faedah atas pinjaman dengan cek
Belian barang niaga secara tunai
Masukkan tunai daripada penghutang Azia
Masukkan tunai di tangan ke bank
Bayar gaji pekerja dengan cek

RM
1200
750
250
2400
100
500
280
2500
1600

Berdasarkan maklumat di atas, catat urus niaga ke dalam Buku Tunai.


[10 markah]