Anda di halaman 1dari 1

MENGUSIR TAMU VANG TIDAK DIKEHENDAKI.

"WA HIYA TADZRUUHUR RIYAAHU WA KAA-


NALLAAHU 'ALAA KULLI SYAI-IM MUQTADI-RAA,
RABBANAKSYIF 'ANNAL 'ADZAABA IN-NAA
MUKMINUUNA YAUMAIDZIN YASHDURUN NAASU
ASYTAATA. INFIRUU KHIFAAFAUW
WATSIQAALAA".
(Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diter-
bangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas se-
gala sesuatu. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami, azab
itu. Sesiingguhnya kami akan beriman. Pada hari itu manusia
ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang berma-cam-
macam. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan mera-sa
ringan ataupun me rasa berat).
Keterangan :
Biasa terjadi seseorang ketamuan orang yang ingin ber-buat
jahat. Tamil ini kalau diperlakukan sccara kasar tentu dia pasti
marah. Untuk itu agar dia Iekas pergi tanpa mem-buat
keonaran dan kerugian, bacalah ayat-ayat diatas itu.
Kemudian hadapilah dia sekali lagi dengan baik, maka dia
akan pergi dengan sendirinya karena didalam perasaannya ada
rasa ketakutan.