Anda di halaman 1dari 7

SHOLAWAT QULHU GHAI

BI(Membangki
tkan i
ntiCel
lNurMuhammad mel
alui
Shol
awat)

Sebuahsi mpananr ahasi adar iseor angahl it hor ikoty aituSy ehTaqi y uddi n, shol awat
yangmenj adipageanganpar awal iwal ial lahdanpar ar i
jalulghai b, sebuahshol awat
yangdat angl angsungdar ijalanghai bal l
ahkepadapar awal i
ny adandit angan
mer eka shol awati nisangatdir ahasi akan,Sy ekh Yusufbi nI smai lAn- Nabhani
berkat adar irisal ahaqi dahghai bbahwasesi apay angmembacany a100xset iaphar i
makabi samenj adi golonganwal i
yullah.
Asalusulmuncul nyashol awatqul hughai bidipandangdar ipemahamanmakr i
fat,
nurmuhammad adal ah sosok y ang per tama sekal idici pt akan al l
ah dar inur
j
amal ny aal lah,unt ukmemper kenal kandi r
iny a( al l
ah)dengandzatl ain,dahul udi
alam ket uhananhany alahal lahsaj ay angmauj ud,t iaday angl ain,unt uksupay a
diri
ny a bi sa dikenalmaka har us ada dzatl ain unt uk mengenal ny a,l alu al l
ah
memci ptakannurdar isegenggam nur NYA,dar isegenggam nur ny ai tual l
ahber kata
padasegenggam nuri tu" KUNIMUHAMMADAN"makaj adi lahnury angdisebutnur
muhammad, dar i nurmuhammadi ni l
ahal l
ahmenci ptakansegal asesuat u.
Diawalawalal l
ah menci ptakan nur muhammad i nilah al lah membaginur
muhammadi tumenj adiempatbahagi an,bagi anper t
amaal lahmenj adi kanl auhi l
mahf udz,bagi ankeduaal lahmenci ptakanqol am,bagi anket i
gaal lahmenci pt akan
arasy ,bagi ankeempatal lahmenci pt akanakal ,penget ahuan, nur ar asy ,cahay amat a
dancahay asi ang.dar inukt ahnurmuhammadj ugadici pt akanmal ai katdannabi
adam,set elah al l
ah menci ptakan adam al l
ah menar uh nurmuhammad pada
punggungadam,l alusemuany aber suj uddibel akangadam t erkecual ii blisy ang
ti
dakmausuj ud,l alual l
ahmemi ndahnuri tupadakeni ngadam l aluber suj udl ah
semuamal aikatdidepanadam,set elahsegal asesuat ut er cipt ay ait ul angi t,bumi ,
arasy ,sei sinyaal lahber firmanLAULAKALAULAKALAMAKHOLAKTULAFLAK,dar i
fi
rman t uhan i nil ah munculsebai tkal i
maty ang disebutkal i
matmakr i
f atnur
muhammadsebagaisar ipatiay atl aulakat adi.Al lahmembagiempatbagi andar i
padanurmuhammady aitulauhilmahf uzd, qol am, arasy ,danasal usul makhl uky ait
u
akal,penget ahuan, cahay a,dan l ainl ain.ki t
a sudah t au t ent ang ar asy y ait
u
singgasanat uhany angber i
simi lyar anmal ai katy angsel aluber tasbi h,ki taj ugat au
asalusulj atidi rimanusi ay aituakal ,penet ahuandancahay ay ang t ercipt adar i
bagian ke empatnurmuhammad,l al u apa t ugas per tama qol am dan l auhi l
mahf uzd...?nahdar isi nil
ahmunculsar ipat iur atsur atal -ihlas,sur atal -
ihl asi ni
sudahadasej akr i
buant ahunsebel um t erci ptany amahl uky angber namamanusi a,
qolam i nidiper intahkanal lahunt ukmenul issur atal -
ihlasdiat asl auhi lmahf uzd, lal
u
mi l
yar anmal aikatpendudukar asyi nimembacasur atal -ihlasi tul alut erpancar l
ah
saripat iur atsur atal -ihlasi ni,dalam suat uhadi stnabimuhammadber sabda;aku
mel i
hatar asyada360bagi an,dar isat ubagi ankebagi anl ainada300r ibubagi anl agi,
ditiapt iapbagi anada12r ibutanahl apang, tiapsat ubagi ant anahl apangi t
ul uasny a
seluasbumi ,dit iapt i
apt anahl apangi tuadaser bumal aikaty angmembacasur atal -
i
hlas"dar isini laht erpancarsar i
pat iur atsur atal -ihlas.dar isar ipat iay atl aulakadan
sar i
pat isur atal -ihlasi nimuncul lahbai tbai tkalimaty angdisebutpar aahl imakr if
at
denganSHOLAWATQULHUGHAI BIkar enamemangsi patnyadankemuncul anny a
yangghai b,duasar ipat ikal am t uhani niy angapabi ladi ketahuimakasesi apay ang
membacany aakanl angsungmel ihatmuncul nyar ahsi aal am dancampurt angan
tuhandal am apasaj ahaj aty angdi ingi nkandansesi apay angmembacasar ipatidua
kalam t uhant adipadaapasaj adzatmakaseket ika nurmuhammadpadadzat
tersebutl angsungbangki t.
unt ukmembangki tkan/ peny el arasani nticel lghai bdal am bat angt ubuh/ bendamaka
bacal ahshol awatqul hughai bi 7xmakadengansy afaatr asulullahinticellghai bbi sa
l
angsungmunculdanbendat ersebutber khasi atny ata, danbi latubuhmanusi ay ang
dibangki tkani nticel lghai bny amakasi mpulsi mpulghai bakant erbukadant uah
badan pun munculagarsi fathokisel al u meny ertaidal am hi dup kar ena Nur
Muhammaddi anuger ahit ujuhl aut an:LautI lmu,LautLat if,LautPi kir
,LautSabar ,
LautAkal ,LautRahman, danLautCahay a. .
Bar angsi apay angmembacasar ipat iduakal am Tuhanpadaapasaj aDzatmaka
spont anNurMuhammadpadaDzatt ersebutl angsungbangki tdanbi sadigunakan
khasi atny adanmanf aat ny a.
Ini
lahShol awatt er sebut:
Bismi ll
ahi r r
ahmani rrahim
Qul huwal l
ahuahadLAM,
AllahussamadLAM
LAM y alidwal am y ulad,
WaLAM y akullahukuf uanAhad
AnnahuLAM wuj ud
Qul hual lahuahad
AHADDUNAl lahummasol li’alaQALBISy aidinaMuhammad
Allahussamad
ASSAMADAl lahummasol li’alaQALBISai dinaMuhammad
Lamy alidwal am y ulad
WALAM YULADAl lahummasol li
’alaQALBISy aidi
naMuhammad
Wal am y akul l
ahukuf uanahad
AHADDUNAl lahumasol li
’alaQALBISy aidi naMuhammad
car any a sel epas sol at subuh, sebel um mat ahar imul at erbit,
berdir
imengadap
Qibl at,tapakt angankananl etakdi dadasebel ahki r
i,
jar itengahkananhendakl ah
meny ent uhput ingdadasel epasi tut ar iknaf asZi kirHU, turunnaf aszikirALLAH( 3x)
selepasi t
ubacal ahamal anseper tidi atasdengankeadaant apakt angankananl etak
didadasebel ahki ridanj ar it engahkananhendakl ahmeny entuhput ingdada.set elah
selesai buangnaf assehabi s=habi sny a.
selepasi tut ar i
knaf assedal am- dal amny asambi lmengemutduburdanr asakan
naf asi tumel aluiubun2kepal ahi nggaket ul
angsul bisel epasi tutahannaf asdan
bacaAl lahummaSol li
’alaQALBISy ai dinaMuhammad7xsenaf as,
selepasi tut elan
airl iursambi lber buny i
.st el ahsel esai … ber nafaslahseper tibiasasambi lmel ihat
bat anghi dung( iaituAl i
fHi dup)bacal ah“ AnaAr aft
uRobbibiRobbi ”(ertiny a:aku
mengenalALLAHdenganALLAH)dansaudar aakanmer asakansedi kitpanasdan
kelai nanpadadi rianda
BERI KUTDARIKERAMATSHOLAWATQULHU GHAI BIDALAM MEMBANGKI TKAN
INTICELLTERSEBUT:
-unt ukpengobat an; ambi llahsecui lkemeny anbi asadanbangki tkani nti cel lghai bny a
dangunakanl ahunt ukmengat asior angy angsaki t,ent ahsaki tmedi sat ausaki t
nonmedi s,car any agunakankemeny any angsudahbangki ti nticel lghai bny aunt uk
mengasapi si pesaki tt adi , secar ar utindengansy afaatr asul ull
ahi nsy aal lahsembuh
-unt ukpengobat an;buat lahai rmawardanbangki tkani nt icel lghai bny a,set el ah
bangki tinticel lghai bny amakaai rtersebutsudahsi apdi gunakanunt ukpengobat an,
unt ukmengobat isaki tmat amakaol eskansaj aket elapukmat a/ditet eskansedi kit
sajasecar ar ut ini nsy aal lahsembuh,unt ukmengobat ipeny aki tpeny akitl ainj uga
bisadengancar adi mi num saj asecar ar utini nsyaal lahseger asembuh
-unt ukmender askanai rsusupadai bui bu/hewant er nak;ambi l
lahai rdar imat aai r
disendang,t ent uai rinit idakber khasi atbi label um di bangki tkani nticel lghai bny a,
bangki tkandul ui nticel lghai bny abar uai ri niber khasi atunt ukmender askanai rsusu
manusi a/hewandengancar adi mi numkan,ai ryangsedahbangki tinticel lghai bny a
i
ni jugaber khasi atunt ukmengobat ipeny aki tkenci ngbat u,
-unt uk mengobat ior ang kesur upan;ambi l
lah pakai an bekas sipasi aen dan
bangki tkani nt i cellghai bny adant utupkanpakai anbekasi tupadakepal any a
-unt ukpel ar i
san;bangki tkani nticel lghai bny abar angy angakandi jual ,mi salny a
tanah, toko, kios, at aubar angdaganganl ainny a,
-unt ukpel ar isant oko; tul islahkal imatkal imatshol awatqul hughai bipadaker tasl alu
simpandi toko,
-unt ukpengasi han;bacal ah shol awatqul hu ghai bidan di tujukan padasit ar get
tujuanny aagart erbangki tr asaci ntany apadasi pengamal
-unt ukmembuatuangasmak;bangki tkansaj ai nticel lghai bpadauangi tusupay a
bisamenj adi uangi nduky angber i
mbasl arisny ausahaor angy angpuny auangt adi ,
-unt ukmembuatmi ny akpeny embuhan;ambi l
lahseekorkal aj engki ngdewasapada
tanggal27dant aruhdal am bot oly angber sihl al ubangki t
kani nticel lghai bny a
kalaj engkingt adikemudi anpenuhi l
ahbot olber isikal aj engki ngt adidenganmi ny ak
zaitunv ir
gin, biar kandul usel amasat umal am set elahi tumi nyakpengobat ani nisi ap
unt ukdi j
adi kanobat ,mi ny aki niampuhunt ukpeny embuhant ulang,saki tpi nggang
dan saki t punggung, car any a ol eskan saj a mi ny ak t adi pada bagi an
punggung/ pinggangy angsaki tsambi ldiur ut 2sedi kitsecar ar utini nsy aal lahseger a
sembuh,bi ladi mi num mi nyaki nij ugabi samembuatt ubuhj adikebalsengat an
kalaj engking
-unt ukmengobat imat a;ambi llahudangsegar /l
obst erbahasaker enny a,bangki tkan
i
nt icel lghai bny adul ul aluker i
ngkanset elahi tutumbukhal ushi nggamenj adi ser buk,
nahser buki nilahy angampuhunt ukobatmat aagarpandanganj adit erangdan
tajam, carany acukupdi buatcel akansaj asecar ar utinpagi dansor e
-unt ukmembuatmi ny akpengobat an; ambi ll
ahmi ny akambarl alubangki tkani nticel l
ghai bny aset elahi tubar umi ny aki niber khasi at,mi ny aki niunt ukmengobat ior ang
l
umpuh/ mat isepar o anggot at ubuhny a,ber khasi atj uga unt uk meny ehat kan
hat i
,otak, anggot abadan,
-unt ukmembuatmi ny akpengobat an;mi nyaki niber khasi atunt ukmengobat isaki t
asma,pembengkakan, danl umpuh,car any a;ambi ll
ahkel elawarl alubangki tkani nt i
cellghai bny aset elahi tut aruhl ahdidal am wadahy angt erbuatdar ikuni nganat au
besi( j
anganwadahl ogam l ain) ,ingat !!kel elawar ny ahar usdi sembel ihdul u,set el
ah
kelel awaradadiwadahkuni ngan/ besil aluent egidenganmi nyakbungal i
lidancuka
biasa,r ebushi nggaduaj amsambi ldiber icukat er usmener usagart i
dakt er l
alu
sur ut,set elahduaj am makaambi ll
ahmi nyakny asaj ay angadadiper mukaani t u,
nahmi ny aki tul ahy angdi gunakanunt ukpengobat an,
-unt ukmenumbuhkanr ambut ;car any aambi l
lahl al atbi asadanbangki t
kani nt icel l
ghai bny aagarmuncult uahny a,set el ahi t
uker i
ngkandanhal uskanl alucampur
denganmaduasl i,danusapusapsaj akekepal ay angbot ak,nahbukt ikanpast i
cepatt umbuh,bagiy angpi nt arber bi sni sresepghai bii nibi saj ugadij ualbel i
kan
tent uny adengancar acar asopandanber -
etika
-unt uk mengobat il umpuh;car any a ambi l
lah kel elawardan bangki tkan i nticel l
ghai bny abi armuncult uahny a,l alusembel ihsaj asecar ai sl
amidanr ebuskel elawar
tersebutsel amaempatj am,nahai rr ebusani tulahy angber tuahpeny embuhan,
buat lahber endam ol ehsipasi enpender italumpuht adi,secar arut ininsy aallahcepat
sembuh, sel amatmencoba
-unt ukmembuatMI NYAKPEKASI H; car any aambi ll
ahbur ungsundar idanbangki tkan
i
nt icel lghai bny al al usembel ihlah,ambi lkeduamat any adanker ingkansaj al alu
haluskandancampurdenganmi nyakambat awi ,nahmi ny akcampur anser bukmat a
sundar iy angsudahbangki ti nt icel lghai bny ai nilahy angsungguhmangkusunt uk
pengasi han,car any a mi numkan saj a pada sit ar getmaka l ihathasi l
ny a,t anpa
pandangbul usi apaandamakasit ar getakanl angsungci ntamat ipadasipengguna
mi ny aki ni,janganbuatmacam macam y akawan. .
-pekasi hHI PNOTI S; yangi niluarbi asa. .begi nicar abuat ny a,ambi llahbur ungpel at uk
bawang, bisat angkapdi hutan/bel i di pasarbur ungy angpent ingasl i burungpel at uk
bawang,set elah dapatbangki tkan i nt icel lghai b bur ung i tu,dan ambi lkedua
mat any a,j ugaambi ll
ahkel elawary angsudahdi bangki t kani nticel lghai bny adan
ambi ljugakeduamat any a,nahgabungkankeduamat abur ungpel atukbawangt adi
dengankeduamat akel elawart adi ,lal umasukkankedal am uncang/ semacam bot ol
keci lbi saj ugabungkusdengankai nput i
hber si hdengancar amembungkusny a
dii
katkeduauj ungny aseper t ipepesi kan, nahi ni l
ahazi maty angber tuahpengasi han
l
uarbi asa,cobacol ekkankewani tamakawani t
ai t ulangsungmengi kutiandat api
j
anganbuatmai nmai n, azimati nijugaday apekasi hny at opsekal ibahkanpasangan
andat i
dakakansel i
ngkuhdanbi ladigunakanol ehpedagang/pebi sni smaka
pelangganny /cust omer nyat i
dakakansel i
ngkuhdenganpedagang l ai
n/ pr odusen
l
ain,buatpengasi h umum/ khusus i nisangatampuh,kal au say ay ang buati ni
mahar ny aj ut aan, tapi kal auandabi sabuatsendi rikansangatbagussekal i
-mengobat iSI HI R;i niampuhsekal idanmuj arrab,ambi llahbur unggagakbi asal alu
bangki t kandul ui nt icel lghai bny a,set el ahit usembel i
hlahsecar ai slami ,kemudi an
ambi lempeduny adanempedui ni l
ahy angber tuahmeny embuhkansi hirdengancar a
diol eskanket ubuhpasi en, danj anganl upabur unggagaky angt elahbangki tinticel l
ghai bny ai nit iap or gant ubuhny aber tuahdanbi sadi tany akankesay at ent ang
penggunaant uahor ganor gant ubuhny a,sal ahsat uny aadal ahbagi anhat iny ay ang
ber tuahunt ukpengasi han;car any aambi lkepal any adanhat inya,l al umasukkan
kedal am wadah y ang ber i
simi numan kemudi an ambi lai rmi num i t
u unt uk di
mi numkanket arget ,lihat lahhasi lny ay angpast itopmar kot op, miny akdar igagaki ni
j
ugamempuny ait uah y ang samay aitu unt ukpengasi han namun car any ay ang
ber beda,pengasi hanmi ny akgagaky angbangki tint icel lghai bny ai nisungguhl uar
biasa unt ukpengasi han,mul aidar ior ang sombong, pejabat ,wani ta,dan si apapun
akannur utbi npat utpadapenggunami ny aki ni,car amer amuny abi sadit any akan
l
angsungkesay a,
-untukobatkenci ngbat u;ambi ll
ahkal ajengki ngl alumasukkankedal am wadahy ang
terbuatdar itanahl al ubi arkandi at asbar aapi ,set elahmenj adiabui tukal aj engki ng
makaabukal ajengki ngi t ucampursaj akemi numandanmi numl ahunt ukmengobat i
kenci ngbat u,tent uny akal ajengki ngi tusudahbangki tint icel lghai bny a,
-membuatt obatsipemabuk;ambi ll
ahudangat auker enny al obst er..
.bangki tkani nti
cellghai bny a dan ambi lkaki ny al alu masukkan kedal am mi ras y ang ser ing
dimi numny a,memasukkanny aj angan sampaiket ahuan,maka si pemabok y ang
memi num mi rasy angsudahdi masukikakiudangt adimakasel amany at i
dakakan
mabukmabukanl agi ,iniadal ahf akt auni kdar it er bangki tny ai nticel lghai bpada
tubuhhewan.
FAKTAUNI KDANNYATATENTANGBANGKI TNYAI NTICELLGHAI BPADAHEWAN
DISEKI TARKI TA
kitasudaht ahudar ief ect nyabi lai nticel lghai bsudahbangki tpadat ubuh/ benda,
hewanseki t
arki tay angki taanggapbi asabi asasaj abi labangki ti nticel lghai bny a
makat i
apt i
apor gant ubuhdar ihewani t
ubi samemancar kant uahghai by angl uar
biasa, kit
amul ai dar i
-hewankat ak,hewany angadadiseki tarki tai nibangki tkani nticellghai bny amaka
tuahghai bmunculpadaor ganor ganny a,lidahkat akbet inaambi ll
ahl alui katkan
padawani tay angt ert idurmakasiwani tat adiakanmencer it
akansecar at idaksadar
apaapay angper nahdi lakukansebel um t i
dur ,dar ahny aj ikadiol eskansedi kitsaj a
kewaj ahmakawaj aht er sebutakanmeni mbul kanday apekasi hy angl uarbi asa,
bahkanf ungsi ny asamadengansusuk,t ulangdanl emakny asudahsay ater angkan
kemar in
-keongadal ahhewany angakr abdenganki t
aket i
kabangki tint icellghai bny akeong
bisaunt ukmembi usor ang,car any aambi llahkeongdanker ingkanl aluhal uskan,
serbukkeongy angsudahbangki tt uahghai bny ai nidi tabur kanpadawaj ahor ang
yangt idurmakaor angy angdi ker jait adit idakakanbangunt idurdal am wakt uy ang
l
ama
-kepi t
ingj ugahewany angmudahki tat emui ,bi l
adi bangki tkani nt icel lghai bny a
makamuncult uahghai b,ambi llahkaki ny adangant ungpadapohony angber buah
makat anpasebabbuahakanr ont okt i
bat i
ba
-bur unghant uj ugaser ingki tat emuibi ladihut anat audidesadesa,t uahghai bdar i
ber bangki tny ai nticel lghai bpadat ubuhbur ungi niadal ahunt ukmembuatmat a
menj adit erang bender ang pada mal am har ibahkan di tempatgel ap sekal ipun,
ambi l
lahl emakdar ibur unghant uy angsudahbangki ti nt icel lghai bny ai ni ,cairkan
l
al ugunakanber cel akmakapandanganmat aakant erangbender angdimal am har i
wal aut anpal ampu,hat i
ny aber tuahunt ukmembuatbi car aor angy angt idur ,tar uh
saj adit apakt anganki riseor angwani tay angt idurpul asmakat anpasadarakan
bicar a,
-hewan kumbang dan kel elawar adal ah j uga hewan seki tar ki ta keduany a
meni mbul kant uahghai bbi lai nt icel lghai bny atelahdibangki tkan, t
uahy angmuncul
adal ahunt ukpengobat anpeny aki tmat isepar uh/ lumpuh, asma, pembengkakandan
tuaht uahmenar i
kl ainny a,
ay am, kel i
nci ,
lalat,danhewanhewanseki tarki tay angki taanggapbi asabi asasaj a
terny atamenj adi l
uarbi asaset elahbangki tint icell ghai bny a.
-hewanl aba- labaj ugahewany angl umr ahdiseki tarki ta,say at idakper cay akal au
l
abal abai nisul i
tdi temukan, dirumahr umahmasi hbany akdanbi saj adiobatger at i
s
danmanj ur , hewanber kakibany aki niber tuahpengobat anunt uksaki tdemam, t
ent u
akanber tuahbi lai nticel lghai bny at elahdi bangki tkan,t angkapl ahl abal abal alu
bangki tkani nt icel lghai bny adanl angsungsaj at umbukhal usseper timembuat
sambal ,nahi nisudahsi apunt ukdi jadikanobatdemam dengancar adiol essaj a
ket ubuhor angy angakandi obat i,resepi ni manj ursi l
anakcuba
-hewanl int ah,i nij ugal umr ahki tat emuikecual ior angper kotaany angmet ropol ia,
bilabangki ti nt icel lghai bny amakat uahy angmunculsangatmengaj utkan,bi l
a
l
int ahy angsudahbangki tint icel lghai bny ai nidij emursampeiker i
ngbi nker ontang
l
al udihal uskandandi campuramoni akmakar esepi niampuhunt ukmenumbuhkan
rambuty angbot ak,maksut ny akepal ay angwi t
houtr ambuthehecobasaj asay a
j
ami nmuj ar r
abt ent ukal aul i
nt ahi nisudahbangki ti nticel lghai bny a,kar enakal au
bel um bangki ti nt icel lghai bny amakal intahi nibi asasaj a,tuahl ai ny angmuncul
padal intahy angbangki tinticel lghai bny ai niadal ahpabi ladibakarpadat okokaca
(tokokacabukant okol ain)makakacakacadi tokoi tuakanpecahsemua,mau
coba. .?t apianday angt anggungaki bat ny a,mungki nj ugaandaakandit ampar
duapul uh bol ak bal i
k sama pemi li
kt oko,t uah l ainy ang munculadal ah unt uk
pengobat an,car any a;ambi l
lahl int ahai rdangor engdenganzai tunv igin,hal uskan
dengancukabi asadanmasukkankekai nwol llalukal ungkangkepender i
taambi en,
i
nsy a al lah sembuh seger a,tuah l ainny a adal ah pabi lal i
ntah dibakardidal am
rumah/ ruangangedungmakasemuany amukakanl ari,cobadehcar apr imi t
ifi ni
namunmanj urbi nmangkus, tent umangkussaj abi lat uahghai bny asudahbangki t
-hewankumbang,i nihewany angsukasel i
ngkuhdenganbany akbungadanmudah
kitat emui , lalut uahghai bapay angmuncul bilasudahdi bangki tkani nt icell ghai bny a,
l
et akkanpadasar angmer pat imakamer pat imer pat il ainakandat angber kumpul an
menger umuni ny a( tent ukal audi situbany akkomuni tasmer pati),t uahl ainadal ah
bisaunt ukpeny embuhanl uka,car any ay aitubakar lahkumbangy angsudahbangki t
i
nt icel lghai bny at adi,set elaht erbakarhangusmakahal uskansaj adant abur kan
padal ukabar ut adi ,t
uahl ainadalahbi sauntukmenaj amkanpandanganmat a/mata
kaburakansembuhi nsyaall
ah,car any abelahsi kumbangdangunakani siper ut
nya
untukber celak, i
ni adalahi l
mupengobat anmel ayut uadulu
-kadalbesary angt umbuhdi t
anaht andusi ni(kadalhi r
duan)bent ukny abesarmi ri
p
biawak/ meny awak i nibi sa muncult uah kekebal an bila sudah bangki ti nticell
ghaibny a kuli
tdan l emakny ai nil
ah y ang memancar kan tuah ghai b kekebal an,
caranyabakarsaj akul itkadalhir
duany angbangki tint
icellnyatadilalubakarsampei
hangusl aluolessaj aket ubuhsekuj urnya,begitujugadenganmi ny aknya,mi nyaknya
i
nibi sadit estingdengancar amengol esmi nyakl emakkadalhi r
duant adiket ubuh
ayam l al
ul empar kankear ahbuay a,makal ihatl
ahbuay aakanl aridariay am y ang
sudahdi ol
esi mi nyakl amakkadal hirduany angsudahbangki ti
nticellghai
bny atadi
semogaber manf aat. .
..
wassal am

Anda mungkin juga menyukai