Anda di halaman 1dari 2

ACHMAD SOEKARNO

NAMA: ACHMAD SOEKARNO


KELAS: O
NIM: 201610227
BIBIR SENJA

Akurindupadabibirsenja,
adakahiakanhadirkembalisetelahsekianhariiatakpernahakujumpai. “divya”
dialahsahabatku yang biasakutulisdalamdiarikubibirsenja.
semenjakkematianayahnyagadisimutberambutikalmayanginitakjarangmembungkamdiri,
dialebihbanyakmemilihuntukdiamdaripadatersenyum.

Sebulansebelumkematianpaknufus “ayah divya” sepertibiasa di saatwaktusenja yang


tertuangadalahsajiansenyumcandadantawasegenapsahabat, semualebihsukadivya
yang banyaktersenyum.Tapikinibibirsenjasudahlahtiadalagi.kinidivyabukandivya yang
dulu, yang tarianbibirnyamampumenjelmakansuasanaterasaseperti di sudutnirwana.
Divyaadalahsosokgadis yang berbaktipada orang tua, terpancar aura
kepolosandaritubuhnyamampumemberikebeninganpadasenjadaribeningkeduamatanya.
Akutahuapa yang dirasakandivya,
anaksematawayangburatniinimasihsedihmerasakehilanganseorang ayah. Di
sinilahakumulaimembukamemori yang
dulu.kupasangpandangkeduamatakupadaperbatasansenjadanmalam.
denganperlahansisasemburansinarmataharimulaisirna, angin yang berhembuspun
mulaimenebar aroma wangi sang malam.

Seiringterbukanyapintumalamterbukalahpintumasalaluluku.duluakujugapernahkehilanga
nseorang ayah, ketikaakuberusiaenamtahun, tapiakutidaksepertidivya yang
setiapsaatmengisiwaktunyahanyadenganmelamun. Saatitu rasa
kabungmelingkardijiwaku, danituadalahsebuahkesedihan yang
ngiluterasadalamjiwa.Namunsemuaitutak lama mengeramdibenakku,
cukupsemingguakumerasadukasemuakuanggapanginlalu.ataumungkinkarenasaatituaku
baruberusia tunas hinggasemudahituakubisamelupakandukasaatitu.
sedangkandivyasekarangberanjaktigabelastahun,
mungkiniasudahmengertisungguhbetapaberartinyakehadiranseorang ayah
dalamhidupnya.

Takterasapandang yang kupasangsudah di tepianmalam.sungguhbetapaakuterkejut,


ketikaakubarusadardarilamunankuternyatadivyaadadisampingku.
“melamun yah…” divyamenegurku, suaranyalirihtatapannyalurustakberliuk.
“tumbenkamukeluarrumahdiv… senjasudahlahberanjakpergidankinidatangmalam…
sepertinyaada yang inginkaukabarkanpadaku…”
akumencobamenebakmaksudkedatangandivya.
“mungkinhariiniadalahterakhirakubertatapdenganmu…” divyaberucap,
wajahnyaberlahanmulaimemerah.
“emangkamumaukemana…?” tanyakupenasaran.
“taksengajatadisiangakumendengarobrolanburinadanbuepi,
bahwaburinasedangmencarianakperempuanuntukbekerja di rumahmakanmajikannya.
disitulahkemudianakuberpikirpanjang, danakhirnyakebulatanhatikumemutuskanakusaja
yang ikutburina. laluakudatangiburinadanmemintadiriikutbersamanya,
burinatanpaberpikirpanjangmenyetujuipermintaanku”. divyamenjelaskanmaksudnya.
keduamatanyaseparuhkeduh, sepertinyaakanmembuncahhujandarisudutkeduamatanya.

201610277
ACHMAD SOEKARNO

“oh… di rumahmakanburina yang di jakarta…?” lagilagiakumencobamenebak.


“iyahbenar…” divyaberujar, denganmata yang berkaca-kaca.
akujadiikutterharumelihat yang
sebentarlagiakanmengosongkandiridariruangcahayapersahabatan.
“terusbagaimanadengansekolahmudiv…?” tanyaku
“yaterpaksaakuberhenti. ayahkusudahtiada, ibusudahtakada yang
membantucarinafkahlagi. lagianibutakansanggupmembiyayaikusekolah yang masih
lama, duasetengahtahunlagikan…” divyamenjelaskan.

Divyamemanganak yang berbaktipada orang tua.darimatanyaberlahanmeneteskan air


mataketikaiaberceritatentangibunya yang malang,
bicaranyapuntakjelaskarenamenahantangis, hidungnya yang mungilberujungmerah
mega. Yang dulubibirdivyaadalahtariansenja, kiniberubahmenjadibibirtangisanmalam,
karenabasaholeh air matamalamitu
“yasudahgakusahbersedih…” akusedikitmenghiburdivya.
“akupercayapadamu div… kauadalahgadis yang berpendirianteguh.
semogakaudapatkanapa yang kauharapkan, danmungkinhanyaini yang
bisakubekaliuntukmusebagaisahabatsedarikecilhinggasekarangdanmungkinhariinilahper
sahabatankitaterputus… entahberapa lama akanterputus…”
akumenyambungpembicaraan, terusmenghiburdivya.

Hitammalamsemakinpekatmeratakesegalaangkasa, hanyaadabening di
sisirembulandanbintang, udara yang berhembuspunterasadinginmenjilatkulitku.
waktuterusberjalan, hanyatinggalmenantipagidandivyaharuspergi.
Selamatmenyongsonghidup yang kauharapkan div…
semogatuhanmemberiterangpadajalanhidupmu…

201610277