Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………… ................................................................... i

I. PENDAHULUAN …………………… ....................................................... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA …………………… ............................................. 3

2.1. Definisi Tuberkulosis…………………… ........................................... 3

2.2. Cara Penularan TB ............................................................................... 3

2.3. Patogenesis…………….……………… .............................................. 5

2.4. Gejala Tuberkulosis ............................................................................. 6

2.5. Farmakoterapi ...................................................................................... 7

2.6. Penggolongan Obat TB ........................................................................ 8

2.6.1. Lini petama ................................................................................. 8

2.6.2. Lini kedua ................................................................................... 17

2.7. Fix Drug Combination ......................................................................... 19

2.7.1. Fix Drug Combination kategori 1 .............................................. 19

2.7.2. Fix Drug Combination kategori 2 .............................................. 20

2.7.3. Fix Drug Combination kategori anak ......................................... 20

2.8. Resistensi terhadap OAT ..................................................................... 20

2.9. Panduan pemberian OAT ..................................................................... 21

III. PENUTUP ……………………………… ........................................ ……. 25

3.1. Kesimpulan ........................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 26