Anda di halaman 1dari 1

Zakat

Zakat nafs (jiwa)

Zakat mal (Harta)

Zakat Profesi

Nisab

Haul

Kadar

Muzakki

Mustahiq Zakat

Rikaz

Fakir

Miskin

Amil Zakat

Mu’allaf

Hamba Mukatab

Gharim

Fi Sabilillah

Ibnu Sabil

al-Jizyah

al-Kharaj

al-Usyr

GLOSARIUM

Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat : Zakat yang dikeluarkan atas setiap individu muslim yang hidup sesudah matahari akhir Ramadan terbenam hingga pelaksanaan salat Idul Fitri : Zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu yang memenuhi persyaratan nisab, haul, dan kadar : Zakat yang dikenakan pada gaji atau pendapatan yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal Jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya Masa memiliki harta setelah cukup nisab Jumlah yang wajib dikeluarkan dari harta yang terkena zakat Orang yang mengeluarkan zakat

: Orang yang berhak menerima zakat Harta peninggalan manusia masa lalu yang tertimbun oleh tanah Orang yang tidak mempunyai harta benda atau mata pencaharian yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya Orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya : Suatu panitia atau badan yang dibentuk untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya : Orang yang berusaha dilunakkan hatinya untuk tunduk kepada Islam : Seorang budak yang melakukan transaksi dengan majikannya untuk memerdekakan diri dengan cara mengkredit pembayarannya orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain : orang-orang yang merelakan diri dan hartanya berperang di jalan Allah swt. Seorang musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan. : Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam sebagi bentuk pengakuan. Pajak bumi yang dibebankan negara kepada kafir zimmi Bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: