Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

ABSTRAK………………………………………………………………. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. ii

KATA PENGANTAR………………………………………………….. iii

DAFTAR ISI .............................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1


B. Rumusan Masalah .................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian...................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian.................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................... 11

A. Konsep Pengawasan DPRD ..................................................... 11


1. Pengertian Pengawasan ....................................................... 11
2. Fungsi Pengawasan ............................................................. 13
3. Mekanisme Pengawasan DPRD .......................................... 15
B. Tinjauan Umum APBD ............................................................ 17
1. Pengertian APBD ................................................................ 17
2. Kewenangan Pengawasan APBD ........................................ 19
3. Sistem Pengawasan APBD .................................................. 22
4. Pengertian Pengawasan ....................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 29

A. Tipe Penelitian.......................................................................... 29
B. Lokasi Penilitian ....................................................................... 30
C. Populasi dan Sampel ................................................................ 30
D. Pendekatan Penilitian ............................................................... 31

iii
E. Jenis dan Sumber Bahan Penilitian .......................................... 31
F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ...................................... 33
G. Metode Analisis Bahan Hukum ............................................... 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 34

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat


Daerah Muna Barat Periode 2014-2019 terhadap Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna Barat ................................................................................ 34
B. Hambatan DPRD Kabupaten Muna Barat Periode 2014-2019
dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap
Pengelolaan APBD .................................................................. 47

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 53

A. Kesimpulan ............................................................................... 53
B. Saran .......................................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA

iv