Anda di halaman 1dari 9

NOTA SERAH TUGAS

NAMA :
NO. KP :
NO. FAIL PERIBADI :

1
KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

1. Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas 3


2. Senarai Tugas Jawatan 4
3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai 5
4. Fail Meja 6-8
5. Senarai Harta benda / Peralatan Pejabat 9

2
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya CYRIL SARUDIN yang memegang jawatan Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan di SK KINALUAN, TAMBUNAN tarikh 03 Januari
2016 hingga 23 Oktober 2018 bersama-sama ini menyerahkan Nota
Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui
surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-
sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja *

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Nama:
(Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Bahagian/Unit/)*

* Potong mana yang tidak berkaitan

3
2. Senarai Tugas Jawatan

i) Guru mata pelajaran Matematik, Boros Kadazan Dusun, Sejarah , PSV


ii) Ketua Panitia Boros Kadazan Dusun
iii) SUP Peperiksaan
iv) Penyelaras LINUS
v) Guru Penasihat Rumah Sukan (GOMBUNAN)
vi) Guru Penasihat Kelab Bola Sepak
vii) Guru Kelas Tahun 4

4
3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Tugas-Tugas Kedudukan Tindakan Rujukan Fail, Catatan


Yang Belum Sekarang SusulanYang Pegawai
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan

Peperiksaan Belum Membuat Fail Setiusaha


UPSR membuat analisis Peperiksaan –
analisis perbandingan Fail
Perbandingan pencapaian peperiksaan
pencapain peperiksaan UPSR
UPSR 2016- tahun 2016 ,
2018 2017 dan 2018

Peperiksaan Belum Mengemaskini Softcopy Dialog


dalaman mengemaskini dan Prestasi ada
laporan dialog membentangkan dalam komputer
Prestasi semasa Dialog di bilik Bilik Guru
TAHUN 5 Prestasi (Nama Folder:
2018 bersama ibu Setiusaha
bapa pada Peperiksaan-
bulan Januari 2018-Dialog
2019 Prestasi Tahun 5

5
4. Fail Meja

Bil Tugas Senarai tanggungjawab

1 Guru mata pelajaran


I. Merancang pengajaran dan
Matematik, Boros Kadazan
pembelajaran mengikut sukatan
Dusun, Pendidikan Kesihatan pelajaran.
II. Menyediakan persediaan mengajar
III. Mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dengan berkesan.
IV. Membimbing pelajar memperolehi
ilmu dan menguasai kemahiran serta
mengamalkan nilai-nilai murni dan
sikap yang positif.
V. Membuat penilaian dan tindaksusul.
VI. Menjalankan inovasi
VII. Mengendalikan kelas bimbingan &
kelas tambahan

2 Ketua Panitia BKD I. Menyediakan Rancangan


Pengajaran Tahunan.
II. Merancang dan menyelaraskan
strategi program peningkatan
akademik.
III. Mengurus dan mengemaskini fail
panitia.
IV. Menyediakan Pelan Operasi, Pelan
Taktikal dan Pelan Strategik bagi
panitia Kimia.
V. Menyelaras dan menyemak
penyediaan soalan ujian dan skema
pemarkahan.
VI. Mengemaskini moderator mata
pelajaran.

6
3 Setiausaha Peperiksaan I. Menyediakan jadual waktu
peperiksaan sekolah.
II. Mendaftarkan calon-calon yang
menduduki UPSR dan
menguruskan urusan yang
berkenaan dengannya.
III. Menyediakan jadual pembina soalan.
IV. Mengurus percetakan, pembahagian
dan tempat menyimpan kertas
soalan.
V. Memastikan keselamatan kertas
soalan.
VI. Memastikan kertas-kertas soalan
diedarkan kepada guru pengawas
peperiksaan sebelum peperiksaan
dijalankan.
VII. Memastikan skema jawapan
disediakan oleh ahli panel penggubal
soalan.
VIII. Memastikan jadual waktu
pemeriksaan kertas jawapan
mengikut jangka masa yangtetapkan.
IX. Memastikan kertas soalan disimpan
untuk rujukan di dalam bank soalan.
X. Menyelia dan melengkapkan data
dalam apliaksi APDM, SAPS,
dan SPPBS.

4 Guru rumah sukan Rumah I. Mengurus & memantau pelajar


GOMBUNAN semasa latihan sukan.
II. Membantu pemilihan pelajar untuk
menyertai pertandingan sukan di
peringkat sekolah.

7
5 Guru penasihat Persatuan I. Mengadakan sesi perjumpaan
Bulan Sabit Merah II. Memberikan ilmu pengetahuan dan
pendedahan mengenai aspek badan
beruniform seperti kawad kaki dan
sebagainya.
III. Membantu Ketua Penasihat
menyediakan Perancangan Strategik,
Taktikal & Operasi PBSM

I. Pengurusan Dan Organisasi Kelas


6 Guru Kelas II. Jadual Kedatangan Murid
III. Rekod Prestasi Akademik,Sijil
Berhenti,Surat Akuan Dan Kad 001
IV. Masalah Pembelajaran,Kesihatan
Diri Dan Disiplin
V. Buku Teks Dan Bantuan Kebajikan
VI. Pendaftaran Pelajar Baru
VII. Murid Keluar
VIII. Pendaftaran Sukan, Persatuan Dan
Lain-Lain
IX. Iklim Kelas Secara Keseluruhan
X. Guru Bimbingan / Kaunseling Dan
Guru Disiplin

8
4. Senarai Harta benda / Peralatan Pejabat

Bil Tugas / Jawatan Harta benda / Peralatan Catatan


1 Guru mata pelajaran i) Buku teks Matematik Diserahkan
Tahun 4 kepada
ii) Buku teks BKD Penyelaras
Tahun 2,3,4 dan 5 SPBT

2 Penyelaras LINUS i) Faill LINUS Diserahkan


kepada PK1
3 Setiausaha Peperiksaan i) Fail Peperiksaan Diserahkan
Awam (UPSR) kepada PK1
ii) Fail Peperiksaan
Dalaman