Anda di halaman 1dari 11

SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA

Jln.SUNGAI BERANTAS NO.47


TELP.(0541)201176-731337
KALIMANTAN TIMUR
Website:http://www.sdmuh1-smd.sch.id
E-mail: sdm1smd@yahoo.com

1
DO’A SEBELUM BELAJAR

k~-=eã l äË~Feã oi ê äæ : qQ ã
A’uudzu billaahi minasy- syaithaanirrajiim
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk

    


1.Bismillaahir rahmaanir rahiim
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

    


2.Alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin
Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

  


3. Arrahmaanir rahiim
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

   


4. Maaliki yaumid diin
Yang memiliki ( merajai) hari pembalasan
2
    
5. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

   


6. Ihdinash shiraathal mustaqiim
Tunjukilah kami jalan yang lurus.

    

    


7. Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim
Ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh-dhaalliin
Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri ni’mat.bukan jalan
orang-orang yang dibenci dan juga bukan jalan orang-orang yang
tersesat

3
än}8 h wA xvã äæ p äæ< ê äæ #~M<
vqA <p ä~çm 9j2jæ p
Radhiitu billaahi rabba- wa bil islaami diinaa
Wabimuhammadin nabiyyaa wa rasuulaa
“ Aku rela Allah sebagai Tuhan-ku, Islam sebagai agamaku
dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.”

äjtY &]><ãp äjfQ ûm 8> ûîæ<


Rabbii zidnii ‘ilmaa, warzuknii fahmaa
“ Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah
kepadaku kepahaman.”

      

     


Rabbisy rahlii shadrii wa yassirlii amrii
Wahlul ‘uqdatam millisaanii yafqahuu qaulii
Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku,dan mudahkanlah bagiku
urusanku, dan uraikanlah ( hilangkanlah) telor ( gagap) dari
lidahku supaya mereka mengerti perkataanku.

4
|9e ãqe p ûîe =ZUã ktfe ã
ãRVI ûm ä~æ< äja äjtj1 <ãp
Allaahummaghfirlii waliwaalidayya
warhamhumaa kamaa rabbayaanii shogiiraa
“ Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang
tuaku,dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya
telah menyayangiku ketika masih kecil.”

Õ=5vãð p ÖnB1 ä~m9eãð än% ã änæ<


<äneãå ã;Q än] p ÖnB1
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wafil
aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaabannaar
“ Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan
kebaikan hidup di akherat dan jauhkanlah kami dari siksa api
neraka.”

Gje äReã å< ufe 9j<ãp


Walhamdulillaahi rabbil ’aalamiin
“ Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam .”
5
JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH

ufeã v ã ue ã v lã 9tE ü
ue qA < p r 9çQ ã9jI lã 9tE ü p
Asyhadu allaa ilaaha illallaah
Wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu
Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya

KAMI PELAJAR MUHAMMADIYAH BERJANJI


1. Berjuang menegakkan ajaran Islam
2. Hormat terhadap orang tua dan guru
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi
5. Rela berkorban dan menolong sesama
6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa
Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah
pendek pilihan

6
7
DO’A-DO’A YANG DIBACA
SETELAH SELESAI PELAJARAN
( JAM TERAKHIR / AKAN PULANG )
MEMBACA SURAH AL ASHR

k~1 =eã oj1 =eã êã kBæ


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


1. Wal ‘ashr
Demi masa

    


2 Innal insaana lafii khusr
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.

    

    

8
3. Illalladziina aamanuu wa ‘amilush shaalihaati
Watawaa shaubil haqqi watawaa shaubish
shabr
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal
shaleh, dan saling berpesan dengan kebenaran dan
saling berpesan dengan kesabaran.

SZn} v kfQ oi cæ : qRm ämã ktfe ã


å ä.&B} v xäQ 8 p SY =} v gjQ p
Allaahumma inna na’uudzubika min ‘ilmin laa yanfa’u
Wa’amalin laa yurfa’u wa du’aain laa yustajaab
“ Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu
yang tidak bermanfaat dan ‘amal yang tidak di angkat
dan dari do’a yang tidak engkau perkenankan”

uQäç% ã än]><ãp ä^1_<äm < ã ktfe ã


uæän&-ã än]><ãp wÊäæ gÊäçeãäm<ãp
Allaahumma aarinalhaqqa haqqan
warzuqnattibaa’ah
Wa aarinal baathila baathilan warzuqnaj tinaabah
9
“Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar
adalah tetap benar, serta berikanlah kami kekuatan untuk
dapat melaksanakannya dan tunjukkan pula kepada kami
bahwa yang salah itu adalah tetap salah, serta berikanlah
kami kemampuan untuk dapat meninggalkannya.”

|9e ãqe p ûîe =ZUã ktfe ã


ãRVI ûm ä~æ< äja äjtj1 <ãp
Allaahummaghfirlii waliwaalidayya
warhamhumaa kamaa rabbayaanii shogiiraa
“ Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang
tuaku,dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya
telah menyayangiku ketika masih kecil.”

Õ=5vãò p ÖnB1 ä~m9eãò än% ã änæ<


<äneãå ã;Q än] p ÖnB1
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wafil
aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaabannar

10
“ Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di
dunia dan kebaikan hidup di akherat dan jauhkan
kami dari siksa api neraka.”

Gje äReã å< ufe 9j<ãp


Walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamin
“Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.”

11