Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU

SAINS KEHADIRAN / orang murid


HARI TARIKH
KELAS MASA
TEMA/UNIT INKUIRI DALAM SAINS/ 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS
STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
STANDARD Murid boleh:
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara
PEMBELAJARAN
kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman
lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat,
1. Menyatakan Kemahiran Proses sains yang terlibat semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN
2. Mengaplikasi kemahiran Proses Sains semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
KRITERIA 1. Menyatakan Kemahiran Proses sains yang terlibat semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
2. Mengaplikasi kemahiran Proses Sains semasa menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
KEJAYAAN
AKTIVITI PdP PELIBATAN  Murid ditunjukkan gambar satu situasi dalam BT ms 1. Murid mencadangkan cara supaya Ana
dapat menarik Melia dengan lebih mudah.
 Seterusnya, murid ditunjukkan beberapa buah kapal terbang kertas.
 Murid menceritakan pengalaman sedia ada mereka tentang kapal terbang kertas.
PENEROKAAN  Murid melipat kapal terbang kertas masing-masing mengunakan kertas A4 70g mengikut cara
melipat Ana (BT ms 2) dan Ravi (BT ms 3).
 Murid mengelaskan semua kapal terbang yang telah dihasilkan dalam kelas mengikut ciri
sepunyanya.
 Murid meramal kapal terbang mana yang boleh terbang jauh dengan bimbingan guru.
 Murid melancarkan kapal terbang kertas yang dihasilkan.
PENERANGAN  Murid ditunjukkan video Kemahiran Proses Sains untuk mengingat kembali 12 KPS.
PERKEMBANGAN  Murid melakukan pengubahsuaian kapal terbang kertas dengan menggunakan saiz dan
ketebalan kertas yang berbeza.
PENILAIAN  Murid membuat peta buih untuk menyatakan KPS yang terlibat semasa menjalankan aktiviti
dengan bimbingan guru.
PENUTUP  Murid membuat kesimpulan penyiasatan yang telah dijalankan.
EMK BBM PENTAKSIRAN ARAS PEMIKIRAN ALAT BERFIKIR
 Bahasa  Buku Teks  Pemerhatian Mengingati i-THINK (Peta Bulatan)
Kelestarian Alam Sekitar Slaid Powerpoint  Lisan Memahami  i-THINK (Peta Buih)
 Nilai Murni Carta/Gambar  Latihan Bertulis  Mengaplikasi i-THINK (P.Buih Berganda)
 Sains & Teknologi  Model Kuiz Menganalisis i-THINK (Peta Pokok)
Patriotisme Spesimen  Pembentangan Menilai i-THINK (Peta Dakap)
 Kreativiti & Inovasi Radas  Hasil Kerja Mencipta i-THINK (Peta Alir)
Keusahawanan Bahan Sains Projek i-THINK (P.Pelbagai Alir)
TMK  Youtube/Video Laporan Amali i-THINK (Peta Titi)
Kelestarian Global Bahan Maujud  Rajah/Situasi
Pendidikan Kewangan Lembaran kerja
KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
 Memerhati  Meramal Mendefinisi secara operasi
 Mengelas  Berkomunikasi Mengawal pemboleh ubah
 Mengukur dan menggunakan nombor Mengguna perhubungan ruang dan masa Membuat hipotesis
 Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen
KEMAHIRAN MANIPULATIF (KMS)
 Menggunakan dan mengendalikan  Menyimpan peralatan dan bahan sains Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains
peralatan dan bahan dengan betul dengan betul dan selamat dengan betul
Membersih peralatan dan bahan Mengendalikan spesimen dengan betul
sains dengan betul dan selamat dan cermat
REFLEKSI ___/___murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
___/___ murid memerlukan bimbingan guru.

Anda mungkin juga menyukai