Anda di halaman 1dari 129

Haditsini sanadnyacukupmemadaiuntukperbaikan.

Semuaadalah
tsiqah.kecualiAbil Warad bin Tsamamah.dimara hanyaadatiga orang
rneriwayatkan darinya.Ibnu Sa'admengatakan: "Dia itu dikenalsedikit
haditsnya."
Atsar-atsaritu menunjukkandiperbolehkanmelakukanshalatqashar
dalamjarak yang lebih pendekdaripadaapa yang terdapatdalam hadits
tersebut.Ini sesuaidenganpemahaman para sahabatra. Karenadalanl
Al-Kitab maupunAs-Sunnah. katasafar(bepergian) adalahrnutlak.tidak
dibatasiolehiaraktertentu.
ScncrtifirmanAllah s*t:

d'C* ,- t|_'.7 \tl)


dr . r :,i-..rrii>'-4\ ;)t f)'kii|
"Dunapubilukdrrtubtpergiandintukubwni.naku titiuklah lctttalld
kuunengqushor shalat.." (ln-Nisu l0lt
Dengandemikianrnakatidakadapertentangan antarahadilslerscbLll
denganatsar-atsar ini. Karenaia mernang tidakmenafikitn diperbolchkan-
n1aqashardalamjarakbepergian -'-anglebihpendekdaripada r angdisebrrt-
t . l e hk a r c n ai t u A l - A l l a m a hI b n u lQ a r r i n t
k a n d i d a l a mh a d i t st e r s e b uO
dalan Zatlul IIa'ad l'i Hudvi Khuiril lhud (,.1u2 I. hal. 189)ntcngatakan:
"Nabi sau tidakmembatasi bagiurnatnla pada-iarak te entuLnlluklneng-
qashar shalatdanberbuka. Bahkanhalitu rnullaksajabaginterckanrengenai
jarakperjalanan itu.SebagaimanaNabi sarvmempersilahkan kepada nereka
untukbena)'amum dalamsetiapbepergian. Adapunmengenai ri\\a\at 1en-
tangbatassehari.duahariatautiga hari.samasekali tidal benar.\\'allahu
A larn."
Syaikhullslam lbnu Taimiyahmenjelaskan: "Setlapnamadinrrnl
tidakadabatastcrtentubagin-'-a dalambahasa maupunagama.makadalanr
hal itu dikernbalikan kepadapengeftian umumsa.ja. sebagainrana "bepcr-
gian" dalampengertian kebanyakan oranglaitu bepergian dirnanaAIlah
mengaitkanny a dengansuatuhukum."
Paraularratelahberbeda pendapat ntengenaijarak perjalanan diper-
bolehkannl a qashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh pendapat.
Namunapa yang kami sebutkandari pendapatIbnul Qayli:n dan lbnu
'I
aimiyahadalahyangpalingmendekati kebenaran. danlebihsesuai dengan
kemudahan Islam.Pembatasan dengansehari.duahari.tiga hariataulain-

366
L9t

i(a99) ou Ps\lrod uEIq€LtS€.iuul?l-urel


ucp s€qqv nuql LlBllelnH Iqv'sEuv sllpeq rr?p nll€.i ,r,1u11r UIPIEP
E.iuuepuur;EqJsu€)lPnlJn-uauj qEtaleics rl€iu€q qelsPBtul sllpeq uEi-u
-Jp uul?Lrresiuei .strpetl-slrpeq e'iuqniiunsa5 :ue1nu:uaru e.ic5
,, 1{EulprlNl.ruplenlrI qelJlJSrlPnl:l € iuueuul€LJdnlens
LLruleptuqeqsrrqsubiuau ,nesrqe5le,lrqeqtnqtlaiurut lepll E,(esqn33unS,,
'l€lErislEqstbiuaru uelqaloqr:dtp erp eiiutqes
:iicl crclaq rtzpunltl lnuql
uelerundLurstpn1:ad iuei nlensas ueleu.tndrul,r.uaru 8ue:oasaseiulup
-uaq rclrl eiuLunlaqasnlensasteu:iuau ePJqJJqE'lJl:tu unuf,N qeulnl
url{pi3urueu qplalesreqsrbqcloq e.tqeqleledasep:aru PuErulCEureuad
iuu.i tedepuadepzdol iuruapual qrqalJlzpunhl lnuql nlr PrPluJules,, neu
'usu.lepual e1t;,,:uteyaq iue i epc
nu1u1efes:eqscbelzu llEu n1tSueloases
f,lJlJul ucli?qaq e.(uqereuplp qrseurundtlsaurle?ry1 PnplslPqsqrlruau
'ueri.r:d:q uerBeq:5..:ueleleiu:tu
lppuJq elclPUPurqqn) Purzln-PuJ?1n
z,iusrlnuadeueurp (gg76).rnr7rnY PllnN qslr)i txelep Eueur?i?qrs Pueln
ue;p,iueqol tedepuad qelzpe lul qera?p rJEp .r?nlal lelas t.tep telnutp
'urel e{l){€urepu e8n[ lnqes:at sllpeq u?lec
nlr :uqseb e,,'rqeqru1e,{
'e,{uurnlaqasqndtuolrp qeu.rad runlaq Suei
ry.ref
1n1unr8eledy Suero uele'tueqal r8eq ndtutru leprt nluet ?uz.'{'qnduallp 'e"(u
qzlat Suef Ltu?lefuad -1erefrnqela8uaur uelsn-reqiuau u?nf qeloas
JAMA'TAQDIM

'...... ..
-.:.
--3) :'_yz:-f-| s*ia-;.4-a,_r,.-ri5 -
'.' ''-^ ' tir,r '^ ., ':.r,... ,;
':1=J-ar-.2 r, -lir, .i
-7-1.', t-t.;t( f 4- -.-':-
! . . t

9 ' .r^^a
} ' . . ' ' ' - .

-,? .''^-a--'.-4 _-. rlJ'r.lr+ri..-'.4;":


. ... :- . ,/ -::
'Q ---*; :.-12 ; * .. . o::+.-at' -g,4b'- j
j: . - ,. 'a\-:!1 'ari
: :! ri-- a- J a ) , 4 > :.
t 9 , - Ji't
e-'--
.*;:9 -'- 'J ..- \.J -:r^:r> l *.-r..:-
' ' t ' ' " 1 '-l .-.). a
- |jj.,
' -C ''* r ..g - - ; L ' ;
*:l^'"s !- :_<
"..ltlaldh RLtsulullah sav; dalam peperangan Tuhuk. apabila |terulok
berangkat sebelurnterge/incir natuhari, maka belrau mengakltirkun
D:uhur hingga beliau mengumpulkannyadengan Ashar, lelu beliau
melakukan duct slulat itu sekalian. Dun apabila beliau hendak be-
rangkat setelah tergeltncir matahari, maka beliau menl,-egerukun
.lshar bersama Dzuhur dan melakukan shqlat Dzuhur dan Ashar
sekalian. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau hendak
berangkat sebelwn Maghrib maka beliau mengakhirkan Maghrib se-
hingga mengerjakannya bersama Isya', dan apabila beliau berang-

368
69t

,, D(upwn unlppqwaw lDpu toSo o{upns\Dn


Dpryzq otQ ,tzuDplrwapD!fupnqDuodY,,:D\Dln9 otDSuorymlaax,,
:ur?lrnlpfrr€pe,{uur€lupp(Z9llZ)urlsnu
urBppuep(/tZlS) pEuqV'(Z9tlt) '(96/
rb?qrpg-lV I ) l,\\?qpqJ-qlV
rp,{€Mu
'(99t 'l '(86 'l '(902I) pn.{\€C
I€q znf) ruruec-pv leq znO I pspN-uv
qalo uPlrenla{rpqelallrl3l,\ rnlel lrep uPc
nqv uep(09/l) rurlsnl,N
uollulas,DlsI
nuas quqBDWtopqs uDptpryDl uotpnuax 13uo1op1 qnmw no4aq
uDrpnwa)l uotlolas loIsY Ltopfi11nzQloloqs uDp )onlal nDllaLl
nloT uot! aons opod !o1o4s( /!q1,ot ,Dutol)unltttlloBuaw notlaq
untpnuaxt,.otoyaq lwlntll nqy .ois1uopqutlEoylDuas)otlsy unp
tnqnzo orotuo uo|ptdrunSuawADSqDrlnsDa qDppDololi )pqDJ.
unqotopDd/hDS LlDllnfsoYowosoq.tonlaqnyatau oitt4nBBun"^a9,,
:rslepu ueSuap lrujnql rqv u€plese:eqSuei urr-"1
uep (z/ttl/l) lllEl'.I tuBul qrlo uBll€ie,\\tllpEBnflul sllpeH
.rn1ef
'€liuu?rllqeqsal
uerlus€ueu8uP,{(Sunlnpuad supsq)ptqeisPdPreq.q
uepqeqrclnoepeda)(rln)r,3ueu3u?{ slrpPq).rqPlnuluB)lnqa.iuaLu ciES
€upsrC ( I4S)/l1p{D-lY,Dtttl ulel€pu?IS€l3fE.{Ps qPlaliu€i ruadJsIleq
)Eprl?us{ l?llr.?pee.(udeSSuBiuaru uepurrIPH-lVunueN e^uurcl
e,(uulEl
ueprurffe| 1nuq1 qJloqrqeqs Iplrurpqu1:le?n1uteqlter(5-.{sV L\\elad?rPd
ru1:1 qebrsl pfur.,{eJad
€nruas'Jeuaqiue{ qulru;:tedepuad:aq e.{e5
,, qrq€qs
ueseq rurslrpPll,,
:etuYaqeSnf tzpttulll-lv ulPIleduel rc
, ,e I u t r t P
ulelasslrP'l1v IrEpIul sllpequ?Ile,{B^\llauurclepuElllpuas etp undllsau
edeiueur1epr1e1e11tedetuep q?brslqelepe[rC,, :leltuau€.{ES
,,'?f€s
qeqt€ln| rl€nlal IUI sllpsq ue1lt.{umt:aru3ue,i epe rypt.;,, :relu..luollaq
pnrec nqv rull€rlru€l?c,nJleuPrcJas'lPqDI urqzpe.nl,\llPpqslrsle^\ulq
r[uv lreJnqfrqv rlEpqrq?Hlqv ulq plze^ IrPppe €s ulq slle-I-lvnl?ped
-aI €luolreqqEIaJ,,:pr.eSurq qsqtsln|:n1efuep efuqalo.taduaut enruas
e1a:aru'(7tr7-1tr179)
peuqy uep(g917g) tbeqteg-1y( 191)tuqlnbnteq-py
(gg17J)rzprurrlly '(0ZZI ) pn^\€CnqV qalou€:{l8nlalrp IursllpPH
owostaq,D.isltDltltls
,, qrtqBnT'g
tlolaps p:l
uop, o,{s1uolotaSa,iuawnor|aqo:1owquq3o1^7
uo1ru1o1aw
Kandungan Hukumnya:
Dalamhaditsini terdapatbeberapamasalah:
L Bolehmengumpulkan duashalatpadawaktubepergianwalaupunpada
tempal selain Arafah dan Muzdalifah;demikian pendapatiumhurul
ulama.Berbedadenganmadzhab Hanafiyah.Merekamenakwilkannya
dengan"jama' shuwqn". yalini mengakhirkanDzuhur sampaimen-
dekatiwaktuAshardemikianpulaMaghribdenganIsya'.Pendapat ini
telahdibantah olehjumhurul ulama daribeberapasegi:
Pertqma.Pendapat itujelasmenyalahi pengertianjama' secaradhahir.
liedrla. Tujuandisyariatkan jama' adalahuntuk mempermudah dan
menghindarkan kesulitan.seperliyangtelahdiielaskanoleh riwayat
Muslim.Sedangkan Jama'dalampengertian Inasihmengan-
".!hl'rl14ri"
dungkesulitan.
Keliga. Sebagianhaditstentangjama jelas menl'a)ahkan pendapat
merekaitu. SepertihaditsAnasbin Malik vangberbunvi:
"lvlengakhirkanD:uhur sehinggamesukawal vakLu.{slur, kcntr
dian dia munjamu'(mengumpulkan) keduanl,a."
olehMuslim(2/151)danlainnla.
Haditsini dirirvayatkan
Keempat.Bahkanpendapalitu juga bertentangan denganpengertian
jama' taqdimsebagaimana olehhaditsMu'adzberikutini:
dijelaskan
"Dan apabiludia berungkalsetelahtergelincirntutahari.naku dll
akanmenyegerakan Ashar kepadaDzuhur."
Dan sesungguhnya yangserupaini adalahbanrak. seba-
hadits-hadits
gaimana telahdisinggung.
'
Sesungguhnya soaljarra (mengumpulkan duashalat)disamping boleh
jamu ta'khir, boleh.iugajama tagdizr.Ini dikatakanoleh Imam Asl-
Syaf i dalaml1-'Urn.(1/67).disamping olehlmamAhmaddanlshaq.
sebagaimana dikatakan (2/14| ).
olehAt-TirmrdziL
Sesungguhnya diperbolehkanjama' padarvaktuturunnl-'a (dari ken-
daraan)sebagaimana diperbolehkanmanakala berlangsung perjalanan.
IrnamSyaf i dalamAl-'Um. setelah meriwayatkan haditsini darijalur
Malik. mengatakan: "lni menunjukkanbahrvadia sedangturunbulan
sedangjalan.Karenakata"dakhala"d,an"kharala"(mastk dankeluart
adalahtidak lain bahwadia sedangturun.Makabagiseorang musafir
bolehmenjama'padasaatturun danpadasaatberjalan."

370
I L{.

UPIP)sprt uclPl
,, lreu nulPunlnl ldPlel renlel nElelnseu uelf,lerjrp
-laq iuE i iue:o uull-uepa5(EfEsqEuIcI) qetulu rp epPq€le'itrcq (runlal)
,,lfinrpl,, uI"P(Ins?u) ,,//tr1]/rf-l14, etel e.iuqniitrnsss uPllE)i.s.c \sl u?p
'u.iulPdual:ll
qrLqir:1,1 relr:qsuPIn)Elrur urp ti;-e1 :en1a1n1c1 lns€u nurlaq
uBrpnurJ) urrlelss rEqs\rtrrl--'rntlnr(llglEqsnl€l .rPnl:l u€lpnual rnqnzc
u r q n t t t r e l i L a . L r qu l r J E pr i u q E u l a \ l p u n l n l
u l : p r q l e i u : r u n E I I J qP \ \ L l u q
lqp\ nellJq r]\\Llcquul\nlLlnu-rllllll{ sllplltl llltlclrl n\e )Ppll lul leq LUEIITP
l]luu riuenp:1 11l]ts\\Plod rrnlnl ulll)rtlillLl undepV (lul zpe.nl\ sllptrLl
ruricil rrntar5'r;'tullepuullcilnrrtpLlel:tru l ur q q n i i u n s q E J € l Vl p , l x l a t l
'ueclepurl uti u:p
rednraiueru rui t:tueuadiue i ntp t eped. rrrrnlirp cleLu
undnrul uplPllaq ur;-uep lruq lnp:1 iuri nUr\\ Ip f,l?)PUeLuundPpV
qelrlcfznlN rp ,&ltl lsdnjailr--)LLl nll llltll'l nuqlrlgp seuV slrpPtlll?p ulBq
'enpa) 1:ue'\nl)? \\
rqrrls-tlsVtLtPleP Lle)1nq.rs rp llLIELulP;-Eqes , Dllr,l tlcllul
rprrr ulltu ullnl rltq ue1;-urp-.qculculd iuui n1)E{ upedeleu uelefrrq
rriLJ,.rs flt.{rLrfl\ ;llEnriiutt r:itt rpe n}t . rl./,/ uEluoiued,, :ucluuirtout
\ tc-r:)al) ltntry\-ln I ln\L1N.o110. ttt1i1b71' 1118'nO ulBlsl Inq]Isis 'nll sllPeq
xNl.rrtnLrJur tplrtag ;u iuledepuade1e;t-as utit-uapqeitLutul nuql leur;LIattt
iurlr:d iue i;uc.to etp leqepedutiiuf lnuql qJIo Inqele\rp IBprl nlr lutl
cdriu:11 LLrr.iirl)lnuql q:lo ue)elc)rp Suei udeueiuap epJqraq E'iunlnq
r l ^ n \ ) . L l r f l r l u c l \ e l J . t r J l ql lc l ) l q e i l t u l P Ln u q l u r c l s ll n q l r c i q t t t l u i
'ciuruni rtqeq qelepe
luiiuef detat ntr ledePuadlenqutaLuiuel
pa.an llpoz olY.
e'{esqe1rl tut teueSurur ueq 'ute1
ltttt1-1y-nbl.o1lp'ruelep ue1se1:f leq
'n1ru?q?lPSeIiutduestp lnqJ\lJl qPlrrlLtlslPP
iue.r.uequlesale,3nf:p{ueq
.luesnu 'uruelel:ad urelepsrp
eduiuau e,{uqeqastpllul 3ue:oaste8eqas
'r1r poz-zY
rury.( 'ute1q€ul-qsur{ t:ep qnef etp eueutp nt1e,t eped \aPPE
q?lr,l srlnuau elp E.\\qeqlzlut u1r1elzlluuEuliueltq uzlz lnqa$at u€uu
-r:qa1 rdetatuelV Iur ulel-urcluep rxllsnl\ WqEqS,oqlqJo$nt{-1t'urel€p
epe iue,( qseu ltu€tleuau leprt urr,{ie} Inuql elrq 1e33uefqelepy
't1eqrua1
leiut qelttsarue.(ueuarc1qa19 rur uri{e(; lnuq1
elel-Dle1 qalo qo:a1:a1 Stre{ ultuIISnu unel I€,(usq efuledue5l
'?uero
,, uunl ?tp nl{E,r\ sped snreq ntt . azale?nl1eptl uep
ue1z,{ueqa1qalo ue1n1elrp3w{ eueute8eqast,{uueuepfuad u?lep uselep
-ual ll?u qtqures.eruzfuulnl?laur '\\es rqep lnfuntad qeluPlnS,,:uellnl
-nuaw (68lll) po.DW Inpoz welep r.l?]inqErulqsltul,{,t?o Inuql ?lel ue:{nEr
-rqiuaur np:d qclleprl sletu tut qsuu ueiuaq :tedepuad'raqe'{e5
" D a n T a b u ka d a l a ha k h i r p e p e r a n g aNna b i s a l . B e l i a us c s u d a hi t u '
r i d . r kp c r n . r rhr c n e r : : r . tlne c L . r l il c t i l ' a l ' . r 1 \i \ . r . l a l i d r l . r J r l ' 3 ' l f i r n r r t
darinya lecuali di Aratah dan \luzdzalifah. Adapun di \1ina. maka tidak
ada scorangpunlang menukil bahu'a bcliau pcrnah menlama- dr sana
\lcrcla hanra mcnukilkan bahla bcliau mcntangrncngqashardi sana Ini
nrcnunluLkanbairl a bcliaudalam suatubcpcrgrantcrkadangmcnlarra dan
rcrkrdangtrdak BahkanI ang lcbih scnng adalahbahrrabelrautidak mcn-
; a l r r r l l a l i n t l u g a n c n u n l u k k u r b a h l a b c l r a ut r d a l in t c q a n t a D a n l u g a
mcnuulukkan bairsa irrzn bukan mcnladt sunnah Sal'ar scbagatmana
qashar.tctapt dilakLrkanhanra brll Cipcriukansaia-bark dalam bcpcrgtan
rnauDunsc*aktu tidal dalan bcpcrgtansupara ttdak mombcratkanumat-
nla Nlakasctrrangmusafirbtlamanamcmerlukan.Tama malialakukansala-
bait pada $altu kcdua atau pcrlama-b,iik ra turun untukn) a atau untul
kcocrluanlarnscDcrtrtidur dan islirahat pada l alitu Dzuhur dan u'altu I s1a
Kcurucliandta turun pada rrallu Duuirurdan laktu lsla' Dia turun pada
rr alitu Dzuhurkarcnalclah danrncngantuksertalaparschinggamcmcrlukan
istirahat.tidur dan nraliar Dia bolch ncngalhtrkan Dzuhur kcpada* aktu
.\shir k!-orucliiur rrrculilma taqdiln lsl a dcngan llaghnb lalu scsudahitr't
bisa trdur agar bisa bangun di tengah malarn dalan bcpcrgiannra' lvlalia
lncrurut hadits rnr dan latnnl a adalahdipcrbolehkanmcnlozn Adapun
bagr orlng ang - singgah bebcrapa han di suatu kampung atau kota maka
ncskipun ra bolch ncngqashar. k a r c n a d i a m u s a f i r . n a m u n ttdak
dipcrkcnir:rkantllcr:.-iama.la scpcrti halnla trdak bolch shalat di rtrs
kcndaraan. tidaL boleh shalat dengan tal amum dan tidak boleh nalan
'r1a
bangkai Hal-hal sepertiini hanl a dipcrboiehkansoraltu diperlukan
Larn halnl a dcngansoal qashar.Sesungguhnla ia mcmangmcnjadi sunnah
dalam shalatdi pedalanan. "

372
tLt

(tfu).ount'
Luplepuerpnrual (qrbU urplspJeqalSuufuederccassdnrlp iu€.i rlaq lEnf)
t1n,(irybtg- 1y'qn.nsno11. yt.n,itg Xueual slrpeqede:aqaqirrqlclurLu urrlcp
ur)spl:Ie,ius qpleluuEtxrP;pqas'qeles n! upr]rtuep13uEA:rrul nuql r1ue,3
r c ; - u q a ss - e q q yn u q l r r e pu u l e l u S u J t un l E l n l r u B ! n s r J [ p r u r < l r p r ] qu E )
-If,iE.ruau ciniiucro uEricqaS ttpnQ ytL1ptt.1tuelIp uElrnqJsrpcuuuilei
d q i s ' r . l ? l l V - l Vu f , pp r . l r b r b e qn u q l ' r \ \ e\ \ a N- u \ ' " r u q t n b n : u q - p y ' u u q q r g
nuql qrlo qrq€qsrclurp uEp( S9-f9 ) rlDI\n/n/\-lf' vrP'ppuEblcl,\nuql qalo
uE{c1p)rprgada5 qrqeqs p.iupeuBsrur strpr?H:ledEpuedreq E,iES
'rur?rll
rrcras reu'1 nuql uep sn \\BLIJ rJEpqeleqpueH t.trp uziln5 tftp II]sEreq
iur,i rnlu{ unp usp ( l!-i9) rbeqreg-1yuEp (02/t) \o.irH -tf LuElDp ult.€N
nQV {66iI) .ortr-lnlq,isnJf urplppr\\Equql-q}V t/Zotlt) ruerqeqf-ql-d '(
'r!0tt)uEqqrH nuql (rrsel,!
lar t8ail) r.PseN-uV'(ottz) pn.llEcnqv
', , r i u - r ' / r . / / / r /
u fr c l E l
p q P r v I n u qI l l ) 1 Lu) z l r ei e $ u r p r u r. t p c H
; _ u|
,, rlDulpoli ltlnpuad uotnslnl
tlDlDI)nntl uDlDlDl uDptlDflory )rpnpuad unSuoqw\ nu LtD8unqruIJ,,

'.-\ - \f iq 6-ie
' . I vi,^i.6 ' r-if
-\ trt
^S-,1 vi-r-'{
- // Z'' // ",., .' "..

NYJNYShIII VNO NYNIYANSd


ImamAbu Ja'farAth-Thahau i rahrmahullahbcrkata:"Sctelahkita
merenungkan haditsini. rnakakita dapatkanbah*a di Nlaklah itu se-
benarn;-a
tidakadabual]maupuntanarnan padasaatitu.Dernikian
pulapada
zamansebelumnra. Ilukankahkitatelahtahubagaimana kata-kataIbrahinr

,it rJl
ry L'i ,S;* :t'-t''.'u+l:'s'..e'*':'i
.' ',|
,FV r+,::: e t'.r.-oJt .:,1*
''Ii
Tuhunkttnri.stsunggulvt.tu aku telttlrnenempulkunsebul,lt
keturwtankLt di lemhuh|un.qtiJLk nit'DtPutltatLanun-tenamdn.(h
,kkut rLonultErtgkuu. " (lhruhim i:l
Jadi negeriitu aclalah keringkcrontang. Kemudianparapendatang
haji menjual dagangimnra di tcmpatitu. Sedangkan kcadaanNladinah
sebaliknla.Ia mcrupakan suatukawasranyangpenuhdenganpepohonan
korma.Bahkankorrnaadalahrnenjadipenghasilan utamapenduduknla.
Dan kormaitu tcrmasLrk jenis buahyangharusdizakati.Oleh karenan)a
harusdiarlbil dengansuatutakaran.\laka Nabisa\\ rnembuat sLiatu
kcten-
tuan)'ang dapal diikuti olch kcdua ka\\asan tersebut.
dimana mereka me-
nrangmembiLtuhkan tirnbangan untuknlenenlukan hargadagangan rrereka.
Pcndcknlabaik untuksesuatu )ang dizakati maupun sesuatulainnla.se-
benanr;-a memerlukan timbanganmaupuntakaran.Telahmenjadisuatu
undang-undang agarna. bahrvasanla tidak diperbolehkanmenjualscsuatu
yangditimbangdengansesuatu yangditimbangpLrla. ataumenjualsesuatu
vaneditakardengansesuatu vangditakarpula.Yangdiperbolehkan adalah
menjualsesuatulang ditimbangdengansesuatu)ang ditakar.atau se-
baliknyamenjualsesuiitu)ang ditakardcngansesuatu)ang ditirnbans.
lrlenjualsesuatuyang ditinbangdengansesuatulang ditimbangitu di-
larang.kecualinlemangantarakeduanl.a sama.Demikianpula menjual
sesualu]-'angditakaritu dilarang.kecualimemangantarakeduanl-a sama.
Jadiasal-usulnya timbangan itu bagipenduduk Nladinah.Tidakadaperuba-
han. Namun kemudianhal itu mengalamiperkenrbangan denganpatokan
yangtidak berubah.
Sayaberpendapat: Dari uraiandi ataskita menjadiagakjelasbahwa
Nabi saw adalahorangpertamayang meletakkandasarpenvatuantimban-
gandantakaran.sertamenghimbaukaummusliminagarmenirudenganapa

374
9Lt

'^\€srJBllrlnsp1 qprunSwp qpllnqpt!)epedalSupied:aqllzqrualsnruq


rltnJaIur€lBJBJ ppelepr1eles n1ua1elestrlu:adrpe,{uurnlaqesrl€lolas'rJrp
-uose,(ururlsrs le{€u.lu u€lp ue1s1r.ta8eu-ue8au wrpnua) iursFur.iutru
uele riu d:e[e;wp irlequal lrqJelsnrerlueqelpuruelleqrsrp r'lri:s sn:c11
rur uedelaS:1 efesn1ua1plrl r:r:pnulr lque8u.lu rrep?tr)i ualuenu?Lrl
eqa:eruur:erua1e,{u:euaqes Fue,{urel8u€rou?IupnueuElrl rurr.leqSue.ics
qnS8ung:t1e1Sueio-8ue:o uprnlnfipu€ls releur:run:1snf'Lullsn!\qEJV
rra?auuerieqasuelqrg ,\\csrq?Nqalouellnfuntrpqelat8ue,i1011e:d r:ep
r1e1asqnef 8ue.i rinlueq--lnluequeiuap uelqeq 'epaqraq8ue,(urreleued
uepue8urqrurl llrllruJrup)eratUEusrurp'8uu€Ias ulturlsnuuinel tslpuo)j
euerureBeq urlSunua:aruuep rul IBq uplJrlrueu er(rqepuaqlrp.rac8ue,i
Sueroa5qure.neunt!-lVL{Eurpe!\uBp q?upre)nl{-1y qe11e4 rupi
'nlr prlnu lr8uzs8ue.{uESB^re) €nplnpnpuadue8uelelrp epeqelatSuei
MENGGAULI ISTERI
DENGANBAIK

. -c€'i--i r!j,!c -;Ji_ -\-.-\

pergaulantlenganry,rt."
"la baginu agar kamumemperbagus
Haditsini diriwayatkanoleh Ath-Thabrani(11176/l):"Telahber-
ceritakepadakuAhmadbin Amer Al-Bazzar:"Telahberceritakepadaku
Zaid Ibnu Akhzam:Telah berceritakepadakuAbdullahbin Darvuddari
Musa bin Qais.dari Hajar bin Qais dimanadia menemukan kehidupan
jahiliyah.selajutnya "Ali ra mengadukan
menceritakan: kepadaRasulullah
sarvtentangFatimahra.kemudian lalumenyebutkan
beliaubersabdal hadils
i n i ."
Sayaberpendapat: Haditsini shahihsanadn,va.Semuaperarvinra.
tsiqah.Sedangkan AbdullahIbnu DawudadalahIbnu AbdunahmanAl-
Harbi. dan Al-BazzaradalahAl-Hafidz. pendisAl-ivfusnadyang terkenal
itu.

376
LL'

i,.pe.sS nuql upurSrlellrpu ruueqiue.i etqrq


dc:uq:aq e.iesueq led€puad uwpaqlJdrpEl.ral rurlprlruelEpunureN .c.\ur.rr]ll
uel€luaJuaur .rrs:4 iuu.ro-iuuroe\qeq uevp;t-uoruDrC .ucqqtlJlluql
u e pu r . n l . \nj u r l lq i l o q r b r s lr u l r r r rspr C , ,u u u r su l q p l . e S ,c, n - nul p ) c l s ) j t p
u € p , , i i u u ru\ r qp E . e Sr, r, B l e l s ) tnpl r sr p . p e - c S u r qu f , u t sc i ; r - u t q aqqu c L l ; -
ttltslq rur strpgH,:pirrirululeluu)juJqLutLrr qzllcH-lV uprpnLui\ .nlJrul
B r r r . sI r l c l \ u r q. ! u u vu E p. p e . I su r qu e u r su c p . q l q EI I
l r ] v u r qp r : . s ^r m p
IDScrJq 8uDi bcrlsl urq pcrllurDrlnl\ nlel ucp171111tloutV-l,/qclrIucp,,9g
( r l r r t \ - l \ ' ,r.r i L - l cr bp r r l - l \ r l / . u u H - lrb1 c l o
u c l t r i c . r r u rr pu tq l r l D H

, t)'.ruIln.tnl?s
nt\'tutnv ult'Dluatu ttlr n.iuuoutat npocl nunl ;iuDtoas. L1U1ost1tsD1
torltrtns unln qnHDL.tJ,, npqn:^.1atl)tDtl)tJ ,, tl!rDEiQut nttl rln!tis.
Dtnlt.q t.11)14\' tlt\-t.1;'uad lun1 opntlatl tpu..,.1 ntitSun.tn:.qtsnt1
10.11:lt;t,1l.u
)lnl1lt Lln771'n.r1 tu1;unl tp rln tDlD\tt;'un\ p:(J Iu?Q,,

;NII
HISV)NSd CNYA HVXVdVIS
Selanjutnra,Al-Haflzh mengatakan:"Sesungguhn-ra aku telah me-
neliti haditsnra- kemudianaku melihatbahu a haditsy ang diriw a1'atkandari
Sinanbin Sa ad menyerupaihadits-hadits oranglsiqah.Sedangkandi antara
hadits-haditsrang diriwaratkan dari Sa ad bin Sinan dan Sa'id bin Sinrn
adabeberapay ang mungkar.Tidak seorangpun) ang menuliskanhaditsnla
karena kerancuannama mereka masih rarvan. Sementaraitu An-Na-sai
mengatakan.bahl a haditsini mLrngkar."
Sala melihat:Sinan tidak menlendiri denganhaditsini. Ilahkan dia
diikuti oleh Akhsyan As-Sudussi)ang mengutip dari Anas. dimana saya
lelah m eri\\ a\ atkann-u-a
dalam,/iltabr.r1.! A I-Baihaqi dengan
da6, kepun-"-aan
lata7h:
'Tiduk ukun nasuk surgu cluri kamu kecuuli orcury
lung pengasih."
.\Iereka berkctta; "1'tt Rusulullah. tiaplidp kutnr adalalt pengusih "
[,uiu beliut bersubdd "Titlukluh kasih satttn,qsulah 5torLow kLnnu
.\t[ttp]/ ltrde iirinwt Jun,hli kelrurrganttr,scbelwn tu tnettgusiltt
iu seiurultntu "
ntttttt.s

l b n L rH i b b a n m e n y e b u t k a n , \ k h s l a nt c n n a s u kt s i q a h. S e d a n g , \ r -
Rail i dalam .ltnLtli-n:t nrcnrebLrtkanhadits tlari ha,iits f:atrbun:ccara
n'lartu :

u \unt p.rlin{ tingg Llerdjdotvu .it ,lttunr l;,tmu tli


"Scsrrlr.qgrr/irn
;urgo ctduluh kttntu.ttur.qpulint hunrak ku.sihsurun.qkrpadu orang
SLCQTU UlnUm

Sara tidak menganggap baik penlcbrnannya dalam rmla (dekte)


karenadi situadalirna pcrarvi I anesecara bcrturut-turut adadi antaradha'if.
kadzab{pembohonu) rian nrihul. Sesirngguhnla haditsini dari ri$ayat
K h a l i db i n A l - f l i y a jb i n B u s l h n ndra r ia y a h n y ad.a r iA l - H a s a nb i n D i n a r .
dlri .\l-Khushaibbin Jahdrrdari An-Nadher. Dia adalahIbnu Slati l ang
.l
nremperolch haditsdari.\sma . dari sauban. Sedangkan llasanbin Dinar
tlan \l-Khushaib.keduanya dipandang dusta.Makakemudian sayanenl e-
butkangantin)a berupahaditsAnasterdahulu.
Sayakatakan.sesungguhn_u"a sala telahrnenemukan haditspendu-
kungyangmursaidan jayyid bagihaditsAnastersebut yang dikeluarkan
oleh Ibnul lVlubaral< dalam,1:-Zuhdu (20311):"TelahberceritaIsmailbin
Ibrahim:"Telahbercerita kepadaku UnusdariAl-Has:Ln secara marfu'."

378
6Lt
-Jat-{nJnq uselSupslod puaJBI uplnq 'lrunq
e{uu€leJEq qDqas q€rual BI
'quboJlV
welepwUeH-lV lpdppuadrrcFuaprensasruy:qeruilinqri.,", p,n7
urq rlV €^\r{eqqBIEpe
1n33unqrqelBue,{ledepuadunue11ledepuadepeq:aq
ntr eueln Errd p^\qpqq€l?p?rursrp reuaqBuel :tedepuadlaq e,(us

snSeqey:ue1zte1e.,{e5,,
:ue1e1e,{uarulqeq?zq-zpVeJ'turr., ,.l;,lltt#f
-,'(syqelouelqnlnq!p pr€ZurqllV,,:plelraqu:rpg1y iuepag
I€ptt

rurslrp€fr,,
:r?luauro)req ..nrrn.u
rzp*urlJVuElpn...", nrn...ul|'"Jj'TTJ
pi.tsSiqV I:ep qerqp€Nrqy r.tepr.{.iris'ern0-lV ue.ptsfnuql prcz urq
r1y:n1etuep( 1761.l) q0t1t,ig-,is.y, pDuyr ur€l€pr.€rlpno_1y uep( 17;1.f )
e l E A n q v ' ( t 9 , 0 S . 6 1 / t )p E r u q V ' ( 9 S I ir)s r ; e . i e q 1 - q r y . ( 9 0 9
u /rrr)_ l e lH\ r
'(/00n) qPteffnuql'(0[/;)
rzpmur.l_{V rlrlo ue)rcnle)rp]ul stlpeH

t, (o,1u)tlduapuaut
rtop o,intoltsloiuaw nnp) o,iumqDp\ttatu otp o1o:lDuoLu.tt)u.tl t)nl
-n q n tun iuo.r o a as tiu a tliu aw o rsnur)
1 "^ ry ut u Dnrrotl I t Dl tlo 1 ttoEun1,,,
' 'r4-
ot{"'.x-t
! ,.'

t\- ' ' I \-' - , r '


- r- ' -
, i :1

UVNgg VI\DIUSB
NVXIVSYCNSI,{ CNVA
CNYUO dVOYHUSI NVIVCNIU'dd
uI
ei
Dlp

l .e s
p.iu
ITPUJ
EJP]U
lJep L
€uJ {
hadapnya.Sehinggamanakalaada haditspendukungmaka ia akandipu-
tuskanhasanataushahih.Adapun hadils ini dari Abi Nadhrahtidak me-
nJendiri periwayatannya" tetapi diikuti oleh jamaah (segolonganulanrl
hadits):
Pertema: Abu Salamahbahwadia mendengardari Abu Nadhrah.
Haditsini dikeluarkan olehAhmad(3/44)danIbnuAsakir(7/91/2).
Abu Salamah disebutjugaAbu Sa'idbin Zaiddansayatidakmengenalnya
Namun yang jelas bahiva penyebutanini hanyalahkekeliruansaja dari
sebagianperawi.Sesungguhnya sayatidak menemukanorangyangdiberi
julukan Abu Salamahmengenakannama itu. tidak juga nama Kuniyyah
Ad-Daulabi.Yang lebihmendekati kebenaran adalahbahwaia itu Ubbad
bin ManshurAn-Naji Al-BashriAl-Qadhi.Dia memangdarija.jaranini
Termasuk perawidarijajaranitujugaadalahSyu'bahbin Al-Huj.iaj.Dialah
yangmeriwayatkan haditsini dari Abu Salamah. jika hal ini benar.maka
sanadnyaadalahhasandikaitkandenganperawisebelumnya. karenaUbbad
sendiridi sini lemahdarisegihafalannya.
Kedua: Al-Mustamirbin Ar-Raylan Al-Alyadi: "Telahbercerita
kepadakuAbu Nadrah."
Haditsitu dikeluarkan olehAth-Thayalisi (2158).Ahmad(3/46-41)
danAbu Ya'la dalammusnadnl a (78/2.83/l ).
Al-Mustamirini adalahtsiqah. la termasuk perarviMuslim.Demikian
juga perarvi-perawi lang lain.Sehingga hadits
itu sanadnl-a shahihrnenurut
syaratMuslim.
Ketiga:At-Tamiyr"i: "Telahbercerita kepadaku Abu Nadlrah."Ila-
nya saja dia berkata:
",.likadia melihatnl'a,atau ntenvaksikann.fq dtau ntendengarnya "
Itfendengaritu Abu Sa'id berkuta: "Aku suka bahue qku trdak
mendengarnya." Dan Abu Nadhrahberkatajugu: ".'l.kusukahqhvu
aku tidak mendengarrya."
olehAhmad(3/53): "Telahbercerita
Haditsitu dikeluarkan keoadaku
Yalya dariAt-Tamiyyi."
Sayaberpendapat: Haditsini sanadnlashahihjuga menuruts)'arat
Muslim.Dan ArTamiyyi. namanyaadalahSulaimanlbnu Tharhan.Dia
tsiqahdandibualhujjaholehAsy-Syaikhain.
Keempat:Qatadah. diamengatakan: "Aku dengarAbuNadhrah: Dia
menambahkan:
I8e
u?p u?qqlH nuql qalo elnd up lnqesrpnll SurdurPs 4qDxly umlzp
Ip
IuerqsqJ-qlv sues EI,ei lqv uBp plur?H urq q?llnpqv .peu:qy 1efe,nr.r
\mp4qoy1h, ,!uDf-lyue1ep rqrnfng-sy qalorenrurpe8nful $lpeH
'(Sunlnpueru8tn( sl;r.pet4)
prqots edaraqoq EpeBuanl (,,t11c1or,ot1
pr,/ edB8uaru uerlrulapunuI?N .(strpequelerecol
rypu rdntnueru)srllBpnur
deSSuerp ueseg-1yefuse,{ueq,1eb1s1 qeleperur.rn1ef
rp r,llued e:e6
.rrzq?qutelf,ppzduet'n1ruesug_1y .plez
Wp
urq r1yrnlef uep ( 117g)e,(uue1te,{u.nuau p€uqy uprul uprpnua)
'qrqeqsEiup€ups nu slrpeqp^\qequulselafuaru uesel.l_lV
'(Z-
I/88)pl.€Anqv uBp(/8 upp09/t) peruqyqalofr:q1e1rp rurslrpsH
,, SunBy'oqoly3uo,itoButBuaur rnn nuaq Stoi unqotoBuaw oryt
nolo 'qzat opoduop uoqtlnofuaw1opr1unpplo oTnda:1uoltolapuaw
a5 trtlt't1rtitautno , rtt1ot1t1,,w
ynp t rt rtut1n33uns r1prynlFur1|.,
:qze3e1
ueiuappr uS IqV lrcp ues€H-lvrreprsnp:nl-1ype{r7 urqu1.e11
-1y qalo ue1te.ie.'nrrrp
8us{ ulel uelefreiunduraur ein( rur slrpeg
'?.{upEues qrq?qsru1slrp€H:tedupuad:aq e.ie5
'ulBlllBlil ;t-uf,loas
upprJuBll\' .L{xur€JES
nqV 'q€p?lc| ntre1 qerqpeNnqy r:ep'iue.rolpdua rurslrpeqreu:3uaur
nlEp?deluElpllraJuatu qela.l,, :elpllJq qui1.n.i58uelndn1ee,{urnfuulas
e{ueiurlatenpal qnuadrsrn)i€ nlcl 'qe.ir^\e.nl,,{ epedal1u13ue:rq n1y
'rur ur?l?per{uell?qrl:ru€rpuerpnua),,:?l€Yeqpr.ES
lEq nqv nlE.l

,, oittuttlola8uautnolo uulttlolu?u Dtpoltrlotly-,,


:BlB)raq erpefes€,{uEH! qelgpENnqv nrppedalelr.rac.]aq q€lej,,:u8lcl
-uaquau pl,eSnqv upp r)EIJISueroas r:eplJplqleg-lv tqV rJcpqernl\
urqraurVsrEluauas,,itur BdV,,:€l€)laqBrp nlpl qeperefepedelrurslrpcq
ueTllLlaJusrx n{c u€lpnue),, :€le}iJaq qeq.n{s .nJlfru EJc:rJ\utpnq)
-lV pr,€Snqv u€p llelal 8ur:oasr.tep'lrulqleg-lV rq\r rftp'LjErrnKurq
rJurv lftp qeq.n.i5nlepedalpluelreqqelJl :unrelJurq przel nlupedarl
elrJtrreqqelal,, :tIulnq€tlJaquaul 8ue,i (197g)€.iule,{e.\\unlf,nsuElep
uep qBq.n.{S rlPprJqutnsJaq iue,i urelrnp:i enp rrcp (00i0t) lbeqng-1y
uep(26lt) peuqv urBurlqelou€rpnura;,,'qepelefuepqeq.ni5 nlppsdJ.)
EluaJraqq"laf ,, :( ls I e) rsrle,ieql-qlvqalou€)rBnlelrpnlr slrppll
Lt
, InJnq qtsnu -0
tuto/Dluau lutryl un] DluuDqauaurwoq n]8urt1ast1n1nq oduulrp -nr
IwDl n,iuuuatfuuaq lDpU,, :t).lnqy-lf'pf ,oS nqf'Dpyaq qolalt,
Al-Baihaqidari Abu Sa'id danIbnu An-Najardari IbnuAbbas JugaAs-
Suyuthimenampilkannya pula (1/293/l)dari Abu Ya'la dari Abu Sa'id
dengantambahan:
"sesungguhnyaia tidak mendekatkankepada ajal dan tidak pula
menjauhkan dari rezki."
Kemudiantambahanitu tidak adadalammusnadnya.sepertisudah
kami sebutkantidak adanyahaditsitu dalamkumpulanhadits-hadits Ar-Tir-
midzi.IbnuMajjahdan Al-Mustadrak.
Selanjutnyadalam haditsmengisyaratkan laranganmenyembunli-
kan kebenaranhanya karenatakut kepadamanusirLatau katena tama'
terhadap kehidupan dunia.Makasctiaporangyangmenyembunvikan ke-
benaranagar lerhindardari serangan oranglain terhadapnyaberupa pukulan'
kutukan.atauterPutusn)a rezki sertahilangnlasikaphornlatmerekake-
padanladan sebagainla. makadia termasukdalanl)arangan ini danme-
nyalahiNabi sarv.Jika demikiankeadaanorang)ang menvembunyikan
kebenaran sedang dia mengetahuinya. maliabagaimana puladenganorang
vang senga.ja membiarkan kebatilan merusak agama dan aqidahmereka'
hanl-akarenahendakmenghindari tuduhan dan anggapan scsat darlorang
lainterhadapnya.Ya Allah.semoga Engkautetapkan kamidalam kebenaran'
Dan hindarkan kami dari segalafitnah.

382
t8i

,,uEIleie,\\ueul urElepurpua,{ueuI undrls:ru


E.iutei€,rru €ruuelrp8ue.iiue:o-iuero {nseulel El 'leblst rplepepe,ilz
urq prqe1\ InpqV,,:J?luaurolraq lbeqreg-lVe.iu1nllela5,, lrrqpnl nuql
uepe.iuuelluie.rtrrp iue i nlBn,!as upiuapurc,islHrqy reuaSuau ueliuer
-urqradueuur.nl\ urqeiqel e.iuqn88unsos,, :pl€IJrquirlsnl{ u?rpnuo)
,,nlr LLrrrlsv. uEpIteqpnilnuqI nlppedelelrJa.Jaq qe1e1,, :r.q r5-ry rueis r11
nqV n)jepedelu?){plrrcJu:ru qe1r1:u^.uepeda1 elc1Jeqe,icsu1etr1peir7
n u q lp r q n r 1l n1p q Vl l e n t a )q l E l n ) ul r qL u r r { suVc p t u rs l r p u qu p \ t p i u \ \ u e L u
;-us.iepe leprf,, :Bln)raq!'"f!,tt-tf,,urq ullsnlN .ru8uap n1y,, :qeure 1e5
ulq peulqVleqpul-lVnqV r.rup uclleienr.r:rur rbeqrug-1y uerpnura;1
,, .nJ'rturf,reJFc qc.]tp.rnH nqV u€p€.iurlpip
rrcp qleln) urq urqsV. nleppdel clueJraqLIEIJ-1,, :uelelrroqruaur iue.i
pu(r7 urq plqe,/\\Inpqv lesEraq il-ue.{ rnlpI pdEr.qJquup \I/Zgit) sttpDH
-lnqur)qqwE'ep rqreH-lVu€p(tf t uppZ0t/,i)peuqV (60i/t) rb?qreB-lV
'(f661 ueqqrHnuq '(
) I I t8t) pn\\€OnqV qrlo uBIrEn lelrp lur slrp?H
,, snlndtal;ittot uniunt tuatlcsot nlnut 1npnl
o.is ttnonqwatll pnrlo,isu opn Inptt nnslp |uu,i qnqmrlJ!dptnl,,
^ ./. - ^i1'\, \ -.^
Ll-r_
-- e _q^,l_ 6.,,^fiJ 6.qril,ril-1..
4;....-.,

CNIOSOXCNVA HVSHINHX
Sayaberpendapat: Dia memangtsiqahkecualidalam haditsnla 1'ang
berasaldari A'masy'dimana masih ada pembahasan.Sementaraitu,\s)-
S1'aikhainjuga memakainla sebagaihujjah. Sedangrirvalatnla lang ini
bukan dari A'masr'. dan semuaperarvinlatsiqah.sehinggasanadhadits ini
dapatdinilai shahih.
fladits pendukungm ilik Abu Hisl arnAr-Rifai l ang namasebenarn-v"a
adalahAbu Muhammad bin Yazid bin Muhammatl .{i-Kuii11 i. tidalla}t
nrengapa.sebab *alaupun dia diniiai dha if oleh sebagianimam hal itu
hukan karenaadan)a pradugaIang melemahkandirinva. Bahkan At-Tir-
rnidzi ( I /106) tclah mentakhrijhadits itu darinvadan mengatakan:"l ladits
ini hasanshahihgharib."
(Faedah): Al-N1ana*i dalamFuidlu -Q,tJlr nenjelaskan:
"Yang dimaksud dengan "la.ilaltiir.l"disini adalah mcmbaca dua
kalimat s1-ahadah. lni termasuk dalam bab mengucapkansebagianatas
LeselLrruhan. sepedidalam "atraliit xrl " A l- Qadhi berkata:"Asal /a.ira/rurl
adalahmernbacadua kalirnahsyahadah.L)inamakanlastu/tirrlkarenadalant
1.1//rrrrrmengandungdua kalirnah slahadah terscbut. Kcnrudian disitu
d i t a m b a h k a np u j i a nd a n p e n g h o n n a t akne p a d a , \ l l a hs u t . "
Savabcrpendapat: Bah* a l angdimaksudkandengantas)ahudcialam
hadits ini hanyalahkhutbah haji )ang telah diajarkanoleh Rasulullahsarr
kcpadapara:ahabatnya:
"Sestutgguhnya.segulapuli bagi .1llah. Kita mernuji kepudu-,\tu.
nemohon pertolongan kepada-Nya dqn memahon ampwt kepatkt-
.\) 11 Klta herlindung kepacla Allah dari keiahatan diri kita tlan Ll.tri
kehurtrkanperbuatan kila. Barangsiapa yang telah ditunlukkun oleh
.1lloh muka tidak ada .vung nenyesatkannya dun barangsiapa vang
cli.se.sutkan-Nyamuku tidak ada yang menuniukkannva.Aku bersaksi
sesunggulnl,a tidak ada Tuhan selaian Allah Yang Esa. tidak uda
sektttu hagi-Nya dan aku bersaksisesungguhnyaMulummud adalah
hanba dan utusan-N,va."

Alasan saya mengenai hal ini adalah hadits Jabir dengan lafazh:
"Adalcrh Rasulullah saw berdiri berkhutbah, kemudian memuji ke-
pada Allah dan menyanjung-Nya dengan sestalu yang memang
sepatutnya kepunyaan Allah. Dan beliau bersabda: "Barangsrupa
yang ditunjukkan Allah meka tidak ada yang menyesalkannya dan

384
98e
'urPl!vnqsllEr^^
'r?urnqC1V E,&eI'qor!t111p,tsr ngep u.reppe,{u1eqrlau
leprl urpuase,{es
undepy e,{uuelgeuaurn4snI lqftH-lV u€p perurlv 'rzptuurl-lv unur?N
'ueq?qulelup{lnqa.{uarxuzuns-sVureleprbeqreg-1y
euasqo.(ltH1l: tep
!.tulsy1r..tlqox-lV uepp ue18uepa5 e[es pn.neq nqyepedal rursrrpuq1ru1
-Jepu",iuau ttt13o4g-t1sn,
rtuoT-iyrueleprqlnin5-sv :(u?l?3uuad)
'nll uEllqenuel elaretu
qpletiue,i l?q ueleuai(uau:l,3Equueracuade;edepedalue11e?ur:edurau
rur strpeqrpef uelselaIr{es qelalcueuref;eqes ?{uleqeqesr.nd epcdal
.\\€srqeNqaloue)irefurp LJe1e1 turlequpedlnqes.ral pnqe{su1 uzSuap clnqrp
Iepll piuue)redur3.(u:ur uelcp ruaE) nllE.\'u.\srspled eped:y uelred
-urzsrp8uer,uc:ele1:rd-uuru[e;ad neleq?uple] rJxpunselnelelrwq eirrcpc
luprt uulqeqa.{uaru 3ue.ilurururur qcltul-D,iu1uiy:tr:depu3d.raq c.te5
'1.^\Eunl\
tnlnuJu
uerlrue(] rlelss eu?s rsn-unlJq)ppu rur uplcp 'snlndrel8ue.iuciuut
ruadasqElepe' \s q€llV ppedalueiunluesuepuurlndlunLuaulepr] ciu
-ue1eptp3ue.iqeqlnqld?IlesE.\\qEq 'e{uruV iuotodlclled:r rue:aqulsn)
'Suotodralrule.i,,p tstt:1nua1ta1 iun,i uoBuolqtada5,,\\pstqENppq?S
'(ruelsl-ly qplrl€l\-lV .leJ .Zt
les{uedup{qEIrS lrq) ,,11rl
-foglnnqtnqy ,, ruzlrp uo{f,]pJrqe.{tss qclat e8nfrur pq rcua8uJruuB{qpg
'nlt
1equelte:uisriueu8ue.i:rqc;strpcqrrrElrpcnpp\.1 qzu-lcl LrcnuJIi rrnsrs
rul lnqasralltpqqeqlnqlLuu;up epe3ur{ pnqe,,ser epedalu€Il€le,{sriuaLLr
rlplupprurslrpuqurcleppnqris"tE^\Llcq ue)Blelf,ll ledcpE,iucuJJEl qalo
'urelupeqe.is lenuJurqplelt\\s rleIlvpptdetirnlul:uls.iur{nSSunsass rtqrq
qeqlnql leuo8uouurEIsllpeq-strprq urBl?pu?)iselalrp qelal ,, |),t\ ,l&n/
-uo,iuawuop qo11yt[nwaurotp uDtpnwax,,:lnqcslal slrp€rlriunq uuSuop
uellcrs.{sllpq€lel'sElafeleJasuellnqasrpI€prl undrlseu rur lprl ruBIrC
'pnqu{set q?lep?
,, uDDJ1)tqwadlloqltoqas rilrl?33 rsrs,. unleqJs
IE,re qzp.JeluElsp Eptr8uz,{ude r,nqeq uf,{1?rB,{srSuau rur slrpuH
'€.iuurEu le pp e u q y q : 1 ou c l r e i p \ \ u r pr u t\ l ' p B H
,, qol
-lnqo1lxqDppo uootocrqtuadtlnq-1nqas oiuqnSSunsag,, :Dlo+taq
'FmqD!,sol
Droquaw qDlafts 'oiuqoqnqL wopp qD nlnsDAnDtpg,,
- - . ' r E pp 8 n fF u p i t e ( e , $ uu r e lu e l e q
- L l z E r u lu u o u J P J"r q u l ' -

ts poH-ll'l

,t qn nqotlx qoppD ttoo.to)tqwad qnq-tlnqas otuqnSSunsag n.it


-un4yn[unuawSuoi Dpo
lnpu low uul\osas otg 8uo,i odorsButuoq
ADAB-ADABDALAM MAJELIS

it

".\'[anttkulttcngkun berkulu kt puda tntrruutu "Diqm I ult !'SuLor.qkrtn


mereku I crtguh berbicLt a. tnukd rrs lttt.qgtr/lrttrr rllqk ttu t t lult hcrLfutstt
itles .lirimu scnLliri."

H a d i t si n i d i r i r r a l a t k a no l c l r l m a m . \ h n r a d( 1 .I I 8 ) : " I e l a hL r e r r Ji lr. r
kcpldaku Abdurrazaqbin Hunant: "Tclah bcrbicarakepadaku\lu'rtnntrr.
dari I ILunanr dari A bu I iurairahr angmcnceritakan:"TelahbersabdaRr.-sultt-
'
llah sa*.... Srl a mcncrnukan kemudianilia menl ebutkanbeberapahldits.
salehsatunyaadalahhadits ini.
l { a d i t si n i . h a h i hs a n a d n y ran e n l L r us tl a r a t A s y - S l a i k h a i n .
A s y - S l a i k h a i nt c l a hm e n t a k h r ihj a d i t si n i d a l a r n' \ s h - S h a h i l t a idna r r
i e l u r a i d b i n A l - \ l u s a 1 r a br a n g b e r a s adl a r i A b i H u r a i r a hs e c a r at r a r l u '
S
denganlatazh:
"'llqnakula kumu herkulu kepttda kuv un kan u "Drrmlult."' palu huri
.lum qt, sedangkanimam berkhulbah, nuka sungguh kamtt lvrdttsa."

Demikian pula hadits itu juga ditakhrij oleh Ilnam \luslim dan

386
r.8t
''salas ndluos n33uq uop o nqsnu lp lodwos o87uryttqlol noq
-w?tuDlp Dlrlw 't"tt!{o,bl LnT nPodmpl /t\o'^|ollnlnsDll tlolDpr',

lleuau )nlun e iuDquslq9qJsrp


Irprpuaurl\\s quliv Piouas l lrrsucl1eqradI
'rur iees srl:feu €uesad?lrd rli)lo ueln)clrp )e.\unq )Pprl rrll lu:da'{ lrlrl
iuu.res rde1a1 erue8eleos tJtrlupes"qu{lrpiue.i clrf rieledy qrpurt iued
-Lunpaq3ue.{ uuere:tqruedrpcdt:ep 'll4ueuuaq qlqel uclc ueelrllqluJd
rur e:eo ue3ueg s.{uuelllti rrped tcdLuuscltl clurlq::rq Irlnu nltq Elp
-lcsalJsc)el;ul utucrlqLuld
uprpnure) clnuJIJel iuurr,i ctp undtlulas
eiiunl niirnuau uctp sttrt:t1tdclel'ule1iuc:o uuelc:tquad;-uoloLtlrtttql;
-ueiuel uu:1e:etuy .uunulllrrl ',tlaleutntensulrlcp 1n.rnqiuc i teiur:l:d rllp
-urqiuaur:e8t ueleSur:adur'1r'lirquaulnll sltpe;1:ledepu;d.lrqr'irs
'tDqEDl)ets-Etst{Pleltrrl.) urele)JeddEIlJse\\qrq uPllElr)jlCl

,, lOJO)ltlttt)\ nlDl nlol un| uoD!s-nts"11tt11 ,,


::te.i. uelunlurlaur e)elilll ullCl
qlpteqllqtr r:iLr1rir1
, , q u : r u a c l azs{ u q e q nl e p l t l l , r i l t r r 7 , , : u c y l l i u r u t
u fes Furunquenertl tged:s n t r lt1.Yryelt'1-PlE l tru(l n:1u1:aq nuc i qu1tu1uni
ttlr:tll::d qrlrpr rtul rtl;1 ,
rsetqtpz.ruttsarurs \upll ;tlr],i "n1'\tr7,,
.ueltaq npr:{n11-11'ttrrrlrrl) rutqrqrlsY-11 qrqiul-:r, riutnlrd:s )t:fti
iur i uwtel.rad nclrels-ul' rrlllllicl llLut) :rliuluP t//nllt-1n tle )
' r u c l . v n q e l l e l \ u l l l ll e d u J l l p u r ) n t l l
-a1ncliu: ryplt iuri u,:-:ctlrrqSuei qIlPJN.] nlrns qclrqrLrrurirs r$11
'llqoy-tI' rtltr in5-sy LI.1lo ',(rlnllp )uPrl LurslrpEIi
.truoflf u.elry
u r l . h I r q c l l x\ \ u r ) l f , r r i '
cies rlclel iur,i iul.ro u?p l)r.cS q:1o ulltu(e'trl.rrp iucl sltpeq uulnq
'rlErPrnH nqv lrep'qEqPr\\trrtPnEs-qPqqEunl\nuql qlrlEPcEIp- urELunll
qalo uPlls.i€\\llrp iue( utrrl slrPBqt{ElcPclul slrpEq sela[ 8ue1
lilg ou) l1lp\a-tl . rr.ltq ulcltp ur)s"lal
e(es qe1a1tuadas qe:terng trq\/ uep lesueq iue'i urul lnlr:i t:cp u{uutr1
shaldt Kenudiun mdnukalushqlat telLrhusuihclidu nen{hcntikun
takhir."
l
Haditsini dikeluarkanoleh lbnu Abi Slaibah dalam,11-,lla-shnul
tli li2): "TelahberceritakepadakuYazidbin llarun dari Ibnu Abi Dzi bi
dariAz-ZuhriIang menjeliskan:
I
"Scsungguhnya Rusulullahstn]',alalah. "(AI lladits).
Dari segiini Al-MahamilimentakhrijhaditstersebutdalamKituhu
I
Shulati ldain (1uzIl. hai. l4?. cet.Il).
Sa)a berpendapat:Haditsini sanadnl Kalaupunmrlrsal(pe-
a hr-san.
rawinya gugurdi sanadterakhir),ia masihmemrlikisyahidyangmenguaa
kannya.Haditsini juga telahdital<hrijoleh Al-Baihaqi(3/279)diiri jalur
Abdullahbin Umar berasaldari Nafi'dari Abdullahbin Umar \ang rne-
ngisa}tkal:
"Sesmggulula Rasululldhsdw keluarpada dua hari rat'a hersumu
Falhal hin,lbbas, AbdullLth.,1bbus,-11r..jtt'fur, .'ll-Hdsan. .11-
Husuin.Lsamahbin Zdrd,Ztid bin llaritsah dan .lnnan btn I nnu
Aiman ru dengansuarakeresnembacdtahlil Lluntakhir Kemutliout
beiuujalan kuki hingga sotnpaidi mushqllqdan nunakuld se/4Lti
beliuukentbuliberjalanhinggusamparke rumuhnya."
Sayamenilai:Semuaperarvihaditsini adalahtsiqah.rakni para
perawi Muslim. KecualiAbdullahbin Umar. dia adalahAl-Umari A l-
Mukabbiri.Adz-Dzahabi mengomentarinya:"Dia terpercal'a
namundalarn
segihafalannyaadayangkurang."
Saya berpendapat: Haditssepeniiru patut dijadikanpendukung.
Sebabkedha'ifannlatidakmunculkarenatuduhansalahterhadap dirrrna.
tetapihanyadari segihafalannla.Sehingga kedhaifannyaadalahsedikit.
dan bisa menjadisyahidyang kuat bagi hadirsmursalAz-Zuhri, hinggil
dengandemikianhaditstersebutbisamenjadishahihsesuaidengankaidah
yang berlak-u.
Kemudian haditstersebutjuga
mempunyaijalur lainyangberasaldari
Ibnu Umar, diriwayatkandari jalur Az-Zutri: "Telahmengabarkan ke-
padakuSalimbin AbdullahbahwaAbdullahbin Umar mengabarkan ke-
padanyadan ini tampakryamursal"
HanyasajapenyandatutkepadaAz-Zuhridinilai sangatlemahseba-
gaimanatelahsayaterangkan dalamlnla' Al-Ghalil (643).Sedangkaqyang

388
68e
-sntndrstrl?lqEqa{uJunltsn[8u€pelnlr wnppd ?uir€) risl
IBtuEqqrspul
uep 'bn[1Duo:po bt,tswa(] rp lpualro] ?ue,{queunf Intun u?zpspiul[q
ry:dag e:ensuelnperueut)nlun uE)rletLr rp leprt eleu 'Ipprt n€lpelpns
r.rad
ue1*::a?uaur ue1:nlucrp,Sue
{ lreq :rIrzp der1-dert uelep elnd upr)ru]r(l
'8ue.ro
uerBeqa-sqelouu1n1u1rp iue i eueurreieqes -c:rnsutnprde iuepr ul;
-rl€tuuedrp ue;sc:riurLuE\\qrqrursrp wltu:r-urrp
IEprl.//g1nt n1::r.1
)ll)€.ld undntu Il0:]
)uuoqJaq iue.i lreq uulrprpueduqrsn ur:iunlnp uBInllerlriLLtlcpri iuc i
aledasucleos:aduclcdnrarlrutlf,nqrid nur uedrrn lnluJqJrq iup.i uutiLrr
-;ad undneruueselequ:adp\\Lllq rsLunsplaq E)il:ul ur.iqcq 'uc)!lcqJrdrp
iuunl lnqasrargcuunsrledas rnql;ta\rpnlrJd .'uu i lrq-1rq 'nrr uprd urelr:p
rdrlrt uuly rnqet.rlrpn1.trdiur i eleias iuuul ruLLu(!rluJrs uolt trlad rJio
-ulJurspluqralp{ucq n1lE\J.lJursu8nlqelors wllr-"sa-stp trir-ulsir-ul1 r)nq
-tJl ar?les qruuns uellrureiuJtil r1nlunnleur uccsl:ad c.ilrtpr ruJlr) upf.)
Eul€iereqtuSueuasr.iuqcuralEucrr) rpcltil tut ltsp rlf;laq c1r.rt:rpufuaur
sr.le.iul tut qf,uuns)€8iutlf,s lur r{BUun\unlqaluiJ.rurr{Elo..t\
u iulruras eJcJ
upiuap p.{utru)nlelatu€)eraur Ircp Jesaqucn-cq:s unurr:5 rrlr--rls trdrurl
a1 nlnulur uelpl-lp sr;'tJluuiuap rrqlll ntlBi 'urrlsllul uinll rlelo uf;)n)EI
-rp q€lat iu?i edr r iuuulter:r,isrp uellnfunurur lnq.,sratslrpeH

' p l i i r f q c l e p r n 1 rs l r p | r lp l l u p s

,, Eqpv ticr lrPtl ucP,,( f;fj 16a''f )


:ucqpqturl uriuap e.iuurcl urp (08 i ) ruqtnbnrEC-py
l i n J q r g e q sp c u e su r i u r p ( 1 6 ; l a ) )
q J I o u r l l c i r \ \ u r p r l c l e ln t r s l r p x r e
utopl. ltlwDlql: qet;1 urelep rqr.i.rc-1-1y qalo lr:qrytrpqr:1.rt rur strpry1

, o.lu. qlDt unnual


.uq4ol.tttl Dtl unlfnae\ tnnl l wDuu oiilutq n11ot1snwa1 tiittcl
tu( n.lnt uotl npod tqqnt unntoq unlsota\ualt ntl)A,,

:lJr]lcpe 0 \u
-.1nbnruqz.u1e1 undepvtnbntu uep.n-lreur erer:rsqrqeqs qrlcpr rurslrprq
'cirs lnrnueu lprl luqlctuau:iuri iuc.roucrpaqrad f,uaJtrIrqc\ rpedirl
ur)Jlpu?srp).nlrBLrr slrperlutriurpnlr \rrfrrl crnur rrrlrlfu-rrLr aLrrlr.1c1-,r1
urp (tDqcqrs uprdrtuaq:rtu.{rrctr.t:rq ).lnhnrurrrciLnp:curi1nLrqI rJlrflr(rJirq
i u c i . q r : 1 r n l r l r . r r pu l r qq r s L l p l : 'tli n l - n : r s r r p r -r' .r i1u q n i i u r s r q
' r u r sr pl i u u l u p e r . r q ruyc 1 s r 1 r. -i r, sf n t rs t r l r r l
lrtul
snsnqlr iutuJJu)rlalg ';-unlnpued uclrpelrpnlJad)irpuntrueiuap1us ru::.
n-v-akalimalataujurnlah.di tempatmanakita tidakbolehrrar1a/{berhenttl
di situ.Sepertiktrta"Ldrluhct"dalantuhhl.seringkalikita
dengar.
Jadikita harusmemperhatikan peringatan ini dan selalumenginLJl
petunluk
sabdaNabi satv Sebuik-haik atlaltthpetuniuk.lfuhamntad

390
r6i
uDlD tlwul qDIodD Diuwolop tp Ddo4clo unp otunp qtywaw nwoq
n1tood1.,,.n.iuopndal unlo,o:ltl utlfnlua\ ,, unButnqurad pdutal
ltutlq-lt1lnqas ryDlopy',,. qotv[uaw orq ,,, nwuniutnqwad unlipdoll
-t/?w iuunl Dr{nutnSoq 'unlf loun nqn ) tia&Dt}i toq rpoLl} oiu
-unnslts uo8ut.rStrtlnd 3un t rlotsu lnpnlu?J nlada.l t\t1.t,.q tlplll ,.

r e_-r i

:.f:1- l: - ;'+--.- \;:-:- *"---,1


- -(r
i {,'<'; .. y'\ - <r- if .::--:- "6- -;:-
- l-.*.'. .- t.-

'f:|."':cftn[r .
' e,='i7;- fi
'":-"'j! ) fl:: : i<! ' 6-1::,, li-'- t-
^z , - 4.9i-::-=:::-6-"^f:
€at- i?:
'.i'i =" ?a1- a:-.':- "q--'7' : n-t:, ;--.
b ^ ::-, ( V! i,c- -: I 5*. (!' (v- -p
-' \...- r. .
:'.

\.YYUgN SNgENEW
UIdV) CN}"IO NVNI)NIg)
en(hus Llengann)'u.'Lalu penclutlukneraku ittt menlattah. "la"
Kc rn utl i u n .l l l cth bcr kat d " l Ktun u berdu: t.t ) A ku l eldh n en.qingin kun
dttrtnu lehih rtngun cluripucluini. tlirnurtu kanu dulutn tulung rusuk
rJu/ttrtt su,:rlurt ]'d,r'al pul,qgut,g .1tlum u.qur kctntt titlak nterttkt
t ukun t.1k u .l engott sesuuttt) ; / dun, 1ku t ttlu k t kttn ntun usttkkur k unut
tli nt rokul ; lulu kttmu t uluk nttttr ne lantkan I irik. " Ktntutliun ontng
ttu diperirttttltkutt ke tlerukO

H a d i t s i n i d i r i r r a r a t k a no l c h A l - B u k h a r i ( 1 , ' l - . i ld a n 1 1 1 - 1 9l l.l ) .
l n r r n r I l u s l i m ( 3 , 1 3 1 - 1 3 - sA ) .h r n a d( i i 1 2 7 . 1 1 9 ) .A b u [ - i u a n a hd a n l b n u
Hibban drlarn Slralrrlr kcduanya. sepertijuga lang dimuat Llalan.1|-./unti
.lfArnrr ( i r 9 - r / l) d a r i j a l u rA b i I m r a nA l - J a u n is. e d a n qs L r s u n akna l i m a t n a)
lilalah rnenurut\1r"r:lirndan Qatadah.Keduanla berasaldari .\nas lang
J i p c r o l c hl a n r s u n gd a r i N a b i s a t r .
H a d i t si n i j u g a m e m p u n ) ajia l u r k e t i g a .l a i n i d a r i T s a b i t) a n g l u g J
.lari .\rrrs. denganbunl i setupa.
.\l-llitizh dalan .11-u [ t h ( 6 , i - 1 9 )t e l a h n e r ] ) a n d a r k a nh a d i t s i n i
L ; p r e i r I r r a m \ l u 5 l i I n J a n . \ n - N a s ai . S e d a n g k a ns a v a t i d a k m e l i h a t n r a
haditsitu ada padalmam lluslirn. Scdangpada Imam Nasa i. Iangjelas di
Jr llrrr . 1y-Sior.lr-l1',(rrl,ra adalahkcpunyaannya.\\'allahu A larn.
I l u n )i h a d i t s( i+.rl :JJ4, ) " K e m u d i a nD i a b e r k a t a :
Kanlu bcrdusta."DaLamhal ini An-Nawarvi ntenjelaskan:
''.lrtitl.tLt. jiku.lktt kentbulikankantu kt, lwtia dimuu krltu i&dtl
ttenahu; kdrantt ntttnittttt t tutglcbth rit.gutt lert il u, tttuku lcunu trcluk

I n i s e n r a k ndae n g a nt l r m a nA I l a h s u t :

.
i ^.: . -t,' <..;9.
't ?(
"7,'t.:/
\,tt ,'tr.,, /,r,'4t.,
)5! {''+)J439i.1:: 6:!;}:
.

''SLktr,tnttt
mareku tlikLnhulikun kc duntq. tentuldlt ncreku nkLDI
ketnhuli keputla dpd tt:[1g mL,rekutel.tll Lltl.o'un.qurng.riukdmt\ cl
Dutt t e: wt gguln.r u n cre ku ;uLrI tth ptntlus t tt -ltentl Lr t a heluku " t, 1I
.1tt um ),\)

Jadi makna hadits.jugasesuaidenganfrrman AIlai s\\r:

-r92
€6r
nlEnsssE(uequuq rl?p rlEpuaqSueun1lqellY Er\q?q II€rjesIudueN

6a {qoxlVl ,, .ty[oqnr qolnttl (t1/ity utEut 3un.i odots'lttotoq


uop uowuaq o1qoplDpuaq'(uotuuaq) ut8ut Suai odarsEuonq olnl\',,
' y:. : !I
f.T".gft€ :1\\srpliV u?mll qalou?Ipnsleurrp Suei rlnd tut
E u l E uu e C l n q i q l s l r p € q
u i l o F
rlepu:q:1tp w i q r l r u
I c uleurlprf
'tc\ qnfihPB lf t ,. nuttlnl untryts't1
|
uopuaqBuawlDplt uop nwtBoq unqoTmwaqqopuatlSuaut4n11y,.
'f;., . 1i;r. : er1i
qe-\g,6-rq'f,+:i{,'*r
t- ' r' it /o'jr'.' ' / )\t . 4r'!.' '
:L\\Stl?llY uDuuq
ruel?pqntlpuratBue{tyed:sIul usulalaln€leueut8utaluclpnsluuitpnlt
e1e1'3uepe1:a1?paqraqleprl lurstp ,,Iepueqal,lp€f
,,Ispueqal,,
(c71 wn.uyly'1 ,, t13uo1a7qopuaw Hunp
-asot qolo4lDf)at ldwas o|uopop unYtpnluawrlD f: D:iu:snt n.lu
-uDirit l qD f l|npuaqa>1ry\uo.( odotslttPrnquo1 wolsl tt'utr;\t'
t1nfttnt'd
Itr!)uDtut sltrtttttt".(uopnp untlhundnl.'w nrg nsr.'stt,
o,fuopndaq uoquaqwaw uo4o LlopuaqEuaw qo11y;
Suoi odolsEuang,,
'(f]'r I 'll

13fip:.3rfl*+rn, / ' . . 26o 'i;o.,d4, c ;n U.a.?,r^1},6


{..'--i\ ,"'4 \/L'-\.,'. '.'\1zz\
)J t' ,lzi.'z'.
-er)-4oK;+,7, "1
r-4
./.'. {
/ico ic-ht.+
'11 .,.. / {,..''o //.'a1,- ' 7
ir'r:rc
/ / . /' a '
:t-^\s qEllVuEturrluelcp SunSSursrp ualesesJI
zuerute8eqa5
neleqnfunladuelqzq'1n:nqSuer(undneulreq Suei IEpueqJ\dnlcaueut
',,nut.tep
qr:1epe eueie wvlep qD[n. eN) nue1 t1epu:q8uarun1y tule i
u r l u : S u r 8 u anu1r y q n ? 3 u n 5 (, , f i t ( . 1 a )slrp?qr{ung
T
lgI p,oI!-tY) ,, at uon,ln1atluoBuapo(utttp sttlauawuosln
nyatautointru 'oiuoltasaq8n1n1ttwnq$! ID&oqas /qoqnnl!11.)unp
utoq tp opo]tro,i luoD,{Dll) onw?stoiundutawolatau nnttopunas,,

f,nf.i rr'[a zv'-\ C;q? ol? K6i.ffi (,fa-: YqI


\ a n s d i 5 u k i l i - \ - \ r a t a u t i d a L D i a 5 ul Lr rt di l h i l i o l e h l b n L(rlll r i r n d i s c b L r t
I n t,it l t . I l - K Ltru \',tli, rnerujuk paclaIi rman .-\l llir srrt :
' 't/,( ':i".i,,
: )1.' j:'.- z, j,1 .r,
^.\ : u2. . g-td:l n' l!...1
aJ--r.x.r;tf,r-a;)l';\62\r.6 \.
'l!,,.ttrrr,g.gri/r/l
t ,r l,:,rl,ttrt - \'t tt ,tlu h t fu Ditt Dtfjt<lut itki\ 1.\utttu. 1!,t-
'.
m uh htkota "Jadilah Dakd tr udilLthrri r I ir.irir \lr

Kcntudi.lt i rtttfult lat:n.ran{ berrnaknakanrelt. dintrnakan tlcrrg.ur


. r a n g \ i l t g m e n r a h a t npi e r n b a u i a n' , t r L d u l t , i n i
" r , . . r i l l / .rr \ r t \ i u . i r . u l 1 " O
i r k i i n J a p a t n r e n l i b a k k a nk ! ' m u s \ k j l a n - k e r n u s r k i l x1nL ' t , 1 , i .4*. r , 1 / r rJra n
rlrrrhascrtl tcrsclarnalkandrri pandrpat kaunt Jabarirlh Inaupuni\1Llta-
z i l a h . H a li n i . j u t r t c l a hd i j e l a s k a n d a l a kmi r a b S i r / i i r l . 1 1 t l f i t l O d J | ? r l t ' , t
11-(),rtt'trIl u.11-ttilonuhl|a At-Ta lil, karra Itrnul Qlriinr.
13Lrnli hadits 1,rr I _--L, 1| ai.r) Dirnanr ;3n1,llia1r rul.rrrg1i-iuk
'Ini
\ d a m " . \ l - Q a i i h i I r a c l hn r c n c r i r n g k a i : n r c n g i . r r L r a t k a k cr rp a d rl i r . r n u n
\ l l a h s r rt :

jE,vj")tI o'4 ; ;', i u


*#; et
\Vt t-,|)t
"DcuiittgutlulUkctika'l'tthutununten,4tluu.ktttk.tututt,tn,ntL!k,tt.tk
.lclatt durt rulhi mt,rcktt " /.'11-.1
rtl l-)t
Pcrjanjianini relahAilah tetapkanitritsrnerckasr'jak rnerekarna.ih
rlliam sulbi (tulannpirnggung),{dam. Barangsitparremenuhipcrjanjiannra
:clclah keberadaannradi dunia. rnakadia rnukntin dan barangsiapatitlak
n r c r n c n u hpi e r j a n j i a n n r ab-e r a r t d
i i a k a f i r . J a d i n r a k s u dh a d i t si t u a d a l a h :
"AkLr rrr'nghendakidari karnu ketika Aku anrbil perianjian.nanlun K.ru
r r c n o l r k m a n a k a l aA k u t c l a h k e l u a r k a nk a m u k c d L r n i ak. a m u s r i r i k , , .
demikian A l-l {atlzh menrebutkannvada]lan.ll-FQth

394
s6t
qel€p?ru?,{SSuero-8ue:or.lepiwfl urq perusluele.{e.,'ruod uzq rur rnleI
ucp rlsn3el e,{uuelnruauaru l?prl ru€) qlreq8 lu! stlpeH,,:rs}ueuo)raq
tzptu-rt1-lye,{ulnfuelas./ ESIqPNIJ€Pqelo:edueu fiue.{pqet urqzPP.nl\
rrep'pe.eSurqrrq€grrep'.isu{1urqIr?ruslrrepleseraq ,3u2,{:n1efeduraqaq
lrvp Qlrl) qouuoTlwolt15 tuplep ure.nN nqV uup (li t l) tlowy-1nug1
1u1os11{nVyuleFp ulBrlsV-lVspqqV-lVnqy (l/t9l) e.iu-ptrrTill uplep
qreln) urq uestrEl-J-lv'(l/si I d\ qtt//n. utq uos1ll-lr uY ry\fipnH .U.lzpl
rueqlqrn.)-lV q€llnpqVnqy '(anals)pEuttlV'(9tti9) LpfEt\ nuql (i1pl
-qnJ-ly qruois ruBIBp ggi/'i) rzprLurrJ-l\r qalo[t:r;1ettplur strpe]l

,, nqnpndal;iurptd
4aq lnut1 nruDluDltp.tnuau unlo nrp tiiol ntuaqa5 trdutautl)un.t
Suoto Llolniuotl Jtuusl:^V ntp n.iutpS'wtsa5 nutiiuntautaut11n771.
fitunl t1o1uniiuoy,,ntol.raq uopoptq EunI
o\ctuta^^'o.iutlqn.iuaut
n.intstttntunp rytoitttutonstTqn.vtaut
n.(ut.tlst utst Suntott n1t1,,

. ,L4\ \\ .\ isic'c-c
.\,.i.- l. r...

TUYOVOIBVOO NV(I
II\IVNSN\il)III)VANSIAI CNYA IUISI
l c h i ht c p r t .D i a m c n p L r nar i h c b e r a phaa d i t sn ru n g k a rd a r io r a n u - o r a nIgI i j a z
d a nI r a q . "
S , i r ar r e n g c t e h udi i a d i n i l a it s i c l a h o l c h . \ h n r a d .l b n u \ l u i n . . \ l - l l L r -
I ' l r . r rJi l r r l a i n - l a i nd a l a mr i u a r a i r a n gd i p c r o l c h nlri t l l l i o r a n q - o r a n\g\ . r n r .
1 r n r n s u kn \ \ a \ l i i n i . S c s L r n g g L r ah tnsl a h i rb i n S a . r . l. i d l l l h o r a n gS 1 i r r nJ l n
l J r q r h .D c r n i k i a np u l up e r l r i - p c r a rir l r n g l a i n .J a t l is l n a d h a d i t si n i ; r d a l a h
. l n l r r i r .I ) a n s a \a t i d a kt a h un r e n g l p a. \ t - I i r r n i d z in ) c n i l a ih l d i t s i n i g h . r r i b
J l n t i d a kn r c n g a n g g a p an ln r i n i m a lh l s a n .
K c r n r i d i r n: a r l r r c l i h a l . \ l - \ l L r n i l z i rdi . r l n n r1 l - L . , r ' q l r r1l ,- 1i 3 r n t t ' -
'
r L r k iiii l r i , \ t - I i r m i d z i .b a l l \ \ JJ i l b t r L o r n e n t r r :I I . r d i t si n i h a : , a n .
! i i r \r k l l i l l a n . d c n r i k i a np u l : rc l a l a r N
n r r s k h a ht S u l a qd a r i , \ r - l i r r i r i d z i
i l l { l t r . n r L i r r r k i inn i l a hr n i n i r n a\la n g d i k l t a k a n .
K.ru r J+, ) . _ \ a k nti a r n u . l a d id i a ( : L r a nj rt i t u . l . l l i . r l t . t n t L r
b u g i k a l r u . l ) a d ah a k i k a t l l a k a n r Ltri d a k n r c r l i i i k l r r u . . l r i i t r L.lt k l t l o l ]t . l n g
I r ! ' r ni l i k i r ]\ a . S c b c n t alra l i , ii a a k a nI r c n t n q g a l k r rf t. r t t r i cr l a nr n c n e rur i a k u
K:tli t !: u_ ). hcrlni hanrpir\riil .ltausrhenlarlaui
l l l J i t : i r i . : c b a g d i n n n rri l n g l e l r l t k i t l i i h a t . l d a l a h r n c r L t n . r ] . r r r
p e r i n g u t u bn a u ip a r ai : t r r r a n u n r c n l a k i t is u n r n i n r a .

i96
L6t

I
-.-.12'r. -€,9
d r l i . . ', t l k l ' r !rt
+T
l
rFrr\61
g
,',/)
r\f.\E
C {t'99rt.
1zo( ),.
"t'd l.: 4 ,'
(?a '
.- -1 .
r ( . t l a v_'.\u,.' l Fi,q
tr
' iFl r : /.2'\
if
t \\ '2".
4dfr,(,
' : \ .'',." " . \ ' \ / /
('- a^ .
o( tau ,ci*
/r2
+'
tr'7 t \>?
a d 9l
lT
\2

C'
1 #, -
464Qt?
7,\\ .''-i ////
(r?a \'' ,,
if v'/''
:uelqestiu:utfiuei eiuuutucd
rrepefuqe,{eusp qreqnq) urq qellnpqv urq zp€.n1'1 :eiuepuauelp u'trgeq
qEuelestqv urqu?urslnsulq qellnpqy rnle i usp ( l8 t u€pUlilc ) peluqv
' ( t / ! ) u l l p H - l V ' ( t t t e ) q e f e l rnt u q l q a l of t r q p t t pq e l e tI u t s l r p E f l
wo4ua18uo( t1o11unniol
t, uopwl o)l ttDPInsvwlat qol)pn
-a1opodttop +Dq qlqal 1o1npootbot"taq SuoI Sunto doq unnq
-aiay ottbolnq 4untr\uoto rBnquoolnyal uoiiuapodoEuawyopt1',

:-:.' ia+,i f i:i'


:':1'-
j'.. , -- ,,; i'^ ,i-g:2^ .€' - : ' r+€' /: ' ,€
ll' ; I .'

:
;:-J:
t.t'
.\-\. \, ,),-.' - .. . . i,.

NVYAVXg) VOVdIUV(I
xIYg Hlgg'l NII IVHSS
"Kami berada dolan suatu majlis. Kenruliun.\abi sail dutang se
dung Ji tttctskepdlurtu edt bekus air. -\[uku schagttn kant hcrkttd
keputlunvu. "Kumi nelihat engkau huri int hersotattg huti " Lttlu
hcliau hcrs,tbtla ")'u. Segah puli bagi..1llult."Kcmudictn.suatukawtt
telalt nentbesar-besnrkan dalam nentebut Ientong kekm ann.

A l - t l a k i r nm e n i l a i :" H a di t s i n i s a n a d n v sal t a h i h . S
" a h a b arta n gt i d a k
disebutkannamanyadi situ adalahYassarbin Abdullah Al-Juhanni.Iladits
ini telah disepakatioleh Adz-Dzahabi.
Sala berpendapat:Hadits ini adalah scbagaimanarang keduanra
katakan.Sungguhpara perar',inr a adalahtsiqahsemua.
Al-Uushairi tlalam .4:-Za+aid menegaskan:"lladits ini sanadnra
shahihdan para perarvinyaadalahtsiqah."

198
66t

nngDry,''*.'
'd,66 gl'? gt' frG t rf
,r-;. - "4 w a;tr ra
,.,.
c=f Hi ,.
riz (f;\ //6 a
. ,- / i )Zo/ /.;/..-"'
2t ir ;
:uellnlnueu qellEJnHnqY
'rueqrq.L-tllV pe.{r7 nqy qalo uelle.ie,\\rrrp
re8uepuaLunIV,, :Blellaq PIP
einf rur slrp€qer(uqnSiunseSlnqaslel mqequEl eduel tuts rp eiuutlnlel
-:aqurarue,iesntt euarcI qel1) urel qze3ulucitrap qrqcq: tdrtal 1t.cqp tu1,,
:ue1:tciuaru L1t.l:o1-tyulelcp tlzLlcH-l\r nlr L-uf,lc'lqrlo ciuulrl-ulel urP
r €sPN-uv 'ur.nl/l,J nuql'puolqv ulrull q-'\loquut:l lellulp unLueu'ulllslll\
' l u l ql n J c L L I' u c i r l r \ [ i u s
u r c u r lr l J l oq c i i n qt r n q r pu c l : l u n d t l s : u t )

,, o.ittttoltlolunuaw L1o1t1npua4 ndnl lun t ttLlttt.:Huntng,,

:uElqsquPU:ruurp'llll sllpeqtt11ln.1ritrrttt fll LlFIlnul.r'l: \\f,{ tlEIIl'll


-nsrd Epqf,seqqclrl.,, :Plellaq qcJrung nq1 :L:iurpLteutctp c ittqniiiunsrs
c\qBq 'rlnl\ rie-lquqDnqY nIrPPdJl ur\rlllartl:tu qL1l.rl,:tlnTurrHulq
r L u r I l j r l { l l l - 0 l l q l u l l l \ l l l \ t t l r l t l l r . : r ruur ) l n i x \ \ l . i l lr u l ' l l p c l l

nru l L[\j iut'.rtttt ty'1Ds Llt)]uPIut,'Ir1x.:;lirr.\',,

M1
IUIOUSS'IISWVS INNN II,{
.2,a a-
4j9: ilJ . ) rJE q.4,-y31-t:!i
.,.../,/*t4,.,'
5.;-t
.. Ju+.:Jt''.9P*,y.'V
ttr-,1( t-'i-v ., -
:1 1'

"Durr.\ubi surt,hulltLt sestutgguhtttqbeliuu ne/thqt scorunglelaki


nirtunt den,qtut herdiri. Kemudtetr heliuu ber.sabdu kepadunxt.
"Nluntahkanlah!"()rang i tu bertuu a.', Ilcngupa.,,,BeliuLrher.uhclct.
".lpakah kutttu suktt.jtko mtnun hersunu dengun kuting)', ()rung
lcluki itu nenjuv.uh "'l-idqk." Diu hcrsabda lagi. ,sLsunggulrn.t.tt
ttlult nutuott herstnttonu.!..r/r!11lulg lehih huruk tlttri iru. turru
\ elLtn."

H a d i t s i n i t e l a h d i r a k h r i .oi l c h i m a r n A h n r a d ( 7 9 9 0 ) . A d _ D a r r r n r
{: 1 I I ) . r \ t h - I h a h a r i i d a l a r n! , t r s r . t r 1 u l - . 1 t s u r | ) , I c ) 1 S
c lraur ib a l t c l a rar o u
,/ ir :rJ.
I lad irs ini shahihsanadnra. para pera* inr.a tsiqah.r.akni paraperarri
\:.. - S r a i k h a i nk: e c u a l A i b u Z i r a d . D a l a mh a l i n i l b n u \ 1 u . i n m e n g a t a k a n :
" Ia seorangsr aikh r ans bagushaditsnra. ' sepenikctcrangan dalan .11-Jttrh
lrut Tit dil (-1/:'l7l). Kercnl ilu pcrkataanAdz-Dzahabi ,,tidak
dikenat,,.
e d a l a ht e r m a s u ks e s u a l u\ a n g l i d a k p e r l ud i p c r h a t i k a nk.h u s u s r r r sac t e t a h
dua lnan.]tersebutmenilain\a tsiqah.
Hadits inijuga nruncuidenganlafazhlain. raitu:
-\' '
.... ."ur : . ' j. .' :', .,
. i, -i*) r--;;) -crs_,ci-c.-,. \',
_r+ j-- -.a_+ -
'',/ikLtluu
rtrun,q .l ang ntuu.tn .suttthil hcrltri !tu lnrn!<atL.t/lti Ltpd \ itt!
trtla tlt/um perutntLt lcntu diu akun ltcttt tutt uhkunnt.a.',

I laditsini ditakhrijolehImarnAhmad(7790dan7796)riariAz_Zulrri
dari scoranglelaliidan A'rnasr.dari Abi Shalih.lang ini rlari.\brr
.jLrga
Hurairahrang menuturken: "Tclah bersabdaRasulullahsal. Kcmuoran
Ath-Thaha*i.jugamerirvalatkannvadalam Ilus.tkilul-.ltsqr(3r,ig)dari
Al-A masydenganmenambahkan:
"SanpaitibaluhAli hin .lhi Thalib.lulu dia berclirikentwliannrnun
sembanberdiri."
Sayaberpendapat:
Sanadyangkeduaini shahih.perawinvaaijalah
Asy-S-v-aikhain.
Dan dalamsanad1angpenamarerdaprrlelakir engtidak

400
I0t

,,quEq8ueseqlul stlpeH,, :u?IptE3lleulzplut


-llJ-tV rzpruurlJv ueprrErlEqf-qtvqaloilJqljBtrp lnqeslalslrpsH
'3r
,ellY-lv ulq pnr?[-lv rJeplpsEl]q
Iuszpnf-lv rurlsnl^] nqv u€p eiuuElls{e,ruetupinf er u?rpnue)
'r^\eqBql-qlvuepurlsnl,\ ruEul qslo
it.rqplrpnrrslrpell enpe:'1
r1z€Je1
ue8uepr.rzpnqy-lV p!.sSlqy rr?plesulaq
l-urr(rre.{sy-1yesl tqV upp n1rslrpequu11e,{r.\\uetu elp.eusUad
:urrl pprtt:s
tnp te.iundureurqeputef
rurI?q urplpc (slrpequElrsutnsrrp unutsustrpequElnqSuei nlunscsr.Iep
npestp) t1o[otnpnru qelepeei(uenpalt€iBrr]J :tndepuadraq f,.ics
,, ttal qtqaluop )ln tq qlqal tJ,,.opqDslaqnotl
-.8 ,,( uDlDwnnlDy, .olollat! IuD4 r.torpn&?y, nloyaq qnpatn.),,

:qze3e1 tudepral e,{uurel rr?ptllrlsnltlp{e.urruelep


uelpnuo) urlqrslleyedrpqnSSuns uep.1r,eqp erp 'bere16-1y reqleti EpE
e iu€npa:l ppues ure:re61,, LttpJaq ltquos uolow unp,,:tpurIe) u"IquqLupuau
rurrqleral 3ue:oenq .nJJ?ut eleJesseuv tJEplps€laq.qep€te|Jnlptupp
\a _c}e)qotntqlnlli-1furElpp.s{rqC-qpveuas(Zi6!-I 'algSI 'ei9! i ) el.uA
n q Yu E p( t 6 i ' L L a ' j s a ' tt e ' 6 6 I ' t f I ' I EI ' 8 1 t / t ) p e u r q v ' ( u t t l i ) ' (Is/ t )
r-! rr/ryl-lf upp(19g17)nn,np;-1y.r1.1Dr'q LUulep r.\\Eqpqf-rl1\' (gttri) qnt
r l \ n u q l ( l Z l - 0 Z l / Un) x u p c - p V ' ( ll i / t . )r z p r u u r t - r v . ( / l / to u )p n \ \ € C
- \ ' , n l l 1 t - ''111z n t rt u r l ( n l \u c t u l q : l o u c ) t p i p \ \ r r r u
p rr t r f r : i l

,, tltptaq uo|uap unutu


6r)i1!u1at(Dp)uaa :],ioiu.u nDns umlop) SuDJolaut Ds ryLt,\,,i..

\ \ , - - . \ ' 1- e ! f f i : :.4 - df,i:..-A.r,


.'L4l

;nlrp.,('ur
seuVsllpeqt.rcpiuelep qrlat rurpq reu.r;-rr
-F[] >i iL ;utl.i uciur:e'1 rpJaq urnururn1e1r:ad dcpcrl:ttsnleq
Irqulus^
teiui. iLrli ueiue:e1nlunsiunpue8u:urrul strpctle.iuqniiunseg
,,qrquqs8ue,{r,nsicd-r,\reiad
q€lepceXulaeJed
ered ::lq:sraq ppuqV pcuuspltpuzp nlf,sqplps TEZZEB qrlo urllc,ic^rrJrp
uep :riis enp ueiuapp€uqv u?ull qrlo uclteictr:rp L{plilrut strpell,,
:uErllr;:srpg16l pnroT-zy .DufDl\i we]ep ue6 splafqeleteuerure8
-pq.srl.1 I€prt p?nInlr slrpeqE)€u]',{seu qrlepeelp e)rI unur"N lnq
V
-asil !t:FEquellen8uauu-Dlpplput 'iscru.y-1y uelnqEt€\rf uel)nqJstp
I l a d i t si n i j u g a r n e r n i l i ksi l a h i d( h a d i t sp c n d u k u n gI)a i t uh a d j t sA b L t
llurairah lang serupadenganitu.
H a d i t s i t u d i t a k h r i io l e h l m a m A h m a d ( l 1 l l 7 ) d a n A t h - l h a h a w l .
scdangnilai sanadnlaadalahshahih.
H a d i t si l i r . i u e am e m i l i k i s y a h i dI a i n d a r i h a d i t sJ a b i rl a n g s e r u p a .
ditakhrrj olch Abu tlr\\abah Al-Harani dalam /./a/ir.r.11-lrcurin \1 51\
dengansanadshahih.
Kejelasanlarangandalam hadits-haditstersebutrnenunjtrkkandi-
haranrkannra rr inum dcnganberdiritanpaudzur.\antun banl ak pulahadits
Iain I ang rnenr.rnj ukkan bahl a Nabi sarvjuga pernahntinurnsambilbcrdiri.
Kercna itu akibatnra paraalim ulamaberbedapcndapatdalam nrenlatukan
hiidits-lradils itLr.L,lana kcbanlakanberpcrrdapat bahua laranganitu atlalah
1.1 1r-l'on-ihtmlkruh). Sc'dangkanpcrintah untuk tremuntahkan ltdalah
SuDnah.Scmcnlaralbnu Hazetn.bcrbedadcttganntereka.Dia bcrpendaplt.
h a h r r al a r a n g a ni t u m c n u n j u k k a nh a r a m . . \ c a k n l a p e n d a p aitn i l a h \ u n g
lebih rncndt'krtikebenaran.Karenabila LLntuksckadar"lrlrr:ill" tidak perltr
rrrcn[gLrnakrnkata ":iiun" (tercclt). dan tidak akan diperinti]llkanuntLlk
rremuntahkan.sebabperintahnrenluntahkan di situ adalahsesuatu) ang strlil
b a g i 5 c s c o r a nugn t u km e l a k u k a n n l a . 5 u n g g L t i rdha kr n u n g k i ns l a r i a tm e m -
bebankanscsLratu y ang scbcratitu han\ a untuk pcrkara\ anc sekadarsunnah.
Dernikianpula hadit-situ jLrgaberbunri "Sasunggulnvtseranrclslt rttrrtttrt
hersonuntu " Ini adalah suatu laranganatau pcringatankcras agar tidak
minurn denganberdiri Jadi lidak tepatjila peringatanitrr hanla diberikan
untuk perkarameninggalkansunnahsala.
Scdangkanhadits-haditslang mencrangkanIninum denganberdiri
rdalah rrungkin karenaada udzur sepeni lempat ) ang sempit atau karena
tenpat aimva tergantung.Karena memang ada hadits-hadits\ang nlenLLn-
jukkan dcrnikianitu. Wallahu A'lam.
e0t

uelsele[ nuq eqoJ,, :Epqesloq€,t€les eJri(SlrSSueruoul nl€l rpllnlnsTu


'lnqe ol qaloue €te{rp8ue,{edeSueluatnerlaqepedeltur{plueouau
,EJr.,(S
uep /'1€srpllnlnssu epedal depeqSuaru lnqeslalJeqsuv8ue:o uerpnru:;1
,,ru?lslInJauau n1e1e[as1e13wuad uplrrequau qeurad;ppnn1eqe11y
nuaq,, 8uelrqer unrurl,i le18ueuaduolrraquaruerpasraqftBE e.(ueped:1
8uelepn1rI{EIal e{ehl nt! luodasuretlqlltulq rrry,{uaddepeqrarQeu_rr l)
le18ueuedualuaquau psprqqellnpqV rlurq ,e-;r,iguarqeque4pfunueru
ulp uutpnua) urEllr{{ltulq-Illulq renleri qelat er(uBunqurellp .l€qsuv
ue8uelelrrzpr1e1a13uz:oas e.,rrqeq
er(uepedaluuletr:aoueur qBIalisJnOlV
qPuslsHrqY ulq u?ul?lns ulq l€l€qnqv p,rqpq.pB.esurq psuurpqnl\
urq lreutsln4eped:1eluartaqq€laf,, :u?sqr) urq qtlpqs uup pe,€Sulq
rurqerqy '(tS-gSll)rulWtt-tVqalo
:n1eIr.rup fr:q:prrpqelarIU!stlpeH

L sllnu
-aw stln| .Ja,{D,lur
n)onswolD(f sllnuawoiuun[oBuau qDpl nuol
ounwnSoqas qoqslng npod rloluoqnlb uop Dt lolBuouad tloluag,,
- S4'eq4 .tN.i v -
- i, -/ - '.-.
.-\ _ /.

\' \\ - r 3# -/t-/t
<rv' ;1a-5,t- .-
..
"fS)'>^ /. :- ".'.,,/"

VIII{Y,{{ VOVdgX
SI'INNSIN SI'INI UYf YCNgI,\]
kepadaku!" 51-ifa'lalu menjelaskan; (kernudian perawimenuturkan hadits
itu).
Al-Hakim selanjutn-"-a menilai:"Haditsini adalahshahihmenurut
s)aratAsy-S)'aikhain." DemikianpulaolehAdz-Dzahabi juga disepakati.
Saya menemukan: Haditsini lelahdiikutipulaolehIbrahimbin Sa'ad
danAbdulazizbin UmarAbdulazizakantctapisanaddan matannya ber-
oeoa.
Dalamhal sanadia men)'ebutkan: "Dari Shalihbin KisandariAbu-
bakarbin Abdunahmanbin Sulaimanbin r\bu Hatsmahdari As)'S) ifa'
b i n t iA b d u l l a h . "
Dalamsanadtersebut dia menggugurkan Isrnailbin lVluharnmadbin
Sa ' a d .
Adapunsoalmatann-v-a. naka dia merirva_""alkann) a denganlalazh:
"Telahtlatungkepudaku,\ctbi sau sctlungkunuku tli sehelaltHul-
.shah.KemudianNdbisuu berkatakeputluku "Tidukkdhkamu tetw-
oiarkannvamenangkalpenvaht bintik-hitttikhitam ini sebagatmarw
kepudanyatulismenuhs."'
kumumengctjurkurt
Dalamhaditsini lidakdisebutkan bahua As1.51;1"'dipanggilrneng-
hadapNabi sarvdan perintahNabi sarvagarmengajarkan caranlembuat
penangkal (imat).
Nanti aliankita ketahuimengenai hal ini setelahmemaharni hadits
tersebut menurutcaray-angbcnar.InsyaAilah.
Iladitsini ditakiri.joleh ImamAhmad(61388). Abu Darvud(?r154)
Ath-l hahrrvidalamSyurahMu'uniAl-Atsur(2388) danAn-Nasa'idalam
,11-Fatat+ karyaAs-Sakhawi(8 I /2) dan,\'ailul .luthar, kar-
i .11-Haditsrya,4.
1a Asy-Syaukani (8/l 76).
Namunriwayatvangpertama adalahlebihshahihdilihatdariduastst:
Pertama:Bahrvalbrahimbin Sa ad adalahlebihbagushafalalnla
daripada la*ann1'a Abdulazizbin Umar.Keduanlameskipun dibuathujjah
olehImamAs;--Syaikhain. namunAl-flaiizh dalamAt-Taqribnengomen-
tari yangpenamasebagaiperawiyangtsiqahdantidakadacelaanterhadap
nya. Sedangkan yang lain, dia mengatalian. "dipercalanamunkadang
salah." Oleh karena itu. Adz-Dzahabimenulisnyadalun ,!|-trfizan dan
.,1dh-Dhuafa dut tidak menyinggungyangpertama.
Kedua: Bahwa Ibrahim rnemberikantambahandalam sanaddan

404
qf;lrnlnsEU rEdruEsr;pl IEISueuad lenqueu )€prl nrlV,,:etf,IJaq Elp';uElep
Ltr-'l.lruflsl pluleueu u€rpnua) qeitIrqp{u€uez ?ppd lclSu?uadnlfns
uciuip IEI;uEueu?lp€^\qeqnWp€de)BtllJ3raq q€le1nlnq r 'llruau,,:qe^\eI
-u:ul Erc ,,i,nlllEurrlereua?uaununql tJBpuEllnqasnuel p[ESnlf,q3u?(
€lrrareuEurrE3E8,, :Eimp€del [leuJq ur?snH-lvutq rlv nle] .nIepEdJI
B.iue)nut u€Idepcq8uau erpuurpnu.',1eiutelcqsucp rcsrl.r\qnusleH lqV
nuqyeSSurq e,{uueBuap relepreleqsrlV qpuslcHrqy nuql ueiurp leualrp
iur{ qe:q:7 rlrcg Sueroe's qelcsntre.{isrrrnf t:up r1e1a1iue:o:s epedal
nllefeiuaurer6 nlueiueI 8ue.:-aruau ?l rlV urqurESnH-lV ulq llV,,
: u u l q e s r 8 u :Suu u ir p u r ) - l Vu € u r r € l nuSl qq u c ) q e l ou n l r r pe i n I n 1 sr r r p u q
ricledy qelrsuurep?I€pn EIaJauueepJqrad rpul' urrlplI ur€iestnrnuoul
elJrlul ul?lls qaloe8nl-uepturlrH lnJnuaur qebtsliueJo-3uulouBAuEIEI
r.npqeeuzfqalouelnWlreqrpq€lJlSueieueureieqes 'lnqsneualurasuel
-ur.icnt'urp rIEIelBuarB) p.{pqsqroq l?pll e;nf rul :rcdepuad:aq r,(es
'eiu-losttuap qn5
lpqsDr\lcosurelcpuc Lreiu:pIliqliq urul
-r€lnSurqrf,)eqnqve.\\LIEq yrqa.{uaru r{\rLIIpS-syrderrrue15 .r-1ri5uup
iuepel:r1uepqeqslegr.rep 8ucpe1u€rutplns urqrp)nqnqVqrlourltciurr
-FlPnll sllpPquPlpnur) f,{uEnpeluflleqrlauriueur:rurnrr qDSr)i cuil'\
'.e.lr.is-.isV qrlo uulelr.tarrp einfiue( edeu"ltslrroruetu ql:qs1e11 aft;sur1
-3unuteuareyr.(cqcq::rq 1upt1lnqesratucr:p:ql:dc.iurpy uuluuqriLrur,p
-J)j qulal8us.{pdu rued.siurrurru n1rstlpell :}rdlpuadleqe,if;S
'rqerpzq'zp\iqelorteledJsrp rlrlrl tnqasralutrelruid
,,c i u p e u eqs l q e q s
r u rs l r p c l 1 , , : c t c ) rui qu ) t : H ' l Vl p r l u n l \ l n u q I
r.rrpuci.1n5uBp(ZiBilZ)qtqJ-!//I rirEFpur.rN nqV upp(| I ti | ) urr)rFl-lV
'r,.t\EqEqI-qly '(982,/9)pErrqv rurul rlelofuqeupqrlar nI \^trprH
' e-1r.{5-.isy uelnq qcqs.lrHpEusnl\rrEpnlr strpeqrpEI
,. t1orys-1op npod ryt\ DlDIF ..
:IP
{psraq \\eslqpNuErpnu:) iuclrqI rlurq-ltturqt rle.iutd1e:liuruaur iurlnt
rs'.u;r.{5uutnqa:^ ueiuoplcuJlrpiue( elruet iueiors epep.{ulslstp urp
'Eiuepeda1 8ue1ep .tes rqep eiuqniiunsasc^\qcq'qpqs-lcllur{1,,
:uEllnq:.\u:urrlC tsp.rqJJq pELr[].lrrFr I\
riupcuesurulcpunurr;.i.sr:1iur:e:?JJsueutrelnq ulq rcleqnqVurp'JtprI
- u n l \ - l V u r qp r u r u r r q n lq\ a l or l n l l l pq r l a te i n f n 1 rs t r l c t l
!n.-ijuns
' r u n l t {uer p q e l . l
tueure8pqe-q 'eruuatrp
tpdepqelupr:qebtstiueroasuurluquret uc6 Llltluru
sawmenluruh. Maka Nabi sawbersaMa: "BuatLah pernngkalselagitidak
Wa '
nentekulukanAllah A;a Jalla.
t l a d i t si t u d i t a k h r ioj l e hl b n uH i b b a n( l . 1 l l ) d a nA l - I l a k i m( . { 1 5 7 )
dari.jalur A l-.larrah binAdh-Dhahak Al-K indi.dariKarib.DanIbnu!landah
n r c n g g a n l t r n sh ka r Jni t s n l ad a r i. c u ii n i .
Nlcngenai Karib.ia dipakaipulaolehlbnuAbi Hatimdalan.11-./urh
Lllt-7'adil (3/?1169). AkantetapiIbnuAbi Hatirndi sini menyebut baprk-
nla dengannamaSalim.dantidakmenlebutkan adan\ajdrft (cacat).
K e r n u d i ahna d i t si n i j u g a d i r i w a y a t k aonl e h A l - H a k i md a n I b n u
\landah dalam.11-.\tu rilih (2/ll2/l) dari ialur Utsmanbin Ljmar bin
U t s m a nb i n S u l a i r n abni n A b i l l a t s m a hA l - Q u r s l iA l - A d u s r i : " l c l a h
bcrccritakepadakubapaknl"adari kakekku.Utsmanbin Sulaimandari
a v a h n l ad a r ii b u n y aA. s l - S f i i a b i n t iA b d u l l a hB. a h * aA s ) ' S r i l a a d a l a h
tukangrncnangkal denganpenangkal jahililah. [)an dia manakalatelah
berhi.lrah kepadaNabi sau. didatangkan kepadabeliau.lalu dia berkata:
"WahaiRasuiullah sarv.sesungguhn.v-a sayaadalahtukangmenangkal de-
ngarrpenangkal padazaman.jahililah.apakahengkauinginsa)a memPer
lihatkannl'a kepadamu l" r'abi bersabda: " Perlihatkanlah !" Kemudiansula
rnemperlihatkannla kepadabeliau.Antaralain adalahpenangkal pen)akit
bintik-bintikhitamitu. Lalu beliaubersabda: "1'angkallah dengannya dan
ajarkanlah padaIlallhah!"
"Dettganrwma.lllalt, kerasmonakalaio keluurduri mulutttq dtut
tidak membah4dktrnseseordng,I'u,lllult, hilungkdnpertaku tu.
*.thui Tuhanmanusia."'Peraui herkata."la nenangkulntadengutt
kLl:ru kurkumlseleniskr:rtt:a fat'un1ttqtlt kali Jan meletukkurtrtyu li
LcntpuL rang hcrsilt kemu.henmenggosokannapuda hatu Jan ke-
nutliun menempelkanryu padapenyakitbit ik-bintikhitutt itu. '
A l-Hakimdalan hal ini diamsaja.Sedangkan Adz-Dzahabi berkata:
"lbnu fvluin ditanvarnengenai Utsman.namundia tidakmengenaln\a."
YangdimaksudUtsmanbin Umar.Sedangkan Ibnu Adiberkara: "la
l U t s m a nb i n U m a r t r d a h hm a i h u l .
Salaberpendapat: Jalurini memanglcmah.demikianpulajalurlang
sebelumnya. Namunsebagai haditsmutabi'at.tidaklahmengapa.
Kata-kataSulit
( rlt ). yaitu bintik-bintikhitam1angkeluarpadabagian
lambung.

406
L0t

'?,{usualDlqal0 .u€ll,r{zuad
uBrutla{al uDplnlunueu sElat rl u?)lrl?g
'ruI usrxluap
Isq uellnlunuau :WprlrF{as ?rxBs.uP{P)lntua]'I lurEl qetal
Suui rueureSeqas'urr{uH-ly qzeJ€ls,l,uqni8unsas eleut .nrrstrpequee8np
lruun WppE pn,^\ECnqy te,{e,truqzrJ€lnelu{rf .ntr lel8uuu
urr1r.rr{puatrr
-ad:enqruaruuu{rlEluuouau ErpIlEl€ueltr
ui(uruelnqetaBuaru qrqel ^\f,s
Iqe5 uuniraq {Epl1uep e(eqeq:aqBuui uedrl8un ruensq?luet{nqnlr e,1\
-qeq'rBu1 uelnie:rp:1upr1peueslaq {€prtreBeqas e{ulnqa,iuaur nru1nu,i5
-,(sy uerpnual ntr
1u13ucu:dtf,nquau unlq€luuorrra[r]r\EsIq€N ullf
l€IE r{ns€uqeledy qeqs;uy,1 upede{rruel.iuiuiuaru:eieelnduulquruu:ur
-au uBpruBlrq uriue:asurp l€tlsuv ur8urlul t1r1:r1
Irlurq-Irlurqlrlriuad
3uu:oas rprdal 1u1Sururd uellraqrueu(uet€qon'uad eliue.ru_relept t,ulqut
-utr;rtuiru\\rs rqcNu^\qequelseleiulun1l
stlplq ulnd riel sr1nu.rur,sr11r
uelrcluiuaruuliurp ueluuesrp)i€pqnluit'ciuuunl-epc
ltsprtlc);ueuJd
ueltrh?uaure\t[ j, stltuau!-ttlt1] o.tttt.n[obluaulplat nuuDlt)to)un;ir]q,,5.,,
:lqf;\ qalouE)€111\lp iuui tuadesu8llaqJqj.lSurt ersrqurue)jluqailr.rLu
Lrciuuelueiurp c.iuur:lrc1 Epulppll n1rsllpell :redepuad-raq r(uq
(t utl.tqDJ
lr t , n\tlstt.lJ nt?ttr lqLTLl!./DH) a.iuttal:,^tttalst t.tpp iuatoes.t1ny.,,
t ' S r l : 7 t t : n 1 r . , t j r \ ) \ t t t 1 l u 1 . ) 1 \ t u t . 1 rt \1l t 1 \ r l u . , N t / -
ltrjjtl ttt:tl.

t,i {te(? €,eq&.;th


.,:.'i,\- ,..\"-i,,
.,,sa}
r - . - : ^^
?t\1,."- )i.t
:lnlrraq tufieqas1u.iec(uunlnl qelatesiuetat urp sr;al'
Ipo raul nl ltq u€rpnuta\unu.rc11 .selrilcprt
cle:rs u iuuclderniu;u ncrlrq
qetlrq 1r1r:1iu:Luurer uriu:p qeqs-PH
llprpuau rjntun uenlht uuiuap
rni;ruaur qelupe nll Epqls uuiuap rqup qalo urlpnsleulp iucl
,. tttt ntqota|uau nutD:lrlol:lDptJ,,:.\\cs rqeN epqcseped n1ru iu
-urdern urlnsepuaut Erp urr:llp qtqel-qlqel
Jrq :rqiuns:lnlnlrLu rrp rur:rLr
Ir?pnqrl leprl p,iBsunu€N uElele13ue ru ruelnr i5 -{s y qeluerI ruac
,, u.,iurrucns
tEueqlnpualur(uurnfnt iuci uetrnqlJd llcltJi)
urlueiuad qJlo uulnlelrp Suei uztcnq.r:ddeq:-suep .lujailr.LU
'ue1e.ie:auruu)Blullq lelaiuau
qcl?pep)arJur uciuele) rp 1cu-ryrp iuui ,,l1n1iiiuu
untD{ht1r,,pls) u?)Fuf,paSeuni::rqrlnd
)pprt ucp E,ieqcqletlT;prriuri ur
-deliun qelepenlr e nqeq nqtt e iu-ruiuapu:Luiuc ( Fuuro
durlaq.r iu rr 1r:ur
-:ur Bserqqclet qeJv Etrup.rrlluplurp uedeliun
nlEns qEIEpr nlJ,,
:uiu.rtsjctute1epu1e1:rqruclne.iq-..isy ( rii! tF"'l'! )
tbnulAtsir menyebutkan penafsiran Asy-Syaukani tersebutdalam,lt-Ari-
'Penangkalpenyakrtbintik-bintikhitam" Itu dengankata-
mengenai
fta-r'aft,
kata qila" (clikatakan).Hal iru menunjukkanbelapalemahnyapenafsiran
"
"
tersebutdalammenakwilkansabda behat "Tidaklahkamu mengetahuit
( ) betar',i:u'firun. Dikatllian juga berafii burung
€ -S
pipit.atla !agiiang rnengartikannla sejenis pepohonan Kata itu berasaldari
bahasa Persi.l angkemudian (9
diarabkan J- ,5- j\. Demikianlah. namun
sayatidak mengetahui artin\a. Barangkal!saja. jika tidak salah.adalah
kata-kata ibarat.WallahuA'lam.
KandunganHadits
Adaduahal penlingterkandung dalamhaditstersebut:
Pertama: Dianjurkan seseorang memberipenanekal kepadaorant
l a i n s e l a m at i d a km e n g a n d u nsgr i r i k . B e r b e d a
h a l n y ad e n g a nm e m i n t a
penangkal (imat) darioranglain.makahal ini adalah makruh Karenaada
hadits:

"
clengarut.ru
"L'kastuhteIuhntenduhulunnu
Haditsini sudahbegiluterkenalsekali.
Kedua: Wanitadianjurkanbelajartulis menulis.Al-Buklari dalarn
.lt-.'ldab,||-'\hfracl(no. I 1l8), menulis:"Balal Kitabahllutl Nisui ll-tt
,lewqbihinna". Kemudiandia merirvayatkan dengansanadnva yangshahih
berasal darilvlusabin Abdullahvangmengisahkan:
"TelahherceritakepadakuAisyuhbinti Thalhuh,dia berkatu. "Aku
berhicurd kepada ''lis.vah,sedangkanctku uclu tli kqmdrntLl Llart
orang-orangdalangkepudan'adari berbagaikota.Orqng-orangluq
ntengunggapku sebaguionakkurenakedudukanku dttrinyadanQnuk-
enukmudumengunggapku sebagaisau.lura,lalu nereka ntemhert-
kan hadiah kepadaku.'l[ereka duri berbugui futa merutlissural
kepadaku.Aku berkqta kepadaAisyah. llltthtti bibi, tni tttlisan
Fulan dun hatliehnye." Lalu Aisvah berkalakepadaku."Banrupa
iu! Javqbluh dia dan berilahupahdia! Jika kamutidak mempun/-al
upah, uku akun memberimu!"Ais.rahbinti Thulhahmelunjutkun.
"Kemudiun.lisyah memberrku."
Musa yang dimaksudkanadalahIbnu Abdillah
Sa-'-aberpendapat:
Dia merirva)atkan
bin Ishaq.yakniThalhahAl-Qurasyiy;"i. darisegolongan

408
60t

e,iurtsaunlr ueJrle^\pqlal l€ose,{u;equerlruapclriwIqEg a,srlnuaLu stlnl


:efelaqqe8:crps8nf rlel-llpl qeqnl:adpprl .e,{uproruuep eureFey:snr
tpeluaun:1snfrepuedqeletas3uu.{rry1-r1e1 unel leiueq edu:ag
'tlluer\ unEl snsnq)j
Biueq uelnq nlr 8ue:eppiur,i e,{unluel 'l?snl rpefu:ururlc ue)rrls.\\Erllrp
8ue,{iue:o lnlun nl€l:eqn1rsrlnueru tuielaqu?B-uelel trIrt :enpex
'rlrqeqs q?lpp?nlr Suerelaru Suri slrppqqclo-qElo:s ups,:luEluaquaur
ru1,,3uere1au 8ue.islrpeqepudr:epqrqeqsqlqelnll urlqpluueuetuiue.i
slrpeqe,iuqn88unsa5,, :uelele8uaru erq ruulnei5-.isyeururruieqas led
-epuadre(unduautr^\€ql?S-sV rurI€qu?lBO uelnuauadrpn1r:rd leprynlr
slrpPq elsu ?,{ulEquBrrlruap elr[ (g l0z) ou rlDrllvng-1!\'r'\.1ry)nu
"npel
-ly qollslls ru?lspElnduPlselefE,{esq?lal rul leq reuaiuau urc .qpLrr.rl
n1e1.]at efu-In1ef enuras rqpqezc-zpvqelouelselairpeuELurBFBqrs (rtsnp
ue8ueplenqrp),nqpnowLlqppeiue:e1au8ue.istlp€que)€8u?pes qrq€qs
qBIEpp nlr uBlr{Eluueueur t-ue{slrpuquelrleqradtp ,"a"tra"
"r,t
,,raa
enp trepnefurtrpJ?uaq)pprl selafrur tudepuaS :led€puadreq pi€S
,,:e[u1eqqelalaslesnr rpefuauuele u€I]rl€^\eqlrp3ue.iiue:o
depeqralquleperur slrppr{ur?l€psrlnu:u srlnt:e[u1eq ue8uerel,, )tr\t-u1..
toitrs o4alaw opodal qapn:1tofnunp ]owol tp ol?.t?utuDlndtual ntuDl
qnluoBuol'stl ualu '^tlt1to4ataw opoda:1uoytofnBuarunuo4 t1oyto\uo1,,
:stlpBq undEpv,,:r?tuauolraqSuei (11179)Eiu-tlotD.irLueleprurlnc is
- { s y q a l ou e t p n u a(l I / 8 0 1 O ) , n l y l r f l f ' u e l e p t l p q u p H - l yr ) € q ? l . c g - l y
pnuqpl.\ ulq ueuqelnpqv q1rei5 qolo rtlllrrp elp rur leq upltrC
,,srlnuausllnl
releleqe1ue.lre.{uuelqeloq:adtp .resep u€)ednleunlr s1rpe11,, :ueletrFuaur
nlr slrpptlSuninq8uad tp 'nqt1:1S,1nbn1wryt LuEIpp qe.{rurre-1. nuql
' t - r r t u r pa rr . r br7u c i . t r p p Lr lr ; p q r .
PIeu ]eptl r)rt (.rq€lnur) Sunlnpuadslrpeqreieqasu,{uurlnpnp:-1 urulrp
(e.iustrpeqeurr:a1rp)lnqhnuyllepeet'uclelptueur'quhn1-1ywe1upr1zy1e
-lV u?ISuppasJobtsJly urclepe(uu€1llnsculuru?qqrHnuql uplqcg
'uelsnrnlrp nlrad3us.{nlensas nulf,tutcre.iuepe ueltnqa,(uJLu I€pu ucqlnH
-lV undn?UurlEH rqv nuql
)r€q eiuunpal{u€p (/gzlt) qDX-ltupltto.I
,l'tuPlep llErHnB-lVqelepp'uB)te.{E^\rJau EBnf8uc.iuiuurnlaq:siurjo
Pr€lu:uas (0!l/l/t) I!!,DJ-Jo)lrl.tnf-lt wrlz? riurnq:iuatrr ruufll tqv
nuql p{uu?puerlle,{p^\lJalr .ur.rqe1
Wlel qebrsliue:o enp nir Surdurzsrp
.iugamencakup belajarmembaca. bukanhanvadalan belajartulismenulis
saja!.
Yangbenar.bahwatulisbacaadalahsuatuniknatdariA llahsr"ty ang
diberikankepadamanusia.Ini sebagaimana r'anl telahdisinggungoleh
Allah sr.vtdalamAl-Qur'an:
l.i. i. , . .. . ' - , : . t . . .i. ..,.. , . l.:,
r,J! . -&;t JU)l Jb eL1J1-,! ',Jl
"
P.giJl
{r-r :J,r'),}CU *'6isi ,?;7i U11
"Bttcullth dengun ( ettt('but) ,r7,r,r, f uhrrr,r,r,.t ung Jicilttt&itn Ditt
tcluh nenciptdkun nunusiu duri ttgtortpul dttruh. Bacalth dttn
I uhtnrnulult I'LtugPuling Prnutll 1'.1t1gncnluJin'tttltlttltstLl)J*
tgan pera,1LurLtun qulan.' (AI-'Alaq: I-4).
i \ d a l a h r n e r u p a k a nn i k n r a l l a i n l a n g A l l a h s u t b e r i k a n L c p a d a
nlereka.Tentu saja Allah srvt menghendakisupayamereka menggunakan
kenikmatan itu rurtuk taat kepada-Nla. Jika kemudian ada orang yang
mcngqunakann)a trnlukbcrmaksiat.itu tidak nerLrbahkebcradaannr a seba-
g a i n i k m a t .S e p e n n i l k r n am
t e m a n d a n gm. e n d e n g a b r .e r b i c r r ad a n l a i n - l a r n .
\'laka ilernikianpula nikmat bacar'lantulis. Sehinggatidak sepatutnla para
bapak melarang anak perempuannrereka mernpelajaribaca luiii untuk
rnenunjangpendidikanrnerekamcncapaiakhlakr ang Islanri.l)an tidak ada
bedany-a antaralelaki dan kaunrrranita.
Padadasarnva-apar angdirvajibkanaraskaum 1elaki jugadil ajibkan
atas kaum rvanita..\pa lang diperbolehkanbagi kaunr lelaki juga rJipcr-
bolehkan basi kaum rvanita.Tidak ada bedanla. Sepenitelahdiisvaratkan
oleh -'r.-abi sarvdalarnsabdan)a:
" sesun4gultt^rt ttcuritu ittr uJultth bugi,:|t lttt kuwn l&r- i,:tki. liR
. 1tl - Durun i,lit n luou tt Lt).
Jadi lidak boleh mendiskriminasikan kecualintentangada na-shranu
rrcnunjukkannya.Scdangdalam kasusini tidak ada nash ranq melarang
kauln wanita belajartulis menulis.lVlemangada seseorang r,angbersrarr.
"l|dntta ttu tiduk holeh nenulrs, beke4u dun berpidato. Senuu ttu
utlalah bagion kami. Seclungkanbagiun mereka. ddelqh bennalun
dalum ke*Ltun.iunub."
-)
Semoga dalam hal ini Allah swt memberikan kepahamankepada kita.
'\ 'L,qurlttlJunan
li Ja\a.-,itIa Limil Kitahdh 1in .\!rrltrl. Cer Al i\lalrab Al Islamr

410
I{t
',,u[urlsnu une)l u?srunlJBp
J"seqgJe]JednlpnsSupSaulauqBlaln€r{8ua
e,{uqn33unsas,, :slsllaq npl 'u"rctupla) qe8uelrp ue{eHJV rpdurnlueu
urprsqmtul u?rpnue),,{pprJ,,:qe^\pfueu ueJtUl,,inuLr?.i€ua {uJu {Bprl
IurE{ q?{€dv,, :?.{u?ppdaIElEIlequnpl nl?nsuep r{pl-r{el ?u?loes??3urq
e,{uDppuaq8ueul?uaq-JBueq uEJlxl Uprpnua) ,, upsplnq) lp IJeJlqD-ly
raurv urq UIe)IeH-IvqeluplsESnJ,, :plelreqnll rl?l-rryl .?.{uq?leq3s
rp Ep€
ruie-lrplSu?pasur"qsnHurq ueruIIppsdal 8ue1epr1e1-r1e1 Bue:oag,,
. :uelqesr8uaur 3ue,{peurueqnl,,q r:ep lesr::aqFrn{
rnlBfed€raqeq lr€p (SS l/ t) rrrcrq?qf-qtv u?p (99/S'ittit) pEuqv urErut
19c8) rsrlefeqJ-qlVlnJnuaur urel:n1eIre,(unduaur eFnfrur slrpeH
'lnqasret qzeJelue8uapeleslru€qs urqq€llnpqvuep .n]Jsur
eJeJJs (!/lg l / I ).lgny1y uelupelndue1re.{e,tr::ur qelaleAnfruerqeql-qlV
ue18uepa5G1lltl) tlrof -lf'urlep qzrlcH-lVq:lo uu1tenllpel urlsnl\
ureurllEJe,{s ln.tnueuqtqpqse{upeu€srurslrpeg:lrdepued.raq e.ie5
,, lpq{V nqelly n€te,,qpllrJnpuzqly,, :ue1de:nEuaru n1u1
u?rurl ,, JEUag,,:qe,trzfuauu-rB)lEH,lV ,,i(rur sllppq ueltnqo,tuaru er n1u1;
:Dpqes.req,r€s qullnlnszd?,rquqleSu:pnruel qqedy,, rueleg-1yepedal
Efutruaqut;:lul uerpntrro1 , :ust'1qequpuau qrseu r,rrelad,,.rr(ueprdlnseru
'rBEI
?r nlel,, r,ne:aderu;q,,e,iuepeda1 dcpuq8uauu|IpH-lV npl,, .r.,rre:ad
zte; ,, lelSueraqnu ulsrun uerpnua),, ,.a,n>qruun uEIr€qa:Iur{Eopuaur
8ue{ Sueroeses qelepe{pprl,, :€lellaquerul usrpnura)i,L :rie1r.uurad clryl
,,e.iuqr1ur.rad u?)snlnleu erp n1e1:r.ue:adslp) ,,.uesunq)lp llEJIqO-ly
Jeur\:urqurctIEH-lyrlepuaqiuaur pe{r7uerpnue;,,:e.{uqesrl uellnfueleLu
r^\prad,,nlrrqel Sunruedrp uple nI€ qelnluol'8uplnd nI[ elrl utp lesnl
uple nlp EIf,ruuE)leuBslel nls elrI snlEqrr\u pEirZ uEplElns]nlnu:u
leqeped'qnsnu uedep rp epe.raq ln)El nlp uBC.eiulnfasue8uapteleqs.raq
nuul uzlSuepas eiuseuedue8uapteleqslJq elns Wprlnle 'qe11yrurapr iu
-qn33unsag,, :eluYaqueruq,,: urllnfuelaurr,ne:a6,,ueiuepeda-l ete)raqc iu
-uE\\€)-u?\\p)i plel,l,1'e)alJu rdepeqBuaur .utlselnq)
1nlun1?loueuuclull
rp ur€qsnH urquelul snln?uaulepuaqpe,ir7,,:ue1e1r;acuau Bue,tlrrurq5
urq qellnpqvlllp (99/g)pEuqv u?url qslou€Its.{8.\\rrrp rutsttpuH
L tnqnT oLloll uDp1)tlsEuo,I
LlDllyurlD1tlpuaw wolop SuotoasasdopoqlatupJoDJl opn IopU,,

\A\ - p<.\rl K-ierrrali'sfqr-f


-,,... -
G-.-rp'
L.r\'. )t). ,..;' i/.t/.\./ /.>,/t\ .
Kcrnudiandia rnenrbc'rikan perintah.larangandan sckalicusnasihat.jcllll
b e r k l t a : A p a k a hk a m u i n g a t5 u l l u h a r i R a s u l u l l a h: r \ \ l r c r s a b d a :l i . l o k
\ \ i r i i b l a a t k c p a d am a k h l u k J a l a m n c n d u r h a k . r i\ i l l h . r i t l " A l - l { a k a r r r
b e r k a t r : \ a " . I r n r a n l a l u r , ' t e n u u c a p k a n' \:l l l i r L L \ k b a r " ( A l l a h \ l a h l t
'
B c s t rt .
i)!rlam \Llatllrirralat kepLrnyaan Iman.\hnar.l dari \luhantmacl:
''Diceritakan
p a d a k ub a h u a I m r a n b i t t H u s h a i nb e r k a t ak c p a d a . \ l -
IJakrrn,\ l-Ghitlri. keduanya adalahsahabatRirsulullahsa\ : ".'\pakalrk rrrrrr
mengctahuipadasuatuhari Rasulullahsa* bersabda:"'l idctku,lu kttttut,,trt
,-lalLlnt nenllurh,:tk{ti.1lluhstll'Al-Hakanr menja*ab: "Ya." I-aiu lmran
r n c n g u c a p k a "nA: l l a h uA k b a r " ( A l l a h l v l a h aB c s a r ) . '
P e r a r i i - p r - r a l i n l ae d a l a ht s i q a h .Y a i t u p a r ap c n * i . { s 1 - S l a i k h a i n .
. \ k a n l c t a p iI c r p u t u si i n t l l r aN l u h t m m a dl l b n u S i r i n t d c n g a nl n l r a n .s e f c r t i -
nva lmam .\hrrad bermaksudmenjclaskanrlwa)'at kedua.
Kemudiu haditsitu.lugaditakhri.ioleh lrnam.'\hrnad..\th- Th;rhreni
Ljan,\l-Hakirr t l,' 1-1i)dari duajalLrrl ang berasll .lari Al-l lasan;
' S c s u n g g u h n lZ i \ a d l c l a hr r c n i t g a s k aknc p 3 . i 3. - \ l - l l l k a r r r ' - \ l - C ; i r i '
a
l i r i u n t u k m . , n l n r r a s u a t up a s l t k a nL. a l u I n t r a nb i n i { u : l l a i r lI n e n d l t r n ' : i
dan nrcn-iLrmpainra di lengahkcranlaiarrorang.Dil bcrkata: .\pakalt klnrLr
l l h u r r c n g l p aa k u t n e n d a l a r t g i r ln' u. \ l - H a k a r rb l l i k b c n a n la : " \ l e n g a p a . ' '
l m r a n r n c n i a u a b :" A p a l ' a hk a n r u i n g r t k a t a - k a l aR a s t r l u l l a sh l u k e p a d a
5 e s e o r a n\ ga n g a r n i m l a r n e m c r i n t a h k a n ' \ l e n c e b u r lkaehd a l a r na p i ! " ( K c -
r n u r l i a ni c l a k ii t u b e r d i r iu n t u km e n j e b u kr e s i t r : ) l . i r l tsra n ga r n i rt n c n a n g l ' l p
dan rnenahannva.Ilal itu kemudian diccritlLan kepada Nabi :arr. \lak;i
'Seuntluittttt
beliau bcrsabda: diu nencebur ke silu, lenlu nnsuk rrcraka
sekalion. Tidak olu ketaalan tlul:ttn durlutJ;ttkepada ALkth?' Pcrrui me
'lmran 'Sesungeuhnla
ianjutkan: berkata: akx hanla lngin mensrrr,qlt-
klnmu mcngcnaihadits ini.'
,\l-Hakim terhadaphaditsini bcrkomerrtar:"lladits ini shahihsanad-
nya.' SementaraAdz-Dzahabimen)epakalrn)a.
Savaberpendapat. memanghaditsitu sebagaimana I angtclah kedrra-
n)-akatakan.Jika Al-Hasan itu adalahAl-Bashari.maka dia mendcngarnra
dari Imran. dan jika demikian halnya maka hadits itu adalahntrdullus
Al-tlaitsami dalam .1|-llajma' (5/216) setelahmenlampaikan dari jalur
Abdullah bin Shamit dan.ialurAl-Hasan ini mengatakan:
"Hadits ini telah dirirvayatkanolch Imam Ahmad denganbeberapa
lafazh dan diriway.'atkan oleh Ath-'l'habranidenganringkas.Padasebagirn

4t2
trn
ue?uepeues ?uE{sl!p?qwtE 'nlr slrppque8u5prruEualleqIqfnfns-sV qalo
uej?puesuer{rp€ftp Buef 8ue:o-3uuo qalo r1r1[urpe8nt n1ruzleurqelede
lnrpta8uaLrr 'rureslreH qaJouulselafrpruadas'rue.rqeql-qty
lppD€,ftS 1y
uJeullIrlrur ?,{ueqnU uelpN u[I?H trrprulu?pp"u]qv u?utl Illtru uplnq
nu usleu e^\rPq 'lllpuos t€qrl ?puv rgadasqeqa5 r3e1ue1n8e:rp1epr1
Suei ueqoqo:sce1ledepratrur [r:q1et ue1eq,, :tedepuadlaqeies
'rJ?.uesurq sp^\t,tzN-uV rrep?ue,irrgny-11, r.uplcp rp rupJqeqf
-qlv e8nf llqpf rrep qnb11,-11' uepp rp uretr.,{g-,'(sy 'spuy lrep qlqleq)
-lV uup'upl nl,\-ly e,{uqelr1 ru?leprp urr.eNnqV u"rpnue) 'lJeJlqC-lV
rau\i urq uI?)ipHlV eussrf,qurEqsnHrflq uetull urp .rupo nuql €Uas
'.r?grr)JF rupleprplJlpursluerqeql-L{lylrlrur uf,tEur ue,r-uJp(l/tt,t)./!gr_y
- l f . ! w r t ' l t u I ? l e pr p t n q r s r : ls l r p e lul E . J l n q : i r r rrrqr rr n i n qu r c u r l
,,qrqeqsrne:rd-r.ne.tad
q€lpp€IEZZE g-lV qaloteledtpSuei t.ue:ad-rtrra,1 :7ovlF'1f'wJptryny-ly
u r c l c pr pr u f , r q c r l l - q luVr p r B z r g - l V r . l J luor - - l t e i p \ \ urruprs t r p x H . ,
:uel€lEiuerururcsl
-reg-1ye,iutnlue1as JauV ulq uel?H-l\r urp uelul slrppqrrep'(9;i,,S)
eurcs8ue,iueleurue8uepnlr strp€qurllldulpu:ruxinI russlrpH-lV
Tnrrs.l-i?1,'3.{uqplrlruplepa) uEqqlH
nuql qelouullnsnurper unucN qe.{en1,,q nqy rlpnJal.ullsnl\ llrqlnfl
qaloluledrpuzp lebrslrurslrpeqrmerad-r.re.t:,1 :trdrpuad:aq eiu5
'(sPle ^\8slqeN
Ip
epqesueltnqa{uau€r uerpnue)) :epqesraq ncrlaqe^\qeq.^\esrq?Nucp
slrpcquelte.(e,nr:auurBqsnH urqueruJ:eiuapuaru e.ie5,,:e1ey:qr;et1-1y
qE.{ErBn nqV rcAuapuau e.{u5,, :?tellaq3ur,{rl?pEte}uep16ca;rsrleirq.1
-qlv uDp(gtt 'LZ!'g]llt) ppuqV tu?rujqalo tr:q1e1rp rur sllpeH

,, nlo.nlo,u ololDqnJ
npndal
4o11y- ryDqrnp pq uDpp Jnot lnnot tuoqt[nraty npot1.,
'\\ ' - (alfp € {Ee-+1 9rvr-1 ip';icrlfr'
tt- t -, '.\ ''
.-''t
";'"'' ">.ll
:qze1e1 ueFuap
w18urreier:s ueltnqasrp Suei urelrnlel
elndepe,nrsprurureqnl\ rqeNuEp,nJletuererasue11e,{e,trrtrp iuel
3u€,(
,,'qrq€qs r,l\e.lad
e:ed q€l?pppEru
-tlv tuetul t.,rerad-t.trerad
Buepag,,/o1dtua,y3ung1brp7y tolDqnpuaut
wopp Inlvlotu npodal uryon1as1 opo loplJt, lprurlel ledepJatrnlel-rnlef
i t u . Y a n g I e b i hc e r o b o hl a g ia d a l a ha p al a n g d i s e b u t k a dn i d a l a m . l 1/-t a r r r-
u . r h . S h u i h i rd i m a n al i m a m S u \ u l h i ) n r c n s a t a k abna h r r ar e d a k s i t u n r i l i k
InramAhmad dan Al-Hakim. Ini.jelastidakbenar.Dan keccrobohantersebut
trnrpak jclas pada hadits lang disebutkantlalan 1l .htmi us/:-Sfuulttt i't
m c n r e b u t k a nb a h \ a r e d a k s i t u m i l i k I r r a m A h n r a dd a n ' \ l - t l a k i m . l n i i : t h
l c t e kk c s a l a h a n n l aY. a n g t i a d as a l a hh a r l l a l a h , \ l l a hs * 1 .
H a d i t sd i a t a sr n e n i l i k i s l l h i d d a r i h a d i t s. \ l i r a l a n g m c t t i c l a s k a n
kisah.\ l- \rnir r rng Incmcfirltallklll balat!-ntarall]a uniuk tlasttk kt' dllrlnr
r p i . I l a d i t sr a n g d i m a k s u da d a l a h :
'.,i.-,i - r... ../
,p\i14',,9.
;t-',...1'Lrj | 4) ^t-1._-. t ^'
: '- lrrl
':jf -
''
l ! i 1 . l dI k r \ t d J i h , u tt)r t t l t l u , l l k c l t t d a\ ! . \ 1 1 r i 1 l / {\ /, 1 t t g n t r ' J l t r t l t t l ' t h
kattJurltttkuktpadt 1lIuhrtt KLr qih,tt tiirttitritt\r.lilo]t iLrl\l.,t!

l i a d i t . i n i d i t a k h r i oi l c h l r r u m l l L r k l t a r( il - i l { ) l - F a l h ) .I n r r n \ l u : l i r n
rb l j ) . l r r a n r . \ b u D a l l L r d t l 6 l jl.m a m\ i r s a i t l l S 7 ) . A t h - l l r r r r l i :ti l 0 ( )t
.jrn lmanr .-\hmad( l i 9i t dari .\ li rr.
''BLthvt \-'
Rtttululklt :itl\t t tnltt'tttt hul4 lfttlttttr tlLut ttlfttuttitt^
se,trrtt,! tottuk lcltliltlPn nttreku. ltlu t)tt1lt.! tllI ttltln ulul .lt JLnl

btrkrtq .\lLt.;ukiohkulitn kc tl,tl,utnvu " .ltfu ,lt ,trttttr.tu.'tcktt


tuttgittlfittrnctsttk,/tlttpt.tun.qluinharkttttt.'Kttni okuttbanur-bctttr
l,tri Jurtr.rtr " Hul itu kcntutiittrt Lltld/)rkLul keyth haqintlu Rotttl
:tnt . liiu hr'lttu hetsLthtluktpatld mercku vtn{ ttkttnntutuk kt Ll,ttttitt
'.likt
,t1ti kc J,tlunnu. trLtAdkttltrtLtk,n:t'p,tti itu
kttiiutrrrtrtstrk
.teltuntntrt hnqg,r LiutLtnil httri kiLtnqt." Stlurtgkttn ke7't171u ruug
ldn. haliLut ber.sahdo. tK tudlun rutei mtntehutkott scthdu \abi di
atust " Tunbuhan itu nilik At lt-I'havalts r. setlqngkan sustrttttrtkuli'
rrrctt.wlahihnva railu mtlrk hnan trIuslun
R i * a r a t l a i n y a n g j u g ab e r a s adl a r i A l i r a a d a l a h :
"Rusululluh saw nenRirim salu plelon pu.sukurtrlun menunluk se-
orurtg ttntuk memimpin. Pembnpin rlu berasal dar; kaum.lttshur'
Beliuu memerintqhkan alqur nentaati .rpQ):ang Lliperintahkan oleh
perninpin itu. Kemudtan dd(l sesuulu )ang membuat pemimpin itu
lngkel t akni sikop pdsukon itu. [,e u pemimptu itu memerintohkan
-l l;1
!tr
iuero qnunquraur uelqelurJaurau mn8 8ue:orsE,\\q?q q€lppntpllll ucrlrl
iue,i undt1sa11,, :ElpllaqElalal,\'e.(unsslueur snrpqpunur Suuse-1eu
'(.ereis)eueFe ue:eferrepSuedur,{uaur 3ue,{nlensasue)nlel:u )ntun
B.(upunuuell{plurjatueLu (qIrE,{s) nlni 3ue:oas e,rqeq'Lunlnquelndursel
n ) s n (t g n q u . : ' rpr 'l l e r r u r u r r p s r : lr J E c, B l c l c p r l r i u r e u r q r . r r L r Lil1r
nulnqllsqf;qes qelepee.{u.ruLraqa,< qnunqnurc1:-ur1 i,nuenln-urrLr qnunq
-uaur neliue c{ute1rryqetqeq r:r8uaurrrcliua qepdg,, :eteltrq und
e,iunrniSuus ;e.iuqtlur:rduelurrRsuuIaur 'cia1 rlrq
llslqJeqqrlal eua:r1
uu8uepe{un:ni epedaliuelep e1a.tauru iurnl iuero qnunqulaur lrwq:aq
p-larau€lplll I. piuulsr rruiuJp.rnpuSuep:sleesrp c.irnJ€,i€ qnunquau
l n l u n r i u p r J n t u - p u nuup l q c t u u e r l t Ji r ruL ' in t n ; li u c t o r cr l f E \ \ r p qq e s r )
nl e n sr e 3 u a p uuaq e u r : rcdi r q r i r r p r ' t n uqra l or n q r l r l r p l e p r l i u e i r d lt n L I r l
-eiueruu iunrni pr\qeqqeleptE)JJrLuur-'Lrr1c irrl trrslcururltrqrirueurq
-es ntr leq r\\qpq qrt€pueiu.rpueirrsluLualur)nWIeu )ntun rlutuu:drl
undrlsrruf,iunrn; rluuluaur ;-uri 1ntrqsel r1quedencl.rg: strt[1.tad
:ueiuoloi cde.taqeq uulBs:s:r.j nlqeleiuatu lEd€P
elr-.irursuec 'q)r.(e.isruundnete euBlll qelourlnlElrp nll lEtlll?q
1\\sqellV€pEdrIc)pqJnpup)qEtuu.urau iuc.(iuejo tleeluaut
"?rrun I iutrrlq:1oc1
-:adrpleprt riurrulue rfi uErBfElJd lriucq iunpup8ueut lut sltplrH
( t t I ' C g l i )p p r u l l Vu l e u rul r p ( gl . ' 9)
urlsnl\ urEurl'(60 I i t I ltl8 ) rrqrlnS LUPru I tlilo fuqlertptutsttpel1
,, /tu nu pq runlDpti.tLtotlJoot (n)qtlD.i\?X) n,\un&ol.s 1ot1l?)l
uDln lDpll DIDU| tl,luwnlDl) .t)l )ltlst)ul Dt)rtut tttllo\,, olqn!.ttq
notlaB ll.'s ryDN opndatl ntl 1nq uoYtcrlolaut nPout tlDqrual qnl?l
nl aw DI)IvJ wopndata8as utd rdn uop opaLnlnut LoldnlLtuotltl.t
-ow)\ 'llqrun D/alaw,\un.i dnlts tloptlt tltsdt\' luptlnl tlppllsrtu n:l
nut o,ittuoltlotutt..tuau notllq nllf ltlt^o./unp tnVtsou ttttllodnpu,ttu
wnltqas osaS-nsa]t4 uotlny \ryuoBuol tl nuanl) tdo tqnnluaut
qo nlnsoy opotlal uo1 srttoq ntl\ .(nlatau opodal nlo:1taq Euo.t'
opnwad SunLoasnpo uoqtttqaiuaw utol 1o,{nw211 .otosltaqtr1n1'8unp
towaw Furps oslatawuotpnutaxt, .Dlnlpq t\D)ad ntr do unlnp a7
to14D!tloPlnsDw tltt ouno\ .nlDlnq nJ ,,lnu}8,, L/nrrntuaru 01J/4\'
,,,n17n1uuad onwas t1oDluau nEn uotlo:1 optld?:l uDltlottt l.t..ut
-au qplat qopnlnBt, ;uulDtnllp nlDT o.iuunlnpluaw otaB;t:
lnsny
oEnI o:1ata11',, dn uotloln.itt,, unltlotuuaa?u/ ttlt uthutwa4 tt.itt
-ttotllndwnEuaruota'as n7ata11' ,, ruPlntunfilotl tl.\ol uDlltldwny,,
tuanvavang.jelasharam.namunhakekatnya guru memerintahkan mem-
bunuhorangyangberbuatzinadenganibuny'a. la memangharusdibunuh
menurulsvari'at.Kesimpulaninijelassalahdarisegiapapun:
L Melaksanakan hukumanbukanmenjadihaksangguruitu. bagaimana-
punkeberadaan orangyanghendakdibunuh.I{:rkbunuhadadi tangan
penguasa (al-amir).
l. Kalaumemanghal itu benarperbuatan zina.rnakamengapahukuman
hanlr di.jatuhkan
kepadasanglaki-laki.tidakkepadawanitan)a (si ibu)
juga-padahal keduanyasama,
l. flukumanpelakuzina muhshanad ah hukumbunuhdeneanrujrrn.
bukandengancarar anglain.
Darisini.jclaslahbahrva syaikhitutelahmelakukan kesalahan hukun
lang dibuat oleh \lursvid di ata-s. rang rnerrajibkan mentaati s)aikh mes-
k i p L r nm e m c r i n t a h k asne s u a l ul a n g m e n l i m p a n gd a r i s y a r a . B a h k a n
lVlursr id itu punberkata kepada paramurid:"Jikakalianrnclihatsangsyaikh
b e r k a l u nsga l i b .m a k ak a l i a nt i d a kb o l e hm e n i l a i n l a m u n g k a r .D " enran
j e l a s n l ab u k t i - b L r k tci s a l a h al a
n n g d i l a k u k a n n lian i . k i t ar n a s i hr n . ' l i h a t
ada orangvang membelanva. padahalorangitu tennasukpemudayang
berpendidikan. Say'a pernahmengadakan dialogdengansalahseorang dian-
taramerekamengenai kisahtersebut. la telahmendengar kisahdankesinr-
pulanhukumitLrlangsung dari gurunya.Tetapidialogy,angsara lakukan
tetaptidakrnenghasilkan sesuatu. Sebabmerekatetaprneyakinikebenaran
kisah tersebut.Karcnamenurutnva- hal itu merupakan kcramat.Ia me-
ngatakan: "Kalianbisaberpendapat sepertiitu. karcnakaliantidakperca)a
adanra kcramat."
\lcnanggapiitu sayakatakankepadanva: "Seandain;-a slaikhmr.r
memerintahkan kepadamu untukmembunuh orangtuamu.apakahengkau
akanmentaatin)a'1" Ia pun menja*ab:"Sesungguhnr,a savabelumsampai
ke dcrajatsepertiitu!" Celakabenarpetunjukvangmengesampingkan akal
danhanlamenyerah kepadaorang-orang tang menvesalkan. Salahkahjika
kita melarangmerekadan mengklaimbahrvahal itu menjadicandubagi
bangsa!
Kedua: lvlerekabenalilidbutadanmemilihpendapat madzhab de-
nganmengesampingkan tuntunanNabi yang sudahdiketahuinya.Jika di-
katakankepadamerekamisalnya:"Janganlahengkaumelakukanshalat
sunnatFajarjikashalatShubuhteiahdilakukan.sebabNabi sarvmelaranq

416
LW

Elr)cpeda)
ef51-ueiunpurl:ad uellraquau tedepiuc.( qelqpllv E.iuEII.se1crp c.i1
-ueurg ur?l€p
WllV qrlo uullnqesrp3ur i lodLuola:1
urelep:tl uc)rro;elc)rp
ledepe,iulnlr8uede:ed uep u1a:aurlpel n]l ellrau uerrlrLuad uciurp
urnel1e{uequiuteqrly .csiueqnlensurnleur:r1rurrlr
qoreyatiue.{ rue,,rre
ur.rrlruaduelSuequrn(uaur qrlepueiuapue.\\ul,lrpuiJElf,dq:1oul1n1e1rp
I?iueq 3w( ell) l:duruau iuc{ qeqrsnurqclrul .LriEIsl uuir-uepurcurcs
-a) I)llluau nll ualsrsE.\\LIEqup)ulriuaLu iuei u1a:;;ruqululxr
lladas
qe.rudi;-ur1ed
3ue1 sruafrsiuc i urelrualsrsnelesrlelsosutalsrslnueiuaru
iue.i errilu ruedas .elr.is uep iutdrutiu;:ruiuei ;-urpuniurpun nt;tr
ur:nle::d lunqunuriue.i escniu;rdc:cd rlletururr1:rai.1 :nillay
'eiu.rrs-1el
Luulep
rp rzxu-.rnrq)lc-J-ly
qrlo elndrru1sc1:rfrp
nrrqr1esr11
(lt tlDqnt)l-1f-)
,, tun.tngyotatndqrso11.
11.
(urylun1tlu?dut?ut DlanM) n;i l uDl) t/Dlll: utDlJs LDt! ?litlLl)\.
t
nI).1e& qrryDiqnln.r unp nluwlln 8to).() iiuntt uDtltpDlit,.utD1;ttry1.,,
. t-t

tl', | .:
.--\
qrF'!: I rf
| . \

inrr{' rlrfd rrcirf rrlh f, o ;cre fr6-'-f,


, ",'i ', .,,i-',' . ' . ' : . r nr ' l .;
:rure.{.ruersrN Eusjo_Eue:o riuq t,trsqu1ly
qalouulupulrrJrp uE.Jn|-lV urelepSuni ueiuoloi urelepaI Insrtul.l ntr
qa:au 'urbrbbalnN Erurln eredtrunual,^,I .rur ruadasrclu:{ts u1a:rruBue.i
qe.{rqbgqupsuu 1u.{unq qlsrurueq ,,luqqa1oq:adrp ntr l€rl .rurq€qzpput
lrunuau 'leprf ,, :qr.uufulurup{e Ellalel,\i.ur uurnqlrd truqelaLu rc8uus
,lrpslqENqrqas'8uc:e1rp (e,iuutsrrpefuaru BuulrqasBul.i l:rue,nupedal
riul rleqLuelesrqeiurunloq:rs ruenstuir uultt\Elrpl-uui qr1tu1,,74rir,,7,,
qelru e.iuqn88unsas,, :e)arJurupcdal urlctrlrp elrf uerpnLu:11 ,.riuuc:1
-qJloqrJdurau Suei qeqzpeur upy,, :qu.rlrluaru uE)f,a)J]eurrt{rl.\ .ntr IEq
ADAB BERKUN.IUNG
KEPADASAUDARA

'r/,
. ,. .
\_'._q-cr;;.9 c +,.i- i_,..^2j 6J-^>-. ,':1. - \.\Y
".i
' a: " ',:"i-
".liku suloh .teoruns kanu metryunJUrgi suuduruntu lulu dutluk rlt
.;ehe/,tlu.t'u, rrtuku snnggLltlrtnganltth iu bercliri st/titt,ggunann et
i:in kepatlunva "

Haditsini diriu ar atkanoleh A bu As\'-Sr aikh dalarnlanklt .lsl:,r'rtttot


( 1 li): 'Telah berceritakepadaku Ishaq brn I! uhammad bin Hakin. dia
berkata."Tclah berceritakepadakuYahl-a bin Waqid. dia bcrkara:"Tclah
berceritakepadakuIbnu Abi GhLrnivah.dia berkata:"Telah bercerirake-
pada a)ahl-u, dia berkata: "Telah bercerita kepadakuJibrilah bin Suhaim
dari Ibnu Imran lang memberitahukan:"Telah bersabdaNabi sarv.hlu dia
men).ebutkanhaditsini."
Saya ntenilai: Iladits ini sanadnla shahih.Semua perarvinr.alsiqah
dan terkenal.
Adapun Jibillahbin Suhaimia adalahtsiqahdimanaAl-Bukhari tclah
mengeluarkan haditsnya dalam,l/,ldab,1 I -|tIufr ad.
SedangkanIbnu Abi Ghuniyah.dia adalahYah1"abin Abdul lrtuluk

418
6tt

r-f:r,",f
^rv nl*,l,yr-,$-., lciti a,o

'lnqasralsllpsq
txBIEpue{lnqesrpim.i luadas
'nuu1s18ue,i q€pu
uu{uruxacuau r,leprtrul .tueps edun urlqrq .rfes ntr
uelpg utz €luruau edua srlofeurupp Jpnlil plelaru turlrlarrrEll) urpuas
qu;y uaiau uzr8eqas rp uelpSSunrp{eiurq qclel rurl lur lqe\l qelouBI
-:eferp3ue,{unuedoselqepv .18unfun1p8ue{ Bue:oepetlalurzrelururaur
r{BlalasrlpnJa) r.rrp:aqr,{utruudasIBpu SunlunllJq iue,i iur:o:rsrs lir
-q€qrur{E^ r33uuteureucuedosll qepuurlreiur.Irdruaur slrp€H
rur
bgnu upliqcdturlaur 3ue,fqulerquEpqelly rieq rfndclrias r1€l|plrr\
qElrl unlep lor{rlrallcptt 3uei qcpae-1 rc.iundrueur rur slrpprlrpll
'tupl.Vnq?lle1\rcuaqqlqalSuzi qclnr1
ueq elesrurLll].u)J-ll
uelepurulasue1:ededrp 1epr1 Suzuraiu plaleu pLl:lp) .u.iur,,,re:rd urrrrqa.
t E q r l a uI f , p Dr r u r l r p c l - prVp e tq e l o ql ] l E r u . l p pur ]1 r 1q 1 r e i 5i s n q Sp r u r s
ueSuepurel rutelrrlg-pVpeuescfcs ur13un11:tedepua*"q
1.,t_ _
,, lnllPtJ\rP ]rprl ;ut] \ iurlo
u p Er u r sr C , , : u r l e l e i r - urauur ur l r e c - p yr \ r u r l { - l V n l r E . i ( n tsrl l p r q } u | ) j s | l a f
-uaur8ue,{iue:o ueiuelrq:t:1 uueulciuqrs\ol!qq\f.Vlt.pJ nlrri ciri;q.req
i u e . i : a q u t n su u i u r l r q r qc r r d r t a tu u l y n r r . r p r i u u r ' 1 l n . n i u r Lru. r p1 1 u 1
{)as JIrtuflnuql lltp tunrlte6l-py triu\\u llIl].r/r1.-?.r1-\'rl\/r j/raJ ,,1 LLrrlpp
c i u u e l s r l n u aeLrupu n u t t N. n l l sr pc i u u u l t n q iru a u r
1 t p r 1q 1 mi q - i . s 1r r q1
. u t l t 1 l\n t r u o-ll l u € l e pe p Bu e p r rl u rs l r p r q . r l i u \ r : l r d E p u . 1 d r a q r i r s
, ,1 1; 1 J L r n q uc tp r dl r i i u r L r r Lrur q . s l r l r qr r l r L r : ,1urr( u r . q
E ; n l b r z c J n p q vu p p q ? p l n qI i n q V f l n q - n l n q r u i u n c i r u : Lr ruC . s l p r i l
i L t p l u rt lt t t t :Ur r pq r p c t : ql n f n t; r r r i l l \ t f i . i . t p l o . .r.1 r , 1 r
1 , r . r . r g: r. : i r r r l r : r
r r a L u o i u a1uI r9 ; 1 c t 1q)1 r lirq - . i s yn q t r. L u r ) r H u r qL L l r q lIt u
q r qp r L | u l l ] q n l \
tutclbcqsl qrlppr clp LLIIeHulq peururf,llnl\LrrclbrLJslunrJepl,
'uuaurd;-uei qelepp
lnqJsletseltlrp iuui slrpcrl.iuepas.eiuslrpcq
r l i I u c 1 l n ci1uar u t q l r r ( 5 - i s y n q V u p r p n r u . , r] n q e t . r i u a L liL
cq:
,,snieqrulrurp rsrqE.iustrpeq ucp rprlcl\-lV upqelrleq)e)j esrur
\rurl qnIndLrpu.r unLIE] Jrqf;lnlre.fqe1u$qecluellnqa.iuaul p,inl rrq .qcbrst
lnsruurt r iqr,4 etqcq urlue?uaurqeuuuVulq urqetql urlqrg !lrpell
1 u i u l q r l r l r u r a L u e rcC l c l VE s e q euqr f r r , , r q c 1 ; - u r ; p r q r p q o l o t ; - u l l o r s e r g , ,
: u r l s E l o l u Jqulrr r ( 5 - i s y n q y ' p r b e , 1u1r qu ( q r 1 r e u r i u e uu n d c p l
')nlnl\
l ' t p q y c i r r r p i rx 1 1 1 sE 1 r l r l l r qu r r . , l r r i . .
-,isy r,,rtr:ad uep 'qebrsru8n[erq qeirunqg rqv
lnsetu:al urq prueH urq
"i -' ) (-
"';.'-
:AiG'Sa,J;*' - /-*v A +cs
\ / .. -' "
",\fiindkalu .;uluh sertrang kttmu leluhstttttpoi ke mulelis' nuka hert-
tluklah diu uenhe n salam. Dttn nunukola ta ltentlak bt'rdiri ntuku
hentlttklo h iu nrt u blri sulln Tcnlu !d1u.tung Lrtul t idu k I cbi lt herhuk
eluripuJtt vuttg uklir "

f ladits ini dirirr alatkan oleh A l-Bukhari dalam.l l---lloD' 11- \ lulr utl
( l ( 1 0 7d a n 1 0 0 8 ) .A b L rD a u u d ( 5 1 0 8 ) .A t - l - i n n i d z i( l 1 l l 8 ) . : \ t h - T h a h a ri i
c l a l a r n. l l . l h o r , t r l ( 2 i l l 9 ) . A h r n a d( : i l i 0 . 1 8 7 . 1 1 9 ) .A l - H a m i d i ( l l 6 l ) .
Abu Ya'la dalam ,t'fiisnrtl-nva(Q. i06i l) dan Al-fakihi dalam .Hrlrlur-n1"4
dari Abi Yahya bin Abi \laisarah (l/5il) dari Ibnu Ajlan dari Sa id
,\l-lvlaqbaridari Abu Hurairah secaramarlu'. At-firmidzi berkomentar:
''l
l a d i t si n i h a s a n . "
Sa\,abcrpendapat: Sarradnlr adalah.ia\\ id. SeIntlapcra\\rn)a lslqah
l ) a n m e n g c n aIi b n u ' A i l a n . I a n g n l r n a n l a a d a l a hN l u h a m m a da. d as e d i k i l
p c n r b i c a r a aI na n gt i d a km e m b a h arlk a n b a g iI ' e h u i . i a h a n h a d i t s n l a . \ p a l a g i
i a j u g a c i i i k u t io l e h Y a q u b I b n u Z a i d A t - l a m i l l i d a r i . \ l - \ l a q b a r i S c '
dangkanAt-'l'arniy \ i adalahtsiqah.tnakahaditsinijelas shahih.Wal llant-
d u l i l l a h . d i a j u g a m e n t p u n l a ib c b e r a p as r a h i d ( h a d i l sp c n d u k u n s ) s. e -
bagaimanaakan disebutkan
t l a d i t s i n i j u g a t c l a h d i d u [ u n g p u l a o l e h . \ s - S u \ u t h i d a l a t n. ] l
. l t u t i s h - S h d g l i rc. l a r.,1 1 - K u h i r ( 1 . ' 1 5 1 1 I) b. n u H i b h a n d i s a m p i n u. - \ l -
u
Ilakim dalarn.11-.\ /rrrtarlrcrlKemudian,\s-Sayuthi itu.iLrganrendukunr:n1a
d i t e r r p a tl a i r s c l a i nd a l a m. . l / - t r Z b r1r 1 " 2 1 ' l ) k e p u n y a a n n l al b n u S u n n i -
laitu tcpatnya,Jalan .lnulul Iaun llitl l-r.rrl.rl.Derrikian pula dengln
,{th- I habranidalam../1-.dair'.Sal a tidak rnclihatn: a dalan .1l-.\lustuthek.
setelalrsay'arnenelitinyadalan\ 1l-llirri dan Ash-ShillahsefiaAl-.'ldab.
W a l l a h uA l a m .
fermasrLkhadits pendukung itu Lrdalahhadits lang ditakhri.loieh
'-felah
Ahmad (i,'-1j8) dari jalur lbnu Luhai ah rans metlbcritakan: ber-
ccritakepadakuZ ubandari Sahelbin \1u adz.dari arahnra.dari RasulLrliah
sarr l ang bersabda:
".lcltlulr kaharusutt bugi ortrng .tung bardrt trentlatungi nrujtlis
w uk menberi salan kepada nereka. I)un adulah keharutun bt.qr
oranp )ung berdiri hentlak meninggalkdn majelis untuk menhert
sulam pula.' Kemudian seseoranp berdiri sedang Rctsulullqh sc.'t

.120
tzn
,t nwDl ololuo tp uDlDs r.lDluDlnqas olol,li tumq p D{uuqlqapw
DJ tMS qDlll/ DwDu-outDu tJDp DuDu qof)po wDlos o{u.fi33unsast,

? f'.+'qfiq,q,:Y'rY{
x
1t:1frn;rv nf 'tT7,
/ t t't "'- t

jv\-
:rurlLfuaq slrpEquelsp ednr
uadas uelqetur:adrp qul€pt rueps ueryeqafuau rur uuarer'1 qalo rt1{E
3u€.,(rfip eru€lnqrqal 1epr1eureyed3ue1 .mn1a:1 lspueq €llq elnd uer:1
-rtuaCnlnqepqlqagalurel"su?IrJJqLuau elarau 'refe1:q Euenrlr'{nspuraur
rppueq ?lni?uput ei(u1n1ede5 B,{uleuruade:ed uep nrupraq8ue,i 8uu:o
qeloSuepeyatuelqeg r:a8cuuer8eqas rp ue11e33uurp ry,{ueqrelnru?ue,i
ueuedosalqsp€ntensqelupesr1aleru, ue1le?Suruaru elrta1 ruElBS
'e,\uqepnsesu?punlaqesslrpErl-slrpPq u
elnd qt1e1 e,tulreqeswp (t/) rourouruelpptpl{rle1r1ludepeueule8eqas -l
'e1ndrfusltpeq r:ep e8n[ urel 8ue{ ue6 rur qplprnH rqy r.repcuupad -/r
slrp?q.nJreu ejelas qrqeqse(urelruatufruu:ouele,iueqelrSuledy ledcp
-u:d ueryusep.r:q uellplulrp1€prlEuaJ€).n1rprururnlnqrpunrueuSnbnuLr -cs
undrlse4 qzbrsleiur,ne:adenuras qrq€qsc{upeuesrur slrpell -Lu
€S
, )Duttl
Iirule
tDl.uoq tlop toqnq Dpnn qolo-qryoas rynnq 'qn y n|utBuaru
llYlpJ
Inpt Dlu?w uDp oiuuoqloSSuntautnla.raw umpnutDl srya[muntt:tns
qPbrs
ry qttpnp Suoi tannl npns DpD loplJ nlt s4a[nut uryop uo:1to<hp
nqataut3uo{odn opodolataw rottaiuaut uolo no18uaoiuqnSSunsas
'I?luJtl
DlDut ',,trtuDl soto otatqo[as wo]D;,, .qryuryoJnl olnut 'umtltadaq
unns^ qalo lnsaptat no|Eua uorpntaal 'D,iuuolDqq uosltlotoqSuaut .fi
oS
l,
',')u-n,p
nos1,\uanunuup s^qa[nwnnns turyop nn:1iua n;1tt trl1oun nqo11,,

:n1qe.ienlepudal utelreq q€lel,, :€1€)raqqprnO u,q q",i,.o".ny1]i'Ulof;,


:e3uapuau nIV,, :uelrnlnuJu tu€rllsng ulEqlsng u€p leseJaq8ue,i utt1,r.,r),,,'
rnlef r:ep(669 1)pn!n4-y qopy-1Vwelupe,{ufuqleruaru3ue{ r:eq1ng-11 " /'
qalo u€rllf,n)rpeinf rur slrpcg iunlnpuad strpeq re8ecles(qry n:^nq r' -
41'/')q
r/lq
ede8ueru1upr1rde1a1jr.rqp uiup€ucs rur strprH :ledcpurd.raq e.ie5
tDut LttPl
,,;nJDnsasu,)rnd )t/ DlDut '
-nlaw olulndar qulBuLlly,, opqDeaq .t.,,s oE ultl waps
1o1p1nsoy
umluaqtuatu lrlp! n ulp.taq Suoi Suoto uop onctq.taq qoBual
ln#,
.--:f.-
H a d i t si n i d i r i r r a l a t k a no l e h A l - B u k h a r id a h r x . 1 1 - . 1 , t ..r1r 1' - . \ l uupt l
( 9 8 9 ) : " - f e l a h b e r c e r i t ak c p a d a k r S " r1i h a b . d i a b e r " . r l r t ": I c l a h b e r c c r i t - t
k c p r d a k Llr{ a m n a d b i n S r l n r a h .i l a r i I I l m i r l . i l a r i . r ri : \ i t l t L r l rc l lL lttl r k l l l :
''
l c l a h b e r s l b d aR u L r l u l l ; r hr r \ \ : ( k c r n u d i a np e r . i t r c n \ c b t r t k l nh l d l t i
'
te15cbu ) .l
S a y a b c r p c n d a p a ti i; r t l i ' , l n r s l n a d n r l l . r r i l t .S e t t t r t al ! ' r a \ \ i n \ 1
i : i q n i r .l . r k r r ii r e r l r ii - f c r a r ii r . r S ' a i k h . r i t ti.. t ' . , r l l . L r l l r l l i LI i.ni - \ ' i l r r t , r l r '
. l i . rh l r r r l f c f i l \ \ i \ l L l . l i | nl i r r i k l n \ . \ - \ _ ! i i \ . 1 . 1L ,
l { l r . r i : r: n i l l i l , Lr n e t l ; f r l l l ' , t:t\ i L i l i r (l l . LI ' l t : \ i . . i L Lr Li i l l r i l l \ l , L I .
' .. i 1 ! J i f i \ - 1 \ . L t k . tiret c i r i - iiil l L r ; ' . r
I I . l ' i r r .r t L r , i r l ' er ri r t i , t r , l c l l \ 1 " ' ' 1 .' . , . l l . l l t i : r t l il , l r , r i r . r l ' : , r . , i
' c l i . r t . r : I . - l l t i rS e t i ; t - . t . r . . r : . . , . ,
: ! ) i r . i . l r i j . l i r . r \ 1 . . 1 l , L l .i l. l: rr I n l r r . . i r . r
'I ' :
. r l r ' , . rr . , l s : t r , . i. i : ' ' r l \ \ rt... .lr.: ,/. L,i \tn \\:li'tti. .llll' \',i . I
j r r . t l i t i 1 : j r , l j , ' , j r . i I . I 1: :' , 'II \ - I I ! I L: r i . r , . L '
. i el , t n , . r l i r l - i\ h L i . ' , \ ' . . i 1 "
: n ! l r \ ! i l \ i l i n i l l l n \. r .
tll\t r)alrcrrul'.in. i)tl -iJ,irtit i!!lliLlit:: l':rr r " rrr trlr \ 'l,lrl
",
/,ltfl
\ r r L L : r : ; l t i r l t t t t a l r i i , : r \ i . . r r ll.. l . . i i r c t i t . ' , , r l l . , i l \ ' l l \ l L l , l l : r l : i l l . L ' , . , . .
l l e n j . r c i i \ \ : L i i ( . ) . r ( l l r i. i i K L r r ' f , l r l. l t c J t c t . i l . i i ' i l r l . l J - 1 i l r l l e i l i n g : l n I i L t i i i L - . i , i L , i
l:il. ict:cittrl iIcI1tlirk,]n ri\\il\itl .i.iit \ llltr,r. \irdilrf:]itnl!llt.
lilir.rrltnr.r
( . J i t l u i h i L l l. l l r L
IlLrlr. fj-rruIrlLi lrin \.r il!iirir. \1LL;',lrrrruil bin Lti'-rr. \hri
l . r i r - l l i i n r rl .y l ) i l r n e n r i l i k ib r n r r r l L l r l l t L r l i . . , l i r a l n t . i n g i i l a . r : r r c r ) L a t c n g . i i l -
i , . r nl r . r . j i t : - n .jrt .: l . t i r rr l r l t i . i . r fr. i r ,t t rc n J i r i I c : r \ \t l l . l L a i lj rirr .
K t r n u J i a i r. \ b 1 . . 1 - S , r l i k hr t t c r t i l i i k t t t t l li t rJ a l t g . L i t. a n c r J l i i:ll . 1 . i l i : .
\ , r r g p c r l i u ] ] ri l d r i o hJ i a i l r l l l l n l k J o nl c l l I b n u \ b i i l l t i n l t l I I 1 l I l . r n . l i
.irri ,li.rliJek nrcn\eirLrlkart tdtrt\ tl Ji,ic'rl.
S r y a b e r p c n d . r p aStc: s e L ) n l nt lgt i l t i t t t lti l l n n t c n J u i . L t t l g l l l r . j i i ' - : . : . L t
i n . n i l d i k l n n l a : c b a u a i h u j i a l r .I ) a r rd r i a n r l u : L r s , \ b d u l l a hb i r - l,. r n . r ti r , .
h a d i t s - l r . r e lri tasn q t e l a h J i s e b u t k a no l e h . - \ b i r s r - \ r a r k hi i ! i r k . i J a , ! i l n r
d i i n g k a r i \. \ ' a l h h u . \ ' l a m .
i l a d i t s i n i i L r g at c l a hd i c a n t u m k a no l e h \ l - i v l u n d z i r Ji . r j l m - 1 r ' 1 ( r '
(
.qlrir l,':6i-168) dengantanbahan:
"Seswtggultl u st'orang muslim tnanukalu lewut sucttukaum lurttluk-
l,th memberikunsctlun kcpudu nereku. kemucliunmereku tnetltu ut-
nvu nuka bagi dia utas mcreka mendapat keunggulun deralat kqrenLt
iu nemperingatkan mcreku dengan sulam itu.,./ika mereko tiLtrk

422
Dk,nju\tuhn.tLt, naku t)rLut.t:l,in vung lthih hutk dctri puda ncri:kLt
Icfuh ne n jtrt tth rt.t:tt"

Selanjutn\a A l-ill undziri llr( rr!:atakan:" Iladits ini diri\\ a\ alkan otch
.Al-[JazzardarrAth-Thabrani.Setl;rrrgkan salahsatusanadAl-l]a;rzaradalah
i a ) \ i d ( b a g u s )d a n k u a r . "
Dalam bah ini ada.jugahadrtsdari Abu Hurarrahvan-ssenadadensan
hadits Anas.
l i a d i t s i n i d i t a k h r i jo l c h , \ l . A q i l i s e p e n i d a l a m. . t l - . / L t nui l K u h t r
( li li9rl ).
.ladi. hdits itu rdalah slt;rlrrh.tidak dilagukln laei. tsanvakhadirs
: l u h i h r a n i tj r r g an r c m e n n t a h k arn) r c n l c b a r k asna l a n rS . cbagian a d ad a l a n l
kitab Ir'/r-l7raliilrDan sala tclulr rrrernilihhadits ini di antaranra. karena
h a t l i t s i n im c m a n gr i d r k a d ad a l l n r l ' , / t - , \ l u l t i hs c k a l i p u n s a n a d n r a s h a h i h .
L e b r h - l e b i rhr " ' l l hd i d u k u n go l c h l r r ' l r e | a phar d i t : r \ a h i d s c b a g a i n t a nr ca r s c -
b u t .S c h i n c g as a r at c n a r i ku n t u kr l c r j c l a s k a n n l a .
P r ' r l ud i k c t a h u bi a h u a p c r r r r r l hn t c n r e b a r k a sna l a ma m a t l u a sl i n g -
I llntt,rr. niirnunhan\ 115ebaglanL! r rl ,)riln-{\ ilng ntertrentpilkannrL klrcnlt
Drcrekliti.irk rncngelahuihah\rit rlu sunnah atiiu ntemang karena ntalas
Unluk IrL'n-qilrn rl kann\ a.
l-ermasukdi antaranvaurl;rlrihmentberi salam kcpada orang \ang
s c d a n gs h a l a t B . a n r a k o r a n gm e n r ' r r db i i h \ \ al t a l i l u t i d a kd i a n j u r k a nB. a h -
k a n l r r a r r r N a * t r l i . d a l a n r - - 1 / - . . 1 . 1 : , 4 , / / ' m e n ) ! ' b u l n y a m a k r u h d. Paal adnath a l
Stttru/t \luslint dijelaskan bahrr;r,:rnla mcnjarrab salam dcnuan islarat
adalahsLrnnuli.Llahkanbanrak hltrlits r anu nren-jela-skan salamparasahabat
t c r h a d u p\ l i b i s a l - s c u a k t ub e l i un c d a n g s h a l t t .s c d a n { k a nb e l i a um c r n -
b i a r k l n n c r e l a d c n i k i a n . B a h k r r rhr c l i a L.rj u c ar n e n j a u a bm e r c k a .D i s i n i
: a l a a k a n s e b L r t k asne l a hs a t u l r ; r d r t si t u . \ ' a k n i h r d i t s l b n u l - n r a r r a n q
nlcnLlturkrn:

123
..,,t.j'/.
-_.>.-- --a2--a-l : - qi-h7-:-" . l;!5 Jgir- : -l!
- . . :" . _,\ , r , ," \ : , , ,- / / ',:..,,.<i--,.,-
.e9J),..*bAaJ Jord-)?;'.J , "a.;)
.4.'a
''
R.tsttlullctlt suy:kcluar ke Qttba bershulut Ji situ. Kemuthun orung-
|)rLolgAnslrur dutung puclunt,u.,llereka nt,mberikan sulun kepurlu-
rtvu. Peruvi mengdtLlka . "Kenudian ,;iu bcrkuta kapudu Bilul.
"Buguinana kamu mcIihut RusuIulluhsutt nen1avub.stt/annttreku
ketiku mereku membertkclttsalun kepudunvctsedungkun heliuu sa-
tlung shulutl" Perati ntelanjutkun. "Bilal herkuta "l)cntkion'.
satnhil diu ntembuku telupuk tongurtr:u. Diu mcnlodikan h,qtctn
claldmnyadi buu,uh dun bagian utus ttelupuk tangunnva) Lli Lttds."

Hadirsini ditakhrij oleh Abu Darvud(92?). dcngansanadjar r id dan


ditalhrij oleh seluruhpenulis.-l.r-.Suiar.,\t--firmidzi bcrkomcntar(1,r30.11:
"Hadits ini hasanshahih."
H a d i t si n i . j u e am e m p u n r a is a n a dl a i n r a n g b e r a s adl a r i I b n u [ ] r n a r .
) irngdisebutkandalan .11-,\tusnutl12i30) dand i dalamkitab dari lbnu [. nr.rr.
Sedangsanadnlaadalahshahihnrcnuruts\arat As)-Syaikhair
.\da cluaorang Imam r.angjuga rnemilih hadits ini. \4ercka adalah
lnrarnAhmad bin Hambal dan Imam lshaqbin Raha*ih. A l-\larza\\ i dalan
.'ll,\lttsoiI (hal. 32) rnenuliskan:
"Sala berkata(1'aknikepadaAhmad): "Apakah perlu membcrikan
salamkepadasuatukaum saatmerekascdangshalat?Ahmad berkata:"Ya".
Kemudian dia menlebutkan kisah Bilal ketika ditanr.aoleh lbnu L rnar:
"Bagaimanadia men.ja*ab?Bilal menjarvab:Dengan memberi Israrat.
Ishaqberkata:SebagaimanaBilal rnenjela:kan(dalam haditsdi ltas):
"Nlemberikan isy-:Lrat clalam shalat untuk menjauab salam adalah
karena ada perintah )ang iurun sewaktu shalat.Terkadangrncntan-qada
suatu keperluantcrhadapseorangrane sedangshalat. \lengenai isvarat
untuk menja\\ab salam.telah terdapatatsarIang shahihsebagaimanaper-
buatanNabi saw di Quba dan lain-lainnva.Bahkan ketika saya di majelis
Ath-Thurthus)i dimana kami sedang bermudzakarahmengenai suatu
masalah.kami menyinggungdan berpegangpada hadits itu. Seseorangdi
akhir pertemuanitu berdiri dan berkata:"Mungkin saja beliau menjarvab
mereka adalah trntuk melarang agar mereka tidal mengganggunya!" Sung-
guh saya terkejut terhadap pemahamannyaitu. Kemudian setelah itu saya

424
melihat bahwa maksudhaditsitu menurutpemahamanoerawi adalahnren-
.jarvabsalarndalam bab ini adalah rra-jib.sepeni rang telah kita jelasKan
d a l a mU s h u l F i q i h ".
Yanit menqherankan adalahbahwaAn-Nawawi disampingia nrenje.
laskandalam..-ll-{/,-larrbahwa memberi salamtcrhadaporang vane shalat
adalah makruh. tern)ata di tempat Iain juga mengalakansebagaiberikut:
" Disunnahkanmcniarvabsalamdalantshalatdcnganis) aratdantidak rneng-
ucapkansesuatu."
Sayaberpendapat: Yanq mengherankanadalahbahrvahukurnsunnat
n'renja\vab di sinijuga berlakudalarnmembcrikansalam.Karenadalil dua
perkaraini adalahsama.Baik dari haditsin i atau\ ang semaknadengannya.
Jika ada dalil \anq nlcnunjukkan sunnat meniawab tentu hal itu dengan
scndirin_"-a juga menunjukkansunnatmemberi salam.Jika hal ini makruh
t c n t ut e l a hd i j e l a s k aonl c h R a s u l u l l a sh a r lw a l a u p u nd e n g a nt i d a km e n b e r i -
kan israrat n]enjawab. Padahal telah ada kaidah bah\a mengakiirkan
keteranganscwaktudiperiukanadalahtidak diperbolehkan.I)an ini merupa-
lan suatuketerangan) ang cukup.jclas.
Disamping itu rnemberi salam kcpada rnuadzin dan orang vang
sedangnrcmbacaA l-Qur'an.juga diperintahkan.Al:uannl a sepertidi m uka.
Jika salamkepadaorang lang sedangshalatsaja diperintahkan.tcntu akan
Iebih dianjurkanpula salam kepadaorang Ian{ adzan dan membacaAl-
Qur'an. Sar.aingat. sala pemah membacasuatu hadits dalam.ll-.lthunad
bahrvaNabi sa* mernberisalam tcrhadapjamaah vang sedangmembaca
Al-Qur'an. Sebenamyasal-atenarik untuk mengetengahkan dan membi-
carakansanadnva.akantetapi agakn)a kurangtcpat kalau sekarang.
Lalu apakahkcduanyarnenjarvabsalamdenganlalazh atau isvarat?
Yangjelasdenran Ialazh.Sebagaimana An-Nawawi telahberkata:"Adapun
rruadzin tidak makuh menjarvabsalam denganlai'azhsebagaimanabrasa.
Karena hal itu sedikit dan mudah.Tidak sampaimembatalkanadzan atau
merusaknya."
Termasuk lagi adalah berulangliali salam setelahberpisah walaupun
seienak.KarenaNabi saw telah bersaooa:
".ltkt wluh st,trotq kunu hc'rjuntp,ttttutlur,utrLtlrc,ndukluh iu nunt
h!rt \olon kelLLldfiru. .hkLtLltolt.r'dkJlnLnl\i loll.tlLtLtgolell!)t)11t)tl
JrnJittgatuu hutu kcnuJrtur tu btrltunpr lug!tlol.q,rt1;.'";.lttntle&l,tit
!J ttr thcn \L Lonldgi ktl)eLlunwl'

l l a d i t s i n i d i r i u a r a t k a no l e h . \ h u D a u L r Jt j l ( X ) t . l a r i j a l u r l b n l r
\ \ ' a h a bI a n g n r e m b e r i t r h u k r n" :T e l r h m e n g a h a r k aknc p a d l k u\ l u l r r i 1 l l r
I b n u S h a l i hr a n u d i p c r o l c h n r at l a r i \ h u \ 1 u s l . J r r i , \ b i \ 1 a r \ a n rd i n . \ b L r
'l)ln
l l u r a i l r h l a n g r n c n u t u r k r n ;. l i L l b c r i u l n p i i . ". \ l L r ' u i r i r l h b t r k ; r t , r :
t c l r h [ , c r c c r i t pa L r l ak c 1 ' u . l l l L \rh d L r \l \ l h l b h i n [ ] r k h e ti l a r i, \ b i z Z i n l L lL l a r i
\ l I r ' u i J l r i . \ h i r I l L r r a i r r hd. . r r i R l s L i l L r l l l \h. r \ \ . r n a n g e n i lt ti a d i t ss e n r p a
I tt l .
S l l l b c r p c n d l n a tS: a n J di n a r l i r 'i t r rl d a l a h: h a h i h .S e r n L rpae r a i ri n r r r
l L r g ai s i q a h .\ t l a p r r n: a n a dm u r r q u l..l r . i 1 Ltre r c l a p a. \t h L r\ l u s a . , , i i r n l n a. 1 r a
l J l l a h m u j h L r(l1 i ( l a kd i k c n a l ) l. l i i h k r n . e [ r l u i . r nr n e r c k ar n e n w u l u r l a n n l a
J l r i : a n e d . K e n r u t l i a n . \ b d u l l l h h i n S h a l i h i L r g am c r i \ \ a \ a t k a n n \ a -d i a
b c r k a t a ": l c l a h b e r c e r i t a k e p a d a k u\ l u a s i r a h d a r i ' \ b u \ l a n a n t d a r i A b L r
i l u r a i l l l r d c n g l r rr i r ,l,r a t r l i n l r r l r l r r t L r i - . '
f l . r d i t si n i r e l a hd i l . r k h r i oi l e h . \ l - t s u k i i r r i. l a l a r n/.f l t l r t h l i - \ l u 7 , r -
/ ' , r . / ( 1 { ) I ( l ) r l . r n . \ b d L rbl il nu .h} r a i i hd i : i n i d h a i t . t i d o kd a p a rr l i p c i : a n u r .
[ ' ! ' n r l a m a . ] i kar d a p c r s c l i s i h a n r c n s c n ai l i a . l e l a l i h a d i t si n i . j u g r i c l a l r
'l8l)
d i t a k h r i jo l c h . \ b L rY e l a t l d a r i I h n u s h a l i l r i. l c n L t n 5 r n i l d s . L r i t s i u
S c r i i . r r tl:) a r i l b n L rS l t a l i hL l l r i \ l u ' a * i r l h l b n u S h a l i hd a r i . \ b d u l \ \ ' a h a b
h i n B a k h c t s c f e n i r i \ \ a , , r t I b n u \ \ ' a l r a b. \ l - \ l a r t i r ' a h . I n i l a h r a n e l c b i h
s h a h i h .S e s u n g g u h n \paa r i ts a h a b attc l a l rn r c l a k u k a n 5 c p c n i) a n g t e r d o p a t
L l a l a r rl r r r . l i t s. h a h i h i n i . . \ l - B i r k h l r i . l a l r n r. l l ' . 1 . r ' r ht c l u h m c r i * a r r t k u n
1 i 0 l l ) J t f i . \ J h - D h a h r kb i n \ l b r L r s . \ b i lI I a . a nL i a rTi s a b i Jt a r i \ n r r : b r n
\1aiik:
''.\1..:unqgultt.tultatrt.:ultubctt.\tht:,tt
herl,t.qtrt,tKuuuLltuntJt,ttkct
.i!h|ai,t|kJn ilrr/,J!)h(rt. truka.tthuL]tttt Dt.'tr'lfd hItlitILtnucl.|"tIi
stkc'itlt kuturt lLut tht::qitut l,tqi herjttlun ucltvatt tebtlt t ktri
\lunukqla tncrtkt hertettu. sthatiott manheri :alttm keputlu s,-
hogttor vng luin. "
S u l a r n e l i h a tA
: d h - l ) h a h a kd i s i n i l a 1 . 1 i n( l e n t u r )h a d i t s n \ aT
. etapi
oleh Al-ir,lundziri (11268) dm Al-Haitsami (8i1.1) disandarkankepada
.{th-Thabrani dalam.l/--.lulr.rrlr. keduan_"'a mengatakan:"Sanadnl-aadalah
hasal. "

126
Sa)a ridak tahuapakahsanaditu dari.jalurlain ataumernangdari.lalur
ini. Kenrudirn sanadterscbutmLLncuidensanIalazh:cbagaiberikut:

" Kunti tdutg hcrjitlutt dutgurt Ru.sulull,th.kantutliun tli utltdrd kLlnti


ttrpistth olch Thon .\lartuktla kunti htrjutrtltu,n111ft'1 rhogiutl kLtni
nlL.nth.ti .\it|tJ,tkLptttfus, hogtrtn.t,n.ql.ttn "
'.lrr,rlirl
K e m u d i a ns a r a - j u g ar n c l i h a t n l ad a l a n r Itunt llit! Luilah.
k r r l a I b n u s S u n n i ( l - 1 1 ) c l a r i. j a l u r l l i n l a n g b c r a s a cl l a r il l r r n m a t l h i n
'Telah
Srlrmah: ttrcerila kepadlku Tsabitdan Hanlid dari Anas tersebut.
Dan inr sanadnla juga shirhih.
H a c i i t si n i j u g ad i d u k u n uo l e h h a d i t sr a n r n r a s lh u l d a r i \ b u I l u r a i -
rah:
",lcsrrr.q,grlrina Rrrsulullult su..rmctsukrnoriitl Kenudian nu.tLtk
[alt
seseorangIalu shaLat.Kemudittn orang itu menghampiri lalu rnen-
berikun sulum kepudu Rasulullctlt tat R,:tsulullah st:rt nenjavtth,
beliuu husabda. "Kemhulikth dun shulatluh se.rurtgguhntukumu
helun shalat."' Lclakt itu pun kembali. lctlu shulut stbugainunct
beliau bershulet. Kemutlidn dia datang kepada Nabi satt dun men-
berikan selum keputlanva. (la mclctkukundenikicm ini sqntpLun{tl
kqli)."

I Iaditsini telahditakhnj oleh As1'gysikhain maupunlainnya.Iladits


ini dipegangipuia oleh Shiddiq ll:san Khan dalam Nu:ulul ,1brar lhal-
150-15I ). bahrvasanya:
"l\'lanakalascseorangtclah memberi saiam kepadasaudaran)'alalu
berpisahsebentarkemudianberjunpa- maka disunnahkanpula untuk men-
berikansalamlagi y ang keduaatauketiga."
Di sini menunjukkandianjurkannyasalam kepadaorang di dalam
mirsJid. SepeniceritasalamorangAnsharkepadaNabi sarvdimasjid Quba .
Namun bersamaini kita melihat pula orang rang meremehkansunnah.
ivlerekamasukrnasjiddan tidak mau memberikansaiamkepadaorangvang
di dalamn_""a. lVlerekamengira hai itu adalahmakruh. Semogatulisan rni
menjadi peringatanbagi sava dan bagi mercka pula. Sesungguhnyaper-
ingatanitu memberikanmanlaatbagi kaum mukminin.

427
MEMPELAJARIKITAB DAN BAHASA
ORANGLAIN

' -,r. -, ' . .1,r';.


....\z/ \ \, ; . j
- \.\\
*)- €(* ta.)' ; d . e . _ )-id l . --.-
r
if :F:
"PclaJuriluhktub l-ahutJisesungguhny,u
eku tiduk memperLLt)LI
sikapmerekaterhadaphtab kita."
olehAbu Darvud(36.t5) At-'f irmidzi(2/I 19),
Haditsini diriwavatkan
dan Al-Hakim( l/75). dimanamerckamcnilainl'ashahih.Jugaoleh lmam
Ahmad (5/186)dan Al-Fakihidalamffarllts-n,'-a(l/1,1/2).SedangLafazh
adalahkepuny
tersebut aannla.Scmuanva dariAbdunahrran bjnAbiz Z inad
vang diperolehdari ayahnladari Khari.iahbin Zaid. dari ayahnrarang
menuturkan:
"Teluhmcmerintahkun kepatlukuRasulullaltsutt'ogar akttnenpe/r
jari hahasuSuryuni."
Saya menemukan. lmam Ahmad (18?/5)dan Al-Hakim (l/.122)
terhadaphaditsdari JarirAI-A'masytersebuttelahdisarnbungnya dengan
lafazh:
"Telah berkatakepadakuRasulullahsarv: "Apakah kamu pandai
bahasaSuryani?"Aku menjawab:"Tidak."Beliaubersabda: "Pelajarilah.
sesungguhnya kita banyak mendapatkanbul'u-buku(surat-surat).
" Kemu-
diandia mempelajarinya "
dalamtujuhbelashari. Al-Hakim menambahkan:

428
"Al-A masvberkata:"Telahdatangkepada(Nabi)beberapa tulisan
dimanabeliautidak ingin mempelajarinva kecualidari orangyangdapat
dipercala."Al-A mas1"menyatakan pula:"Haditsini shahihjika'fsabitbin
Ubaidmendengamya dariZaid bin Tsabit."
Sala katakan:Sayatidak tahu mcngapaAl-Hakim menlangsikan
.l'sabit
apakah benar-benar
mendengar haditsini dariZaid.Padahal Tsabit
adalahayahnlayangseharusnya tidak perlu diragukankebenarannya (ten-
tangmendengarnya TsabitdariZaid).ibnuHibbandalam.1t:i-Tsiqqdt (l/6):
"Tsabitbin UbaidAl-AnshariadalahorangKufal. Ia merirvavatkan
dari [,nar danZaid bin Tsabit.Ia jugameriNa\atkandari Ibnu Sirin dan
Al-.{ nrasr.Ia adalahtuanZaid bin Tsabit."Namundisinvalirpulabahrva
'l'sabit
b i n L j b a i dA l - A n s h a rvi a n sd i m a k s u d k abnL r k a n ' f s a bbiitn L l b a i d .
tuan Zaid. Dalam kasusini Abu Hatim mernbcdakan keduanladalarn
. 1 [, L t r hI I t r - ] l d i l ( I ' l - 1 0 + )K. e n r u d i a n . \ l - H a f idzahl a m . l tl a l r r l : r l.'ji r r u
rrcnradarkan pcrbcdaan ini kcpadaIbnuI Iibbanpuladanitulranya praduga.
t l a h k a na p a] a n g l e l a hs a y an u k i lc l a rIi b n ut l i b b a nb a r us a j an r c n u n - j u k k a n
tidakatlanyapcrbedaan terscbut. L)aninilahvangdipcgangolehAl-llallzh
|1alant.1t Tuqnh.\arnun baiklang ini nraupunlang itu keduanlaadalah
rsiqah.Jadisanadhaditsini adalahshahih.
I I a d i t si n i o l e hA l - B u k h a r i j u gdai c a n t u m k a dn a l a mS h a h i h - n yD a i.a
menjelaskan: "TelahberkataAl-Khanjiyahbin Zaid IbnuTsabitdari Zaid
bin TsabitbahwaNabi saw memerintahkannya agar mempelajarikitab
orangYahudi."
Al-Hallzhdalam5llaral-nya( l3/l6l) men)'ebutkan:
"Sesungguhnya dia telahmenyambungn)a secarapanjanglebarda-
lent,Kitabut-Tari klt."
Kemudianlbnu Hajarmenyebutkan .jalurlainrang dipaparkan oleh
.\t- Iimidzj dan ncngatakan: "Jalur ini menurut sala unggul dimanadise-
butkandalanlFtrvuiclu|lilolil-t tu//br.Dan jueatelahditakhrijolehlrnam
,\hmaddan Ishaqdalam-llonad mereka-disarnping juga olch Abubakar
Ibnu Abi Darvud dalamKitabul-it[ashahi setla oleh Abu Ya'la, dimana
menurutn)aterdapatkalimat: "Sesungguhn.va ttku mcnulis kepaclu.suatu
kaum lalu aku khalatrr kaldu merekamerutmbqltLtteumengurangolr.t.
mukct pelujarilahbahusuSuryuni",laluAbu Ya'la men)'ebutkan hadjtsitu.
Dia juga rnempunyaijalur lainlang telahditalhrijolehIbnuSa'ad.Namun
semuanyamenolakorangvangmenvangkabahwaAbdurrahmanbin Abiz

429
Zinad menyendiridalam meriwayatkan.Benar, ia memangtidak mcn-
wayatkandari ayahnvayang berasaldari Kharrlah,namunmeriwayatkan
dari Abdurrahman.Seiunggaia hanyamenyendirisccaranisbi. Adapun
kisahTsabitmungkinsamadengankisahKharijah.
Scsungguhnva keharusan mempelajarikitrb orangYahudiberarti
mempelajari pulabaha;arnereka. Sedangkan bahasa ncrekaadalahbahirsa
Suryani.fetapi yang dikenalbaha-sa merekaadalahbahasaIbrani.Jadi
mungkinsajaZaid nempelajariduabahasa sckaligusuntukkeperluan
itu.
Sala berpendapat: Iladitsini nampakscrupadcnganntaknahadits
" Bttrttttgs
ittpu mempelajdribuhususuutukuurtt.diu ukunselurnutdurr tipu
,layu,rorofu " Tetapisa)atidaklahu sanrasekalimengenai lafazhhadits
ini. dan tidak seorangpun penulishadits-hadits
rang mencantumkannva.
Seolah-olah haditsini han)'aterkenalbaru-baru
saja.

430
WAJIB MEMBUKA RAMBUT
DALAM MANDI HAID

'
' -4*. Ji
; - ": .
- :,>--e :.
) ---.-s*'544- - ,:':
''Eukalult
rqttbutntu clun meutdLltth.'vukni tlulent huul."

Hadirs ini diriwal arkanoleh Ibnu Abi S-v"aibah dalamAl-Mushun4


( 1 , ' 2 6l i) : " T e l a hb e r c e r i t ak e p a d a k uW a q i ' d a r i I l i s r a r n d a r i a l a h n l a d r i r i
Aisrah vang menceritakanbahrvaNabi saw berkatakcpadanra se*allrr
haid: l lalu pera* i menvebutkanhaditsini).
H a d i t si 1 u . j u - sdai t a k h n jo l e h I b n u i r l a i j a h( 6 . 1 1 d
) arijalurIhnu,\bi
Sraibah dan \li bin \lLrharnmail.keduanra berkata:"Telah berceritakc
padaku Waqi' rersebut."
Sala berpendapat:Hadits ini sanadnrashahih menurut slarat .{\\.-
Slaikhain. \{enurut keduan}a. hadits ini berkaitandengan cerita Aisrrrlr
serraktuhaid dalam haji Wada dan Nabi sarvberkatakepadanra:
"Bukuluh kepulumu, stsirlcthelun tuhurtlcthrlan wnruJtmu!"

Dalam hadits ini tidak ada kata-kata ".!/arrdlldrl" Kata itu menr-
palian tarnbahanyang benar dengan sanad )ang shahih. Dalam susunan
kalimat As""'-Syaikhainmemangmenyimpankata-kataitu. meskipuntidak
dilafazhkan. !lungkin ini merupakan susulan As-Sanadi terhadap Al-

431
Bushairidalarn..1:Zavairl. Haditsini sanadn\alsiqah..,\s-Sanadi rn+
negaskan: "Sayaberkata:Haditsini bukandari,1,-ZarL,aid, akantetapida-
patditemukan dalan Ash-Shahilwin danlain Iairutva.' Sayaberkara:Ma-
sing-masing adalahbenar.As-Sanadi adalahmcnjagamaknavangterkan-
dung di dalamnva.sebagaimana vang telahdiisvaratkan. Scdangkan Al
Bushairi menjagaIafazhnya.Tidak diragukarrlagi bahua tambahan
"Mandilah!"in. hanlalahtambahan menurutAs\-Svaikhain. Olehkarena-
ny,aAI-Busharri mcncantumkan sertrrnembicarakan senaddanketsiqahan-
nva. Bahkania menjelaskan keshlhihannra sebagaimana 1an-edilakr_rkan
olch Al-llajd lbnu Taimiliahdal,s.n Al-Munraqa.WallahuA lam.
ScsunggLrhnl,a tidakadapcnentangan anrarahaditsini dengarr apa
r a n q d i r i r r a r a l k aonl e hA b u Z u b u i rc j a r ti ; b a i dh i n L , m a i r a n g m c n c c r i -
{akan:
"TLlttlt:untJtttt k.'lutLt..1 \t t/t hultt,t.1hdu//, t ltttt 1nt'r Dt(rttrut-
k&k&l ku Dt \(rntlt:r nL rtlk(lo Dtdtkli \u|i\Lt lt nhuku kt,ldlu \d.
\Ltku.li.tt ult hcrkatu. ".l lungkuh nt,uglurattkut ;t'koli lhnu .1atr
itti Iu ttantcri ul*un 'tgttr nL'rckd Dutlc kur kapalLttu., Se:unt
gultntlt uku tcltth muntli tltnscur Rasululluh dari .tatu bejdna tlLtn uku
ttt.Ltk ruuuttbuh sirdmLrl etLts kcltttluku dengun tigLt JirentLtj

H a d i t si n i d i t a k h r ioj l c h I m a mM u s l i m( t r ' 1 7 9 )I.b n uA b i S r a i b a h


( I/2.1il -l) danAI-Baihaqi( l/ l8 l) serraImamAhmad(6,,-tj).
Sara berpendapat: Antarakeduahaditsdi ataslidakadapenenlangan
karenaduahal sebagai berikut:
Pertama:bahnahadits\ang per.arnalebihshahihdaripadahadits
r angbelakangan. Karenahaditsr angbelakangan ini rneskipun ditakhrijoleh
Imaml\luslinrnamunAbuzZubairadalahmudallis.
Kedua: Iladitsyangpe amaberlakuuntukkasushaid.Sedangkan
hadits)ang belakangan ini berlakuuntuk kasus.jinabat(mandijunuDl.
sehinggakeduanyabisadikompromikan. Jadi dikatakanwajib membuka
(rambut)sewaktumardi haidbukanmandijunub. DemikianmenurutImam
Ahmaddanulamasalaflainnya.
Penyatuanini adalahJebihtepat.Di sampingitu adahaditslain,rang
menguatkanhaditstersebut.yaitu dari Umi Salamahyangmenuturkan:
"Sayaberkata:WahaiRasulullah,sesungguhnva aku ini wanitavang
lebih ikal (rambut)kepalakuapakahaku harusmembukanyauntuk mandi
jinabat?"BeliaubersaMa:

432
"Tiduk Kuntu Lukup ncmbtlLtskept ttmu ttga belutun kemudiurt
kumu,Jlirkurtdir sacardntrdLLralus kctmu.naka kamu sLtci."
t l a d i t si n i d i r i r v a r a t k aonl e hI n r a r ni v l u s l i ml n o m o r1 7 8 ) .p c m i l i k
S u n u nA l A r b i u h . A b u A I i A l - l I u s a i nl b n u\ ' l u h a m m aAdl - L i h y a ndi a l a r r
Ilutltt.t'nta { Q . l ] l i l ) . I b n u A b i S y a i b a hA. l - B a i h a q(il i l 8 l ) d a n I m a m
,\ hmad(6/'189 danI 1-l-3I 5) dari.jalur Suf,\anAts-Tsauri danIbnuI iyainah.
Scdangkan lalazhitu adalahkepunraannya dankepun)aanRuhlbnuQasinr
s . r 1 a . \ ) L r(b) a i t uA s - S u k h t i ) ' a nd ia) r rA ) , u bb i n N l u s ad a r iS a ' i db i n A b i
b i nR a i i b u d a kr a n gd i m e r d e k a k[a] n r mu
S a ' i d . \ l - \ 1 a q b adrai r i, \ b d u l l a h
Salarnah dari[, nrrnu Salantah l angmenrrisahkan: (kcmudianpera*i nrenre-
b u t k a nh a d i t si n r ) .
I l a d i t si n i j u g ad i r i r r a y a t k adna r i. , \ t sI-s a u r io l e hd u ao r a n gt s i q a h .
raitu Yrzid bin HarundanAbdurrazaq bin lluntan. Dalamhal ini kcduanra
berbeda. l)erlanra- rirrarat Yazidbin Harunseperliri$a)at Ibnu l,-"''airrah
5cdangAbdunazaqbin iiurnamdalamhaiiitsnvamcnlebutkan:
(Apakahakumembukanr,a karenahaiddanjunub?)
Di situadatarnbahan (jinabat).lvlakasaramelihatnlasebagai ram-
bahanIang aneh.karenaAbdurrazaq menrendiridalammerirvaratkan. Dia
memperolehn)a dari SufvanAts-TsauritanpadenganYazid bin Harun.
Sedangkan rirral at ini adalahlcbihunggul.karena sesuai dcnganlafazhIbnu
U l a i n a hr. u hb i n A l - Q a s i m d a nA s - S u k h t i y a nWi .a l l a h u A'lam.
lbnuLQa-""y im telahmembeberkan hal ini dalamAt-Tuhd:ihdan
menielaskan mensenaikelangkaan tambahanini. Siapa)ang ingin men-
dalarninya silakanmemerikanya( 1/167).

433
BAHAYAMENYAKITI
TETANGGA

- '.; t./ - ^..

ta9 ""'€P- ''',1.'''


'' t
. i-!-
i " ' *..!-,-q

"Titlctk LtJu ktharhm Jtti,un Jrunto It .tciulth penghunt nerukt


I'uloi tunito rL1 ,q ne ,t.ruktti ttun,qgqn.\Lt Llen:1Ltn/idahnr.tt,'

Hadirsini dirirravatkanoleh.AI-BukhariDalam.11,1duh. t l _.\l u7r,u


( n o r r t olrl 9 ) . I b n uH i b b a n( 1 0 5 1 ) . . A 1 - H a k( i-m 1 1 1 6 6A)h. m a r(l t , . 1 . l 0 r u a n
. \ b u b a k a\rl u h a m n r a Idb n u. { h m a d. \ l - I l u ' a d d i ld r , l a -. ;1n1 _ . 1 t n1. t6l ,i t - j )
J a r i. j a l u r\ 1 - A r n a s r d
. i a b e r k a t a":T e l a l b
r e r c c r j tkae p a d a kAub u y a h \ a
iUaulaJa udahbin Hubairah. dandia berkata: ",{ku rnendensar.\bu hurar-
:rh bcrk.rrr:
"Dikutukunkepadu Nahtsutt', Il,uhui Rqsulullah,scsurtggLthnl tt .tr
ltidtldlt ttu hungunmalamdan puasusiang Dit berbuathuik Jan
hersetlekuh, dan dia newdkiti tetanggan.r'u dengun liLluhrt.tt,,K+
nutlitn Rasulullahsqv her.sahdu. "Tidakad(rkabaikanpadunLt.Dict
penghunirrcraka./.1huHurairuht berkatu.Sedangkan.si fulanuh irtr
hum'ubershalutwalih dan bersedakah dengansepiring(buburne-
raht dantidakpernahmenl:ukitiseorungpun juga.',!,takuRusulullah
sau hersabda."Dia ittrtermasukdhli surga.',

,134
Sayamenilai:Sanadhaditsini shahih.Semuapcrawinyatsiqahdan
tcrkenal.KecualiAbu Yah-ra.dimanaAl-flafizh tclah memutihkannl'a
dalam.{t-Tuhd:ihnamundia tidak menyebutkan ketsiqahannva dari se-
orangpun. Akantetapidalam.lt-Taqrib dia mengatakannya: "lvlaqbul (di-
terimahaditsn)'a)."yaknilenturhaditsnya.Danbilahaditsini dirirvayatkan
darinl.a (Abu Yalya) rnakacukupmengherankan.
Sesungguhnla Ibnu Abi Hatim (4/2/.157)telahmerirvayatkan dari
IbnuMu'in. disitudia berkomentar: "Ts;qah."Bahkan lbnu lvlu in ini juga
dibuathujjahc.lehAdz-Dzahabi dalam.4/-rtr[rart,
kemudian diamengatakan
pula"tsiqah."Hal itu dipcrkuatlagidengankenvataan ImamMuslim,"-ang
satuhaditsnya.
rnentakhri.j sebagaimanadiscbutkandalamTahd;ibulKamql.
Hadi$ itu dikeluarkanolehAl-Bazzar dan lbnuAbi Syaibah. sepeni
dalamAt-Targhib(4/235)dandia menshahihkan sanadnla.

S,'v't'$er;lJ--:4
._P:W3',# 9.-A,-))'.-.ae@ j(-'",r
'ij-?u; rJ,
i1i:," :d
/ / -./,

. ; , ' 1 . ; ,,..P-:
/-./ ;at:pr:,G
"Diu berpuusaketika bepergiandan berbttka,dia bershqlutdua
Perawihcrkola:dia lidakmenambah
rukaat.tidqktneninggalkann.va.
rakniyangfarclhu."
pada keduanl,*a.

Haditsini ditakhrijolehAth-Thahawi ( I /333)danAhmad( 1/402dan


-107)darija)anHammaddariIbrahimdariAlqamahdarilbnuMas'uddengan
rilval-atmarfu'.
Sayaberpendapat: lladitsini sanadnyajavvid.sesuaidengansl"arat
Nluslim.AdapunIlamrnad.adalahIbnuAbi Sulaiman Al-Faqih.lvlengc'nai
dia adapernbicaraan I'angtidakmembahayakan.
Haditsitudengankepastian yangjelas
adalahshahih.Adapuntentang
mengqashar shalat.banyakdisinggung dalamhadits-haditsdzuisegolongan
shahabat dan di sini kita tidak akanmemperpanjangnya. Sedangkan soal
puasa dalambepergian. telahmunculpuladariAsh-Shan'ani dalam.li6rriul
Suatupembicaraandimanadia menafikankenyataanbahrvaNabi
.Sa1a,z.
sa"v berpuasaketika bepergian.;'alcni puasaiardhu. Dia berkata(2/.13):
"Telahmenjadiketetapan darinyasawbahwasanya beliauitu tidakmenrem-
pumakanshalatempatrakaatdalambepergiandantidak pulapuasat-ardhu."
OIeh karenanl a sa)a merasaperlu unluk menycbutkan seba-gian
hadits-vangmenunjukkan ketidakbenaran penafianitu. Sa)akatakan:Nle-
ngenaipuasaNabi sarvdalambepergian itu telahdiriwa)atkandari sego-
longansahabat. Diantaranya Abdullahbin Mas'ud.Abdullahbin Abbas.
A n a sb i n N l a l i kd a nA b u D a r d a.
AdapunhaditslbnuIUasud adaiahhaditsterakhirdi atas.Sedangkan
dalamhaditsIbnuAbbas.Abu DarvudAth-Thalalisitncmberitakan ( l,/l90):
''Telah ()airuIbnufvlu'adzAdz-Dzahabi)
bercerita kepadaku Sulaiman dari
Samakdari Ikrimahdari Ibnu r\bbasdenqanriwaratmarfl' disenaibaris
a u a ld a r ih a d i t d s i atm."
H a d i t si n i s a n a d n l ah a s a nP. a r ap c r a r v i n r a d a i a hp e r a * i - p e r r r r i
\ l u s l i r n .S c d a n g I n r a m\ f u ; l i r ns e n d i rtic l a l m
r e n t a k h r i . j ndraal a mS / r u l r r l r -
n ) a ( l / 1 . 1 1d) c m i k i a np u l aA h m a d( l ' r l l l ) d a r ij a l u rT h a u u sl , a n gb e r l s a l
d a r ii b n uA b b a s :
"'[ iLlakluhpat ttlt uto.sorongyuttgbcrpnusuduntidakpula utLtsorrn'4
vattgherhuku.Scsntttguhn.ta Rasululluhsuv hcrpuusuAt/dtt !)rt.-
'
iulutttutdun berhutu.
H a d i t si n i t e l a hd i r a k h r roll e hA l - l l u k h a r(i1 , ' 1 . . 1o6l )e.hN l u s l i md a n
lainnyd a a r i j a i u rL , b a i d i l l abhi n U t b a hy a n gb e r a - sdaal r iI b n uA b b a s :
"Sesungguhnra RasululluJtsav keluar ke Mal;kahdi bulan Runa-
dhan, beliau berpuasahingga sampai di Al-ktrlid, dan berfurka
hinggaoran*orang pun ikut berbuka."
Al-Kadidadalaltternpatantara'Asf'an danQadid.AnraraAl-Kadid
dan\lakkah berjarakduamarhalah. Sedang antaraAl-Kadiddan\ladinah
ada beberapahari perjalanan.:ebagaimana di.jclaskan daiarn.l/ Fcrrl
(i1l+7).
D a i e mr i \ \ a l e tA l - l l u k h a r( i , ' l 5 l ) d a nI m a m\ l u s l i n t( l / l l l l d i -
perolehdarijalur\lujahid yangbcrasaldariThlvus dari lbnLr.\bbasranq
nrcngisahkan:
.#;!,t*:,f,,:*2*y.i,i;i
'Ji;j144t";kil;:;,;;
'tl;i"V\i.''i
tii'i"G$\
'dj "aSJ
J ek.\e'r' S\il );3€.';J e'aKZJL
VJVft. Jt
,g;'i:,ryi
i' *Bi ;a,- tfi;{.tt
ff2*#;Pt;f,;{ru
Jgrlb'i;,!ri L\:4 n6'61i6
136
Ltr

,, utll
{nw urqpIlEy'[-lvnl€pEd3l?tuerreqqelel :PIiseuulq pn.\1?cn{ep"darl
tut sttpeg
q l J a c r a qq ? l e l , , : ( S i l i l ) t u r l s n l \t u E u l lq a l o l r . l q l e t t p

, tltTqo.$Dautq qollnpqt'
uop ',tnstlo nltsny tlnnnq 8uDli
osoncltaq twul ntoiuDtp Dpo)loplJ
sDuodto\uasnJ nualnl oiuoloday snlo tp niuuoBuol uupla?laut
Suoi apn rutDl o)ntut1tp Euotoasqolns o3'3ut4assouodltlwo ttlt
nplorli uDqpnwDA uolngnpod tos qnllnlnsDADuDsta(ltnnlq 1uox,,
:uulultleJuetuiue.i .ep.teqtqy rrep.epJPC
rruul']lJrpqPllrprEqnurLlIlEtuslIrEpzr7nInpqv nuqI PI.esuepurlsnlNurq
pll"/t\-lv qalouElls{E\\urpqBlJl€lPtu nqv sltpequndepy
'(Sunlnpuad slrpeq)ptq?{sIEieqastriuPq
"BpJcc
srlnlrpu(usltpeqJr.eqprtC lruqscg-lV llnueN-uV qutlnpqV nuql q€luPlr
'n1rpe{r7 undepy'(ttali) Ibeqrcg-lvqaloue{lB{€.\\lllpIursllpelI

,, qtlqJaq nDlaq Dlotu


'uoqpDruoalmuq uDpdduaquo8tadaqnotlaquop osondtaqno4aq
DIna 'uDtlpowoy uolnq urnodavaq uo8tadaq ll.Ds qDnnlnsoy,,
:uslllll
'r:ruep-uy pe,it7
{ruaur€rC rlllelNulq scuy nlepudel elllalreq qelai
u€)iluir\\rrlp qPIel?I?tu 's?uv sllptrtlueISuPpes
qaloe.ruepudr.rep
'qrqeqs
lesrnute{upuuesIurs}lpc}l
(uBq?lnula)l) l|'sll-Ytu
,,.rDlnsqe qrqalnll uEqpErutdrsendutp
nlensnll EInqJaB,,:qc'nefuar.u er6 ,,;e;(uenpelelelupIslns nulel fiue.i
:t.{uegaq
eue1,r1,, zies ,, rrlnqrequ€p usuele[:adruelep esend.:aqeueLutptes
qpllnlnsp1qe1upy,,:qrnufuau etq ,,;ueue1cftad uelep esln4,,:prqefn11
epedaleiucpaqe.{eS,,:rtrrlraq ?tC qt,rsnegutque.ttny-lV yPp( t88t/89t
-/ uiu-rlsfpJ uelel :rlef nuql qelo fr.rqlettpqe1:t rur sllpc]l
'now odots8uotoqwp
,, Ilolnlnqtaq
osnndnq nnut odots|untog Dflqnq uop omndtaq qolal il.osqnl
-fqnsoy D.iutltl88uns)S:,,
.DtDUaqsoqqYnuql qol1t uoqpowo4unl
4q qoppo n Dlt l uoo qnplol{ 1poqu nBBulqolnqnq notlaqnlDl
'\uoto-\unto opodal o'tuunltotllltadwaw odop oiodns niuunEupt
'uolsy, tp todwoso33utt1
loy7uosuauuopJlo olunuau nmlaqryo7
'qoftolN
osondnq nDtlaq uotpnu l I tnnl l t$ns qollnlnsDy,
\\'alid bin \luslirn. rncskipun dia tsiqah narnun aurrlr,11r.r-. SemrL.r
'al -fetapi
sanadnra arrr r.or. rclah ditakhrij oleh .\ bu l)r\r ud dalan .Srlr.lr-
n r a ( l ' l i 8 ) : " 1 e l a h b e r c e r i r ak e p a d a k ul l u a r r m a l b i n . \ l - | a d h a l :T e l a h
b c r c e r i t ak e p a d a k uA l - \ \ ' a l i d : " - f e l a hb e r c e r i t a
k e p a d a l uS a l d b i n , \ b d u l -
l u z i z . . .K" e m u d i a nd i a m e n \ e h l l t k a n n \ sa e c i l r am L r s a l s a J cl n g r n c c r i r t d u i
\em ua perawikccLlaliL,rnmi Darda'. \\'alid menrebutkan:,'dari.Abu Dardr'.
H a n r a s a j a d i a b c ' r k a l a :l r i l J r r
J€+ .,!'pade:cbagianpeperangann).1
tlan tidak nrengatakan 'Jt:..r ,# pada bulan Ranradhan.
lJJ
I n i i a hy a n u L r c n a rB. a h * r d a i a n th a d i r s, \ b u D a r d a. l i d r k a d ak e t l i -
'Di
kata b u i a nR a m a d h a n .I"l a l i n i d i k a r e n a k abnc b c r a p a hal:
P e r t a m a :N l c s k i p L rSna i d b i n A b d u l i u i za d a l a ht s i q a hn a n r u nm a s r h
dipenentanekan ketsiqahann\a itu.seperti\ angd ikatakanolehA bu Nlashar:
'Srrngguh
m a s i h d i p e r s c l i s i h k am n engenau i c a p a n n \ a" D i b u l a n R a n t l -
d h a n . L a l u A l - \ \ ' a l i db i n i v l u silm r n c n c r a p k arni \ ! a \ a t i i l rd a r iS a a d A b d u l -
aziz dalamri*avat Dau ud bin Rasl id. Narnuntidak dernikianhalnra ilalanr
r i \ \ a v a tl \ ,ul a m m a lb i n A I - F a d h a lr.a i t u b a h r ' , ad i a r s i q a h R . i*arat ini jadi
l c b i hu n i r q u dl a r i A l - W a l i d k a r c n ad i i k u t io l e h s c b a g i a n o r a n qr a n g r s i q a l r .
antaralain Amer bin Abi Salamahdari Sa id bin Abdulaziz dcnsan latazh:
"Kttnr hersutnctRusululluh slot tlolunt bepergiun ,,

Hadits ini ditakhrij oleh Asy-S-v"ali'i dalam,,ls-.!urrarr t I r,269).


Termasukdiantaramerekavang bepergianitu adalah.\bLrl_\lLrghi_
r a h .n a r r a n v aa d a l a h ' l d u lQ u d u sb i n A l - H u j j a j A I - H i m s h a .
fladits ini ditakhnj oleh Ahmad (5|9i) dari Sa'iclbin r\bdulaziz.
'I
iga orang tersebutadalahtsiqah.lVlerekatidak men\eburkankara_
kata "di bulanRamadhan. " Sehinegari*ar at nereka terdahuludarj ril.ar ar
A I-Walid lain. sebagaimana yang telahlelas trdaklahmengkha*arirkandan
dil,uatkan olehtakltrr rnu kedua-rairu;
Kedua: Bah* a i\bdurrahmanbin yzid bin Jabirsesunceuhnr a rerrlr
mengikuti Sa id dalam rnerirvayatkanhadits tcrsebut. dari Isnajl bin
Ubaidillah secarasempuma.Tetapi keduan-"-a berbedamengenaikata-xara
ini. Abdurrahmanberkata:

"Kami keluar bersama Rostlullah sav'delem sebagiun bepertun


kami..."

Haditsini telahditakhrij oleh Al-Bukhari (3/t -17).SedangkanA bdur_


rahman telah menetapkandari Sa'id. Sehingga-dalam perselisihanitu ri-

438
6t?

,, qpurms?s?ndqpl?p€€fuSuq8unu pnsj{pru
-rp 8up,{Essnd?uolerl'€u€8adrpl€d€plepll F! .?p:ee nqv slrpuqp,rqeq
e8npu:ur8ue{ tuazeHnuql qelueque{xprp upTpg (wrlpsrupd uulnq rp
uelS:adaqSuei SuzrorErqrlnq:aq u,{uuulqaloq:adrp nqr,{1 1r1quelrqure
-3uadpnsleurqeleu.rndruas ur uuqequelueFuaq,,:uzleluBuauuerpnrual
urr1sn11 te.{rmrr uup e,{uuultnqafuau er uE)r.leq:efeg nuql qzueH-lV
e8nflzprl rurueqequelu€qauealruf,qeuJu Suri 3ue:ouulnru:rurru1ep
-u pri€sp,iu8uc,{ts uce , rurlsnl\uw{undaqqzr1r1, ueptb-uarullpu rl
'ureqlu.(5-,(syq:1orrr:pd:rsrp qplalrut urqrquu e,nququnlrrriuaur ucp
'lnqaslaluuququelruuaspurlsny{ rs.rr.ruuiuapiEgl :loruou) nlr slrp[q
uslurusuau €rp €uurxrp'utDlUV-lnlDputt. ruullp rinpuaLuqBltsqrlal
rseppebnll-1y rurq3-1npqy qzr3u11-1y srrprqruulepredtpr.lIpplt ulp ( lr;
-8uzf14r,rt qelupr ',,uDtlpDuDA uDUq7p,,rullsnlNlu,iu,nrrruelup ,rzs rqrl
lpqes p\\qcq selaIleduet rur]ntu:q lrdurJrrrq :tedr:puad::q c{rq
' . u p l e qn u u n r J e p
l e s r l i q8 u u .t(n l c i e n pl l e pn l t s t r p c rul t y t l i l l r . . n L r r
q c l eq l n i S u np s e . 1 5u l qu t e . i s t yul c i i r l l u r qu l u r \ tI r ! . r \ i ! l r l . r l r l r r r l .1l r q
1 r r u r . l u r ' 1 4 - t t n q r i pd rut:uutrl yr L r r l Lnr l n L r ' l ' rc. i' tr r r r i r u r r r r r l l " 1 . l
,. | \Llt),a-lt. t.ta,i .:l.lr i,.,l,1,i
uDln/1 qnllnln\t1A nttol\.t,)q tLlttl\ lt)tltl,)ut tltll,1l ,1r'y;l/.i 1.//t';//ii\.

Il'lI ll lll "'l


.cpregnuuf l lrcprb.isr:rurg-p1i uni.irll urquf,ursl1r.re p pr.lq urr.1 urr." ..r11
r j r p : n 1 ue
l d e r : q r cr1J r p ( 1 6 l i ! ) L r e u t i \u: rp ( l f i i ) r b l r L l ] r 8 - l \(.0 1 ! l l
q r l - e 1n1u q l ' ( g y 1 , r g )
u r r l s n 1r1u c r u L l l : ' l ol u L l l E t r rpl r l a ln t r - ! l r l r i l
(,,urqI
-EurPU U?lnqIP,,) tnqesrillrtP)j-P1E) uE)tnqasrP )Bprt ntrs rp .Bprpcluuril
upp lesueqiue.i urclrnlrf r.rBp;-uctep ntr slrplxlR\\rlEB:lrduraarl
'Suetup uele iuu{ slrpBqurplupryad:s'urr1sn11 Lur:ur1 q:r1o rlnd r;iuel-adrp
qplaluu)qeg eiuslrpprlsnir:qurp qrhrsrqelepepr.equrq un:isr11
,, .lrprDc
nqV r.l?p.epreqntuu1,1 rrupqsllptpqn urq lcursl uupur{{r11urqueurst.l
l:ep pe.ESurq ueistll n;€pcdil pluJ:liq qclJl,, ;u1e1:aq iuei pr1rL11
urq ppuueH ucp '(tlt/9) p?ruqv qrlo tur]}?lrl qelrl ntr stlp€lJ
'rpetuelte.ru
{srrpiuei etel-zte1ueltntlaiu.ruleprt rr ntrsrp rdula1
.e1nde.iurtnlriuaruqplJl pr.eSulq uu.{srHe,iurlriiunse5:e?r1ay
'nl€lqplal8up,i ruadesurpues
teietrt:-le,{s.\rrj
pr.e5ueiuap renseslu.{e.\\uue1e,{uzqa1 Luep6 1ni3unqrqele,iuruiurr
Sayaberpendapat: Sesungguhnva sanggahan tersebuttidak beralasan
setelahkita mengetahui bahwariwayatMuslim itu adalahsrad: (anggal).
JikasajaAl-Hafizhmenelitihaditstersebut berikutlafazh-latazhnta. tentu
tidak akanmengatakan sepeniitu.
BahkanAsh-Shan'ani dalamAl-'ldtluh.juga telahsalahmenduga
terhadap hadits itu. Ia praduga
mempun_"-ai Iain.Dia bilang(l/368):"Hadils
ini ada dalam,ffrallm kepun-"-aan Abu Darda'.JugadalamAl-Bukhari
kepunyaan UmmuDarda'."
Yang bcnar.sesungguhnya haditsitu samasajaantarakepun)aan
BukharimaupunlVluslim.yakni sama-samadari rnusnadAbu Darda. I Ianya
sajakeduanya mentahrijhaditsitu darijalurUmmuDarda dariAbuDarda'
Itulai sanggahan terhadapIbnr.r
Hazemdenganhadits-hadits Iaindarr
parasahabat yangtelahkita ketcnsahkan. Dcrrikianjuga haditsbcrikurini
mernberikan sangsahan nula:

, d,JJI ,'.,,c
,-;a
T\--/r .
*/2'E
.4/A),
.''/|..v
t '-...^>-, 19 -

"ld dalah rukshah lvuhri herbukodalum hepergiunldqri .1lldh.


Burungslupanrengambilrlct,makahaik. Dan barctnesiapa
sukaber-
pttttso,makutidak dtla dosuulusrttu "
( i 1 1 1 5 )A. n - N a s ai i I / J I 7 ) d a n
H a d i r s i ndi i r i i ' , a v a t k oa lne hN f u s l i m
AI-Baihaqi('+/2.11) darilalurAbu N,lirrvah Iarrgdiperolehnla dariHarnzah
bin AmerAl-Aslamira"dia berkata:
"lVahai Ra.sulullqh,
aku cukup kuut untuk berpuasucli perjalanan,
apakahaku berdosdl" KemudianRasulullah.sclr bersabda,lqlu
perawrmenyebutkan haditsitu).
Majduddinbin TaimiyahdalamAl-Muntaqamenegaskan:
"lni merupakan
dalil yangkuat ataskeutamaanberbuka."
Saya berpendapat:Segi argumentasin;,a adalahsabdabeliau me-
ngenaiorangyangberpuasa"Tidakadadosabagirytct", yaknitidakadadosa
atasnyaapabilatetapberpuasa. Sesungguhnya hal ini mengisyaratkanlebih
baik berpuasa.sepertiyang telahjelas. Apalagi bila melihatsabdabeliau

440
hn

a?i Ft'a ri {rl v*}


it rr'7c.r{.c.e.rt{.
'q f, 4,fr lr
t
r{.x
;ueyrnlnuaur 8ut,r
rll\u I lr?puqnT-zy ue1te.,(eur.rrp 8ue.istrpeq1g:dasru1eruurlnlel
-.ur ulrl ssop.leq uriuaur 8ue.iiuero urdpiiur rlplouauIlltuli LJtl€pB
rur urrBeq rp ssop u€{?peruau qsuu uiiuupy qrlex Suupeparuu1
-qpg ueerxelnJ)! r{tuau Suuiuzrnfttete8eqas ue1>lnlunuaur snErplas
'Lrelnlelaur elr iesopepuu up)pns)eutrpiur i r lqrq urel Suei ueritqa5 q
'.n1:eutlricttl Lrr:ruap luLu1nuql l1xpl[5pleq
i u e i r n l e rf : e p( g gI ' 2 8 ' 9 9 ' i S ' Z S ' 8 i ' t t i t 8 / , ) p e u r l { uVu pr b e q r r g - 1 y
qrlo einl (9tia) ruuEc-pv ucp rzprrurrl-tvrlenral ledrueupunsIrlrul
-rciucp 1r1e1,1 ruerul'uruq1re.i5-.isy qalo ft:q1elp rlclil rur slrpEH
'3un7a
.. .tor1iut[un uopHuqBuahtlttl sttyrl TnBnF.n,iutptunqwaut
r\t)l.t?q )lpltt wntqt Suopas^ 8up,( Stnto nuowt1t Euntoutqnutt7,,

.','-. ).-'>'
+-J - ..r-*.--l . d-- c . {. 1'(c
. '} / , t . ' - ' " " ' - , ;,<v<<-
. -:'
-: ;.' { n-': . I
^-- - s----t
'- /.
n€<^ f f ;?__ r_;4a
:.\\ESrqeNPPqES rUJd
-iq E\^prq Suei qe1ru1ur11u?iuruaur uupuE)n)i€leueJsluP ul])i
ErIlPs
rntunu:ur sn3tlel:suup efesesop ueleperueu uclpns1eurrp uetieqa5 u
:efupnsleutlsrsu?pnEiulllpuet8eqenpeperur1equa1e6 u.iu
-ur1n1e1eu 8ue,{Sue:orrupesopue€pptuad teuaiuaLu rlaf?uei 3ue.toqelo
rnqelelrpe,iueq ruru€l€osJJd nlIJ?nlIp urPltlsgu-qsgullepsruequ?Iut?leul
'rrpuasnlr qseuupp urlFunru 3ur.{ utel ueposradq'v1epu
lrquerp leptt
''{?prtnpl?eleqedtedepuaru'e,{uueln1e1eur 8ue.{undepy efuuelnlzleut
iue.i Sueror8eqesopepe1epr1u€pu?Inleltp qaloqet e'lrqequellnfunuau
.1r1cpz 3uei ntensas
trelqelut-t:drp Suelualtls"uurelepESop ueUeuJd
'ur€l.Vnqplpy'[ uelpnsleutp8uz,{ u€)nq
lu€
rur e{es trunuau lde1a1,, ryoq ut Dlout,,:Elnqroq8ue.,{Swro teua8uaut
".1i.;v t ftt btrtttt^tt. tnttku ,tku htrkuttt
keputlrtntt " 13ugttttttdtt,.t
lctiilLri.)Ltltl t( nlL!tt,,:Jirnttn .1l1ult ".lcsrlrr.q,qrrll,_r,rr
,9lr tq Lltu .\ lur\ Ll
ttlul, t lthttgtart tlui t.tictr .llkh .\lctku httungsttrltu.tLutg ho-
ihtttltth iutli ke Iluitu/lult t ttu hernnroh, tiduk utlu do.ru hug1111,)
ttttn,:trlLtkLttt.s,.t " t..11l),qrtrtlt
I t0lt1tLl keLlLtutl\,11 15,\1

"Dtnti .lllult tiluk,ttitt hugt scorungpurt hilLtiu ttduk hcrsa tJt S/uli
. l L t t t. \ L u t t L t . " ' . 1 i t . t u h h c r k u t , t ' s u t t g g u h u l r u w k u h h t t r u k n . t t t , t 7 t o
vtotg tn.qkuu kutukun itu tt tui ttttttk suudttraku, jika sepern
long
Lnrhut t.tk\uikiln itu " '7 id,tk LLlu Jo\d b,J,Jut.\ Ltltku t uk ntu,:ir
jakurt sLti itntitu k,Llu,tt\it " .1.tLtti i littu.unkttn pttl,.t k,tut .lrtslt,tr
\lercku '. htlunt tt,ttuk Lslun tcluh n,,n,qrtqwqkau tvrlttlt .\ltuttt
r!rr! rli,l'.,,4rl :othuit,it .\lustvIIul l/rririr ar. ri (r.,ilggLtp l.Lt[ttit
...'rri.rr ,rrIirr.r .\h,r/.r ,r'.rrr \La-rr.r .!il.,/rli tt,,rLku nrruk l:i,ttt
nlt rr ke ltrntu\ Ltko t lt,tl itu kepudt RLr.tulullultsut. "llirhui Rtr.tulut-
lrli. ',,'ror.qgrrlilrrr k.tti men.qunqtLrlt ,Llt hLr.:,ttt ,tntat u k.dutt
tttit " !t:tLt/t ntilatul1i.r/r. ".qru//?(glhnta /?,tstilullah tLlth ntt,l.tku
kttn 't t ,tntrtLt kr'itut\d. trtL*Lt tnltk rfr,r'tl.\/?lL/ -rtiit sL,tr',ttt,:i,tt
r unq ,t(niu.'gd[kLfit \Lt i L]nfdtir kiludnit "

I { a d i t si n i d i t a k h r i t o l e h . . \I , l l u k h a r i ( I ' . 1I 1 ) d r n . \ h m l d ( 6 I . l . 1 .l : I l
Jika hal ini telah jelts. rnaka ucapan \abi sau "Bolrrrgsrtitpu .\trktt
hc'rl,utts.t.ndka ttldk Lt.lLtLlosuhu{ltttt" tdalah tidak tnenunjukkan apapLtn
kccuali lidak adanra dosa bagi orang \anq bcrplra5a. Dan Ji sini tidak adr
landa )ang nenun.iukkan mana \ang lebih Lrtarna antara berhuka ilaLl
bcrpua:a.
Akantetapitcldr dimaklumibahne beryruasa Rilmadhitn di perjrlln-
an ldalah ibadahdeneandasarbah*a Nabi sarvJusa berpuasaketika
bepereian di bulanRarnadhan itu.Jadihal itu rncrupakan anjLrran kcbalkan.
Sehinsga denqandernikian. makaberbuka \ ansdalarnhaditsiru dikatakan
"baik" tidakmcnunjukkan ia lebihbaik daripadaberpuasa. Karenapuasa
j u g ab a i k .s e p e nric l a hd i m a k l u r nJi .a d ih a d i t si n i r i d a km e n u n j u k k al enb i h
baik berbuka.5cperti\anit disenrkanitu. akantetapiantarabcrbukadan
berpuasa adalahsamasaja.
Hal inr diperkuat olch haditsI lamzahbin ArnerdaririrvararAisralt
ra:

l.l2
tti

,, owDltl qtqal n1tnlntu nsmtdDq ndn[iunnq uop qnqtylnt


roSoqasut oqout tuoriindaq oytal ru1n.i) nynqttq odotsEuntng,,

i6tzn' '
-..: / \
f,r6zf.$t i,€'
-.'?, {*v (f a,i;o{<
''.''2"6
-./)/ ).-.r. c z,'.
:s1lPf;q Llll!lIlD\'
'lnul iLrr i pnslr:rLrLnirrrl r iurNda:i rilqrlr.) urJr
,.,uc1irrnur:rqo.)
ir:r qr]rlsq\lllfljl]ul rJllpnIl1r1 r;-unrpurlri rliL r:1n,-1rsop:.rrt)lr|u ulrLrlrf j
- \r.i.r tr'\ J. r-t.iy!::.: .. . . r ' , r . r t r ' ,t . r : i ' t . . \ t t \ t.rlr:rt.rt
Llfil ijir)\ rur ljlr.i!'irdiL:aJ r.rl uu)\ftarf 1 1 ' l : . ' 11 i . p : 1 1 1 1 n . r 11 1 ; 1
l].\\'-il1?r/7ilri ;llrr, i/// l/l)Jlrlll1s-Irj.rr?;
L t t 1 , 1t ' : . . ' \ ,/.' ' tt lt' '\
!:.:,' t|t.,f,'r/L,l
i l ' ) 1 1 ) 1 i . t ) l P l l . t1! t !11) l i i t ' . 'r ) l t ! i r ? / r , r r ' r ( / l ) l 1 t ) i t i ! ' , ' t . . " / f r 1 i / l / 7 _ i , \ l / - } r i 1 '
r r I \ - / , r r r l / i / / i / t / . ) |l ! q t u ! i ; . | . t t t r 1 i . i a r . , ,r r j r , r r ] r \ r r i , , r l l , ' . , r i r i r i ; , , - i / i ; \ . i . \ .
.....,r .t:..t.
,r
i inr i sr prq tp'tr:pr l\trr d (rll I l J r r a l t i q t l r l r : ' L t r l ' . r r : it r r i l . l i l . l r ; ' l : l ' ; : L I t l l \
,, :,.:..
-11|iIUILLtir.i|.lr.
- i 1 1 1 rr 1 1 ; 1 1 r 1 , 1 r ' L I u i I L i l t i I l i i i f ) j ! l r . - t i l , . ! ! l r - t i . J : _ tr r r l r l l l : i r
..rlll. ul\'r r\jtJup.L: lt !t lt.li ir\1tirq Lllllfff .ilu,-q iLti. tJlt-,
l l s l n d i l i l l li l l l l l l l l ' j I r ' l i l i l \ l l ' . 1 r l i i i .
illr (iliiil f , \ \ r j 1 - ' ci lr r l r i i ; r i l \ L l ) . , ) l t ' l ' . I \ t - 1 i I , L I f l r f l . l r ' ' J i i \ . , i l i l i \
l . l l r i l r l r i l l ' l l \ L I I - 1 - ' l L l l - ' l lrl|i ')\ ) i ill rl)lli \l'l : I I Ll ''l' !i ! a' l''
- r t . l i i t ' ; i L i ; t i l s L l t ( l ) n l r ( ( ! l l r l l ' l \i L l " i - ! f l , ) l r r ' \ ' ' r l l ; 1 r , 1 : i - il l; '\

liLrLrrl sill luli rn\rurr,-1ttii:li!t tjltftl nllilr! Llll(l lrlLla,\.1:l ll, ai i lliil:il
r l r i ( L r r r -\rri l L l r u l : l f l ' i i a u i . l r i " , . i r ' t r l t ' \ r ' i u ' i t : \ \ : l l l i f i r l i J r i l i . r i l \ r ' ' .
rl !lr 1 1 1 ) 1 1 1 1 ' 1 1 ' r u l r i l r l . l l i L j i l i ' r l l f i l l . \ \ 1 . llJl nl u- n i I t l l l u l \ I\ l;'il'li-i\ ilil\i

r.rirluilLri's quqni5 llrp


!11'f L 1r!l i,Lir''llL\\
nqy Li\ lrli!rl L i il l i '
,!]!lrLlrlL\ r.rrf uiuI lt" rinL u rll)lri\ is1 l l r l o l t . r l l ' i t l ll r r l r l ( ' r " "
' l t / t t l l t t ' \ f - ! 1 , l / r ' l t r } / 1 q/ r d l 1 t 1 l t1t T l t t 1 1 1 1 1 t 1i \v' i l / / r r ' r ' \ r r /'i ' ' ' ,
. ti

^ - .a--t ?

|)l,ttl nY
t,d,.'1 ur1r.1t 1tv1111.1,ty1 t1n1nd1 r'nnLl.t.'q ltt.ou-lntttl.r'',1
tt[1.\ but;.1()a:tul )1t.1qDlitlltl\t1l] toLl!1.11 ,, tllt):1.1]! ntl) 1\,t1\tlt'i
l /ns?ll tTDtl t1.\unltaq UD/\f'll Ittq
.t,.1tt{f qr:u11H t1\utltla tutt \,1\',,
Haditsini iycd: (menyimparg) dantidaksah.Haditsini diriwa)atkan
secaramauquf seperti)ang saya terangkan dalam-ls-Silsrlalt.{|-AhLldils
.1dh-Dha'ifah(nomor:936).Seanrluiny''ahaditsini shahihtcntutidak ada
unsurpertentangan ataupunpenlirrPangan. Karenaitu harusadaijtihadatau
istimbath.rang dapatmembebaskirn haditsini dari statusmauqui.r'akni
rnenelitilcbihjauhtentang
clengan rrPa)'angtelahsa)a sebutkan itu.Wallahu
A'lam.

444
!tt
'ueq
,3Lreir:nqeste51-uypruIEH nqy qPlEpEEIC UBSSH-lVurq peLutlY
{rH nuql nrn; rl€nl:) urrlsnll rtuad-rtu:ad reieqesleualrp uep qrbrsl
ciurtu:ad rnuiJs 'qrqeqsr.iupLucs tur sttprg :tedr:purd:lc1 r.ilq
, ,( n l r
slrpcq uulrnq:iuau LlrrrrnH nqy urrpnu:I) :\\rs tirllnlnsEX t,'pqesr:rq
q c l r f : ? l r ) r e q p r ' q r r r e r n l j n q y r . t ' pr i u q r i t r r r f u n p u r l l r q \ - u r q p r . E \
uiq qcllnpq\/ nT;pr;d:1 DltrJJl.q qEI.1f :bcze::npqy nwprdrl elt::r:aq
qcl.r.1:rrulrs-s\r-+nsn_\urq peurql. nppedrl rlu.lrq qcli-L ;uesrll-l\i
urq pELuureqnl\urq peutJ\r nyepcdel ucytqtiuarLt rlrlel.,, :(lrrc\\:l\
.llnIH
_ \ h l r l ' i u - i / / l / r l l J l t u ' l l l l l q L l l Hl l l l . l ll { i t , ' l l r l t r i t r r t l ' p l ( . 1

,, lttLttlyt Losnlt ttoSLt;tJt


qopoq tol DttolP unsllttt utllu)llol)unJ bLn)ts1lllt)1\ t|.lDtttttl t1./?11,1r
'nsocl tp
unp wolout nqn.l\ tp tnlSutq tnEnq 1nu,.t.oq ln.tunq EuoLl
-ruos r3o1 lDSDl onl-DiDl clnt1,.t ttutquttut r1o11yrl iuLlttii8uns;ts,,

-.- f " ^' q< ( -' ^ - - / '


- , / \i '< ' " "
? ( ,-; ;^. -=;-r av::a . gaJ+
t- '
a.1r'?.'--
". .\
-
z-\ z'r. '. 1.-- -'
?" - ' 'v: <---
i 1f2 <-€V t<Y>.4a

VINNOSN)Yu CNVA
)NYUO-CNYUOdY(IVHUSI NYV-Igf

?l'oLr%o7nU
"]:"rt ,1"^0\ ,1 ,. ,, ',\lp
^b- e\*lcl, frry&* lflizn)
-.^,.rr,<fu+>|
'11?Ag
,,-) y."Irnll L)'-nil t*/V 1"6-I'v^X1"11 iallD T,
d i k e n a ld c n g m I b n u S l a r q i . A l - K h a r h i b( " 1 ' l l 6 - l l 7 ) n r e n r e b u r l a n .' [ ) i a
adalabtsiqah.t!'rperca\adan haflzh."
I a d i i k L L tpi u l a o l c h A b u b a k a rA l - Q i r t h l h i l n i": I c l a h b e r c e r i t aL e -
p a d a k uA h m a d b i n Y u s u f A s - S i l m ir c r s e b u t . "
H a d i t si n i t e l a hd i t a k h r i o
j l e hA l - B a i h a q ir l 0 1 9 . 1 y .
( .tJ",+1 ) [ata-kata\ anq kerrs dan :ombons.
( ;rFl ) \'anglorok.
( !rtt-J I r banl:rk berteriakdan berlcngkarmulut. Dllant su;itu
rr\\'alat ]rng discbutkanoleh Ibnul Atsir. \an! dimaksudkanedalahtikr
dltairg mllanr. nein nrerekatidur mentlcngkurscpcrti sebatan-Q katr dan
rjka daran-spa-eimercka bccjtu giat dan rlkusnr a rerhltiap dunta.
t UJ+ ) ] a k n i s . p c f t ib a n s k o i . K a r c n a i . r h . k e r j a s r l \ r r L l
i r i r n l r' c ' p u n i l n !s i a n gu n t L r kr r e r n i . u r Ld ru n i . LI ' r r l L r i l i a tnl i r r a l a n rh a l t L . t L r r
mendengkLrr dan tidak belgeraklrinuga:cpcrti brn,ukai.
S t \ a b e r l - r c n d a p aAtl:a n g k a h t a p i t l n \ u l t i t d i l si n i J l l a t n r n c n t b e r i
j L r l L r k ak n e p l d ao r l n g - o r r n rk a t lr \ r n g s r m l s e k u l tj ! t l a kp e r n a hn t c n itL i r k l n
L c h i , - l u p ar n k h i n i t n , \ inl l r r u n l . e g i t Lpr a n L i l l n r l t c r h a . l a lr t r u s l n . i L r l i a n r l .
.\ lldr sut b.rllrn'if,n:

Y t c',-s) t
''.\lertka
lurt.t tt ntcttcLtdtui t tott! tlltu/tir I vldl JLtri tt/utluput elunr,t
sctlortqktnlotturtg fkaltitluptutlalrhirotn.rcku \ului." /.1r-Rutn t.

N a m u nb a n ra k . j u e a l a u r n m u s l i nitn r a n c Ju s l r un r c t tj]i i k i s i t l l s ! , p c ri i
itu. \ Iercka.pr(|t sirng hari.becitusibuknrI di ladangataud i pasarsehinula
l a l a it c r h a d a pk e r r a j i b a nd a n s h a l a tA
. I l l h s u t r e l a hb e r t l r n t r n :

Jotr J rl t-, .4t>\4 '.t .-t t. ,l


\- 'r'l:Ur ttl
iv-r :!r',rr)iipUt b'#"j {.,}irT; e i j,tJ t
"Kccelctkqan bugi orung-or,tng rung hershulut, |
)'aiLU or.ulg-tr't 1nR
.tung lalur tlari shalutnta Orang-orang lung ht,rhuut ri.ya tlun
enggan lmenolottg) dengun burang bergau." (,11-l,Idtor. l-7).

,146
Lbt
-lnlour,,rrmppvuns snuql'(16l/ I ) | EssN-uv
'(gtzl pn.!\?cnqv '(c6i
t) i)
ulrlsnl,\1s9z-fgz/z)u?q)Fg-lv qelouElle.tuA\r.IpqEIallul sllppH
t, uDqnSSuns q qDI,nl! -opod!I1p' qn\'un s.-qt83n1s p q
8uo,{ 8uo.to oun7nq qolqnptt uogl rEuoloq nnlEuJ \up,i wnnsas
uaqwaw pdop Suoi npo IDp! unp uoqtLaq nn1|uJ E'uoi rynnsas
SunloqBuaw lodnp 8uol" npn )pp!/ rlplf' n..1,, tt1ot1nB41 ,. nptnt
-d\ dDu-dotl sotD osoru/ Dle uDe (unlnqatl olt-uaBuol tp ttout
loptt dnptq ntg uoltloutaw unp unltlttpt4iiLt,tutfiun.t'nLeI !luLIp/nil)r
oi11-8nq uaq tut ttoolota1 D.i\ 1.u1t1.iund,t\ ni,1-iinq nplts npn
IDlltt nsg nqnl\: bunl rynllf'utnlas unq tnf. ltlfu,, (uryDs rlltl.)l/
qtln,r n1ot1sdntl-dnt1rosun11n.tnpnJ nttquteut iiun.tntp qryryty..,,

NHOUVdIV'IVHS
HV'IgIgS UIXIZO NYV]VS
I t u n t f i i l 1 i r 1 l . /(1n1o r n o lr l l ) d a nA h m a d( 1 ' l l ) . l 1 ? . 1 5 0 .l 5 l . l 5 l . d a n
1 5 5) J a r i . j a l u\r\ ' a r r d .s c k r e t a r iAsl - \ l u q h i r a hb i n S r u h a h .d i an c n L ( u r k l n :
" \ l - \ l u s h i r t h b i n S l u ' b a h t c l a h n r e n d i k t c k ui e n t a n g r L r l i S a nk c p f , d . l
\ l u - a r i i r l h . b a l t l a \ a b i s l r r . . . "( l a l u d i a m e n r c b L n L ahna d i t si t u ) .
l l r d i t s i n i s a n l d n r a: h a l t i h .L l a h k a nt e r k ! ' n akl c s h a h i h a n n r aK.l n r i
s c b r r t k u nt a mb a h a n- t a n h l a l t t n i 1 u k l r e n a t a mb a h a n -al n tb a h a n i t u l i d t k
-l
nrasrhur cli kalanilankcbanrakanoranq. ambahanpcrtiura adallh kepLr-
n r a l n . \ l r m l d d l n A b r r [ ) a \ u d . S c d a n ct a m b a h a nk c d U ak ! ' p u n \ a a n , \ t h -
I hahranidari .jalur lain r an{ berasald:rri .{l-ivlLrghirah.Perarri-pcral rnrI
r u i l a l athsi q a h .r c b a r : a i r n a n d li k a r a k a ,nl l eh . . \ l - H a t l z hD. c m i k i a np u l l n r c n L r -
rut lbnus Sunni clari.jalur penatna mengcnaisabda^,'abisa*: "Dr /rrr.nar
\\t kthaik;rn" sanldnra shahih. ,\dapun tambahan ketiga adalah ke-
p u n r a a n. \ n - N u a i d a n . \ h m a d d a l a n ts l n t u r i u a r a l . . c d a n s k a ns a n a d nar
l d a l a h . h l l r i h . H a d i t si n i J i r i $ l r a t k a n p u l a o l e h I b n u K h u z a r m a h: c p r : r r i
d a l r m- l l l r r r l r .
lladil. ini mcnganjurkab n a c a a nd z i k i r i e r s c b u t\ e t e l a hs a l a r nd a r i
\ h a i a t t : t r l l h l r . \ c 1 ao r a n q \ t s l i d a k m l u r n e n l m b a h .r a k n i b a s i r a r r q
'.lllaltunmo
nen)ilih lidirk adanvaanjuran tambahan Antas-Sakun tYa
.\llah Engkau \{aha Penvelamat.serelahshalat fardhu. Adapun bacaan
dzikir lainny,aadalahdilaklkan setclahshalatsunnahba'divah. Akan rerapi
haditsini menl'anggahoran-s\ ans berpendapatscmacamitu disampingJupr
karenaada haditslain (nolnor I0l) r'anqrncnielaskanlcntangrnasalahrrt.

448
6nt
qaloqrps"pupledmeururuflSurqaS Ie Suenqntlp^\asrur lpqup)pteiulr.u
^\PSIqeNq€lo-qeloas'stlpeq PiurltlErlzlpLlllJl\ :lpdppuadlaq e,i?S
,,uEsEr.l e.{upeues lul s}lpeH,, :ue{tnqa.{u3u (l//i 0)
I'trtn,7-:l L u c l cul r x q s n g - l v
E i u l - . u . r rqr r
\ l t ) E i p q 8 q r : q c l ) r p I riurlpJ
-r) qnris ucqnpnle\u€pv qebrslqel?peprC :tedcpuadteq p.iDS
,, pUtB-lY ulq ulr{seHtlunJalrurstrpPrl uEItE,ie/uaru8uE.{und8uElo
-as rmlela8uaurlEpu nIV,, :e,{uqEi€usrlElrad uEunlnuau urllH rqy
nuql ,, srpuH-lv tpq[sl3qqrllnlnsEdfIel.\i E.iueprda{ uEIf,suaquau
erp nlEI 'lrJJrlrrrl SuenquauSutpas8Lre.i^\pslqtsNrlz,ra1:ruSuuoesas
tr\\Llefl,:rlrllnpqVurq rrqt;f lrcp lrby urq pcLLrLLnqnl\ urq qcllnpqy u[p
pr.r€B-lvL]lqur isrl l uep 'snu1^ urqpsl Hpp( f ErI ) p1l,-/r''urElepulltuH
u .trPfll
r q Yn u q lu r p { 9 f l s f l l r q e l c l l r r L r qq li l o u u ) ) l ' i c \ \ r j r p

,, ntuqn.tollll)tu LrDlp lnftt tDp


nqnw n.tuuolttyol aut dry a1nnnl o:1t1' ttqoltotla4 tun 1ns utqut )Ltt ttuol
qnluniiunl Dlt1ut nu u.tatlas unnpnal LuDlnl Dllotllllut nuol)l nll1,,

, i: -
!^-::':,'.,1
\r : :i:a f"{T:'-?.?i:*'f

.IIJg) UVIN\TXIC BVOV


bicaradalam kamarkecil. Adapun hadlts) ang mengatakanbah\\a A llah s\\t
rrernbcncihal itu sanadnlatidak shahihdan tidakjelas Bunlinra adalah:
",lungunltth herhisik-htsikdtt,:torulg Lli atus koklrtn kc'luttrtva \lo-
; in,4nu.; ingduri keduunl'urntnttrulungLIurd!lendnn\ d,l"'rrrttggtth-
n.tLt.1llthntnthenti tttng detrttkrunitu "

Nash ini menunjukkanharamberbicaradanmemandangauratlJukan


hanya berbicarasaia.Narnuntidak adadalil l ang dengan.jclasInenegaskan
hararn berbicaradalant kondisi demikian itu. Lain halnla dcngan soal
rnemandangaurat.ban)ak haditsl ang mengharamkilnn) a.
K c n u d i a n s a l a n r e l i h a t , r dsal a h i d t h a d i t sp e n d u k u n gu) n t l r kh l d i l s
ini l akni dari hadits Ibnu {-tnar denganlaiazhserupaitu.
Hadits itu dikeluarkanoleh Ibnul-JaruddalalT' Al-MuntaqQ127-)8)
\ ar)gsanitdn\ajuga ha5itn-
KenriLdiansala mclihltnla pula dalant Fatt,titl,lbtlul ll,tqt htrt ()Lutt
r I 60, 1 -l). Dia mentakhrijnra dari dua.]alLrr l ang bcrasaldari Nail dari Ibnu
I l m a r . S e m u ap c r a r r im c r c k at : i q a h d a n t e r k e n a l K c c u a l ig l l r u n l l L r n l u k
l r a d i t sp e r t a m ar a i t u \ l u h a n r n t a db i n U t s n a n b l n A b i S l a i b a h d i m a r r a
mensenaiorang ini ada sedikit pcnrbicaraanScdangkangurun)a di jalur
l a i n .y a i t uN l u h a m m a d b i n A n b a s a hb i n L a q i t h . \ d h - D h a b b it .e l a hd i s e h u t -
h a d i t s n l ai n i d a r i
k a n o l e h A l - K h a t h i b( i i 1 1 9 )d a n d i a . i u g al n e n ) e b u t k a n
jalur lbnu Qani' dari Nluhammadbin Anbasah. Dia tidak men)'cbdkan
adanla cacatdi dalamnra.Akan tetapi menurut lbnul Jarud ia diikuti. .ladi
haditsini adalahshahih.

450
ISt

s,{ul.,n?redBnures qrqeqs p{upews lur sllppH :lpdspuadlaq ?.{pS


'(rur slrpeq
uPltnqo,{uarunlsl):Mps q?llnlnspu€pq€slaqqplel,. :u?IJnlnuautSuBi eiu
-lawl Lreps,iuqP,{E lJEppn.setNurq qellnpqv urq ueurqurnpqy urq urssa)
-lV nlppBdo)juelrEqu;uoruqela-1,,:etEIJaqruuEqnf-lVcsnlr'\iJtriuepuaur
nIV,, :ElEIreqsrp'rruEpp?bnl\-lv rlv urq rpurl nl"pndr) pluaJlJq q?lel,,
:qiEirq) urq rlElll?q) Il€p (]lllLtf) rlqr:l-lf' wnI nl\-ll u]BIEprLrElqEqf
-qlY u?p (tSt) Ilol!07 10,11wtn.l-|nlntul . urEIEpruurq-snuql (puE\el\
- 0ffl r c iu-{?YPquJ r E l f nr l r q q r l l n u q l u r l o u c ' J t r. P \ . l | o l u r ( I f r H

,, oiatnp nluttott hu. . ntDnsasunln]


-nq Btolotllu?ur unp tuDq 'u1i-uou\ltllt tLloti.1,)au)u!nt n.1ull11;i
l
-Sunsag,, n,iuttq1o unp n.iqo,trn qolltrus-tB,,tolkt D/ uDl r.1Dqu.u/
ry
nt qoHopuaLl'uDlow ttr lD1..ntp rlnpy piiutblww ndtt nlntsrluotng,,

-; -
-"- ' " . .;7- t:;1-. r '
i.'J* ry
i.;r'.t' ,1 ,
''
t( : c--' 'C
'^;
? o " ' , 6 t
-
r a r f ' e:v a--T, '-\ a-r c.
:1 t - ; ''.t' " : n.\-..
td.'
' i i-: -, *; ;:- a'c *; *:z-^ -<:;
\ , "^:.---t
I

NYXYIN gVOV
lsiqah.l\lusaA l-Juhanniadalahibnu Abdullah. Konon dikatakan:" Ia adalah
Ibnu AbdurrahmanAbu Salamah.dikatakanpula Abu Abdullah Al-Kufl "
\lengenai haditsitu Al-Haitsami (5/215) mengatakan:
"Hadits ini telah dirirvalatkan oleh Ath- fhabrani dalam-.1/-.!rrsutlr
drn -.1/,(irbir, dimanapara perau'in.""a adalahtsiqah."
S a ya m e n e m u k a n : A b u S a l a m a A l-Juhanni.iue
h r nae mi l i k i h a d i t sl a i n
dcngln sanad ini. Ilanya saja di situ ia datang dengan nama kunl)ah.
Sclrinqgapara rnuhaditsinticlak mengctahuikeadaannl'a.Bahkan mereka
lidak mengenalinya.Hal ini dijclaskanoleh Al-Hallzh. .\dz-Dzahabi dan
lainnya. Bahkan sala juga terkecohbeberaparvaktu.Kenudian salrr ber-
5ungglrir-sungguh unluk mentashlrihhadits rang diisl aratkanitu Sanrpri
kcmudiansaya rncnctrukanhaditssoaladabmakanini. Dall haditsini dalang
dari rirrarat \lusa Al-Jultitnni. irlaka ada kcscmpatanba-qisava ttntttk
n r e n g e n a l,i\ b u S a l a r r a hr a n g t i d a k l a i n a d a l a hd i a s e n d i r i( i \ l L r : 4 . \ l -
Juhanni).,\lharndulillah.
-,-,, -,.1, {:'1. ,r* \oe
-c -_; .._ ," . j?t:
"+-A.jj:-*.>._a
- *a .r - ,,

"Ticlak akan rnenrmpupada seseorang sdma sckeli fususdhqn dan


duka crtu. Kemudian dta membaca. "Ya Allah sesungguhnyauku int
hanhd-,\[u, qnuk humba-]tlu dun anakummul-lvlu. Dahikucli tungan-
.\tu. berlulu clulam keputtsan-I[u. r'ung adil dalam ketentuan-,1[u.
tsi
rl€lEpEerp p^\qEq lrunueu nll rj?p lpdel qrqel 8uEA,,:uelscleluJrx
ery Q9Zl9)pDumn",ips r?ua8uaus,{uuelpleiulelBpBrru.{lrlei(S peurqVqIrprS
-{sv qalo Ueledesrp qplatpueurrp.rul ln)rreq up8u€lalelruades,rguaq
qEl€peqzu€H-lVqaloqneldeSSuerp Suei edy :l?d?puedlaq p{eS
,i ruupqnfrul 8ue.nueliuepesrLUnzqlphJ qelf,pE ptlrq) currv\
'qneln1rz,{es
1runueuuntuEu.,,rlEruslps ulq pllpq) qplppB (r.lpurplBS nqV)
urp zfesur13un11,, :uelsrinuaLu lp€H lnpqV urq qzgeH-lVnll llctuaurs
t.\u-lllLpqsuelep e(uslpuq fr:q1e1uaur urqqlll nuql /nrjj1 r/f urulup
ueqqrHnuql qalo uullnqaslpuinl ntr 1eqqniiuns ue6 uD:tl1'lf. uzlup
rqeqezq-zpve1e1e8nl nlriag ,,e1pLleledurs rnqer:1rplpprfi, :uel)Lu:p
einf qe::n14uuliuepag uerlruap u.iuue:Jirleiu:ur u,:-n i ruesrg-1y
,, Fqleur rlBIEpE pro,, :uqerqrp uup/l DJ-|V]jueI? q7l.teH-lyqelouqssl
-aftpqrlat ruueqnl-lVqEuBIpqnqv reua8uauruulnurauaur e(e5
'qnltlS-nqn,n:luulep
eiule.ie^\uulnduelnurarrp Wprr
u c p e r pq u l e d f , rr(n q c l : l r f \ p p t )l l r q E u r r - ' l nr S q v ; u c l p l x )[ i r \ . ,
:Lreleteiuaiu ue;iuap e {urreluauro.SuaLu rquqez6J-zpy
,, ue1qrsr1as:rdrp qrseu r (uqeir r.rup triu:rp
-uaurerpiuelu:1qeqes?iuqu..iE ur?pqellnpqVurquEuqelnpqVupcIcplr
r l t q r - ' dur e
- 'l c t c :u e F u a pu r r l s n l ll c . r p i .t n r n u : u L
r { r l r - -rquqrs p r . H ,
:JPluJurolleq ut)EH-lv ,,(nll slrpprluE)jlnqe.iuau erpuBrpnutel)
:.resqBllnlnspU epqesraq q?lef,r:ueqelua:u:ur iuei qellnpqyrl?petrrquit:
lJeputsuqprnpqvurq turs€O-lVuup ruupqnf-lVqeLuElES nqV n\ppud.)j
ellrJ3rrqqBIal,,:bmzJ8l,\ urqlrrqpnl lnlef uEp(60S/I ) urlEH-lv upp(;l tZ )
e.iu-qtqo45 ruelepuBqqrHnuql '( t/fLlt) qo\1f. u]egp ruerqEql-qlv
'(ptmtry uep
1l/9SI O) BL?AnqV tSe lEq)e.iuppusnutuEl€pqEtupsi )
I q V u r q \ l u p H - l \ ,( ; l - t ) p e u r q V1 1 r 1uor r l t u i c t u r pr L r r s r p r l l

,, o.iuuofnladutatu
tn7lnot'unEuapuaut3uo,iSuntct
doq n.iulttlodas'fiuagt, L)pqos.taq nnqagt,a nluuofoladtuatuloptt
o1t17olodo LlDllnfsnd nqD11,,.unlolnltp unlnl1t?Juaut.ltn.tJ.J
nn1a1uoloIn.iu1odwa1 osnduoqqunSSuaut unln qo11y,
unq n.iuolrt
nfl uDl unLpsnsl ttot1?uo1try8uaut uruln qo f. tlDn) l ,,/Dlun7
-nnsa1 sndnq8uadunp nluDD:lnpalyoqt,iuad rclnpDpinu upnq
:ynla'iuad un.nfi1y uotltpo[uawnnyBuEn7o 'n11-tsts p qnt13nru1r
nrff p \'uurlauJuatunr4fitq nrr n11-qntt4wrlnp n intolun)n4,)tu
nolfiug nnv n.{uuoBuapnq-tttp nqaluaw no1Eu7 ouotutp n11
tlttlta tlofuaruBuDi otuouclotl-dor1 uoBuapn11'-opndquoqow mlL-
Ir{usabin AbdullahatauIbnuAbdil-Juhanni. dandiberikunil-ahAbu Sala-
mah.Karenaia memangsesuaidengannamaitu."
Savaberpendapat: Apa )ang dinilain,'-a lebihtepatoleh Slaikh itu
memangbenar. dengan alasan seperti )ang telai sayascbutkantadi. Dia
adalahllusa Al-Juhanniy-angmeriwa)-atkan hadits laindariAl-Qasimbin
Abdurrahman. ) aituhaditssebelumny'a. Jikakitakaitkankeduarirvalat ittl
satusamaIainakannampakbahrvaperarvidariAl-Qasimitu adalahMusa
Abu Salarnah Al-.luhanni. Padahaltidak adaperarvi)ang naman)alv{usa
Al-.luhanni kecualiMusabin AbdullahAl-Juhanni. Iang diberinamakuni-
1 a h . { b u S a l a r n a hD.i a a d a l a ht s i q a hd a n l e r m a s upk e r a w iN { u s l i m . , \ l -
I{akim mengisyaratkan ken}ataanini ketika dia berkomentar Inengc-trai
'shahih
haditsinl, menuruts)arat Muslim...' In berartibah*a prra pe-
rawin-vaadalahperawi-perawiN{uslim. l ang di antaran.vaadalahAbu
Salanah.{l-Juhanni. Dcmikianini tidakmungkinbiladia bukan\lusa bin
AbdullahAl-Juhanni.Cobaperhatikanketerangan ini. karenamungkin
tidakadadi tempatlain. Alhamdulillah.
Pembicaraan kemudilnntcrernbet padasoal"tcrputus"\epcrti) ang
d i s i n g g u nogl e hA l - H a k i n d a nd i a k u o
i l e hA d z - D z a h a b\ 'ia. i t u :
" J i k a s e l a m adt a r i k e m u r s a l aAn b d u r r a h m abni n A b d u l l a hd a r i
a)ahn)'a.... "
Sala berpendapat: Sanaditu selamat darikemursalan I angdimaksud.
sebab A bdunahman bin Abduilah memang mendengar dari a1'ahnya dengan
kesaksiansegolongan imam-imamhadits.termasuk Sul-van Ats-Tsauri.
S1-arikAl-Qadhi.lbnu N{u'in. .{l-Bukharidan Abu Hatim. Al-tsukhari
merirraratkan dalan Turikh.1sh-'llrrrghrr dengansanad/a ba .rctbrlr dari
Al-Qasim bin.A.bdunahman bin Abdullah bin NIas'uddari ayahnlalang
'KetikaAbdullahhendakrrafat.anaknlaAbdunahman. ber-
rnenuturkan:
k a t a k c p a d a n l a ": W a h a ia y a h k u .n a s i a t i l a ha k u ! " A y a h n ) a b e r k a t a :
"Tangisilah kesalahanmul'
Dengandemikianmakatidakadaalasanuntukmcragukan apakah dia
mendengar dariayahrya.
Mengenar haditsitu. Al-Hartsamrdalun Al-Ma1na ( l0/136)me-
ngatakan."Haditsinr telahdinwayatkanolehAhmad.Abu Ya-la.Al- Bazzar
dan Ath-Thabranr.Sedangkanpara pera\\'rAlrnad adalahpera\\'l-pcn\rr
shahih.KecuahAbi SalamahAl-Juhanni.namunia telahdinilai tsiqaholeh
Ibnu Hibban.

154
!!l

:ln{Faq re8€qasmxe,{ :lur sllpsq Fue8uau qelEsEue^uBtf,lBl


ru?ns led8plel ,Da[on1v u?]l88urd rllolol TuEIEC:uBlE8urJad
,, rur Drlntu3up.inull leururadEJpdrlclo rnqelelrprlpJelrUedes.,,e.iuleurFu
-cru leprl nIe,, Elel-elPI u?{lpluoloruqEursd)pprl
?rp s.iussErqunueN
l?ccJrp.{undurattrnplelrppp{uupltnqc{ueu leprl Auuueu Ele
ltp.DJ_tDtl
tFD[1V urelEpeAur'lP.zpeeI Suuluclurlau3tu{Dprlerpeiuru3dcs pruqnzurq
qpllnpqv qclppr Eiurrelpnslerxtp?uei qelo-qe1oa5,, :1eqr1cru
e irg

c.ius rypr13ue.i?up:ol'du plsl ruis rp usp ru'rqpf-qlv


U.," *rrr,;t:ri;J
qDlcl rur strp?H,,:uelclr?uarulunslpH-ly .lul stlp9r{reuc8uel,l
q u l l yr { s u l
'uru18ue.i
e.iuslrpeq qclo1en1:edrp u?p.mq.iscuerg :relrueue ie5
nlrs rp lctE3 nElellnl upllnqs.iuctulpprl
er6 ,,u.iurrepupIlc.ip.$ueurq€lol r{sJn) AuElo-AupJO,, .uelelu8ucruBuu.i
s.iur.piE uerntnuaddrtr.auaLu (Zgl(/Z\ rullpHrqv nuql ntr pj?lu.uras
,,.Ii'(Un)-lVruIPI_ly strreHInuqlWppe .prEqnZ
ulq qsllnpqv rr_.iu { p{urun6 upq qcbrsl lpleps urq,, :relruorrrpulurly
r.iiUn)-lv rqqeqC-qpy uD.\vpqC nuqlqElepE prO qpe.irjtrpudc\rcdlues
qrqeqs peuesueSucp (tit) ruunS-snuql qelotur{)tDlrp rpletturstrpeH
,, (rurrducs slrptrlup)lnqoiuaruurpuerpnurc:1) :.\lesqr1
-lnlnspucpqpJJqqelcf,, uEleluJqttlcuAup.{T.lrsnl.\J nqV rr[p prcqnZurq
rpllnpqy urp-qpcirC slrpeqrj?pprqEis rp.iunduour e8nlrur slrpug
,, r.pbrsl qeJEps e iur.\\ctJdEJeduDp
e {upculsrcJrur33ur1'uesuqrur strprH,,:ue1e1e8ucru rpepq8cg_1y
.e 1uqse.1
JnqVrttlsuNurqppunrreqnli\TIZUEH-lV iufuq\etu3u Auu.iBue.r6perugg.
urul:nlel rrep(179d) stlD[Dltt ntt)ti/SruBIEp ueqsuy-1yrbeglnpqy urq
p c l u u n - q nql \r l ou r l t c . i r . t u r pc f in I r u rs ] r p etqE q r l J uEri c su r r p nu r c \
c\Iruljl.trlp
-eI rtslDdesrpqelel pl0 qeqrei5 nqy qrlepr rursrpbcqsl
lqllse,4A-lv
ulq u?rrlrlEjjnpqyAuepos (9tt) tlDlDTlolll wnDf-ltqDtuy. rucpp ruun\
-snuqlqclo etut (Z-IiZ
l) o.n61-pnqolty urele p rqqcqq-qpyuu.\\,,rjqu
urq lrqpsj-ly urq pEultu€qnli\qelo fuqryrrp qplcl rur slrpeH
e iuqeip u?p lnqo.iuJruyEprlrur rrBruqprnpqvctesu iueg pn.su6
urqqpllnpqyurqurse|-lV LrEp bErlsJ urqtrrullcxnpqy qclonnlrrp unucu
'lul sllprq uulle.ie.\\u3rrr
urepp urpuaiurLuIDprtc1 qrllnpqy urq usnl\
r.lpl?pe p.iuurucNurr1sntr1 r.ne.rcd lnseuuo1urp rlebrslqDlEpu (qeureps nqvl
llp c.\\qequrdap lp ueAuprolo)uup nqpt qclcl 81ry :ue1e1e1 e.ie5
"Savaberkata(1akniIbnuHajar):"Haditsini teiahditakhrrlolehAbu
Dariud.At-TirmidzidanAn-Nasa'idanriuavatAbdul Jalil dcngarsanad
inr.JaditidakadajalurIbnuHa.jarl angmenlusulinya."
Segikesalahannya adalahbahrvacatatanitu tidaktepatuntukhadits
ini. Bahkanuntuk hadits1'angsesudahnya. dalamAl-Majma' tersebut.Ka-
renamcmangtidak seorangpun dari Ashabus-Sunan yang rncri$ayatkan
haditstersebut. Dandaiamslnadnya sebenarnyajuga tidakadaAbdulJalil.
Bahkanadanla AMul Jalil itu justrudalamsanadhaditslain. )'aknihadils
dari Abu Bakah ra. Jadiapakahkesalahan catatanitu dari pihakpenulis
ataupihrk penerbittidakjelas.Bukanuntukhadits1-ang pertamatetapiun
tuk haditsi angkedua.Nanrpaknl'ahalini tidakbegitudisadarioichAhmad
Syakir.Dimanasetelah dia mengisy'aratkanhaditsini danmenukilucapatt
Al-Hairsami terdahulu
dalam,nentahrrlhaditsini. diamengatakan: "Al-Ha-
hzh lbnu Hajartelahmemberikan catatanmcngcnaihadrtsini di pingsir
nYa.- .
Kcmudian dia mcnr cbulkankata-kataAl-Hafizh itu.
Kesimpulannla. hadits ini adalah shahih dilihat dari nrrayat lbnu
\,1as'udsa.1aApalagrlika dikaitkandenganhadits Abu lvlusara. Sungguh
hadits rni tclah dinilai shahihpula olch 51 aikhul Islam Ibnu Taimil ah dan
mundnl a. lbnul Qa1_,-im. Dan ini tclahdijelaskannra dalam buku-bukunla.
'Alil (hal
Artara lain S-v"ifa
ul 27a). Scdangkan Ibnu Tarmil ah. sal a lupa
dimana dia mcnr cbutkann)a.

456
LEN
',(\slz) |ltD..!1yul?lsprpfuH
,, qrqeqspiupeuesur slrpeH,,:u?Iel?8uaw
nuql {zr.JsH-lv qelo un)lllp uep (/81/z) quspJ-lnqrotlJ. ureleprbprl-lv
tlrrj"H-lv P{u?urrel qalo rSplw{naprrp Isprl El rlv gpp Iur slrpequpqrq
-eqsal rEurauatu(l/Z/Z) uEIsEIofuouurezpHnuql ursl ledulet rC
,, u?{l?88urtrpqcloq{ppn 8ue.iIrpp8up.i
upqsqtusluu{EdnlctuerC eiulEuo8ucrur.t\Elcd€nrrrasmq.isEutuppqpblsl
'r. rqPlqEIspE
,pp[y-lv urqquq?/1\,, ]ElEIrsqnlr pr{ urpl?pru:zeHnuql
.nJjsu lp.&.!\rjrrE8uop Br rlv rrrp .cpfv-lv urq qBqplAuupJcsn^
ulQf"llH-lV IJPP((rSZ'892/l) LlDtDrqlnw-lV sttt)D{t/1tlruElPp .Ei[tc-tlpv
uup ( I/S6/t) rpuylv rLrEIep .e/ilqc-qpv uep ( I/S6/t) tlouvly rrmlgp
'(HI '6ZIlt) pplrlqy '(s,iu-gu./, (
lllrllequr\i-lv I Vep_cLtI) rsrlE^cqf-qrv
'(tSflZ) '(197)
tbuqles-tV .rbotunTy-1y lupteppruefInuqt'(ZZ9'/29) e iu
-qtqoqsvrelPpwqqlH nuql '(61
l/t) pousnryvrel9pEl.eL nqy e8ni'( 1g,,E)
qDqoIN-lvunpp eiuuu1le.{u.r\ucuruJ1sHnuql 'r.BSpN-rrygBpuBp(/6i I )
I . E S E N - r'V( 0 n 71 ) p n u r q n q v q J l ou e l t e i c r r u r pr p J Orl u rs ) r p p H

...tBbuu
q[Du uDrlDiDuttlmDrl tnlsV tlDlaQslllDtls Suotnlaut^Ds qD,\,,

- , a-/ - .-\ t\
(-.F r''rze --t- '- ctF-
" \ :'J'f. f FY\?.
..__._"/,t.. yc- \b. , t j . , ,
:

WVNggUgI IUV'HVIY'I{
I,{N-IgflgS IY-IVHS
Scdangkan Al-Barhaqimembuatcatatantcrscndin.\attu: "Wahab
brnAl-Alda' bukanlahdanpcrawi-pcrarvi y angdipalaiolch Bukhari-Nlus-
lim."
Sa]''abertan]a-tan)a. apaliahuntuksl aratshahrhn)a haditsitu. harus
dcnganperaui-pera*rBukhari-Muslim'l Apalah kcduanratidak pcrnah
mcnilaishahrhtcrhadap hadrts-haditsl ang adacirluarkitabnvar angtidal
menggunakan peral i-perau i mcreka'.)
Al-Baihaqisclanjutnya juga mcngatalian: "Hadrtsini cuma satu
Sedargdi luar rtu banlali haditsr angmelarangmclakukanshalatsampai
mcnjclangtcrbenamn) a matahan.Oleh karcnaitu scbaiknrahaditsini
dipclihara."
Srya luga dcmikian.kcduanra harusdipcliharai\'lcskipun hadits-
haditsrang banrali diri*aralkar oranglebihkuat.Akan tctapibuka-nlah
pnnsrporangahli ilmu.lika nrcnolalhaditskuat hanra karenabcrbcda
denganhaditsIang lebihkuat)ang scbenamlabisadisatukanDcmikian
puladalamhal rni Scsungguhnva hadrtsini mcnguatka-n hadits-haditslaln
r angdiisl aratkanolch Al-Baihlqi ScpcrtrsabdaNabi sal
s,1,r.!;_1: - ":\i;-.;i,.A;
'J.'i o ,',-Jz -)

hmgga larbenammatahart."('\,lul
"7'idc*ctdqshqlot.sctelah,4shar
tafaq Alaih).
Hadrtsini mutlaqDipcrkuatolchhaditsAli ra Inilah\angdiislarar
kan olchlbnu Hazemdcnganpcrkataannva tcrdahuluI alini."lni tambahan
lang adil. lidak bolch ditinggalkan." Kemudian Al-Baihaqi juga menga-
talan: "Sungguh dari Ali rajuga tclahdirirrayatkanhadits rang berbcda
denganrni disamping juga1angsenada. "
Kcmudian Adh-Dhi1a' men,n-'cbutkannl a dalam A|-Mukhtarqh
( li l7-:)darija.lurSuEan) angmcnuturkan: "Telahmcngabarkan kcpadaku
Abu Ishaqdari Ashim bin Dhamrahdari Ali ra yang menccritakan:
shalatdua raka'qt sehabisshctlatwotrb.
"Rasulullahsun-senctntr.tsa
kecualifajar danAshar."
Sa,vaberpendapat: Ini samasekalitidak bert€ntangan
denganhadits
yangpcrtama.Karenahanyamenjelaskan bahwaNabi sawtidakmelaliulian
shalatduarakaatsetelahshalatAshar.Sedangkan haditsyangpertamatidak
menetapkan hal itu, namunbukanberartibertentangan.Haditsyangpertarna

458
6Si

rnpp njrlsI plll gpluBSwfrpBI s.,fuurEI upplb?lHv {zr)"H-lv rtslous{1nq


-osrpEusruruSeqss 'ur rBun nuql
nn\rEueuruazpH nuql qelo grJrdrp8uu,'(
lDdcpuodqepp€ lnqesrell?qsv lsl8qs r{ElelosleJ8rlsusqeloqol rpuoEueu
us0 t?dupued{E.iuEqSuprusrtrnn rplps?urul?lpo rAusSodrp p.itqrupdes
'8urunauouuequleruunloqosuep Jpqsv qulclcs
1€uuns undrlseu'lplcqs
qeloqrule^ slrppqqalouulpfuqrp qrle18ue.iedereua6ueuundepV
e.{urlrlcucruupIDJrsleurrru3qSuui pd?rSlre)icr
pnp lslgrls p.,(uu"{mfusrp3uu1uc1 leqeqesueEuoloSas uep pdDpucdrupns
urllnqeiuJlu r{EJJt ruJZrHnuql 'rurlsVr{plJtJs lue{erenp undepy
Br rlv strpeqr8cql€nI 8ue.i(SunrypuoQprtlc\s
urJEdruaurur strpEH qrqeqsz iupeurs rur slrppH rclru:u:ciu5

. umlDtoututoudqJ)tDltQl tlDn)l tDlDr!tbuDJDldaypD torpgt


trEyDlucJuJu 8uBi rres
qullnlnspuuzpenu 'pllg u€p uellpip.nr:eu r?nf(;7g) rrIJZeHnuql
?urcucdstrpeqtuelrp uplq3loq
-rcdrp?uE.inlEnscsusln{pletUor rTvp.\\qpqwlulucJucru rurslrpBH

t lDLDlotory| tDlo+ DtPtl|u| D.\'utoLltl,lw


t,tp uDtp uax )Dlt1rpttplwo:lowDSJaq
n\o uopo,iuqowal a1:lfls'Dut
.toLlsv tDlDLlt tJte uDuolDDad tqDns wDlDp Dt tly tltuo\i)q" tuDX t,

.utryluoJuelU;ue .\'qBrurctlc uIq


i5
urrqsy r:ep beqsJrqy rrupqeq.n :n1eiuup u.iuuullnqe.iu3ru elp u?Ipnur
-o) ,, uplrEqsrle.\PsqDl3l?uci edeqeluprludet8w.i undEpv,,
:uPIE',tE?uourbeqrEg-lvrur lsrl urElsc lPqsY qeloleslst€qs
uD{nlsletu Suerucrr,r\esrqeN p.iuqnS8unscs leqsppd rur strpequlppp
u.{uueryrurp8ue.inlens:s 'l?qsqes uerSeqcs rrepr iuleqrlrp8rn.i e.tr1sr.r:d
qpplcsrpeftalSup{BdDnq?lPJIIY E,$qsqsslcllrdul€l ueIV nq8lIEPUSuBi
8ue:oupudalqetuuqrusur uEIpnqsl SuPiSuerouEC Inqelaltp 8ue.iueBuap
I!nses€lueiroq ?fPs u?IJElq AlnsBIx-3urs?t\qPpnuIriuuPlltuoldruo6ueur
{nlm unureN€nPJI SuPirlv slrPequBBuep useAuplucUcq siunlucl Iul ,, nll
Ip fos ef uu?Ies?rqua ur,yres rqep er(uqn88unses,, :uulstue3ucur qc is rV
Jrrlsv lEleqsqslclas rulsnf leeryr pnp rnqnqz q€iirp.eq lEuunslPptls
,/$ssrqeNu.{\gPqer qu{sry uep qEruElesnruuf) LrEPEpPSuPu.ni
,Ere,tsIrpp ue8uope.{uucqeloqolue{detollplqPNn{uluad d?ltcsIPpq
'urnllprrrrp qelel Uedes nlr Sudues IO (uPueqrelrld[retD Sulunaueu
umlcq LEqplsrx?rtr?lesJerlsvqelalsslPp{s qJloq uE{lnfunueu ?iuel{ nll
soal ini- sepcrtrkebanlalianorang. dr mana mengatakanbahrvahal inr
menl alahisunnah.
Kemudian salajugamcncmukan.lalur lainbagrhaditsinr.Yalinidarr
Ali ra denganlafazh:
",langonlohkqmu bershalatsetelahAshar. kecwohlika matahari
masthtingS4i."
Iladits rnr drtakhnlolch Inam ,Alrmad(1,'130):"Telahbcrccnta
kcpadaliuIshaqbrn Yusuf:"Tclahmcmbenkabarkcpadaliu Sull andan Abu
Ishaqdari Ashim dan Ali ra dari Nabi sau rang bcrsabda: (kcmudian
mcnlcbutlan haditsini)."
Sara bcrpcndapat. Hadrtsrni sanadnya 1a11rd.Scnruapcrannl a
r aknrparapsrarl'rBukhan-MuslimKccualiAshim,dia adalahlbnu
tsrqah.
Dharnrah-\s-Saluli.namunra tcrpcrcala.scpcrtikctcrangandalam.tl-
7'aqnh.
Srya berpendapat: Jalurini bagihaditstersebut
cukupkuat Apalagi
bcrasaldaril alurAshiml angmcrisal atkandanAli pula-bah*a Nabi srrr
trdakmelalukan shalatsclclahAsharKcmudiandansisirnralatrniAl-Bar-
haqimenilaihaditstcrscbut dantcrn]atakamimcncrnukan satuhaditsscrupa
I angJugabcrasaldari.jalurAshim Alhamduhllah. Kcrnudrursala menc-
mukanlagi satuaahid (haditspendukung) lang bagusdari haditsAnas.
Bisadiocnksaoadanomor:J08

460
I9t
rrrEul rm?sJ-sly up{;n5 rnpleu m1ef edEraqaq usp (fl Z 'Z6l '9 t I/l ) Wu
-qV urEurluEp(I0t/t) rbew?g-lv'(l8l/t) TUIIEHJV'G61 e,\u-qrqoqg
)
qelll ruppp qeue,t\y nqv qelo fuqryrrp rur perrpsue8uapslrpeg
euns ?ue.irslupa:u!8u.p qrern.,(S ulq umpblt/i.1vqup unesJ-slv
ue.!yn5qelo lcnyedrp u8n[ul np Surduusrg urp 8uu:oasuulle.ienucu
TEpnundqseu'qcruaySue.ir,tu:cdSueroos rqpc|lv IuE iS DueruIntrIeH
'strppHqelpqlsnl,\urldrsrpluelDp 'uessq
IEuslrp8uei rucdasqlquqsrBpTDde
rreIBlp.{uatrl 'tnqeloSuotu
{nlun uB)ipnsry uIIpIpprt nlr uerelrucd DieS
,, Iut u?stqEq ruclsp 1rcqjel 8ue i slrpeq qrlEpc rur {? isrV rrup strpcH,,
:uelulu8ueurzpruurJ-lv (selurp.\\esrq[),iepquswltnqc.iuatuer uErpnu
-cr) .uepnlnucruAuc.ier qe.isrv r:zp e iuqc ic ucp qrcrrL{Srrrp uapbryri
1V ulq )HDiS ucp E.iuentu.S(ciil) rsrlpicllJ-rlryuep (01i,1) rlcfct\
n u q l ' ( / l / l ) z p r u r r f - t v ' ( 1 1 7 y r) . e s e p - u yq c q of t r q r y r r rpu rs l r p s l l

,, ytrlSuolltqwosltca:1tu Suonqwaw
tlplas tartag wrlDuaq uooD:1
uDBwl oluut tJtplaqllqwDs ll:a:l ,/to
Suottq,us !qoN D.^qoquorlo:1opodal uD,a[)t!/a)uaruDdDtsEuD,log,,

(e-\- J o . ,r e ii,{-l-:K ' . ) :6-.'r


.' .
;1.'?.'-s-..t /\/a: :.v'
", ,
-'i:-o- 31v ;--lv'cf^ q' --
,' I . -.2.."--
:{'rl,Ffa'^'q'v

CNI]NUX UIV NYXI)IISNSIA


Hakimberkomentar:"Haditsini shahih,sesuaidengansl aratBukhariMus-
lim "
Sementara Adz-Dzahabijuga sependapat dengan penilaianitu.Tetapi
penrlaranitu masihperlu dipenimbangkan.sebabAl-Miqdam bin Sluraih
danal ahnyatidakdibuathul aholeh ImamBukhan.Yangmcmaliaikedua-
n,vahanl alahlmam N'luslimsa.1a. ScdangAdz-Dzahabidi dalamkttabnla
Al-Muha&dzab(l/22l2)berkomentar: "Sanadhaditsitu Shahih."
Dengandcmrkian.lelaslah bahrvahaditsitu bemrlarshahih.sebab
banrak haditslarn lang mendukung.Hal ini tampaknla belum drketahui
olehAt-Tirmidzi.hinggara mcnilainyatidakshahihHaditsrtujuga trdal;
ghanb(din*ayatkansecara menyendiri). Hadrtsrtumemang gharibdi rnata
beberapa ulamamuta'akhlihirin. scpeniAl-lraqrdanAs-Suvuthi. Kcduanra
bahlianmcnganggap cacat hadits itu, dcngan alasan
dalan sanadn-v''a
terdapat
51ank.iVlcrcka mcnolakpenilaran shahihlang dilalukanolch Al-Haliim-
karcnamenganggaphadits itu hanya drriwal atkan oleh 51ank. Padahal
ken)atann)a tidak.scpcrtirang barusajaAnda lihat. Scmulasala Jugl
terpenganrh olehpenilaran mcrckaketrkasa]a membenkomentarhaditsitu
dr dalamMul.Lat Mashabih.Penrlaianrtu scbcnarnla amattcrgcsa-gcsa-
sebabsal a belummcnclrtilebrhlanJutsecaratuntas.Scbagaiakibatnla di
dalam Al-Misykat, sala nenrlai hadits tersebut(hhat hal. 365): "Sanad
hadrtsitu dha'if, scbabdi dalamnyatcrdapatS1ank. Ia putra Abdullah
Al-Qadhi.Ia scorangperawirang.lelekhafalann-va."
Sekarang sala tclah mantapbahwasala tcrkecoholeh pentlaian
Al-lraqi dan As-Suluthi. Hal itu karenaAs-Suluthi dt dalNnHabsyrl:ah
An-Nesct i (l/l2) mcngatakan:"S-,-aikhWdal'uddin Al-lraqi bcrkata:
"Haditsini patutdlragukan. Sebabdi dalamsanadnlatcrdapatSl arik. la
dikritik buruk hafalann-va. Apa yang dikatakanolch At-Trrmidzi- bahrva
haditsitu merupakanhaditsl ang paling baik dalambab ini. tidali berrnr
menunjuklankeshahihann-'.'a. Olch karcnaitu Ibnul Qaththanmengatakan,
"Haditsitu trdalidinilai shahrh.di sampingrtukelonggaran Al-Haktm dalam
menshahihlansuatuhaditssudahdiakui.Bagairnana bisadikatakanshahih
sesuaidengans] arat Bukla Muslim. Sedangkanlmam Bukhan trdak
pemahmemakaiSyarik,baik untut dalil pokok maupunpenguat.Adapun
mcngenaiImam Muslim. dia hanyamemaliainlasebagaipenguat,bukan
dalilpokok."
Lnam Suyuthrmengutippem-vataan Syaikh Walil'uddin Al-lraqi
tersebutdan mengakuikebenarannya pula. Berturut-turutParaulamajuga

462
8n

(8t6 ou
slrPeqlPqrD{ry' |'{Q-qpV s poqvly uq sp rp uBTnqasp.iEslrEprlrlrl c irs
qclalrursltp€H,, ulpaq ltquDsSuDu lnriiua qDluD3au1,, :ruadas';r.rqp
e.iurelrurde1e1'e.iuuelse1afuaru
8ue:( slrpuqEpv E.t.uuerlselafuaru Auei
qrqPqs sllp?qupeIEpn'urprcqIrqruesSurJueIuuSuurzl reucSucyl
uu\n)Elrpsrusq3wi qu1n1r lsurelcsrlrq.l 3ue.i eueur',Surcus1.rru
uulrued uep -repurqretBSrqqEIEpE Sunuad3ue1 1orl8uo[undnulpurpr.q
llqurcs p.iuurlqsJoqlcdlp
Surcuorl rt8TDpprEu.q8ue.i'ntrEuor8lqolO

L t.ulu1Ll )11juL\tqa.ratp!1.1, lul


IILtwD\'It.),11
'uDJotuluD8Lunqwadpdwat qontlasBuotopuawftDs qD nl s.ralltt
:ue1:nlnucur?ue.i ur qEJreZpnH le \[ \\u slrpcq{cnqJsuL-]tnqJSrp rurlsnl\
uppu?rf{ng qlq?qsurEpprp qEq3SDiurnqctJlrp€uci rdc ucvrsuprcq
qelpptqe.isryqolorrpjelelrp?uei edee.tquqBIndrnqelc)rpnlrcd
rur1cquullnfunucu qc1r1 8uei 1ts qr11yupcdcl
ucltefuedeies rn{n\s rlnd clcrJru epedJ]n slrpDqucltcqsrucrurypn
nrrlcqnlr cuerel qalo ueuns-snquqsy qalorepdrp 8ur i uu8uepupcq:cq
'IuE.iS pr.l B.(uunpc) qclo mrydrp Fue.iperns qeq.s'rur)pH-[V
lede Isprl
r np r { c u r \ \ Yn q y c p e d r l n l r s r r P Pu c l r c p u ci u r u c \ u c \ - r u r l J g
,, rurIEH-lvqaloctsnl E\uqrqeqs qDlrl
tueleprpqeup\\ynqV qaloue\lE.iE.\\rJIp ntrsllpeH,,:lEluoluolrcq nprloqnlr
sllppqwllnq3.iucturlplalas Euprurp(Z8ttI ) qr I ly e iugelr.lurppprpuups
aI neftqnduei ucqruetuqspnsEiu)iudurpl8ue.i qzgc11-1ye.iu€H setprp
ten8utdslrpcri-slrpequ.iuepernqelo8ueu Suei uurelnr.5nf'r1clcruucul
-alal up:lrlcqrcdrucu 8uu.ieruulnupetuqrlJruurnlJqe irs rurlecsredurcg
ureI 8uE,{ punln uDp'G9Z/l) 4tqoqtoy,nnlqistl,^!ryDiS tluoJoS,,l 1n1o.111,,1
ruplsprp unJ?Irpqny{-lyruEurqEI-rvrlEllnpqvqII"{S-isy l,otDN-uV
qotdsoH ult-lepIp lpBupS-sVrurdrs 'ntr pIuplnsnp.I lpdepuodrlnTSucur
\IE^\IALA\ Ft{ RTA R{ }I PAS.{\
PERANG

r-'rr'",r- i' 'i',:.


--*=, \ -94,L\,.v.r-+4i e*,r:- i\ - Y' Y
,-zei-- l - i trs: - .-y-.L-+I- -
;j:-u;r; .v
*,,:;), a*;!-.;!,--l,)
Y.'ir .r ,.'-it' ';'a,
ii') r - +.-::.Ur *-rn;i:-- *J .
.ae€..t-, >9; :'r .'.,j;-.-3-:-: '.=..+:-r"
'.,,!: j--;-r-
. , . ' . . ' , , < . i 1, ' : 1 < - '--.' 1:'\-;'.

ili)j;-'|t -, U;.f,'1;ii,,4'!\Lu9

164
E9r
'qDllv D'tr
nloT nlD!^ blDvauas rufFUn nlt uDqDlow qDluD|Ouaq
'n18aq o1ntn:1o 't1o11y
4oluuadry not13u7,, wr ttotltttow opodal
t1a1o
olo4taq uo\uap nuatraq nouag :fiqa,tuaw ulol Jo{DAlll nqsv
p1n4s Suqatuaut n[utp SuJt uoBundwoyad ,olap p DqlJ nDlag
'o3o7 uopaw al nDlaq qopoy8wtag,, Dlnlaq bolld DAnlouo
wttt1olaq nSSunnplnvn ovutol Toutat Buutoutq rnu SutqwDl tllq
-uaw nolD'o,{udn1outttl\nuaw 'qount un8uoqwaw SuoI opo wnlaq
'(o4rDryal unBuoqutaw Sutti opo wnlag -ouDStp o8tonlal unitu
-oqwaw u8ut ot ouatoy nlttnySuaw q)Fq loPtl utvtaq qolst Suat'
3uot61,,.oyataw opoda:1otoltaq ryo1 rtiututtotl ownstaq Suotadtaq
tqop Suotoa5 | utDltnq?truawurttl toiotuyt stpboyy-1ntng nlnuaw
uDptraq nDuaq ulu ! wDlDw odntaqaq ,otsnf, qDN laun lunal
Swtoasas DuaJD:louaqtaq qoutad loplt uoqovw oiuqnSSunsal,,

€1- \_1t'l ^el trl:-:=)l

: 1f'fT}-'-? YFflq*Lre Q,Xl,'.'


matahari ttu berhenti. hing4a AIlah memberi kcmenangan. Mercke
mengenbil harta rampqsenn!-a).Perm+t melanlutLan "l,,lerekame-
ngumpulkon selunth hertLt rampesqn. Apt pun dotang untuk mclalap
mu.suh Nctmun n ttdek meu melalapmo (Rtasanvo sete/qh mereka
mentlapatkan hartct rempasqn. Allah segera mengrnmkan apt untuL
melalap musuh). KemudKtn beliau berkate "l)r untora kalran pastt
atla vang cwrang. Karena ttu setiap kabrlah haru; mengrrimkan .sotu
orang untuk herhLti ut Lcputloku Orctng orong vang diLtnmkan tnt
pun melekatkantangannrtl ke tang$1 Nctbi.,Ycthberkata. Dt crntera
kalion oclo tong curong. Oleh karena ttu krtbtltthmu hqrus beroq ttt
kepatlol;u " Mqkq .sernu.tcmggota tobilah herbqi at kepatlo heltau
Perqvt mqsth mencer akan: "l)uct atcu tigct orang melekatkan tq-
ngqfinre kc tanqan Nqbr ]lelnu herkate. l,.rntera kaltqn qdo.vunx
tltratn? Kq/t enleh .reng curatng./l)ercui mcnlela.rkqn.Maratct ntr'n-
jawoh "Renar. kamt menvembunttLon kept a sopt emasl lrertvt
malaryutkan. "Kemudnn mercka mengcluorLunwa kepactaheltou.
ddn meiatakkannycthersamq harta .lan.qlotn vang otla th puttcok ,,lpt
pun Ll.ltdng tlan melalap musuh Harta rdmpasqn memang ttd,tk
dihctlcrlkcxtbogt kaun.tebelum htq. Kqrena Allqh su't mengetLlhul
kekurangan clcrnke/emqhan kttd. tqp kemudttu l)u menghalt:t/kctn-
ry)a bagi kitq. Riwarat lein menrebutkan) lalu Rosulullah sev,her
sqbde ketika iu. ",\esltngguhn,-ctAllah sar,tmempcrholehkm hta
memakon hqrlq rampasqn. karerut kctstl'tscoang ddn kemudtthan
vang dtberikcm.sebob Diq mengetohu kelemahan hte."

Hadits ini tcrmasukhadits shahihdan agmg di antarahadits-hadits


vang dinuavatkan oich Abu Hurarrah.Hadits ini memiliki empatlalur
Pertama: Imam Ahmad (2i325) menyebutkan: 'Aswad bin Amrr
meriwayatkln hadits kepadakami. ia berkara: "Abubakar mcriwavatkan
hadits kepada kami dari Hisyam dari lbnu Sirin dari Abu Hurairah. ra
berkata:"Rasulullahsaw bersabda:(Kemudiania menyebutkansabdaNabi
saw di atas)."
Demikian pula Ath-Thahawi. ia mentakhri.jhadits iru di dalam
Mus,-kilulAtsar (2/10) melalui dua jalur lain yang hrasal dari Al-Aswad
bin Amir.
Saya berpendapat: Sanad ini bagus. Semua perawinya rsiqah dan
termasuk perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,

466
L9n
rul strp€qluqleluelu q?lalullsnN luElul tzl Jornoulp up?lnqaslalqBtq
uupp ry rut stlp?H bezu::npqyuep rure1ns-sY lnsn1 ulq puurqYqolouurt
1rfe,,rr:rp8uu,{ qtqq?unl { uIq ul?urureg strpzq utlndunl rurltp rp lzdupral
ufuenuras 'e,{untzs I{EIesryl sllp?H elnd ruI puu?s uu8uap sltpzq qenq
snwresupp 3ue:n-1rypn 8uz,{epeuassltpequtltnqa,{uaruerp uPlpnua)
'(s?l€rp lq€N EpqEsu€) nq3.{uaru uI u€lpmua)) :epq?sleq,4\€s q€llnlnsPu
:e1eryaq Suef qellernH nqv uep lx?urxeH tJsp ltxel epedel s:tpeque1
-leie^\r:aurtruue,nr{,, :PlDpaq?t'rturqeprd:1urlle{utrt-t:tuulPtxtullH
urqbezu:npqy,,:uultnqafueur einf(31g71)pEUqYruetul:anpry
'1619 I
1 4u.r.iu.r5-.!ffi?t:uDJ
uruleprp efuueltnqesrp?uef ruada5 tut utteltuadue8uaptedrpuadaseBnl
'llslu) nuql
lqeq?zq-zpv lul E:?luauas uellnqasufes uele Suei(ruadas
qzUpH-lv qaloue{letuollpqqal E,{utrrnlaqas Iul urtsztuasuelelluod
,, qlq€qs sup€q ruelup qeflnq lenqtpe,{ut,tru:ad-t'tre.ta6,'
:reluauollaq nl?l '(tSI/9) sElErp pEUES ue8uapnlt sltpf,Llurqlqlqsal
uelsela[uaurrylr3-ly tueI?plp ]?[3H nuql qzueH-lV rur Euals{qJlO
,, uPq
-el€saIuBIILIElauInqula{IpunuEu 'u,(uuelrpealrn{?lPqElalSuzi qubtst
r,tre:adrfrq uenlualalqe1q tllot-tV txEIEPrp uq]nqasrp3ue{ ruu:uat
qBqaspuJrpl Suulq tfiruelptal 1e;tst:1tftlYncal (qrDl-l€)lsJf,] u€lElrued
Buruauaur{BpllIIpIrlPIruIpqelal 8ut.,{t,tru:a4 lrpu 8ue,{L$Bl:ld{nsetul'l
e8nf r:rpuas€tp qPq:S leprl nPlPe,{trure1 lrpr t,terad ue8uaptensls
'ue11u88urtrp ?I€ur 'ueqtlesal! uur{Lflrlrtx€r Inqtl:rlrp
4uq sruErlP.,{usllpeq
e q r t q r l u p e: z u a q8 u u t r . ; u c : 1 e t t : 8 uu: uPtq q r Hn u q t z { u : n f u e 1 a 5
qtlqDryp UEPltpt)
" 'stlpequul
'e.,{ustrpeq uel1e33utttp sn-:tq 3I€ru
rrlrurpqxuradBIundqsau
-le.{e,ruaruruelepu€rulIe{al nsl? uuq?l[se{u€]tllltleul EI l'l Elaoaueloas
z1r[ unureg ?Isnuzu llep sedal:attsrq leprt ;uef Fq PnpqelBPeUBn-rII
-ala{ uep u€qul?sa) sltpeq uz1tt,{u,"rueu?llna) uEqBlPsaIu€llnleleru
Surjasey ufuasllnseuau ErsnlwfesPltlJI E,{uuelPJEq 1runqSueuraru tt
ruernl nll 1t11yqe,{qo 3ut:n-1 u.{utt1ruaur ruIPel^l Inuql utp utqlqte}-1y
rfqel qn-1n1Sutf qzgeq el€d Pl?lue Ip {nsDrIIrJlleluqnqv,'
:(tZElZ) lDbIsJ-s|YuAuqslII tutlEP
lp urqqlH nuql utrelruad qeppe 4uq Surpd 8ue.{rut pq tutl€C nll sllpurl
rdaat 'uu1ou1 ledepuaru?l llrlppg
supls ?,{rruruntuzlqeqa.{uaru:ppn
rxsul qalo reledrp e,{uuq ruI L,'lelad rue,{stg utq l?I€qnqv llunlarl
di dalamkitabSftaftlh-nya(5/145)melaluijalurMuhammad bin Rafi'. yang
memberitahukan: Abdunazaqmeriwayatkanhaditsitu kepadakami. Re-
daksi keduaini milik Imam Muslim."
Kemudianiajugamentakhrijnya bersama Al-Bukharidi dalamkitab
Shahih-nya (6/151-156,9/ 193.tepatnvadalan syarhAl-Fath),dariAbdul,
lah bin Al-Mubarakdari Mu'ammar.
Ketiga: Ath-Thahawi(2/10-II) menyebutkan: "Muhammadbin
Ismail bin Salim Ash-Sha'ighmeriwayarkanhadirsiru kepadaku.la
berkata:"Ubaidillahbin Umar bin MaisarahAl-Qawaririmeriwayatkan
kepadakami. Ia berkata:"Muhammadbin Hisyam meriwavatkannya
kepadakamtdari ayahnl,a dari Qatadahdari Sa'idbin Al-Musayyabdari
AbuHurairah.'
Haditsdengal sanadketigaini memuatbanvaktambahan,yakni
vangsayatulisdi dalamk-urung.
Sanadini shahiir.Perawi-perawinva tsiqahdan rermasukpera*i-
perawiyangdipakaiolehBukhari-Muslin.KccualiMuhammad bin Ismail.
Mengenaiperawiterakhirini. lbnu Abi IIarim (3i2l190)berkara:"Saya
mendengarkan (belajar)haditsnvadi Makkah. Ia seorangrang shaduq
(dipercaya). "
Sanldini olehAl-Hallzh(6i 155)disandarkan kepadaInam Nrsa i.
Abu Awanahdanlbnu Hibban.
Kcempat:Haditsdengansanadini ditakhrr.l olehAl- Hakin (2i 129)
dari Mubarakbin Fadhalahberasaldari Ubaidillahbin Umar dari Sa id
AI-Maqbaridari Abu Hurairah.sepeniriwayatkcduapula.densanmem-
bcrikantambahan:
"Lalu Ka'ab berkata. "Mulm benor Allah dan Rasul-Nya.Denti
Allah. sepeni itulah tang terdapat di dttlam Kitab,\\a, ralill
Tourdt. Kemudiania berkata. 'WahaiAbu Hurairah, siapu nama
nabi vang diberittthuktutkepadamuoleh Rasululltth sut,;l'" ttou
Hurairah menjawab. "kn;a tidak tahu." Ka'ab memberitahti;an:
"Dia adalah Yusya bin Nun.' Ka'ab benana; Daerah mana )(utg
dimaksudoleh RusuLsaw?Ia menjawab. 'Sa'a titlak tahu.', Ka ab
membeitahukanLagi: 'Daerahitu adalahAiha.,'
Imam Hakim berkomentar:"Haditsini gharibtapi shahih."Adz_
Dzahabijugasependapat
denganpenilaianini.

468
69t
,, epnl ueSuapusuePLadueq
ruEs{Ejefiaq qqal SueJnl'(uIs,{S)eul{S uEprv lumq Ip lslalial 3w{ elorl qsnqasqeppe
.squv, :uE:lsglefurtulnbel (Pl.rl,{s)urg^s uPsE^\sIInseuuel .Ellqls) wp .gl{llulnz
usiuap €,{uFq ruad.s .EquV e^lqlq usr{lnqeslpsmuD1Iy un9p rC lrdol qrqal SuPI
qrlrure,tuledurpf (iuEluederBqrp).Ptluv uelnqesrp {urpslsnhlurElspI C (lapuad?rPqIp)
L'ralrH sduel lu)lei 'ueplnglnurBf.nN ulrlPPIp uelnqaslP 3u?I qElnll Iuedes (l

'sP
uEq€tBru l?u3[ase.{ulluaqla8 sE?snl l rqeNuPlnq unN ulq €fsn^ Iq€N
r{€l?prslpb€l lruI?g PloI E{nquau 8ue.'re,tqzq tlnd ue11n[unuarutu1
'u€rplng ur€tul le:e,{suuSuaplsnsasdtla1 nll siuuBl8fs,f\uad'uBDlltxap
undqsaru unu?N IlIp 8ue:oose,{uuu1lz.4€na.lleu peuJt{Vtx€ull,
:rutuatrro:Uaq llsle) nuql pBUqV :n;eI r:up €,{uuellnq
-o,{ueurquteles eru€uadltfs./r\u ueSuaptsutuarunS:elaq IISID){nuql
., s,{usueresle8eqase,{utq uqllv Dlnquau 8uepe5 eruelnuenlnt
ueledruaru8ue,{srpbell lruIPgglo1 E{nqruatxt:1ua1rpt[:at rut e,t,rltst:rd
E,rq€q rl?lEpt tedat qrqal leir: 3ue1 ue)lSueqruruadtp n1:ad qtserunlt
rrrlne8uaru uz8uap ':ulug nuql qz!]tsH-lVqalo
e,{uuzelu,{ura6,, :(g1g71)
uvltnqasrp8ue.{eqt:y erueudnn8uaru€3nleIC stls Ip sllpequellnqi iuetu
r l : l o l r l [ { u l s l pq e l r t t t t tu e u ' u r : n : 1 . : ;
q p l J l r \r r s l p ) n u q lq T U P H - l V
ll,\lllunlaq:s
ueltnqasties 8ue,(.n1:tur sllpeq u?l€p Ip usllnqeslp 8ut{ ur utIIItuJp
lcqepedsrpbr1,,1 IrutPgPtu[uue:1tnq:.{u:tu lrprt qzgeg 1y fucpr5
,, qe.P) ll€p nlt [tucll uf,l1nq:'{uJtu lxl:ltH IV
'eqtly IlBlepe pnslrlullPdue ( qzlreg
, e{urrqleIp q?ztu€Heduel ',
" :utot1lqnry5 teiu,'ir.utx€leplp nll qrlaep €tueuurlsulafu:ttt u1
'rur pq ueltnqa,{uau 'e
l€pll tlzusH-lv ,{uqauy :euaq3uu,{qPlruIEnpal
3u€,{utC srpbe1,1-lntrug ntr qu:aepuzllnqe(uau EruuuadlP'ie'truStrrpas
'equy ntte( 'qelJ[pEuru u€IjnqeslP c l n d t u t p e u t su l e l € pl C
'(,ryJuu) .,'\esrqt51epedaluPllPputslP€,{uulnlaq:sptuEs
'ueBuul
ue8uapsrrpeqIuqeped(]nbnrru) qe.t; upedal uell?puesIpqeqas
-uauad Sunpuu8uaru eSnf rut ptues ue8uapslrprq uI Sutdrmstq
'GZ lp llsl€) nuql qalo utrl
I) 1lD{DYtN-uoltlo{rrplq-lv IJI?,lep
'e.{uuu:11u.{e,nt:aru s8nf rezzeg-1ytut pzuesuuBuaq
lnqasrp 3uu,{tuadas
'qlquqs
ueszqelnd r{?plt l?pu s,{up?ussnll Euelu:lqalo (,,1i'.,, tl€rt
uuleunSSuaru) qouo,uo, znt uefluapue1tu,(er'rtrJtu uepstllepnruSuero-es
r{ElDpE qelpqpzl utq IPJ€qnW e,{uenpal uetelruad qrluzqturag
luga ketika terjadi penaklukanBairul Maqdis, bukan Ariha. sepefiiyang
telahsayasebutkan. "
Kosa Kata Hadits:
Kata "budh'uimro'ot" ( liyl C-zl ) beranrfarji. menikah
danberserubuh. Ketigarnaknairulahyangterkandung kontekssusunan kata
tcrscbut.Kata itu juga berarti mahar (maskawin)dan ralak. Hal ini
disebutkan olehAl-HafizhIbnuHajar.
'lamma
Kata tabni biha" ( + 'ry tl.'; I berani belunr
nemasukinya. Namunkara 'lamna' | [ I menunjukkan adan;-a
harapanunrukitu.
Kata khahfat ( srlilt i merupakanbcnrukjama dari kara
khahfat I iitt ). yang artinyaonta vangbunring.
Kalimat "ihbi.thttalayyasy-ai'an"( qJ
,Jr k->! t. karaSrat'aa
( L:"." ) dibaca,ndslia,sepertimasldar ldisamakandcngannrarltdar).
iakni selamapenaklukan,atau selamawaktu vang dibutuhkanuntuk
menaklukkan daerahitu. Iyadhmenjelaskan: "Mcngenai bcrhcntinl-a mata-
hari rerdapatperbedaaninrcrpretasi. Ada ),angmengatakan. dibalikkan
arah putarnya.ada vang mengatakan. dihentikan,ada pula yang men-
gatakan.diperlambar purarann)a.Ketigapendapatini semuantatampak
relevandengankonteksnya. hanyasajaIbnuBaththaldanbeberapa ulama
lainn-v"a
cenderungkcpadapendapatketiga.
Sa)aberpendapat: Bahrvamanarang lebihtepattidakmcnladima-
salah.Yangpentingadalahbahra berhentinya rnatahariitu dimaksudkan
agarYusya dan kaumnlabisashalatAsharsebelummataharitcrbcnan.
l\leskipunhal ini tidakmenjaditujuanurarna.
Tujuanutaman\aadalarr aqar
pcnaklukkanitu tidak sampaipadahari Sabtu.Karenapadahari Sabtu
merekadiharamkan untuk melaliukanpeperangan. Hal ini lika apa)ang
discbutkan oleh Ibnu Katsir dari seorangahli kitab benar.rakni mereka
menrebutkan bahivapengepungan itu sampaipadahari Jum at. tepainra
setelahAshar.Tatkalamataharihampir terbenam.merekaakan scgera
memasukihari Sabtu.Padahal,hari Sab-tumerupakanhari laranganbagi
merekauntuk mengadakan peperangan."''

2) Sayajuga meliiar lbnu Taimiy;rhmengemukakanpendapatyang senadadengan


apa)ang savasebutkan.yarg diseburkannya dj dalamMinhajusSunnai (uz IV. hal. lg7).

470
tLt

8ue,{qurre:ng nqv q.lo wlleie,trr:rp Eue.{epeuasstrpeg jr,eqp teiuts


rul slrpeqpsues,,:e.{uusleleruelllaquJu qzU?HlV Iur leq u?leg
'Suefueddnlno 8ue.{rsleparue?uape: 11yrreptiufirqleluaru einf
,DpDlqnn-H urllep Ip {€qsl nuql uelpnue) qzjrBZpnHnqv u?P larirlAI
-unawozQ:jJlelgp lp qlqleq)lv qalo ftLqleltprurslrpPll s? pn^\PCIqPN
Inlun llueqreq qeurad ueqelzu e,lrqequeltnqaiuau 8ue.{sttpeg I
'(ZL-c-
t L,cli lotpDJs'|ry i1y l.ll?IzpIp u€Ilnqesrpnlr sllpPH ll?qElstu
zfurtuaqraq uultnqa{uau1t;pltrdet:tz,{uue1se1a[uaru SuBiqlq?qsslrpBq
upe Sueuraru sDesnl\ lq?N qeloJnsnA tqcp qtzcuri uBtlcpuruad qrsr)j
nuaiua1,1,lrr1.rj1?, rrv sluaqInspu.u:llllr sttpeq'sc1ai8uu.iuec (tcqcqPs
cpudrturq:ateiupews)lnbnow -st:l:ftut sttpe]l:tedepuad:eq e.{eq
'sc-]nsnArqEN (uc8uaualal e,uequtcru irrc{ tu.tnufuedult.iuaLu
Illlut
ledruelrtad)tnq?J.B.\l€quiurelrtal sEesnl\ lq?N )nlun lluaqriqqeued
usrlclprll p,\qeq'eiuquie t:ep:ttqnZ-zVurqc^\lll utqe,iqr1 rnlel tnlelrut
r r o l q n l \ ' - l I u r e l e pr p l P q s ln u q l q e l ou c l l n q r \ r f n r r P i. l r l c H I
:ntte.'( 'tttlate,(esqclet
8uE,(slrpeq-slrpeq urltnqaserfusuzle 'P'ius?la f qrq:l lnlul urcliur.i tqeS
Intun rlu:qraqqe'J:ed r.reqeleu e.,'rqtq ue1;nfunuau.3ue i sllpsqueq?uale)
uelynfunu:utIur lrll sE .u{sn1 rqrl51llcnJa) und Fue:oos1nlun ttuaq
-l-1cl qrulJd Ispll IJxqElrul E\1qf;q uP))n{unusru n}l sllptH :ll;Ite)
'(iii- uttrltrp Ip uP)
I;e ou slrpeqleqrl)rlpl.nqQ'1Pf't1rynryy1t-
-lnqase.ies q€lale.iutnpe)qeIIUault:pcdttcp tictlucelnlntlf,l)LliLrl uePLulllll
. . ' ) r . r l r . l: u u i - n t l p l r : r \uL r p r Lt l n r t !lln p 1 p 1 '; 1 1 l s p 1 1 r t l r1i rt ul
'rlrqrJqnrcq
nlnqrpqeqtuaur'e,iu1t1eqrs n:tsnfu.{u1l€q eslrqupedr[€qqslalistrr)n]Irlrp
elrl lruq qrqaluel€ q€-lruaru ueiuap4o[r ls-llsc\\qtrqE,3npurLu tl)arJl\
'qrlruau epedt.tupr[equelnlnqepuau 3ue( uu te unel qe.i8uu.{u:rur 1n1un
ur:1r:uni:rdrp ludep ntt strpzg,, :uelele8uau llunlN lnuql :EnpJ)l
,,P.\uulelu?€lunPeI leq-ltrLI
uuSuap elnduel)rueq e,(un.{e:ru1nluneleJ)Eiueq tltltutautundrtcla5
quunral iuelnd1n1un iuo:opr:1n1e1as uP)j"uiull€H riurlneiiuau qupns
nele'r.iurlneiiulu urnleqEIIIeI IIf,q'r:1sr.rrq qc1at.:-ue.i iur:o ueiu:p cinl
url)rruJO nutasSuei uee,tei-11 dtpuq:r1 uerlullel uep uclrtuclc) uellltl
-pleurtedept:aleutundnerueltue.tredn:aq8ue.{etunpeuosedE\\qequt:11
-.raiuad iunpue8uaunll slrppH,, :uulselafuaru qElqllN-lV:Bruauad
:slrpaHustsunpuex
ditakhrijolehImamAhmadlampaknya lebihbaik,sebabperawi-pera\\
in\ 3
nuhtuj (drbuathujjah.dalil pokok)dalamhadits-haditsshahih.N'leskipun
demikian.pendapat yangdipegangolehparaulamaadalahbahrvamatahari
'
hanlapernahberhentiuntukNabi Yusya'as.
j. Iladits1"ang
men)ebutkan bahwamataharipernahberhentiuntuk
).llLriSulaimanbin Darvudas dalamsuatukisah tentangseekorkuda.
!i,cbagian perkataannya dalamAl-Qur'an.yaitu:
disebutkan

YY \ cr2 Lr)eta-9)
kaki
"Bavaluhsentuakudaitu kembalikepuduku.Lttludiu mentotttng
tlun lther kucluiLu."lShdd. J3)
Haditsitu dirisal'atkanolehAts-Tsa'labi danAl-BagharridariIbnu
Abas.Dalamlral ini Al-Hatlzhberkata:"Haditsini tidakberasaldari IbnLr
r .a i kd a r i k a l a n g -
A b b a sa t a uI a i n n y am. e l a i n k adna r i t o k o h - t o kaoh l i t a f s i b
ansahabat maupunorang-orang sesudahnl a. \lereka memberikan penatsir-
an brhrra dhamir (kata ganti))an{ adapadakata "rutllutthd" (ruddtrha
'ir1-tltall" angberanikuda.Wallahur| lam "
lla1l a) kenrbalikcpadakata l
(SebaborangIang mengirabahrvamataharipemahberhentiLrrltukNabi
Sulaimanbin Da*ud mendugabahrvadhatniritu kernbalikcpadakata
as)-s]ans (matahari). danal at itu di.ladikan sebagai dalilnra ( Peneri ).
- 1 .R i \ a \ a t ) a n gd i c e r i t a k aonl e hA l - l 1 a d hb. a h * am a t a h a p r ie r n a h
bcrhentirLntrLk Nabi!luhammadsarvpadaw aktuntenegali parit( K handaq ).
[]eliaudenganparasahabat tcrlalusibuk deneanpekerjaan itu. sehingga
matahari terbenam. padahal merckabclumshalatAshar.Kemudian matahari
i t ud i k . r n b a l i k al ang i . o l eAhl l a hs \ \ rs e h i n g cme e r e k b
a i s as h a l aAt s h a p
r ada
rr,aklrrnva.
D a l a mh a l i n i ' \ l - H a f i z hb e r k r t a":D e m i k i a n l aAhl - l v a d hm e n c e r i -
takann)a.Ia menvandarkan haditsitu kepadaAth-Thaharvi. Padahal rang
sala lihatdi 'Jalamlfu:vkilul .1tsar.karvaAth-Thaha*i.aclalah apararrg
telahsayasebutkan. vaknihaditsdariAsma'.
Haditsl ant dirirr.ay atkanolehAsma'r'angdimaksudkan. akansara
sebutkanInsyaAllah. i-laditsrang menjelaskan kesibukan Nahi sau ber-
samaparasahabatnya memangada-tetapitidakmenvebutkan dibalikkannva
matahari.Haditsitu disebutkandi dalamShahihBukhari-Musli,n,dankirab
haditslainnya.Periksa!'rrhlur-Rayah (2/)64).

472
IL'

r.rep,e.{sn^ lq?N Inlun lp€fJ3lefu€q nll ueqslPtuPfuUuaqlaq?,\\qeqwI


-lnfunuorururslrpPH,,sE,e.{snilqeNInlun IrPq€lPtu €iuUuoqraq us)s?laf
-u3u 3ue.islrpsqlJ?tuauo;ueuqtl.itP!8 1i-rLrclElIp rr\le\ nuql qzuell
-lv (leualrp'|!-p\t)rqlou uEp.I.sqp qelepe.?tusv uep l^\sqeql-qlv
qalo r)rlrurp 8ue.{uete.,temt::d ml€f enpo) leuaq1epll IUrqesl)
'e{uuenlSuud Ip Jnptl./ 3s Iq€Nuuore)leqsv
'x.l
ueiueflqa1srre.{ueI :eqsy IEI?qs€srqer e?Sutqas llV ]cqBqEs
n11e.,'r
'sleul ltulq .cusv IIPPIESIllaq
;1ntunlcuefaslluaqraqlr€qul€tu€^\qf;q
Buei efuurcl uep I\\?tlEtll-qtv qalo uelte.ie.\\t:tpfruu.(slrpep 'g
'(916 ou slrpEqlPqli tlD.ttqptnl
\'-p.11qDft.ryO-\Pl'
stlpDqtf$rysls uelrp rp e.(uueltnq: (rrautr.iustlll f,ucrc\qalo (nslEd)
rryprrrruelqsqn€te1r,eqp tdutat'ucsEtl 'lrPIlrllrslrpIqBl[.iur:1 nlrslrpEtl
erzsqEIltlnprueqle 'n1tP{uledepuad drtn,3uaur qPlJl.S
peuesnrleuaut
,, \\[] lqe\ lJll Iicq
lnqas:a1e.nBsuadeiurpcfuatdepcq.ta1 uestiauad u.iuupe uu1le:e{s tiuaLrt
)nprt nlr slrp€q qcqas \\cs peuulurinlN lqe\ ulnleqa-slqeu-tqeu dnryr
-uaiu s;ni .u.isn1 rqe51ticq Lrcllntun.rrdrpiul.i e itreq lllllllcu c iulluitl
-:.rqueselequtrdetqeq qelepeciutrr:lllpcuiur eJ€J,,:uPlsel:luJttlqzllllH
-ly lul ll;q utu1e61u e l t u o : d u r o l r p n \ r q r i L r r : n p - 'q1n q r q c i s n , 1 s t t p r q
uc;-uepueiueluapaqleptt cinfelcurrcuaq tut ueteltuedundnclrl unLtlr:5
'eiudrrniuau ui(ueq rue:qeq1-qiy rpcl estq 'rureslrclJ-lVtu1c.( 'c.iuun:i
qalouplnlelrp ruruureltuadqeqrs ueliuequlluadtp tlllad qtsuutlllpuas nll
s1rpeqdrpuq.t:rttuerqcqf-qlv q.lo LrPs?tl uBIBI Iua.1:trdrpuad:aqr ir 5
, , u E s P tl u
l l
slrppqpf,uf,q leesrdu::qaq tiu:qlaq ruie t:eqeluutepcdal ucl{tl[1LIIl.LU..''ul
\ \ D sr q e NE \ \ q l l q ' l q € [ s l r p e qe l n du r l ] n q r \ r p r u c r q F t l l - q l Vr i r c l t l a ' r r r l 7 ; '
Lurlep rp tdela1 (lcqeqes rcdues urnleqrs rnini iuei epc e.iutturd)
nltobtnut IUrsllp€H,,:uelele8uaut{zlJ?FI-lV (lnlu-lnlnuaq e:elr-<rn;-tr;-
3ue.ie iut nerad eduiJq:q ePP)/frl1p. r?irinll sllpBH :lPdPPuadlJq e icq
'SuelrPrlalau
'e.{uuctpzf:l q?lnll tyadas uetpnutr; ;uucp llll
rllrl€\\eslrqrel ur:qeleut
qellq€l r?dru?sluuafas t1u:q:aqtreqeleu:el-e qe11yepedrl roPraq nE1l.1q
nl?'l urlplsur ciultqrat uuiuap useuesreq q?IIetN lP tedutusuule uep
uuuelclad Ip qellq?) llrqlleu n€rleqe^\q?qis!€lno LUne:\ ?p€del ulrrJJleq
nuq r:nt13n71: utupp tp
.u.rs1r.rupiuelnd nl)p^\as ,\es tqeN P.\\q€q ytlqsl
upqlng urq snunl qelo uelleie.ttrtp 3uE.{slrPf,q'Elndnlrs UEC c
m c r u p a k a nk e i s l i m e u a a nb a g i n r a .D e n g a nd e m i k i a nj e l a s l a hk e d h ai f a n
hld its I ane karni ri* ar atkantcrsebut.dimanamenjelaskanbah* a matahari
pernahberhentiscjcnakuntuk sahabatAli ra. schinggadia bisashalatAshar
p a d l w a k t u n r a .N l c s k i p u nh a d i t si t u d i n i l a is h a h i ho i e h . \ h r r a db i n S h a l e h
. { l - \ l i s h a r i .l a n g b e n a rh a d i t si r u t c t a pm u n k a rl t i d a k d i t c r i m a )s e b a bt i d a k
l d a u n s u r y a n g r n c n c t a p k asnh a h i ha t a u h a s a ns e d i k i t p u n . . \ d as c o r a n g
r i u n i t ar a n g m e n \ \ a \ a l k a nh a d i t si 1 u: c o r a n gc l i r i .n a m u ni a l r a i l i r l { t i d a k
-lanl.'
. l i k c n a)l . \ \ ' a l l e l r uA
Adz-Dzahabi rnenilai hadits itu maudhu dari segi ntatan ircdeksi
l r r d i t s n r a )S . e b e l u m n yp a e n i l a i a n : c p e niit L rt e l a hd i k e m u k a k a o nlch Ibnu
T r i r n i l a h . D a n s e b e l u n r n r aj u g a t c l a h d i n i l a i n a u d h L r 'o l e h A . b u lF a r a j
I b n u l - J a u z i .k c t i k a d i a n r e n r c b u t k a n n r ad i t l a l a n r. l l - . \ [ . ' u a 7 ]1l 1 . \ s -
S L r l u t h ri n c n g k r i t i kk c d u a n r ad i d a l a r nk i t a b . l / l r r ' r i l r B e q i t u p u l a I b n L r
l l a i e r . \ l A i q r l e n i - m e n g k r i t i ki b n u l r i n r i r a h c l a nI h r r u i - J a u \z i l r g l r c n r -
hLrkLrrrirnlr-rdhu-hadits tcrscbut. Nantun yang benar adalah apa )ang
. l i s e f , u t k aonl c h A b u l - F e r a dj a n I b n u H a j a r .s e p e n i) r n g s a r a j c l a s k a nd i
!1irl,1rn .!11\j,'.r/11r' . 1/aJit.t,ldh I)lu i/Lthtlihat haditsno. .)ljl
K c : i n r p u l a n n r aa d a l a hb a h u a h a d i t ss h a h i hr a n q n t c n l c l a s k abnc r -
hcntin\a mltlalrarilranl alah hadits\ ang ia\ a sebutkandi atas.

+/+
-cLr
-8up.iuolrlrq!qezc-zpv ,,raulV urq p€urlueqnl\ r!IeLuaLIluPtutp Ir,'!lTnqlcq Lxrlsnr{tuelul,,
:nter{requPp(9/l ) ulEI}edulallP Biufuql€lueul turltll-J\i e
leqlJeui irs uelPnuia) (I

i , r u ru 3 l ? l l u o d
u€8uepled?puJdasIqPqezC-zPV,, turlsnt! uleurl lEr€is uEiu.p lPnsasuEp
qlwqs Iul sllpeH,, :ue{elE?uau lzpruurJ-lv nu Ersluoues .n-pPtu?jPf,es
qejl?lnH nqV uep q€uelsS nqV rjgp lauV ulq Pstu ulPqnt/\,1 u?p IBSEreq iuP i
'(082/U eiu-pousoll UI?I€PIp €l.PA nqY uep (ZSt/Z)
rnl?i ?dEr.1qaq lrep )
p E u r q vt u E L u' l( 8 : l I l u l l I E H - l v ( s ; l P r . l?) / 4u r l \ s \ s H L u P l c rpp r - r r r f y - 1 j
'(it8l pfu-ryt{rrilsqslrl ruplPptp u€qqlH nuql '(6tt ; ) q?t?t\ nuql '(/9t/t)
)
'lar-
rzpruurl (rqeleg-1Y 209/z)pnMec nqv qalo luql{?llp Iur slrp€H

,, aDl?\obtt qnpJ qnlnt tpotutw qn14 qrt'Jt'1


uo4r nlpun 3un7.'r ,t14." rnp ynpJ q tnt uolr 4t.'\ qnrJ qthtl
ryt turra qry?q qottdLa,T uo4o lunrsn.\' r'& q'llnd q hll
nrto n!t1i qnlnd qnlnl trPtuJu t['l)tl t1r.;'h'q url' 1r]tqr I rut. t..

- <2.:q /{
6 ' : ' .-r a---".14-i-?,
:-c..f '.:'-
"'.'-:."--
(ii::t1l '(? i61":^;f
': - - i--4::';a;z
... _:. l'_
"fiq-f
-S:sc'<-g
;r;-1-. ' j + € -a;1 a-^j/'f 6."
'-'1:" -i-

grxgs vno Hn'IndHnfnr


IOVf \I gIN OYIAIINVH
NhJ IVhIN
Savabcrpendapat: I Ial itu masihpcrludipcnirnbangkan. Sebab\1u-
hamnadbin Amermendapatkan kritik.ImamlVluslim tidakmenggunakan-
nra scbaqah i u j j a h .n a m u n h a n l a m e m a k a i n r .sae b a g api e n d u k u n u .
l{aciitsnlahasan.Scdangkan perkataan Al-Kautsaridi dalammukadimah
.lt-Tthshr Fid Dn lhal. 5) r angmenjclaskan bah\\a hadirsnva tidakbisa
dibLrat huj.jah. kccuali.jika diperkuat olehhaditslain.mcrupakan kesalahan
atau penvimpangan tcrhadapkesepakatan ulamr. Scbabpendapatranu
diakuo i i e hu l a n r ah a d i t sb. a h w as c m u ap c r a w i r a n lh a d i t s n rtal i p a n d a n u
hasanbisadibuathu-jjah. Di antaramerekaituadalahAn-Nawa* i. Adz-Dza
habi.,\l-Asqalanidanlainnr,a. Scdang Al-Kautslrimemandan-q cacarhadits
lc15ebut karenalnell\angkadi dalamnraadatarnbahan rang sudahdikenal.
,t;ritu. " Serrunnt'adi dalant neroku, kecuali sotu rli antararta." Duga:al
l e n l a nag d a nar t a m b a h ai tnud i j a l u ri n it i d a kb e n a rS. a ra t i d a km e n e m u k a n -
n l a d a l a nsr L r l n b e r - sbuen'lrta i nr a n l lb e r a s adla r iA b u H u r a i r l hm e l a l L r i j a l u r
I nl .
'tr.s/t
lmarn Suvuthi ntenrebutkanhadits terscbutdi dalarn. l/ .,/rilrr
.\lrrr.q/rl| t:rnpacliscnaitarnbahan.scpcnijuualangsarasebutkan.I'ctapidia
nrenlandarkanhadits tersebutkepada.\shhabus-Sunan1.angcntpat (.\bil
D a s u d . A t - I i r n i d z i . , A n - N a s ai d a n I b n u \ I a j a h ) . l n i j u u a m c r u p a k a n
k e s a l a h a nS. e b a bI m a m N a s a i d i s i n i r i d a k m e n t a k h r i j n r , aS.c b a g a i m a n a
disebutkanoleh AI-tJaflzh di dalitm TukhrtjulAarrrrry' (-1,/63). sebagai
bcrikut: "lladits itu diri*avatkan oleh Ashhabus-Sunan. kecualiAn-i\asa l.
dan m erupakanris ar at dari A bu H urairah.tanpaadapcrkataan:' .\-glrr/arna
uk .d utr set e rustt.ltt. "
lt ct.s
.\l-Kautsari tanrpaknvatcrkecoholeh tulisanAs-Sakhari meng('nJi
hadits itu di dalam kitabnra .1|-,\Iutlushidul-
Hasunah (hal. Ij8). As-Sa-
kha\irncnYebutkan hadits itu dcngan disenai tambahantersebut.Bahkan
dia men-"-andarkan hadits itu kepadaAts-Tsalatsah(Abu Da!,,ud.Ar-Tir-
midzi dan A n-Nasa i). Ibnu H ibbandan .\ l-Hakirn.Sementarairu _Al-Aj luni
di dalarnkitabnya-tl Aasrl'.juga mengikurikirab pokok Al-Kautsari.r airu
.11-ltuqushitl.hanyasaja ia membatasipenvandaranhaditsitu kepadalbnu
i\{ajah. lbnu Hibban dan Al-Hakim. Semuaitu mcrupakankesalahanr.ang
bersunrberdari takiid tanpamerujuk pokoknva.Orangr angj ugaterjerumus

sxhn\! deneanmenuliskanrSa)aberkata:Imam Muslim tidak memakaihuijai l\,iuhamntad


bin .{merseorang
diri. Ietapijugabersama
denganyanglain.

476
LLT

tlD,rrDis-isv:J.Ielf-p '(8zl/l) rull€Hlv '(z0llt) pPuqv ursul


Ip lrnlv-lv
'(lfzla) '(t0S-t09/i)pn,$ecnqV qeloftIl{el Ip turslrpPH
IrulJ?c-py
1tq )wo|'1Y A1a,i n8lns )fsPw oiu
-nps Suopas 'Dlolau
lnsow onp qnfd qntnJ aDlasDEu qnlnd qn[nl
pD[uaw qolaLlqoJadtaq uryn wl Dips lDw]') aryas urp tftlnd Lln[ttl
'qopa8uJ,,
Vo[uaw qDIaqqo)adtaq nwol wnlaqas qDJC]lnlqf nt\qoq
,-
':-"'.'
. a-j-ca. ---+ -?'a . € i<.- r <' -,-?, a€ Z -2
_.-.' E'.i

{.-;-:?'"tu.r-ftv€-;,i1"..--z'{?f :(fr {:t .-il;;


1.:- .K.,!f
- ' , . tt).7:
/,. ../
J-'-:f-
: .')..t:....',')'

:tnlrraqteieqasueteruuuBuaP
e: qe.ir,rre,n11 lJep Jpsproq setr Ip uelpnslJerurp iuei uuqequej
'uu8uoloyad uoqoulJtu €lrl qu1-qe11y epud:1r(ueg efuiueseur:c:1
Suuruaur nele 'trcSln€)-lV qclo eiuqn:n1asInLlslJ)lP\tlrpll ciurdnl tut
leg urzulede:aqaq qaloueletelrpSuei tuades'snieqSuut pruesuuirr:p
leqeqes ede:aqaq IrEples€Jaq r{ureuaqasnlr uuqeqLuP.l. uinf pt1rytrusep
s€ll E.iuu€\nleltpntr 1ep ciucpe qlqttl\ nlr ucqcqulrl1ct|epr.]niLt.tls.let
'teraq
qclrl tuelepIp tnqesralu€q€qurul depnqr:t1r.rqp ur:tclttt:dnltri
q r q : 1r - u e iu r c lu r ( l c l f , q :ul [ ] n l c l P u r u rs l r l P qu . r e l r!pu r I I l r i S - i ' Y
.r\u
-u€rpuaqel uelqr:re,(uaut€1r)t{Bl-qellVepedaleiurg rutlnr,iq-sy t1a1o
ue1n1e1rp r8nf treqlec-sv qeloueln1elrp8ue,ilqrqeqsu?sPquf,llnq.r{u
-:rurp.iupq)wq?lesa1e iustie:1 t-tustne)-lV ueer)rad tEieqesEiuu?)lpPl
-uarur8n[ rue1ne,{5-,tsy uetpnrua;q?d€8ueruq?pFPI1rur 1eg eiuueetc,iu
-rad le8eqastnqeBuaur uetpntualunuluu 'ui(uduniuJulPittcq l.\\eq1€S-sV
'u?llnqose,iesqelateueruteieqas lzprl-tul.l-lVIlEp lnJUntuF{ulcuaqas
-u,{uueu1e1:ad
nlr u"elelrad ,, qlq?qsu?sEq,,er(ueqleprl urel e1e1uzSuep
uprlfuap I€pIt nlu:l )ieprler,tf ptqsoboli-lY qzlll u€l€p u?sPququad
ueledn:au c.{ueqe.{ureuaqas
nlznsr.rupuesr-.l,Sul.t lnqas:aluwle llled
'seuv
,,urPI-ur"lueplrqef
'rsrunnuql'pE,€S'qerelnHnqV trepue4e,{e,trt:tC qt{egsu€seqIursllp?H
:ueyele.{uau pl4saboy;-17 €tuqell) urelepIp lJ€sln€)-1V,, :ueleleiuaLu
etT (iog)tlD,nw[n]\-typ!,D.AD!1I;eiuqElrlul8l€pIp uPq€quelrPu-lslp nlr
slrpeqw)ilnqar(uaur et6 tuelne,(5-.{svqEI?pE rur luJdsspllIEl ul€l€pa)
(l8). lbnu BathahdidalamAl-[banah(21108/2. 1192) danAl-Lalakaidi
dalam.ir.rrlar-Sannah (1123/1)melaluijalur Shafrvanyang memberita-
hukan:"Azharbin AbdillahAl-Hauzanimeriwavatkan haditskepadaku dari
Abu Amir Abdullahbin Lahal dari Mu'arvir'1'ah bin Abi Sufyanbahrraia
berdiridi antarakamidanberkata: (Kemudiania rnenvebutkan sabdaNabi
di
saw atasselengkapnya).
Selanjutny'a Al-Hakimmemberikan komenrar: "Sanad-sanad ini bisa
mendukung keshahihan haditstersebut. Adz-Dzahabi juga sependapat den-
ganpenilaian ini.Sementara ituAi-Hatizhdi dalamTukhrlul-Ktxysyo/ (hal.
6 i ) m e n i l a i":S a n a h d a d i t si n i h a s a n . "
Sa)a berpendapat: Al-Hafizhtidak menilainvashahihdisebabkan
larenaAzharbin Abdullahtidakada1,ang mcnilainva rsiqatr. kecualiA I-Ij li
danlbnu Hibban.KetikaAl-flafizh rnenlebutkannl,a di dalamAt-Tqhd:ib.
d i a j u g am c n v e b u t k apnc n i l a i a A n I - A z d it e r h a d aA p z h a rb i n A b d u l l a h :
"Orang-orang m e n g k r i t i k n v a .K" e m u d i a nA l - H a l l z h m e n g o m e n r a n :
'Orang-orang sebenamra tidak menekritiknva. kecualiberkaitandengan
madzhabnla." Karenaitu di dulan 1t-TuqribAl-Hafizhmenreburkan: "ia
jcorang 5haduq(dipercala).C)ranq-oranc nrengkr'tikkarenain-sinmc-
nesakkan madzhabn) a."
H a d i t si t u j u g a d i s e b u r k aonl c h , \ l - H a t l z hI b n u K a r s i rd i d a l a m
i'rl"irr-nya ( 1i390) daririu arat irram.\hmad.la tidaknc.nr:kitiknla sedikit
pun. Tampakn)adia mengisvaratkan kuatny'a sanadtcr\cbutdentanme-
ngatakan: "lladitsini rnemilikibeberapa sanad."
O i e hk a r e n ai i u . S \ a i k h u li s l a r nI b n u I a i m i r a hu i i a l a m k i r a b n r a
l 1 1 / c . ' .rrla( l . r 8 i ) m e n l r a t a k a n ; - " ' l l a d i t s i n i s h a h i h d a n m a : r h u r i t e r k c n a l )
. \ s 1 - S r a t h i b i i L r g a r r c n i l a i n r a : h adhai hl adnik i t a b n r a - 1 rl'r-.1r l r z r{ j ' j l l l .
Dj anterasallad-sanad -,,angmenqandung tambahan ,jijsvaratkan oleh
IbnuKatsiradalahranil disebLukan oleh.\l-tlaijzh ,{l-lraqidi dalamlrlli-
rilul thvtt (,1,'1991. -\l-llat'lzhmcnjelaskan: Sayamenemuian.haditsAnas
memiiikibanvaksanad.namunhanvarujuhlang bisas:r\a iemukan.Se-
muanyamcmuattambahan di atas..juga adatambahan lain 1.angkansaya
sebutkan. Sanad-sanad itu adalahi
I. Dari Qatadah )ang berasaldari Anas.
[]adirsdengan sanadini dirakhrijolehIbnuNlaiahtl -180). Sementara

l) Cetal(an
\{aktabahAdh-Dhaniri\\ah(FiqhHanbali.I1t)

478
6Lt
q!urpEI\rp PPEreq PiEsrul
srtnuaul€eseped:uu p:s 'sn)lseurc qe{.iurqEqc-t{PYqeqerjel/{rp epr n! q0ll) (!

'P,{UUelStu

epeduPqBqur€l?pE rurpeu€sruslec 'sPuv uPpuPlsv urqpr?z rJEpqBql€ql


urq prEZulq qnb.eAusp e{uqeloradrp ?uei re{s,ey,1 nqv ir€C 9
(c p{es uep qn?fntl Suelual l€nLUeu 8ue{ nlng zrzelnpqVIJ€pur?l
3ue.,(pduesnElErur p?ussueleunSSuaru er qelude tnqela8u:urrypt1e.ics
rdetate.iulr.rqleluaruein I q"eqte g nuq1gt eqpt,tuad Sueroas ple.\\nSe.\\qf,q
rnqplallpnped r.rn[y-1yqalo fuqleltp tut peues ue?uepltpeg
,,sPuvIIPP
qruqnqSurqzrzulnpqyl:ep Iurf,l?pEd:]jn]r slrpcque-lt?itr\\tlau ulcqns
urq lel€qnl,\,, :uelnq?luaquau Elo pl.ES ulq pre,\\nsrrEC c
'e{ue1ep-e1ep uelnruaueuleptt u.{es jll€qJ nuql tBu:Fu:LLt
snsnq) (U/8ll/Zl) ryouotll-tfurclepIp qrqlB8 nuql usp (ll) r1p, irnls
-1.rr-ulslep !p 'unlv-lv qalo fr.rqlzlrpIur pPuesucBuapslrpBH
.s€u
Y
uep e.{uqe1o:adrp iue.{ 1rrcq1ulq upun?lnsn€le 'ullu.tleslJeC t
'prqe.,is
re8eq:steledtpeltfueseqeiupeue5
'(!tl,'t) cinf pEUqVtuEtulqelo fuqletrptur peuesuciuap sltptl11
, qooutof-lr' llLxlutDl
'tluIlnlnseU teqe.,11,, :e.iueueq
11;, :qenefuerunEtlaB,,antruertlced€rs
elrJa!\-,,:uElq?qulsueuqP.rEqn'lnuql ul'rpntua) sEuv lrep lelllI nqv
urq pl.PSlrcp plzE^ ulq plleq) IrePltsseraq'qe.lcqnl nuql IJf;c !
'qebrsteiuutel t.te:ad-t{ei:diuepas t rreradlnseuurl
-1t.eqp
urcurnN-uVe.iur.tep rut sltpcquelye.ie'tt.r.rru Suef elnd qrbepeq5 r iu
-slrpzquelle{eHr.rJuJesEAurq qE^\Ppeqc lllpuas€tp IJrpurq scuV IlPl
uelle.ie.tuaruq?l3terO qrllrpqVu1qpc,(17qelepee.iu.leuaqrs iuei rLur:u
8uepa5 1elcr qelus tpefestqqeqasrJrPutnN-!lY LI€ltpenlr Eueu
"uere) 'tut t.ltuut,'l-lYtculiu
:rsaq ueurliunLualldtl e.iuleu:8u:tulrprt e'res
.(02l/t) p€utr]vueul qalo fr.rqlelrptut peutsueiuapsltpeg
-aI,,'J
's€uVIJsp Suei rrr€un-lV trPC a
lese:aq
'iunlnpuadslrpeqteieqrsteledtpzltf tsuur:1ol1p sstqqrsxur
'qeqa5
e,iuuele:eoal 8ue:e1as e,(uuesule uellnqas Pies n1:ad leptt uep
'uu:l8ueqruruadrp npadqtserututqrqeqs uuteltuad :ledepuadraq zie5
,,'qebr nt.taduep
s1e,(ut,,'re:ad-t
'qrq€qs ntrslrpeqpeurS,,:uullnqa,iurtu pl o AD7-:Vure9Prprrt€qsng-lV nlr
Hadits dengansanadini ditakhrij oleh i\l-A.juri (16). Abu Nla syur
bernama Najih bin Abdinahman As-sanadi Dia seorangperawi dha'ii
Nlelalui.jalur )'ang sama Ibnu N'lurdarvailr merirvayatkannla. seperti) ang
dijelaskandi dalam Tafsir Ibnu Katsir (2/76-77).
7 . D a r i A b d u l l a hb i n s u t - r a nA I - N l a d a ndi a r i Y a h l a b i n S a ' i d A l - A n
shari dari Anas. Dalam sanadini terdapattambahanpada malannla berupa
Iafazh:"Nabi bersabda:"Apa vang savadan sahabat-sahabat saya.ialankan."
lladits dengan sanad ini ditakhrij oleh Al-Uqaili di dalam -l1h-
Dhu tlu (hll. 107-108) dan Ath-Thabrani di dalam .{sli-S/raglrrr ( lj0)
Selaniuln)'aAI-Uqaili rrenberikan catatan: "Tidak ada pera*i \ang merr-
r i a r a t k a n n y ad a r i Y a h y ak c c u a l i, \ b d u l l a hb i n S u t - r ' a n . "
.{l-Uqaili kentudianjuga Incngatakan:"Tidak ada lang rnengikuti
'
haditsnrr.
S a r a b e r k a t a :I 3 a g a i m a n a p uAnb d u l l a h b i n S u l - \ a ni t u l e b i h h a i k
daripadaAl-Abrad bin Asy-raf.r\l-Abrad bin Asyraf inij uga meriwar atkan
lraclitstersebutdari Yahya bin Sa'id. namLtnia mctnbalikredaksinla sebagai
h e r i ku t :
''I
itotktr tkLrt herpt.ult mcnludi tuiuh pulult JtLtLtllutlt lttlull \'lttt
stklt Sctntttottf tttttsuksurgu.kacuqli srtlttt"'kte \lerekt bert.ln|d
uh "Orung trtutg:LnLltl
".\.'kt.'ttltttilu ttuhoi Rttstl' Bt'liuu rttcttitttt
.t Lutu.11-Qudurirvult"
, \ l - L i q a i l ij u g l r m c n \ c b u t k a nh a d i t si n i d a n L r c r k o r n e n t a" rl a : ti'hl
rncrniliki haditspokok dari Yahr a bin Sa id."
Sementaraitu Adz-Dzahabi berkata:llillat .11-,\Iiautl):"Abrad bin
.\s)ralolehIbnuKhuzairnahdinilu h ir r 1 , - c 1 ,d- au ni r l a c l l t c l l r (ap e n d u s r a d a n
p c n r a r sIu.
Sal a berpendapat: Ilcbcrapaorang menrpeftany akan kebcradaanha-
d its ini bahkan ada y ang a
rnenilainl dha il. padahal sebenarn) a shahih.I lal
itu telah saya jelaskan .1Llh-DltLt
.iugadi dalarnSrlrrlarul-.lltLtdits lalr. Aeia-
pun sckarangsaya bermaksudhendakntcmpcrlclaskcshahihannya.
Dari berbagaikelerangln di atas. tclah kita ketahui dengan ielas
bahwa hadits itu tsabit (sah sebagai hujjah.t.[3an1ak ulama saiaf r.rng
memakainyasebagaihu.1.iah. Uahkan Al-Hakim pada permulaankitabnla
''
.11-,VtLstadrqk mengatakan:"Hadits itu besar (isiny.'a) dalam hai-hal
,1)Dalamkinb.{shaln}a t.trua" '(I
ltlan .1|-Kastftl-Khulfd 109).Scdan8kan
scpeniapa
dalam.{l-irlaqashid lane sarasobutkan.Ilunekin. inilah}ang bcnar.

,180
I8t

:rsryperu€8uepe{udrln8ueuru€)nefS-,{sV uelSwpeS.,,qrqeqs )pplt (ntr


uPqPqu€l) nt! sllpeH,,:rslcp:r ue;uopeiudun8uaurrzEiAlnuql Epaqreq
ur€l €ru€snl?s nlr ru3-lneis-,isyupp llzEiA-lv qalo ruazEHnuql rjf,p
mdtln8uad-updrlnBued eiuuzlnuauau lpprl deralE.{psrlgiural'qeulal
eiDsrlq €duaq:qq€leres unupN loql,\tun, pt!l\.-|3 rr74sr.411 e{uqcir:1
urpl?plppp?nlr u€ele,rurad z13ue,(uaur eieselnrua5nll p,iuucelpiuJid uplj
-tnqaiuru Erp'l€rlrleulpplt B.{Esurpuasurez?Hnuql ueliuepasuerllnqa-\
u.iusqulata1a.laur eulpu-Bul:lLt ucp'Lllqeqs c iulelrururnltsnl-rIiJrlu lnLleti)
e.ies^ iuf;.i unlq€B l1l1ul]llBq urelJI ,Eqprrlruarul (nlnqrplJl)tttuttltltDltnput
uriuoloi rrepund slrpprqnuriuc:o:tstuqrlau lcprl rirs qoqts nl sll)
Tpllnu rdeJJqaq uciuappnsleurrp;-ul i edcrsruaiurLu1lpr1I irq
'(nslPd)r{/rrlru nI u|
.
-q€qu€1-,:urlsui:lucurruazeHInuqlue{qrg jr,eqpe,{urelrurp slrpppqnu
[d[laqJqqelo ,,nDstlDtn / DloJaulnfluu 1]\uDnut)J,, uxqpqLu[J:uE]l€lEI
e.ics urcl tedru..trp uellnqcse.iesrlul;l t.iueJcluerp rdc.rrqrg .puu1r:
) E i u p q l n l e l a uu u l l e { l t u r p q r q a lu e i u o l o i q n ; n dq n f n tr p E l u a uurr r l s l
teurnupqeJadred ;-uetualstrpeH:urlelciutur eiu-rrs-1r1 rrrulrprp .trs1c_.1
nuql,,:(6SiZ)./rfrA'1r?//r.1'(rrsJel)8.{uqeirlLrrxleprpluu)jnriq-isl.
-raduellnlunuaurr7n.iuto1s1L1o,rutt 1,1l,p\\slsrdr.rrqrqepr ut:tplrLlrr\
11.
' r { u p L r . luEnl q p tE d e r a q atqu t s l l p t l L { . l l . t rur lcpr e l r u a d
lcqrlrurirs
.(LlPStn
-irr{-l\/ ucltnqJsrp.iuel) ,, qrquqs^
Icprt lur slrpEH,,:uc)\-f,puruJtlr[r::z1.iH
n u q l r r l r l L I E Bi , u r e l s i q n s n u - q n s n u lu r p u r d n s n s t r c l l d n l r r u e i u r q n 1 r
1cqtpriqalogl Eurnlrp psrqryprl sclafnll ueqeqLuE.L,, ,1rs rlpn) l nplu
)lttsnwn:unnuDS:,uBqeqtuelucfruapqo::1.ratupuy redurr_s uuiueg :uclues
-lrulLu rrltTsnrtrfr -lr). utrl\nrf'll e ilrqEltli Llfllrl) ll r,/L-,\\ l\ f \\qrq
'uf;Iplpir-uaur (upslr]r)-lv) erc rusrur^-l\r llzu./\\-lnuqI qcLuell\,- lv rlfIEpr
e iuuelpnsleurp iuel 'eynurayal 3ue.to-iue:or:epe.iurla1o.tadrp n1rstrprq
erqeq uelcleiuaul p33urq'Efcsn13aq qelr{u:Lu nEu )tspttrrp [.iu)L'duru1
u nt u c y t f q r l c p uV q c l r ti u e i r u , : d r .' s r r r y u c p p r u r <1 c i r r r q r l r l r r r r r u.r: r r ri
qc ir,xe.n1,r1 strpeqdepeqrelnqetlpprl E.rnd-utnd ncluu iuuEnLlf,t)Bplle) rual
-c1 urlqeqestp tpefestqn1ru.iuuueleiu )ed ,t lrlnt..u ur)lt1 t1\!ttintutl,,
lnn1tu
uctlrqulf,l lcdcpre] IEprl siurullep tp :eurq iut,( etqeg uelsrirurur trp
pueturp'rursllpelierueuadpuuesepednlrui sulerp uelselalE.iDsrJuleltu.das
'rJrslnE)-lV p,{ulpsrLn 'uelnie.trp
rnlrd r iuuenult:1 serrlrqlp:ll iur i iuuo
rlpnJJrJ 'e.iuieJpJuaLu :-uc.{upc :eiuapuau quujcd )eprt Eint u.{BS,, )o)od
"Tambahanitu maudhu"'.Jelasbahrvakeduakutipanitu sangatberbeda.
meskipunsumbcmya sama.Scandainya kutipanitu benardariIbnuFIazem.
makapern-"-aiaan itu tetaptidakbisaditerima" karenaduaalasan:
l. Kritik haditssaatini telahmenyimpulkan bahuatambahanitu tetap
shahih.Siapapun yangmenilainya dha'iftidakbisaditerima
2. Orang-orang ,"-ang menilainlashahihlcbih besarjurnlahnl'adan lebih
lnengertidibandingIbnu Hazem.Apalagi Ibnu Hazemrtu terkcnal
sebagaiorangyang sangatketatdalarnnengkritik hadits.Sehingga
kritikannyatidak bolehdipakaiapabiladia hanyaseorangdiri dalam
memberikan krilik. N4cskipun tidak bertentangan dengankebanlakan
kritikuslain.apalagi jikajelas berlentanganl
Sedangkan Ibnul-Waziryangpendapatnla dikutipolehAl-Kaut>.Lri
menunjukkan bahrvakritikannlanrelihatdari segirnaknanlit-bukanrlari
segisanad. Olehkarenaitu tidakbisadijadikansebagai alasanunltrkmcno-
laknya. karena ada kemungkinan menafsirkan tambahan itu denganmaltla
lain.y aknidenganmakna (pengertian) l ang lebih baik dan tidakrncmbala
dampaknegatifseperti yangdikhawatirkannl'a. Tapibagairnana bisamakna
matantambahan itu di)'akinitidakshahih jika sebagian besartokohhadits
handalmengakuinya shahih.Hal scpertiini tampaknla mustahil!
A p al a n g s a l as e b u t k ai n i d i d u k u n og l e hd u ah a l :
L Ibnul Wazir dalam kitabnla lang lain telah rnenilaishahihhadits
!1u'arriyahini. )aitu dalamkitabwa 1r-Rautllul-BusirttFiclz-D:uhht
'tutis-Sunnuti .'1btl-Qttsln (lihat.juz ll. hal.I I l- I I 5). Diatelahrnembult
satubabtersendiri yang berisi nama-nama sahabat lang dikritik oleh
kaum sli'ah. Di antaranlaadalah Nlu arrirah Kemudian dia mcnu-
turkanhadits-hadits \1u'a\ il ahI angdiambilny a darikitab-kitab hadits
dan diperkuat dcngan hadits sahabat )ang tidak dikritik olch kattm
Syi'ah.Sedanghaditsini termasuk di dalamnla.
l. Adan)'apendapat dari seorangtokohYamanlang saratemukanDia
telahmenelaah karya-karya IbnulWazir.DiaadalahAs)'SyaikhShalih
Al-Maqbali.Dia telahmengulas haditsini denganredaksiyangsangat
baeus disamping menunjukkan keabsahan haditsini baikdarisegisanad
maupunmatan.Di dalamnya dia juga mengisl'aratkan bahrvaadase-
orangtokoh hadits;-ang menilaidha'if haditsini TampaknyaIang
dimaksudkannya adalahIbnul Wazir. Danjika pemyataannya itu Anda
pahamilebihdalamlagi.makaAndaakanbisamelihatbahwapenilaian

482
t8i

nru.!or loduolel-Iodruolsl EppdInfunuour{Epll


unueu ?iuqelurnlStmlqrel rypo JrE8eulEdurepuElFqutueE Bu?,{uep ,tullued qstslsur
-qPlPsrurretndesrp rpetlel3u?{ q€.prq-qs.plqe)i€L!.lEuaqnlr .piuutl€ldrJrp Susi
leq eIrI
qr.plq elE;asuriu.rp urpuoslrlpleqAue{ ueJrlppiulnlunuruElqeqe(ueuSuei ueepaq.lro
qelepr pns$lurp SusI lDlrprse.{luppel undl:lsa{u.ueepaqledrp€llol und lrqrq€s ursuEls:,1
rp qrqi\-upBpaqladSunpuetuaut I[pl] rJ!)asgurfsiuei e])asruerequrlnq tErue,as tupi
a1).sun;urp uplpn$puirp SuEir\\qnq.elnd rnqet6)trp qpleliw{ lpq lnsetuol :us{]nfuEl.Llr
qrlr.q\ q]r?(S sirru€)llr^\lEu.ul SuEi Elnd ep[ upp -efrs riuusqequjl?]Jr.pqp SuDpunu.LU
;urixlndpp\,slpl?qqrunlaslr.eqpAuppupru.ru3ueinrprqqoyolede'laq:qrp\'((

-up3u€pu?d u€)ten8uar.u e,{epdeua8as u€3uapuspqe prquuleldrcueu8uB(


PIsretuelstus rp €pe'(uEnAErlapua3 rlrpJs3)r/-rrrll Lunelue1?uupa5
'lnJunuBue^qEprq
-qp,prqd€p€qral ppe
qB^,\el3un33uet I?plt ?lar:l"urFzqeSSurqes (snsnql)
s.rry1SueJo qelespur-q€les€u u€p spdallele,{uenures EIalel^l urcl-ur€lu€p
'Sueiepade:ed 'ruetJdDrud'€,{eqes equpq ?lrus^\ tune1?.{ulesru'uequqn
-rod rpeDalr{ppu '8uu:e1as e33urqnlnp 1u[aslxpr^E{xn?) (up,rprlapua]
)rpleJ) qs"qrJ unel u€p u?^\f, unel rpuiuarur8eq.ratEtsnucl\,,
:plrroq reSuqas e.iuselSur:
'rpcLralSuei ue1e33uete1 rdeiiueurur r1eqbe11-1y qrpqg q1re,i5
/_ ueIJEuJq
-rp esrq sPlE!P sllpf,q€uPur|B;cquerlrruJpue8uaq strpei-'edu.raclaq
Luelrpue?uurelellensas(s[laf uelpqrlJl)uu]!q Idesqnqnlupedqnqunl
iuu.i qrlndnlnq uelruieq (e,(uure1 rqe51 luLun)urellptun-llun iurpuuqrp
r1:r:Lu qepunflequpe4e3.lnsrunqiuadr:up qn:edrsrpefuaruue)c utrrl
-dureqrp,iueiu?p')ruqrell€urnqBIDpB peLuueqnhj leLunB^\q€qlnqela)ilp
LIE9IL ntostlonftI DlntauInsau D,luDnuas,,leur1e:1 epudepcl{ueuleur
uelpiiu€fe),, :uulsciou:Lur1eqbr1,r1-1y qrleqgqlrr;,i5e,(u1nfue1a5
' r z p r u u rqJ e l ou e s ? q
r€lrutu
p e pr b r - r 1 - 1q yz l B H - l Vq e l ou E r l l n q o s
-tp 3ue,(qsy urq IJUV nuql slrpcqnlel s-EIcrp q€{t^\p.nl,\s'lrp?rl ucl
-lnqa{uaruerpuerpnrua; r3e1ueln8urp usrq
}epu e,(uEUyeu ue:eurqal u.i
-3utq:5 ueltenSuaur SurlBs 3un.(te,ienule.iurq rlrlruau 'al\:s p,irtqnlnd
qniq rpefuaurureIslteun uequradtad ueliuetau.rur3ue,(slrpu;1,,
:uclselafuauurp(1 ll pq) +ltAbAsDI{-1o.11 r,oqy-1o1y bnp-1unsq
r.4tlltuntg-isnw111y e,{un1nqureleprq seliur: ererasnlr eiuueBle,i
-u:adduniu:tu ueleur(est(us-elefqrqal
Intun c,(ueulpru uepBiue[:1
l;JS Ircp p,{ueqnil Jl.EqpuErEIruJdpeupsr;rs uep }jpprtnt! JI.€rlp
n\a. Pendapatn\aitu sampli dijadikan dasar untuk rnenolak pcnjclasan
A l - Q u r ' a nn r a u p u nh a d i t sK . ernudian o r a n g - o r a nbgc r i k u t n ar r n c n g i k u l i nl r
dengansikaplanatik Ian-t tinggi. Bahkantidak mcnulup kemunqhinanpara
p e n g i k u t n l am e n c i p t a k a bn i d a h b a r ud a r i h a s i la n a l o s ib i d a h l a n r d i c i p -
t a k a n n l a -s e h i n g g am u n c u l m a s l l a h - r n a s a l abha r u r a n q s c n r c s t i n l at i d a k
p e r l L tr e r j a d i .i r l e r e k ai t u l a ha h l i b i d ' a l t I a n g s e b c n a r n r aI.n i l a h h a l r a n g
-sangat berbal'rala.sebagaimana tiisinyalir olch A l-Qur'anul-Karim:
t,,,;,2.i. t .(,' t: { i i,2 " . ^rJar- o..':.,",2'
i iP),-e>' V;+ L''t-i4 ->'-*r .'
I
\. 1(-Ja . \Lo
"l{urnpir huntpirlungitpt'tult kttrr:nauLLtpLtt
ttu. huni ltrhtlalt. J,rt
,qunutlqgununLrunluh " (.\lto'\'ottl 90).
\1isaln1a.rreniadakanhiknrah (kcbijaksanaanlAllah. rnengingkari
adanya kemanrpuanmanusia untuk nrcncrima kcrrajiban dari Allah rre-
niaclakrnqtrdratNla. atau nrc'rlberi bcban di luar kcmattrpuantnanu-'ia.
herbuarkcburukanr anu dianggapnya tidak buruk.dan sebagainy a. .\Llapule
b i d a h l a n g t i d a k s e e k s t r i nirl u . l a n g h a k i k a t n l a. \ l l a h - l a h Y a n s \ l a h a
- r m a s u kk c l o t n p o ky a n g t n a n a
\ l e n g c t a h u i .K i t a l i d a k b i s a t n e n g c t a h u ti e
pernilik pandlpat di atas itu diSolong.kan.
A d a p u l a d i a n t a r an r e r e k a" ' l a n g m e n g i k u t ik e l o m p o k r l i a t a s .
nrcrrjadipendukungdan membelapendapatnya dalam berbagaikajian rrau-
pun karla-karya rnereka.sering disusupkanpendapat-pcndapat di ltas.
r n c s k i p u ns a n g a t h a l u ss e k a l i p e n u t u r a n n l aK. e m u n g k i n l n d i l a l L r k a n nl l
cara itu Llntukrncnjagakemaslahatrn.alau karenaklrarratirdikecam olell
kelompok lain. meskipr-rnaklrirn;a nrcrc'kaakan tcrkena kecaman jrrg,r
Pcndcknrl. mcrekaitu adalahuntng rang lelah mampu mernbedlkanrllnl
I ang benardan mana\ ang \alah.Nanrun ucgabahdalanttncmilihnra. I { isan
nrerekahanl a ada di tangan.\llah s\\t. Kcnrurrgkinannrerckaakandigrrrng
bersamatokoh lang mereka kagumi. atau diterima alasannya.melakukan
hal serupa.Tetapi keburukannyabenar-benarlcbih bcsar.Dan kebanrakan
pcmikiranmcrekahegitucepatnya merebakdi serrrLa daerah.I Ial ini barans-
kali dikarenakan lang mclontarkannya adalah para cendekiatan terkc-
rnuka.Namun Allah s*t benar-benarlidak rnembutuhkanpernikiranntcrcka

penulis(S)aikh
6) Inihh kelompokkeduadari k:runrkhashnrcnumtpcnrbagian
Shalih).Hal ini akanbisadilihatpadapcmbicaraannla
lebihlanjur

484
s8r
'rur 8ue,&sJal
leun ussuslnal uelselaluaru 8up.( slrpEqd€pEq
-r31 ue8uetuaued rJpp l€rrrBlasepuv rc?€ qEInBq-rtEqjeqnll euale) .(€,{u
-nquesradaspps )pprt ururlsnu un€I qrunlasust8eq nquas rJepuerieq
nlES lede:Uetrtrpdups IEpD unureu 'EiuLJ€lunf tr)rp:s 1pprl undrlseu
(qE.plquad uprrl?)epe 8uz,{ue:r1eenruas.selBrp strpequEpplrlcur rltlepe
rur lpps usIBJplrq e,ies Suer(;uepa5 rlueu lEJn{Wuusplpqu:d u€lposlJd
ur?lcp{nseurur 1e11rurlsnu derlasr8eqsrnlqrqal qe11yrl?ruqelqeqes 1\\s
qpllV leuqpr €uere1ueleuelJsJl qelo.taduraru urle qu8ueliul{ )oduole)
cnpal utliunut lpprl uelnq uet)ruap unLu?N ueelnuuadeseurepedqseql
iuuo-iue:o e,{u1eqrpadas 'iup^\e urnpl qf,lppr truln :elr.ruirru rua:r_.g
'uenlupqel qpqci(uodrpefuaur
8ue,i'Suptullaliuc.i leos-1eos upIp.{uEuad
-unu npad 'rueq?d ppuv qslal rur ucselafuadc1r1
1epr1upuv pr.jetu
'ue1n1e1elaraur 3u".i
lEruuBpqu.prqjrpe1 urru:p
tcnsesefes nluel uep'up) nsetulp uele 8uu.:oasas eueurlodurola:1ruelep
e ) ' u e l n l u l u a u ly e q r e qi u t i q e l - q E l l ye ( u e ; 1 r r r r r r eu r n n l u r t n u r d r p c l
-ueLuiuei wp l?tu€las13ue,i -u.iu.rluaqes
loduolal ueledntauriur i iur i
q?uuns-snlqy q€lnlr elaralN u,iurun-1nqu?Sunpur) undneu qze3cl rirs
lrrp )lEq 'rqEN slrpEq(u€cpeJaqa\)uEJEuaqaIrnqclJ;-ualuurp (.?/rjl, r/.f
/L-) teie.\\t.r IsJei-IS.IEt IE)EueurqrrV u$qrq LjBprel-llrpruy ueiuep
IcnsJsleuuJl ueiu:p strpell-1y rreput;.JnO-JVuu\llrrEtnn-uatu Liurrulrlcl
ultadtp 1rpt1;-uci edc uu;leifiuruaru 'e iLruDUnlrr r.rI uciurp runsasurlr'[:rq
' s l l p u H - l Vu c Pu r . l n L - ) - l V e u r : a u a u e ) a r a l , \' l u | : t q 1 cc s c u te p c ds e l u o u l u r
rpeluau:unureu'ucelnu.nd esuu eped stlrroieur rpefuauri;-uui qBIEIelel\
urpuasJJt)odulolJl lnyuaqLuau;-ur i ricl upc qsr:111 runcl urclur r11
' q r . p r qu r a du n l n q B u J l
-lat ?itlal )odLuole)jiuepa5 qe.prqu:adr,{nsEur.tqplJrqEIprEf,as-cnpatl
-ue11nd
lodurola; ruJnur qr.plqued qulepu eurc1rrd)odurolJ) erqeq
-rursrpludep uerlrLuapuuiuaq LuE.\\u tunp) qalo qalo.radrp ;-ur i lulutiur.r
- a l ) u e l e u B l o s J )q r l o r c d u e u
1 e p 1 1r d e t e l ' l e s e q i . )t j o d u o l a ) q c 1 r u 1u i u
-nlnqepu;d ue:rlrLuadueiuJp send dnlnr rsu:aru rua.le] nttl''lurlruaq.r\
rreJueu Lurlep)qepu ;uE,i uEnulrel teiueLuisqilo rstrpupllp pualr) .lesJq
ueurliunural rur leH ten) 8ue.i 1e1asl€drpJal f;ualsl t.{ursuelsqnsncir
, , q n r ,r,n q c l a i u : u 1
r f , p l lu n u € u n l r u r r r l r r u e .lln l i q l n l i s r c s c n i L r : LqLcrl l t r r
:r-uepe1.ra1 ruu.rqiur.i ruuur rlcllul.rluuup qrlrutaurnduruurulnd yrprl ulp
urrl iur:o uc-rrlruadrslala,iucrundureu 1eprl 8ur,{.3ur:oelnd up1,
'P\uuErll\unqura.\uJur ldf,1JluEltruiqf,)
rnqclaiuau qcpns plaJ3Lu r,iruesrp eped qeq;rs 'liuuuni rpB tlrptl nlr
Sava berpendapat:Inilah akhir dari pemlataan AI-Allarnah Asy-
Syaikh Shalih Al-Maqbali. Dan ini pulaleri 1'angmenunjukliankeluasan
dan kedewasaanpemikirannya. Dari sini Anda bisa melihat bahwa hadits
di atastidak mengandungkcjanggalan.sebagaimana penilaianIbnul-Wazir
yang memandangcacat.Puji syukur sa1'apanjatkankepadaAllah yang telah
mcmbukakan kejelxan hadits tersebutdari kejanggalanyang selama rnr
r n c n ye l i m u t i n y a .
Beberapasaatkenudian saya membacakarr a seseorang] ang nteng-
ingkari kcshahihanhadits tersebutdi dalam kitabnva,.lclabul-.lahid:(hal.
90 ). karenatidak sependapat kan: " Seandainra
dcngangurunr a. Ia me-nandas
hadits ini shahih.maka akan menjadi bencanabcsar bagi ma_'-oriras urnat
lslam. scbabmayoritasmerekaakan rrcnladi penghunitetapncrakaJahan-
nanr.Dan seandain_"-a benar.maka Abubakarlidak akan berdiri menghadapi
pcmbangkangzakat.karenarnengangqapmerckatclah ntuftad."Dan masih
panjangalasanIang dikernukakannra).'angtidak perlu sa\ajelaskan.sebab
sudah jelu ketidakbenaranny a. Apalagi setclah membaca kana Syaikh
A l-Nfaqbali di atas.bafiia"nertjuli potgluuu tett4t nentku Jd/tunnun"tidlk
ncmiliki dasar sarra sekali. llal itu hanralah dirraksudkan untuk mern-
pcrkuat penolakanterhadaphadits tersebut.Padahalhadits itu tidak me-
ngandungcacatyang merekatuduhkan.

.,-i < . , .; j ..i., , ., ...,^,- .. ':,


--.a>.J . af:ci'.9 ;:^>r2 J3.,,-,, li. -;;lj, -t.o
' t.:
- t . :. .,' -tZ
S:_: - -J.a:u---d,-p.--.:-_" . -,...l5 5_,"-,o-r: -"
i
-i ,, 1 -.'
.tr: . J_J_ j*-i-J.J,_* ,
""._:--L't=_;;;
': . - c.
^ 1 .. -r -.. ,r' : '
*-.--=-- r_--,.E _:r4:,-
" :j
:_ _-__ --: d*
f.

-4s- p.-..>.2: -#," . S:


J ". ;.:, . -_2- ,J *,.i_"
"- ...
-:,n,.),",ot?.jj
".Iikajonji manusia teluh terabaikan, umanat mereka menjadi tilak
jelas dan keadaan mereka seperti ini, tbeliuu menjalinkunjurijcmd-
riryu1. Perawr melanjutkun. "Lalu sayu berdirr menghutlap beliuu
dan bertunya; "Baguimana sava harus berbuat ketika itu, saya per_
taruhkan cliri saya sebagai tebwan Anda, (wahai Ro^sul1?,, Beliuu

,t86
L8t

,, (nwlnlnw
qDpSoIuop 'nwqow tp qoFopJ,, oduDJ|DJDtp stlpoq uoBuapow
-DS'AqIo DdulDS) (oiutnwa[ utlo[uawnDtlag) ut 4tadasnyataw
uoopoal o8iurya;^ 'qlsrlasnq iut1ns olataly n1o13uaqta1qo1a1
mlana puDulDuopt[uo7 uoqnpuatwnoqqo11o33uu uop 'unnn)Dla!
uulrulopw qolat otnuDw ouow tp 'osou
rynnsliuolop unlo uo:lrJ
4$oplte omw unBuapouounSoq uop uorlo:1 uoBuapnuownSog,,
:rsluperueiucp..rur1, urq
qPllnpqvrJepLUazBH urq.l.lulvurqq?r?ruvuEp'rurzE}I nqv upc I
: u r B;lu p i r n l E tc i r t u e pt n r u l n u q lr . r c u
p r : l r c i r u t J rnpl rs l r p c H
'pcruqvursrul
{lltur
€.{u.teuJqes leqzprd'rurlegureurllrlnu n rslcpelctqeq e.iuuueinq .;
u r p u e lsP q r l e P u "
r JdJs'uErlrurep 1epr1e{uueu1c,{ua1 lcqeped
'u.iuuelteie.nuaru iuc i
und u?unslrlruad iue:oasupe Iuprt z,tqeqelSue.iuaurqlnfns-sV I
:rsuns€pd€JaqJq qJIolluspprp euJlel tur1c11cues 3ue.{rslepe:ueiu
-ap elpsurrlpH-lVtpedal rqlrring-syqalo u?lrepupsrp nlr slrpeg
' u P l t n q Jr\ i c .
uery3w.{ ruod:s(.rqu1nur) teniucdrlrlrueu rulsltpeHurulrte::d uuiuap
uEirr€luaueq s€lefEr eqrfrlenoel'ueseq r:epqupuaJ qrq:1?uu{lelc.rap a1r iLr
-uulqnlcfuaur rrdures1epr1 unLuzu'1r1r.ry ledepu:urlrIrpJs ntr peurs rutrlap
lnlrHqeqesnlrrrqle:a1uerulruadqelepe:eurq ?ue.iueq rTpnrr-1F.unlup lp
rrrpues e.{uuele.ir,rrJad leBpqJS r,reu€1\-lVqJlorn)crpucpdlln)ilpuprpnul
-JI rur uerulruad ,,e.iupeues qrqprlsrul slrpe;1,, :ueyelc3uautbell-lV urp
urzpunl\-lV Suupagn1ruerelruad ueiuapledepuadas e?nf rqeqezq-zpy
n1rsrsluaues,,eiuppuEs rlrqpqs lurstlpeH,,:JEluauo)laq LUl)pll-lv
,,(de1iua1 e:e:csseterp,\\esrqcNppqusup)lnqe.iu:u.r
r^\eJadu?rpnual) :epqpslJqnerleqnl€l ncrtaqupd€p€qrp uBrllnqasrp
qrulrt tpe nplp'qpulrluellnqJ,(uour Suei epeeqrl-eqr1,\\psqpllnlnsl1
rsrs tpep€reqru?) €lnJI nlunS,, :uplqf,sriuauurnleped:\ sl pBrluaqueul
r e u v u r qq e l l n p q v ,: ,u e l n q q l l e q u a u8 u e i . z 1 y l n q v q p q q e q )u r ql e l t t i
uEppEuqv urEurlIrlrur rJ€lep€ er(uts)€per SuepJs(z Izi a) peuqv uurlrl
' ( ! Z S / t ) U r I E H - l V ' ( 8 t t / Z )p n , \ \ e qn q v q e l o f r : q 1 e 1 r p u rs 1 r p e 1 1
t, un..ro LunD)luosn.tnnwqap uo:11oiliiut7
uop nuttpnqud
ttoEurluatlalqol!rynuad 'ttoslSut
nnnl Buo,todn utqlo8BurT'ntt1n1aq
nwo4Suot lrqwo 'nwpytu oEnl 'nwqnwu tp t1o1dqa1,,.qnrohtau
Haditsini ditakhrqolehabuDar ud(l/.117-.118). I bnu\laiah (l''167-
-168). Al-tlakirn(1/.115) danInramAhrnad(2i121). Al-Hakirnberkomenlar:
"Haditsini shahihsanadnla."r\dz-Dzahabi .iucascpendapat dcnganpc-
n i l a i a ni ni . D a nm e m a n ign i l a hp e n i l a i arna n eb e n a rs. c b a b pcrlrri-perl*i-
n v a m a ' r u f( d i k e n a l )k.e c u a lAi n r m a r a hN. a m u np e r a u ii n i d i n i l a it s i q a h
o l e hA l - l l l i d a nI b n uH i b b a nD . i s a r n p i niqt uj u g a b a n r a kp c r a u i - p e r . r r i i
t s i q a hy a n gm c r i \a\ \ a t k a n .
l . D a r i, , \ b uI l a z i r rj L r g ar r n g d i p c r o l e h n rdaa r iA r n e rb i n S l i r ' a i b .
rlari a1:rhnva. dari kakeknrailenganrirrarat rnarfu'.Reclaksinya sebagai
bcrikut:
".,1kan,:lutcltg nustt.th nuttu merckuhtthttot
pulct mLtnu\iu.\uatu
tinggdlluhkatnt rcndulur\ .\'ungjunJi nNftkd Ltloh i.'r
kckucrtuurt,
i*lir scpettihuLhlssLhclunurut"
uhdkun .. lsarrtpttt
H a d i t si n i d i t a k h r lo l c h I m a mA h : n a d( 1 r ' 3 3 0 s) .c d a n gs a n a d n ) a
hasan.
L D a r iA l - H a s adna r iA b d u l l a h b i nA m r r a n sn r c n u t L r r k "aRna: s L r l u -
llahbcrsabda kepadaku:
"Buguinunu jiku tngkuu neniutli nunusruruulttlttn.' .lbdullah bin
.-1merhcrkutu. "Suyt hcrtanva;"Bagaununuhul itu terjudi.)BeliLtu
rnenjuttub ".liku jurtji JLtnuma,tLttmcrckudictbuikcut " lsuntlt,li
tthelumnta1."
ctkhir,sepertihctdit.s
lladits ini ditakirrrjoleh Inam Ahmad (2/162).semuaperal irt,r.r
tsiqahdantcrmasukperaui-perarviBukhari-Muslitn. kccuaiiAi-HasanAl-
Bashri.dimanamasihdiperlentan-qkan apakahia benar-benar mendengar
dari lbnu Amer atautidak.Tetapimendengar atltutidak.ia tetapscorang
mlr1a11ls (rnenlembuny ikan kecacatan hadits)dan mcri\\a]atkandengan
cara.tu anuh(nenggunakankata a/r).
Yangperludicatatadalahbahrvahaditsyangdirirvayatkan melalui
tigasanadini tidakmengandung tambahan padarirva)-at
seperti sebelumn)a.
"
,va1 tetaplahdi rutnahmu dan jagaLah kendaLikav muLutmu." Karena
itu, bisajaditambahan itu na& (menyimpangl, sebaborangyangmerlua-
latkannyahanyaseorangdiri, yakni Hilal bin Khabbabdisamping.;ugrl
mendapatkrtik. Dengandemikian,ia tidak bisadibuathuJahjika berbeda
denganperawilain yangtsiqah.

488
68t
qtDl-tt/ uJP-9prp uellnqaslp ruadas 'qBI€rnH nqv lE,{E^\lJeu?ulpSeqes
lq?pel u?8uap'r€un nuql uep leseraqnlrB,{'rur rnlEf uep (/92lZ) €l.pI
nqY uzp uolulnqoux uu9p rp beqsl urq leqwH P?nf sttpDHlnquDqr)
?,iuqBUIruBIEp!p lnqesrelsup€rluP)lllqseunuau rq[H-lV urrqerql
t,(,uDqDpuatwn%luDn[ol ]p DpDnry8ua Dl![nw!./!p uoi|uap ouDutlrJDti
lawt'u|q qollnpql' lpqoll, :?pqesraq,\\ESrlBllnlnsEu(:€ls)req qEIInp
qV) :€te)Jaqpies qEiB rE8uepuauefeS,, :uEInqElUeqtuauiuEi '8.{uqpic
uBp qeqlqleq) urq reuf) urq q?llrpqv urq pruz urq pELurupqnl^i ulq plbB.^N
'B,iupr€pnf,s
rrep 'p?ruLuuqnl^{ urrlsV '(gyg7
urq lnlEl rnlElaru 1) e.iu-r1r1nr15
qElll tu€lcp!p lnq.sJalsllpEqp€ucsuf,lSunque.iuaLuueq)ing LuErul
tu sn|\
tu:eis uciu:p l?nsJs uep qrqcqs lur slppq pnucs:rclruau c.ie5

,) ur1.1routnn)t
unl1nEiitttt utTptluqsnlpl unn)l putpe?q L1n1dna1,, ,1n.tn/iatu notl
ag ,.nlopodaq unq\n\uuatl nn:13ua]un,i ndn 'lnsoY nqn\,, ;n.tuot
-J?q D.\L1S,, .otD[taq raul.' ulq ryn t1l!f' lolut.tnudl urylutlDlilsul
notpL!) lu! utadas nlataw unDlnDl unp qtsrl.ls.t?q;iutlns ntlat4y
urynqD.q qnlal ry)lau t)unun w)p t/unl Suo.t untlnpuat utnal nLl
-runluautnnqBu;tn1rI taruy utq tm1o.tnn:1iiu;'nunruwEng,,
ryo11npqy'
{qar .
i1
.. 6tC : t ' i c,
ot q.- a ' ' :I-l
' - . -l-:-
r ifl -l \
.-"1':--
l"'.... J :lt 1- .'

e\- : a::--"-:- .;] a* a ? I , ??'.i: -41 -t


)'
'":-, t: 'J ' ;'<'"a€€v- '6
<12='o15c1'6,v'14- - .._::.:-./.:
:..- . :.: ,_::....;.. ,.
- .+-'..^'.: i- :,='i -t ( . rj--:\ €- <.-t- )
.,'...
:nllP\ 'uPqeq
-ureleduelqe.rre.rngnqV lJepue1lr.{u,trrrp teniurd ueltcd
iue,i e.{usttpuq
-cpu:ureic. qcl:tr. ripl )f,n\qtqJlu)rqrerrnqr\lJructlrqurr-'t
:fr.rs'
qnf!.ptle
tlph's pnqrlaollslis ululepsnlpuJsnqllasa1 strpuqepedu€IlnqJSnics
8ue.{ruadas'qrqpqslepll e,rupeues unuteu'tue,iseq;-1yq€qPLPsl. nqV
sllp€rlruPleprp elndepenlt tuadesueqEqulrl 'u?rIIueP undt1sa14
(8/12).Iladitsini merupakan svahidIang kuarbagihaditsAbu [Jurairah.
HaditsAbu Hurairahtersebut juga mempunvai svahidlaindariSahl
bin Sa'adAs-Sa'idivangmemberitakan: "Suatuhari.Rasulullah sawber-
s a b d ak c p a d a A b d u l l a hb i n A m e rb i n A l - A s h .( k e m u d i aina m e n r e b u r k a n
sabdaNabi sr'lengkapnva)."
I{adirsini ditakhri.i olehlbnu Dun-1adi dalarl l1-.lnrgrhn.\lu rul
( 1 / j i ) . l b n u S l a h i nd i d a l a m- / r - n v a ( l / 3 l l J ) . l b n u ' A d i ( 1 i 3 6 ) .d a n
.\th-Thabrani. sepcnidiscbutkan di dalarn-llFrillr. dirnanadia mendapat-
kannyadari.\bu HazimdariSahlbin Sa ad As-Saidi.
Salahsltu sanrddariIbnuHiwimvangadapadaIbnuSrahinbcrnilai
hasan.

.r90
I6t

B,{uurplr,,,\Eled-r,^\?lad wl8uppes u?IselJf e(?s uel? 8ue,{ ruedes'pu


-rEJElnu{epll ?I unweN qEpqoJlY urelPpIp re[EHnuql qaloe.{uuP]8olq
'ue{Sunlrqrodrp
ur?l?prp uslselofrp€u?rurE?Pqas Irpr} p,{uslrpeq ?33urq:s
'Inrnq 8uE,{€r?l uE8uop(st!p?queleref,a)iuElr,iunqua(uatu)ue)srl
lEBuEs
-p€luauBr rdElet'q?brsl€srqE^\rll urq u€,{srlJ:ledEpuadraq p,{es
'(ede?uau DS.Dq Dl,, rursupeqdenqraq eie5
1aplt),,!qtq
'ussrqrelru.taq lur llV urqleurll slrpeH,,qerrpJnl I nqV IJcC,,:eteyeqiue,i
rpe euas,,e:qu.{srv,,:Btplraqurp EInd(1es:nru Eiusllp€q![llueu) siuuq
-1es:riuau?ue{ ep€'0nbneu e,{uslrpeq repu:u) eiuuullnbneruaur Suei
epv e^\rn urq Lue.{srg ueepeeluulSuetuaueduaueu€ln eJcd,,
:ueluuSuaru urpuasrpv, nuqlSuepas tnqasrelslrpeqrelruiuelual
reluetuolrrequreu)Eprt rzprrurl-lv (u{ude18ua1cs lqe\ epqesu?llnq
-a{uJruBr):epq?sjaq ^\?sr.l€llnlnseX u\\geq(1nbn€uslrpeqreicqasrnleiu
- a u ) e i u u e l l n b n e u l a€uru p r p n u a ) , ,r { E i s r Vl r r l u r l t r ( e 1 \ u r pr u r s t r p e g , ,
:uelnq?luequaur qp::n11e,{uqe {e r:epe,,ru51 urquru.{sr11rrep rurepbell-1y
rlV ulq reun,, :uelnqetr:aquau8ue,irrqseg-1y,rl€N ulq lf,)eqnq\1rJep
'(Z/gie) '(/'l
IpV nuql u€p /U) rzpruurflv qalofuqlcrrprurstrp?H
,, tltnq8uo,iotuotttpoluautqnn<18un,iotaouqnqn)a&.1tosklnh',,
'
'1: ^
r.- r - Qi';|-, ( --'--|' \ ir--r.,C, (.*' c4-l -
,/' ."'-'i.'\
.'-.']-

XNUNg YhIVN-VIAIVN
HVSNUSI,{,{AVS
ISVN
adalahtsiqahdandipaliaiolehBukhari-Muslim. kccualiAbubakarbinNafi'
1ltngnama aslinya adalah lvluhammad binAhmad. Pcrarviini hanla dipakai
olehImamNluslim.
Yang mcmperkuatAl-Maqdamiadalahlvluhammadbin Abclur-
rahmanAth-Thafarvi denganrirralatdari Hisrambin Llrr',a.
Haditspenguatini ditakhrijoleh IbnuAdi (l/100). Sclanjutn) a dra
bcrkomentar: "Haditsini dha'if."
Sa\aberpcndapat: Sebenarnra haditsitu shahih.
scbabdidukungolch
beberapa mutabi'dansyahid.sepertivangakansala paparkan. Di sampin-<
itu Ath-Thaha\'"iini dibuathujjaholehBukhari.narnunkarcnahalalannra
agaklemah.haditsnvajadi bemilaihasan.lnsyar\llah.
Haditsini didukungolehrirvavatSrarikbin AbdullahA l-Qadhi.jLrs.
dcnganrcdaksi:
; -.; :.a ..//.,/
)'4i; it :2 .:;!*;C;iiJ,tilu( . *. '
";,-z-- ... (4
".^'FJ';ji
".ldeluh Ru.sululluh, beltuunenden{Ltrnent,:thuruk,hcltoLt
lika ut:-
ruhulxrttt Kctiku heliuunclewati sehuuhkunptutgbernunu .lfiuh.
beliutrnteruhalnyadengurtrtuma "Khadltreh"
Haditsini ditakhrijoleh Arh-Thabranidi d,alam.1l,Mu ian .tsn_
Sltughir(hal. 701 melaluijalur Ishaqbin Yusuf Al-Azraq.dari Srarik.
KemudianAth-Thabrani mengatakan:"Yangmerirvavatkannl a dariS_"-arik
hanralahlshaq. "
Savaberpendapat: Ishaqseorangperarvi
tsiqat.demikianpulaperarri-
pcrar',
i l anglain.Hanvasa.ja
Syarikhalalannva
agaklemah.Tetapisebrgian
haditsnvadlkuatkanoleh beberapa haditspendukung. tladitsini ditakhrij
olch Ath-Thahawidi dalamSvarhul-lluuni (21311)melaluiAbadahbin
Sulaimandari Hisyambin Unva.denganredaksi:
"BahvasanyaNabi saw melewatisuatuperkampungan.,-angber-
nama.{zrah,lalu belraumenggantinaman'a dengenKhaclruh.',
Sayaberpendapat: Sanadini shahih,dan menunjukkanbahwaorang
yangmengirsalkannya dengantidak menyebutAisvahterlalugegabah.
Al-Haitsami(8/51)menyandarkan haditsitu kepadaAbu ya,la oan
Ath-Thabranidi dalarnAl-Ausath.Dia mengatakan:"perarvi-perawi_vang

492
t6t

:speuas8ue.,(urElsllpsq-qlpPqu?) nqase,(Ps
uE{erurln{uaq u?c q€urPslet uepq€ql,{s'uez€H'tP,(srv 'wu€B lule{ 'qlq
-?qssupsq-slrpeq urel€plnssd qelo qsqnlP ?u€{ sueu-eur€uqellul
'Inq€lal spuv tl?l3l€ {uueqE,\\8fu?Dlluap€Ilf fsPi(l
nuql qpl?pe€i(uue:lpnsI?tulp3w,( e,{u1edrw1 :ledepuadlaqe.{e5
,,ue1qtst1as.tadtp
3rr€{ Epe unupu 'qebrsl efut,te:ad enuas ruuJquq.1-qlyqaloutrIlriP^\rrrp
lur s1rppH,, :ue1zlzts'ueu (ZCl8) lur
rurEsI€H-lV slrp€t{ teuaiual,\
'urei(58ue:o-8ue:o trepeiuurlle,{e.tt:tpuinl tut slrpeq;-Lrepaq r iuutrl
u?pr.rep{nB-lV qelour-1ete1tp tuadas'rue,{5 3ul:o-iue:ou€puEIlEie^\ulp
elrfqrqeqsei(ustrpeq iszil urq 1reus1 iuupr5 \6Llt9)tqnsr: tuql vltrn-I
uerrlruadlrunuru qebtslsnyuysraq
.totlstilllnJ,ti :-ue.irnefell-1y.1ni.u11
e:1ndqeleprerg rqsturH-lV plzp1 utq pr.eS IlunJJ) p:.eut e8nfFutdures
rp qzbrsle.(uruerad-r,ne'tad ucp 'tlrtletls
lur peue5:tedepurd:aqeir5
,,(le.ie.r\u u€iuapse1? rpslrp€quEllnqa.{uau uelpnule;):uBIJnlnueuiutrl
{rs-sv pqv urq qeqll:u€lcluacu:utiue.i plpqn ulq qtern,i5t-trpqu.rn7
urq ufeqpu?qq r,ep nrypede; u?'lelu.Juauriseil uttl lrrusl :rlcllaq
ernlepedaqsllpEquaquau uEruEAInqV :elEllaqEI 'nWpEdJ)uf,)Elua:)
-uru ue.{-1n5 urq-tnv urqpeuur?qnl,!:€tprtreq ErnlppEdel sttppqwlrl.q
r u a u f q s u r g - 1 1p, l z xA u l q p r . E S:,u, E l n q p l u a q u eIuErI I q ) - l v ( t , ' t S I 0 )
ryplTuDn tuql nqpqqsyurelepIp lDllq)-lV qalo ft:qyttp Iur slrpelI

,, olulnqntaut rutr7aqriunuts ttotTatlloptt


1ayt dunnptp \l.osttlot nlllt,
Euo,inutourltltwau Suoi Suotct,tsss

\.' r - / tqiic,r-r
' . , . , . ' .",{1
1-..
{V,-J (.7-.v-"p
r., -.:i--1c -1,

:rure.{'qrqeqsiue.i ptqeis IIIlrtu3ut se}EIp slrpeH


'l8d.l qrqel 8up{ qelntt enpal ?ut.{ ueutlSunual uep '(lp:p
ueiuap) r-,erzpytre8uaptnqasrp .euFt^l-lV urclup rp Suepas (,n: ueSu
-Jp) qerzv ur8uep tnqrsrp rMeqeqf-qlY UIEIEpIP nlr lBdtualeueN
: uslalf,J
'utz1t,te:ad uu?uepeues:at1eltf ultlsnlr'i
ueurl qalo reledrpufueq 1r:e.{gSueuaN e,{uu?rElrued qPIuEt)luaq
II
,, qrqtqs ;e8ni
e.{ur,lre:ad-t,nerc4,, ueleleiuau st trq3o45-qsnw
-ot,ryt1-lyeiuqutl urtlep rp 3uepe5,, qrqsqsq€l€pP3l.oA nqy q:1o teledtp .L
.t : . - ' - r it i . < , : '.
;:^:."4jfe,JA ., .l \ .\ ,\! )I/ v . l A -Y\
- .. )r1r.- - ..- t'.ti-
----*:\€- , o.j>.\'A\9

"Jangunlahkalian membersihkandiri sendiri, sebab .,lltah lebih


mengetahuiyang baikdanyang burukdi antarakalian.Berilahnama
Zainabuntuknya."
Haditsini ditakhrij oieh Al-Bukhari di dalamAl-Adub,.11-Lhfarrad
(821).Abu Dawud(4953)dari Muhammad ,,Muham-
bin Ishaq.ia berkara:
madbin Amermengabarkan kepadaku bahwaia datangkepada Zainabbinti
Abi Salamahdanditanyanamasaudarinya. Kemudiania menjawab: "Nama
saudarikuadalahBanah." Zainab menjawab;,,Rubahlahnamanya.sebab
ketikaNabisawhendakmcnikahkan putriJahsyyangbemama Banahbeliau
merubahn)'a menjadiZainab."KemudianbeliaudatangkepadatJmmiSala-
mah ketikahendakmenikahinva. Namakupadarvaktuitu Banah.Beliau
mendengar Ummi SalamahmemanggilkuBarrah.lalu Beliaubersabda;
(Kernudiania menycbutkan haditsdi atasselengkapnya). Ummi Salamah
bearkata:"NamamumenjadiZainab."Sayaterkejut:"Namaku?,' Ia men-
jawab: "UbahlahnamamusepertiNabi saw merubah.kau rubahmenjadi
Zainab."
Sayaberpendapat: Sanadini hasan. Mengenai Ibnulshaq.sebenamya
ia mendapatkritik. tetapi tidak berbahaya.Sebabia mengabarkan dengan
katahaddatsana(tahdis). Ia |uga diperkuatoleh Al-Walid bin Katsir _vang
juga mengabarkan: "Muhammadbin Amer memberihaditskepadakude-
nganringkas. juga Yazidbin Abu HubaibdariMuhammadbin Amer vang
di dalam redaksinyaterdaparkalima|. "Janganlahkalirn membersihkan
dtimu serulii. "
Haditsini ditakhrijolehImamMusiim(6/173-174).
Haditsini memilikrsyahid1,angshahih,yaitu:

I t/.'..-2.: 2,.-i 1t.1 .z a.< t jz


"...
: H - - - , J./ J ' -!.3, j'a --,.,-\; r-\-( - Y\ \
iy.., -.t.,,,- -
'+j ,/2a,/.

"Pt*^'pqitaL;b
iq_)!,(.\)

"NamaZainab (semula)adalah Barrah. (Laludikarakqn: Iamember-


sihkandirinya sendiri).KemudianNabimemberinamaZainab.,,

494