Anda di halaman 1dari 28

Kumpulan ???????

Pia gendut
Satu rancangan untuk
memodifikasikan tingkah laku
bermasalah ke satu matlamat yang
telah ditetapkan dengan teknik-
teknik atau kaedah-kaedah yang
sesuai.
PROSES

Guru harus menetapkan Guru harus mengenal


matlamat tingkah laku pasti tingkah laku
yang betul yang harus bermasalah yang
ditunjukkan oleh murid ditunjukan oleh
tersebut. seseorang murid.
PROSES

Guru mesti terus


Guru akan menggunakan memodifikasikan tingkah
pelbagai teknik modifikasi lakunya sehingga murid tidak
tingkah laku sehingga mengharapkan lagi ganjaran
tingkah laku yang salah itu ekstrinsik dan menunjukkan
dibetulkan. tingkah laku yang betul
kerana motivasi intrinsiknya.
Membuat pemerhatian awal dan
penilaian terhadap sesuatu tingkah
laku bermasalah.

Mengenal pasti dan menetapkan


matlamat tingkah laku yang diingini.
Menunjukkan tingkah laku yang
betul (memodelkan atau
memberitahu).

Memberikan ganjaran untuk


tingkah laku yang positif secara
tekal dan konsisten.
1. Untuk mengajar murid-murid kemahiran
baru dan tingkah laku betul yang harus
ditunjukkan oleh mereka.
2. Untuk memperbetulkan semua tingkah laku
bermasalah dan belajar respon-respon
alternatif yang boleh diterima dalam satu
persekitaran sosial.
3. Guru mesti meneguhkan semua tingkah laku
positif yang ditunjukkan oleh murid secara
konsisten dan tetap untuk memastikan
kejayaan sesuatu program pengurusan
tingkah laku.
1. Penawaran ganjaran berikut :
 Pemenang pingat mingguan
 Memberikan pelekat
 Membuat carta bintang
 Memberikan pujian (menyebut nama murid
dalam perhimpunan)
2. Guru berkemahiran selalu menggunakan ganjaran
yang berkesan dan tetap untuk memotivasikan
murid-murid mereka (hadiah materialistik atau
penerimaan sosial dalam bilik darjah).

3. Dalam penangguhan sosial, guru memberikan kata-


kata pujian seperti “sangat bagus, itu adalah satu
soalan yang baik”.

4. Jika kata-kata pujian tidak berkesan, guru boleh


menggunakan ganjaran berbentuk materialistik
(hadiah /barang maujud).
5. Guru mesti selalu memberikan pujian
bersama-sama sesuatu hadiah sehingga murid
hanya ingin menerima pujian sahaja (motivasi
intrinsik).
6. Jika modifikasi tingkah laku berjaya murid
dapat menyesuaikan diri dan berfungsi dalam
bilik darjah tanpa mengharapkan apa-apa
ganjaran esktrinsik.
PENGURANGAN DAN
PELUPUSAN TINGKAH
LAKU YANG TIDAK
DIINGINI

Jika guru gagal mengawal


tingkah laku murid
Guru harus melupuskan dengan menggunakan
tingkah laku yang tidak peneguhan yang positif,
dikehendaki melalui guru perlu menggunakan
proses penghapusan peneguhan negatif dalam
(mengenakan denda). bentuk denda atau
hukuman.
1. Peneguhan (Reinforcement)
 Skinner : Apabila sesuatu gerak balas atau
tingkah laku yang dihasilkan adalah
memuaskan, peluang mengulang tingkah
laku operan ini akan bertambah.
 Tingkah laku operan : boleh diajarkan dan
dipelajari melalui satu stimuli (peneguhan)
yang sesuai dan diberi sebaik sahaja
wujudnya tingkah laku operan itu.
 Peneguhan terbahagi kepada 2 :
i. Negatif
ii. Positif
i. Peneguhan Positif

Soalan (guru)

Jawapan (murid)-
tindak balas operan
. Jawapan yang betul

Dapat pujian (verbal)


Memberi hadiah (non-verbal)
ii. Peneguhan Negatif

Soalan (guru)

Jawapan (murid)- tindak


balas operan
. Kurang tepat

Kritikan (verbal)
Pandangan sinis (non-verbal)
Keberangkalian
berulangnya tingkah
Peneguhan
laku operan yang
positif
diingini (atau tidak
diingini) ditambah

Tingkah
laku Kebarangkalian
operan berulangnya tingkah
laku operan
Peneguhan ditambah dengan
negatif memindahkan atau
menghapuskan
stimuli yang
mengganggu.
 Tujuan : Untuk menghentikan sesuatu tingkah
laku yang tidak diingini.
 Semua hukuman denda harus dimaklumkan
kepada murid dan pihak sekolah mesti
menentukan bahawa sesuatu hukuman betul-
betul dilaksanakan.
 Contoh:
a) Hukuman yang dibayar dengan membuat kerja
di sekolah seperti mengutip sampah atau
mencuci tandas.
b) Ibu bapa murid yang menunjukkan tingkah laku
bermasalah diminta hadir ke sekolah untuk
membincangkan masalah murid tersebut.
 Skinner: Denda hanya boleh membawa kesan
dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu,
tingkah laku yang tidak diingini biasanya diulang
lagi. Murid yang didenda kerana tidak boleh
menguasai sesetengah kemahiran, mungkin akan
timbulnya sikap kebencian terhadap sesuatu
kemahiran itu.

 Behavioris: Menyarankan agar tingkah laku yang


baik itu diberi ganjaran dan juga pada masa yang
sama diberi hukuman terhadap tingkah laku yang
tidak diingini. Hukuman jika dilaksanakan
dengan betul boleh menjadi satu strategi yang
efektif bagi menangani salah laku di kalangan
murid.
Kelebihan Kelemahan

1. Hukuman memberhentikan
1. Hukuman boleh di salah
sesuatu salah laku dengan
tafsirkan.
segera.
2. Hukuman membantu murid 2. Hukuman menyebabkan
membezakan di antara tingkah murid terus bersifat pasif atau
laku yang baik atau tidak baik. menyisihkan diri.
3. Hukuman dapat memberi
pengajaran kepada murid lain
3. Hukuman menyebabkan
supaya tidak meniru tingkah
murid bersifat agresif.
laku yang membawa kepada
sesuatu hukuman.
4. Hukuman menyebabkan
rakan sebaya yang lain
bertindak secara negatif.
5. Hukuman boleh
menyebabkan murid bersifat
negatif terhadap dirinya sendiri
dan juga gurunya.
 Menggunakan psikologi untuk modifikasikan
tingkah laku negetif kepada positif.
 Memerlukan kemahiran guru memahami
psikologi murid berkenaan, mengenalpasti
sikap, pandangan dan pemikiran dalamannya.
 Tujuan : menginsafkan agar melepaskan
sikap negatif dan memupuk sikap positif
untuk membentuk tingkah laku yang diingini.
 Contoh : Jika seorang guru inginkan
muridnya untuk diam beliau mungkin
mengatakan sesuatu seperti berikut
“teruskan dan bising sekuat yang anda suka.
 Tujuan : supaya guru dan murid dapat menjalankan
proses P&P tanpa apa-apa gangguan
 Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku positif,
dia akan diberikan satu token oleh guru.
 Token terdiri daripada kad-kad berwarna atau bintang
yang mempunyai nilai-nilai yang tertentu.
 Contoh: Kad biru= 5 markah, kad merah= 10 markah,
kad hijau= 15 markah dan sebagainya.
 Apabila murid sudah mendapat markah yang
ditetapkan oleh guru, mereka dapat menukarkannya
untuk hadiah daripada guru.
 Contoh : Jika murid sudah mengumpul 100 markah,
dia akan diberikan 1 kotak pensel (hadiah) oleh guru.
 Ini akan memotivasikan murid untuk terus
menunjukkan tingkah laku yang positif.
 Kajian menunjukkan bahawa teknik token ekonomi
sangat berkesan dalam mengurangkan masalah
ponteng sekolah.
UBAH SUAIAN DALAMAN/KENDIRI

PENGUBAH SUAIAN KOGNITIF


PENGURUSAN DIRI (merujuk kepada sesuatu kaedah
menggunakan konsep arahan kendiri
untuk mengubah tingkah laku melalui
Menetapkan matlamat pemikiran dan percakapan kendiri).
yang hendak dicapai
oleh murid sendiri.
Modeling kognitif
Murid berusaha
mengubah tingkah
lakunya
Bimbingan luaran
Murid sendiri menilai
kemajuan kendiri atau
pencapaiannya dengan
menggunakan senarai Bimbingan kendiri (nyata)
semak atau carta

Bimbingan kendiri (tidak nyata)

Arahan diri terselindung


 Merujuk kepada peniruan melalui pemerhatian
tingkah laku seorang model yang disanjungi dan
secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya.
 Ciri-ciri teori Permodelan Bandura (1963):
i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian
dan peniruan.
ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui
bahasa, misalan dan teladan.
iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada
kecekapan demonterasi guru sebagai modelnya.
iv. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian,
pemikiran, peringatan, peniruan dengan tingkah
laku atau gerak balas yang sesuai.
 Di dalam bilik darjah keberkesanan pengajaran
dapat dicapai melalui beberapa cara berikut:
I. Penyampaian guru hendaklah cekap dan
menarik agar menjadi role model yang gemar
dicontohi oleh pelajar.
II. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta
menarik agar membolehkan pelajar menirunya
dengan mudah dan tepat.
III. Hasilan guru atau contoh-contoh seperti kraf
tangan, seni lukis, karangan dan sebagainya
yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu
yang tinggi.
1. Membantu murid mengubah tingkah laku
negatif dan seterusnya melicinkan proses P&P
dalam bilik darjah.
2. Meningkatkan prestasi dan pencapaian serta
keberkesanan aktiviti pembelajaran murid.
3. Dapat membentuk tingkah laku yang positif
dari aspek fizikal, mental, emosi dan sosial.
4. Melalui ubah suaian kendiri, ia dapat
meningkatkan motivasi kendiri serta disiplin
arahan diri.
5. Melalui proses permodelan, dalaman atau
pembiasaan, ia akan dapat membentuk murid
yang berilmu pengetahuan, cinta membaca dan
berakhlak mulia.