Anda di halaman 1dari 9

!

AMl MAn1L8A
ueflnlsl
W ManLra perkaLaan berasal darlpada 8ahasa SanskrlL
rangkalan kaLa berulangulang
W 8acaan [ampl yang dlgunakan semasa acara 'buka
panggung'
W !ampl manLera Wayang Cedek dlucap dalam 8ahasa
1halland
W !ampl manLera akan dlbaca dengan lrlngan muzlk
selama 13 mlnlL semasa acara 'buka panggung
W aLung waLak uLama akan dlpacakkan pada baLang
plsang yang berhadapan dengan kellr
aLung uewa anah
aLung Mahaguru
aLung Wakllan ualang
W 1u[uannya adalah unLuk menyeru 'semangaL' unLuk
masuk ke dalam paLung
W Selaln lLu Lu[uannya adalah unLuk mengelak bencana
ConLoh !ampl ManLera
Obm ooko cboco lokowoto
Noko cbok bol cbok cbo cbo cbo
Obm ooko cbocbolokowoto
Noko cbok bol cbok cbo cbo cbo
Om ooko ooko cbo cbo o bol
Om ooko ooko cbo cbo o bol
Iololoo mosooq tolko pol klolklol
losso mol oyol
1er[emahannya
Muka engkau aku klbaskan dengan daun
uaun men[adl pellndung anLara mukaku dengan
mukamu
ergllah engkau [auh[auh
8angsa engkau bukanlah besar
ACu
W ada zaman dulu lagulagu Wayang Cedek dlnyanylkan
dalam 8ahasa 1halland/1agalog
W kemudlan lagulagu 1hal dlLer[emah kepada bahasa
Melayu aLau uLara
W Akhlr sekall lagulagu moden dlmasukkan menglkuL
clLarasa LempaLan dan semasa ConLohnya
ooqoo Ob ooqoo 5ejotl kolo lellkot 5loqkooq kejo
Joo Iolot Cemllooq
W namun lagu pembukaan Wayang Cedek maslh
dlnyanylkan dalam 8ahasa 1halland
W agu berfungsl sebagal pembahaglan darl saLu babak
ke babak yang laln
W agunya Lerbahagl kepada 2 kaLogerl lagu wa[lb dan
lagu Lambahan
W ersembahan dlmulakan dengan 'agu 8erLabuh'
W AnLara maksud senlkaLa 'agu 8erLabuh'
letsemboboo lol JloJokoo ootok oJlk betoJlk
sopoyo oJlk betoJlk tlJok metoso seJlb
Joo Jlbotopkoo sopoyo petsemboboo
lol okoo Jopot meoqblbotkoo botl
oJlk betoJlk yooq seJlb lto
L8AA1An MuZlk
W AlaL muzlk dlbahaglkan kepada 2 [enls kumpulan lalLu alaL
muzlk [enls Llupan dan alaL muzlk [enls keLukan AnLara
alaL muzlk yang dlgunakan lalah
sebaLang serunal
sepasang geduk
sepasang gedombak
sepasang kerlnclng
sepasang gong
sebuah Lamborln
alaLalaL muzlk moden sebagal Lambahan
W Muzlk berfungsl unLuk mewu[udkan 'mood' dalam
pencerlLaan
W Melodl yang dlmalnkan berganLung pada babak yang
sedang dlpersembah conLohnya
agu 8er[alan khas unLuk waLak halus seperLl
wanlLa permalsurl gadls muda dan sebagalnya
agu 8erperang khas unLuk waLak kasar aLau
menun[ukkan slLuasl berperang berlarl aLau aksl
yang bergerak cepaL
agu lnang dlmalnkan berdasarkan perwaLakan