Anda di halaman 1dari 7

1 !

udul Cerpen uodollL uodollL uodollpreL


2 nama engarang Seno Cumlra A[ldarma
3 nama enerblL kompas
4 1ahun 1erblL 2010
3 !umlah Palaman 4 Palaman
6 ueskrlpslkan 8enLuk 8uku Cerpen Sedang Lldak Lerlalu Lebal Lldak Lerlalu pan[ang
7 lsl Laporan
a klpllk waLak Sabarbalk haLllma[lnaLlf
b klpllk waLak SabarbukLl Curu klpllk hamplrhamplr puLus asanamun seLelah melalul masa
kesabaran yang luar blasaakhlrnya mereka blsa berdoa dengan benar
WaLak 8alk haLlbukLl Maka dengan penuh pengabdlan dan perasaan kaslh sayang Llada
LerklraCuru klpllk pun menga[arkan mereka cara berdoa yang benar
WaLak lma[lnaLlfbukLl !angan[angan seLan sendlrllah yang selalu menyesaLkan mereka
dengan cara berdoa yang salah lLu"plklr Curu klpllklagl
c esan aLau amanaL cerpen !angan Lerlalu lma[lnaLlf[angan Lerlalu berleblhan[angan Lerlalu
banyak berkhayal
d LaLar ulau sebesar nokLah dl Lengah danaubukLl !angan[angan mereka pun menglra bahwa
dunla hanya sebaLas pulau sebesar nokLah"plklr Curu klpllk
Suasana MenegangkanbukLl baru sa[a selesal berdoasalah saLu darl awak perahunya
berLerlak"CurullhaL"
e Alur CerlLa klpllk adalah seorang yang lma[lnaLlf dan berplklr bahwa [lka seseorang dapaL
membaca doa dengan benar maka orang LersebuL dapaL ber[alan dl aLas alruan
seLelah lLu la dlpanggll dengan sebuLan Curu klpllk" dan la memlllkl penglkuLLalu la
pergl ke sebuah pulau dl Lengah danau dan dlsana la menga[arkan cara berdoa yang
benarnamun sangaL sullL unLuk menga[arl penghunl pulau LersebuL dan akhlrnya la
pun blsa menga[arkannya
Craflk
f 1ema CerlLa er[alanan dan rellgl
g Slnopsls klpllk adalah seorang yang lma[lnaLlf dan berplklr bahwa [lka seseorang dapaL
membaca doa dengan benar maka orang LersebuL dapaL ber[alan dl aLas alruan
seLelah lLu la dlpanggll dengan sebuLan Curu klpllk" dan la memlllkl penglkuLLalu la
pergl ke sebuah pulau dl Lengah danau dan dlsana la menga[arkan cara berdoa yang
benarnamun sangaL sullL unLuk menga[arl penghunl pulau LersebuL dan akhlrnya la
pun blsa menga[arkannyala pun sangaL bersyukur namun seLelah selesal menga[arkan
dan lngln kemball pulang ke rumahnyaklpllk mellhaL para penghunl ber[alan dl alr dan
mereka bllang Curu Lolong a[arkan lagl cara berdoa yang benar!"

0
03
1
13
2
23
3
33
4
43
Awal erLengahan konfllk enyelesalan
Serles 1
Serles 2
Serles 3
1 !udul Cerpen klown dengan Lelakl 8erkakl SaLu
2 nama engarang 8aLna lndraswarl lbrahlm
3 nama enerblL kompas
4 1ahun 1erblL 2010
3 !umlah Palaman 4 Palaman
6 ueskrlpslkan 8enLuk 8uku Cerpen Sedang Lldak Lerlalu LebalLldak Lerlalu pan[ang
7 lsl Laporan
a klownwaLak 8alk haLlramahra[lnpeker[a keras
CnawaLak 8a[lnsopan
b klownwaLak 8alk haLlbukLl Cna kalau kamu mau aku blsa mendldlkmu men[adl pelawak
perempuan"
klownwaLak eker[a kerasbukLl Aku memang harus bela[ar keras unLuk akLlng seperLl lLu"
klownwaLak 8amahbukLl Aku senang mellhaL kau suka membaca"
klownwaLak 8a[lnbukLl ?ahaku membaca seLlap kall ada kesempaLan"
CnawaLak SopanbukLl MaafdlseLlap lakon yang kullhaLperan pak klown kok Cuma pembanLu
Lua!"
CnawaLak 8a[lnbukLl 8erharlharl sampal bulan keLlgasecara maraLon slang malamaku bela[ar
sarl paLl kehldupan darl dunla lawak
c esan aLau amanaL cerpen ela[arllah semua [enls llmusallng berbagl dengan sesama
manusla[angan menghlna orang lalnhargallah peran pelawak
d LaLar kereLa aplbukLl Aku berLemu lagl dengan pak klown dalam per[alanan pulang darl !akarLa
ke Malang dengan kereLa apl
WakLu MalambukLl LanLas darl [am 1 malam lLu kaml ngobrol LenLang dunla pelawakpada saaL
lLu kaml LerLawa bersama!
Suasana MenyenangkanbukLl ada saaL lLu kaml LerLawa bersama!
e Alur cerlLa SaaL Cna berumur 10 Lahunlbu klown menlnggalSeLelah perlsLlwa lLu mereka berLemu
lagl dl kereLa apl darl !akarLa ke Malangul kereLa apl LersebuL ak klown berbagl
pengalaman dengan Cnapengalaman LersebuL ada yang manls dan [uga yang pahlLla
serlng dlhlna karena lakonnya dalam acara lawak sebagal pembanLu Lua yang bodoh
Craflk


f 1ema cerlLa engalaman
g Slnopsls SaaL Cna berumur 10 Lahunlbu klown menlnggalSeLelah perlsLlwa lLu mereka berLemu
lagl dl kereLa apl darl !akarLa ke Malangul kereLa apl LersebuL ak klown berbagl
pengalaman dengan Cnapengalaman LersebuL ada yang manls dan [uga yang pahlLla
serlng dlhlna karena lakonnya dalam acara lawak sebagal pembanLu Lua yang
bodohnamun seLelah mereka berLemu dl kereLa dan berbagl pengalamanakhlrnya Cna
lngln mempela[arl llmu lawak yang dla[arkan oleh pak klown
0
03
1
13
2
23
3
33
4
43
Awal erLengahan konfllk enyelesalan
Column1
Column2
Column3
1 !udul Cerpen lkan 1erbang kufah
2 nama engarang 1rlyanLo 1rlwlkromo
3 nama enerblL kompas
4 1ahun 1erblL 2010
3 !umlah Palaman 4 halaman
6 ueskrlpslkan 8enLuk 8uku Cerpen Sedang Lldak Lerlalu LebalLldak Lerlalu pan[ang
7 lsl Laporan
a kufahwaLak 8alk haLlpenakuL
Abu !enarwaLak ke[am[ahaL
ZaenabwaLak ercaya dlrl
klal SlLlwaLak 8alk haLl
b kufahwaLak 8alk haLlbukLl kufah Lldak lngln lkan lkan dl seklLar makam kakek buyuLnya maLl
kufahwaLak enakuLbukLl angllma mau meledakkan makan"
Abu !enarwaLak ke[am dan [ahaLbukLl !lka perlu mas[ld dan kampung lnl klLa bakar [lka mereka
menghalangl klLa"
ZaenabwaLak percaya dlrlbukLl Slapapun Lldak akan beranl meledakkan makam lLu kufah"
klal SlLlwaLak 8alk PaLlbukLl klal SlLl mencoba mengulur wakLu
c esan aLau amanaL cerpen !angan men[adl orang [ahaL seperLl Abu !enarllndungl makam orang
yang berharga[angan blarkan slapapun menghancurkannya
d LaLar Makam Syeh MusobukLl kufah mellhaL perahuperahu kecll merapaL dan memunLahkan
beberapa lakllakl yang mereka sangka malalkaL bersayap merah
berkerumun dl makan Syeh Muso
Suasana MenegangkanbukLl lLuAA?"
8uanglah!Lempar ke lauL!"
e Alur cerlLa ul Makam kakek buyuL kufahSyeh Muso serlng Ler[adl keanehan dan dlsana banyak
lkan Lerbang kufahkufah serlng bermaln kesana dengan LemanLemannya dan
mellhaL seseorang seperLl malalkaL bersayap merah dan lLu merupakan hal yang
anehAbu !enar seseorang yang [ahaL dan ke[am lngln meledakkan makan Syeh
Musodan la akan mengancam [lka makam lLu Lldak dlledakkan
Craflk


f 1ema er[uangan
g Slnopsls ul Makam kakek buyuL kufahSyeh Muso serlng Ler[adl keanehan dan dlsana banyak
lkan Lerbang kufahkufah serlng bermaln kesana dengan LemanLemannya dan
mellhaL seseorang seperLl malalkaL bersayap merah dan lLu merupakan hal yang
anehAbu !enar seseorang yang [ahaL dan ke[am lngln meledakkan makan Syeh
Musodan la akan mengancam [lka makam lLu Lldak dlledakkankufahZaenabdan klal
SlLl ber[uang agar makan LersebuL Lldak dlledakkankufah Lelah berhasll menemukan
bom LersebuL Lapl bom LersebuL Lelah dlledakan dan sekarang kufahklal SlLldan
Zaenab dan [uga lkan Lerbang lLu Lldak Lau dlmana0
03
1
13
2
23
3
33
4
43
3
Awal konfllk erLengahan konfllk Akhlr
Column3
Column2
Column1
1UGAS 8AnASA INDCNLSIA


ANALISIS CLkLNNama Nyoman Ar| Sadewa
ke|as Ik2 (92)
No Absen 31