AKU PERCAYA

(Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan)
Cipt./Arr./Adaptasi Syair : Pdt. B. Marada Hutagalung, S.Th
Syair : Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan
Tarutung, 31 Maret 2013

D=do, 2/4,
= 67 Mm
Maestoso-Conspirito
Lambat

Unisono :
D

;

_____ _____
1 1 1 1
A – ku

per-ca

G

6<

_____
6< 1

sa

Kha–lik

;

KOOR :
D

;
;
;
;

_____
1 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
1 1

_____
1 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
1 1

A – ku

per-ca

G

_____
6< 1
_____
6< 6<
_____
1 4
_____
4< 4<

;

6<

;

6<

;

1

;

4<

1

ya
A_____

7<

7<

;

3

7<

– da Al – lah, Ba

.

pa

_____ _____
6< 6< 6< 6<

yang Ma – ha Kua

A7

_____
7< 1

2

5<
3
1

F#m

___=====
.
1 1
___=====
.
5< 5<
___=====
.
3 3
___=====
.
3 3

1

.

ya

_____
7< 7<
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
3 3

ke – pa

ki

pa - da

2

.

1

7<

4

.

5<

.

.

6<

6<

5<

.

6<

6<

3

.

1

1

3

.

4<

4<

tus,

A

nak

Bm
_____

3

5

3

Roh

1

.

Ku-dus

Em
_____
_____
4 3 2 3
la – hir da – ri

;

1

1

1

1

7<

3

6<

.

2

6<

;

5

5

5

5

5

7

3

.

6

4

;

1

1

1

1

3

3

6<

.

2

2

yang

di

Roh

Ku

4

.

Em
_____

4

_____
2 3

3

a – nak da – ra

kan – dung
A

2
Ma

A7

3
– ri

a

6<

7<

1

2

.

;

6

4

4

6

5

.

;

2

2

5

4

5

.

ri

Ma

– ri

dus

a

555

la

_____
5 1

yang mende–ri – ta

2

D
__===

;

da

ta,
F#m

_____ _____
3 2 1 2
da – ri

7<

A7

_____
7< 7< 7< 1
_____ _____
5< 5< 5< 5<
_____ _____
2 2 2 3
_____ _____
5< 5< 5< 5<
Tu-han

G

_____
7< 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
3 3

– da Ye – sus, Krist

A_____

Yang di – kandung

;

la–ngit dan bu – mi.

_____
1 2

2

G

_____ _____
7< 7< 7< 1

ke – pa

Nya yang tung – gal
D
_____

F#m

___=====
.
1 1

__===
333
__===
1> 1> 1>
__===
111

_____
3 5<
_____
1> 5
_____
1 1

yang mende–ri – ta

== bersambung ke halaman – 2 ==
AKU PERCAYA (Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan) – oleh B. Marada Hutagalung, S.Th

F#
__===

5/ 5/ 5/

hir

_____
5/ 3

di bawah pe – me

__===
333
__===
777
__===
333

_____
3 7<
_____
7 5/
_____
3 3

di bawah pe – me

2
Bm

;
;
;
;

;
;
;
;

__===
666
__===
333
__===
1> 1> 1>
__===
6< 6< 6<

_____
6 6
_____
3 3
_____
1>/ 1>/
_____
6< 6<

6
3
1>/
6<

rintahan Pontius

Pi – la – tus

F#
____________

____________
7 7 7 7
____________
3 3 3 3
____________
5/ 5/ 5/ 5/
____________
3 3 3 3

7 7 7 7
____________
3 3 3 3
____________
5/ 5/ 5/ 5/
____________
3 3 3 3
Tu – run ke

;

B

_____
6 3
_____
3 1
_____
1> 6
_____
6< 6<

da

– lam ke–ra – ja

D
_____
_____
3 2 1 2

_____ _____
3 2 1 2

Pa – da

yang ke – ti – ga

ha – ri

G
____________
6 6 6 6
____________
4 4 4 4
____________
1> 1> 1> 1>
____________
4 4 4 4

____________
6 6 6 6
____________
4 4 4 4
____________
1> 1> 1> 1>
____________
4 4 4 4

di – sa – lib – kan,

ma - ti dan

_____
6 6
_____
4 4
_____
1> 1>
_____
4 4

di

6
4
1>
4

ku – bur – kan

F#
_____

7 7
_____
3 3
_____
5/ 5/
_____
3 3
– an

7

´

3

´

5/

´

3

´

ma – ut.

F#m

Bm

3

_____
3 1

5

bang – kit

Em
_____
_____
4 3 2 3

.

pu – la

da – ri

an

;

1

1

1

1

7<

3

6<

.

2

6<

;

5

5

5

5

5

7

3

.

6

4

;

1

1

1

1

3

3

6<

.

2

2

ri

ke

ga

bang

Ha

Em

;

ti

A

_____ _____
4 3 2 3
ta – ra


A7

2

o – rang

3
ma

4

ti.

7<

1

2

.

;

6

4

4

6

5

.

;

2

2

5

4

5

.

Bm

;

B

__=== _____
666 6 3

;
;
;

Ba

_____
3 1
_____
1> 6
_____
6< 6<

lah kanan Al–lah,
Em

;
;
;
;

_____
6 6
_____
2 2
_____
4 4
_____
2 2

pa

3

1>/

1>/

6<

6<

pa

F#

_____
6 6
_____
2 2
_____
4 4
_____
2 2

dan a – kan da

6

3

Ba

ti.

____________
1> 7 1> 7
Yang

5/

.

6

3

.

4

7

.

1>

3

.

4

tang

Ma

__===
333
__===
777
__===
333

ha Kua

sa

ha Kua

F#

_____
6 6
_____
4 4
_____
1> 1>
_____
4 4

da – ri

G

6

5/

.

3

.

7

.

3

.

na

== bersambung ke halaman – 3 ==
AKU PERCAYA (Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan) – oleh B. Marada Hutagalung, S.Th

.

sa

4

.

1>

.

4<

.

sa

_____
3 7<
_____
7 5/
_____
3 3

duduk di se – be

_____
4 4
_____
6 6
_____
4< 4<

Yang Ma
G

duduk di se – be

_____
3 5<
_____
1> 5
_____
1 1

_____
1> 7

_____
4 4
_____
6 6
_____
4< 4<

ri

__=== _____
5/ 5/ 5/ 5/ 3

Naik ke sor–ga

G

6

lah kanan Al–lah,

__===
333
__===
1> 1> 1>
__===
6< 6< 6<

__===
333
__===
1> 1> 1>
__===
111

F#

Naik ke sor–ga

6<

ma

da

__=== _____
555 5 1

.

2

– rang

kit
D

;

o

3
Bm

;

6

1>

;

1

1

;

3

3

;

6<

6<

un
E

;

6

;

4/

;

1>

;

2
.....
F#m

_____
6 1>
_____
1 1
_____
3 3
_____
6< 6<

tuk

meng-ha – ki – mi

yang ma

1>

1

1

3

3

6<

6<

o

7

;

5<

;

3

;

3
da

Roh Ku

– rang
A7

5

.

5

0

2

.

2

0

7

.

7

0

2

.

2

0

7<

.

5<

.

3

.

3

.

D

.

3

Am.

____
1 2

2
Per

se

1

7<

1

1

1

;

4

.

5

5

5

;

5<

.

1

1

1

Am.

Per

Em
_____
_____
4 3 2 3

se

_____ _____
4 3 2 3

.

3

4/

.

5

6

.

3

2

.

per-ca

6<

_____
6< 1

6<

o

5

rang

D
__===

4

.
.

;

6

4

6

4

4

6

5

.

;

2

2

2

2

5

4

5

.

;
;
;

6

´

3

´

1>

´

3

´

ging dan hi – dup

yang

sa

.

Kudus

Kudus

2

5/ 5/ 5/
__===
333
__===
777
__===
333

1

rang

1

;

3

3

3

A7

dan

3

2

A

dus

7

7<

_____
6 5
_____
2 1
_____
4 3
_____
2 1

2

5

6<

G
_____
1> 7
_____
4 3
_____
6 5
_____
4 3

555
__===
333
__===
1> 1> 1>
__===
111

.
.
.

_____
5 1
_____
3 5<
_____
1> 5
_____
1 1

kebangki – tan da

D

7

.

1>

.

1>

0

2

.

5

.

5

0

5

.

3>

.

3>

0

5

5<

1

.

1

0

ke

_____
7< 1
_____
5< 5<
_____
2 3
_____
5< 5<

7<

3

2

Bm

A

7<

6<

F#
__===

ke – pa

_____
6< 6<
_____
3 3
_____
6< 6<

o

ya

Bm
_____

A7

do

5<

A

pu – nan

1

4<

2

3

4<

;

Pe – ngam

5<

1

3

ku – tu – an

___=====
.
1 1
___=====
.
5< 5<
___=====
.
3 3
___=====
.
3 3

1

5<

F# m

_____
1 1
_____
5 5
_____
1 1

dan ........................

6<
_____
1 4

Ku

ku – tu – an

;

1>

A – ku

_____ _____
3 2 1 2

7

_____
1 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
1 1

Ge – re – ja yang

D
____

E

_____
1 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
1 1

_____
6< 6< 6< 6
_____ _____
6< 6< 6< 6<
_____ _____
1 1 1 1
_____ _____
4< 4< 4< 4<

dus,

F#m

yang hi – dup

ti

A7

;

_____
6 1>
_____
1 1
_____
3 3
_____
6< 6<

G_____

;

2

6

A

_____
4/ 6
_____
2 4/
_____
6 1>
_____
2 2

_____
7< 1
_____
5< 5<
_____
3 3
_____
3 3

;

Bm

_____
7 1>
_____
1 1
_____
3 3
_____
6< 6<

kal.

== bersambung ke halaman – 4 ==
AKU PERCAYA (Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan) – oleh B. Marada Hutagalung, S.Th

4
A

A7

;

G

6

.

7

5

1>

.

1>

0

;

6

.

7

5

5

.

5

0

;

6

.

7

5

3>

.

3>

0

;

6

.

7

5

1

.

1

0

A

D

min.

B. Marada Hutagalung
081361070030
http://maradagv.blogspot.com
http://facebook.com/B.MaradaHutagalung
http://twitter.com/maradagv

Catatan Penting:
1. Kata “Sengsara” tidak dimasukkan ke dalam lagu ini, karena artinya sudah sama dengan “Menderita”,
2. Syair lagu ini dapat diadaptasikan dengan “Pengakuan Iman Rasuli Katolik” atau “Pengakuan Iman Rasuli
Nasrani yang lainnya” (atau ke dalam berbagai bahasa yang sudah tersedia),
3. Bila lagu ini digunakan untuk Paduan Suara Pria, dan Paduan Suara Wanita terlebih dahulu mengubah nada dasarnya
dan mengaransemen kembali suara Alto, Tenor, Bass,
4. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Syalom.

AKU PERCAYA (Pengakuan Iman Rasuli Kristen Protestan) – oleh B. Marada Hutagalung, S.Th