Anda di halaman 1dari 93

MALAYSIA

Warta Kerajaan
S E R I PAD U KA BAG I N DA
DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTYS GOVERNMENT GAZETTE


PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 47 No. 23 P.U. (A) 431. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERATURAN -PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN ) 2003 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 53 Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447 ], Menteri membuat Peraturan-Peraturan yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003. (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 November 2003. Pindaan peraturan 2 2. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 [P.U. (A) 38/1994], yang disebut PeraturanPeraturan ibu dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam peraturan 2 (a) dalam takrif pencawang, dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan elektrik; (b) dengan menggantikan takrif pemutus litar dengan takrif yang berikut: pemutus litar ertinya peranti mekanikal bagi menyambung atau memutuskan litar hidup, contohnya litar pintas, apabila litar itu terputus secara automatik;;

15hb November 2003

TAMBAHAN No. 113 PERUNDANGAN (A)

P.U. (A) 431.

2834

(c) dalam takrif Perakuan Kelulusan, dengan menggantikan perkataan Pengarah dan Jabatan Bekalan Elektrik, Malaysia dengan perkataan Suruhanjaya; (d) dengan memotong takrif pihak berkuasa telekomunikasi; (e) dalam takrif radas penggunaan, dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; (f) dengan memasukkan selepas takrif sesalur agihan dengan takrif yang berikut: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ertinya Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 [Akta 589];; (g) dalam takrif talian perkhidmatan, dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; dan (h) dengan menggantikan takrif talian telekomunikasi dengan takrif yang berikut: talian telekomunikasi ertinya dawai atau dawai-dawai dan apa-apa perkakas atau apa-apa radas yang disambungkan padanya yang digunakan bagi tujuan komunikasi seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [ Akta 588];. Pindaan peraturan 3 3. Peraturan 3 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran hendaklah dalam Borang B yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.; (b) dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut: (3) Perakuan Pendaftaran hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh ia dikeluarkan.; dan (c) dengan memotong subperaturan (4). Pindaan peraturan 4 4. Peraturan 4 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan atau pembaharuannya. Peraturan baru 6A 5. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 6 peraturan yang berikut: Daftar. 6A. (1) Suruhanjaya hendaklah menyimpan suatu Daftar yang dalamnya hendaklah dimasukkan nama dan butir-butir lain bagi tiaptiap orang yang Perakuan Pendaftarannya dikeluarkan di bawah peraturan 4.

2835

P.U. (A) 431.

(2) Maka hendaklah dikeluarkan daripada daftar nama dan butirbutir lain bagi tiap-tiap orang yang Perakuan Pendaftarannya telah dibatalkan di bawah peraturan 7.. Pindaan peraturan 7 6. Peraturan 7 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 8 7. Peraturan 8 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 10 8. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 10 dengan peraturan yang berikut: Fi bagi
pepasangan awam atau persendirian.

10. (1) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan awam, selain penjanaan yang disebut dalam subperaturan (2), hendaklah kadar tahunan dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan dalam Bahagian III Jadual Kedua. (2) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan awam untuk penjanaan elektrik menggunakan tenaga bio jisim, kuasa hidro, kuasa suria, kuasa haba bumi, kuasa angin, sumber ombak dan air pasang surut dengan kuasa agregat tidak melebihi 10 MW hendaklah dibayar secara tahunan dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan dalam Bahagian IIIA Jadual Kedua. (3) Fi yang kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan persendirian hendaklah dibayar secara penuh mengikut tempoh sah sesuatu lesen dan hendaklah pada kadar yang ditetapkan dalam Bahagian IA Jadual Kedua. (4) Semua fi yang kena dibayar di bawah subperaturan (1), (2) dan (3) hendaklah dibayar pada permulaan tahun setiap lesen. (5) Apa-apa fi yang telah dibayar sebelum berkuat kuasanya Bahagian IA, III dan IIIA Jadual Kedua tidak boleh dibayar balik..

Pindaan regulation 14 9. Subperaturan 14(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan elektrik. Pindaan peraturan 17 10. Subperaturan 17(5) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik.

P.U. (A) 431.

2836

Pindaan peraturan 22 11. Subperaturan 22(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 23 12. Perenggan 23(3)(g) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 25 13. Subperaturan 25(3) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik. Pindaan peraturan 29 14. Peraturan 29 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik. Pindaan peraturan 30 15. Peraturan 30 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam nota birai dan teks dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 31 16. Peraturan 31 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 33 17. Subperaturan 33(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; dan (b) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan bekalan tenaga dengan perkataan bekalan elektrik. Pindaan peraturan 34 18. Peraturan 34 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 36 19. Peraturan 36 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan elektrik.

2837

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 41 20. Peraturan 41 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dalam subperaturan (13), dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; (c) dalam subperaturan (19), dengan memasukkan selepas perkataan konduktor bumi tambahan dengan perkataan melainkan dengan kebenaran bertulis Suruhanjaya; dan (d) dengan memotong subperaturan (27). Pindaan peraturan 42 21. Peraturan 42 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan pihak berkuasa telekomunikasi dengan perkataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pindaan peraturan 43 22. Peraturan 43 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan elektrik; dan (c) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan pihak berkuasa telekomunikasi dengan perkataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pindaan subkepala Bahagian III 23. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam teks bahasa Inggeris dengan menggantikan subkepala Examination of Competent Person dengan subkepala Examination for Competent Persons. Pemotongan peraturan 44 24. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong peraturan 44.

Pindaan peraturan 45 25. Peraturan 45 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan nota birai dengan nota birai yang berikut: Kehendak bagi Perakuan Kekompetenan;

P.U. (A) 431.

2838

(b) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (c) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Suruhanjaya boleh menjalankan atau menyebabkan untuk dijalankan, mengikut apa-apa cara yang disifatkan patut, peperiksaan bagi maksud menentukan sama ada seseorang itu memiliki kelayakan yang diperlukan untuk dikeluarkan Perakuan Kekompetenan.; dan (d) dengan memotong subperaturan (3). Peraturan 45A baru 26. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 45 peraturan yang berikut: Permohonan
bagi peperiksaan.

45 A . (1) Suatu permohonan bagi peperiksaan bagi Perakuan Kekompetenan hendaklah dibuat secara bertulis mengikut cara yang ditentukan oleh Suruhanjaya. (2) Setiap permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya yang hendaklah memutuskan sama ada pemohon itu layak untuk mengambil peperiksaan itu. (3) Suruhanjaya hendaklah memberitahu pemohon secara bertulis tentang keputusannya..

Pindaan peraturan 46 27. Peraturan 46 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 47 28. Peraturan 47 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 48 29. Peraturan 48 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dengan memotong subperaturan (4). Pindaan peraturan 49 30. Peraturan 49 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dengan memotong subperaturan (4).

2839

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 50 31. Peraturan 50 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dengan memotong subperaturan (4). Pindaan peraturan 51 32. Peraturan 51 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dengan memotong subperaturan (4). Pindaan peraturan 52 33. Peraturan 52 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan IV dengan perkataan IIIB. Pindaan peraturan 53 34. Peraturan 53 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 55 35. Peraturan 55 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dengan menggantikan perkataan Lembaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dalam teks bahasa Inggeris, dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan his dengan perkataan its. Pindaan peraturan 56 36. Peraturan 56 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan hendaklah ditandatangani oleh Ketua Pengarah dan.

P.U. (A) 431.

2840

Pindaan peraturan 57 37. Peraturan 57 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 58 38. Peraturan 58 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 59 39. Peraturan 59 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dalam subperaturan (1) (i) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan he dengan perkataan the Commission; dan (ii) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan olehnya dengan perkataan oleh Suruhanjaya; (c) dengan menggantikan subperaturan (5) dan (6) dengan subperaturan yang berikut: (5) Apabila Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa orang yang memegang Perakuan Kekompetenan telah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini atau mana-mana salah laku di bawah Peraturan-Peraturan ini dan tidak lagi layak memegang Perakuan Kekompetenan Suruhanjaya hendaklah dengan serta-merta menggantung Perakuan itu. (6) Suruhanjaya hendaklah, seberapa cepat yang dapat dilaksanakan selepas penggantungan Perakuan, melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada Pengerusi Suruhanjaya dan dua orang lain yang dilantik oleh Pengerusi Suruhanjaya untuk menyiasat kesalahan atau salah laku yang dikatakan.; (d) dalam subperaturan (7), dengan menggantikan perkataan kesalahan yang dikatakan itu di hadapan Jawatankuasa dengan perkataan kesalahan yang dikatakan atau salah laku itu di hadapan Jawatankuasa yang dilantik oleh Suruhanjaya; dan (e) dengan menggantikan subperaturan (8) dengan subperaturan yang berikut: (8) Jawatankuasa yang dilantik oleh Suruhanjaya hendaklah, dalam masa empat belas hari dari tarikh selesainya penyiasatan di bawah subperaturan (6), mengemukakan dapatan dan syor-syornya kepada Suruhanjaya yang akan memutuskan sama ada untuk mengendors, menggantung bagi apa-apa tempoh yang Suruhanjaya fikirkan sesuai atau membatalkan secara mutlak Perakuan Kekompetenan yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan ini..

2841

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 60 40. Peraturan 60 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam perenggan (2)(b), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya tentang; (b) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dengan memotong subperaturan (4). Pindaan peraturan 63 41. Peraturan 63 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Pendaftaran yang tersebut di bawah subperaturan (1), selain daripada Perakuan Kekompetenan sementara yang dikeluarkan di bawah peraturan 52, hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dengan bayaran fi yang ditetapkan dalam Bahagian V Jadual Kedua; (c) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut: (2A) Jika seseorang yang didaftarkan di bawah subperaturan (2) berhasrat untuk terus melakukan apa-apa kerja, tindakan atau perkara yang mengkehendaki pendaftaran selepas habis tempoh pendaftaran, dia hendaklah, sebelum atau pada tarikh habis tempoh Perakuan itu memohon bagi pendaftaran baru.; (d) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (e) dalam subperaturan (6), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (f) dalam subperaturan (8), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan seorang pegawai diberi kuasa. Pindaan peraturan 64 42. Peraturan 64 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik. Pindaan peraturan 67 43. Subperaturan 67(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; dan (b) dalam proviso kedua, dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya.

P.U. (A) 431.

2842

Pindaan peraturan 68 44. Peraturan 68 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 69 45. Peraturan 69 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 70 46. Peraturan 70 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 71 47. Peraturan 71 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut: (3) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik hendaklah dalam Borang P yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.. Pindaan peraturan 72 48. Peraturan 72 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.

Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;; dan

(d) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 73 49. Peraturan 73 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya.

2843

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 75 50. Peraturan 75 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik hendaklah dalam Borang Q yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.. Pindaan peraturan 76 51. Peraturan 76 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.

Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;.

Pindaan peraturan 77 52. Peraturan 77 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 78 53. Peraturan 78 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam subperaturan (2), (3), (4) dan (5) dengan menggantikan perkataan hendaklah terdiri daripada mana-mana dengan perkataan hendaklah; (b) dalam perenggan 5(d), dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik; dan (c) dalam subperaturan (6), dengan menggantikan perkataan boleh mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah dengan perkataan boleh memohon kepada Suruhanjaya. Pindaan peraturan 80 54. Peraturan 80 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian hendaklah dalam Borang R yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu..

P.U. (A) 431.

2844

Pindaan peraturan 81 55. Peraturan 81 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam subperaturan (1) (i) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (ii) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (iii) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197. Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965; dan

(iv) dalam perenggan (e), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 82 56. Peraturan 82 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam subperaturan (1) (i) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (ii) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam subperaturan (2) (i) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (ii) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan his dengan perkataan its. Pindaan peraturan 84 57. Peraturan 84 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik hendaklah dalam Borang S yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu..

2845

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 85 58. Peraturan 85 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.

Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965; dan

(d) dalam perenggan (e), dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 86 59. Peraturan 86 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 88 60. Peraturan 88 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran sebagai seorang Kontraktor Pembaikan Elektrik hendaklah dalam Borang T yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.. Pindaan peraturan 89 61. Peraturan 89 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197.

Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;.

Pindaan peraturan 90 62. Peraturan 90 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya.

P.U. (A) 431.

2846

Pindaan peraturan 92 63. Peraturan 92 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut: (2) Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis hendaklah dalam Borang U yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah sah bagi tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran itu.. Pindaan peraturan 93 64. Peraturan 93 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
Akta 197. Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;; dan

(d) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 94 65. Peraturan 94 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan memotong perkataan thereof; (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (c) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
A kta 197. Akta 125.

(a) orang itu yang telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;; dan

(d) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 95 66. Peraturan 95 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 97 67. Peraturan 97 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya.

2847

P.U. (A) 431.

Pindaan peraturan 98 68. Peraturan 98 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan a Director dengan perkataan the Commission; dan (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 99 69. Peraturan 99 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 100 70. Peraturan 100 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam teks bahasa Inggeris, dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan Directors dengan perkataan Commissions. Pindaan peraturan 101 71. Peraturan 101 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Commission. Pindaan peraturan 102 72. Peraturan 102 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan dua bulan dengan perkataan empat belas hari. Pindaan peraturan 103 73. Peraturan 103 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 104 74. Peraturan 104 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Commission. Pindaan peraturan 105 75. Peraturan 105 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya;

P.U. (A) 431.

2848

(b) dalam subperaturan (1) (i) dalam perenggan (a) , dengan menggantikan perkataan pendaftarannya dengan perkataan Perakuan Pendaftarannya; dan (ii) dalam perenggan (b) , dengan menggantikan perkataan pendaftarannya dengan perkataan Perakuan Pendaftarannya; dan (c) dengan memotong subperaturan (6). Pindaan peraturan 106 76. Peraturan 106 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan dua bulan dengan perkataan empat belas hari. Pindaan peraturan 107 77. Peraturan 107 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 108 78. Peraturan 108 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 109 79. Peraturan 109 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dalam subperaturan (1) (i) dalam perenggan (a) , dengan menggantikan perkataan pendaftarannya dengan perkataan Perakuan Kelulusannya; dan (ii) dalam perenggan (b) , dengan menggantikan perkataan pendaftarannya dengan perkataan Perakuan Kelulusannya; dan (c) dengan memotong subperaturan (6). Pindaan peraturan 110 80. Peraturan 110 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam subperaturan (5) (i) dengan menggantikan perkataan Seseorang Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya;

2849

P.U. (A) 431.

(ii) dengan menggantikan perkataan dia dengan perkataan Suruhanjaya; dan (iii) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 114 81. Peraturan 114 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam nota birai dengan menggantikan perkataan Kad pengenalan Pengarah. dengan perkataan Kad pengenalan pegawai diberi kuasa.; dan (b) dengan menggantikan perkataan Pengarah dengan perkataan pegawai diberi kuasa. Pindaan peraturan 115 82. Peraturan 115 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dalam nota birai dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (b) dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya; (c) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan he dengan perkataan the Commission; dan (d) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan dia dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 116 82. Peraturan 116 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 117 84. Subperaturan 117(3) Peraturan-Peraturan ibu dipinda(a) dengan menggantikan perkataan Pengerusi menurut Akta dengan perkataan seseorang yang dilantik oleh Menteri di bawah subseksyen 34(3) Akta; dan (b) dengan menggantikan perkataan oleh Pengerusi dengan perkataan oleh orang itu. Pindaan peraturan 118 85. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 118 dengan peraturan yang berikut: Fi yang kena 118. Apa-apa fi yang kena dibayar di bawah Akta atau Peraturandibayar kepada Peraturan ini hendaklah dibayar terlebih dahulu kepada Suruhanjaya Suruhanjaya. mengikut apa-apa cara dan keadaan yang diputuskan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan tidak akan dibayar balik dalam apa-apa keadaan..

P.U. (A) 431.

2850

Pindaan peraturan 119 86. Peraturan 119 Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan perkataan Pengarah di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Suruhanjaya; dan (b) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan tenaga dengan perkataan elektrik. Pindaan peraturan 121 87. Perenggan 121(a) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan Ketua Pengarah dengan perkataan Suruhanjaya. Pindaan peraturan 122 88. Peraturan 122 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan seribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan dengan perkataan lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun. Pindaan Jadual Pertama 89. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dalam Jadual Pertama (a) dengan menggantikan Borang A dan B dengan borang yang berikut:
BORANG A (peraturan 3) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERMOHONAN BAGI P ENDAFTARAN PEPASANGAN Saya/Kami ........................................................................................................................ pemunya pepasangan....................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... di ................................................................... dengan ini memohon mengikut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990 bagi mendapatkan suatu Perakuan Pendaftaran bagi pepasangan itu. Pepasangan tersebut mengandungi radas-radas berikut:* .................................................. Pemunya *Senarai ini hendaklah mengandungi butir-butir penuh mengenai radas yang baginya fi akan ditaksirkan sebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 4 dalam Bahagian I Jadual Kedua berserta dengan mana-mana radas lain. Jika senarai itu terlalu panjang ia boleh diberikan dalam kertas atau kertas-kertas berasingan yang dilampirkan bersama-sama dengan permohonan ini.

2851

P.U. (A) 431.

BORANG B (peraturan 3) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN P ENDAFTARAN PEPASANGAN NO.:............................ Suruhanjaya dengan ini memperakui menurut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990 bahawa pepasangan ................................................................................................................................................di ......................................................................................................................................... harta kepunyaan ...............................................................................................................telah memenuhi kehendakkehendak Akta itu dan Peraturan-Peraturan yang dibuat di bawahnya. Suruhanjaya memperakui bahawa pepasangan yang tersebut di atas telah didaftarkan dan Perakuan Pendaftaran ini adalah sah selama ...................................... tahun* dari tarikh dikeluarkan yang dinyatakan di bawah. Fi: RM............................... Agregat kuasa yang dipasang: ......... kilowatt Tarikh dikeluarkan: ......................................................... Tempat: ............................................................................. .................................................. Suruhanjaya Tenaga * Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun;

(b) dengan memotong Borang C; dan (c) dengan menggantikan borang-borang D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z dengan borang yang berikut:
BORANG D (peraturan 5) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 NOTIS P EMERIKSAAN P ERMULAAN Kepada: ........................................................................................................................................... yang beralamat di ........................................................................................................................... Notis penyiapan pepasangan anda di......................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... telah diterima pada ........................... haribulan ........................... 20 ........................... Anda dengan ini diberitahu bahawa, mengikut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990, suatu pemeriksaan dan ujian pepasangan itu akan dibuat pada ................ haribulan ................ 20 ................ pukul ................ pagi/petang dan bahawa orang yang menjaga pepasangan itu dikehendaki hadir semasa pemeriksaan dan ujian itu dan hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang dikehendaki. Fi RM................ hendaklah dibayar dalam tempoh ................ hari daripada Notis ini. Tarikh: ................................ Tempat: ................................ .................................................. Suruhanjaya Tenaga

P.U. (A) 431.

2852

BORANG E (peraturan 5) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 NOTIS PEMERIKSAAN SUSULAN Kepada: .............................................................................................................. yang beralamat di .......................................................................................................................................................... Anda dengan ini diberitahu bahawa mengikut seksyen 21 Akta Bekalan Elektrik 1990 suatu pemeriksaan dan ujian pepasangan anda di ................................................................................................ .......................................................................................................................................................... akan dibuat pada ................. haribulan ................. 20 ................. pukul ................. pagi/petang dan bahawa orang yang menjaga pepasangan itu dikehendaki hadir semasa pemeriksaan dan ujian itu dan hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang dikehendaki. Fi RM................. hendaklah dibayar dalam tempoh ................. hari dari Notis ini. Tarikh:.................... Tempat:................... .................................................. Suruhanjaya Tenaga

Lesen No.: BORANG F (peraturan 9) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 LESEN BAGI P EPASANGAN P ERSENDIRIAN

No. Siri:

Mengikut seksyen 9 Akta Bekalan Elektrik 1990, Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, dengan ini memberikan lesen kepada ......................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... yang beralamat di............................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... untuk menggunakan, merujuk kerja pada dan mengendalikan, mengikut Peraturan- Peraturan Elektrik 1994, suatu pepasangan elektrik yang terletak di ........................................................................................... bagi membekalkan dan menggunakan elektrik semata-mata bagi dan pada harta dan premis kepunyaan .......................................... tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (nyatakan) Bertarikh pada ............... haribulan ............... 20............. Diberikan oleh .................................................. Suruhanjaya Tenaga

2853

P.U. (A) 431.

BORANG G (peraturan 14) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN P ENYELIAAN


DAN

PENYIAPAN

Kepada: ....................................................................................................................................................
(Nama dan alamat pemunya) (lihat nota di sebelah)

BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN Pelanggan: Alamat: Pepasangan ini ialah suatu pepasangan baru/tambahan/pengubahan kepada pepasangan yang sedia ada* BAHAGIAN 2: PENYELIAAN DAN PENYIAPAN Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan saya di bawah) bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik dalam pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1, yang butir-butirnya seperti yang diperihalkan dalam Jadual Lukisan dalam Bahagian 3, MEMPERAKUI bahawa kerja itu yang baginya saya bertanggungjawab adalah sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada kerja elektrik yang diperihalkan dalam Bahagian 1 Perakuan ini. Bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik: Nama (Dengan Huruf Besar): Perakuan Kekompetenan: Pendawai Sekatan Fasa Tunggal/ Fasa Tiga* Perakuan Kekompetenan No.:

Bagi pihak: Alamat: Tandatangan: BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN

Tarikh:

Setiap lukisan yang disenaraikan di bawah hendaklah mengandungi akujanji yang berikut: Saya dengan ini mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini telah saya selia dan siapkan mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Nama: Pendawai Sekatan Fasa Tunggal/Tiga* Jenis Perakuan Kekompetenan:

P.U. (A) 431.

2854

Perakuan Kekompetenan No.: Bagi Pihak: Alamat: Tandatangan: (a) (b) (c) (d) (e) NOTA: 1. Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan yang dikehendaki oleh peraturan 12 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik. 2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik, sama ada yang berhubungan dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya pada pepasangan yang sedia ada. 3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan yang lain individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya. 4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih besar atau rumit. 5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh syarikat yang melaksanakan kerja penyeliaan dan penyiapan kerja elektrik. 6. Nombor muka surat bagi setiap helaian hendaklah ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah bilangan muka surat yang terlibat. 7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian (Borang G dan H dalam Jadual Pertama) kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima elektrik daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. 8. Apabila diterima Perakuan dalam perenggan 7, pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan hendaklah dari tarikh itu seterusnya membekalkan elektrik seperti yang diminta oleh pemunya atau pengurusan pepasangan. Tarikh:

* potong mana-mana yang tidak berkenaan.

2855

P.U. (A) 431.

BORANG H (peraturan 14) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN U JIAN Kepada: ...........................................................................................................................................
(Nama dan alamat pemunya) (lihat nota sebelah)

BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN Pelanggan: Alamat: Pepasangan ini ialah suatu pepasangan baru/tambahan/pengubahan kepada pepasangan yang sedia ada* BAHAGIAN 2: UJIAN Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana yang ditunjukkan oleh tandatangan saya di bawah) bagi ujian pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1, yang butir-butirnya seperti yang diperihalkan dalam Jadual Lukisan dalam Bahagian 3 dan Jadual Keputusan Ujian dalam Bahagian 4, MEMPERAKUI bahawa pepasangan itu yang baginya saya bertanggungjawab adalah sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan bahawa pepasangan itu telah siap dan selamat untuk menerima elektrik daripada atau diberi elektrik oleh pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan. Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1 Perakuan ini. Bagi Ujian Pepasangan: Nama (Dengan Huruf Besar): Bagi pihak: Alamat: Tandatangan: BAHAGIAN 3: JADUAL LUKISAN Setiap lukisan yang disenaraikan di bawah ini hendaklah mengandungi akujanji yang berikut: Saya dengan ini mengesahkan bahawa kerja elektrik yang disenaraikan dalam lukisan ini telah saya uji mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Nama: Jenis Perakuan Kekompetenan: Perakuan Kekompetenan No.: Bagi Pihak: Tarikh: Jenis Perakuan Kekompetenan: Perakuan Kekompetenan No.:

P.U. (A) 431.

2856

Alamat: Tandatangan: (a) (b) (c) (d) Tarikh:

BAHAGIAN 4: JADUAL KEPUTUSAN UJIAN (a) (b) (c) (d)

NOTA: 1. Perakuan Ujian yang dikehendaki oleh peraturan 13 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan ujian pepasangan. 2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi menguji pepasangan, sama ada berhubungan dengan pepasangan baru atau kerja selanjutnya kepada pepasangan yang sedia ada. 3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan yang lain, individu hendaklah menyatakan orang yang diwakili. 4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi kerja elektrik yang lebih besar atau rumit. 5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh syarikat yang melaksanakan kerja menguji pepasangan. 6. Nombor muka surat bagi setiap helaian sepatutnya ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah bilangan muka surat yang terlibat. 7. Pemunya atau pengurusan pepasangan hendaklah mengemukakan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan dan Perakuan Ujian (Borang G dan H dalam Jadual Pertama) kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi menerima elektrik daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. 8. Apabila diterima Perakuan yang disebut dalam perenggan 7, pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan hendaklah mulai dari ini membekalkan elektrik seperti yang diminta oleh pemunya atau pengurusan pepasangan.

* potong mana-mana yang tidak berkenaan.

2857

P.U. (A) 431.

BORANG I (peraturan 68) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN P EMERIKSAAN Kepada: ..........................................................................................................................................
(Suruhanjaya Tenaga) (lihat nota di sebelah)

BAHAGIAN 1: PERINCIAN PEPASANGAN Pelanggan: Alamat: Giliran No.: Voltan: Ampere:

BAHAGIAN 2: LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN Saya, orang kompeten yang bertanggungjawab (sebagaimana ditunjukkan oleh tandatangan saya di bawah) untuk melawat dan memeriksa pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1, MEMPERAKUI bahawa pepasangan di atas yang baginya saya bertanggungjawab dan telah saya lawati dan periksa pada ............................. sepanjang yang saya ketahui dan percayai mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 kecuali kecacatan dan perbezaan, jika ada, yang dinyatakan dalam Bahagian 3 Perakuan ini. Pepasangan itu selamat untuk dikendalikan. Takat liabiliti penandatangan adalah terhad kepada pepasangan yang diperihalkan dalam Bahagian 1 sebagai subjek Perakuan ini. Untuk Melawat dan Memeriksa pepasangan: Nama (Dengan Huruf Besar): Bagi pihak: Alamat: Tandatangan: Tarikh: Jenis Perakuan Kekompetenan: Perakuan Kekompetenan No.:

BAHAGIAN 3: KECACATAN DAN PERBEZAAN (1) Perbezaan-perbezaan berikut daripada Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, telah dibawa kepada pemakluman dan perhatian pemunya, pengurusan dan pemegang lesen pepasangan secara bertulis bagi pematuhan sewajarnya: (a) (b) (c) (d)

P.U. (A) 431.

2858

(2)

Kecacatan yang berikut yang mungkin menyebabkan bahaya telah dibawa kepada pemakluman dan perhatian pemunya, pengurusan atau pemegang lesen pepasangan secara bertulis supaya dia membetulkan dan membaikinya: (a) (b) (c) (d)

(3)

Kecacatan-kecacatan yang berikut yang kemungkinan menyebabkan bahaya telah diasingkan atau dipindahkan: (a) (b) (c) (d) NOTA: 1. Perakuan Pemeriksaan yang dikehendaki oleh peraturan 68 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 hendaklah dibuat dan ditandatangani oleh orang kompeten berkenaan dengan lawatan dan pemeriksaan pepasangan. 2. Perakuan ini akan menunjukkan tanggungjawab bagi lawatan dan pemeriksaan pepasangan. 3. Apabila membuat dan menandatangani perakuan bagi pihak syarikat atau entiti perniagaan yang lain, seseorang individu hendaklah menyatakan orang yang diwakilinya. 4. Perakuan tambahan mungkin dikehendaki sebagai penjelasan bagi pepasangan yang lebih besar atau rumit. 5. Tandatangan yang diturunkan ialah tandatangan orang kompeten yang diberi kuasa oleh syarikat yang melaksanakan lawatan dan pemeriksaan pepasangan. 6. Nombor muka surat bagi setiap helaian sepatutnya ditunjukkan bersama-sama dengan jumlah bilangan muka surat yang terlibat. 7. Voltan dan ampere yang dinyatakan dalam Bahagian 1 hendaklah bersambung kepada voltan sistem pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan dan jumlah ampere yang digunakan oleh masing-masing pepasangan itu.

Perakuan No.: BORANG J (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI JURUTERA P ERKHIDMATAN ELEKTRIK

No.

........................................................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.: ............................... Tarikh Lahir:............................... telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990, Perakuan Kekompetenan sebagai Jurutera Perkhidmatan Elektrik ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.

2859

P.U. (A) 431.

SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: TARIKH: FOTO

..................................... Suruhanjaya Tenaga

Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

Perakuan No.: BORANG K (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI JURUTERA E LEKTRIK K OMPETEN

No.

..........................................................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.:............................................. Tarikh Lahir: .................................................. telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Jurutera Elektrik Kompeten ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain. SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: TARIKH: FOTO

...................................... Suruhanjaya Tenaga Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

P.U. (A) 431.

2860

Perakuan No.: BORANG L (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI P ENYELIA ELEKTRIK

No.

..................................................................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.: ................................. Tarikh Lahir: ............................... telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Penyelia Elektrik ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain. SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: ...................................................... TARIKH: ....................................................... FOTO

................................................. Suruhanjaya Tenaga Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

Perakuan No.:

No.

BORANG M (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN KEKOMPETENAN S EBAGAI P ENJAGA J ENTERA .............................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.: ......................................Tarikh Lahir: ......................telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.

2861

P.U. (A) 431.

KATEGORI: SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: TARIKH: FOTO

...................................... Suruhanjaya Tenaga Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

Perakuan No.: BORANG N (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI P ENDAWAI

No.

.........................................................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.: .................................Tarikh Lahir: ...........................telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain. KATEGORI: SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: TARIKH: FOTO

...................................... Suruhanjaya Tenaga Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

P.U. (A) 431.

2862

Perakuan No.: BORANG O (peraturan 56) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN K EKOMPETENAN SEBAGAI P ENCANTUM KABEL

No.

...........................................................................................................................................................
(Nama)

Kad Pengenalan No.: .................................Tarikh Lahir: ...............................telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 Perakuan Kekompetenan sebagai Pencantum Kabel ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain. KATEGORI: SEKATAN, JIKA ADA: TEMPAT: TARIKH: FOTO

.................................... Suruhanjaya Tenaga Sekiranya Perakuan ini sampai kepada milikan mana-mana orang selain daripada orang yang kepadanya Perakuan ini dikeluarkan Perakuan ini hendaklah dikembalikan dengan serta-merta kepada Suruhanjaya Tenaga.

BORANG P (peraturan 71) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI KONTRAKTOR P ERKHIDMATAN E LEKTRIK Mengikut peraturan 71 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan kejuruteraan elektrik sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik . .........................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)

.......................................................................................................................................................... pada voltan pengendalian lebih kurang: 500 dan ke atas 275 132 66 33 11 0.415 *kilovolt

2863

P.U. (A) 431.

selama tempoh...................tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah: Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ........................................... Tarikh Habis Tempoh:.............................................................. Pendaftaran No.: ...................................................................... Fi RM: .....................................................................................

....................................... Suruhanjaya Tenaga * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

BORANG Q (peraturan 75) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN P ENDAFTARAN SEBAGAI K ONTRAKTOR ELEKTRIK Mengikut peraturan 75 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada .............................................................................................................................................................
(nama pemegang)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan kerja elektrik sebagai Kontraktor Elektrik di......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)

di bawah Kelas A B C D *

selama tempoh .............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah: Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:.................................................. Tarikh Habis Tempoh:.................................................................... Pendaftaran No.:............................................................................. Fi RM:...........................................................................................

..................................... Suruhanjaya Tenaga * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

P.U. (A) 431.

2864

BORANG R (peraturan 80) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI U NIT P ENDAWAIAN PERSENDIRIAN Mengikut peraturan 80 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan kerja pendawaian sebagai Unit Pendawaian Persendirian di.................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)

terhad kepada sempadan harta pemunya bagi tempoh.............tahun** dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah: Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ............................................. Tarikh Habis Tempoh: ............................................................... Pendaftaran No.: ........................................................................ Fi RM: ......................................................................................

....................................... Suruhanjaya Tenaga

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

BORANG S (peraturan 84) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI K ONTRAKTOR PAPAN TANDA ELEKTRIK Mengikut peraturan 84 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada .........................................................................................................................................................
(nama pemegang)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik di.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)

2865

P.U. (A) 431.

selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah: Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ........................................ Tarikh Habis Tempoh: .......................................................... Pendaftaran No.: ................................................................... Fi RM: ...................................................................................

....................................... Suruhanjaya Tenaga

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

BORANG T (peraturan 88) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN P ENDAFTARAN SEBAGAI K ONTRAKTOR PEMBAIKAN ELEKTRIK Mengikut peraturan 88 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ..........................................................................................................................................................
(nama pemegang)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan memeriksa, menyenggara dan membaiki perkakas elektrik sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik di.................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
(alamat perniagaan dan cawangan)

selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ............................................. Tarikh Habis Tempoh: ............................................................... Pendaftaran No.: ........................................................................ Fi RM: ......................................................................................

....................................... Suruhanjaya Tenaga

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

P.U. (A) 431.

2866

BORANG U (peraturan 92) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN PENDAFTARAN S EBAGAI P ENGILANG PAPAN S UIS

Mengikut peraturan 92 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................
(nama syarikat atau firma)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan mengilang papan suis pada voltan pengendalian lebih kurang:

33

11

0.600

*kilovolt

sebagai pengilang papan suis di....................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................


(alamat syarikat atau firma dan cawangan)

selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah:

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*: ............................................. Tarikh Habis Tempoh: ............................................................... Pendaftaran No.: ........................................................................ Fi RM: ......................................................................................

....................................... Suruhanjaya Tenaga

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

2867

P.U. (A) 431.

BORANG V (peraturan 97) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN K ELULUSAN Mengikut peraturan 97 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ............................................................................................ ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
(nama pengimport)

yang beralamat di ..................................................................................................


(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk mengimport mempamer 1 menjual mengiklan *

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini terus daripada............................................ ...............................................................................................................................


(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi: (a) Standard: ........................................................................ (b) Laporan Ujian Jenis No.: ............................................... selama tempoh ............. tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (nyatakan) Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:................. Tarikh Habis Tempoh: ................... Kelulusan No.: ..............................................Fi RM: .................................... Perihalan Kelengkapan Kelengkapan: .................................................................................................... Nama Dagangan: .............................................................................................. Jenis/Model:............. ........................................................................................................ Spesifikasi Kelengkapan Voltan: ....................................Volt Frekuensi: .............................. Hz Kuasa: ................................ Watt Arus: .................................. Amp ...................................... Suruhanjaya Tenaga
1.

Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukannya dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

P.U. (A) 431.

2868

BORANG W (peraturan 97) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN KELULUSAN Mengikut peraturan 97 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Perakuan ini dikeluarkan kepada ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................
(nama syarikat pemegang)

yang beralamat di..............................................................................................................................


(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk mengimport mempamer 1 menjual mengiklan *

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini terus dari ............................................................. ........................................................................................................................................................................
(nama pengilang)

........................................................................................................................................................................
(alamat pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi: (a) Standard: ...................................................... (b) Laporan Ujian Jenis No.: .............................. selama tempoh ....................... tahun** dari tarikh dikeluarkan/diperbaharui* yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (nyatakan) Tarikh dikeluarkan/diperbaharui*:......................................Tarikh Habis Tempoh: ................................. Kelulusan No.: ..............................................................Fi RM:....................................................... Perihalan Kelengkapan Kelengkapan: ................................................................................................................................................. Nama Dagangan: ........................................................................................................................................... Jenis/Model: ..................................................................................................................................... Spesifikasi Kelengkapan Voltan: ....................................Volt Frekuensi: .............................. Hz Kuasa: ................................ Watt Arus: .................................. Amp ...................................... Suruhanjaya Tenaga
1.

Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukannya dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ** Tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada lima tahun.

2869

P.U. (A) 431.

BORANG X (peraturan 114) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 NO.:.......................................... KAD P ENGENALAN P EGAWAI D IBERI KUASA SURUHANJAYA Nama Penuh: ................................................................ Kad Pengenalan No.: ................................................... Tandatangan Pemegang: ............................................... 1. 2. Pemegang kad ini yang nama dan fotografnya terdapat di atas merupakan pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri di bawah seksyen 4A Akta Bekalan Elektrik 1990. Di bawah seksyen 5 Akta Bekalan Elektrik 1990, beliau boleh, bagi maksud menjalankan apaapa tugasnya atau bagi melaksanakan apa-apa fungsinya di bawah Akta atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, memasuki mana-mana tanah, rumah atau bangunan. Mana-mana orang yang menjumpai kad ini hendaklah menyerahkannya kepada Suruhanjaya Tenaga. FOTO

3.

Tarikh dikeluarkan: .......................................... Suruhanjaya Tenaga

BORANG Y (peraturan 117) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 SAMAN KEPADA PENGAPIT Kepada: ........................................................................................................................................... yang beralamat di .......................................................................................................................................... Bahawasanya anda telah dinamakan oleh Menteri ................................................................................ untuk berkhidmat sebagai pengapit dalam siasatan yang akan diadakan di bawah seksyen 34 Akta Bekalan Elektrik 1990, dan anda dengan ini dipanggil untuk hadir sendiri di............................... .......................................................................................................................................................... di pejabat.......................................................................................................................................... pada..................... haribulan................... 20......... pada pukul ....................... untuk berkhidmat dalam jawatan pengapit dalam siasatan itu dan anda tidak boleh meninggalkan jawatan tersebut tanpa kebenaran saya. Ditandatangani pada .............. hb ......................... 20 ............ ................................................ Ketua Siasatan

P.U. (A) 431.

2870

BORANG Z (peraturan 117) AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 SAMAN KEPADA SAKSI

Kepada: ............................................................................................................................................ yang beralamat di ..........................................................................................................................................

Bahawasanya suatu siasatan akan diadakan di bawah seksyen 34 Akta Bekalan Elektrik 1990 yang berkaitan dengan .................................................. dan ternyata kepada orang yang dilantik oleh Menteri untuk mengetuai sesuatu siasatan bahawa anda mungkin boleh memberi keterangan material berkenaan dengan perkara yang dipersoalkan yang berikut: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Anda adalah dengan ini dipanggil di bawah seksyen 35 Akta supaya hadir di hadapan orang yang dilantik oleh Menteri untuk mengetuai sesuatu siasatan di pejabat......................................... .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... pada ................ hb ................................ 20 ............ pada pukul .................... untuk memberikan keterangan yang anda ketahui tentang perkara yang dipersoalkan dan anda tidak boleh meninggalkan pejabat itu tanpa kebenaran saya.

Diberikan di bawah tandatangan saya pada................haribulan ............20....

....................................... Ketua Siasatan.

2871

P.U. (A) 431.

Pindaan Jadual Kedua 90. Jadual Kedua Peraturan-Peraturan ibu dipinda (a) dengan menggantikan Bahagian I dengan bahagian yang berikut: BAHAGIAN I (peraturan 4)
FI BAGI PENGELUARAN PERAKUAN PENDAFTARAN

1. Fi mengikut skala yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran perakuan pendaftaran di bawah peraturan 4:
Keupayaan Pepasangan (a) bagi tiap-tiap pepasangan 10 kilowatt atau kurang bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 10 kilowatt hingga 50 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 50 kilowatt hingga 100 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 100 kilowatt hingga 300 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 300 hingga 600 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 600 kilowatt Fi Tahunan 1 tahun RM20 2 tahun RM40 3 tahun RM60 4 tahun RM80 5 tahun RM100

(b)

RM150

RM300

RM450

RM600

RM750

(c)

RM500

RM1,000

RM1,500

RM2,000

RM2,500

(d)

RM1,000

RM2,000

RM3,000

RM4,000

RM5,000

(e)

RM1,500

RM3,000

RM4,500

RM6,000

RM7,500

(f)

RM2,000

RM4,000

RM6,000

RM8,000

RM10,000

P.U. (A) 431.

2872

2. Bagi tujuan Bahagian ini, keupayaan pepasangan ertinya tahap maksimum kuasa elektrik sesuatu pepasangan boleh diguna, dikerja atau dikendalikan dalam sesuatu tempoh tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian pepasangan itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau sistem pengagihan, keupayaan pepasangan itu adalah pada tahap kuasa elektrik yang maksimum, yang sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekal dalam sesuatu tempoh, mana satu yang lebih tinggi.; (b) dengan memasukkan selepas Bahagian I dengan bahagian yang berikut: BAHAGIAN IA (subperaturan 10(3))
FI BAGI PENGELUARAN LESEN BAGI PEPASANGAN PERSENDIRIAN

1. Fi mengikut skala yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran lesen bagi pepasangan persendirian di bawah subperaturan 10(3): Keupayaan Pepasangan (a) (b) bagi tiap-tiap pepasangan 10 kilowatt atau kurang bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 10 kilowatt hingga 50 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 50 kilowatt hingga 100 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 100 kilowatt hingga 300 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 300 kilowatt hingga 600 kilowatt bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 600 kilowatt Fi bagi satu tahun RM20 RM150

(c)

RM500

(d)

RM1,000

(e)

RM1,500

(f)

RM2,000

2. Bagi tujuan Bahagian ini, keupayaan pepasangan ertinya tahap maksimum kuasa elektrik sesuatu pepasangan boleh diguna, dikerja atau dikendalikan dalam sesuatu tempoh tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian pepasangan itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau sistem pengagihan, keupayaan pepasangan itu adalah pada tahap kuasa elektrik yang maksimum, yang sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekal dalam sesuatu tempoh, mana satu yang lebih tinggi.; (c) dalam Bahagian II, dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990;

2873

P.U. (A) 431.

(d) dalam Bahagian III (i) dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990; (ii) dalam tajuk, dengan menggantikan perkataan FI BAGI PEPASANGAN AWAM dengan perkataan FI BAGI PEPASANGAN AWAM SELAIN PENJANAAN YANG DIRUJUK DALAM SUBPERATURAN 10(2); (iii) dengan memasukkan selepas sahaja perkataan bagi pepasangan awam perkataan , selain penjanaan yang dirujuk dalam subperaturan 10(2); dan (iv) dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat dengan perkataan elektrik; (e) dengan memasukkan selepas Bahagian III dengan bahagian yang berikut: BAHAGIAN IIIA (subperaturan 10(2))
FI BAGI PEPASANGAN AWAM BAGI PENJANAAN ELEKTRIK MENGGUNAKAN TENAGA BIO JISIM, KUASA HIDRO, KUASA SURIA, KUASA HABA BUMI, KUASA ANGIN, SUMBER OMBAK DAN AIR PASANG SURUT DENGAN KUASA AGREGAT TIDAK MELEBIHI 10 MEGAWATT

Kadar yang hendak digunakan bagi 12 bulan yang kena dibayar apabila mengeluarkan atau memperbaharui lesen bagi pepasangan awam, bagi penjanaan elektrik menggunakan tenaga bio jisim, kuasa hidro, kuasa suria, kuasa haba bumi, kuasa angin, sumber ombak dan air pasang surut dengan kuasa agregat tidak melebihi 10 Megawatt (MW) adalah seperti yang berikut: (a) sebelum pentauliahan mana-mana bahagian pepasangan 1 sen setiap kilowatt berdasarkan kepada keupayaan pepasangan seperti yang dinyatakan dalam lesen; (b) selepas keseluruhan pepasangan atau mana-mana bahagian daripadanya disiapkan, telah ditauliahkan dan sedia untuk membekal elektrik kepada mana-mana orang atau utiliti RM1.50 bagi setiap kilowatt (kW) apabila kuasa agregat ialah lebih daripada 5 kW dan ke atas. Bagi maksud menentukan fi yang kena dibayar di bawah perenggan (b) keupayaan pepasangan adalah (i) apabila sebahagian pepasangan telah disiapkan, ditauliahkan dengan jayanya dan sedia untuk membekalkan elektrik kepada manamana orang atau uitiliti keupayaan maksimum pepasangan yang digunakan dalam tempoh 12 bulan yang berkaitan; atau

P.U. (A) 431.

2874

(ii) selepas keseluruhan pepasangan telah disiapkan, ditauliahkan dengan jayanya dan sedia untuk membekal elektrik kepada mana-mana orang atau utiliti keupayaan pepasangan seperti yang dinyatakan di dalam lesen; (c) dalam mengira keupayaan pepasangan, kilowatt (kW) dikira sebagai 0.8 x kilovolt-ampere (kVA); (d) bagi mana-mana lesen yang diberikan sebelum mula berkuatkuasanya Bahagian ini, fi yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai pada tarikh fi tahunan seterusnya kena dibayar; (e) walau apa pun perenggan (a), (b), (c) dan (d), fi minimum yang kena dibayar di bawah Bahagian ini adalah RM100.00 dan fi maksimum adalah RM2,000.00; dan (f) bagi maksud Bahagian ini keupayaan pepasangan ertinya tahap maksimum kuasa elektrik yang padanya sesuatu pepasangan itu boleh digunakan, dijalankan kerja padanya atau dikendalikan dalam sesuatu tempoh masa tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian pepasangan itu; walau bagaimanapun, untuk sistem penghantaran atau pengagihan, kapasiti pepasangan itu adalah tahap kuasa elektrik yang maksimun yang mana sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekalkan dalam sesuatu tempoh masa, mana-mana satu yang lebih tinggi; ditauliahkan ertinya pemeriksaan, ujian dan pengendalian percubaan yang dilakukan atas sesuatu kelengkapan atau pepasangan atau sebahagian daripadanya untuk tujuan mengesahkan dan memastikan bahawa kelengkapan atau pepasangan tersebut dikilang, dibuat, dibina, dipasang, ditatah atau disesuaikan mengikut keperluan keselamatan, operasi dan pelaksanaan yang berkenaan serta selamat supaya ia sedia untuk digunakan, dijalankan kerja kepadanya atau dikendalikan. BAHAGIAN III B (peraturan 52)
FI BAGI PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN SEMENTARA

Fi yang berikut hendaklah dibayar bagi pengeluaran Perakuan Kekompetenan sementara: Fi (a) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Jurutera Perkhidmatan Elektrik (b) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Jurutera Elektrik Kompeten RM200 RM200

2875

P.U. (A) 431.

Fi (c) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Penyelia Elektrik (d) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Penjaga Jentera (e) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Pendawai (f) Perakuan Kekompetenan sementara sebagai Pencantum Kabel RM150 RM100 RM50 RM50;

(f) dalam Bahagian IV dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990; (g) dengan menggantikan Bahagian V dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN V (peraturan 63)


FI BAGI PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pendaftaran orang kompeten daripada kategori yang sesuai dalam lingkungan had umur seperti yang dinyatakan dalam peraturan 63:
Fi Pendaftaran 1 tahun RM200 2 tahun RM400 3 tahun RM600 4 tahun RM800 5 tahun RM1000

Orang Kompeten (a) Jurutera Perkhidmatan Elektrik Jurutera Elektrik Kompeten Penyelia Elektrik Penjaga Jentera (semua kategori) Pendawai (semua kategori) Pencantum Kabel

(b)

RM150

RM300

RM450

RM600

RM750

(c) (d)

RM100 RM50

RM200 RM100

RM300 RM150

RM400 RM200

RM500 RM250

(e)

RM20

RM40

RM60

RM80

RM100

(f)

RM30

RM60

RM90

RM120

RM150

P.U. (A) 431.

2876

(h) dalam Bahagian VI (i) dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990; dan (ii) dengan menggantikan perkataan tenaga di mana-mana jua terdapat perkataan elektrik; (i) dengan menggantikan Bahagian VII dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN VII (peraturan 74)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik yang bekerja pada voltan pengendalian yang sesuai yang berikut:

Voltan Kendalian dalam Kilovolt

(a) 33 kV ke atas Tahun

(b) 11 kV hingga 33 kV

(c) 11 kV ke bawah

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Fi Permulaan Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

1 tahun

RM2,000

RM1,000

RM1,000

RM500

RM500

RM250

2 tahun

RM3,000

RM2,000

RM1,500

RM1,000

RM750

RM500

3 tahun

RM4,000

RM3,000

RM2,000

RM1,500

RM1,000

RM750

4 tahun

RM5,000

RM4,000

RM2,500

RM2,000

RM1,250

RM1,000

5 tahun

RM6,000

RM5,000

RM3,000

RM2,500

RM1,500

RM1,250

2877

P.U. (A) 431.

(j) dengan menggantikan Bahagian VIII dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN VIII (peraturan 79)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik mengikut kelas yang berkenaan:
Pengelasan (a) Kelas A Tahun Fi Permulaan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 RM6,000 Fi Pembaharuan RM1,000 RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 Fi Permulaan RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 RM3,000 Fi Pembaharuan RM500 RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 Fi Permulaan RM300 RM450 RM600 RM750 RM900 Fi Pembaharuan RM150 RM300 RM450 RM600 RM750 Fi Permulaan RM100 RM150 RM200 RM250 RM300 Fi Pembaharuan RM50 RM100 RM150 RM200 RM250 (b) Kelas B (c) Kelas C (d) Kelas D

(k) dengan menggantikan Bahagian IX dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN IX (peraturan 83)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI UNIT PENDAWAIAN PERSENDIRIAN

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian:
1 tahun Fi Permulaan Fi Pembaharuan RM300 RM200 2 tahun RM500 RM400 3 tahun RM700 RM600 4 tahun RM900 RM800 5 tahun RM1,100 RM1,000

P.U. (A) 431.

2878

(l) dengan menggantikan Bahagian X dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN X (peraturan 87)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PAPAN TANDA ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik:
1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun

Fi Permulaan

RM500

RM800

RM1,100

RM1,400

RM1,700

Fi Pembaharuan

RM300

RM600

RM900

RM1,200

RM1,500

; (m) dengan menggantikan Bahagian XI dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN XI (peraturan 91)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PEMBAIKAN ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik:

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Fi Permulaan

RM100

RM150

RM200

RM250

RM300

Fi Pembaharuan

RM50

RM100

RM150

RM200

RM250

2879

P.U. (A) 431.

(n) dengan menggantikan Bahagian XII dengan bahagian yang berikut:

BAHAGIAN XII (peraturan 96)


FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENGILANG PAPAN SUIS

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis daripada kelas yang sesuai:
Pengelasan Tahun (a) Papan suis dikendalikan pada voltan rendah (b) Papan suis dikendalikan pada voltan lebih tinggi daripada voltan rendah Fi Permulaan RM3,000 RM5,000 RM7,000 RM9,000 RM11,000 Fi Pembaharuan RM2,000 RM4,000 RM6,000 RM8,000 RM10,000

Fi Permulaan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun RM600 RM900 RM1,200 RM1,500 RM1,800

Fi Pembaharuan RM300 RM600 RM900 RM1,200 RM1,500

; dan

(o) dalam Bahagian XIII dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990. Pindaan Jadual Ketiga 91. Jadual Ketiga Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong perkataan KERAJAAN MALAYSIA dan AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990. Dibuat 6 November 2003 [KTKM(S) 223/353/22/4-1 Klt. 5; PN(PU2)486/II]

D ATUK AMAR LEO MOGGIE Menteri Tenaga, Komunikasi dan Multimedia

P.U. (A) 431.

2880

ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 ELECTRICITY (AMENDMENT) R EGULATIONS 2003 IN exercise of the powers conferred by section 53 of the Electricity Supply Act 1990 [ Act 447], the Minister makes the following regulations: Citation and commencement 1. (1) These regulations may be cited as the Electricity (Amendment) Regulations 2003 . (2) These Regulations come into operation on 15 November 2003. Amendment of regulation 2 2. The Electricity Supply Regulations 1994 [P.U. (A) 38/1994], which in these Regulations are referred to as the principal Regulations, are amended in regulation 2 (a) in the definition of substation, by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity; (b) by substituting for the definition of circuit breaker the following definition: circuit breaker means a mechanical device for making and breaking a live circuit, such as a short circuit, where the circuit is broken automatically;; (c) in the definition of Certificate of Approval, by substituting for the words Director and Electricity Supply Department, Malaysia the word Commission; (d) by deleting the definition of telecommunication authority; (e) in the definition of consuming apparatus, by substituting for the word energy the word electricity; (f) by inserting after the definition of low voltage the following definition: Malaysian Communications and Multimedia Commission means the Commission established under the Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998 [Act 589];; (g) in the definition of service line, by substituting for the word energy the word electricity; and (h) by substituting for the definition of telecommunication line the following definition: telecommunication line means a wire or wires and any appliances or any apparatus connected to it used for the purpose of communication as defined under the Communications and Multimedia Act 1998 [Act 588];.

2881

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 3 3. Regulation 3 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) The Certificate of Registration shall be in Form B as prescribed in the First Schedule.; (b) by substituting for subregulation (3) the following subregulation: (3) A Certificate of Registration shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue.; and (c) by deleting subregulation (4). Amendment of regulation 4 4. Regulation 4 of the principal Regulations is amended by deleting the words or the renewal thereof. New regulation 6A 5. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 6 the following regulation: Register. 6A. (1) The Commission shall keep a Register into which shall be entered the name and other particulars of every person to whom a Certificate of Registration is issued under regulation 4. (2) There shall be removed from the register the name and other particulars of every person to whom a Certificate of Registration has been cancelled under regulation 7.. Amendment of regulation 7 6. Regulation 7 of the principal Regulations is amended (a) in subregulation (1), by substituting for the words A Director the words The Commission; and (b) in subregulation (2), by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 8 7. Regulation 8 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission.

P.U. (A) 431.

2882

Amendment of regulation 10 8. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 10 the following regulation: Fee for public 10. (1) The fee payable for the issue of a licence for a public or private installation, other than the generation referred to in subregulation installation. (2), shall be on an annual basis and shall be at the rate as prescribed in Part III of the Second Schedule. (2) The fee payable for the issue of a licence for a public installation for generating electricity using biomass, hydro power, solar power, geothermal power, wind power, waves and tides sources with aggregate power not exceeding 10 MW shall be paid on an annual basis and shall be at the rate as prescribed in Part III A of the Second Schedule. (3) The fee payable for the issue of a licence for a private installation shall be paid in full in accordance with the period of the licence and shall be at the rate prescribed in Part I A of the Second Schedule. (4) All fees due under subregulations (1), (2) and (3) shall be payable at the beginning of the commencement year of the licence. (5) Any fees paid before the date of coming into operation of Parts I A , III and III A of the Second Schedule shall not be refundable.. Amendment of regulation 14 9. Subregulation 14(2) of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity. Amendment of regulation 17 10. Subregulation 17(5) of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy the word electricity. Amendment of regulation 22 11. Subregulation 22(1) of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 23 12. Paragraph 23(3)(g) of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 25 13. Subregulation 25(3) of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy the word electricity.

2883

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 29 14. Regulation 29 of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy the word electricity. Amendment of regulation 30 15. Regulation 30 of the principal Regulations is amended in the marginal note and text by substituting for the word Director the word Commission. Amendment of regulation 31 16. Regulation 31 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 33 17. Subregulation 33(2) of the principal Regulations is amended (a) in paragraph (b) , by substituting for the word energy the word electricity; and (b) in paragraph (c), by substituting for the words supply of energy the words supply of electricity. Amendment of regulation 34 18. Regulation 34 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 36 19. Regulation 36 of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity. Amendment of regulation 41 20. Regulation 41 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; (b) in subregulation (13), by substituting for the word energy the word electricity; (c) in subregulation (19), by inserting after the words auxiliary earth conductors the words except with the written permission of the Commission; and (d) by deleting subregulation (27).

P.U. (A) 431.

2884

Amendment of regulation 42 21. Regulation 42 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; and (b) in paragraph (b), by substituting for the words telecommunication authority the words Malaysian Communications and Multimedia Commission. Amendment of regulation 43 22. Regulation 43 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; (b) by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity; and (c) in paragraph (d), by substituting for the words telecommunication authority the words Malaysian Communications and Multimedia Commission. Amendment of subheading of Part III 23. The principal Regulations are amended in the English language text by substituting for the subheading Examination of Competent Person the subheading Examination for Competent Persons. Deletion of regulation 44 24. The principal Regulations are amended by deleting regulation 44.

Amendment of regulation 45 25. Regulation 45 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the marginal note the following marginal note: Requirement for Certificate of Competency; (b) in subregulation (1), by substituting for the words Director General the word Commission; (c) by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) The Commission may conduct or cause to be conducted, in such manner as it deems fit, examinations for the purposes of determining whether a person possesses the necessary qualifications to be issued with a Certificate of Competency.; and (d) by deleting subregulation (3).

2885

P.U. (A) 431.

New regulation 45A 26. The principal Regulations are amended by inserting after regulations 45 the following regulation: Appliction
for examination.

45 A . (1) An application for examination for a Certificate of Competency shall be made in writing in such manner as may be determined by the Commission. (2) Every application under subregulation (1) shall be considered by the Commission who shall decide whether the applicant is eligible under these Regulations to sit for the examination. (3) The Commission shall notify in writing of its decision..

Amendment of regulation 46 27. Regulation 46 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 47 28. Regulation 47 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 48 29. Regulation 48 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; and (b) by deleting subregulation (4). Amendment of regulation 49 30. Regulation 49 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; and (b) by deleting subregulation (4). Amendment of regulation 50 31. Regulation 50 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; and (b) by deleting subregulation (4).

P.U. (A) 431.

2886

Amendment of regulation 51 32. Regulation 51 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; and (b) by deleting subregulation (4). Amendment of regulation 52 33. Regulation 52 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; (b) by substituting for the word Director General wherever appearing the word Commission; and (c) in subregulation (1), by substituting for the word IV the word IIIB. Amendment of regulation 53 34. Regulation 53 of principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 55 35. Regulation 55 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; (b) by substituting for the word Board wherever appearing the word Commission; and (c) in the English language text, in subregulation (1), by substituting for the word his the word its. Amendment of regulation 56 36. Regulation 56 of the principal Regulations is amended by deleting the words shall be signed by the Director General and. Amendment of regulation 57 37. Regulation 57 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 58 38. Regulation 58 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission.

2887

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 59 39. Regulation 59 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; (b) in subregulation (1) (i) in the English language text, by substituting for the word he the words the Commission; and (ii) in the national language text, by substituting for the word olehnya the words oleh Suruhanjaya; (c) by substituting for subregulations (5) and (6) the following subregulations: (5) When the Commission has reason to believe that a person who holds a Certificate of Competency has committed an offence under the Act or these Regulations or any misconduct under these Regulations and is no longer fit to hold the Certificate of Competency the Commission shall forthwith suspend the Certificate. (6) The Commission shall, as soon as practicable after the suspension of the Certificate, appoint a Committee consisting of the Chairman of the Commission and two other officers appointed by the Chairman of the Commission to enquire into the alleged offence or misconduct.; (d) in subregulation (7), by substituting for the words the alleged offence before the Committee the words the alleged offence or misconduct before the Committee appointed by the Commission; and (e) by substituting for subregulation (8) the following subregulation: (8) The Committee appointed by the Commission shall, within fourteen days from the date of the completion of an enquiry under subregulation (6), forward its findings and recommendations to the Commission which shall decide whether to endorse, suspend for such period as the Commission deems fit or to revoke absolutely the Certificate of Competency issued under these Regulations. Amendment of regulation 60 40. Regulation 60 of the principal Regulations is amended (a) in paragraph (2)(b), by substituting for the words a Director the words the Commission; (b) in subregulation (3), by substituting for the word Director the word Commission; and (c) by deleting subregulation (4).

P.U. (A) 431.

2888

Amendment of regulation 63 41. Regulation 63 of the principal Regulations is amended (a) in subregulation (1), by substituting for the word Director the word Commission; (b) by substituting for subregulation (2) the following: (2) The registration referred to in subregulation (1), other than a temporary Certificate of Competency issued under regulation 52, shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years on payment of the fees as prescribed in Part V of the Second Schedule; (c) by inserting after subregulation (2) the following subregulation: (2A) If a person who is registered under subregulation (2) intends to continue to do any work, act or thing for which such registration is required after the expiry of the period of registration, he shall, before or on the date of expiry of his registration apply for a new registration.; (d) in subregulation (3), by substituting for the words Director General the word Commission; (e) in subregulation (6), by substituting for the word Director the word Commission; and (f) in subregulation (8), by substituting for the word Director the word an authorized officer. Amendment of regulation 64 42. Regulation 64 of the principal Regulations is amended by substituting for the word energy the word electricity. Amendment of regulation 67 43. Subregulation 67(2) of the principal Regulations is amended (a) in paragraph (a), by substituting for the word energy the word electricity; and (b) in the second proviso, by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 68 44. Regulation 68 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission.

2889

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 69 45. Regulation 69 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 70 46. Regulation 70 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director the word Commission. Amendment of regulation 71 47. Regulation 71 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (3) the following subregulation: (3) A Certificate of Registration as an Electrical Services Contractor shall be in Form P as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration.. Amendment of regulation 72 48. Regulation 72 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the words a Director the words the Commission; (c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;; and

Act 197. Act 125.

(d) in paragraph (d), by substituting for the word Director the word Commission. Amendment of regulation 73 49. Regulation 73 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 75 50. Regulation 75 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) A Certificate of Registration as an Electrical Contractor shall be in Form Q as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration..

P.U. (A) 431.

2890

Amendment of regulation 76 51. Regulation 76 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission; and (c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;.

Act 197. Act 125.

Amendment of regulation 77 52. Regulation 77 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 78 53. Regulation 78 of the principal Regulations is amended (a) in subregulations (2), (3), (4) and (5) by substituting for the words shall consist of any the words shall be a; (b) in paragraph 5 (d), by substituting for the word energy the word electricity; and (c) in subregulation (6), by substituting for the words may seek the approval of Director General in order the word may apply to the Commission. Amendment of regulation 80 54. Regulation 80 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) A Certificate of Registration as a Private Wiring Unit shall be in Form R as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration.. Amendment of regulation 81 55. Regulation 81 of the principal Regulations is amended (a) in subregulation (1) (i) in the English language text, by deleting the word thereof; (ii) by substituting for the words a Director the words the Commission;

2891

P.U. (A) 431.

(iii) by substituting for paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;; and

Act 197.

Act 125.

(iv) in paragraph (e), by substituting for the word Director the word Commission; and (b) in subregulation (2), by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 82 56. Regulation 82 of the principal Regulations is amended (a) in subregulation (1) (i) by substituting for the words a Director the words the Commission; and (ii) in paragraph (c), by substituting for the word Director the word Commission; and (b) in subregulation (2) (i) by substituting for the words Director General the word Commission; and (ii) in the English language text, by substituting for the word his the word its. Amendment of regulation 84 57. Regulation 84 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) A Certificate of Registration as an Electric Sign Contractor shall be in Form S as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration.. Amendment of regulation 85 58. Regulation 85 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the words a Director the words the Commission; and

P.U. (A) 431.

2892

(c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;; and

Act 197. Act 125.

(d) in paragraph (e), by substituting for the word Director the word Commission. Amendment of regulation 86 59. Regulation 86 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 88 60. Regulation 88 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) A Certificate of Registration as an Electrical Repair Contractor shall be in Form T as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more than five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration.. Amendment of regulation 89 61. Regulation 89 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission; and (c) by substituting for paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;.

Act 197. Act 125.

Amendment of regulation 90 62. Regulation 90 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission.

2893

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 92 63. Regulation 92 of the principal Regulations is amended by substituting for subregulation (2) the following subregulation: (2) A Certificate of Registration as a Switchboard Manufacturer shall be in Form U as prescribed in the First Schedule and shall be valid for a period of not less than one year and not more five years from the date of issue or renewal of the Certificate of Registration.. Amendment of regulation 93 64. Regulation 93 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the word Director the word Commission; (c) by substituting paragraph (a) the following paragraph: (a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;; and

Act 197. Act 125.

(d) in paragraph (c), by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 94 65. Regulation 94 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by deleting the word thereof; (b) by substituting for the word Director the word Commission; (c) by substituting paragraph (a) the following paragraph:
Act 197. Act 125.

(a) the person has registered his business under the Registration of Businesses Act 1956 or is a company registered or incorporated under the Companies Act 1965;; and

(d) in paragraph (c), by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 95 66. Regulation 95 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 97 67. Regulation 97 of the principal Regulations is amended by substituting for the words a Director the word the Commission.

P.U. (A) 431.

2894

Amendment of regulation 98 68. Regulation 98 of the principal Regulations is amended (a) in the English language text, by substituting for the words a Director the words the Commission; and (b) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 99 69. Regulation 99 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 100 70. Regulation 100 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission; and (b) in the English language text, in subregulation (2), by substituting for the word Directors the word Commissions. Amendment of regulation 101 71. Regulation 101 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 102 72. Regulation 102 of the principal Regulations is amended by substituting for the words two months the words fourteen days. Amendment of regulation 103 73. Regulation 103 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 104 74. Regulation 104 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 105 75. Regulation 105 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission;

2895

P.U. (A) 431.

(b) in subregulation (1) (i) in paragraph (a) , by substituting for the words registration on the words Certificate of Registration by; and (ii) in paragraph (b) , by substituting for the word registration the words Certificate of Registration; and (c) by deleting subregulation (6). Amendment of regulation 106 76. Regulation 106 of the principal Regulations is amended by substituting for the words two months the words fourteen days. Amendment of regulation 107 77. Regulation 107 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 108 78. Regulation 108 of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 109 79. Regulation 109 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Director General wherever appearing the word Commission; (b) in subregulation (1) (i) in paragraph (a) , by substituting for the words registration on the words Certificate of Approval by; and (ii) in paragraph (b), by substituting for the word registration the words Certificate of Approval; and (c) by deleting subregulation (6). Amendment of regulation 110 80. Regulation 110 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission; and (b) in subregulation (5) (i) by substituting for the words A Director the words The Commission;

P.U. (A) 431.

2896

(ii) by substituting for the word he the words the Commission; and (iii) by substituting for the word Director the word Commission. Amendment of regulation 114 81. Regulation 114 of the principal Regulations is amended (a) in the marginal note by substituting for the words Directors identity card. the words Authorised officers identity card.; and (b) by substituting for the word Director the words authorised officer. Amendment of regulation 115 82. Regulation 115 of the principal Regulations is amended (a) in the marginal note, by substituting for the words Director General the word Commission; (b) by substituting for the words Director General the word Commission; (c) in the English language text, by substituting for the word he the words the Commission; and (d) in the national language text, by substituting for the word dia the word Suruhanjaya. Amendment of regulation 116 83. Regulation 116 of the principal Regulations is amended by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission. Amendment of regulation 117 84. Subregulation 117(3) of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the words Chairman under the Act the words person appointed by the Minister under subsection 34(3) of the Act; and (b) by substituting for the word Chairman the word person. Amendment of regulation 118 85. The principal Regulations is amended by substituting for regulation 118 the following regulation: Fees
payable to the Commission.

118. Any fees payable under the Act or these Regulations shall be paid in advance to the Commission by such means and in such manner as the Commission may decide from time to time and shall not be refundable under any circumstances .

2897

P.U. (A) 431.

Amendment of regulation 119 86. Regulation 119 of the principal Regulations is amended (a) by substituting for the word Director wherever appearing the word Commission; and (b) in paragraph (a) , by substituting for the word energy the word electricity. Amendment of regulation 121 87. Paragraph 121(a) of the principal Regulations is amended by substituting for the words Director General the word Commission. Amendment of regulation 122 88. Regulation 122 of the principal Regulations is amended by substituting for the words one thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months the words five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year. Amendment of First Schedule 89. The principal Regulations are amended in the First Schedule (a) by substituting for Forms A and B the following forms:
FORM A (regulation 3) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 APPLICATION
FOR

REGISTRATION

OF AN

I NSTALLATION

I/We ........................................................................................................................................................ the owner of the installation ........................................................................................................... .................................................................................................................................................... at ............................................................................ hereby apply in accordance with section 21 of the Electricity Supply Act 1990 for a Certificate of Registration for the installation. The installation consists of the following apparatus:* ....................................................... Owner

*This list is to contain full details of the apparatus on which the fee is to be assessed as prescribed under regulation 4 in Part I of the Second Schedule together with any other apparatus. If the list is unduly long it may be given on a separate sheet or sheets of paper attached to this application.

P.U. (A) 431.

2898

FORM B (regulation 3) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

INSTALLATION NO.: ..................... The Commission hereby certifies in pursuance of section 21 of the Electricity Supply Act 1990 that the installation ............................................................................................................................ at ...................................................................................................................................................... the property of ................................................................................................................................... has satisfied the requirements of the Act and the Regulations made thereunder. The Commission certifies that the above-mentioned installation has been registered and this Certificate of Registration shall be valid for a period of ..........................year(s)* from the date of issue stated below. Fee: RM............................. Aggregate capacity installed: ........... kilowatts Date of issue: ................................... Place: ................................................ ............................................ Energy Commission * Not less than one year and not more than five years.;

(b) by deleting Form C; and (c) by substituting for Forms D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z the following forms:
FORM D (regulation 5) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 NOTICE
OF

I NITIAL I NSPECTION

To: ................................................................................................................................................... of ..................................................................................................................................................... The notice of completion of your installation at.......................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... has been received on the ................ day of ...................................... 20 .............. You are hereby notified that, in accordance with section 21 of the Electricity Supply Act 1990, an inspection and test of the installation will be made on the .............. day of .................................20 ............. at ................. a.m./p.m. and that the person who is in charge of the installation is required to be present during the inspection and test and to give such assistance as may be required. A fee of RM............... shall be paid within .................. days of this Notice. Date: ................................... Place: ................................. .............................................. Energy Commission

2899

P.U. (A) 431.

FORM E (regulation 5) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 NOTICE


OF

F OLLOW-UP INSPECTION

To: .................................................................................................................................................. of ....................................................................................................................................................... You are hereby notified that in accordance with section 21 of the Electricity Supply Act 1990 an inspection and test of your installation at............................................................................ .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ will be made on the .........day of ..................20...., at .....a.m/p.m. and that the person in charge of the installation is required to be present during the inspection and test and to give such assistance as may be required. A fee of RM............... shall be paid within ............... days of this Notice. Date: ................................ Place: ............................... ................................................. Energy Commission

Licence No.: FORM F (regulation 9) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 LICENCE


FOR

Serial No.:

P RIVATE I NSTALLATION

In accordance with the section 9 of the Electricity Supply Act 1990, the Commission, with the approval of the Minister, hereby grants a licence to ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... of .................................................................................................................................................... to use, work and operate, in accordance with the Electricity Regulations 1994, an electrical installation at ..................................................................................................................................................... for the supply and use of electricity solely to or on the property and premises of .............................................................................................................................. subject to the following conditions: (state) Dated the ........... day of ............................. 20............ Granted by .............................................. Energy Commission

P.U. (A) 431.

2900

FORM G (regulation 14) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 SUPERVISION


AND

COMPLETION CERTIFICATE

To: ...................................................................................................................................................
(Name & Address of owner/management of installation) (see notes overleaf)

PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION Client: Address: This installation is a/an new installation/addition/alteration to existing installation* PART 2: SUPERVISION AND COMPLETION I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the supervision and completion of the electrical work in the installation described in Part 1, particulars of which are described in the Schedule of Drawings in Part 3, CERTIFY that such work for which I have been responsible is to the best of my knowledge and belief in accordance with the Electricity Regulations 1994. The extent of liability of the signatory is limited to the electrical work described in Part 1 of this Certificate. For the supervision and completion of the electrical work: Name (In Block Letters): Certificate of Competency: Wireman with Single/ Three Phase Restriction* Certificate of Competency No.:

For and on behalf of: Address: Signature: PART 3: SCHEDULE OF DRAWINGS

Date:

Each drawing listed below shall bear the following undertaking: I hereby confirm that the electrical work listed in this drawing has been supervised by me and completed in accordance with the Electricity Regulations 1994. Name: Wireman with Single/Three Phase Restriction* Type of Certificate of Competency:

2901

P.U. (A) 431.

Certificate of Competency No.: For and On Behalf Of: Address: Signature: Date:

(a) (b) (c) (d) (e)

NOTES:

1. The Supervision and Completion Certificate required by regulation 12 of the Electricity Regulations 1994 shall be made out and signed by a competent person in respect of the supervision and completion of the electrical work. 2. This Certificate will indicate the responsibility for the supervision and completion of the electrical work, whether in relation to a new installation or further work on an existing installation. 3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity an individual shall state for whom he is acting. 4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated electrical work. 5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing the work of supervision and completion of the electrical work. 6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the sheets involved. 7. The owner or management of the installation shall submit the Supervision and Completion Certificate and Test Certificate (Forms G and H of the First Schedule) to the licensee or supply authority, as the case may be, in order to receive electricity from the licensee or supply authority. 8. On receipt of the Certificates in paragraph 7, the licensee or supply authority shall from that time onwards supply electricity as requested by the owner or management of the installation.

* Delete whichever is not applicable.

P.U. (A) 431.

2902

FORM H (regulation 14) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 TEST CERTIFICATE To:....................................................................................................................................................
(Name & Address of owner/management of installation) (see notes overleaf)

PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION Client: Address: This installation is a/an new installation/addition/alteration to existing installation* PART 2: TEST I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the testing of the installation described in Part 1, particulars of which are described in the Schedule of Drawings in Part 3 and Schedule of Test Results in Part 4, CERTIFY that the such installation for which I have been responsible is to the best of my knowledge and belief in accordance with the Electricity Regulations 1994 and that such installation is ready and safe to receive electricity from or be given electricity by the licensee or supply authority, as the case may be. The extent of liability of the signatory is limited to the installation described in Part 1 of this Certificate. For the Test of the installation: Name (In Block Letters): For and on behalf of: Address: Signature: PART 3: SCHEDULE OF DRAWINGS Each drawing listed below shall bear the following undertaking: I hereby confirm that the electrical work listed in this Drawing has been tested by me in accordance with the Electricity Regulations 1994. Name: Type of Certificate of Competency: Certificate of Competency No.: Date: Type of Certificate of Competency: Certificate of Competency No.:

2903

P.U. (A) 431.

For and On Behalf Of: Address: Signature: Date:

(a) (b) (c) (d)

PART 4: SCHEDULE OF TEST RESULTS

(a) (b) (c) (d)

NOTES:

1. The Test Certificate required by regulation 13 of the Electricity Regulations 1994 shall be made out and signed by a competent person in respect of the test of the installation. 2. This Certificate will indicate the responsibility for the test of the installation, whether in relation to a new installation or further work on an existing installation. 3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity, an individual shall state for whom he is acting. 4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated electrical work. 5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing the test of the installation. 6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the sheets involved. 7. The owner or management of the installation shall submit the Supervision And Completion Certificate and Test Certificate (Forms G and H of the First Schedule) to the licensee or supply authority, as the case may be, in order to receive electricity from the licensee or supply authority. 8. On receipt of the Certificates referred to in paragraph 7, the licensee or supply authority shall henceforth supply electricity as requested by the owner or management of the installation.

* Delete whichever is not applicable.

P.U. (A) 431.

2904

FORM I (regulation 68) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 INSPECTION CERTIFICATE To:.....................................................................................................................................................
(Energy Commission) (see notes overleaf)

PART 1: DETAILS OF THE INSTALLATION Client: Address: No. of Shifts: Voltage: Ampere:

PART 2: VISIT AND INSPECTION OF INSTALLATION I, being the competent person responsible (as indicated by my signature below) for the visit and inspection of the installation described in Part 1, CERTIFY that such installation for which I am responsible and have visited and inspected on ...................................... is to the best of my knowledge and belief in accordance with the Electricity Regulations 1994 except for the defects and departures, if any, stated in Part 3 of this Certificate. The installation is safe for its operation. The extent of liability of the signatory is limited to the installation described in Part 1 of this Certificate. For the Visit and Inspection of the installation: Name (In Block Letters): For and on behalf of: Address: Signature: PART 3: DEFECTS AND DEPARTURES (1) The following departures from the Electricity Regulations 1994, have been brought to the notice and attention of the owner, management or licensee of the installation in writing for his due compliance: (a) (b) (c) (d) Date: Type of Certificate of Competency: Certificate of Competency No.:

2905

P.U. (A) 431.

(2)

The following defects which are likely to cause danger have been brought to the notice and attention of the owner, management or licensee of the installation in writing for him to make good or rectify: (a) (b) (c) (d)

(3)

The following defects which are likely to cause danger have been isolated or removed: (a) (b) (c) (d) NOTES: 1. The Inspection Certificate required by regulation 68 of the Electricity Regulations 1994 shall be made out and signed by a competent person in respect of the visit and inspection of the installation. 2. This Certificate will indicate the responsibility for the visit and inspection of the installation. 3. When making out and signing a certificate on behalf of a company or other business entity, an individual shall state for whom he is acting. 4. Additional certificates may be required as clarification for larger or complicated installation. 5. The signature appended is that of a competent person authorised by the company executing the visit and inspection of the installation. 6. The page numbers of each sheet should be indicated together with the total number of the sheets involved. 7. The voltage and amperes stated in Part 1 shall be that of connected system voltage of the licensee or supply authority and the total amperes consumed by the installation respectively.

Certificate No.: FORM J (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 C ERTIFICATE
OF

No.

COMPETENCY

AS AN

ELECTRICAL S ERVICES ENGINEER

................................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No.:............................................................... Date of Birth: ................................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990, this Certificate of Competency as an Electrical Services Engineer is issued to him and shall not be used by any other person.

P.U. (A) 431.

2906

RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

..................................... Energy Commission

In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

Certificate No.: FORM K (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 C ERTIFICATE
OF

No.

COMPETENCY

AS A

COMPETENT ELECTRICAL ENGINEER

..............................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No.: ..................................................... Date of Birth: ....................................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Competent Electrical Engineer is issued to him and shall not be used by any other person. RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

.................................. Energy Commission

In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

2907

P.U. (A) 431.

Certificate No.: FORM L (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE
OF

No.

COMPETENCY

AS AN

E LECTRICAL S UPERVISOR

.........................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No. :................................................... Date of Birth: ............................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990, this Certificate of Competency as an Electrical Supervisor is hereby issued to him and shall not be used by any other person.

RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

.................................. Energy Commission

In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

Certificate No.:

No.

FORM M (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE
OF

COMPETENCY

AS A

CHARGEMAN

.............................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No.: .................................................... Date of Birth: ................................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Chargeman is hereby issued to him and shall not be used by any other person.

P.U. (A) 431.

2908

CATEGORY: RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

.................................. Energy Commission In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

Certificate No.: FORM N (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 C ERTIFICATE
OF

No.

COMPETENCY

AS A

WIREMAN

..........................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No.: ............................................ Date of Birth: ...................................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Wireman is hereby issued to him and shall not be used by any other person. CATEGORY: RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

.................................. Energy Commission In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

2909

P.U. (A) 431.

Certificate No.: FORM O (regulation 56) ENERGY COMMISSION ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 C ERTIFICATE
OF

No.

COMPETENCY

AS A

CABLE JOINTER

................................................................................................................................................................................................
(Name)

Identity Card No.: ................................................... Date of Birth: ...................................................... having been examined and found to possess the qualifications prescribed by the Electricity Regulations 1994 made under the Electricity Supply Act 1990 this Certificate of Competency as a Cable Jointer is hereby issued to him and shall not be used by any other person. CATEGORY: RESTRICTION, IF ANY: PLACE: DATE: PHOTO

....................................... Energy Commission In the event of this Certificate coming into the possession of any person other than the person to whom it has been issued it shall be returned forthwith to the Energy Commission.

FORM P (regulation 71) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 C ERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS AN

ELECTRICAL SERVICES CONTRACTOR

In accordance with regulation 71 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to ..........................................................................................................................................................
(name of holder)

and authorises the holder to carry on the business of electrical engineering services as an Electrical Services Contractor .......................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................
(address of business and branches)

to an approximate operational voltage of: 500 and above 275 132 66 33 11 0.415 *kilovolts

P.U. (A) 431.

2910

for a period of ............year(s)** from the date of issue/renewal* shown below: Date of issue/renewal*: .......................................................... Date of expiry: ...................................................................... Registration No.: .................................................................... Fee RM: .................................................................................

............................................ Energy Commission * Delete whichever is not applicable.

** Not less than one year and not more than five years.

FORM Q (regulation 75) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS AN

ELECTRICAL CONTRACTOR

In accordance with regulation 75 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to ...........................................................................................................................................................................................
(name of holder)

and authorises the holder to carry on the business of electrical work as an Electrical Contractor at ..............................................................................................................................................................
(address of business and branches)

under Class A B C D *

for a period of ................. year(s)**from the date of issue/renewal* shown below: Date of issue/renewal*: .......................................................... Date of expiry: ..................................... ................................ Registration No.: .................................................................... Fee RM: .................................................................................

........................................... Energy Commission * Delete whichever is not applicable.

** Not less than one year and not more than five years.

2911

P.U. (A) 431.

FORM R (regulation 80) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS A

P RIVATE WIRING UNIT

In accordance with regulation 80 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to ............................................................................................................................................................................................
(name of holder)

and authorises the holder to carry out wiring work as a Private Wiring Unit at ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
(address of business and branches)

confined to within the boundary of the property of the owner for a period of ............year(s)** from the date of issue/renewal* shown below: Date of issue/renewal*: ...................................................... Date of expiry: .................................................................. Registration No.: ............................................................... Fee RM: .............................................................................

............................................... Energy Commission * Delete whichever is not applicable. ** Not less than one year and not more than five years.

FORM S (regulation 84) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS AN

E LECTRIC S IGN CONTRACTOR

In accordance with regulation 84 of the Electricity Regulations 1994, this Certificate is issued to .........................................................................................................................................................................................
(name of holder)

and authorises the holder to carry on the business as an Electric Sign Contractor at ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
(address of business and branches)

P.U. (A) 431.

2912

for a period of .......... year(s)** from the date of issue/renewal* shown below: Date of issue/renewal*: ...................................................... Date of expiry: .................................................................. Registration No.: ............................................................... Fee RM: .............................................................................

............................................... Energy Commission

Delete whichever is not applicable.

** Not less than one year and not more than five years.

FORM T (regulation 88) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS AN

ELECTRICAL R EPAIR CONTRACTOR

In accordance with regulation 88 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to ..........................................................................................................................................................................................
(name of holder)

and authorises the holder to carry on the business of checking, servicing and repair of electrical appliances as an Electrical Repair Contractor at ............................................................................ .......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
(address of business and branches)

for a period of .............year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:

Date of issue/renewal*: ...................................................... Date of expiry: .................................................................. Registration No.: ............................................................... Fee RM: .............................................................................

............................................... Energy Commission

Delete whichever is not applicable.

** Not less than one year and more than five years.

2913

P.U. (A) 431.

FORM U (regulation 92) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

REGISTRATION

AS A

S WITCHBOARD MANUFACTURER

In accordance with regulation 92 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
(name of company or firm)

and authorises the holder to carry on the business of manufacturing switchboards to an approximate operational voltage of:

33

11

0.600

*kilovolts

as a switchboard manufacturer at ................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................


(address of company or firm and branches)

for a period of ........year(s)** from the date of issue/renewal* shown below:

Date of issue/renewal*: ...................................................... Date of expiry: .................................................................. Registration No.: ............................................................... Fee RM: .............................................................................

........................................ Energy Commission

Delete whichever is not applicable.

** Not less than one year and not exceeding five years.

P.U. (A) 431.

2914

FORM V (regulation 97) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

A PPROVAL

In accordance with regulation 97 of the Electricity Regulations 1994, this Certificate is issued to .........................................................................................................................................................
(name of importer)

at .......................................................................................................................................................
(address)

and approval is given to import display1 sell advertise *

the equipment the description of which are set out below direct from .......................................... ..........................................................................................................................................................
(name and country of manufacturer)

and the equipment is in compliance with: (a) Standard: ............................................................... (b) Type Test Report No.: ......................................... for a period of ................. year(s)** from the date of issue/renewal* shown hereunder subject to the following conditions: (state) Date of issue/renewal*: .......................................................... Expiry Date: ................................. Approval No. :......................................................................... Fee RM: .......................................... Description of Equipment Equipment: ............................................................................... Trade Name: ............................................................................ Type/Model: ............................................................................. Specification of Equipment Voltage ........................................Volts Frequency ....................................Hz Power ............................ watts Current ............................ Amp ........................................ Energy Commission 1. Equipment approved is intended to be displayed only and not to be sold, installed or used. * Delete whichever is not applicable. ** Not less than one year and not more than five years.

2915

P.U. (A) 431.

FORM W (regulation 97) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 CERTIFICATE


OF

A PPROVAL

In accordance with regulation 97 of the Electricity Regulations 1994 this Certificate is issued to......................................................................................................................................................
(name of holders company)

at.......................................................................................................................................................
(address)

and approval is given to manufacture display1 sell advertise *

the equipment, the description of which is set out below direct from .............. ............................. .........................................................................................................................................................
(name of manufacturer)

...........................................................................................................................................................
(address of manufacturer)

and the equipment is in compliance with: (a) Standard: .............................................................. (b) Type Test Report No.: ....................................... for a period of ............. year(s)**from the date of issue/renewal* shown hereunder subject to the following conditions: (state) Date of issue/renewal*: .......................................................... Expiry Date: ................................. Approval No. :......................................................................... Fee RM: .......................................... Description of Equipment Equipment: ............................................................................... Trade Name: ............................................................................ Type/Model: ............................................................................. Specification of Equipment Voltage ........................................Volts Frequency ....................................Hz Power ............................ watts Current ............................ Amp ........................................ Energy Commission 1. * ** Equipment approved is intended to be displayed only and not to be sold, installed or used. Delete whichever is not applicable. Not less than one year and not more than five years.

P.U. (A) 431.

2916

FORM X (regulation 114) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 NO.: .................. COMMISSION S A UTHORISED O FFICER S I DENTITY CARD Full Name: .................................................................. Identity Card No.: ...................................................... Signature of Holder :.................................................... PHOTO

1. 2.

The holder of this card whose name and photograph appear above is an authorised officer authorised by the Minister under section 4A of the Electricity Supply Act 1990. Under section 5 of the Electricity Supply Act 1990, he may, the purpose of discharging any of his duties or for carrying out any of his functions under the Act or any regulations made thereunder, enter any land, house or building. A person who finds this card shall surrender the card to the Energy Commission.

3.

Date of issue: ........................................ Energy Commission

FORM Y (regulation 117) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 SUMMONS


TO AN

A SSESSOR

To: ................................................................................................................................................... of ...................................................................................................................................................... Whereas you have been nominated by the Minister of ..............................to serve as an assessor in an enquiry to be held under section 34 of the Electricity Supply Act 1990, you are hereby summoned to attend in person at the................................................................................... ............................................................................................................................................................... office at ............................................................................................................................................. on the ............. day of................... 20 ............. at ................... oclock to serve in the capacity of an assessor in the enquiry and you are not to depart from thence without my leave.

Given under my hand the ............. day of................................ 20.............

....................................... Head of the Enquiry

2917

P.U. (A) 431.

FORM Z (regulation 117) ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 SUMMONS


TO A

WITNESS

To: .................................................................................................................................................... of .......................................................................................................................................................

Whereas an enquiry is to be held under section 34 of the Electricity Supply Act 1990 in connection with............................................................and it appears to the person appointed by the Minister to lead the enquiry that you are likely to be able to give material evidence in respect of the following matter in question: .......................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

You are hereby summoned under section 35 of the Act to appear before the person appointed by the Minister to lead the enquiry at the office at........................................................................ ............................................................................................................................................................ on the .................day of ............................ 20................. at ................. oclock to testify what you know concerning the matter in question and you are not to depart from the office without my leave.

Given under my hand the .................day of .................20.................

....................................... Head of the Enquiry.

P.U. (A) 431.

2918

Amendment of Second Schedule 90. Second Schedule to the principal Regulations is amended (a) by substituting for Part I the following part: P ART I (regulation 4)
FEES FOR THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. Fees according to the following scale shall be payable for the Issuance of Certificate of Registration under regulation 4:
Installation Capacity (a) for each installation of 10 kilowatts or less for each installation above 10 kilowatts to 50 kilowatts for each installation above 50 kilowatts to 100 kilowatts for each installation above 100 kilowatts to 300 kilowatts for each installation above 300 kilowatts to 600 kilowatts for each installation above 600 kilowatts Annual Fee 1 year RM20 2 years RM40 3 years RM60 4 years RM80 5 years RM100

(b)

RM150

RM300

RM450

RM600

RM750

(c)

RM500

RM1,000

RM1,500

RM2,000

RM2,500

(d)

RM1,000

RM2,000

RM3,000

RM4,000

RM5,000

(e)

RM1,500

RM3,000

RM4,500

RM6,000

RM7,500

(f)

RM2,000

RM4,000

RM6,000

RM8,000

RM10,000

2. For the purpose of this part, installation capacity means the maximum level of electrical power at which an installation can be used, worked on or operated over a period of time without causing damage to any part of the installation; however, for a transmission or distribution system, it shall be the maximum level of electrical power which the system is expected or required to supply over a period of time, whichever is the higher.;

2919

P.U. (A) 431.

(b) by inserting after Part I the following part: P ART I A (subregulation 10(3))
FEES FOR THE ISSUANCE OF A LICENCE FOR A PRIVATE INSTALLATION

1. Fees according to the following scale shall be payable for the issuance of a licence for a private installation under subregulation 10(3): Installation Capacity (a) (b) (c) (d) (e) (f) for each installation of 10 kilowatts or less for each installation above 10 kilowatts to 50 kilowatts for each installation above 50 kilowatts to 100 kilowatts for each installation above 100 kilowatts to 300 kilowatts for each installation above 300 kilowatts to 600 kilowatts for each installation above 600 kilowatts Fees per a year RM20 RM150 RM500 RM1,000 RM1,500 RM2,000

2. For the purpose of this part, installation capacity means the maximum level of electrical power at which an installation can be used, worked on or operated over a period of time without causing damage to any part of the installation; however, for a transmission or distribution system, it shall be the maximum level of electrical power which the system is expected or required to supply over a period of time, whichever is the higher.; (c) in Part II, by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990; (d) in Part III (i) by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990; (ii) in the heading, by substituting for the words FOR PUBLIC INSTALLATIONS the words FOR PUBLIC INSTALLTIONS OTHER THAN GENERATION REFERRED TO IN SUBREGULATION 10(2);

P.U. (A) 431.

2920

(iii) by inserting immediately after the words for a public installation the words , other than the generation referred to in subregulation 10(2); and (iv) by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity; (e) by inserting after Part III the following parts: PART IIIA (subregulation 10(2))
FEES FOR PUBLIC INSTALLATION FOR GENERATING ELECTRICITY USING BIOMASS, HYDRO POWER, SOLAR POWER, GEOTHERMAL POWER, WIND POWER, WAVES AND TIDES SOURCES WITH AGGREGATE POWER NOT EXCEEDING 10 MEGAWATTS

The rates to be used for 12 months payable on the issue or renewal of a licence for a public installation, for generating electricity using biomass, hydro power, solar power, geothermal power, wind power, waves and tides sources with aggregate power not exceeding 10 Megawatts (MW) shall be as follows: (a) before the commissioning of any part of the installation 1 sen per kilowatt based on the installation capacity as specified in the licence; (b) after the whole installation or any part of it has been completed, successfully commissioned and is ready to supply electricity to any person or utility RM1.50 for each kilowatt (kW) where the aggregate power of the installation capacity is more than 5 kW and above. For the purpose of determining the fees payable under paragraph (b) the capacity of the installation shall be (i) where part of the installation has completed, successfully commissioned and ready to supply electricity to any person or utility the maximum installation capacity commissioned during the relevant 12 months; or (ii) after the whole installation has been completed, successfully commissioned and is ready to supply electricity to any person or utility the installation capacity as specified in the licence; (c) in the calculation on of the installation capacity, kilowatt (kW) is taken as 0.8 x kilovolt-ampere (kVA);

2921

P.U. (A) 431.

(d) for any licence that has been granted before the date of coming into operation of this Part, the fees prescribed this Part shall apply to the date the next annual fees are due and payable; (e) notwithstanding paragraphs (a) , (b), (c) and (d) , the minimum fees payable under this Part shall be RM100.00 and the maximum fees shall be RM2,000.00; and (f) for the purposes of this Part installation capacity means the maximum level of electrical power at which an installation can be used, worked on or operated over a period of time without causing damage to any part of the installation; however, for a transmission or distribution system, it shall be the maximum level of electrical power which the system is expected or required to supply over a period of time, whichever is the higher. commissioned means the inspection, tests and trial operations carried out on an equipment or installation or any part of it to verify and ascertain that the equipment or installation has been manufactured, fabricated, constructed, installed, set or adjusted according to the relevant safety, operational and performance requirements so that it is ready to be used, worked on or operated. PART IIIB (regulation 52)
FEES FOR ISSUANCE OF TEMPORARY CERTIFICATE OF COMPETENCY

The following fees shall be payable for the issuance of temporary Certificates of Competency: Fees (a) temporary Certificate of Competency as an Electrical Services Engineer (b) temporary Certificate of Competency as a Competent Electrical Engineer (c) temporary Certificate of Competency as an Electrical Supervisor (d) temporary Certificate of Competency as a Chargeman (e) temporary Certificate of Competency as a Wireman (f) temporary Certificate of Competency as a Cable Jointer RM200 RM200 RM150 RM100 RM50 RM 50;

P.U. (A) 431.

2922

(f) in Part IV by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990; (g) by substituting for Part V the following part:

PART V (regulation 63)


FEES FOR REGISTRATION OF COMPETENT PERSONS

The following fees shall be payable for the registration of competent persons of the appropriate category within the age limits as specified in regulation 63:
Registration Fees 1 year RM200 2 years RM400 3 years RM600 4 years RM800 5 years RM1000

Competent Person (a) Electrical Services Engineer Competent Electrical Engineer Electrical Supervisor Chargeman (all categories) Wireman (all categories) Cable Jointer

(b)

RM150

RM300

RM450

RM600

RM750

(c)

RM100

RM200

RM300

RM400

RM500

(d)

RM50

RM100

RM150

RM200

RM250

(e)

RM20

RM40

RM60

RM80

RM100

(f)

RM30

RM60

RM90

RM120

RM150

(h) in Part VI (i) by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990; and (ii) by substituting for the word energy wherever appearing the word electricity;

2923

P.U. (A) 431.

(i) by substituting for Part VII the following part: P ART VII (regulation 74)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ELECTRICAL SERVICES CONTRACTOR

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as an Electrical Services Contractor working at the following appropriate operational voltage:
Operational Voltage in Kilovolts Years (a) Above 33 kV Initial Fees 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 RM6,000 Renewal Fees RM1,000 RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 (b) 11 kV to 33 kV Initial Fees RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 RM3,000 Renewal Fees RM500 RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 (c) Below 11 kV Initial Fees RM500 RM750 RM1,000 RM1,250 RM1,500 Renewal Fees RM250 RM500 RM750 RM1,000 RM1,250

; (j) by substituting for Part VIII the following part: P ART VIII (regulation 79)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ELECTRICAL CONTRACTOR

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as an Electrical Contractor of the appropriate class:
Classification (a) Class A Years Initial Fees 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 RM6,000 Renewal Fees RM1,000 RM2,000 RM3,000 RM4,000 RM5,000 (b) Class B Initial Fees RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 RM3,000 Renewal Fees RM500 RM1,000 RM1,500 RM2,000 RM2,500 (c) Class C Initial Fees RM300 RM450 RM600 RM750 RM900 Renewal Fees RM150 RM300 RM450 RM600 RM750 (d) Class D Initial Fees RM100 RM150 RM200 RM250 RM300 Renewal Fees RM50 RM100 RM150 RM200 RM250

P.U. (A) 431.

2924

(k) by substituting for Part IX the following part: P ART IX (regulation 83)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS A PRIVATE WIRING UNIT

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as a Private Wiring Unit:
1 year Initial Fees Renewal Fees RM300 RM200 2 years RM500 RM400 3 years RM700 RM600 4 years RM900 RM800 5 years RM1,100 RM1,000

(l) by substituting for Part X the following part: PART X (regulation 87)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ELECTRIC SIGN CONTRACTOR

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as an Electric Sign Contractor:
1 year Initial Fees Renewal Fees RM500 RM300 2 years RM800 RM600 3 years RM1,100 RM900 4 years RM1,400 RM1,200 5 years RM1,700 RM1,500

(m) by substituting for Part XI the following part: PART XI (regulation 91)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN ELECTRIC REPAIR CONTRACTOR

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as an Electric Repair Contractor:
1 year Initial Fees Renewal Fees RM100 RM50 2 years RM150 RM100 3 years RM200 RM150 4 years RM250 RM200 5 years RM300 RM250

2925

P.U. (A) 431.

(n) by substituting for Part XII the following part: P ART XII (regulation 96)
FEES FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION AS A SWITCHBOARD MANUFACTURER

The following fees shall be payable for the issuance or renewal of a Certificate of Registration as a Switchboard Manufacturer of the appropriate class:
Classification Years (a) Switchboard operated at low voltage Initial Fees 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years RM600 RM900 RM1,200 RM1,500 RM1,800 Renewal Fees RM300 RM600 RM900 RM1,200 RM1,500 (b) Switchboard operated at higher than low voltage Initial Fees RM3,000 RM5,000 RM7,000 RM9,000 RM11,000 Renewal Fees RM2,000 RM4,000 RM6,000 RM8,000 RM10,000

; and

(o) in Part XIII, by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990. Amendment of Third Schedule 91. Third Schedule to the principal Regulations is amended by deleting the words GOVERNMENT OF MALAYSIA and ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990. Made 6 November 2003 [KTKM(S) 223/353/22/4-1 Klt. 5; PN(PU2)486/II] D ATUK AMAR LEO MOGGIE Minister of Energy, Communications and Multimedia
Hakcipta Pencetak H PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/ atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

DICETAK OLEH PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, CAWANGAN KUALA LUMPUR BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA