Anda di halaman 1dari 12

KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN

1.0 PENGENALAN

Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan


perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain
seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau
seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang
lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan
rakan sebaya, seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya.

Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia
dengan persekitarannya seperti sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan
tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya.

Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka
ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi
perkembangan fizikal, sosial dan rohani manusia. Proses ini berlaku sehingga manusia
mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan
masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah
s.w.t.)(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992).

Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan
perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan
yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah :

"Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik
daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan)
menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun".

(Al-Baqarah: 263)

"Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka
kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah
kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". (Al-Isra' : 28)

"Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu".
(Al-'Imran : 159)

"Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat
yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya….." (An-
Nahl : 125)

Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah


kebijaksanaan, lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas
bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Manakala
sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang.

2.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK

ISU 1

Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd.


Rahman, 1997). Melalui interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi
pengalaman dengan individu lain. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi
mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.

Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah


merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam
firma swasta. Ekoran dari faktor ini, sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga
pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Didapati bahawa kegagalan mereka
dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi
pergaulan, bekerjasama, cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. (Rosli Abd.
Rahman, 1997).

Dalam proses komunikasi, salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat
ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya.
Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Brooks dan
Emmert (1976), menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi
interpersonal. Hamachek (1990), berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai
sinonim.

Jelas di sini, individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi
dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Kurang kemahiran berkomunikasi dan
konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri
dan sukar menyelesaikan masalah.

ISU 2

Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah
diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi
melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif.
Ketua Pengarah Pendidikan, Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata, aspek
tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan
dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR).

Menurut beliau, secara umumnya, 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang


masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. Kelemahan
ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya
memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang
diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR.

Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah
mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan
untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan
datang. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa
aspek seperti :

kepentingan komunikasi bilik darjah

ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif

ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid

ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan

halangan-halangan komunikasi bilik darjah

cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi

cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru.

3.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL

Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk
memberi pendidikan kepada para pelajar. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang
ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. Interaksi sosial pelajar dalam
sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-
kurikulum. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di
sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff, 1988). Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi
dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. Dalam keadaan persekolahan sekarang
ini, kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan
perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff, 1988).

Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang


pelajar itu. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang
bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu.
Menurut Dewey, pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk
melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. Oleh
itu, sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi
sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka
membangunkan masyarakat.

4.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH

4.1 Kepentingannya

Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi, khususnya dalam bilik darjah.
Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid
semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan
pengajarannya berkesan dan bermutu.

Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran, ilmu
pengetahuan, idea, maklumat, tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik
dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan, kekaburan dan salah faham.
Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-
murid menjadi kecewa, malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu
sesi pengajaran itu tidak akan tercapai, serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi
hambar dan membosankan.

Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid
sesama murid berlaku secara harmonis, saling bantu membantu serta hormat
menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan.

Dalam konteks bilik darjah, waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu
terhad. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan
sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera, malah ianya seolah-olah tidak langsung
memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. Oleh kerana itu, apabila berhadapan
dengan murid-murid, guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif, tetapi mesti sabar,
bijaksana, cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta
cabaran.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes", 1994).

4.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah

Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej, samada lisan atau bertulis. Sekiranya
mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima, maka
komunikasi berkesan telah pun berlaku. Sebagai seorang guru, komunikasi lisan berlaku
apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu
tugas amali. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan
murid-murid, maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Dalam situasi berkenaan,
nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Ee Ah Meng, 1996).
Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan
lisan. Semasa waktu mengajar, guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap,
memberi penjelasan, menyoal soalan-soalan, berbincang, meneguh dan menegur,
mengarah, memberi isyarat, menghampiri dan mendampingi murid, mengenakan denda
dan sebagainya.

Flanders, 1970 (Edward dan Westergate, 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik
darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa
dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah, seseorang guru
bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. Percakapan guru itu secara
langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai, memberi arahan dan
mengkritik. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik
darjah itu adalah terletak di tangan guru.

Anderson dan Brewer's, 1946 (Dalam Amir Sharifudin, 1986) dalam kajiannya
menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan
murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah, iaitu jenis dominatif dan intergratif.
Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-
murid seperti berikut :

Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid

Enggan menerima langsung cadangan dari murid

Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid
dengan persekitaran bilik darjah

Suka menengking dan memarahi murid

Selalu memberi amaran

Gagal menyediakan kemudahan kepada murid

Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut :

Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid

Menerima perbezaan pendapat dari murid

Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna

Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah

Bersimpati dengan masalah murid

Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba


Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih
banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. Manakala
guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif
kepada pembelajaran murid-murid.

Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa
orang pengkaji terkemudian seperti Taylor, 1962; Evan, 1962 dan Hollis, 1975 (dalam
Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan, 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru
yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah :

Baik hati, mesra, peramah dan sabar sewaktu mengajar

Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas

Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran

Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat
mengekal ketenteraman dan disiplin kelas

Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan, 1990), mempercayai guru
yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai
kualiti seperti suka berseloroh, bersikap adil, peramah dan baik hati. Hamachek juga
menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang
peramah dan bertimbang rasa, banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada
pelajar-pelajar mereka.

4.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan

Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap, perasaan dan
kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi
di dalam suasana pembelajaran.(Wlodkowski, 1984) (dalam Classroom Life, 1994).
Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas, guru mempunyai tanggungjawab yang besar
untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah
yang positif dan berkesan. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk
menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Antaranya ialah :

Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi


yang bermakna.

Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa
yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di
dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti.

Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan


pelajar
Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka,
terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa
Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979), rancangan Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara
mulai tahun 1983, diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.(Mok
Soon Sang, 1996).

Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang
berpusatkan murid. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil
dengan baik, beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah
disarankan, antaranya :

Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid, antara murid dengan
guru dan antara murid dengan bahan-bahan

Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk


mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri

Memberi arahan secara lebih positif

Menggunakan penghargaan, ganjaran atau pengukuhan positif

Abdul Hamid Mahmood, 1990 (Prof. Dr.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi
guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan, antaranya ialah :

Mempunyai sifat penyabar, penyayang serta suka akan murid-muridnya. Sifat ini dapat
melahirkan kemesraan antara guru dengan murid

Pandai menghargai dan memuji murid-murid. Penghargaan dan pujian yang diberikan
hendaklah ikhlas dan jujur

Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. Elakkan
daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan

Air muka, pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan
kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid

Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran

Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau


berkomunikasi dengan murid

Sentiasa mengulang isi-isi penting

Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran
Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau
maklum balas

Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan


pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau
komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. Perhubungan atau komunikasi boleh
berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama
murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra, lemah lembut, kasih sayang, hormat
menghormati, sabar dan berdisiplin. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad
s.a.w.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah :

"Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang
lebih tua maka ia bukan dari golongan kami"

(Riwayat Al-Bakhari)

"Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal"

(Riwayat Al-Bakhari)

"Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi
salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu
majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya"

(Riwayat Al-Tabrani)

5.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH

Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986), terdapat juga halangan-halangan yang
menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu :

Faktor fizikal

Seperti bangunan, dinding bilik dan kecacatan tubuh badan

Faktor bukan fizikal

Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau
faktor psikologi seperti rasa takut, marah, ragu-ragu, malu dan sebagainya serta faktor
masa.

6.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI


Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi,
terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan
yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru.

Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi
mengatasi masalah tersebut, antaranya ialah :

Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid
dalam satu kelas

Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan

Pendekatan individu

Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas,


kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja, eksperimen dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, menurut Ab. Rahman Abu Bakar (1992), ternyata bahawa saranan-
saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan
secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru, seperti pengecilan
jumlah murid dalam satu bilik darjah. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa
menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah.

7.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU

Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi
perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran,
dari permulaan hingga penutup. Sebagai contoh, hasil kajian Wlodkowski, 1984
(classroom Life, 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang
paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya.

Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru
mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. Murid-murid dalam kelas terus memberi
perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu
terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. (Wlodkowski,
1984)(dalam Classroom Life, 1994).

Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum , dengan mudah mendapat
respon yang positif daripada murid. Dengan senyuman, ketegangan dapat dikendurkan
dan kebuntuan dapat diatasi, lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang
bermakna seperti salam atau ucap selamat. (Ab. Rahman Abu Bakar, 1992).

Dalam sesuatu sesi pengajaran, apabila salam atau ucap selamat dilafazkan, dengan
sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan
seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran
pembelajaran yang selanjutnya.(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992).

Di dalam Islam, saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang
menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang, kesefahaman dan kemesraan di antara
sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt),
manakala doa adalah pendidikan, ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra
dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady, 1991) (dalam Rosli Abd.
Rahman,1997).

Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan
panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid
dalam bilik darjah. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga, sebutan yang tepat,
jelas, berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid,
lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun.

Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur, yang diselit dengan unsur-unsur
berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. Begitu juga
dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap
oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan
ungkapan panggilan umum seperti 'awak', 'kamu', 'anda' dan sebagainya.(Ab. Rahman
Abu Bakar, 1992).

Menurut Ab. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi,
penggunaan sumber, aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah
mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Namun
demikian, satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang
dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa
perkara yang disarankan di bawah :

Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara
individu

Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran

Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa

Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan,


peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran, mengikuti
kursus, seminar, bengkel dan seumpamanya.

8.0 KESIMPULAN

Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang
sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
menarik. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik, guru dan pelajar perlu
mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Ini
kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat, pelajar dipengaruhi oleh
berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga, sekolah, rakan sebaya dan media
massa. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial
dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan
keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah.

BIBLIOGRAFI

Abdullah Yusuf Ali (1991), Al Quranul Karim, Terjemahan Dan Huraian Maksud,
Terjemahan Uthman El-Muhammady, KL., DBP.

Abdul Hamid Mahmood (Okt.1990), Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu,


Jurnal Dewan Bahasa, KL., DBP.

Ab. Rahman Abu Bakar (1992), Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan, Jurnal Dewan
Bahasa, KL., DBP.

Edward, A.D. and Westergate (1987), Investigating Classroom Talk, London and
Philadepia: The Falmer Press.

Ee Ah Meng (1996), Pendidikan Di Malaysia 1, Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986), Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid
Dalam Bilik darjah, Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam, KPM: Bahagian
Agama Islam.

Mok Soon Sang, (1996), Pendidikan Di Malaysia, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Kuala
Lumpur.

Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990), Guru dan Perguruan, Kuala
Lumpur, DBP.

Rosli Abd. Rahman (1997), Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep
Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah, Jurnal Pendidikan Malaysia.

Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, , 4 April 1997, Gerak Gempur Minda Lahir
Pelajar Kritis, Utusan Melayu.

Theodore Coladarci (1991), Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching,


Journal of Experimental Education, University of Maine.

Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes, 1994, _ HYPERLINK


http://barco.art.uiuc.edu/arted/clclife.html __http://barco.art.uiuc.edu/arted/clclife.html_.