Anda di halaman 1dari 20

SUMPAH BAIAT SEBELUM MENGAMBIL IJAZAH ILMU KEWALIAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM ASSHOLATU WASSALAMU


YUHODINU BALYAN IBNI MULKAN ABUL ABBAS KHIDIR ALAIHIS
SALAM ALLAHUMMA SHOLLI ALA KHIDIR YA WALIYULLAH, hadir
3x
Semua penuruhan mu-mu kasepuhan pada dasarnya membutuhkan
|azah dan baat khusus agar karomahnya bsa sempurna dan haqqu
yakn. Bag anda yang tdak menerma |azah angsung ada kaanya
kta ragu-ragu untuk mengamakan. Maka bacaah sumpah baat dan
sumpah tersebut. Maka anda secara gob sudah d|azah sendr oeh
para peng|azah/Wa Aah/sumber awa mu tersebut, msanya Nab
Khdr d. Ba anda upa atau bngung kepada sapa tawassu
dsampakan, bsa menggunakan tawassu ASR OURAN karena
kandungan tawassu d daamnya kompt dan dan sahkan
dtambahkan kepada pember |azah anda.
PENYEMBUHAN SUPER KILAT
Saah satu metode penyembuhan ahyah yg cukup ampuh dan
mu|arrab untuk d coba adaah sebaga berkut :
A.etakkan tangan pada bagan yg sakt,au bacaah surah afathah 7
x
B.seesa membaca a fathah d an|utkan dengan membaca doa
berkut 7 x pua :
ALLAHUMMA ADZHIB ANNI MA AJIDU WA !UKHSYAHU BI
DAWATI
NABIYYIKA MUHAMMADINIL MUBAROKIL MAKINIL AMINI
INDAKA"
Insya aah,penyaktnya akan segera d sembuhkan oeh ALLAH.SWT
SAHADAT PAMUNGKAS
#ASY HADU ALLAA ILAA HA ILLALLOOH WA ASY HADU ANNA
MUKHAMMADAR ROSUULULLOOH BISMILLAAHITTAMMATI
$ULLIHAA !AAN%
sekuatnya semampunya tup pada kedua teapak tangan usapkan
kemuka. Khasatnya rasakan sendr.
DOA BISSMILLAH &SEGALA HAJAT'
Bab berkut adaah mengena Kunc Langt dan Bum. Basmaah yang
merupakan kamat kunc dar semua permuaan.
Maka ambah da untuk drmu dan |adkanah sebaga sen|atamu saat
kau daam keadaan butuh pertoongan kepada Aah SWT. Inah
sebagan dar rahasa yang dwarskan para saafush shoh.
Cara 1:
Untuk Mendapatkan Ha|at Dan Membuka Kesutan (Dbaca/Damakan
Waktu Dhuha ).
Shoat 6 rakaat ( tap 2 rakaat saam ). Tap rakaat Afathah + Aam
Nasyroh .15x. Saam..
Sean|utnya membaca hadarot pembuka, sebaga berkut :
Afathah rdho ah taaa wa syafaatn nab sayydna Muhammadn
SAW wa barokat karomat auyaah taaa wa shohn wa rdho
wadayn qodho-I ha|at .(natkan).Ia hadrotn Nab Sayydna
Muhammadn SAW, wa khususon Lhadrot Rofrof Ukhodhor syaun
ah taaa, bsrr fatehah.7x. Lau baca Bsmahrrahmannrrahm
786x dengan hat yang khusu penuh harapan pada Aah Taaa.
Cara 2:
1) Puasa sunnah basa 5/7 har
2) Seama puasa tap maamnya dwrdkan "Bsmah hrrohman
nrrohm" dbaca 12000X
3) seesa ryadhoh, cukup amakan 100X
Dsebarkan dan d I|azahkan oeh : A-Mukarom As-Syakh Sayydu
Wad Pangeran Muhammad, KH. A Umar Toyyb A-Paemban
FAIDAH BASMALAH:
Untuk Mendapatkan Ha|at Dan Membuka Kesutan (Damakan Waktu
Sahar/pertga maam ). Berkata Hu||atu Isam Imam A-Ghaza Ra : "
Barangsapa dantara mereka membaca Basmaah 12.000 x dengan
cara setap seesa membaca 1.000 x hendakah shoat ha|at 2 rakaat.
Seteah seesa rakaat yang terakhr kemudan memnta atau berdoa
kepada Aah apa-apa yang dngnkan bak maksud duna ataupun
akhrat, Insya Aoh dkabukan segaa yang dharapkan."
Caranya adaah dmua dengan membaca hadarot tawasu :
# Afathah rdho ah taaa wa syafaatn nab sayydna
Muhammadn SAW wa barokat karomat auya-ah taaa wa
shohn wa rdho wadayn qodho-I ha|at .(natkan ).Ia hadrotn
Nab Sayydna Muhammadn SAW, wa khususon Lhadrot Rofrof
Ukhodhor syaun ah taaa, bsrr fatehah....7x. Lau baca
Bsmahrrahmannrrahm 1.000 x, dengan hat yang khusu penuh
harapan pada Aah Taaa
# Shoat 2 rakaat . Tap rakaat A-fathah + Ayatu Oursy dan Suratu
Ikhas.. Saam !! ( cat : membaca hadarot tawasu hanya 1x sa|a ).
# Pada rakaat terakhr ( rakaat ke 12 ) seteah saam yang terakhr
anda tdak peru mengusap muka, su|ud kemba samb mengucap
Aohu Akbar. Maka bacaah ddaam su|ud tu :
Subhaanaoh wahamduah waaa aaha aoh waoohu akbar. 10x
Aohumma sho aaa sayydnaa Muhammad, wa aaa aa sayydna
Muhammad. 10x
Robbanaa aatnaa fddunyaa hasanah waf aakhrot hasanah wa qnaa
adzaabannaar. 10x
Seteah tu mohonah apa yang dha|atkan. Seesa tu berakhrah
shoat anda. Angkat kepaa dar su|ud dan an|utkan membaca
Basmaah untuk htungan yang terakhr !! Dan tutupah dengan doa
khususon dbawah n.
In bacaan Doa nya:
Bsmahrrahmannrrahm
Aahumma nn as-auka bfadh Bsmahrrahmannrrahm,
wa as-auka bazhomat Bsmahrrahmannrrahm,
wa as-auka b|aa wa sanaa-I Bsmahrrahmannrrahm,
wa as-auka bhabat Bsmahrrahmannrrahm,
wa bhurmat Bsmahrrahmannrrahm,
wa b|abaruut wa maakuut kbryaa-I
Bsmahrrahmannrrahm,
wa bzzat wa qudrot Bsmahrrahmannrrahm.
Irfa qodr wa yassr amr wa|bur kasr waghnn faqr wa
at umr
bfadhka wa karomka wa as-auka ya man huwa
KAF HA YA AIN SHOD - HA MIM AIN SIN OOF
ALIF LAM MIM - ALIF LAM RO,
bsrr sm adhom La aha a anta ahayyu qoyyum
aayu azhmu akromu dzu |aa wa krom,
wa as-auka b|aa habat wa bzz zzat,
wa as-auka bkbryaa- azhomat wa b|abarut qudrot anta|aan
mna adzna a khoufun aahm waahum yahzanun.
Wa as-auka bdawam baqoo-I wa dhyaa-nnuur anta|aan
mnasshohna,
wa as-auka bhusn bahaa-I wa syrooq wa|hka karm an tud khan
brohmatka f |annatn nam ya robba aamn.
Seteah tu dwrd bsmah nya 100X.
NB : huruf h|ayah yg kapta (huruf besar dbaca yg pan|ang kra2 3-6
harokat)
WIRID PARA MALAIKAT HAMALATUL ARSY
BISMILLAAHI ROBBIYALLOOH,
HASBIYALLOOHU TAWAKKALTU ALALLOOH,
ITASHOMTU BILLAAH, !AW WADHTU AMRII ILALLOOH,
MAASYAA
ALLOOH, LAA $UWWATA ILLAA BILLAAH"
(Dengan menyebut nama Aah, Tuhanku adaah Aah, yang
mencukupku adaah Aah, Aku berpasrah dr kepada Aah, Aku
berndung dr kepada Aah, Aku pasrahkan urusanku kepada Aah,
apa yang Aah kehendak past akan ter|ad, tada kekuatan kecua
dengan pertoongan Aah).
1. Wrd datas cukup dbaca 3 ka atau 7 ka tap bada shoat fardhu.
2. Khusus untuk pengobatan wrd tersebut dbacakan 100 ka pada
segeas ar puth (|ka ada ar zam-zam ebh bak), dan sebeumnya
meakukan shoat ha|at 2 rakaat pada sepertga maam, seteah tu
dan|utkan dengan tawassu (tawassunya yang umum sa|a/yang
serng dbaca oeh pengamanya), membaca A-Fathah 7X, A-Ikhas
7X, A-Faaq 7X, An-Naas 7X, Ayat Kurs 7X, seteah tu baca wrdnya
100X. Lau arnya dmnumkan kepada pasen yang sakt. Amakan cara
n seama 7 har berturut-turut.
HIZIB JIBROIL
BISMILAHIRAHMANIRAHIM
BIHA$I JIBROIL A"S, WA BIHA$I MIKAIL A"S, WA BIHA$I ISRO!IL
A"S, WA BIHA$I IZROIL A"S,
INNAHU MIN SULAIMANA, WA INNAHU
BISMILAHIRAHMANIRAHIM
ALLA TALU ALAIYYA WA TUUNI MUSLIMIN"
d baca setap habs shaat fardu ma waktu 7x atau cukup d baca
sehabs shaat magrb dan subuh semampunya.
"CARA MENGGUNAKANYA" cukup d baca 7x d gabung dengan nat
anda. Contoh untuk kekebaan, baca 7x au nat anda untuk
kekebaan,
"TAMBAHAN" mu n baru bsa dfungskan seteah pengamaanya
sudah ewat dar 1 mnggu. Dan seteah tu baru bsa d fungskan.
PENAJAM BATHIN
KAF, HA, YA, AIN, SHOD 41X
YA LATIF 1000X
Syaratnya:
Puasa muth seama 3 har mua maam Seasa Kwon bada Maghrb
dan berakhr Kams dengan maam |umaat nya sampa |umat pag
tdak tdur.
HIZIB KAMA(IN
Hzb n merupakan saah satu |abar sr dar poa KAF HA YA AIN SHOD
-HA MIM AIN SIN OOF, mengandung energy ruhanyyah yang uar
basa, berfungs sebaga sarana Mahabbah, Mftah A-Adyan,
Mendatangkan seseroang dar ke|auhan, pembuka rzk, penoak baa
dan wasah menundukkan seseorang
ILMU LADUNI DAN KEMULIAAN
BISMIKA YA WAHHABU HABLIYYA IZZATAN.
BI |AHI |ALALIL IZZI MINKA TAOORONAT.
WA KHUDZLI UOULAL ALAMINA BI ASRIHIM.
WA ABHITHUM BIL ISMI SIHRON FA ABHATAT.
Caranya : d baca setap seesa shaat fardhu 196 x seama 40 har.
Fadhahnya : d bukakan ALLAH.SWT.segaa sesuatu yg menak|ubkan
yatu mu adun (mu pengetahuan tanpa d car), d curahkan
kepadanya pemberan ILAHI, d buka rahasa sesuatu yg tdak bsa d
ketahu,semua orang menyenang dan tunduk kepadanya serta banyak
kebakan yg d peroeh dar segaa pen|uru.
KALIMATUL IZZ &KATA(KATA KEPERKASAAN'
ALHAMDULILLAHIL LADZI LAM YATTAKHID WALADA.WALAM
YAKULLAHU SYARIKUN FIL MULKI.WALAM YAKUL LAHU WALIYYUM
MINADZ DZULLI WA KABBIRHU TAKBIRO (ALLAHU AKBAR 3 X) LA ILAHA
ILLALLAHU WALLAHU AKBAR.WALA HAULA WALA OUWWATA ILLA
BILLAHIL ALIYYIL AZHIM.
Bacaan n d gunakan untuk menoak berbaga bencana.dan
barangsapa yg membaca kamat tersebut secara rutn,maka akan
mehat kea|aban kemuaan dan penermaan.
)i*ir *+,-i .+ra/ a01a/ihah
Untuk segaa ha|at dan mengontak khodm surat A Fathah.
Tata caranya: Baca kunc A Fathahnya sebaga berkut:
Har ahad:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN 616 x
Har Senn:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ARROHMANIRROHIM 619 x
Har Seasa:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
MALIKI YAUMIDDIN 142 x
Har Rabu:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
IYYAKA NA BUDU WAIYYAKA NASTAIN 856 x
Har Kams:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
IHDINASSHIROTHOLMUSTAOIM 1073 x
Har |umat:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
SHIROTHOLLADZIINA AN AMTA ALAIHIM 1837 x
Har Sabtu:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
GHOIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM WALADDHOLLIN 4233 x
Baca dzkr waktu maghrb dan subuh. Seesa baca doa d bawah n 7
x:
YAA OOOHIRU YAA AZIIZU YA ALLAH YAA MU|IB. AOSAMTU ALAIKUM
YAA MALAAIKATIR RUHAANIYIIN MINAL ULWIYYAT WASSUFLIYYAAT,
WA YAA KHOODIMU FAATIHATIL KITAB, A|IIBUUNII WA A IINUUNII FII
|AMIII HAWAAI|II. ALUUHAN ALUUHAN, AL A|LU AL A|LU, AS SAAAH AS
SAAH, BIHAOOI SABIL MATSAANI WAL OURAANIL AZHIIM. WA
BIHAOOIL ASROORI WAL BAROKAATI FIIHIMA, WA BIHAOOI MAATA
TAOIDUUNAHU MINAL AZHOMATI WALBURHAAN, WA BI HURMATI
SAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIHISSHOLAATU WASSALAAM,
ALLAHUMMA SAKHIRLII ABDAKA ARROFROFUL KULLI SYAIIN OODIR
Amakan dm keadaan suc hadats besar dan kec, pakaan tempat
berdzkr |uga suc. Insya aah akan makbu ha|at kta dan dtemu
khodm surat A Fathah: Sayyd Ar Rofrofu Ukhdhor. @@@
Untuk Pukuan Maut Untuk tenaga daam, pukuan maut, membakar
|n, membakkan santet, gendam, serangan bak, kekebaan dan
annya. Kuncnya:
YAA MAALIKA YAUMIDDIN, IYYAKA NA BUDU WA IYYAKA NASTAIN.
Cara gunakan: baca A Fathah 1 atau 3 x tanpa napas. Lan|utkan baca
kunc tad.
i02+ 3+*+0a, 4a/i,
1. ( PUKULAN RUH )
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM...
ASYHADU ALLAA ILAAHAILALLAAH WA ASYHADU ANNA
MUHAMMADARRASUULULLAAH,
INNA SYAANI AKA HUWAL ABTAR.
Cara :
- Tanpa puasa hanya d amakan seteah shaat fardhu 50 x,
sebeumnya shaat ha|at dahuu.
- Pukuan n membuat musuh pucat tubuhnya daam tempo cepat,
pang ambat sebuan, dan bsa menyebabkan kematan, kecua da
punya pertahanan batn yang kuat.
- Basanya awan yang terkena pukuan n tdak mau membaas,
kebanyakan da akan gentar mentanya karena tubuhnya emas.
Pengaaman saya, awan saya meskpun ada pagar Ghabnya da tdak
beran membaas.
2. Dar Atuk ( kakek ) Mahmud / Penghuu Mud.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM...
TI KATA ADAM,
MIN KATA MUHAMMAD
TAMTI KATA ALLAH,
HUU .ALLAH. ( AMBIL ORANG-ORANGAN DI MATA KITA / GAMBAR
BAYANGAN DI MATA KITA )
Lau pukuah awan kta, Hat-hat karena pukuan n berbahaya, awan
bsa mat karena n pukuan makrfat, waktu mau memuku bayangkan
awan kta putus ta |antungnya, atau pembuuh ke |antungnya putus,
waau pun saat kta puku awan kta mengeak, kaau makrfat kta
pas,da bsa mat |uga, sebaknya gunakan pada awan yang ngn
membunuh kta.
DOA PENOLAK SEGALA PENYAKIT SBB5
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
BISMILLAAHISY-SYAAFII,
BISMILLAAHIL KAAFII,
BISMILLAAHIL MU AAFII,
BISMILLAAHIL WAFII,
BISMILLAAHI ROBBIS- SAMAAWATI WAL ARDHI,
BISMILLAAHIL LADZII LAA YADHURRU MA ASMIHI SYAI-UN FIL ARDHI
WALAA FIS-SAMAA-I WAHUWAS-SAMII UL ALIIM.
DOA INI BERFUNGSI UNTUK SARANA MENYEMBUHKAN ATAU MENOLAK
SEGALA PENYAKIT BAIK DHOHIR MAUPUN BATIN, CARANYA DO A INI
DIBACAKAN KEDALAM AIR PUTIH 3X ATAU 7X.SETELAH BACA TIUPKAN
KE AIR PUTIH TERSEBUT SAMBIL MEMOHON PERTOLONGAN KEPADA
ALLAH,AGAR ORANG YANG SAKIT DIBERI KESEMBUHAN DARI SEGALA
PENYAKIT.NANTI AIRNYA SEPAROH BUAT MANDI DAN SEPAROH LAGI
BUAT DIMINUM ORANG SAKIT TERSEBUT. LEBIH BAIK LAGI SEBELUM
MEMBACA DO A INI TERLEBIH DAHULU
MEMBACA:
1.ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMADIN S.A.W
AL- FATIHAH 1X
2.WA KUSUSON ILA HADROTIS SAYYIDIS SYEKH ABDUL OODIR |AILANI
R.A AL-FATIHAH 1X
3.WA KUSUSON ILA RUHI WA|ASADI (NAMA YANG SAKIT BESERTA
NAMA IBUNYA) AL-FATIHAH 1X
LALU MEMBACA: AL-FATIHAH 41X
BARU DILAN|UTKAN DOA PENOLAK SEGALA PENYAKIT. AGAR LEBIH
MU|ARAB LAGI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI SARANA BERDO A
MENGOBATI SEGALA PENYAKIT BILA AMALAN INI DIBACA SETIAP HABIS
SHOLAT FARDU SEBANYAK 3X ATAU 7X UNTUK ISTIOOMAH.
INSYA ALLAH AMALAN INI BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT YANG
SEDANG TERTIMPA PENYAKIT.
A.2a Ta22ah
Dengan nama ALLAH yang Maha Pengash dan Penyayang. Aku
berndung kepada ALLAH Yang Maha Pemurah dan berpegang teguh
pada kamat-kamatNya yang sempurna yang tdak dapat dpengaruh
oeh sesapapun |uga, bak yang taat mahupun orang fask, dar
ke|ahatan yang turun dar angt dan ke|ahatan yang nak ke angt,
ke|ahatan yang ada d muka bum, ke|ahatan ftnah-ftnah dan
perstwa yang membawa akbat buruk yang ter|ad sang dan maam,
kecua perstwa yang membawa kebakan, waha Tuhan kam Yang
Maha Rahman.
Pen|easan:
Ketka Rasuuah s.a.w sedang daam per|aanan ke sraa, sebeum
sampa ke tempat yang dtu|u tercum oehnya bau yang harum, bau
Mastah penysr anak fraun. Dstu Nab s.a.w mehat frt yang
mengkut dar beakang dengan obor ap pembakar kebenaran hendak
membnasakan Rasuuah s.a.w. maakat |br menga|arkan kamat
sakt (Kamat Tammah) untuk menoak dan mengahancurkan frt
tersebut. Kamat tu dbaca oeh Rasuuah s.a.w maka frt tersungkur
|atuh d atas tanahterbakar men|ad abu oeh ap obornya sendr.
Maka dengan n kamat tersebut d atas dapat dpergunakan untuk
mengusr frt dan syatan yang hendak meemahkan kemanan kta
dan untuk menghndarkan dr dar ke|ahatan manusa yang mengkut
nafsu syatannya dan dar segaa ke|ahatan apa sa|a yang ada d duna
n.
Keterangan:
1. Kamat yang sempurna: Ktab A-Ouran yang bers kamat-kamat
sakt, tatacara pergauan,badat,an|uran perngatan,kemanan,se|arah
berhkmah dan sebaganya.
2. Ke|ahatan yang turun dar angt: Baa, wabak , udara buruk, taufan,
petr, rhuahmar, kuman-kuman, penyakt yang berterbangan d udara
dan sebaganya.
3. Ke|ahatan yang nak ke angt: Cacatan ama buruk yang dbawa
nak oeh maakat-maakat ke angt, roh orang-orang |ahat, bs yang
mencur berta d angt dan sebaganya.
4. Ke|ahatan yang ter|ad d muka bum: Gangguan syatan, |n dan
manusa, bnatang buas, kezaman, hasut, ftnah, buruk sangka, nat
|ahat, peperangan dan sebaganya.
5. Ke|ahatan yang keuar dar bum: Gempa bum, gunung berap, gas
beracun, bnatang-bnatang yang keuar dar bum, berbsa dan
sebaganya.
Berkut n adaah doa kamat tammah (Kamat yang sempurna) atau
kamat Sakt. Untaan doa perndungan memohon kepada Aah SWT
dar segaa ke|ahatan dan bahaya. Semoga dapat berguna untuk
pembaca Rasa Se|at yang berkenan untuk mengamakannya.
Msanya saat daam per|aanan, beum sampa d tu|uan dan harus
bermaam dsuatu tempat. |ka tmbu rasa was-was daam hat,
khawatr akan keseamatan dr dan harta benda yang dbawa, maka
bacaah Kamat Tammah n sebanyak-banyaknya. InsyaAah, aman
sentosa karena perndungan Aah Taaa.
Atau saat anda merasa takut terhadap gangguan |IN |ahat, atau
penampakan yang menyeramkan (hantu, setan, d), maka bacaah
Kamat Tammah n. InsyaAah, tada datang bahaya darpadanya.
Bahkan |IN dapat terbakar ba tetap bermaksud mengganggu.
Pada Tngkat 3 adaah Kamat Tammah Kubro, perndungan dar
segaa macam ke|ahatan ddarat maupun d udara. Dar manusa,
bnatang, |n dan bencana aam.
TAHAP 1
Auudzu bkamaataaht taammat mn syarr maa khoaq.
Artnya : "Aku berndung dengan kamat Tuhan yang Maha Sempurna
dar semua ke|ahatan yang d|adkanNya"
Dwrd seama 7 har berturut-turut sebanyak 99 ka d seteah Subuh
dan Maghrb.
TAHAP 2
Auudzu bkamaataht taammat mn ku syathonn wa haam matn
wa mngku ann aammah.
Artnya : "Aku berndung dengan kamat Tuhan yang Maha Sempurna
dar syatan yang menggoda dan dar pandangan mata yang
menyeramkan."
Dwrd seama 7 har berturut-turut sebanyak 99 ka d tengah maam.
TAHAP 3
Auudzu bwa|haah karm
Wa bkamaat aaht taammaat at aa yu|aawzuhunna barrun wa
aa faa|run
mn syarr maa yanzu mnassama
Wa mn syarr maaya ru|u fha
Wa mn syarr maa dzaro-a f ardh
Wa mn syarr ma yakhru|u mnhaa
Wa mn ftan a wan nahaar
Wa mn thowaarq a wan nahaar a thoorqon
Yathruqu bkhorn ya rahman.
Artnya : "Aku berndung pada Tuhan Yang Maha Pemurah dan
berpegang teguh pada kamat-kamatNYA yang sempurna yang tdak
dapat dperangaruh oeh sapapun |uga, bak orang taat maupun orang
fask, dar ke|ahatan yang turun dar angt dan ke|ahatan yang nak ke
angt, ke|ahatan yang ada dmuka bum dan ke|ahatan yang keuar
dar bum, ke|ahatan ftnah-ftnah dan perstwa yang membawa akbat
buruk yang ter|ad sang dan maam, kecua perstwa yang membawa
kebakan, Ya Tuhan kam yang Maha Rahman (Pengash)."
Dbaca setap har, sampa hafa.
Ka|an :
Kamat yang sempurna : Ktab A Ouran yang bers kamat-kamat
sempurna.
Ke|ahatan yang turun dar angt : Baa, wabah, udara buruk, topan,
petr, penyakt yang berterbangan d udara dan sebaganya.
Ke|ahatan yang nak ke angt : Catatan ama buruk yang membawa
nak oeh maakat, bs dan sebaganya.
Ke|ahatan yang ter|ad dmuka bum : gangguan setan, |n dan
manusa, bnatang buas, kezaman, hasut, perang dan sebaganya.
Ke|ahatan yang keuar dar bum : Gempa bum, gunung meetus, gas
beracun, umpur, bnatang-bnatang ganas yang keuar dar daam
bum dan sebaganya.
Rwayat :
Ketka Rasuuah saw sedang daam per|aanan sraa, sebeum sampa
ketempat, tercum oehnya bau harum, bau Masthah penysr rambut
anak Fraun. Dstu Nab mehat Ifrt yang mengkut dar beakang
dengan obor ap pembakar kebenaran hendak membnasakan
Rasuuah SAW. Maakat |br menga|arkan Kamat Tammah untuk
menoak dan menghancurkan Ifrt tersebut. Kamat tu dbaca oeh
Rasuuah SAW maka Ifrt tersungkur |atuh dan terbakar.
Maka dengan n kamat tersebut datas dapat dpergunakan untuk
mengusr Ifrt dan setan yang hendak meemahkan kemanan kta dan
untuk menghndarkan dr dar ke|ahatan manusa yang mengkut
nafsu setannya dan dar segaa ke|ahatan & bencana apa sa|a yang
ada d duna n.
DZIKIR SEPULUH
nah Hadah dar A-Habb A bn Hasan A-Atthos untuk para kaum
musmn khususon para muhbbn.Satu Hadah yang bermanfaat untuk
drmu duna dan akhrat. Maka ambah da dengan kepervayaan dan
keyaqnanmu yang besar. Sesungguhnya da adaah |amnan asurans
sesungguhnya saat kau merasakan kepayahan daam hdupmu. Dzkr
n akan membukakan semua kemudahan dan keuasan yang kau
ngnkan, memehara dan menumbuh kembangkan kebakan yang kau
punya, mepat gandakan keberuntunganmu, men|auhkan darmu
sesuatu yang menyutkan dan yang akan men|erumuskan drmu,
dzkr n akan men|ad pengawamu saat kau sendran daam
kegeapan, dzkr n terdapat ddaamnya Ismuah Adhom. Inah
hadah yang Agung tu.
.
1. Bismillahir rahmaanir rahiim.100x
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 100 x
' - ~=.
2. Alhamdulillahi robbil 'alamiin.100x
Segala Puji Bagi Allah, Tuhan semesta Alam 100 x
.~ ~=~ ` `.
3. Laa ilaha ilallah Muhammadur rasulullah.100x
Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Utusan-NYA. 100 x
~=~ . _= ~=~ _= .- +.
4. Allahumma sholli 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin.100x
Ya Allah, limpahkanlah shalawat / kesejahteraan kepada Junjungan kami Nabi
Muhammad SAW dan kepada keluarga Beliau. 100 x
= '=-~ -~= '=-~
5. Subhanallah wabihamdihi subhanallahil 'adhiim.100x
Maha suci Allah dan segala puji bagi-NYA. Maha suci Allah Yang Maha Agung.
100x
- '~ = --~
6. Astaghfirullahal 'adhiim wa as-aluhut taubah.100x
Aku memohon ampunan dari Allah Yang Maha Agung dan memohon Taubat
( atas segala dosa ) pada-NYA. 100 x
_-- _-- ' - -- =- -= . ='~ _- +
7. Allahumma inni as-aluka fi'lal khoiroti wa tarkil munkarooti wa hubbul
masaakiina wa an taghfirlii wa tarhamnii.100x
Ya Allah, aku memohon pada-MU dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan dan
meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin
agar Engkau mengampuni dan menyayangiku.
`=` -~
8. Suratul khlas.100x
( Membaca surat Al-khlas. 100 x )
. - '--
9. Hasbunallahu wa ni'amal wakiil.100x
Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik Pelindung.100 x
~ ~=~ . _= _~` -- ~=~ _= .- +
10. Allahumma sholli 'alaa Muhammadin nabiyyil ummi wa 'alaa ali Muhammadin
wa sallim.3x
Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang
Ummi dan berilah keselamatan atas keluarga beliau.3 x
Dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ( Shohib Masyhad
Bahrain ) dalam Kitabnya ' Al-Qirthas, Syarah Ratib Al-Attas ' bahwasanya
kesepuluh zikir ini adalah amalan tetap beliau. Dan dengannyalah beliau
memperoleh apa yang didambakannya. Dan dijadikannya amalan ini sebagai
suatu ' Hadiah ' dari beliau untuk mereka yang mau mengamalkannya suatu
jazah dan izin bagi siapa saja yang berminat terhadapnya (Amalan ini). Siapa
saja diantara mereka baik saudara dan pengikut yang mencintai beliau ataupun
mereka yang membenci dan memusuhinya.
Ketahuilah bahwa sepuluh zikir ini adalah termasuk dari zikir-zikirnya para
Al-'Ubbad dan Az-Zuhhad, didalamnya terdapat fadhilah dan faedah yang besar
sekali serta memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi mereka yang telah
memeliharanya menurut tertib membacanya yaitu setiap hari setelah sholat
shubuh dan sholat maghrib jumlah mereka telah banyak sekali. Dan kesemua
mereka itu adalah Ahlil-Fadhel dan As-Sholihin, yang telah mengetahui rahasia
tentang kelebihannya. Mereka telah menggunakannya dengan niat untuk
meminta keluasan rezeki, melepaskan kesulitan, melindungi diri dari musuh,
menghindarkan bahaya, menangkal sihir dan gangguan jin serta mengobatinya,
menundukkan semua makhluk, minta pemeliharaan dalam arti menyeluruh sekali
rangkap yaitu untuk diri sendiri juga untuk semua keluarga agar turut tersertakan
dari segala gangguan yang dhohir maupun bathin, termasuk harta benda
mereka, beserta keamanan keadaan lingkungan dimana mereka berada agar
semuanya senantiasa dalam keadaan keamanan, kebahagiaan, kemakmuran,
kedamaian, dalam arti seluas-luasnya dan jangkauan yang sejauh-jauhnya.
Dan ternyata kesemua itu terbukti dan demikianlah yang mereka dapatkan
diantara hasilnya di dunia ini. Dan itu semua masih sangat sedikit karena faedah
tersebut hanyalah untuk didunia namun faedahnya untuk akherat hanya Allah
sajalah yang mengetahuinya dengan sebenarnya dan yang dapat
menghitungnya.
( Al-Qirthas, Syarah Ratib Al-Attas. )
Amalan Mempersatukan Hubungan
1.setiap shalat fardhu menghadiahkan al fatihah masing-masing 1 x untuk kedua
belah fihak.baik fihak laki-laki maupun perempuannya.dengan menyebutkan
nama keduanya.
2.kemudian membaca al ikhlas sebanyak 11 x
3.pada tengah malam sekitar jam 12 malam ke atas.kerjakan shalat hajat 2 raka
'at atau lebih.
4.setelah itu membaca : WA ALQOTU 'ALAKA MAHABBATAM MNN WA
LTUSHNA 'A-'ALA-'AN. Sebanyak 300 x
5.setelah selesai,lalu bermunajah kepada ALLAH.SWT. YA ALLAH
SEMOGA..BN..(sebut nama laki- laki dan ayahnya) DENGAN ..BNT..
(sebut nama perempuan dan ayahnya)
ENGKAU RUKUNKAN DAN PERSATUKAN KEMBAL DALAM KEADA 'AN
KASH SAYANG LAHR DAN BATN.JANGAN SAMPA KEDUANYA BERPSAH
ATAU BERCERA BERA.AMN ..
Sebelum memulai amalan tersebut pada tengah malam.akan lebih baik jika
bertawassul terlebih dahulu.dan amalan ini di kerjakan selama tujuh hari
berturut-turut.insyaallah kedua belah fihak akan di persatukan dan berbaikan
kembali.tidak akan berpisah.
Amalan Pembuka Mata Kasyaf
1.AL FATIHAH 1 x
2.AL IKHLAS 1 x
3.AL FALAQ 1 x
4.AN NAAS 1 x
.A!AT K"#SI 1 x
$.%ALA" ANNA Q"#&ANAN S"!!I#'T (IHIL )I(AL" A" Q"TTI *AT (IHIL
A#+H" A" K"LLIMA (IHIL MA"TA (AL LILLAHI AM#" )AMI *A.LA HA"LA
%ALA Q"%%ATA ILLA (ILLAHIL , ALI!!IL ,A-HIM.
Semua baca'an tersebut harus di baca dalam satu tahanan nafas sambil
memohon anugerah ALLAH.SWT.untuk membuka pintu kasyaf. Waktu
membacanya yaitu setiap selesai shalat maghrib dan ketika hendak tidur.
Bila belum sanggup membaca dalam satu nafas,maka cobalah pada 3 hari
pertama mengamalkan baca 'an 1 sampai 3 dalam satu tahanan nafas.3 hari
berikutnya mengamalkan baca 'an 1 sampai 4 dalam satu tahanan nafas.3 hari
berikutnya lagi mengamalkan baca 'an 1 sampai 6 dalam satu tahanan nafas dan
setelah itu mengamalkan ke enam baca 'an tersebut dalam satu tahanan nafas.
Fungsi amalan ini untuk membuka segala tabir dan rahasia,melihat segala yg
tersembunyi atau misteri,penghubung antara alam sadar dan alam bawah
sadar,dan memahami berbagai alam gaib.
Au./0 Mata (at1n
1.!A ALLAH !A (ATHIN 233 x3
2.!A ALLAH !A -H'HI# !A (ATHIN 233 x3
3.!A ,ALIM"L 4H'I(I %AS!&S!AHA+AH 221 x3
4.#'((I INNI MA4HL"("N FANTASHI# 213 x3
.!A Q'%I!!" !A MATIN 221 x3
$.ALA !A *LAM" MAN KH'LAQ' %AH"%AL LATHIF"L KH'(I# 25 x3
Tiap-tiap aurod,di baca dengan menahan nafas sejumlah hitungan tersebut.dan
di amalkan setiap selesai shalat fardhu.
Fungsinya untuk membuka dan mempertajam mata batin / bashiroh kita.