Anda di halaman 1dari 2

Sek'(ah Menen!ah Ke)an!*aan %e(ai +,e(da./012 Gema*3 Ne!eri Sem)i(an Dar ( Kh * * NEA 4245 Te(6 2570/0.280 ,ak* 62570/0.

285
.!j& Kami Tarikh 3 SMKJ+;PPK) * 3 % 5ktober '#1% ,

Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan, Tingkat 1, Blok B, Wisma Negeri, Jalan Dato' Ab !l Malek "#$#% Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia T!an, MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN LAWATAN DAN PROGRAM KHDMAT MASYARAKAT KE RUMAH SINAR HARAPAN Perkara i atas a alah ir!j!k& '& Dengan segala hormatnya, a alah imakl!mkan baha(a Program Pen i ikan Khas )ntegrasi SMK Jelai *+el a, ingin menga akan la(atan an -rogram khi mat masyarakat i .!mah Sinar /ara-an Seremban& Program ini mer!-akan salah sat! alternati0 kami !nt!k men e ahkan -elajar1-elajar -en i ikan khas bermasalah -embelajaran terha a- kea aan -ara -elajar i .!mah Sinar /ara-an& Di sam-ing it!, kami ingin menyemai kese aran si2ik alam kalangan -elajar kami, %& Seh!b!ngan engan it!, kami ingin memohon kebenaran ari-a a -ihak t!an !nt!k menga akan -rogram la(atan an khi mat masyarakat se-erti berik!t3 Tarikh Masa Tem-at 3 14 5ktober '#1% * J!maat, 3 6&%# -etang 3 .!mah Sinar /ara-an, Seremban

6& J!ster! it! kami memohon -ertimbangan an -enilaian ari-a a -ihak 7g Berbahagia Dat!k akan -ermohonan ini& Segala kerjasama an makl!m balas amat ihargai an i ah!l!i engan !8a-an terima kasih& Sekian, terima kasih& Berkhidmat Unt k Ne!ara" Saya 7ang Men!r!t Perintah 9999999999999999999 *Ha#ah Mai$ n Bt %aa&ar, Penget!a, SMK Jelai +el a "%64# :emas

Negeri Sembilan Dar!l Kh!s!s