Anda di halaman 1dari 67

MANAILMLN LM8ANGUNAN

CLLn :
MUkDIANI kAMALUDDIN
ASCASAkIANA UNIVLkSI1AS nALUCLLC
kLNDAkI
8uku 8LlL8LnSl

1. 8APA8!C AulSASMl1A, 2013, 1LC8l-1LC8l LM8AnCunAn LkCnCMl,
C8APA lLMu, ?CC?AkA81A.

2. 8Anu? 8. W8lPA1nCLC,. 8lAn1 nuC8CPC u, 2006, MAnA!LMLn LM8AnCunAn
lnuCnLSl, LnL88l1 1 LLLx, !AkA81A,

3. 8APA8!C AulSASMl1A, 2011, LM8lA?AAn LM8AnCunAn uAL8AP, C8APA lLMu,
?CC?AkA81A.


LM8ANGUNAN

A81l LM8AnCunAn

l. roses yang hollsuk
ll. Menghllangkan keudak
sempurnaan pasar
lll. roses lndusLrlallsasl
I. LM8ANGUNAN MLkUAkAN kCSLS ANG nCLIS1Ik

nAkAAN
(kLSLIAn1LkAAN)
kCSLS ANG
nCLIS1Ik
roses !angka
an[ang
Ada keLerkalLan
fakLor-fakLor
ekonoml dan non
ekonoml dalam
pembangunan
1ercapalnya
perLumbuhan
ekonoml secara
berkelan[uLan
Lk1UM8UnAN (!"#$%&)
VS
LM8ANGUNAN ('()(*#+,(-%)

konsep erLumbuhan (!"#$%&) dan pembangunan ('()(*#+,(-%), merupakan
dua hal yang berbeda namun keduanya sallng LerkalL.

! erLumbuhan menun[ukkan penlngkaLan ouLpuL

! embangunan mencakup penlngkaLan ouLpuL yang LerkalL dengan
perubahan LaLanan Lehnls dan lnsuLuslonal.
(engeruan pembangunan leblh luas darl pada perLumbuhan)
1AnAAN nU8UNGAN kLLA1II Lk1UM8UnAN DAN LM8ANGUNAN
1ahap awa|:
ulperlukan perLumbuhan agar Lersedla [umlah #.%+.% leblh yang
dlbuLuhkan masyarakaL (Lanpa #.%+.L leblh, masyarakaL udak dapaL
memblayal kebuLuhannya yang dlperlukan dalam pembangunan).
1ahap ber|kutnya:
erLumbuhan hanya dapaL Lerus ber[alan secara berkelan[uLan, [lka Ler[adl
keglaLan pembangunan.
1ahap yang |eb|h |an[ut:
keuka semua ruang gerak pembangunan Lelah Lerpenuhl dan seluruh
LaLanan dlsegala bldang (ekonoml, hukum, polluk, sosbud, kamub, dsb)
Lelah ber[alan secara mapan, maka yang men[adl perhauan darl pelaku
pembangunan adalah upaya untuk mempertahankan pertumbuhan.


Su8?Lk/LLAku, 8CSLS uAn PA8AAn uA8l
kLClA1An LM8AnCunAn

nAkAAN
(kLSLIAn1LkAAN)
kCSLN
LM8ANGUNAN
SWAS1A
1lnCkA1 kL8u1uPAn ?AnC 8L88LuA
1k1 kL8u1uPAn
8L88LuA-8LuA
PA8CA
SLLL8A
L8SLulAAn
?


1INGkA1 kL8U1UnAN

1. ADA 8kG]IASA nANA DI8U1UnkAN CLLn SLDIkI1 CkANG (kLLk CkG) !
DISL8U1 8AkANG]IASA LkCkANGAN.

CUkU DISLDIAkAN CLLn 8L8LkA LkUSn LkCkANGAN SAIA
(kIVA1 CCMAN)


2. ADA 8kG]IS G DI8U1UnkN CLLn 8ANAk CkG (kLk CkANG) ! DISL8U1
8kG]IS U8LIk

8kG]IS U8LIk INI 8LkC1LNSI MLNIM8ULkAN kkISIS DAN kCNILIk
DIAN1AkA MANUSIA G MLM8U1nkN 8kG]IS 1S8


UN1Uk MLNGnINDAkI kkISIS]kCNILIk 1S8 ! LkAN NLGAkA
(LMLkIN1An) UN1Uk MLNGLLCLA kL8U1UnN 8kG]IS 1S8


1INGkA1 kL8U1UnAN
(LANIU1AN)


LkAN LkUSn NLGAkA VS LkAN LkUSn kIVA1]LkCkANGAN
DALAM LNLDIAAN 8AkANG]IASA

LkAN]kWI8N NLGAkA ! MLNLDIAkAN 8kG]IS ANG 8ANAk DI8U1nkN WkG
NLGAkANA (LkUSn U8LIk)

DLNGAN kA1A LAIN:
IIkA 8kG]IS DI8U1UnkN SLCAkA MASSAL, MAkA LkAN
LkUSn U8LIk SLMAkIN 8LSAk

SL8ALIkNA,
IIkA 8kG]IS nANA DI8U1UnkN DLM IUML SDk1, Mk LkAN
LkUSn NCN LMLkIN1An (LkCkANGAN) SLMAkIN 8LSAk.


LkAN NLGAkA DLM LNLDIAAN 8kG]IS U8LIk INI, kLMUDIAN DI1SLLLNGGAkAkAN
CLLn LMLkIN1An DLM 8LN1Uk LM8ANGUNAN.
kL8u1uPAn
L8An
L8uSP u8Llk
kL8U1UnAN VS LkAN DALAM LNLDIAAN 8kG]IS
CLLn LkUSn U8LIk
IIkA 8kG]IS DI8U1UnkN SLCAkA
MASSAL, MAkA LkAN
LkUSn U8LIk SLMAkIN 8LSAk

Acuannya: uuu 43
sl ?
kL8u1uPAn
L8An
L8uSP 8lvA1
kL8U1UnAN VS LkAN DALAM LNLDIAAN 8kG]IS
CLLn LkUSAn kIVA1]LkCkANGAN
IIkA 8kG]IS nANA
DI8U1UnkN DLM IUML SDk1,
Mk LkAN LkUSn NCN
LMLkIN1An (LkCkANGAN)
SLMAkIN 8LSAk.
kL8u1uPAn
L8An
L8uSP u8Llk
L8uSP 8lvA1
kL8U1UnAN VS LkAN DALAM LNLDIAAN 8kG]IS
LkAN LN1ING LkUSn U8LIk DALAM LM8ANGUNAN :

1. LkUSn U8LIk ADALAn SUA1U LLM8AGA]8ADAN nUkUM MILIk
NLGAkA(8nMN) G MLNLLLNGGAkAkAN kCGkAM, kCLk, DAN
kLGIA1AN LM8ANGUNAN
2. LkUSn U8LIk ADALAn SUA1U 8ADAN nUkUM MILIk NLGAkA
(LkUSn NLGAkA) G MLNLLLNGGAkAkAN kLGIA1AN MLMkCDUkSI
8kG]IS UN1Uk WAkGA NLGAkANA.LM8ANGUNAN ADALAn kCSLS LkU8AnAN 1INGkA1 kLSLIAn1LkAAN
SLCAkA 1LkUkUk.
LkU8nN 1INGkA1 kLSLIAn1LkAAN, DAA1 DIUkUk DLNGAN INDIkA1Ck -
INDIkA1Ck, AL : LkCNCMI, SCSIAL, CLI1Ik, DAN nUkUM.
LkU8AnAN SLCAkA 1LkUkUk: DI1LN1UkAN CLLn LkU8AnAN DAkI
INDIkA1Ck LkCNCMI, SCSIAL, CLI1Ik, DAN nUkUM.


LNGLk1IAN LM8ANGUNAN


INDIIkA1Ck LkU8AnAN 1k1 kLSLIAn1LkAAN :
1. LkU8AnAN 1k1 kLSLIn1 MLNUkU1 INDIkA1Ck LkCNCMI ADALAn
LkU8AnAN LMILIkAN DAkI 1IDAk MLMILIkI MLNIADI MLMILIkI
ASL1 LkCNCMI, DAkI SLDIkI1 MLNIADI LL8In 8ANAk.

! ASL1 LkCNCMI ADALAn ASL1 ANG DAA1 MLNGGLkAkAN
1INDAkAN LkCNCMI , SLLk1I:
! kL8U1UnAN MLMUNAI UANG,
! kL8U1UnAN MLMILIkI 1A8UNGAN,
! kL8U1UnAN MLMILIkI MCDAL USAnA,
! kL8U1UnAN MLNDAA1kAN LA kLkIA, DLL2. LkU8AnAN 1k1 kLSLIn1 MLNUkU1 INDIkA1Ck SCSIAL ADALAn
LkU8AnAN LMILIkAN DAkI 1IDAk MLMILIkI MLNIADI MLMILIkI
ASL1 SCSIAL, DAkI SLDIkI1 MLNIADI LL8In 8ANAk.

! ASL1 SCSIAL ADLn ASL1 ANG DAA1 MLNGGLkAkAN
1INDAkAN SCSIAL , SLLk1I:
! kL8U1UnAN UN1Uk MLMUNAI LNGL1AnUAN]
SLkCLAn]LNDIDIkAN
! kL8U1UnAN nIDU SLnA1
! kL8U1UnAN MLNDAA1kAN 1LMA1 nI8UkAN]kLkkLASI,
MLNIALANkAN I8ADAn, DLL.


3. LkU8AnAN 1k1 kLSLIn1 MLNUkU1 DIMLNSI CLI1Ik ADALAn
LkU8AnAN LNGUASAAN]LMILIkAN DAkI 1IDAk MLNGUASAI]
MLMILIkI MLNIADI MLNGUASIA]MLMILIkI ASL1 CLI1Ik DAkI SLDIkI1
MLNIADI LL8In 8ANAk.

! ASL1 CLI1Ik ADLn ASL1 ANG DAA1 MLNGGLkAkAN
1INDAkAN CLI1Ik, SLLk1I:

! kL8U1UnAN UN1Uk 8LkLNDAA1
! kL8U1UnAN 8LkSLkIkA1
! kL8U1UnAN MLNDAA1kAN nAk CLI1Ik G SLIAIAk, DLL.


4. LkU8AnAN 1k1 kLSLIn MLNUkU1 INDIkA1Ck nUkUM ADLn
LkU8AnAN LMILIkAN DAkI 1IDAk MLMILIkI MLNIADI MLMILIkI
ASL1 nUkUM, DAkI SLDIkI1 MLNIADI LL8In 8ANAk.

! ASL1 nUkUM ADALAn ASL1 ANG DAA1 MLNGGLkAkAN
1INDAkAN nUkUM, SLLk1I:

! kL8U1UnAN UN1Uk MLNDAA1kAN LkLINDUNGAN
nUkUM ANG SLIAIAk, LkLAkUAN nUkUM ANG ADIL,
DLL.

LkAN LMLkIN1An DALAM LM8ANGUNAN NASICNAL
LkLNCANAAN

L
M
L
8
l
n
1
A
P

LM8ANGUNAN NASICNAL:
Mencapal kehldupan
masyarakaL yang Lerllndungl,
Se[ahLera, cerdas dan
LerdlsLrlbusl secara adll.

ul[abarkan leblh rlncl ke
bldang : Lknoml, Soslal,
8udaya, olluk, dan Pankan


Sumber: 8andy 8. WrlhaLnolo, 2006
LkAN LMLkIN1An DALAM LM8ANGUNAN NASICNAL
LkLNCANAAN

L
M
L
8
l
n
1
A
P

ln1L8vLnSl
LAnCSunC:
! 8rg/!asa ubllk
! keberplhakan
! enegakan
kedaulaLan
LM8ANGUNAN NASICNAL:
Mencapal kehldupan
masyarakaL yang Lerllndungl,
Se[ahLera, cerdas dan
LerdlsLrlbusl secara adll.

ul[abarkan leblh rlncl ke
bldang : Lknoml, Soslal,
8udaya, olluk, dan Pankan


Sumber: 8andy 8. WrlhaLnolo, 2006
LkAN LMLkIN1An DALAM LM8ANGUNAN NASICNAL
LkLNCANAAN

L
M
L
8
l
n
1
A
P

ln1L8vLnSl
LAnCSunC:
! 8rg/!asa
ubllk
! keberplhakan
! enegakan
kedaulaLan
LnCA1u8An
MAS?A8AkA1
! kebl[akan
! 8egulasl
LM8ANGUNAN NASICNAL:
Mencapal kehldupan
masyarakaL yang Lerllndungl,
Se[ahLera, cerdas dan
LerdlsLrlbusl secara adll.

ul[abarkan leblh rlncl ke
bldang : Lknoml, Soslal,
8udaya, olluk, dan Pankan


Sumber: 8andy 8. WrlhaLnolo, 2006
uukunCAn uAnA LM8AnCunAn
uAnA LM8
LML8ln1AP
8L8SuM8L8 uA8l
MAS?A8AkA1 uLM
8Ln1uk:
AIAk
uukunCAn uAnA LM8AnCunAn
uAnA LM8
LML8ln1AP
8L8SuM8L8 uA8l
MAS?A8AkA1 uLM
8Ln1uk:
AIAk
LA8A LkUSn
U8LIk
uukunCAn uAnA LM8AnCunAn
uAnA LM8
LML8ln1AP
8L8SuM8L8 uA8l
MAS?A8AkA1 uLM
8Ln1uk:
AIAk
N8
LA8A LkUSn
U8LIk
uukunCAn uAnA LM8AnCunAn
uAnA LM8
LML8ln1AP
8L8SuM8L8 uA8l
MAS?A8AkA1 uLM
8Ln1uk:
UNGU1AN
kLSMI
AIAk
N8
LA8A LkUSn
U8LIk
L8LnCAnAAn LM8AnCunAn
L8LnCAnAAn LM8AnCunAn
MLnu8u1 lLMu LkCnCMl
MLnu8u1 lLMu SCSlAL
MLnu8u1 lLMu CLl1lk
MLnu8u1 lLMu PukuM
1
4
2
3
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN WILAAn

LMA1 LNDLkA1AN LkLNCANAAN LM8ANGUNAN WILAAn :

I. LkLNCANAAN LM8ANGUNAN NASICNAL
II. LkLNCANAAN LM8ANGUNAN DALkAn
III. LkLNCANAAN LM8ANGUNAN kLGICNAL
IV. LkLNCANAAN LM8ANGUNAN kAWASAN


LkLNCANAAN LM8ANGUNAN NASICNAL

L8LnCAnAAn ?AnC MLnCAku LM8AnCunAn SLMuA SLk1C8 SLCA8A kCM8LPLnSll un1uk
kLLn1lnCAn SLLu8uP MAS?A8AkA1 ?AnC ulSLLLnCCA8AkAn CLLP LML8ln1AP uSA1 8AIk
kLSLNIANGAN SLk1CkAL AN1Ak WILAAn MAuun kLSLNIANGAN SASIAL.
kLSLNIANGAN SLk1CkAL AN1Ak WILAAn :
LkCnCMl (L88LuAAn 1k1 LnuAA1 MAS?A8AkA1)
SCSlAL (S18A1A SCSlAL)
8uuA?A (L88LuAAn L1nlk, ACAMA, 8APASA, AuA1 , kL8lASAAn, uLL)
CLl1lk (kLMAMuAn MLn?uA8AkAn LnuAA1)
kLSLNIANGAN SA1IAL, AI1U :
- LnCuASAn LuAS WlLA?AP 1AnAP uAn L8Al8An uALAM 8A1AS AuMlnlS18A1Sl
- !uMLAP Lnuuuuk ?AnC 8L8uCMlSlLl ul SuA1u WlLA?AP

LkLNCANAAN LM8ANGUNAN NASICNAL

AI1U LkLNCLNCANAAN ANG MLNCAkU LM8ANGUNAN
SLMUA SLk1Ck SLCAkA kCMkLnLNSII DALAM WILAAn SUA1U
NLGAkA UN1Uk kLLN1INGAN SLLUkUn WAkGA NLGAkANA.

LNLLLNGGAkA : LMLkIN1An NASICNAL
DANA : - A8N
- INIAMAN LUAk NLGkI
CWLk : IN1LkVLNSI LANGSUNG
SASAkAN : - MASAkAkA1 1LkLINDUNGI
- MASAkAkA1 CLkDAS
- 1LkDIS1kI8USI SLCAkA ADIL
- SLIAn1LkA
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN DALkAn

AI1U kCSLS DAN MLkANISML UN1Uk MLkUMUSkAN kLNCANA
IANGkA ANIANG, MLNLNGAn, DAN LNDLk DI DALkAn ANG
ADA kCNDISI, ASIkASI, DAN C1LNSI DALkAn DLNGAN MLLI8A1kAN
LkAN SLk1A MASAkAkA1 DALAM kANGkA MLNUNIANG
LM8ANGUNAN NASICNAL.
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN DALkAn
(LANIU1AN)


LkLNCANAAN LM8 DALkAn 8LkDASAkkAN ADA:
kLILLASAN DA1A LNDUDUk
kLILLASAN 8A1AS WILAAn ADMINIS1kA11II ANG MLNIADI
IANGkAUAN LkNCANAAN
kLILLASAN LM8IAAAN
kLILLASAN LkMASALAnAN ANG DInADAI
kLILLASAN 1UIUAN ANG nLNDAk DICAAI
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN kLGICNAL

AI1U LkLNCANAAN LM8ANGUNAN ANG DILAkUkAN ADA
8L8LkAA DALkAn ANG MLLAMAUI 8A1AS2 WILAAn
ADMINIS1kA1SINA, DLNGAN SASAkAN MASAkAkA1 ANG
8LkDCMISILI DI DALkAn 1LkSL8U1.
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN kAWASAN


AI1U LkLNCANAAN ANG MLNCAkU LM8ANGUNAN SLk1Ck
1Lk1LN1U SAIA, DALAM WILAAn SA1U DALkAn A1AU LL8In, ANG
DISLLLNGGAkAkAN CLLn 8L8LkAA LMLkIN1An DALkAn.
GAM8AkAN LM8ANGUNAN DALkAn, LM8ANGAN kLGICNAL, DAN
LM8ANGUNAN kAWASAN
A 8
n
L D I
C
I G
embangunan
kawasan
embangunan
keg|ona|

embangunan
Daerah
LM8AnCunAn SLk1C8AL
l. L8LnCAnAAn LM8AnCunAn SLk1C8 LkCnCMl

ll. L8LnCAnAAn LM8AnCunAn SLk1C8 CLl1lk

lll. L8LnCAnAAn LM8AnCunAn SLk1C8 SCSlAL

lv. L8LnCAnAAn LM8AnCunAn SLk1C8 L81APAnAn

v. L8LnCAnAAn LM8AnCunAn SLk1C8 PAnkAM

CCCu CCvL8nAnCL
&
CLLAn CCvL8nMLn1
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN MLNUkU1 ILMU LkNCMI

1LCkI LkLNCANAAN LM8 8LkASAL DAkI LN1INGNA NLGAkA
MLLAkUkAN IN1LkVLNSI kL DALAM MLkANISML ASAk kAkLNA
ADANA kLSLNIANGAN ASAk.
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN MLNUkU1 ILMU LkNCMI

kLSLNIANGAN ASAk DIAkI8A1kAN CLLn 1IDAk 8LkIUNGSINA ASAk
DALAM MLNCI1AkAN kLSLIM8ANGAN AN1AkA LkSLDIAAN (SUL)
DAN LkMIN1AAN (DLMAND).
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN MLNUkU1 ILMU LkNCMI

kLSLNIANGAN ASAk 1IDAk DAA1 DISLLLSAIkAN CLLn LkAN
SWAS1A (LNGUSAnA), kAkLNA kLLN1INGAN LNGUSAnA
SLNAN1IASA 8Lk1LN1ANGAN DLNGAN WAkGANLGAkA (LkLkIA).
LkLNCANAAN LM8ANGUNAN MLNUkU1 ILMU LkNCMI
(./0123/0)

NLGAkA nAkUS MLLAkUkAN IN1LkVLNSI kL DALAM ASAk AGAk WAkGA NLGAkA
1LkLINDUNGI AkI8A1 kLSLNIANGAN ASAk.
NLGAkA 8LkkLWAII8AN MLNCLGAn WAkGA NLGAkANA AGAk 1IDAk MLNIADI
LNGANGGUkAN
CLLn kAkLNA I1U NLGAkA nAkUS MLM8UA1 LkLNCANAAN LM8ANGUNAN ANG
MLkUAkAN LkWUIUDAN DAkI IN1LkVLNSI NLGAkA kL DALAM ASAk.
LM8ANGUNAN SLk1Ck LkCNCMISu8 SLk1C8
LkCnCMl
1. L81AnlAn uALAM A81l LuAS
2.L81AM8AnCnAn
3. lnuuS18l LnCCLAPAn
4. LlS18lk
3. CAS
6. Al8 8L8SlP
7. 8AnCunAn
8. 8LS1C8An uAn PC1LL
9. AnCku1An uAn L8Pu8
10. kCMunlkASl
11. !ASA-!ASA LAlnn?A
SLk1C8 LknCMl ML8uAkAn LnCCL8Ak u1AMA LM8AnCunAn un1uk
kLSL!AP1L8AAn WA8CA nLCA8A
ulSL8u1 LnCCL8Ak u1AMA kA8LnA SLk1C8 lnl MLMlLlkl LlLk uCMlnC" ?AnC
ulCL8AkAn CLLP lnvLS1ASl uALAM 8CSLS 8CuukSl (456738 :6;<.)
456738 :6;<. ulAnu1 CLLP kLLCMCk nLCA8A MA!u, uAn 8An?Ak ul1l8u CLLP
kLLCMCk nLCA8A MA!u 8A8u (012 3141567809 :6;0<=81>), SLL81l kC8LA SLLA1An,
1AlWAn, PCnCkCnC, SlnCAu8A, uAn MALA?SlA, 1L8MASuk lnuCnLSlA.
MCuLL lnl MLnCCunAkAn uku8An L81uM8uPAn LkCnCMl (<=606:>= 456738)kLLLMAPAn MCuLL L81uM8uPAn
(9=62<? @6315)


! kA8LnA PAn?A MLML81APAnkAn lnulkA1C8 MAk8C LkCnCMl SLL81l
AnCkA lNILASI, uAn AnCkA kLMISkINAN,

! ku8AnC MLML8PA1lkAn lnulkA1C8 Mlk8C LkCnCMl SLL81l 5</.
?/:>.@ >0=6:<, uAn 5</. 46A<50:<03 5<A<02<.LM8ANGUNAN SLk1Ck CLI1IkSU8 SLk1Ck
CLI1Ik
1. DLM0kkASI
2. nAk A2ASI MANUSIA
3. LNLGAkAN nUkUM
4. C1CNCMI DALkAn
S. CLI1Ik DALAM NLGLkI
6. CLI1Ik LUAk NLGLkI
L8LnCAnAAn LM8AnCunAn MLnu8u1 lLMu CLl1lk

SALAP SA1u uCMAln lLMu CLl1lk AuALAP MLM8lCA8AkAn kCnSL
LnCAM8lLAn kLu1uSAn uAn Ln?uSunAn kL8l!AkAn u8Llk
LnCAM8lLAn kLu1uSAn ulA8APkAn kLAuA kCnSLnSuS ?AnC ulAM8lL
un1uk kLLn1lnCAn u8Llk
LML8ln1AP uAA1 MLnCln1L8vLnSl LAnCSunC uAn MLLAkukAn
LnCA1u8An kL MAS?A8AkA1 uALAM 8Ln1uk kL8l!AkAn uAn 8LCuLASl

ASuMSl uASA8 LM8AnCunAn SLk1C8 CLl1lk
uAA1 MLWu!uukAn kLMAnul8lAn SuA1u 8AnCSA
L8Wu!uuAn kLMAnul8lAn SuA1u 8AnCSA ulLAnuASl CLLP AuAn?A kCnSL LnCukuPAn !A1l ul8l
uAn PA8CA ul8l 8AnCSA ?AnC ulCL8kAn CLLP vlSl !AnCkA An!AnC 8AnCSA
(ulkLnAL uLnCAn MCuLL LM8AnCunAn 8AnCSA A1Au 0A<860 B;853809C

APAM lnl ulAnu1 CLLP :
- AML8lkA SL8lkA1.
- lnuCnLSlA (uln?A1AkAn uALAM uuu 1943)

uku8An ?AnC ulCunAkAn uALAM LM8AnCunAn SLk1C8 CLl1lk AuALAP uku8An LnlnCkA1An
L8SAMAAn PAk uAn kLWA!l8An WA8CA nLCA8A (:8485 =89?<>)
LM8AnCunAn SLk1C8 SCSlAL
MLLlu1l , An1A8A LAln:
1. LnululkAn

2. kLSLPA1An uALAM A81l LuAS

3. AuMlnlS18ASl LML8ln1APAn

4. kLPluuAn 8L8ACAMA
uASA8 LMlkl8An LM8AnCunAn SLk1C8 SCSlAL
8luAnC SLk1C8 SCSlAL ML8uAkAn 8Ln1uk kCn18A 8LS1ASl WA8CA
nLCA8A. CLLP SL8A8 l1u nLCA8A MLn?LulAkAn LLA?AnAn u8Llk uALAM
8AnCkA ML8lnCAnkAn 8L8An 8Ak?A1, MLnlnCkA1kAn LML8A1AAn SCSlAL,
?AnC AuA AkPl8n?A 8L8MuA8A AuA kLSL!AP1L8AAn 8Ak?A1 ?AnC
8L8kLAulLAn.
kL8L8PASlLAn LM8AnCunAn SCSlAL uAA1 MLMu1uS LlnCkA8An SL1An
uA8l Sl1uASl kL1luAk 8L8uA?AAn 8Ak?A1.
Sl1uASl kL1luAk 8L8uA?AAn 8Ak?A1 ?AnC ul8lA8kAn 8L8LA8u1-LA8u1, uAA1
MLMlCu kL8LSAPAn SCSlAL, kL1luAk AulLAn SCSlAL, kL1lMAnCAn SCSlAL,
k8lSlS SCSlA, uAn kCnlLlk SCSlAL, ?AnC AuA AkPl8n?A uAA1 MLnCAnCAM
kLu1uPAn 8L88AnCSA uAn 8L8nLCA8A
LM8AnCunAn SLk1C8 L81APAnAn
kLASlllkASl LM8AnCunAn SLk1C8 L81APAnAn :
l. AnCkA1An L8AnC (1nl), uAn

2. kLCLlSlAn nLCA8A


LM8AnCunAn SLk1C8 L81APAnAn
kLAMAnAn SLLu8uP WA8CA nLCA8A AuALAP 1AnCCunC !AWA8 nLCA8A
SL8ACAl LMLCAnC MAnuA1 8Ak?A1
nLCA8A MLMlLlkl kLkuA1An ln1L8vLnSl uALAM MLMC8lLlSASl WA8CA
nLCA8A AA8lLA nLCA8A uALAM kLAuAAn L8AnC
nLCA8A uAA1 MLLAkukAn kLkL8ASA kLAuA WA8CA nLCA8A, AA8lLA
SLC8AnC A1Au SLkLLCMCk WA8CA nLCA8A MLLAkukAn CAnCCuAn
kLAMAnAn 1L8PAuA SLSLC8nC A1Au kLLCMCk WA8CA nLCA8A LAlnn?A.
nLCA8A 8L8PAk MLML8SLn!A1Al ul8ln?A un1uk MLLAkukAn
kLWLnAnCAnn?A uALAM 8AnCkA MLM8LLA WA8CA nLCA8An?A A1AS
AnCAMAn uA8l uALAM MAuun LuA8 A1Au nLCA8A LAln
LM8lA?AAn LM8AnCunAn

1. SuM8L8 LM8lA?AAn u8Llk

2. SuM8L8 nCn u8Llk

3. SuM8L8 LuA8 nLCL8l

LM8lA?AAn LM8AnCunAn

1. SuM8L8 LM8lA?AAn u8Llk, CLLP:
LML8ln1AP:

uSA1
uAL8AP " A!Ak
" kCn18l8uSl
" 8uMn (A8n)
" 8uMu (A8u)
LM8lA?AAn LM8AnCunAn

2. SuM8L8 nCn u8Llk:

! LnAnAMAn MCuAL LAnCSunC

! ln!AMAn

! Ln?L81AAn SAPAM

! Pl8AP, uLL
LM8lA?AAn LM8AnCunAn
3. SuM8L8 LuA8 nLCL8l

A. LLM8ACA uCnC8 MuL1lLA1L8AL, al:
# lMl
# WC8Lu 8Ank
# Au8

8. LLM8ACA uCnC8 8lLA1L8AL, al :
# uSAlu (unlLed SaLaLes for AsslsLance lnLernauonal uevelopmenL)
# AuSAlu (AusLrallan for AsslsLance lnLernauonal uevelopmenL)


LNUSUNAN DAN LLAkSANAAN A8N]A8D

Ln?uSunAn A8n:
$ MLML8PA1lkAn kLMAMuAn 1A8unCAn LML8ln1AP
$ SLLA8AS uLnCAn 8! uAn 8LnCAnA 1APunAn
$ ML8LSCn ASl8ASl uAn kL8u1uPAn uAL8AP

LLAkSAnAAn A8n/A8u

PA8uS uAA1 MLnAMunC 8CC8AM2 kLClA1An LM8AnCunA nASlCnAL/
uAL8AP.


kCGkAM2 kLGIA1AN LM8ANGUNAN NASICNAL]DALkAn DIAkAnkAN UN1Uk :

! LkLINDUNGAN WAkGA NLGAkA
! MLNSLIAn1LkAkAN WAkGA NLGAkA
! MLNCLkDASkAN WAkGA NLGAkA
LNDLkA1AN:

% SLk1CkAL
% SU8 SLk1CkAL
% kCGkAMkCMCNLN A8N
1. LNLkIMAAN (LNDAA1AN) :
$ DALAM NLGLkI
1. MIGAS
2. NCN MIGAS
(AIAk, 8LA MASUk, CUkAI, AIAk LkSCk, 88, N8, DLL)

$ LNLkIMAAN LM8ANGUNAN
1. 8AN1UAN kCLk
2. 8AN1UAN kCGkAM

2 . AnCCA8n 8LLAn!A (LnCLLuA8An)

% 8LLAn!A 8u1ln
- 8LLAn!A LCAWAl (CA!l/LnSlun, LAuk Auk, uLL)
- 8LLAn!A 8A8AnC
- Su8Slul uAL8AP C1CnCM
- 8unCA uAn ClClLAn u1AnC (LuA8 uAn uALAM nLCL8l)

% 8LLAn!A LM8AnCunAn " ulCunAkAn un1uk MLnlnCkA1kAn kAASl1AS 8CuukSl
- LM8lA?AAn 8ulAP (SLLlSlP LnL8lMAAn uLM nLCL8l ulku8AnCl LnCLLuA8An
8u1ln LML8ln1AP)
A8AP LnCLLuA8An LM8AnCunAn
1. LML8A1AAn
2. L81uM8uPAn
3. S1A8lLl1AS
LnCLLuA8An
LM8AnCunA
SL8ACAl S1lMuLAn uLM
MLMlCu uAn MLMACu
MunCuLn?A SWAuA?A
MAS?
M3Ll
(MAS1L8LAn L8L8LuASAn uAn L8CLA1An LM8AnCunAn LkCnCMl
lnuCnLSlA)

lnvLS1ASl : 8uMn 20
SWAS1A 44
LML8ln1AP 8 (A8n)
CAMu8An 28 (MA uAn Mun)

17 8C?Lk C8Cunu88lklnC (LMAnCAnCAn)

LCkASl : SlL MAnCku (SuMu1)
ClLLCCn (8An1Ln)
LCM8Ck 1lMu8 (n18)
1lMlkA (AuA)

nlLAl : 8. 837 18lLlun

WAk1u : 2011 S/u 2023

kCC8ulnA1C8 : MLnk Lkuln


8LCuLASl uAn L8lZlnAn : PA8uS ul 31B6<<5101:D809 (ulLCnCCA8kAn)

uukunCAn LML8ln1AP:

1. L8CLA1An Ln?LLLSAlAn L8A1u8An LLAkSAnAAn uu

2. MLnCPlLAnCkAn 1uMAnC 1lnulP An1A8 L8A1u8An ?AnC SuuAP AuA, 8Alk ul1lnCkA1
uSA1, uAL8AP, An1A8 SLk1C8, uAn An1A8 LLM8ACA

3. ML8LvlSl A1Au MLnL88l1kAn L8A1u8An un1uk MLnuukunC (M3Ll)
MlSAL: 8LA kLLuA8 8L8L8AA kCMCul1l

4. MLML8CLA1 uAn MLn?LuL8PAnAkAn 8CSLS SL81A MLM8L8lkAn kLAS1lAn
L8lZlnAn


1u!uAn/1A8CL1 M3Ll

1u!uAn/1A8CL1 : MLnCPu8unCkAn uAL8AP 1L81lnCCAL uLnCAn uSA1
L81uM8uPAn MLLALul >03<5B:6;<. C2D.@ =8/>0
C@C3<:

/53>0@/E
:<04<:F/04G/0 ;/<5/8 3<5D<0=>. ;<04/0 >0?5/
C352G325 ;/0 D<./@/0/0 ;/C/5 ;/./: :<0@<F/5G/0
:/0?//3 D<:F/0420/0 C/=/5/ .2/C

lMLLMLn1ASln?A :

1. LnLMA1An 2 (uuA) LLA8uPAn Pu8unCAn ln1L8nASlCnAL SL8ACAl
ln1u CL88AnC LAu1 ul l81 uAn l8 1LnCAP

2. LnLMA1An 2 (uuA) 8AnuA8A uuA8A
- ul 8A8A1 : 8AnuA8A kuALA nAMu (SuMu1)
- ul 1lMu8 : 8AnuA8A PASAnuuuln (SuLSLL)
ALASAnn?A: !AWA CvL8 CAAC?1?

1. 8l8Ck8ASl LM uSA1 ?AnC LAM8A1 uAn 1luAk SL!ALAn uLnCAn AA
?AnC lnCln ulCAAl

2. !lkA LMuA 8Cv uAn kA8/kC1A MLMlLlkl kLLn1lnCAn SLnul8l un1uk
1luAk MLML8LAnCA8 8APkAn MLnCPAM8A1

3. !lkA lnvLS1C8 uunlA uSAPA lnCkA8 !An!l uAn CACAL MLMLnuPl
kCMl1MLnn?A

4. !lkA AuA SL!uMLAP 8LCuLASl ?AnC MLnCPAM8A1 1L1Al 1luAk SLCL8A
ulL88Alkl

3. !lkA AuA kLLn1lnCAn SL81A 8CSLS CLl1lk 1L81Ln1u ?AnC 1luAk
SLPA1

1AN1ANGAN M3LI:
uAu & uAk
! uAu ?Al1u uAnA ?C 8L8ASAL uA8l A8n u/ ulALCkASlkAn uLnCAn 1u!uAn
LML8A1AAn kLMAMuAn kLuAnCAn An1A8 uAL8AP u/ MLM8lA?Al kL8u1uPAn
LnCLLuA8Ann?A uLM 8AnCkA LLAkSAnAAn uLSLn18ALlSASl.

! LnL8AAn LnCALCkASlAn uAu 1L8ul8l uA8l:
A. uAu u/ uAL8AP 8ClnSl
8. uAu u/ uAL8AP kA8/kC1A

! kC8l!AkAn LnCALCkASlAn uAu
! LlLk1ll1AS LnCLLCLAAn uAk